Couloumbuv zákon stejne jako vetsina zakonu elektrostatiky jsou velmi podobna zakonum gravitacniho pole.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Couloumbuv zákon stejne jako vetsina zakonu elektrostatiky jsou velmi podobna zakonum gravitacniho pole."

Transkript

1 1) Eektrostaticke poe, Cooumbuv zákon, Permitivita kazde dve teesa nabite eektrickym nabojem Q na sebe pusobi vzajemnou siou. Ta je vysise pomoci Couombovyho zákona: F = 1 4 Q Q 1 2 r r 2 0 kde první cast soucinu je udava vastnosti prostredi prostredi a r 0 je poohovy vektor. Cea sia je ovivnena permitivitou, která je definovana jako = 0 permitivita prostedi). [ F m,kg 1 m 3 s 4 A 2, ]. ( permitivita vakua * pomerna Cououmbuv zákon stejne jako vetsina zakonu eektrostatiky jsou vemi podobna zakonum gravitacniho poe. Naboj Q ma jednoku Cououmb > 1[Q]= 1[A] * 1[s] [amper * sekunda]. 2) Zakadni veiciny eektrostatickeho poe Intenzita eektrostatickeho poe: F E= Q [ V, N, Q ], Pomoci intenzity E je mozne spocitat siu F, kterou pusobi m eektrostaticke poe na naboj Q v danem bode. Rozozeni veikosti intenzity E je znazornovano siocarami coz jsou spojite krivky kome ke smeru intenzity E v danem bode. Sicary mají směr od kadneho naboje k zapornemu (neogicky, z historickych duvodu). Vektor eektricke indukce: D= 0 E [ C m 2, F m,, V m ], vyjadruje siu pusobici na jednotkovy naboj v eektrostatickem poi, kde nepusobi poe vazanych naboju. Naboj Q: 1[Q]=1 [A] 1 [s] [Cououmb = amper * sekunda] 3) Reseni eektrostatickych poi n E= i =0 E i a F =Q E= i=0 n F i protože vztahy pro eektrostaticke poe jsou inearni, pouziva se k pocitani s nimi princip superpozice. viz. prikady z ucebnice.

2 4) Potencia, e. napeti, e. pevnost Podobne jako v gravitacnim poi, mají nosice naboje svůj potencia, který je F definovan:, = q ds= A [ V, J,C ] kde q je veikost jednoho naboje. Sovy q je to sia F pusobici na jeden naboj q při premisteni naboje z nekonecna po draze. Napeti je pak definovano jako rozdi potenciau naboje ve dvou mistech. u= 2 1 [V, V, V], tedy nekonecno ze vzorce vypada pokud dostadite vzorec z definice integrau a upravite. Vysedke pak vypada 1 = 2 F q ds= 1 E ds [V,.., V 2 m,m ]. e. pevnost je schopnost materiau udrzet si sve vastnosti eektrickeho izoantu. Tato schopnost se se vzrustajici hodnotou e. napeti snizuje az do hodnoty, kdy dojde k tzv. prurazu. E. pevnost a zivotnost materiau ovivnuje vhkost, tepota a daší vivy. Takze i izoant muze vest eektricky proud, pokud dojde k urycheni jeho castic (coz se deje avinovite) a prorazeni. Intenzita eektrickeho poe, potrebna k prorazeni je definovana jako: E p = U p [ V,V, ] m 5) Paraeni a seriove razeni dieektrik V pripade paraeniho razeni dieektrik je intenzita eektrostatickeho poe konstantni, ae meni se vektor eektricke indukce pode permitivity jednodivych prostredi. takze pati vztah D= 0 E. V pripade serioaveho razeni dieektrik je to opacne vektor eektricke indukce eektrostativkeho pe je konstantni, a meni se intenzita eektrickeho poe pode permitivity jednodivych prostredi. takze pati vztah E= 0 D 6) Energie eektrostatickeho poe, vyuziti eektrostatiky v praxi 1 F = 2 q ds= 1 E ds [V,.., V 2 m,m ] Stejne jako v gravitacnim poi, energie při preneseni naboje v eektrostatickem poi po uzavrene draze (z bodu A nekudy do bodu A) je nuova. Vzhedem k tomu ze napeti je dano rozdiem potenciau eemtntarniho naboje muzem uricit energii. 7) Razeni zroju stejnosmerneho napeti, Ohmuv zákon ve vektor., Kirchhoffovi zakony U seriove zapojenych zdroju se scita jejich napeti. U paraenich kombinaci jejich proud. Ohmuva zákon v diferencianim (vektorovem tvaru): J = E, kde γ je merna vodivost vodice. říká ze prochazi-i vodicem s.

3 vodivosti γ proud, vznika na nem eektricke poe o intenzite E= J Vm. Prvni kirchhofuv zákon říká, ze soucet proudu v kazdem uzu obvodu je roven 0. Druhy říká, ze soucet napeti v kazde uzavrene smycce obvodu je roven 0. 8) Vnitrni napeti zdroje, Svorkove napeti eektrickeho obvodu, Zatezovaci primka Ideani zdroj napeti dodava obvodu konstatni napeti, bez zavisosti na odebiranem proudu. Avsak v praxi tomu, tak nemuze byt, ptotoze každý zdroj napeti ma také vnitrni odpor R v (zapojuje se do serie s ideanim zdorjem), který zpusobuje pokes napeti, při vyssich porudech jdoucich do zateze Rz. To je dano vztahem U sv =R z I =U 0 I R v, který ze vycist takze ze schematu zdroje napeti. Grafu zavisosti svorkoveho napeti I=f(Usv) se říká zatezovaci charakteristika (primka). Uo vyjadruje beh zdoje bez zateze (bod M) a naopak Ik beh zroje nakratko (bod N). Vsechny ostatní stavy jsou udany zatezovaci primkou mez body M a N. 9) Reseni stejnosmernych eektrickych obvodu odpor, tranfigurace hnezda/trojuhenik... 10) Urceni prurezu vodice stejnosmerneho vedeni eektrickeho proudu Odpor eektrickeho vodice je dan R=, kde je merna vodivost S materiau, je deka a S prurez vodice. je prevracenna hodnota merne vodivosti materiau. U vetsiny materiau ma na merny odpor ma viv také tepota. Cim vissi tepota tim nizsi merny odpor, proto je nutne voit spravny prurez materiau aby nedochazeo k prehrati. při tepotach koem 0stp kevina se vodice nachazeji ve stavu který se bizi supravodivost (zadny merny odpor). 11) Zakadni veiciny a vastnosi magnetickeho poe podobne jako eektrostaticke poe je magneticke poe charakterizovano intenzitou mangentickeho poe poe a indukci. Magneticka indukce B [H] je primo umerna intenzite magnetickeho poe H [A/m]. B= 0 H Magneticky tok [Wb] 12) zákon cekoveho proudu (Biot-Savartuv zákon) dh = K I ds sin, Intenzita poe dh vytvorena eementem r 2 proudovodice v bode A, který neezi na vodici. K je konstanta

4 udana soustavou jednotek, ds je eement deky proudovodice, afa uhe mezi ds a spojnici r s bodem A. Pomoci Biot-savartova zakone ze spocitat intentizu magnetickeho poe v okoi vodice 13) Siove ucinky magnetickeho poe, Amperuv zákon, definice jednotky amper, permeabiita vakua. F m =B I sin, kde B je intenzina magnetickeho poe, je deka primeho vodice, I je proud protekajci vodicem a je uhe který svira vodic a s vektorem magneticke indukce B. Amper: pusobii mezi dvema vodici vzdaenymi od sebe 1m ve vakuu sia 2*10^- 7N, obema vodici proteka proud 1A. 14) Rozdeeni atek v magnetismu, hysterezni smycka Diamagneticke po vozeni do magnetickeho poe mirne snizuji jeho indukci Paramagneticke po vozeni do mag. poe mirne zvysuji jeho indukci Feromagneticke po vozeni do mag poe jeho indukci sine zvysuji. Permeabiita je zavisa na intenzite poe (tim také na budicim proudu). magneticky mekke - uzka histerezni smycka magneticky tvrde materiay siroka histerezni smycka Objem pochy histerezni smycky predstavuje energii, potrebnou k jednomu cyku pre-magnetizovani materiau.

5 15) Reseni eektromagnetickych obvodu, Hopkinsuv zákon Seriova a paraeni kombinace reuktanci (magneticky odpor) se resi podobne jako seriove a paraeni zapojeni odporu. Hopkinsuv zákon: vyjadruje vztah mezi magnetickym tokem Φ, magnetickym (magnetomotorickym) napetim a magnetickym odporem R (nebo vodivosti G). Podobne jako ohmuv zákon: = U m R m =U m G m 16) Eektromagneticka indukce, Lenzovo pravido 17) vastní a vzajemna indukcnost vastní indukcnost: protekai zavitem proud I vyvoa v okoi magneticke oe o intenzite H a induktanci B. Magneticky tok Φ protekajci pochou zavitu je primo umerny proudu I a pati: =L I, kde L je konstanta umernosti mezi magnetickym tokem Φ a proudem I = vastní indukcnost zavitu. Vastni indukcnost

6 cee civky bez jadra je pak L*n, kde n je počet zavitu. S jadrem je to sozitejsi :-) vzajemna indukcnost: M =G m12 N 1 N 2, vyjadruje prenos mezi dvema civkami. 18) Energie eektromagnetickeho poe, pritaziva sia eektromagnetu, Vyuziti eektromagnetismu v praxi 19) Prechodove deje ve stejnosmernych obvodech, konstatny obvodu, casova konstanta obvodu je to co se v obvodu deje, ve chvii zmene napeti/proudu. neboť v reanem obvodu se tato změna nestane hned, ae ma taky nejaky prubeh. casova konstanta = L C [ s,v A 1 s,v A 1 ] konstany obvodu jsou R, L, C 20) Prechodovy dej v seriovem R-C, R-L, R-L-C obvodu, Vznik a zanik proudu omg, diferenciani rovnice prvniho radu :-D 21) Druhy hodnot a druhy vykonu jednofazoveho stridaveho proudu Cinny P, Jaovy Q, Zdanivy S S= P 2 Q 2 [VA,W,VAR] ucinik cos = P S = P UI (fi se pouziva mae) 22) Syboicko kompexni metoda reseni stridavych obvodu e. proudu 23) fazorove diragramy jednofaz. stridavych e. obvodu s ideanimy prvky RLC 24) seriova a paraeni rezonance, rezonancni krivka 25) zapojeni trojfazove soustavy do hvezdy a do trojuhenika 26) druhy vykonu trojfazove soustavy stridaveho proudu

MAGNETICKÉ POLE. 1. Stacionární magnetické pole I I I I I N S N N

MAGNETICKÉ POLE. 1. Stacionární magnetické pole I I I I I N S N N MAGETCKÉ POLE 1. Stacionární magnetické poe V E S T C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á Í je část prostoru, kde se veičiny popisující magnetické poe nemění s časem. Vzniká v bízkosti stacionárních vodičů

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY ŘEŠENÉ PŘÍKLDY K DOPLNĚNÍ ÝKY. TÝDEN Příklad. K baterii s vnitřním napětím a vnitřním odporem i je připojen vnější odpor (viz obr..). rčete proud, který prochází obvodem, úbytek napětí Δ na vnitřním odporu

Více

MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Úvod 3

MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Úvod 3 MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Obsah Úvod 3 1 Magnetické vlastnosti látky 4 1.1 Vlivlátkynamagneticképole...................

Více

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. 1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. Fyzikální veličiny: Např. délka, čas, elektrický proud a napětí atd. Každá veličina má svoji kvantitativní stránku, která se vyjadřuje hodnotou veličiny

Více

13 Vznik elektrického proudu

13 Vznik elektrického proudu 13 Vznik elektrického proudu Historické poznámky 1. polovina 19. století: žeň objevů v oblasti elektromagnetismu Luigi Galvani (1737 1798): italský lékař a fyzik; průkopník moderního porodnictví; objevil,

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení

Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Autoři textu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. Brno 0.2.200 Obsah ZAŘAZENÍ PŘEDMĚT VE

Více

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu oman Kubínek Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu Tato sbírka příkladů slouží k procvičení učiva přednášeného v rámci přednášek KEF/EMG Elektřina a magnestimus. KATEDA EXPEMENTÁLNÍ FYZKY UNVEZTA PALACKÉHO

Více

Stejnosměrné stroje. Konstrukce ss strojů. Princip činnosti ss stroje. Dynamo

Stejnosměrné stroje. Konstrukce ss strojů. Princip činnosti ss stroje. Dynamo Stejnosměrné stroje Konstrukce ss strojů Stejnosměrné stroje jsou stroje točivé, základní rozdělení je tedy na stator a rotor. Stator je oproti předchozím strojům homogenní, magnetický obvod není sestaven

Více

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace...

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace... TECHNICKÉ INFORMACE O RELÉ 1. DRUHY RELÉ... 2 1.1 Montáž a tvar vývodů relé... 2 1.2 Relé pro plošné spoje... 2 1.2.1 Druhy subminiaturních relé... 2 1.2.2 Konstrukce subminiaturních relé... 2 1.2.3 Způsoby

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS X. Faradayův indukční zákon Obsah 10 FARADAYŮV INDUKČNÍ ZÁKON 10.1 FARADAYŮV INDUKČNÍ ZÁKON 10.1.1 MAGNETICKÝ TOK 10.1. LENZŮV ZÁKON 4 10. ELEKTROMOTORICKÉ NAPĚTÍ ZPŮSOENÉ POHYEM

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STUKTUA A VLASTNOSTI KAPALIN. Povrchové napětí a) yzikání jev Povrch kapain se chová jako napjatá pružná membrána (důkaz vodoměrka, maé kapičky koue)

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

Energetický systém v ustáleném stavu

Energetický systém v ustáleném stavu Energetický systém v ustáleném stavu Jedním z charakteristických rysů energetického systému je potřeba spojitě přizpůsobovat jeho provozní podmínky tak, aby v každém okamžiku reagoval na stále se měnící

Více

Trojfázová vedení vvn Přenosové soustavy, mezinárodní propojení. Cíl: vztah poměrů na obou koncích, ztráty, účinnost. RLGC Vedení s rovnoměrně

Trojfázová vedení vvn Přenosové soustavy, mezinárodní propojení. Cíl: vztah poměrů na obou koncích, ztráty, účinnost. RLGC Vedení s rovnoměrně Trojázová vedení vvn Přenosové soustavy, mezinárodní propojení. Cí: vztah poměrů na obou koncích, ztráty, účinnost. RLGC Vedení s rovnoměrně rozoženými parametry Homogenní vedení parametry R, L, G, C jsou

Více

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Jméno žáka: CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY 757 01 Valašské Meziříčí, Palackého49 Třída: Skripta Školní rok : 2005 / 2006 Modul: elementární modul: ELEKTRICKÉ STROJE skripta 9 ASYNCHRONNÍ

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IV. Gaussův zákon Obsah 4 GAUSSŮV ZÁKON 4.1 ELEKTRICKÝ TOK 4. GAUSSŮV ZÁKON 3 4.3 VODIČE 13 4.4 SÍLA PŮSOBÍCÍ VE VODIČI 18 4.5 SHRNUTÍ 4.6 DODATEK: TAH A TLAK V ELEKTRICKÉM POLI

Více

1.4. Práce, energie, výkon

1.4. Práce, energie, výkon 1.4. Práce, energie, výkon 1. Vysvětlit pojem dráhový účinek síly, znát obecný vztah pro výpočet práce.. Vědět, že výkon je veličina vyjadřující jak rychle se práce koná. 3. Umět vyjádřit práci z výkonu

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU

STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKA ENERGETICKA AGENTURA STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Zbyszek

Více

Technické informace. ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče. Think future. Switch to green.

Technické informace. ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče. Think future. Switch to green. Technické informace ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče Think future. Switch to green. Kategorie užití pro spínací a řídicí přístroje nn (výběr) Kategorie užití Kategorie užití udává, jakým způsobem

Více

8.1 Elektronový obal atomu

8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Celkový náboj elektronů v elektricky neutrálním atomu je 2,08 10 18 C. Který je to prvek? 8.2 Dánský fyzik N. Bohr vypracoval teorii atomu, podle níž se elektron v atomu

Více

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT IMPULSNÍ SILNOPROUDÉ VÝBOJE A JEJICH DIAGNOSTIKA I STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ PRAHA 004 FEL ČVUT I. ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ... 4 1. Elementární jevy v plynech... 4 1.1. Základní

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií TRANSFORMÁTORU ZPŮSOBY OMEZOVÁNÍ ZAPÍNACÍHO PROUDU

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií TRANSFORMÁTORU ZPŮSOBY OMEZOVÁNÍ ZAPÍNACÍHO PROUDU TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií PŘECHODOVÝ DĚJ PŘI ZAPNUTÍ TRANSFORMÁTORU ZPŮSOBY OMEZOVÁNÍ ZAPÍNACÍHO PROUDU 2003 MIROSLAV NOVÁK Přechodový děj

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK ČEPS ČEZ distribuce E.ON distribuce, E.ON ČR, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK PNE 38 4065 3.vydání Odsouhlasení normy Konečný

Více