OPRLZ 4.1 CZ / /3271. Mikroregion Rakovec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPRLZ 4.1 CZ.04.1.03/4.1.11.4/3271. Mikroregion Rakovec"

Transkript

1 OPRLZ 4.1 CZ / /3271 Víme co chceme odborné vzdělávání obecních ch zastupitelstev na Vyškovsku Projektové řízení 2 Ing.Jiří Pospíš íšil - Letonice Pospíš íšil& il&švejnoha spol. s r.o. project management Mikroregion Rakovec

2 Obsah projektového řízení 2 Opakování 1 Fáze a milníky projektu Procesy v projektu - strategické - management závislostí - záměr projektu - časové lhůty- harmonogram - nákladovost - rozpočet - lidské zdroje - organigram - projektový tým - komunikace - rizika, změny

3 Pravda o projektovém řízení a hned víme proč se učit projektovéřízení Statistika říká: Pouze 12% všech započatých projektů splní svůj trojimperativ V 15% případů se podaří splnit věcnou dimenzi (CO) Dalších 30% projektů po oboustranném vyčerpání zákazníka i dodavatele ustrne na určitém stupni plnění, které sice nenaplňuje původní očekávání CO bude uděláno, ale po mnoha časových skluzech a dodatečných finančních injekcích již nikdo nemá snahu o naplnění konečných představ Zbylých 43% započatých projektů není vůbec dopracováno do alespoň jakéhosi kopmpromisně použitelného stavu

4 Obsah projektového řízení 1 ( opakování minulé látky ) 1. Co, jak, s kým, kdy, za kolik 2. Charakteristické rysy projektu (trojrozměrnost, jedinečnost,..) 3. Trojimperativ (kvalita-čas-peníze) 4. Projektový cyklus a jeho fáze(programování, identifikace, formulace, financování, implementace, vyhodnocení, progr..) 5. Dokumentace projektu (strategie, inv.záměrproj.fiše, PD, studie proveditelnosti, logický rámec, rozpočet, harmonogram, projektová žádost, rozhodnutí o financování, rozhodnutí o změnách, monitorovací zprávy, závěrečné hodnocení,..)

5 Rozdělení projektů na tvrdé a měkké Investiční tzv.tvrdé projekty (výstavba kanalizací, obnova objektů, stavba komunikací,..) Neinvestiční tzv.měkké projekty (většinou činnosti s možností pořízení nějakého majetku) Možné zjednodušeně chápat jako investice do lidí, na rozdíl od investic do majetku (Bez práce nejsou koláče vzdělávání žen na a po mateřské Víme co chceme vzdělávání zástupců obecních zastupitelstev Osvojování schopností metody LEADER,..)

6 Klíčové dokumenty a rozhodnutí JAKO VÝSTUPY fází projektu

7 A) Fáze a milníky projektu Fáze končí milníkem, jakožto významnou událostí projektu O fázi je možné říct : - co je jejím cílem - jaké obsahuje činnosti - jaké metody a nástroje využívá - které role se zde uplatňují - jaké jsou vstupy a výstupy

8 Fáze projektu hodnocení realizační zadávací přípravná Číslo Milník Organizační příprava Zajištění PD pro ÚR Získání územního rozhodnutí 9 Získání stavebního a vodoprávního rozhodnutí 10 Zadání veřejné zakázky 11 Výběr dodavatele prací, podpis SOD 12 Souběžné práce - údržba, výustě z kuchyně, LAPOL, prádelna 13 Realizace stavebních prací Aktivita Zajištění propagace a publicity Etapy Činnosti Koordinační schůzka řídícího výboru a projektového týmu Výběr dodavatele projektové dokumentace Průběžné vyhodnocování postupu projektu-řídící výbory Zajištění zadávací PD (pro SP,VŘ a provádění stavby) 14 Dodávka a instalace technologie ČOV 15 Přepojení stávající kanalizace na nové potrubí vedoucí na ČOV 16 Průběžné kontrolní dny na stavbě 17 Soupis vad a nedodělků, předávací řízení

9 Zpráva o stavu projektu číslo 1 Vypracoval ing.jiří Pospíšil Dne ID projektu Název projektu Rekonstrukce kanalizační sítě II.etapa + výstavba ČOV Zpráva za období 10/2004 až 02/2005 Manažer projektu Ing.Jiří Pospíšil, Pospíšil &Švejnoha spol. s,r.o.rousínov Sponzor Popis projektu Stav Pokračování v rekonstrukci kanalizační sítě dle Studie kanalizace a ČOV z listopadu Předpokládá se zprojektování Ii a III.etapy odkanalizování areálu... a stavební dokončení II.etapy tzn. napojení splaškové kanalizace ze..., na nově zbudo Proveden výběr projektanta - Podepsána SOD na projektovou dokumentaci Absolvování 2.schůzek řídícího výboru Směr Snaha o dosažení první mety (milníku) -získání územního rozhodnutí Důvody První krok na cestě k realizaci projektu Popis milníku Získání územního rozhodnutí Data milníku Problémy/rizika zajištění kladných vyjádření DOSS zajištění všech nezbytných dokladů ze strany sponzora informovanost, ochota a připravenost stavebního úřadu zajištění financování v dostatečné výši a plánovaných termínech

10 B) Procesy managementu projektu Strategický proces Proces managementu vzájemných souvislostí Procesy vztahující se k záměrům Procesy vztahující se k časovým lhůtám Procesy vztahující se k nákladům Procesy vztahující se ke zdrojům Procesy vztahující se k pracovníkům Procesy vztahující se ke komunikaci Procesy vztahující se k rizikům Procesy vztahující se k nakupování (služeb, materiálu, )

11 Proces vztahující se k záměru V něm se vyvíjí a navrhuje způsob řízení projektu Definuje celkový nástin toho, co bude projekt plnit Slouží k identifikování znaků projektu, které by měly být : Smysluplné Měřitelné Akceptovatelné Reálné Termínované

12 Investiční záměr projektované parametry SMART ROZHODUJÍCÍ PROJEKTOVANÉ PARAMETRY : Název parametru měr.jednotka hodnota parametru 8011 PSP stavba II a III vč.ič soubor Splašková kanalizace DN 200mm (A) 8013 Splašková kanalizace DN 200mm (B1) 8014 Splašková kanalizace DN 200mm (B) 8015 ČOV 8016 Výustní objekt bm 177 bm 81 bm 118 ks 1 ks 1

13 Proces vztahující se k časovým lhůtám Zde dochází k identifikování vzájemných souvislostí a logické provázanosti mezi činnostmi projektu. Stanovují se zde odhady doby trvání jednotlivých činností v souvislosti na zdroje vzniká časový plán projektu (harmonogram). Navrhuje systém řízení realizace činností včetně způsobu náprav zpoždění.

14 Harmonogram Aktivita Polol.2 Pololetí 1 Pololetí 2 Fáze projektu A B C D E F Číslo Název Organizační příprava x 2 Koordinační schůzka řídícího výboru a projektového týmu x x 3 Zajištění propagace a publicity x 4 Výběr dodavatele projektové dokumentace x 5 Zajištění PD pro ÚR x 6 Získání územního rozhodnutí x 7 Průběžné vyhodnocování postupu projektu-řídící výbory x x x x x x x 8 Zajištění zadávací PD (pro SP,VŘ a provádění stavby) x x 9 Získání stavebního a vodoprávního rozhodnutí x x 10 Zadání veřejné zakázky x x 11 Výběr dodavatele prací, podpis SOD x x x x

15 Časová rezerva projektu Parkinsonův zákon říká: Činnost trvá nejméně tak dlouho, na jak dlouho je naplánována Studentův syndrom lze formulovat takto : Jestliže je pro práci naplánována časová rezerva pak je tato spotřebována než vlastní činnost začne Murphyho zákony říkají : Vždy se něco pokazí a současně nikdy se nepokazí všechno Z toho všeho vyplývá, že plánovat časové rezervy na jednotlivé činnosti nemá smysl (Parkinson je bude využívat i když nemusí, student je vybere napřed a dle Murphyho by bylo třeba jistit každou činnost zvlášť. Z toho důvodu je vhodnější naplánovat si jeden tzv.projektový nárazník na závěr projektu.

16 Proces vztahující se k nákladům a ke zdrojům Plánování zdrojů spočívá v identifikování činností, odhadování potřeb, sestavování časového plánu a přidělování jednotlivých potřebných zdrojů = ORGANIGRAM Zatímco jedna žena porodí dítě za devět měsíců, tři ženy to během tří měsíců nedokáží Toto pravidlo je vhodné mít na paměti, když zvažujeme narůstající problém projektu řešit rozšířením projektového týmu, zejména těsně před dokončením!!

17 Modelování vazeb lidských zdrojů dle fází, činností a aktivit projektu Organigram - zdrojování ZDROJE vysvětlivka : SP-sponzor, VP-vlastník proj., PM - proj.manažer, ZA-zadavatel výb.řízení, GP - gen.projektant, PM GP GD-generální SP VP ZA dod., GDMA-marketing 1. Organizační příprava poradenská činnost při konzultaci vize x x x posouzení možností technologického a prostorového řešení nového stravovacího provozu x x x hodnocení předložených studií, výběr varianty řešení x x x zpracování, podání a schválení investičního záměru včetně žádosti o financování projektu x x x pověření manažera projektu, tvorba projektového týmu x x výběr generálního projektanta x x 2. Koordinační schůzka řídícího výboru a projektového týmu upřesnění požadavků sponzora projektu x x x revize navrženého řešení (studie využití) z pohledu specialistů a upřesněných požadavků sponzora x x x jednání o organizaci a účastnících projektu (tvorba subtýmu projektantů) a harmonogramu aktivit x x pracovní jednání řídícího výboru (PM, GP a sponzor) o systému řízení práce a komunikace x x x x rozhodnutí sponzora o jasné identifikaci a parametrech požadovaného produktu x rozdělení pracovních úkolů členům subtýmu projektantů s vazbou na časový harmonogram x x 3. Zajištění propagace a publicity informační kampaň o připravovaném projektu mezi zaměstnanci Domova x x x propagace v místním a regionálním tisku x x x pozvání zástupce vlastníka projektu na pracovní schůzku x x

18 Proces vztahující se k pracovníkům a komunikaci Definování organizační struktury projektu vč.identifikování úloh, pravomocí a odpovědností Výběr a přidělení dostatečného množství pracovníků s odpovídající způsobilostí = tvorba projektového týmu (přípravného, realizačního-řídícího) Pozor na správné zařazení - týmové role!! Je třeba také nastavit komunikační a informační systém a způsob jeho řízení (telekomunikace, internet, termíny jednání, zprávy a dokumentace projektu, výstupy,..)

19 Týmové role cvičení, příloha - inovátoři-tvůrci - vyhledávači zdrojů a příležitostí - koordinátoři - formovači - týmoví pracovníci - realizátoři-vůdci - vyhodnocovači - dotahovači - specialisté

20 Návrh schématu organizace projektu : Bez práce nejsou koláče Sponzor projektu Svazek obcí Větrník Pověřený manažer projektu P&Š Řídící výbor projektu Projektový tým : -metodik -asistentka / účetní -členové pracovních skupin svazků obcí Ostatní Úřad práce Domov důchodců Banka Pojišťovna ÚSP Habrovany Charita Spolupracující organizace na projektu Subdodavatelé : - lektoři (pečovatelství) - marketingová agentura - konference - publikace

21 Příklad součinnosti přípravného týmu Phare 2003 RLZ Název činnosti Zpracuje Oslovení partnerů Břeclav, ÚP Vyškov, pan X z Vyškova, mikror. DV, jiné mikror. P, J Oslovení auditora vyjednání P, J, Zpracování žádosti I projekt + angličtina Z Cíle Z Zdůvodnění a,b,e, f Z c,d společně Podrobný popis aktivit Z Metodika a,b,c P, J d,e,f Z g společně Trvání projektu a plán a Z b,c společně Publicita společně Multiplikační efekt Z Udržitelnost a,b,c P,J

22 Výpočet člověkodnů hod. hod. celkem hod. počet absolventů lektoři /hod.celkem počet účastníků po kolikati - 1 běh počet běhů počet dnů pro jednoho účastníka při 5 hod./den zaokrouhleně člověkoden na počřet účastníků Obsah Bilanční diagnostika lidí/50hod Motivační kurz lidí/50hod PC lidí/72hod. 3 14, Pečovatelka 1 -teorie lidí/112hod. 1 22, Pečovatelka 1 -praxe lidí/188hod. 1 37, Zahradníci-teorie lidí/50hod Zahradníci-praxe lidí/148hod. 1 29, Pečovatelka 2 -teorie lidí/112hod. 1 22, Pečovatelka 2 -praxe lidí/188hod. 1 37, konference konference Celkem člověkodnů 2740

23 Plánování nákladů = Rozpočet Cílem je vytvořit materiál, který bude obsahovat odhad veškerých nákladů na celý projekt Členění nákladů na časové a věcné, využití lidských kapacit, externí subdodávky, nákup nebo pronájem, provozní náklady, cestovní náklady, propagace, ostatní náklady.. Rozpočet musí respektovat platnou účetní osnovu Rozpočet je zpravidla součástí plánovací dokumentace a podlého běžnému změnovému řízení jako ostatní složky plánu (projektu)

24 Příklad skladby rozpočtu PHARE 2003 RLZ viz.příloha 1. Lidské zdroje (mzdy personálu manažer,asistent,účetní,lektoři,..) 2. Cestovné 3. Vybavení a dodávky zboží (školící potřeby, nábytek, počítačové vybavení, stavební úpravy, telefony,.. 4. Místní kancelář PM provozní náklady, elektřina, topení, nájem,.. 5. Ostatní náklady (studie,překlady, publikace, bank.poplatky, publicita,..) 6. Přímá podpora účastníkům (stravné, cestovné, péče o dítě,..) 7. Administrativní náklady rezerva 7-10%

25 Proces vztahující se k rizikům (a v jejich důsledku vyvolaným změnám) Stanovení rizik v projektu, hodnocení možných dopadů rizikových událostí, uplatňování a aktualizování plánu rizik (finanční, realizační, časová,..) Z pohledu Financování Výběr.řízení Provozu GP-stavební Technologie Elektro Přehled možných rizik projektu termín přislíbení financování projektu ve výši 6 580,-Kč ve vztahu na dobu realizace projektu skutečná výše nákladů projektu po zpřesnění PD a variantnost následného řešení datum možnosti čerpání finančních prostředků a jejich výše soutěžní cena rezerva výsledek výběrového řízení na dodavatele prací s možností podání námitek a tedy zpoždění realizace koordinace průběhu stavby a činností ve vazbě na nepřerušený provoz zařízení a na termín ukončení prací na rekonstrukce kuchyně-přepojení kuchyně na nové trasy kanálů nedořešená PD prováděcí ve vztahu na dodavatele technologie spodní voda při zakládání čištění specifického druhu splašků přípojka ze stávajícího rozvaděče, maximální odběr -hlídání maxima přiložení optického kabelu pro zasíťování areálu a kabelu do údržby - monitoring ČOV

26 Obvyklá rizika 1 Nejasně definované cíle bez konkrétních měřitelných parametrů zapomenete k čemu projekt vlastně je Podpora a zájem vyššího vedení končí podpisem Smluvních dokumentů Obava z novot Délka projektu Regionální a mezinárodní prostředí Funkcionální myšlení absence globálního náhledu na projekt, často spojená s orientací na individuální cíle některých řešitelů Změny v legislativě Počet zúčastněných organizací v projektu Solventnost sponzora a termíny, respektive zpoždění finančního plnění Měnová rizika

27 Obvyklá rizika 2 Nevyváženost cash-flow projektu (příjmy a výdaje) Opožděné platby Správnost kvalifikovaných odhadů Neúspěšní konkurenční řešitelé Nevhodná volba členů týmu Nevyjasněné odpovědnosti Nevyjasněné znaky jakosti projektu a výstupů projektu Vnitřní prostředí, organizace a stav instituce realizující projekt Zažité letité praktiky a postupy nositelů projektových činností

28 Obvyklá rizika 3 Přetížení klíčových zdrojů a lidí Nefunkční komunikace Nedostatečné sdílení informací v rámci projektového týmu Nedostatečná schopnost provádět zásadní změny a rozhodovat v krizových situacích Nedostatečná pozitivní motivace členů projektového týmu Perfekcionismus zpomaluje Je lepší mít 98,5 % funkčního řešení ihned než 100% za 2 roky

29 Strategie pro řešení rizik Předcházení rizikům jejich identifikací a důkladnou analýzou již ve stádiu plánování projektu Kontinuální tvorba soupisu rizik a opatření k jejich eliminaci Zmírnění nejistoty Akceptace neovlivnitelných důsledků Otevřená komunikace o nastalých rizicích Ukázka z PHARE žádost!!

30 Řízení změn

31 Projektovéřízení Řídit projekty znamená řídit lidi (zaměřit se na to, aby se věci hýbaly dopředu prostřednictvím vašeho působení na lidi) Řízení projektů je tedy z větší části zvládání mezilidských konfliktů uvnitř organizace projektu. Manažer projektu musí kromě jiného strávit mnoho času s lidmi!!

32 Některá pravidla a zásady účinného řízení projektu - Na projektu pracují zdroje LIDÉ - Čím méně ví PM o technických a jiných podrobnostech tím lépe - Plán vytvořený jediným člověkem je noční můrou jiného člověka - Neexistuje něco jako malý projekt - Projekt nelze realizovat, aniž by manažer komunikoval - Pokud není kvalita definována, nelze ji kontrolovat - Definovaný úkol nerovná se správný úkol - Pokud nedošlo v projektu ke změně, existuje vážný důvod k obavám - Dobrý PM žádá o pomoc a to co nejdříve - Podílníci na projektu mohou být stejně dobří přátelé jako nepřátelé

33 S použitím odborné literatury : Řízení projektů aneb překážkový běh na dlouho trať V.Chvalovský AIT Praha Řízení projektů, metody a techniky řízení Vypracoval, za pozornost děkuje a NA SPOLUPRÁCI PŘI PŘÍPRAVĚ A ŘÍZENÍ Vašich projektů se těší : Ing.Jiří Pospíšil Pospíšil&Švejnoha spol. s r.o manažer venkova

OPRLZ 4.1 CZ.04.1.03/4.1.11.4/3271. Mikroregion Rakovec

OPRLZ 4.1 CZ.04.1.03/4.1.11.4/3271. Mikroregion Rakovec OPRLZ 4.1 CZ.04.1.03/4.1.11.4/3271 Víme co chceme odborné vzdělávání obecních ch zastupitelstev na Vyškovsku Projektové řízení 4 Ing.Jiří Pospíš íšil - Letonice Pospíš íšil& il&švejnoha spol. s r.o. project

Více

OPRLZ 4.1 CZ / /3271. Mikroregion Rakovec

OPRLZ 4.1 CZ / /3271. Mikroregion Rakovec OPRLZ 4.1 CZ.04.1.03/4.1.11.4/3271 Víme co chceme odborné vzdělávání obecních ch zastupitelstev na Vyškovsku Projektové řízení 3 Ing.Jiří Pospíš íšil - Letonice Pospíš íšil& il&švejnoha spol. s r.o. project

Více

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání Modul 1 Příprava projektů v programovém období 2014+ Přenos dobré praxe z minulého programového období vlastní vedení

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) Fáze projektového cyklu Řízení projektového cyklu Projektový

Více

Programy a projekty z pohledu auditora praktické zkušenosti. Ing. Vladimír Hubáček

Programy a projekty z pohledu auditora praktické zkušenosti. Ing. Vladimír Hubáček Programy a projekty z pohledu auditora praktické zkušenosti Ing. Vladimír Hubáček O B S A H: Z čeho čerpáme Přehled základní legislativy a kde čerpat informace Kdo se zúčastní (několik hráčů na trhu) Lidské

Více

Směrnice II. 4 Projektové řízení

Směrnice II. 4 Projektové řízení Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČO 00304387, Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221 Zrušuje předpis: Přílohu VIII OŘ- krycí list projektu ze dne 12.3.2007 Autor/správce TAJ Schvaluje: Rada města

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

ZJEDNODUŠENÝ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR 1. Název Stavební úpravy radnice ZJEDNODUŠENÝ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR 2. 3. 4. Lokalizace Předkladatel a potenciální partneři Stručný popis Budova radnice č.pop. 19 na pozemku parc.č. 1456/2 v k.ú. Příbor Město

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING III. Přednáška Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA ZS 2016/2017 1 ŘÍZENÍ Trojí dimenze rizika projektu: KDO? 2 1. Udržet rovnováhu =? 2. Zvýšení rozsahu projektu =? 3. Zmenšení

Více

PŘÍLOHA 4 ANALÝZA RIZIK STRATEGIE CLLD

PŘÍLOHA 4 ANALÝZA RIZIK STRATEGIE CLLD PŘÍLOHA 4 ANALÝZA RIZIK STRATEGIE CLLD Analýza rizik je přehledem událostí, které mohou nastat a které mohou negativně ovlivnit strategii CLLD místní akční skupiny Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko. Analyzuje

Více

Obsah. 1. část Definice projektových cílů

Obsah. 1. část Definice projektových cílů Předmluva 1 Proč je řízení projektů tak důležité 1 Komu je kniha určena 1 Pojetí výkladu řízení projektů v této knize 2 Užitečné a unikátní rysy knihy 2 Jak je kniha uspořádána 3 Poděkování 4 1. Co je

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

CZ.1.04/4.1.00/62.00011

CZ.1.04/4.1.00/62.00011 Informace o projektu Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00011 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt byl zaměřen na

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Příprava a realizace dotovaných projektů. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012

Příprava a realizace dotovaných projektů. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012 Příprava a realizace dotovaných projektů Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012 Příprava a realizace dotovaných projektů Dotace, granty, příspěvky Vyhledávání projektových témat Zvyšování hodnoty

Více

Víme co chceme. ch zastupitelstev na Vyškovsku. Program: místo pro dotazy, diskuse. Mikroregion Rakovec

Víme co chceme. ch zastupitelstev na Vyškovsku. Program: místo pro dotazy, diskuse. Mikroregion Rakovec Víme co chceme odborné vzdělávání obecních ch zastupitelstev na Vyškovsku zahajovací seminář v Rostěnic nicích,, 18. 1. 2007 Program: 13.30 13.45 - prezentace účastníků 13.45 14.15 - představení projektu

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PŘÍPRAVA PROJEKTŮ Lenka Dvořáková, 25.11. 2010 OBSAH 1. Projekt a jeho fáze 2. Projektový záměr, cíle 3. Posouzení proveditelnosti projektu 4. Zpracování

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR!

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR! JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR! Jakub Zahrádka Marketingový ředitel EUcentrum OBSAH o Kdo jsme? o Z řad našich zákazníků o Co je naším cílem o Jak začít?

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

Případová studie veřejné zakázky

Případová studie veřejné zakázky Případová studie veřejné zakázky ZOO 5 kontinentů dodatečné práce město Jihlava Oživení o. s., září 2014 Martin Kameník, věcné hodnocení Andrea Kohoutková, test zákonnosti Obsah I. Metodika zpracování

Více

Příloha 4 - Registr rizik k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území

Příloha 4 - Registr rizik k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území Klíčové riziko (významnost 15,00-25,00) Závažné riziko (významnost 7,00-14,99) Běžné riziko (významnost 1,00-6,99) V sešitě Registr rizik jsou seřazena dle jejich významnosti (od nejvýznamnějšího po nejméně

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 26. 1. 2016 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Specifický cíl 2.2 sociální podnikání Specifický

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM Partners, s.r.o. Název programu: Projektové

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

OPRLZ 4.1 CZ / /3271. Mikroregion Rakovec

OPRLZ 4.1 CZ / /3271. Mikroregion Rakovec OPRLZ 4.1 CZ.04.1.03/4.1.11.4/3271 Víme co chceme odborné vzdělávání obecních ch zastupitelstev na Vyškovsku Projektové řízení 1 Ing.Jiří Pospíš íšil - Letonice Mikroregion Rakovec Co je třeba si uvědomit

Více

Příloha č.3 - Analýza rizik

Příloha č.3 - Analýza rizik Příloha č.3 - Analýza rizik Analýza rizik obsahuje jednoznačnou identifikaci rizik ohrožujících realizaci SCLLD MAS Jižní Haná spolu s opatřeními k řízení těchto identifikovaných rizik. Součástí analýzy

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třeboňsko pro období Příloha č. 4 Analýza rizik

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třeboňsko pro období Příloha č. 4 Analýza rizik SCLLD 2014 2020 o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území pro období 2014 2020 Příloha č. 4 Analýza rizik SCLLD 2014 2020 příloha č. 4 o.p.s. OBSAH 1 POPIS STRUKTURY 3 1.1 Finanční 4 1.2

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU PŘÍLOHA 6 PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU OBSAH...Chyba! Záložka není definována. 1. ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍ KAPACITY... 2 2. VAZBA INDIKÁTORŮ A AKTIVIT... 3 3. PODROBNÝ POPIS ANIMACÍ STRATEGIE CLLD...

Více

PŘÍLOHA 2 - TVORBA STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ PRINCIPY TVORBY AKČNÍHO PLÁNU

PŘÍLOHA 2 - TVORBA STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ PRINCIPY TVORBY AKČNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA 2 - TVORBA STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ PRINCIPY TVORBY AKČNÍHO PLÁNU Program dnešního Workshopu 1) Průběh tvorby SPRM 2) Projekt, projektový inkubátor a akční plán 3) Provázání

Více

PODPORA PROSTUPNÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ÚSTECKO CHOMUTOVSKÉ AGLOMERACI

PODPORA PROSTUPNÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ÚSTECKO CHOMUTOVSKÉ AGLOMERACI Statutární město Ústí nad Labem jako nositel Integrované strategie Ústecko chomutovské aglomerace vyhlašuje 2. výzvu k předkládání projektových záměrů z Operačního Programu Zaměstnanost PODPORA PROSTUPNÉHO

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Realizace a ukončení dotovaných projektů z PRV. Příprava a realizace dotovaných projektů. Projekt. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 19. 2.

Realizace a ukončení dotovaných projektů z PRV. Příprava a realizace dotovaných projektů. Projekt. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 19. 2. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Realizace a ukončení dotovaných projektů z PRV Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 19. 2. 2010 Příprava a realizace

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů. Výše schválené podpory: 9319949,- Kč

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů. Výše schválené podpory: 9319949,- Kč ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. Strategie. komunitně vedeného místního rozvoje. na období Příloha č.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. Strategie. komunitně vedeného místního rozvoje. na období Příloha č. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území skupiny venkova na období 2014 2020 Příloha č. 4 Analýza rizik (verze odevzdaná na MMR 17.12. 2015) Analýza rizik Strategie komunitně vedeného místního

Více

Ing. Jana Veberová PREZENTACE SPOLEČNOSTI

Ing. Jana Veberová PREZENTACE SPOLEČNOSTI Ing. Jana Veberová výkonná ředitelka společnosti PREZENTACE SPOLEČNOSTI EUcentrum a.s. www.eucentrum.cz Obsah prezentace: 1. Představení společnosti 2. Žádat o dotaci? 3. Projektový cyklus 4. Proč se vracely

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci 1 Obsah Manažerské Shrnutí... 3 Definice projektu rámcová část... 3 Stručný kontext realizace projektu... 3 Cíle

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU Udržitelný rozvoj venkova a cestovní ruch PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU Jiří Vaníček Vysoká škola polytechnická Jihlava Strategie pro CR v EU a v ČR Priority rozvoje CR v ČR: rozvoj regionální

Více

RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06

RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06 RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06 v rámci INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU pro prioritní osu 2 Oblasti intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě VÝZVA ČÍSLO 06 KOMTINUÁLNÍ ROZVOJ SLUŽEB

Více

Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky Příloha č. 1 k části II. Zadávací dokumentace: Obchodní podmínky Předmět veřejné zakázky Veřejná zakázka se skládá ze čtyř klíčových aktivit: 1. Analýza a komparativní studie a. analýza b. komparativní

Více

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR Závěrečná zpráva Září 2009 1. Výchozí situace a zdůvodnění zpracování analýzy Ministerstvo vnitra České republiky se v rámci Integrovaného

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 1 Vypracoval: Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA datum: datum: podpis: podpis: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 2 1. ZALOŽENÍ, VZNIK A PŘEDMĚT

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Identifikace Žadatele: Mikroregion Polabí Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

Test znalostí - zadání k vyplnění úloh

Test znalostí - zadání k vyplnění úloh Test znalostí - zadání k vyplnění úloh Základní pokyny - uchazeč zpracuje úlohy s přihlédnutím k tomu, že se jedná o oblast a projekt, který byl financován v rámci Integrovaného operačního programu (IOP),

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných zájemců

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje

Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje Závěrečná konference k projektu Zavádění procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku 19. dubna 2012 Místo

Více

Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti schválené na Výběrové komisi do

Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti schválené na Výběrové komisi do Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti schválené na Výběrové komisi do 14. 6. 2016 Do pěti pracovních dnů od vydání Registrace akce (dále jen RA

Více

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘÍLOHA Č. 4 VNITŘNÍHO PŘEDPISU Č. 0003/2015 MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU - POSTUP ŘÍZENÍ KOMPLEXNÍHO PROJEKTU - Městský úřad Moravská Třebová 1 OBSAH A. ÚVOD 3 A.1.1. Účel manuálu 3 A.1.2.

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting dobré dělají dobré přátele Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2010, Banská Bystrica, 13. 10. 2010 Proces EPC 1. fáze Zákazník = vlastník nebo správce

Více

KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/ podoblast podpory V 20 VK 1.0_3.1.2

KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/ podoblast podpory V 20 VK 1.0_3.1.2 KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/2010 - podoblast podpory 3.1.2 V 20 VK 1.0_3.1.2 Revize. č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum... 10 Verze č. 1 10 Za zpracovatelský tým Ověřil Schválil Jméno

Více

Charakteristické rysy projektů

Charakteristické rysy projektů Řízení projektů Charakteristické rysy projektů Cíl projektu Trojrozměrný cíl (věcné provedení, časový plán, rozpočtové náklady) = trojimperativ Jedinečnost Každý projekt je jedinečný Zdroje Realizace pomocí

Více

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2 - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 Zkušenosti Karlovarského kraje z předchozího období PHARE, PHARE CBC SAPARD,

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007-2013. Osa IV. LEADER. Některé poznatky a zkušenosti z aktuálního stavu

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007-2013. Osa IV. LEADER. Některé poznatky a zkušenosti z aktuálního stavu PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007-2013 Osa IV. LEADER Některé poznatky a zkušenosti z aktuálního stavu 17.5.2013 Opatření IV.1.1. MAS Režijní výdaje MAS Opatření IV.1.1. Pravidla platná pro rok 2013 schválena

Více

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech FONDY EU 1990-2006 Předvstupní podpora Programové období 2000 2006 a její plnění v ČR Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

Dodávka informačního systému ERP

Dodávka informačního systému ERP Příloha č.1 - Pokrytí jednotlivých poptávaných procesních oblastí Dodávka informačního systému ERP Podrobnější informace o pokrytí jednotlivých poptávaných funkcí uchazeč vyplní v následující tabulce.

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Klíčové riziko (významnost 15,00-25,00) Závažné riziko (významnost 7,00-14,99) Běžné riziko (významnost 1,00-6,99)

Klíčové riziko (významnost 15,00-25,00) Závažné riziko (významnost 7,00-14,99) Běžné riziko (významnost 1,00-6,99) Klíčové riziko (významnost 15,00-25,00) Závažné riziko (významnost 7,00-14,99) Běžné riziko (významnost 1,00-6,99) V sešitě Registr rizik jsou seřazena dle jejich významnosti (od nejvýznamnějšího po nejméně

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

PODPORA PROGRAMU ASISTENCE PREVENCE KRIMINALITY

PODPORA PROGRAMU ASISTENCE PREVENCE KRIMINALITY Statutární město Ústí nad Labem jako nositel Integrované strategie Ústecko chomutovské aglomerace vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů z Operačního Programu Zaměstnanost PODPORA PROGRAMU

Více

Šablony projektové dokumentace 1

Šablony projektové dokumentace 1 Šablony 1 příloha Metodické příručky řízení projektů realizovaných MF MINISTERSTVO FINANCÍ Šablony projektové dokumentace 1 Word šablony Česáková Jana Ing. 22.8.2016 Word šablony projektové dokumentace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

ČÁST I. Interaktivní komunikační dovednosti

ČÁST I. Interaktivní komunikační dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST I. Interaktivní komunikační dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Interaktivní komunikační dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava. Nezbytné podmínky pro dopracování projektu. Olomouc Zlín

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava. Nezbytné podmínky pro dopracování projektu. Olomouc Zlín Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Nezbytné podmínky pro dopracování projektu Olomouc 29. 4. 2010 Zlín 30. 4. 2010 V rámci Etapy 2 Dopracování projektu žadatel dokládá: 1. Doklady

Více

OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PROGRAM 1.3 ŠKOLICÍ STŘEDISKA

OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PROGRAM 1.3 ŠKOLICÍ STŘEDISKA OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PROGRAM 1.3 ŠKOLICÍ STŘEDISKA SOUHRN Rozsah souhrnu maximálně na dvě stránky v členění dle konkrétních bodů. Popis jednotlivých bodů jednou nebo dvěma větami. 1 POPIS

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více