OPRLZ 4.1 CZ / /3271. Mikroregion Rakovec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPRLZ 4.1 CZ.04.1.03/4.1.11.4/3271. Mikroregion Rakovec"

Transkript

1 OPRLZ 4.1 CZ / /3271 Víme co chceme odborné vzdělávání obecních ch zastupitelstev na Vyškovsku Projektové řízení 2 Ing.Jiří Pospíš íšil - Letonice Pospíš íšil& il&švejnoha spol. s r.o. project management Mikroregion Rakovec

2 Obsah projektového řízení 2 Opakování 1 Fáze a milníky projektu Procesy v projektu - strategické - management závislostí - záměr projektu - časové lhůty- harmonogram - nákladovost - rozpočet - lidské zdroje - organigram - projektový tým - komunikace - rizika, změny

3 Pravda o projektovém řízení a hned víme proč se učit projektovéřízení Statistika říká: Pouze 12% všech započatých projektů splní svůj trojimperativ V 15% případů se podaří splnit věcnou dimenzi (CO) Dalších 30% projektů po oboustranném vyčerpání zákazníka i dodavatele ustrne na určitém stupni plnění, které sice nenaplňuje původní očekávání CO bude uděláno, ale po mnoha časových skluzech a dodatečných finančních injekcích již nikdo nemá snahu o naplnění konečných představ Zbylých 43% započatých projektů není vůbec dopracováno do alespoň jakéhosi kopmpromisně použitelného stavu

4 Obsah projektového řízení 1 ( opakování minulé látky ) 1. Co, jak, s kým, kdy, za kolik 2. Charakteristické rysy projektu (trojrozměrnost, jedinečnost,..) 3. Trojimperativ (kvalita-čas-peníze) 4. Projektový cyklus a jeho fáze(programování, identifikace, formulace, financování, implementace, vyhodnocení, progr..) 5. Dokumentace projektu (strategie, inv.záměrproj.fiše, PD, studie proveditelnosti, logický rámec, rozpočet, harmonogram, projektová žádost, rozhodnutí o financování, rozhodnutí o změnách, monitorovací zprávy, závěrečné hodnocení,..)

5 Rozdělení projektů na tvrdé a měkké Investiční tzv.tvrdé projekty (výstavba kanalizací, obnova objektů, stavba komunikací,..) Neinvestiční tzv.měkké projekty (většinou činnosti s možností pořízení nějakého majetku) Možné zjednodušeně chápat jako investice do lidí, na rozdíl od investic do majetku (Bez práce nejsou koláče vzdělávání žen na a po mateřské Víme co chceme vzdělávání zástupců obecních zastupitelstev Osvojování schopností metody LEADER,..)

6 Klíčové dokumenty a rozhodnutí JAKO VÝSTUPY fází projektu

7 A) Fáze a milníky projektu Fáze končí milníkem, jakožto významnou událostí projektu O fázi je možné říct : - co je jejím cílem - jaké obsahuje činnosti - jaké metody a nástroje využívá - které role se zde uplatňují - jaké jsou vstupy a výstupy

8 Fáze projektu hodnocení realizační zadávací přípravná Číslo Milník Organizační příprava Zajištění PD pro ÚR Získání územního rozhodnutí 9 Získání stavebního a vodoprávního rozhodnutí 10 Zadání veřejné zakázky 11 Výběr dodavatele prací, podpis SOD 12 Souběžné práce - údržba, výustě z kuchyně, LAPOL, prádelna 13 Realizace stavebních prací Aktivita Zajištění propagace a publicity Etapy Činnosti Koordinační schůzka řídícího výboru a projektového týmu Výběr dodavatele projektové dokumentace Průběžné vyhodnocování postupu projektu-řídící výbory Zajištění zadávací PD (pro SP,VŘ a provádění stavby) 14 Dodávka a instalace technologie ČOV 15 Přepojení stávající kanalizace na nové potrubí vedoucí na ČOV 16 Průběžné kontrolní dny na stavbě 17 Soupis vad a nedodělků, předávací řízení

9 Zpráva o stavu projektu číslo 1 Vypracoval ing.jiří Pospíšil Dne ID projektu Název projektu Rekonstrukce kanalizační sítě II.etapa + výstavba ČOV Zpráva za období 10/2004 až 02/2005 Manažer projektu Ing.Jiří Pospíšil, Pospíšil &Švejnoha spol. s,r.o.rousínov Sponzor Popis projektu Stav Pokračování v rekonstrukci kanalizační sítě dle Studie kanalizace a ČOV z listopadu Předpokládá se zprojektování Ii a III.etapy odkanalizování areálu... a stavební dokončení II.etapy tzn. napojení splaškové kanalizace ze..., na nově zbudo Proveden výběr projektanta - Podepsána SOD na projektovou dokumentaci Absolvování 2.schůzek řídícího výboru Směr Snaha o dosažení první mety (milníku) -získání územního rozhodnutí Důvody První krok na cestě k realizaci projektu Popis milníku Získání územního rozhodnutí Data milníku Problémy/rizika zajištění kladných vyjádření DOSS zajištění všech nezbytných dokladů ze strany sponzora informovanost, ochota a připravenost stavebního úřadu zajištění financování v dostatečné výši a plánovaných termínech

10 B) Procesy managementu projektu Strategický proces Proces managementu vzájemných souvislostí Procesy vztahující se k záměrům Procesy vztahující se k časovým lhůtám Procesy vztahující se k nákladům Procesy vztahující se ke zdrojům Procesy vztahující se k pracovníkům Procesy vztahující se ke komunikaci Procesy vztahující se k rizikům Procesy vztahující se k nakupování (služeb, materiálu, )

11 Proces vztahující se k záměru V něm se vyvíjí a navrhuje způsob řízení projektu Definuje celkový nástin toho, co bude projekt plnit Slouží k identifikování znaků projektu, které by měly být : Smysluplné Měřitelné Akceptovatelné Reálné Termínované

12 Investiční záměr projektované parametry SMART ROZHODUJÍCÍ PROJEKTOVANÉ PARAMETRY : Název parametru měr.jednotka hodnota parametru 8011 PSP stavba II a III vč.ič soubor Splašková kanalizace DN 200mm (A) 8013 Splašková kanalizace DN 200mm (B1) 8014 Splašková kanalizace DN 200mm (B) 8015 ČOV 8016 Výustní objekt bm 177 bm 81 bm 118 ks 1 ks 1

13 Proces vztahující se k časovým lhůtám Zde dochází k identifikování vzájemných souvislostí a logické provázanosti mezi činnostmi projektu. Stanovují se zde odhady doby trvání jednotlivých činností v souvislosti na zdroje vzniká časový plán projektu (harmonogram). Navrhuje systém řízení realizace činností včetně způsobu náprav zpoždění.

14 Harmonogram Aktivita Polol.2 Pololetí 1 Pololetí 2 Fáze projektu A B C D E F Číslo Název Organizační příprava x 2 Koordinační schůzka řídícího výboru a projektového týmu x x 3 Zajištění propagace a publicity x 4 Výběr dodavatele projektové dokumentace x 5 Zajištění PD pro ÚR x 6 Získání územního rozhodnutí x 7 Průběžné vyhodnocování postupu projektu-řídící výbory x x x x x x x 8 Zajištění zadávací PD (pro SP,VŘ a provádění stavby) x x 9 Získání stavebního a vodoprávního rozhodnutí x x 10 Zadání veřejné zakázky x x 11 Výběr dodavatele prací, podpis SOD x x x x

15 Časová rezerva projektu Parkinsonův zákon říká: Činnost trvá nejméně tak dlouho, na jak dlouho je naplánována Studentův syndrom lze formulovat takto : Jestliže je pro práci naplánována časová rezerva pak je tato spotřebována než vlastní činnost začne Murphyho zákony říkají : Vždy se něco pokazí a současně nikdy se nepokazí všechno Z toho všeho vyplývá, že plánovat časové rezervy na jednotlivé činnosti nemá smysl (Parkinson je bude využívat i když nemusí, student je vybere napřed a dle Murphyho by bylo třeba jistit každou činnost zvlášť. Z toho důvodu je vhodnější naplánovat si jeden tzv.projektový nárazník na závěr projektu.

16 Proces vztahující se k nákladům a ke zdrojům Plánování zdrojů spočívá v identifikování činností, odhadování potřeb, sestavování časového plánu a přidělování jednotlivých potřebných zdrojů = ORGANIGRAM Zatímco jedna žena porodí dítě za devět měsíců, tři ženy to během tří měsíců nedokáží Toto pravidlo je vhodné mít na paměti, když zvažujeme narůstající problém projektu řešit rozšířením projektového týmu, zejména těsně před dokončením!!

17 Modelování vazeb lidských zdrojů dle fází, činností a aktivit projektu Organigram - zdrojování ZDROJE vysvětlivka : SP-sponzor, VP-vlastník proj., PM - proj.manažer, ZA-zadavatel výb.řízení, GP - gen.projektant, PM GP GD-generální SP VP ZA dod., GDMA-marketing 1. Organizační příprava poradenská činnost při konzultaci vize x x x posouzení možností technologického a prostorového řešení nového stravovacího provozu x x x hodnocení předložených studií, výběr varianty řešení x x x zpracování, podání a schválení investičního záměru včetně žádosti o financování projektu x x x pověření manažera projektu, tvorba projektového týmu x x výběr generálního projektanta x x 2. Koordinační schůzka řídícího výboru a projektového týmu upřesnění požadavků sponzora projektu x x x revize navrženého řešení (studie využití) z pohledu specialistů a upřesněných požadavků sponzora x x x jednání o organizaci a účastnících projektu (tvorba subtýmu projektantů) a harmonogramu aktivit x x pracovní jednání řídícího výboru (PM, GP a sponzor) o systému řízení práce a komunikace x x x x rozhodnutí sponzora o jasné identifikaci a parametrech požadovaného produktu x rozdělení pracovních úkolů členům subtýmu projektantů s vazbou na časový harmonogram x x 3. Zajištění propagace a publicity informační kampaň o připravovaném projektu mezi zaměstnanci Domova x x x propagace v místním a regionálním tisku x x x pozvání zástupce vlastníka projektu na pracovní schůzku x x

18 Proces vztahující se k pracovníkům a komunikaci Definování organizační struktury projektu vč.identifikování úloh, pravomocí a odpovědností Výběr a přidělení dostatečného množství pracovníků s odpovídající způsobilostí = tvorba projektového týmu (přípravného, realizačního-řídícího) Pozor na správné zařazení - týmové role!! Je třeba také nastavit komunikační a informační systém a způsob jeho řízení (telekomunikace, internet, termíny jednání, zprávy a dokumentace projektu, výstupy,..)

19 Týmové role cvičení, příloha - inovátoři-tvůrci - vyhledávači zdrojů a příležitostí - koordinátoři - formovači - týmoví pracovníci - realizátoři-vůdci - vyhodnocovači - dotahovači - specialisté

20 Návrh schématu organizace projektu : Bez práce nejsou koláče Sponzor projektu Svazek obcí Větrník Pověřený manažer projektu P&Š Řídící výbor projektu Projektový tým : -metodik -asistentka / účetní -členové pracovních skupin svazků obcí Ostatní Úřad práce Domov důchodců Banka Pojišťovna ÚSP Habrovany Charita Spolupracující organizace na projektu Subdodavatelé : - lektoři (pečovatelství) - marketingová agentura - konference - publikace

21 Příklad součinnosti přípravného týmu Phare 2003 RLZ Název činnosti Zpracuje Oslovení partnerů Břeclav, ÚP Vyškov, pan X z Vyškova, mikror. DV, jiné mikror. P, J Oslovení auditora vyjednání P, J, Zpracování žádosti I projekt + angličtina Z Cíle Z Zdůvodnění a,b,e, f Z c,d společně Podrobný popis aktivit Z Metodika a,b,c P, J d,e,f Z g společně Trvání projektu a plán a Z b,c společně Publicita společně Multiplikační efekt Z Udržitelnost a,b,c P,J

22 Výpočet člověkodnů hod. hod. celkem hod. počet absolventů lektoři /hod.celkem počet účastníků po kolikati - 1 běh počet běhů počet dnů pro jednoho účastníka při 5 hod./den zaokrouhleně člověkoden na počřet účastníků Obsah Bilanční diagnostika lidí/50hod Motivační kurz lidí/50hod PC lidí/72hod. 3 14, Pečovatelka 1 -teorie lidí/112hod. 1 22, Pečovatelka 1 -praxe lidí/188hod. 1 37, Zahradníci-teorie lidí/50hod Zahradníci-praxe lidí/148hod. 1 29, Pečovatelka 2 -teorie lidí/112hod. 1 22, Pečovatelka 2 -praxe lidí/188hod. 1 37, konference konference Celkem člověkodnů 2740

23 Plánování nákladů = Rozpočet Cílem je vytvořit materiál, který bude obsahovat odhad veškerých nákladů na celý projekt Členění nákladů na časové a věcné, využití lidských kapacit, externí subdodávky, nákup nebo pronájem, provozní náklady, cestovní náklady, propagace, ostatní náklady.. Rozpočet musí respektovat platnou účetní osnovu Rozpočet je zpravidla součástí plánovací dokumentace a podlého běžnému změnovému řízení jako ostatní složky plánu (projektu)

24 Příklad skladby rozpočtu PHARE 2003 RLZ viz.příloha 1. Lidské zdroje (mzdy personálu manažer,asistent,účetní,lektoři,..) 2. Cestovné 3. Vybavení a dodávky zboží (školící potřeby, nábytek, počítačové vybavení, stavební úpravy, telefony,.. 4. Místní kancelář PM provozní náklady, elektřina, topení, nájem,.. 5. Ostatní náklady (studie,překlady, publikace, bank.poplatky, publicita,..) 6. Přímá podpora účastníkům (stravné, cestovné, péče o dítě,..) 7. Administrativní náklady rezerva 7-10%

25 Proces vztahující se k rizikům (a v jejich důsledku vyvolaným změnám) Stanovení rizik v projektu, hodnocení možných dopadů rizikových událostí, uplatňování a aktualizování plánu rizik (finanční, realizační, časová,..) Z pohledu Financování Výběr.řízení Provozu GP-stavební Technologie Elektro Přehled možných rizik projektu termín přislíbení financování projektu ve výši 6 580,-Kč ve vztahu na dobu realizace projektu skutečná výše nákladů projektu po zpřesnění PD a variantnost následného řešení datum možnosti čerpání finančních prostředků a jejich výše soutěžní cena rezerva výsledek výběrového řízení na dodavatele prací s možností podání námitek a tedy zpoždění realizace koordinace průběhu stavby a činností ve vazbě na nepřerušený provoz zařízení a na termín ukončení prací na rekonstrukce kuchyně-přepojení kuchyně na nové trasy kanálů nedořešená PD prováděcí ve vztahu na dodavatele technologie spodní voda při zakládání čištění specifického druhu splašků přípojka ze stávajícího rozvaděče, maximální odběr -hlídání maxima přiložení optického kabelu pro zasíťování areálu a kabelu do údržby - monitoring ČOV

26 Obvyklá rizika 1 Nejasně definované cíle bez konkrétních měřitelných parametrů zapomenete k čemu projekt vlastně je Podpora a zájem vyššího vedení končí podpisem Smluvních dokumentů Obava z novot Délka projektu Regionální a mezinárodní prostředí Funkcionální myšlení absence globálního náhledu na projekt, často spojená s orientací na individuální cíle některých řešitelů Změny v legislativě Počet zúčastněných organizací v projektu Solventnost sponzora a termíny, respektive zpoždění finančního plnění Měnová rizika

27 Obvyklá rizika 2 Nevyváženost cash-flow projektu (příjmy a výdaje) Opožděné platby Správnost kvalifikovaných odhadů Neúspěšní konkurenční řešitelé Nevhodná volba členů týmu Nevyjasněné odpovědnosti Nevyjasněné znaky jakosti projektu a výstupů projektu Vnitřní prostředí, organizace a stav instituce realizující projekt Zažité letité praktiky a postupy nositelů projektových činností

28 Obvyklá rizika 3 Přetížení klíčových zdrojů a lidí Nefunkční komunikace Nedostatečné sdílení informací v rámci projektového týmu Nedostatečná schopnost provádět zásadní změny a rozhodovat v krizových situacích Nedostatečná pozitivní motivace členů projektového týmu Perfekcionismus zpomaluje Je lepší mít 98,5 % funkčního řešení ihned než 100% za 2 roky

29 Strategie pro řešení rizik Předcházení rizikům jejich identifikací a důkladnou analýzou již ve stádiu plánování projektu Kontinuální tvorba soupisu rizik a opatření k jejich eliminaci Zmírnění nejistoty Akceptace neovlivnitelných důsledků Otevřená komunikace o nastalých rizicích Ukázka z PHARE žádost!!

30 Řízení změn

31 Projektovéřízení Řídit projekty znamená řídit lidi (zaměřit se na to, aby se věci hýbaly dopředu prostřednictvím vašeho působení na lidi) Řízení projektů je tedy z větší části zvládání mezilidských konfliktů uvnitř organizace projektu. Manažer projektu musí kromě jiného strávit mnoho času s lidmi!!

32 Některá pravidla a zásady účinného řízení projektu - Na projektu pracují zdroje LIDÉ - Čím méně ví PM o technických a jiných podrobnostech tím lépe - Plán vytvořený jediným člověkem je noční můrou jiného člověka - Neexistuje něco jako malý projekt - Projekt nelze realizovat, aniž by manažer komunikoval - Pokud není kvalita definována, nelze ji kontrolovat - Definovaný úkol nerovná se správný úkol - Pokud nedošlo v projektu ke změně, existuje vážný důvod k obavám - Dobrý PM žádá o pomoc a to co nejdříve - Podílníci na projektu mohou být stejně dobří přátelé jako nepřátelé

33 S použitím odborné literatury : Řízení projektů aneb překážkový běh na dlouho trať V.Chvalovský AIT Praha Řízení projektů, metody a techniky řízení Vypracoval, za pozornost děkuje a NA SPOLUPRÁCI PŘI PŘÍPRAVĚ A ŘÍZENÍ Vašich projektů se těší : Ing.Jiří Pospíšil Pospíšil&Švejnoha spol. s r.o manažer venkova

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných zájemců

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU Udržitelný rozvoj venkova a cestovní ruch PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU Jiří Vaníček Vysoká škola polytechnická Jihlava Strategie pro CR v EU a v ČR Priority rozvoje CR v ČR: rozvoj regionální

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Projektové řízení (Projektový cyklus)

Projektové řízení (Projektový cyklus) Projektové řízení (Projektový cyklus) Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Projektový cyklus Metodické

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Projektovéřízení zásady úspěšných projektů

Projektovéřízení zásady úspěšných projektů Divize Rozvoj regionů Projektovéřízení zásady úspěšných projektů Pardubice, 23.6.2008 OHGS s.r.o., Divize Rozvoj regionů - management pro obce, města a svazky obcí (stálý servis pro 11 mikroregionů Pardubického

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Pracovní sešit Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů CENTRUM

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR!

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR! JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR! Jakub Zahrádka Marketingový ředitel EUcentrum OBSAH o Kdo jsme? o Z řad našich zákazníků o Co je naším cílem o Jak začít?

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství 1. Základní informace 1.1 Zadavatel 1.2 Odpovědný

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Příprava a realizace dotovaných projektů. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012

Příprava a realizace dotovaných projektů. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012 Příprava a realizace dotovaných projektů Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012 Příprava a realizace dotovaných projektů Dotace, granty, příspěvky Vyhledávání projektových témat Zvyšování hodnoty

Více

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) zajištění služeb zpracovatele

Více

D5 Životní cyklus projektu

D5 Životní cyklus projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D5 Životní cyklus projektu Toto téma obsahuje informace o vhodné posloupnosti kroků přípravy a realizace

Více

Historie revolvingových fondů Phare

Historie revolvingových fondů Phare Historie revolvingových fondů Phare PHARE Environmental Fund (1995-1998) - půjčeno 90.7 mil.kč. 10 obcím Business Environmental Programme (1999-2000) - půjčeno 22,32 mil.kč.5 firmám Bank Fund for Municipalities

Více

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78. Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041 Rekapitulace stavu k 31.5.2014 Cíle projektu: zjištění potřeb občanů

Více

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky:

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky: čj. KrÚ 35949/2014 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška )

Více

Případová studie veřejné zakázky

Případová studie veřejné zakázky Případová studie veřejné zakázky ZOO 5 kontinentů dodatečné práce město Jihlava Oživení o. s., září 2014 Martin Kameník, věcné hodnocení Andrea Kohoutková, test zákonnosti Obsah I. Metodika zpracování

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ Vážení členové SPŘ, níže jsou uvedeny výchozí formulace hlavních dokumentů zakládané sekce. Tato verze je určena k dalšímu rozpracování a upřesnění Vámi, budoucími

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Identifikace zadavatele: Statutární město Ostrava sídlem: Prokešovo

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting dobré dělají dobré přátele Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2010, Banská Bystrica, 13. 10. 2010 Proces EPC 1. fáze Zákazník = vlastník nebo správce

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Projektové řízení Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Týmová spolupráce Prezentační dovednosti Kreativita Projekt REHP Kalkulace nákladů Přesvědčivost Rozpočet TE hodnocení projektů Diplomacie Zásady projektového

Více

Projekty a změny v PRE. Teze z praxe

Projekty a změny v PRE. Teze z praxe Projekty a změny v PRE Teze z praxe IIS Září 2012 Řízení Programu řízení změn Co je to projekt? Evoluce revoluce Spontánně - řízeně Projekt Funkcionální, liniové řízení (management) Odborné útvary Změna

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

CZ.1.04/1.1.06/52.00151

CZ.1.04/1.1.06/52.00151 Informační schůzka ke vzdělávacímu projektu EVROPSKÝ LOGISTIK Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.06/52.00151 Technické muzeum Praha, 31.5.2011 PROGRAM: 1) Základní informace o projektu 2) Představení realizačního

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D.

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D. Jak získat do firmy kvalitní lidi Ing. Olga Girstlová, Ph.D. PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka a jeho potřeby na daném trhu Využívá k naplnění svého

Více

Financování projektů bioplynových stanic

Financování projektů bioplynových stanic Financování projektů bioplynových stanic Komerční banka Energetické využití biomasy Ráztoka 18. - 19.5.2011 Petr Laník Head of Segment & Product Management Corporate Agenda Jasný procesní postup pro posuzování

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Rekonstrukce Centra pod střechou

Rekonstrukce Centra pod střechou VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), a v souladu s Pravidly, kterými se

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Zkrácený text osnovy projektu

Zkrácený text osnovy projektu Zkrácený text osnovy projektu Projekt spolupráce Péče o krajinu je realizován na základě těchto opatření Programu rozvoje venkova (dále jen ): Hlavní opatření: Další odborné vzdělávání a informační činnost

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Realizace a monitoring strategického plánu... 2 2.1. Realizace strategického plánu... 2 2.2. Organizační změny systém projektového řízení...

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce ekonomiky Odbor veřejných zakázek a právních služeb Č. j.: 61621/14/7300-40175-050225 Vyřizuje: Bc. Jana Šrámková Tel.: 29685 4416 E-mail:

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Strategické cíle projektu a projektové řízení. Martina Matoušková Konference Projektové řízení 2012 26.9.2012, Praha, Hotel Diplomat

Strategické cíle projektu a projektové řízení. Martina Matoušková Konference Projektové řízení 2012 26.9.2012, Praha, Hotel Diplomat Strategické cíle projektu a projektové řízení Martina Matoušková Konference Projektové řízení 2012 26.9.2012, Praha, Hotel Diplomat Společný cíl pro business, PMO a dodavatele je dodat projekty s nejvyšší

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ AKCÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZÁVAZNÉ OSNOVY JSOU ZALOŽENY NA METODICE VYDANÉ MMR PRO FINANČNÍ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ AKCE V RÁMCI 2. KOLA

Více

Výstupy projektu, indikátory, aktivity. Seminář PAAK Řízení projektů

Výstupy projektu, indikátory, aktivity. Seminář PAAK Řízení projektů Výstupy projektu, indikátory, aktivity Seminář PAAK Řízení projektů Výstupy projektu, indikátory, aktivity Výstupy, indikátory Výstupy projektu jsou měřitelné hodnoty, které daný projekt vytváří či těchto

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj a podpora systému dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WASTECH a.s.

Více

Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění

Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění Nástroje pro poskytování součinnosti 1.1 Help desk Poskytovatel vytvoří a zajistí službu pro hlášení vad/požadavků/připomínek (dále

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Základy investování. Předinvestiční fáze

Základy investování. Předinvestiční fáze Základy investování Předinvestiční fáze Předinvestiční fáze Souhrnně je tedy smyslem předinvestiční fáze definovat účel a cíle projektu včetně zpracování potřebné dokumentace v takové míře podrobnosti,

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Projektové řízení. 1. část. http://knihy.abz.cz/obchod/projektovy-management http://www.method123.com/free-projectmanagement-book.

Projektové řízení. 1. část. http://knihy.abz.cz/obchod/projektovy-management http://www.method123.com/free-projectmanagement-book. Projektové řízení 1. část http://knihy.abz.cz/obchod/projektovy-management http://www.method123.com/free-projectmanagement-book.php http://www.amazon.com/project-management- Books/lm/R2JSEO2N6WOUEJ Definice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Strana 1 (celkem 6)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Strana 1 (celkem 6) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příprava akreditovaného vzdělávacího programu a materiálů, vzdělávání vedoucích pracovníků škol v komunikačních a řídících dovednostech Strana 1 Obsah 1. Název zakázky 2. Zadavatel

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatele, datum

Více

Abecední přehled otázek z předmětu Příprava školních projektů

Abecední přehled otázek z předmětu Příprava školních projektů Abecední přehled otázek z předmětu Příprava školních projektů Brainstorming není technika využitelná v žádné fázi přípravy projektu. Vyberte jednu z Identifikujte alespoň 3 rizika, která lze očekávat u

Více

Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora

Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora Veřejné zakázky v roce 2011 13. 14. 10. 2011 Grand Hotel Třebíč Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora Marek BRYCHCÍN Evropský účetní dvůr EÚD a jeho role Jako externí auditor EU

Více

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus Návrh obsahu studie proveditelnosti Prioritní osa 2 OPŽP Petr Honskus Cíl prezentace Představit návrh obsahu studie proveditelnosti v kontextu hodnocení projektů spadajících do P2 OPŽP Získat zpětnou vazbu

Více