Obsah česko-anglický. Autonomní tým (Autonomous Team, Self-Managed Team) Autorita (Authority)... 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah česko-anglický. Autonomní tým (Autonomous Team, Self-Managed Team)... 37 Autorita (Authority)... 38"

Transkript

1 Obsah česko-anglický A Absence (Absence) Absolvent (School Graduate) Account Manager Account Executive viz Account Manager Adaptace (Orientation) Adaptační plán (Orientation Plan) Adaptatční rozhovor (Adaptation Interview) Adaptační syndrom (Adaptation Syndrome) Adaptační mzda (Piece-work Wage) Aktivní metody vzdělávání (Active Methods of Development) Aktivní naslouchání (Active Listening) Analýza dovedností (Skills Analysis).. 35 Analýza pracovního místa (Job Analysis) Analýza pracovního prostředí (Work Environment Analysis) Analýza vzdělávacích potřeb (Analysis of Training Needs) Antidiskriminační politiky (Antidiscriminatory Policy) Asertivita (Asertivity) Asistování (Assisting) Assessment center Audit personální (Personnel Audit, Management Audit) Autonomie práce (Job Autonomy) Autonomní tým (Autonomous Team, Self-Managed Team) Autorita (Authority) B Balanced scorecard Behaviorální schopnosti (Behavioral Competence) Behaviorální pohovor (Behavioral Interview) Benefits Manager Benchmarking Bezpečnost a ochrana zdraví při práci viz ochrana zdraví a bezpečnosti při práci Bodovací metoda (Point Method) Bonus Schemes Bonus Brainstorming Brand Manager Buněčné uspořádání (Cellular Layout) C Campus recruting Celofiremní výkonové odměňování (Performance Related Compensation for the Whole Organisation) Celoživotní zaměstnatelnost (Life-long Employability) Centralizace (Centralization) Certifikace (Certification)

2 Obsah česko-anglický Chief Executive Officer (CEO) Chief Financial Officer (CFO) Chief Operations Officer (COO) Cíle (Goals, Objectives, Targets) Compensation Manager Counselling Controlling Corporate Governance Customer Care Representative (Manager) Č Časová mzda a plat (Base Wage and Salary) Časové a pohybové studie (Time and Motion Study) D Decentralizace (Decentralization) Delegování (Delegation) Delegování vzhůru (Upward Delegation) Delfská metoda (Delphi Method) Délka řídícího řetězce (Lenght of the Chain of Command) Development center Diferenciace (Differentiation) Disciplinární řízení (Disciplinary Action) Diskriminace (Discrimination) Diskriminační nabídka zaměstnání (Discriminatory Job Offer) Distanční práce (Telecommuting, Teleworking) Divergentní uvažování (Divergent Thinking) Deverzita pracovníků (Employee Diversity) Dobrovolná péče o pracovníky (Voluntary Employee Care) Dodatkové formy odměňování (Additional Compensation) Dohoda o hmotné odpovědnosti (Financial Responsibility Agreement) Dohoda o pracovní činnosti (Employment Contract) Dohoda o pracovním výkonu (Job Performance Agreement, Target Agreement) Dohoda o provedení práce (Employment Contract) Dohoda o skončení pracovního poměru (Employment Termination Agreement) Dokonalá byrokracie (Perfect Bureaucracy) 29 Dotazník (Questionnaire) Dotazníková metoda (Questionnaire Technique) Downsizing E Efektivita vzdělávání a tréninku (Training Effectivenenss) E-learning Emocionální stabilita (Emotional Stability) Empowering Ergonomie (Ergonomy) Etika v řízení lidských zdrojů (Ethics in Human Resource Management) Evidence pracovní doby (Working Hours Records) Executive Search Expatriate Managers Expektační teorie potřeb (Expectancy Needs Theory) Expertní metoda (Exper Technique) Extroverze (Extroversion) Eysenkova typologie (Eysenk Typology)

3 Obsah česko-anglický F Facilitace (Facilitation) Feedback viz zpětná vazba Financial Controller Flexibilita (Flexibility) Flexibilita organizace (Flexibility of Organization) Flexibilní pracovní režim (Flexible Work Schedule) Fluktuace (Employee Turnover) Formalizace (Formalization) Formální komunikace (Formal Communication) Formální organizace (Formal Organization) Formy mezd (Wage Forms) Formy podnikového vzdělávání (Company Training Forms) Frustrace (Frustration) FTE Funkce řízení lidských zdrojů (Functions of Human Resource Management) Funkcionální organizace (Functional Organization) G Gainsharing Garant (Process Owner) Globální organizace (Global Organization) Grafologie (Graphology, Handwriting Analysis) Groupthink viz skupinové myšlení H Halo efekt (Halo Effect, Halo Error) Hawthornské experimenty (Hawthorn Experiments) Head (Director) of Human Resources.. 64 Head-Hunting viz Executive Search Herzbergova dvoufaktorová teorie (Herzberg s Two Factors Theory)..65 High-Potentials Hmotná odpovědnost (Financial Reponsibility) Hodnocení nadřízených (Manager Evaluation by Employees, 360 Feedback) Hodnocení práce (Job Evalution) Hodnocení pracovníků (Employee Performance Appraisal) Hodnocení pracovního chování (Employee Behavior Evaluation)...67 Hodnocení 360 (360 Feedback) Hodnotící rozhovor (Performance Review Dialogue) Hodnotící stupnice (Rating Scale) Hot Desk Hotelling viz Hot Desk Hraní rolí (Role Playing) Hrdinové (Heroes) HRIS Manager (Human Resource Information Manager) Hromadné propouštění (Mass Dismissal) Human Relations viz škola lidských vztahů Hygienické faktory (Hygiene Factors) CH Charisma (Charisma) Check-list Chyby hodnocení (Evalution Errors) Chyby při odměňování (Compensation Myths) Chyby při propouštění (Errors at Dismissing Employees) Chyby skupinového uvažování (Groupthink)

4 Obsah česko-anglický Chyby při výběru (Errors at Employee Selection) Chyby při řízení změn (Errors at Change Management) I Identifikace potřeby vzdělávání (Training needs Identification) Individualismus-kolektivismus (Individualism-Colectivism) Individuální výkonové odměňování (Individual Performance-Related Compensation) Individuální rozdíly zaměstnanců (Employee Individual Differences) Intelekt (Intelect) Inteligence (Intelligence) Instruktáž (Job Instruction) Instruktivní otázky (Instructive Questions) Interkulturální schopnosti (Intercultural Skills) Interkulturální management (Intercultural Management) J Jednorázová prémie (Bonus) Job Sharing Jmenovací akt (Nomination Decree) K Kafetéria systém (Cafeteria System, Cafeteria-style Benefit Plan) Kaizen Kariéra (career) Kariérní politika (Career Policy) Kariérová kotva (Career Anchor) Klasifikace prací (Job Classification) Klasifikační metoda (Classification Method) Klíčové kompetence (Key Competencies) Klíčové kvalifikace (Core skills) Klouzavá (též pružná) pracovní doba (Flexible Workikng Hours, Flexitime) Kmenoví pracovníci (Core Workforce) Knowledge management viz řízení znalostí Koalice (Coalition) Kolektivní pracovní vztahy (Industrial Relations) Kolektivní smlouva (Collective agreement) Kolektivní vyjednávání (Collective Bargaining) Kompetence (Competence, Competency) Kompromisní strategie (Compromising Strategy) Komunikace v organizaci (Organizational Communication).. 84 Komunikační schopnosti (communication Skills) Konflikty (Conflicts) Konflikty linie.štáb (Line-staff Conflicts) Konkurz (Employee Selection) Konvergentní uvažování (Convergent Thinking) Kooptování (Cooptation) Kouč (Coach) Koučování (Coaching) Krativita (Crativity) Kritéria hodnocení pracovního chování (Employee Behavior Evaluation Criteria) Kritéria výběru pracovníků (Employee Selection Criteria) Křivka učení (Learning Curve)

5 Obsah česko-anglický Kultura organizace (Organization Culture, Corporate Culture) Kulturní odlišnosti firem (Cultural Differences) Kulturní stereotypy (Cultural Stereotypes) Kulturní šok (Culture Shock) Kvalifikace (Competence, Competency) L Learning-by-Doing Lidské zdroje (Human Resources) Lidský kapitál (Human Capital) Linioví manažeři (Line Managers) Long-List M Management-by-Objectives viz řízení na základě cílů Management Trainees Manažerská smlouva (Manager Employment Contract) Manažerské dovednosti (Management Skills) Manažerské funkce (Management Functions) Manažerské hry (Management Games, Business Games) Manažerské rezervy (Management Trainees) Manažerské Vzdělávání viz rozvoj vedoucích zaměstnanců Manažerský vliv (Management Power) Maslowova teorie potřeb (Maslow Theory of Needs) Maskulinita-Feminita (Masculinity-Feminity) Maticová organizace (Matrix Organization) MBA MBO McClellandova teorie potřeb (McClelland s Theory of Needs).. 95 Mechanistická organizace (Mechanistic Organization) Mentor (Mentor) Mentoring Metoda BARS (BARS Method) Metoda LIFO (Last In First Out Method) Metoda pořadí (Ranking Method) Metoda kritických událostí (Critical Incidents Method) Metody hodnocení pracovníků (Employee Evaluation Methods).. 97 Metody hodnocení vzdělávání (Training Evaluation Methods) Metody vzdělávání (Employee Training Methods) Metody výběru uchazečů (Employee Selection Methods) viz výběrové metody Metody získaných pracovníků (Employee Recruitment Methods).. 98 Minimální mzda (Minimal Wage) Míra fluktuace Mobilita pracovníků (Employee Mobility) Modelování schopností (Job Skills Modelling) Moderování (Moderation) Motivy (Motives) Motivace (Motivation) Motivace manažerů a specialistů (Motivation of Managers and Specialists) Motivační faktory (dimenze) práce (Motivational Dimensions of Jobs) Motivační rozhovor (Motivation Interview) Mzda (Wage)

6 Obsah česko-anglický Mzdotvorné faktory (Wage Factors) Mzdové struktury (Wage Structures) Mzdové zařazení (Wage Assignement) Mzdový (platový) tarif (Wage Rate) N Nábor pracovníků (Recruitment) Nadbytečnost pracovníků (Redundancy) Nástroje personálního controllingu (Human Resource Controlling Instruments) Názory pracovníků (Employee Opinion) Neformální komunikace (Informal Communication) Neformální organizace (Informal Organization) Neformální skupiny (Informal Groups) Neformální vůdce (Informal Leader) Negativní afektivita (Negative Affectivity) Nejlepší praxe (Best Practice) Nepeněžní odměňování (Nonfinancial Compensation) Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba viz rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba Neuspokojivé pracovní výsledky (Unsatisfacotry Work Results) Neverbální komunikace (Nonverbal Communication) Nezaměstnanost (Unemployment) Noční práce (Night Work) Normy (Norms) Normy (standardy) výkony (Performance Norms and Standards) O Obohacování práce (Job Enrichment, Empowerment) Obsah práce (Job Content) Oceňování prací (Job Evaluation) Odbory (Trade Unions) Odchodné (Termination Pay, Termination Allowance) Odměna (Reward, Compensation, Remuneration) Odměňování pracovníků (Employee Compensation, Employee Remuneration) Odměňování na základě zásluh (Merit Based Compensation) Odměňování zlepšovacích návrhů (Pay for Improvements Systém) Odpovědnost (Responsibility, Accountability) Odstupné (Redundancy, Payment) Odvolání (Termination) Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci (Employee Health and Safety Protection) Okamžité ukončení pracovního poměru (Immediate Termination) Organická organizace (Organic Organization) Organigram Organizace (Organization) Organizace personálního útvaru viz struktura personálního útvaru Organizace práce (Work Organization) Organizace typu linie a štáb (Line and Staff Organization) Organizace založená na schopnostech (Competency-Based Organization, Competency-Based Design) Organizační chování (Organizational Behaviour)

7 Obsah česko-anglický Organizační struktura (Organizational Structure) Organizační změny (Organization Change) Organizování (Organizing) Orientace pracovníků (Employee Orientation) Osobní náklady na zaměstnance (Cost per Empolyee) Osobní ohodnocení (Personal Compensation) Osobní rozvoj (Personal Development) Osobní změny pracovních míst (Personal Job Modifications) Osobnost (Personality) Osobnostní rozvoj (Personality Development) Otevření vzdělávání (Open Courses) Otevřenost vůči nové zkušenosti (Openess to Experience) Outdoor learning Outplacement Outsourcing Outsourcing personální práce (Outsourcing of HR Functions) P Paretův zákon, Paretovo pravidlo (Pareto s Law) Parkinsonův zákon (Parkinson s Law) Participace zaměstnanců (Employee Participation, Employee Involvment) Péče o pracovníky (Employee Care) Peněžní odměny (Payments, Bonuses) Personální administrativa (Personnel Administration) Personální controlling (HR Controlling, HR Measurements) Personální informační sytém (Personnel Information System, Human Resource Information System) Personální marketing (Personnel Marketing) Personální plánování (Personnel Planning) Personální politika (Personnel Policy) Personální strategie (Human resource Strategy, Personnel Strategy) Personální řízení (Human Resourece Management) Personální řízení viz řízení lidských zdrojů Peterův princip (Peter s Principle) Písemné úlohy (Written Tasks) Plánování (Planning) Plánování kariéry (Career Planning, Career Path Planning) Plánování lidských zdrojů (Human resource Planning, Personnel Planning) Plánování následnictví (Succession Planning) Plánování rozvoje lidských zdrojů (Human Resource Development Planning) Plány kariéry (Career Plans) Plány osobního rozvoj (Individual Development Plans) Podíl na výkonu viz gainsharihg Podíl na zisku (Profit Sharing) Podnikový proces (Business Process) Pohovory se zaměstnanci (Employee Interviews) Politika lidských zdrojů (Human Resource Policy, Personnel Policy)

8 Obsah česko-anglický Politika pracovních vztahů (Employee Relations Policy, Industrial Policy) Politika v organizaci (Policy in Organization) Popis pracovního místa (Job Description, Job Profile) Porušení pracovní kázně (Disciplinary Violation) Postoj viz pracovní postoje Pověření úkolem (Task Delegation) Povinnosti zaměstnanců (Employee s Responsibilities) Povinnosti zaměstnavatele (Employer s Responsibilities) Povyšování pracovníků (Employee Promotion) Práce (Work) Pracovní cesta (Business Travel) Pracovní doba (Working Hours, Hours of Work) Pracovní místo (Job, Position) Pracovní podmínky (Job Conditions) Pracovní pohotovost (Standby) Pracovní poměr (Employment) Pracovní postoje (Work Attitudes, Employee Attitudes) Pracovní potenciál (Performance Potential) Pracovní režim (Work Schedule, Work Arrangement) Pracovní role (Job Role) Pracovní řád Pracovní smlouva (Employment Contract, Conttact of Employment) Pracovní spokojenost (Job Satisfaction) Pracovní úkol (Job Task) Pracovní volno (Leave) Pracovní výkon (Performance, Job Performance) Pracovní vztahy (Employee Relations) Pravomoc (Authority) Pravomoci linie a štábu (Line and Staff Authorities) Prémie (bonus) Prémiový řád (Bonus Policy) Princip manažerské autonomie (Princip of Managerial Autonomy) Principy pravomoci a odpovědnosti (Authority and Reponsibility Principle) Procesní organizace (Process-Based Organization) Product Manager Profit Center Profit Partipation Schemes Projektová organizace (Project Organization) Projektový manažer (Project Manager) Propouštění (Dismissal, Terminating) Prostoj (Idle Time, Waiting Time) Pružná pracovní doba (Flexible Working Hours, Flexi-time) Provize (Commission) Pružný pracovní den viz pružná pracovní doba Předčasné penzionování (Early Retirement) Přesčasová práce (Overtime Work) Přestávky v práci (Work Breaks) Převádění pracovníků na jinou práci (Transfer, Relocation) Přezaměstnanost (Overemployment) Případová studie (Case Study) Příplatky (Allowances) Psychologická smlouva (Psychological Contract)

9 Obsah česko-anglický Psychologické testy (Psychological Tests) Psychologie práce (Work Psychology) PTE PTH R Rada zaměstnanců (Coard of Employees) Recruitment Manager Redesign pracovních míst (Job Redesign) Reengineering pracovních procesů (Work Processes Reeingineering)..152 Reference (Reference, Reference Checking) Rekvalifikace (Retraining) Relationship Manager viz Account Manager Reliabilita (Reliability) Reporting Rotace práce (Job Rotation) Rovné zacházení (Equal Employment Opporunities) Rovnoměrně rozvržená pracovní doba (Even Working Time Pattern) Rozhraní procesu (Process Interface) Rozmísťování pracovníků (Employee Placement) Rozumové schopnosti viz inteligence, individuální rozdíly pracovníků Rozsah náhrady škody (Damage Compensation Limit) Rozsah řízení viz řídící rozpětí Rozšiřování obsahu práce (Job Enlargement, Job Extension) Rozvoj lidských zdrojů (Human Resource Development) Rozvoj vedoucích zaměstnanců (Management Development) Rozvržení pracovní doby (Working Pattern, Working Schedule) Ř Řeč těla (Body Language, Body Talk) Řešení konfkliktů (Conflict Resolution) Řídící rozpětí (Span of Control) Řídící řetězec (Chain of Command) Řízení času viz Time Management Řízení kulturní rozmanitosti (Cultural Diversity Management) Řízení lidských zdrojů (Human Resource Management) Řízení na základě cílů (Management by Objectives, MBO) Řízení pracovní disciplíny (Disciplining Employees) Řízení pracovního výkonu (Performance Management) Řízení rozvoje zaměstnanců (Employee Development) Řízení změn (Change Management) Řízení znalostí (Knowledge Management) S Sales representative Sebehodnocení (Self-Evalution, Self-Assessment) Sexuální obtěžování (Sexual Harassment) Schopnost (Ability) Simulace (Simulation) Situační řízení (Situation Management) Skleněný strop (Glass Ceiling) Sklon ke spolupráci (Cooperativeness, Agreeableness)

10 Obsah česko-anglický Skončení pracovního poměru Skončení pracovního poměru (Employment Contract Termination) Skupinová dynamika (Group Dynamics) Skupinová koheze (Group Cohesiveness) Skupinová technologie (Group Technology) Skupinové myšlení (Groupthink) Skupinové výkonové odměňování (Performance Related Compensation for Groups) Slovní stupnice (Verbal Rating Scale) Služby poskytované zaměstnancům (Employee Services) Sociální odpovědnost podniku (Corporate Social Responsibility) Souběžné pracovní poměry (Concurrent Employment) Smlouva na roční počet pracovních hodin (Annual Hours Contract) Smluvní mzda (Contractual Wage) Smluvní péče o pracovníky (Contractual Employees s Care) Snižování počtu pracovníků (Downsizing) Sociální učení (Social Learning) Soustavné porušování pracovní kázně (Persistent Disciplinary Violations) Specializace práce (Job Specialization) Specifikace pracovního místa (Job Specification) Statutární orgán (Legal Representative) Stejné příležitosti (Equal Opportunities) Stereotypy (Stereotypes) Stížnosti zaměstnanců (Employees Complaints) Stres (Stress) Stres v organizaci (Organizational Stress) Struktura personálního útvaru (Human Resource Department Structure) Strukturování pracovních míst (Job Structuring, Job Design) Strukturovaný pohovor (Structured Interview) Strukturovaný životopis (Structured Curriculum vitae, Resumé) Stupně kariéry (Career Stages) Styl vedení či řízení (Management Style, Leadership Style) Svědomitost (Conscientiousness) Syndrom vyhasnutí (Burn-Out Syndrome) Synergie (Synergy) Š Škálování (Scaling) Škola lidských vztahů (Human Relations School) Štíhlé řízení (Lean Management) T Tailoring Tarif vizmzdový (platový) tarif Tarifní stupně (Wage Rate Stages) Task Forces Team Building Telecommuting Teleworking Teorie rovnosti (Equity Theory) Teorie X a Y (Theory X and Y) Time Management Total Compensation Training and Development Manager

11 Obsah česko-anglický Training-on-the-Job Training-off-the-Job Transformační proces (Transformation Proces) Treasurer Trh práce (Labour market) Tým (Team) Týmová organizace (Team Organization) Týmové role (Team Roles) Tvorba personální organizace (Designing Personnel Organization) Ú Učící se organizace (Learning Organization) Úkolová mzda (Piece Rate Wage, Piecework) Úlohy vedoucích pracovníků při řízení lidí (Management Functions at Leading Employees) Unitáristická koncepce (Unitarist Perpective) V Validita (validity) Vedení zaměstnanců (Leading Employees) Vědecké řízení (Scientific Management) Vedlejší činnost (Side Employment with the Same Employer) Vedlejší pracovní poměr (Side Employment) Vedoucí zaměstnanci (Managers) Vlastník procesu (Process Owner) Vloha (Aptitude) Vnitřní odměna (Intrinsic Reward) Vnitřní předpisy (Internal Legislation) Volba (Vote) Vůdce (Leader) Výběr pracovníků viz zásady výběru zaměstnanců Výběrové metody (Employee Selection Methods) Výběrový pohovor (Selection interview) vizstrukturovaný pohovor Výkonová kritéria (Performance Criteria) Výkonové odměňování (Performance related Compensation) Výkonové poradenství (Performance Consulting) Výpověď (Notice) Výpovědní doba viz výpověď Výpovědní důvody zaměstnavatele (Employer s Reasons for Dismissal) Výše odstupného (Termination Allowance) Vytváření pracovních míst (Job Creation, Job Design) Vzdělávací akce (Training) Vzdělávací cíle (Training aims) Vzdělávací program (Training programme) Vzdělávání a rozvoj pracovníků (Employee Development) Vzdělávání manažerů viz rozvoj vedoucích zaměstnanců Vzdělávání na pracovišti viz metody vzdělávání Vzdělávání mimo pracoviště viz metody vzdělávání W Whistle-blowing Workaholismus (Workaholism) Workshop

12 Obsah česko-anglický Z Začátek a konec pracovní doby (Work Time beginning and End) Zájmy (Interests) Zákaz práce (Job Ban) Zákaz výpovědi (Ban of Notice) Základní formy mzdy (Basic Wage Forms) Základní mzda a plat viz časová mzda a plat Zaměstnanec (Employee) Zaměstnanecké akce (Employee Stock Ownership) Zaměstnanecké výhody (Employee Benefits) Zaměstnanecké vztahy (Employment Relations) Zaměstnavatel (Employer) Zásady hodnocení (Principles of Employee Evaluation) Zásady hodnotícího rozhovoru (Principles of Employee Review Dialogue) Zásady motivace (Principles of Motivation) Zásady výběru zaměstnanců (Employee Selection Principles) Zásady vzdělávání zaměstnanců (Principles of Employee Development) Zdánlivá validita (Face Validity) Zkrácená pracovní doba (Short Work Hours) Zkušební doba (Probatory Period) Zlatá pouta (Golden Handcuffs) Zlatý padák (Golden Paraschute) Zpětná vazba (Feedback) Zpětná vazba z více stran (Multi-source Feedback) Ž Životopis (Curriculum Vitae) viz strukturovaný životopis

13 Obsah anglicko-český A 360 Feedback (Hodnocení 360 ) Ability (Schopnost) Absence (Absence) Account Executive Account Manager Accountability (Odpovědnost) Active Listening (Aktivní naslouchání) Active Methods of Development (Aktivní metody vzdělávání) Adaptation Interview (Adaptační rozhovor) Adaptation Syndrome (Adaptační syndrom) Additional Compensation (Dodatkové formy odměňování)...51 Agreeableness (Sklon ke spolupráci)..166 Allowances (Příplatky) Analysis of Training Needs (Analýza vzdělávacích potřeb) Annual hours Contract (Smlouva na roční počet pracovních hodin) Antidiscriminatory Policy (Antidiskriminační politika) Aptitude (Vloha) Asertivity (Asertivita) Assesment center Assisting (Asistování) Authority (Autorita) Authority (Pravomoc) Authority and Responsibility Principle (Principy pravomoci a odpovědnosti) Autonomous Team (Autonomní tým)...37 B Balanced scorecard Ban of Notice (Zákaz výpovědi) BARS Method (Metoda BARS) Base Wage and Salary (Časová mzda a plat) Basic Wage Forms (Základní formy mzdy) Behavioral Competence (Behaviorální schopnosti) Behavioral Interview (Behaviorální pohovor) Benefits Manager Benchmarking Best Practice (Nejlepší praxe) Board of Employees (Rada zaměstnanců) Body Language (Řeč těla) Body Talk (Řeč těla) Bonus Bonus (Jenorázová prémie) Bonus (Prémie) Bonus Policy (Prémiový řád) Bunus Schneme Bonuses (Peněžní odměny) Brainstorming Brand Manager

14 Obsah anglicko-český Burn-Out Syndrome (Syndrom vyhasnutí) Business Games (Manažerské hry) Business Process (Podnikový proces)..131 Business Travel (Pracovní cesta) C Cafeteria Systém (Kafetéria systém) Cafeteria-style Benefit Plan (Kafetéria systém) Campus recruting Career (Kariéra) Career Anchor (Kariérová kotva) Career Path Planning (Plánování kariéry) Career Planning (Plánování kariéry) Career Plans (Plány kariéry) Career Policy (Kariérní politika) Career Stages (Stupně kariéry) Case Study (Případová studie) Cellular Layout (Buněčné uspořádání) Centralization (Centralizace) Certification (Certifikace) Classification Method (Klasifikační metoda) Coach (Kouč) Coaching (Koučování) Coalition (Koalice) Collective Agreement (Kolektivní smlouva) Collective Bargaining (Kolektivní vyjednávání) Commision (Provize) Communication Skills (Komunikační schopnosti) Company Training Forms (Formy podnikového vzdělávání) Compensatio Myths (Chyby při odměňování) Compensation (Odměna) Compensation Manager Competence (Kompetence) Competence (Kvalifikace) Competency (Kompetence) Competency (Kvalifikace) Competency-Based Design (Organizace založená na schopnostech) Competency-Based Organization (Organizace založená na schopnostech) Compromising Strategy (Kompromisní strategie) Concurrent Employment (Souběžné pracovní poměry) Conflict Resolution (Řešení konfliktů) Conflicts (Konflikty) Conscientiousness (Svědomitost) Consultation (Konzulatace) Contract of Employment (Pracovní smlouva) Contractual Employees s Care (Smluvní péče o pracovníky) Contractual Wage (Smluvní mzda) Controlling Convergent Thinking (Konvergentní uvažování) Cooperativeness (Sklon ke spolupráci) Cooptation (Kooptování) Core skills (Klíčové kvalifikace) Core Workforce (Kmenoví pracovníci) Corporate Culture (Kultura organizace) Corporate Governance Corporate Social Responsibility (Sociální odpovědnost podniku) Cost per Emplyee (Osobní náklady na zaměstnance) Counselling Creativity (Kreativita) Critical Incidents Method (Metoda kritických událostí)

15 Obsah anglicko-český Cultural Differences (Kulturní odlišnosti firem) Cultural Diversity Management (Řízení kulturní rozmanitosti) Cultural Stereotypes (Kulturní stereotypy) Culture Shock (Kulturní šok) Curriculum Vitae (Životopis) Customer Care Representative (Manager) Damage Compensation Limit (Rozsah náhrady škody) Decentralization (Decentralizace) Delegation (Delegování) Delphi Method (Delfská metoda) Designing Personnel Organization (Tvorba personální organizace) Devlopment center Differentiation (Diferenciace) Disciplinary Action (Disciplinární řízení) Disciplinary Violation (Porušení pracovní kázně) Discrimination (Diskriminace) Discriminatory Job Offer (Diskriminační nabídka zaměstnání) Dismissal (Propouštění) Divergent Thinking (Divergentní uvažování) Divisional Organization (Divizionální organizace) Downsizing Downsizing (Snižování počtu pracovníků) E Early Retirement (Předčasné penzionování) E-learning Emotional Stability (Emocionální stabilita) Employee (Zaměstnanec) Employee Attitudes (Pracovní postoje) Employee Bahavior Evaluation (Hodnocení pracovního chování)..67 Employee Behavior Evaluation Criteria (Kritéria hodnocení pracovního chování) Employee Benefits (Zaměstnanecké výhody) Employee Care (Péče o pracovníky) Employee Compensation (Odměňování pracovníků) Employee Development (Řízení rozvoje zaměstnanců) Employee Development (Vzdělávání a rozvoj pracovníků) Employee Diversity (Diverzita pracovníků) Employee Evaluation Methods (Metody hodnocení pracovníků)...97 Employee Health and Safety Protection (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) Employee Health and Safety Protection (Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci) Employee Individual Differences (Individuální rozdíly zaměstnanců) Employee Interviews (Pohovory se zaměstnanci) Employee Involvment (Participace zaměstnanců) Employee Mobility (Mobilita pracovníků) Employee Opinion (Názory pracovníků) Employee Orientation (Orientace pracovníků) Employee Participation (Participace zaměstnanců) Employee Performance Appraisal (Hodnocení pracovníků)

16 Obsah anglicko-český Employee Placement (Rozmísťování pracovníků) Employee Promotion (Povyšování pracovníků) Employee Recruitment Methods (Metody získávání pracovníků) Employee Relations (Pracovní vztahy) Employee Relations Policy (Politika pracovních vztahů) Employee Remuneration (Odměňování pracovníků) Employee Selection (Konkurz) Employee Selection Criteria (Kritéria výběru pracovníků) Employee Selection Methods (Metody výběru uchazečů) Employee Selection Methods (Výběrové metody) Employee Selection Principles (Zásady výběru zaměstnanců) Employee Services (Služby poskytované zaměstnancům) Employee Stock Ownership (Zaměstnanecké akcie) Employee Training Methods (Metody vzdělávání) Employee Turnover Rate (Míra fluktuace) Employee s Responsibilities (Povinnosti zaměstnanců) Employees Complaints (Stížnosti zaměstnanců) Employer (Zaměstnavatel) Employer s Reasons for Dismissal (Výpovědní důvody zaměstnavatele) Employer s Responsibilities (Povinnosti zaměstnavatele) Employment (Pracovní poměr) Employment Contract (Dohoda o pracovní činnosti) Employment Contract (Dohoda o provedení práce) Employment Contract (Pracovní smlouva) Employment Contract Termination (Skončení pracovního poměru) Employment Relations (Zaměstnanecké vztahy) Employment Termination Agreement (Dohoda o skončení pracovního poměru) Empowerement (Obohacování práce)..109 Empowering Equal Employment Opportunities (Rovné zacházení) Equal Opportunities (Stejné příležitosti) Equity Theory (Teorie rovnosti) E-recruitment Ergonomy (Ergonomie) Errors at Dismissing Employees (Chyby při propouštění) Errors at Employee Selection (Chyby při výběru) Errors at Change Management (Chyby při řízení změn) Ethics in Human Resource Management (Etika v řízení lidských zdrojů) Evaluation Errors (Chyby hodnocení) Even Working Time Pattern (Rovnoměrně rozvržená pracovní doba) Executive Search Expatriate Managers Expectancy Needs Theory (Expektační teorie potřeb) Expert Technique (Expertní metoda)...58 Extroversion (Extroverze) Eysenk Typology (Eysenkova typologie)

17 Obsah anglicko-český F Face validity (Zdánlivá validita) Face validity (Zdánlivá validita) Facilitation (Facilitace) Feedback (Zpětná vazba) Feedback (Zpětná vazba) Financial Controller Financial Responsibility (Hmotná odpovědnost) Financial Responsibility Agreement (Dohoda o hmotné odpovědnosti)...51 Flexibility (Flexibilita) Flexibility of Organization (Flexibilita organizace) Flexible Work Schedule (Flexibilní pracovní režim) Flexible Working Hours (Klouzavá (též pružná) pracovní doba) Flexible Working Hours (Pružná pracovní doba) Flexitime (Klouzavá (též pružná) pracovní doba) Flexi-time (Pružná pracovní doba) Foramlization (Formalizace) Formal Communication (Formální komunikace) Formal Organization (Formální organizace) Frustration (Frustrace) Functional Organization (Funkcionální organizace) Functions of Human Resource Management (Funkce řízení lidských zdrojů) FTE (Full-Time Employee, Full-Time Equivalent) G Gainsharing Glass Ceiling (Skleněný strop) Global Organization (Globální organizace) Goals (Cíle) Golden Handcuffs (Zlatá pouta) Golden Paraschute (Zlatý padák) Graphology (Grafologie) Group Cohesiveness (Skupinová koheze) Group Technology (Skupinová technologie) Groupthink (Chyby skupinového uvažování) Groupthink (Skupinové myšlení) Groupthink (Skupinové myšlení) H Halo Effect (Halo efekt) Halo Error (Halo efekt) Handwriting Analysis (Grafologie) Hawthorn Experiments (Hawthornské experimenty) Head (Director) of Human Resources..64 Head-Hunting Heroes (Hrdinové) Herzberg s Two Factors Theory (Herzbergova dvoufaktorová teorie) High-Potentials Hot Desk Hotelling Hours of Work (Pracovní doba) HR Controlling (Personální controlling) HR Measurements (Personální controlling) Human Capital (Lidský kapitál) Human Relations School (Škola lidských vztahů) Human Relations Human Resource Controlling Instruments (Nástroje personálního controllingu)

18 Obsah anglicko-český Human Resource Department Structure (Struktura personálního útvaru) Human Resource Development (Rozvoj lidských zdrojů) Human Resource Development Planning (Plánování rozvoje lidských zdrojů) Human Resource Information Manager (HRIS Manager) Human Resource Information System (Personální informační systém) Human Resource Management (Řízení lidských zdrojů) Human Resource Planning (Plánování lidských zdrojů) Human Resource Policy (Politika lidských zdrojů) Human Resource Strategy (Personální strategie) Human Resources (Lidské zdroje) Hygiene Factors (Hygienické faktory) CH Chain of Command (Řídící řetězec) Change Management (Řízení změn) Charisma (Charisma) Check-list Chief Executive Officer (CEO) Chief Financial Officer (CFO) Chief Operations Officer (COO) I Idle Time (Prostoj) Immediate Termination (Okamžité ukončení pracovního poměru) Individual Development Plans (Plány osobního rozvoje) Individual Performance-Related Compensation (Individuální výkonové odměňování) Individualism-Collectivism (Individualismus-kolektivismus)...74 Industrial Policy (Politika pracovních vztahů) Industrial Relations (Kolektivní pracovní vztahy) Informal Communication (Neformální komunikace) Informal Groups (Neformální skupiny) Informal Leader (Neformální vůdce) Informal Organization (Neformální organizace) Instructive Questions (Instruktivní otázky) Intelect (Intelekt) Intelligence (Inteligence) Intercultural Management (Interkulturální management) Intercultural Skills (Interkulturální schopnosti) Interests (Zájmy) Internal Legislation (Vnitřní předpisy) Intrinsic Reward (Vnitřní odměna) J Job (Pracovní místo) Job Analysis (Analýza pracovního místa) Job Autonomy (Autonomie práce) Job Ban (Zákaz práce) Job Classification (Klasifikace prací) Job Conditions (Pracovní podmínky) Job Content (Obsah práce) Job Creation (Vytváření pracovních míst) Job Description (Popis pracovního místa)

19 Obsah anglicko-český Job Design (Strukturování pracovních míst) Job Design (Vytváření pracovních míst) Job Enlargement (Rozšiřování obsahu práce) Job Enrichment (Obohacování práce)..109 Job Evaluation (Oceňování prací) Job Evalution (Hodnocení práce) Job Extension (Rozšiřování obsahu práce) Job Instruction (Instruktáž) Job Performance (Pracovní výkon) Job Performance Agreement (Dohoda o pracovním výkonu) Job Profile (Popis pracovního místa)..133 Job Redesign (Redesign pracovních míst) Job Role (Pracovní role) Job Rotation (Rotace práce) Job Satisfaction (Pracovní spokojenost) Job Sharing Job Skills Modelling (Modelování schopností) Job Specialization (Specializace práce) Job Specification (Specifikace pracovního místa) Job Structuring (Strukturování pracovních míst) Job Task (Pracovní úkol) K Kaizen Key Competencies (Klíčové kompetence) Knowledge management Knowledge Management (Řízení znalostí) L Labour market (Trh práce) Last In First Out Method (Metoda LIFO) Leader (Vůdce) Leadership Style (Styl vedení či řízení) Leading Employees (Vedení zaměstnanců) Lean Management (Štíhlé řízení) Learning-by-Doing Learning Ogranization (Učící se organizace) Leave (Pracovní volno) Legal Representative (Statutární orgán) Lenght of the Chain of Command (Délka řídícího řetězce) Lerning Curve (Křivka učení) Life-long Employability (Celoživotní zaměstnatelnost) Line and Staff Authorities (Pravomoci linie a štábu) Line and Staff Organization (Organizace typu linie a štáb) Line Managers (Linioví manažeři) Line-staff Conflicts (Konflikty linie-štáb) Long-List M Management by Objectives MBO (Řízení na základě cílů) Management Development (Rozvoj vedoucích zaměstnanců) Management Functions (Manažerské funkce) Management Functions at Leading Employees (Úlohy vedoucích pracovníků při řízení lidí)

20 Obsah anglicko-český Management Games (Manažerské hry) Management Power (Manažerský vliv) Management Skills (Manažerské dovednosti) Management Style (Styl vedení či řízení) Management Trainees (Manažerské rezervy) Management Trainees Management-by-Objectives Managemetn Audit (Audit personální) Manager Employment Contract (Manažerská smlouva) Manager Evaluation by Employees (Hodnocení nadřízených) Managers (Vedoucí zaměstnanci) Masculinity-Femininity (Maskulinita-Femininita) Maslow Theory of Needs (Maslowova teorie potřeb) Mass Dismissal (Hromadné propouštění) Matrix Organization (Maticová organizace) MBA MBO McClelland s Theory of Needs (McClellandova teorie potřeb) Mechanistic Organization (Mechanistická organizace) Mentor (Mentor) Mentoring Merit Based Compensation (Odměňování na základě zásluh)..111 Minimal Wage (Minimální mzda) Moderation (Moderování) Motivation (Motivace) Motivation Interview (Motivační rozhovor) Motivation of Managers and Specialists (Motivace manažerů a specialistů) Motivational Dimensions of Jobs (Motivační faktory (dimenze) práce) Motives (Motivy) Multi-surce Feedback (Zpětná vazba z více stran) N Negative Affectivity (Negativní afektivita) Night Work (Noční práce) Nomination Decree (Jmenovací akt) Nonfinancial Compensation (Nepeněžní odměňování) Nonverbal Communication (Neverbální komunikace) Norms (Normy) Notice (Výpověď) O Objectives (Cíle) Open Courses (Otevřené vzdělávání) Openess to Experience (Otevřenost vůči nové zkušenosti) Organic Organization (Organická organizace) Organigram Organization (Organizace) Organization Culture (Kultura organizace) Organizational Behaviour (Organizační chování) Organizational Communication (Komunikace v organizaci) Organizational Change (Organizační změny)

Management. Translation Exercise

Management. Translation Exercise Translation Exercise Translate the following into English and give brief but complete(-sentence) answers! 1. O čem (vědní obor) management pojednává? 2. Víte, co znamená pojem chaos? Vysvětlete... 3. Co

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Obsah. Převodník Předmluva 1 Úvod: Management 1. Potřeba managementu v dnešní společnosti 3

Obsah. Převodník Předmluva 1 Úvod: Management 1. Potřeba managementu v dnešní společnosti 3 Obsah Převodník Předmluva 1 Úvod: Management 1 Potřeba managementu v dnešní společnosti 3 1. Analýza agendy Agenda analysis 6 2. Analýza externího prostředí External environmental analysis 7 3. Analýza

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

Vyhledávání, rozvoj a retence nejen talentů v ruské bance a pro ruskou banku. HRM Conference, Hotel Crowne Plaza, Praha 14.10.2008

Vyhledávání, rozvoj a retence nejen talentů v ruské bance a pro ruskou banku. HRM Conference, Hotel Crowne Plaza, Praha 14.10.2008 Vyhledávání, rozvoj a retence nejen talentů v ruské bance a pro ruskou banku HRM Conference, Hotel Crowne Plaza, Praha 14.10.2008 Profil PPF Group je největší soukromě vlastněná finanční skupina ve střední

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí,

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Personalistika v řízení školy

Personalistika v řízení školy Personalistika v řízení školy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistika v řízení školy MARTIN ŠIKÝŘ DAVID BOROVEC IRENA LHOTKOVÁ Vzor citace: ŠIKÝŘ M., D. BOROVEC a I. LHOTKOVÁ.

Více

Odměňování pracovníků

Odměňování pracovníků Odměňování pracovníků Hlavní determinanty odměňování: relativní hodnota, kterou má práce na pracovním místě pro organizaci, relativní hodnota (vzácnost) pracovníka, situace na trhu práce, úroveň odměňování

Více

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů Milan Novák, CEO Grafton Europe Globální perspektiva Klíčové vlivy na pracovní trh: Globalizace Demografie Vývoj technologií

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Nástroje projektového controllingu v NNO

Nástroje projektového controllingu v NNO Nástroje projektového controllingu v NNO Ondřej H. Matyáš 27. 2. 2012 Strana 2 - zdroje - cíl = čeho má být dosaženo - časové omezení Strana 3 Strana 4 Proč je projektový controlling v NNO častý? - projekt

Více

PSYCHOLOGIE. Obor PODNIKÁNÍ 2012-2013. Přednášející: Mgr. Ivana Mikušková Forma ukončení: zkouška

PSYCHOLOGIE. Obor PODNIKÁNÍ 2012-2013. Přednášející: Mgr. Ivana Mikušková Forma ukončení: zkouška PSYCHOLOGIE Obor PODNIKÁNÍ 2012-2013 Přednášející: Mgr. Ivana Mikušková Forma ukončení: zkouška Osnova přednášek Tématický okruh: Psychologie jako věda Předmět psychologie Základní psychologické vědy Aplikované

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Tématicky členěný slovníček pojmů

Tématicky členěný slovníček pojmů Tématicky členěný slovníček pojmů Employment zaměstnanost, zaměstnání active labour market policy aktivní politika zaměstnanosti Prime age workers pracovníci v plném produktivním věku laid off, dismissed

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce MIKROEKONOMIKA Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce Podnikové činnosti Personální práce Podnikové řízení Výrobní činnost Nákupní činnost Odbyt a marketing Financování podniku Investiční

Více

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele TopEmployers.cz Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele Každý z nás ví, že na pohovoru je důležité zaujmout a co nejlépe se představit. Ne každý už ví, jakým způsobem toho

Více

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže aktivní občanství AICM active citizenship Association for Support for the Development of Youth Information Centres in the Czech Republic bezdomovectví

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: MANAGEMENT TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMĚ Manažeři uskutečňují cíle podniku prostřednictvím

Více

slevu profesní semináře praha a brno září prosinec 2010 Proč Tutor? Pro firmy dostaneme vás na vrchol z vaší firmy a získejte

slevu profesní semináře praha a brno září prosinec 2010 Proč Tutor? Pro firmy dostaneme vás na vrchol z vaší firmy a získejte profesní semináře praha a brno září prosinec 2010 dostaneme vás na vrchol Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny

Více

Motivační systém pro projekty a projektové manažery

Motivační systém pro projekty a projektové manažery Motivační systém pro projekty a projektové manažery Ing. Štěpán Galbavý partner Inventa, s. r. o. galbavy@inventa.cz Abstrakt Motivace projektových manažerů a členů projektových týmů je klíčovým prvkem

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

??? Performance jako součást Talent managementu. Workshop

??? Performance jako součást Talent managementu. Workshop ??? Performance jako součást Talent managementu Workshop Praha, 11.4.2013 Firmy implementují systémy Talent Managementu a sestavují strategie rozvoje talentů... Výchova pracovníků s kompetencemi na vyšší

Více

Výcvik v konzultantských dovednostech

Výcvik v konzultantských dovednostech Výcvik v konzultantských dovednostech PRO KOHO JE VÝCVIK URČEN: Výcvik je určen těm studentům psychologie a příbuzných oborů, kteří mají zájem se do budoucna věnovat práci v HR, nebo konzultanta poskytujícího

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů Zuzana Šochová 30.10.2008 1 Metody řízení projektů Týmová spolupráce Agilní metody Scrum proces Backlog úloh a odhady Jak plánovat Tým a zákazník 2 Executive support User involvement Experienced project

Více

Krizový management lidský aspekt

Krizový management lidský aspekt 3MA427 Krizový management lidský aspekt Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Rok studia (dopor.) Semestr ECTS kredity 6 Garant Nezbytné předpoklady (vstupní předměty, další znalosti) Zákazy

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

PEOPLE UNLIMITED TALENT MANAGEMENT

PEOPLE UNLIMITED TALENT MANAGEMENT PEOPLE UNLIMITED TALENT MANAGEMENT Jan Tyl ÚVOD Talent management neboli řízení talentů je pro společnosti v konkurenčním prostředí nepostradatelnou komponentou řízení lidských zdrojů. Podstatou procesu

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Úkolem manažera nebo personálního oddělení, které nové zaměstnance vybírá, je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům příslušného

Více

Jak si vychovat vlastního nástupce. Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu

Jak si vychovat vlastního nástupce. Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu Jak si vychovat vlastního nástupce Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu O čem to dnes bude HR procesy v organizaci Kompetenční modely versus popisy práce Zjišťování potenciálu pracovníků

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název

Více

Ing. Zuzana Šochová 30.4.2008. ČVUT FEL - Řízení softwarových projektů

Ing. Zuzana Šochová 30.4.2008. ČVUT FEL - Řízení softwarových projektů Ing. Zuzana Šochová 30.4.2008 1 Outsourcing jako business model Práce v týmu Procesy a řízení lidí v outsourcingu Metodologie Agile SCRUM 2 Proč firmy hledají outsourcing? Levnější (?) Nedostatek vlastních

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU VELKÁ BRITÁNIE - Twin Group Společnost Twin Group byla založen v roce 1993, od té doby působí na trhu jako poskytovatel vzdělání a stáží. Za dobu svého fungování získala ve svém oboru řadu ocenění. Díky

Více

PERSONALISTIKA PRO MANAŽERY A PERSONALISTY

PERSONALISTIKA PRO MANAŽERY A PERSONALISTY Výjime né plány potºebují velký rozhled ŠKODA Superb Combi s panoramatickým stºešním oknem s posuvným pºedním dílem Bližší informace na ŠKODA Info-line 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz www.skoda-auto.cz

Více

Lean Management. ATTN Consulting s.r.o., Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc www.attn.cz, email: attn@attn.cz, tel: +420 585 751 601

Lean Management. ATTN Consulting s.r.o., Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc www.attn.cz, email: attn@attn.cz, tel: +420 585 751 601 Lean Management LEAN MANAGEMENT Lean - štíhlé myšlení je formou odstraňování plýtvání v myšlení, v chování a v jednání lidí, jako neustálá cesta k dalšímu novému růstu a rozvoji. Lze říci, že skutečně

Více

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 PODĚKOVÁNÍ 3 KAPITOLA PRVNÍ O ČEM KNIHA JE 5 Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 Jak používat tuto knihu 10 KAPITOLA

Více

HR Business Partner Konference New Vision in HR

HR Business Partner Konference New Vision in HR HR Business Partner Konference New Vision in HR Bratislava Připravila: Markéta Šimáková, DMC management consulting s.r.o. 18.9.2013 Představení HR BUSINESS PARTNER Model fungování HR Business Partner je

Více

TWI Training Within Industry

TWI Training Within Industry TWI Training Within Industry CESTA KE KULTUŘE NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ Markéta Šimáková, Executive Manager DMC management consulting s.r.o. 3. 9. 2014 Nebylo by skvělé vytvořit takovou firemní kulturu, jakou

Více

VITKOVICE MACHNIERY GROUP

VITKOVICE MACHNIERY GROUP VÝZNAM KVALITY RLZ V PODMÍNKÁCH STROJÍRENSKÉ SKUPINY VITKOVICE MACHNIERY GROUP Martin LEHOCKÝ Personální ředitel VITKOVICE a.s.. Olomouc 12.9. 2012 Jsme nejvýznamnější středoevropskou strojírenskou skupinou

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity

500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity 500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity Šárka Drbová 13. března 2013 Program Strategie odměňování Moderní trendy v poskytovaných benefitech Legislativní výhled 2 500 HR Minutes Vazba

Více

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ AKTUÁLNĚ

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ AKTUÁLNĚ PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ AKTUÁLNĚ TUČEK Milan Společnost pracovního lékařství ČLS J.E.Purkyně www.pracovni-lekarstvi.cz OBSAH 1. Základní charakteristiky 2. Současná právní úprava 3. Kompetence, pokrytí, média

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Public Relations (PR-HGF) Číslo předmětu: 545-0098 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Simona Matušková Kredity:

Více

Milan ŠTOLBA. manažer služeb e-learning

Milan ŠTOLBA. manažer služeb e-learning Obsah 1. VU jako instituce uvnitř podniku 2. Složky podnikové kultury 3. Interakce virtuální univerzity s podnikovou kulturou a strukturou 4. Oblasti vlivu e-learningu Praha, březen 2002 Virtuální univerzita

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 4 5 9 4 PhDr. Renata Kocianová,

Více

Žádost o práci ve Velké Británii

Žádost o práci ve Velké Británii Evropské služby zaměstnanosti Strategie ucházení se o volné místo Žádost o práci ve Velké Británii Hledání práce na místě (E303) - pomocí lokálních úřadů práce (Jobcentres), - pomocí soukromých agentur

Více

~ ~ Margaret Foot. Caroliné Hook I I. Personalistika. Computer Press Praha 2002

~ ~ Margaret Foot. Caroliné Hook I I. Personalistika. Computer Press Praha 2002 ~ ~ Margaret Foot. Caroliné Hook, Personalistika Computer Press Praha 2002 i Obsah. vii ÚVOD KAPTOLA Úvod do rízení lidských zdroju 3 Hlavní aktivity personálního managementu a rízení lidských zdroju S

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Metodika a přístup v AML, založený na hodnocení vlastních rizik Praha 17.9.2013 JUDr. Petr Barák, Vedoucí operačních rizik, Air Bank a.s.

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Seznam oceněných projektů Keeping on track

Seznam oceněných projektů Keeping on track Seznam oceněných projektů Keeping on track mature@eu: Supporting Employers Recruiting and Selecting Mature Aged Persons (mature@eu: Podpora zaměstnavatelů při najímání a výběru osob ve zralém věku) - předkladatel:

Více

Cobit 5: Struktura dokumentů

Cobit 5: Struktura dokumentů Cobit 5: Struktura dokumentů Cobit 5 Framework; popisuje základní rámec (principy, předpoklady, vazby na jiné rámce), Cobit 5 Enabler Guides; jde o dokumenty, které jsou obecným návodem na vytváření předpokladů

Více

Problematika bonusů. Karolína Neuvirtová karolina.neuvirtova@interexpert.cz. Markéta Kabourková marketakabourkova@seznam.cz

Problematika bonusů. Karolína Neuvirtová karolina.neuvirtova@interexpert.cz. Markéta Kabourková marketakabourkova@seznam.cz Problematika bonusů Karolína Neuvirtová karolina.neuvirtova@interexpert.cz Markéta Kabourková marketakabourkova@seznam.cz Karolína Neuvirtová (karolina.neuvirtova@interexpert.cz) - 1 - HORIZONT 2020 Personnel

Více

1. Manažerská akademie

1. Manažerská akademie Manažerská akademie 1. Manažerská akademie Téma: Efektivní komunikace v podmínkách veřejné správy Školení manažerských dovedností se bude primárně soustředit na problematiku komunikace v podmínkách veřejné

Více

Žádost o zaměstnání v Irsku

Žádost o zaměstnání v Irsku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o zaměstnání v Irsku Strategie Hledání práce na místě ( E303) - přes státní služby zaměstnanosti FAS (Foras Aiseanna Saothair) - přes National Manpower Service, - přes

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

10:49. Moderní řízení lidských zdrojů s podporou informačních technologií

10:49. Moderní řízení lidských zdrojů s podporou informačních technologií Moderní řízení lidských zdrojů s podporou informačních technologií Tým KS 25 13 programátorů a analytiků 6 odborných konzultantů 3 obchodníci 1 asistentka KS mzdy PROFi Jeden software, komplexní HR Mzdy

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

ZKUŠENOSTI S ADOPCÍ SOCIAL BUSINESS Z ČESKÉ PRAXE. Tomáš Feige, Kompetenční centrum Collaboration Solutions

ZKUŠENOSTI S ADOPCÍ SOCIAL BUSINESS Z ČESKÉ PRAXE. Tomáš Feige, Kompetenční centrum Collaboration Solutions ZKUŠENOSTI S ADOPCÍ SOCIAL BUSINESS Z ČESKÉ PRAXE Tomáš Feige, Kompetenční centrum Collaboration Solutions Kdo jsem? Tomáš Feige Absolvent Fakulty informatiky a statistiky na VŠE v Praze Doktorand pod

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

Seznam zamítnutých vzdělávacích aktivit za roky 2012-2014. Topičský kurz 1 500,00 Efektivní jízda vozidla - tahač VOLVO 25 000,00

Seznam zamítnutých vzdělávacích aktivit za roky 2012-2014. Topičský kurz 1 500,00 Efektivní jízda vozidla - tahač VOLVO 25 000,00 Název vzdělávací aktivity Seznam zamítnutých vzdělávacích aktivit za roky 2012-2014 Finanční prostředky Topičský kurz 1 500,00 Koncepce, funkce a nástroje controllingu 11 000,00 Závádění controllingu v

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

2. Část monografické publikace (např. kapitoly v monografiích - uvést počet kapitol, stran či podíl navrhovaného na publikaci v procentech)

2. Část monografické publikace (např. kapitoly v monografiích - uvést počet kapitol, stran či podíl navrhovaného na publikaci v procentech) Příloha č. 1 Seznam publikační činnosti 1. Vědecké monografie 1. WAGNEROVÁ, I. Psychologie práce a organizace nové poznatky. Praha: Grada, (v tisku) 2011 2. WAGNEROVÁ, I. Psychologické metody výběru manažerů.

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Procesní řízení IT. Ing. Hana Neničková, MBA

Procesní řízení IT. Ing. Hana Neničková, MBA Procesní řízení IT Ing. Hana Neničková, MBA Hewlett-Packard 11.místo v žebříčku časopisu Fortune Za fiskální rok 2007 jsme dosáhli organického růstu ve výší 7 miliard dolarů CEO HP je Mark Hurd, sídlo

Více