Obsah česko-anglický. Autonomní tým (Autonomous Team, Self-Managed Team) Autorita (Authority)... 38

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah česko-anglický. Autonomní tým (Autonomous Team, Self-Managed Team)... 37 Autorita (Authority)... 38"

Transkript

1 Obsah česko-anglický A Absence (Absence) Absolvent (School Graduate) Account Manager Account Executive viz Account Manager Adaptace (Orientation) Adaptační plán (Orientation Plan) Adaptatční rozhovor (Adaptation Interview) Adaptační syndrom (Adaptation Syndrome) Adaptační mzda (Piece-work Wage) Aktivní metody vzdělávání (Active Methods of Development) Aktivní naslouchání (Active Listening) Analýza dovedností (Skills Analysis).. 35 Analýza pracovního místa (Job Analysis) Analýza pracovního prostředí (Work Environment Analysis) Analýza vzdělávacích potřeb (Analysis of Training Needs) Antidiskriminační politiky (Antidiscriminatory Policy) Asertivita (Asertivity) Asistování (Assisting) Assessment center Audit personální (Personnel Audit, Management Audit) Autonomie práce (Job Autonomy) Autonomní tým (Autonomous Team, Self-Managed Team) Autorita (Authority) B Balanced scorecard Behaviorální schopnosti (Behavioral Competence) Behaviorální pohovor (Behavioral Interview) Benefits Manager Benchmarking Bezpečnost a ochrana zdraví při práci viz ochrana zdraví a bezpečnosti při práci Bodovací metoda (Point Method) Bonus Schemes Bonus Brainstorming Brand Manager Buněčné uspořádání (Cellular Layout) C Campus recruting Celofiremní výkonové odměňování (Performance Related Compensation for the Whole Organisation) Celoživotní zaměstnatelnost (Life-long Employability) Centralizace (Centralization) Certifikace (Certification)

2 Obsah česko-anglický Chief Executive Officer (CEO) Chief Financial Officer (CFO) Chief Operations Officer (COO) Cíle (Goals, Objectives, Targets) Compensation Manager Counselling Controlling Corporate Governance Customer Care Representative (Manager) Č Časová mzda a plat (Base Wage and Salary) Časové a pohybové studie (Time and Motion Study) D Decentralizace (Decentralization) Delegování (Delegation) Delegování vzhůru (Upward Delegation) Delfská metoda (Delphi Method) Délka řídícího řetězce (Lenght of the Chain of Command) Development center Diferenciace (Differentiation) Disciplinární řízení (Disciplinary Action) Diskriminace (Discrimination) Diskriminační nabídka zaměstnání (Discriminatory Job Offer) Distanční práce (Telecommuting, Teleworking) Divergentní uvažování (Divergent Thinking) Deverzita pracovníků (Employee Diversity) Dobrovolná péče o pracovníky (Voluntary Employee Care) Dodatkové formy odměňování (Additional Compensation) Dohoda o hmotné odpovědnosti (Financial Responsibility Agreement) Dohoda o pracovní činnosti (Employment Contract) Dohoda o pracovním výkonu (Job Performance Agreement, Target Agreement) Dohoda o provedení práce (Employment Contract) Dohoda o skončení pracovního poměru (Employment Termination Agreement) Dokonalá byrokracie (Perfect Bureaucracy) 29 Dotazník (Questionnaire) Dotazníková metoda (Questionnaire Technique) Downsizing E Efektivita vzdělávání a tréninku (Training Effectivenenss) E-learning Emocionální stabilita (Emotional Stability) Empowering Ergonomie (Ergonomy) Etika v řízení lidských zdrojů (Ethics in Human Resource Management) Evidence pracovní doby (Working Hours Records) Executive Search Expatriate Managers Expektační teorie potřeb (Expectancy Needs Theory) Expertní metoda (Exper Technique) Extroverze (Extroversion) Eysenkova typologie (Eysenk Typology)

3 Obsah česko-anglický F Facilitace (Facilitation) Feedback viz zpětná vazba Financial Controller Flexibilita (Flexibility) Flexibilita organizace (Flexibility of Organization) Flexibilní pracovní režim (Flexible Work Schedule) Fluktuace (Employee Turnover) Formalizace (Formalization) Formální komunikace (Formal Communication) Formální organizace (Formal Organization) Formy mezd (Wage Forms) Formy podnikového vzdělávání (Company Training Forms) Frustrace (Frustration) FTE Funkce řízení lidských zdrojů (Functions of Human Resource Management) Funkcionální organizace (Functional Organization) G Gainsharing Garant (Process Owner) Globální organizace (Global Organization) Grafologie (Graphology, Handwriting Analysis) Groupthink viz skupinové myšlení H Halo efekt (Halo Effect, Halo Error) Hawthornské experimenty (Hawthorn Experiments) Head (Director) of Human Resources.. 64 Head-Hunting viz Executive Search Herzbergova dvoufaktorová teorie (Herzberg s Two Factors Theory)..65 High-Potentials Hmotná odpovědnost (Financial Reponsibility) Hodnocení nadřízených (Manager Evaluation by Employees, 360 Feedback) Hodnocení práce (Job Evalution) Hodnocení pracovníků (Employee Performance Appraisal) Hodnocení pracovního chování (Employee Behavior Evaluation)...67 Hodnocení 360 (360 Feedback) Hodnotící rozhovor (Performance Review Dialogue) Hodnotící stupnice (Rating Scale) Hot Desk Hotelling viz Hot Desk Hraní rolí (Role Playing) Hrdinové (Heroes) HRIS Manager (Human Resource Information Manager) Hromadné propouštění (Mass Dismissal) Human Relations viz škola lidských vztahů Hygienické faktory (Hygiene Factors) CH Charisma (Charisma) Check-list Chyby hodnocení (Evalution Errors) Chyby při odměňování (Compensation Myths) Chyby při propouštění (Errors at Dismissing Employees) Chyby skupinového uvažování (Groupthink)

4 Obsah česko-anglický Chyby při výběru (Errors at Employee Selection) Chyby při řízení změn (Errors at Change Management) I Identifikace potřeby vzdělávání (Training needs Identification) Individualismus-kolektivismus (Individualism-Colectivism) Individuální výkonové odměňování (Individual Performance-Related Compensation) Individuální rozdíly zaměstnanců (Employee Individual Differences) Intelekt (Intelect) Inteligence (Intelligence) Instruktáž (Job Instruction) Instruktivní otázky (Instructive Questions) Interkulturální schopnosti (Intercultural Skills) Interkulturální management (Intercultural Management) J Jednorázová prémie (Bonus) Job Sharing Jmenovací akt (Nomination Decree) K Kafetéria systém (Cafeteria System, Cafeteria-style Benefit Plan) Kaizen Kariéra (career) Kariérní politika (Career Policy) Kariérová kotva (Career Anchor) Klasifikace prací (Job Classification) Klasifikační metoda (Classification Method) Klíčové kompetence (Key Competencies) Klíčové kvalifikace (Core skills) Klouzavá (též pružná) pracovní doba (Flexible Workikng Hours, Flexitime) Kmenoví pracovníci (Core Workforce) Knowledge management viz řízení znalostí Koalice (Coalition) Kolektivní pracovní vztahy (Industrial Relations) Kolektivní smlouva (Collective agreement) Kolektivní vyjednávání (Collective Bargaining) Kompetence (Competence, Competency) Kompromisní strategie (Compromising Strategy) Komunikace v organizaci (Organizational Communication).. 84 Komunikační schopnosti (communication Skills) Konflikty (Conflicts) Konflikty linie.štáb (Line-staff Conflicts) Konkurz (Employee Selection) Konvergentní uvažování (Convergent Thinking) Kooptování (Cooptation) Kouč (Coach) Koučování (Coaching) Krativita (Crativity) Kritéria hodnocení pracovního chování (Employee Behavior Evaluation Criteria) Kritéria výběru pracovníků (Employee Selection Criteria) Křivka učení (Learning Curve)

5 Obsah česko-anglický Kultura organizace (Organization Culture, Corporate Culture) Kulturní odlišnosti firem (Cultural Differences) Kulturní stereotypy (Cultural Stereotypes) Kulturní šok (Culture Shock) Kvalifikace (Competence, Competency) L Learning-by-Doing Lidské zdroje (Human Resources) Lidský kapitál (Human Capital) Linioví manažeři (Line Managers) Long-List M Management-by-Objectives viz řízení na základě cílů Management Trainees Manažerská smlouva (Manager Employment Contract) Manažerské dovednosti (Management Skills) Manažerské funkce (Management Functions) Manažerské hry (Management Games, Business Games) Manažerské rezervy (Management Trainees) Manažerské Vzdělávání viz rozvoj vedoucích zaměstnanců Manažerský vliv (Management Power) Maslowova teorie potřeb (Maslow Theory of Needs) Maskulinita-Feminita (Masculinity-Feminity) Maticová organizace (Matrix Organization) MBA MBO McClellandova teorie potřeb (McClelland s Theory of Needs).. 95 Mechanistická organizace (Mechanistic Organization) Mentor (Mentor) Mentoring Metoda BARS (BARS Method) Metoda LIFO (Last In First Out Method) Metoda pořadí (Ranking Method) Metoda kritických událostí (Critical Incidents Method) Metody hodnocení pracovníků (Employee Evaluation Methods).. 97 Metody hodnocení vzdělávání (Training Evaluation Methods) Metody vzdělávání (Employee Training Methods) Metody výběru uchazečů (Employee Selection Methods) viz výběrové metody Metody získaných pracovníků (Employee Recruitment Methods).. 98 Minimální mzda (Minimal Wage) Míra fluktuace Mobilita pracovníků (Employee Mobility) Modelování schopností (Job Skills Modelling) Moderování (Moderation) Motivy (Motives) Motivace (Motivation) Motivace manažerů a specialistů (Motivation of Managers and Specialists) Motivační faktory (dimenze) práce (Motivational Dimensions of Jobs) Motivační rozhovor (Motivation Interview) Mzda (Wage)

6 Obsah česko-anglický Mzdotvorné faktory (Wage Factors) Mzdové struktury (Wage Structures) Mzdové zařazení (Wage Assignement) Mzdový (platový) tarif (Wage Rate) N Nábor pracovníků (Recruitment) Nadbytečnost pracovníků (Redundancy) Nástroje personálního controllingu (Human Resource Controlling Instruments) Názory pracovníků (Employee Opinion) Neformální komunikace (Informal Communication) Neformální organizace (Informal Organization) Neformální skupiny (Informal Groups) Neformální vůdce (Informal Leader) Negativní afektivita (Negative Affectivity) Nejlepší praxe (Best Practice) Nepeněžní odměňování (Nonfinancial Compensation) Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba viz rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba Neuspokojivé pracovní výsledky (Unsatisfacotry Work Results) Neverbální komunikace (Nonverbal Communication) Nezaměstnanost (Unemployment) Noční práce (Night Work) Normy (Norms) Normy (standardy) výkony (Performance Norms and Standards) O Obohacování práce (Job Enrichment, Empowerment) Obsah práce (Job Content) Oceňování prací (Job Evaluation) Odbory (Trade Unions) Odchodné (Termination Pay, Termination Allowance) Odměna (Reward, Compensation, Remuneration) Odměňování pracovníků (Employee Compensation, Employee Remuneration) Odměňování na základě zásluh (Merit Based Compensation) Odměňování zlepšovacích návrhů (Pay for Improvements Systém) Odpovědnost (Responsibility, Accountability) Odstupné (Redundancy, Payment) Odvolání (Termination) Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci (Employee Health and Safety Protection) Okamžité ukončení pracovního poměru (Immediate Termination) Organická organizace (Organic Organization) Organigram Organizace (Organization) Organizace personálního útvaru viz struktura personálního útvaru Organizace práce (Work Organization) Organizace typu linie a štáb (Line and Staff Organization) Organizace založená na schopnostech (Competency-Based Organization, Competency-Based Design) Organizační chování (Organizational Behaviour)

7 Obsah česko-anglický Organizační struktura (Organizational Structure) Organizační změny (Organization Change) Organizování (Organizing) Orientace pracovníků (Employee Orientation) Osobní náklady na zaměstnance (Cost per Empolyee) Osobní ohodnocení (Personal Compensation) Osobní rozvoj (Personal Development) Osobní změny pracovních míst (Personal Job Modifications) Osobnost (Personality) Osobnostní rozvoj (Personality Development) Otevření vzdělávání (Open Courses) Otevřenost vůči nové zkušenosti (Openess to Experience) Outdoor learning Outplacement Outsourcing Outsourcing personální práce (Outsourcing of HR Functions) P Paretův zákon, Paretovo pravidlo (Pareto s Law) Parkinsonův zákon (Parkinson s Law) Participace zaměstnanců (Employee Participation, Employee Involvment) Péče o pracovníky (Employee Care) Peněžní odměny (Payments, Bonuses) Personální administrativa (Personnel Administration) Personální controlling (HR Controlling, HR Measurements) Personální informační sytém (Personnel Information System, Human Resource Information System) Personální marketing (Personnel Marketing) Personální plánování (Personnel Planning) Personální politika (Personnel Policy) Personální strategie (Human resource Strategy, Personnel Strategy) Personální řízení (Human Resourece Management) Personální řízení viz řízení lidských zdrojů Peterův princip (Peter s Principle) Písemné úlohy (Written Tasks) Plánování (Planning) Plánování kariéry (Career Planning, Career Path Planning) Plánování lidských zdrojů (Human resource Planning, Personnel Planning) Plánování následnictví (Succession Planning) Plánování rozvoje lidských zdrojů (Human Resource Development Planning) Plány kariéry (Career Plans) Plány osobního rozvoj (Individual Development Plans) Podíl na výkonu viz gainsharihg Podíl na zisku (Profit Sharing) Podnikový proces (Business Process) Pohovory se zaměstnanci (Employee Interviews) Politika lidských zdrojů (Human Resource Policy, Personnel Policy)

8 Obsah česko-anglický Politika pracovních vztahů (Employee Relations Policy, Industrial Policy) Politika v organizaci (Policy in Organization) Popis pracovního místa (Job Description, Job Profile) Porušení pracovní kázně (Disciplinary Violation) Postoj viz pracovní postoje Pověření úkolem (Task Delegation) Povinnosti zaměstnanců (Employee s Responsibilities) Povinnosti zaměstnavatele (Employer s Responsibilities) Povyšování pracovníků (Employee Promotion) Práce (Work) Pracovní cesta (Business Travel) Pracovní doba (Working Hours, Hours of Work) Pracovní místo (Job, Position) Pracovní podmínky (Job Conditions) Pracovní pohotovost (Standby) Pracovní poměr (Employment) Pracovní postoje (Work Attitudes, Employee Attitudes) Pracovní potenciál (Performance Potential) Pracovní režim (Work Schedule, Work Arrangement) Pracovní role (Job Role) Pracovní řád Pracovní smlouva (Employment Contract, Conttact of Employment) Pracovní spokojenost (Job Satisfaction) Pracovní úkol (Job Task) Pracovní volno (Leave) Pracovní výkon (Performance, Job Performance) Pracovní vztahy (Employee Relations) Pravomoc (Authority) Pravomoci linie a štábu (Line and Staff Authorities) Prémie (bonus) Prémiový řád (Bonus Policy) Princip manažerské autonomie (Princip of Managerial Autonomy) Principy pravomoci a odpovědnosti (Authority and Reponsibility Principle) Procesní organizace (Process-Based Organization) Product Manager Profit Center Profit Partipation Schemes Projektová organizace (Project Organization) Projektový manažer (Project Manager) Propouštění (Dismissal, Terminating) Prostoj (Idle Time, Waiting Time) Pružná pracovní doba (Flexible Working Hours, Flexi-time) Provize (Commission) Pružný pracovní den viz pružná pracovní doba Předčasné penzionování (Early Retirement) Přesčasová práce (Overtime Work) Přestávky v práci (Work Breaks) Převádění pracovníků na jinou práci (Transfer, Relocation) Přezaměstnanost (Overemployment) Případová studie (Case Study) Příplatky (Allowances) Psychologická smlouva (Psychological Contract)

9 Obsah česko-anglický Psychologické testy (Psychological Tests) Psychologie práce (Work Psychology) PTE PTH R Rada zaměstnanců (Coard of Employees) Recruitment Manager Redesign pracovních míst (Job Redesign) Reengineering pracovních procesů (Work Processes Reeingineering)..152 Reference (Reference, Reference Checking) Rekvalifikace (Retraining) Relationship Manager viz Account Manager Reliabilita (Reliability) Reporting Rotace práce (Job Rotation) Rovné zacházení (Equal Employment Opporunities) Rovnoměrně rozvržená pracovní doba (Even Working Time Pattern) Rozhraní procesu (Process Interface) Rozmísťování pracovníků (Employee Placement) Rozumové schopnosti viz inteligence, individuální rozdíly pracovníků Rozsah náhrady škody (Damage Compensation Limit) Rozsah řízení viz řídící rozpětí Rozšiřování obsahu práce (Job Enlargement, Job Extension) Rozvoj lidských zdrojů (Human Resource Development) Rozvoj vedoucích zaměstnanců (Management Development) Rozvržení pracovní doby (Working Pattern, Working Schedule) Ř Řeč těla (Body Language, Body Talk) Řešení konfkliktů (Conflict Resolution) Řídící rozpětí (Span of Control) Řídící řetězec (Chain of Command) Řízení času viz Time Management Řízení kulturní rozmanitosti (Cultural Diversity Management) Řízení lidských zdrojů (Human Resource Management) Řízení na základě cílů (Management by Objectives, MBO) Řízení pracovní disciplíny (Disciplining Employees) Řízení pracovního výkonu (Performance Management) Řízení rozvoje zaměstnanců (Employee Development) Řízení změn (Change Management) Řízení znalostí (Knowledge Management) S Sales representative Sebehodnocení (Self-Evalution, Self-Assessment) Sexuální obtěžování (Sexual Harassment) Schopnost (Ability) Simulace (Simulation) Situační řízení (Situation Management) Skleněný strop (Glass Ceiling) Sklon ke spolupráci (Cooperativeness, Agreeableness)

10 Obsah česko-anglický Skončení pracovního poměru Skončení pracovního poměru (Employment Contract Termination) Skupinová dynamika (Group Dynamics) Skupinová koheze (Group Cohesiveness) Skupinová technologie (Group Technology) Skupinové myšlení (Groupthink) Skupinové výkonové odměňování (Performance Related Compensation for Groups) Slovní stupnice (Verbal Rating Scale) Služby poskytované zaměstnancům (Employee Services) Sociální odpovědnost podniku (Corporate Social Responsibility) Souběžné pracovní poměry (Concurrent Employment) Smlouva na roční počet pracovních hodin (Annual Hours Contract) Smluvní mzda (Contractual Wage) Smluvní péče o pracovníky (Contractual Employees s Care) Snižování počtu pracovníků (Downsizing) Sociální učení (Social Learning) Soustavné porušování pracovní kázně (Persistent Disciplinary Violations) Specializace práce (Job Specialization) Specifikace pracovního místa (Job Specification) Statutární orgán (Legal Representative) Stejné příležitosti (Equal Opportunities) Stereotypy (Stereotypes) Stížnosti zaměstnanců (Employees Complaints) Stres (Stress) Stres v organizaci (Organizational Stress) Struktura personálního útvaru (Human Resource Department Structure) Strukturování pracovních míst (Job Structuring, Job Design) Strukturovaný pohovor (Structured Interview) Strukturovaný životopis (Structured Curriculum vitae, Resumé) Stupně kariéry (Career Stages) Styl vedení či řízení (Management Style, Leadership Style) Svědomitost (Conscientiousness) Syndrom vyhasnutí (Burn-Out Syndrome) Synergie (Synergy) Š Škálování (Scaling) Škola lidských vztahů (Human Relations School) Štíhlé řízení (Lean Management) T Tailoring Tarif vizmzdový (platový) tarif Tarifní stupně (Wage Rate Stages) Task Forces Team Building Telecommuting Teleworking Teorie rovnosti (Equity Theory) Teorie X a Y (Theory X and Y) Time Management Total Compensation Training and Development Manager

11 Obsah česko-anglický Training-on-the-Job Training-off-the-Job Transformační proces (Transformation Proces) Treasurer Trh práce (Labour market) Tým (Team) Týmová organizace (Team Organization) Týmové role (Team Roles) Tvorba personální organizace (Designing Personnel Organization) Ú Učící se organizace (Learning Organization) Úkolová mzda (Piece Rate Wage, Piecework) Úlohy vedoucích pracovníků při řízení lidí (Management Functions at Leading Employees) Unitáristická koncepce (Unitarist Perpective) V Validita (validity) Vedení zaměstnanců (Leading Employees) Vědecké řízení (Scientific Management) Vedlejší činnost (Side Employment with the Same Employer) Vedlejší pracovní poměr (Side Employment) Vedoucí zaměstnanci (Managers) Vlastník procesu (Process Owner) Vloha (Aptitude) Vnitřní odměna (Intrinsic Reward) Vnitřní předpisy (Internal Legislation) Volba (Vote) Vůdce (Leader) Výběr pracovníků viz zásady výběru zaměstnanců Výběrové metody (Employee Selection Methods) Výběrový pohovor (Selection interview) vizstrukturovaný pohovor Výkonová kritéria (Performance Criteria) Výkonové odměňování (Performance related Compensation) Výkonové poradenství (Performance Consulting) Výpověď (Notice) Výpovědní doba viz výpověď Výpovědní důvody zaměstnavatele (Employer s Reasons for Dismissal) Výše odstupného (Termination Allowance) Vytváření pracovních míst (Job Creation, Job Design) Vzdělávací akce (Training) Vzdělávací cíle (Training aims) Vzdělávací program (Training programme) Vzdělávání a rozvoj pracovníků (Employee Development) Vzdělávání manažerů viz rozvoj vedoucích zaměstnanců Vzdělávání na pracovišti viz metody vzdělávání Vzdělávání mimo pracoviště viz metody vzdělávání W Whistle-blowing Workaholismus (Workaholism) Workshop

12 Obsah česko-anglický Z Začátek a konec pracovní doby (Work Time beginning and End) Zájmy (Interests) Zákaz práce (Job Ban) Zákaz výpovědi (Ban of Notice) Základní formy mzdy (Basic Wage Forms) Základní mzda a plat viz časová mzda a plat Zaměstnanec (Employee) Zaměstnanecké akce (Employee Stock Ownership) Zaměstnanecké výhody (Employee Benefits) Zaměstnanecké vztahy (Employment Relations) Zaměstnavatel (Employer) Zásady hodnocení (Principles of Employee Evaluation) Zásady hodnotícího rozhovoru (Principles of Employee Review Dialogue) Zásady motivace (Principles of Motivation) Zásady výběru zaměstnanců (Employee Selection Principles) Zásady vzdělávání zaměstnanců (Principles of Employee Development) Zdánlivá validita (Face Validity) Zkrácená pracovní doba (Short Work Hours) Zkušební doba (Probatory Period) Zlatá pouta (Golden Handcuffs) Zlatý padák (Golden Paraschute) Zpětná vazba (Feedback) Zpětná vazba z více stran (Multi-source Feedback) Ž Životopis (Curriculum Vitae) viz strukturovaný životopis

13 Obsah anglicko-český A 360 Feedback (Hodnocení 360 ) Ability (Schopnost) Absence (Absence) Account Executive Account Manager Accountability (Odpovědnost) Active Listening (Aktivní naslouchání) Active Methods of Development (Aktivní metody vzdělávání) Adaptation Interview (Adaptační rozhovor) Adaptation Syndrome (Adaptační syndrom) Additional Compensation (Dodatkové formy odměňování)...51 Agreeableness (Sklon ke spolupráci)..166 Allowances (Příplatky) Analysis of Training Needs (Analýza vzdělávacích potřeb) Annual hours Contract (Smlouva na roční počet pracovních hodin) Antidiscriminatory Policy (Antidiskriminační politika) Aptitude (Vloha) Asertivity (Asertivita) Assesment center Assisting (Asistování) Authority (Autorita) Authority (Pravomoc) Authority and Responsibility Principle (Principy pravomoci a odpovědnosti) Autonomous Team (Autonomní tým)...37 B Balanced scorecard Ban of Notice (Zákaz výpovědi) BARS Method (Metoda BARS) Base Wage and Salary (Časová mzda a plat) Basic Wage Forms (Základní formy mzdy) Behavioral Competence (Behaviorální schopnosti) Behavioral Interview (Behaviorální pohovor) Benefits Manager Benchmarking Best Practice (Nejlepší praxe) Board of Employees (Rada zaměstnanců) Body Language (Řeč těla) Body Talk (Řeč těla) Bonus Bonus (Jenorázová prémie) Bonus (Prémie) Bonus Policy (Prémiový řád) Bunus Schneme Bonuses (Peněžní odměny) Brainstorming Brand Manager

Angličtina v (odborném) vzdělávání

Angličtina v (odborném) vzdělávání Angličtina v (odborném) vzdělávání Slovník anglicko-český a česko-anglický vychází z přílohy Zpravodaje Odborné vzdělávání v zahraničí č. V/2007, kde v úvodu najdete vysvětlující poznámky k účelu slovníku,

Více

Česko-anglický slovník odborného vzdělávání

Česko-anglický slovník odborného vzdělávání Česko-anglický slovník odborného vzdělávání Slovník je převzat z přílohy Zpravodaje V/2007, v níž jsou vysvětlující poznámky k účelu slovníku, k jeho uspořádání, důvody, proč některá slova či slovní spojení

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Personální řízení podniku Modul: KLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-12 1 Plán výuky předmětu PŘP Blok I- 14.1.2012 1. Úvod 2. Řízení

Více

ZNALOSTMI K PROSPERITĚ

ZNALOSTMI K PROSPERITĚ Znalostmi k prosperitě Znalostmi k prosperitě ZNALOSTMI K PROSPERITĚ vzdělávací program Předkladatel projektu: Sídlo: Tyršova 106, 261 01 Příbram Adresa pro doručování korespondence pro projekt: Pražská

Více

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika Personální řízení podniku Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-1212 1 Lektor: Stanislav Hapal

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

Základy řízení lidských zdrojů

Základy řízení lidských zdrojů Základy řízení lidských zdrojů Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Základy řízení lidských zdrojů Obsah 1.

Více

Obsah. Převodník Předmluva 1 Úvod: Management 1. Potřeba managementu v dnešní společnosti 3

Obsah. Převodník Předmluva 1 Úvod: Management 1. Potřeba managementu v dnešní společnosti 3 Obsah Převodník Předmluva 1 Úvod: Management 1 Potřeba managementu v dnešní společnosti 3 1. Analýza agendy Agenda analysis 6 2. Analýza externího prostředí External environmental analysis 7 3. Analýza

Více

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Petra Šebestová Management a ekonomika malého a

Více

2. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Evaluace implementace principu inovativnosti v OP LZZ

2. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Evaluace implementace principu inovativnosti v OP LZZ 2. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Evaluace implementace principu inovativnosti v OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Evaluace implementace principu inovativnosti v OP LZZ"

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Annual Report on the Activities of the Prison Service of the Czech Republic for 2004 Motto: V dobách nejnižší vzdělanosti hájila se spravedlnost

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu 01 The marketing mix 1 the Ps marketing mix market a brand product price place promotion range of products product quality branding reputation opinion of the product support for the client after the purchase

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SBORNÍK Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DÍL II Projekt VLIV ZMĚN SVĚTA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA PROGRAMU MPSV MODERNÍ SPOLEČNOST A JEJÍ PROMĚNY P R A H A 2

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ 2009 Rozvoj lidských zdroj Zuzana Kavanová, Martin Študenc Martin Študenc, lektor Vzdělání Certifikace 1992 MBA, USBSP, Praha Myers-Briggs Type Indicators 1978 - sociologie, FFUK

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 4 5 9 4 PhDr. Renata Kocianová,

Více

Upper intermediate wordlist: English to Czech

Upper intermediate wordlist: English to Czech Upper intermediate wordlist: English to Czech Page No. English Part of Speech Definition Czech UNIT 1 13 appraisal n assessment or evaluation of how well you do your job hodnocení (toho, jak dobře člověk

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013

Výroční zpráva Annual Report 2013 Výroční zpráva Annual Report 2013 Prvky komunikace použité v autobusech jezdících na Dobříš (Klub Terén) Elements of anniversary communication used in public buses Obsah Contents 1. Úvodní slovo Foreword

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

PROCES PLÁNOVÁNÍ KARIÉRY V PODNIKU

PROCES PLÁNOVÁNÍ KARIÉRY V PODNIKU PROCES PLÁNOVÁNÍ KARIÉRY V PODNIKU Hana Klupáková 1, Lucie Vnoučková 2 1 Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, Kamýcká. 129, 165 00 Praha 6 Email:klupakova@pef.czu.cz 2 Vysoká

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více