Obsah česko-anglický. Autonomní tým (Autonomous Team, Self-Managed Team) Autorita (Authority)... 38

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah česko-anglický. Autonomní tým (Autonomous Team, Self-Managed Team)... 37 Autorita (Authority)... 38"

Transkript

1 Obsah česko-anglický A Absence (Absence) Absolvent (School Graduate) Account Manager Account Executive viz Account Manager Adaptace (Orientation) Adaptační plán (Orientation Plan) Adaptatční rozhovor (Adaptation Interview) Adaptační syndrom (Adaptation Syndrome) Adaptační mzda (Piece-work Wage) Aktivní metody vzdělávání (Active Methods of Development) Aktivní naslouchání (Active Listening) Analýza dovedností (Skills Analysis).. 35 Analýza pracovního místa (Job Analysis) Analýza pracovního prostředí (Work Environment Analysis) Analýza vzdělávacích potřeb (Analysis of Training Needs) Antidiskriminační politiky (Antidiscriminatory Policy) Asertivita (Asertivity) Asistování (Assisting) Assessment center Audit personální (Personnel Audit, Management Audit) Autonomie práce (Job Autonomy) Autonomní tým (Autonomous Team, Self-Managed Team) Autorita (Authority) B Balanced scorecard Behaviorální schopnosti (Behavioral Competence) Behaviorální pohovor (Behavioral Interview) Benefits Manager Benchmarking Bezpečnost a ochrana zdraví při práci viz ochrana zdraví a bezpečnosti při práci Bodovací metoda (Point Method) Bonus Schemes Bonus Brainstorming Brand Manager Buněčné uspořádání (Cellular Layout) C Campus recruting Celofiremní výkonové odměňování (Performance Related Compensation for the Whole Organisation) Celoživotní zaměstnatelnost (Life-long Employability) Centralizace (Centralization) Certifikace (Certification)

2 Obsah česko-anglický Chief Executive Officer (CEO) Chief Financial Officer (CFO) Chief Operations Officer (COO) Cíle (Goals, Objectives, Targets) Compensation Manager Counselling Controlling Corporate Governance Customer Care Representative (Manager) Č Časová mzda a plat (Base Wage and Salary) Časové a pohybové studie (Time and Motion Study) D Decentralizace (Decentralization) Delegování (Delegation) Delegování vzhůru (Upward Delegation) Delfská metoda (Delphi Method) Délka řídícího řetězce (Lenght of the Chain of Command) Development center Diferenciace (Differentiation) Disciplinární řízení (Disciplinary Action) Diskriminace (Discrimination) Diskriminační nabídka zaměstnání (Discriminatory Job Offer) Distanční práce (Telecommuting, Teleworking) Divergentní uvažování (Divergent Thinking) Deverzita pracovníků (Employee Diversity) Dobrovolná péče o pracovníky (Voluntary Employee Care) Dodatkové formy odměňování (Additional Compensation) Dohoda o hmotné odpovědnosti (Financial Responsibility Agreement) Dohoda o pracovní činnosti (Employment Contract) Dohoda o pracovním výkonu (Job Performance Agreement, Target Agreement) Dohoda o provedení práce (Employment Contract) Dohoda o skončení pracovního poměru (Employment Termination Agreement) Dokonalá byrokracie (Perfect Bureaucracy) 29 Dotazník (Questionnaire) Dotazníková metoda (Questionnaire Technique) Downsizing E Efektivita vzdělávání a tréninku (Training Effectivenenss) E-learning Emocionální stabilita (Emotional Stability) Empowering Ergonomie (Ergonomy) Etika v řízení lidských zdrojů (Ethics in Human Resource Management) Evidence pracovní doby (Working Hours Records) Executive Search Expatriate Managers Expektační teorie potřeb (Expectancy Needs Theory) Expertní metoda (Exper Technique) Extroverze (Extroversion) Eysenkova typologie (Eysenk Typology)

3 Obsah česko-anglický F Facilitace (Facilitation) Feedback viz zpětná vazba Financial Controller Flexibilita (Flexibility) Flexibilita organizace (Flexibility of Organization) Flexibilní pracovní režim (Flexible Work Schedule) Fluktuace (Employee Turnover) Formalizace (Formalization) Formální komunikace (Formal Communication) Formální organizace (Formal Organization) Formy mezd (Wage Forms) Formy podnikového vzdělávání (Company Training Forms) Frustrace (Frustration) FTE Funkce řízení lidských zdrojů (Functions of Human Resource Management) Funkcionální organizace (Functional Organization) G Gainsharing Garant (Process Owner) Globální organizace (Global Organization) Grafologie (Graphology, Handwriting Analysis) Groupthink viz skupinové myšlení H Halo efekt (Halo Effect, Halo Error) Hawthornské experimenty (Hawthorn Experiments) Head (Director) of Human Resources.. 64 Head-Hunting viz Executive Search Herzbergova dvoufaktorová teorie (Herzberg s Two Factors Theory)..65 High-Potentials Hmotná odpovědnost (Financial Reponsibility) Hodnocení nadřízených (Manager Evaluation by Employees, 360 Feedback) Hodnocení práce (Job Evalution) Hodnocení pracovníků (Employee Performance Appraisal) Hodnocení pracovního chování (Employee Behavior Evaluation)...67 Hodnocení 360 (360 Feedback) Hodnotící rozhovor (Performance Review Dialogue) Hodnotící stupnice (Rating Scale) Hot Desk Hotelling viz Hot Desk Hraní rolí (Role Playing) Hrdinové (Heroes) HRIS Manager (Human Resource Information Manager) Hromadné propouštění (Mass Dismissal) Human Relations viz škola lidských vztahů Hygienické faktory (Hygiene Factors) CH Charisma (Charisma) Check-list Chyby hodnocení (Evalution Errors) Chyby při odměňování (Compensation Myths) Chyby při propouštění (Errors at Dismissing Employees) Chyby skupinového uvažování (Groupthink)

4 Obsah česko-anglický Chyby při výběru (Errors at Employee Selection) Chyby při řízení změn (Errors at Change Management) I Identifikace potřeby vzdělávání (Training needs Identification) Individualismus-kolektivismus (Individualism-Colectivism) Individuální výkonové odměňování (Individual Performance-Related Compensation) Individuální rozdíly zaměstnanců (Employee Individual Differences) Intelekt (Intelect) Inteligence (Intelligence) Instruktáž (Job Instruction) Instruktivní otázky (Instructive Questions) Interkulturální schopnosti (Intercultural Skills) Interkulturální management (Intercultural Management) J Jednorázová prémie (Bonus) Job Sharing Jmenovací akt (Nomination Decree) K Kafetéria systém (Cafeteria System, Cafeteria-style Benefit Plan) Kaizen Kariéra (career) Kariérní politika (Career Policy) Kariérová kotva (Career Anchor) Klasifikace prací (Job Classification) Klasifikační metoda (Classification Method) Klíčové kompetence (Key Competencies) Klíčové kvalifikace (Core skills) Klouzavá (též pružná) pracovní doba (Flexible Workikng Hours, Flexitime) Kmenoví pracovníci (Core Workforce) Knowledge management viz řízení znalostí Koalice (Coalition) Kolektivní pracovní vztahy (Industrial Relations) Kolektivní smlouva (Collective agreement) Kolektivní vyjednávání (Collective Bargaining) Kompetence (Competence, Competency) Kompromisní strategie (Compromising Strategy) Komunikace v organizaci (Organizational Communication).. 84 Komunikační schopnosti (communication Skills) Konflikty (Conflicts) Konflikty linie.štáb (Line-staff Conflicts) Konkurz (Employee Selection) Konvergentní uvažování (Convergent Thinking) Kooptování (Cooptation) Kouč (Coach) Koučování (Coaching) Krativita (Crativity) Kritéria hodnocení pracovního chování (Employee Behavior Evaluation Criteria) Kritéria výběru pracovníků (Employee Selection Criteria) Křivka učení (Learning Curve)

5 Obsah česko-anglický Kultura organizace (Organization Culture, Corporate Culture) Kulturní odlišnosti firem (Cultural Differences) Kulturní stereotypy (Cultural Stereotypes) Kulturní šok (Culture Shock) Kvalifikace (Competence, Competency) L Learning-by-Doing Lidské zdroje (Human Resources) Lidský kapitál (Human Capital) Linioví manažeři (Line Managers) Long-List M Management-by-Objectives viz řízení na základě cílů Management Trainees Manažerská smlouva (Manager Employment Contract) Manažerské dovednosti (Management Skills) Manažerské funkce (Management Functions) Manažerské hry (Management Games, Business Games) Manažerské rezervy (Management Trainees) Manažerské Vzdělávání viz rozvoj vedoucích zaměstnanců Manažerský vliv (Management Power) Maslowova teorie potřeb (Maslow Theory of Needs) Maskulinita-Feminita (Masculinity-Feminity) Maticová organizace (Matrix Organization) MBA MBO McClellandova teorie potřeb (McClelland s Theory of Needs).. 95 Mechanistická organizace (Mechanistic Organization) Mentor (Mentor) Mentoring Metoda BARS (BARS Method) Metoda LIFO (Last In First Out Method) Metoda pořadí (Ranking Method) Metoda kritických událostí (Critical Incidents Method) Metody hodnocení pracovníků (Employee Evaluation Methods).. 97 Metody hodnocení vzdělávání (Training Evaluation Methods) Metody vzdělávání (Employee Training Methods) Metody výběru uchazečů (Employee Selection Methods) viz výběrové metody Metody získaných pracovníků (Employee Recruitment Methods).. 98 Minimální mzda (Minimal Wage) Míra fluktuace Mobilita pracovníků (Employee Mobility) Modelování schopností (Job Skills Modelling) Moderování (Moderation) Motivy (Motives) Motivace (Motivation) Motivace manažerů a specialistů (Motivation of Managers and Specialists) Motivační faktory (dimenze) práce (Motivational Dimensions of Jobs) Motivační rozhovor (Motivation Interview) Mzda (Wage)

6 Obsah česko-anglický Mzdotvorné faktory (Wage Factors) Mzdové struktury (Wage Structures) Mzdové zařazení (Wage Assignement) Mzdový (platový) tarif (Wage Rate) N Nábor pracovníků (Recruitment) Nadbytečnost pracovníků (Redundancy) Nástroje personálního controllingu (Human Resource Controlling Instruments) Názory pracovníků (Employee Opinion) Neformální komunikace (Informal Communication) Neformální organizace (Informal Organization) Neformální skupiny (Informal Groups) Neformální vůdce (Informal Leader) Negativní afektivita (Negative Affectivity) Nejlepší praxe (Best Practice) Nepeněžní odměňování (Nonfinancial Compensation) Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba viz rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba Neuspokojivé pracovní výsledky (Unsatisfacotry Work Results) Neverbální komunikace (Nonverbal Communication) Nezaměstnanost (Unemployment) Noční práce (Night Work) Normy (Norms) Normy (standardy) výkony (Performance Norms and Standards) O Obohacování práce (Job Enrichment, Empowerment) Obsah práce (Job Content) Oceňování prací (Job Evaluation) Odbory (Trade Unions) Odchodné (Termination Pay, Termination Allowance) Odměna (Reward, Compensation, Remuneration) Odměňování pracovníků (Employee Compensation, Employee Remuneration) Odměňování na základě zásluh (Merit Based Compensation) Odměňování zlepšovacích návrhů (Pay for Improvements Systém) Odpovědnost (Responsibility, Accountability) Odstupné (Redundancy, Payment) Odvolání (Termination) Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci (Employee Health and Safety Protection) Okamžité ukončení pracovního poměru (Immediate Termination) Organická organizace (Organic Organization) Organigram Organizace (Organization) Organizace personálního útvaru viz struktura personálního útvaru Organizace práce (Work Organization) Organizace typu linie a štáb (Line and Staff Organization) Organizace založená na schopnostech (Competency-Based Organization, Competency-Based Design) Organizační chování (Organizational Behaviour)

7 Obsah česko-anglický Organizační struktura (Organizational Structure) Organizační změny (Organization Change) Organizování (Organizing) Orientace pracovníků (Employee Orientation) Osobní náklady na zaměstnance (Cost per Empolyee) Osobní ohodnocení (Personal Compensation) Osobní rozvoj (Personal Development) Osobní změny pracovních míst (Personal Job Modifications) Osobnost (Personality) Osobnostní rozvoj (Personality Development) Otevření vzdělávání (Open Courses) Otevřenost vůči nové zkušenosti (Openess to Experience) Outdoor learning Outplacement Outsourcing Outsourcing personální práce (Outsourcing of HR Functions) P Paretův zákon, Paretovo pravidlo (Pareto s Law) Parkinsonův zákon (Parkinson s Law) Participace zaměstnanců (Employee Participation, Employee Involvment) Péče o pracovníky (Employee Care) Peněžní odměny (Payments, Bonuses) Personální administrativa (Personnel Administration) Personální controlling (HR Controlling, HR Measurements) Personální informační sytém (Personnel Information System, Human Resource Information System) Personální marketing (Personnel Marketing) Personální plánování (Personnel Planning) Personální politika (Personnel Policy) Personální strategie (Human resource Strategy, Personnel Strategy) Personální řízení (Human Resourece Management) Personální řízení viz řízení lidských zdrojů Peterův princip (Peter s Principle) Písemné úlohy (Written Tasks) Plánování (Planning) Plánování kariéry (Career Planning, Career Path Planning) Plánování lidských zdrojů (Human resource Planning, Personnel Planning) Plánování následnictví (Succession Planning) Plánování rozvoje lidských zdrojů (Human Resource Development Planning) Plány kariéry (Career Plans) Plány osobního rozvoj (Individual Development Plans) Podíl na výkonu viz gainsharihg Podíl na zisku (Profit Sharing) Podnikový proces (Business Process) Pohovory se zaměstnanci (Employee Interviews) Politika lidských zdrojů (Human Resource Policy, Personnel Policy)

8 Obsah česko-anglický Politika pracovních vztahů (Employee Relations Policy, Industrial Policy) Politika v organizaci (Policy in Organization) Popis pracovního místa (Job Description, Job Profile) Porušení pracovní kázně (Disciplinary Violation) Postoj viz pracovní postoje Pověření úkolem (Task Delegation) Povinnosti zaměstnanců (Employee s Responsibilities) Povinnosti zaměstnavatele (Employer s Responsibilities) Povyšování pracovníků (Employee Promotion) Práce (Work) Pracovní cesta (Business Travel) Pracovní doba (Working Hours, Hours of Work) Pracovní místo (Job, Position) Pracovní podmínky (Job Conditions) Pracovní pohotovost (Standby) Pracovní poměr (Employment) Pracovní postoje (Work Attitudes, Employee Attitudes) Pracovní potenciál (Performance Potential) Pracovní režim (Work Schedule, Work Arrangement) Pracovní role (Job Role) Pracovní řád Pracovní smlouva (Employment Contract, Conttact of Employment) Pracovní spokojenost (Job Satisfaction) Pracovní úkol (Job Task) Pracovní volno (Leave) Pracovní výkon (Performance, Job Performance) Pracovní vztahy (Employee Relations) Pravomoc (Authority) Pravomoci linie a štábu (Line and Staff Authorities) Prémie (bonus) Prémiový řád (Bonus Policy) Princip manažerské autonomie (Princip of Managerial Autonomy) Principy pravomoci a odpovědnosti (Authority and Reponsibility Principle) Procesní organizace (Process-Based Organization) Product Manager Profit Center Profit Partipation Schemes Projektová organizace (Project Organization) Projektový manažer (Project Manager) Propouštění (Dismissal, Terminating) Prostoj (Idle Time, Waiting Time) Pružná pracovní doba (Flexible Working Hours, Flexi-time) Provize (Commission) Pružný pracovní den viz pružná pracovní doba Předčasné penzionování (Early Retirement) Přesčasová práce (Overtime Work) Přestávky v práci (Work Breaks) Převádění pracovníků na jinou práci (Transfer, Relocation) Přezaměstnanost (Overemployment) Případová studie (Case Study) Příplatky (Allowances) Psychologická smlouva (Psychological Contract)

9 Obsah česko-anglický Psychologické testy (Psychological Tests) Psychologie práce (Work Psychology) PTE PTH R Rada zaměstnanců (Coard of Employees) Recruitment Manager Redesign pracovních míst (Job Redesign) Reengineering pracovních procesů (Work Processes Reeingineering)..152 Reference (Reference, Reference Checking) Rekvalifikace (Retraining) Relationship Manager viz Account Manager Reliabilita (Reliability) Reporting Rotace práce (Job Rotation) Rovné zacházení (Equal Employment Opporunities) Rovnoměrně rozvržená pracovní doba (Even Working Time Pattern) Rozhraní procesu (Process Interface) Rozmísťování pracovníků (Employee Placement) Rozumové schopnosti viz inteligence, individuální rozdíly pracovníků Rozsah náhrady škody (Damage Compensation Limit) Rozsah řízení viz řídící rozpětí Rozšiřování obsahu práce (Job Enlargement, Job Extension) Rozvoj lidských zdrojů (Human Resource Development) Rozvoj vedoucích zaměstnanců (Management Development) Rozvržení pracovní doby (Working Pattern, Working Schedule) Ř Řeč těla (Body Language, Body Talk) Řešení konfkliktů (Conflict Resolution) Řídící rozpětí (Span of Control) Řídící řetězec (Chain of Command) Řízení času viz Time Management Řízení kulturní rozmanitosti (Cultural Diversity Management) Řízení lidských zdrojů (Human Resource Management) Řízení na základě cílů (Management by Objectives, MBO) Řízení pracovní disciplíny (Disciplining Employees) Řízení pracovního výkonu (Performance Management) Řízení rozvoje zaměstnanců (Employee Development) Řízení změn (Change Management) Řízení znalostí (Knowledge Management) S Sales representative Sebehodnocení (Self-Evalution, Self-Assessment) Sexuální obtěžování (Sexual Harassment) Schopnost (Ability) Simulace (Simulation) Situační řízení (Situation Management) Skleněný strop (Glass Ceiling) Sklon ke spolupráci (Cooperativeness, Agreeableness)

10 Obsah česko-anglický Skončení pracovního poměru Skončení pracovního poměru (Employment Contract Termination) Skupinová dynamika (Group Dynamics) Skupinová koheze (Group Cohesiveness) Skupinová technologie (Group Technology) Skupinové myšlení (Groupthink) Skupinové výkonové odměňování (Performance Related Compensation for Groups) Slovní stupnice (Verbal Rating Scale) Služby poskytované zaměstnancům (Employee Services) Sociální odpovědnost podniku (Corporate Social Responsibility) Souběžné pracovní poměry (Concurrent Employment) Smlouva na roční počet pracovních hodin (Annual Hours Contract) Smluvní mzda (Contractual Wage) Smluvní péče o pracovníky (Contractual Employees s Care) Snižování počtu pracovníků (Downsizing) Sociální učení (Social Learning) Soustavné porušování pracovní kázně (Persistent Disciplinary Violations) Specializace práce (Job Specialization) Specifikace pracovního místa (Job Specification) Statutární orgán (Legal Representative) Stejné příležitosti (Equal Opportunities) Stereotypy (Stereotypes) Stížnosti zaměstnanců (Employees Complaints) Stres (Stress) Stres v organizaci (Organizational Stress) Struktura personálního útvaru (Human Resource Department Structure) Strukturování pracovních míst (Job Structuring, Job Design) Strukturovaný pohovor (Structured Interview) Strukturovaný životopis (Structured Curriculum vitae, Resumé) Stupně kariéry (Career Stages) Styl vedení či řízení (Management Style, Leadership Style) Svědomitost (Conscientiousness) Syndrom vyhasnutí (Burn-Out Syndrome) Synergie (Synergy) Š Škálování (Scaling) Škola lidských vztahů (Human Relations School) Štíhlé řízení (Lean Management) T Tailoring Tarif vizmzdový (platový) tarif Tarifní stupně (Wage Rate Stages) Task Forces Team Building Telecommuting Teleworking Teorie rovnosti (Equity Theory) Teorie X a Y (Theory X and Y) Time Management Total Compensation Training and Development Manager

11 Obsah česko-anglický Training-on-the-Job Training-off-the-Job Transformační proces (Transformation Proces) Treasurer Trh práce (Labour market) Tým (Team) Týmová organizace (Team Organization) Týmové role (Team Roles) Tvorba personální organizace (Designing Personnel Organization) Ú Učící se organizace (Learning Organization) Úkolová mzda (Piece Rate Wage, Piecework) Úlohy vedoucích pracovníků při řízení lidí (Management Functions at Leading Employees) Unitáristická koncepce (Unitarist Perpective) V Validita (validity) Vedení zaměstnanců (Leading Employees) Vědecké řízení (Scientific Management) Vedlejší činnost (Side Employment with the Same Employer) Vedlejší pracovní poměr (Side Employment) Vedoucí zaměstnanci (Managers) Vlastník procesu (Process Owner) Vloha (Aptitude) Vnitřní odměna (Intrinsic Reward) Vnitřní předpisy (Internal Legislation) Volba (Vote) Vůdce (Leader) Výběr pracovníků viz zásady výběru zaměstnanců Výběrové metody (Employee Selection Methods) Výběrový pohovor (Selection interview) vizstrukturovaný pohovor Výkonová kritéria (Performance Criteria) Výkonové odměňování (Performance related Compensation) Výkonové poradenství (Performance Consulting) Výpověď (Notice) Výpovědní doba viz výpověď Výpovědní důvody zaměstnavatele (Employer s Reasons for Dismissal) Výše odstupného (Termination Allowance) Vytváření pracovních míst (Job Creation, Job Design) Vzdělávací akce (Training) Vzdělávací cíle (Training aims) Vzdělávací program (Training programme) Vzdělávání a rozvoj pracovníků (Employee Development) Vzdělávání manažerů viz rozvoj vedoucích zaměstnanců Vzdělávání na pracovišti viz metody vzdělávání Vzdělávání mimo pracoviště viz metody vzdělávání W Whistle-blowing Workaholismus (Workaholism) Workshop

12 Obsah česko-anglický Z Začátek a konec pracovní doby (Work Time beginning and End) Zájmy (Interests) Zákaz práce (Job Ban) Zákaz výpovědi (Ban of Notice) Základní formy mzdy (Basic Wage Forms) Základní mzda a plat viz časová mzda a plat Zaměstnanec (Employee) Zaměstnanecké akce (Employee Stock Ownership) Zaměstnanecké výhody (Employee Benefits) Zaměstnanecké vztahy (Employment Relations) Zaměstnavatel (Employer) Zásady hodnocení (Principles of Employee Evaluation) Zásady hodnotícího rozhovoru (Principles of Employee Review Dialogue) Zásady motivace (Principles of Motivation) Zásady výběru zaměstnanců (Employee Selection Principles) Zásady vzdělávání zaměstnanců (Principles of Employee Development) Zdánlivá validita (Face Validity) Zkrácená pracovní doba (Short Work Hours) Zkušební doba (Probatory Period) Zlatá pouta (Golden Handcuffs) Zlatý padák (Golden Paraschute) Zpětná vazba (Feedback) Zpětná vazba z více stran (Multi-source Feedback) Ž Životopis (Curriculum Vitae) viz strukturovaný životopis

13 Obsah anglicko-český A 360 Feedback (Hodnocení 360 ) Ability (Schopnost) Absence (Absence) Account Executive Account Manager Accountability (Odpovědnost) Active Listening (Aktivní naslouchání) Active Methods of Development (Aktivní metody vzdělávání) Adaptation Interview (Adaptační rozhovor) Adaptation Syndrome (Adaptační syndrom) Additional Compensation (Dodatkové formy odměňování)...51 Agreeableness (Sklon ke spolupráci)..166 Allowances (Příplatky) Analysis of Training Needs (Analýza vzdělávacích potřeb) Annual hours Contract (Smlouva na roční počet pracovních hodin) Antidiscriminatory Policy (Antidiskriminační politika) Aptitude (Vloha) Asertivity (Asertivita) Assesment center Assisting (Asistování) Authority (Autorita) Authority (Pravomoc) Authority and Responsibility Principle (Principy pravomoci a odpovědnosti) Autonomous Team (Autonomní tým)...37 B Balanced scorecard Ban of Notice (Zákaz výpovědi) BARS Method (Metoda BARS) Base Wage and Salary (Časová mzda a plat) Basic Wage Forms (Základní formy mzdy) Behavioral Competence (Behaviorální schopnosti) Behavioral Interview (Behaviorální pohovor) Benefits Manager Benchmarking Best Practice (Nejlepší praxe) Board of Employees (Rada zaměstnanců) Body Language (Řeč těla) Body Talk (Řeč těla) Bonus Bonus (Jenorázová prémie) Bonus (Prémie) Bonus Policy (Prémiový řád) Bunus Schneme Bonuses (Peněžní odměny) Brainstorming Brand Manager

14 Obsah anglicko-český Burn-Out Syndrome (Syndrom vyhasnutí) Business Games (Manažerské hry) Business Process (Podnikový proces)..131 Business Travel (Pracovní cesta) C Cafeteria Systém (Kafetéria systém) Cafeteria-style Benefit Plan (Kafetéria systém) Campus recruting Career (Kariéra) Career Anchor (Kariérová kotva) Career Path Planning (Plánování kariéry) Career Planning (Plánování kariéry) Career Plans (Plány kariéry) Career Policy (Kariérní politika) Career Stages (Stupně kariéry) Case Study (Případová studie) Cellular Layout (Buněčné uspořádání) Centralization (Centralizace) Certification (Certifikace) Classification Method (Klasifikační metoda) Coach (Kouč) Coaching (Koučování) Coalition (Koalice) Collective Agreement (Kolektivní smlouva) Collective Bargaining (Kolektivní vyjednávání) Commision (Provize) Communication Skills (Komunikační schopnosti) Company Training Forms (Formy podnikového vzdělávání) Compensatio Myths (Chyby při odměňování) Compensation (Odměna) Compensation Manager Competence (Kompetence) Competence (Kvalifikace) Competency (Kompetence) Competency (Kvalifikace) Competency-Based Design (Organizace založená na schopnostech) Competency-Based Organization (Organizace založená na schopnostech) Compromising Strategy (Kompromisní strategie) Concurrent Employment (Souběžné pracovní poměry) Conflict Resolution (Řešení konfliktů) Conflicts (Konflikty) Conscientiousness (Svědomitost) Consultation (Konzulatace) Contract of Employment (Pracovní smlouva) Contractual Employees s Care (Smluvní péče o pracovníky) Contractual Wage (Smluvní mzda) Controlling Convergent Thinking (Konvergentní uvažování) Cooperativeness (Sklon ke spolupráci) Cooptation (Kooptování) Core skills (Klíčové kvalifikace) Core Workforce (Kmenoví pracovníci) Corporate Culture (Kultura organizace) Corporate Governance Corporate Social Responsibility (Sociální odpovědnost podniku) Cost per Emplyee (Osobní náklady na zaměstnance) Counselling Creativity (Kreativita) Critical Incidents Method (Metoda kritických událostí)

15 Obsah anglicko-český Cultural Differences (Kulturní odlišnosti firem) Cultural Diversity Management (Řízení kulturní rozmanitosti) Cultural Stereotypes (Kulturní stereotypy) Culture Shock (Kulturní šok) Curriculum Vitae (Životopis) Customer Care Representative (Manager) Damage Compensation Limit (Rozsah náhrady škody) Decentralization (Decentralizace) Delegation (Delegování) Delphi Method (Delfská metoda) Designing Personnel Organization (Tvorba personální organizace) Devlopment center Differentiation (Diferenciace) Disciplinary Action (Disciplinární řízení) Disciplinary Violation (Porušení pracovní kázně) Discrimination (Diskriminace) Discriminatory Job Offer (Diskriminační nabídka zaměstnání) Dismissal (Propouštění) Divergent Thinking (Divergentní uvažování) Divisional Organization (Divizionální organizace) Downsizing Downsizing (Snižování počtu pracovníků) E Early Retirement (Předčasné penzionování) E-learning Emotional Stability (Emocionální stabilita) Employee (Zaměstnanec) Employee Attitudes (Pracovní postoje) Employee Bahavior Evaluation (Hodnocení pracovního chování)..67 Employee Behavior Evaluation Criteria (Kritéria hodnocení pracovního chování) Employee Benefits (Zaměstnanecké výhody) Employee Care (Péče o pracovníky) Employee Compensation (Odměňování pracovníků) Employee Development (Řízení rozvoje zaměstnanců) Employee Development (Vzdělávání a rozvoj pracovníků) Employee Diversity (Diverzita pracovníků) Employee Evaluation Methods (Metody hodnocení pracovníků)...97 Employee Health and Safety Protection (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) Employee Health and Safety Protection (Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci) Employee Individual Differences (Individuální rozdíly zaměstnanců) Employee Interviews (Pohovory se zaměstnanci) Employee Involvment (Participace zaměstnanců) Employee Mobility (Mobilita pracovníků) Employee Opinion (Názory pracovníků) Employee Orientation (Orientace pracovníků) Employee Participation (Participace zaměstnanců) Employee Performance Appraisal (Hodnocení pracovníků)

16 Obsah anglicko-český Employee Placement (Rozmísťování pracovníků) Employee Promotion (Povyšování pracovníků) Employee Recruitment Methods (Metody získávání pracovníků) Employee Relations (Pracovní vztahy) Employee Relations Policy (Politika pracovních vztahů) Employee Remuneration (Odměňování pracovníků) Employee Selection (Konkurz) Employee Selection Criteria (Kritéria výběru pracovníků) Employee Selection Methods (Metody výběru uchazečů) Employee Selection Methods (Výběrové metody) Employee Selection Principles (Zásady výběru zaměstnanců) Employee Services (Služby poskytované zaměstnancům) Employee Stock Ownership (Zaměstnanecké akcie) Employee Training Methods (Metody vzdělávání) Employee Turnover Rate (Míra fluktuace) Employee s Responsibilities (Povinnosti zaměstnanců) Employees Complaints (Stížnosti zaměstnanců) Employer (Zaměstnavatel) Employer s Reasons for Dismissal (Výpovědní důvody zaměstnavatele) Employer s Responsibilities (Povinnosti zaměstnavatele) Employment (Pracovní poměr) Employment Contract (Dohoda o pracovní činnosti) Employment Contract (Dohoda o provedení práce) Employment Contract (Pracovní smlouva) Employment Contract Termination (Skončení pracovního poměru) Employment Relations (Zaměstnanecké vztahy) Employment Termination Agreement (Dohoda o skončení pracovního poměru) Empowerement (Obohacování práce)..109 Empowering Equal Employment Opportunities (Rovné zacházení) Equal Opportunities (Stejné příležitosti) Equity Theory (Teorie rovnosti) E-recruitment Ergonomy (Ergonomie) Errors at Dismissing Employees (Chyby při propouštění) Errors at Employee Selection (Chyby při výběru) Errors at Change Management (Chyby při řízení změn) Ethics in Human Resource Management (Etika v řízení lidských zdrojů) Evaluation Errors (Chyby hodnocení) Even Working Time Pattern (Rovnoměrně rozvržená pracovní doba) Executive Search Expatriate Managers Expectancy Needs Theory (Expektační teorie potřeb) Expert Technique (Expertní metoda)...58 Extroversion (Extroverze) Eysenk Typology (Eysenkova typologie)

17 Obsah anglicko-český F Face validity (Zdánlivá validita) Face validity (Zdánlivá validita) Facilitation (Facilitace) Feedback (Zpětná vazba) Feedback (Zpětná vazba) Financial Controller Financial Responsibility (Hmotná odpovědnost) Financial Responsibility Agreement (Dohoda o hmotné odpovědnosti)...51 Flexibility (Flexibilita) Flexibility of Organization (Flexibilita organizace) Flexible Work Schedule (Flexibilní pracovní režim) Flexible Working Hours (Klouzavá (též pružná) pracovní doba) Flexible Working Hours (Pružná pracovní doba) Flexitime (Klouzavá (též pružná) pracovní doba) Flexi-time (Pružná pracovní doba) Foramlization (Formalizace) Formal Communication (Formální komunikace) Formal Organization (Formální organizace) Frustration (Frustrace) Functional Organization (Funkcionální organizace) Functions of Human Resource Management (Funkce řízení lidských zdrojů) FTE (Full-Time Employee, Full-Time Equivalent) G Gainsharing Glass Ceiling (Skleněný strop) Global Organization (Globální organizace) Goals (Cíle) Golden Handcuffs (Zlatá pouta) Golden Paraschute (Zlatý padák) Graphology (Grafologie) Group Cohesiveness (Skupinová koheze) Group Technology (Skupinová technologie) Groupthink (Chyby skupinového uvažování) Groupthink (Skupinové myšlení) Groupthink (Skupinové myšlení) H Halo Effect (Halo efekt) Halo Error (Halo efekt) Handwriting Analysis (Grafologie) Hawthorn Experiments (Hawthornské experimenty) Head (Director) of Human Resources..64 Head-Hunting Heroes (Hrdinové) Herzberg s Two Factors Theory (Herzbergova dvoufaktorová teorie) High-Potentials Hot Desk Hotelling Hours of Work (Pracovní doba) HR Controlling (Personální controlling) HR Measurements (Personální controlling) Human Capital (Lidský kapitál) Human Relations School (Škola lidských vztahů) Human Relations Human Resource Controlling Instruments (Nástroje personálního controllingu)

18 Obsah anglicko-český Human Resource Department Structure (Struktura personálního útvaru) Human Resource Development (Rozvoj lidských zdrojů) Human Resource Development Planning (Plánování rozvoje lidských zdrojů) Human Resource Information Manager (HRIS Manager) Human Resource Information System (Personální informační systém) Human Resource Management (Řízení lidských zdrojů) Human Resource Planning (Plánování lidských zdrojů) Human Resource Policy (Politika lidských zdrojů) Human Resource Strategy (Personální strategie) Human Resources (Lidské zdroje) Hygiene Factors (Hygienické faktory) CH Chain of Command (Řídící řetězec) Change Management (Řízení změn) Charisma (Charisma) Check-list Chief Executive Officer (CEO) Chief Financial Officer (CFO) Chief Operations Officer (COO) I Idle Time (Prostoj) Immediate Termination (Okamžité ukončení pracovního poměru) Individual Development Plans (Plány osobního rozvoje) Individual Performance-Related Compensation (Individuální výkonové odměňování) Individualism-Collectivism (Individualismus-kolektivismus)...74 Industrial Policy (Politika pracovních vztahů) Industrial Relations (Kolektivní pracovní vztahy) Informal Communication (Neformální komunikace) Informal Groups (Neformální skupiny) Informal Leader (Neformální vůdce) Informal Organization (Neformální organizace) Instructive Questions (Instruktivní otázky) Intelect (Intelekt) Intelligence (Inteligence) Intercultural Management (Interkulturální management) Intercultural Skills (Interkulturální schopnosti) Interests (Zájmy) Internal Legislation (Vnitřní předpisy) Intrinsic Reward (Vnitřní odměna) J Job (Pracovní místo) Job Analysis (Analýza pracovního místa) Job Autonomy (Autonomie práce) Job Ban (Zákaz práce) Job Classification (Klasifikace prací) Job Conditions (Pracovní podmínky) Job Content (Obsah práce) Job Creation (Vytváření pracovních míst) Job Description (Popis pracovního místa)

19 Obsah anglicko-český Job Design (Strukturování pracovních míst) Job Design (Vytváření pracovních míst) Job Enlargement (Rozšiřování obsahu práce) Job Enrichment (Obohacování práce)..109 Job Evaluation (Oceňování prací) Job Evalution (Hodnocení práce) Job Extension (Rozšiřování obsahu práce) Job Instruction (Instruktáž) Job Performance (Pracovní výkon) Job Performance Agreement (Dohoda o pracovním výkonu) Job Profile (Popis pracovního místa)..133 Job Redesign (Redesign pracovních míst) Job Role (Pracovní role) Job Rotation (Rotace práce) Job Satisfaction (Pracovní spokojenost) Job Sharing Job Skills Modelling (Modelování schopností) Job Specialization (Specializace práce) Job Specification (Specifikace pracovního místa) Job Structuring (Strukturování pracovních míst) Job Task (Pracovní úkol) K Kaizen Key Competencies (Klíčové kompetence) Knowledge management Knowledge Management (Řízení znalostí) L Labour market (Trh práce) Last In First Out Method (Metoda LIFO) Leader (Vůdce) Leadership Style (Styl vedení či řízení) Leading Employees (Vedení zaměstnanců) Lean Management (Štíhlé řízení) Learning-by-Doing Learning Ogranization (Učící se organizace) Leave (Pracovní volno) Legal Representative (Statutární orgán) Lenght of the Chain of Command (Délka řídícího řetězce) Lerning Curve (Křivka učení) Life-long Employability (Celoživotní zaměstnatelnost) Line and Staff Authorities (Pravomoci linie a štábu) Line and Staff Organization (Organizace typu linie a štáb) Line Managers (Linioví manažeři) Line-staff Conflicts (Konflikty linie-štáb) Long-List M Management by Objectives MBO (Řízení na základě cílů) Management Development (Rozvoj vedoucích zaměstnanců) Management Functions (Manažerské funkce) Management Functions at Leading Employees (Úlohy vedoucích pracovníků při řízení lidí)

20 Obsah anglicko-český Management Games (Manažerské hry) Management Power (Manažerský vliv) Management Skills (Manažerské dovednosti) Management Style (Styl vedení či řízení) Management Trainees (Manažerské rezervy) Management Trainees Management-by-Objectives Managemetn Audit (Audit personální) Manager Employment Contract (Manažerská smlouva) Manager Evaluation by Employees (Hodnocení nadřízených) Managers (Vedoucí zaměstnanci) Masculinity-Femininity (Maskulinita-Femininita) Maslow Theory of Needs (Maslowova teorie potřeb) Mass Dismissal (Hromadné propouštění) Matrix Organization (Maticová organizace) MBA MBO McClelland s Theory of Needs (McClellandova teorie potřeb) Mechanistic Organization (Mechanistická organizace) Mentor (Mentor) Mentoring Merit Based Compensation (Odměňování na základě zásluh)..111 Minimal Wage (Minimální mzda) Moderation (Moderování) Motivation (Motivace) Motivation Interview (Motivační rozhovor) Motivation of Managers and Specialists (Motivace manažerů a specialistů) Motivational Dimensions of Jobs (Motivační faktory (dimenze) práce) Motives (Motivy) Multi-surce Feedback (Zpětná vazba z více stran) N Negative Affectivity (Negativní afektivita) Night Work (Noční práce) Nomination Decree (Jmenovací akt) Nonfinancial Compensation (Nepeněžní odměňování) Nonverbal Communication (Neverbální komunikace) Norms (Normy) Notice (Výpověď) O Objectives (Cíle) Open Courses (Otevřené vzdělávání) Openess to Experience (Otevřenost vůči nové zkušenosti) Organic Organization (Organická organizace) Organigram Organization (Organizace) Organization Culture (Kultura organizace) Organizational Behaviour (Organizační chování) Organizational Communication (Komunikace v organizaci) Organizational Change (Organizační změny)

UVEDENÍ DO PSYCHOLOGIE PRÁCE WORK PSYCHOLOGY: THE INTRODUCTION 11 VÝBĚR A HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ PERSONNEL SELECTION AND ASSESSMENT...

UVEDENÍ DO PSYCHOLOGIE PRÁCE WORK PSYCHOLOGY: THE INTRODUCTION 11 VÝBĚR A HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ PERSONNEL SELECTION AND ASSESSMENT... Obsah anglických názvů hesel UVEDENÍ DO PSYCHOLOGIE PRÁCE WORK PSYCHOLOGY: THE INTRODUCTION 11 Fitting the Job to the Man... 12 Fitting the Man to the Job... 13 Peer-Reviewed Journals in Work Psychology...

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Personalistika (Pers) Číslo předmětu: 545 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Obsah anglických názvů hesel

Obsah anglických názvů hesel Obsah anglických názvů hesel WORK PSYCHOLOGY: THE INTRODUCTION 9 Ethic of Work Psychologists 10 European Certificate in Work and Organizational Psychology 11 Human Resource Management 12 Personnel Psychology

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní program: Řízení lidských zdrojů a ekonomika práce Studijní obor: Ekonomika a řízení lidských zdrojů Typ studia: bakalářské OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Akademický školní rok 2013/2014

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Metodický list č. 1 Název tematického celku: Úvod do personální práce Tento tématický celek je úvod do problematiky řízení lidských zdrojů v organizaci, definuje

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Josef Koubek, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena ISBN 978-80-7261-168-3 Obsah Předmluva ke 4. vydání

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Management. Translation Exercise

Management. Translation Exercise Translation Exercise Translate the following into English and give brief but complete(-sentence) answers! 1. O čem (vědní obor) management pojednává? 2. Víte, co znamená pojem chaos? Vysvětlete... 3. Co

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

Motivace a rozvoj zaměstnanců na základních pozicích

Motivace a rozvoj zaměstnanců na základních pozicích Motivace a rozvoj zaměstnanců na základních pozicích Aleš Borej HR Director MAKRO Cash & Carry ČR METRO Cash & Carry Slovakia Osnova Motivace a rozvoj zaměstnanců na základních pozicích - Adaptace - Empowerment

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1 Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2 Rozsah/zakončení: 1+1 z Typ předmětu: PV Kód: 238 3107 Semestr: 1 Anotace Manažerské dovednosti jsou takové

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí,

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací program je určen k profesní přípravě na pozici manažera lidských zdrojů. Jedná se

Více

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů :

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů : PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Metodický list č. 1 PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU Rozložení do dílčích tématických celků : Změny ve společnosti a změny práce ( nový svět práce ) Sociální a etická úloha managementu

Více

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů :

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů : PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Metodický list č. 1 Název tématického celku PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU Rozložení do dílčích tématických celků : Změny ve společnosti a změny práce ( nový svět práce ) Sociální

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

VEŘEJNĚ SPRÁVNÍ AKADEMIE vyšší odborná škola VSA. Okruhy pro absolutorium studijního oboru Personální řízení,

VEŘEJNĚ SPRÁVNÍ AKADEMIE vyšší odborná škola VSA. Okruhy pro absolutorium studijního oboru Personální řízení, VEŘEJNĚ SPRÁVNÍ AKADEMIE vyšší odborná škola VSA Okruhy pro absolutorium studijního oboru Personální řízení, Charakterizujte pojem řízení lidských zdrojů a vysvětlete jeho místo a význam v životě podniku.

Více

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - A -

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - A - 1. Jaká jsou základní historická vývojová stadia personálního řízení? a) Personální administrativa, strategické personální řízení, řízení intelektuálního kapitálu, řízení mobility zaměstnanců. b) Personální

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Obsah. Převodník Předmluva 1 Úvod: Management 1. Potřeba managementu v dnešní společnosti 3

Obsah. Převodník Předmluva 1 Úvod: Management 1. Potřeba managementu v dnešní společnosti 3 Obsah Převodník Předmluva 1 Úvod: Management 1 Potřeba managementu v dnešní společnosti 3 1. Analýza agendy Agenda analysis 6 2. Analýza externího prostředí External environmental analysis 7 3. Analýza

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

PERSONALISTIKA PRO MANAŽERY A PERSONALISTY. Martin Šikýř

PERSONALISTIKA PRO MANAŽERY A PERSONALISTY. Martin Šikýř PERSONALISTIKA PRO MANAŽERY A PERSONALISTY Martin Šikýř zásady a postupy organizace personální práce výběr, hodnocení, odměňování a vzdělávání zaměstnanců seznámení s důležitými ustanoveními pracovněprávních

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Test B pro přijímací řízení do navazujícího mgr. studia modul EŘLZ, AR 2012/2013

Test B pro přijímací řízení do navazujícího mgr. studia modul EŘLZ, AR 2012/2013 Test B pro přijímací řízení do navazujícího mgr. studia modul EŘLZ, AR 2012/2013 1. Nástrojem strategického plánování v oblasti lidských zdrojů v organizaci je: a) personální plán, b) plán odměňování,

Více

Základní personální činnosti organizace. Management I

Základní personální činnosti organizace. Management I Základní personální činnosti organizace Management I Řízení lidských zdrojů zabývá se dosahováním organizačních cílů prostřednictvím lidských zdrojů. lidský faktor je chápán jako faktor rozhodující o úspěšnosti

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Předmluva 13. Definice interního auditu 27. Etický kodex 31 Úvod 31 Uplatnitelnost a vymahatelnost 31 Základní zásady 31 Pravidla jednání 33

Předmluva 13. Definice interního auditu 27. Etický kodex 31 Úvod 31 Uplatnitelnost a vymahatelnost 31 Základní zásady 31 Pravidla jednání 33 OBSAH Předmluva 13 Definice interního auditu 27 Etický kodex 31 Úvod 31 Uplatnitelnost a vymahatelnost 31 Základní zásady 31 Pravidla jednání 33 Mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu

Více

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 OBSAH Kapitola 1 INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 Stručná poznámka k pojmu kapitál v ekonomické teorii 14 Intelektuální kapitál 14 Klasifikace

Více

ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY

ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

Test A pro přijímací řízení do navazujícího mgr. studia modul EŘLZ, AR 2012/2013

Test A pro přijímací řízení do navazujícího mgr. studia modul EŘLZ, AR 2012/2013 Test A pro přijímací řízení do navazujícího mgr. studia modul EŘLZ, AR 2012/2013 1. Sociální mix je: a) kombinace personálních služeb a priorit sociálního rozvoje v nabídce sociálního programu firmy a

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B -

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B - 1. Kdo se podílí na řízení v organizaci: a) personalisté, vrcholový management, liniový management b) vrcholový management, liniový management, personální agentura c) úřad práce, personalisté, vrcholový

Více

Vyhledávání, rozvoj a retence nejen talentů v ruské bance a pro ruskou banku. HRM Conference, Hotel Crowne Plaza, Praha 14.10.2008

Vyhledávání, rozvoj a retence nejen talentů v ruské bance a pro ruskou banku. HRM Conference, Hotel Crowne Plaza, Praha 14.10.2008 Vyhledávání, rozvoj a retence nejen talentů v ruské bance a pro ruskou banku HRM Conference, Hotel Crowne Plaza, Praha 14.10.2008 Profil PPF Group je největší soukromě vlastněná finanční skupina ve střední

Více

Management. Personalistika a řízení lidských zdrojů. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Personalistika a řízení lidských zdrojů. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Personalistika a řízení lidských zdrojů Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana 2 Motto Rozumný člověk se přizpůsobí světu kolem sebe,

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Management v hospodářské praxi II (MHPII) Číslo předmětu: 545- Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení doc. Ing. Michal

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

Personální plánování - týkající se struktury zaměstnanců - plánování rozvoje, vzdělávání zaměstnanců - plánování změn v organizaci

Personální plánování - týkající se struktury zaměstnanců - plánování rozvoje, vzdělávání zaměstnanců - plánování změn v organizaci II. přednáška Plán personálního stavu organizací = jak by optimálně měl vypadat stav zaměstnanců = systematizace organizace - snaha organizace šetřit na personálních nákladech (spojeny s počtem zaměstnaných

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Základy managementu (ZMNG) Číslo předmětu: 545-0067 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PERSONÁLNÍ PLÁN PRO PODNIKATELSKÝ PLÁN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

JAN BARTÁK.,, v,, UNIVERZIT JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2011

JAN BARTÁK.,, v,, UNIVERZIT JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2011 r JAN BARTÁK PERSONALNI v SOUCASNOST,, v,, RIZENI, A TRENDY UNIVERZIT JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2011 A ~ PERSONÁLNf iuzení, SOUČASNOST A TRENDY OBSAH 1. Úvodem/ 2. Východiska i'ízení Hdí v organizacích

Více

Co když odměňování nestačí aneb Jak motivovat speciální skupiny zaměstnanců? HRM Conference 07, Praha 22.10.2007 Barbora Stejskalová

Co když odměňování nestačí aneb Jak motivovat speciální skupiny zaměstnanců? HRM Conference 07, Praha 22.10.2007 Barbora Stejskalová Co když odměňování nestačí aneb Jak motivovat speciální skupiny zaměstnanců? HRM Conference 07, Praha 22.10.2007 Barbora Stejskalová Motivace - je odvozena z cílově orientovaného chování Jasné stanovení

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT)

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) PERSONALISTIKA PRO PRAXI Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) OBSAH MODUL PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 3 ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU... 3 ADMINISTRATIVA V PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 8 VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ. "Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet"

PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ. Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ "Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet" Změna je život, K Lesu 345, 142 00 Praha 4, tel: +420777 350 612, PROFIL KOUČE

Více

Vymezení předmětu zakázky

Vymezení předmětu zakázky Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek Vymezení předmětu zakázky k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu zpracovatelského průmyslu Název projektu: Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu

Více

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: MANAGEMENT TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMĚ Manažeři uskutečňují cíle podniku prostřednictvím

Více

DMC management consulting, s.r.o.

DMC management consulting, s.r.o. DMC management consulting, s.r.o. Press kit Obsah Obsah 2 1. DMC management consulting 3 1.1 Jitka Tejnorová 3 1.2 Markéta Šimáková 3 2. Produkty 4 2.1 HR outsourcing 4 2.2 Náborové projekty 4 2.3 Assessment

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

MANAGEMENT LIDSKÝCH ZDROJŮ ING. PETRA ŠOTOLOVÁ

MANAGEMENT LIDSKÝCH ZDROJŮ ING. PETRA ŠOTOLOVÁ MANAGEMENT LIDSKÝCH ZDROJŮ ING. PETRA ŠOTOLOVÁ MANAGEMENT LIDSKÝCH ZDROJŮ PLÁNOVÁNÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (GAP ANALYSIS) ANALÝZA MEZER MEZI DEFINOVANÝM CÍLOVÝM STAVEM A REÁLNÝM STAVEM ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ

Více

Informační systémy pro podporu řízení lidských zdrojů (HRIS) Jaroslav Šmarda

Informační systémy pro podporu řízení lidských zdrojů (HRIS) Jaroslav Šmarda Informační systémy pro podporu řízení lidských zdrojů (HRIS) Jaroslav Šmarda Personální informační systémy (HRIS) Funkce HRIS (Human Resources Information Systém) Portálové řešení Aplikační architektura

Více

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů Milan Novák, CEO Grafton Europe Globální perspektiva Klíčové vlivy na pracovní trh: Globalizace Demografie Vývoj technologií

Více

1.1. Původ pojmů manažer a management Úloha manažera a managementu Funkce manažerů Význam plánování a pojem plánu 13

1.1. Původ pojmů manažer a management Úloha manažera a managementu Funkce manažerů Význam plánování a pojem plánu 13 Obsah ÚVOD 1 1. ZÁKLADNÍ POJMY 5 1.1. Původ pojmů manažer a management 7 1.2. Úloha manažera a managementu 8 1.3. Funkce manažerů 9 2. PLÁNOVÁNÍ 11 2.1. Význam plánování a pojem plánu 13 2.1.1. Definice

Více

Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů Víc než jen portál s pǝístupem pro všechny zamģstnance vaše starosɵ na naše servery s Ǝešením Vema V4 Cloud 13. vydání Michael Armstrong ēasté legislaɵvní zmģny sledujeme za vás Stephen Taylor ŘÍZENÍ LIDSKÝCH

Více

Odměňování pracovníků

Odměňování pracovníků Odměňování pracovníků Hlavní determinanty odměňování: relativní hodnota, kterou má práce na pracovním místě pro organizaci, relativní hodnota (vzácnost) pracovníka, situace na trhu práce, úroveň odměňování

Více

Další profesní vzdělávání personalistů v Policii České republiky. Ladislav Bezdíček

Další profesní vzdělávání personalistů v Policii České republiky. Ladislav Bezdíček Další profesní vzdělávání personalistů v Policii České republiky Ladislav Bezdíček Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Personální činnost patří v dnešní době mezi základní funkci v procesu organizování

Více

MANAŽERSKÁ psychologie

MANAŽERSKÁ psychologie Milan Mikuláštík MANAŽERSKÁ psychologie 3., přepracované vydání Tuto knihu věnuji svému synovi Mg. A. Milanu Mikuláštíkovi a dceři MUDr. Věře Mikuláštíkové. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

PROČ BY CFO MĚL ZNÁT TRH A JAK PROFITOVAT ZE ZNALOSTÍ RŮZNÝCH SEGMENTŮ?

PROČ BY CFO MĚL ZNÁT TRH A JAK PROFITOVAT ZE ZNALOSTÍ RŮZNÝCH SEGMENTŮ? PROČ BY CFO MĚL ZNÁT TRH A JAK PROFITOVAT ZE ZNALOSTÍ RŮZNÝCH SEGMENTŮ? Pavel Hrouda, CFO, GfK Czech & Slovakia CFO Conference, Praha, 17.9.2014 1 Moje Curriculum Vitae 1 Promoce na České zemědělské univerzitě,

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Personalistika v řízení školy

Personalistika v řízení školy Personalistika v řízení školy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistika v řízení školy MARTIN ŠIKÝŘ DAVID BOROVEC IRENA LHOTKOVÁ Vzor citace: ŠIKÝŘ M., D. BOROVEC a I. LHOTKOVÁ.

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce MIKROEKONOMIKA Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce Podnikové činnosti Personální práce Podnikové řízení Výrobní činnost Nákupní činnost Odbyt a marketing Financování podniku Investiční

Více

Personální management

Personální management Personální management Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Ekonomická fakulta Kontakt: katerina.marsikova@tul.cz tel.: 485352344 Konzultační hodiny: středa lichý týden: 9:30-10:30

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

TRANSFORMACE CALL CENTRA NA EFEKTIVNÍ ZÁKAZNICKÉ KONTAKTNÍ CENTRUM

TRANSFORMACE CALL CENTRA NA EFEKTIVNÍ ZÁKAZNICKÉ KONTAKTNÍ CENTRUM TRANSFORMACE CALL CENTRA NA EFEKTIVNÍ ZÁKAZNICKÉ KONTAKTNÍ CENTRUM Praha, 2013.01.31 1 Tomáš Satek Transformace Call Centra na efektivní Zákaznické kontaktní centrum Definice cílového stavu a strategie

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vám zaslat podrobnou informaci o projektu Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje Model profesního

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Analýza mzdového systému ve společnosti Moravia Systems a. s. Klára Jandásková

Analýza mzdového systému ve společnosti Moravia Systems a. s. Klára Jandásková Analýza mzdového systému ve společnosti Moravia Systems a. s. Klára Jandásková Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce je analýza současného mzdového systému ve Společnosti Moravia

Více

OUTPLACEMENT moderní nástroj odpovědného propouštění

OUTPLACEMENT moderní nástroj odpovědného propouštění 500 HR MINUTES OUTPLACEMENT moderní nástroj odpovědného propouštění 13. 3. 2013 Příběh Jak něco změnit Jednoho dne si filosof sedl na kopec nad oceánem. Dole na pobřeží se jakýsi mladý muž zabýval něčím,

Více

Metodický list pro soustředění kombinovaného následného magisterského. studia předmětu NK_AJ_2 1. SOUSTŘEDĚNÍ

Metodický list pro soustředění kombinovaného následného magisterského. studia předmětu NK_AJ_2 1. SOUSTŘEDĚNÍ Metodický list pro 1.-3. soustředění kombinovaného následného magisterského studia předmětu NK_AJ_2 1. SOUSTŘEDĚNÍ Název tématického celku: EMPLOYEES Cíl: Cílem výuky je prohlubovat komunikativní dovednosti

Více

Řízení pracovního výkonu

Řízení pracovního výkonu Řízení pracovního Možnosti, limity, horizonty Stanislav Háša 22. října 2007 Hlavní oblasti řízení v High Performance Organizaci Řízení pracovního je nutné vnímat nejen jako proces, ale především jako systém,

Více

5.4. Personální činnost

5.4. Personální činnost Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.4. Personální činnost Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených k podnikatelské

Více