PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY"

Transkript

1 I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í PODPOA ELEKTONICKÝCH FOEM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/ Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu Č. SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín

2 I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ELEKTOTECHNIKA STEJNOSMĚNÝ POUD Autorem tohoto výukového materiálu je Ing. Milan Škvrna SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín

3 Elektrotechnika Vědní a technický obor, který se zabývá výrobou, rozvodem a přemp eměnou elektrické energie, konstrukcí sdělovac lovacích, ch, zabezpečovac ovacích, ch, výpočetn etních a jiných elektrických zařízen zení. Podle hodnot proudu a napětí se dělí na elektrotechniku silnoproudou a slaboproudou.

4 Elektrická energie mám oproti ostatním formám m energie rozhodující přednosti - lze ji lehko přenp enášet a můžm ůže e být prakticky všude k dispozici - lze ji lehko převp evádět t na jiné formy energie (mechanickou, světelnou, tepelnou, ) - lze ji lehko měřm ěřit Teoretický i praktický základ elektrotechniky byl položen v průběhu 19. století dlouhou řadou fyziků, vynálezců, konstruktérů i schopných podnikatelů. K nejvýraznějším postavám patří např.:

5 Italský fyzik Alessandro Volta ( ) sestrojil první zdroj elektrického proudu a baterii sériovs riově zapojených článků - Voltův sloup. Nikola Tesla ( ) Vynalezl mj. systémy využívaj vající střídavý proud.

6 Francouzský matematik a fyzik André Marie Ampér mj. zjistil, že cívka, kterou protéká proud vyvolává magnetické účinky Francouzský fyzik Charles Auguste de Coulomb ( ) V roce 1785 našel zákon pro silové působení nábojů Německý fyzik Georg Simon Ohm ( ) V roce 1826 zveřejnil vztah mezi elektrickým napětím, odporem a proudem pro ustálený stejnosměrný proud

7 Americký vynálezce a průkopn kopník k využit ití elektrické energie Thomas Alva Edison ( ). První žárovka se mu rozsvítila 21.října První záznam znam lidského hlasu vznikl na podzim g Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.

8 Německý fyzik Heinrich udolf Hertz ( ) 1894) Jako první prokázal existenci elektromagnetických vln. To vedlo k vývoji rozhlasu, televize a radaru Gustav obert Kirchhoff ( ) Narozen v usku, působil v Německu. ozřešil problém rozvětvení proudu.

9 František Křižík K k ( ) Významný český elektrotechnik a vynálezce oblouková lampa 1891 elektrická tramvaj v Praze, vybavení elektráren ren a veřejn ejné osvětlen tlení. Elektrická lokomotiva (500 V) na trati Praha Zbraslav 1903 lokomotiva 1400 V na trati Bechyně - Tábor

10 Fyzikáln lní jednotky Hodnota každé veličiny iny se stanovuje pomocí jednotek příslup slušné veličiny. iny. Jednotky definujeme dle soustavy Systéme International d Unites SI Základní jednotky metr m - jednotka délky kilogram kg - jednotka hmotnosti sekunda s - jednotka času ampér A - jednotka elektrického proudu kelvin K - jednotka teploty kandela cd - jednotka svítivosti mol mol - jednotka látkového množství

11 Doplňkové jednotky radián rad - jednotka rovinného úhlu steradián sr - jednotka prostorového úhlu Odvozené jednotky Vytvářejí se kombinacemi základních jednotek podle určitých algebraických vztahů. Některé se vyjadřují pomocí základních jednotek, jiné mají zvláštní název. Například: Coulomb, Volt, Hertz,.

12 Díly a násobkyn V elektronice, ale i jiných oborech, kde je potřeba vyjadřovat hodnoty mnohokrát t většív nebo menší než je základnz kladní jednotka, používáme předponyp

13 Proudové pole

14 Proudové pole Prochází-li v celém m prostoru uvnitř vodiče elektrický proud, nazývá se toto prostřed edí elektrické proudové pole Elektrický proud je dán d n uspořádaným pohybem elektrických nábojn bojů v určit itém m směru. Elektrický náboj n se měřm ěří v coulombech (C) Existují náboje dvou polarit. Kladné polarity (+) náboj n protonu a záporné polarity (-)( ) náboj n elektronu. Náboj elektronu elementárn rní náboj e = 1, C

15

16 Veličiny iny proudového pole Elektrický proud - I Je dán d n elektrickým nábojem n Q,, který projde vodičem za dobu t. I = Q t ( A ; C, s) Elektrický proud značíme písmenem p I a měříme v ampérech (A) Proud jednoho ampéru představuje p náboj n jednoho coulombu, který projde průř ůřezem vodiče e za jednu sekundu.

17 Veličiny iny proudového pole Elektrické napětí U Je definováno prací A potřebnou k přemp emístění elektrického náboje n Q. U = A Q ( V ; J, C ) Definice voltu: Jeden volt je definován prací jednoho joulu, která je potřebná k přemístění náboje jednoho coulombu. Elektrické napětí vzniká při vzdalování opačných nábojů.

18 Veličiny iny proudového pole Proudová hustota J Udává proudové zatížen ení I na průř ůřez vodiče S J I = A m S ( 2 ) Am -2 ;, V technické praxi se obvykle používá jednotka Amm -2

19 Vodič se ohřívá tím m více, v čím m většív je hustota protékaj kajícího proudu. Přípustná proudová hustota se řídí podle průř ůřezu vedení,, materiálu vodičů a podmínek chlazení. Pro měděné a hliníkové vodiče je proudová hustota v rozmezí 2 až 4 Amm -2

20 Veličiny iny proudového pole Intenzita proudového pole E Je dána d poměrem napětí U k délce d l vodiče, na které bylo napětí naměř ěřeno. E = U ( ) Vm -1 ;v,m l

21 Orientační šipky

22 Elektrický odpor Veličina, ina, vyjadřuj ující vlastnosti prostřed edí, kterým prochází elektrický proud se nazývá elektrický odpor rezistance Jednotkou elektrického odporu je Ohm

23 Elektrický odpor a vodivost Odpor vodiče je závislý z na materiálu lu, délce a průř ůřezu vodiče e podle vztahu: = ρ Elektrická vodivost G převrácená hodnota elektrického odporu G l S = 1 ( 2 ) Ω; Ωm, m, m = 1. ρ S l = γ. S l Jednotkou vodivosti je Siemens - S

24 Elektrický odpor a vodivost ρ -ró měrný odpor rezistivita materiálová konstanta -hliník Al 0, Ωm -měď Cu 0, Ωm γ gama měrná vodivost - konduktivita γ = 1 ρ

25 Ohmův zákon = U I I = U U =. I

26 Ohmův zákon Grafické znázorn zornění Ohmova zákona pro několik n různých r odporů

27 Elektrický odpor a vodivost Závislost elektrického odporu na teplotě α ϑ ) 2 = 1.( 1 + α ϑ 2.odpor při teplotě ϑ2 1. odpor při základní teplotě ϑ1 α. teplotní součinitel odporu ( K -1 ) (většina kovů má α = 0,004 Κ 1 ) ϑ = ϑ2 ϑ1... rozdíl teplot

28 Práce elektrického proudu K přemp emístění elektrického náboje n v elektrickém m poli je třeba t vynaložit práci: A = U. Q ( J; V, C) Po dosazení ze vztahu Q I = Q = I. t t A = U. I. t ( J; V, A, s ) Jednotkou práce je Joule J Elektrická práce, kterou vykoná stejnosměrný proud mezi dvěma místy v proudovém obvodu za určitou dobu, je dána napětím U mezi těmito body, proudem I a dobou t po kterou proud obvodem prochází

29 Práce elektrického proudu A = U I t Použit itím Ohmova zákona dostáváme další vztahy A A = I 2 t ( J; Ω,, A, s) 2 U =. t ( J; V, Ω, s ) Práci vykonanou za jednotku času nazýváme výkon P P = A t = UIt t = UI = I 2 = Jednotkou výkonu je watt W 1W = 1 VA a také 1J = 1Ws U 2

30 Účinnost Tepelné účinky elektrického proudu Průchodem proudu se vodič zahřívá. Pro vzniklé teplo tepelnou energii W platí W = A = U I t (J;V,A,s) W = I 2 t (J; Ω, Ω,A,s) W 2 U =. t ( J; V, Ω, s )

31 Účinnost Ztráty ty energie jsou úměrné odporu vodiče e a zvětšuj ují se s druhou mocninou proudu. Proto je výhodné v energetice při p i přenosu p velkých výkonů na velké vzdálenosti přenp enášet energii vysokým napětím m při p i malém m proudu ve vedení. Při i přemp eměně jedné formy energie na druhou dochází vždy ke ztrátám. Podle zákona z o zachování energie platí: W 1 = W 2 + W Z W 1.. energie dodaná W 2..energie spotřebovan ebovaná,, využit itá W Z..energie nevyužit itá - ztráty ty

32 Účinnost Poměr r mezi spotřebovanou a dodanou energií vyjadřuje energetická účinnost η- éta η = e W W Je to číslo bezrozměrné, vždy menší než jedna. Častěji se používá účinnost výkonová, je to poměr mezi užitečným výkonem P 2 a příkonem P 1 výkon dodávaný do spotřebiče η = P2 P2 < 1 η =.100 < P1 P 1 Výkonové ztráty P = P 1 P %

33 Úbytek napětí ve vodiči Přenos elektrické energie z místa m výroby do místam spotřeby se uskutečň čňuje elektrickým vedením. Na obrázku je znázorn zorněno no dvojvodičov ové (nejjednodušší šší) ) vedení. Jeden vodič vedení o délce d l v má odpor v1 = ξ l S v

34 Úbytek napětí ve vodiči Oba vodiče e jsou spojeny za sebou (v sérii) s a jejich celkový odpor je tedy Při i přenosu p elektrické energie prochází oběma vodiči proud I. Podle Ohmova zákona vznikne na vedení úbytek napětí U = v Úbytek napětí na vodičích vedení je také roven rozdílu napětí zdroje U 1 a napětí na spotřebiči U 2. U = U U 1 2 v = 2 v1 = ξ 2l S I v

35 Úbytek napětí ve vodiči Chceme-li zjistit napětí na konci vedení,, použijeme rovnici U2 = U1 - U = U1 Chceme-li zjistit napětí na začátku vedení,, upravíme rovnici na: U1 = U2 + U = U2 + Při i průchodu elektrického proudu I vznikají na vedení ztráty ty (ztrátový tový výkon P z ) 2 P Příkon na začátku vedení Z = UI = VI P + 1 = P2 PZ Pokud by byl úbytek napětí (ztráty) ty) většív ší,, než je dovoleno tak, abychom měli m pro spotřebi ebič dostatečné napětí (dostatečný výkon), použijeme vodič s většív ším m průř ůřezem. Tím T m zmenší šíme ztráty ty výkonu i úbytek napětí. v v I I

36 Kirchhoffovy zákony Spolu s Ohmovým zákonem z mají základní význam pro řešení elektrických obvodů. Důležité pojmy: Uzel místo, ve kterém se stýká dva a více vodičů Větev obvodu dráha mezi dvěma uzly Smyčka uzavřená dráha v části obvodu tvořená větvemi

37 Kirchhoffovy zákony První Kirchhoffův zákon Algebraický součet proudů v uzlu se rovná nule n k= 1 I = 0 k I 1 + I 2 + I 3 - I 4 - I 5 = 0 I 1 +I 2 + I 3 = I 4 + I 5 Součet proudů do uzlu přicházejících se rovná součtu proudů z uzlu odcházejících

38 Kirchhoffovy zákony Druhý Kirchhoffův zákon Algebraický součet všech v svorkových napětí zdrojů a všech v úbytků napětí na spotřebi ebičích se v uzavřen ené smyčce rovná nule. n k = 1 U k = 0 - I1 + U1 + 2I2 U2 + 3I3 4I4 1 = 0

39 Zdroje stejnosměrn rného napětí a proudu Mohou trvale dodávat do elektrického obvodu výkon. Napětí na svorkách zdroje se nazývá svorkové napětí. Závislost napětí na svorkách zdroje na odebíran raném proudu se nazývá zatěž ěžovací charakteristika. Každý skutečný zdroj elektrické energie mám vnitřní odpor. Vnitřní odpor ideáln lního zdroje napětí je roven nule. Svorkové napětí je stále stejně velké bez ohledu na velikost zátěžz ěže. Ideáln lní zdroj proudu má vnitřní odpor nekonečně velký. Dodává stále stejný proud, bez ohledu na velikost zátěže.

40 Skutečný zdroj napětí je tvořen ideáln lním m zdrojem napětí U 0 zapojeným v sérii s s vnitřním m odporem i. U 0 je vlastně vnitřní napětí zdroje svorkové napětí naprázdno (při odpojené zátěži) Náhradní schéma zdroje: U z = U 0 i I z I = U0 z + i z U z z =.U0 i + z

41 Zatěž ěžovací charakteristika Zatěž ěžovací charakteristika zdroje napětí udává, jak se měním svorkové napětí zdroje se změnou odporu zatěž ěžovacího rezistoru. Grafické zobrazení provedeme na osách U a I.

42 Při i odpojení zatěž ěžovacího odporu nebude obvodem procházet proud. Zdroj pracuje naprázdno. U z = U 0 Zatěž ěžovací charakteristiky skutečných zdrojů napětí se stejným napětím m naprázdno a různými r vnitřními odpory i2 i2 > i1

43 Skutečný zdroj proudu Skutečný zdroj proudu je tvořen ideáln lním zdrojem proudu I 0,k němun muž je vnitřní odpor i připojen paralelně.. PřipojP ipojíme-li ke skutečnému zdroji proudu zatěž ěžovací rezistor z,který odebírá proud I z, pak napětí na výstupních svorkách bude dáno d vztahem U Z = i ( I 0 I z )

44 Skutečný zdroj proudu Náhradní obvod skutečného zdroje proudu

45 Skutečný zdroj proudu Při i spojení výstupních svorek proudového zdroje nakrátko ( z = 0 ) bude obvodem procházet proud nakrátko, pro který platí I k = I 0. Při i odpojení zatěž ěžovacího rezistoru ( z ),bude na výstupních svorkách napětí naprázdno, pro které platí U 0 = i I 0.

46 Skutečný zdroj proudu Výpočet svorkového napětí proudového zdroje i z U z = I0 + i z

47 Spojování zdrojů napětí Zdroje napětí můžeme spojovat do série, s paralelně nebo sérioparalelns rioparalelně smíš íšeně Spojení zdrojů v sériis používáme pro získání vyšší ššího napětí spojujeme vždy v zápornou svorku jednoho zdroje s kladnou svorkou následujn sledujícího zdroje. Spojení zdrojů paralelně používáme pro získání většího proudu spojujeme vždy v všechny kladné svorky a všechny v zápornz porné svorky

48 Spojování zdrojů napětí Spojení zdrojů napětí do séries Napětí naprázdno U 0 = U 01 + U 02 Napětí na zatěž ěžovacím m rezistoru U z = U 01 i1 I + U 02 i2 i2 I Celkový vnitřní odpor i = i1 + i2 Pro stejné využit ití všech zdrojů je vhodné spojovat do série s zdroje, které mají stejné napětí naprázdno a stejný vnitřní odpor. Pak pro n zdrojů U 0 = nu 01 i = n i Uz = n U 1 = n( U 01 i1 I)

49 Spojování zdrojů napětí Spojování zdrojů paralelně Napětí naprázdno U 0 = U 01 = U 02 Proud odebíraný zátěžz ěží I z = I 1 + I 2 Pro správný chod zdrojů je nutné, aby všechny v zdroje měly m stejné napětí naprázdno a stejně veliké vnitřní odpory, aby mezi nimi nevznikaly vyrovnávac vací proudy. i1 Pro m paralelních zdrojů pak platí: U 0 = U 01 I z = m I 1 Celkový vnitřní odpor: i= m

50 Spojování rezistorů Sériové spojení k n = 1 k Všemi rezistory prochází dle 1.KZ stejný proud.. Na každém z nich vznikne úbytek napětí: Podle Ohmova zákona: U 1 = 1 I, U 2 = 2 I, U 3 = 3 I, U n = n I. Podle druhého ho Kirchhoffova zákona: U = U 1 + U 2 + U U n. Po dosazení: U = 1 I + 2 I + 3 I n I U = I ( n ) Pro výsledný odpor platí: = n

51 Spojování rezistorů Paralelní spojení Na všech v rezistorech je stejné napětí.. ezistory procházej zejí proudy: I 1 = U/ 1 = G 1 U, I 2 = U/ 2 = G 2 U, I 3 = U/ 3 = G 3 U,.. I n = U/ n = G n U Podle prvního Kirchhoffova zákona: I = I 1 + I 2 + I I n Dosazením Ohmova zákona: I = U ( 1/ 1 + 1/ 2 + 1/ / n 2 3 n kn ) 1 k Celkový odpor: = = =

52 Obecné spojení rezistorů Tvoří-li zátěžz sériově-paralelní spojení rezistorů,, použijeme pro výpočet celkového odporu pravidel pro spojení sériová a paralelní a složit itější zapojení postupně zjednodušujeme ujeme aža na spojení jediného rezistoru.

53 Transfigurace Spojení rezistorů tvořící trojúheln helník k můžm ůžeme zjednodušit pomocí transfigurace (přem eměny) trojůheln helníka rezistorů na hvězdu rezistorů

54 Transfigurace Transfigurace Převod troj evod trojúheln helník - hv hvězda zda Převod hv evod hvězda zda - troj trojúheln helník c b a c a = c b a b a = c b a c b = a + + = b + + = c + + =

55 Řešení stejnosměrných obvodů s jedním m zdrojem Elektrický obvod je část elektrického zařízen zení složen eného z jednoduchých součástek stek prvků spojených různým r způsobem. Elektrické obvody řešíme matematicky tak, že e sestavujeme obvodové rovnice na základz kladě Kirchhoffových zákonů. Obvod je tvořen jedním m zdrojem a zátěžz ěží. Zátěž tvoří několik rezistorů, zapojených sériovs riově,, paralelně,, nebo tvoří sérioparalelní kombinaci. Při řešení obvodu postupujeme tak, že zjednodušujeme ujeme zátěžz na jediný rezistor. Použit itím Ohmova zákona určíme proud, odebíraný ze zdroje. Známe me-li proud, určíme napětí zdroje. Postupným převp eváděním m zjednodušen eného spojení na původnp vodní určíme proudy v jednotlivých větvv tvích a pomocí Ohmova zákona pro libovolnou část obvodu pak napětí na prvcích ch obvodu.

56 Řešení stejnosměrných obvodů metodou postupného zjednodušov ování - příklad Vypočítejte proudy a napětí na všech v prvcích ch obvodu. Hodnoty obvodových prvků jsou: U = 48 V 1 = 2 Ω 2 = 15 Ω 3 = 8 Ω 4 = 3Ω3 5 = 6Ω6

57 Příklad Obvod řešíme postupným zjednodušov ováním spojených rezistorů.. Nejdříve stanovíme odpor paralelně spojených rezistorů 4 a = = = Ω ezistory 3 a 45 jsou zapojeny v sérii s a jejich výsledný odpor je 345 = = ( ) = 10 Ω

58 Příklad Další ším m zjednodušen ením m bude, že e rezistory které jsou spojeny paralelně,, nahradíme 2 a 345, kter rezistorem = 345 = = Výsledný odpor celého obvodu = 1 + = (2 + 6) = 8 Ω Celkový proud, odebíraný ze zdroje: U 48 I 1 = = = 8 6A Ω

59 Příklad Napětí na rezistoru U 1 1 = 1 I 1 = 2. 6 = 12 V Napětí UAC U AC = I 1 = 6. 6 = 36 V Proud I 2 Proud I 3 U 36 I 3 2 = = = 2,4 A 345 AC 2 15 U 36 = = = 3,6A 10 I 345 Pomocí proudů I 2 a I 3 vypočítáme napětí na rezistorech 2 a 3 U 2 = 2 I 2 = 15. 2,4 = 36 V U 3 = 3 I 3 = 8. 3,6 = 28,8 V

60 Příklad Výpočet napětí mezi uzlem B a C U BC BC = U 4 = U 5 = 45 I 3 = 2. 3,6 = 7,2 V Pomocí napětí U BC vypočítáme proudy v rezistorech 4 a 5 I 4 a I 5. I U4 7,2 U5 7,2 = = 2,4A I5 = = = 1,2A = 4 Správnosti výpočtů ověříme kontrolou uzlů a smyček Pro uzel A platí: I 1 I 2 I 3 = 6 2,4 3,6 = 0 Pro uzel B platí: I 2 + I 4 + I 5 I 1 = 2,4 + 2,4 + 1,2 6 = 0 Pro smyčku a platí: U 1 + U 2 U = = 0 Pro smyčku b platí: U 3 + U 4 U 2 = 28,8 + 7,2 36 = 0 5

61 Děliče e napětí Nezatížený ený dělid lič 1 2 Oběma rezistory prochází stejný proud U U I = I = Z rovnosti proudů plyne, že napětí na rezistorech se dělí v poměru jejich odporů U = U Z rovnosti proudů vyjádříme vztah pro výpočet napětí na odbočce nezatíženého děliče. U U = U 2 = U

62 Děliče e napětí Zatížený dělid lič Po připojenp ipojení zatěž ěžovacího rezistoru z bude dělid lič napětí zatížený U I U = 2 z z 2 + z z = I. + Po dosazení a úpravě je napětí zatíženého děliče U 2 = z z + 2 z.u

63 Dělič proudu Na obou rezistorech je stejné napětí. U = 1 I 1 U = 2 I 2 I = Z rovnic vyplývá I Proud procházející rezistory se dělí v nepřímém poměru jejich odporů I + = I I Stejným způsobem se odvodí vztah pro celkový proud I I + = 22

64 Řešení obvodů stejnosměrn rného proudu s více zdroji a několika n smyčkami. Řešíme pomocí Kitrchhoffových zákonů.. Při P řešení musíme me sestavit soustavu tolika nezávislých rovnic, kolik máme m me neznámých proudů v obvodu. Žádný z neznámých proudů nesmí být vynechán. n. U zdrojů musíme me znát t napětí a polaritu. Označíme smysl napětí ( od + k - ) a smysl proudů ( od + k - ). U proudů, jejichž smysl neznáme, volíme smysl libovolný. Vyjde-li při p i matematickém řešení velikost proudu záporná, znamená to, že e skutečný smysl proudu je opačný, než jsme předpoklp edpokládali. dali.

65 Příklad Vypočítejte proudy I 1, I 2, I 3 uvedeného obvodu. Napětí zdrojů U 1 = 14 V U 2 = 18 V Odpory rezistorů 1 = 2 Ω 2 = 3 Ω 3 = 4 Ω

66 Příklad Řešení: 1) označíme směry napětí zdrojů a směry proudů v jednotlivých větvých 2) sestavíme tři t i nezávisl vislé rovnice Pro uzel A podle I. KZ I 1 + I 2 I 3 = 0 Pro smyčku I podle II. KZ 1 I I 3 U 1 = 0 Pro smyčku II - 3 I 3 2 I 2 + U 2 = 0 Do rovnic dosadíme a matematicky řešíme soustavu rovnic některou n z metod. (výsledek pro kontrolu: I1 = 1 A, I2 = 2 A, I3 = 3 A )

67 Metoda smyčkových proudů Metoda se používá při řešení složit itějších obvodů. Vede k použit ití menší šího počtu rovnic, než předchozí metoda. Je založena na použit ití jen II. Kirchhoffova zákona, takže e je vyloučeno napsat rovnice na sobě závislé. Postup: 1. V jednotlivých větvých obvodu označíme smysl předpokládaných daných proudů. 2. Volíme smyčky tak, aby každá větev obvodu byla alespoň v jedné z nich. 3. Zvolíme směry smyčkových proudů.. Mohou být libovolné, ale pro snadnou kontrolu je volíme souhlasně.

68 Metoda smyčkových proudů 4. Sestavíme rovnice pro všechny v smyčky podle II. KZ. Pro stanovení úbytků napětí na odporech uvažujeme ujeme smyčkov kové proudy. 5. Řešením m soustavy rovnic vypočítáme smyčkov kové proudy. 6. Pomocí vypočítaných smyčkových proudů určíme proudy skutečné.. V případp padě, že skutečný proud vyjde se záporným z znaménkem, nkem, znamená to, že e skutečný proud má opačný smysl, než jsme předpoklp edpokládali. dali.

69 Příklad Metoda smyčkových proudů Vypočítejte proudy I 1, I 2, I 3 uvedeného obvodu. Napětí zdrojů U 1 = 14 V U 2 = 18 V Odpory rezistorů 1 = 2 Ω 2 = 3 Ω 3 = 4 Ω

70 Příklad Metoda smyčkových proudů Určíme počet smyček a směry smyčkových proudů. Sestavíme rovnice podle II.KZ pro každou smyčku. 1 I A + 3 (I A -I B ) U 1 = 0 2 I B + U (I B I A )= 0 ovnice upravíme, dosadíme a řešením m určíme I A a I B. Porovnáním m smyčkových a skutečných proudů ve schématu určíme neznámé proudy I 1 = I A I 2 = - I B I 3 = I = I A - I B

71 Věta o náhradnn hradním m zdroji napětí Théveninova poučka Každý libovolně složitý obvod skládaj dající se z lineárn rních prvků lze vzhledem k libovolným dvěma svorkám nahradit sériovým s spojením m zdroje o ideáln lním m napětí U 0 s vnitřním m odporem i. Napětí U o je napětí na výstupních svorkách původnp vodního obvodu při p i odpojené zátěži. Odpor i je odpor na výstupních svorkách původnp vodního obvodu při p i odpojené zátěži i a zkratovaných zdrojích.

72 Théveninova poučka Pro 0 obvod zatížen eného dělid liče 1 2 platí: 2 i U = U = + + Základní vztahy pro aplikaci Théveninovy poučky: V případě,že je dán proud zátěže bude napětí na zátěži U U z z = U zz = I 0 = z I i z i0 U + z V případě, že je dán odpor zatěžovacího rezistoru bude napětí na něm

73 Nelineárn rní obvody Sériové spojení dvou nelineárn rních prvků

74 Nelineárn rní obvody Paralelní spojení dvou nelineárn rních prvků

75 Nelineárn rní obvody Při řešení používáme předevp edevším m graficko- početn etní metodu. Příklad:

76 Nelineárn rní obvody Obvod rozdělíme na lineárn rní a nelineárn rní část. Lineárn rní část nahradíme obvodem skutečného zdroje napětí podle Théveninovy poučky. Pro skutečný zdroj napětí platí:

77 Nelineárn rní obvody

78 Použit itá literatura A. Blahovec Elektrotechnika 1, 1995 Klaus Tkotz a kol. Příručka pro elektrotechnika, converter.czcz

2. Elektrické proudové pole

2. Elektrické proudové pole 2. Elektrické proudové pole Prochází-li, v celém prostoru uvnitř vodiče elektrický proud nazýváme toto prostředí elektrickým proudovým polem. Elektrický proud je dán uspořádaným pohybem elektrických nábojů

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3 . STEJNOSMĚNÉ OBVODY Příklad.: V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. 5 5 U 6 Schéma. = 0 V = 0 Ω = 0 Ω = 0 Ω = 60 Ω 5 = 90 Ω 6 = 0 Ω celkový

Více

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS rčeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS. STEJNOSMĚNÉ OBVODY pravil ng. Vítězslav Stýskala, Ph D. září 005 Příklad. (výpočet obvodových veličin metodou postupného zjednodušováni a

Více

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu 15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu 1. Definice elektrického proudu 2. Jednoduchý elektrický obvod a) Ohmův zákon pro část elektrického obvodu b) Elektrický spotřebič

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

12. Elektrotechnika 1 Stejnosměrné obvody Kirchhoffovy zákony

12. Elektrotechnika 1 Stejnosměrné obvody Kirchhoffovy zákony . Elektrotechnika Stejnosměrné obvody Kirchhoffovy zákony . Elektrotechnika Kirchhoffovy zákony Při řešení elektrických obvodů, tedy různě propojených sítí tvořených zdroji, odpory (kapacitami a indukčnostmi)

Více

Stavba hmoty. Název školy. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Stavba hmoty. Název školy. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Stavba hmoty Popis podstaty elektrických jevů, vyplývajících ze stavby hmoty Stavba hmoty VY_32_INOVACE_04_01_01 Materiál slouží k podpoře výuky předmětu v 1. ročníku oboru Elektronické zpracování informací.

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Kirchhoffovy zákony TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Kirchhoffovy zákony TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ PROUD Kirchhoffovy zákony TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Elektrické obvody Složitější elektrické obvody tvoří elektrické sítě.

Více

Fyzika I. Obvody. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/36

Fyzika I. Obvody. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/36 Fyzika I. p. 1/36 Fyzika I. Obvody Petr Sadovský petrsad@feec.vutbr.cz ÚFYZ FEKT VUT v Brně Zdroj napětí Fyzika I. p. 2/36 Zdroj proudu Fyzika I. p. 3/36 Fyzika I. p. 4/36 Zdrojová a spotřebičová orientace

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_344

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_344 Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_344 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Výuková prezentace. Na jednotlivých snímcích jsou postupně odkrývány informace, které žák zapisuje či zakresluje do sešitu.

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ zabývá se analýzou a syntézou vyšetřovaných soustav ZÁKLADNÍ POJMY soustava elektrické zařízení, složená z jednotlivých prvků, vzájemně mezi sebou propojených tak, aby jimi mohl

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ) Účinky elektrického proudu vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud jako

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony

Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony Kirchhoffovy zákony 1. Kirchhoffův zákon zákon o zachování elektrických nábojů uzel, větev obvodu... Algebraický součet všech proudů v uzlu se rovná nule Kirchhoffovy zákony 2. Kirchhoffův zákon zákon

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Základní veličiny a jejich jednotky Elektrický náboj Q Coulomb [C] Elektrický proud Amber [A] (the basic unit of S) Hustota proudu J [Am -2 ] Elektrické napětí Volt [V] Elektrický

Více

Ekvivalence obvodových prvků. sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá

Ekvivalence obvodových prvků. sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá neboli sériové a paralelní řazení prvků Rezistor Ekvivalence obvodových prvků sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá Paralelní řazení společné napětí proudy jednotlivými

Více

Elektronika ve fyzikálním experimentu

Elektronika ve fyzikálním experimentu Elektronika ve fyzikálním experimentu Josef Lazar Ústav přístrojové techniky, AV ČR, v.v.i. E-mail: joe@isibrno.cz www: http://www.isibrno.cz/~joe/elektronika/ Elektrický obvod Analogie s kapalinou Základními

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Základní pojmy elektrotechniky Přednáška č. 1 Milan Adámek adamek@ft.utb.cz U5 A711 +420576035251 Základní pojmy elektrotechniky 1 Elektrotechnika:

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v rně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Kolejní 906/4 6 00 rno http://www.utee.feec.vutbr.cz ELEKTOTECHNK (EL) lok nalýza obvodů - speciální metody doc. ng. Jiří

Více

Základy elektrotechniky - úvod

Základy elektrotechniky - úvod Elektrotechnika se zabývá výrobou, rozvodem a spotřebou elektrické energie včetně zařízení k těmto účelům používaným, dále sdělovacími a informačními technologiemi. Elektrotechnika je úzce spjata s matematikou

Více

ITO. Semestrální projekt. Fakulta Informačních Technologií

ITO. Semestrální projekt. Fakulta Informačních Technologií ITO Semestrální projekt Autor: Vojtěch Přikryl, xprikr28 Fakulta Informačních Technologií Vysoké Učení Technické v Brně Příklad 1 Stanovte napětí U R5 a proud I R5. Použijte metodu postupného zjednodušování

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ELT1 - Přednáška č. 6

ELT1 - Přednáška č. 6 ELT1 - Přednáška č. 6 Elektrotechnická terminologie a odborné výrazy, měřicí jednotky a činitelé, které je ovlivňují. Rozdíl potenciálů, elektromotorická síla, napětí, el. napětí, proud, odpor, vodivost,

Více

Název: Měření napětí a proudu

Název: Měření napětí a proudu Název: Měření napětí a proudu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek: Elektřina a magnetismus

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VEDENÍ ELEKTICKÉHO POD V KOVECH. Elektrický proud (I). Zdroje proudu elektrický proud uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem mezi dvěma

Více

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 01) Co už víme o elektrickém proudu opakování učiva 6. ročníku: Elektrickým obvodem prochází elektrický proud, jestliže: je v něm zapojen zdroj

Více

Věra Keselicová. květen 2013

Věra Keselicová. květen 2013 VY_52_INOVACE_VK60 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová květen 2013 8. ročník

Více

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Elektrický proud Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Vodivé kapaliny : Usměrněný pohyb iontů Ionizované plyny: Usměrněný pohyb iontů

Více

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh 6. Střídavý proud - je takový proud, který mění v čase svoji velikost a smysl. Nejsnáze řešitelný střídavý proud matematicky i graficky je sinusový střídavý proud, který vyplývá z konstrukce sinusovky.

Více

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové Stejnosměrný proud I Dosud jsme se při studiu elektrického pole zabývali elektrostatikou, která studuje elektrické náboje v klidu. V dalších kapitolách budeme studovat pohybující se náboje elektrický proud.

Více

Základní elektronické obvody

Základní elektronické obvody Základní elektronické obvody Soustava jednotek Coulomb (C) = jednotka elektrického náboje q Elektrický proud i = náboj, který proteče průřezem vodiče za jednotku času i [A] = dq [C] / dt [s] Volt (V) =

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Elektřina a magnetismus - elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče - elektrický proud v látkách, zákony

Více

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ BRNO,KOUNICOVA16 METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady Třída : K4 Název tématu : Metodický list z elektroenergetiky řešené příklady

Více

Klíčová slova: elektrický zdroj, řazení zdrojů, sériové, paralelní, smíšené

Klíčová slova: elektrický zdroj, řazení zdrojů, sériové, paralelní, smíšené Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, elektrický zdrojnapětí naprázdno, při zatížení, řazení zdrojů Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření

Více

2.4. Výpočty vedení obecně

2.4. Výpočty vedení obecně 2.4. Výpočty vedení obecně Při výpočtech silových vedení elektřiny neuvažujeme vždy všechny parametry vedení. Výpočty se dají zjednodušit tím, že se některé parametry v daném případě se zanedbatelným vlivem

Více

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Elektřina a magnetizmus závěrečný test DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: závěrečný test Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: TEST - A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník TEST Elektřina a magnetizmus závěrečný

Více

VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU, PŘÍKON

VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU, PŘÍKON VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU, PŘÍKON výkon P užitečná práce příkon P0 skutečná práce účinnost udává se v procentech Je-li mezi koncovými body vodiče napětí U a prochází-li jím stálý proud I, jenpříkon roven

Více

1 Zdroj napětí náhradní obvod

1 Zdroj napětí náhradní obvod 1 Zdroj napětí náhradní obvod Příklad 1. Zdroj napětí má na svorkách naprázdno napětí 6 V. Při zatížení odporem 30 Ω klesne napětí na 5,7 V. Co vše můžete o tomto zdroji říci za předpokladu, že je v celém

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrický odpor TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrický odpor TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚNÝ POUD Elektrický odpor TENTO POJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVOPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM OZPOČTEM ČESKÉ EPUBLIKY. Elektrický odpor Mějme uzavřený proudový obvod skládající se ze zdroje a delšího

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, řazení rezistorů

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, řazení rezistorů Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, řazení rezistorů Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: listopad 203 Klíčová slova: rezistor,

Více

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8.

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8. Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19 Autor: Vhodné zařazení: Ročník: Petr Pátek Fyzika osmý- druhé pololetí Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8.A Metodické poznámky:

Více

264/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000,

264/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000, Vyhl. č. 264/2000 Sb., stránka 1 z 7 264/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. července 2000, o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování Ministerstvo

Více

3.2. Elektrický proud v kovových vodičích

3.2. Elektrický proud v kovových vodičích 3.. Elektrický proud v kovových vodičích Kapitola 3.. byla bez výhrad věnována popisu elektrických nábojů v klidu, nyní se budeme zabývat pohybujícími se nabitými částicemi. 3... Základní pojmy Elektrický

Více

2. ZÁKLADNÍ METODY ANALÝZY ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

2. ZÁKLADNÍ METODY ANALÝZY ELEKTRICKÝCH OBVODŮ 2 ZÁKLADNÍ METODY ANALÝZY ELEKTRICKÝCH OBVODŮ 2 Úvod Analýzou elektrické soustavy rozumíme výpočet všech napětí a všech proudů v soustavě Při analýze se snažíme soustavu rozdělit na jednotlivé obvodové

Více

Úvod do elektrokinetiky

Úvod do elektrokinetiky Úvod do elektrokinetiky Hlavní body - elektrokinetika Elektrické proudy pohyb nábojů Ohmův zákon, mikroskopický pohled Měrná vodivost σ izolanty, vodiče, polovodiče Elektrické zdroje napětí (a proudu)

Více

Polohová a pohybová energie

Polohová a pohybová energie - určí, kdy těleso ve fyzikálním významu koná práci - s porozuměním používá vztah mezi vykonanou prací, dráhou a působící silou při řešení úloh - využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací

Více

F - Ohmův zákon VARIACE

F - Ohmův zákon VARIACE F - Ohmův zákon Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen,

Více

2 Přímé a nepřímé měření odporu

2 Přímé a nepřímé měření odporu 2 2.1 Zadání úlohy a) Změřte jednotlivé hodnoty odporů R 1 a R 2, hodnotu odporu jejich sériového zapojení a jejich paralelního zapojení, a to těmito způsoby: přímou metodou (RLC můstkem) Ohmovou metodou

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-1 Téma: Veličiny a jednotky Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý VÝKLAD SI soustava Obsah MECHANIKA... Chyba! Záložka není definována.

Více

Výpočet napětí malé elektrické sítě

Výpočet napětí malé elektrické sítě AB5EN - Výpočet úbytků napětí MUN a metodou postupného zjednodušování Výpočet napětí malé elektrické sítě Elektrická stejnosměrná soustava je zobrazená na obr.. Vypočítejte napětí v uzlech, a a uzlový

Více

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBAR, SÝOROVA 1/613 příspěvková organizace TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová - 1 - Transformátor jednofázový = netočivý elektrický stroj, který využívá elektromagnetickou indukci

Více

III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách

III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách Osnova: 1. Elektrický proud a jeho vlastnosti 2. Ohmův zákon 3. Kirhoffovy zákony 4. Vedení el. proudu ve vodičích 5. Vedení el. proudu v polovodičích

Více

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ]

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ] 5. Elektromagnetická indukce je děj, kdy ve vodiči, který se pohybuje v magnetickém poli a protíná magnetické, indukční čáry, vzniká elektrické napětí. Vodič se stává zdrojem a je to nejrozšířenější způsob

Více

OSNOVA PRO PŘEDMĚT ELEKTROTECHNIKA 1

OSNOVA PRO PŘEDMĚT ELEKTROTECHNIKA 1 CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova OSNOVA PRO PŘEDMĚT ELEKTROTECHNIKA 1 (CVIČENÍ) 2009 PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D. Název studijního předmětu: Elektrotechnika 1

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNCKÁ NVEZTA V LBEC Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Základy spojitého řízení Analýza elektrického obvodu čební text Josef J a n e č e k Liberec 010 Materiál vznikl v rámci projektu

Více

Řešení elektronických obvodů Autor: Josef Sedlák

Řešení elektronických obvodů Autor: Josef Sedlák Řešení elektronických obvodů Autor: Josef Sedlák 1. Zdroje elektrické energie a) Zdroje z hlediska průběhu zatěžovací charakteristiky b) Charakter zdroje c) Přenos výkonu ze zdroje do zátěže 2. Řešení

Více

OSNOVA PRO PŘEDMĚT ELEKTROTECHNIKA 1

OSNOVA PRO PŘEDMĚT ELEKTROTECHNIKA 1 CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova OSNOVA PRO PŘEDMĚT ELEKTROTECHNIKA 1 (PŘEDNÁŠKY) 2009 PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D. Název studijního předmětu: Elektrotechnika

Více

Řešení elektrických sítí pomocí Kirchhoffových zákonů

Řešení elektrických sítí pomocí Kirchhoffových zákonů 4.2.8 Řešení elektrických sítí pomocí Kirchhoffových zákonů Předpoklady: 427 Pedagogická poznámka: Hodina obsahuje čtyři obvody. Fyzikálně mezi nimi není velký rozdíl, druhé dva jsou však podstatně obtížnější

Více

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Transformátor Měření zatěžovací a převodní charakteristiky. Zadání. Změřte zatěžovací charakteristiku transformátoru a graficky znázorněte závislost

Více

6 Algebra blokových schémat

6 Algebra blokových schémat 6 Algebra blokových schémat Operátorovým přenosem jsme doposud popisovali chování jednotlivých dynamických členů. Nic nám však nebrání, abychom přenosem popsali dynamické vlastnosti složitějších obvodů,

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu..07/.5.00/34.058 Číslo materiálu VY_3_INOVAE_ENI_3.ME_0_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

5. Elektrický proud v látkách

5. Elektrický proud v látkách 5 Elektrický proud v látkách 5 Dočasný elektrický proud Nachází-li se vodič v homoenním elektrickém poli vzniká usměrněný pohyb volných částic s nábojem vytváří se elektrický proud Existují dva druhy náboje:

Více

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory 1.2 Stabilizátory 1.2.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku Zenerovy diody 2. Změřte zatěžovací charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou diodou 3. Změřte převodní charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou

Více

ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE

ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Elektromagnetické a světelné děje Tematická oblast: Elektrické jevy Cílová skupina: Žák 8. ročníku základní školy Cílem

Více

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU.

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU. Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM ANSFORMÁTORU Návod do měření Ing. Václav Kolář Ing. Vítězslav Stýskala Leden 997 poslední úprava leden

Více

MĚŘENÍ PARAMETRŮ FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU PŘI ZMĚNĚ SÉRIOVÉHO A PARALELNÍHO ODPORU

MĚŘENÍ PARAMETRŮ FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU PŘI ZMĚNĚ SÉRIOVÉHO A PARALELNÍHO ODPORU MĚŘENÍ PARAMETRŮ FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU PŘI ZMĚNĚ SÉRIOVÉHO A PARALELNÍHO ODPORU Zadání: 1. Změřte voltampérovou charakteristiku fotovoltaického článku v závislosti na hodnotě sériového odporu. Jako přídavné

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) Ověření platnosti Ohmova zákona Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Ohmův zákon vyjadřuje vztah mezi napětím a proudem. Napětí U, měřené mezi konci vodiče s konstantním odporem

Více

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice Základní zákony a terminologie v elektrotechnice (opakování učiva SŠ, Fyziky) Určeno pro studenty komb. formy FMMI předmětu 452702 / 04 Elektrotechnika Zpracoval: Jan Dudek Prosinec 2006 Elektrický náboj

Více

soustava jednotek SI, základní, odvozené, vedlejší a doplňkové jednotky, násobky a díly jednotek, skalární a vektorové veličiny

soustava jednotek SI, základní, odvozené, vedlejší a doplňkové jednotky, násobky a díly jednotek, skalární a vektorové veličiny Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D01_Z_OPAK_M_Uvodni_pojmy_T Člověk a příroda Fyzika Úvodní pojmy, fyzikální veličiny

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTOTECHNCKÁ, OSTAVA, NA JÍZDÁNĚ 30, p. o. ELEKTOTECHNKA ng. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Základní pojmy...4 Mezinárodní soustava jednotek...4 Násobky a díly jednotek...4 Stavba atomu...5

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum:

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 7. 203 Ele stejnosměrný proud (Ohmův zákon, řazení odporů, elektrická práce, výkon, účinnost, Kirchhofovy

Více

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil 4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil Síla je veličina vektorová. Je určena působištěm, směrem, smyslem a velikostí. Působiště síly je bod, ve kterém se přenáší účinek síly na těleso. Směr

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 1) Který zákon upravuje poměry v jednoduchém elektrickém obvodu o napětí, proudu a odporu: Ohmův zákon, ze kterého vyplívá, že proud je přímo úměrný napětí a nepřímo úměrný odporu.

Více

4.2.8 Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon

4.2.8 Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon 4.2.8 Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon Předpoklady: 4207 Některé výsledky minulé hodiny. Odpor 180 Ω VA charakteristika odporu 180 ohmů napětí [V] 0 1,71 3,42 5,38 7,17 8,93 10,71 proud [A] 0,000 0,008

Více

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT,

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, 1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, JEDNOTEK A JEJICH PŘEVODŮ FYZIKÁLNÍ VELIČINY Fyzikálními veličinami charakterizujeme a popisujeme vlastnosti fyzikálních objektů parametry stavů, ve

Více

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy FYZIKA II Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy Osnova přednášky Energie magnetického pole v cívce Vzájemná indukčnost Kvazistacionární

Více

Řešení elektrických sítí pomocí Kirchhoffových zákonů

Řešení elektrických sítí pomocí Kirchhoffových zákonů 4.2.19 Řešení elektrických sítí pomocí Kirchhoffových zákonů Předpoklady: 4218 Pedagogická poznámka: Hodina obsahuje čtyři obvody. Fyzikálně mezi nimi není velký rozdíl, druhé dva jsou však podstatně obtížnější

Více

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ)

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ) Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum 1. Teoretický úvod Vodič svinutý do prostorové křivky nazývané šroubovice tvoří válcovou cívku (solenoid). Každý závit vybudí

Více

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU PŘEHODOVÝ JEV V OBVOD Pracovní úkoly:. Odvoďte vztah popisující časovou závislost elektrického napětí na kondenzátoru při vybíjení. 2. Měřením určete nabíjecí a vybíjecí křivku kondenzátoru. 3. rčete nabíjecí

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 2 Fyzikální veličiny a jednotky,

Více

4.2.7 Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon

4.2.7 Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon 4.2.7 Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon Předpoklady: 4201, 4205, 4206 Př. 1: Změř závislost proudu procházejícího rezistorem na napětí (VA charakteristiku). Měření proveď pro dva různé rezistory. Hodnotu

Více

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče 7 Kapitola 2 Měření elektrických odporů 2 Úvod Ohmův zákon definuje ohmický odpor, zkráceně jen odpor, R elektrického vodiče jako konstantu úměrnosti mezi stejnosměrným proudem I, který protéká vodičem

Více

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH Přednáška 1 - Obsah i 1 Analogová integrovaná technika (AIT) 1 1.1 Základní tranzistorová rovnice... 1 1.1.1 Transkonduktance... 2 1.1.2 Výstupní dynamická impedance tranzistoru...

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.10 EU OP VK

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.10 EU OP VK Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.10 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Listopad 2011 Ročník 9. Předmět Fyzika Název, anotace

Více

F - Elektrická práce, elektrický výkon, účinnost

F - Elektrická práce, elektrický výkon, účinnost F - Elektrická práce, elektrický výkon, účinnost rčeno jako učební text pro studenty dálkového studia a jako shrnující text pro studenty denního studia. VAIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební Pardubice s. r. o., Černá za Bory 110, 533 01 Pardubice Autoři: Jan Svatoň, Lenka Štěrbová AJ, Jan Bartoš NJ Název projektu:

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEII - 3.2.3 Měření na pasivních součástkách

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEII - 3.2.3 Měření na pasivních součástkách Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.3 Měření na pasivních součástkách Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více