PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY"

Transkript

1 I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í PODPOA ELEKTONICKÝCH FOEM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/ Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu Č. SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín

2 I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ELEKTOTECHNIKA STEJNOSMĚNÝ POUD Autorem tohoto výukového materiálu je Ing. Milan Škvrna SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín

3 Elektrotechnika Vědní a technický obor, který se zabývá výrobou, rozvodem a přemp eměnou elektrické energie, konstrukcí sdělovac lovacích, ch, zabezpečovac ovacích, ch, výpočetn etních a jiných elektrických zařízen zení. Podle hodnot proudu a napětí se dělí na elektrotechniku silnoproudou a slaboproudou.

4 Elektrická energie mám oproti ostatním formám m energie rozhodující přednosti - lze ji lehko přenp enášet a můžm ůže e být prakticky všude k dispozici - lze ji lehko převp evádět t na jiné formy energie (mechanickou, světelnou, tepelnou, ) - lze ji lehko měřm ěřit Teoretický i praktický základ elektrotechniky byl položen v průběhu 19. století dlouhou řadou fyziků, vynálezců, konstruktérů i schopných podnikatelů. K nejvýraznějším postavám patří např.:

5 Italský fyzik Alessandro Volta ( ) sestrojil první zdroj elektrického proudu a baterii sériovs riově zapojených článků - Voltův sloup. Nikola Tesla ( ) Vynalezl mj. systémy využívaj vající střídavý proud.

6 Francouzský matematik a fyzik André Marie Ampér mj. zjistil, že cívka, kterou protéká proud vyvolává magnetické účinky Francouzský fyzik Charles Auguste de Coulomb ( ) V roce 1785 našel zákon pro silové působení nábojů Německý fyzik Georg Simon Ohm ( ) V roce 1826 zveřejnil vztah mezi elektrickým napětím, odporem a proudem pro ustálený stejnosměrný proud

7 Americký vynálezce a průkopn kopník k využit ití elektrické energie Thomas Alva Edison ( ). První žárovka se mu rozsvítila 21.října První záznam znam lidského hlasu vznikl na podzim g Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.

8 Německý fyzik Heinrich udolf Hertz ( ) 1894) Jako první prokázal existenci elektromagnetických vln. To vedlo k vývoji rozhlasu, televize a radaru Gustav obert Kirchhoff ( ) Narozen v usku, působil v Německu. ozřešil problém rozvětvení proudu.

9 František Křižík K k ( ) Významný český elektrotechnik a vynálezce oblouková lampa 1891 elektrická tramvaj v Praze, vybavení elektráren ren a veřejn ejné osvětlen tlení. Elektrická lokomotiva (500 V) na trati Praha Zbraslav 1903 lokomotiva 1400 V na trati Bechyně - Tábor

10 Fyzikáln lní jednotky Hodnota každé veličiny iny se stanovuje pomocí jednotek příslup slušné veličiny. iny. Jednotky definujeme dle soustavy Systéme International d Unites SI Základní jednotky metr m - jednotka délky kilogram kg - jednotka hmotnosti sekunda s - jednotka času ampér A - jednotka elektrického proudu kelvin K - jednotka teploty kandela cd - jednotka svítivosti mol mol - jednotka látkového množství

11 Doplňkové jednotky radián rad - jednotka rovinného úhlu steradián sr - jednotka prostorového úhlu Odvozené jednotky Vytvářejí se kombinacemi základních jednotek podle určitých algebraických vztahů. Některé se vyjadřují pomocí základních jednotek, jiné mají zvláštní název. Například: Coulomb, Volt, Hertz,.

12 Díly a násobkyn V elektronice, ale i jiných oborech, kde je potřeba vyjadřovat hodnoty mnohokrát t většív nebo menší než je základnz kladní jednotka, používáme předponyp

13 Proudové pole

14 Proudové pole Prochází-li v celém m prostoru uvnitř vodiče elektrický proud, nazývá se toto prostřed edí elektrické proudové pole Elektrický proud je dán d n uspořádaným pohybem elektrických nábojn bojů v určit itém m směru. Elektrický náboj n se měřm ěří v coulombech (C) Existují náboje dvou polarit. Kladné polarity (+) náboj n protonu a záporné polarity (-)( ) náboj n elektronu. Náboj elektronu elementárn rní náboj e = 1, C

15

16 Veličiny iny proudového pole Elektrický proud - I Je dán d n elektrickým nábojem n Q,, který projde vodičem za dobu t. I = Q t ( A ; C, s) Elektrický proud značíme písmenem p I a měříme v ampérech (A) Proud jednoho ampéru představuje p náboj n jednoho coulombu, který projde průř ůřezem vodiče e za jednu sekundu.

17 Veličiny iny proudového pole Elektrické napětí U Je definováno prací A potřebnou k přemp emístění elektrického náboje n Q. U = A Q ( V ; J, C ) Definice voltu: Jeden volt je definován prací jednoho joulu, která je potřebná k přemístění náboje jednoho coulombu. Elektrické napětí vzniká při vzdalování opačných nábojů.

18 Veličiny iny proudového pole Proudová hustota J Udává proudové zatížen ení I na průř ůřez vodiče S J I = A m S ( 2 ) Am -2 ;, V technické praxi se obvykle používá jednotka Amm -2

19 Vodič se ohřívá tím m více, v čím m většív je hustota protékaj kajícího proudu. Přípustná proudová hustota se řídí podle průř ůřezu vedení,, materiálu vodičů a podmínek chlazení. Pro měděné a hliníkové vodiče je proudová hustota v rozmezí 2 až 4 Amm -2

20 Veličiny iny proudového pole Intenzita proudového pole E Je dána d poměrem napětí U k délce d l vodiče, na které bylo napětí naměř ěřeno. E = U ( ) Vm -1 ;v,m l

21 Orientační šipky

22 Elektrický odpor Veličina, ina, vyjadřuj ující vlastnosti prostřed edí, kterým prochází elektrický proud se nazývá elektrický odpor rezistance Jednotkou elektrického odporu je Ohm

23 Elektrický odpor a vodivost Odpor vodiče je závislý z na materiálu lu, délce a průř ůřezu vodiče e podle vztahu: = ρ Elektrická vodivost G převrácená hodnota elektrického odporu G l S = 1 ( 2 ) Ω; Ωm, m, m = 1. ρ S l = γ. S l Jednotkou vodivosti je Siemens - S

24 Elektrický odpor a vodivost ρ -ró měrný odpor rezistivita materiálová konstanta -hliník Al 0, Ωm -měď Cu 0, Ωm γ gama měrná vodivost - konduktivita γ = 1 ρ

25 Ohmův zákon = U I I = U U =. I

26 Ohmův zákon Grafické znázorn zornění Ohmova zákona pro několik n různých r odporů

27 Elektrický odpor a vodivost Závislost elektrického odporu na teplotě α ϑ ) 2 = 1.( 1 + α ϑ 2.odpor při teplotě ϑ2 1. odpor při základní teplotě ϑ1 α. teplotní součinitel odporu ( K -1 ) (většina kovů má α = 0,004 Κ 1 ) ϑ = ϑ2 ϑ1... rozdíl teplot

28 Práce elektrického proudu K přemp emístění elektrického náboje n v elektrickém m poli je třeba t vynaložit práci: A = U. Q ( J; V, C) Po dosazení ze vztahu Q I = Q = I. t t A = U. I. t ( J; V, A, s ) Jednotkou práce je Joule J Elektrická práce, kterou vykoná stejnosměrný proud mezi dvěma místy v proudovém obvodu za určitou dobu, je dána napětím U mezi těmito body, proudem I a dobou t po kterou proud obvodem prochází

29 Práce elektrického proudu A = U I t Použit itím Ohmova zákona dostáváme další vztahy A A = I 2 t ( J; Ω,, A, s) 2 U =. t ( J; V, Ω, s ) Práci vykonanou za jednotku času nazýváme výkon P P = A t = UIt t = UI = I 2 = Jednotkou výkonu je watt W 1W = 1 VA a také 1J = 1Ws U 2

30 Účinnost Tepelné účinky elektrického proudu Průchodem proudu se vodič zahřívá. Pro vzniklé teplo tepelnou energii W platí W = A = U I t (J;V,A,s) W = I 2 t (J; Ω, Ω,A,s) W 2 U =. t ( J; V, Ω, s )

31 Účinnost Ztráty ty energie jsou úměrné odporu vodiče e a zvětšuj ují se s druhou mocninou proudu. Proto je výhodné v energetice při p i přenosu p velkých výkonů na velké vzdálenosti přenp enášet energii vysokým napětím m při p i malém m proudu ve vedení. Při i přemp eměně jedné formy energie na druhou dochází vždy ke ztrátám. Podle zákona z o zachování energie platí: W 1 = W 2 + W Z W 1.. energie dodaná W 2..energie spotřebovan ebovaná,, využit itá W Z..energie nevyužit itá - ztráty ty

32 Účinnost Poměr r mezi spotřebovanou a dodanou energií vyjadřuje energetická účinnost η- éta η = e W W Je to číslo bezrozměrné, vždy menší než jedna. Častěji se používá účinnost výkonová, je to poměr mezi užitečným výkonem P 2 a příkonem P 1 výkon dodávaný do spotřebiče η = P2 P2 < 1 η =.100 < P1 P 1 Výkonové ztráty P = P 1 P %

33 Úbytek napětí ve vodiči Přenos elektrické energie z místa m výroby do místam spotřeby se uskutečň čňuje elektrickým vedením. Na obrázku je znázorn zorněno no dvojvodičov ové (nejjednodušší šší) ) vedení. Jeden vodič vedení o délce d l v má odpor v1 = ξ l S v

34 Úbytek napětí ve vodiči Oba vodiče e jsou spojeny za sebou (v sérii) s a jejich celkový odpor je tedy Při i přenosu p elektrické energie prochází oběma vodiči proud I. Podle Ohmova zákona vznikne na vedení úbytek napětí U = v Úbytek napětí na vodičích vedení je také roven rozdílu napětí zdroje U 1 a napětí na spotřebiči U 2. U = U U 1 2 v = 2 v1 = ξ 2l S I v

35 Úbytek napětí ve vodiči Chceme-li zjistit napětí na konci vedení,, použijeme rovnici U2 = U1 - U = U1 Chceme-li zjistit napětí na začátku vedení,, upravíme rovnici na: U1 = U2 + U = U2 + Při i průchodu elektrického proudu I vznikají na vedení ztráty ty (ztrátový tový výkon P z ) 2 P Příkon na začátku vedení Z = UI = VI P + 1 = P2 PZ Pokud by byl úbytek napětí (ztráty) ty) většív ší,, než je dovoleno tak, abychom měli m pro spotřebi ebič dostatečné napětí (dostatečný výkon), použijeme vodič s většív ším m průř ůřezem. Tím T m zmenší šíme ztráty ty výkonu i úbytek napětí. v v I I

36 Kirchhoffovy zákony Spolu s Ohmovým zákonem z mají základní význam pro řešení elektrických obvodů. Důležité pojmy: Uzel místo, ve kterém se stýká dva a více vodičů Větev obvodu dráha mezi dvěma uzly Smyčka uzavřená dráha v části obvodu tvořená větvemi

37 Kirchhoffovy zákony První Kirchhoffův zákon Algebraický součet proudů v uzlu se rovná nule n k= 1 I = 0 k I 1 + I 2 + I 3 - I 4 - I 5 = 0 I 1 +I 2 + I 3 = I 4 + I 5 Součet proudů do uzlu přicházejících se rovná součtu proudů z uzlu odcházejících

38 Kirchhoffovy zákony Druhý Kirchhoffův zákon Algebraický součet všech v svorkových napětí zdrojů a všech v úbytků napětí na spotřebi ebičích se v uzavřen ené smyčce rovná nule. n k = 1 U k = 0 - I1 + U1 + 2I2 U2 + 3I3 4I4 1 = 0

39 Zdroje stejnosměrn rného napětí a proudu Mohou trvale dodávat do elektrického obvodu výkon. Napětí na svorkách zdroje se nazývá svorkové napětí. Závislost napětí na svorkách zdroje na odebíran raném proudu se nazývá zatěž ěžovací charakteristika. Každý skutečný zdroj elektrické energie mám vnitřní odpor. Vnitřní odpor ideáln lního zdroje napětí je roven nule. Svorkové napětí je stále stejně velké bez ohledu na velikost zátěžz ěže. Ideáln lní zdroj proudu má vnitřní odpor nekonečně velký. Dodává stále stejný proud, bez ohledu na velikost zátěže.

40 Skutečný zdroj napětí je tvořen ideáln lním m zdrojem napětí U 0 zapojeným v sérii s s vnitřním m odporem i. U 0 je vlastně vnitřní napětí zdroje svorkové napětí naprázdno (při odpojené zátěži) Náhradní schéma zdroje: U z = U 0 i I z I = U0 z + i z U z z =.U0 i + z

41 Zatěž ěžovací charakteristika Zatěž ěžovací charakteristika zdroje napětí udává, jak se měním svorkové napětí zdroje se změnou odporu zatěž ěžovacího rezistoru. Grafické zobrazení provedeme na osách U a I.

42 Při i odpojení zatěž ěžovacího odporu nebude obvodem procházet proud. Zdroj pracuje naprázdno. U z = U 0 Zatěž ěžovací charakteristiky skutečných zdrojů napětí se stejným napětím m naprázdno a různými r vnitřními odpory i2 i2 > i1

43 Skutečný zdroj proudu Skutečný zdroj proudu je tvořen ideáln lním zdrojem proudu I 0,k němun muž je vnitřní odpor i připojen paralelně.. PřipojP ipojíme-li ke skutečnému zdroji proudu zatěž ěžovací rezistor z,který odebírá proud I z, pak napětí na výstupních svorkách bude dáno d vztahem U Z = i ( I 0 I z )

44 Skutečný zdroj proudu Náhradní obvod skutečného zdroje proudu

45 Skutečný zdroj proudu Při i spojení výstupních svorek proudového zdroje nakrátko ( z = 0 ) bude obvodem procházet proud nakrátko, pro který platí I k = I 0. Při i odpojení zatěž ěžovacího rezistoru ( z ),bude na výstupních svorkách napětí naprázdno, pro které platí U 0 = i I 0.

46 Skutečný zdroj proudu Výpočet svorkového napětí proudového zdroje i z U z = I0 + i z

47 Spojování zdrojů napětí Zdroje napětí můžeme spojovat do série, s paralelně nebo sérioparalelns rioparalelně smíš íšeně Spojení zdrojů v sériis používáme pro získání vyšší ššího napětí spojujeme vždy v zápornou svorku jednoho zdroje s kladnou svorkou následujn sledujícího zdroje. Spojení zdrojů paralelně používáme pro získání většího proudu spojujeme vždy v všechny kladné svorky a všechny v zápornz porné svorky

48 Spojování zdrojů napětí Spojení zdrojů napětí do séries Napětí naprázdno U 0 = U 01 + U 02 Napětí na zatěž ěžovacím m rezistoru U z = U 01 i1 I + U 02 i2 i2 I Celkový vnitřní odpor i = i1 + i2 Pro stejné využit ití všech zdrojů je vhodné spojovat do série s zdroje, které mají stejné napětí naprázdno a stejný vnitřní odpor. Pak pro n zdrojů U 0 = nu 01 i = n i Uz = n U 1 = n( U 01 i1 I)

49 Spojování zdrojů napětí Spojování zdrojů paralelně Napětí naprázdno U 0 = U 01 = U 02 Proud odebíraný zátěžz ěží I z = I 1 + I 2 Pro správný chod zdrojů je nutné, aby všechny v zdroje měly m stejné napětí naprázdno a stejně veliké vnitřní odpory, aby mezi nimi nevznikaly vyrovnávac vací proudy. i1 Pro m paralelních zdrojů pak platí: U 0 = U 01 I z = m I 1 Celkový vnitřní odpor: i= m

50 Spojování rezistorů Sériové spojení k n = 1 k Všemi rezistory prochází dle 1.KZ stejný proud.. Na každém z nich vznikne úbytek napětí: Podle Ohmova zákona: U 1 = 1 I, U 2 = 2 I, U 3 = 3 I, U n = n I. Podle druhého ho Kirchhoffova zákona: U = U 1 + U 2 + U U n. Po dosazení: U = 1 I + 2 I + 3 I n I U = I ( n ) Pro výsledný odpor platí: = n

51 Spojování rezistorů Paralelní spojení Na všech v rezistorech je stejné napětí.. ezistory procházej zejí proudy: I 1 = U/ 1 = G 1 U, I 2 = U/ 2 = G 2 U, I 3 = U/ 3 = G 3 U,.. I n = U/ n = G n U Podle prvního Kirchhoffova zákona: I = I 1 + I 2 + I I n Dosazením Ohmova zákona: I = U ( 1/ 1 + 1/ 2 + 1/ / n 2 3 n kn ) 1 k Celkový odpor: = = =

52 Obecné spojení rezistorů Tvoří-li zátěžz sériově-paralelní spojení rezistorů,, použijeme pro výpočet celkového odporu pravidel pro spojení sériová a paralelní a složit itější zapojení postupně zjednodušujeme ujeme aža na spojení jediného rezistoru.

53 Transfigurace Spojení rezistorů tvořící trojúheln helník k můžm ůžeme zjednodušit pomocí transfigurace (přem eměny) trojůheln helníka rezistorů na hvězdu rezistorů

54 Transfigurace Transfigurace Převod troj evod trojúheln helník - hv hvězda zda Převod hv evod hvězda zda - troj trojúheln helník c b a c a = c b a b a = c b a c b = a + + = b + + = c + + =

55 Řešení stejnosměrných obvodů s jedním m zdrojem Elektrický obvod je část elektrického zařízen zení složen eného z jednoduchých součástek stek prvků spojených různým r způsobem. Elektrické obvody řešíme matematicky tak, že e sestavujeme obvodové rovnice na základz kladě Kirchhoffových zákonů. Obvod je tvořen jedním m zdrojem a zátěžz ěží. Zátěž tvoří několik rezistorů, zapojených sériovs riově,, paralelně,, nebo tvoří sérioparalelní kombinaci. Při řešení obvodu postupujeme tak, že zjednodušujeme ujeme zátěžz na jediný rezistor. Použit itím Ohmova zákona určíme proud, odebíraný ze zdroje. Známe me-li proud, určíme napětí zdroje. Postupným převp eváděním m zjednodušen eného spojení na původnp vodní určíme proudy v jednotlivých větvv tvích a pomocí Ohmova zákona pro libovolnou část obvodu pak napětí na prvcích ch obvodu.

56 Řešení stejnosměrných obvodů metodou postupného zjednodušov ování - příklad Vypočítejte proudy a napětí na všech v prvcích ch obvodu. Hodnoty obvodových prvků jsou: U = 48 V 1 = 2 Ω 2 = 15 Ω 3 = 8 Ω 4 = 3Ω3 5 = 6Ω6

57 Příklad Obvod řešíme postupným zjednodušov ováním spojených rezistorů.. Nejdříve stanovíme odpor paralelně spojených rezistorů 4 a = = = Ω ezistory 3 a 45 jsou zapojeny v sérii s a jejich výsledný odpor je 345 = = ( ) = 10 Ω

58 Příklad Další ším m zjednodušen ením m bude, že e rezistory které jsou spojeny paralelně,, nahradíme 2 a 345, kter rezistorem = 345 = = Výsledný odpor celého obvodu = 1 + = (2 + 6) = 8 Ω Celkový proud, odebíraný ze zdroje: U 48 I 1 = = = 8 6A Ω

59 Příklad Napětí na rezistoru U 1 1 = 1 I 1 = 2. 6 = 12 V Napětí UAC U AC = I 1 = 6. 6 = 36 V Proud I 2 Proud I 3 U 36 I 3 2 = = = 2,4 A 345 AC 2 15 U 36 = = = 3,6A 10 I 345 Pomocí proudů I 2 a I 3 vypočítáme napětí na rezistorech 2 a 3 U 2 = 2 I 2 = 15. 2,4 = 36 V U 3 = 3 I 3 = 8. 3,6 = 28,8 V

60 Příklad Výpočet napětí mezi uzlem B a C U BC BC = U 4 = U 5 = 45 I 3 = 2. 3,6 = 7,2 V Pomocí napětí U BC vypočítáme proudy v rezistorech 4 a 5 I 4 a I 5. I U4 7,2 U5 7,2 = = 2,4A I5 = = = 1,2A = 4 Správnosti výpočtů ověříme kontrolou uzlů a smyček Pro uzel A platí: I 1 I 2 I 3 = 6 2,4 3,6 = 0 Pro uzel B platí: I 2 + I 4 + I 5 I 1 = 2,4 + 2,4 + 1,2 6 = 0 Pro smyčku a platí: U 1 + U 2 U = = 0 Pro smyčku b platí: U 3 + U 4 U 2 = 28,8 + 7,2 36 = 0 5

61 Děliče e napětí Nezatížený ený dělid lič 1 2 Oběma rezistory prochází stejný proud U U I = I = Z rovnosti proudů plyne, že napětí na rezistorech se dělí v poměru jejich odporů U = U Z rovnosti proudů vyjádříme vztah pro výpočet napětí na odbočce nezatíženého děliče. U U = U 2 = U

62 Děliče e napětí Zatížený dělid lič Po připojenp ipojení zatěž ěžovacího rezistoru z bude dělid lič napětí zatížený U I U = 2 z z 2 + z z = I. + Po dosazení a úpravě je napětí zatíženého děliče U 2 = z z + 2 z.u

63 Dělič proudu Na obou rezistorech je stejné napětí. U = 1 I 1 U = 2 I 2 I = Z rovnic vyplývá I Proud procházející rezistory se dělí v nepřímém poměru jejich odporů I + = I I Stejným způsobem se odvodí vztah pro celkový proud I I + = 22

64 Řešení obvodů stejnosměrn rného proudu s více zdroji a několika n smyčkami. Řešíme pomocí Kitrchhoffových zákonů.. Při P řešení musíme me sestavit soustavu tolika nezávislých rovnic, kolik máme m me neznámých proudů v obvodu. Žádný z neznámých proudů nesmí být vynechán. n. U zdrojů musíme me znát t napětí a polaritu. Označíme smysl napětí ( od + k - ) a smysl proudů ( od + k - ). U proudů, jejichž smysl neznáme, volíme smysl libovolný. Vyjde-li při p i matematickém řešení velikost proudu záporná, znamená to, že e skutečný smysl proudu je opačný, než jsme předpoklp edpokládali. dali.

65 Příklad Vypočítejte proudy I 1, I 2, I 3 uvedeného obvodu. Napětí zdrojů U 1 = 14 V U 2 = 18 V Odpory rezistorů 1 = 2 Ω 2 = 3 Ω 3 = 4 Ω

66 Příklad Řešení: 1) označíme směry napětí zdrojů a směry proudů v jednotlivých větvých 2) sestavíme tři t i nezávisl vislé rovnice Pro uzel A podle I. KZ I 1 + I 2 I 3 = 0 Pro smyčku I podle II. KZ 1 I I 3 U 1 = 0 Pro smyčku II - 3 I 3 2 I 2 + U 2 = 0 Do rovnic dosadíme a matematicky řešíme soustavu rovnic některou n z metod. (výsledek pro kontrolu: I1 = 1 A, I2 = 2 A, I3 = 3 A )

67 Metoda smyčkových proudů Metoda se používá při řešení složit itějších obvodů. Vede k použit ití menší šího počtu rovnic, než předchozí metoda. Je založena na použit ití jen II. Kirchhoffova zákona, takže e je vyloučeno napsat rovnice na sobě závislé. Postup: 1. V jednotlivých větvých obvodu označíme smysl předpokládaných daných proudů. 2. Volíme smyčky tak, aby každá větev obvodu byla alespoň v jedné z nich. 3. Zvolíme směry smyčkových proudů.. Mohou být libovolné, ale pro snadnou kontrolu je volíme souhlasně.

68 Metoda smyčkových proudů 4. Sestavíme rovnice pro všechny v smyčky podle II. KZ. Pro stanovení úbytků napětí na odporech uvažujeme ujeme smyčkov kové proudy. 5. Řešením m soustavy rovnic vypočítáme smyčkov kové proudy. 6. Pomocí vypočítaných smyčkových proudů určíme proudy skutečné.. V případp padě, že skutečný proud vyjde se záporným z znaménkem, nkem, znamená to, že e skutečný proud má opačný smysl, než jsme předpoklp edpokládali. dali.

69 Příklad Metoda smyčkových proudů Vypočítejte proudy I 1, I 2, I 3 uvedeného obvodu. Napětí zdrojů U 1 = 14 V U 2 = 18 V Odpory rezistorů 1 = 2 Ω 2 = 3 Ω 3 = 4 Ω

70 Příklad Metoda smyčkových proudů Určíme počet smyček a směry smyčkových proudů. Sestavíme rovnice podle II.KZ pro každou smyčku. 1 I A + 3 (I A -I B ) U 1 = 0 2 I B + U (I B I A )= 0 ovnice upravíme, dosadíme a řešením m určíme I A a I B. Porovnáním m smyčkových a skutečných proudů ve schématu určíme neznámé proudy I 1 = I A I 2 = - I B I 3 = I = I A - I B

71 Věta o náhradnn hradním m zdroji napětí Théveninova poučka Každý libovolně složitý obvod skládaj dající se z lineárn rních prvků lze vzhledem k libovolným dvěma svorkám nahradit sériovým s spojením m zdroje o ideáln lním m napětí U 0 s vnitřním m odporem i. Napětí U o je napětí na výstupních svorkách původnp vodního obvodu při p i odpojené zátěži. Odpor i je odpor na výstupních svorkách původnp vodního obvodu při p i odpojené zátěži i a zkratovaných zdrojích.

72 Théveninova poučka Pro 0 obvod zatížen eného dělid liče 1 2 platí: 2 i U = U = + + Základní vztahy pro aplikaci Théveninovy poučky: V případě,že je dán proud zátěže bude napětí na zátěži U U z z = U zz = I 0 = z I i z i0 U + z V případě, že je dán odpor zatěžovacího rezistoru bude napětí na něm

73 Nelineárn rní obvody Sériové spojení dvou nelineárn rních prvků

74 Nelineárn rní obvody Paralelní spojení dvou nelineárn rních prvků

75 Nelineárn rní obvody Při řešení používáme předevp edevším m graficko- početn etní metodu. Příklad:

76 Nelineárn rní obvody Obvod rozdělíme na lineárn rní a nelineárn rní část. Lineárn rní část nahradíme obvodem skutečného zdroje napětí podle Théveninovy poučky. Pro skutečný zdroj napětí platí:

77 Nelineárn rní obvody

78 Použit itá literatura A. Blahovec Elektrotechnika 1, 1995 Klaus Tkotz a kol. Příručka pro elektrotechnika, converter.czcz

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové Stejnosměrný proud I Dosud jsme se při studiu elektrického pole zabývali elektrostatikou, která studuje elektrické náboje v klidu. V dalších kapitolách budeme studovat pohybující se náboje elektrický proud.

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, řazení rezistorů

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, řazení rezistorů Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, řazení rezistorů Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: listopad 203 Klíčová slova: rezistor,

Více

Základní elektronické obvody

Základní elektronické obvody Základní elektronické obvody Soustava jednotek Coulomb (C) = jednotka elektrického náboje q Elektrický proud i = náboj, který proteče průřezem vodiče za jednotku času i [A] = dq [C] / dt [s] Volt (V) =

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum:

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 7. 203 Ele stejnosměrný proud (Ohmův zákon, řazení odporů, elektrická práce, výkon, účinnost, Kirchhofovy

Více

1 Zdroj napětí náhradní obvod

1 Zdroj napětí náhradní obvod 1 Zdroj napětí náhradní obvod Příklad 1. Zdroj napětí má na svorkách naprázdno napětí 6 V. Při zatížení odporem 30 Ω klesne napětí na 5,7 V. Co vše můžete o tomto zdroji říci za předpokladu, že je v celém

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTOTECHNCKÁ, OSTAVA, NA JÍZDÁNĚ 30, p. o. ELEKTOTECHNKA ng. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Základní pojmy...4 Mezinárodní soustava jednotek...4 Násobky a díly jednotek...4 Stavba atomu...5

Více

3. Elektrický náboj Q [C]

3. Elektrický náboj Q [C] 3. Elektrický náboj Q [C] Atom se skládá z neutronů, protonů a elektronů. Elektrony mají záporný náboj, protony mají kladný náboj a neutrony jsou bez náboje. Protony jsou společně s neutrony v jádře atomu

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu..07/.5.00/34.058 Číslo materiálu VY_3_INOVAE_ENI_3.ME_0_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Shrnutí: Náboj a síla = Coulombova síla: - Síla jíž na sebe náboje Q působí je stejná - Pozn.: hledám-li velikost, tak jen dosadím,

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT,

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, 1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, JEDNOTEK A JEJICH PŘEVODŮ FYZIKÁLNÍ VELIČINY Fyzikálními veličinami charakterizujeme a popisujeme vlastnosti fyzikálních objektů parametry stavů, ve

Více

VÝKON ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE

VÝKON ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice VÝKON ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Semestrální práce RLC obvody Michaela Šebestová 28.6.2009 Obsah 1 Úvod 2 Teorie elektrotechniky 2.1 Použité teorémy fyziky 2.1.1

Více

Elektrotechnika. Bc. Mgr. Roman Hodslavský. Elektronická učebnice

Elektrotechnika. Bc. Mgr. Roman Hodslavský. Elektronická učebnice Elektrotechnika Elektronická učebnice Bc. Mgr. Roman Hodslavský Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ..07/..07/03.007 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Přehled fyzikálních veličin a symbolů...

Více

4.2.12 Spojování rezistorů I

4.2.12 Spojování rezistorů I 4.2.2 Spojování rezistorů Předpoklady: 4, 4207, 420 Jde nám o to nahradit dva nebo více rezistorů jedním rezistorem tak, aby nebylo zvenku možné poznat rozdíl. Nová součástka se musí vzhledem ke zbytku

Více

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 2 Fyzikální veličiny a jednotky,

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

CZ.1.07/1.1.30/01,0038

CZ.1.07/1.1.30/01,0038 Jitka oubalová Elektrotechnika Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Z..7/../,8 Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Střední průmyslová škola

Více

pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Voltampérová charakteristika spotřebiče Eva Bochníčková

pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Voltampérová charakteristika spotřebiče Eva Bochníčková pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Eva Bochníčková Výstup RVP: Klíčová slova: žák měří vybrané veličiny vhodnými metodami, zpracuje získaná data formou grafu; porovná získanou závislost s

Více

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu.

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON CÍL EXPERIMENTU Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. MODULY A SENZORY PC + program NeuLog TM USB modul USB 200 senzor napětí

Více

13 Vznik elektrického proudu

13 Vznik elektrického proudu 13 Vznik elektrického proudu Historické poznámky 1. polovina 19. století: žeň objevů v oblasti elektromagnetismu Luigi Galvani (1737 1798): italský lékař a fyzik; průkopník moderního porodnictví; objevil,

Více

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky 6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky Úkoly měření: 1. Sestrojte obvod pro určení vnitřního odporu zdroje. 2. Určete elektromotorické napětí zdroje a hodnotu vnitřního odporu zdroje

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_2_Elektrický proud v kovech Ing. Jakub Ulmann 1 Elektrický proud a jeho vlastnosti 1.1 Elektrický proud

Více

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů G Gymnázium Hranice Přírodní vědy

Více

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

objemu Sv - (tj. ä - Sv - ), kde ä + a ä - jsou objemové

objemu Sv - (tj. ä - Sv - ), kde ä + a ä - jsou objemové 206 20 ELEKTRICKÝ PROUD Ohmův zákon Rovnice kontinuity elektrického proudu, Maxwellův relaxační čas Elektromotorické napětí Kirchhoffovy zákony Práce a výkon elektrického proudu Vodiče jsme předběžně definovali

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

energetická gramotnost

energetická gramotnost Odborné vzdělávání a energetická gramotnost Berta Rychlíkov ková Ostravská univerzita v Ostravě Energetická gramotnost Energetickou gramotnost je nutné formulovat z hlediska potřeb společnosti, současn

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny. Psaní testu Pokyny k vypracování testu: Za nesprávné odpovědi se poměrově odečítají body. Pro splnění testu je možné využít možnosti neodpovědět maximálně u šesti o tázek. Doba trvání je 90 minut. Způsob

Více

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem 4..3 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem Předpoklady: 405, 407, 40 Nejde o dva, ale pouze o jeden druh součástky (reostat) ve dvou různých zapojeních (jako reostat a jako potenciometr).

Více

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 24. 7. 212 Název zpracovaného celku: KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Fyzikální veličiny popisují vlastnosti, stavy a změny hmotných

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 9 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku zenerovy diody v propustném i závěrném směru. Charakteristiky znázorněte graficky. b) Vypočtěte a graficky znázorněte statický odpor diody

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

elektrický náboj elektrické pole

elektrický náboj elektrické pole elektrický náboj a elektrické pole Charles-Augustin de Coulomb elektrický náboj a jeho vlastnosti Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz

Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz Fyzika úloha č. 14 Zatěžovací charakteristika zdroje Cíle Autor: Jan Sigl Změřit zatěžovací charakteristiku různých zdrojů stejnosměrného napětí. Porovnat je, určit elektromotorické

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XI Název: Charakteristiky diody Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 9.1.2009 Odevzdal

Více

Základy elektrotechniky řešení příkladů

Základy elektrotechniky řešení příkladů Název vzdělávacího programu Základy elektrotechniky řešení příkladů rčeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Autor ng. Petr Vavřiňák Název a sídlo školy Střední

Více

Přepočty jednotlivých veličin

Přepočty jednotlivých veličin Program VIKLAN - modul Jednotky Použité vzorce a výpočetní postupy Vypracoval: Ing. Josef Spilka Dne: 11. 3. 2011 Revize č. 1: Ing. Josef Spilka Dne: 26. 5. 2011 Způsob výpočtu Obecně Každá veličina má

Více

základní vzdělávání druhý stupeň

základní vzdělávání druhý stupeň Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Pavel Broža Datum 5. ledna. 2014 Ročník 8. a 9. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Fyzika Tematický okruh

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie PRÁCE A ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Práce Pokud síla vyvolává pohyb Fyzikální veličina ( odvozená ) značka: W základní jednotka: Joule ( J ) Vztah pro výpočet práce: W = F s Práce

Více

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-16 Téma: Práce a energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TEST Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso 1 Účinnost

Více

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství Vytvořeno v

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

Řešení slovních úloh pomocí lineárních rovnic

Řešení slovních úloh pomocí lineárních rovnic Řešení slovních úloh pomocí lineárních rovnic Řešení slovních úloh představuje spojení tří, dnes bohužel nelehkých, úloh porozumění čtenému textu (pochopení zadání), jeho matematizaci (převedení na rovnici)

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: ELEKTŘINA A MAGNETISMUS FYZIKA JANA SUCHOMELOVÁ 01 - Elektrické pole elektrická síla

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

Úvod. rovinný úhel např. ϕ radián rad prostorový úhel např. Ω steradián sr

Úvod. rovinný úhel např. ϕ radián rad prostorový úhel např. Ω steradián sr Úvod Fyzikální veličina je jakákoliv objektivní vlastnost hmoty, jejíž hodnotu lze změřit nebo spočítat. Fyzikálním veličinám přiřazujeme určitou hodnotu (velikost). Hodnota dané veličiny je udávána prostřednictvím

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Elektrická energie Vojtěch Beneš žák měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření, aplikuje s porozuměním termodynamické

Více

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Učební osnova vyučovacího předmětu elektrotechnika Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí

Více

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík Martin Černík Liberec 2014 . Text a ilustrace: Ing. Martin Černík, Ph.D. Revize textu: doc. Ing. Milan Kolář, CSc. Recenze: Ing. Jan Václavík c Martin Černík, Liberec 2014 Technická univerzita v Liberci

Více

Protokol o měření. Jak ho správně zpracovat

Protokol o měření. Jak ho správně zpracovat Protokol o měření Jak ho správně zpracovat OBSAH Co je to protokol? Forma a struktura Jednotlivé části protokolu Příklady Další tipy pro zpracování Co je to protokol o měření? Jedná se o záznam praktického

Více

Soustava SI FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

Soustava SI FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Soustava SI FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Mezinárodní soustava jednotek SI Systéme Internationald Unités (Mezinárodní soustava jednotek) zavedena dohodou v roce 1960 Rozdělení Základní jednotky Odvozené

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS VII. Stejnosměrné obvody Obsah 7 STEJNOSMĚNÉ OBVODY 7. ÚVOD 7. ELEKTOMOTOICKÉ NAPĚTÍ 3 7.3 EZISTOY V SÉIOVÉM A PAALELNÍM ZAPOJENÍ 5 7.4 KICHHOFFOVY ZÁKONY 6 7.5 MĚŘENÍ NAPĚTÍ A

Více

FYZIKA, SI, NÁSOBKY A DÍLY, SKALÁR A VEKTOR, PŘEVODY TEORIE. Fyzika. Fyzikální veličiny a jednotky

FYZIKA, SI, NÁSOBKY A DÍLY, SKALÁR A VEKTOR, PŘEVODY TEORIE. Fyzika. Fyzikální veličiny a jednotky Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Vladislav Válek MGV_F_SS_1S1_D01_Z_MECH_Uvod_PL Člověk a příroda Fyzika Mechanika Úvod Fyzika, SI, násobky a

Více

mové techniky budov ení- ochrana osob, budov, prostor a předmp Zabezpečovac zení Ing. Jan Vaňuš N 716 tel.: 59 699 1509 vanus@vsb.czvsb.

mové techniky budov ení- ochrana osob, budov, prostor a předmp Zabezpečovac zení Ing. Jan Vaňuš N 716 tel.: 59 699 1509 vanus@vsb.czvsb. Základy Systémov mové techniky budov 6 přednáška Ing. Jan Vaňuš N 716 tel.: 59 699 1509 email: jan.vanus vanus@vsb.czvsb.cz http://sweb sweb.cz/jan.vanus Lidé stále více pociťují potřebu zajištění vlastního

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE, okres Chomutov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE, okres Chomutov ZÁKLADÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRPČCE, okres Chomutov Autor výukového Materiálu Datum (období) vytvoření materiálu Ročník, pro který je materiál určen Vzdělávací obor tématický okruh ázev materiálu, téma,

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing. Jiří Vlček

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing. Jiří Vlček ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY Ing. Jiří Vlček Soubory Zákl.1 4 jsem zpracoval pro studenty a radioamatéry k bezplatnému používání. Žádám uživatele, aby tuto publikaci v rámci svých možností co nejvíce šířili

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY ŘEŠENÉ PŘÍKLDY K DOPLNĚNÍ ÝKY. TÝDEN Příklad. K baterii s vnitřním napětím a vnitřním odporem i je připojen vnější odpor (viz obr..). rčete proud, který prochází obvodem, úbytek napětí Δ na vnitřním odporu

Více

4.6 Složené soustavy

4.6 Složené soustavy 4.6 Složené soustavy vznikají spojením jednotlivých konstrukčních prvků (tuhých těles, tuhých desek a/nebo bodů) deska deska G G 1 vazby: vnitřní - spojují jednotlivé prvky vnější - připojují soustavu

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Soustava SI, převody jednotek

Soustava SI, převody jednotek Variace 1 Soustava SI, převody jednotek Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Co je fyzika, jednotky

Více

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy:

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy: Opakování středoškolské matematiky Slovo úvodem: Tato pomůcka je určena zejména těm studentům presenčního i kombinovaného studia na VŠFS, kteří na středních školách neprošli dostatečnou průpravou z matematiky

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

CZ.1.07/1.2.00/08.0113

CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti dětíd a žáků,,

Více

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže 1 Měření paralelní kompenzace v zapoení do troúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže íle úlohy: Trofázová paralelní kompenzace e v praxi honě využívaná. Úloha studenty seznámí s vlivem

Více