Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek."

Transkript

1 Zadávací dokumentace Název zakázky: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Obsah: 1. Zadavatel 2. Zakázka 2.1 Druh zakázky 2.2 Předmět zakázky Popis Rozsah požadovaných prací 3. Délka trvání zakázky, harmonogram, místo realizace 4. Vymezení úlohy zadavatele při realizaci zakázky 5. Vymezení úlohy realizátora při realizaci zakázky 6. Kvalifikační požadavky na realizátora 6.1 Oprávnění k podnikání 6.2 Základní kvalifikační kritéria 6.3 Specifická kvalifikační kritéria 7. Nabídková cena 8. Platební podmínky 9. Další zadávací podmínky 10. Formální požadavky 11. Průběh zadávacího řízení 12. Kritéria pro hodnocení nabídky Přílohy: 1. Průvodní list nabídky 2. Obsah nabídky 3. Prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií 4. Seznam významných služeb 1

2 ZADAVATEL Obchodní firma: SOME Jindřichův Hradec s.r.o. Právní forma: společnost s ručením omezeným Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele ve věci zakázky: Ing. Bohdan Soukup IČO: DIČ: CZ Sídlo: Jarošovská 1267/II, Jindřichův Hradec Kontaktní osoba: Zuzana Jirušková Telefon: , mobil: www stránky: 1. ZAKÁZKA 1.1 Druh zakázky Zakázka na dodávku služeb 1.2 Předmět zakázky Zajištění vzdělávání v rámci projektu : Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek, pro SOME J.Hradec s.r.o Popis Vzdělávání bude zahrnovat: Nastavení procesu prodeje Manažerské dovednosti I. 1 modul Vzdělávání vedoucích Manažerské dovednosti II. 5 modulů Vzdělávání zaměstnanců Prodejní dovednosti I. 4 moduly Vzdělávání zaměstnanců Prodejní dovednosti II. 3 moduly Celkem je jedná o 13 modulů, jejichž popis a termíny je uvedeny v následující tabulce: Název vzdělávací aktivity: Popis vzdělávací aktivity: Termín realizace: Modul č. 1 Nastavení procesu prodeje Manažerské dovednosti I. Obsahem tohoto modulu je definování společných vizí, strategií a cílů zaměřených na nastavení a podporu řízení prodeje v rámci nových způsobů, možností a příležitostí. Identifikace klíčových míst s největším dopadem na výsledky obchodního procesu, soupis problematických míst z pohledu prodejců a vedoucích prodeje. Doporučené nastavení procesu, zavedení zpětné vazby procesu. Sestavení směrnice popisující proces a jednotlivé kompetence. Facilitace.Workshop. Listopad dny, tzn. celkem 2 dny Workshop 2

3 Vzdělávání vedoucích Manažerské dovednosti II Modul č.1 Situační vedení Modul č. 2 - Rozvojové pohovory, vyhodnocení práce Modul č. 3 - Řízení a příprava porad, nefinanční motivace Modul č. 4 Sociální dovednosti a postoj, vedení těžkých rozhovorů Modul č. 5 Individuální koučink vedoucích Obsahem tohoto modulu je úvod do řízení prodeje a rozvoje prodejního týmu, styly a typy řízení, motivování a zvyšování výkonnosti zaměstnanců v řídící praxi, rozvoj a kultivace všestrannosti pracovníků, modelové situace, diskuse. Obsahem tohoto modulu je úvod do metod vedení rozvojových pohovorů se zaměstnanci, způsoby mzdové i nemzdové motivace, vedení hodnotících pohovorů, trénink, diskuse, zpětná vazba. Obsahem tohoto modulu je efektivní vedení porad, přehled a rozbor účinků porad, principy chování a vystupování účastníků porady, příprava na poradu a její průběh, hlavní nedostatky a možnosti jejich odstranění, trénink a analýza chování v modelových případech, sdělování důležitých informací, skupinové hodnocení, základy facilitace. Obsahem tohoto modulu je členění skupin, jaký je rozdíl mezi skupinou a pracovním týmem, od skupin k týmům - výhody týmové práce, znaky efektivního týmu, jak sestavit výkonný tým, týmové role členů (Belbin), skupinová soudržnost, týmové řešení problémů (brainwritting), symptomy týmových problémů, řešení konfliktních situací konfliktní situace na pracovišti i v domácím prostředí, pravidla pracovní psychohygieny a cvičení, cvičení na řešení konfliktních situací v praxi, příznaky stresu a reakce organismu, typické stresové situace v práci, metody vyrovnávání se se stresem, konflikty a jak jim čelit - nejčastější řešení konfliktů, chybné reakce na konflikt a agresi, jak řešit konflikty: test sebepoznání a demonstrace správného řešení, výcvik řešení konfliktů a převedení do racionální věcné roviny, asertivita - základy asertivního přístupu - test asertivity, asertivní práva, asertivní výcvik - otevřená a přirozená komunikace, jak požádat, jak říci ne, asertivní techniky a jejich využívání v praxi, jak a kdy uzavírat přijatelný kompromis, atd. Obsahem tohoto modulu je vedení pracovní skupiny, zásady leadershipu, řídící a Listopad dny, tzn. celkem 3 dny Prosinec dny, tzn. celkem 3 dny Leden dny, tz n. celkem 2 dny Únor dny, tzn. celkem 2 dny Březen - duben

4 výkonné funkce vedoucího pracovníka, sebereflexe a sebekontrola, aktivní naslouchání jako základ empatie, zvládání emocí, vedení těžkých pohovorů, koučování, základní principy koučování, koučování v praxi, atd. Osobní pohovory, účast lektora při výkonu práce, skupinové zhodnocení.identifikace klíčových míst ke zlepšení a setavení rozvojového plánu. Každého modulu se zúčastní minimálně 20 osob. 6 dnů, tzn. celkem 6 dnů Vzdělávání zaměstnanců Prodejní dovednosti 1. Název vzdělávací aktivity: Popis vzdělávací aktivity: Termín realizace: Modul č. 1 Řízení vztahu se zákazníkem Obsahem tohoto modulu je efektivní řízení obchodu, prodejní cyklus, identifikace fází potřeby, postupy a strategie v jednotlivých fázích obchodního případu. Trénink, videonahrávky, diskuse. Leden dny, tzn. celkem 3 dny Modul č.2 Prodejní rozhovory, vyjednávání Modul č. 3 Sebereflexe a sebemotivace, vedení těžkých rozhovorů Obsahem tohoto modulu je vedení prodejního rozhovoru se zákazníkem, umění vyjednávat v obtížných situacích. Techniky vyjednávání, zjišťování potřeb, aktivní naslouchání, návrhy řešení, argumentace. Trénink, videonahrávky, diskuse. Obsahem tohoto modulu je vedení složitých rozhovorů se zákazníky, zvládání emocí zákazníka, zvládání svých emocí, techniky a nástroje sebemotivace a sebereflexe. Trénink, videonahrávky, diskuse. Leden dny, tzn. celkem 3 dny Březen dny, tzn. celkem 3 dny Modul č. 4 Nakládání s odpady Každého modulu se zúčastní minimálně 20 osob. Obsahem tohoto modulu je seznámení s platnou legislativou v oblasti nakládání s odpady a její aplikaci na firmu. Zákon 477/01 Sb. O odpadech v platném znění, zákon 185/01 Sb. O obalech v platném znění. Dopady legislativy na proces prodeje a servisu automobilů. Návrh na opatření na změnu procesů řízení firmy v oblasti nakládání s odpady. Březen dny, tz n. celkem 2 dny Vzdělávání zaměstnanců Prodejní dovednosti II. Název vzdělávací aktivity: Popis vzdělávací aktivity: Termín realizace: Modul č. 1 Důvěra zákazníka Obsahem tohoto modulu je naučit se, jak udržet důvěru zákazníka při řešení Listopad

5 Modul č.2 Náročná komunikace Modul č. 3 Zvládání námitek standardních případů, zjišťování potřeb klienta, aktivní naslouchání, příprava na rozhovor, osobní přístup a jeho základní prvky. Trénink, zpětná vazba, diskuse. Obsahem tohoto modulu jsou základní principy náročné komunikace,jak zvládat emotivního zákazníka, jak sdělovat nepříjemné zprávy, zvládání vlastních emocí. Trénink, zpětná vazba, diskuse. Obsahem tohoto modulu jsou formy zvládání námitek, argumentace ve složitých situacích, databanka odpovědí na námitky, získání a udržení důvěry klienta při zvládání námitek. Trénink, zpětná vazba, diskuse. 2 dny, tzn. celkem 2 dny Listopad dny, tzn. celkem 2 dny Listopad dny, tzn. celkem 2 dny Každého modulu se zúčastní minimálně 20 osob Rozsah požadovaných prací Realizátor provede školení všech požadovaných modulů ve stanoveném harmonogramu. Zajistí také pro všechny účastníky školicí materiály a technické pomůcky potřebné pro provedení školení (včetně instalace a příp. servisu). Po každém modulu provede přezkoušení účastníků formou písemného testu s jeho následným vyhodnocením. Zajistí také, aby všichni účastníci vyplnili dotazník hodnocení absolvovaného modulu a dotazník na celkové zhodnocení projektu a provede jejich vyhodnocení. Na posledním modulu zajistí jeho moderování, provede prezentaci výsledků testů, výsledků hodnocení školení účastníky a další aktivity uvedené v popisu modulu. 5

6 Rozsah požadovaných prací Realizátor provede školení všech požadovaných modulů dle stanoveného harmonogramu. Zajistí pro všechny účastníky školicí materiály a technické pomůcky potřebné pro provedení školení.po skončení každého modulu provede vyhodnocení písemnou formou a předá zadavateli. Zajistí také, aby všichni účastníci projektu vyplnili dotazník hodnocení absolvovaného modulu a dotazník na celkové zhodnocení projektu a provede jejich vyhodnocení. Na posledním modulu zajistí jeho moderování, provede prezentaci výsledků testů, výsledků hodnocení školení účastníky. 2. DÉLKA TRVÁNÍ ZAKÁZKY, HARMONOGRAM, MÍSTO REALIZACE Vzdělávací aktivity, které jsou předmětem zakázky budou probíhat v termínu listopad 2006 prosinec Přesné termíny konání jednotlivých školení navrhne zadavatel a jejich předběžný termín bude stanoven ve smlouvě s dodavatelem. Výuka bude probíhat v místech působnosti firmy SOME Jindřichův Hradec s.r.o.. 4. VYMEZENÍ ÚLOHY ZADAVATELE PŘI REALIZACI ZAKÁZKY Zadavatel bude vykonávat funkci organizačního vedoucího projektu a bude průběžně kontrolovat a vyhodnocovat činnost školitele. Zadavatel také zajistí školicí prostory, ubytování a stravné účastníků vzdělávání. Zadavatel si vyhrazuje právo provádět průběžné kontroly plnění smlouvy 5. VYMEZENÍ ÚLOHY REALIZÁTORA A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ ZAKÁZKY Realizátor bude plnit zakázku v souladu s podepsanou smlouvou a zpracovaným harmonogramem zadavatele. Realizátor dodá veškeré školicí materiály pro všechny účastníky a bude používat vlastní školicí pomůcky. Realizátor bude získávat zpětné vazby o výkonech účastníků kurzu a předávat její vyhodnocení včetně získaných materiálů zadavateli. Zpětná vazba se uskuteční po každém uskutečněném modulu. Všichni účastníci na konci každého modulu vyplňovat dotazník o hodnocení školení. Na závěr bude provedeno hodnocení celého projektu účastníky, realizátor provede celkové zhodnocení a seznámí účastníky s výsledky na posledním modulu. 6

7 6. KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY NA REALIZÁTORA 6.1. Oprávnění k podnikání - prokázání oprávnění k podnikání, včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů, má-li být uchazeč nebo zájemce zapsán podle zvláštních právních předpisů, oprávnění k podnikání může uchazeč nebo zájemce doložit ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii Základní kvalifikační kritéria Základní kvalifikační kritéria splňuje uchazeč: - uchazeč není v likvidaci - proti uchazeči nebyl v uplynulých 3 letech prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku - uchazeč neeviduje žádné daňové závazky po splatnosti vůči státu - uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin - uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případu, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek. Pro splnění bodu 6.2 Základní kvalifikační kritéria uchazeč použije přílohu č. 3 Prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií Specifická kvalifikační kritéria Specifická kvalifikační kritéria splňuje uchazeč: - Osvědčením o vzdělání a profesní kvalifikaci osob, které jsou odpovědné za provádění prací. za osoby odpovědné za provádění prací se považují: 1. Manažer vzdělávání /osoba odpovědná za realizaci zakázky ze strany dodavatele/, požadované vzdělání: požadovaná praxe: Je třeba doložit minimálně 1 zakázku s rozsahem plnění nad 1 mil. Kč a nebo dvě zak.s roz. plnění ,- 2. Lektor, požadované vzdělání požadovaná praxe: U těchto osob budou doloženy tyto doklady - doklad o ukončeném požadovaném vzdělání - profesní životopis s uvedením realizovaných zakázek obdobného charakteru, na kterých se příslušná osoba podílela a které mají minimálně obdobný rozsah jako tato zakázka, s tím že bude uvedena funkce, kterou příslušná osoba vykonávala - uvést minimálně 3 firmy, ve kterých lektor realizoval praktický trénink obchodních dovedností přímo v terénu u zákazníků. - doklad o délce požadované praxe. 7

8 - Přehled o technickém vybavení, kterým bude uchazeč disponovat při poskytování služeb. - Seznamem významných služeb poskytnutých v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a připojením osvědčení o řádném poskytnutí služby vyhotoveného veřejným nebo soukromým objednatelem, případně prohlášením dodavatele o poskytnutí služby, není-li možno takového osvědčení od soukromého dodavatele získat. Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního kritéria doložením seznamu významných služeb formou vyplněné tabulky Přehled zájemcem realizovaných zakázek obdobného rozsahu a charakteru, která tvoří přílohu č. 4 Seznam významných služeb. Zakázky obdobného rozsahu a charakteru jsou zakázky v oblasti vzdělávání o celkovém finančním objemu min. 1 mil. Kč za každou jednotlivou zakázku, s podílem prací provedených vlastní kapacitou zájemce min. 60 % finančního objemu. Ke splnění kvalifikačních kritérií doloží zájemce alespoň 2 takové zakázky. Tabulka bude podepsána statutárním orgánem zájemce. Tuto podmínku musí splňovat alespoň jeden z uchazečů, kteří podávají společnou nabídku. Zadavatel může vyloučit uchazeče, který nesplňuje tato stanovená kritéria. 7. NABÍDKOVÁ CENA V nabídkové ceně musí být uvedena cena za předmět plnění bez DPH /DPH samostatně/ a cena včetně DPH. Nabídková cena musí být uvedena v české měně /CZK/. Nabídková cena bude definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné a uznatelné k realizaci předmětu zakázky. Cena bude také uvedena v průvodním listu nabídky. Platnost ceny je do konce realizace zakázky a musí obsahovat veškeré náklady n a splnění zakázky /jakékoliv vícenáklady v průběhu realizace nebudou ze strany zadavatele akceptovány/. Součástí ceny jsou i náklady související s ubytováním stravným, cestovními náhradami lektorů a dalšími činnostmi uvedenými v bodě 5. Limitní cena zakázky je ,- Kč 8. PLATEBNÍ PODMÍNKY Realizátor vystaví faktury do 15 kalendářních dnů od uskutečnění každého modulu se splatností 14 kalendářních dnů. Faktury budou znít na název uskutečněného modulu. Faktury budou vyhotoveny v 1 originále a 2 kopiích. Jejich nedílnou součástí bude dodací list. Všechny faktury v rámci projektu musí být vystaveny na příjemce finanční podpory. 9. DALŠÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Povinnost oznámit nejasnosti v zadávací dokumentaci. Obsahuje-li zadávací dokumentace podle názoru uchazeče jakékoliv nejasnosti, musí zadavatele neprodleně před odevzdáním nabídky o této skutečnosti písemně informovat a upozornit jej na ni /faxem, em nebo dopisem/ 2. Nepřípustné omezení soutěže Nabídky uchazečů, kteří se při zadávacím řízení nebo v souvislosti s ním dopustí nepřípustného omezení soutěže /například domlouváním cen/, budou vyřazeny. 8

9 3. Požadavky na nabídky a/ Každý uchazeč může předložit pouze jedinou nabídku. b/ Pro vypracování nabídky je třeba použít formuláře, které jsou přílohou zadávací dokumentace. Jedná se o přílohu č. 1 Průvodní list nabídky, č. 2- Obsah nabídky, č. 3- Prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií, č. 4 Seznam významných služeb. Nabídky, které nebudou předloženy na formulářích poskytnutých v rámci zadávací dokumentace mohou být z řízení vyřazeny. c/ Nabídka musí být jednoznačná a nesmí o ní panovat žádné pochybnosti. Za početní nesrovnalosti a vzájemně si odporující údaje je zodpovědný uchazeč. Nabídky s výraznými početními chybami nebo s odporujícími si údaji mohou být z řízení vyřazeny. d/ Nabídku je na místě vyhrazeném k tomuto účelu v průvodním listě nabídky nutné právně závazným způsobem podepsat. Nabídky, které nebudou na tomto místě právně závazným způsobem podepsány, budou z řízení vyloučeny. 4. Sdružení uchazečů a/ Sdružení uchazečů musí spolu s nabídkou odevzdat též prohlášení podepsané všemi členy daného sdružení, v němž - budou deklarovat, že po případném přidělení zakázky spojí své síly za účelem její realizace. - Budou vedeni všichni členové sdružení a bude označen zástupce zmocněný pro realizaci smlouvy. - Bude uvedeno, že zmocněný zástupce je vůči zadavateli oprávněn podnikat jménem členů sdružení právně závazné kroky, - Bude uvedeno, že všichni členové sdružení ručí rukou společnou a nerozdílnu. b/ Nabídky sdružení uchazečů, které nebudou obsahovat toto prohlášení nebo budou obsahovat prohlášení bez všech výše uvedených deklarací, mohou být z řízení vyloučeny. c/v případě užšího řízení je nepřípustná nabídka od sdružení uchazečů vytvořeného z oslovených dodavatelů až po odeslání výzvy k podání nabídek. 5. Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci, v opačném případě není nabídka uchazeče úplná. 6. Uchazeč se zavazuje dodržovat pravidla pro publicitu dle platné Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. 7. Zadavatel připouští možnost zajistit plnění zakázky prostřednictvím dalších dodavatelů max. do výše 40 % rozpočtu zakázky. Subdodavatel musí splňovat veškerá kritéria, která jsou platná pro dodavatele, za jejich splnění odpovídá dodavatel a zadavatel si vyhrazuje právo toto ověřit. Uchazeč v nabídce uvede jméno subdodavatele a jaká část zakázky bude jeho prostřednictvím plněna.. 8. Podáním nabídky uchazeč souhlasí s podmínkami, jak je vymezil zadavatel. Splněním podmínek soutěže nevzniká nárok na přijetí nabídky ani na uzavření smlouvy. Zadavatel nepožaduje složení jistoty. Nabídka uchazeče se stane majetkem zadavatele, který se zavazuje, že s nabídkou bude zacházet jako s důvěrným materiálem. 9

10 10. FORMÁLNÍ POŽADAVKY 1.Nabídka bude předložena v českém jazyce, v jednom originále a dvou kopiích v písemné formě a jednou v elektronické podobě /CD/, v uzavřené obálce. 2. Uzavřená obálka musí být opatřena: a. identifikací zakázky b. nápisem NEOTVÍRAT c. adresou uchazeče d. adresou zadavatele. 3. Nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. 4. Nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci 5. Všechny listy nabídky včetně příloh budou očíslovány vzestupnou řadou. 6. Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikovaných v příloze č. 2 obsah nabídky: a/ Průvodní list nabídky pro jeho sestavení uchazeč použije přílohu č. 1 Průvodní list nabídky. b/ Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek jednotlivých kapitol. c/ Doklady jimiž uchazeč splňuje kvalifikační kritéria, d/ Rozpočet zakázky a cenová nabídka, e/ Návrh smlouvy, f/ Podrobný popis specifikace nabízeného plnění, g/ Ostatní dokumenty, které tvoří nabídku 10

11 11. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Termín pro podání nabídky: Nabídky musí být doručeny do do hod. Adresa a místo podání: Místem podání nabídky je sekretariát v sídle zadavatele na adrese SOME Jindřichův Hradec s.r.o., Jarošovská 1267/II, Jindřichův Hradec a to v pracovní dny od hod./ nebo doporučeně poštou. Osobně mohou uchazeči doručit nabídky k rukám Ing. Bohdana Soukupa v sídle zadavatele. Kontaktní osoba pro dotazy na specifikaci zadávacího řízení: Zuzana Jirušková. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu, odmítnout všechny předložené nabídky a nevrátit podané nabídky. Zadávací dokumentace bude přístupná na a na Hodnotící komise v počtu minimálně tří členů, přezkoumá každou jednotlivou nabídku, zda-li je zpracována v požadovaném jazyce, podepsána oprávněnou osobou a z hlediska obsahu a formálních náležitostí úplná. Dále hodnotící komise provede hodnocení nabídek dle kritérií uvedených v kapitole 12 a sestaví pořadí uchazečů sestupně podle počtu bodů, které obdržely jejich nabídky. Hodnotící komise o výsledku výběrového procesu pořídí zápis, ve kterém uvede jmenovitě složení komise, termín konání posouzení nabídek, podrobně zdokumentuje svůj postup při posuzování nabídek, vzniklé problémy, způsob jejich řešení, konečné stanovisko o výběru. Zápis bude podepsán všemi členy hodnotící komise. Vyhodnocení výsledků řízení bude provedeno do a vybraný realizátor zakázky bude písemnou formou vyrozuměn. Výsledek bude také uveřejněn na a na webových stránkách zadavatele. Řízení je neveřejné. Zadavatel se dohodne s uchazečem na znění smlouvy a vybraný uchazeč je povinen poskytnout součinnost při uzavírání smlouvy. Zadavatel bezodkladně uzavře písemnou smlouvu s vybraným uchazečem, a to v souladu se zadáním a nabídkou. V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít se zadavatelem smlouvu, uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí. 11

12 12. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDKY Předložené nabídky budou hodnoceny z hlediska formální a obsahové stránky. Při hodnocení budou použita následující kriteria seřazena dle váhy: Kvalita nabízených služeb : Kvalita realizačního týmu: váha 40 % bude hodnocena obsahová náplň vzdělávacích modulů a způsob provádění zakázky. váha 40 % bude hodnocena podle doložených dokumentů Cena: váha 20 % V Jindřichově Hradci dne Zuzana Jirušková Projektový manažer SOME Jindřichův Hradec s.r.o. Jarošovská 1267/II Jindřichův Hradec Přílohy: Příloha č. 1 - Průvodní list nabídky Příloha č. 2 Obsah nabídky Příloha č. 3 Prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií Příloha č. 4 Seznam významných služeb 12

13 1. Průvodní list nabídky 1. Zakázka zakázky na služby zadané ve zjednodušeném řízení dle příručky pro příjemce OPRLZ, v platném znění Název: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek, Název: Sídlo: 2. Základní identifikační údaje 2.1. Zadavatel SOME Jindřichův Hradec s.r.o. Jarošovská 1267/II IČ: DIČ: CZ Osoba oprávněná jednat jménem Ing. Bohdan Soukup zadavatele ve věci zakázky: Kontaktní osoba: Zuzana Jirušková Kontaktní adresa: Jarošovská 1267/II, Jindřichův Hradec Tel.: Název: Sídlo: IČ: DIČ: Spisová značka v obchodním rejstříku: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Kontaktní osoba: Kontaktní adresa: Tel./fax: Uchazeč 3. Nabídková cena Cena celkem bez DPH: Samostatně DPH (sazba 5 %): Samostatně DPH (sazba 19 %): Cena celkem včetně DPH: 4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena CZK 13

14 5. Oprávněná osoba za uchazeče jednat Podpis oprávněné osoby Titul, jméno, příjmení Funkce 14

15 2. Obsah nabídky 1. Průvodní list nabídky str Obsah nabídky (s uvedením čísel kapitol, čísel stránek, resp. listů) str Prokázání oprávnění k podnikání str Prokázání základních kvalifikačních kritérií str Prokázání specifických kvalifikačních kritérií str Rozpočet zakázky s cenovou nabídkou str. 7. Návrh smlouvy str. 8. Podrobný popis a specifikace nabízeného plnění str. 9. Ostatní dokumenty, které tvoří nabídku str

16 3. Prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií Prohlašuji tímto, že: a) uchazeč není v likvidaci, b) proti uchazeči v uplynulých 3 letech nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku, c) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, d) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce, e) uchazeč nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, popř. bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek. V dne Podpis oprávněné osoby Titul, jméno, příjmení Funkce 16

17 4. Seznam významných služeb Název akce Místo provedení Objednatel Celkový finanční objem poskytnutých služeb v mil. Kč Podíl uchazeče na celkovém objemu poskytnutých služeb v % Období realizace V dne Podpis oprávněné osoby Titul, jméno, příjmení Funkce 17

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o.

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o. Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 10.9. 2009

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/32224 1. Identifikační

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více