Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek."

Transkript

1 Zadávací dokumentace Název zakázky: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Obsah: 1. Zadavatel 2. Zakázka 2.1 Druh zakázky 2.2 Předmět zakázky Popis Rozsah požadovaných prací 3. Délka trvání zakázky, harmonogram, místo realizace 4. Vymezení úlohy zadavatele při realizaci zakázky 5. Vymezení úlohy realizátora při realizaci zakázky 6. Kvalifikační požadavky na realizátora 6.1 Oprávnění k podnikání 6.2 Základní kvalifikační kritéria 6.3 Specifická kvalifikační kritéria 7. Nabídková cena 8. Platební podmínky 9. Další zadávací podmínky 10. Formální požadavky 11. Průběh zadávacího řízení 12. Kritéria pro hodnocení nabídky Přílohy: 1. Průvodní list nabídky 2. Obsah nabídky 3. Prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií 4. Seznam významných služeb 1

2 ZADAVATEL Obchodní firma: SOME Jindřichův Hradec s.r.o. Právní forma: společnost s ručením omezeným Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele ve věci zakázky: Ing. Bohdan Soukup IČO: DIČ: CZ Sídlo: Jarošovská 1267/II, Jindřichův Hradec Kontaktní osoba: Zuzana Jirušková Telefon: , mobil: www stránky: 1. ZAKÁZKA 1.1 Druh zakázky Zakázka na dodávku služeb 1.2 Předmět zakázky Zajištění vzdělávání v rámci projektu : Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek, pro SOME J.Hradec s.r.o Popis Vzdělávání bude zahrnovat: Nastavení procesu prodeje Manažerské dovednosti I. 1 modul Vzdělávání vedoucích Manažerské dovednosti II. 5 modulů Vzdělávání zaměstnanců Prodejní dovednosti I. 4 moduly Vzdělávání zaměstnanců Prodejní dovednosti II. 3 moduly Celkem je jedná o 13 modulů, jejichž popis a termíny je uvedeny v následující tabulce: Název vzdělávací aktivity: Popis vzdělávací aktivity: Termín realizace: Modul č. 1 Nastavení procesu prodeje Manažerské dovednosti I. Obsahem tohoto modulu je definování společných vizí, strategií a cílů zaměřených na nastavení a podporu řízení prodeje v rámci nových způsobů, možností a příležitostí. Identifikace klíčových míst s největším dopadem na výsledky obchodního procesu, soupis problematických míst z pohledu prodejců a vedoucích prodeje. Doporučené nastavení procesu, zavedení zpětné vazby procesu. Sestavení směrnice popisující proces a jednotlivé kompetence. Facilitace.Workshop. Listopad dny, tzn. celkem 2 dny Workshop 2

3 Vzdělávání vedoucích Manažerské dovednosti II Modul č.1 Situační vedení Modul č. 2 - Rozvojové pohovory, vyhodnocení práce Modul č. 3 - Řízení a příprava porad, nefinanční motivace Modul č. 4 Sociální dovednosti a postoj, vedení těžkých rozhovorů Modul č. 5 Individuální koučink vedoucích Obsahem tohoto modulu je úvod do řízení prodeje a rozvoje prodejního týmu, styly a typy řízení, motivování a zvyšování výkonnosti zaměstnanců v řídící praxi, rozvoj a kultivace všestrannosti pracovníků, modelové situace, diskuse. Obsahem tohoto modulu je úvod do metod vedení rozvojových pohovorů se zaměstnanci, způsoby mzdové i nemzdové motivace, vedení hodnotících pohovorů, trénink, diskuse, zpětná vazba. Obsahem tohoto modulu je efektivní vedení porad, přehled a rozbor účinků porad, principy chování a vystupování účastníků porady, příprava na poradu a její průběh, hlavní nedostatky a možnosti jejich odstranění, trénink a analýza chování v modelových případech, sdělování důležitých informací, skupinové hodnocení, základy facilitace. Obsahem tohoto modulu je členění skupin, jaký je rozdíl mezi skupinou a pracovním týmem, od skupin k týmům - výhody týmové práce, znaky efektivního týmu, jak sestavit výkonný tým, týmové role členů (Belbin), skupinová soudržnost, týmové řešení problémů (brainwritting), symptomy týmových problémů, řešení konfliktních situací konfliktní situace na pracovišti i v domácím prostředí, pravidla pracovní psychohygieny a cvičení, cvičení na řešení konfliktních situací v praxi, příznaky stresu a reakce organismu, typické stresové situace v práci, metody vyrovnávání se se stresem, konflikty a jak jim čelit - nejčastější řešení konfliktů, chybné reakce na konflikt a agresi, jak řešit konflikty: test sebepoznání a demonstrace správného řešení, výcvik řešení konfliktů a převedení do racionální věcné roviny, asertivita - základy asertivního přístupu - test asertivity, asertivní práva, asertivní výcvik - otevřená a přirozená komunikace, jak požádat, jak říci ne, asertivní techniky a jejich využívání v praxi, jak a kdy uzavírat přijatelný kompromis, atd. Obsahem tohoto modulu je vedení pracovní skupiny, zásady leadershipu, řídící a Listopad dny, tzn. celkem 3 dny Prosinec dny, tzn. celkem 3 dny Leden dny, tz n. celkem 2 dny Únor dny, tzn. celkem 2 dny Březen - duben

4 výkonné funkce vedoucího pracovníka, sebereflexe a sebekontrola, aktivní naslouchání jako základ empatie, zvládání emocí, vedení těžkých pohovorů, koučování, základní principy koučování, koučování v praxi, atd. Osobní pohovory, účast lektora při výkonu práce, skupinové zhodnocení.identifikace klíčových míst ke zlepšení a setavení rozvojového plánu. Každého modulu se zúčastní minimálně 20 osob. 6 dnů, tzn. celkem 6 dnů Vzdělávání zaměstnanců Prodejní dovednosti 1. Název vzdělávací aktivity: Popis vzdělávací aktivity: Termín realizace: Modul č. 1 Řízení vztahu se zákazníkem Obsahem tohoto modulu je efektivní řízení obchodu, prodejní cyklus, identifikace fází potřeby, postupy a strategie v jednotlivých fázích obchodního případu. Trénink, videonahrávky, diskuse. Leden dny, tzn. celkem 3 dny Modul č.2 Prodejní rozhovory, vyjednávání Modul č. 3 Sebereflexe a sebemotivace, vedení těžkých rozhovorů Obsahem tohoto modulu je vedení prodejního rozhovoru se zákazníkem, umění vyjednávat v obtížných situacích. Techniky vyjednávání, zjišťování potřeb, aktivní naslouchání, návrhy řešení, argumentace. Trénink, videonahrávky, diskuse. Obsahem tohoto modulu je vedení složitých rozhovorů se zákazníky, zvládání emocí zákazníka, zvládání svých emocí, techniky a nástroje sebemotivace a sebereflexe. Trénink, videonahrávky, diskuse. Leden dny, tzn. celkem 3 dny Březen dny, tzn. celkem 3 dny Modul č. 4 Nakládání s odpady Každého modulu se zúčastní minimálně 20 osob. Obsahem tohoto modulu je seznámení s platnou legislativou v oblasti nakládání s odpady a její aplikaci na firmu. Zákon 477/01 Sb. O odpadech v platném znění, zákon 185/01 Sb. O obalech v platném znění. Dopady legislativy na proces prodeje a servisu automobilů. Návrh na opatření na změnu procesů řízení firmy v oblasti nakládání s odpady. Březen dny, tz n. celkem 2 dny Vzdělávání zaměstnanců Prodejní dovednosti II. Název vzdělávací aktivity: Popis vzdělávací aktivity: Termín realizace: Modul č. 1 Důvěra zákazníka Obsahem tohoto modulu je naučit se, jak udržet důvěru zákazníka při řešení Listopad

5 Modul č.2 Náročná komunikace Modul č. 3 Zvládání námitek standardních případů, zjišťování potřeb klienta, aktivní naslouchání, příprava na rozhovor, osobní přístup a jeho základní prvky. Trénink, zpětná vazba, diskuse. Obsahem tohoto modulu jsou základní principy náročné komunikace,jak zvládat emotivního zákazníka, jak sdělovat nepříjemné zprávy, zvládání vlastních emocí. Trénink, zpětná vazba, diskuse. Obsahem tohoto modulu jsou formy zvládání námitek, argumentace ve složitých situacích, databanka odpovědí na námitky, získání a udržení důvěry klienta při zvládání námitek. Trénink, zpětná vazba, diskuse. 2 dny, tzn. celkem 2 dny Listopad dny, tzn. celkem 2 dny Listopad dny, tzn. celkem 2 dny Každého modulu se zúčastní minimálně 20 osob Rozsah požadovaných prací Realizátor provede školení všech požadovaných modulů ve stanoveném harmonogramu. Zajistí také pro všechny účastníky školicí materiály a technické pomůcky potřebné pro provedení školení (včetně instalace a příp. servisu). Po každém modulu provede přezkoušení účastníků formou písemného testu s jeho následným vyhodnocením. Zajistí také, aby všichni účastníci vyplnili dotazník hodnocení absolvovaného modulu a dotazník na celkové zhodnocení projektu a provede jejich vyhodnocení. Na posledním modulu zajistí jeho moderování, provede prezentaci výsledků testů, výsledků hodnocení školení účastníky a další aktivity uvedené v popisu modulu. 5

6 Rozsah požadovaných prací Realizátor provede školení všech požadovaných modulů dle stanoveného harmonogramu. Zajistí pro všechny účastníky školicí materiály a technické pomůcky potřebné pro provedení školení.po skončení každého modulu provede vyhodnocení písemnou formou a předá zadavateli. Zajistí také, aby všichni účastníci projektu vyplnili dotazník hodnocení absolvovaného modulu a dotazník na celkové zhodnocení projektu a provede jejich vyhodnocení. Na posledním modulu zajistí jeho moderování, provede prezentaci výsledků testů, výsledků hodnocení školení účastníky. 2. DÉLKA TRVÁNÍ ZAKÁZKY, HARMONOGRAM, MÍSTO REALIZACE Vzdělávací aktivity, které jsou předmětem zakázky budou probíhat v termínu listopad 2006 prosinec Přesné termíny konání jednotlivých školení navrhne zadavatel a jejich předběžný termín bude stanoven ve smlouvě s dodavatelem. Výuka bude probíhat v místech působnosti firmy SOME Jindřichův Hradec s.r.o.. 4. VYMEZENÍ ÚLOHY ZADAVATELE PŘI REALIZACI ZAKÁZKY Zadavatel bude vykonávat funkci organizačního vedoucího projektu a bude průběžně kontrolovat a vyhodnocovat činnost školitele. Zadavatel také zajistí školicí prostory, ubytování a stravné účastníků vzdělávání. Zadavatel si vyhrazuje právo provádět průběžné kontroly plnění smlouvy 5. VYMEZENÍ ÚLOHY REALIZÁTORA A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ ZAKÁZKY Realizátor bude plnit zakázku v souladu s podepsanou smlouvou a zpracovaným harmonogramem zadavatele. Realizátor dodá veškeré školicí materiály pro všechny účastníky a bude používat vlastní školicí pomůcky. Realizátor bude získávat zpětné vazby o výkonech účastníků kurzu a předávat její vyhodnocení včetně získaných materiálů zadavateli. Zpětná vazba se uskuteční po každém uskutečněném modulu. Všichni účastníci na konci každého modulu vyplňovat dotazník o hodnocení školení. Na závěr bude provedeno hodnocení celého projektu účastníky, realizátor provede celkové zhodnocení a seznámí účastníky s výsledky na posledním modulu. 6

7 6. KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY NA REALIZÁTORA 6.1. Oprávnění k podnikání - prokázání oprávnění k podnikání, včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů, má-li být uchazeč nebo zájemce zapsán podle zvláštních právních předpisů, oprávnění k podnikání může uchazeč nebo zájemce doložit ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii Základní kvalifikační kritéria Základní kvalifikační kritéria splňuje uchazeč: - uchazeč není v likvidaci - proti uchazeči nebyl v uplynulých 3 letech prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku - uchazeč neeviduje žádné daňové závazky po splatnosti vůči státu - uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin - uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případu, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek. Pro splnění bodu 6.2 Základní kvalifikační kritéria uchazeč použije přílohu č. 3 Prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií Specifická kvalifikační kritéria Specifická kvalifikační kritéria splňuje uchazeč: - Osvědčením o vzdělání a profesní kvalifikaci osob, které jsou odpovědné za provádění prací. za osoby odpovědné za provádění prací se považují: 1. Manažer vzdělávání /osoba odpovědná za realizaci zakázky ze strany dodavatele/, požadované vzdělání: požadovaná praxe: Je třeba doložit minimálně 1 zakázku s rozsahem plnění nad 1 mil. Kč a nebo dvě zak.s roz. plnění ,- 2. Lektor, požadované vzdělání požadovaná praxe: U těchto osob budou doloženy tyto doklady - doklad o ukončeném požadovaném vzdělání - profesní životopis s uvedením realizovaných zakázek obdobného charakteru, na kterých se příslušná osoba podílela a které mají minimálně obdobný rozsah jako tato zakázka, s tím že bude uvedena funkce, kterou příslušná osoba vykonávala - uvést minimálně 3 firmy, ve kterých lektor realizoval praktický trénink obchodních dovedností přímo v terénu u zákazníků. - doklad o délce požadované praxe. 7

8 - Přehled o technickém vybavení, kterým bude uchazeč disponovat při poskytování služeb. - Seznamem významných služeb poskytnutých v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a připojením osvědčení o řádném poskytnutí služby vyhotoveného veřejným nebo soukromým objednatelem, případně prohlášením dodavatele o poskytnutí služby, není-li možno takového osvědčení od soukromého dodavatele získat. Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního kritéria doložením seznamu významných služeb formou vyplněné tabulky Přehled zájemcem realizovaných zakázek obdobného rozsahu a charakteru, která tvoří přílohu č. 4 Seznam významných služeb. Zakázky obdobného rozsahu a charakteru jsou zakázky v oblasti vzdělávání o celkovém finančním objemu min. 1 mil. Kč za každou jednotlivou zakázku, s podílem prací provedených vlastní kapacitou zájemce min. 60 % finančního objemu. Ke splnění kvalifikačních kritérií doloží zájemce alespoň 2 takové zakázky. Tabulka bude podepsána statutárním orgánem zájemce. Tuto podmínku musí splňovat alespoň jeden z uchazečů, kteří podávají společnou nabídku. Zadavatel může vyloučit uchazeče, který nesplňuje tato stanovená kritéria. 7. NABÍDKOVÁ CENA V nabídkové ceně musí být uvedena cena za předmět plnění bez DPH /DPH samostatně/ a cena včetně DPH. Nabídková cena musí být uvedena v české měně /CZK/. Nabídková cena bude definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné a uznatelné k realizaci předmětu zakázky. Cena bude také uvedena v průvodním listu nabídky. Platnost ceny je do konce realizace zakázky a musí obsahovat veškeré náklady n a splnění zakázky /jakékoliv vícenáklady v průběhu realizace nebudou ze strany zadavatele akceptovány/. Součástí ceny jsou i náklady související s ubytováním stravným, cestovními náhradami lektorů a dalšími činnostmi uvedenými v bodě 5. Limitní cena zakázky je ,- Kč 8. PLATEBNÍ PODMÍNKY Realizátor vystaví faktury do 15 kalendářních dnů od uskutečnění každého modulu se splatností 14 kalendářních dnů. Faktury budou znít na název uskutečněného modulu. Faktury budou vyhotoveny v 1 originále a 2 kopiích. Jejich nedílnou součástí bude dodací list. Všechny faktury v rámci projektu musí být vystaveny na příjemce finanční podpory. 9. DALŠÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Povinnost oznámit nejasnosti v zadávací dokumentaci. Obsahuje-li zadávací dokumentace podle názoru uchazeče jakékoliv nejasnosti, musí zadavatele neprodleně před odevzdáním nabídky o této skutečnosti písemně informovat a upozornit jej na ni /faxem, em nebo dopisem/ 2. Nepřípustné omezení soutěže Nabídky uchazečů, kteří se při zadávacím řízení nebo v souvislosti s ním dopustí nepřípustného omezení soutěže /například domlouváním cen/, budou vyřazeny. 8

9 3. Požadavky na nabídky a/ Každý uchazeč může předložit pouze jedinou nabídku. b/ Pro vypracování nabídky je třeba použít formuláře, které jsou přílohou zadávací dokumentace. Jedná se o přílohu č. 1 Průvodní list nabídky, č. 2- Obsah nabídky, č. 3- Prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií, č. 4 Seznam významných služeb. Nabídky, které nebudou předloženy na formulářích poskytnutých v rámci zadávací dokumentace mohou být z řízení vyřazeny. c/ Nabídka musí být jednoznačná a nesmí o ní panovat žádné pochybnosti. Za početní nesrovnalosti a vzájemně si odporující údaje je zodpovědný uchazeč. Nabídky s výraznými početními chybami nebo s odporujícími si údaji mohou být z řízení vyřazeny. d/ Nabídku je na místě vyhrazeném k tomuto účelu v průvodním listě nabídky nutné právně závazným způsobem podepsat. Nabídky, které nebudou na tomto místě právně závazným způsobem podepsány, budou z řízení vyloučeny. 4. Sdružení uchazečů a/ Sdružení uchazečů musí spolu s nabídkou odevzdat též prohlášení podepsané všemi členy daného sdružení, v němž - budou deklarovat, že po případném přidělení zakázky spojí své síly za účelem její realizace. - Budou vedeni všichni členové sdružení a bude označen zástupce zmocněný pro realizaci smlouvy. - Bude uvedeno, že zmocněný zástupce je vůči zadavateli oprávněn podnikat jménem členů sdružení právně závazné kroky, - Bude uvedeno, že všichni členové sdružení ručí rukou společnou a nerozdílnu. b/ Nabídky sdružení uchazečů, které nebudou obsahovat toto prohlášení nebo budou obsahovat prohlášení bez všech výše uvedených deklarací, mohou být z řízení vyloučeny. c/v případě užšího řízení je nepřípustná nabídka od sdružení uchazečů vytvořeného z oslovených dodavatelů až po odeslání výzvy k podání nabídek. 5. Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci, v opačném případě není nabídka uchazeče úplná. 6. Uchazeč se zavazuje dodržovat pravidla pro publicitu dle platné Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. 7. Zadavatel připouští možnost zajistit plnění zakázky prostřednictvím dalších dodavatelů max. do výše 40 % rozpočtu zakázky. Subdodavatel musí splňovat veškerá kritéria, která jsou platná pro dodavatele, za jejich splnění odpovídá dodavatel a zadavatel si vyhrazuje právo toto ověřit. Uchazeč v nabídce uvede jméno subdodavatele a jaká část zakázky bude jeho prostřednictvím plněna.. 8. Podáním nabídky uchazeč souhlasí s podmínkami, jak je vymezil zadavatel. Splněním podmínek soutěže nevzniká nárok na přijetí nabídky ani na uzavření smlouvy. Zadavatel nepožaduje složení jistoty. Nabídka uchazeče se stane majetkem zadavatele, který se zavazuje, že s nabídkou bude zacházet jako s důvěrným materiálem. 9

10 10. FORMÁLNÍ POŽADAVKY 1.Nabídka bude předložena v českém jazyce, v jednom originále a dvou kopiích v písemné formě a jednou v elektronické podobě /CD/, v uzavřené obálce. 2. Uzavřená obálka musí být opatřena: a. identifikací zakázky b. nápisem NEOTVÍRAT c. adresou uchazeče d. adresou zadavatele. 3. Nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. 4. Nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci 5. Všechny listy nabídky včetně příloh budou očíslovány vzestupnou řadou. 6. Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikovaných v příloze č. 2 obsah nabídky: a/ Průvodní list nabídky pro jeho sestavení uchazeč použije přílohu č. 1 Průvodní list nabídky. b/ Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek jednotlivých kapitol. c/ Doklady jimiž uchazeč splňuje kvalifikační kritéria, d/ Rozpočet zakázky a cenová nabídka, e/ Návrh smlouvy, f/ Podrobný popis specifikace nabízeného plnění, g/ Ostatní dokumenty, které tvoří nabídku 10

11 11. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Termín pro podání nabídky: Nabídky musí být doručeny do do hod. Adresa a místo podání: Místem podání nabídky je sekretariát v sídle zadavatele na adrese SOME Jindřichův Hradec s.r.o., Jarošovská 1267/II, Jindřichův Hradec a to v pracovní dny od hod./ nebo doporučeně poštou. Osobně mohou uchazeči doručit nabídky k rukám Ing. Bohdana Soukupa v sídle zadavatele. Kontaktní osoba pro dotazy na specifikaci zadávacího řízení: Zuzana Jirušková. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu, odmítnout všechny předložené nabídky a nevrátit podané nabídky. Zadávací dokumentace bude přístupná na a na Hodnotící komise v počtu minimálně tří členů, přezkoumá každou jednotlivou nabídku, zda-li je zpracována v požadovaném jazyce, podepsána oprávněnou osobou a z hlediska obsahu a formálních náležitostí úplná. Dále hodnotící komise provede hodnocení nabídek dle kritérií uvedených v kapitole 12 a sestaví pořadí uchazečů sestupně podle počtu bodů, které obdržely jejich nabídky. Hodnotící komise o výsledku výběrového procesu pořídí zápis, ve kterém uvede jmenovitě složení komise, termín konání posouzení nabídek, podrobně zdokumentuje svůj postup při posuzování nabídek, vzniklé problémy, způsob jejich řešení, konečné stanovisko o výběru. Zápis bude podepsán všemi členy hodnotící komise. Vyhodnocení výsledků řízení bude provedeno do a vybraný realizátor zakázky bude písemnou formou vyrozuměn. Výsledek bude také uveřejněn na a na webových stránkách zadavatele. Řízení je neveřejné. Zadavatel se dohodne s uchazečem na znění smlouvy a vybraný uchazeč je povinen poskytnout součinnost při uzavírání smlouvy. Zadavatel bezodkladně uzavře písemnou smlouvu s vybraným uchazečem, a to v souladu se zadáním a nabídkou. V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít se zadavatelem smlouvu, uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí. 11

12 12. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDKY Předložené nabídky budou hodnoceny z hlediska formální a obsahové stránky. Při hodnocení budou použita následující kriteria seřazena dle váhy: Kvalita nabízených služeb : Kvalita realizačního týmu: váha 40 % bude hodnocena obsahová náplň vzdělávacích modulů a způsob provádění zakázky. váha 40 % bude hodnocena podle doložených dokumentů Cena: váha 20 % V Jindřichově Hradci dne Zuzana Jirušková Projektový manažer SOME Jindřichův Hradec s.r.o. Jarošovská 1267/II Jindřichův Hradec Přílohy: Příloha č. 1 - Průvodní list nabídky Příloha č. 2 Obsah nabídky Příloha č. 3 Prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií Příloha č. 4 Seznam významných služeb 12

13 1. Průvodní list nabídky 1. Zakázka zakázky na služby zadané ve zjednodušeném řízení dle příručky pro příjemce OPRLZ, v platném znění Název: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek, Název: Sídlo: 2. Základní identifikační údaje 2.1. Zadavatel SOME Jindřichův Hradec s.r.o. Jarošovská 1267/II IČ: DIČ: CZ Osoba oprávněná jednat jménem Ing. Bohdan Soukup zadavatele ve věci zakázky: Kontaktní osoba: Zuzana Jirušková Kontaktní adresa: Jarošovská 1267/II, Jindřichův Hradec Tel.: Název: Sídlo: IČ: DIČ: Spisová značka v obchodním rejstříku: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Kontaktní osoba: Kontaktní adresa: Tel./fax: Uchazeč 3. Nabídková cena Cena celkem bez DPH: Samostatně DPH (sazba 5 %): Samostatně DPH (sazba 19 %): Cena celkem včetně DPH: 4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena CZK 13

14 5. Oprávněná osoba za uchazeče jednat Podpis oprávněné osoby Titul, jméno, příjmení Funkce 14

15 2. Obsah nabídky 1. Průvodní list nabídky str Obsah nabídky (s uvedením čísel kapitol, čísel stránek, resp. listů) str Prokázání oprávnění k podnikání str Prokázání základních kvalifikačních kritérií str Prokázání specifických kvalifikačních kritérií str Rozpočet zakázky s cenovou nabídkou str. 7. Návrh smlouvy str. 8. Podrobný popis a specifikace nabízeného plnění str. 9. Ostatní dokumenty, které tvoří nabídku str

16 3. Prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií Prohlašuji tímto, že: a) uchazeč není v likvidaci, b) proti uchazeči v uplynulých 3 letech nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku, c) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, d) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce, e) uchazeč nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, popř. bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek. V dne Podpis oprávněné osoby Titul, jméno, příjmení Funkce 16

17 4. Seznam významných služeb Název akce Místo provedení Objednatel Celkový finanční objem poskytnutých služeb v mil. Kč Podíl uchazeče na celkovém objemu poskytnutých služeb v % Období realizace V dne Podpis oprávněné osoby Titul, jméno, příjmení Funkce 17

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Dodávka vzdělávacích služeb pro projekt Komplexní vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců DAS spol s r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/23.00093

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 z 6 Zadávací dokumentace k projektu firmy Eurovision, s.r.o. Manažerské vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, s.r.o. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. Buchenwaldská 9,360 05 Karlovy Vary Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Identifikace zadavatele název: VÍTKOVICE TOURS s.r.o., cestovní kancelář IČ: 44743840 DIČ: CZ44743840 sídlo: Mírové nám. 3d-519, 703 00 Ostrava - Vítkovice osoba oprávněna jednat

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávacích podmínek V rámci získaného grantového projektu pro zaměstnance John Crane Sigma a.s. vyhlašujeme výběrové řízení

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

Projekt MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje (registrační číslo CZ.04.1.03/2.1.25.

Projekt MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje (registrační číslo CZ.04.1.03/2.1.25. Projekt realizovaný ve spolupráci s Evropským sociálním fondem: Projekt MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje (registrační číslo CZ.04.1.03/2.1.25.2/2334) SPOLEČNOST

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Zadávací dokumentace. Název zakázky: Zajištění vzdělávání v ELVAC IPC. Obchodní firma zadavatele: ELVAC IPC s.r.o.

Zadávací dokumentace. Název zakázky: Zajištění vzdělávání v ELVAC IPC. Obchodní firma zadavatele: ELVAC IPC s.r.o. Zadávací dokumentace Název zakázky: Zajištění vzdělávání v ELVAC IPC Obchodní firma zadavatele: ELVAC IPC s.r.o. Sídlo: Okružní 988, 735 14 Orlová-Lutyně Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele ve věci

Více

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Číslo: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Název programu: (JPD 3, OP RLZ,

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII

Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZADAVATEL: SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Školení a trénink zaměstnanců společnosti TRW-Carr s.r.o. pro podporu inovačních a organizačních změn 2. Zadavatel: Název: TRW-Carr s.r.o. Mladá Boleslav, Řepov Sídlo:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

CZ.043.07/3.1.01.1/0144

CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská vypisuje výběrové řízení na dodávku služby zajištění překladů pro projekt CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Inovace studijního programu, rozšíření studijních

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

Výběrové řízení pro zakázku kurzů IT dovedností GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. 353 109 529, 724 227 386, leona.prenkova@pupp.

Výběrové řízení pro zakázku kurzů IT dovedností GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. 353 109 529, 724 227 386, leona.prenkova@pupp. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení IT dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy Vary a.s.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.20/02.0037 Název projektu: Nebojme se cizích řečí Název

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy. Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do výběrového řízení na dodávku služeb zajišťujících ubytovací, stravovací a školící prostory pro účastníky v rámci projektu Rozvoj sítě pražských inovujících

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o. služba

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace A) Zakázka: Název zakázky: Realizace vzdělávacích a rozvojových

Více

Zadání veřejné zakázky. Likvidace odpadů 180103* Domova u fontány 2015

Zadání veřejné zakázky. Likvidace odpadů 180103* Domova u fontány 2015 Zadání veřejné zakázky Zadavatel: Domov u fontány zastoupený PhDr. Danuší Fomiczewovou, ředitelkou Domova u fontány Libušina 1060, 535 16 Přelouč IČ 711 76 225 Předmět veřejné zakázky malého rozsahu mimo

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SLUŽEB OPERATIVNÍ LEASING I. Název a stručný popis zakázky: Dodávka služeb operativní leasing na devíti

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Vážení, Lhůta pro podání nabídky: 26.1.2005 do 12,00 hod Limitní cena za celou zakázku: 340 000,- Své nabídky zasílejte písemně nebo osobně na adresu:

Vážení, Lhůta pro podání nabídky: 26.1.2005 do 12,00 hod Limitní cena za celou zakázku: 340 000,- Své nabídky zasílejte písemně nebo osobně na adresu: Vážení, ianus, občanské sdružení Vás zařadilo do výběrového řízení na vedení účetnictví. Konkrétní požadavky jsou obsaženy v tabulce specifikací, která je součástí Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a snížení dopadů

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název zakázky Výukové kurzy zaměřené na komunikaci a prodej 2 Registrační číslo projektu CZ.04.3.07/4.3.01.3/3129 Zadavatel o Obchodní firma / název: Intercatering o Právní forma:

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Chceme se učit, abychom zůstali konkurencí Nákup služeb Datum

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1113 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Komplexní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvyšování adaptability zaměstnanců Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Firma: POHL cz,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu Výroba a tisk reprezentačních materiálů a propagačních předmětů pro účely prezentace ČR v rámci Zadavatel veřejné

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Vyhlášení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Vyhlášení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyhlášení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Stavební úpravy v objektu Vysokomýtská 1206, Choceň Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

společnost s ručením omezeným 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb.

společnost s ručením omezeným 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti Účetnictví on-line, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Účetnictví

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Název zakázky: Dodávka vstřikovacích lisů Averium Plastics, provozovna Horní Město Zadavatel: Averium Plastics s.r.o. se sídlem

Více

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost O B EC O k ř í n e k Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem obce OKŘÍNEK jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Svoz komunálního a tříděného odpadu v roce 2016 2.

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky na. Realizaci stavby Víceúčelový sál Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 132

Výzva k podání nabídky na. Realizaci stavby Víceúčelový sál Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 132 Výzva k podání nabídky na Realizaci stavby Víceúčelový sál Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 132 pro projekt Modernizace a změna užívání dílen na víceúčelový

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky Dodávka výpočetní techniky stránka 1 (6) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách Název

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více