Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek."

Transkript

1 Zadávací dokumentace Název zakázky: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Obsah: 1. Zadavatel 2. Zakázka 2.1 Druh zakázky 2.2 Předmět zakázky Popis Rozsah požadovaných prací 3. Délka trvání zakázky, harmonogram, místo realizace 4. Vymezení úlohy zadavatele při realizaci zakázky 5. Vymezení úlohy realizátora při realizaci zakázky 6. Kvalifikační požadavky na realizátora 6.1 Oprávnění k podnikání 6.2 Základní kvalifikační kritéria 6.3 Specifická kvalifikační kritéria 7. Nabídková cena 8. Platební podmínky 9. Další zadávací podmínky 10. Formální požadavky 11. Průběh zadávacího řízení 12. Kritéria pro hodnocení nabídky Přílohy: 1. Průvodní list nabídky 2. Obsah nabídky 3. Prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií 4. Seznam významných služeb 1

2 ZADAVATEL Obchodní firma: SOME Jindřichův Hradec s.r.o. Právní forma: společnost s ručením omezeným Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele ve věci zakázky: Ing. Bohdan Soukup IČO: DIČ: CZ Sídlo: Jarošovská 1267/II, Jindřichův Hradec Kontaktní osoba: Zuzana Jirušková Telefon: , mobil: www stránky: 1. ZAKÁZKA 1.1 Druh zakázky Zakázka na dodávku služeb 1.2 Předmět zakázky Zajištění vzdělávání v rámci projektu : Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek, pro SOME J.Hradec s.r.o Popis Vzdělávání bude zahrnovat: Nastavení procesu prodeje Manažerské dovednosti I. 1 modul Vzdělávání vedoucích Manažerské dovednosti II. 5 modulů Vzdělávání zaměstnanců Prodejní dovednosti I. 4 moduly Vzdělávání zaměstnanců Prodejní dovednosti II. 3 moduly Celkem je jedná o 13 modulů, jejichž popis a termíny je uvedeny v následující tabulce: Název vzdělávací aktivity: Popis vzdělávací aktivity: Termín realizace: Modul č. 1 Nastavení procesu prodeje Manažerské dovednosti I. Obsahem tohoto modulu je definování společných vizí, strategií a cílů zaměřených na nastavení a podporu řízení prodeje v rámci nových způsobů, možností a příležitostí. Identifikace klíčových míst s největším dopadem na výsledky obchodního procesu, soupis problematických míst z pohledu prodejců a vedoucích prodeje. Doporučené nastavení procesu, zavedení zpětné vazby procesu. Sestavení směrnice popisující proces a jednotlivé kompetence. Facilitace.Workshop. Listopad dny, tzn. celkem 2 dny Workshop 2

3 Vzdělávání vedoucích Manažerské dovednosti II Modul č.1 Situační vedení Modul č. 2 - Rozvojové pohovory, vyhodnocení práce Modul č. 3 - Řízení a příprava porad, nefinanční motivace Modul č. 4 Sociální dovednosti a postoj, vedení těžkých rozhovorů Modul č. 5 Individuální koučink vedoucích Obsahem tohoto modulu je úvod do řízení prodeje a rozvoje prodejního týmu, styly a typy řízení, motivování a zvyšování výkonnosti zaměstnanců v řídící praxi, rozvoj a kultivace všestrannosti pracovníků, modelové situace, diskuse. Obsahem tohoto modulu je úvod do metod vedení rozvojových pohovorů se zaměstnanci, způsoby mzdové i nemzdové motivace, vedení hodnotících pohovorů, trénink, diskuse, zpětná vazba. Obsahem tohoto modulu je efektivní vedení porad, přehled a rozbor účinků porad, principy chování a vystupování účastníků porady, příprava na poradu a její průběh, hlavní nedostatky a možnosti jejich odstranění, trénink a analýza chování v modelových případech, sdělování důležitých informací, skupinové hodnocení, základy facilitace. Obsahem tohoto modulu je členění skupin, jaký je rozdíl mezi skupinou a pracovním týmem, od skupin k týmům - výhody týmové práce, znaky efektivního týmu, jak sestavit výkonný tým, týmové role členů (Belbin), skupinová soudržnost, týmové řešení problémů (brainwritting), symptomy týmových problémů, řešení konfliktních situací konfliktní situace na pracovišti i v domácím prostředí, pravidla pracovní psychohygieny a cvičení, cvičení na řešení konfliktních situací v praxi, příznaky stresu a reakce organismu, typické stresové situace v práci, metody vyrovnávání se se stresem, konflikty a jak jim čelit - nejčastější řešení konfliktů, chybné reakce na konflikt a agresi, jak řešit konflikty: test sebepoznání a demonstrace správného řešení, výcvik řešení konfliktů a převedení do racionální věcné roviny, asertivita - základy asertivního přístupu - test asertivity, asertivní práva, asertivní výcvik - otevřená a přirozená komunikace, jak požádat, jak říci ne, asertivní techniky a jejich využívání v praxi, jak a kdy uzavírat přijatelný kompromis, atd. Obsahem tohoto modulu je vedení pracovní skupiny, zásady leadershipu, řídící a Listopad dny, tzn. celkem 3 dny Prosinec dny, tzn. celkem 3 dny Leden dny, tz n. celkem 2 dny Únor dny, tzn. celkem 2 dny Březen - duben

4 výkonné funkce vedoucího pracovníka, sebereflexe a sebekontrola, aktivní naslouchání jako základ empatie, zvládání emocí, vedení těžkých pohovorů, koučování, základní principy koučování, koučování v praxi, atd. Osobní pohovory, účast lektora při výkonu práce, skupinové zhodnocení.identifikace klíčových míst ke zlepšení a setavení rozvojového plánu. Každého modulu se zúčastní minimálně 20 osob. 6 dnů, tzn. celkem 6 dnů Vzdělávání zaměstnanců Prodejní dovednosti 1. Název vzdělávací aktivity: Popis vzdělávací aktivity: Termín realizace: Modul č. 1 Řízení vztahu se zákazníkem Obsahem tohoto modulu je efektivní řízení obchodu, prodejní cyklus, identifikace fází potřeby, postupy a strategie v jednotlivých fázích obchodního případu. Trénink, videonahrávky, diskuse. Leden dny, tzn. celkem 3 dny Modul č.2 Prodejní rozhovory, vyjednávání Modul č. 3 Sebereflexe a sebemotivace, vedení těžkých rozhovorů Obsahem tohoto modulu je vedení prodejního rozhovoru se zákazníkem, umění vyjednávat v obtížných situacích. Techniky vyjednávání, zjišťování potřeb, aktivní naslouchání, návrhy řešení, argumentace. Trénink, videonahrávky, diskuse. Obsahem tohoto modulu je vedení složitých rozhovorů se zákazníky, zvládání emocí zákazníka, zvládání svých emocí, techniky a nástroje sebemotivace a sebereflexe. Trénink, videonahrávky, diskuse. Leden dny, tzn. celkem 3 dny Březen dny, tzn. celkem 3 dny Modul č. 4 Nakládání s odpady Každého modulu se zúčastní minimálně 20 osob. Obsahem tohoto modulu je seznámení s platnou legislativou v oblasti nakládání s odpady a její aplikaci na firmu. Zákon 477/01 Sb. O odpadech v platném znění, zákon 185/01 Sb. O obalech v platném znění. Dopady legislativy na proces prodeje a servisu automobilů. Návrh na opatření na změnu procesů řízení firmy v oblasti nakládání s odpady. Březen dny, tz n. celkem 2 dny Vzdělávání zaměstnanců Prodejní dovednosti II. Název vzdělávací aktivity: Popis vzdělávací aktivity: Termín realizace: Modul č. 1 Důvěra zákazníka Obsahem tohoto modulu je naučit se, jak udržet důvěru zákazníka při řešení Listopad

5 Modul č.2 Náročná komunikace Modul č. 3 Zvládání námitek standardních případů, zjišťování potřeb klienta, aktivní naslouchání, příprava na rozhovor, osobní přístup a jeho základní prvky. Trénink, zpětná vazba, diskuse. Obsahem tohoto modulu jsou základní principy náročné komunikace,jak zvládat emotivního zákazníka, jak sdělovat nepříjemné zprávy, zvládání vlastních emocí. Trénink, zpětná vazba, diskuse. Obsahem tohoto modulu jsou formy zvládání námitek, argumentace ve složitých situacích, databanka odpovědí na námitky, získání a udržení důvěry klienta při zvládání námitek. Trénink, zpětná vazba, diskuse. 2 dny, tzn. celkem 2 dny Listopad dny, tzn. celkem 2 dny Listopad dny, tzn. celkem 2 dny Každého modulu se zúčastní minimálně 20 osob Rozsah požadovaných prací Realizátor provede školení všech požadovaných modulů ve stanoveném harmonogramu. Zajistí také pro všechny účastníky školicí materiály a technické pomůcky potřebné pro provedení školení (včetně instalace a příp. servisu). Po každém modulu provede přezkoušení účastníků formou písemného testu s jeho následným vyhodnocením. Zajistí také, aby všichni účastníci vyplnili dotazník hodnocení absolvovaného modulu a dotazník na celkové zhodnocení projektu a provede jejich vyhodnocení. Na posledním modulu zajistí jeho moderování, provede prezentaci výsledků testů, výsledků hodnocení školení účastníky a další aktivity uvedené v popisu modulu. 5

6 Rozsah požadovaných prací Realizátor provede školení všech požadovaných modulů dle stanoveného harmonogramu. Zajistí pro všechny účastníky školicí materiály a technické pomůcky potřebné pro provedení školení.po skončení každého modulu provede vyhodnocení písemnou formou a předá zadavateli. Zajistí také, aby všichni účastníci projektu vyplnili dotazník hodnocení absolvovaného modulu a dotazník na celkové zhodnocení projektu a provede jejich vyhodnocení. Na posledním modulu zajistí jeho moderování, provede prezentaci výsledků testů, výsledků hodnocení školení účastníky. 2. DÉLKA TRVÁNÍ ZAKÁZKY, HARMONOGRAM, MÍSTO REALIZACE Vzdělávací aktivity, které jsou předmětem zakázky budou probíhat v termínu listopad 2006 prosinec Přesné termíny konání jednotlivých školení navrhne zadavatel a jejich předběžný termín bude stanoven ve smlouvě s dodavatelem. Výuka bude probíhat v místech působnosti firmy SOME Jindřichův Hradec s.r.o.. 4. VYMEZENÍ ÚLOHY ZADAVATELE PŘI REALIZACI ZAKÁZKY Zadavatel bude vykonávat funkci organizačního vedoucího projektu a bude průběžně kontrolovat a vyhodnocovat činnost školitele. Zadavatel také zajistí školicí prostory, ubytování a stravné účastníků vzdělávání. Zadavatel si vyhrazuje právo provádět průběžné kontroly plnění smlouvy 5. VYMEZENÍ ÚLOHY REALIZÁTORA A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ ZAKÁZKY Realizátor bude plnit zakázku v souladu s podepsanou smlouvou a zpracovaným harmonogramem zadavatele. Realizátor dodá veškeré školicí materiály pro všechny účastníky a bude používat vlastní školicí pomůcky. Realizátor bude získávat zpětné vazby o výkonech účastníků kurzu a předávat její vyhodnocení včetně získaných materiálů zadavateli. Zpětná vazba se uskuteční po každém uskutečněném modulu. Všichni účastníci na konci každého modulu vyplňovat dotazník o hodnocení školení. Na závěr bude provedeno hodnocení celého projektu účastníky, realizátor provede celkové zhodnocení a seznámí účastníky s výsledky na posledním modulu. 6

7 6. KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY NA REALIZÁTORA 6.1. Oprávnění k podnikání - prokázání oprávnění k podnikání, včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů, má-li být uchazeč nebo zájemce zapsán podle zvláštních právních předpisů, oprávnění k podnikání může uchazeč nebo zájemce doložit ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii Základní kvalifikační kritéria Základní kvalifikační kritéria splňuje uchazeč: - uchazeč není v likvidaci - proti uchazeči nebyl v uplynulých 3 letech prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku - uchazeč neeviduje žádné daňové závazky po splatnosti vůči státu - uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin - uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případu, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek. Pro splnění bodu 6.2 Základní kvalifikační kritéria uchazeč použije přílohu č. 3 Prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií Specifická kvalifikační kritéria Specifická kvalifikační kritéria splňuje uchazeč: - Osvědčením o vzdělání a profesní kvalifikaci osob, které jsou odpovědné za provádění prací. za osoby odpovědné za provádění prací se považují: 1. Manažer vzdělávání /osoba odpovědná za realizaci zakázky ze strany dodavatele/, požadované vzdělání: požadovaná praxe: Je třeba doložit minimálně 1 zakázku s rozsahem plnění nad 1 mil. Kč a nebo dvě zak.s roz. plnění ,- 2. Lektor, požadované vzdělání požadovaná praxe: U těchto osob budou doloženy tyto doklady - doklad o ukončeném požadovaném vzdělání - profesní životopis s uvedením realizovaných zakázek obdobného charakteru, na kterých se příslušná osoba podílela a které mají minimálně obdobný rozsah jako tato zakázka, s tím že bude uvedena funkce, kterou příslušná osoba vykonávala - uvést minimálně 3 firmy, ve kterých lektor realizoval praktický trénink obchodních dovedností přímo v terénu u zákazníků. - doklad o délce požadované praxe. 7

8 - Přehled o technickém vybavení, kterým bude uchazeč disponovat při poskytování služeb. - Seznamem významných služeb poskytnutých v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a připojením osvědčení o řádném poskytnutí služby vyhotoveného veřejným nebo soukromým objednatelem, případně prohlášením dodavatele o poskytnutí služby, není-li možno takového osvědčení od soukromého dodavatele získat. Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního kritéria doložením seznamu významných služeb formou vyplněné tabulky Přehled zájemcem realizovaných zakázek obdobného rozsahu a charakteru, která tvoří přílohu č. 4 Seznam významných služeb. Zakázky obdobného rozsahu a charakteru jsou zakázky v oblasti vzdělávání o celkovém finančním objemu min. 1 mil. Kč za každou jednotlivou zakázku, s podílem prací provedených vlastní kapacitou zájemce min. 60 % finančního objemu. Ke splnění kvalifikačních kritérií doloží zájemce alespoň 2 takové zakázky. Tabulka bude podepsána statutárním orgánem zájemce. Tuto podmínku musí splňovat alespoň jeden z uchazečů, kteří podávají společnou nabídku. Zadavatel může vyloučit uchazeče, který nesplňuje tato stanovená kritéria. 7. NABÍDKOVÁ CENA V nabídkové ceně musí být uvedena cena za předmět plnění bez DPH /DPH samostatně/ a cena včetně DPH. Nabídková cena musí být uvedena v české měně /CZK/. Nabídková cena bude definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné a uznatelné k realizaci předmětu zakázky. Cena bude také uvedena v průvodním listu nabídky. Platnost ceny je do konce realizace zakázky a musí obsahovat veškeré náklady n a splnění zakázky /jakékoliv vícenáklady v průběhu realizace nebudou ze strany zadavatele akceptovány/. Součástí ceny jsou i náklady související s ubytováním stravným, cestovními náhradami lektorů a dalšími činnostmi uvedenými v bodě 5. Limitní cena zakázky je ,- Kč 8. PLATEBNÍ PODMÍNKY Realizátor vystaví faktury do 15 kalendářních dnů od uskutečnění každého modulu se splatností 14 kalendářních dnů. Faktury budou znít na název uskutečněného modulu. Faktury budou vyhotoveny v 1 originále a 2 kopiích. Jejich nedílnou součástí bude dodací list. Všechny faktury v rámci projektu musí být vystaveny na příjemce finanční podpory. 9. DALŠÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Povinnost oznámit nejasnosti v zadávací dokumentaci. Obsahuje-li zadávací dokumentace podle názoru uchazeče jakékoliv nejasnosti, musí zadavatele neprodleně před odevzdáním nabídky o této skutečnosti písemně informovat a upozornit jej na ni /faxem, em nebo dopisem/ 2. Nepřípustné omezení soutěže Nabídky uchazečů, kteří se při zadávacím řízení nebo v souvislosti s ním dopustí nepřípustného omezení soutěže /například domlouváním cen/, budou vyřazeny. 8

9 3. Požadavky na nabídky a/ Každý uchazeč může předložit pouze jedinou nabídku. b/ Pro vypracování nabídky je třeba použít formuláře, které jsou přílohou zadávací dokumentace. Jedná se o přílohu č. 1 Průvodní list nabídky, č. 2- Obsah nabídky, č. 3- Prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií, č. 4 Seznam významných služeb. Nabídky, které nebudou předloženy na formulářích poskytnutých v rámci zadávací dokumentace mohou být z řízení vyřazeny. c/ Nabídka musí být jednoznačná a nesmí o ní panovat žádné pochybnosti. Za početní nesrovnalosti a vzájemně si odporující údaje je zodpovědný uchazeč. Nabídky s výraznými početními chybami nebo s odporujícími si údaji mohou být z řízení vyřazeny. d/ Nabídku je na místě vyhrazeném k tomuto účelu v průvodním listě nabídky nutné právně závazným způsobem podepsat. Nabídky, které nebudou na tomto místě právně závazným způsobem podepsány, budou z řízení vyloučeny. 4. Sdružení uchazečů a/ Sdružení uchazečů musí spolu s nabídkou odevzdat též prohlášení podepsané všemi členy daného sdružení, v němž - budou deklarovat, že po případném přidělení zakázky spojí své síly za účelem její realizace. - Budou vedeni všichni členové sdružení a bude označen zástupce zmocněný pro realizaci smlouvy. - Bude uvedeno, že zmocněný zástupce je vůči zadavateli oprávněn podnikat jménem členů sdružení právně závazné kroky, - Bude uvedeno, že všichni členové sdružení ručí rukou společnou a nerozdílnu. b/ Nabídky sdružení uchazečů, které nebudou obsahovat toto prohlášení nebo budou obsahovat prohlášení bez všech výše uvedených deklarací, mohou být z řízení vyloučeny. c/v případě užšího řízení je nepřípustná nabídka od sdružení uchazečů vytvořeného z oslovených dodavatelů až po odeslání výzvy k podání nabídek. 5. Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci, v opačném případě není nabídka uchazeče úplná. 6. Uchazeč se zavazuje dodržovat pravidla pro publicitu dle platné Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. 7. Zadavatel připouští možnost zajistit plnění zakázky prostřednictvím dalších dodavatelů max. do výše 40 % rozpočtu zakázky. Subdodavatel musí splňovat veškerá kritéria, která jsou platná pro dodavatele, za jejich splnění odpovídá dodavatel a zadavatel si vyhrazuje právo toto ověřit. Uchazeč v nabídce uvede jméno subdodavatele a jaká část zakázky bude jeho prostřednictvím plněna.. 8. Podáním nabídky uchazeč souhlasí s podmínkami, jak je vymezil zadavatel. Splněním podmínek soutěže nevzniká nárok na přijetí nabídky ani na uzavření smlouvy. Zadavatel nepožaduje složení jistoty. Nabídka uchazeče se stane majetkem zadavatele, který se zavazuje, že s nabídkou bude zacházet jako s důvěrným materiálem. 9

10 10. FORMÁLNÍ POŽADAVKY 1.Nabídka bude předložena v českém jazyce, v jednom originále a dvou kopiích v písemné formě a jednou v elektronické podobě /CD/, v uzavřené obálce. 2. Uzavřená obálka musí být opatřena: a. identifikací zakázky b. nápisem NEOTVÍRAT c. adresou uchazeče d. adresou zadavatele. 3. Nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. 4. Nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci 5. Všechny listy nabídky včetně příloh budou očíslovány vzestupnou řadou. 6. Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikovaných v příloze č. 2 obsah nabídky: a/ Průvodní list nabídky pro jeho sestavení uchazeč použije přílohu č. 1 Průvodní list nabídky. b/ Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek jednotlivých kapitol. c/ Doklady jimiž uchazeč splňuje kvalifikační kritéria, d/ Rozpočet zakázky a cenová nabídka, e/ Návrh smlouvy, f/ Podrobný popis specifikace nabízeného plnění, g/ Ostatní dokumenty, které tvoří nabídku 10

11 11. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Termín pro podání nabídky: Nabídky musí být doručeny do do hod. Adresa a místo podání: Místem podání nabídky je sekretariát v sídle zadavatele na adrese SOME Jindřichův Hradec s.r.o., Jarošovská 1267/II, Jindřichův Hradec a to v pracovní dny od hod./ nebo doporučeně poštou. Osobně mohou uchazeči doručit nabídky k rukám Ing. Bohdana Soukupa v sídle zadavatele. Kontaktní osoba pro dotazy na specifikaci zadávacího řízení: Zuzana Jirušková. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu, odmítnout všechny předložené nabídky a nevrátit podané nabídky. Zadávací dokumentace bude přístupná na a na Hodnotící komise v počtu minimálně tří členů, přezkoumá každou jednotlivou nabídku, zda-li je zpracována v požadovaném jazyce, podepsána oprávněnou osobou a z hlediska obsahu a formálních náležitostí úplná. Dále hodnotící komise provede hodnocení nabídek dle kritérií uvedených v kapitole 12 a sestaví pořadí uchazečů sestupně podle počtu bodů, které obdržely jejich nabídky. Hodnotící komise o výsledku výběrového procesu pořídí zápis, ve kterém uvede jmenovitě složení komise, termín konání posouzení nabídek, podrobně zdokumentuje svůj postup při posuzování nabídek, vzniklé problémy, způsob jejich řešení, konečné stanovisko o výběru. Zápis bude podepsán všemi členy hodnotící komise. Vyhodnocení výsledků řízení bude provedeno do a vybraný realizátor zakázky bude písemnou formou vyrozuměn. Výsledek bude také uveřejněn na a na webových stránkách zadavatele. Řízení je neveřejné. Zadavatel se dohodne s uchazečem na znění smlouvy a vybraný uchazeč je povinen poskytnout součinnost při uzavírání smlouvy. Zadavatel bezodkladně uzavře písemnou smlouvu s vybraným uchazečem, a to v souladu se zadáním a nabídkou. V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít se zadavatelem smlouvu, uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí. 11

12 12. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDKY Předložené nabídky budou hodnoceny z hlediska formální a obsahové stránky. Při hodnocení budou použita následující kriteria seřazena dle váhy: Kvalita nabízených služeb : Kvalita realizačního týmu: váha 40 % bude hodnocena obsahová náplň vzdělávacích modulů a způsob provádění zakázky. váha 40 % bude hodnocena podle doložených dokumentů Cena: váha 20 % V Jindřichově Hradci dne Zuzana Jirušková Projektový manažer SOME Jindřichův Hradec s.r.o. Jarošovská 1267/II Jindřichův Hradec Přílohy: Příloha č. 1 - Průvodní list nabídky Příloha č. 2 Obsah nabídky Příloha č. 3 Prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií Příloha č. 4 Seznam významných služeb 12

13 1. Průvodní list nabídky 1. Zakázka zakázky na služby zadané ve zjednodušeném řízení dle příručky pro příjemce OPRLZ, v platném znění Název: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek, Název: Sídlo: 2. Základní identifikační údaje 2.1. Zadavatel SOME Jindřichův Hradec s.r.o. Jarošovská 1267/II IČ: DIČ: CZ Osoba oprávněná jednat jménem Ing. Bohdan Soukup zadavatele ve věci zakázky: Kontaktní osoba: Zuzana Jirušková Kontaktní adresa: Jarošovská 1267/II, Jindřichův Hradec Tel.: Název: Sídlo: IČ: DIČ: Spisová značka v obchodním rejstříku: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Kontaktní osoba: Kontaktní adresa: Tel./fax: Uchazeč 3. Nabídková cena Cena celkem bez DPH: Samostatně DPH (sazba 5 %): Samostatně DPH (sazba 19 %): Cena celkem včetně DPH: 4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena CZK 13

14 5. Oprávněná osoba za uchazeče jednat Podpis oprávněné osoby Titul, jméno, příjmení Funkce 14

15 2. Obsah nabídky 1. Průvodní list nabídky str Obsah nabídky (s uvedením čísel kapitol, čísel stránek, resp. listů) str Prokázání oprávnění k podnikání str Prokázání základních kvalifikačních kritérií str Prokázání specifických kvalifikačních kritérií str Rozpočet zakázky s cenovou nabídkou str. 7. Návrh smlouvy str. 8. Podrobný popis a specifikace nabízeného plnění str. 9. Ostatní dokumenty, které tvoří nabídku str

16 3. Prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií Prohlašuji tímto, že: a) uchazeč není v likvidaci, b) proti uchazeči v uplynulých 3 letech nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku, c) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, d) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce, e) uchazeč nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, popř. bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek. V dne Podpis oprávněné osoby Titul, jméno, příjmení Funkce 16

17 4. Seznam významných služeb Název akce Místo provedení Objednatel Celkový finanční objem poskytnutých služeb v mil. Kč Podíl uchazeče na celkovém objemu poskytnutých služeb v % Období realizace V dne Podpis oprávněné osoby Titul, jméno, příjmení Funkce 17

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název zakázky Zajištění vzdělávání v rámci projektu Akademie nižšího a středního managementu Jihomoravské plynárenské, a.s. Obsah: 1 Zadavatel... 2 2 Zakázka... 2 2.1 Druh zakázky...

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. výzvu k podání nabídky. Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje

Ostravská univerzita v Ostravě. výzvu k podání nabídky. Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje výzvu k podání nabídky na realizaci zakázky Dodávka služeb souvisejících s konzultační, poradenskou a školící činností při řešení projektu č. Modulární systém studijních

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Dodávka vzdělávacích služeb pro projekt Komplexní vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců DAS spol s r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/23.00093

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Školení a trénink zaměstnanců společnosti TRW-Carr s.r.o. pro podporu inovačních a organizačních změn 2. Zadavatel: Název: TRW-Carr s.r.o. Mladá Boleslav, Řepov Sídlo:

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Výzva k podání nabídek do výběrového řízení k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Vzdělávání zaměstnanců společnosti MARLIN B & V, s.r.o. Kvalitní lektor = kvalitní absolvent

Vzdělávání zaměstnanců společnosti MARLIN B & V, s.r.o. Kvalitní lektor = kvalitní absolvent Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti MARLIN B & V, s.r.o. Název projektu : Kvalitní lektor = kvalitní absolvent Registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.13.3/0009 Datum zahájení realizace 01.01.2007

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace na zajištění kurzů CELTA

Zadávací dokumentace na zajištění kurzů CELTA Zadávací dokumentace na zajištění kurzů CELTA OBSAH: 1. Základní údaje 2. Identifikace projektu 3. Stručný popis projektu 4. Vymezení předmětu zakázky 5. Vymezení úlohy zadavatele při realizaci zakázky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. Buchenwaldská 9,360 05 Karlovy Vary Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení projektu: Tři, dva, jedna, jedeme OP RLZ CZ.04.1.03/1.1.03.4/0023

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení projektu: Tři, dva, jedna, jedeme OP RLZ CZ.04.1.03/1.1.03.4/0023 Zadávací dokumentace pro výběrové řízení projektu: Tři, dva, jedna, jedeme OP RLZ CZ.04.1.03/1.1.03.4/0023 1 Obsah: Název zakázky... 3 Zadavatel... 3 Kontaktní osoby:... 3 Předmět veřejné zakázky:... 3

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace:

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Nastavení a zavedení cíleného a systematického vzdělávání jako nástroje pro zvyšování motivace a adaptability zaměstnanců společnosti

Více

IČO: 25589881 DIČ: CZ 25589881 Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3226 V Y P I S U J E

IČO: 25589881 DIČ: CZ 25589881 Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3226 V Y P I S U J E Zadavatel: Název společnosti: CC Systems a. s. Sídlo společnosti: Národní tř.101, 695 01 Hodonín Kontaktní osoba:ing. Růžena Vlachová Telefon: + 420 724 952 526 Fax: + 420 518 342 243 E-mail: vlachova@ccsystem.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávacích podmínek V rámci získaného grantového projektu pro zaměstnance John Crane Sigma a.s. vyhlašujeme výběrové řízení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 z 6 Zadávací dokumentace k projektu firmy Eurovision, s.r.o. Manažerské vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, s.r.o. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,

Více

Zadávací dokumentace na zajištění kurzů a zkoušek TKT

Zadávací dokumentace na zajištění kurzů a zkoušek TKT Zadávací dokumentace na zajištění kurzů a zkoušek TKT OBSAH: 1. Základní údaje 2. Identifikace projektu 3. Stručný popis projektu 4. Vymezení předmětu zakázky 5. Vymezení úlohy zadavatele při realizaci

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o. služba

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výuka managerských, prodejních a lektorských dovedností a průmyslového inženýrství pracovníků VEBA, textilní závody a.s. Identifikační údaje : Zadavatel (název

Více

Projekt MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje (registrační číslo CZ.04.1.03/2.1.25.

Projekt MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje (registrační číslo CZ.04.1.03/2.1.25. Projekt realizovaný ve spolupráci s Evropským sociálním fondem: Projekt MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje (registrační číslo CZ.04.1.03/2.1.25.2/2334) SPOLEČNOST

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

Identifikační údaje zadavatele: Vzdělávání pražských zaměstnanců Oresi s.r.o.

Identifikační údaje zadavatele: Vzdělávání pražských zaměstnanců Oresi s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Tato výzva k podání nabídek do výběrového řízení je součástí realizace projektu Vzdělávání pražských zaměstnanců ORESI s.r.o., registrační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka vzdělávacích modulů pro projekt Podnikatelská Akademie pro personální řízení 2. Zadavatel: Název: Hospodářská komora České republiky Sídlo: Freyova 27, 190

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění. Název zakázky: Identifikace: Název projektu: Zadavatel: Kontaktní osoba:

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY VSTŘÍCNOST, PROFESIONALITA, ZODPOVĚDNOST NA ÚŘADĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

CZ.043.07/3.1.01.1/0144

CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská vypisuje výběrové řízení na dodávku služby zajištění překladů pro projekt CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Inovace studijního programu, rozšíření studijních

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců v manažerských dovednostech

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců v manažerských dovednostech Zadávací dokumentace Strana 1/6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SLUŽEB OPERATIVNÍ LEASING I. Název a stručný popis zakázky: Dodávka služeb operativní leasing na devíti

Více

LOANA a.s. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Dodávku odborného vzdělávání na nové trendy textilního průmyslu ve firmě LOANA, a. s.

LOANA a.s. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Dodávku odborného vzdělávání na nové trendy textilního průmyslu ve firmě LOANA, a. s. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ Dodávku odborného vzdělávání na nové trendy textilního průmyslu ve firmě LOANA, a. s. na Název zakázky: Odborné vzdělávání na nové trendy textilního průmyslu ve firmě LOANA, a.

Více

Vzdělávání pracovníků společnosti "Kadlec - elektronika" pro zavedení specifického systému řízení vývoje, výroby a marketingu

Vzdělávání pracovníků společnosti Kadlec - elektronika pro zavedení specifického systému řízení vývoje, výroby a marketingu TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Vzdělávání pracovníků společnosti

Více

ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov. Adresát: I. Výzva k podání nabídky

ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov. Adresát: I. Výzva k podání nabídky ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov Zadavatel: ZO ČSOP Adonis 56/03 zastoupeno: Marcela Koňáková se sídlem: Náměstí 1 692 01 Mikulov IČO: 15530744 Vyřizuje: Marcela Koňáková tel: 519 512 200-201,

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

pro zadávací řízení Pronájem CNC obráběcích strojů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

pro zadávací řízení Pronájem CNC obráběcích strojů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení Pronájem CNC obráběcích strojů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti

Více

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o.

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Identifikační údaje Název zakázky: Název operačního programu: Vzdělávání LEGIE GUARD OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název projektu: Realizace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO manažerské a lektorské kurzy 1. Identifikační

Více

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Číslo: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Název programu: (JPD 3, OP RLZ,

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců společnosti Energetika Třinec, a.s. Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: ENERGETIKA

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. Sídlo: Křemelná 30, 783 36 Křelov Doručovací

Více

Název programu: jednat jménem zadavatele): Název zakázky: Předmět zakázky:

Název programu: jednat jménem zadavatele): Název zakázky: Předmět zakázky: VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku do zjednodušeného výběrového řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění na dodání služby

Více

ZAJIŠTĚNÍ TRÉNINKŮ v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti Domanský, s.r.o., na změny ekonomických podmínek.

ZAJIŠTĚNÍ TRÉNINKŮ v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti Domanský, s.r.o., na změny ekonomických podmínek. Zadavatel: Domanský, s. r. o. Českobrodská 2 198 00 Praha 9 V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í (Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E) PŘEDMĚT: ZAJIŠTĚNÍ TRÉNINKŮ v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících ubytovací a stravovací kapacity

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících ubytovací a stravovací kapacity Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících ubytovací a stravovací kapacity Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti měkkých dovedností část B Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Efektivní vzdělávání zaměstnanců společnosti FONTEA a.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00281 Identifikace zadavatele Název: FONTEA a.s. IČ: 26029073

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

dokumentace k výběrovému řízení na komplexní zajištění vzdělávacích kurzů pro projekt

dokumentace k výběrovému řízení na komplexní zajištění vzdělávacích kurzů pro projekt Zadavatel: Zadávací 4PEOPLE o. s. dokumentace k výběrovému řízení na komplexní zajištění vzdělávacích kurzů pro projekt CZ.04.3.07/1.1.01.4/1124 NIKDY NENÍ POZDĚ NIKDY NENÍ POZDĚ CZ.04.3.07/1.1.01.4/1124

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Komplexní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvyšování adaptability zaměstnanců Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Firma: POHL cz,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace na dodávku výpočetní techniky

Zadávací dokumentace na dodávku výpočetní techniky Zadávací dokumentace na dodávku výpočetní techniky OBSAH: 1. Základní údaje 2. Identifikace projektu 3. Stručný popis projektu 4. Vymezení předmětu zakázky 5. Vymezení úlohy zadavatele při realizaci zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a snížení dopadů

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka jazykového vzdělání pro projekt Vzdělávej se on-line pro plynulý návrat do zaměstnání. Reg. č. projektu: CZ.2.17/2.1.00/32055

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZJEDNODUŠENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA VÝBĚR DODAVATELE NA ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V JAZYKOVÝCH DOVEDNOSTECH V RÁMCI PROJEKTU: POSILOVÁNÍ

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zadání veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zadavatel: Domov u fontány zastoupený Mgr. Danuší Fomiczewovou, ředitelkou Domova u fontány Libušina 1060,

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace. Příloha č.1

Zadávací dokumentace. Příloha č.1 Příloha č.1 Zadávací dokumentace Název zakázky: Manažerské a odborné vzdělávání zaměstnanců HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Název projektu: Komplexní vzdělávací program pro zaměstnance firmy HELUZ 1. Přesné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZAKÁZKA NA SLUŽBY: Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Abex Substráty, a.s. Zadavatel Obchodní firma: ABEX Substráty a.s. Sídlem: Žabeň 203, 739

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ V OBLASTI SYSTÉMU VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZPRACOVÁNÍ METODICKÉHO MATERIÁLU MANUÁLU PROFILACE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

ZPRACOVÁNÍ METODICKÉHO MATERIÁLU MANUÁLU PROFILACE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZPRACOVÁNÍ METODICKÉHO MATERIÁLU MANUÁLU PROFILACE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZADAVATEL: SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR Těšnov 5 110 00 Praha zastoupený Ing. Helenou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců společnosti OAZA NET spol. s r. o. v oblasti měkkých dovedností Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu): oaza - net, s. r. o. IČ:

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání v měkkých dovednostech pro projekt Vzdělávací program pro zaměstnance a zaměstnankyně společnosti ELTODO-CITELUM,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v souladu s 38 a 12 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel: Obec České Meziříčí zastoupený panem Josefem Panenkou Boženy Němcové 61 517

Více

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost O B EC O k ř í n e k Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem obce OKŘÍNEK jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina Výzva k podání nabídky na dodání vzdělávacích služeb v oblasti výpočetní techniky malých a středních podniků v kraji Vysočina Znalostmi k prosperitě kraj Vysočina

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců CEMEX Czech Republic, k.s. Firma: Název zakázky:

Zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců CEMEX Czech Republic, k.s. Firma: Název zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Název zakázky: Zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců CEMEX Czech Republic, k.s.

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

Zadání veřejné zakázky. Likvidace odpadů 180103* Domova u fontány 2015

Zadání veřejné zakázky. Likvidace odpadů 180103* Domova u fontány 2015 Zadání veřejné zakázky Zadavatel: Domov u fontány zastoupený PhDr. Danuší Fomiczewovou, ředitelkou Domova u fontány Libušina 1060, 535 16 Přelouč IČ 711 76 225 Předmět veřejné zakázky malého rozsahu mimo

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit pro zaměstnance a management společnosti Plastové Přepravní Obaly s.r.o. 1. Identifikace projektu název: Vzdělávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Identifikace zadavatele název: VÍTKOVICE TOURS s.r.o., cestovní kancelář IČ: 44743840 DIČ: CZ44743840 sídlo: Mírové nám. 3d-519, 703 00 Ostrava - Vítkovice osoba oprávněna jednat

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.20/02.0037 Název projektu: Nebojme se cizích řečí Název

Více

Sídlo Opletalova 25, Praha 1, 110 00

Sídlo Opletalova 25, Praha 1, 110 00 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Zadavatel Obchodní firma/ název OMD Czech, a.s Právní forma Akciová společnost Osoba oprávněná jednat Ing. Ivana Jeřábková Csc. jménem zadavatele IČ 64948439 DIČ CZ64948439

Více

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výukový program zaměřený na vzdělávací program v rámci projektu Vzdělávání pracovníků CSS 1.

Více