4. kapitola Vedení elektrického proudu v látkách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. kapitola Vedení elektrického proudu v látkách...75-115"

Transkript

1 Obsah 1. kapitola Základní vzorce a zákony z učiva 1. ročníku Srovnávací test z učiva 1. ročníku kapitola - Výkon trojfázové soustavy a kopenzace účiníku Alternátor Zapojení do hvězdy a trojúhelníka Elektrootor Cvičení Vzorce pro výkony proudu Cvičení Kopenzace účiníku Cvičení Typy elektrootorů...48 Cvičení kapitola Přechodné jevy v elektrických obvodech Přechodný jev v sériové R, C obvodu se stejnosěrný zdroje Nabíjení v R, C obvodu Vybíjení v R, C obvodu...52 Cvičení Výpočet kapacity kondenzátoru poocí časové konstanty...57 Cvičení Výpočty a grafy na přechodný jev v sériové R, C obvodu se stejnosěrný zdroje Přechodný jev v sériové R, L obvodu se stejnosěrný zdroje Nabíjecí a vybíjecí proud v sériové R, L obvodu s grafy Nabíjecí a vybíjecí napětí v sériové R, L obvodu s grafy...69 Výpočty hodnot proudů a napětí s grafy v sériové R, L obvodu se stejnosěrný zdroje Cvičení Cvičení kapitola Vedení elektrického proudu v látkách Vedení elektrického proudu v kapalinách Cvičení Laboratorní práce č. 1 Ověření 1. Faradayova zákona elektrolýzy...79 Galvanické články RAM články...82 Elektrolýza v praxi...83 Cvičení Vedení elektrického proudu v polovodičích Polovodiče bez přechodu PN Cvičení Polovodičové diody Laboratorní práce č. 2 Měření voltapérové charakteristiky polovodičové diody...94 Cvičení

2 Tranzistory Cvičení Laboratorní práce č. 3 Určení typu vodivosti tranzistoru Laboratorní práce č. 4 Měření převodní charakteristiky tranzistoru Značení polovodičových součástek Vedení elektrického proudu v plynech Druhy výbojů Fotoetrické veličiny a jednotky Uplatnění plynů a výbojů v plynech u svítidel Cvičení Vedení elektrického proudu ve vakuu Vakuová dioda Vakuová trioda Cvičení kapitola Obvody ideálních elektrotechnických prvků se střídavý zdroje napětí a proudu řešené sybolickou etodou Koplexní čísla Cvičení Sybolická etoda řešení sériově řazených prvků Ideální rezistor propojen v sérii s ideální cívkou Fázorové diagray pro R, L v sérii Ideální rezistror propojen v sérii s ideální kondenzátore Fázorové diagray pro R, C v sérii Ideální cívka propojena v sérii s ideální kondenzátore Fázorové diagray pro L, C v sérii Ideální rezistror, cívka a kondenzátor propojeni v sérii Fázorové diagray pro R, L, C v sérii Cvičení Řešení obvodů sybolickou etodou s paralelně řazenýi prvky Ideální rezistor a cívka propojeni paralelně Fázorové diagray pro R, L paralelně Ideální rezistor a kondenzátor propojeni paralelně Fázorové diagray pro R, C paralelně Ideální kondenzátor a cívka propojeni paralelně Ideální rezistor, cívka a kondenzátor propojeni paralelně Cvičení Cvičení kapitola Kirchhoffovy zákony Metoda syček Metoda syčkových proudů Cvičení Metoda uzlových napětí Cvičení

3 Předluva Vážení žáci, studenti a učitelé, dostává se Vá do rukou druhý díl Základů elektrotechniky, který navazuje na 1. díl. 1. kapitola se věnuje opakování učiva 1. ročníku, 2. kapitola se zabývá výkone trojfázových soustav a kopenzací účiníku, 3. kapitola popisuje přechodné jevy v RC a RL obvodech připojených na zdroj stejnosěrného napětí, 4. kapitola popisuje vedení elektrického proudu v látkách kapalinách, polovodičích, plynech a vakuu, 5. kapitola se zabývá koplexníi čísly a řešení obvodů se střídavý proude poocí koplexních čísel (sybolická etoda), kapitola 6 (jako doplněk k 1. ročníku) znovu probírá Kirchhoffovy zákony, ovše jinou etodikou výpočtu než v 1. díle. Učebnice obsahuje kroě teorie 40 řešených příkladů a 21 cvičení se soubore 177 otázek a příkladů. Opět budu členit učivo na základní (ZU), dobrovolné (DO), použitelné pro jiný obor (PPJO) a pro fyziku (F). Učivo 5. kapitoly se dá využít i v ateatice (M). Stejně jako v 1. díle Základů elektrotechniky budu i zde za probranýi celky navrhovat klasifikaci znalostí a dovedností žáků v rozsahu klasifikační stupnice 1-5. Toto saozřejě není pro učitele povinné, protože každý učitel by se svý způsobe klasifikace ěl žáky seznáit již v 1. vyučovací hodině. Návrh klasifikace se týká 4 (3) hodinové týdenní dotace předětu Základy elektrotechniky (elektrotechnický základ) pro průyslové školy zaěřené na elektrotechniku a elektroniku. Zde Vás odkazuji na RVP uvedený na nuov.cz pro obor Elektrotechnika a předět Elektrotechnický základ (základy elektrotechniky). V oborech, kde je hodinová dotace enší, si vyučující klasifikaci přizpůsobí podle ŠVP a teatického plánu. Přeji si, abyste byli s 2. díle spokojeni a aby Vá kniha poohla utřídit znalosti a dovednosti získané studie. PaedDr. Jiří Wojnar

4 4. kapitola Vedení elektrického proudu v látkách Vedení elektrického proudu v kapalinách (ZU; ZAE, F, PPJO) V kapalinách vedou elektrický proud iony. Destilovaná voda neobsahuje iony, a proto nevede elektrický proud. Iony v kapalině vzniknou díky elektrolytické disociaci, což je rozklad látky na iony vlive rozpouštědla bez přítonosti zdroje napětí. Místo poju ion se opět ůže používat i iont. NaCl se ve vodě rozloží na iony Na + + Cl NaOH se ve vodě rozloží na iony Na + + (OH) HCl se vlive vody rozloží na H + + Cl Záporný ion anion vznikne odtržení elektronu z elektricky neutrálního atou nebo olekuly a kladný ion kation vznikne přidání elektronu k elektricky neutrálníu atou nebo olekule. Elektrický proud v kapalině je usěrněný pohyb ionů. Ne každý roztok vede elektrický proud. Roztoky, které vedou elektrický proud, nazýváe elektrolyty, což jsou roztoky solí, kyselin a zásad. Cukr rozpuštěný v destilované vodě se nerozloží na iony, a proto nevede elektrický proud. Pokud elektrolyte vedee stejnosěrný elektrický proud, pak na elektrodách dochází k vylučování ionů. Touto ději říkáe elektrolýza. Záporná elektroda se nazývá katoda a při elektrolýze se na ní vylučují kladné iony (kationy). Kladná elektroda se nazývá anoda a při elektrolýze se na ní vylučují záporné iony (aniony). Na katodě se při elektrolýze vylučuje vždy vodík nebo kov! Jestliže jsou elektrody z ědi, pak se na katodu vylučuje ěď a z anody se ěď vylučuje do roztoku při průchodu stejnosěrného proudu elektrolyte.

5 Pro vedení elektrického proudu v kapalinách platí Faradayovy zákony elektrolýzy. 1. = A Q = A I t (g; kg) Hotnosti látek vyloučených na elektrodách při elektrolýze jsou přío úěrné elektrickéu náboji, který prošel elektrolyte. = hotnost vyloučené látky (g; kg) 1 1 A = elektrocheický ekvivalent ( g C ; kg C ) ; je to konstanta pro určitou látku a najdete ji v MFCH tabulkách. Elektrocheický ekvivalent je číselně roven náboji 1 C, který se na elektrodě vyloučí 1 g (kg) látky. Q = elektrický náboj (C); I = elektrický proud (A); t = čas (s) 2. M A = 1 1 ( g C ; kg C ) ν F Elektrocheické ekvivalenty látek jsou přío úěrné jejich valární hotnoste. Spojený Faradayův zákon M = Q= A I t (g; kg) ν F Aby se vyloučil 1 val jakékoliv látky, usí elektrolyte projít náboj Q = F coulobů. Faradayova konstanta F je číselně rovna velikosti náboje, který se při jeho průchodu elektrolyte vyloučí na elektrodě 1 val látky. Faradayovy zákony platí pro veli alé i velké proudy. M se nazývá valární hotnost (val); M = olární hotnost ( g ol 1 ) ; ν F = Faradayova konstanta = C. ol 1 ; ν = ocenství látky Mocenství znáte z cheie a určuje se z názvu sloučeniny a koncovky přídavného jéna. Dusičnan stříbrný koncovka přídavného jéna je -ný, a proto je stříbro jednoocné. Síran ěďnatý koncovka přídavného jéna je -natý, a proto je ěď dvojocná. Z cheie víte, že koncovky a čísla ocenství jsou tato: -ný = 1; -natý = 2; -itý = 3; ičitý = 4; -ečný, -ičný = 5; -ový = 6; -istý = 7; -ičelý = 8. Molární hotnost látky (prvku) je hotnostní číslo prvku, které vyčtete z periodické tabulky prvků.

6 Řešený příklad 10: Určete kolik graů ědi se vyloučí při elektrolýze na katodě z vodného roztoku CuSO 4, jestliže roztoke prochází proud 5 A po dobu 10 inut. Určete rovněž elektrocheický ekvivalent ědi. I = 5 A t = 10 in = 600 s 1 M Cu = 63,54 g ol ( najdete v periodické soustavě prvků nebo v MFCHT ) ν = 2, protože to vyplývá z názvu sloučeniny = síran ěďnatý Vypočtee elektrocheický ekvivalent ědi z 2. F.z. A = M ν F = 63, = 3, g C 1 = A I t = 3, = 0,987 g Na katodě se při elektrolýze vyloučí 0,987 g a elektrocheický ekvivalent ědi je 3, g. C 1. Cvičení 9 látka ocenství ν elektrocheický ekvivalent A ( g. C -1 ) cín Sn 2 6, hliník Al 3 0, chro Cr 3 1, ěď Cu 2 3, stříbro Ag 1 11, železo Fe 2 2, železo Fe 3 1, zinek Zn 2 3, vodík H 1 0, (1) Kolik graů stříbra se vyloučí při elektrolýze na katodě, jestliže elektrolyte je vodný roztok dusičnanu stříbrného a elektrolyte procházel proud 10 A po dobu 30 inut. [ Ag = 20,16 g] (2) Určete hodnotu elektrocheického ekvivalentu stříbra výpočte. [A = 11,19 g. C 1 ] (3) Určete, kolik železa se vyloučí elektrolýzou na katodě z vodného roztoku síranu železnatého, jestliže roztoke prochází proud 20 A po dobu 10 hodin. Určete hodnotu elektrického náboje, který prošel elektrolyte. [ Fe = 208,1 g ; Q = 720 kc ] (4) Určete, kolik graů vodíku se vyloučí na katodě při elektrolýze vody, jestliže vodou prochází proud 15 A pět hodin. [ H = 2,7 g ]

7 (5) Napište rovnice pro elektrolytickou disociaci KOH, KNO 3, NaBr, HCl. (6) Definujte elektrolytickou disociaci. (7) Co to je elektrolýza? (8) Co by se stalo, kdybycho elektrolyte s ponořenýi elektrodai nechali procházet střídavý proud? (9) Co označují pojy katoda a anoda? (10) Co je kation a anion? Pokusy se dá zjistit, že v okolí roztoků, které vedou elektrický proud, je agnetické pole, že se roztok průchode elektrického proudu zahřívá a že platí Ohův zákon po překročení rozkladného napětí = U r. U = R I + U Rozkladné napětí je potřebné k tou, aby elektrolyte při elektrolýze procházel proud, protože rozkladné napětí překonává polarizační napětí, které vzniká při ponoření elektrod do elektrolytu, a polarizační napětí působí proti napětí zdroje. Galvanická polarizace elektrod závisí na jejich jakosti, na hustotě proudu, na jakosti elektrolytu, na teplotě a na době průchodu proudu elektrolyte. Jsou-li elektrody z kovu, jehož sůl je v roztoku, např. články Cu (CuSO 4 ) Cu, Ag (AgNO3 ) Ag, prochází proud za každého napětí, protože elektrody nejsou téěř polarizované. r Následke polarizace elektrod nezěříe odpor elektrolytu při průchodu stejnosěrného proudu elektrolyte, protože polarizační napětí způsobuje zdánlivě větší odpor, než je ve skutečnosti. Polarizace nenastane ihned, ale až po určité době. K ěření odporu elektrolytu používáe střídavého proudu, jehož sěr se ění tak rychle, že se polarizační napětí neůže uplatnit. Při ěření se používá ůstková etoda, avšak ísto apéretru se používá jako indikátoru telefon, který svý tóne udává střídavý proud. Jsou-li odpory stejné, pak je hlasitost tónu v telefonu nulová.

8 škola: třída: Laboratorní práce č. 1 (DO) datu: Ověření 1. Faradayova zákona elektrolýzy Poůcky: Dvě ěděné elektrody, roztok CuSO 4, kádinka, vodiče, apéretr, voltetr, potencioetr, zdroj stejnosěrného napětí. Postup práce: Zvážíe katodu před pokuse. Obvod zapojíe podle obrázku a necháe aspoň třikrát procházet proud elektrolyte při určité hodnotě napětí. Měření zapíšee do tabulky a vždy po vyloučení ědi na katodě katodu zvážíe. Rozdíl hotností katody před a po ěření je hotnost vyloučené ědi důsledke elektrolýzy. Hotnost vyloučené ědi zjištěné pokuse porovnáe s výpočte podle vzorce, který popisuje 1. Faradayův zákon. 1 = A Q = A I t (g) je hotnost zjištěná z naěřených hodnot Elektrocheický ekvivalent ědi je A = 3, g. C -1 a 2 je hotnost zjištěná vážení katody. n I A t s 1 g 2 1 = 2 g Závěr práce:

9 Galvanické články ( ZU, ZAE, F, PPJO ) Galvanický článek ění cheickou energii na elektrickou. Galvanický článek je složen z elektrod a jednoho nebo dvou elektrolytů. Na elektrodách vznikají cheické reakce, které jsou příčinou elektrootorického napětí článku. Elektrody usí být cheicky různé; přito ušlechtilejší kov je vždy póle kladný. Poněvadž potenciálové rozdíly se ění s koncentrací, dostanee galvanický článek i ponoření dvou elektrod ze stejného kovu do dvou různě koncentrovaných roztoků. Galvanické člány jsou priární (článek se nedá znovu po vybití nabít) a sekundární (článek se dá znovu nabít). Dále se dělí na okré a suché (podle elektrolytu). Paraetry galvanických článků 1. druh článku priární a sekundární 2. U e = elektrootorické napětí (napětí naprázdno) napětí na nezatížené zdroji 3. R i vnitřní odpor článku v důsledku vnitřního odporu zdroje se po připojení zdroje na spotřebič naěří na zdroji svorkové napětí, které je vždy enší, než napětí naprázdno. Články s alý vnitřní odpore se nazývají tvrdé zdroje a články s velký vnitřní odpore ěkké zdroje 4. elektrický výkon P V = nožství energie, kterou je článek schopen dodat obvodu za jednotku času 5. kapacita zdroje udává, kolik hodin ůžee ze zdroje odebírat proud 1A. Udává se v Ah (apérhodinách) 6. ěrná energie = podíl celkové energie a hotnosti článku ( kj/kg ) 7. hustota energie = podíl celkové energie a objeu článku ( MJ/ 3 ) 8. životnost = doba odebírání energie z článku při běžné zatížení 9. nabíjecí proud a nabíjecí doba pro sekundární články (akuulátory) 10. účinnost = podíl výkonu a příkonu 11. cena je ovlivněna náklady na výrobu a poptávkou na trhu Nejjednodušší a nejstarší je Voltův článek. Elektrody jsou ze zinku a ědi, elektrolyte je roztok kyseliny sírové. Elektrootorické napětí (napětí naprázdno) je 1,05 V. Vně jde proud od ědi k zinku, uvnitř od zinku k ědi. V důsledku elektrolýzy se kladná elektroda z ědi pokrývá bublinkai vodíku, iony SO 4 dávají s iony Zn + + síran zinečnatý ZnSO 4, který přechází do roztoku. Zinku z elektrody ubývá a zinek se pokrývá bublinkai kyslíku. Vzniká polarizační článek + O (H 2 SO 4 ) H -, jehož elektrootorické napětí působí proti EMN článku. Polarizační napětí ůže ít velikost až 1,68 V, takže výsledné napětí klesá na nulovou hodnotu. Aby k tou nedošlo, tak se v praxi zabraňuje polarizaci tí, že se kladná elektroda, na které se vylučuje vodík, obklopí látkou, která okysličuje vodík na vodu. Daniellův článek á dva elektrolyty, roztok CuSO 4 obklopuje ěděnou elektrodu a roztok H 2 SO 4 obklopuje elektrodu zinkovou. Elektrootorické napětí článku je 1,1 V. Poněvadž se při práci článku vylučuje na kladné elektrodě ěď, nenastává na ní žádná cheická zěna, a proto nenastává polarizace. Článek dává stálé napětí. Plochá baterie je odvozena z Leclanchéova článku. 3 čláky s EMN 1,5 V jsou sériově propojeny. Anodou je uhlík, který je obklopen burele (MnO 2 ); ten okysličuje vylučující se vodík a tí se tabraňuje polarizaci. Katodou je zinek, elektrolyte je koncentrovaný roztok saliaku, který je zapuštěn do zvláštní pasty. Elektrootorické napětí článku je 4,5 V.

10 Olověný akuulátor je sekundární galvanický článek. Aby sloužil jako zdroj stejnosěrného napětí, tak se usí napřed nabít. Elektrody jsou olověné a elektrolyte je zředěný roztok kyseliny sírové. Při nabíjení se anoda pokrývá červenohnědý oxide olovičitý ( PbO 2 ) a katoda olove. Z roztoku izí voda a tvoří se kyselina sírová (roztok se stává koncentrovanější). Vzniká galvanický článek + PbO 2 (H 2 SO 4 ) Pb -. Při nabíjení vzroste EMN 1 článku až na hodnotu 2,7 V. Při vybíjení putují iony SO ke katodě, kladné iony H + k anodě. Elektrody nabývají původního stavu, izí kyselina sírová a znovu se vytváří voda. Pokud klesne při vybíjení napětí 1 článku na hodnotu 1,85 V, je nutné akuulátor znovu nabít. Pod touto hodnotou napětí článku se už akuulátor znovu nenabije a v důsledku cheických zěn se akuulátor zničí! EMN celého akuulátoru je 12 V. priární články název článku elektrody elektrolyt U e e 1 V kj kg e V MJ 3 poznáka Voltův Leclanchéův alkalický článek zinko-stříbrný lithiový + ěď Cu - zinek Zn + uhlík C - zinek Zn + burel - zinek Zn + stříbro Ag - zinek Zn + burel - lithiu Li k. sírová H 2 SO 4 1?? 1. galvanický článek saliak NH 4 Cl, 1, obyčejné burel baterie MnO 2 hydoxid draselný 1, kvalitnější KOH baterie KOH 2, veli kvalitní baterie KOH 3,1? dlouhá životnost sekundární články název článku elektrody elektrolyt U e e 1 V kj kg e V MJ 3 poznáka olověný akuulátor nikl ocelový akuulátor (NiFe) + PbO 2 - Pb + nikl Ni - ocel k. sírová H 2 SO 4 až 2, tvrdý zdroj KOH 1,2?? nízká účinnost nikl kadiový alkalický akuulátor nikl - vodíkový + nikl Ni - kadiu C + nikl Ni - MH (M je kov) hydoxid draselný KOH KOH 1, kvalitnější baterie jedovatý 1, kvalitní akuulátory nejedovatý

11 Alkalické RAM články Zkratkové slovo RAM vyjadřuje sousloví Rechargeable Alkaline Manganese, což v překladu znaená Manganičitá znovunabíjecí baterie. Tato baterie byla vivinuta týe Battery Technologies Inc. (BTI) v Kanadě pod vedení Karla Kordesche, který je rovněž autore původní technologie pro alkalické baterie z šedesátých let 20. století. Nová baterie RAM PURE ENERGY XL = energeticky čistá znovunabíjecí anganičitá baterie s prodlouženou životností (XL znaená EXtendee Life = prodloužený život) se skládá z anody, která je tvořena slisovanýi kroužky oxidu anganičitého (burelu), nasyceného grafite za účele zvýšení vodivosti. Tyto kroužky jsou zalisovány do poniklovaného ocelového kalíšku, který tvoří pouzdro. Anoda dále obsahuje přísady uožňující opakované nabití. Katodu tvoří želé nasycené práškový zinke Povrch zrníček je ošetřen indie. Vývod katody je ocelová pozlacená jehla s čepičkou, která je záporný vývode. Separátor odděluje anodu a katodu, aby nedocházelo ke zkratu a ohly přito probíhat cheické reakce. Separátor je z netkané textilie a celofánu. Vlastnosti RAM článků Pure Energy: prodávají se plně nabité a jsou hned připraveny k použití, netrpí téěř vůbec saovybíjení a vydrží v nabité stavu při nepoužívání 4 7let, netrpí paěťový efekte a je vhodné je často dobíjet. Čí dříve je započato jejich dobíjení, tí enší cheické zěny v nich nastanou a tí vyšší kapacitu ají pro další cyklus počet nabíjecích cyklů je ají EMN 1,5 V ají kapacitu Ah u tužkového článku snášejí vysoké provozní i nabíjecí teploty (až 60 0 C), což uožňuje jejich nabíjení solárníi nabíječkai na příé slunci jsou ekologicky čisté (ohou se vyhodit do odpadkového koše) dodávají se v rozěrech R6 AA (tužková) a R03 AAA (ikrotužková baterie). Paraetr Alkalické Akuulátory Akuulátory RAM RAM XL baterie NiCd NiMH Napětí U 0 (V) 1,5 1,2 1,2 1,5 1,57 Kapacita (Ah) až až 2000 Počet nabíjecích cyklů Zachování in. 7 let 2 ěsíce 1 ěsíc 5 let 7 let kapacity 80 % Paěťový efekt NE ANO iniální NE NE Okažitě ANO NE NE ANO ANO použitelné Obsah těžkých kovů bez t. k. Cadiu Nikl a Kobalt bez t. k. bez t. k. Použití RAM a RAM XL v praxi: fotoaparáty, blesky, kapesní svítilny do odběru proudu 1 A, pagery, operátory, navigace inipočítače, digitální hry, dálkové ovladače, ěřící přístroje, zálohy dat,...

12 Další uplatnění elektrolýzy v praxi (ZU, ZAE, F, PPJO ) Galvanické pokovování (galvanostegie) provádí se v roztoku toho kovu, který se á předět pokovovat. Předěty z éně ušlechtilých kovů se pokrývají vrstvou žádaného kovu, aby se povrch předětu stal odolnější vůči vnější vlivů. Anoda je deska kovu, který se pokovuje, a katoda je kovový předět, který se pokovuje. Běžné je chroování součástek, niklování, stříbření, zlacení,... Elektrolytické čištění kovů kov vyrobený v hutích á noho příěsí. Tento kov se dá jako anoda, elektrolyte je vodný roztok soli daného kovu a na katodě se vylučuje čistý kov bez příěsí. Elektrolytická výroba kovů čisté kovy se vyrábějí elektrolýzou z roztavené rudy. Například hliník se vyrábí elektrolýzou roztaveného oxidu hlinitého (bauxitu). Anodou jsou silné uhlíkové elektrody, katodou uhlíková vana naplněná rudou. Roztavený hliník klesá ke dnu vany a odtud se vypouští. Galvanické leptání - kovová deska se pokryje nevodivou vrstvou, do které se vyryje požadovaný obrazec. Deska se použije jako anoda ponořená do roztoku soli daného kovu a elektrolýzou dojde k odstranění ( vyleptání ) kovu z nepokryté části desky. Galvanoplastika - odlitky se zhotovují na nevodivé atrici pokryté vrstvou vodivého grafitu. Elektrolýzou se na atrici vytvoří tenká vrstva kovu jako její dokonalý kovový obtisk. Koroze je oxidace povrchu kovu způsobená vzdušný kyslíke a vlhkostí vzduchu. Kov a voda tvoří galvanický článek, kde působí elektrolýza. Tí se povrch kovu znehodnocuje, a proto je třeba korozi kovu zaezit, neboť to vytváří ekonoické ztráty podniků i běžný spotřebitelů. Uvedu zde několik etod ochrany kovů proti korozi: katodová ochrana, voda v parních kotlích se zbavuje ionů průchode kovovýi pilinai, povrch kovů se chrání nátěry, povrch plechů se pozinkovává. Cvičení 10 (1) Definujte 1. a 2. Faradayův zákon (2) Co je olární hotnost? (3) Co je ocensví prvku? (4) Co je elektrolyt? (5) Co galvanický článek? (6) Co je galvanický článek priární? (7) Co je galvanický článek sekundární?

13 (8) Co je tvrdý zdroj? Co je ěkký zdroj? (9) Co udává kapacita zdroje a v jakých jednotkách se kapacita zdroje uvádí? (10) Co udává životnost zdroje? (11) Jak vypočítáe účinnost? (12) Objasněte princip činnosti olověného akuulátoru. (13) U kterých článků dochází k elektrolýze ihned? (14) Co jsou RAM články? (15) Co znaená označení XL? (16) Vyjenujte aspoň tři výhody RAM článků proti běžný článků. (17) Kde se v praxi používají akuulátory? (18) Co je galvanostegie? (19) Co je galvanoplastika? (20) Jak se elektrolyticky čistí kovy? (21) Jak se elektrolyticky vyrábí kovy? (22) Objasněte korozi kovů. (23) Proč se plechy, na které působí povětrnostní vlivy, pozinkovávají? Na otázky najdete odpovědi v probrané látce. Kdo chce ít z tohoto učiva znáku 5 definuje elektrolytickou disociaci a vysvětlí poje anoda a katoda, 4 ovládá poje elektrolýza a ví, jaké látky se vylučují na katodě a anodě, definuje poje anion a kation, 3 za pooci učitele a znalostí vzorců pro 1. a 2. Faradayův zákon dopočítá příklady, 2 saostatně řeší příklady a objasní princip činnosti galvanických článků, odpovídá správně na otázky ve cvičení, 1 příklady řeší saostatně bez chyb a pokud se dopustí chyby, tak ji sá po upozornění učitele najde a opraví, popíše činnost akuulátoru, článků RAM, vysvětlí další použití elektrolýzy v praxi, odpovídá správně na otázky ze cvičení.

Elektrický proud v kapalinách

Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v kapalinách Kovy obsahují volné (valenční) elektrony a ty způsobují el. proud. Látka se chemicky nemění (vodiče 1. třídy). V polovodičích volné náboje připravíme uměle (teplota, příměsi,

Více

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se:

CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se: CEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ Teorie Složení roztoků udává vzájený poěr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se: MOTNOSTNÍM ZLOMKEM B vyjadřuje poěr hotnosti rozpuštěné látky k hotnosti

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Solární dům. Vybrané experimenty

Solární dům. Vybrané experimenty Solární dům Vybrané experimenty 1. Závislost U a I na úhlu osvitu stolní lampa, multimetr a) Zapojíme články sériově. b) Na výstup připojíme multimetr. c) Lampou budeme články nasvěcovat pod proměnlivým

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Výpočty podle chemických rovnic

Výpočty podle chemických rovnic Výpočty podle cheických rovnic Cheické rovnice vyjadřují průběh reakce. Rovnice jednak udávají, z kterých prvků a sloučenin vznikly reakční produkty, jednak vyjadřují vztahy ezi nožstvíi jednotlivých reagujících

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Zdroje elektrického napětí

Zdroje elektrického napětí Anotace Učební materiál EU V2 1/F15 je určen k výkladu učiva zdroje elektrického napětí fyzika 8. ročník. UM se váže k výstupu: žák uvede hlavní jednotku elektrického napětí, její násobky a díly Zdroje

Více

T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky

T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky Elektrochemie Protože redoxní reakce jsou děje spojené s přenosem elektronů z redukčního činidla, které elektrony odevzdává, na oxidační činidlo, které

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU Základní úkole ěření je seznáit posluchače s vlastnosti asynchronního otoru v různých provozních stavech a s ožnosti využití provozu otoru v generátorické chodu a v režiu

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod I I U

Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod I I U TNSPOTNÍ JEVY V OZTOCÍCH ELETOLYTŮ Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod Ohmův zákon: VODIVOST ELETOLYTŮ U I

Více

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vedení elektrického proudu v kapalinách GYMNASIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Vedení elektrického proudu v kapalinách Poznámky & ilustrace Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Verze 2.0 2010 PŘEDZNAMENÁNÍ Tento text slouží jako pomocný, faktografický

Více

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn ýočty za oužití zákonů ro ideální lyn Látka v lynné stavu je tvořena volnýi atoy(onoatoickýi olekulai), ionty nebo olekulai. Ideální lyn- olekuly na sebe neůsobí žádnýi silai, jejich obje je ve srovnání

Více

Nanomotor Nanomotor - 19. února 2015

Nanomotor Nanomotor - 19. února 2015 19. února 2015 1 Nanomotor - University of California v Berkeley - elektromotor o průměru 500 nm, což je nejmenší motor zhotovený lidmi. Zlatý rotor drží na ose z uhlíkové nanotrubičky. Roztáčí ho střídavý

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z

Více

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM BÍRK PŘÍKLDŮ Z CHEIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEU ilan ZIPL 006 Obsah Obsah... Úvod... 3 1. Základní výpočty.... 4 1.1 Hotnost atoů a olekul... 4 1. Látkové nožství, olární hotnost.... 5 1.3 Výpočet obsahu

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Učební osnova vyučovacího předmětu elektrotechnika Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

3.1.3 Rychlost a zrychlení harmonického pohybu

3.1.3 Rychlost a zrychlení harmonického pohybu 3.1.3 Rychlost a zrychlení haronického pohybu Předpoklady: 312 Kroě dráhy (výchylky) popisujee pohyb i poocí dalších dvou veličin: rychlosti a zrychlení. Jak budou vypadat jejich rovnice? Společný graf

Více

test zápočet průměr známka

test zápočet průměr známka Zkouškový test z FCH mikrosvěta 6. ledna 2015 VZOR/1 jméno test zápočet průměr známka Čas 90 minut. Povoleny jsou kalkulačky. Nejsou povoleny žádné písemné pomůcky. U otázek označených symbolem? uvádějte

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte: Doplňte: Protonové číslo: Relativní atomová hmotnost: Elektronegativita: Značka prvku: Latinský název prvku: Český název prvku: Nukleonové číslo: Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném... čísle.

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum:

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 7. 203 Ele stejnosměrný proud (Ohmův zákon, řazení odporů, elektrická práce, výkon, účinnost, Kirchhofovy

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

Soustava SI. SI - zkratka francouzského názvu Système International d'unités (mezinárodní soustava jednotek).

Soustava SI. SI - zkratka francouzského názvu Système International d'unités (mezinárodní soustava jednotek). Soustava SI SI - zkratka francouzského názvu Systèe International d'unités (ezinárodní soustava jednotek). Vznikla v roce 1960 z důvodu zajištění jednotnosti a přehlednosti vztahů ezi fyzikálníi veličinai

Více

1. Mechanika - úvod. [ X ] - měřící jednotka. { X } - označuje kvantitu (množství)

1. Mechanika - úvod. [ X ] - měřící jednotka. { X } - označuje kvantitu (množství) . Mechanika - úvod. Základní pojy V echanice se zabýváe základníi vlastnosti a pohybe hotných těles. Chcee-li přeístit těleso (echanický pohyb), potřebujee k tou znát tyto tři veličiny: hota, prostor,

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

VZDUCH V MÍSTNOSTI POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Látky a tělesa

VZDUCH V MÍSTNOSTI POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Látky a tělesa VZDUCH V MÍSTNOSTI Vzdělávací předět: Fyzika Teatický celek dle RVP: Látky a tělesa Teatická oblast: Měření fyzikálních veličin Cílová skupina: Žák 6. ročníku základní školy Cíle pokusu je určení rozěrů

Více

Hmotnostní procenta (hm. %) počet hmotnostních dílů rozpuštěné látky na 100 hmotnostních dílů roztoku krát 100.

Hmotnostní procenta (hm. %) počet hmotnostních dílů rozpuštěné látky na 100 hmotnostních dílů roztoku krát 100. Roztoky Roztok je hoogenní sěs. Nejčastěji jsou oztoky sěsi dvousložkové (dispezní soustavy. Látka v nadbytku dispezní postředí, duhá složka dispegovaná složka. Roztoky ohou být kapalné, plynné i pevné.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH07

DUM VY_52_INOVACE_12CH07 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH07 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište Názvosloví Struktura prezentace: I. Názvosloví binárních sloučenin 4 Název sloučeniny 6 Vzorec 7 Názvy kationtů 9 Názvy aniontů 13 Vzorec z názvu 15 Název ze vzorce 18 II. Názvosloví hydroxidů, kyanidů

Více

Změna skupenství, Tání a tuhnutí, Sublimace a desublimace Vypařování a kapalnění Sytá pára, Fázový diagram, Vodní pára

Změna skupenství, Tání a tuhnutí, Sublimace a desublimace Vypařování a kapalnění Sytá pára, Fázový diagram, Vodní pára Zěny skupenství átek Zěna skupenství, Tání a tuhnutí, Subiace a desubiace Vypařování a kapanění Sytá pára, Fázový diagra, Vodní pára Zěna skupenství = fyzikání děj, při které se ění skupenství átky Skupenství

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice CHEMIE výpočty 5 z chemických ROVNIC 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice 1 definice pojmu a vysvětlení vzorové příklady test poznámky pro učitele

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU Experiment C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU CÍL EXPERIMENTU Praktické ověření, že z citronu a také jiných potravin standardně dostupných v domácnosti lze sestavit funkční elektrochemické články. Měření napětí elektrochemického

Více

3.9. Energie magnetického pole

3.9. Energie magnetického pole 3.9. nergie agnetického poe 1. Uět odvodit energii agnetického poe cívky tak, aby bya vyjádřena poocí paraetrů obvodu (I a L).. Znát vztah pro energii agnetického poe cívky jako funkci veičin charakterizujících

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_2_Elektrický proud v kovech Ing. Jakub Ulmann 1 Elektrický proud a jeho vlastnosti 1.1 Elektrický proud

Více

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy )

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) 1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) Klíčové pojmy: alkalický kov, s 1 prvek, sodík, draslík, lithium, rubidium, cesium, francium, sůl kamenná, chilský ledek, sylvín, biogenní prvek, elektrolýza taveniny,

Více

Dioda jako usměrňovač

Dioda jako usměrňovač Dioda A K K A Dioda je polovodičová součástka s jedním P-N přechodem. Její vývody se nazývají anoda a katoda. Je-li na anodě kladný pól napětí a na katodě záporný, dioda vede (propustný směr), obráceně

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Opakování názvosloví anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Směs (dispersní soustava) 1 Atom Nejmenšíčástice prvku, která vykazuje jeho

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY 5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY Požadavky: získání vysokých magnetických kvalit, úspora drahých kovů a náhrada běžnými materiály. Podle magnetických vlastností dělíme na: 1. Diamagnetické látky 2. Paramagnetické

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI SOLI JSOU CHEMICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z KATIONTŮ KOVŮ A ANIONTŮ KYSELIN 1. NEUTRALIZACÍ VZNIK SOLÍ 2. REAKCÍ

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036 Klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Digitální učební materiály Autor:

Více

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah Baterie NELUMBO SG Specifikace NÁZEV MODEL VLASTNOSTI Gelová baterie NELUMBO SG 1000H; SG 1500H a SG 2000H 12 V / 100 Ah; 150 Ah a 200 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Elektrické charakteristiky... 3

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu..07/.5.00/34.058 Číslo materiálu VY_3_INOVAE_ENI_3.ME_0_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství Vytvořeno v

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více