4. kapitola Vedení elektrického proudu v látkách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. kapitola Vedení elektrického proudu v látkách...75-115"

Transkript

1 Obsah 1. kapitola Základní vzorce a zákony z učiva 1. ročníku Srovnávací test z učiva 1. ročníku kapitola - Výkon trojfázové soustavy a kopenzace účiníku Alternátor Zapojení do hvězdy a trojúhelníka Elektrootor Cvičení Vzorce pro výkony proudu Cvičení Kopenzace účiníku Cvičení Typy elektrootorů...48 Cvičení kapitola Přechodné jevy v elektrických obvodech Přechodný jev v sériové R, C obvodu se stejnosěrný zdroje Nabíjení v R, C obvodu Vybíjení v R, C obvodu...52 Cvičení Výpočet kapacity kondenzátoru poocí časové konstanty...57 Cvičení Výpočty a grafy na přechodný jev v sériové R, C obvodu se stejnosěrný zdroje Přechodný jev v sériové R, L obvodu se stejnosěrný zdroje Nabíjecí a vybíjecí proud v sériové R, L obvodu s grafy Nabíjecí a vybíjecí napětí v sériové R, L obvodu s grafy...69 Výpočty hodnot proudů a napětí s grafy v sériové R, L obvodu se stejnosěrný zdroje Cvičení Cvičení kapitola Vedení elektrického proudu v látkách Vedení elektrického proudu v kapalinách Cvičení Laboratorní práce č. 1 Ověření 1. Faradayova zákona elektrolýzy...79 Galvanické články RAM články...82 Elektrolýza v praxi...83 Cvičení Vedení elektrického proudu v polovodičích Polovodiče bez přechodu PN Cvičení Polovodičové diody Laboratorní práce č. 2 Měření voltapérové charakteristiky polovodičové diody...94 Cvičení

2 Tranzistory Cvičení Laboratorní práce č. 3 Určení typu vodivosti tranzistoru Laboratorní práce č. 4 Měření převodní charakteristiky tranzistoru Značení polovodičových součástek Vedení elektrického proudu v plynech Druhy výbojů Fotoetrické veličiny a jednotky Uplatnění plynů a výbojů v plynech u svítidel Cvičení Vedení elektrického proudu ve vakuu Vakuová dioda Vakuová trioda Cvičení kapitola Obvody ideálních elektrotechnických prvků se střídavý zdroje napětí a proudu řešené sybolickou etodou Koplexní čísla Cvičení Sybolická etoda řešení sériově řazených prvků Ideální rezistor propojen v sérii s ideální cívkou Fázorové diagray pro R, L v sérii Ideální rezistror propojen v sérii s ideální kondenzátore Fázorové diagray pro R, C v sérii Ideální cívka propojena v sérii s ideální kondenzátore Fázorové diagray pro L, C v sérii Ideální rezistror, cívka a kondenzátor propojeni v sérii Fázorové diagray pro R, L, C v sérii Cvičení Řešení obvodů sybolickou etodou s paralelně řazenýi prvky Ideální rezistor a cívka propojeni paralelně Fázorové diagray pro R, L paralelně Ideální rezistor a kondenzátor propojeni paralelně Fázorové diagray pro R, C paralelně Ideální kondenzátor a cívka propojeni paralelně Ideální rezistor, cívka a kondenzátor propojeni paralelně Cvičení Cvičení kapitola Kirchhoffovy zákony Metoda syček Metoda syčkových proudů Cvičení Metoda uzlových napětí Cvičení

3 Předluva Vážení žáci, studenti a učitelé, dostává se Vá do rukou druhý díl Základů elektrotechniky, který navazuje na 1. díl. 1. kapitola se věnuje opakování učiva 1. ročníku, 2. kapitola se zabývá výkone trojfázových soustav a kopenzací účiníku, 3. kapitola popisuje přechodné jevy v RC a RL obvodech připojených na zdroj stejnosěrného napětí, 4. kapitola popisuje vedení elektrického proudu v látkách kapalinách, polovodičích, plynech a vakuu, 5. kapitola se zabývá koplexníi čísly a řešení obvodů se střídavý proude poocí koplexních čísel (sybolická etoda), kapitola 6 (jako doplněk k 1. ročníku) znovu probírá Kirchhoffovy zákony, ovše jinou etodikou výpočtu než v 1. díle. Učebnice obsahuje kroě teorie 40 řešených příkladů a 21 cvičení se soubore 177 otázek a příkladů. Opět budu členit učivo na základní (ZU), dobrovolné (DO), použitelné pro jiný obor (PPJO) a pro fyziku (F). Učivo 5. kapitoly se dá využít i v ateatice (M). Stejně jako v 1. díle Základů elektrotechniky budu i zde za probranýi celky navrhovat klasifikaci znalostí a dovedností žáků v rozsahu klasifikační stupnice 1-5. Toto saozřejě není pro učitele povinné, protože každý učitel by se svý způsobe klasifikace ěl žáky seznáit již v 1. vyučovací hodině. Návrh klasifikace se týká 4 (3) hodinové týdenní dotace předětu Základy elektrotechniky (elektrotechnický základ) pro průyslové školy zaěřené na elektrotechniku a elektroniku. Zde Vás odkazuji na RVP uvedený na nuov.cz pro obor Elektrotechnika a předět Elektrotechnický základ (základy elektrotechniky). V oborech, kde je hodinová dotace enší, si vyučující klasifikaci přizpůsobí podle ŠVP a teatického plánu. Přeji si, abyste byli s 2. díle spokojeni a aby Vá kniha poohla utřídit znalosti a dovednosti získané studie. PaedDr. Jiří Wojnar

4 4. kapitola Vedení elektrického proudu v látkách Vedení elektrického proudu v kapalinách (ZU; ZAE, F, PPJO) V kapalinách vedou elektrický proud iony. Destilovaná voda neobsahuje iony, a proto nevede elektrický proud. Iony v kapalině vzniknou díky elektrolytické disociaci, což je rozklad látky na iony vlive rozpouštědla bez přítonosti zdroje napětí. Místo poju ion se opět ůže používat i iont. NaCl se ve vodě rozloží na iony Na + + Cl NaOH se ve vodě rozloží na iony Na + + (OH) HCl se vlive vody rozloží na H + + Cl Záporný ion anion vznikne odtržení elektronu z elektricky neutrálního atou nebo olekuly a kladný ion kation vznikne přidání elektronu k elektricky neutrálníu atou nebo olekule. Elektrický proud v kapalině je usěrněný pohyb ionů. Ne každý roztok vede elektrický proud. Roztoky, které vedou elektrický proud, nazýváe elektrolyty, což jsou roztoky solí, kyselin a zásad. Cukr rozpuštěný v destilované vodě se nerozloží na iony, a proto nevede elektrický proud. Pokud elektrolyte vedee stejnosěrný elektrický proud, pak na elektrodách dochází k vylučování ionů. Touto ději říkáe elektrolýza. Záporná elektroda se nazývá katoda a při elektrolýze se na ní vylučují kladné iony (kationy). Kladná elektroda se nazývá anoda a při elektrolýze se na ní vylučují záporné iony (aniony). Na katodě se při elektrolýze vylučuje vždy vodík nebo kov! Jestliže jsou elektrody z ědi, pak se na katodu vylučuje ěď a z anody se ěď vylučuje do roztoku při průchodu stejnosěrného proudu elektrolyte.

5 Pro vedení elektrického proudu v kapalinách platí Faradayovy zákony elektrolýzy. 1. = A Q = A I t (g; kg) Hotnosti látek vyloučených na elektrodách při elektrolýze jsou přío úěrné elektrickéu náboji, který prošel elektrolyte. = hotnost vyloučené látky (g; kg) 1 1 A = elektrocheický ekvivalent ( g C ; kg C ) ; je to konstanta pro určitou látku a najdete ji v MFCH tabulkách. Elektrocheický ekvivalent je číselně roven náboji 1 C, který se na elektrodě vyloučí 1 g (kg) látky. Q = elektrický náboj (C); I = elektrický proud (A); t = čas (s) 2. M A = 1 1 ( g C ; kg C ) ν F Elektrocheické ekvivalenty látek jsou přío úěrné jejich valární hotnoste. Spojený Faradayův zákon M = Q= A I t (g; kg) ν F Aby se vyloučil 1 val jakékoliv látky, usí elektrolyte projít náboj Q = F coulobů. Faradayova konstanta F je číselně rovna velikosti náboje, který se při jeho průchodu elektrolyte vyloučí na elektrodě 1 val látky. Faradayovy zákony platí pro veli alé i velké proudy. M se nazývá valární hotnost (val); M = olární hotnost ( g ol 1 ) ; ν F = Faradayova konstanta = C. ol 1 ; ν = ocenství látky Mocenství znáte z cheie a určuje se z názvu sloučeniny a koncovky přídavného jéna. Dusičnan stříbrný koncovka přídavného jéna je -ný, a proto je stříbro jednoocné. Síran ěďnatý koncovka přídavného jéna je -natý, a proto je ěď dvojocná. Z cheie víte, že koncovky a čísla ocenství jsou tato: -ný = 1; -natý = 2; -itý = 3; ičitý = 4; -ečný, -ičný = 5; -ový = 6; -istý = 7; -ičelý = 8. Molární hotnost látky (prvku) je hotnostní číslo prvku, které vyčtete z periodické tabulky prvků.

6 Řešený příklad 10: Určete kolik graů ědi se vyloučí při elektrolýze na katodě z vodného roztoku CuSO 4, jestliže roztoke prochází proud 5 A po dobu 10 inut. Určete rovněž elektrocheický ekvivalent ědi. I = 5 A t = 10 in = 600 s 1 M Cu = 63,54 g ol ( najdete v periodické soustavě prvků nebo v MFCHT ) ν = 2, protože to vyplývá z názvu sloučeniny = síran ěďnatý Vypočtee elektrocheický ekvivalent ědi z 2. F.z. A = M ν F = 63, = 3, g C 1 = A I t = 3, = 0,987 g Na katodě se při elektrolýze vyloučí 0,987 g a elektrocheický ekvivalent ědi je 3, g. C 1. Cvičení 9 látka ocenství ν elektrocheický ekvivalent A ( g. C -1 ) cín Sn 2 6, hliník Al 3 0, chro Cr 3 1, ěď Cu 2 3, stříbro Ag 1 11, železo Fe 2 2, železo Fe 3 1, zinek Zn 2 3, vodík H 1 0, (1) Kolik graů stříbra se vyloučí při elektrolýze na katodě, jestliže elektrolyte je vodný roztok dusičnanu stříbrného a elektrolyte procházel proud 10 A po dobu 30 inut. [ Ag = 20,16 g] (2) Určete hodnotu elektrocheického ekvivalentu stříbra výpočte. [A = 11,19 g. C 1 ] (3) Určete, kolik železa se vyloučí elektrolýzou na katodě z vodného roztoku síranu železnatého, jestliže roztoke prochází proud 20 A po dobu 10 hodin. Určete hodnotu elektrického náboje, který prošel elektrolyte. [ Fe = 208,1 g ; Q = 720 kc ] (4) Určete, kolik graů vodíku se vyloučí na katodě při elektrolýze vody, jestliže vodou prochází proud 15 A pět hodin. [ H = 2,7 g ]

7 (5) Napište rovnice pro elektrolytickou disociaci KOH, KNO 3, NaBr, HCl. (6) Definujte elektrolytickou disociaci. (7) Co to je elektrolýza? (8) Co by se stalo, kdybycho elektrolyte s ponořenýi elektrodai nechali procházet střídavý proud? (9) Co označují pojy katoda a anoda? (10) Co je kation a anion? Pokusy se dá zjistit, že v okolí roztoků, které vedou elektrický proud, je agnetické pole, že se roztok průchode elektrického proudu zahřívá a že platí Ohův zákon po překročení rozkladného napětí = U r. U = R I + U Rozkladné napětí je potřebné k tou, aby elektrolyte při elektrolýze procházel proud, protože rozkladné napětí překonává polarizační napětí, které vzniká při ponoření elektrod do elektrolytu, a polarizační napětí působí proti napětí zdroje. Galvanická polarizace elektrod závisí na jejich jakosti, na hustotě proudu, na jakosti elektrolytu, na teplotě a na době průchodu proudu elektrolyte. Jsou-li elektrody z kovu, jehož sůl je v roztoku, např. články Cu (CuSO 4 ) Cu, Ag (AgNO3 ) Ag, prochází proud za každého napětí, protože elektrody nejsou téěř polarizované. r Následke polarizace elektrod nezěříe odpor elektrolytu při průchodu stejnosěrného proudu elektrolyte, protože polarizační napětí způsobuje zdánlivě větší odpor, než je ve skutečnosti. Polarizace nenastane ihned, ale až po určité době. K ěření odporu elektrolytu používáe střídavého proudu, jehož sěr se ění tak rychle, že se polarizační napětí neůže uplatnit. Při ěření se používá ůstková etoda, avšak ísto apéretru se používá jako indikátoru telefon, který svý tóne udává střídavý proud. Jsou-li odpory stejné, pak je hlasitost tónu v telefonu nulová.

8 škola: třída: Laboratorní práce č. 1 (DO) datu: Ověření 1. Faradayova zákona elektrolýzy Poůcky: Dvě ěděné elektrody, roztok CuSO 4, kádinka, vodiče, apéretr, voltetr, potencioetr, zdroj stejnosěrného napětí. Postup práce: Zvážíe katodu před pokuse. Obvod zapojíe podle obrázku a necháe aspoň třikrát procházet proud elektrolyte při určité hodnotě napětí. Měření zapíšee do tabulky a vždy po vyloučení ědi na katodě katodu zvážíe. Rozdíl hotností katody před a po ěření je hotnost vyloučené ědi důsledke elektrolýzy. Hotnost vyloučené ědi zjištěné pokuse porovnáe s výpočte podle vzorce, který popisuje 1. Faradayův zákon. 1 = A Q = A I t (g) je hotnost zjištěná z naěřených hodnot Elektrocheický ekvivalent ědi je A = 3, g. C -1 a 2 je hotnost zjištěná vážení katody. n I A t s 1 g 2 1 = 2 g Závěr práce:

9 Galvanické články ( ZU, ZAE, F, PPJO ) Galvanický článek ění cheickou energii na elektrickou. Galvanický článek je složen z elektrod a jednoho nebo dvou elektrolytů. Na elektrodách vznikají cheické reakce, které jsou příčinou elektrootorického napětí článku. Elektrody usí být cheicky různé; přito ušlechtilejší kov je vždy póle kladný. Poněvadž potenciálové rozdíly se ění s koncentrací, dostanee galvanický článek i ponoření dvou elektrod ze stejného kovu do dvou různě koncentrovaných roztoků. Galvanické člány jsou priární (článek se nedá znovu po vybití nabít) a sekundární (článek se dá znovu nabít). Dále se dělí na okré a suché (podle elektrolytu). Paraetry galvanických článků 1. druh článku priární a sekundární 2. U e = elektrootorické napětí (napětí naprázdno) napětí na nezatížené zdroji 3. R i vnitřní odpor článku v důsledku vnitřního odporu zdroje se po připojení zdroje na spotřebič naěří na zdroji svorkové napětí, které je vždy enší, než napětí naprázdno. Články s alý vnitřní odpore se nazývají tvrdé zdroje a články s velký vnitřní odpore ěkké zdroje 4. elektrický výkon P V = nožství energie, kterou je článek schopen dodat obvodu za jednotku času 5. kapacita zdroje udává, kolik hodin ůžee ze zdroje odebírat proud 1A. Udává se v Ah (apérhodinách) 6. ěrná energie = podíl celkové energie a hotnosti článku ( kj/kg ) 7. hustota energie = podíl celkové energie a objeu článku ( MJ/ 3 ) 8. životnost = doba odebírání energie z článku při běžné zatížení 9. nabíjecí proud a nabíjecí doba pro sekundární články (akuulátory) 10. účinnost = podíl výkonu a příkonu 11. cena je ovlivněna náklady na výrobu a poptávkou na trhu Nejjednodušší a nejstarší je Voltův článek. Elektrody jsou ze zinku a ědi, elektrolyte je roztok kyseliny sírové. Elektrootorické napětí (napětí naprázdno) je 1,05 V. Vně jde proud od ědi k zinku, uvnitř od zinku k ědi. V důsledku elektrolýzy se kladná elektroda z ědi pokrývá bublinkai vodíku, iony SO 4 dávají s iony Zn + + síran zinečnatý ZnSO 4, který přechází do roztoku. Zinku z elektrody ubývá a zinek se pokrývá bublinkai kyslíku. Vzniká polarizační článek + O (H 2 SO 4 ) H -, jehož elektrootorické napětí působí proti EMN článku. Polarizační napětí ůže ít velikost až 1,68 V, takže výsledné napětí klesá na nulovou hodnotu. Aby k tou nedošlo, tak se v praxi zabraňuje polarizaci tí, že se kladná elektroda, na které se vylučuje vodík, obklopí látkou, která okysličuje vodík na vodu. Daniellův článek á dva elektrolyty, roztok CuSO 4 obklopuje ěděnou elektrodu a roztok H 2 SO 4 obklopuje elektrodu zinkovou. Elektrootorické napětí článku je 1,1 V. Poněvadž se při práci článku vylučuje na kladné elektrodě ěď, nenastává na ní žádná cheická zěna, a proto nenastává polarizace. Článek dává stálé napětí. Plochá baterie je odvozena z Leclanchéova článku. 3 čláky s EMN 1,5 V jsou sériově propojeny. Anodou je uhlík, který je obklopen burele (MnO 2 ); ten okysličuje vylučující se vodík a tí se tabraňuje polarizaci. Katodou je zinek, elektrolyte je koncentrovaný roztok saliaku, který je zapuštěn do zvláštní pasty. Elektrootorické napětí článku je 4,5 V.

10 Olověný akuulátor je sekundární galvanický článek. Aby sloužil jako zdroj stejnosěrného napětí, tak se usí napřed nabít. Elektrody jsou olověné a elektrolyte je zředěný roztok kyseliny sírové. Při nabíjení se anoda pokrývá červenohnědý oxide olovičitý ( PbO 2 ) a katoda olove. Z roztoku izí voda a tvoří se kyselina sírová (roztok se stává koncentrovanější). Vzniká galvanický článek + PbO 2 (H 2 SO 4 ) Pb -. Při nabíjení vzroste EMN 1 článku až na hodnotu 2,7 V. Při vybíjení putují iony SO ke katodě, kladné iony H + k anodě. Elektrody nabývají původního stavu, izí kyselina sírová a znovu se vytváří voda. Pokud klesne při vybíjení napětí 1 článku na hodnotu 1,85 V, je nutné akuulátor znovu nabít. Pod touto hodnotou napětí článku se už akuulátor znovu nenabije a v důsledku cheických zěn se akuulátor zničí! EMN celého akuulátoru je 12 V. priární články název článku elektrody elektrolyt U e e 1 V kj kg e V MJ 3 poznáka Voltův Leclanchéův alkalický článek zinko-stříbrný lithiový + ěď Cu - zinek Zn + uhlík C - zinek Zn + burel - zinek Zn + stříbro Ag - zinek Zn + burel - lithiu Li k. sírová H 2 SO 4 1?? 1. galvanický článek saliak NH 4 Cl, 1, obyčejné burel baterie MnO 2 hydoxid draselný 1, kvalitnější KOH baterie KOH 2, veli kvalitní baterie KOH 3,1? dlouhá životnost sekundární články název článku elektrody elektrolyt U e e 1 V kj kg e V MJ 3 poznáka olověný akuulátor nikl ocelový akuulátor (NiFe) + PbO 2 - Pb + nikl Ni - ocel k. sírová H 2 SO 4 až 2, tvrdý zdroj KOH 1,2?? nízká účinnost nikl kadiový alkalický akuulátor nikl - vodíkový + nikl Ni - kadiu C + nikl Ni - MH (M je kov) hydoxid draselný KOH KOH 1, kvalitnější baterie jedovatý 1, kvalitní akuulátory nejedovatý

11 Alkalické RAM články Zkratkové slovo RAM vyjadřuje sousloví Rechargeable Alkaline Manganese, což v překladu znaená Manganičitá znovunabíjecí baterie. Tato baterie byla vivinuta týe Battery Technologies Inc. (BTI) v Kanadě pod vedení Karla Kordesche, který je rovněž autore původní technologie pro alkalické baterie z šedesátých let 20. století. Nová baterie RAM PURE ENERGY XL = energeticky čistá znovunabíjecí anganičitá baterie s prodlouženou životností (XL znaená EXtendee Life = prodloužený život) se skládá z anody, která je tvořena slisovanýi kroužky oxidu anganičitého (burelu), nasyceného grafite za účele zvýšení vodivosti. Tyto kroužky jsou zalisovány do poniklovaného ocelového kalíšku, který tvoří pouzdro. Anoda dále obsahuje přísady uožňující opakované nabití. Katodu tvoří želé nasycené práškový zinke Povrch zrníček je ošetřen indie. Vývod katody je ocelová pozlacená jehla s čepičkou, která je záporný vývode. Separátor odděluje anodu a katodu, aby nedocházelo ke zkratu a ohly přito probíhat cheické reakce. Separátor je z netkané textilie a celofánu. Vlastnosti RAM článků Pure Energy: prodávají se plně nabité a jsou hned připraveny k použití, netrpí téěř vůbec saovybíjení a vydrží v nabité stavu při nepoužívání 4 7let, netrpí paěťový efekte a je vhodné je často dobíjet. Čí dříve je započato jejich dobíjení, tí enší cheické zěny v nich nastanou a tí vyšší kapacitu ají pro další cyklus počet nabíjecích cyklů je ají EMN 1,5 V ají kapacitu Ah u tužkového článku snášejí vysoké provozní i nabíjecí teploty (až 60 0 C), což uožňuje jejich nabíjení solárníi nabíječkai na příé slunci jsou ekologicky čisté (ohou se vyhodit do odpadkového koše) dodávají se v rozěrech R6 AA (tužková) a R03 AAA (ikrotužková baterie). Paraetr Alkalické Akuulátory Akuulátory RAM RAM XL baterie NiCd NiMH Napětí U 0 (V) 1,5 1,2 1,2 1,5 1,57 Kapacita (Ah) až až 2000 Počet nabíjecích cyklů Zachování in. 7 let 2 ěsíce 1 ěsíc 5 let 7 let kapacity 80 % Paěťový efekt NE ANO iniální NE NE Okažitě ANO NE NE ANO ANO použitelné Obsah těžkých kovů bez t. k. Cadiu Nikl a Kobalt bez t. k. bez t. k. Použití RAM a RAM XL v praxi: fotoaparáty, blesky, kapesní svítilny do odběru proudu 1 A, pagery, operátory, navigace inipočítače, digitální hry, dálkové ovladače, ěřící přístroje, zálohy dat,...

12 Další uplatnění elektrolýzy v praxi (ZU, ZAE, F, PPJO ) Galvanické pokovování (galvanostegie) provádí se v roztoku toho kovu, který se á předět pokovovat. Předěty z éně ušlechtilých kovů se pokrývají vrstvou žádaného kovu, aby se povrch předětu stal odolnější vůči vnější vlivů. Anoda je deska kovu, který se pokovuje, a katoda je kovový předět, který se pokovuje. Běžné je chroování součástek, niklování, stříbření, zlacení,... Elektrolytické čištění kovů kov vyrobený v hutích á noho příěsí. Tento kov se dá jako anoda, elektrolyte je vodný roztok soli daného kovu a na katodě se vylučuje čistý kov bez příěsí. Elektrolytická výroba kovů čisté kovy se vyrábějí elektrolýzou z roztavené rudy. Například hliník se vyrábí elektrolýzou roztaveného oxidu hlinitého (bauxitu). Anodou jsou silné uhlíkové elektrody, katodou uhlíková vana naplněná rudou. Roztavený hliník klesá ke dnu vany a odtud se vypouští. Galvanické leptání - kovová deska se pokryje nevodivou vrstvou, do které se vyryje požadovaný obrazec. Deska se použije jako anoda ponořená do roztoku soli daného kovu a elektrolýzou dojde k odstranění ( vyleptání ) kovu z nepokryté části desky. Galvanoplastika - odlitky se zhotovují na nevodivé atrici pokryté vrstvou vodivého grafitu. Elektrolýzou se na atrici vytvoří tenká vrstva kovu jako její dokonalý kovový obtisk. Koroze je oxidace povrchu kovu způsobená vzdušný kyslíke a vlhkostí vzduchu. Kov a voda tvoří galvanický článek, kde působí elektrolýza. Tí se povrch kovu znehodnocuje, a proto je třeba korozi kovu zaezit, neboť to vytváří ekonoické ztráty podniků i běžný spotřebitelů. Uvedu zde několik etod ochrany kovů proti korozi: katodová ochrana, voda v parních kotlích se zbavuje ionů průchode kovovýi pilinai, povrch kovů se chrání nátěry, povrch plechů se pozinkovává. Cvičení 10 (1) Definujte 1. a 2. Faradayův zákon (2) Co je olární hotnost? (3) Co je ocensví prvku? (4) Co je elektrolyt? (5) Co galvanický článek? (6) Co je galvanický článek priární? (7) Co je galvanický článek sekundární?

13 (8) Co je tvrdý zdroj? Co je ěkký zdroj? (9) Co udává kapacita zdroje a v jakých jednotkách se kapacita zdroje uvádí? (10) Co udává životnost zdroje? (11) Jak vypočítáe účinnost? (12) Objasněte princip činnosti olověného akuulátoru. (13) U kterých článků dochází k elektrolýze ihned? (14) Co jsou RAM články? (15) Co znaená označení XL? (16) Vyjenujte aspoň tři výhody RAM článků proti běžný článků. (17) Kde se v praxi používají akuulátory? (18) Co je galvanostegie? (19) Co je galvanoplastika? (20) Jak se elektrolyticky čistí kovy? (21) Jak se elektrolyticky vyrábí kovy? (22) Objasněte korozi kovů. (23) Proč se plechy, na které působí povětrnostní vlivy, pozinkovávají? Na otázky najdete odpovědi v probrané látce. Kdo chce ít z tohoto učiva znáku 5 definuje elektrolytickou disociaci a vysvětlí poje anoda a katoda, 4 ovládá poje elektrolýza a ví, jaké látky se vylučují na katodě a anodě, definuje poje anion a kation, 3 za pooci učitele a znalostí vzorců pro 1. a 2. Faradayův zákon dopočítá příklady, 2 saostatně řeší příklady a objasní princip činnosti galvanických článků, odpovídá správně na otázky ve cvičení, 1 příklady řeší saostatně bez chyb a pokud se dopustí chyby, tak ji sá po upozornění učitele najde a opraví, popíše činnost akuulátoru, článků RAM, vysvětlí další použití elektrolýzy v praxi, odpovídá správně na otázky ze cvičení.

Elektrický proud v elektrolytech

Elektrický proud v elektrolytech Elektrolytický vodič Elektrický proud v elektrolytech Vezěe nádobu s destilovanou vodou (ta nevede el. proud) a vlože do ní dvě elektrody, které připojíe do zdroje stejnosěrného napětí. Do vody nasypee

Více

Elektrický proud v kapalinách

Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v kapalinách Čisté kapaliny omezíme se na vodu jsou poměrně dobrými izolanty. Když však ve vodě rozpustíme sůl, kyselinu anebo zásadu, získáme tzv. elektrolyt, který je již poměrně dobrým

Více

Elektrický proud v kapalinách

Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v kapalinách Kovy obsahují volné (valenční) elektrony a ty způsobují el. proud. Látka se chemicky nemění (vodiče 1. třídy). V polovodičích volné náboje připravíme uměle (teplota, příměsi,

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Galvanické články Většina kovů ponořených do vody nebo elektrolytu

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH ELEKTRICKÝ PROUD V KPLINÁCH 1. Elektrolyt a elektrolýza elektrolyt kapalina, která může vést elektrický proud (musí obsahovat ionty kyselin, zásad nebo solí - rozpuštěné nebo roztavené) elektrolýza proces,

Více

Koroze kovových materiálů Úvod do elektrochemie

Koroze kovových materiálů Úvod do elektrochemie Koroze kovových materiálů Úvod do elektrochemie Čím se zabývá elektrochemie: roztoky elektrolytů vodivost, rovnováha jevy na rozhraní elektroda/elektrolyt elektrodové reakce elektrochemické procesy elchem.

Více

AKUMULÁTORY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2012. Ročník: devátý

AKUMULÁTORY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková AKUMULÁTORY Datum (období) tvorby: 15. 3. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí se zdroji elektrického

Více

6. Elektrický proud v elektrolytech

6. Elektrický proud v elektrolytech 6. Elektrický proud v elektrolytech 6.1 Elektrolytický vodič Vyjděme z modelu krystalu kuchyňské soli, který se za normálních podmínek chová jako izolant. Při teplotě 810 C krystal taje a mění se na soustavu

Více

Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.

Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34. Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_93 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Sekundární elektrochemické články

Sekundární elektrochemické články Sekundární elektrochemické články méně odborně se jim říká také akumulátory všechny elektrochemické reakce jsou vratné (ideálně na 100%) řeší problém ekonomický (vícenásobné použití snižuje náklady) řeší

Více

ELEKTROCHEMIE. Zabývá se rovnováhami a ději v soustavách obsahující elektricky nabité částice. Ca 2+ x Ca +II

ELEKTROCHEMIE. Zabývá se rovnováhami a ději v soustavách obsahující elektricky nabité částice. Ca 2+ x Ca +II ELEKTROCHEMIE Zabývá se rovnováhami a ději v soustavách obsahující elektricky nabité částice. Ca 2+ x Ca +II Samostatný kation Oxidační číslo ve sloučenině Sám Jen ve sloučenině 1 ELEKTROCHEMIE: POJMY

Více

Elektrochemické články a poločlánky

Elektrochemické články a poločlánky Elektrochemické články a poločlánky Vznik poločlánku ponoření zinku do vody (Zn Zn 2+ + 2e ) těleso začne uvolňovat kationy Zn 2+ v tělese se začnou hromadit elektrony nárůst elektrostatických sil děj

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky A) Elektrický obvod je vodivé spojení elektrických prvků (součástek) plnící zadanou funkci např. generování elektrického signálu o určitých vlastnostech, zesílení el. signálu, přeměna el. energie na jiný

Více

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ELEKTROLÝZA Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s elektrolýzou. V rámci

Více

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek.

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. GALAVANICKÝ ČLÁNEK V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. Galvanický článek je zařízení, které využívá redoxní reakce jako zdroj energie. Je zdrojem

Více

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku Oxidace a redukce Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Redukce = odebrání kyslíku Fe 2 O 3 + 3 C 2 Fe + 3 CO CuO + H 2 Cu + H 2 O 1 Oxidace a redukce Širší pojem oxidace

Více

Elektrochemie. 2. Elektrodový potenciál

Elektrochemie. 2. Elektrodový potenciál Elektrochemie 1. Poločlánky Ponoříme-li kov do roztoku jeho solí mohou nastav dva různé děje: a. Do roztoku se z kovu uvolňují kationty (obr. a), na elektrodě vzniká převaha elektronů. Elektroda se tedy

Více

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 01) Co už víme o elektrickém proudu opakování učiva 6. ročníku: Elektrickým obvodem prochází elektrický proud, jestliže: je v něm zapojen zdroj

Více

Číslo: Anotace: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Číslo: Anotace: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud stejnosměrný Elektrický

Více

9. ročník Galvanický článek

9. ročník Galvanický článek 9. ročník Galvanický článek Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. fotografie v prezentaci

Více

Koroze kovových materiálů Úvod do elektrochemie

Koroze kovových materiálů Úvod do elektrochemie Koroze kovových materiálů Úvod do elektrochemie Čím se zabývá elektrochemie: roztoky elektrolytů vodivost, rovnováha jevy na rozhraní elektroda/elektrolyt elektrodové reakce elektrochemické procesy elchem.

Více

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemie rovnováhy a děje v soustavách nesoucích elektrický náboj Krystal kovu ponořený do destilované vody + +

Více

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Oxidace a redukce Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Lavoisier Redukce = odebrání kyslíku Fe 2 O 3 + 3 C 2 Fe

Více

Chemické výpočty. výpočty ze sloučenin

Chemické výpočty. výpočty ze sloučenin Cheické výpočty výpočty ze sloučenin Cheické výpočty látkové nožství n, 1 ol obsahuje stejný počet stavebních částic, kolik je atoů ve 1 g uhlíku 1 C počet částic v 1 olu stanovuje Avogadrova konstanta

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Oxidace a redukce jsou chemické reakce spojené s výměnou elektronů. Při oxidaci látka elektrony uvolňuje a její oxidační číslo se zvyšuje.

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se:

CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se: CEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ Teorie Složení roztoků udává vzájený poěr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se: MOTNOSTNÍM ZLOMKEM B vyjadřuje poěr hotnosti rozpuštěné látky k hotnosti

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 08

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 08 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

b) nevodiče izolanty nevedou el. proud plasty, umělé hmoty, sklo, keramika, kámen, suché dřevo,papír, textil

b) nevodiče izolanty nevedou el. proud plasty, umělé hmoty, sklo, keramika, kámen, suché dřevo,papír, textil VEDENÍ EL. PROUDU V PEVNÝCH LÁTKÁCH 1) Látky dělíme (podle toho, zda jimi může procházet el.proud) na: a) vodiče = vedou el. proud kovy (měď, hliník, zlato, stříbro,wolfram, cín, zinek) uhlík, tuha b)

Více

Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Téra2507. Elektrochemické metody

Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Téra2507. Elektrochemické metody Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Téra2507 Elektrochemické metody Elektrolýza Do roztoku elektrolytu ponoříme dvě elektrody a vložíme na ně dostatečně velké vnější stejnosměrné napětí. Roztok elektrolytu

Více

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Oxidace a redukce Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Antoine Lavoisier (1743-1794) Redukce = odebrání kyslíku

Více

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje.

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY 1. LF UK Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. Praktické cvičení z lékařské biochemie Všeobecné lékařství Martin Vejražka, Tomáš Navrátil

Více

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice Střídavý proud Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice Vznik střídavého proudu Výroba střídavého napětí:. indukční - při otáčivé pohybu cívky v agnetické poli

Více

EU peníze středním školám projekt: Šablony na BiGy

EU peníze středním školám projekt: Šablony na BiGy EU peníze středním školám projekt: Šablony na BiGy Anotace: Identifikátor materiálu: EU-OPVK-ICT2/3/1/1 Datum, období vytvoření: prosinec 2012 Vzdělávací oblast : Člověk a příroda Vzdělávací obor, tematický

Více

Elektrochemická příprava kovů a jejich slitin

Elektrochemická příprava kovů a jejich slitin Elektrochemická příprava kovů a jejich slitin Základní elektrochemické metody Průmyslová výroba základních kovů - hliník Základní elektrochemické metody - Elektrolýza, základy a principy - Elektropřenos

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_356_Kovy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková

Více

Osnova: 1. Zdroje stejnosměrného napětí 2. Zatěžovací charakteristika

Osnova: 1. Zdroje stejnosměrného napětí 2. Zatěžovací charakteristika K620ZENT Základy elektroniky Přednáška č. 4 Osnova: 1. Zdroje stejnosměrného napětí 2. Zatěžovací charakteristika Výroba elektrická energie z energie mechanické - prostřednictvím točivých elektrických

Více

VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták

VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták Izolant je látka, která nevede elektrický proud izolant neobsahuje volné částice s elektrický

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D14_Z_OPAK_E_Elektricky_proud_v_kapalinach _plynech_a_polovodicich_t Člověk a příroda

Více

III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách

III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách Osnova: 1. Elektrický proud a jeho vlastnosti 2. Ohmův zákon 3. Kirhoffovy zákony 4. Vedení el. proudu ve vodičích 5. Vedení el. proudu v polovodičích

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrolýza TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrolýza TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrolýza TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Elektrolyt Většina chemicky čistých kapalin ( vyjma kapalných kovů) jsou

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Elektrický proud Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Vodivé kapaliny : Usměrněný pohyb iontů Ionizované plyny: Usměrněný pohyb iontů

Více

Technické sekundární články - AKUMULÁTOR

Technické sekundární články - AKUMULÁTOR Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Technické sekundární články - AKUMULÁTOR Galvanické články, které je možno opakovaně nabíjet a vybíjet se nazývají

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.

Více

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou.

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. NÁZVOSLOVÍ Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. -II +III -II +I O N O H Oxidační čísla se značí ímskými

Více

16. Elektrický proud v elektrolytech, plynech a ve vakuu

16. Elektrický proud v elektrolytech, plynech a ve vakuu 16. Elektrický proud v elektrolytech, plynech a ve vakuu Kapaliny Kovy vodiče 1. třídy elektronová vodivost při průchodu proudu nedochází k chemickým změnám ani k přenosu látky. Kapaliny: 1) neelektrolyty

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 5. 10. 2013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_ZT_E

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 5. 10. 2013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_ZT_E Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 5. 10. 2013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_ZT_E Ročník: II Základy techniky Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání - Technická příprava Vzdělávací obor:

Více

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00 Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00 V rámci projektu: Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století El. proud I je určen

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením

Více

Solární dům. Vybrané experimenty

Solární dům. Vybrané experimenty Solární dům Vybrané experimenty 1. Závislost U a I na úhlu osvitu stolní lampa, multimetr a) Zapojíme články sériově. b) Na výstup připojíme multimetr. c) Lampou budeme články nasvěcovat pod proměnlivým

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.07 EU OP VK

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.07 EU OP VK Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.07 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Říjen 2011 Ročník 9. Předmět Fyzika Název, anotace

Více

Elektrochemické akumulátory. přehled

Elektrochemické akumulátory. přehled Elektrochemické akumulátory přehled Porovnání měrných parametrů akumulátorů SEKUNDÁRNÍ ČLÁNKY - AKUMULÁTORY Vsoučasnosti jsou nejrozšířenější akumulátory na bázi olova, niklu a lithia Podle acidity elektrolytu

Více

Výpočty podle chemických rovnic

Výpočty podle chemických rovnic Výpočty podle cheických rovnic Cheické rovnice vyjadřují průběh reakce. Rovnice jednak udávají, z kterých prvků a sloučenin vznikly reakční produkty, jednak vyjadřují vztahy ezi nožstvíi jednotlivých reagujících

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední koise Cheické olypiády 47. ročník 010/011 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Řešení okresního kola ChO kat. D 010/011 TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Palivo budoucnosti 5 bodů 1.

Více

ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR

ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR Elektrochemie: chemické reakce vyvolané elektrickým proudem a naopak vznik elektrického proudu z chemických reakcí Historie: L. Galvani - žabí

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

4.4.3 Galvanické články

4.4.3 Galvanické články ..3 Galvanické články Předpoklady: 01 Zapíchnu do citrónu dva plíšky z různých kovů mezi kovy se objeví napětí (měřitelné voltmetrem) získal jsem baterku, ale žárovku nerozsvítím (citrobaterie dává pouze

Více

I = Q t. Elektrický proud a napětí ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ. April 16, 2012. VY_32_INOVACE_47.notebook. Elektrický proud

I = Q t. Elektrický proud a napětí ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ. April 16, 2012. VY_32_INOVACE_47.notebook. Elektrický proud Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace email: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Názvosloví solí kyslíkatých kyselin

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Názvosloví solí kyslíkatých kyselin (oxokyselin) Obecný vzorec: K m A n K - vzorec kationtu A - vzorec aniontu m, n - indexy - počty iontů - přirozená čísla Pozn.1 - Indexy m, n rovné 1 se nepíší. Pozn.2 - Jsou -li oba indexy m, n dělitelné

Více

Podívejte se na časový průběh harmonického napětí

Podívejte se na časový průběh harmonického napětí Střídavý proud Doteď jse se zabývali pouze proude, který obvode prochází stále stejný sěre (stejnosěrný proud). V praxi se ukázalo, že tento proud je značně nevýhodný. kázalo se, že zdroje napětí ůže být

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Kovové povlaky. Kovové povlaky. Z hlediska funkce. V el. vodivém prostředí. velmi ušlechtilé méně ušlechtile (vzhledem k železu) tloušťka pórovitost

Kovové povlaky. Kovové povlaky. Z hlediska funkce. V el. vodivém prostředí. velmi ušlechtilé méně ušlechtile (vzhledem k železu) tloušťka pórovitost Kovové povlaky Kovové povlaky Kovové povlaky velmi ušlechtilé méně ušlechtile (vzhledem k železu) Z hlediska funkce tloušťka pórovitost V el. vodivém prostředí katodický anodický charakter 2 Kovové povlaky

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Elektřina a magnetizmus závěrečný test DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: závěrečný test Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: TEST - A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník TEST Elektřina a magnetizmus závěrečný

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Jak funguje baterie?

Jak funguje baterie? Jak funguje baterie? S bateriemi se setkáváme na každém kroku, v nejrůznějších velikostech a s nejrůznějším účelem použití od pohonu náramkových hodinek po pohon elektromobilu nebo lodě. Základem baterie

Více

jádro: obal: e n neutron, p proton, e elektron a) at. jádro velká hmotnost (n 0 ) b) el.obal velký rozměr

jádro: obal: e n neutron, p proton, e elektron a) at. jádro velká hmotnost (n 0 ) b) el.obal velký rozměr ELEKTRICKÝ NÁBOJ 1) Těleso látka molekula atom jádro: obal: e 2) ATOM n 0,p + n neutron, p proton, e elektron a) at. jádro velká hmotnost (n 0 ) b) el.obal velký rozměr 3) El.náboj vlastnost částic > e,p

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Elektrody pro snímání biologických potenciálů. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Elektrody pro snímání biologických potenciálů. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů Elektrody pro snímání biologických potenciálů X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Spojení elektroda elektrolyt organismus vodič 2. třídy (ionty) přívodní

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

Elektrochemie. Pøedmìt elektrochemie: disociace (roztoky elektrolytù, taveniny solí) vodivost jevy na rozhraní s/l (elektrolýza, èlánky)

Elektrochemie. Pøedmìt elektrochemie: disociace (roztoky elektrolytù, taveniny solí) vodivost jevy na rozhraní s/l (elektrolýza, èlánky) Elektrochemie 1 Pøedmìt elektrochemie: disociace (roztoky elektrolytù, taveniny solí) vodivost jevy na rozhraní s/l (elektrolýza, èlánky) Vodièe: I. tøídy { vodivost zpùsobena pohybem elektronù uvnitø

Více

7. Elektrolýza. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod:

7. Elektrolýza. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod: 7. Elektrolýza Úkoly měření: 1. Sestavte obvod, prověřte a znázorněte průběh ekvipotenciálních hladin a siločar elektrostatického pole mezi dvojicí elektrod. Zakreslete vektory intenzity. 2. Sestavte obvod

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST PRACOVNÍ LIST 1. Pojmenuj kyselinu a odděl aniontovou skupinu. H 2 SO 4 HClO 3 H 2 SO 3 H 2 CO 3 H 2 SiO 4 HCl HNO 3 H 2 Se HClO H 2 WO 4

Více

1. Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech

1. Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech 1. Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech 1.1 Úvod Elektrický proud v kovech je zprostředkován volnými (vodivostními) elektrony. Proto tuto vodivost nazýváme elektronovou vodivostí, kdy nedochází

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast:

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. květen 2013. Název zpracovaného celku: REDOXNÍ REAKCE REDOXNÍ REAKCE

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. květen 2013. Název zpracovaného celku: REDOXNÍ REAKCE REDOXNÍ REAKCE Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. květen 2013 Název zpracovaného celku: REDOXNÍ REAKCE REDOXNÍ REAKCE Oxidačně redukční neboli redoxní reakce jsou všechny chemické reakce,

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Elektronika ve fyzikálním experimentu

Elektronika ve fyzikálním experimentu Elektronika ve fyzikálním experimentu Josef Lazar Ústav přístrojové techniky, AV ČR, v.v.i. E-mail: joe@isibrno.cz www: http://www.isibrno.cz/~joe/elektronika/ Elektrický obvod Analogie s kapalinou Základními

Více

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au Řada elektrochemických potenciálů (Beketova řada) v níž je napětí mezi dvojicí kovů tím větší, čím větší je jejich vzdálenost v této řadě. Prvek více vlevo vytěsní z roztoku kov nacházející se vpravo od

Více

Zdroje elektrického napětí

Zdroje elektrického napětí Anotace Učební materiál EU V2 1/F15 je určen k výkladu učiva zdroje elektrického napětí fyzika 8. ročník. UM se váže k výstupu: žák uvede hlavní jednotku elektrického napětí, její násobky a díly Zdroje

Více

VY_32_INOVACE_06_III./1._OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU

VY_32_INOVACE_06_III./1._OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU VY_32_INOVACE_06_III./1._OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU Střídavý proud Vznik střídavého napětí a proudu Fyzikální veličiny popisující jevy v obvodu se střídavý proude Střídavý obvod, paraetry obvodu Střídavý

Více

Cu Zn Cr NEJ. Cuprum Zincum Chromium. Hustota [kg/m 3 ] Osmium 22 660 Chrom 8,5 Wolfram 3 422

Cu Zn Cr NEJ. Cuprum Zincum Chromium. Hustota [kg/m 3 ] Osmium 22 660 Chrom 8,5 Wolfram 3 422 CVIČENÍ Hustota [kg/m 3 ] Zn prum Zincum Chromium 8 960 7 140 7 190 Tvrdost 3 2,5 8,5 Teplota tání [ C] El. vodivost [S/m] Tep. vodivost [W/mK] 1 083 420 1 857 NEJ Osmium 22 660 Chrom 8,5 Wolfram 3 422

Více

Periodická tabulka řádek = perioda sloupec = skupina

Periodická tabulka řádek = perioda sloupec = skupina Periodická tabulka řádek = perioda = počet vrstev v elektronovém obalu sloupec = skupina (nadepsáno nahoře) = počet valenčních elektronů Valenční elektrony jsou ty, které se podílejí na vzniku chemických

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Galvanické pokovování a reakce kovů autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Nanomotor Nanomotor - 19. února 2015

Nanomotor Nanomotor - 19. února 2015 19. února 2015 1 Nanomotor - University of California v Berkeley - elektromotor o průměru 500 nm, což je nejmenší motor zhotovený lidmi. Zlatý rotor drží na ose z uhlíkové nanotrubičky. Roztáčí ho střídavý

Více