4. kapitola Vedení elektrického proudu v látkách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. kapitola Vedení elektrického proudu v látkách...75-115"

Transkript

1 Obsah 1. kapitola Základní vzorce a zákony z učiva 1. ročníku Srovnávací test z učiva 1. ročníku kapitola - Výkon trojfázové soustavy a kopenzace účiníku Alternátor Zapojení do hvězdy a trojúhelníka Elektrootor Cvičení Vzorce pro výkony proudu Cvičení Kopenzace účiníku Cvičení Typy elektrootorů...48 Cvičení kapitola Přechodné jevy v elektrických obvodech Přechodný jev v sériové R, C obvodu se stejnosěrný zdroje Nabíjení v R, C obvodu Vybíjení v R, C obvodu...52 Cvičení Výpočet kapacity kondenzátoru poocí časové konstanty...57 Cvičení Výpočty a grafy na přechodný jev v sériové R, C obvodu se stejnosěrný zdroje Přechodný jev v sériové R, L obvodu se stejnosěrný zdroje Nabíjecí a vybíjecí proud v sériové R, L obvodu s grafy Nabíjecí a vybíjecí napětí v sériové R, L obvodu s grafy...69 Výpočty hodnot proudů a napětí s grafy v sériové R, L obvodu se stejnosěrný zdroje Cvičení Cvičení kapitola Vedení elektrického proudu v látkách Vedení elektrického proudu v kapalinách Cvičení Laboratorní práce č. 1 Ověření 1. Faradayova zákona elektrolýzy...79 Galvanické články RAM články...82 Elektrolýza v praxi...83 Cvičení Vedení elektrického proudu v polovodičích Polovodiče bez přechodu PN Cvičení Polovodičové diody Laboratorní práce č. 2 Měření voltapérové charakteristiky polovodičové diody...94 Cvičení

2 Tranzistory Cvičení Laboratorní práce č. 3 Určení typu vodivosti tranzistoru Laboratorní práce č. 4 Měření převodní charakteristiky tranzistoru Značení polovodičových součástek Vedení elektrického proudu v plynech Druhy výbojů Fotoetrické veličiny a jednotky Uplatnění plynů a výbojů v plynech u svítidel Cvičení Vedení elektrického proudu ve vakuu Vakuová dioda Vakuová trioda Cvičení kapitola Obvody ideálních elektrotechnických prvků se střídavý zdroje napětí a proudu řešené sybolickou etodou Koplexní čísla Cvičení Sybolická etoda řešení sériově řazených prvků Ideální rezistor propojen v sérii s ideální cívkou Fázorové diagray pro R, L v sérii Ideální rezistror propojen v sérii s ideální kondenzátore Fázorové diagray pro R, C v sérii Ideální cívka propojena v sérii s ideální kondenzátore Fázorové diagray pro L, C v sérii Ideální rezistror, cívka a kondenzátor propojeni v sérii Fázorové diagray pro R, L, C v sérii Cvičení Řešení obvodů sybolickou etodou s paralelně řazenýi prvky Ideální rezistor a cívka propojeni paralelně Fázorové diagray pro R, L paralelně Ideální rezistor a kondenzátor propojeni paralelně Fázorové diagray pro R, C paralelně Ideální kondenzátor a cívka propojeni paralelně Ideální rezistor, cívka a kondenzátor propojeni paralelně Cvičení Cvičení kapitola Kirchhoffovy zákony Metoda syček Metoda syčkových proudů Cvičení Metoda uzlových napětí Cvičení

3 Předluva Vážení žáci, studenti a učitelé, dostává se Vá do rukou druhý díl Základů elektrotechniky, který navazuje na 1. díl. 1. kapitola se věnuje opakování učiva 1. ročníku, 2. kapitola se zabývá výkone trojfázových soustav a kopenzací účiníku, 3. kapitola popisuje přechodné jevy v RC a RL obvodech připojených na zdroj stejnosěrného napětí, 4. kapitola popisuje vedení elektrického proudu v látkách kapalinách, polovodičích, plynech a vakuu, 5. kapitola se zabývá koplexníi čísly a řešení obvodů se střídavý proude poocí koplexních čísel (sybolická etoda), kapitola 6 (jako doplněk k 1. ročníku) znovu probírá Kirchhoffovy zákony, ovše jinou etodikou výpočtu než v 1. díle. Učebnice obsahuje kroě teorie 40 řešených příkladů a 21 cvičení se soubore 177 otázek a příkladů. Opět budu členit učivo na základní (ZU), dobrovolné (DO), použitelné pro jiný obor (PPJO) a pro fyziku (F). Učivo 5. kapitoly se dá využít i v ateatice (M). Stejně jako v 1. díle Základů elektrotechniky budu i zde za probranýi celky navrhovat klasifikaci znalostí a dovedností žáků v rozsahu klasifikační stupnice 1-5. Toto saozřejě není pro učitele povinné, protože každý učitel by se svý způsobe klasifikace ěl žáky seznáit již v 1. vyučovací hodině. Návrh klasifikace se týká 4 (3) hodinové týdenní dotace předětu Základy elektrotechniky (elektrotechnický základ) pro průyslové školy zaěřené na elektrotechniku a elektroniku. Zde Vás odkazuji na RVP uvedený na nuov.cz pro obor Elektrotechnika a předět Elektrotechnický základ (základy elektrotechniky). V oborech, kde je hodinová dotace enší, si vyučující klasifikaci přizpůsobí podle ŠVP a teatického plánu. Přeji si, abyste byli s 2. díle spokojeni a aby Vá kniha poohla utřídit znalosti a dovednosti získané studie. PaedDr. Jiří Wojnar

4 4. kapitola Vedení elektrického proudu v látkách Vedení elektrického proudu v kapalinách (ZU; ZAE, F, PPJO) V kapalinách vedou elektrický proud iony. Destilovaná voda neobsahuje iony, a proto nevede elektrický proud. Iony v kapalině vzniknou díky elektrolytické disociaci, což je rozklad látky na iony vlive rozpouštědla bez přítonosti zdroje napětí. Místo poju ion se opět ůže používat i iont. NaCl se ve vodě rozloží na iony Na + + Cl NaOH se ve vodě rozloží na iony Na + + (OH) HCl se vlive vody rozloží na H + + Cl Záporný ion anion vznikne odtržení elektronu z elektricky neutrálního atou nebo olekuly a kladný ion kation vznikne přidání elektronu k elektricky neutrálníu atou nebo olekule. Elektrický proud v kapalině je usěrněný pohyb ionů. Ne každý roztok vede elektrický proud. Roztoky, které vedou elektrický proud, nazýváe elektrolyty, což jsou roztoky solí, kyselin a zásad. Cukr rozpuštěný v destilované vodě se nerozloží na iony, a proto nevede elektrický proud. Pokud elektrolyte vedee stejnosěrný elektrický proud, pak na elektrodách dochází k vylučování ionů. Touto ději říkáe elektrolýza. Záporná elektroda se nazývá katoda a při elektrolýze se na ní vylučují kladné iony (kationy). Kladná elektroda se nazývá anoda a při elektrolýze se na ní vylučují záporné iony (aniony). Na katodě se při elektrolýze vylučuje vždy vodík nebo kov! Jestliže jsou elektrody z ědi, pak se na katodu vylučuje ěď a z anody se ěď vylučuje do roztoku při průchodu stejnosěrného proudu elektrolyte.

5 Pro vedení elektrického proudu v kapalinách platí Faradayovy zákony elektrolýzy. 1. = A Q = A I t (g; kg) Hotnosti látek vyloučených na elektrodách při elektrolýze jsou přío úěrné elektrickéu náboji, který prošel elektrolyte. = hotnost vyloučené látky (g; kg) 1 1 A = elektrocheický ekvivalent ( g C ; kg C ) ; je to konstanta pro určitou látku a najdete ji v MFCH tabulkách. Elektrocheický ekvivalent je číselně roven náboji 1 C, který se na elektrodě vyloučí 1 g (kg) látky. Q = elektrický náboj (C); I = elektrický proud (A); t = čas (s) 2. M A = 1 1 ( g C ; kg C ) ν F Elektrocheické ekvivalenty látek jsou přío úěrné jejich valární hotnoste. Spojený Faradayův zákon M = Q= A I t (g; kg) ν F Aby se vyloučil 1 val jakékoliv látky, usí elektrolyte projít náboj Q = F coulobů. Faradayova konstanta F je číselně rovna velikosti náboje, který se při jeho průchodu elektrolyte vyloučí na elektrodě 1 val látky. Faradayovy zákony platí pro veli alé i velké proudy. M se nazývá valární hotnost (val); M = olární hotnost ( g ol 1 ) ; ν F = Faradayova konstanta = C. ol 1 ; ν = ocenství látky Mocenství znáte z cheie a určuje se z názvu sloučeniny a koncovky přídavného jéna. Dusičnan stříbrný koncovka přídavného jéna je -ný, a proto je stříbro jednoocné. Síran ěďnatý koncovka přídavného jéna je -natý, a proto je ěď dvojocná. Z cheie víte, že koncovky a čísla ocenství jsou tato: -ný = 1; -natý = 2; -itý = 3; ičitý = 4; -ečný, -ičný = 5; -ový = 6; -istý = 7; -ičelý = 8. Molární hotnost látky (prvku) je hotnostní číslo prvku, které vyčtete z periodické tabulky prvků.

6 Řešený příklad 10: Určete kolik graů ědi se vyloučí při elektrolýze na katodě z vodného roztoku CuSO 4, jestliže roztoke prochází proud 5 A po dobu 10 inut. Určete rovněž elektrocheický ekvivalent ědi. I = 5 A t = 10 in = 600 s 1 M Cu = 63,54 g ol ( najdete v periodické soustavě prvků nebo v MFCHT ) ν = 2, protože to vyplývá z názvu sloučeniny = síran ěďnatý Vypočtee elektrocheický ekvivalent ědi z 2. F.z. A = M ν F = 63, = 3, g C 1 = A I t = 3, = 0,987 g Na katodě se při elektrolýze vyloučí 0,987 g a elektrocheický ekvivalent ědi je 3, g. C 1. Cvičení 9 látka ocenství ν elektrocheický ekvivalent A ( g. C -1 ) cín Sn 2 6, hliník Al 3 0, chro Cr 3 1, ěď Cu 2 3, stříbro Ag 1 11, železo Fe 2 2, železo Fe 3 1, zinek Zn 2 3, vodík H 1 0, (1) Kolik graů stříbra se vyloučí při elektrolýze na katodě, jestliže elektrolyte je vodný roztok dusičnanu stříbrného a elektrolyte procházel proud 10 A po dobu 30 inut. [ Ag = 20,16 g] (2) Určete hodnotu elektrocheického ekvivalentu stříbra výpočte. [A = 11,19 g. C 1 ] (3) Určete, kolik železa se vyloučí elektrolýzou na katodě z vodného roztoku síranu železnatého, jestliže roztoke prochází proud 20 A po dobu 10 hodin. Určete hodnotu elektrického náboje, který prošel elektrolyte. [ Fe = 208,1 g ; Q = 720 kc ] (4) Určete, kolik graů vodíku se vyloučí na katodě při elektrolýze vody, jestliže vodou prochází proud 15 A pět hodin. [ H = 2,7 g ]

7 (5) Napište rovnice pro elektrolytickou disociaci KOH, KNO 3, NaBr, HCl. (6) Definujte elektrolytickou disociaci. (7) Co to je elektrolýza? (8) Co by se stalo, kdybycho elektrolyte s ponořenýi elektrodai nechali procházet střídavý proud? (9) Co označují pojy katoda a anoda? (10) Co je kation a anion? Pokusy se dá zjistit, že v okolí roztoků, které vedou elektrický proud, je agnetické pole, že se roztok průchode elektrického proudu zahřívá a že platí Ohův zákon po překročení rozkladného napětí = U r. U = R I + U Rozkladné napětí je potřebné k tou, aby elektrolyte při elektrolýze procházel proud, protože rozkladné napětí překonává polarizační napětí, které vzniká při ponoření elektrod do elektrolytu, a polarizační napětí působí proti napětí zdroje. Galvanická polarizace elektrod závisí na jejich jakosti, na hustotě proudu, na jakosti elektrolytu, na teplotě a na době průchodu proudu elektrolyte. Jsou-li elektrody z kovu, jehož sůl je v roztoku, např. články Cu (CuSO 4 ) Cu, Ag (AgNO3 ) Ag, prochází proud za každého napětí, protože elektrody nejsou téěř polarizované. r Následke polarizace elektrod nezěříe odpor elektrolytu při průchodu stejnosěrného proudu elektrolyte, protože polarizační napětí způsobuje zdánlivě větší odpor, než je ve skutečnosti. Polarizace nenastane ihned, ale až po určité době. K ěření odporu elektrolytu používáe střídavého proudu, jehož sěr se ění tak rychle, že se polarizační napětí neůže uplatnit. Při ěření se používá ůstková etoda, avšak ísto apéretru se používá jako indikátoru telefon, který svý tóne udává střídavý proud. Jsou-li odpory stejné, pak je hlasitost tónu v telefonu nulová.

8 škola: třída: Laboratorní práce č. 1 (DO) datu: Ověření 1. Faradayova zákona elektrolýzy Poůcky: Dvě ěděné elektrody, roztok CuSO 4, kádinka, vodiče, apéretr, voltetr, potencioetr, zdroj stejnosěrného napětí. Postup práce: Zvážíe katodu před pokuse. Obvod zapojíe podle obrázku a necháe aspoň třikrát procházet proud elektrolyte při určité hodnotě napětí. Měření zapíšee do tabulky a vždy po vyloučení ědi na katodě katodu zvážíe. Rozdíl hotností katody před a po ěření je hotnost vyloučené ědi důsledke elektrolýzy. Hotnost vyloučené ědi zjištěné pokuse porovnáe s výpočte podle vzorce, který popisuje 1. Faradayův zákon. 1 = A Q = A I t (g) je hotnost zjištěná z naěřených hodnot Elektrocheický ekvivalent ědi je A = 3, g. C -1 a 2 je hotnost zjištěná vážení katody. n I A t s 1 g 2 1 = 2 g Závěr práce:

9 Galvanické články ( ZU, ZAE, F, PPJO ) Galvanický článek ění cheickou energii na elektrickou. Galvanický článek je složen z elektrod a jednoho nebo dvou elektrolytů. Na elektrodách vznikají cheické reakce, které jsou příčinou elektrootorického napětí článku. Elektrody usí být cheicky různé; přito ušlechtilejší kov je vždy póle kladný. Poněvadž potenciálové rozdíly se ění s koncentrací, dostanee galvanický článek i ponoření dvou elektrod ze stejného kovu do dvou různě koncentrovaných roztoků. Galvanické člány jsou priární (článek se nedá znovu po vybití nabít) a sekundární (článek se dá znovu nabít). Dále se dělí na okré a suché (podle elektrolytu). Paraetry galvanických článků 1. druh článku priární a sekundární 2. U e = elektrootorické napětí (napětí naprázdno) napětí na nezatížené zdroji 3. R i vnitřní odpor článku v důsledku vnitřního odporu zdroje se po připojení zdroje na spotřebič naěří na zdroji svorkové napětí, které je vždy enší, než napětí naprázdno. Články s alý vnitřní odpore se nazývají tvrdé zdroje a články s velký vnitřní odpore ěkké zdroje 4. elektrický výkon P V = nožství energie, kterou je článek schopen dodat obvodu za jednotku času 5. kapacita zdroje udává, kolik hodin ůžee ze zdroje odebírat proud 1A. Udává se v Ah (apérhodinách) 6. ěrná energie = podíl celkové energie a hotnosti článku ( kj/kg ) 7. hustota energie = podíl celkové energie a objeu článku ( MJ/ 3 ) 8. životnost = doba odebírání energie z článku při běžné zatížení 9. nabíjecí proud a nabíjecí doba pro sekundární články (akuulátory) 10. účinnost = podíl výkonu a příkonu 11. cena je ovlivněna náklady na výrobu a poptávkou na trhu Nejjednodušší a nejstarší je Voltův článek. Elektrody jsou ze zinku a ědi, elektrolyte je roztok kyseliny sírové. Elektrootorické napětí (napětí naprázdno) je 1,05 V. Vně jde proud od ědi k zinku, uvnitř od zinku k ědi. V důsledku elektrolýzy se kladná elektroda z ědi pokrývá bublinkai vodíku, iony SO 4 dávají s iony Zn + + síran zinečnatý ZnSO 4, který přechází do roztoku. Zinku z elektrody ubývá a zinek se pokrývá bublinkai kyslíku. Vzniká polarizační článek + O (H 2 SO 4 ) H -, jehož elektrootorické napětí působí proti EMN článku. Polarizační napětí ůže ít velikost až 1,68 V, takže výsledné napětí klesá na nulovou hodnotu. Aby k tou nedošlo, tak se v praxi zabraňuje polarizaci tí, že se kladná elektroda, na které se vylučuje vodík, obklopí látkou, která okysličuje vodík na vodu. Daniellův článek á dva elektrolyty, roztok CuSO 4 obklopuje ěděnou elektrodu a roztok H 2 SO 4 obklopuje elektrodu zinkovou. Elektrootorické napětí článku je 1,1 V. Poněvadž se při práci článku vylučuje na kladné elektrodě ěď, nenastává na ní žádná cheická zěna, a proto nenastává polarizace. Článek dává stálé napětí. Plochá baterie je odvozena z Leclanchéova článku. 3 čláky s EMN 1,5 V jsou sériově propojeny. Anodou je uhlík, který je obklopen burele (MnO 2 ); ten okysličuje vylučující se vodík a tí se tabraňuje polarizaci. Katodou je zinek, elektrolyte je koncentrovaný roztok saliaku, který je zapuštěn do zvláštní pasty. Elektrootorické napětí článku je 4,5 V.

10 Olověný akuulátor je sekundární galvanický článek. Aby sloužil jako zdroj stejnosěrného napětí, tak se usí napřed nabít. Elektrody jsou olověné a elektrolyte je zředěný roztok kyseliny sírové. Při nabíjení se anoda pokrývá červenohnědý oxide olovičitý ( PbO 2 ) a katoda olove. Z roztoku izí voda a tvoří se kyselina sírová (roztok se stává koncentrovanější). Vzniká galvanický článek + PbO 2 (H 2 SO 4 ) Pb -. Při nabíjení vzroste EMN 1 článku až na hodnotu 2,7 V. Při vybíjení putují iony SO ke katodě, kladné iony H + k anodě. Elektrody nabývají původního stavu, izí kyselina sírová a znovu se vytváří voda. Pokud klesne při vybíjení napětí 1 článku na hodnotu 1,85 V, je nutné akuulátor znovu nabít. Pod touto hodnotou napětí článku se už akuulátor znovu nenabije a v důsledku cheických zěn se akuulátor zničí! EMN celého akuulátoru je 12 V. priární články název článku elektrody elektrolyt U e e 1 V kj kg e V MJ 3 poznáka Voltův Leclanchéův alkalický článek zinko-stříbrný lithiový + ěď Cu - zinek Zn + uhlík C - zinek Zn + burel - zinek Zn + stříbro Ag - zinek Zn + burel - lithiu Li k. sírová H 2 SO 4 1?? 1. galvanický článek saliak NH 4 Cl, 1, obyčejné burel baterie MnO 2 hydoxid draselný 1, kvalitnější KOH baterie KOH 2, veli kvalitní baterie KOH 3,1? dlouhá životnost sekundární články název článku elektrody elektrolyt U e e 1 V kj kg e V MJ 3 poznáka olověný akuulátor nikl ocelový akuulátor (NiFe) + PbO 2 - Pb + nikl Ni - ocel k. sírová H 2 SO 4 až 2, tvrdý zdroj KOH 1,2?? nízká účinnost nikl kadiový alkalický akuulátor nikl - vodíkový + nikl Ni - kadiu C + nikl Ni - MH (M je kov) hydoxid draselný KOH KOH 1, kvalitnější baterie jedovatý 1, kvalitní akuulátory nejedovatý

11 Alkalické RAM články Zkratkové slovo RAM vyjadřuje sousloví Rechargeable Alkaline Manganese, což v překladu znaená Manganičitá znovunabíjecí baterie. Tato baterie byla vivinuta týe Battery Technologies Inc. (BTI) v Kanadě pod vedení Karla Kordesche, který je rovněž autore původní technologie pro alkalické baterie z šedesátých let 20. století. Nová baterie RAM PURE ENERGY XL = energeticky čistá znovunabíjecí anganičitá baterie s prodlouženou životností (XL znaená EXtendee Life = prodloužený život) se skládá z anody, která je tvořena slisovanýi kroužky oxidu anganičitého (burelu), nasyceného grafite za účele zvýšení vodivosti. Tyto kroužky jsou zalisovány do poniklovaného ocelového kalíšku, který tvoří pouzdro. Anoda dále obsahuje přísady uožňující opakované nabití. Katodu tvoří želé nasycené práškový zinke Povrch zrníček je ošetřen indie. Vývod katody je ocelová pozlacená jehla s čepičkou, která je záporný vývode. Separátor odděluje anodu a katodu, aby nedocházelo ke zkratu a ohly přito probíhat cheické reakce. Separátor je z netkané textilie a celofánu. Vlastnosti RAM článků Pure Energy: prodávají se plně nabité a jsou hned připraveny k použití, netrpí téěř vůbec saovybíjení a vydrží v nabité stavu při nepoužívání 4 7let, netrpí paěťový efekte a je vhodné je často dobíjet. Čí dříve je započato jejich dobíjení, tí enší cheické zěny v nich nastanou a tí vyšší kapacitu ají pro další cyklus počet nabíjecích cyklů je ají EMN 1,5 V ají kapacitu Ah u tužkového článku snášejí vysoké provozní i nabíjecí teploty (až 60 0 C), což uožňuje jejich nabíjení solárníi nabíječkai na příé slunci jsou ekologicky čisté (ohou se vyhodit do odpadkového koše) dodávají se v rozěrech R6 AA (tužková) a R03 AAA (ikrotužková baterie). Paraetr Alkalické Akuulátory Akuulátory RAM RAM XL baterie NiCd NiMH Napětí U 0 (V) 1,5 1,2 1,2 1,5 1,57 Kapacita (Ah) až až 2000 Počet nabíjecích cyklů Zachování in. 7 let 2 ěsíce 1 ěsíc 5 let 7 let kapacity 80 % Paěťový efekt NE ANO iniální NE NE Okažitě ANO NE NE ANO ANO použitelné Obsah těžkých kovů bez t. k. Cadiu Nikl a Kobalt bez t. k. bez t. k. Použití RAM a RAM XL v praxi: fotoaparáty, blesky, kapesní svítilny do odběru proudu 1 A, pagery, operátory, navigace inipočítače, digitální hry, dálkové ovladače, ěřící přístroje, zálohy dat,...

12 Další uplatnění elektrolýzy v praxi (ZU, ZAE, F, PPJO ) Galvanické pokovování (galvanostegie) provádí se v roztoku toho kovu, který se á předět pokovovat. Předěty z éně ušlechtilých kovů se pokrývají vrstvou žádaného kovu, aby se povrch předětu stal odolnější vůči vnější vlivů. Anoda je deska kovu, který se pokovuje, a katoda je kovový předět, který se pokovuje. Běžné je chroování součástek, niklování, stříbření, zlacení,... Elektrolytické čištění kovů kov vyrobený v hutích á noho příěsí. Tento kov se dá jako anoda, elektrolyte je vodný roztok soli daného kovu a na katodě se vylučuje čistý kov bez příěsí. Elektrolytická výroba kovů čisté kovy se vyrábějí elektrolýzou z roztavené rudy. Například hliník se vyrábí elektrolýzou roztaveného oxidu hlinitého (bauxitu). Anodou jsou silné uhlíkové elektrody, katodou uhlíková vana naplněná rudou. Roztavený hliník klesá ke dnu vany a odtud se vypouští. Galvanické leptání - kovová deska se pokryje nevodivou vrstvou, do které se vyryje požadovaný obrazec. Deska se použije jako anoda ponořená do roztoku soli daného kovu a elektrolýzou dojde k odstranění ( vyleptání ) kovu z nepokryté části desky. Galvanoplastika - odlitky se zhotovují na nevodivé atrici pokryté vrstvou vodivého grafitu. Elektrolýzou se na atrici vytvoří tenká vrstva kovu jako její dokonalý kovový obtisk. Koroze je oxidace povrchu kovu způsobená vzdušný kyslíke a vlhkostí vzduchu. Kov a voda tvoří galvanický článek, kde působí elektrolýza. Tí se povrch kovu znehodnocuje, a proto je třeba korozi kovu zaezit, neboť to vytváří ekonoické ztráty podniků i běžný spotřebitelů. Uvedu zde několik etod ochrany kovů proti korozi: katodová ochrana, voda v parních kotlích se zbavuje ionů průchode kovovýi pilinai, povrch kovů se chrání nátěry, povrch plechů se pozinkovává. Cvičení 10 (1) Definujte 1. a 2. Faradayův zákon (2) Co je olární hotnost? (3) Co je ocensví prvku? (4) Co je elektrolyt? (5) Co galvanický článek? (6) Co je galvanický článek priární? (7) Co je galvanický článek sekundární?

13 (8) Co je tvrdý zdroj? Co je ěkký zdroj? (9) Co udává kapacita zdroje a v jakých jednotkách se kapacita zdroje uvádí? (10) Co udává životnost zdroje? (11) Jak vypočítáe účinnost? (12) Objasněte princip činnosti olověného akuulátoru. (13) U kterých článků dochází k elektrolýze ihned? (14) Co jsou RAM články? (15) Co znaená označení XL? (16) Vyjenujte aspoň tři výhody RAM článků proti běžný článků. (17) Kde se v praxi používají akuulátory? (18) Co je galvanostegie? (19) Co je galvanoplastika? (20) Jak se elektrolyticky čistí kovy? (21) Jak se elektrolyticky vyrábí kovy? (22) Objasněte korozi kovů. (23) Proč se plechy, na které působí povětrnostní vlivy, pozinkovávají? Na otázky najdete odpovědi v probrané látce. Kdo chce ít z tohoto učiva znáku 5 definuje elektrolytickou disociaci a vysvětlí poje anoda a katoda, 4 ovládá poje elektrolýza a ví, jaké látky se vylučují na katodě a anodě, definuje poje anion a kation, 3 za pooci učitele a znalostí vzorců pro 1. a 2. Faradayův zákon dopočítá příklady, 2 saostatně řeší příklady a objasní princip činnosti galvanických článků, odpovídá správně na otázky ve cvičení, 1 příklady řeší saostatně bez chyb a pokud se dopustí chyby, tak ji sá po upozornění učitele najde a opraví, popíše činnost akuulátoru, článků RAM, vysvětlí další použití elektrolýzy v praxi, odpovídá správně na otázky ze cvičení.

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vedení elektrického proudu v kapalinách GYMNASIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Vedení elektrického proudu v kapalinách Poznámky & ilustrace Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Verze 2.0 2010 PŘEDZNAMENÁNÍ Tento text slouží jako pomocný, faktografický

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM BÍRK PŘÍKLDŮ Z CHEIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEU ilan ZIPL 006 Obsah Obsah... Úvod... 3 1. Základní výpočty.... 4 1.1 Hotnost atoů a olekul... 4 1. Látkové nožství, olární hotnost.... 5 1.3 Výpočet obsahu

Více

Skoro vše o akumulátorech a nabíjení

Skoro vše o akumulátorech a nabíjení Skoro vše o akumulátorech a nabíjení aneb letem světem startovacích olověných akumulátorů 20. prosince 2008 Zpracoval: Marconi STRUČNÝ OBSAH ČÁST I. - AKUMULÁTORY, ROZDĚLENÍ, FUNKCE str. 4 Galvanické (elektrochemické)

Více

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK SBORNÍK FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK Mgr. Petra Trnčíková Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

13 Vznik elektrického proudu

13 Vznik elektrického proudu 13 Vznik elektrického proudu Historické poznámky 1. polovina 19. století: žeň objevů v oblasti elektromagnetismu Luigi Galvani (1737 1798): italský lékař a fyzik; průkopník moderního porodnictví; objevil,

Více

Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa. Fyzika 9 učebnice. pro základní školy a víceletá gymnázia

Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa. Fyzika 9 učebnice. pro základní školy a víceletá gymnázia Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Nakladatelství Fraus 2007 FYZIKA 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Autoři: Odborní poradci:

Více

Malá chemická olympiáda

Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím

Více

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing.

Více

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace...

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace... TECHNICKÉ INFORMACE O RELÉ 1. DRUHY RELÉ... 2 1.1 Montáž a tvar vývodů relé... 2 1.2 Relé pro plošné spoje... 2 1.2.1 Druhy subminiaturních relé... 2 1.2.2 Konstrukce subminiaturních relé... 2 1.2.3 Způsoby

Více

FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015

FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY CO UŽ VÍME O MAGNETICKÉM POLI Magnet přitahuje tělesa z feromagnetických látek což jsou látky, na které magnet působí magnetickou silou.

Více

STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU

STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKA ENERGETICKA AGENTURA STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Zbyszek

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Prof. Ing. František Vlk, DrSc. ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav dopravní techniky Vzhledem k docházejícím zásobám ropy a nesmírným

Více

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. 1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. Fyzikální veličiny: Např. délka, čas, elektrický proud a napětí atd. Každá veličina má svoji kvantitativní stránku, která se vyjadřuje hodnotou veličiny

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu oman Kubínek Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu Tato sbírka příkladů slouží k procvičení učiva přednášeného v rámci přednášek KEF/EMG Elektřina a magnestimus. KATEDA EXPEMENTÁLNÍ FYZKY UNVEZTA PALACKÉHO

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Temperature field modeling into two-layers printed circuit board for separation Bc. Martin Malinka Diplomová práce

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

Poměr hodnoty odporu při 100 C a při 0 C se nazývá ODPOROVÝ POMĚR. Tento poměr současně vyjadřuje jakost odporu odporového čidla (platina 1,385).

Poměr hodnoty odporu při 100 C a při 0 C se nazývá ODPOROVÝ POMĚR. Tento poměr současně vyjadřuje jakost odporu odporového čidla (platina 1,385). Teplota Teplota je základní fyzikální veličinou (označujeme T, jednotky K - kelvin). Vztah mezi C a K je : TK = T-283,16, kde TK je teplota v kelvinech a T je teplota ve C. Za 0K (kelvinů) se považuje

Více

Studijní program pro 9.ročník ISB

Studijní program pro 9.ročník ISB Výukové cíle obsažené v tomto dokumentu byly vytvořeny na základě osnov IGSCE, které jsou dostupné na www.cie.org.uk. Studijní program pro 9.ročník ISB Verze 1.1 1 Angličtina Čtení Základní dovednosti

Více