Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory"

Transkript

1 Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory Zpracoval Vzdělávací institut Středočeského kraje Tato publikace je realizována v rámci klíčové aktivity 9 Management dobrovolnictví v příspěvkových organizacích Středočeského kraje V Praze, červenec 2013 Autorský tým: Dagmar Skůpová za přispění evaluátorů: Mgr. Vladimír Koníček, RNDr. Petr Pokorný a odborných konzultantů: Bc. Andrea Tajanovská, Dis., Mgr. Dana Zavadilová, Mgr. Gabriela Dymešová, Mgr. Lucie Kádnerová Korektura a editace: Petra Štěrbová, Dis. Individuální projekt Středočeského kraje: Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 1 ÚVOD METODIKA ZAVÁDĚNÍ MANAGEMENTU DOBROVOLNICTVÍ V POBYTOVÝCH SLUŽBÁCH PRO SENIORY 1.1 Předmluva Rozsah, struktura a zaměření metodiky 3 2 METODIKA 2.1 Význam a historie dobrovolnictví, specifika dobrovolnictví v sociálních službách Legislativní rámec Proces vytvoření a zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory koncepční část výběr organizací pro zavedení managementu dobrovolnictví vytvoření individuálního programu zavedení dobrovolnictví personální zajištění aktivity na podporu implementace procesu zavedení managementu dobrovolnictví vzory materiálů Proces vytvoření a zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory realizační část organizační, materiální a technické zajištění vzdělávací program konzultace na podporu rozvoje dobrovolnictví organizacích supervize na podporu rozvoje dobrovolnictví v organizacích vzory materiálů Proces vytvoření a zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory monitoring a evaluace monitoring evaluace vzory materiálů Příklady dobré praxe zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory NÁVRHY KE ZKVALITNĚNÍ ZÁVĚR ZÁVĚR z 53 4 ZÁVĚR...

3 1. ÚVOD 1.1 Předmluva Cílem projektu Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji (dále jen SK) v rámci kterého takto metodika vznikla, bylo vzdělat zaměstnance v sociálních službách na všech úrovních (management i přímá péče) a také zaručit i uživatelům kvalitní a bezpečné sociální služby. Za dobu realizace projektu ( ) došlo ke vzdělání pracovníků prostřednictvím konkrétních klíčových aktivit, k vytvoření podkladů pro kvalitní poskytování služeb a k podpoře managementu dobrovolnictví. Cíle projektu bylo dosaženo prostřednictvím vzdělávacích aktivit a aktivit prohlubujících kvalitu, zaměřených na: - efektivnější řízení pobytových sociálních služeb pro seniory v SK, - pracovníky v přímé péči pobytových služeb pro seniory v SK, - pracovníky v pečovatelské služby a sociální pracovníky obcí a kraje, - efektivnější řízení pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v SK, - pracovníky v přímé péči pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením v SK, - management dobrovolnictví v příspěvkových organizacích SK. Realizátorem projektu (CZ.1.04/3.1.00/ ) byl Středočeský kraj, který se dlouhodobě věnuje procesům směřujícím ke zkvalitnění sociálních služeb. Projekt se uskutečnil za finanční podpory z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Vzdělávací institut Středočeského kraje se úspěšně zúčastnil veřejné zakázky na realizaci vzdělávacích aktivit v rámci projektu, zaměřených na pracovníky pečovatelské služby a sociální pracovníky obcí a kraje (KA 6) a na realizaci managementu dobrovolnictví v příspěvkových organizacích SK (KA 9). Cílem KA 6 (Vzdělávací aktivity zaměřené na pracovníky pečovatelské služby a sociální pracovníky obcí a kraje) bylo prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání pracovníků pečovatelské služby (bez ohledu na formu zřizovatele) přispět k rozvoji a zvýšení kvality sociálních služeb. Realizace KA 9 (Management dobrovolnictví v příspěvkových organizacích SK) směřovala k zavedení managementu dobrovolnictví v zúčastněných zařízeních prostřednictvím vzdělávacích, konzultačních, supervizních a dalších podpůrných aktivit. Tyto dvě aktivity dodavatelsky zajišťoval Vzdělávací institut Středočeského kraje v období od září 2012 do července Vzdělávací institut Středočeského kraje (dále VISK) je příspěvkovou organizací zřízenou Středočeským krajem za účelem poskytování veřejně prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání dospělých a dalšího profesního vzdělávání především na území Středočeského kraje. V současné době zajišťuje své aktivity prostřednictvím devíti regionálních pracovišť vzdělávacích středisek sídlících v okresních městech Středočeského kraje a v Praze.VISK poskytuje komplexní nabídku dalšího vzdělávání dospělým v rámci celoživotního a profesního vzdělávání. Důraz je kladen na veřejnoprospěšný charakter hlavní činnosti a plnou akreditaci všech vzdělávacích programů. Hlavní činnosti: - vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků na všech druzích a typech škol a školských zařízeních (DVPP), - vzdělávání úředníků a zaměstnanců ve veřejné správě, volených zástupců obcí, měst a krajů (DVVS), - vzdělávání pracovníků v sociálních službách a správě (DVSS), - vzdělávání seniorů v rámci Akademie 3.věku VISK (A3V VISK), - specifické vzdělávací úkoly zadané zřizovatelem, - koncepční rozvoj a realizace dalšího vzdělávání dospělých v rámci celoživotního vzdělávání v rámci regionu, - realizace mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých, - analytická činnost v oblasti vzdělávání dospělých, - poradenství a konzultace v oblasti vzdělávání dospělých. Příklady vzdělávacích aktivit z minulosti: - veřejná zakázka pro Národní ústav odborného vzdělávání Zřízení konzultačního centra pro potřeby projektu Kurikulum S, - projekt OPVK CZ.1.07/1.3.04/ Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji/profesní vzdělávání Škola 21, 2 z 53

4 - projekt OPVK CZ.1.07/1.1.06/ Rozšíření výuky anglického jazyka na základních školách Středočeského kraje programem Super-Nature, - další ukončené i aktuálně realizované programy naleznete na 1.2 Rozsah, struktura a zaměření metodiky Cílem metodiky zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory je poskytnout zájemcům o tuto problematiku stručný postup pro zavádění managementu dobrovolnictví. Jednotlivé kroky jsou řazeny v logickém sledu a jsou zaměřeny na obecné shodné charakteristiky pobytových služeb pro seniory. Tam kde je to možné, snaží se být metodika maximálně konkrétní a návodná, závěrem kličových podkapitol jsou vzory materiálů, souvisejících s jednotlivými činnostmi. Samotný proces vytvoření a zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory je rozčleněn do tří hlavních části: - koncepční část - realizační část - monitoring a evaluace Na tuto část navazují příklady dobré praxe a návrhy ke zkvalitnění. Struktura metodiky podle jednotlivých oblastí: Význam a historie dobrovolnictví, specifika dobrovolnictví v sociálních službách Obsahem této kapitoly je krátký náhled do historie dobrovolnických aktivit, významu a přínosu pro dnešní společnost s důrazem na charakteristické prvky, kterými se vyznačuje dobrovolnictví v sociálních službách. Legislativní rámec Legislativa, vztahující se k zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory, přičemž klíčová pozornost bude věnována zákonům č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů a č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Proces vytvoření a zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory koncepční část V této kapitole se seznámíte s první fází procesů, nezbytných pro zavedení managementu dobrovolnictví, přes kritéria výběru organizací, vytvoření a nastavení individuálního programu dobrovolnictví, po proces personálního zajištění a aktivit na podporu implementace. Výběr organizací pro zavedení managementu dobrovolnictví Popis kritérií, procesu oslovování vhodných organizací, statistika a krátké představení organizací, které se zúčastnily projektu (typ akreditovaných služeb). Dále popis prvotního nastavení individuálního programu dobrovolnictví podkladové materiály a předvýběr koordinátorů v organizacích. Vytvoření individuálního programu zavedení dobrovolnictví Tato podkapitola obsahuje popis druhů specifických potřeb jednotlivých organizací, zjišťování stavu služeb, spojených se zavedením dobrovolnictví a přechod do další fáze vytvoření individuálního programu podle aktuálních potřeb dané organizace. Personální zajištění Personální zajištění na straně organizace, přijímající dobrovolníky je jedním z klíčových faktorů úspěšnosti procesu, popsána je podpora při výběru vhodné osoby pro koordinaci dobrovolníků a hlavní prvky jeho činnosti. Aktivity na podporu implementace procesu zavedení managementu dobrovolnictví Další důležitou oblastí na podporu procesu jsou podpůrné aktivity typu konzultace, supervize a individuálního vzdělávání, vysvětlení jejich specifické úlohy se bude vztahovat k nastavení procesu, podrobněji jsou uvedeny dále, viz 2.4.2, popsán je také postup pro poskytnutí motivačního příspěvku pro koordinátory dobrovolnictví. Vzory materiálů 3 z 53

5 Přiloženy jsou ukázkové materiály pro prvotní fáze procesu smlouva s dobrovolníkem, ukázka náborového letáku, atd. Proces vytvoření a zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory realizační část Tato kapitola shrnuje střední fázi procesu, kdy jsou již nastavené úvodní procesy a začíná samotná realizace. Pozornost je věnována organizačnímu, materiálnímu a technickému zabezpečení. Dále budou vyspecifikovány klíčové prvky implementace - supervize, konzultace a vzdělávací program. Organizační, materiální a technické zajištění Rozdíl mezi konzultací a supervizí z organizačního hlediska, popis procesu koordinace (probíhá v organizacích). Neméně důležitou částí je individuální vzdělávání koordinátorů podle aktuálních potřeb (probíhá mimo organizaci). Vzdělávací program Popis jednotlivých kurzů vzdělávacího programu, použité vzdělávací metody, způsob a ověření znalostí a dovedností účastníků - testy, kritéria pro získání osvědčení absolvování testu. Konzultace na podporu rozvoje dobrovolnictví v organizacích Optimální časová dotace, nároky na přípravu pro jednotlivé účastníky, průběh konzultací a nejčastější řešená témata, doporučení konzultantů k tématům a procesu vytvoření a zavádění managementu dobrovolnictví. Supervize na podporu rozvoje dobrovolnictví v organizacích Optimální časová dotace, nároky na přípravu pro jednotlivé účastníky, průběh a četnost supervizí, dohoda o zachování mlčenlivosti, koordinace supervizí, obecná doporučení supervizorů. Vzory materiálů Záznamový arch dobrovolníka. Proces vytvoření a zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory monitoring a evaluace Obsahem této kapitoly je další fáze procesu vytvoření a zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory, která následuje po primárním nastavení. Jedná se o průběžné sledování kvality procesu podle předem daných kritérií, vyhodnocování dat a zavádění změn do průběhu procesu. I zde jsou součástí ukázky vzorových materiálů, klíčový je evaluační dotazník s vymezenými sledovanými oblastmi. Monitoring Podkapitola obsahuje podrobný popis sledovaných kritérií podle evalučních dotazníků hlavními oblastmi jsou management dobrovolníků, vlastní dobrovolnická činnost, spolupráce personálu, příprava koordinátorů, způsob sběru dat. Evaluace Průběžné vyhodnocování monitorovaných dat a jejich zpracování při procesu zavádění managementu dobrovolnictví, finální zhodnocení naplnění cílů projektu. Vzory materiálů Vzor evaluačního dotazníku s kritérii pro sledování jednotlivých částí procesu zavádění managementu dobrovolnictví. Příklady dobré praxe zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory Sdílení konkrétních zkušeností z praxe, výběr jednotlivých kasuistik je stanoven s ohledem na pokrytí nejčastějších typů problémů, se kterými se účastníci procesu v praxi setkali (koordinace dobrovolníků, komunikace a zajištění informací k výkonu činnosti, atp.). Návrhy ke zkvalitnění V této kapitole se zájemce o zavedení managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory seznámí s konkrétními návrhy postupů pro zkvalitnění procesu. Podklady k návrhům vychází 4 z 53

6 z kontinuálního monitoringu a evaluace dat v procesu, díky kterým byly zajištěny opakující se problematické body. Závěr Závěrečná kapitola shrnuje jednotlivé procesy,které byly v průběhu procesu vytvoření a zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory dosaženy. Rekapitulace si klade za cíl jasně vytyčit klíčové i problematické body procesu a stručně sumarizovat návrhy k jeho zkvalitnění. 2. METODIKA 2.1 Význam a historie dobrovolnictví, specifika dobrovolnictví v sociálních službách Fenomén dobrovolnictví provází lidskou společnost od nepaměti, ačkoliv pojmy a zákony vztahující se k dobrovolnictví jsou odpovědí na vzrůst tohoto fenoménu teprve od minulého století. V historii téměř každé lidské kultury, navzdory náboženským, společenským i geografickým rozdílům najdeme příklady vzájemné pomoci bez vyžadované protislužby. Solidarita bohatým k těm méně majetným, pomoc zasaženým přírodní katastrofou, nebo náhodný dobrý skutek, vše má společného jmenovatele respekt k potřebám druhého a ochotu pomoci, materiálně nevyčíslitelnou. Činnost, kterou bychom dnes považovali za dobrovolnickou, by pravděpodobně naši předci nikdy takto nenazvali. Svět lokálních komunit, vzájemně jen málo provázaných s ostatními, byl se svou přehlednou strukturou a jasně danými vazbami místem, kde měla vzájemná sousedská výpomoc své pevné místo. Od průmyslové revoluce koncem první poloviny devatenáctého století pozorujeme postupné oslabování životního stylu, spojeného s pevně vymezenou sociální úlohou a mantinely, určujícími chování v rámci dané role. Vzrůstá migrace obyvatelstva za prací do měst, technologický pokrok nevratně mění dosavadní život, společnost se atomizuje do menších jednotek spojených na globální úrovni. Dosah celospolečenských změn se samozřejmě promítá i na úroveň běžného života obyčejných lidí. Nové možnosti vytváří prostor pro nové mentální návyky. Již od devatenáctého století můžeme na našem území pozorovat vzrůstající zájem o spolkovou činnost v mnoha různých odvětvích (Matice Česká, různé místní např. okrašlovací spolky), z nichž některé fungují dosud (Sokol). Jakkoliv má tento jev mnoho různých příčin (např. probouzející se národní emancipace), je zřejmé, že bez vysokého podílu dobrovolných činností by spolky účel, ke kterému byly založené, plnit nemohly. Podívejme se krátce na nejzajímavější organizace, působící ve vybraných státech i v mezinárodním měřítku. Není překvapující, že vysoký podíl dobrovolné činnosti je statisticky podložen v USA, kde existuje dlouhodobá tradice vzájemné podpory v rámci komunit. Dobrovolnictví má ve společnosti vysoký kredit a je finančně podporováno významnými osobami napříč celou společností, organizace jsou často napojené na církve. V USA existuje široká síť dobrovolnických center, které fungují lokálně, ale i na federální úrovni a jsou tak schopna poskytnout kvalitní pomoc. Kombinuje se manažerský a komunitní model. Za všechny organizace jmenujme alespoň Points of Light Foundation a americkým prezidentem J.F. Kennedym založené Mírové sbory Peace Corps. Dobrovolníci Mírových sborů vykonávají svou činnost převážně v cizině, aktuálně více než v 70 zemích světa. Inspirací pro české prostředí byl program Big Brothers Big Sesters of Americe, ze kterého vychází Program Pět P volnočasová aktivita pro děti od šesti do patnácti let, fungující na vztahu mladšího problematického dítěte a dospělého dobrovolníka. Tento preventivní programu se v ČR dobře etabloval, od r je logo i název vedeno u Úřadu průmyslového vlastnictví jako ochranná známka. Dobrovolnictví na evropské půdě je pevně spojeno s křesťanskou tradicí a širokou sítí církevních organizací, ke kterým se v 19. století posléze začaly přidávat různé zájmové spolky, hnutí a lokální skupiny. Nástup komunistického režimu a jeho specifický postoj k dobrovolnické činnosti (tzv. neautentické dobrovolnictví) její vnímání ve společnosti částečně zdegradoval. Jak uvádí Frič a Pospíšilová 1 : Důvěra obyvatelstva ve smysluplnost dobrovolné práce není automatická. Až čtvrtina obyvatelstva hledá a nachází v pozadí dobrovolnictví manipulaci. Tradice západní části kontinentu zůstaly zachovány, pro české podmínky je zajímavý model Holandska. Občané zakládají programy podle svých potřeb, mají přitom oporu v tradičně dobře provázané spolupráci s lokálními úřady a kvalitně nastaveným sociálním systémem. Silnou tradici dobrovolnictví má také Velká Británie, kde proběhla institucionalizace poměrně pozdě (70.léta 20.stol). Koordinace dobrovolnictví probíhá na vládní úrovni (Active Community Unit), dobře funguje on-line spolupráce více než 16 tisíc neziskových organizací a dobrovolníků. Příklad bychom si mohli vzít také z Německa, které je velmi silné ve výměně dobrovolníků, dobře je ošetřena spolupráce dobrovolníků a církví. Úplně jiná je situace v tradičně centralizované Francii, kde je jen malý podíl dobrovolníků ve zdravotnictví a sociálních službách oproti sportu a kultuře. Mezi nejvýznamnější mezinárodní organizace patří IAVE Mezinárodní asociace pro dobrovolnické 1 Pavol Frič, Tereza Pospíšilová (2010), Vzory a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21.století, Praha:Hestia. 5 z 53

7 úsilí (zal. 1970), na bázi moderních technologií pracující NET-AID (on-line dobrovolnictví), Červený kříž, Greenpeace,VOLONTEUROPE, VOLUNTEERNET,CEV (European Volunteer Center) či UNV (United Nations Volunteers), založený v roce 1970 na základě podnětu Valného shromáždění OSN. V České republice si svou prací vydobyly renomé např. HESTIA, Člověk v tísni, ADRA, Hnutí DUHA, Česká katolická charita, apod. Podle výzkumu Friče a Pospíšilové, provedeném v roce 2009 na reprezentativním vzorku 3800 občanů ČR ve věku od 15 let se organizovanému dobrovolnictví věnuje 30% (průměrně 11 hod měsíčně) a individuálnímu pak 38% občanů. Organizovaní dobrovolníci pracují déle než 3 roky pro jednu organizaci, z toho je sociální oblast až na pátém místě zájmu. Sociální (a zdravotní) služby jsou pro výkon dobrovolnické činnosti vzhledem k charakteru své činnosti poměrně specifickou oblastí. Typická je jasná struktura s pevně danými pravidly, podřízená speciálním zákonům za současného trendu deinstitucionalizace služeb a snížení finančních dotací ze strany státu. Ve standardech kvality se např. dozvíme, že klienti rezidenčních zařízení by měli žít jako jejich vrstevníci běžným způsobem života. Cílem je, aby byl jejich život důstojný při zachování schopnosti prosazovat svoje práva, přičemž zákon o sociálních službách klade důraz na zvyšování kvality péče. Prostor pro dobrovolnickou činnost je v takto nastavených podmínkách poměrně velký, je ale na místě zdůraznit, že právě v sociálních službách je vzhledem k charakteru organizací i klientů samotných potřebný kvalitní a profesionálně vedený management dobrovolnictví. Kromě samotného programu je třeba dobře odkomunikovat změnu směrem k interním pracovníkům a lze-li, i klientům, najít a případně zaškolit koordinátora dobrovolnického programu. Další konkrétní kroky jsou uvedeny níže, zde jsou zdůrazněny proto, aby bylo zřetelné, jaké kroky jsou ještě před započetím dobrovolnické činnosti v organizaci klíčové. Dobrovolníci často vykonávají práci spolu s profesionálními pracovníky, proto je vhodné, aby se zaměstnanci podíleli na podobě samotného dobrovolnického programu (portfolio prací). V ideálním případě jsou kromě samotné pomoci klientům vedlejším efektem snížení pracovních nákladů a zpětná vazba od dobrovolníků k vylepšení pracovních procesů. Zkušenost se zaváděním managementu dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradeckého kraje s manažerským modelem: důraz na profesionální vedení dobrovolníků neznamená stabilizaci neměnného systému, ale naopak vytvoření pružného rámce, podporujícího svobodné uplatnění dobrovolníka. 2 Nárůst významu a přínosu dobrovolnictví pro celou společnost vedl (zejména v uplynulých desetiletích) k profesionalizaci této oblasti lidské činnosti. Organizace zabývající se managementem dobrovolnictví pracují většinou na bázi neziskových organizací, případně jsou zřizována vládními a mezinárodními institucemi. Existuje mnoho různých variant profesionálně řízeného dobrovolnictví. V mnoha zemích běžně fungují dobrovolnická centra, soustřeďující nabídku dobrovolníků a poptávku místních organizací. Podle Tošnera a Sozanské 3 je: základním posláním dobrovolnických center propagace a podpora myšlenky dobrovolnictví ve společnosti a spolupráce s neziskovými organizacemi v regionu s cílem zapojení co největšího počtu obyvatel do řešení problémů komunity. Existují ale také organizace s úzkou specializací na jeden typ cílové skupiny (např. se specifickou nemocí), u kterých je nabídka dobrovolnické činnosti jednou z mnoha aktivit v portfoliu nabídky. Dále existuje mnoho různých typů programů, jmenujme např. výše zmíněný Program Pět P, Evropská dobrovolná služba, program LATA, apod. Stejně různorodé jsou oblasti činností (sociální oblast, kultura, sport, ekologie, apod.), míra časového zapojení dobrovolníků (jednorázově i denně) i náročnost konkrétních činností. Moderní globalizovaný svět disponuje díky obrovskému technologickému potenciálu možnostmi, které umožňují účinně distribuovat pomoc lidem, kteří ji aktuálně potřebují. Lidé, věnující svůj čas a energii ostatním mají v dnešní společnosti široké pole působnosti. Prostřednictvím profesionálně řízených dobrovolnických aktivit se spojením výhod moderní informační společnosti a dobrovolníků realizuje mnoho dříve nepředstavitelných činností. Přínosu dobrovolníků si všímají také významné světové organizaci typu Organizace spojených národů, která rok 2001 vyhlásila mezinárodním rokem dobrovolníků. Byl ustanoven Mezinárodní den dobrovolníků, je jím 5. prosinec. Podobně i Rada EU prostřednictvím Rady ministrů zodpovědných za kulturu ustanovila naposledy rok 2011 Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního 2 Kol.autorů (2011), Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradeckého kraje, Praha: Hestia. 3 Jiří Tošner, Olga Sozanská (2002), Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích, Praha: Portál. 6 z 53

8 občanství. Obecným účelem bylo: podněcovat a podporovat úsilí, které Společenství, členské státy, místní a regionální orgány vyvíjejí, aby občanské společnosti vytvořily podmínky pro dobrovolnictví v Evropské unii (EU) a zajistily větší zviditelnění dobrovolných činností v EU, a to zejména výměnou zkušeností a osvědčených postupů. Výstupem byla propagace fenoménu dobrovolnictví v EU, pořádání týdnů dobrovolnictví, putovních výstav a postupného zavádění managementu dobrovolnictví v jednotlivých zemích. Problematika profesionalizace managementu dobrovolnictví v různých typech organizací s sebou přináší specifické otázky, které dosud nejsou zodpovězeny. Jednou z nich je vyčíslení přínosu, argument využitelný např. při přípravě projektových žádostí, přípravě strategických a fundraisingových plánů organizace, apod. V Českém statistickém úřadu byla pro tyto účely vytvořena metoda výpočtu tzv. imputované hodnoty dobrovolnické práce 4, kdy se ke stanovení této hodnoty používá medián hodinového výdělku v nepodnikatelské sféře, stanovený podle výsledků z Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV). Mediánem se poté násobí počet hodin odpracovaných dobrovolníky. V běžném kontaktu s dobrovolníkem je ale třeba stále mít na zřeteli, že výkon dobrovolnické činnosti se neřídí zákoníkem práce. 2.2 Legislativní rámec Pro zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory jsou při současném dodržování veškeré ostatní související legislativy důležité dva zákony, které jsou výsledkem práce expertní skupiny v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků Jde o zákony č. 198/2002 Sb., o dobrovolné službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zákon o dobrovolnické službě 198/2002 Sb., který nabyl účinnost je zásadním právním předpisem, který zavedl do českého právního řádu nové pojmy a vymezil podmínky, za kterých bude stát podporovat dobrovolnickou služby. Nejdůležitější pojmy 5 : Dobrovolník vykonává bez nároku na odměnu dobrovolnickou činnost organizovanou podle zákona o dobrovolnické službě. Dobrovolníkem může být fyzická osoba starší 15 let (dobrovolnická služba na území ČR) a 18 let při dobrovolnické službě v zahraničí. Je-li dobrovolník v pracovně-právním vztahu, služebním poměru, členském poměru nebo je-li žákem nebo studentem, musí vykonávat dobrovolnickou službu mimo tyto své povinnosti. Dobrovolník nemůže vykonávat dobrovolnictví v rámci podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti a zároveň nemůže být k přijímající organizaci v pracovně-právním a členském nebo služebním poměru. Podle tohoto zákona je dobrovolnickou službou činnost, při níž dobrovolník poskytuje: a) pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase, b) pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách, při ochraně a zlepšování životního prostředí, při péči o zachování kulturního dědictví, při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí pro osoby uvedené v písmenu a), nebo c) pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací. Vysílající organizace: právnická osoba se sídlem v ČR, která dobrovolníky vybírá, eviduje, připravuje pro výkon dobrovolnické služby a uzavírá s nimi smlouvy o výkonu dobrovolnické služby za předpokladu, že je držitelem akreditace (NNO) s využitím prezentace Andrey Tajanovské (Jihočeská rozvojová, o.p.s.), Dobrovolnictví v sociálních službách, z 53

9 Přijímající organizace: - právnická nebo fyzická osoba, pro jejíž potřebu je dobrovolnická služba vykonávána (zdravotnické zařízení nebo poskytovatel sociálních služeb), způsobilá uzavřít smlouvu s vysílající organizací a schopná dostát závazkům z této smlouvy. Akreditace uděluje se na dobu tří let pouze pro vysílající organizace, nelze jí prodloužit musí se o ní znovu žádat. Akreditaci uděluje Ministerstvo vnitra na základě devítičlenné komise, na proces se vztahuje správní řád, do 60 dnů MV rozhoduje o žádosti o akreditaci. Termín podání žádosti není stanoven, lze jí tedy podávat celoročně. - seznam akreditovaných vysílajících organizací MV je veřejně přístupný na stránkách MV, sekce Služba pro veřejnost, podsekce dobrovolnická služba (www.mvcr.cz/dobrovolnicka-sluzba.aspx). Spolu s žádostmi o dotace a dalšími formuláři. Součástí seznamu je vymezení jednotlivých druhů dobrovolnické služby a jejich zaměření, jejichž organizování a zajišťování vysílající organizace provádí. Ze seznamu vyplývá, že převážná většina akreditovaných projektů je ze sociální oblasti. - v akreditaci vysílající organizace dokládá odborné vedení zaručující kvalitní koordinaci dobrovolníků, personální zabezpečení a zaškolení dobrovolníků pro daný typ dobrovolnické aktivity. Také musí doložit, jak je zajištěno fyzické a psychické bezpečí dobrovolníků a příjemců dobrovolnické služby. - akreditace není sice povinná, její udělení je ale jednou z podmínek pro žádost o státní účelovou dotaci na neinvestiční výdaje (maximálně 70% celkových výdajů). Dotace se týká zejména služeb a vybavení, týkajících se přímo dobrovolníků. Ovšem i organizace, které nejsou akreditované, běžně zákonem předepsané zásady práce s dobrovolníky využívají. Pojištění - dobrovolník je pojištěn proti škodám na zdraví a na majetku, které vzniknou jemu osobně, - dobrovolník je pojištěn proti škodám na zdraví a na majetku, které by mohl neúmyslně způsobit dalším osobám, -dobrovolníkovi může být hrazeno důchodové pojištění stanovené z minimálního vyměřovacího základu a může mu být státem hrazeno pojistné veřejného zdravotního pojištění po dobu výkonu dobrovolnické služby, pokud jeho činnost přesáhne v průměru 20 hodin v kalendářním týdnu. Smlouvy - vysílající organizace uzavírají s dobrovolníky smlouvy o výkonu dlouhodobé nebo krátkodobé dobrovolnické služby, - v případě krátkodobé dobrovolnické služby mohou být smlouvy i ústní, - smlouvy upravují vzájemné vztahy vysílající organizace a dobrovolníka, - dále uzavírají vysílající organizace smlouvy s organizacemi přijímajícími, které jsou pouze písemné a upravují podmínky činnosti dobrovolníků v přijímajících organizacích a vztahy mezi vysílající a přijímající organizací. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách měl být přelomovým bodem pro vymezení pomoci dobrovolníků v sociálních službách. Původní verze ale termín dobrovolník vůbec neobsahovala, tzn. pro dobrovolníky, vymezeném zákonem 198/2002 by nebylo možné podílet se na výkonu sociálních služeb. Změna zákona přišla v říjnu 2007 a to konkrétně v Zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů (261/2007), v části 18 Změna zákona o sociálních službách, článku XXVII obsahuje klíčový bod 42 ve znění: 1. V 115 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 44a zní: (2) Při poskytování sociálních služeb působí rovněž dobrovolníci za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem 44a). Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů. Teprve od roku 2007 tedy dobrovolníci v akreditovaném režimu podle zákona o dobrovolnické službě mohou působit v sociálních službách. Jak již bylo řečeno výše, existují organizace, které pracují bez akreditace (např. příspěvkové organizace), bylo tedy ještě nutné doladit úpravu statutu dobrovolníků, kteří pracují v neakreditovaných organizacích. Podle komentáře MPSV a Hestie ze zákona o dobrovolnictví vyplývá, že dobrovolníci mohou působit i mimo režim akreditace a mohou nadále vstupovat do zařízení podle standardu kvality č. 9 (dle přílohy č. 2 prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálních službách). Ze zákona 108/2006 Sb. vyplývá pro dobrovolníky povinnost mlčenlivosti o údajích týkajících se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby nebo příspěvek, které se při své činnosti dozvědí, není-li dále stanoveno jinak. Tato povinnost trvá i po skončení vztahu. Z legislativy upravující podmínky činnosti je pro pobytová zařízení pro seniory zajímavá také vyhláška 505/2006 Sb. z , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Konkrétně v 15, ve kterém jsou uvedeny rozsahy úkonů základních činností při poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory a maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb 8 z 53

10 v domovech pro seniory. Také obsahem 31, věnovanému sociálně aktivizačním službám pro seniory (a osoby se zdravotním postižením) jsou rozsahy úkonů základních činností při poskytování sociálně aktivizačních služeb. 2.3 Proces vytvoření a zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory koncepční část Účelem první fáze procesu je vytvořit dobré podmínky pro kvalitní realizaci dobrovolnických programů. Stejně jako v ostatních fázích, doba trvání je pro každou organizaci zcela individuální. Důležitá je jednoznačná podpora vedení a otevřená atmosféra při analýze aktuální situace a nastavení základních parametrů individuálního programu dobrovolnictví výběr organizací pro zavedení managementu dobrovolnictví Jak je již z názvu projektu Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji patrné, osloveni byli jejich poskytovatelé v rámci tohoto regionu v celkovém počtu 62, resp. 39 s cílovou skupinou senioři plus 2 poskytovatelé sociálních služeb s kombinovanou cílovou skupinou senioři a zdravotně postižení, celkově tedy 41. Organizace dostaly úvodní informace o projektu, byly jim představeny výhody dobrovolnictví a jeho řízení v organizaci, obecný proces zavádění (či stabilizace) managementu dobrovolnictví a další vstupní informace. Z oslovených organizací jich většina reagovala kladně, finálně bylo vybráno pro účast v projektu 20 organizací. V procesu zavádění managementu dobrovolnictví byl kladen primární důraz na individuální přístup a respekt k odlišné výchozí situaci jednotlivých zapojených organizací. Pro základní analýzu nejvhodnějšího postupu v dané organizaci bylo třeba vzít v úvahu celou řadu okolností. Mapování potřeb navázalo na výsledky předchozího projektu financovaného z ESF (Vzdělávání poskytovatelů pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji), resp.na výstupy z externí evaluace 6 : Vnější faktory: - dostupnost a pověst poskytovatele sociální péče, - image dobrovolnictví a míra informovanosti veřejnosti potenciálních dobrovolníků, - financování sociálních služeb, Vnitřní faktory: - interní komunikace personálu a vedení, informovanost, - zapojení personálu do přípravy zavedení dobrovolnických programů, - podpora vedení organizace, - výběr koordinátora, nastavení řízení a začlenění do již etablovaných procesů organizace, - kontinuální koordinace, monitoring, evaluace a eliminace rizik na základě vyhodnocených údajů. V případě zúčastněných organizací se nedalo hovořit o homogenní skupině, protože nešlo čistě o domovy pro seniory. Statistika podle druhu poskytovaných služeb: - 13 domovů pro seniory, - 2 x kombinace s domovem se zvláštním režimem, - 1 x kombinace s odlehčovací službou, - 1 x kombinace s denním stacionářem, domovem pro osoby se ZP a chráněným bydlením, - 1 x kombinace s odlehčovací službou, domovem se zvláštním režimem a pečovatelskou službou, - 1 x kombinace se sociálně-aktivizačními službami pro seniory a osoby ze ZP, odborným sociálním poradenstvím a sociální rehabilitací, - 1 x kombinace s denním stacionářem a odlehčovací službou. V této fázi získaly organizace podrobnější informace k jednotlivým fázím procesu, zároveň dostaly instrukce k úvodním úkolům. Hlavním cílem bylo zjistit aktuální nastavení výše uvedených vnitřních faktorů úspěšnosti zavedení managementu dobrovolnictví a podle výsledků připravit nejlepší model podle konkrétních potřeb organizace.v rámci mapování aktuálních podmínek pro zavádění managementu dobrovolnictví dostaly organizace za úkol promyslet personální zajištění předvýběr koordinátora dobrovolnických programů a stanovení jeho optimálního úvazku (při optimálním počtu dobrovolníků), předdefinovat hlavní cíle svého dobrovolnického programu, seznámit s nimi hlavní zúčastněný personál (potřeby klientů mapovány v další fázi). Vedlejším efektem výstupů z první fáze byly cenná zpětná vazba pro organizace samotné v jaké fázi se právě nacházejí, kde mají problematická místa, kde jsou naopak jejich silné stránky apod. 6 Klára Aronová (2008), Dobrovolnictví v Domovech pro seniory příklady dobré praxe, Praha: Hestia, NVF a Centrum pro kvalitu a standard v sociálních službách. 9 z 53

11 Stručný přehled zapojených organizací 7 : Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace, Služba pro klienty nad 55 let věku je registrována od , kapacita 120 lůžek. Je určen především seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní péči v důsledku zhoršení zdravotního stavu, omezení soběstačnosti a obtížné životní situace. Prostřednictvím poskytované sociální služby domov podporuje klienty v soběstačnosti a tím ke zkvalitnění jejich života. Ve velmi výjimečných případech je sociální služba určena pro osoby mladší 55 let. Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb, Mnichovo Hradiště,www.modry-kamen.cz Služba pro mladší seniory (65 80 let) a starší seniory (nad 80 let) poskytována od s kapacitou 75 lůžek. Registrace služby je od Klienti, kteří vlivem stáří, nemocí, ztráty soběstačnosti nejsou schopni sami ani s pomocí rodiny zajistit své životní potřeby. Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb, Služba registrována od , kapacita 94 lůžek. Cílovou skupinu tvoří senioři od 60 let věku, částečně nebo zcela imobilní. Dále senioři, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu nemohou již dále setrvat v prostředí, ve kterém dosud žili, kterým nemůže být potřebná podpora zajištěna členy rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče a kteří nejsou závislí na speciální dietě, s výjimkou diety racionální, diabetické či šetřící. Domov pro seniory Kladno Švermov, poskytovatel sociálních služeb, Kapacita 249 lůžek, začátek registrování služby od pro věkovou kategorii nad 60 let. Služba je určena: osobám částečně soběstačným při pohybu a sebeobsluze, osobám nepotřebujícím vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nepřetržitou lékařskou péči, ale pouze občasnou, zajišťovanou externě smluvním lékařem nebo jiným zdravotnickým zařízením, osobám trpícím inkontinencí jakéhokoli druhu a stupně, osobám se stomií ( močovým nebo střevním vývodem ), osobám plně nesoběstačným při pohybu a sebeobsluze, osobám s lehkou demencí. Domov poskytuje služby i osobám v plném invalidním důchodu a starobním důchodu mladším 60 let, kteří byli přijati před účinností Zákona 108/2006Sb., další osoby této skupiny nepřijímá. Domov Hačka se sídlem v Olešce, poskytovatel sociálních služeb, Služba registrována od , kapacita 76 lůžek, přijímáni jsou klienti nad 60 let. Cílem sociálních služeb pro seniory je: poskytovat takovou podporu, která seniorům umožňuje zachovat a udržet co nejdéle soběstačnost a zkvalitnit jejich život, - udržet kontakt s rodinou, - využívat místní instituce poskytující služby veřejnosti. Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb, Kapacita 35 lůžek, služba je registrována od mladším a starším seniorům s cílem průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů. Domov Březnice je určen pro seniory starší 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu, dále seniorům z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace. Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb, Služba registrována od v celkové kapacitě 300 lůžek. Klienti, kteří spadají do skupiny dospělí (27-64 let) byli přijati před účinností zákona č.108/2006 Sb. V budoucnu budou přijímáni jen ti klienty, kteří jsou cílovou skupinou, tj. mladší senioři (65-80 let) a starší senioři (nad 80 let). Domov seniorů Dobříš, příspěvková organizace, Cílovou skupinou jsou mladší a starší senioři, kterým jsou služby poskytovány od v kapacitě 90 lůžek. Služba je registrována od Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb, Domov poskytuje služby i osobám jiné cílové skupiny (osoby se zdravotním postižením a osoby s mentálním postižením) - 7 osob, kteří byli přijati před účinností zákona č. 108/2006 Sb. Další osoby této cílové skupiny nepřijímá. Osoby s nižší věkovou hranicí než 65 let - blížící se seniorskému věku. 7 S využitím www organizací, zapojených do projektu Zvyšování kvality služeb ve Středočeském kraji a registru sociálních služeb mpsv 10 z 53

12 Hranicí je věk 60 let. Služba registrována od s kapacitou75 lůžek. Dobře navázaná spolupráce s místním gymnáziem J. A. Komenského v Domově seniorů Nové Strašecí. Zatím se do projektu zapojilo 10 studentů Gymnasia. Jejich dobrovolnická činnost bude především spočívat v komunikaci s klienty, jejich pomoci klientům při sociálním začleňování, četbě klientům. Součástí práce s cílovou skupinou i canisterapie. Domov seniorů Rudná, poskytovatel sociálních služeb, Kapacita lůžek 56 od , v domově pro seniory věk přijetí od 65 let. Jako součást aktivizačních služeb projekt univerzity volného času. Domov v Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb, Služba poskytována od , věk přijetí je od 55 let výše, kapacita do lůžek, kapacita od lůžek. Kombinace domova pro seniory, odlehčovací služby pro seniory, pečovatelské služby a domova se zvláštním režimem. Služba registrována od Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb, Celkový počet lůžek 104, služba poskytována od věkové kategorii od 60 let a výše. Registrace služby od Součástí služeb je pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytování podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, péče ošetřujícího a zdravotnického personálu, ordinace ošetřujícího lékaře a dostupnost odborných vyšetření, rehabilitace a sociální a poradenské činnosti, bezpečná úschova finančních prostředků a osobních cenností. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb, Počet lůžek 82, cílová skupina od 65 let výše, služba registrována od Dům seniorů zajišťuje - zdravotní a ošetřovatelskou péči kvalifikovaných zdravotních sester a PPP ve třísměnném provozu včetně sobot, nedělí a svátků. Rehabilitační pracovnice provádí léčebný tělocvik, masáže a další aktivity v rámci poskytování sociální služby. Dále sociální a poradenské služby, lékařská péče. LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb, Sociální služba je poskytována seniorům, kteří potřebují v důsledku zhoršeného zdravotního stavu, omezení soběstačnosti a obtížné sociální situaci celodenní podporu, pomoc nebo i celodenní péči. Sociální služba není poskytována osobám v akutní nebo nestabilizované duševní nemoci, závislosti a osobám, které nevyhovují podmínkám otevřeného zařízení na základě posouzení praktického případně geriatrického lékaře. Počet lůžek 70, věková kategorie 60 let a výše, služba registrována od Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb, Cílová skupina - senioři nad 63 let, kteří žijí v regionu nebo k němu mají vazbu (např. dlouhá léta v regionu žili nebo mají v regionu blízké příbuzné) a z důvodu věku mají trvale sníženou soběstačnost. Hlavní principy poskytování služeb (od s kapacitou 49 lůžek): - zachování důstojnosti klienta, respektování jeho soukromí, individualizace podpory soběstačnosti, dodržování práv klientů, přizpůsobení služeb potřebám klientům, spolupráce s jejich blízkými. Červený mlýn Všestudy, poskytovatel sociálních služeb (Veltrusy), Ve výjimečných případech, zejména z vážných zdravotních důvodů jsou přijímáni klienti starší 50 - let (příjemce invalidního důchodu), kapacita lůžek 50, služby registrovány od Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb, Kombinace s domovem se zvláštním režimem, věková kategorie 57 let a výše, počet lůžek 171, služba registrována od Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb, Kapacita 100 lůžek, kombinovaná služba, domov seniorů je určen seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba registrována od Principy poskytování služby: dodržování lidských práv klientů, individuální přístup ke klientům služby vycházejí z osobních cílů klientů, jejich potřeb, holistický (celostní) přístup ke klientovi to znamená, 11 z 53

13 že vycházíme z toho, že člověk má fyzické, duševní, sociální i duchovní potřeby, respektování volby klientů, aktivní spoluúčast klientů na rozhodování, plánování, zajišťování osobních záležitostí dle možností a přání klientů. Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb, Kombinace s domovem pro osoby se zdravotním postižením, chráněným bydlením, denním a týdenním stacionářem pro seniory s celkovou kapacitou 133 ĺůžek a věkovou kategorií klientů od 60 let. Součástí pestrých služeb felino a canisterapie. Domov seniorů TGM, příspěvková organizace, Služba je poskytována a registrována od , věkové kategorii klientů od 55 let výše s kapacitou 69 lůžek. Kombinace s denním stacionářem a odlehčovacími službami vytvoření individuálního programu zavedení dobrovolnictví Přestože zúčastněné organizace měly odlišné výchozí nastavení (rozdílné typy a kombinace sociálních služeb), jak vlivem vnějších faktorů, tak i různými metodami práce a v přístupu k jednotlivým organizačním procesům, na základě předchozího zmapování byl jako nejvhodnější model pro všechny organizace doporučen interní model managementu dobrovolnictví. Pro tuto variantu narozdíl od externího zajištění služby, či interního dobrovolnického centra hovořila tato pozitiva: - velká míra kontroly, v případě typu klientů nutná, - flexibilita vše jde vyřešit vlastními silami, - přímá komunikace není nutný prostředník, - dlouhodobá úspora času a energie interní pracovníci znají prostředí a procesy. Mezi negativa patří dočasné větší zatížení při zavádění managementu dobrovolnictví a nejistota při výměně vedení, jehož dlouhodobá podpora je naprosto nezbytná pro kvalitní řízení programu. Rozdílné úrovni potřeb domovů pro seniory byla věnována při realizační fázi pozornost v přípravné fázi eliminaci rizik jednotlivých organizací, i ve fázi realizační formou konzultační podpory. Problémy, specifické pro jednotlivé organizace, tak byly včas podchyceny a průběžně řešeny (např. nedostatečná podpora vedení, materiální zázemí, problémy při náboru a zajištění výcviku dobrovolníků, atd.). Po stanovení modelu dobrovolnického programu a dalšími realizačními kroky bylo pro kvalitní fungování dále nezbytné: - dodefinovat hlavní cíle dobrovolnického programu, tak aby byly reálné a s jasnými kompetencemi pro všechny účastníky, - průběžně komunikovat zavádění managementu dobrovolnictví mezi zaměstnance. Účelem je zapojit personál do vytváření programu, aby každý jasně viděl jeho přínosy, měl možnost se vyjádřit k podobě programu, věděl, kdy se bude jaká fáze odehrávat a na koho se obracet. Důležitým přínosem dobře nastavené komunikace je využití zkušeností a potřeb personálu při tvorbě definice portfolia dobrovolnických činností. Je jasné, že v budoucnosti půjde o kontinuální proces, protože nabídka činností se bude měnit podle aktuálních potřeb personálu a klientů. Vtažením do přípravy programu se také eliminuje odstup typu moc se mi do toho nechce, ale mám to nařízené. - stejně důležité je komunikovat zavádění managementu dobrovolnictví mezi klienty, kteří nakonec budou hlavními příjemci jejich činnosti. Představa o jejich potřebách, stanovená pouze ze strany ošetřujícího personálu nemusí být vždy totožná. Spoluprací s klienty na definici portfolia dobrovolnických činností připravujeme dobrý základ i pro samotnou práci s dobrovolníky, nabídka a poptávka se potká, hrozí menší odliv dobrovolníků. - zajistit podmínky pro realizaci dobrovolnického programu, tzn. odpovědět na tyto otázky: Jaká je definice činností, které aktuálně potřebujeme od dobrovolníků zajistit? Jaký je časový rozsah těchto činností? Jaké má mít náš dobrovolník kvalifikační předpoklady? Měli by dobrovolníci projít vzhledem ke specifikům našich klientů výcvikem? Co by mělo být náplní tohoto výcviku? Jak budeme dobrovolníky získávat a jak s nimi budeme pracovat? Jaké formální náležitosti budeme muset zajistit? Co se stane, když nám spolupráce s dobrovolníkem nebude vyhovovat (porušení zásad mlčenlivosti,atd.)? Kdo a jak bude dobrovolníky řídit? Co k tomu bude potřebovat? Máme vhodného interního pracovníka budoucího koordinátora, nebo budeme vypisovat výběrové řízení? Jaká bude náplň práce koordinátora, úvazek a finanční odměna? Jakou formou budeme dobrovolnický program monitorovat a evaluovat? Na co dalšího jsme zapomněli? Po kvalitní přípravě hlavních cílů dobrovolnických programů s ohledem na specifika dané organizace, odkomunikování budoucích procesů dovnitř organizace, vytvoření náplně činnosti dobrovolníka, stanovení jeho profilu, metodice práce s ním a nalezení odpovědí na všechny dotazy, které se při 12 z 53

14 přípravě vyskytnou, následuje fáze personálního zajištění a přípravy realizační fáze. Jde o vícevrstvý proces, kde se jednotlivé kroky přípravné fáze prolínají a jsou sladěny s momentální situací v organizaci. Vyplatí se této části procesu zavádění managementu věnovat pečlivou přípravu a to se zejména pokud organizace s dobrovolníky dosud nepracovala. Jasná představa o hlavních bodech dobrovolnického programu a procesu jeho implementace do běžného chodu organizaci ušetří spoustu energie a času v realizační fázi, kdy je již nutné věnovat prostor etablování a stabilizaci práce s dobrovolníky. Zejména nyní je tedy potřeba podpora vedení vyzdvižení budoucího přínosu zavedení managementu dobrovolnictví do organizace a vhodná motivace účastníků procesu zavedení změny personální zajištění Personální zajištění na straně organizace, přijímající dobrovolníky je jedním z klíčových faktorů úspěšnosti celého procesu, hlavní osoba koordinátor dobrovolníků/dobrovolnického programu zodpovídá za řízení veškerých procesů, kontinuální práci s dobrovolníky, řešení případných konfliktů a zároveň je hlavní kontaktní osobou směrem k dobrovolníkům, klientům, zaměstnancům i pro veřejnost/média. Jaký je profil ideálního koordinátora 8 : - zná dobře prostředí poskytovatele sociální služby/konkrétní úsek v případě kombinované služby, - je dobrým pedagogem i psychologem, - je odborníkem v dané oblasti a umí poradit, - je dobrým organizátorem, - je otevřený a umí navodit přátelskou atmosféru, - je důsledný a spravedlivý, - umí zajistit přiměřenou technickou podporu. Při výběru vhodného kandidáta je již z předchozí fáze zavádění managementu dobrovolnictví dané, jak velký úvazek byl pro výkon práce stanoven (i s rezervou pro případ, že by se realizace ukázala být časově náročnější, než původní předpoklad). Kromě obecných kritérií je žádoucí, aby byl absolventem výcviku koordinátora dobrovolníků (případně byl na stáži v organizaci, kde již dobrovolnický program běží), znal specifika práce v sociální oblasti včetně příslušné legislativy a základy personalistiky, případně měl možnost si tyto znalosti doplnit. Podporu ve vzdělávání koordinátorů projekt na podporu zavádění managementu dobrovolnictví zajistil širokou nabídkou potřebných kurzů, kterých se koordinátoři z organizací účastnili (viz 2.4.2). O dalších podpůrných prvcích pro činnost koordinátora, konzultacích ke konkrétním problémům a pravidelné supervizi viz Hlavní body práce koordinátora: 1. Nábor dobrovolníků - prostřednictvím náborových letáků/plakátů, zveřejněním v tisku, na www organizace i spřátelených institucí, v regionálním či celostátním rozhlase/televizi, na specializovaných serverech (www.dobrovolnik.cz), na sociálních sítích, přes známé, příbuzné i přátele, náborem na školách, prostřednictvím regionálního dobrovolnického centra. Informace pro nábor musí být jasné a stručné (kdo hledá, co potřebuje, jaké činnosti nabízí, kde je výkon dobrovolné činnosti, cca časová dotace, kontakt jak se přihlásit). 2. Úvodní rozhovor, výběr dobrovolníků, včetně formálních náležitostí (registrace) - po prvotní komunikaci následuje úvodní rozhovor s cílem získat co největší množství informací, na rozhovor musí být koordinátor dobře vybavený (má jasnou nabídku činností, zná pravidla a limity organizace, dokáže vysvětlit jednotlivé kroky dobrovolnického programu a zná odpovědi na otázky spojené s ukončením spolupráce v programu, apod.). Ve struktuře úvodního rozhovoru obvykle nechybí tyto dotazy: proč vás zajímá dobrovolnictví, už jste někdy jako dobrovolník pracoval, kdy a kolik času můžete věnovat, jaké činnosti by vás zajímaly, pracujete raději v kolektivu, nebo individuálně? Kromě nezbytných úvodních informací získá koordinátor rámcovou představu o motivaci dobrovolníka. Otázka motivace je v práci s dobrovolníky dalším z důležitých faktorů úspěšnosti procesu a dobrý koordinátor v této úvodní fázi práce s dobrovolníkem může vhodným výběrem proces podpořit, či naopak. Motivy dobrovolníků nemusí být vždy jednoznačně nezištné, patrné na první pohled, sám dobrovolník o nich nemusí vědět (přehnaný soucit, degradující lidskou důstojnost klienta nebo naopak touha ovládat, apod.). Je na zodpovědnosti koordinátora, aby především chránil zájmy klientů. 8 kol.autorů, ICN (2001), Dobrovolníci v neziskových organizacích, Praha: ICN, o.p.s. 13 z 53

15 V případě, že se obě strany dohodnou na spolupráci, vyplní koordinátor s dobrovolníkem registrační údaje (základní údaje včetně kontaktu, časové dotaci, oblastech zájmu, konkrétních činostech, atd.) 3. Výcvik dobrovolníků obecná i odborná příprava, formální náležitosti (podpis smlouvy, pojištění, zanesení údajů do evidence dobrovolníků) Cílový stav dobrovolníka podle Novotného 9 : ve své činnosti by měl být spolehlivým a nanejvýš profesionálním partnerem..uměním managementu dobrovolnictví je dosáhnout tohoto stavu bez toho, aby se z dobrovolnictví nevytratila spontaneita. - kvalitně nastavený výcvikový program je opět jeden z důležitých faktorů úspěšnosti programu, náplň výcviku je provázaná s potřebami klientů a organizace, pro dobrovolníky bude atraktivní vhodně zvolená forma výcviku. Výcvik může být podle druhu činností různě dlouhý, v případech sociálních služeb typu domov pro seniory se osvědčilo rozdělení na obecnou a odbornou přípravu. Obsah obecné přípravy: poslání organizace, základní informace, organizační struktura, interní řády, apod., dobrovolnictví v ČR a ve světě, typy dobrovolnické činnosti, práva a povinnosti dobrovolníka, motivace, supervize, etický kodex, další specifika organizace, atd. Obsahem odborné přípravy je pak nácvik činností, kterým se budou dobrovolníci věnovat v praxi, obvykle formou střídání rolí, se zapojením zážitkové pedagogiky, i přímo na odděleních. Velmi užitečné je přizvat část personálu, se kterou budou dobrovolníci spolupracovat, v některých případech také psychologa, který dá koordinátorovi reflexi jednotlivých potenciálních dobrovolníků. Sozanská a Tošner k výcviku 10 : Dobře připravený výcvik dává dobrovolníkovi pocit jistoty, že ví, k čemu se zavázal, obvykle jeho motivaci prohloubí nebo nabude reálnější podoby. Výcvikem předcházíme nereálným očekáváním či budoucím nedorozuměním mezi dobrovolníkem, personálem a klienty. Závěrem výcviku je obvykle uzavřena smlouva s dobrovolníkem (vzor viz 2.3.5) a vyřízeno pojištění. 4. Vedení dobrovolníků, supervize, hodnocení a ocenění dobrovolníků, ukončení spolupráce. Ve fázi zahájení samotné dobrovolnické činnosti je důležitá podpora koordinátora i personálu, i přestože má dobrovolník k dispozici všechny relevantní informace, teorie a realita je vždy jiná. V otevřené atmosféře se dobrovolník dožádá pomoci, potřebuje-li jí a také se mu jí dostane. Proto je tak důležité, aby byl personál zapojen do koncepční části přípravy dobrovolnického programu a znal konkrétní kroky procesu. Při prvním vstupu dobrovolníka si koordinátor ověří, že všichni mají potřebné informace a vědí, co, kdy, kde a jak mají dělat a také k tomu mají pomůcky/zázemí. Supervize setkání jednotlivce/skupiny dobrovolníků se supervizorem (školeným odborníkem), na kterém diskutují o konkrétních událostech, svých starostech a obavách či problematice dobrovolník versus klient, je pro koordinátora vhodným nástrojem pro získání zpětné vazby o aktuálním stavu dobrovolnického programu. Zjistí, jak se posunula motivace dobrovolníků a jak jí povzbudit ve prospěch činnosti pro klienty, jakou problematiku dobrovolníci řeší a může vhodným preventivním zásahem předejít dalším problémům. Dobře vedená supervize utvrdí dobrovolníka v tom, že jeho problémy je možné vyřešit a jeho práce má smysl. Supervizní setkání je vhodnou příležitostí pro ocenění dobrovolníků, na které by koordinátor neměl zapomínat. Dobrovolníci mají ze své činnosti jiné zisky, než finanční honorář, pro udržení a posílení motivace je průběžné hodnocení a ocenění jejich práce důležité. Příležitosti dát najevo, jak je jejich činnost pro organizaci přínosná, je celá řada: - organizace speciálních společenských setkání typu oslava Mezinárodního dne dobrovolnictví, - sponzorské dary (ideálně formou služeb, ze kterých si může vybrat každý např.lístky do divadla), - uvedení jmen dobrovolníků na webu, nebo výroční zprávě, - pozvánky na akce organizace, - drobné dárky ke svátkům, - referenční dopis pro zaměstnavatele/školu, - neformální setkání s personálem, vedením i klienty (např. vánoční besídka). Ukončení spolupráce s dobrovolníkem součástí náplně práce koordinátora je také ukončení spolupráce v případě porušování pravidel. Resp. existují další druhy ukončení spolupráce (vypršením smlouvy, dohodou o ukončení), ty mají celkem jasná pravidla a postup. Propuštění dobrovolníka kvůli porušení etického kodexu, ke kterému se zavázal nebo jiných důvodů, je vysoce individuální a náročné, mělo by se ale vždy nést v korektním duchu a s poděkováním dosavadního přínosu pro organizaci. O ukončení spolupráce, včetně důvodů informuje koordinátor relevantní aktéry procesu. 5. Kontinuální komunikace se zaměstnanci, kteří s dobrovolníky spolupracují a zároveň s klienty příjemci služeb dobrovolníků 9 Mgr. Michal Novotný, MUDr. Ivana Stará a kol. (2001), Využití dobrovolníků v nemocnicích metodický manuál k dobrovolnictví v nemocnicích. Praha: Hestia, MZ ČR. 10 Jiří Tošner, Olga Sozanská (2002), Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích, Praha:Portál. 14 z 53

16 - zaměstnanci se mohou někdy cítit ohroženi, je dobré připomínat přínos dobrovolnické činnosti, stanovit jasná a všem dostupná pravidla spolupráce s dobrovolníky a zdůrazňovat odlišnou roli dobrovolníků nenahrazují práci profesionálů. Hranice by měla být na první pohled zřetelná i pro klienty (např. jiná barva visačky, speciální tričko, apod.), tak aby bylo jasné, jaké služby mohou od koho požadovat. Úkolem koordinátora (či kontaktní osoby pro oddělení v případě velkého počtu dobrovolníků) je také včasné informování o změnách, které se v dobrovolnickém programu odehrávají (např. ukončení spolupráce s konkrétním dobrovolníkem). Při samotné realizaci programu probíhá provozní komunikace při koordinaci činností jednotlivých dobrovolníků s personálem i klienty. 6. Monitoring a evaluace programu, příprava podkladů pro vedení organizace (případně sponzory) o aktuálním stavu dobrovolnického programu. Aby evaluace programu měla patřičnou výpovědní hodnotu, měl by monitoring dat probíhat průběžně, s cílem zvyšování kvality a dalšího rozvoje dobrovolnického programu. Odpovědně vedený monitoring poskytne včasný pohled na možná rizika, která je možná eliminovat. Průběžně se zaznamenávají kvantitativní ukazatele počet aktivních/pasivních dobrovolníků, počet odsloužených hodin, počet poskytnutých činností, apod. Z kvalitativních ukazatelů se sledují výstupy ze supervizí (dobrovolníci i personál), výsledky evaluačních dotazníků, připomínky klientů, atd. Výstupy z evaluací mj. slouží pro víceúčelové reportování o stavu programu směrem k vedení, do projektových žádostí, ke sponzorům, atd. Podrobněji k monitoringu a evaluaci ve Metodická podpora programu a aktualizace portfolia činností pro dobrovolníky na základě pravidelně zjišťovaných potřeb aktivity na podporu implementace procesu zavedení managementu dobrovolnictví Při plánování jednotlivých fází procesu zavádění profesionálně řízeného managementu dobrovolnictví se ukázalo, že podpůrné aktivity jsou pro kvalitní výsledek nezbytné v každé fázi. Vyplatí se hledat individuální řešení a pokusit se nalézt nejvhodnější kombinaci. Zatímco jedna organizace stojí teprve na začátku a čeká jí celý proces vytváření dobrovolnického programu od začátku, druhá již dobrovolníky měla, ale z různých příčin jí odcházejí, třetí organizace má vše perfektně zorganizované, chybí jí však materiál. Plošné řešení by na tomto místě nemohlo s uspokojivým výsledkem fungovat. Rozdíl mezi koncepční, realizační a vyhodnocovací fází procesu je v tom, že pro každou z nich je potřebná různá míra intenzity podpory. Velké rozdíly byly mezi zúčastěnými organizacemi a to vzhledem k odlišné situaci, v jaké se dobrovolnické programy/jejich absence nacházely v době přijetí do projektu. Převážná většina organizací využila dle doporučení nabídky podpůrných aktivit na podporu implementace procesu zavádění procesu managementu dobrovolnictví již v koncepční fázi, dále intenzivně v začátku realizace. Po stabilizaci byly podpůrné aktivity využívány v delších časových prodlevách a v menší intenzitě. Pro skupinu pobytových zařízení, o kterých pojednává tato metodika, byla vybrána jako nejvhodnější tato kombinace podpůrných aktivit: - konzultace s časovou dotací 60 hodin na organizaci za projekt, - supervize s časovou dotací 30 hodin na organizaci za projekt, - nabídka individuálního vzdělávání pro koordinátora dobrovolnického programu, - motivační příspěvek pro koordinátora dobrovolnického programu. Konzultace a supervize - v kontextu procesu zavádění managementu každá z nich svým konkrétním způsobem slouží personálu/koordinátorovi dobrovolnického programu, případně i dobrovolníkům. Podrobně o rozdílu mezi konzultací a supervizí viz 2.4., pro tuto chvíli základní rozlišení: - účelem konzultace je definovat kritická místa procesu zavádění managementu dobrovolnictví a jeho implementace na všech úrovních, nalézt a realizovat řešení. Konzultantem je expert na management dobrovolnictví s praxí v sociálních službách, tudíž zná všechny aspekty procesu. - supervize má stejný průběh jako supervize v pomáhajících profesích, se specifickým důrazem na podporu procesu zavádění managementu dobrovolnictví (týmové role, kompetence, ohrožující vlivy, atd.). - nabídka individuálního vzdělávání koordinátoři si doplnili dílčí znalosti, které jim usnadnily pochopení jednotlivých fází procesu a tak urychlily zavádění dobrovolnických programů do běžného chodu organizace. Vedlejším efektem byl motivující prvek osobního a kvalifikačního rozvoje. - motivační příspěvek pro koordinátora toto opatření bylo zařazeno vzhledem k aktuální finanční situaci poskytovatelů sociálních služeb. Poskytnutí tohoto příspěvku (vždy jen pro 1 osobu) se odvíjí od úspěšnosti zavedení procesu dobrovolnictví do jednotlivých organizací a vychází jak z kvantitativních výstupů, tak z kvalitativního hodnocení na základě evaluačního dotazníku v organizaci (schéma evaluačního dotazníku viz 2.5.1). 15 z 53

17 vzory materiálů Ukázky inzerátů pro nábor nových dobrovolníků Inzerát 1 vhodný pro výlep Logo organizace NÁZEV ORGANIZACE poskytovatel sociálních služeb (domov pro seniory) HLEDÁ DOBROVOLNÍKY Dobrovolník je člověk, který se v určitou dobu přidá k životní cestě jiného. Čím nám můžete být prospěšní? Naši obyvatelé uvítají povídání u kávy, procházky, hraní společenských her, četbu knížek, společné sledování filmů. Dle vašich schopností a časových možností můžete připravit i jinou zajímavou činnost či aktivitu Proč se stát dobrovolníkem? uspokojení z činnosti, kterou vykonávám pro ostatní 16 z 53

18 setkání se skupinou lidí s jinými životními zkušenosti nebo naopak s vrstevníky může přinést větší spokojenost s mým životem, mé problémy se mohou zdát malicherné ve srovnání s těžkostmi jiných a spoustu dalších osobních důvodů Kdo může být dobrovolníkem? Každý, kdo chce věnovat část svého volného času a je starší 15 let (studenti, senioři, lidé v produktivním věku ) Kontakt Kontaktní údaje organizace 17 z 53

19 Inzerát 1 vhodný pro ovou rozesílku Logo organizace JAK SE STÁT DOBROVOLNÍKEM V DOMOVĚ SENIORŮ? O nás Náš domov byl otevřen v roce 1995 jako jeden z nejnovějších, moderně vybavených zařízení našeho kraje. Žije zde 86 seniorů, kterým je více než 63 let a z důvodu vyššího věku mají sníženou soběstačnost. Posláním Domova je umožnit lidem z regionu prožít klidné a důstojné stáří se zajištěním veškeré profesionální zdravotní, ošetřovatelské a rehabilitační péče. Kdo je dobrovolník? Dobrovolníky se stávají obyčejní, přesto nevšední lidé, kteří dovršili věk 15 let. Jejich neobyčejnost spočívá v tom, že se rozhodli věnovat zdarma část svého času a energie tomu, aby byli užiteční světu, ve kterém žijí. Smyslem činnosti dobrovolníků je přinést klientům něco navíc, pomoci jim radovat se ze života, vyplnit jejich volný čas. Jak se můžete zapojit? S našimi klienty můžete strávit čas podle jejich individuálních požadavků (nejčastěji četba knížek, procházky v okolí domova, atd.) Pro skupinu klientů můžete připravit (hudební/divadelní/taneční produkce, cestopisné a historická vyprávění, společný program např. výtvarničení, ) Uvítáme Vaše nápady (cannisterapie, arteterapie, atd.)! Co to obnáší? Uděláme s vámi vstupní povídání (rozhovor) Podepíšeme s vámi Smlouvu o dobrovolnické činnosti Poradíme, jak se seniory pracovat. Proškolíme vás ve vašich právech a povinnostech. Budeme vám k dispozici pro vaše otázky v průběhu dobrovolnictví V případě Vašeho zájmu se prosím obraťte na naši koordiátorku dobrovolníků: Jméno kontaktní osoby, a telefon. Domov seniorů, poskytovatel sociálních služeb adresa www 18 z 53

20 Smlouva o dobrovolnické činnosti SMLOUVA O DOBROVOLNICKÉ ČINNOSTI Organizace: Název zařízení Adresa zařízení IČO: zastoupená: a Dobrovolník: Jméno a příjmení Adresa dobrovolníka: se dohodli na těchto podmínkách činnosti dobrovolníka v Název zařízení - tato smlouva se uzavírá na dobu od.... na dobu neurčitou; - dobrovolník bude vykonávat v organizaci tyto činnosti: např.trávení volného času s obyvateli formou povídání si a naslouchání, čtení z knih a časopisů; - činnosti bude dobrovolník vykonávat v těchto dnech:..; - činnosti bude dobrovolník vykonávat na adrese: Název a adresa zařízení; - koordinátorem dobrovolníka je: vedoucí sociální pracovnice;.. - organizace se zavazuje umožnit dobrovolníkovi vykonávat činnosti dle této smlouvy o dobrovolnické činnosti, pokud tomu nebrání objektivní důvody; - organizace se zavazuje vytvořit dobrovolníkovi podmínky pro bezpečný a bezproblémový výkon jeho činností; 19 z 53

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec dobrovolnické služby Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Zákon o dobrovolnické službě. Dobrovolnická služba (a)

Zákon o dobrovolnické službě. Dobrovolnická služba (a) Zákon o dobrovolnické službě číslo 198/2002 Jiři Pstružina PROSPECTUS M2.1.1 Zákon o dobrovolnické službě 1 Dobrovolnická služba (a) Činnost v sociální oblasti (nezaměstnaní, sociálně slabí, zdravotně

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt evropské unie z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji Zlín, 14. 5. 2009 Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Osnova: 1. Právní zakotvení inspekcí 2. Provedené inspekce v ZK v roce

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN VLÁDNÍ VÝBOR PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY PRAHA - 4. 12. 2015 ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ VVZPO ZE DNE 9. ČERVNA 2015 2 OBSAH PODNĚTU Úvod Oblasti

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 O B S A H 1. Předmluva 1 2. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 2 3. Priority rozvoje služeb a péče v roce

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele EDLiT s.r.o. 2 IČO 26840791 3 Sídlo Tyršova 275, 739 61 Třinec 4 Adresa instituce

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Institut pro veřejnou diskusi Integrace zdravotní a sociální péče MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Zákon o zdravotních službách Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je možné

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v sociálních službách listopad 2012 Ing. Daniela Lusková Štěpánka Lusková Obsah 1 Úvod... 3 2 Dobrovolnictví obecně... 3 2 Dobrovolnictví externích subjektů vysílající dobrovolníky do sociálních

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Celoživotní vzdělávání ve vztahu k výkonu sociální práce. Jihlava 30. 10. 2014 PaedDr. Marie Vorlová

Celoživotní vzdělávání ve vztahu k výkonu sociální práce. Jihlava 30. 10. 2014 PaedDr. Marie Vorlová Celoživotní vzdělávání ve vztahu k výkonu sociální práce Jihlava 30. 10. 2014 PaedDr. Marie Vorlová Sociální práce Sociální pracovník Profese sociální práce podporuje sociální změnu, řešení problémů v

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: 1) Cílová skupina 2) Nabídka služeb (základní a fakultativní činnosti) 1) CÍLOVÁ SKUPINA Základním stavebním kamenem

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více