Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově"

Transkript

1 Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_2_Elektrický proud v kovech Ing. Jakub Ulmann

2 1 Elektrický proud a jeho vlastnosti 1.1 Elektrický proud jako fyzikální děj Propojíme-li nabité desky kondenzátoru, přechází náboj tak dlouho, dokud se náboje nevyrovnají. Analogie se spojenými nádobami. Př. 1: Přiřaďte šipkám uvedené veličiny a poté analogické veličiny elektrické: průtok rozdíl hladin výšky hladin objem vody škrtící ventil

3 Př. 2: Popište, co se děje při uzavření tohoto obvodu. Elektrony cestují od mínus k plus, kde je jich nedostatek obvodem začne téct elektrický proud elektrony musí projít i vláknem žárovky, které zahřejí a ono se rozsvítí.

4 Elektrický proud je uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem. Pohybují se nejčastěji elektrony v kovech, ale směr proudu je dohodnutý opačně, podle pohybu kladných částic např. kladných iontů v kapalinách. Elektrony se pohybují uspořádaně velmi pomalu 10-4 m s -1, tedy desetiny mm za sekundu, vzhledem k rychlostem jejich chaotického pohybu 10 5 m s -1. Proud v jednoduchém obvodu tedy vychází z kladného pólu zdroje a směřuje do pólu záporného.

5 1.2 Elektrický proud jako fyzikální veličina Označení: I Udává množství náboje, který projde průřezem vodiče za jednotku času. [I] = A (ampér) = C s 1 Základní jednotka SI. I Vodičem prochází proud 1 A, jestliže projde průřezem vodiče náboj 1 C za 1 s. Q t [Q] = [I]. [t] = A. s = C Pro jednotku elektrického náboje používáme také název ampérsekunda. V praxi se používají ampérhodiny či miliampérhodiny mah. Např. kapacita baterie.

6 Př. 1: Urči náboj, který projde za 1 s obvodem s žárovkou, kterou prochází proud I = 0,3 A. Kolik elektronů při tom projde za 1 sekundu průřezem vodiče v libovolném místě? e = 1, C Q I t 0,31 0, 3C Q Q 18 en n... 1,87510 e Př. 2: Urči jakou kapacitu v F by musel mít kondenzátor, který by udržel náboj Q = 0,3 C při napětí U = 4,5 V. C = 0,067 F = 67 mf = F (běžně 2000 F!) Tento kondenzátor by rozsvítil žárovku po dobu 1 s. Naše žárovka by díky baterii vydržela svítit alespoň hodinu, tedy 3600 krát déle.

7 Baterie tedy nebude kondenzátor (nádrž plná elektronů). Př. 3: Jak můžeme baterii popsat? Co se uvnitř děje? Baterii obsahuje mechanismus, který elektrony, které dorazí k +, přepumpuje uvnitř baterie zpět k (uvnitř baterky teče proud obráceně než venku). Baterie není nádrž plná elektronů. Baterie je čerpadlo na přenášení elektronů proti elektrickým silám.

8 I E + I I I - F e Na elektron působí ještě jiná síla F v opačném směru! V baterii vzniká tato síla díky chemickým reakcím.

9 1.3 Měření elektrického proudu Laboratorní práce. Elektrický proud měříme ampérmetrem, který se zapojuje sériově (do obvodu). Nikdy neměříme proud bez spotřebiče (bez nějakého odporu). Jediný odpor by byl vnitřní odpor přístroje a ten je pro měření proudu malý - vzniká velký proud. Pokus s baterií - vybíjející proud. Pokud zkratujeme plochou baterii, vybíjí se proudem např. 8 A.

10 5.58 Určete proud procházející vodičem, jestliže za jednu minutu prošel jeho průřezem náboj: a) 150 C, b) 30 C. 2,5 A 0,5 A 5.59 Vodičem prochází stejnosměrný proud. Za 30 minut jím prošel náboj C. Určete velikost proudu. Za jakou dobu projde při tomto proudu vodičem náboj 600 C? 1 A 10 min

11 2 Elektrický zdroj - trvale udržuje svorkové napětí a způsobuje pohyb elektrických částic vně i uvnitř zdroje. + - F e I E Př. 1: Nakresli ve vnější části tohoto obvodu v blízkosti žárovky: a) směr elektrického proudu, b) jeden elektron a směr jeho pohybu, c) směr elektrické intenzity, d) směr elektrostatické síly působící na vyznačený elektron.

12 Elektrická síla na elektron koná kladnou práci a způsobuje pohyb elektronů. Nabité částice ztrácejí elektrickou potenciální energii, která se přeměňuje v jiné formy energie vnější část obvodu se chová jako spotřebič. 2.1 Svorkové a elektromotorické napětí zdroje Pokus s baterií napětí zatíženého zdroje (svítící žárovky) porovnáme s napětím nezatíženého zdroje. Poklesne ze 4,6 V na 4,2 V. Jak velkou práci vykoná elektrická síla ve vnější části obvodu? W U Q U I t U je svorkové napětí je to napětí naměřené na svorkách zatíženého zdroje.

13 Př. 2: Nakresli obrázek vnitřní části jednoduchého elektrického obvodu a vyznač: a) směr elektrického proudu, b) jeden elektron a směr jeho pohybu, c) směr elektrické intenzity, d) směr elektrostatické síly působící na vyznačený elektron. I E + I - F e Na elektron působí ještě jiná síla F z v opačném směru!

14 2.2 Elektromotorické napětí zdroje Uvnitř zdroje konají práci jiné síly než elektrostatické. Tato práce je větší než práce W. Při přenesení náboje Q uvnitř zdroje vykonají práci W z. W z U e Q U e I t Elektromotorické napětí je větší než svorkové napětí zatíženého zdroje. Při zatíženém zdroji (např. svítící žárovce) naměříme svorkové napětí a uvnitř zdroje je větší elektromotorické napětí. Na nezatíženém zdroji naměříme na svorkách napětí, které odpovídá napětí elektromotorickému uvnitř zdroje. Říká se mu také napětí naprázdno.

15 Směr svorkového napětí kreslíme jako intenzitu ve směru od + k -. U I Na zdroj se můžeme podívat jako na zařízení, které má nějakou účinnost. Např. Napětí ploché baterie ve chvíli, kdy je zapojena do obvodu se dvěma žárovkami, pokleslo ze 4,6 V na 4,2 V. P P 0 W W z U U Po dosazení zjistíme, že baterie pracuje s účinností 91%. e Q Q U U e U I

16 Co nutí elektrony, aby uvnitř baterky běhaly tam, kam nechtějí a vyrábí tak napětí? Odkud bere zdroj energii? 2.3 Elektrické zdroje V elektrickém zdroji se přeměňuje určitý druh energie na energii elektrickou. elektrodynamické zdroje (dynamo, alternátor) přeměňují mechanickou práci na el. energii, jsou zdrojem proměnlivého proudu a napětí. galvanický článek články fotočlánek termočlánek

17 Galvanické články Využívají chemickou energii uvolněnou při reakci kovových elektrod s elektrolytem (vodivou kapalinou). Zasunutím měděného a zinkového plíšku do (promačkaného) citrónu nebo pomeranče získáme zdroj napětí asi 0,5 V, ale žárovku s touto baterií nerozsvítíme

18 Voltův článek Pb elektrody elektrolyt roztok salmiaku - gel Suchý článek (monočlánek) Olověný akumulátor (autobaterie) zředěná H 2 SO 4 Zn směs grafitu a burelu PbO 2 Cu NiCd, NiMH, Li-ion jiné látky (mp3 přehrávače, mobilní telefony) Baterie - vznikne spojením více článků. Akumulátory můžeme je nabíjet.

19 Fotočlánky Využívají solární energii světla dopadajícího na vhodně upravenou destičku polovodiče (probíhá fotoelektrický jev). Kalkulačky, fotovoltaika, družice, solární nabíječky.

20 Termočlánky DÚ ručně na A4. Jakého jevu využívají? Jednoduché vysvětlující schéma. Využití. Jaké kovy se používají u nejrozšířenějšího typu v průmyslu? Při jakém rozsahu teplot?

21 3 Elektrický proud v kovech 3.1 Ohmův zákon Pokud má kovový vodič stálou teplotu, je proud procházející vodičem přímo úměrný napětí mezi konci vodiče (I U). I U Konstanta úměrnosti je elektrický odpor : Jednotkou elektrického odporu je ohm: Př. 1: Urči odpor 2 rezistorů. Prvním při napětí 4,7 V procházel proud 0,1 A, druhým 0,02 A. U I U I

22 Voltampérová charakteristika (VA charakteristika) - závislost proudu na napětí konkrétní součástky Laboratorní práce. Ohmův zákon pro součástku: Pokud je vodivá součástka během měření VA charakteristiky dostatečně chlazena a její teplota se nemění, platí, že procházející proud je přímo úměrný napětí mezi jejími konci. ezistor je elektrická součástka, která se zapojuje do obvodu kvůli svému odporu, aby zmenšovala procházející proud. VA charakteristika bývá lineární. U konkrétních součástek při měření VA charakteristiky nemusí vyjít přímá úměrnost - odpor se mění s teplotou. Např. žárovka, termistor.

23 Př. 2: Na obrázku jsou nakresleny VA charakteristiky dvou různých rezistorů. Porovnej jejich odpory. 1 větší proud menší odpor. Př. 3: Na obrázku je načrtnuta VA charakteristika žárovky. Odhadni, jak se při zvyšování proudu procházejícího přes žárovku mění její odpor. Zpočátku malý, po rozžhavení vlákna velký.

24 Elektrická vodivost G G I U 1 Jednotkou elektrické vodivosti je siemens (S).

25 3.2 Závislost odporu vodiče na rozměrech Př. 1: Odhadněte jakou úměrou bude záviset odpor vodiče na délce a ploše průřezu. Čím delší je vodič, tím větší je jeho odpor. Čím je jeho průřez větší, tím menší je odpor. l S S průřez vodiče, l délka vodiče, měrný elektrický odpor (rezistivita). Hodnoty pro různé kovy jsou v tabulkách [] = m

26 Př. 2: Porovnej uvedené materiály podle jejich konstant. Z jaké uvedené látky se dělá spirála varné konvice?

27 5.66 Kus neizolovaného měděného vodiče složíme na polovinu a zkroutíme. Jak se změní jeho odpor? Klesne na jednu čtvrtinu Telefonní vedení z měděného drátu má a) délku 3 km a průměr 1,6 mm, b) délku 5 km a průměr 1,4 mm. Určete odpor jednoho vodiče vedení. 25, Wolframové vlákno má délku 65 cm, průměr 0,05 mm a při pokojové teplotě má odpor 18,5. Určete měrný odpor wolframu. 5, m

28 3.3 Závislost odporového vodiče na teplotě Odpor kovového vodiče se s rostoucí teplotou zvyšuje. Závislost el. odporu vodičů na teplotě je ve velkém teplotním intervalu prakticky lineární a můžeme ji vyjádřit vztahem: 0 1 t teplotní součinitel elektrického odporu (udává, kolikrát se zvětší odpor při zahřátí vodiče o 1 C) t teplotní rozdíl 0 odpor vodiče na začátku ohřívání

29 Také měrný elektrický odpor závisí na teplotě (v tab. při 0 C) lineárně podle vztahu: Při velmi nízkých teplotách klesá odpor některých materiálů na neměřitelnou hodnotu. Tento jev se nazývá supravodivost. Příklad využití supravodivosti: LHC Large Hadron Collider Pomocí 120 tun kapalného hélia dosahujeme na magnetech teploty 1,9 K (-271,3 C) v celém okruhu LHC (4 700 tun materiálu). Supravodivé materiály umožňují přenášet proudy řádově kolem A kabely se 100 krát menším průřezem. Tento proud pak vytváří silné magnety k urychlování částic. 1 t 0

30 30

31

32 5.74 Odpor platinového drátu při teplotě 20 C je 20 a při zahřátí na 500 C se zvýší na 59. Určete střední hodnotu teplotního součinitele odporu platiny. α = 4, K Hliníkový vodič má při 0 C odpor 4,25. Určete jeho odpor při teplotě 200 C. 7, Odpor vlákna nerozsvícené žárovky je 60. Při svícení odpor vlákna žárovky vzrostl na 636. Určete zvýšení teploty vlákna žárovky. (α = K 1 ) 1900 C 5.77 Měděný vodič má při teplotě 15 C odpor 58. Určete jeho odpor při teplotách -30 C a +30 C. (α Cu = K 1 ) 48 ; 61

33 3.4 Sériové zapojení rezistorů Dva rezistory nahrazujeme jedním. Obvod se nevětví I I 1 I 2 Př. 1: Vysvětlete pomocí nějaké analogie, jaký bude výsledný odpor. Odpor = překážka pro průchod elektronů (vody, aut apod.). Elektrony musí projít přes dvě překážky výsledný odpor je větší než pro jeden z odporů.

34 Platí: 1 2 Součástky jsou zapojeny sériově napětí se dělí: U U 1 U 2 Pokles napětí můžeme znázornit i pomocí potenciálu (analogie kaskád na řece): Celkové napětí se rozdělí podle: U : U 1 : U2 : U3 : 1 : 2 : Největší napětí bude na odporu s největší hodnotou. 3

35 5.125 Tři sériově spojené rezistory o odporech 2, 2,5, 3 jsou připojeny ke zdroji o napětí 6 V. Nejprve určete, na kterém rezistoru bude největší napětí, poté vypočítejte všechna napětí na rezistorech. Největší napětí bude na třetím rezistoru. Nejprve vypočítáme celkový odpor. Nyní můžeme spočítat proud a postupně vypočítat napětí na jednotlivých odporech podle Ohmova zákona. U1 1 I Nebo počítáme poměry podle: U : U 1 : U2 : U3 : 1 : 2 : U 1 = 1,6 V, U 2 = 2 V, U 3 = 2,4 V 3

36 3.5 Paralelní zapojení rezistorů Obvod se větví I I 1 I 2 Př. 1: Vysvětlete pomocí nějaké analogie, jaký bude výsledný odpor. Elektrony (voda, auta apod.) mají dvě cesty místo jedné je snazší se procpat přes dvě cesty (dohromady tvoří větší prostor) výsledný odpor je menší než odpor jednoho.

37 Platí: Výsledný odpor je vždy menší než menší z odporů. Pro 2 stejné bude: Napětí se měří mezi dvěma místy: Platí také: I : I 1 : I : 1 1 : U U 1 2 Největší proud bude protékat větví s nejmenším odporem. (Klasická cesta nejmenšího odporu.) 1 2 U

38 Př.1: Čtyři rezistory o odporech 10, 20, 30, 40 jsou spojeny paralelně. Kterým rezistorem bude protékat největší proud? Určete celkový odpor spojených rezistorů a vypočítejte proudy, které rezistory protékají, připojíme-li obvod na napětí 12 V. Největší proud bude protékat prvním rezistorem. Celkový odpor: Proudy spočítáme Ohmovým zákonem: I 1 U 1 I 1 = 1,2 A, I 2 = 0,6 A, I 3 = 0,4 A, I 4 = 0,3 A Sbírka úloha až 5.140

39 Př.2: Jaké hodnoty elektrického odporu můžeme získat různým zapojením max. tří stejných rezistorů o odporech 100? Zakreslete zapojení a napište výsledný odpor. 100, 200, 300, 33, 50, 150, 66.

40 3.6 Ohmův zákon pro uzavřený obvod Budeme zkoumat zdroj baterii AA 1,5 V. Zjistíme tzv. zatěžovací charakteristiku zdroje - závislost napětí na proudu (osy opačně než VA charakteristika). Použijeme následující zapojení: Při rozpojeném obvodu bez proudu naměříme na svorkách elektromotorické napětí 1,4 V. Při zkratu (zapojíme pouze ampérmetr) bude protékat napětí značně poklesne na 0,26 V. Naměříme největší proud 2,8 A. eostatem měníme velikost odporu např. od 0 do 20 a zjistíme odpovídající hodnoty napětí a proudu.

41 Pomocí soupravy Vernier získáme současné hodnoty proudu a napětí. Některé z nich vybereme: I [A] 0 0,13 0,26 0,35 1,4 2,2 2,37 2,8 U [V] 1,4 1,33 1,27 1,2 0,7 0,4 0,37 0,26 Př. 1: Narýsuj zatěžovací charakteristiku zdroje graf závislosti napětí na proudu (osy opačně než u VA charakteristiky).

42 I [A] 0 0,13 0,26 0,35 1,4 2,2 2,37 2,8 U [V] 1,4 1,33 1,27 1,2 0,7 0,4 0,37 0,26

43 Podle toho, jak rychle klesá napětí zdroje rozlišujeme: tvrdé zdroje: napětí při zvětšování proudu klesá pomalu, např. el. zásuvka měkké zdroje: napětí při zvětšování proudu klesá rychle, např. články, baterie Př. 2: Co způsobuje pokles napětí zdroje? Nejvýrazněji při velmi malém odporu ve vnějším obvodu a vysokém proudu - při zkratu. Z baterie nemůžeme odebírat libovolně velký proud, i při minimálním (zkrat) bude proud v obvodu omezovat vnitřní odpor i. Při malém proudu je i zanedbatelný.

44 Pokles napětí při vysokém proudu způsobuje vnitřní odpor reálného zdroje i. Na obvod se díváme jako na sériové zapojení. Celkový odpor je součet odporů. I U e i U U e i U i U e U U

45 Př. 2: Jaký je vnitřní odpor tužkové baterie 1,5 V, jestliže dodávala zkratový proud 2,5 A? I U e i U 0 e i i Ue 1,5 0, 6 I 2, Proč se v kapesní svítilně používá baterie o elektromotorickém napětí 4,5 V, ale žárovka má jmenovité hodnoty napětí a proudu 3,5 V a 0,2 A? Určete vnitřní odpor baterie. Jmenovité hodnoty jsou skutečné při svícení. Pokles napětí je způsoben úbytkem napětí na vnitřním odporu zdroje. i Ui Ue U 4,5 3,5 5 I I 0,2

46 5.109 Ke svorkám zdroje o elektromotorickém napětí 15 V je připojen vnější obvod, kterým prochází proud 1,5 A. Voltmetr připojený ke svorkám zdroje ukazuje napětí 9 V. Určete odpor vnějšího obvodu a vnitřní odpor zdroje. U 9 6 I 1,5 i Ui Ue U I I 1, Ke svorkám zdroje o elektromotorickém napětí 2 V a vnitřním odporu 0,8 je připojen niklový drát délky 2,1 m o obsahu kolmého řezu 0,21 mm 2. Určete napětí na svorkách zdroje. Změnu odporu s teplotou neuvažujte. ( Ni = 4, m) l S I U e i U I 1, 7V

47 3.7 Elektrická práce a elektrický výkon Práce vykonaná elektrickou silou ve vnější části obvodu: (viz kapitola 2.1) W U Q U I t Vykonaná práce odpovídá odebrané energii E. Z definice výkonu (práce za čas) dostáváme: P W t U I t t U I P U I Př. 1: Urči proud a odpor svítící 100 W žárovky připojené na síťové napětí 230 V. 0,43 A, 529 Ω

48 Př. 2: Odvoď vzorce, které udávají závislost výkonu na: a) odporu a napětí (ve vzorci se nevyskytuje proud), b) odporu a proudu (ve vzorci se nevyskytuje napětí). P U I U U U 2 P U I I I I Př. 3: Elektrický sporák s troubou má při plném výkonu příkon W. Urči, jaký proud odebírá ze sítě při standardním napětí 230 V. Jaký proud by odebíral, kdyby se v síti používalo bezpečné napětí 12 V? 17,4 A, 333 A Správně hovoříme o elektrickém příkonu. Trouba odebírá elektrický příkon a její výkon je energie tepla, kterou odevzdává. 2

49 Př. 4: Tři sériově spojené rezistory o odporech 2, 2,5, 3 jsou připojeny ke zdroji o napětí 6 V. Určete: kterým rezistorem bude protékat největší proud, na kterém rezistoru naměříme největší napětí, který rezistor má největší příkon a jakou má tento příkon hodnotu Na elektrickém spotřebiči jsou údaje a) 220 V, 100 W, b) 120 V, 400 W. Jaký proud prochází spotřebičem? a) 0,45 A b) 3,3 A

50 Př. 5: Tři paralelně zapojené rezistory o odporech 20, 30, 40 jsou připojeny ke zdroji o napětí. Určete: kterým rezistorem bude protékat největší proud, na kterém rezistoru naměříme největší napětí, který rezistor má největší příkon.

51 Účinnost elektrického zařízení je dána poměrem získaného výkonu (světlo, teplo, mechanický výkon) a elektrického příkonu. P P P 0 P 0 Nejlepší účinnost dosahují tepelné elektrospotřebiče, potom elektromotory, nejslabší obyčejné žárovky. Světelný výkon 100 W žárovky je např. stejný jako 24 W zářivky nebo 12 W diodového světla, ale jejich příkony jsou značně odlišné. Žárovka 100 W

52 5.200 Obráběcí stroj má výkon 3,8 kw a pracuje s účinností 75 %. Určete příkon elektromotoru stroje a spotřebu elektrické energie za pracovní směnu (8 h) v kwh. 5,1 kw 41 kwh Př. 6: Jakou účinnost mají obyčejné žárovky, jestliže LED žárovky mění 90 % elektrické energie na světlo. Z výše uvedeného plyne: 10,8 % P 1 P01 2 P02

53 DÚ: Zjistěte příkony elektrických spotřebičů v domácnosti a odečtěte spotřebu energie vaší domácnosti za den. Odebraná elektrická energie (odpovídá práci) se měří v kwh (kilowathodinách). V následujících příkladech budeme počítat, že za 1 kwh zaplatíme 5 Kč. Př. 7: Převeď 1 kwh na Joule J Př. 8: Jak dlouho svítí 20 W žárovka než spotřebuje 1 kwh energie? Kolik platíte za 1 hodinu běhu počítače, pokud odebírá ze sítě výkon 100 W. Kolik stojí provoz tvého počítače za 1 měsíc, jestliže pracuje 6 hodin denně? 50 h, 90 Kč Konec prezentace

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_2_Elektrický proud v kovech Ing. Jakub Ulmann 1 Elektrický proud a jeho vlastnosti 1.1 Elektrický proud

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 01) Co už víme o elektrickém proudu opakování učiva 6. ročníku: Elektrickým obvodem prochází elektrický proud, jestliže: je v něm zapojen zdroj

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Elektřina a magnetismus Autor: Název: Alena Škárová Datum vytvoření:

Více

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Elektrický proud Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Vodivé kapaliny : Usměrněný pohyb iontů Ionizované plyny: Usměrněný pohyb iontů

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky A) Elektrický obvod je vodivé spojení elektrických prvků (součástek) plnící zadanou funkci např. generování elektrického signálu o určitých vlastnostech, zesílení el. signálu, přeměna el. energie na jiný

Více

Elektronika ve fyzikálním experimentu

Elektronika ve fyzikálním experimentu Elektronika ve fyzikálním experimentu Josef Lazar Ústav přístrojové techniky, AV ČR, v.v.i. E-mail: joe@isibrno.cz www: http://www.isibrno.cz/~joe/elektronika/ Elektrický obvod Analogie s kapalinou Základními

Více

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Elektřina a magnetizmus závěrečný test DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: závěrečný test Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: TEST - A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník TEST Elektřina a magnetizmus závěrečný

Více

4.2.10 Dělení napětí a proudu v elektrických obvodech (cvičení)

4.2.10 Dělení napětí a proudu v elektrických obvodech (cvičení) 4.2.10 Dělení napětí a proudu v elektrických obvodech (cvičení) Předpoklady: 4204, 4205, 4207, 4209 Pedagogická poznámka: Tato hodina nemá v klasické učebnici žádný ekvivalent. Osobně ji považuji za nutnou,

Více

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů G Gymnázium Hranice Přírodní vědy

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

I = Q t. Elektrický proud a napětí ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ. April 16, 2012. VY_32_INOVACE_47.notebook. Elektrický proud

I = Q t. Elektrický proud a napětí ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ. April 16, 2012. VY_32_INOVACE_47.notebook. Elektrický proud Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace email: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

jádro: obal: e n neutron, p proton, e elektron a) at. jádro velká hmotnost (n 0 ) b) el.obal velký rozměr

jádro: obal: e n neutron, p proton, e elektron a) at. jádro velká hmotnost (n 0 ) b) el.obal velký rozměr ELEKTRICKÝ NÁBOJ 1) Těleso látka molekula atom jádro: obal: e 2) ATOM n 0,p + n neutron, p proton, e elektron a) at. jádro velká hmotnost (n 0 ) b) el.obal velký rozměr 3) El.náboj vlastnost částic > e,p

Více

b) nevodiče izolanty nevedou el. proud plasty, umělé hmoty, sklo, keramika, kámen, suché dřevo,papír, textil

b) nevodiče izolanty nevedou el. proud plasty, umělé hmoty, sklo, keramika, kámen, suché dřevo,papír, textil VEDENÍ EL. PROUDU V PEVNÝCH LÁTKÁCH 1) Látky dělíme (podle toho, zda jimi může procházet el.proud) na: a) vodiče = vedou el. proud kovy (měď, hliník, zlato, stříbro,wolfram, cín, zinek) uhlík, tuha b)

Více

ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ

ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ TÉMA Určení voltampérových charakteristik spotřebičů ÚKOLY Proměřte závislost proudu na napětí u žárovky a třech technických rezistorů a termistoru. Sestrojte jejich voltampérové

Více

4.2.6 Dělení napětí a proudu v elektrických obvodech (cvičení)

4.2.6 Dělení napětí a proudu v elektrických obvodech (cvičení) 4.2.6 Dělení napětí a proudu v elektrických obvodech (cvičení) Předpoklady: 4205 Pedagogická poznámka: Tato hodina nemá v klasické učebnici žádný ekvivalent. Osobně ji považuji za nutnou, studenti si jednak

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8.

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8. Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19 Autor: Vhodné zařazení: Ročník: Petr Pátek Fyzika osmý- druhé pololetí Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8.A Metodické poznámky:

Více

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ) Účinky elektrického proudu vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud jako

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

Úvod do elektrokinetiky

Úvod do elektrokinetiky Úvod do elektrokinetiky Hlavní body - elektrokinetika Elektrické proudy pohyb nábojů Ohmův zákon, mikroskopický pohled Měrná vodivost σ izolanty, vodiče, polovodiče Elektrické zdroje napětí (a proudu)

Více

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

Zdroje elektrického proudu - výhody a nevýhody (experiment)

Zdroje elektrického proudu - výhody a nevýhody (experiment) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Zdroje elektrického proudu - výhody a nevýhody (experiment) Označení: EU-Inovace-F-8-03 Předmět: fyzika Cílová skupina:

Více

Laboratorní úloha č. 2 - Vnitřní odpor zdroje

Laboratorní úloha č. 2 - Vnitřní odpor zdroje Laboratorní úloha č. 2 - Vnitřní odpor zdroje Úkoly měření: 1. Sestrojte obvod pro určení vnitřního odporu zdroje. 2. Určete elektromotorické napětí zdroje a hodnotu vnitřního odporu R i zdroje včetně

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové Stejnosměrný proud I Dosud jsme se při studiu elektrického pole zabývali elektrostatikou, která studuje elektrické náboje v klidu. V dalších kapitolách budeme studovat pohybující se náboje elektrický proud.

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ELEKTRICKÝ NÁBOJ A COULOMBŮV ZÁKON 1) Dvě malé kuličky, z nichž

Více

4.2.5 Měření elektrického napětí a proudu (cvičení)

4.2.5 Měření elektrického napětí a proudu (cvičení) 4.2.5 Měření elektrického napětí a proudu (cvičení) Předpoklady: 4204 Pedagogická poznámka: Tuto hodinu učím jako dvouhodinové cvičení s polovinou třídy. Dělení je opět nutné, multimetry i samotné měření

Více

F - Elektrická práce, elektrický výkon, účinnost

F - Elektrická práce, elektrický výkon, účinnost F - Elektrická práce, elektrický výkon, účinnost rčeno jako učební text pro studenty dálkového studia a jako shrnující text pro studenty denního studia. VAIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven

Více

V-A charakteristika polovodičové diody

V-A charakteristika polovodičové diody FYZIKA V-A charakteristika polovodičové diody Studenti změří napětí na diodě a proud procházející diodou. Z naměřených hodnot sestrojí voltampérovou charakteristiku. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Ekvivalence obvodových prvků. sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá

Ekvivalence obvodových prvků. sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá neboli sériové a paralelní řazení prvků Rezistor Ekvivalence obvodových prvků sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá Paralelní řazení společné napětí proudy jednotlivými

Více

Název DUM: Elektrická energie v příkladech I

Název DUM: Elektrická energie v příkladech I Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Elektrická energie

Více

4.2.12 Spojování rezistorů I

4.2.12 Spojování rezistorů I 4.2.2 Spojování rezistorů Předpoklady: 4, 4207, 420 Jde nám o to nahradit dva nebo více rezistorů jedním rezistorem tak, aby nebylo zvenku možné poznat rozdíl. Nová součástka se musí vzhledem ke zbytku

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00 Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00 V rámci projektu: Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století El. proud I je určen

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω Měření odporu Elektrický odpor základní vlastnost všech pasivních a aktivních prvků přímé měření ohmmetrem nepříliš přesné používáme nepřímé měřící metody výchylkové můstkové rozsah odporů ovlivňující

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Elektřina a magnetismus Autor: Název: Datum vytvoření: 9. 1. 2014

Více

Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz

Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz Fyzika úloha č. 14 Zatěžovací charakteristika zdroje Cíle Autor: Jan Sigl Změřit zatěžovací charakteristiku různých zdrojů stejnosměrného napětí. Porovnat je, určit elektromotorické

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Elektřina a magnetismus - elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče - elektrický proud v látkách, zákony

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 9 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku zenerovy diody v propustném i závěrném směru. Charakteristiky znázorněte graficky. b) Vypočtěte a graficky znázorněte statický odpor diody

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VEDENÍ ELEKTICKÉHO POD V KOVECH. Elektrický proud (I). Zdroje proudu elektrický proud uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem mezi dvěma

Více

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme? 5.1 Elektrické pole V úlohách této kapitoly dosazujte e = 1,602 10 19 C, k = 9 10 9 N m 2 C 2, ε 0 = 8,85 10 12 C 2 N 1 m 2. 5.6 Kolik elementárních nábojů odpovídá náboji 1 µc? 5.7 Novodurová tyč získala

Více

VY_52_INOVACE_2NOV64. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 19. 3. 2013 Ročník: 8. a 9.

VY_52_INOVACE_2NOV64. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 19. 3. 2013 Ročník: 8. a 9. VY_52_INOVACE_2NOV64 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 19. 3. 2013 Ročník: 8. a 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Elektromagnetické a světelné děje Téma: Ohmův

Více

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 íé= Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Zákony elektrického

Více

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k Ú k o l : a) Proveďte kalibraci odporového teploměru, termočlánku a termistoru b) Určete teplotní koeficienty odporového teploměru, konstanty charakterizující

Více

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem 4..3 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem Předpoklady: 405, 407, 40 Nejde o dva, ale pouze o jeden druh součástky (reostat) ve dvou různých zapojeních (jako reostat a jako potenciometr).

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 1) Který zákon upravuje poměry v jednoduchém elektrickém obvodu o napětí, proudu a odporu: Ohmův zákon, ze kterého vyplívá, že proud je přímo úměrný napětí a nepřímo úměrný odporu.

Více

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ELEKTROLÝZA Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s elektrolýzou. V rámci

Více

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky 6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky Úkoly měření: 1. Sestrojte obvod pro určení vnitřního odporu zdroje. 2. Určete elektromotorické napětí zdroje a hodnotu vnitřního odporu zdroje

Více

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Mgr. Jan Ptáčník Elektrodynamika Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Vodič v magnetickém poli Vodič s proudem - M-pole! Vložení vodiče s proudem do vnějšího M-pole = interakce pole vnějšího a pole

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Klíčová slova: elektrický zdroj, řazení zdrojů, sériové, paralelní, smíšené

Klíčová slova: elektrický zdroj, řazení zdrojů, sériové, paralelní, smíšené Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, elektrický zdrojnapětí naprázdno, při zatížení, řazení zdrojů Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření

Více

pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Voltampérová charakteristika spotřebiče Eva Bochníčková

pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Voltampérová charakteristika spotřebiče Eva Bochníčková pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Eva Bochníčková Výstup RVP: Klíčová slova: žák měří vybrané veličiny vhodnými metodami, zpracuje získaná data formou grafu; porovná získanou závislost s

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH ELEKTRICKÝ PROUD V KPLINÁCH 1. Elektrolyt a elektrolýza elektrolyt kapalina, která může vést elektrický proud (musí obsahovat ionty kyselin, zásad nebo solí - rozpuštěné nebo roztavené) elektrolýza proces,

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XI Název: Charakteristiky diody Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 9.1.2009 Odevzdal

Více

4.4.3 Galvanické články

4.4.3 Galvanické články ..3 Galvanické články Předpoklady: 01 Zapíchnu do citrónu dva plíšky z různých kovů mezi kovy se objeví napětí (měřitelné voltmetrem) získal jsem baterku, ale žárovku nerozsvítím (citrobaterie dává pouze

Více

4 Měření nelineárního odporu žárovky

4 Měření nelineárního odporu žárovky 4 4.1 Zadání úlohy a) Změřte proud I Ž procházející žárovkou při různých hodnotách napětí U, b) sestrojte voltampérovou charakteristiku dané žárovky, c) z naměřených hodnot dopočítejte hodnoty stejnosměrného

Více

Název: Měření napětí a proudu

Název: Měření napětí a proudu Název: Měření napětí a proudu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek: Elektřina a magnetismus

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 5. 10. 2013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_ZT_E

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 5. 10. 2013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_ZT_E Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 5. 10. 2013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_ZT_E Ročník: II Základy techniky Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání - Technická příprava Vzdělávací obor:

Více

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče 7 Kapitola 2 Měření elektrických odporů 2 Úvod Ohmův zákon definuje ohmický odpor, zkráceně jen odpor, R elektrického vodiče jako konstantu úměrnosti mezi stejnosměrným proudem I, který protéká vodičem

Více

Elektrický proud v kapalinách

Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v kapalinách Čisté kapaliny omezíme se na vodu jsou poměrně dobrými izolanty. Když však ve vodě rozpustíme sůl, kyselinu anebo zásadu, získáme tzv. elektrolyt, který je již poměrně dobrým

Více

Elektrický proud v kapalinách

Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v kapalinách Kovy obsahují volné (valenční) elektrony a ty způsobují el. proud. Látka se chemicky nemění (vodiče 1. třídy). V polovodičích volné náboje připravíme uměle (teplota, příměsi,

Více

Elektřina a magnetizmus Ohmův zákon

Elektřina a magnetizmus Ohmův zákon DUM Základy přírodních věd DUM /2-T3-08 Téma: Ohmův zákon Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus Ohmův zákon Obsah ELEKTRCKÝ

Více

1 Zdroj napětí náhradní obvod

1 Zdroj napětí náhradní obvod 1 Zdroj napětí náhradní obvod Příklad 1. Zdroj napětí má na svorkách naprázdno napětí 6 V. Při zatížení odporem 30 Ω klesne napětí na 5,7 V. Co vše můžete o tomto zdroji říci za předpokladu, že je v celém

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_193_ Elektrické napětí AUTOR: Ing.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_193_ Elektrické napětí AUTOR: Ing. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_193_ Elektrické napětí AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 23.10.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika ČÍSLO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 9. ročník M.Macháček : Fyzika 8/1 (Prometheus ), M.Macháček : Fyzika 8/2 (Prometheus ) J.Bohuněk : Pracovní sešit k učebnici fyziky 8

Více

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu.

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON CÍL EXPERIMENTU Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. MODULY A SENZORY PC + program NeuLog TM USB modul USB 200 senzor napětí

Více

AKUMULÁTORY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2012. Ročník: devátý

AKUMULÁTORY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková AKUMULÁTORY Datum (období) tvorby: 15. 3. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí se zdroji elektrického

Více

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Použití měřících přístrojů

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Použití měřících přístrojů EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Použití měřících přístrojů Student se má naučit používat a přesně zacházet s přístroji na měření : Napětí Proudu Odporu

Více

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr Úloha č. 1b Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr Úkoly měření: 1. Sestrojte Voltův článek. 2. Seznamte se s multimetry a jejich zapojováním do obvodu. 3. Sestavte obvod pro určení vnitřního odporu

Více

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W)

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W) REDL 3.EB 11 1/13 1.ZADÁNÍ Změřte statické charakteristiky tranzistoru K605 v zapojení se společným emitorem a) Změřte výstupní charakteristiky naprázdno C =f( CE ) pro B =1, 2, 4, 6, 8, 10, 15mA do CE

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í R O Č N Í K MĚŘENÍ ZÁKLDNÍCH ELEKTRICKÝCH ELIČIN Ing. Bouchala Petr Jméno a příjmení Třída Školní

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.07 EU OP VK

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.07 EU OP VK Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.07 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Říjen 2011 Ročník 9. Předmět Fyzika Název, anotace

Více

VÝKON ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE

VÝKON ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice VÝKON ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk

Více

Název: Polovodiče zkoumání závislosti odporu termistoru a fotorezistoru na vnějších podmínkách

Název: Polovodiče zkoumání závislosti odporu termistoru a fotorezistoru na vnějších podmínkách Název: Polovodiče zkoumání závislosti odporu termistoru a fotorezistoru na vnějších podmínkách Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové

Více

Elektrický zdroj napětí

Elektrický zdroj napětí Pomůcky: Systém ISES, moduly: voltmetr, ampérmetr, velký monočlánek 1,5, držák monočlánku, fotodioda 1PP75, zdroj elektrického napětí 12, žárovka na 12, sada rezistorů, 9 spojovacích vodičů, soubory: zdroj1.icfg,

Více

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory 1.2 Stabilizátory 1.2.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku Zenerovy diody 2. Změřte zatěžovací charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou diodou 3. Změřte převodní charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: II Název: Měření odporů Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 28.11.2008 Odevzdal

Více

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2009 Test Kategorie Ž1 START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Proč se pro dálkový přenos elektrické

Více

TEPELNÉ ÚČINKY EL. PROUDU

TEPELNÉ ÚČINKY EL. PROUDU Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Materiály pro elektrotechniku Laboratorní cvičení č. 1 TEPELNÉ ÚČINKY EL. POUDU Jméno(a): Mikulka oman, Havlíček Jiří Stanoviště: 6 Datum: 19.

Více

13 Vznik elektrického proudu

13 Vznik elektrického proudu 13 Vznik elektrického proudu Historické poznámky 1. polovina 19. století: žeň objevů v oblasti elektromagnetismu Luigi Galvani (1737 1798): italský lékař a fyzik; průkopník moderního porodnictví; objevil,

Více

4.2.1 Elektrické obvody (cvičení)

4.2.1 Elektrické obvody (cvičení) 4.2.1 Elektrické obvody (cvičení) Předpoklady: Pedagogická poznámka: Tuto kapitolu učí autor jako dvouhodinové cvičení s polovinou třídy. Výuka s polovinou třídy je nutná, studenti se učí zacházet se novou

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

3.2. Elektrický proud v kovových vodičích

3.2. Elektrický proud v kovových vodičích 3.. Elektrický proud v kovových vodičích Kapitola 3.. byla bez výhrad věnována popisu elektrických nábojů v klidu, nyní se budeme zabývat pohybujícími se nabitými částicemi. 3... Základní pojmy Elektrický

Více

tomas.mlcak@vsb.cz http://homen.vsb.cz/~mlc37

tomas.mlcak@vsb.cz http://homen.vsb.cz/~mlc37 Základy elektrotechniky Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Tomáš Mlčák

Více

Elektrický zdroj (zdroj napětí) 1 of 8 9.11.2004 21:55

Elektrický zdroj (zdroj napětí) 1 of 8 9.11.2004 21:55 1 of 8 9.11.2004 21:55 Zpět na obsah Elektrický proud Elektrický zdroj Elektrický proud v pevných látkách Ohmův zákon Závislosti odporu na tvaru a materiálu vodiče a teplotě Rezistory s proměnným odporem

Více

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektrostatika: Elektřina pro bakalářské obory Souvislost a analogie s mechanikou. Elektron ( v antice ) =?? Petr Heřman Ústav biofyziky, UK.LF Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektron

Více