Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově"

Transkript

1 Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_2_Elektrický proud v kovech Ing. Jakub Ulmann

2 1 Elektrický proud a jeho vlastnosti 1.1 Elektrický proud jako fyzikální děj Propojíme-li nabité desky kondenzátoru, přechází náboj tak dlouho, dokud se náboje nevyrovnají. Analogie se spojenými nádobami. Př. 1: Přiřaďte šipkám uvedené veličiny a poté analogické veličiny elektrické: průtok rozdíl hladin výšky hladin objem vody škrtící ventil

3 Př. 2: Popište, co se děje při uzavření tohoto obvodu. Elektrony cestují od mínus k plus, kde je jich nedostatek obvodem začne téct elektrický proud elektrony musí projít i vláknem žárovky, které zahřejí a ono se rozsvítí.

4 Elektrický proud je uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem. Pohybují se nejčastěji elektrony v kovech, ale směr proudu je dohodnutý opačně, podle pohybu kladných částic např. kladných iontů v kapalinách. Elektrony se pohybují uspořádaně velmi pomalu 10-4 m s -1, tedy desetiny mm za sekundu, vzhledem k rychlostem jejich chaotického pohybu 10 5 m s -1. Proud v jednoduchém obvodu tedy vychází z kladného pólu zdroje a směřuje do pólu záporného.

5 1.2 Elektrický proud jako fyzikální veličina Označení: I Udává množství náboje, který projde průřezem vodiče za jednotku času. [I] = A (ampér) = C s 1 Základní jednotka SI. I Vodičem prochází proud 1 A, jestliže projde průřezem vodiče náboj 1 C za 1 s. Q t [Q] = [I]. [t] = A. s = C Pro jednotku elektrického náboje používáme také název ampérsekunda. V praxi se používají ampérhodiny či miliampérhodiny mah. Např. kapacita baterie.

6 Př. 1: Urči náboj, který projde za 1 s obvodem s žárovkou, kterou prochází proud I = 0,3 A. Kolik elektronů při tom projde za 1 sekundu průřezem vodiče v libovolném místě? e = 1, C Q I t 0,31 0, 3C Q Q 18 en n... 1,87510 e Př. 2: Urči jakou kapacitu v F by musel mít kondenzátor, který by udržel náboj Q = 0,3 C při napětí U = 4,5 V. C = 0,067 F = 67 mf = F (běžně 2000 F!) Tento kondenzátor by rozsvítil žárovku po dobu 1 s. Naše žárovka by díky baterii vydržela svítit alespoň hodinu, tedy 3600 krát déle.

7 Baterie tedy nebude kondenzátor (nádrž plná elektronů). Př. 3: Jak můžeme baterii popsat? Co se uvnitř děje? Baterii obsahuje mechanismus, který elektrony, které dorazí k +, přepumpuje uvnitř baterie zpět k (uvnitř baterky teče proud obráceně než venku). Baterie není nádrž plná elektronů. Baterie je čerpadlo na přenášení elektronů proti elektrickým silám.

8 I E + I I I - F e Na elektron působí ještě jiná síla F v opačném směru! V baterii vzniká tato síla díky chemickým reakcím.

9 1.3 Měření elektrického proudu Laboratorní práce. Elektrický proud měříme ampérmetrem, který se zapojuje sériově (do obvodu). Nikdy neměříme proud bez spotřebiče (bez nějakého odporu). Jediný odpor by byl vnitřní odpor přístroje a ten je pro měření proudu malý - vzniká velký proud. Pokus s baterií - vybíjející proud. Pokud zkratujeme plochou baterii, vybíjí se proudem např. 8 A.

10 5.58 Určete proud procházející vodičem, jestliže za jednu minutu prošel jeho průřezem náboj: a) 150 C, b) 30 C. 2,5 A 0,5 A 5.59 Vodičem prochází stejnosměrný proud. Za 30 minut jím prošel náboj C. Určete velikost proudu. Za jakou dobu projde při tomto proudu vodičem náboj 600 C? 1 A 10 min

11 2 Elektrický zdroj - trvale udržuje svorkové napětí a způsobuje pohyb elektrických částic vně i uvnitř zdroje. + - F e I E Př. 1: Nakresli ve vnější části tohoto obvodu v blízkosti žárovky: a) směr elektrického proudu, b) jeden elektron a směr jeho pohybu, c) směr elektrické intenzity, d) směr elektrostatické síly působící na vyznačený elektron.

12 Elektrická síla na elektron koná kladnou práci a způsobuje pohyb elektronů. Nabité částice ztrácejí elektrickou potenciální energii, která se přeměňuje v jiné formy energie vnější část obvodu se chová jako spotřebič. 2.1 Svorkové a elektromotorické napětí zdroje Pokus s baterií napětí zatíženého zdroje (svítící žárovky) porovnáme s napětím nezatíženého zdroje. Poklesne ze 4,6 V na 4,2 V. Jak velkou práci vykoná elektrická síla ve vnější části obvodu? W U Q U I t U je svorkové napětí je to napětí naměřené na svorkách zatíženého zdroje.

13 Př. 2: Nakresli obrázek vnitřní části jednoduchého elektrického obvodu a vyznač: a) směr elektrického proudu, b) jeden elektron a směr jeho pohybu, c) směr elektrické intenzity, d) směr elektrostatické síly působící na vyznačený elektron. I E + I - F e Na elektron působí ještě jiná síla F z v opačném směru!

14 2.2 Elektromotorické napětí zdroje Uvnitř zdroje konají práci jiné síly než elektrostatické. Tato práce je větší než práce W. Při přenesení náboje Q uvnitř zdroje vykonají práci W z. W z U e Q U e I t Elektromotorické napětí je větší než svorkové napětí zatíženého zdroje. Při zatíženém zdroji (např. svítící žárovce) naměříme svorkové napětí a uvnitř zdroje je větší elektromotorické napětí. Na nezatíženém zdroji naměříme na svorkách napětí, které odpovídá napětí elektromotorickému uvnitř zdroje. Říká se mu také napětí naprázdno.

15 Směr svorkového napětí kreslíme jako intenzitu ve směru od + k -. U I Na zdroj se můžeme podívat jako na zařízení, které má nějakou účinnost. Např. Napětí ploché baterie ve chvíli, kdy je zapojena do obvodu se dvěma žárovkami, pokleslo ze 4,6 V na 4,2 V. P P 0 W W z U U Po dosazení zjistíme, že baterie pracuje s účinností 91%. e Q Q U U e U I

16 Co nutí elektrony, aby uvnitř baterky běhaly tam, kam nechtějí a vyrábí tak napětí? Odkud bere zdroj energii? 2.3 Elektrické zdroje V elektrickém zdroji se přeměňuje určitý druh energie na energii elektrickou. elektrodynamické zdroje (dynamo, alternátor) přeměňují mechanickou práci na el. energii, jsou zdrojem proměnlivého proudu a napětí. galvanický článek články fotočlánek termočlánek

17 Galvanické články Využívají chemickou energii uvolněnou při reakci kovových elektrod s elektrolytem (vodivou kapalinou). Zasunutím měděného a zinkového plíšku do (promačkaného) citrónu nebo pomeranče získáme zdroj napětí asi 0,5 V, ale žárovku s touto baterií nerozsvítíme

18 Voltův článek Pb elektrody elektrolyt roztok salmiaku - gel Suchý článek (monočlánek) Olověný akumulátor (autobaterie) zředěná H 2 SO 4 Zn směs grafitu a burelu PbO 2 Cu NiCd, NiMH, Li-ion jiné látky (mp3 přehrávače, mobilní telefony) Baterie - vznikne spojením více článků. Akumulátory můžeme je nabíjet.

19 Fotočlánky Využívají solární energii světla dopadajícího na vhodně upravenou destičku polovodiče (probíhá fotoelektrický jev). Kalkulačky, fotovoltaika, družice, solární nabíječky.

20 Termočlánky DÚ ručně na A4. Jakého jevu využívají? Jednoduché vysvětlující schéma. Využití. Jaké kovy se používají u nejrozšířenějšího typu v průmyslu? Při jakém rozsahu teplot?

21 3 Elektrický proud v kovech 3.1 Ohmův zákon Pokud má kovový vodič stálou teplotu, je proud procházející vodičem přímo úměrný napětí mezi konci vodiče (I U). I U Konstanta úměrnosti je elektrický odpor : Jednotkou elektrického odporu je ohm: Př. 1: Urči odpor 2 rezistorů. Prvním při napětí 4,7 V procházel proud 0,1 A, druhým 0,02 A. U I U I

22 Voltampérová charakteristika (VA charakteristika) - závislost proudu na napětí konkrétní součástky Laboratorní práce. Ohmův zákon pro součástku: Pokud je vodivá součástka během měření VA charakteristiky dostatečně chlazena a její teplota se nemění, platí, že procházející proud je přímo úměrný napětí mezi jejími konci. ezistor je elektrická součástka, která se zapojuje do obvodu kvůli svému odporu, aby zmenšovala procházející proud. VA charakteristika bývá lineární. U konkrétních součástek při měření VA charakteristiky nemusí vyjít přímá úměrnost - odpor se mění s teplotou. Např. žárovka, termistor.

23 Př. 2: Na obrázku jsou nakresleny VA charakteristiky dvou různých rezistorů. Porovnej jejich odpory. 1 větší proud menší odpor. Př. 3: Na obrázku je načrtnuta VA charakteristika žárovky. Odhadni, jak se při zvyšování proudu procházejícího přes žárovku mění její odpor. Zpočátku malý, po rozžhavení vlákna velký.

24 Elektrická vodivost G G I U 1 Jednotkou elektrické vodivosti je siemens (S).

25 3.2 Závislost odporu vodiče na rozměrech Př. 1: Odhadněte jakou úměrou bude záviset odpor vodiče na délce a ploše průřezu. Čím delší je vodič, tím větší je jeho odpor. Čím je jeho průřez větší, tím menší je odpor. l S S průřez vodiče, l délka vodiče, měrný elektrický odpor (rezistivita). Hodnoty pro různé kovy jsou v tabulkách [] = m

26 Př. 2: Porovnej uvedené materiály podle jejich konstant. Z jaké uvedené látky se dělá spirála varné konvice?

27 5.66 Kus neizolovaného měděného vodiče složíme na polovinu a zkroutíme. Jak se změní jeho odpor? Klesne na jednu čtvrtinu Telefonní vedení z měděného drátu má a) délku 3 km a průměr 1,6 mm, b) délku 5 km a průměr 1,4 mm. Určete odpor jednoho vodiče vedení. 25, Wolframové vlákno má délku 65 cm, průměr 0,05 mm a při pokojové teplotě má odpor 18,5. Určete měrný odpor wolframu. 5, m

28 3.3 Závislost odporového vodiče na teplotě Odpor kovového vodiče se s rostoucí teplotou zvyšuje. Závislost el. odporu vodičů na teplotě je ve velkém teplotním intervalu prakticky lineární a můžeme ji vyjádřit vztahem: 0 1 t teplotní součinitel elektrického odporu (udává, kolikrát se zvětší odpor při zahřátí vodiče o 1 C) t teplotní rozdíl 0 odpor vodiče na začátku ohřívání

29 Také měrný elektrický odpor závisí na teplotě (v tab. při 0 C) lineárně podle vztahu: Při velmi nízkých teplotách klesá odpor některých materiálů na neměřitelnou hodnotu. Tento jev se nazývá supravodivost. Příklad využití supravodivosti: LHC Large Hadron Collider Pomocí 120 tun kapalného hélia dosahujeme na magnetech teploty 1,9 K (-271,3 C) v celém okruhu LHC (4 700 tun materiálu). Supravodivé materiály umožňují přenášet proudy řádově kolem A kabely se 100 krát menším průřezem. Tento proud pak vytváří silné magnety k urychlování částic. 1 t 0

30 30

31

32 5.74 Odpor platinového drátu při teplotě 20 C je 20 a při zahřátí na 500 C se zvýší na 59. Určete střední hodnotu teplotního součinitele odporu platiny. α = 4, K Hliníkový vodič má při 0 C odpor 4,25. Určete jeho odpor při teplotě 200 C. 7, Odpor vlákna nerozsvícené žárovky je 60. Při svícení odpor vlákna žárovky vzrostl na 636. Určete zvýšení teploty vlákna žárovky. (α = K 1 ) 1900 C 5.77 Měděný vodič má při teplotě 15 C odpor 58. Určete jeho odpor při teplotách -30 C a +30 C. (α Cu = K 1 ) 48 ; 61

33 3.4 Sériové zapojení rezistorů Dva rezistory nahrazujeme jedním. Obvod se nevětví I I 1 I 2 Př. 1: Vysvětlete pomocí nějaké analogie, jaký bude výsledný odpor. Odpor = překážka pro průchod elektronů (vody, aut apod.). Elektrony musí projít přes dvě překážky výsledný odpor je větší než pro jeden z odporů.

34 Platí: 1 2 Součástky jsou zapojeny sériově napětí se dělí: U U 1 U 2 Pokles napětí můžeme znázornit i pomocí potenciálu (analogie kaskád na řece): Celkové napětí se rozdělí podle: U : U 1 : U2 : U3 : 1 : 2 : Největší napětí bude na odporu s největší hodnotou. 3

35 5.125 Tři sériově spojené rezistory o odporech 2, 2,5, 3 jsou připojeny ke zdroji o napětí 6 V. Nejprve určete, na kterém rezistoru bude největší napětí, poté vypočítejte všechna napětí na rezistorech. Největší napětí bude na třetím rezistoru. Nejprve vypočítáme celkový odpor. Nyní můžeme spočítat proud a postupně vypočítat napětí na jednotlivých odporech podle Ohmova zákona. U1 1 I Nebo počítáme poměry podle: U : U 1 : U2 : U3 : 1 : 2 : U 1 = 1,6 V, U 2 = 2 V, U 3 = 2,4 V 3

36 3.5 Paralelní zapojení rezistorů Obvod se větví I I 1 I 2 Př. 1: Vysvětlete pomocí nějaké analogie, jaký bude výsledný odpor. Elektrony (voda, auta apod.) mají dvě cesty místo jedné je snazší se procpat přes dvě cesty (dohromady tvoří větší prostor) výsledný odpor je menší než odpor jednoho.

37 Platí: Výsledný odpor je vždy menší než menší z odporů. Pro 2 stejné bude: Napětí se měří mezi dvěma místy: Platí také: I : I 1 : I : 1 1 : U U 1 2 Největší proud bude protékat větví s nejmenším odporem. (Klasická cesta nejmenšího odporu.) 1 2 U

38 Př.1: Čtyři rezistory o odporech 10, 20, 30, 40 jsou spojeny paralelně. Kterým rezistorem bude protékat největší proud? Určete celkový odpor spojených rezistorů a vypočítejte proudy, které rezistory protékají, připojíme-li obvod na napětí 12 V. Největší proud bude protékat prvním rezistorem. Celkový odpor: Proudy spočítáme Ohmovým zákonem: I 1 U 1 I 1 = 1,2 A, I 2 = 0,6 A, I 3 = 0,4 A, I 4 = 0,3 A Sbírka úloha až 5.140

39 Př.2: Jaké hodnoty elektrického odporu můžeme získat různým zapojením max. tří stejných rezistorů o odporech 100? Zakreslete zapojení a napište výsledný odpor. 100, 200, 300, 33, 50, 150, 66.

40 3.6 Ohmův zákon pro uzavřený obvod Budeme zkoumat zdroj baterii AA 1,5 V. Zjistíme tzv. zatěžovací charakteristiku zdroje - závislost napětí na proudu (osy opačně než VA charakteristika). Použijeme následující zapojení: Při rozpojeném obvodu bez proudu naměříme na svorkách elektromotorické napětí 1,4 V. Při zkratu (zapojíme pouze ampérmetr) bude protékat napětí značně poklesne na 0,26 V. Naměříme největší proud 2,8 A. eostatem měníme velikost odporu např. od 0 do 20 a zjistíme odpovídající hodnoty napětí a proudu.

41 Pomocí soupravy Vernier získáme současné hodnoty proudu a napětí. Některé z nich vybereme: I [A] 0 0,13 0,26 0,35 1,4 2,2 2,37 2,8 U [V] 1,4 1,33 1,27 1,2 0,7 0,4 0,37 0,26 Př. 1: Narýsuj zatěžovací charakteristiku zdroje graf závislosti napětí na proudu (osy opačně než u VA charakteristiky).

42 I [A] 0 0,13 0,26 0,35 1,4 2,2 2,37 2,8 U [V] 1,4 1,33 1,27 1,2 0,7 0,4 0,37 0,26

43 Podle toho, jak rychle klesá napětí zdroje rozlišujeme: tvrdé zdroje: napětí při zvětšování proudu klesá pomalu, např. el. zásuvka měkké zdroje: napětí při zvětšování proudu klesá rychle, např. články, baterie Př. 2: Co způsobuje pokles napětí zdroje? Nejvýrazněji při velmi malém odporu ve vnějším obvodu a vysokém proudu - při zkratu. Z baterie nemůžeme odebírat libovolně velký proud, i při minimálním (zkrat) bude proud v obvodu omezovat vnitřní odpor i. Při malém proudu je i zanedbatelný.

44 Pokles napětí při vysokém proudu způsobuje vnitřní odpor reálného zdroje i. Na obvod se díváme jako na sériové zapojení. Celkový odpor je součet odporů. I U e i U U e i U i U e U U

45 Př. 2: Jaký je vnitřní odpor tužkové baterie 1,5 V, jestliže dodávala zkratový proud 2,5 A? I U e i U 0 e i i Ue 1,5 0, 6 I 2, Proč se v kapesní svítilně používá baterie o elektromotorickém napětí 4,5 V, ale žárovka má jmenovité hodnoty napětí a proudu 3,5 V a 0,2 A? Určete vnitřní odpor baterie. Jmenovité hodnoty jsou skutečné při svícení. Pokles napětí je způsoben úbytkem napětí na vnitřním odporu zdroje. i Ui Ue U 4,5 3,5 5 I I 0,2

46 5.109 Ke svorkám zdroje o elektromotorickém napětí 15 V je připojen vnější obvod, kterým prochází proud 1,5 A. Voltmetr připojený ke svorkám zdroje ukazuje napětí 9 V. Určete odpor vnějšího obvodu a vnitřní odpor zdroje. U 9 6 I 1,5 i Ui Ue U I I 1, Ke svorkám zdroje o elektromotorickém napětí 2 V a vnitřním odporu 0,8 je připojen niklový drát délky 2,1 m o obsahu kolmého řezu 0,21 mm 2. Určete napětí na svorkách zdroje. Změnu odporu s teplotou neuvažujte. ( Ni = 4, m) l S I U e i U I 1, 7V

47 3.7 Elektrická práce a elektrický výkon Práce vykonaná elektrickou silou ve vnější části obvodu: (viz kapitola 2.1) W U Q U I t Vykonaná práce odpovídá odebrané energii E. Z definice výkonu (práce za čas) dostáváme: P W t U I t t U I P U I Př. 1: Urči proud a odpor svítící 100 W žárovky připojené na síťové napětí 230 V. 0,43 A, 529 Ω

48 Př. 2: Odvoď vzorce, které udávají závislost výkonu na: a) odporu a napětí (ve vzorci se nevyskytuje proud), b) odporu a proudu (ve vzorci se nevyskytuje napětí). P U I U U U 2 P U I I I I Př. 3: Elektrický sporák s troubou má při plném výkonu příkon W. Urči, jaký proud odebírá ze sítě při standardním napětí 230 V. Jaký proud by odebíral, kdyby se v síti používalo bezpečné napětí 12 V? 17,4 A, 333 A Správně hovoříme o elektrickém příkonu. Trouba odebírá elektrický příkon a její výkon je energie tepla, kterou odevzdává. 2

49 Př. 4: Tři sériově spojené rezistory o odporech 2, 2,5, 3 jsou připojeny ke zdroji o napětí 6 V. Určete: kterým rezistorem bude protékat největší proud, na kterém rezistoru naměříme největší napětí, který rezistor má největší příkon a jakou má tento příkon hodnotu Na elektrickém spotřebiči jsou údaje a) 220 V, 100 W, b) 120 V, 400 W. Jaký proud prochází spotřebičem? a) 0,45 A b) 3,3 A

50 Př. 5: Tři paralelně zapojené rezistory o odporech 20, 30, 40 jsou připojeny ke zdroji o napětí. Určete: kterým rezistorem bude protékat největší proud, na kterém rezistoru naměříme největší napětí, který rezistor má největší příkon.

51 Účinnost elektrického zařízení je dána poměrem získaného výkonu (světlo, teplo, mechanický výkon) a elektrického příkonu. P P P 0 P 0 Nejlepší účinnost dosahují tepelné elektrospotřebiče, potom elektromotory, nejslabší obyčejné žárovky. Světelný výkon 100 W žárovky je např. stejný jako 24 W zářivky nebo 12 W diodového světla, ale jejich příkony jsou značně odlišné. Žárovka 100 W

52 5.200 Obráběcí stroj má výkon 3,8 kw a pracuje s účinností 75 %. Určete příkon elektromotoru stroje a spotřebu elektrické energie za pracovní směnu (8 h) v kwh. 5,1 kw 41 kwh Př. 6: Jakou účinnost mají obyčejné žárovky, jestliže LED žárovky mění 90 % elektrické energie na světlo. Z výše uvedeného plyne: 10,8 % P 1 P01 2 P02

53 DÚ: Zjistěte příkony elektrických spotřebičů v domácnosti a odečtěte spotřebu energie vaší domácnosti za den. Odebraná elektrická energie (odpovídá práci) se měří v kwh (kilowathodinách). V následujících příkladech budeme počítat, že za 1 kwh zaplatíme 5 Kč. Př. 7: Převeď 1 kwh na Joule J Př. 8: Jak dlouho svítí 20 W žárovka než spotřebuje 1 kwh energie? Kolik platíte za 1 hodinu běhu počítače, pokud odebírá ze sítě výkon 100 W. Kolik stojí provoz tvého počítače za 1 měsíc, jestliže pracuje 6 hodin denně? 50 h, 90 Kč Konec prezentace

13 Vznik elektrického proudu

13 Vznik elektrického proudu 13 Vznik elektrického proudu Historické poznámky 1. polovina 19. století: žeň objevů v oblasti elektromagnetismu Luigi Galvani (1737 1798): italský lékař a fyzik; průkopník moderního porodnictví; objevil,

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa. Fyzika 9 učebnice. pro základní školy a víceletá gymnázia

Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa. Fyzika 9 učebnice. pro základní školy a víceletá gymnázia Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Nakladatelství Fraus 2007 FYZIKA 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Autoři: Odborní poradci:

Více

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. 1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. Fyzikální veličiny: Např. délka, čas, elektrický proud a napětí atd. Každá veličina má svoji kvantitativní stránku, která se vyjadřuje hodnotou veličiny

Více

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky 6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky Úkoly měření: 1. Sestrojte obvod pro určení vnitřního odporu zdroje. 2. Určete elektromotorické napětí zdroje a hodnotu vnitřního odporu zdroje

Více

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK SBORNÍK FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK Mgr. Petra Trnčíková Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu oman Kubínek Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu Tato sbírka příkladů slouží k procvičení učiva přednášeného v rámci přednášek KEF/EMG Elektřina a magnestimus. KATEDA EXPEMENTÁLNÍ FYZKY UNVEZTA PALACKÉHO

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015

FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY CO UŽ VÍME O MAGNETICKÉM POLI Magnet přitahuje tělesa z feromagnetických látek což jsou látky, na které magnet působí magnetickou silou.

Více

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vedení elektrického proudu v kapalinách GYMNASIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Vedení elektrického proudu v kapalinách Poznámky & ilustrace Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Verze 2.0 2010 PŘEDZNAMENÁNÍ Tento text slouží jako pomocný, faktografický

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

Skoro vše o akumulátorech a nabíjení

Skoro vše o akumulátorech a nabíjení Skoro vše o akumulátorech a nabíjení aneb letem světem startovacích olověných akumulátorů 20. prosince 2008 Zpracoval: Marconi STRUČNÝ OBSAH ČÁST I. - AKUMULÁTORY, ROZDĚLENÍ, FUNKCE str. 4 Galvanické (elektrochemické)

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT IMPULSNÍ SILNOPROUDÉ VÝBOJE A JEJICH DIAGNOSTIKA I STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ PRAHA 004 FEL ČVUT I. ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ... 4 1. Elementární jevy v plynech... 4 1.1. Základní

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky ZÁKLADY MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ ZEMĚDĚLSKÝCH MATERIÁLŮ A PRODUKTŮ (Studijní texty určené pro 1. ročník AF ČZU v Praze) doc. Ing.

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru požární

Více

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch 42 VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch Skupina pracovnìk tov rny v Rio Rancho v NovÈm Mexiku. Tov rna p edstavuje investici ve v öi 2,5 miliardy US dolar a m rozlohu jako dva tucty fotbalov ch h iöù. Podle

Více

1.4. Práce, energie, výkon

1.4. Práce, energie, výkon 1.4. Práce, energie, výkon 1. Vysvětlit pojem dráhový účinek síly, znát obecný vztah pro výpočet práce.. Vědět, že výkon je veličina vyjadřující jak rychle se práce koná. 3. Umět vyjádřit práci z výkonu

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE MALÝ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM SMALL PHOTOVOLTAIC

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace...

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace... TECHNICKÉ INFORMACE O RELÉ 1. DRUHY RELÉ... 2 1.1 Montáž a tvar vývodů relé... 2 1.2 Relé pro plošné spoje... 2 1.2.1 Druhy subminiaturních relé... 2 1.2.2 Konstrukce subminiaturních relé... 2 1.2.3 Způsoby

Více

Fyziklání online III. ročník 5. prosince 2013. Řešení úloh 3. ročníku Fyziklání online

Fyziklání online III. ročník 5. prosince 2013. Řešení úloh 3. ročníku Fyziklání online Řešení úloh 3 ročníku Fyziklání online 1 Úloha FoL1 skákal pes Prchající kriminálník potřeboval přeskočit ze střechy domu na jinou střechu, jak už se to prchajícím kriminálníkům stává Budova, ze které

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS X. Faradayův indukční zákon Obsah 10 FARADAYŮV INDUKČNÍ ZÁKON 10.1 FARADAYŮV INDUKČNÍ ZÁKON 10.1.1 MAGNETICKÝ TOK 10.1. LENZŮV ZÁKON 4 10. ELEKTROMOTORICKÉ NAPĚTÍ ZPŮSOENÉ POHYEM

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IV. Gaussův zákon Obsah 4 GAUSSŮV ZÁKON 4.1 ELEKTRICKÝ TOK 4. GAUSSŮV ZÁKON 3 4.3 VODIČE 13 4.4 SÍLA PŮSOBÍCÍ VE VODIČI 18 4.5 SHRNUTÍ 4.6 DODATEK: TAH A TLAK V ELEKTRICKÉM POLI

Více

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ 1 4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ Abychom mohli správně a hospodárně využívat technické materiály, musíme dobře znát jejich vlastnosti a umět je co nejpřesněji zjišťovat. V technické

Více