Rozvoj kariéry. Ing. Růžena Vorlová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj kariéry. Ing. Růžena Vorlová"

Transkript

1 Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín reg. č. CZ.1.07/2.1.00/ Rozvoj kariéry Ing. Růžena Vorlová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 2 Rozvoj kariéry OBSAH Úvod Tituly a vědecké hodnosti v ČR Tituly ekonomické Tituly akademické Tituly neakademické Ostatní akademické tituly Již nepoužívané tituly Zahraniční tituly Styl a zásady fyzického vzhledu uchazeče o zaměstnání Fyzická upravenost a hygiena Základy oblékání Muži pravidla oblékání Ženy pravidla oblékání Životopis Základní pravidla životopisu Obsah a forma životopisu Název Osobní a kontaktní údaje Praxe Vzdělání Znalosti a dovednosti Osobnostní profil, vlastnosti, zájmy atp Forma a doplňky životopisu Doplňky životopisu Průvodní (motivační) dopis Základní pravidla průvodního dopisu Obsah a forma průvodního dopisu Přijímací pohovory... 40

3 Rozvoj kariéry Jak a kde shánět práci Personální agentury Pracovní sociální sítě Přijímací pohovory Příprava na přijímací pohovory Průběh osobního pohovoru Průběh ostatních částí přijímacího řízení Podnikání, týmy a týmové role Podnikání Skupiny a týmy Podmínky pracovního zařazení a prostředí Motivace Pracovní podmínky Benefity a zaměstnanecké výhody Úřad práce a jeho fungování Registrace na úřadu práce Pravidla úřadu práce Výše a délka podpory v nezaměstnanosti Zákoník práce Subjekty pracovního práva Pracovní poměr Vznik pracovního poměru Druh pracovního poměru Skončení pracovního poměru Změna pracovního poměru Práce konaná mimo pracovní poměr Dohoda o pracovní činnosti Dohoda o provedení práce V zákoníku práce dále naleznete Závěr... 73

4 4 Rozvoj kariéry ÚVOD Předmět mapuje oblast personalistiky pohledem zaměstnance, zejména pak absolventa. Důraz je kladen na uplatnění absolventa kurzu v praxi je proto velmi vhodné seznámit se nejen s textem, ale zaměřit se i na splnění závěrečných úkolů a věnovat pozornost i oblastem k zamyšlení. Hlavním cílem je komplexní příprava studenta na prezentaci při přijímacích pohovorech do zaměstnání. Uvedená pravidla a informace by ale měly vést i k obecnějšímu užití v běžném životě soukromém i pracovním. V rámci výuky i výstupů je stěžejní zpracování vlastních životopisů, dále pak příprava na průběh přijímacích pohovorů, přehled v oblasti kariérního růstu (tituly), fungování a role v týmu, základní přehled o fungování úřadů práce, seznámení se s obecnými tezemi zákoníku práce atd. Předpokládá se doplnění o přednášky hostů z praxe bývalých absolventů, personalistů, zástupců úřadu práce apod. Dalším cílem je seznámit studenty s realitou trhu práce, přesvědčit je o nutnosti dodržování základních společenských pravidel, důležitosti přípravy a plánování vlastní kariéry i dalšího sebevzdělávání. Obsah odráží současnou realitu v ČR v roce 2014 s tím, že v průběhu času se tato pravidla mohou měnit. Autorka čerpala z vlastních zkušeností, zkušeností personalistů a personálních poradců, ale i zaměstnavatelů a samotných uchazečů o práci.

5 Rozvoj kariéry 5 POUŽÍVANÉ IKONY klíčová slova úvod kapitoly zdrojová a doporučená literatura praktické příklady otázky k zamyšlení a samostudiu, rady a doporučení Jan Živocký, 2007 úkoly k vypracování

6 6 Rozvoj kariéry 1 TITULY A VĚDECKÉ HODNOSTI V ČR Klíčová slova tituly, akademické tituly, neakademické tituly, bakalář, inženýr, magistr, docent, profesor, vědecké hodnosti, čestné hodnosti Úvod Tituly značí stupeň a obor dosaženého vzdělání a připojují se v pracovním životě (ale např. u titulu MUDr. i v soukromém) ke jménu. Jejich užívání ošetřuje tzv. vysokoškolský zákon, tedy Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (ve znění pozdějších novelizací). Je možno uvádět i dva či více titulů, které mohou být stejné či rozdílné úrovně. Jedná se většinou o tituly ze dvou vysokých škol, tzn. různých oborů. Uvádí se s latinskou spojkou et nebo bez spojky např. Ing. et Mgr. Karel Novák, Ing. Bc. Alois Novák. Titulem oslovujeme jen v případě, že jej známe s jistotou a přesně. Pokud si nejsme jisti, je vhodné použít příjmení dotyčného. Titul užíváme jen jeden, i kdyby jich měl oslovovaný více. Oslovujeme vždy titulem, hodností nebo funkcí nejvýznamnější, nebo nejvhodnější v dané situaci. Oslovení musí odpovídat prostředí, ve kterém je užíváno, a mělo by být relevantní vztahu účastníků komunikace (např. prostředí vysokých škol, obchodní jednání apod.). Titul, pozici či hodnost můžeme užít i obecně v případě, že víme, že jsou v dané situaci pro osloveného důležité. Oslovujeme akademickými tituly, ne vědeckými hodnostmi (k rozlišení slouží fakt, že akademické tituly jsou na vizitkách před jménem, vědecké hodnosti bývají za jménem.).

7 Rozvoj kariéry 7 Problematické je oslovení profesor, které se stále běžně používá u pedagogů na střední škole, avšak na vysokých školách nabývá zcela jiného významu a obsahu. Tituly se v zásadě dělí na akademické a ostatní. Akademický titul je udělen po absolvování akreditované vysoké školy (i soukromé) nebo univerzity. Základní dvě formy studia v ČR jsou denní (prezenční), kdy má studující právní status studenta, a dálkové (kombinované, distanční), kde status studenta nevzniká, a tudíž v této formě není možno využívat některých zvýhodnění. 1.1 TITULY EKONOMICKÉ V tomto oboru (podobně jako v ostatních) je nutno rozlišovat tyto základní kategorie: akademické tituly: Bc., Ing./ Mgr.; akademicko-vědecké hodnosti: Ph.D. (CSc., Dr., DrSc., DSc.); vědecko-pedagogické tituly: doc., prof.; čestné tituly: dr. h. c TITULY AKADEMICKÉ Bc. bakalář je nejnižším možným akademickým titulem; studium trvá nejméně 3 roky; titul se uvádí před jméno bez čárky; stejný mají všechny obory mimo oblast umění (zde titul BcA.) zakončeno bakalářskou zkouškou před státní zkušební komisí většinou ve formě: obhajoba bakalářské práce, odborná a jazyková část.

8 8 Rozvoj kariéry Ing., Mgr inženýr, magistr navazuje na studium Bc., získává se v magisterských studijních programech (i pro titul Ing.); studium trvá standardně 2 roky; titul se uvádí před jméno nahrazuje titul předchozí (Bc.); titul Ing. pro: techniky, ekonomy, lesníky, zemědělce, vojáky; titul Mgr. pro: učitelství, právo, žurnalistiku, přírodovědecké a filozofické obory; zakončeno závěrečnou státní zkouškou před zkušební komisí většinou ve formě: obhajoba diplomové práce, odborná a jazyková část. Ph.D. doktor představuje vědeckou hodnost v průběhu studia vyžaduje vědeckou činnost; píše se za jméno, oddělené čárkou; v českých podmínkách se může vyslovovat anglicky (pí: ejč dí:) i česky (pé há dé); akademický titul před jménem se ponechává, oslovujeme dle situace; ačkoli se v doslovném překladu jedná o doktorát filozofie (Philosophiæ doctor), udělován je ve všech oborech; studium trvá obvykle 3-5 let na akreditovaných vysokých školách, dle individuálního studijního plánu v tzv. doktorských studijních programech (někdy nazývaných jako postgraduální) studentům se říká doktorandi; jde o tzv. velký doktorát (odlišení od rigorózních řízení); tento stupeň vzdělání je jako jeden z mála vnímán celosvětově na cca stejné úrovni a pod stejnou zkratkou;

9 Rozvoj kariéry 9 obsahem je především výzkum předem stanoveného vědeckého úkolu pod vedením školitele (s titulem doc., prof.) a zakončeno je vypracováním a úspěšným obhájením disertační práce a složením státní doktorské zkoušky před zkušební komisí; nutností je publikační a pedagogická činnost; nositele oslovujeme pane doktore/doktorko, ale obvykle jen na akademické půdě či ve vhodném jiném prostředí, v komerční sféře není zvyklostí tímto titulem oslovovat užívá se spíše titul před jménem či funkce. doc. docent jde o vědecko-pedagogickou hodnost - tzn. nutno vyučovat; jmenuje jej rektor dané akreditované univerzity na základě habilitační práce a habilitačního řízení (obhajoba habilitační práce před komisí + habilitační přednášky); jednotlivé VŠ či univerzity mohou mít různé požadavky co do rozsahu i dalších požadavků (vědecká a pedagogická praxe i v zahraničí, citace a články v odborných časopisech od určité úrovně atd.); píše se před jméno s malým začátečním písmenem, ostatní tituly zůstávají. prof. profesor jde o vědecko-pedagogickou hodnost - tzn. nutno vyučovat; jmenuje jej rektor dané akreditované univerzity na základě habilitační práce a habilitačního řízení (obhajoba habilitační práce před komisí + habilitační přednášky);

10 10 Rozvoj kariéry jednotlivé VŠ či univerzity mohou mít různé požadavky co do rozsahu i dalších požadavků (vědecká a pedagogická praxe i v zahraničí, citace a články v odborných časopisech od určité úrovně atd.); píše se před jméno s malým začátečním písmenem, ostatní tituly zůstávají TITULY NEAKADEMICKÉ DiS. diplomovaný specialista je nejnižším možným titulem, ale nikoli akademickým (tzn. není univerzitní); získává ho absolvent vyšší odborné školy (uznáno MŠMT v r. 1998); titul se píše za jméno, gramaticky s čárkou z obou stran; na diplomu je uvedeno Diplomovaný specialista + vystudovaný obor; v oslovení se titul nepoužívá. MBA Master o Business Administration doplňkové (profesní, prestižní) studium finančně hrazené studentem; názvem jde o napodobeninu vysokoškolského titulu v USA, v ČR nepotvrzuje absolvování vysoké školy, pouze zájem o studovaný obor a další kvalitní sebevzdělání.

11 Rozvoj kariéry OSTATNÍ AKADEMICKÉ TITULY Druhý cyklus VŠ (po bakaláři) tyto tituly se píší před jméno: architekti Ing.arch (inženýr architektury); umělci MgA. (magistr umění); lékaři MUDr (6 let studia, doktor medicíny), v současnosti se začíná používat titul MDDr. (doktor zubní medicíny, pouze 5 let studia), zakončeno tzv. rigorózní zkouškou; veterináři a hygienici MVDr. (doktor veterinární medicíny, zakončeno tzv. rigorózní zkouškou). Magisterské obory (právo, učitelství, žurnalistika, přírodovědecké a filozofické fakulty) mají po studiu možnost vykonat tzv. rigorózní zkoušku = obhajoba tzv. rigorózní práce, po jejímž absolvování získávají jeden z těchto titulů: JUDr. doktor práv; PhDr. doktor filozofie (obory společenskovědní, humanitní i pedagogické); RNDr. doktor přírodních věd; PharmDr. doktor farmacie; ThLic. licenciát teologie (obor katolické teologie); ThDr. doktor teologie (obory evangelické i husitské teologie). Uvedené akademické tituly se občas označují jako tzv. malé doktoráty, protože rigorózní řízení platí jen pro magisterskou úroveň vysokoškolského vzdělání, nikoli doktorskou. Oproti titulu Ph.D., který je ve světě běžně udělován, rozdílu mezi magisterským titulem a obhájením malého doktorátu cizinci nerozumí, protože mimo Česko velmi často tento způsob vzdělání neexistuje.

12 12 Rozvoj kariéry Některé vědecké tituly jsou platné, ale neuvádí se jsou spíše prestižní: DSc. doktor věd (uděluje jej Akademie věd ČR od r. 2003); dr. h. c. čestný doktor (doctor honoris causa), udělovaný školami významným osobnostem. 1.3 JIŽ NEPOUŽÍVANÉ TITULY MSDr. zubní lékař (udělování ); PaedDr doktor pedagogiky (nyní PhDr.); RSDr. doktor sociálně-politických věd, nyní už neudělován. Vědecké tituly (psané za jméno): CSc. kandidát věd; Dr. doktor; DrSc doktor věd, nyní nahrazen Ph.D. 1.4 ZAHRANIČNÍ TITULY Uznávání zahraničních titulů (či části studia) je většinou v kompetenci dané vysoké školy či univerzity. O výsledku rozhoduje výsledek podrobného porovnání studijních plánů jednotlivých škol. Z pohledu legislativy jej řeší školský zákon, zejména jeho prováděcí vyhláška č. 12/2005 Sb., Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami. Zde je pak důležitý fakt, zda existuje mezi ČR a danou zemí smlouva o vzájemném uznávání rovnocennosti daného stupně vzdělání a v jakém rozsahu. V současné době (2013) má ČR takové smlouvy např. se Slovenskem, Polskem, Německem a Maďarskem. Smlouva se Slovenskem byla znovu podepsána v prosinci 2013 a potvrzuje

13 Rozvoj kariéry 13 vzájemné uznávání vysokoškolských titulů mimo hodnosti docent a profesor. Konkrétní seznam včetně podrobností je k dispozici na stránkách MŠMT. Výše u uvedený postup uznávání titulů se nazývá nostrifikace a může buď proběhnout jen byrokraticky, nebo může být nařízena tzv. nostrifikační zkouška, jejíž úspěšné zvládnutí podmiňuje uznání titulu. Uznávání vzdělání (nostrifikace) platí pro základní, střední i vyšší stupeň vzdělání, odborné kurzy získané v zahraničí uznávány nejsou. Příklady ekonomických titulů anglosaské země (tituly jsou zde uváděny za jménem): BA (Bachelort of Arts with honours) titul na úrovni našeho bakaláře, udílejí jej vysoké školy v oboru ekonomických oborů (i např. v kombinaci s managementem, právem); MBA (Master of Business Administration) titul odpovídající magisterskému stupni, navazuje na BA v manažerských programech; MSc (Master of Science) titul odpovídající magisterskému stupni, navazuje na BA v ekonomických programech; LLM (Master of Laws) titul odpovídající magisterskému stupni, navazuje na BA ve vybraných právních oborech; PhD (Doctor) zcela odpovídající českému titulu Ph.D. Otázky k zamyšlení a samostudiu, rady a doporučení Dokážete vlastními slovy vysvětlit možný kariérní postup v ČR v jakékoli oblasti? Zkuste totéž v cizím jazyce.

14 14 Rozvoj kariéry Zamýšleli jste se někdy nad možnostmi a podmínkami studia v ČR a jiných zemích? Zkuste vyhledat relevantní a ověřené informace, či jen názory přátel a známých ze zahraničí. Víte, jaký je rozdíl mezi malým a velkým doktorátem? Úkoly k vypracování Seřaďte následující názvy závěrečných prací u jednotlivého typu studia a uveďte, jaký titul je po jejich vypracování možno dosáhnout: bakalářská, rigorózní, disertační, diplomová a habilitační práce. Ujasněte si, co je cílem jednotlivých prací a jaká by měla být jejich struktura. Vytvořte svou vlastní kariérní křivku tzn. vyznačte na časové ose své kariérní cíle (tzn. plánované pracovní pozice či výdělek, vzdělání). Nejlépe užijte papír, propisku, pravítko, pastelky atd., přizvěte k tvorbě partnera či širší rodinu, berte tvorbu jako zábavu. Začněte současností a skončete předpokládaným důchodovým věkem (poté možno ještě pokračovat). Mmožno přidat i cíle osobní jako např. děti (narození či dospělost), domy, automobily, dovolené atd. Vytvořenou křivku si archivujte v osobních věcech a vždy po čase se k ní vraťte (pro inspiraci, motivaci či jen pro pobavení). LITERATURA 1. FUKSOVÁ, Marie. Uznávání vzdělání. [online] [cit ]. Dostupné z: mezinarodni-vztahy/uznavani-vzdelani.

15 Rozvoj kariéry Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, [cit ]. Dostupné online. 3. ŠIROKÝ, Jan Tvoříme a publikujeme odborné texty. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 208 s. ISBN

16 16 Rozvoj kariéry 2 STYL A ZÁSADY FYZICKÉHO VZHLEDU UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ Klíčová slova společenský oděv, oblékání, hygiena, sebeprezentace, společenská komunikace, pravidla oblékání Úvod S vyšším vzděláním je obecně spojen i předpoklad určité úrovně, stylu a kultury oblékání, znalosti společenského chování a vystupování. Tato oblast spadá do oblasti sociální komunikace a zde budou uvedeny pouze základní údaje a informace, nutné pro vhodnou prezentaci při pracovních přijímacích pohovorech i pro běžné pracovní situace. 2.1 FYZICKÁ UPRAVENOST A HYGIENA Jde o téma, které je velmi často tabuizováno a příliš otevřeně se o něm nehovoří. Mezi základní pravidla v této převážně soukromé oblasti patří následující: fyzická čistota těla tzn. absence špíny či zápachu. Vhodné je užití parfému (muži i ženy - volit rozumně intenzitu a druh vůně); čistota chrupu úplný chrup, zápach, nečistoty, bělost; čistota rukou minimálně bez špíny a mechanického poškození (v některých zaměstnáních vyžadována u žen úprava nehtů, např. bankovní úřednice); čistota a kultivace vlasů tzn. vlasy čisté, vhodně (ne příliš výrazně) upravené;

17 Rozvoj kariéry 17 holení a depilace absence není společensky tolerována; o ženy úprava ochlupení v obličeji obočí, knír, depilace podpaží, nohou, případně rukou; o muži udržovaný vous (není nutno oholený), úprava ochlupení v nose, uších, depilace podpaží, u některých zaměstnání vhodná depilace i dalších částí těla (např. plavčík). Při nesplnění těchto základních hygienických předpokladů je ve většině případů účinek sebeprezentace extrémně nižší. Často je právě tato oblast důvodem pro nepřijetí uchazeče. 2.2 ZÁKLADY OBLÉKÁNÍ Pokud jde o oblékání, obecné pravidlo pro přijímací pohovory zní: nerušit a nejlépe podpořit oděvem cíl jednání v tomto případě přijetí na danou pozici. Jsou proto určité standardy oblékání. Následující pravidla pro oblékání jsou určena pro pozice a profese středního a vyššího managementu. Je nutno si v této souvislosti uvědomit, že první dojem a zevnějšek dělají více jak polovinu z celkového hodnocení MUŽI PRAVIDLA OBLÉKÁNÍ Pravidla pro mužské oblékání u středních a vyšších manažerských pozic jsou velmi konzervativní a neměnná. Základem je vždy oblek, bohužel i v horkých letních měsících. Po případné žádosti je možno u pohovoru odložit sako, pod kterým by ale vždy měla být košile s dlouhým rukávem. Stejně jako u žen - pro volbu střihu dobře padnoucího obleku se doporučuje konzultace (alespoň úvodní) s profesionálem.

18 18 Rozvoj kariéry Mezi základní rady a zásady oblékání u přijímacích pohovorů je možno uvést: běžný oblek na denní nošení tmavý, vhodný pro přijímací pohovory a jiná závažná jednání, boty černé uzavřené, ponožky černé, košile jakákoli, za tradiční barvy se považuje černá a všechny odstíny šedé; běžný oblek na denní nošení světlý, vhodný pro letní měsíce, boty spíše hnědé, ponožky v barvě obleku, košile světlá, kravata podle příležitosti; sako a kalhoty odděleně kalhoty vždy ve stejném nebo tmavším odstínu, vždy jednobarevné, sako může být vzorované; délka kalhot nohavice by měla vzadu překrývat polobotku o dva prsty, doporučuje se hodnotit délku při pokrčeném koleni; košile a límečky košile pouze s dlouhým rukávem, povětšinou jednobarevná, případně drobný proužek, důležitý je typ a tvar límečku nejčastějšími jsou úzký (tzn. kent) nebo široký (tzv. žralok), typ límečku je volen podle typu postavy; kravaty podléhají aktuální módě. Z obecných zásad je především barevný a materiálový soulad s oblekem a košilí, kravata se uvazuje vždy znovu a tak, aby zakrývala opasek, kratší konec má být zasunut pod záložku na vnitřní straně kravaty, co do nošení není přípustné povolit si kravatu a rozepnout knoflík u košile; opasek nejlépe klasický kožený v barvě bot anebo černý, spona by měla být decentní, vhodná by měla být délka, zapínat by se měl na třetí dírku; ponožky v barvě obleku, světlé pouze ke světlému obleku; doplňky oblek může být někdy doplněn kapesníčkem v náprsní kapse, ten ale výrazně přitahuje pozornost, ze šperků jsou u mužů vhodné pouze snubní prsten a kvalitní hodinky, jakýkoli další

19 Rozvoj kariéry 19 např. řetízek či další prsten, okamžitě přitahuje pozornost a vyvolává otázky důvodu jejich nošení, manžetové knoflíčky jsou povoleny, ale na přijímací pohovory či běžná jednání nejsou vhodné; v pánské módě je při přijímacím pohovoru či pracovním jednání nutné se jednoznačně vyhnout např. svetrům a mikinám, pestrým košilím se vzory, otevřené obuvi, kraťasům, bílým ponožkám; mezi časté nedostatky patří také nevhodné či nepadnoucí oblečení, propocený či zmačkaný oděv, čepice, batohy ŽENY PRAVIDLA OBLÉKÁNÍ Oproti mužskému oděvu se na ženském oblečení odráží vlastní vkus uchazečky, a to především díky souladu mezi oblečením, obuví a doplňky. Obecně se pro přijímací pohovory na střední a vyšší pozice doporučuje kostým klasický či kalhotový, vhodně zvýrazněný doplňky (brýle, šperky, kabelka). Nutností jsou dle současných společenských pravidel punčochy (i v letních měsících). Pro letní období jsou světlé a pastelové barvy, v ostatních obdobích pak barvy tmavší - tmavě modrá, bordó, černá. Pro volbu střihu následujících oděvů se doporučuje konzultace (alespoň úvodní) s profesionálem. Mezi základní rady a zásady oblékání u přijímacích pohovorů je možno uvést: kostým kalhotový je vhodný pro více profesně a manažersky orientované profese, klasický kostým se sukní pro profese reprezentativní; sukně povoleny jsou všechny délky většinou jsou závislé na typu postavy uchazečky, úzká sukně je vhodná pro menší ženy a vždy žádá vysoký podpatek, v podstatě platí zásada, že čím nižší postava, tím

20 20 Rozvoj kariéry kratší sukně, čím pak širší postava, tím širší sukně, povolená společenská délka sukně je nad kolena; kalhoty a halenka či blůza kalhoty jednobarevné (tmavé či pastelové) pozor na materiály, v žádném případě ne riflové, vrchní oděv co nejméně pestrý (nejlépe ve stejném nebo světlejším odstínu než spodní část), ale zároveň zajímavý a slaněný s kalhotami, obuví a doplňky; šaty zajímavé, ale ne příliš pestré, šaty na ramínka nejsou vhodná, ramena vždy případně zakrýt bolerkem či šálem, pravidla pro délku stejná jako u sukní; doplňky šátky, brýle, hodinky, kabelky, pracovní a cestovní tašky, nejvíce odráží individualitu a vkus ženy; boty nejlépe na podpatku (i ke kalhotám), pozor u otevřené obuvi velmi zvážit jejich nošení, případně je nutno kombinovat s bezešvými punčochami; spodní prádlo může být vidět, ale jen tam, kde je to cílené, zajímavé a předpokládatelné (např. výstřih u kostýmu), velmi ale zvážit při prvním kontaktu působí velmi sexisticky, v žádném případě nesmí být prádlo vidět z nedbalosti (uvolněná ramínka, průsvitnost oděvu). Otázky k zamyšlení a samostudiu, rady a doporučení Pro jakou příležitost byste doporučili ženě obléci si k přijímacímu pohovoru kalhoty a kdy sukni či šaty? Co je více vhodné pro vás a v čem se lépe cítíte? Dokážete definovat rozdíl mezi pojmy: punčochy a punčocháče? Znáte rozdíl mezi pojmy: antiperspirant, deodorant, toaletní voda, parfém?

21 Rozvoj kariéry 21 Před přijímacím pohovorem se v připraveném oblečení snažte před zrcadlem stylizovat do pozice, ve které vás uvidí personalista či komise (např. sedící). Znovu zhodnoťte svou vizáž (délku sukně, vhodnost obuvi, barvu punčoch či ponožek, velikost obleku atd.) Může si muž při pohovoru v parném letním období odložit sako? Je vhodné pro ženu vzít si na pohovor v parném letním období šaty na ramínka? Úkoly k vypracování Jednotlivé druhy obleků a styly oblékání vyhledejte na internetu ve formě obrázku. Pro následující profese určete vhodný typ oblečení pro přijímací pohovor: o muži: skladník, IT specialista grafik, obchodní zástupce, finanční ředitel o ženy: bankovní úřednice, PR manažerka, dispečerka, personální manažerka, účetní LITERATURA 1. ŠPAČEK, Ladislav Business etiketa a komunikace Jak být úspěšným manažerem. ISBN

22 22 Rozvoj kariéry 3 ŽIVOTOPIS Klíčová slova strukturovaný životopis, curriculum vitae, praxe, vzdělání, znalosti a dovednosti Úvod Životopis jeho forma, struktura i obsah, je i přes obecné zásady individuální záležitostí a měl by odpovídat naturelu a vkusu jeho autora. Návody na jeho vytvoření lze nalézt na stránkách personálních agentur, veškerých personálních serverů i osobních blogů na internetu. Vždy je ale nutno brát dané návody obecně, s nutností přizpůsobit je vlastnímu názoru a především povaze pracovní pozice. I zde uvedená pravidla jsou pouze obecným návodem, který vychází ze současné praxe, je nutno vytvořit si vlastní verzi a názor na důvod, formu, strukturu a obsah uvedených informací. Každá pracovní pozice vyžaduje specifický obsah životopisu. Proto je vhodné sestavit si základní verzi životopisu, která obsahuje veškeré údaje, které je možno uvést, a z této potom zpracovávat eliminací údajů životopisy pro jednotlivé nabídky práce. 3.1 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ŽIVOTOPISU Je nutno pamatovat na fakt, že firma (personalista) má v daný okamžik k dispozici velké množství nabídek, z nichž nevybírá přímo pracovníka, pouze uchazeče o osobní pohovor. Mezi základní pravidla proto patří následující:

23 Rozvoj kariéry 23 vytvořte vždy samostatný životopis pro každý typ zaměstnání nebo pozici; přizpůsobte životopis dané pozici a firmě pomoci vám může být konzultace s člověkem, který danou pozici vykonává, a podrobný náhled na webové stránky potencionálního zaměstnavatele, neuvádějte informace, které nejsou pro danou pozici podstatné; životopis omezte na max. 2 strany A4 (nejlépe 1 strana, max. 1,5 strany); životopis by měl mít jasnou strukturu (proto: strukturovaný životopis) a přehlednou úpravu (pozor na formát písma včetně užití škály velikostí a typu, přílišná barevnost není přípustná). I když je dobré klíčová fakta zdůraznit, je doporučena střídmost; několikrát zkontrolujte, zda životopis neobsahuje pravopisné chyby; vždy uvádějte pouze pravdu s úměrným sebevědomím; pište stručně a výstižně, výhodou je připojit fotografii. 3.2 OBSAH A FORMA ŽIVOTOPISU Váš životopis by měl obsahovat tyto základní části: NÁZEV nejčastěji jsou užívány názvy: životopis, Curriculum Vitae a CV (užití je individuální); Curriculum Vitae znamená latinsky běh života a znamená akademický nebo profesní životopis.

24 24 Rozvoj kariéry OSOBNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE Je možno uvést zvlášť osobní a kontaktní údaje, většinou bývají ale uvedeny dohromady. Jde o: fotografie pouze obličej, doporučuje se vyfotit speciálně pro tuto potřebu úsměv, vhodné jednobarevné oblečení (např. košile muži i ženy), je naprosto nevhodná jakákoli podoba civilního pozadí, podoba uchazeče by měla být věrná a aktuální, fotografie by měla být součástí souboru, neměla by být zasílána zvlášť, není nutnou součástí životopisu, ale uchazeče více zviditelňuje a zosobňuje; titul, jméno a příjmení; datum narození může být uveden i věk, ale jen ve výjimečných případech, kdy je nutno tento údaj zviditelnit; telefonní kontakt uvést číslo, na kterém bude uchazeč dostupný a na kterém bude počítat s telefonáty případných zaměstnavatelů; ová adresa důstojná! tzn. bez přezdívek, zdrobnělin atd., nejvhodnější je mít v názvu příjmení, nedoporučuje se uvádět do současného zaměstnání, ale obecný (např. seznam.cz, yahoo.com atd.); adresa trvalého bydliště je nutná pro posouzení dojezdové vzdálenosti do zaměstnání, případně pro oficiální doručování písemností; národnost? je vhodné uvádět u žadatelů cizí národnosti či uchazečů s komplikovaným či očividně cizokrajným jménem, u českých občanů je vhodné uvádět národnost v případě práce v mezinárodních firmách; rodinný stav? není nutno uvádět, doporučuje se pouze v těch případech, kdy to uchazeče na dané pozici zvýhodní; další např. odkaz na pracovní sociální síť.

25 Rozvoj kariéry 25 V řazení dalších částí je nutno zvážit, zda je lepší uvést nejdříve profesní údaje nebo data o vzdělání. Všeobecně se doporučuje uvést do pozice v komerčních firmách jako první údaje o praxi, v případě zaměstnání ve státní sféře údaje o vzdělání PRAXE Přehled praxe musí být řazen sestupně tzn. jako první bude napsáno současné zaměstnání. V přehledu praxe uvádějte pouze pravdivé informace. S velkou pravděpodobností budete při případném osobním pohovoru dotazování na podrobnosti ohledně jednotlivých pozic i firem. Absolventi bez významné praxe mohou vypsat brigády, stáže či různé účasti na zahraničních projektech pořádaných školou. Možné je uvádět i zkušenosti z pozic, které uchazeč vykonával bez pracovní smlouvy či v rámci rodinných firem. Při uvádění přehledu pracovních zkušeností je vhodné u každé uvést následující: časové rozmezí působení v dané firmě či na dané pozici; o uvádí se měsíc a rok zahájení a ukončení pokud je působení delší jak cca 1,5 roku, uvádí se pouze roky; o pokud je uchazeč stále zaměstnán, u termínu ukončení se uvádí slovní komentář: např současnost, 2011 dosud; název firmy; o pokud firma není všeobecně známa, je vhodné uvést i obor činnosti; název pozice;

26 26 Rozvoj kariéry náplň práce; o uvádíme stručně s relevancí na požadavky zaměstnavatele u poptávané pozice; o uvádíme pouze u pozic, které souvisí s pozicí, o kterou se ucházíme; reference kontakt na odpovědnou osobu, která může budoucímu zaměstnavateli zhodnotit působení na předchozím místě, reference podtrhují věrohodnost uchazeče a téměř vždy jsou budoucím zaměstnavatelem využity, a to jako poslední krok před rozhodnutím o přijetí uchazeče (týká se tedy posledního kola výběru a cca dvou až tří uchazečů); o není nutno uvádět u všech pozic, nejlépe u současné či některé z předchozích; o odpovědnou osobou se rozumí některý z přímých nadřízených uchazeče; o vhodné je uvést titul, jméno a příjmení, funkci, telefonní kontakt, příp. ; o pokud z nějakých důvodů nechce uchazeč reference uvést přímo v životopise, je vhodné připojit k dané pozici, na závěr této části životopisu či do motivačního dopisu dodatek, že reference poskytnete na vyžádání; o reference mohou být samostatnou součástí životopisu; o reference mohou být i v písemné formě (např. u jednorázových projektů či zahraničních zkušeností) či prostřednictvím pracovních sociálních sítí. Z těchto údajů zaměstnavatelé vyhodnocují nejen Vaše pracovní zkušenosti, ale také míru loajality předchozím zaměstnavatelům čí míru fluktuace, u žen velmi často také mezery v kariéře značí narození dětí.

27 Rozvoj kariéry 27 Příklad uvedení praxe: 2010 současnost Novák a syn, s. r. o. (logistika, transport), asistentka vedoucího přepravy (kontakt s českými i zahraničními klienty, kompletní organizace jednotlivých zakázek včetně krizového řízení, administrativní zajištění zakázek) reference: Ing. Jan Novák, majitel, tel.: Grafické zpracování je opět plně na zvážení uchazeče časový údaj může být na začátku nebo na konci řádku, jako první se uvádí a zvýrazňuje pozice atd VZDĚLÁNÍ Uvádí se pouze vzdělání, které následovalo po dokončení základní školy. Základní škola se uvádí pouze ve výjimečných případech, kdy např. uchazeč vyššího vzdělání nedosáhl, kdy má místo základní školy souvislost s firmou či pozicí (např. je v dané lokalitě). Řazení vzdělání je vždy od nejvyššího dosaženého, což odpovídá i sestupnému řazení v čase. Při uvádění přehledu vzdělání je vhodné u každého uvést následující: časové rozmezí uvést pouze roky; pokud uchazeč stále studuje, je vhodné uvést předpokládaný rok ukončení nebo slovní vyjádření (současnost, dosud, apod.); název školy neuvádět pouze zkratky (mimo všeobecně známé, jako např. VŠE, UK), ale název školy vypsat; fakulta, studijní obor rozhodně neuvádět zkratky, názvy vypsat;

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 ebanka: 231208036/2400 702 00 Ostrava 1 email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico.cz dič: CZ69610720 Motivační semináře Musíš chtít sám/sama Jdeme s

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Jak efektivně hledat práci

Jak efektivně hledat práci Jak efektivně hledat práci Projekt Socrates Grundtvig 2 Pomoc znevýhodněným lidem v rozvoji profesní dráhy Příručka Jak efektivně hledat práci vznikla v rámci projektu Socrates-Grundtvig 2 č. G2-P-2006-61

Více

Metodika pro motivační kurz

Metodika pro motivační kurz Metodika pro motivační kurz Zpracovala: Marie Rozsypalová E- mail: Projektzmpir3@seznam.cz Role v projektu: Kariérový poradce Aktivita číslo: 03 Datum zpracování: Listopad 2009 Cílová skupina: Skupiny

Více

PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ

PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ Obsah Místo úvodu... 3 1. Kde hledat práci?... 4 2. Jak psát průvodní dopis... 6 3. Jak psát životopis... 7 4. Pohovor... 9 a) Příprava na pohovor... 9 b) Pohovor samotný... 10

Více

1 Jak zjistit, co vlastně chci?

1 Jak zjistit, co vlastně chci? 1 Jak zjistit, co vlastně chci? Každý z nás najde nejlepší odpověď na tuto otázku sám u sebe. Nikdo nás nezná lépe než my sami. Můžeme mít ale dojem, že potřebujeme pohled někoho zvenčí, kdo by nás ohodnotil

Více

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

Více

Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ. Metodika hledání práce pro ženy

Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ. Metodika hledání práce pro ženy Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ Metodika hledání práce pro ženy Romana Růžičková (ed.) Praha 2014 ESF OPPA Projekt Alma work & go Reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35053 Práce a já Metodika hledání práce pro ženy

Více

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Project No 504861-LLP-1-2009-1-IT- KA3-KA3MP ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Zuzana Freibergová Zbyšek Mohaupt Praha, 2012 Obsah 0 Úvod... 4 0.2 Jaké jsou výhody a podmínky registrace? 4 0.3 Ochrana

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání. pro osoby s psychotickým onemocněním

JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání. pro osoby s psychotickým onemocněním JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání pro osoby s psychotickým onemocněním Obsah 1 Jakou práci si hledat 7 2 Kde si hledat práci 9 3 Životopis a průvodní dopis 11 4 Přijímací pohovor 15 5 Pracovněprávní

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství odborných předmětů Studijní program: (kombinace) Učitelství odborných

Více

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Asistence o.s., 2007 Illustrations Veronika Nesměráková, 2007 Jdu

Více

Vytvořila: Lenka Dvořáčková

Vytvořila: Lenka Dvořáčková Jak napsat životopis Vytvořila: Lenka Dvořáčková 1 Rozvojové a poradenské centrum Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 tel.: +420 224 095 630 fax: +420 224 095 685 email:

Více

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný Obsah I. Základní lidská práva a pravidla jednání a chování... 3 1.1. Klasifikace základních lidských práv... 3 1.2. Lidská svoboda... 7 II. Život dítěte po odchodu z dětského domova... 9 2.1 Zajištění

Více

Krok po kroku k úspěchu.

Krok po kroku k úspěchu. Krok po kroku k úspěchu. CZ ISBN 978-80 - 970349-2 - 4 Krok po kroku k úspěchu. CZ Obsah 3 Obsah 1 Úvodní slovo 4 2 Hledám práci 6 2.1 Jak najít práci na internetu 7 2.2 Zkušenosti 11 3 Jak začít 12 3.1

Více

Zkouška pro všechny Manuál poradce pro práci s videoprogramem

Zkouška pro všechny Manuál poradce pro práci s videoprogramem Zkouška pro všechny Manuál poradce pro práci s videoprogramem PhDr. Eva Micková Mgr. Jan Havlena Mgr. Jenifer Kaločová Ing. Helena Latková Vývoj tohoto programu byl spolufinancován z programu Phare Equal

Více

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 0 ÚVOD... 4 1 POJEM ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A JEHO VÝZNAM... 8 2 RECRUITING NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ... 9 2.1 EXTERNÍ VÝBĚR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ... 10 2.2 PRŮBĚH PROCESU EXTERNÍHO

Více

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA určeno pro obory Elektrotechnika se zaměřením na počítačové systémy Mechanik seřizovač mechatronik Mechanik seřizovač Obráběč kovů Elektromechanik

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: Bc. Jaroslav Vaculka Bc. Lenka Poláčková Bc. Petr Pešek, MBA Bc. Zdeněk Hlinský WGW Group, a.s. Na Petynce 31/132, Praha 6 IČ: 27880231 Praha 2008 Název

Více

I my se potřebujeme uplatnit v životě

I my se potřebujeme uplatnit v životě I my se potřebujeme uplatnit v životě CZ.1.07/1.2.11/02.0012 Metodika Programu sociálně psychologického tréninku pro děti připravující se na odchod z dětského domova 1 Program sociálně psychologického

Více

ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195. Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet

ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195. Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195 Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ www.rodicedoprace.cz www.nsgmorison.cz www.facebook.com/rodicedoprace

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ

Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ 1 2 1 Úvod Tento manuál vznikl díky podpoře Evropského sociálního fondu, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a to v rámci projektu KAIROS, který

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více