Rozvoj kariéry. Ing. Růžena Vorlová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj kariéry. Ing. Růžena Vorlová"

Transkript

1 Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín reg. č. CZ.1.07/2.1.00/ Rozvoj kariéry Ing. Růžena Vorlová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 2 Rozvoj kariéry OBSAH Úvod Tituly a vědecké hodnosti v ČR Tituly ekonomické Tituly akademické Tituly neakademické Ostatní akademické tituly Již nepoužívané tituly Zahraniční tituly Styl a zásady fyzického vzhledu uchazeče o zaměstnání Fyzická upravenost a hygiena Základy oblékání Muži pravidla oblékání Ženy pravidla oblékání Životopis Základní pravidla životopisu Obsah a forma životopisu Název Osobní a kontaktní údaje Praxe Vzdělání Znalosti a dovednosti Osobnostní profil, vlastnosti, zájmy atp Forma a doplňky životopisu Doplňky životopisu Průvodní (motivační) dopis Základní pravidla průvodního dopisu Obsah a forma průvodního dopisu Přijímací pohovory... 40

3 Rozvoj kariéry Jak a kde shánět práci Personální agentury Pracovní sociální sítě Přijímací pohovory Příprava na přijímací pohovory Průběh osobního pohovoru Průběh ostatních částí přijímacího řízení Podnikání, týmy a týmové role Podnikání Skupiny a týmy Podmínky pracovního zařazení a prostředí Motivace Pracovní podmínky Benefity a zaměstnanecké výhody Úřad práce a jeho fungování Registrace na úřadu práce Pravidla úřadu práce Výše a délka podpory v nezaměstnanosti Zákoník práce Subjekty pracovního práva Pracovní poměr Vznik pracovního poměru Druh pracovního poměru Skončení pracovního poměru Změna pracovního poměru Práce konaná mimo pracovní poměr Dohoda o pracovní činnosti Dohoda o provedení práce V zákoníku práce dále naleznete Závěr... 73

4 4 Rozvoj kariéry ÚVOD Předmět mapuje oblast personalistiky pohledem zaměstnance, zejména pak absolventa. Důraz je kladen na uplatnění absolventa kurzu v praxi je proto velmi vhodné seznámit se nejen s textem, ale zaměřit se i na splnění závěrečných úkolů a věnovat pozornost i oblastem k zamyšlení. Hlavním cílem je komplexní příprava studenta na prezentaci při přijímacích pohovorech do zaměstnání. Uvedená pravidla a informace by ale měly vést i k obecnějšímu užití v běžném životě soukromém i pracovním. V rámci výuky i výstupů je stěžejní zpracování vlastních životopisů, dále pak příprava na průběh přijímacích pohovorů, přehled v oblasti kariérního růstu (tituly), fungování a role v týmu, základní přehled o fungování úřadů práce, seznámení se s obecnými tezemi zákoníku práce atd. Předpokládá se doplnění o přednášky hostů z praxe bývalých absolventů, personalistů, zástupců úřadu práce apod. Dalším cílem je seznámit studenty s realitou trhu práce, přesvědčit je o nutnosti dodržování základních společenských pravidel, důležitosti přípravy a plánování vlastní kariéry i dalšího sebevzdělávání. Obsah odráží současnou realitu v ČR v roce 2014 s tím, že v průběhu času se tato pravidla mohou měnit. Autorka čerpala z vlastních zkušeností, zkušeností personalistů a personálních poradců, ale i zaměstnavatelů a samotných uchazečů o práci.

5 Rozvoj kariéry 5 POUŽÍVANÉ IKONY klíčová slova úvod kapitoly zdrojová a doporučená literatura praktické příklady otázky k zamyšlení a samostudiu, rady a doporučení Jan Živocký, 2007 úkoly k vypracování

6 6 Rozvoj kariéry 1 TITULY A VĚDECKÉ HODNOSTI V ČR Klíčová slova tituly, akademické tituly, neakademické tituly, bakalář, inženýr, magistr, docent, profesor, vědecké hodnosti, čestné hodnosti Úvod Tituly značí stupeň a obor dosaženého vzdělání a připojují se v pracovním životě (ale např. u titulu MUDr. i v soukromém) ke jménu. Jejich užívání ošetřuje tzv. vysokoškolský zákon, tedy Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (ve znění pozdějších novelizací). Je možno uvádět i dva či více titulů, které mohou být stejné či rozdílné úrovně. Jedná se většinou o tituly ze dvou vysokých škol, tzn. různých oborů. Uvádí se s latinskou spojkou et nebo bez spojky např. Ing. et Mgr. Karel Novák, Ing. Bc. Alois Novák. Titulem oslovujeme jen v případě, že jej známe s jistotou a přesně. Pokud si nejsme jisti, je vhodné použít příjmení dotyčného. Titul užíváme jen jeden, i kdyby jich měl oslovovaný více. Oslovujeme vždy titulem, hodností nebo funkcí nejvýznamnější, nebo nejvhodnější v dané situaci. Oslovení musí odpovídat prostředí, ve kterém je užíváno, a mělo by být relevantní vztahu účastníků komunikace (např. prostředí vysokých škol, obchodní jednání apod.). Titul, pozici či hodnost můžeme užít i obecně v případě, že víme, že jsou v dané situaci pro osloveného důležité. Oslovujeme akademickými tituly, ne vědeckými hodnostmi (k rozlišení slouží fakt, že akademické tituly jsou na vizitkách před jménem, vědecké hodnosti bývají za jménem.).

7 Rozvoj kariéry 7 Problematické je oslovení profesor, které se stále běžně používá u pedagogů na střední škole, avšak na vysokých školách nabývá zcela jiného významu a obsahu. Tituly se v zásadě dělí na akademické a ostatní. Akademický titul je udělen po absolvování akreditované vysoké školy (i soukromé) nebo univerzity. Základní dvě formy studia v ČR jsou denní (prezenční), kdy má studující právní status studenta, a dálkové (kombinované, distanční), kde status studenta nevzniká, a tudíž v této formě není možno využívat některých zvýhodnění. 1.1 TITULY EKONOMICKÉ V tomto oboru (podobně jako v ostatních) je nutno rozlišovat tyto základní kategorie: akademické tituly: Bc., Ing./ Mgr.; akademicko-vědecké hodnosti: Ph.D. (CSc., Dr., DrSc., DSc.); vědecko-pedagogické tituly: doc., prof.; čestné tituly: dr. h. c TITULY AKADEMICKÉ Bc. bakalář je nejnižším možným akademickým titulem; studium trvá nejméně 3 roky; titul se uvádí před jméno bez čárky; stejný mají všechny obory mimo oblast umění (zde titul BcA.) zakončeno bakalářskou zkouškou před státní zkušební komisí většinou ve formě: obhajoba bakalářské práce, odborná a jazyková část.

8 8 Rozvoj kariéry Ing., Mgr inženýr, magistr navazuje na studium Bc., získává se v magisterských studijních programech (i pro titul Ing.); studium trvá standardně 2 roky; titul se uvádí před jméno nahrazuje titul předchozí (Bc.); titul Ing. pro: techniky, ekonomy, lesníky, zemědělce, vojáky; titul Mgr. pro: učitelství, právo, žurnalistiku, přírodovědecké a filozofické obory; zakončeno závěrečnou státní zkouškou před zkušební komisí většinou ve formě: obhajoba diplomové práce, odborná a jazyková část. Ph.D. doktor představuje vědeckou hodnost v průběhu studia vyžaduje vědeckou činnost; píše se za jméno, oddělené čárkou; v českých podmínkách se může vyslovovat anglicky (pí: ejč dí:) i česky (pé há dé); akademický titul před jménem se ponechává, oslovujeme dle situace; ačkoli se v doslovném překladu jedná o doktorát filozofie (Philosophiæ doctor), udělován je ve všech oborech; studium trvá obvykle 3-5 let na akreditovaných vysokých školách, dle individuálního studijního plánu v tzv. doktorských studijních programech (někdy nazývaných jako postgraduální) studentům se říká doktorandi; jde o tzv. velký doktorát (odlišení od rigorózních řízení); tento stupeň vzdělání je jako jeden z mála vnímán celosvětově na cca stejné úrovni a pod stejnou zkratkou;

9 Rozvoj kariéry 9 obsahem je především výzkum předem stanoveného vědeckého úkolu pod vedením školitele (s titulem doc., prof.) a zakončeno je vypracováním a úspěšným obhájením disertační práce a složením státní doktorské zkoušky před zkušební komisí; nutností je publikační a pedagogická činnost; nositele oslovujeme pane doktore/doktorko, ale obvykle jen na akademické půdě či ve vhodném jiném prostředí, v komerční sféře není zvyklostí tímto titulem oslovovat užívá se spíše titul před jménem či funkce. doc. docent jde o vědecko-pedagogickou hodnost - tzn. nutno vyučovat; jmenuje jej rektor dané akreditované univerzity na základě habilitační práce a habilitačního řízení (obhajoba habilitační práce před komisí + habilitační přednášky); jednotlivé VŠ či univerzity mohou mít různé požadavky co do rozsahu i dalších požadavků (vědecká a pedagogická praxe i v zahraničí, citace a články v odborných časopisech od určité úrovně atd.); píše se před jméno s malým začátečním písmenem, ostatní tituly zůstávají. prof. profesor jde o vědecko-pedagogickou hodnost - tzn. nutno vyučovat; jmenuje jej rektor dané akreditované univerzity na základě habilitační práce a habilitačního řízení (obhajoba habilitační práce před komisí + habilitační přednášky);

10 10 Rozvoj kariéry jednotlivé VŠ či univerzity mohou mít různé požadavky co do rozsahu i dalších požadavků (vědecká a pedagogická praxe i v zahraničí, citace a články v odborných časopisech od určité úrovně atd.); píše se před jméno s malým začátečním písmenem, ostatní tituly zůstávají TITULY NEAKADEMICKÉ DiS. diplomovaný specialista je nejnižším možným titulem, ale nikoli akademickým (tzn. není univerzitní); získává ho absolvent vyšší odborné školy (uznáno MŠMT v r. 1998); titul se píše za jméno, gramaticky s čárkou z obou stran; na diplomu je uvedeno Diplomovaný specialista + vystudovaný obor; v oslovení se titul nepoužívá. MBA Master o Business Administration doplňkové (profesní, prestižní) studium finančně hrazené studentem; názvem jde o napodobeninu vysokoškolského titulu v USA, v ČR nepotvrzuje absolvování vysoké školy, pouze zájem o studovaný obor a další kvalitní sebevzdělání.

11 Rozvoj kariéry OSTATNÍ AKADEMICKÉ TITULY Druhý cyklus VŠ (po bakaláři) tyto tituly se píší před jméno: architekti Ing.arch (inženýr architektury); umělci MgA. (magistr umění); lékaři MUDr (6 let studia, doktor medicíny), v současnosti se začíná používat titul MDDr. (doktor zubní medicíny, pouze 5 let studia), zakončeno tzv. rigorózní zkouškou; veterináři a hygienici MVDr. (doktor veterinární medicíny, zakončeno tzv. rigorózní zkouškou). Magisterské obory (právo, učitelství, žurnalistika, přírodovědecké a filozofické fakulty) mají po studiu možnost vykonat tzv. rigorózní zkoušku = obhajoba tzv. rigorózní práce, po jejímž absolvování získávají jeden z těchto titulů: JUDr. doktor práv; PhDr. doktor filozofie (obory společenskovědní, humanitní i pedagogické); RNDr. doktor přírodních věd; PharmDr. doktor farmacie; ThLic. licenciát teologie (obor katolické teologie); ThDr. doktor teologie (obory evangelické i husitské teologie). Uvedené akademické tituly se občas označují jako tzv. malé doktoráty, protože rigorózní řízení platí jen pro magisterskou úroveň vysokoškolského vzdělání, nikoli doktorskou. Oproti titulu Ph.D., který je ve světě běžně udělován, rozdílu mezi magisterským titulem a obhájením malého doktorátu cizinci nerozumí, protože mimo Česko velmi často tento způsob vzdělání neexistuje.

12 12 Rozvoj kariéry Některé vědecké tituly jsou platné, ale neuvádí se jsou spíše prestižní: DSc. doktor věd (uděluje jej Akademie věd ČR od r. 2003); dr. h. c. čestný doktor (doctor honoris causa), udělovaný školami významným osobnostem. 1.3 JIŽ NEPOUŽÍVANÉ TITULY MSDr. zubní lékař (udělování ); PaedDr doktor pedagogiky (nyní PhDr.); RSDr. doktor sociálně-politických věd, nyní už neudělován. Vědecké tituly (psané za jméno): CSc. kandidát věd; Dr. doktor; DrSc doktor věd, nyní nahrazen Ph.D. 1.4 ZAHRANIČNÍ TITULY Uznávání zahraničních titulů (či části studia) je většinou v kompetenci dané vysoké školy či univerzity. O výsledku rozhoduje výsledek podrobného porovnání studijních plánů jednotlivých škol. Z pohledu legislativy jej řeší školský zákon, zejména jeho prováděcí vyhláška č. 12/2005 Sb., Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami. Zde je pak důležitý fakt, zda existuje mezi ČR a danou zemí smlouva o vzájemném uznávání rovnocennosti daného stupně vzdělání a v jakém rozsahu. V současné době (2013) má ČR takové smlouvy např. se Slovenskem, Polskem, Německem a Maďarskem. Smlouva se Slovenskem byla znovu podepsána v prosinci 2013 a potvrzuje

13 Rozvoj kariéry 13 vzájemné uznávání vysokoškolských titulů mimo hodnosti docent a profesor. Konkrétní seznam včetně podrobností je k dispozici na stránkách MŠMT. Výše u uvedený postup uznávání titulů se nazývá nostrifikace a může buď proběhnout jen byrokraticky, nebo může být nařízena tzv. nostrifikační zkouška, jejíž úspěšné zvládnutí podmiňuje uznání titulu. Uznávání vzdělání (nostrifikace) platí pro základní, střední i vyšší stupeň vzdělání, odborné kurzy získané v zahraničí uznávány nejsou. Příklady ekonomických titulů anglosaské země (tituly jsou zde uváděny za jménem): BA (Bachelort of Arts with honours) titul na úrovni našeho bakaláře, udílejí jej vysoké školy v oboru ekonomických oborů (i např. v kombinaci s managementem, právem); MBA (Master of Business Administration) titul odpovídající magisterskému stupni, navazuje na BA v manažerských programech; MSc (Master of Science) titul odpovídající magisterskému stupni, navazuje na BA v ekonomických programech; LLM (Master of Laws) titul odpovídající magisterskému stupni, navazuje na BA ve vybraných právních oborech; PhD (Doctor) zcela odpovídající českému titulu Ph.D. Otázky k zamyšlení a samostudiu, rady a doporučení Dokážete vlastními slovy vysvětlit možný kariérní postup v ČR v jakékoli oblasti? Zkuste totéž v cizím jazyce.

14 14 Rozvoj kariéry Zamýšleli jste se někdy nad možnostmi a podmínkami studia v ČR a jiných zemích? Zkuste vyhledat relevantní a ověřené informace, či jen názory přátel a známých ze zahraničí. Víte, jaký je rozdíl mezi malým a velkým doktorátem? Úkoly k vypracování Seřaďte následující názvy závěrečných prací u jednotlivého typu studia a uveďte, jaký titul je po jejich vypracování možno dosáhnout: bakalářská, rigorózní, disertační, diplomová a habilitační práce. Ujasněte si, co je cílem jednotlivých prací a jaká by měla být jejich struktura. Vytvořte svou vlastní kariérní křivku tzn. vyznačte na časové ose své kariérní cíle (tzn. plánované pracovní pozice či výdělek, vzdělání). Nejlépe užijte papír, propisku, pravítko, pastelky atd., přizvěte k tvorbě partnera či širší rodinu, berte tvorbu jako zábavu. Začněte současností a skončete předpokládaným důchodovým věkem (poté možno ještě pokračovat). Mmožno přidat i cíle osobní jako např. děti (narození či dospělost), domy, automobily, dovolené atd. Vytvořenou křivku si archivujte v osobních věcech a vždy po čase se k ní vraťte (pro inspiraci, motivaci či jen pro pobavení). LITERATURA 1. FUKSOVÁ, Marie. Uznávání vzdělání. [online] [cit ]. Dostupné z: mezinarodni-vztahy/uznavani-vzdelani.

15 Rozvoj kariéry Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, [cit ]. Dostupné online. 3. ŠIROKÝ, Jan Tvoříme a publikujeme odborné texty. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 208 s. ISBN

16 16 Rozvoj kariéry 2 STYL A ZÁSADY FYZICKÉHO VZHLEDU UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ Klíčová slova společenský oděv, oblékání, hygiena, sebeprezentace, společenská komunikace, pravidla oblékání Úvod S vyšším vzděláním je obecně spojen i předpoklad určité úrovně, stylu a kultury oblékání, znalosti společenského chování a vystupování. Tato oblast spadá do oblasti sociální komunikace a zde budou uvedeny pouze základní údaje a informace, nutné pro vhodnou prezentaci při pracovních přijímacích pohovorech i pro běžné pracovní situace. 2.1 FYZICKÁ UPRAVENOST A HYGIENA Jde o téma, které je velmi často tabuizováno a příliš otevřeně se o něm nehovoří. Mezi základní pravidla v této převážně soukromé oblasti patří následující: fyzická čistota těla tzn. absence špíny či zápachu. Vhodné je užití parfému (muži i ženy - volit rozumně intenzitu a druh vůně); čistota chrupu úplný chrup, zápach, nečistoty, bělost; čistota rukou minimálně bez špíny a mechanického poškození (v některých zaměstnáních vyžadována u žen úprava nehtů, např. bankovní úřednice); čistota a kultivace vlasů tzn. vlasy čisté, vhodně (ne příliš výrazně) upravené;

17 Rozvoj kariéry 17 holení a depilace absence není společensky tolerována; o ženy úprava ochlupení v obličeji obočí, knír, depilace podpaží, nohou, případně rukou; o muži udržovaný vous (není nutno oholený), úprava ochlupení v nose, uších, depilace podpaží, u některých zaměstnání vhodná depilace i dalších částí těla (např. plavčík). Při nesplnění těchto základních hygienických předpokladů je ve většině případů účinek sebeprezentace extrémně nižší. Často je právě tato oblast důvodem pro nepřijetí uchazeče. 2.2 ZÁKLADY OBLÉKÁNÍ Pokud jde o oblékání, obecné pravidlo pro přijímací pohovory zní: nerušit a nejlépe podpořit oděvem cíl jednání v tomto případě přijetí na danou pozici. Jsou proto určité standardy oblékání. Následující pravidla pro oblékání jsou určena pro pozice a profese středního a vyššího managementu. Je nutno si v této souvislosti uvědomit, že první dojem a zevnějšek dělají více jak polovinu z celkového hodnocení MUŽI PRAVIDLA OBLÉKÁNÍ Pravidla pro mužské oblékání u středních a vyšších manažerských pozic jsou velmi konzervativní a neměnná. Základem je vždy oblek, bohužel i v horkých letních měsících. Po případné žádosti je možno u pohovoru odložit sako, pod kterým by ale vždy měla být košile s dlouhým rukávem. Stejně jako u žen - pro volbu střihu dobře padnoucího obleku se doporučuje konzultace (alespoň úvodní) s profesionálem.

18 18 Rozvoj kariéry Mezi základní rady a zásady oblékání u přijímacích pohovorů je možno uvést: běžný oblek na denní nošení tmavý, vhodný pro přijímací pohovory a jiná závažná jednání, boty černé uzavřené, ponožky černé, košile jakákoli, za tradiční barvy se považuje černá a všechny odstíny šedé; běžný oblek na denní nošení světlý, vhodný pro letní měsíce, boty spíše hnědé, ponožky v barvě obleku, košile světlá, kravata podle příležitosti; sako a kalhoty odděleně kalhoty vždy ve stejném nebo tmavším odstínu, vždy jednobarevné, sako může být vzorované; délka kalhot nohavice by měla vzadu překrývat polobotku o dva prsty, doporučuje se hodnotit délku při pokrčeném koleni; košile a límečky košile pouze s dlouhým rukávem, povětšinou jednobarevná, případně drobný proužek, důležitý je typ a tvar límečku nejčastějšími jsou úzký (tzn. kent) nebo široký (tzv. žralok), typ límečku je volen podle typu postavy; kravaty podléhají aktuální módě. Z obecných zásad je především barevný a materiálový soulad s oblekem a košilí, kravata se uvazuje vždy znovu a tak, aby zakrývala opasek, kratší konec má být zasunut pod záložku na vnitřní straně kravaty, co do nošení není přípustné povolit si kravatu a rozepnout knoflík u košile; opasek nejlépe klasický kožený v barvě bot anebo černý, spona by měla být decentní, vhodná by měla být délka, zapínat by se měl na třetí dírku; ponožky v barvě obleku, světlé pouze ke světlému obleku; doplňky oblek může být někdy doplněn kapesníčkem v náprsní kapse, ten ale výrazně přitahuje pozornost, ze šperků jsou u mužů vhodné pouze snubní prsten a kvalitní hodinky, jakýkoli další

19 Rozvoj kariéry 19 např. řetízek či další prsten, okamžitě přitahuje pozornost a vyvolává otázky důvodu jejich nošení, manžetové knoflíčky jsou povoleny, ale na přijímací pohovory či běžná jednání nejsou vhodné; v pánské módě je při přijímacím pohovoru či pracovním jednání nutné se jednoznačně vyhnout např. svetrům a mikinám, pestrým košilím se vzory, otevřené obuvi, kraťasům, bílým ponožkám; mezi časté nedostatky patří také nevhodné či nepadnoucí oblečení, propocený či zmačkaný oděv, čepice, batohy ŽENY PRAVIDLA OBLÉKÁNÍ Oproti mužskému oděvu se na ženském oblečení odráží vlastní vkus uchazečky, a to především díky souladu mezi oblečením, obuví a doplňky. Obecně se pro přijímací pohovory na střední a vyšší pozice doporučuje kostým klasický či kalhotový, vhodně zvýrazněný doplňky (brýle, šperky, kabelka). Nutností jsou dle současných společenských pravidel punčochy (i v letních měsících). Pro letní období jsou světlé a pastelové barvy, v ostatních obdobích pak barvy tmavší - tmavě modrá, bordó, černá. Pro volbu střihu následujících oděvů se doporučuje konzultace (alespoň úvodní) s profesionálem. Mezi základní rady a zásady oblékání u přijímacích pohovorů je možno uvést: kostým kalhotový je vhodný pro více profesně a manažersky orientované profese, klasický kostým se sukní pro profese reprezentativní; sukně povoleny jsou všechny délky většinou jsou závislé na typu postavy uchazečky, úzká sukně je vhodná pro menší ženy a vždy žádá vysoký podpatek, v podstatě platí zásada, že čím nižší postava, tím

20 20 Rozvoj kariéry kratší sukně, čím pak širší postava, tím širší sukně, povolená společenská délka sukně je nad kolena; kalhoty a halenka či blůza kalhoty jednobarevné (tmavé či pastelové) pozor na materiály, v žádném případě ne riflové, vrchní oděv co nejméně pestrý (nejlépe ve stejném nebo světlejším odstínu než spodní část), ale zároveň zajímavý a slaněný s kalhotami, obuví a doplňky; šaty zajímavé, ale ne příliš pestré, šaty na ramínka nejsou vhodná, ramena vždy případně zakrýt bolerkem či šálem, pravidla pro délku stejná jako u sukní; doplňky šátky, brýle, hodinky, kabelky, pracovní a cestovní tašky, nejvíce odráží individualitu a vkus ženy; boty nejlépe na podpatku (i ke kalhotám), pozor u otevřené obuvi velmi zvážit jejich nošení, případně je nutno kombinovat s bezešvými punčochami; spodní prádlo může být vidět, ale jen tam, kde je to cílené, zajímavé a předpokládatelné (např. výstřih u kostýmu), velmi ale zvážit při prvním kontaktu působí velmi sexisticky, v žádném případě nesmí být prádlo vidět z nedbalosti (uvolněná ramínka, průsvitnost oděvu). Otázky k zamyšlení a samostudiu, rady a doporučení Pro jakou příležitost byste doporučili ženě obléci si k přijímacímu pohovoru kalhoty a kdy sukni či šaty? Co je více vhodné pro vás a v čem se lépe cítíte? Dokážete definovat rozdíl mezi pojmy: punčochy a punčocháče? Znáte rozdíl mezi pojmy: antiperspirant, deodorant, toaletní voda, parfém?

21 Rozvoj kariéry 21 Před přijímacím pohovorem se v připraveném oblečení snažte před zrcadlem stylizovat do pozice, ve které vás uvidí personalista či komise (např. sedící). Znovu zhodnoťte svou vizáž (délku sukně, vhodnost obuvi, barvu punčoch či ponožek, velikost obleku atd.) Může si muž při pohovoru v parném letním období odložit sako? Je vhodné pro ženu vzít si na pohovor v parném letním období šaty na ramínka? Úkoly k vypracování Jednotlivé druhy obleků a styly oblékání vyhledejte na internetu ve formě obrázku. Pro následující profese určete vhodný typ oblečení pro přijímací pohovor: o muži: skladník, IT specialista grafik, obchodní zástupce, finanční ředitel o ženy: bankovní úřednice, PR manažerka, dispečerka, personální manažerka, účetní LITERATURA 1. ŠPAČEK, Ladislav Business etiketa a komunikace Jak být úspěšným manažerem. ISBN

22 22 Rozvoj kariéry 3 ŽIVOTOPIS Klíčová slova strukturovaný životopis, curriculum vitae, praxe, vzdělání, znalosti a dovednosti Úvod Životopis jeho forma, struktura i obsah, je i přes obecné zásady individuální záležitostí a měl by odpovídat naturelu a vkusu jeho autora. Návody na jeho vytvoření lze nalézt na stránkách personálních agentur, veškerých personálních serverů i osobních blogů na internetu. Vždy je ale nutno brát dané návody obecně, s nutností přizpůsobit je vlastnímu názoru a především povaze pracovní pozice. I zde uvedená pravidla jsou pouze obecným návodem, který vychází ze současné praxe, je nutno vytvořit si vlastní verzi a názor na důvod, formu, strukturu a obsah uvedených informací. Každá pracovní pozice vyžaduje specifický obsah životopisu. Proto je vhodné sestavit si základní verzi životopisu, která obsahuje veškeré údaje, které je možno uvést, a z této potom zpracovávat eliminací údajů životopisy pro jednotlivé nabídky práce. 3.1 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ŽIVOTOPISU Je nutno pamatovat na fakt, že firma (personalista) má v daný okamžik k dispozici velké množství nabídek, z nichž nevybírá přímo pracovníka, pouze uchazeče o osobní pohovor. Mezi základní pravidla proto patří následující:

23 Rozvoj kariéry 23 vytvořte vždy samostatný životopis pro každý typ zaměstnání nebo pozici; přizpůsobte životopis dané pozici a firmě pomoci vám může být konzultace s člověkem, který danou pozici vykonává, a podrobný náhled na webové stránky potencionálního zaměstnavatele, neuvádějte informace, které nejsou pro danou pozici podstatné; životopis omezte na max. 2 strany A4 (nejlépe 1 strana, max. 1,5 strany); životopis by měl mít jasnou strukturu (proto: strukturovaný životopis) a přehlednou úpravu (pozor na formát písma včetně užití škály velikostí a typu, přílišná barevnost není přípustná). I když je dobré klíčová fakta zdůraznit, je doporučena střídmost; několikrát zkontrolujte, zda životopis neobsahuje pravopisné chyby; vždy uvádějte pouze pravdu s úměrným sebevědomím; pište stručně a výstižně, výhodou je připojit fotografii. 3.2 OBSAH A FORMA ŽIVOTOPISU Váš životopis by měl obsahovat tyto základní části: NÁZEV nejčastěji jsou užívány názvy: životopis, Curriculum Vitae a CV (užití je individuální); Curriculum Vitae znamená latinsky běh života a znamená akademický nebo profesní životopis.

24 24 Rozvoj kariéry OSOBNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE Je možno uvést zvlášť osobní a kontaktní údaje, většinou bývají ale uvedeny dohromady. Jde o: fotografie pouze obličej, doporučuje se vyfotit speciálně pro tuto potřebu úsměv, vhodné jednobarevné oblečení (např. košile muži i ženy), je naprosto nevhodná jakákoli podoba civilního pozadí, podoba uchazeče by měla být věrná a aktuální, fotografie by měla být součástí souboru, neměla by být zasílána zvlášť, není nutnou součástí životopisu, ale uchazeče více zviditelňuje a zosobňuje; titul, jméno a příjmení; datum narození může být uveden i věk, ale jen ve výjimečných případech, kdy je nutno tento údaj zviditelnit; telefonní kontakt uvést číslo, na kterém bude uchazeč dostupný a na kterém bude počítat s telefonáty případných zaměstnavatelů; ová adresa důstojná! tzn. bez přezdívek, zdrobnělin atd., nejvhodnější je mít v názvu příjmení, nedoporučuje se uvádět do současného zaměstnání, ale obecný (např. seznam.cz, yahoo.com atd.); adresa trvalého bydliště je nutná pro posouzení dojezdové vzdálenosti do zaměstnání, případně pro oficiální doručování písemností; národnost? je vhodné uvádět u žadatelů cizí národnosti či uchazečů s komplikovaným či očividně cizokrajným jménem, u českých občanů je vhodné uvádět národnost v případě práce v mezinárodních firmách; rodinný stav? není nutno uvádět, doporučuje se pouze v těch případech, kdy to uchazeče na dané pozici zvýhodní; další např. odkaz na pracovní sociální síť.

25 Rozvoj kariéry 25 V řazení dalších částí je nutno zvážit, zda je lepší uvést nejdříve profesní údaje nebo data o vzdělání. Všeobecně se doporučuje uvést do pozice v komerčních firmách jako první údaje o praxi, v případě zaměstnání ve státní sféře údaje o vzdělání PRAXE Přehled praxe musí být řazen sestupně tzn. jako první bude napsáno současné zaměstnání. V přehledu praxe uvádějte pouze pravdivé informace. S velkou pravděpodobností budete při případném osobním pohovoru dotazování na podrobnosti ohledně jednotlivých pozic i firem. Absolventi bez významné praxe mohou vypsat brigády, stáže či různé účasti na zahraničních projektech pořádaných školou. Možné je uvádět i zkušenosti z pozic, které uchazeč vykonával bez pracovní smlouvy či v rámci rodinných firem. Při uvádění přehledu pracovních zkušeností je vhodné u každé uvést následující: časové rozmezí působení v dané firmě či na dané pozici; o uvádí se měsíc a rok zahájení a ukončení pokud je působení delší jak cca 1,5 roku, uvádí se pouze roky; o pokud je uchazeč stále zaměstnán, u termínu ukončení se uvádí slovní komentář: např současnost, 2011 dosud; název firmy; o pokud firma není všeobecně známa, je vhodné uvést i obor činnosti; název pozice;

26 26 Rozvoj kariéry náplň práce; o uvádíme stručně s relevancí na požadavky zaměstnavatele u poptávané pozice; o uvádíme pouze u pozic, které souvisí s pozicí, o kterou se ucházíme; reference kontakt na odpovědnou osobu, která může budoucímu zaměstnavateli zhodnotit působení na předchozím místě, reference podtrhují věrohodnost uchazeče a téměř vždy jsou budoucím zaměstnavatelem využity, a to jako poslední krok před rozhodnutím o přijetí uchazeče (týká se tedy posledního kola výběru a cca dvou až tří uchazečů); o není nutno uvádět u všech pozic, nejlépe u současné či některé z předchozích; o odpovědnou osobou se rozumí některý z přímých nadřízených uchazeče; o vhodné je uvést titul, jméno a příjmení, funkci, telefonní kontakt, příp. ; o pokud z nějakých důvodů nechce uchazeč reference uvést přímo v životopise, je vhodné připojit k dané pozici, na závěr této části životopisu či do motivačního dopisu dodatek, že reference poskytnete na vyžádání; o reference mohou být samostatnou součástí životopisu; o reference mohou být i v písemné formě (např. u jednorázových projektů či zahraničních zkušeností) či prostřednictvím pracovních sociálních sítí. Z těchto údajů zaměstnavatelé vyhodnocují nejen Vaše pracovní zkušenosti, ale také míru loajality předchozím zaměstnavatelům čí míru fluktuace, u žen velmi často také mezery v kariéře značí narození dětí.

27 Rozvoj kariéry 27 Příklad uvedení praxe: 2010 současnost Novák a syn, s. r. o. (logistika, transport), asistentka vedoucího přepravy (kontakt s českými i zahraničními klienty, kompletní organizace jednotlivých zakázek včetně krizového řízení, administrativní zajištění zakázek) reference: Ing. Jan Novák, majitel, tel.: Grafické zpracování je opět plně na zvážení uchazeče časový údaj může být na začátku nebo na konci řádku, jako první se uvádí a zvýrazňuje pozice atd VZDĚLÁNÍ Uvádí se pouze vzdělání, které následovalo po dokončení základní školy. Základní škola se uvádí pouze ve výjimečných případech, kdy např. uchazeč vyššího vzdělání nedosáhl, kdy má místo základní školy souvislost s firmou či pozicí (např. je v dané lokalitě). Řazení vzdělání je vždy od nejvyššího dosaženého, což odpovídá i sestupnému řazení v čase. Při uvádění přehledu vzdělání je vhodné u každého uvést následující: časové rozmezí uvést pouze roky; pokud uchazeč stále studuje, je vhodné uvést předpokládaný rok ukončení nebo slovní vyjádření (současnost, dosud, apod.); název školy neuvádět pouze zkratky (mimo všeobecně známé, jako např. VŠE, UK), ale název školy vypsat; fakulta, studijní obor rozhodně neuvádět zkratky, názvy vypsat;

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ?

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? 1. ŽIVOTOPIS Správně napsaný životopis je klíčem k překročení prahu dveří oslovené společnosti

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Strukturovaný životopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 1. 12. 2013

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Personální písemnosti žádost o místo

Personální písemnosti žádost o místo Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti žádost o místo VY_32_INOVACE_ITP.3.13

Více

Motivační dopis O čem je motivační dopis a jakou má strukturu? Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit

Motivační dopis O čem je motivační dopis a jakou má strukturu? Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit Motivační dopis Forma: Aktuální (datum a místo vyhotovení), S vlastní adresou i adresou potenciálního zaměstnavatele, S titulkem (například přihláška o zaměstnání), Napsaný na počítači (nejlépe ve Wordu

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Motivační pracovním dopis trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Renáta Havelková

Více

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR Ing. Kateřina Šugárová Úvod Nervozita Stres Strach Nejistota Pohovor Tréma Úzkost Neznámo Rozrušení Typy přijímacích pohovorů Neformální (příjemná atmosféra, všeobecné otázky,

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Vyšší odborné školy Pomaturitní studium Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

Akademické tituly (ČR, 2013)

Akademické tituly (ČR, 2013) Akademické tituly (ČR, 2013) Čestné akademické tituly dr. h. c. (mult.) honoris causa (multa) čestný čestný át, mult. znamená, že dotyčný je držitelem více čestných átů Tento titul nelze získat na základě

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Motivační dopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 11. 2013 Vzdělávací

Více

Akademické tituly (ČR, 2011)

Akademické tituly (ČR, 2011) Akademické tituly (ČR, 2011) Čestné akademické tituly dr. h. c. (mult.) honoris causa (multa) čestný čestný át, mult. znamená, že dotyčný je držitelem více čestných átů Tento titul nelze získat na základě

Více

A b c. Vzdělávací systém v České republice

A b c. Vzdělávací systém v České republice Vzdělávací systém v České republice Vzdělávací systém v České republice Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Pomaturitní studium Vyšší odborné školy Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

Motivační dopis a životopis. Praktické školení

Motivační dopis a životopis. Praktické školení Motivační dopis a životopis Praktické školení 6 x Jak? Jak a kde hledat zaměstnání Jak sestavit motivační dopis Jak správně sestavit životopis Jak komunikovat se zaměstnavatelem a další otázky, které vás

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková MOTIVAČNÍ DOPIS VY_32_INOVACE_CJ_2_13 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti MOTIVAČNÍ DOPIS Definice, funkce, užití

Více

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová Jak napsat motivační dopis Kateřina Polreichová K čemu slouží? přehledný a pokud možno i zajímavý informuje, o jaký obor se zajímáte vysvětluje důvody vašeho zájmu nastiňuje vaše předpoklady ke studiu

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? Odborné znalosti Osobnostní charakteristiky Potenciál pracovníka Nutné stanovit si kritéria Prověřit jejich validitu a spolehlivost Zvolit vhodné metody

Více

Životopis (Curriculum vitae CV)

Životopis (Curriculum vitae CV) Mgr. Zuzana Válková Životopis (Curriculum vitae CV) Jedná se o dokument, který obsahuje přehled vzdělání, dosavadní práce, znalosti a zájmy Většinou je psán z důvodu nalezení vhodného zaměstnání Životopis

Více

Rozvoj klíčových komptencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních

Rozvoj klíčových komptencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních IMAGE LEKTORA Zpracovala: Preisslerová Miroslava Co je to image? způsob komunikace s vaším okolím image podává zprávu o vašem postavení, životním stylu a našich hodnotách způsob oblékání, volba doplňků,

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Výběrové řízení v praxi PER Personální management

Výběrové řízení v praxi PER Personální management Výběrové řízení v praxi PER Personální management Bc. DRÁBEK Drahomír 5.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH Úvod 1. Nábor pracovníků. 3 1.1. Výběr zdrojů náboru a komunikačních

Více

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU ZAMĚSTNANOST V ČR A EU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015 Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Podmínky pro podání Rok 2015 žádosti Doktorát Prezentace projektu projektu

Více

Personální písemnosti životopis

Personální písemnosti životopis Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti životopis VY_32_INOVACE_ITP.3.14

Více

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Natálie Jablonská Sušice 34 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Uveďte rok

Více

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová POŢADOVANÉ DOKUMENTY Ing. Kateřina Šugárová Dokumenty Ţivotopis Motivační (průvodní) dopis Osobní dotazník (Pomáhá zjistit konkrétní informace o uchazeči) 1. Ţivotopis neboli CV (z lat. Curriculum Vitae)

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 16 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterým se

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice,

Více

Administrativní styl

Administrativní styl Administrativní styl Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 15.10.2009 Mgr. Jitka Riedlová Administrativní styl Zaměřen na FAKTA Osobní vztah

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Nábor pracovníků 3 typy náboru: Z vnitřních zdrojů Vnější Kombinovaný

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ŽIVOTOPIS VY_32_INOVACE_CJ_2_15 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Definice životopisu administrativní styl styly

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09_15 Zaměstnání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk a svět

Více

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Akademické uznávání Profesní uznávání Instrumenty uznávání odborných kvalifikací Právní úprava uznávání odborných kvalifikací Budoucí systém

Více

Jak nalézt ideální zaměstnání

Jak nalézt ideální zaměstnání Jak nalézt ideální zaměstnání Jan Kopecký Siemens s.r.o. Siemens s.r.o., All rights reserved. Kdo jsme? Siemens 2. největší elektrotechnická společnost na světě, 400 000 zaměstnanců ve 190 zemích mnoho

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Cíl projektu: Standardizovat nástup nových absolventů lékařských fakult, optimalizovat jejich nábor, výběr, zahájení

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 1 2 Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech

Více

Vytvořili jsme pro vás seznam největších módních faux pas, kterých se dopouští mužská část naší populace.

Vytvořili jsme pro vás seznam největších módních faux pas, kterých se dopouští mužská část naší populace. Vytvořili jsme pro vás seznam největších módních faux pas, kterých se dopouští mužská část naší populace. 1. Pach místo vůně Jestli je něco, co může ženu zákonitě odpudit, je to právě nepříliš vonící mužské

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 2 Terminologie 2 slovní zásoba 5 Pozitivní adjektiva popisující

Více

Učitel, etiketa. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Učitel, etiketa. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Učitel, etiketa a kvalifikační standard RNDr. Vladimír Kostka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích anotace Příspěvek se zabývá problematikou požadavků na vystupování a chování učitele

Více

OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu

OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu Jsme státní škola zřízená Středočeským krajem, zaměřená zejména na profesní přípravu žáků pro oblast gastronomie a cestovního ruchu. Patříme

Více

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Úřední deska O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Vyhláška rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterou se stanoví

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky - Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Diplomatická akademie Rytířská 31, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 186 252, fax: +420 224 186 251 www.mzv.cz VŠEOBECNÁ VNĚJŠÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ DO DIPLOMATICKÉ

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Žádost uchazeče o zaměstnání

Žádost uchazeče o zaměstnání Žádost uchazeče o zaměstnání Vážená uchazečko, vážený uchazeči, rádi bychom Vás požádali o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit personálnímu oddělení k výběru nových zaměstnanců. Všechny

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

VY_32_INOVACE_D 10 14

VY_32_INOVACE_D 10 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace. 2. setkání

1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace. 2. setkání 1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace 2. setkání Obecné rady, než začnete hledat zaměstnání Co chcete dělat, jaké místo hledáte? Situace v oboru Dokumentace Vytvoření pracovního místa Připravování

Více

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY CEMI MBA Studies s.r.o. Mezi vodami 639/27, 143 00, Praha 4 IČ: 24133311, DIČ: CZ24133 311 E-mail: info@cemi.cz zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 181632 mající

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka MACHÁTOVÁ Název materiálu: Pravidla pro psaní textů Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 10.

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PROFESNÍ ETIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM PROFESNÍ ETIKA VÝUKOVÝ PROGRAM PROFESNÍ ETIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Úřední e-maily Označení materiálu: Datum vytvoření: 14. 3. 2014 Vzdělávací

Více

Odborný text na vysoké škole psaní seminárních prací U3V - To nejlepší z UTB

Odborný text na vysoké škole psaní seminárních prací U3V - To nejlepší z UTB Odborný text na vysoké škole psaní seminárních prací U3V - To nejlepší z UTB Základní charakteristika Tvůrčí složka Náležitosti odborných prací Esej úvaha na odborné téma Citační etika Základní charakteristika

Více

Jak na Europassživotopis. a motivační dopis. Národní centrum Europass ČR

Jak na Europassživotopis. a motivační dopis. Národní centrum Europass ČR Jak na Europassživotopis a motivační dopis Národní centrum Europass ČR Co v prezentaci najdete 1. Hlavní klady dokumentů Europass 2. Rady, co vyplnit do jednotlivých kolonek Europass-životopisu, které

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

JAK SI NAJÍT PRÁCI???

JAK SI NAJÍT PRÁCI??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK SI NAJÍT PRÁCI??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím OP LZZ

Více

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Francouzské velvyslanectví v České republice Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Studovat ve Francii [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Podmínky žádosti Rok 2012 oktorát Prezentace Francouzské

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Administrativní pracovnice / pracovník odboru Adresa a kontakty: Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování práce v dané lokalitě Kontakt. tel. a osoba: zieglerova.alena@vlada.cz

Více

ŽIVOTOPIS. Struktura informací je stejný jako u strukturovaného životopisu. Na co si dát pozor? Osobní informace. Adresní a kontaktní údaje

ŽIVOTOPIS. Struktura informací je stejný jako u strukturovaného životopisu. Na co si dát pozor? Osobní informace. Adresní a kontaktní údaje ŽIVOTOPIS Druhy životopisu: 1. kontextový životopis informace píšeme v ucelených větách a kompozične i obsahově je rozdělený do těchto částí: a.) datum narození a miesto, rodinný stav, národnost b.) přehled

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota zakázky: Lhůta pro podávání nabídek: Zahraniční stáže žáků

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP TYPY KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Bakalářská práce (spojená se získáním titulů Bc., BcA.) Diplomová práce (spojená se získáním titulů Mgr., MgA., Ing.)

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

PŘÍRUČKA PRO UCHAZEČE

PŘÍRUČKA PRO UCHAZEČE M.C.TRITON, spol. s r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 telefon: + 420 255 710 600, fax: + 420 255 710 699 e-mail: info@mc-triton.cz, www.mc-triton.cz IČ: 49622005, DIČ:CZ49622005 Kontaktní osoba: Jana

Více

VŠTE. Co znamená dynamicky se rozvíjející profesně zaměřená vysoká škola?

VŠTE. Co znamená dynamicky se rozvíjející profesně zaměřená vysoká škola? ODBORNÁ PRAXE NA VŠTE KLÍČEM K UPLATNITELNOSTI STUDENTŮ NA TRHU PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Ludmila Opekarová INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015

Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015 Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015 1 Na co jsme mysleli, když jsme to tvořili Když jsme vymýšleli nové vyhledávání na Prace.cz, kromě

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I.

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I. ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Akademický senát 1. lékařské fakulty se podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více