KATALOG SLUŽEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG SLUŽEB 2011-12"

Transkript

1 APC, Certifikační sdružení pro personál Association for Personnel Certification KATALOG SLUŽEB Podnikatelská 545, Praha 9, tel.: , fax: KVALIFIKACE A CERTIFIKACE pracovníků v oboru pracovníků v oboru NEDESTRUKTIVNÍ DEFEKTOSKOPIE (NDT) KOROZE A PROTIKOROZNÍ OCHRANY pracovníků v oboru TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ KOVŮ CERTIFIKÁT pracovníků v oboru POVRCHOVÉHO INŽENÝRSTVÍ vedoucích pracovníků v MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTECH SCHVALOVÁNÍ NDT pracovníků pro TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ dle nařízení vlády č. 26/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Směrnice EU 97/23/EC

2 Jak získat CERTIFIKÁT APC v osmi snadných krocích: JAKNATO? OSVĚDČENÍ OŠKOLENÍ 3 + PRAXE 4 PŘIHLÁŠKA KEZKOUŠCE CRTIK EFÁT ŠKOLENÍ 2 5 ZKOUŠKA APC 8 1 PŘIHLÁŠKA KEŠKOLENÍ 6 OSVĚDČENÍ OZKOUŠCE 7 ŽÁDOST OCERTIFIKÁT

3 KDO JSME A CO DĚLÁME Certifikační sdružení pro personál (Association for Personnal Certification APC) bylo založeno v roce 1995 jako zájmové sdružení právnických osob a navázalo na předchozí kvalifikační a certifikační systém pracovníků v oboru nedestruktivní defektoskopie (NDT). V současné době tvoří sdružení 48 členů z řad významných průmyslových podniků. APC je akreditováno Českým institutem pro akreditaci (ČIA, o.p.s) v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2003 Posuzování shody Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob pro následující obory: a) nedestruktivní defektoskopie (program kvalifikace a certifikace podle standardu Std- 101 až Std-301 APC), který je určen pro pracovníky NDT, kteří potřebují získat nebo si udržet kvalifikaci a certifikaci: v souladu s požadavky normy ČSN EN 473 a ISO 9712 (standard Std-101 APC) v souladu s požadavky směrnice EU pro tlaková zařízení PED 97/23/EC ve specifických činnostech NDT (standard Std-201 APC) v souladu s požadavky standardu Std-301 APC b) koroze a protikorozní ochrany (program kvalifikace a certifikace Std-401 APC) c) tepelného zpracování kovů (program kvalifikace a certifikace Std-402 APC) APC je v oboru nedestruktivní defektoskopie za ČR vybraným uznaným certifikačním orgánem EFNDT (Evropské federace pro nedestruktivní testování). Autorizace v předmětu schvalování NDT pracovníků podle směrnice pro tlaková zařízení PED 97/23/EC byla udělena UNMZ s ohledem na dodržování ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb., Notifikace APC je udělena European Commission a je možné ji najít v sekci Conformity Assessment Bodies na webových stránkách: 1

4 APC při tvorbě nových programů kvalifikace a certifikace významně spolupracuje s univerzitami a příslušnými asociacemi s cílem zabezpečit vysokou odbornou úroveň technického personálu. V současné době se zavádí nové programy kvalifikace a certifikace resp. jejich specifické oblasti a rozšiřuje se portfolium nabízených kvalifikací i z jiných než technických oblastí: program kvalifikace a certifikace 701 APC obor povrchového inženýrství program kvalifikace a certifikace dle ČSN EN 473 a ISO 9712 obor nedestruktivní defektoskopie (metody FT magnetické rozptylové toky a AT akustická emise) manažerské dovednosti Personální certifikát a průkaz o certifikaci způsobilosti uchazeč získá na základě splnění základních kritérií, které jsou definovány v příslušném standardu APC daného programu kvalifikace a certifikace. Kvalifikační a certifikační standard (Std KCS APC) je volně ke stažení na webových stránkách sdružení APC popř. na vyžádání zaslán. Pro splnění certifikačních požadavků musí být absolvováno školení v požadovaném rozsahu, úspěšně složená kvalifikační zkouška a splnění požadované praxe. Požadovaná školení a zkoušky musí být absolvovány u některého ze schválených školicích a zkušebních středisek APC. Schválená střediska jsou samostatnými právními subjekty a schválení pro svou činnost (školení, zkoušení) jim uděluje APC prostřednictvím Schvalovacího listu. Seznam schválených středisek APC s kontaktními údaji naleznete rovněž na našich webových stránkách nebo přímo v katalogu u daného programu kvalifikace a certifikace. Akreditační značka APC udělená ČIA, o.p.s. je uvedena u všech akreditovaných programů kvalifikace a certifikace. U programů, kde akreditační značka není uvedena, se na daný program kvalifikace a certifikace akreditace nevztahuje nebo není vyžadována. 2

5 OBSAH Kvalifikační a certifikační systém pro NDT pracovníky podle požadavků ČSN EN 473 a Std-101 APC 4 Zaměření školení požadavky na znalosti 6 Schvalování NDT pracovníků pro tlaková zařízení dle nařízení vlády č.26/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Směrnice EU 97/23/EC 48 Kvalifikační a certifikační systém pro pracovníky ve specifických činnostech NDT a oborech souvisejících podle požadavků Std-201 APC 49 Zaměření školení požadavky na znalosti 50 Kvalifikační a certifikační systém pro pracovníky v oboru koroze a protikorozní ochrany podle požadavků Std-401 APC 52 Zaměření školení požadavky na znalosti 54 Kvalifikační a certifikační systém pro pracovníky v oboru tepelného zpracování kovů podle požadavků Std-402 APC 55 Zaměření školení požadavky na znalosti 56 Kvalifikační a certifikační systém pro povrchové inženýrství podle požadavků Std-701 APC 57 Zaměření školení požadavky na znalosti 58 Školení vedoucích pracovníků v manažerských dovednostech 59 Školicí a zkušební střediska APC (rozdělení dle KCS) 62 Jak probíhají zkoušky 66 Ceník certifikačních úkonů APC 68 Členové APC 70 Školicí a zkušební střediska APC (rozdělení dle KCS) 3

6 Kvalifikační a certifikační systém pro NDT pracovníky podle požadavků ČSN EN 473 a Std-101 APC Jakákoliv aplikace NDT zkoušení závisí na schopnostech osob, které je provádějí a nebo jsou za ně odpovědni. K zajištění způsobilosti NDT pracovníků byl vypracován standard Std-101 APC. Povinnosti způsobilého NDT pracovníka vyžadují řádné teoretické a praktické znalosti NDT zkoušení, které provádí, specifikuje, kontroluje a vyhodnocuje. Standard byl vypracován na základě požadavků mezinárodních normativních dokumentů a to: ČSN EN 473:2009 Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení. Všeobecné zásady EN 473:2008 Qualification and certification of NDT personnel. General principles. ISO 9712:2005 Non destructive testing - Qualification and certification of personnel ČSN EN ISO/IEC 17024:2003 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob EN ISO/IEC 17024:2003 Conformity assesment General requirements for bodies operating certification of persons Kvalifikace a certifikace NDT pracovníků zahrnuje dovednosti v jedné nebo několika následujících NDT metodách a sektorech NDT metody a jejich symboly NDT metody Symbol Zkoušení vířivými proudy ET Zkoušení kapilární PT Zkoušení magnetické práškové MT Zkoušení radiografické RT Zkoušení ultrazvukem UT Zkoušení netěsností LT Zkoušení vizuální VT Zkoušení akustickou emisí AT Zkoušení magnetickými rozptylovými toky FT Omezené činnosti v metodách: Hodnocení jakosti svarů RT2we Stupeň 2 pouze pro vyhodnocování jakosti svarů bez způsobilosti vyhodnocovat radiogramy Přímé vizuální zkoušení svarů VT2dw Stupeň 2 pouze pro přímé vizuální zkoušení svarů Průmyslové sektory a jejich symboly Průmyslové sektory Symbol Výrobkové sektory Výroba kovů a kovozpracující průmysl MM c + f + t + wp Výroba a výstavba zařízení PV w + t + wp NDT služby při předprovozních a provozních zkouškách MS c + f + w + t + wp Zdvihací zařízení (Lifting Gear) LG wr 4

7 Osoba může být kvalifikována a certifikována ve 3 stupních: Stupeň 1 Kvalifikovaná a certifikovaná osoba ve stupni 1 má prokázat schopnosti provádět nedestruktivní zkoušení podle písemných instrukcí a pod dohledem personálu se stupněm 2 nebo stupněm 3. Nesmí být odpovědná za výběr použité zkušební metody nebo techniky ani za stanovení výsledků. V rozsahu způsobilosti může osoba ve stupni 1 být pověřena: nastavovat zařízení pro nedestruktivní zkoušení provádět zkoušení zaznamenávat a klasifikovat výsledky těchto zkoušek podle písemných kritérií vypracovat zprávu o výsledcích Stupeň 2 Kvalifikovaná a certifikovaná osoba ve stupni 2 má prokázat schopnosti provádět nedestruktivní zkoušení podle zavedených nebo uznávaných postupů. V rozsahu této způsobilosti může být osoba ve stupni 2 pověřena: výběrem použité NDT techniky pro zkušební metodu určením omezení použití zkušební metody zavedením norem pro NDT a specifikací do NDT instrukcí nastavit a ověřit nastavení zařízení provedením a dohledem zkoušek vysvětlit a vyhodnotit výsledky v souladu s použitými normami, předpisy nebo specifikacemi připravit písemné NDT instrukce provádět a sledovat veškeré povinnosti stupně 1 vedením personálu se stupněm 2, nebo ve stupni nižším než 2 organizovat a dokumentovat výsledky NDT zkoušek Stupeň 3 Kvalifikovaná a certifikovaná osoba ve stupni 3 má prokázat schopnosti provádět a řídit činnosti nedestruktivního zkoušení. Kvalifikací a certifikací ve stupni 3 získá osoba způsobilost pro: převzetí plné odpovědnosti za zkušební zařízení, nebo zkušební pracoviště a personál zavedení a potvrzování NDT instrukcí a postupů vysvětlování norem, směrnice, specifikací a postupů stanovování použitých speciálních metod zkoušení, NDT postupů a instrukcí provádět a sledovat všechny povinnosti stupně 1 a 2 Kvalifikovaný a certifikovaný pracovník se stupněm 3 má prokázat: způsobilost vyhodnotit a vysvětlit výsledky podle platných norem, směrnic a specifikací dostatečné praktické znalosti o používaných materiálech, výrobních a výrobkových technologií s ohledem na volbu NDT metod, určení NDT technik, a účastnit se stanovení kritérií pro přípustnost v případě, kdy nejsou jinak k dispozici všeobecné znalosti ostatních NDT metod schopnost vést personál se stupněm nižším než 3 ET 5

8 Zaměření školení požadavky na znalosti ET (Zkoušení vířivými proudy) Stupeň 1 Úvod, terminologie, účel a historie, NDT Všeobecné poznatky v NDT: Co je to zkoušení? Co je účelem NDT? Ve které fázi života produktu se NDT provádí? Jaká je jeho přidaná hodnota? Kdo může provádět NDT? Hlavní metody NDT. Zkoušení vířivými proudy definice: elektromagnetická interakce mezi snímačem a zkoušeným objektem vedoucím elektřinu, poskytující informace o fyzikálních vlastnostech zkoušeného objektu. Historie metody Terminologie EN a EN , EN ISO Fyzikální principy metody a související znalosti Pojmy nutné pro pochopení zkoušení vířivými proudy. Znalosti související s fyzikálními principy (fyzika, matematika) mohou být také předmětem zvláštního přípravného školení. Příslušné normy: EN 12084: Všeobecné zásady Základy: elektrická energie prvky: Stejnosměrný proud: proud, napětí, elektrický odpor, elektrická vodivost, Ohmův zákon, 6 měrný elektrický odpor, měrná elektrická vodivost. Jednotky, hodnoty vodivosti některých kovů. Střídavý proud: sinusový střídavý proud a napětí, amplituda, frekvence, perioda, fáze. Magnetismus: magnetické pole, siločáry, intenzita magnetického pole. Permeabilita, hustota magnetického toku (magnetická indukce). Magnetický tok. Hysterézní smyčka. Jednotky. Elektromagnetismus: magnetické pole vytvořené proudem, (drát, cívka). Jev elektromagnetické indukce, indukčnost, Indukční vazba. Indukované proudy a sekundární pole. Lenzův zákon; Distribuce vířivých proudů ve vodivých materiálech: hloubka vniku (penetrace), amplituda, fáze; charakteristická frekvence. Impedance. Znalost výrobku a možností metody a od ní odvozených technik Použití metody zkoušení vířivými proudy Rozdělení kovů; Měření fyzikálního parametru: vodivost; obsah železa, tloušťka povlaku (krycí vrstvy) atd. Zjišťování lokálních necelistvostí (trhlin, vad). Možnosti: hloubka vniku vodivé materiály Bezkontaktní, vysokorychlostní, vysokoteplotní, může být mechanizováno Techniky: jednofrekvenční, multifrekvenční, víceparametrová Zařízení Systém zkoušení vířivými proudy: přístroj, snímač, referenční měrky Příslušné normy: EN a EN Měření: absolutní, diferenciální, jiné. Zobrazování výstupů a signálů Informace před zkouškou Informace o objektu: druh, metalurgický stav, tvar. Typ a umístění předpokládaných necelistvostí (trhlin) a poloha, zatížení objektu. Rozsah zkoušky Informace o zkušebních podmínkách: teplota, vlhkost, přístupnost, dostupnost, nežádoucí rušivé signály, elektrické a/nebo magnetické poruchy (rušení) Provedení zkoušky Referenční měrky: konstrukce (provedení), výroba, skladování Provozní podmínky: budicí frekvence a v případě nutnosti pomocné frekvence rychlost snímače, vzdálenost snímače, vibrace a centrování

9 Kalibrační křivky Nastavení: postup získávání dat Vyhodnocení a záznam výsledků Záznam Protokol o zkoušce Hlediska kvality Kvalifikace personálu (podle EN 473 a ISO 9712) Ověřování funkčnosti zařízení Stupeň 2 Úvod, terminologie, účel a historie, NDT Všeobecné poznatky v NDT: Co je to zkoušení? Co je účelem NDT? Ve které fázi života produktu se NDT provádí? Jaká je jeho přidaná hodnota? Kdo může provádět NDT? Hlavní metody NDT. Zkoušení vířivými proudy definice: elektromagnetická interakce mezi snímačem a zkoušeným objektem vedoucím elektřinu, poskytující informace o fyzikálních vlastnostech zkoušeného objektu. Historie metody Terminologie EN a EN , EN ISO Fyzikální principy metody a související znalosti Pojmy nutné pro pochopení zkoušení vířivými proudy. Znalosti související s fyzikálními principy (fyzika, matematika) mohou být také předmětem zvláštního přípravného školení. Základy: elektrická energie prvky: Stejnosměrný proud: proud, napětí, elektrický odpor, elektrická vodivost, Ohmův zákon, měrný elektrický odpor, měrná elektrická vodivost. Jednotky, hodnoty vodivosti některých kovů. Střídavý proud: sinusový střídavý proud a napětí, amplituda, frekvence, perioda, fáze Vektorové zobrazení Magnetismus: magnetické pole, siločáry, intenzita magnetického pole. Permeabilita, hustota magnetického toku (magnetická indukce). Magnetický tok. Hysterézní smyčka. Jednotky. Diamagnetismus, paramagnetismus, feromagnetismus Elektromagnetismus: magnetické pole vytvořené proudem, (vodičdrát, cívka). Jev elektromagnetické indukce, indukčnost, vzájemná indukce. Elektromagnetická vazba Indukované proudy a sekundární pole Lenzův zákon Rozložení vířivých proudů ve vodivých materiálech: Rovinná (planární) vlna, standardní hloubka vniku, amplituda, fáze; Válcové (cylindrické) vodiče: charakteristická frekvence Impedance Zobrazení v komplexní rovině Impedanční diagram Znalost výrobku a možností metody a od ní odvozených technik Necelistvosti (trhliny) vzniklé při výrobě (typické vady) Necelistvosti (trhliny) vzniklé při provozu (vady) Vlastnosti materiálu ovlivňující zkoušení vířivými proudy: vodivost, permeabilita Vlastnosti objektu ovlivňující zkoušení vířivými proudy: stav (stav povrchu, tepelné zpracování, zpracování za studena, teplota, atd.), tvar, tloušťka stěny, přístupnost Zkoušené objekty (výrobky): polotovary, potrubí, trubky výměníku tepla, mechanické součásti (např. automobilový, železniční, letecký průmysl) svary Použití metody zkoušení vířivými proudy; Rozdělení kovů Měření fyzikálního parametru: vodivost; obsah železa, tloušťka povlaku (krycí vrstvy) atd. Zjišťování lokálních necelistvostí (vad). Možnosti: 7

10 hloubka vniku, vodivé materiály Bezkontaktní, vysokorychlostní, vysokoteplotní, může být mechanizováno Techniky: jednofrekvenční, multifrekvenční, víceparametrová. Metoda vzdáleného pole. Předpisy a normy Zařízení Systém zkoušení vířivými proudy: přístroj, snímač, referenční měrky. Příslušné normy: EN a EN Indikační přístroj pro všeobecné použití: základní funkce Indikační přístroje pro specifické použití Funkce snímače: kombinované, s oddělením přenosu a příjmu Typ snímače: povrchová, koaxiální Různé konstrukce (provedení) snímačů Měření: absolutní, diferenciální, jiné Zobrazování výstupů a signálů Referenční měrky: materiál, konstrukce (provedení), výroba, skladování Mechanizovaná zařízení Předpisy a normy Informace před zkouškou Informace o objektu: druh, metalurgický stav, tvar. Typ a umístění předpokládaných necelistvostí (trhlin) a poloha, zatížení objektu. Rozsah zkoušky 8 Informace o zkušebních podmínkách: teplota, vlhkost, přístupnost, dostupnost, nežádoucí rušivé signály, elektrické a/nebo magnetické poruchy (rušení) Příprava písemných instrukcí Provedení zkoušky Referenční měrky: konstrukce (provedení), výroba, skladování Snímače: výběr Provozní podmínky budicí frekvence a v případě nutnosti pomocné frekvence rychlost snímače, vzdálenost snímače, vibrace a centrování Kalibrační křivky Nastavení: postup získávání dat Vyhodnocení a záznam výsledků Hodnocení: Posouzení charakteru indikací: jednofrekvenční analýza, multifrekvenční analýza, proces analýzy dat Záznam Zaznamenaný stupeň Protokol o zkoušce Závěrečné hodnocení Kritéria přípustnosti. Předpisy, normy Hlediska kvality Kvalifikace personálu (podle EN 473 a ISO 9712) Ověřování funkčnosti zařízení Písemné instrukce Zpětná sledovatelnost dokumentů Vývoj Všeobecné informace Stupeň 3 Úvod, terminologie, účel a historie, NDT Všeobecné poznatky v NDT: Co je to zkoušení? Co je účelem NDT? Ve které fázi života produktu se NDT provádí? Jaká je jeho přidaná hodnota? Kdo může provádět NDT? Hlavní metody NDT. Zkoušení vířivými proudy definice: elektromagnetická interakce mezi snímačem a zkoušeným objektem vedoucím elektřinu, poskytující informace o fyzikálních vlastnostech zkoušeného objektu Historie metody Terminologie EN a EN , EN ISO Fyzikální principy metody a související znalosti Pojmy nutné pro pochopení zkoušení vířivými proudy. Znalosti související s fyzikálními principy

11 (fyzika, matematika) mohou být také předmětem zvláštního přípravného školení. Základy: Elektrická energie: Stejnosměrný proud: proud, napětí, elektrický odpor, elektrická vodivost, Ohmův zákon, měrný elektrický odpor, měrná elektrická vodivost. Jednotky, hodnoty vodivosti některých kovů. Střídavý proud: sinusový střídavý proud a napětí, amplituda, frekvence, perioda, fáze Vektorové zobrazení Magnetismus: magnetické pole, siločáry, intenzita magnetického pole Permeabilita, hustota magnetického toku (magnetická indukce) Magnetický tok. Hysterézní smyčka. Magnetický odpor. Jednotky. Diamagnetismus, paramagnetismus, feromagnetismus Elektromagnetismus: Magnetické pole vytvořené proudem, (vodičdrát, cívka). Jev elektromagnetické indukce, indukčnost, vzájemná indukce. Elektromagnetická vazba. Indukované proudy a sekundární pole Lenzův zákon Rozložení vířivých proudů ve vodivých materiálech: planární vlna, standardní hloubka vniku, amplituda, fáze Válcové (cylindrické) vodiče: charakteristická frekvence Impedance Zobrazení v komplexní rovině Impedanční diagram Znalost výrobku a možností metody a od ní odvozených technik Necelistvosti (trhliny) vzniklé při výrobě (typické vady) Necelistvosti (trhliny) vzniklé při provozu (vady) Vlastnosti materiálu ovlivňující zkoušení vířivými proudy: vodivost, permeabilita Vlastnosti objektu ovlivňující zkoušení vířivými proudy: stav (stav povrchu, tepelné zpracování, zpracování za studena, teplota, atd.), tvar, tloušťka stěny, přístupnost Použití metody zkoušení vířivými proudy Rozdělení kovů Měření fyzikálního parametru: vodivost; obsah železa, tloušťka povlaku (krycí vrstvy) atd. Zjišťování lokálních necelistvostí (vad) Možnosti: hloubka penetrace, vodivé materiály; bezkontaktní, vysokorychlostní, vysokoteplotní, může být mechanizováno Techniky: jednofrekvenční, multifrekvenční, víceparametrová. Metoda vzdáleného pole. Předpisy a normy Zařízení Systém zkoušení vířivými proudy: přístroj, snímač, referenční měrky Příslušné normy: EN a EN Indikační přístroj pro všeobecné použití: základní funkce Indikační přístroje pro specifické použití Funkce snímače: kombinovaný snímač (dvoufunkční snímač) nebo s odděleným buzením a snímáním Typ snímače: příložný, průchozí Různé konstrukce (provedení) snímačů Měření: absolutní, diferenciální, jiné Zobrazování výstupů a signálů Referenční měrky: materiál, konstrukce (provedení), výroba, skladování Mechanizovaná zařízení Předpisy a normy Informace před zkouškou Informace o objektu: druh, metalurgický stav, tvar. Typ a umístění předpokládaných necelistvostí (trhlin) a poloha, zatížení objektu. Rozsah zkoušky Informace o zkušebních podmínkách: teplota, vlhkost, přístupnost, dostupnost, nežádoucí rušivé signály, elektrické a/nebo magnetické poruchy (rušení) Použití jiných NDT metod Předpisy, normy, specifikace Provedení zkoušky Referenční měrky: konstrukce (provede- 9

12 ní), výroba, skladování Snímače: výběr nebo konstrukce (provedení) Provozní podmínky: budicí frekvence a v případě nutnosti pomocné frekvence rychlost snímače, vzdálenost snímače, vibrace a centrování Kalibrační křivky Nastavení: postup získávání dat Vyhodnocení a záznam výsledků Hodnocení: Posouzení charakteru indikací: jednofrekvenční analýza, multifrekvenční analýza, proces analýzy dat Záznam Zaznamenaný stupeň Protokol o zkoušce Závěrečné hodnocení Kritéria přípustnosti Významnost necelistvostí Předpisy, normy Hlediska kvality Kvalifikace personálu (podle EN 473 a ISO 9712) Ověřování funkčnosti zařízení Struktura pracovních postupů Zpětná sledovatelnost dokumentů Jiné kvalifikační a certifikační systémy NDT 10 Přehled použití NDT a výrobkových norem Vývoj Skupinový snímač (array) Impulzní vířivé proudy Neinduktivní techniky: Magneto-optické zobrazování, SQUID, obří magneto-rezistentní Zobrazování Modelování PT (Zkoušení kapilární metodou) Stupeň 1 Úvod terminologie, účel a historie, NDT Historie Účel Terminologie Skupina zkušebních prostředků EN ISO Penetrant Vývojka Mezičištění - odstranění přebytku penetrantu Příklad kontrolní měrky Fyzikální principy metody a související znalosti Příslušné normy: EN 571-1: Všeobecné zásady viskozita výron bod vzplanutí emulgace penetrantu barevný kontrastní a fluorescenční penetrant Znalost výrobku a možností metody a od ní odvozených technik Typické vady v závislosti na výrobním procesu (výkovky, odlitky, válcované výrobky, svařování, atd.) Zařízení Konstrukce a provoz instalací a jednotek: Aerosolové spreje Ponořovací zařízení; nanášení štětcem; zdroje světla; měřící přístroje a kontrolní měrky (EN a EN ) Podmínky prohlížení (EN ISO 3059) Informace před zkouškou Ověření, zda zkoušený objekt je ve stavu vhodném pro zkoušení Jsou k dispozici písemné instrukce Zkouška Provedení zkoušky: Podle písemných instrukcí Vyhodnocení a záznam výsledků Protokol o zkoušce: svařování podle EN odlitky podle EN ;

13 výkovky podle EN válcované výrobky Podmínky prohlížení podle EN ISO Kontrolní měrka č. 2 (podle EN ISO ) Ověření kvality indikací Jednoduchý záznam vad svaru, výkovku, válcovaného výrobku a odlitku Závěrečné hodnocení Hodnocení necelistvostí: hloubka, šířka, tvar, poloha, orientace Hlediska kvality Kvalifikace personálu (podle EN 473 a ISO 9712) Ověřování funkčnosti zařízení Ochrana životního prostředí a bezpečnost Likvidace chemikálií: penetrantů vývojky emulgátoru Postup odstranění přebytečného materiálu Bezpečnostní list Stupeň 2 Úvod terminologie, účel a historie, NDT Historie Účel Terminologie Skupina zkušebních prostředků EN ISO Stupeň citlivosti Post-emulgační penetrant Dvouúčelový (duální) penetrant pozadí Fyzikální principy metody a související znalosti Příslušné normy: EN 571-1: všeobecné zásady viskozita výron kapilarita bod vzplanutí emulgace penetrantu Znalost výrobku a možností metody a od ní odvozených technik Typické vady v závislosti na výrobním procesu (výkovky, odlitky, válcované výrobky, svařování, atd.) Zařízení Konstrukce a provoz instalací a jednotky: Elektrostatické stříkání; čeřící lázeň Aerosolové spreje Ponořování zařízení; nanášení štětcem; zdroje světla, měřící přístroje a kontrolní měrky (EN a EN ) Podmínky prohlížení (EN ISO 3059) Informace před zkouškou Informace o zkoušeném objektu, příprava písemných instrukcí Identifikace nebo označení Materiál, rozměry, oblast použití Druh skupiny zkušebních prostředků, katalog vad Podmínky zkoušky Použité normy a předpisy, týkající se zkoušeného výrobku Zkouška Příprava a provedení zkoušky: Příprava písemných instrukcí podle EN , EN , EN 1289 Vyhodnocení a záznam výsledků Kontrola protokolu o zkoušce: svařování podle EN odlitky podle EN výkovky podle EN Základy hodnocení: Podmínky prohlížení podle EN ISO 3059 Kontrolní měrka č. 1 a 2 podle EN ISO Jiné použité kontrolní měrky Kalibrace zkušebních přístrojů Protokol o kontrole šarže Hodnocení: Ověření kvality indikací Záznam zjištěných necelistvostí podle EN ISO 23277, EN , EN

14 Závěrečné hodnocení Hodnocení necelistvostí: Vliv výroby a materiálu Hlediska kvality Kvalifikace personálu (podle EN 473 a ISO 9712) Ověřování funkčnosti zařízení Písemné instrukce Zpětná sledovatelnost dokumentů Přehled použití NDT a výrobkových norem Ochrana životního prostředí a bezpečnost Likvidace chemikálií: Penetrant Vývojka Emulgátor Postup odstranění přebytečného materiálu Bezpečnostní list (seznam bezpečnostních údajů) Metoda s aktivním uhlíkem; ultrafiltrační metoda UV-záření; elektrické nebezpečí Likvidace odpadu podle národních předpisů Vývoj Speciální zařízení Zařízení v automobilovém průmyslu (příklady) 12 Stupeň 3 Úvod terminologie, účel a historie, NDT Historie Účel Terminologie Skupina zkušebních prostředků EN ISO Stupeň citlivosti Post-emulgační penetrant Dvouúčelový (duální) penetrant Pozadí Fyzikální principy metody a související znalosti Příslušné normy: EN 571-1: všeobecné zásady fyzikální principy metody povrchové napětí viskozita úhel dotyku tlak par (odpařování) Znalost výrobku a možností metody a od ní odvozených technik Typické vady v závislosti na výrobním procesu (výkovky, odlitky, válcované výrobky, svařování, atd.) Zařízení Konstrukce a provoz instalací a jednotky: Poloautomatické a automatizované systémy Elektrostatické systémy; čeřící lázeň Aerosolové spreje Ponořování zařízení; nanášení štětcem; zdroje světla, měřící přístroje a kontrolní měrky (podle různých norem, např. EN ISO ) Podmínky prohlížení (EN ISO 3059) Informace před zkouškou Příprava písemných pokynů Identifikace nebo označení Materiál, rozměry, oblast použití Druh skupiny zkušebních prostředků, katalog vad Podmínky zkoušky Použité normy a předpisy, týkající se zkoušeného výrobku Zkouška Příprava zkoušky: Podle EN Vyhodnocení a záznam výsledků Písemný postup kontroly protokolu o zkoušce: svařování podle EN odlitky podle EN výkovky podle EN Základy hodnocení: podmínky prohlížení podle EN ISO 3059 Kontrolní měrka č. 1 a 2 podle EN ISO Jiné použité kontrolní měrky Kalibrace zkušebních přístrojů

15 Hodnocení: Ověření kvality indikací Závěrečné hodnocení Hodnocení necelistvostí: hloubka, šířka, tvar, poloha, orientace Hlediska kvality Kvalifikace personálu (podle EN 473 a ISO 9712) Ověřování funkčnosti zařízení Struktura pracovních postupů Zpětná sledovatelnost dokumentů Jiné kvalifikační a certifikační systémy NDT Přehled použití NDT a výrobkových norem Ochrana životního prostředí a bezpečnost Likvidace chemikálií: penetrant vodou rozpustný čistič, vývojka Bezpečnostní list (seznam bezpečnostních údajů) UV-záření; elektrické nebezpečí Přehled použitelných NDT aplikací a norem na výrobek Vývoj Kreativní (tvůrčí) a inovační zařízení, speciální zařízení Zařízení v automobilovém průmyslu (příklady) Zařízení pro zkoušení trubek MT (Zkoušení magnetickou metodou práškovou) Stupeň 1 Úvod terminologie, účel a historie, NDT Úvod Zkoušení magnetickou metodou práškovou Použitelnost a omezení Historie Terminologie (EN ) Fyzikální principy metody a související znalosti Základní fyzikální jevy (všeobecný popis): Elektrické obvody, typické hodnoty, jednotky Magnetické obvody, typické hodnoty, jednotky Magnetické pole vytvářené elektrickými obvody Průchod toku z magnetického do nemagnetického prostředí Magnetický tok na necelistvosti Vliv hloubky a orientace magnetické necelistvosti na její zjištění Magnetické vlastnosti materiálů Nemagnetické materiály Magnetické materiály. Curieův bod Příslušné normy: EN ISO : Všeobecné principy Znalost výrobku a možností metody a od ní odvozených technik Typické necelistvosti v závislosti na výrobním procesu (svařování, kování, lití, válcování) Parametry zkoušení: magnetizace, zkušební prostředky a kontrola zkušebních prostředků Zařízení Magnetizační zařízení Podmínky prohlížení Měření a kalibrace Demagnetizace (odmagnetování) Příslušné normy: EN ISO a EN ISO Informace před zkouškou Použití písemných instrukcí Zkouška Zkoušení podle písemných pokynů: Příprava povrchu Čištění, obrábění Použití kontrastní barvy (kontrastní nátěr) Magnetizace, typy a doba aplikace Aplikace zkušebního prostředku (detekční látky); záznam vad Technika kontinuální magnetizace Technika remanentní magnetizace Mřížka a pokrytí Kontrola podmínek magnetizace Ošetření komponentů po zkoušce: 13

16 Zbytkové pole Základní princip demagnetizace (odmagnetování) Demagnetizace (odmagnetování). Průmyslové metody demagnetizace. Čistění komponentů Hodnocení a záznam Klasifikace indikací: svařování podle (nyní EN ISO odlitky podle EN 1369 výkovky podle EN válcované výrobky Podmínky prohlížení podle kontrolní měrky Ověření kvality indikací (EN ISO 3059) Jednoduchých záznam vad u svaru, výkovku, válcovaného výrobku a odlitku Hlediska kvality Kvalifikace personálu (podle EN 473 a ISO 9712) Ověřování funkčnosti zařízení Ochrana životního prostředí a bezpečnost Ochrana zdraví: Nebezpečí spojená s elektrickým proudem Nebezpečí spojená s produkty (magnetické inkousty) Nebezpečí spojená s ultrafialovým zářením Likvidace kapalných odpadů a podmínky 14 prostředí (koncepce) Bezpečnostní list Stupeň 2 Úvod terminologie, účel a historie, NDT Úvod Zkoušení magnetickou metodou práškovou Použitelnost a omezení Historie Terminologie (EN ) Fyzikální principy metody a související znalosti Základní fyzikální jevy Elektrické obvody, typické hodnoty, jednotky Magnetické obvody, typické hodnoty, jednotky Magnetické pole vytvářené elektrickými obvody Nedefinovaný řádkový (přímočarý) vodič Dlouhá magnetizační cívka Krátká nebo desková magnetizační cívka Průchod toku z magnetického do nemagnetického prostředí Kontinuita HT (HT-vysokého napětí) Kontinuita BN Magnetický tok na necelistvosti Vliv geometrie (hloubka, tloušťka a orientace) a orientace magnetické necelistvosti na její zjistitelnost Magnetické vlastnosti Označení slitin Nemagnetické materiály Magnetické materiály Oblast použití Curieův bod Křivka prvotní magnetizace Hysteresní smyčka a významné body Magnetické vlastnosti ocelí Znalost výrobku a možností metody a od ní odvozených technik Typické necelistvosti svaru, výkovku, válcovaném produktu a odlitku a jejich indikace Parametry zkoušení: magnetizace, zkušební prostředky a kontrola zkušebních prostředků Zařízení Různé typy Ruční elektromagnet (jho) Přenosný Stacionární magnetizační přístroj Automatické a robotizované s automatickou detekcí (magnetické rozptylové pole) Zdroje světla a podmínky osvětlení Příslušenství Indikátory toku a produktů Přístroje pro měření intenzity pole Fotometry a radiometry Zvážení výběru zařízení (EN ISO a EN ISO )

17 Faktory, které je třeba vzít v úvahu, materiály a součásti, které je třeba kontrolovat, zóny, které je třeba zkontrolovat, cíl zkoušení, místo a prostředí Výběr techniky; typ proudu; technika magnetického toku (otevřený a uzavřený obvod) Technika průchodem proudu tok indukovaného proudu, kombinované systémy, kombinovaná magnetizace a točivé pole Informace před zkouškou Identifikace nebo označení materiálu: druh výroby katalog vad Podmínky zkoušení a použité normy: přístupnost infrastruktura jednotlivé podmínky zkoušení uživatelská norma Přehled Normy a předpisy vztahující se na zkoušené vzorky Kritéria přípustnosti Příprava písemných instrukcí Dokumenty Prezentace norem, předpisů a postupů Zkouška Zkoušení Příprava povrchu Čištění, obrábění Použití kontrastní barvy (kontrastní nátěr) Magnetizace, typy a doba aplikace Aplikace zkušebního prostředku (detekční látky); záznam vad Technika kontinuální magnetizace Technika remanentní magnetizace Mřížka a pokrytí Kontrola podmínek magnetizace Ošetření komponentů po zkoušce: Zbytkové pole. Podmínky požadované demagnetizace (odmagnetování). Úroveň zbytkového pole. Základní princip demagnetizace (odmagnetování) Demagnetizace (odmagnetování). Průmyslové metody demagnetizace a vliv zemského magnetického pole. Čistění komponentů Hodnocení a záznam Protokol o zkoušce Kontrola protokolu o zkoušce Základy hodnocení; Podmínky prohlížení (EN ISO 3059) podle kontrolní měrky, jiné použité kontrolní měrky; kalibrace zkušebních přístrojů; protokol o zkoušce šarže Hodnocení a ověření kvality indikací. Zaznamenání vad podle nyní EN ISO 17638, EN 1369, EN Závěrečné hodnocení Hodnocení necelistvostí: vliv výroby a materiálu Hlediska kvality Kvalifikace personálu (podle EN 473 a ISO 9712) Ověřování funkčnosti zařízení Písemné instrukce Zpětná sledovatelnost dokumentace Přehled použití NDT a výrobkových norem Ochrana životního prostředí a bezpečnost Ochrana zdraví: Nebezpečí spojená s elektrickým proudem Nebezpečí spojená s produkty (magnetická stopa) Nebezpečí spojená s ultrafialovým zářením Likvidace kapalných odpadů a podmínky prostředí (koncepce) Bezpečnostní list Vývoj Speciální instalace a zařízení Stupeň 3 Úvod terminologie, účel a historie, NDT Úvod Zkoušení magnetickou metodou práškovou Použitelnost a omezení Historie Terminologie (EN ) 15

18 Fyzikální principy metody a související znalosti Základy Diamagnetismus Paramagnetismus Ferromagnetismus Ferromagnetismus Vlastnosti a měření magnetických polí Magnetické pole H magnetická indukce B Hysteresní smyčka a významné body Vliv teploty na magnetické vlastnosti Princip zkoušení magnetickou metodou práškovou Vliv rozhraní mezi magnetickým a nemagnetickým prostředím Kontinuita HT (HT-vysokého napětí) Kontinuita BN Vliv orientace necelistvosti na magnetický tok Chování magnetické částice v blízkosti magnetického toku Vliv geometrie (hloubka, tloušťka a orientace) na zjistitelnost Magnetické vlastnosti hlavních ferromagnetických slitin Magnetické pole H, magnetická indukce B, relativní magnetická permeabilita µr, koercitivní síla Hc, elektrický odpor. Vliv složení, tepelného zpracování a mechanického zpevňování oceli Vliv mechanického zpevňování. Vliv tepelného zpracování 16 Zvláštní slitiny: např. Permalloy, Invar, Inconel Znalost výrobku a možností metody a od ní odvozených technik Typické necelistvosti svaru, výkovku, válcovaném produktu a odlitku a jejich indikace Parametry zkoušení: magnetizace, zkušební prostředky a kontrola zkušebních prostředků Zařízení Mobilní nebo stacionární zařízení používající techniku magnetického toku nebo techniku průchodu proudu Automatické a robotizované s automatickou detekcí (magnetické rozptylové pole) Příslušné normy: EN ISO a EN ISO Informace před zkouškou Identifikace nebo označení materiálu: druh výroby katalog vad Podmínky zkoušení a použité normy: přístupnost infrastruktura, jednotlivé podmínky zkoušení uživatelská norma Přehled Normy a předpisy vztahující se na zkoušené vzorky Kritéria přípustnosti Příprava písemných instrukcí Dokumenty Prezentace norem, předpisů a postupů Zkouška Zkoušení Příprava dílů a vliv jakosti povrchu Magnetizační prostředky. Hodnoty parametrů. Technika kontinuální nebo simultánní magnetizace. Technika remanentní magnetizace. Indikátory toku (proudu). Výběr zkušebního prostředku. Indikátory výrobku. Ošetření komponentů po zkoušce: Demagnetizace (odmagnetování) Princip, minimální hodnota magnetického pole při demagnetizaci, frekvence, povrchový jev a výpočet magnetizační cívky Intenzita zbytkového pole podle dalšího použití materiálu Vliv zemského magnetického pole Čistění komponentů Hodnocení a záznam Protokol o zkoušce Písemný postup s kontrolou protokolů o zkouškách: svařování podle nyní EN ISO odlitky podle EN 1369 výkovky podle EN válcované výrobky Základy hodnocení; podmínky prohlížení

19 (EN ISO 3059) podle kontrolní měrky, jiné použité kontrolní měrky; kalibrace zkušebních přístrojů Hodnocení a ověření kvality indikací Závěrečné hodnocení Hodnocení necelistvostí: vliv výroby a materiálu Hlediska kvality Kvalifikace personálu (podle EN 473 a ISO 9712) Ověřování funkčnosti zařízení Struktura pracovních postupů Zpětná sledovatelnost dokumentace Jiné kvalifikační a certifikační systémy NDT Přehled použití NDT a výrobkových norem Ochrana životního prostředí a bezpečnost Ochrana zdraví Nebezpečí spojená s elektrickým proudem Nebezpečí spojená s produkty (magnetická stopa) Nebezpečí spojená ultrafialovým zářením Likvidace kapalných odpadů a podmínky prostředí (koncepce) Škodlivost a toxicita produktů Čištění a vyřazování kapalných odpadů, podmínky prostředí Požární nebezpečí Nebezpečí spojená ultrafialovým zářením Vývoj Nové techniky Kreativní a inovační instalace RT (Radiografické zkoušení) Stupeň 1 Úvod terminologie, účel a historie, NDT Historie Účel Terminologie: elektromagnetické záření energie dávka intenzita dávky Fyzikální principy metody a související znalosti Vlastnosti rentgenového záření a záření gama Příslušné normy: ČSN EN 444 ( ): Nedestruktivní zkoušení Základní pravidla pro radiografické zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama Přímočaré šíření Účinky záření Schopnost průniku záření Generování rentgenového záření Funkce rentgenky Proud na rentgence I Vysoké napětí U: vlivy na dávku a energii záření Vznik γ-záření Radioizotop Ir 192, Co 60, Se 75 Aktivita: poločas rozpadu vlastnosti γ-zdrojů životnost energie aktivita rozměry zdroje Interakce záření s hmotou zeslabení absorpce primární záření rozptýlené záření vliv prozařované tloušťky Typ materiálu Energie Polotloušťka Desetinná tloušťka Vlastnosti filmových systémů a fólií Konstrukce: podložka filmu emulze bromid stříbrný zrnitost a distribuce Vyvolávání: Vlastnosti filmů: citlivost zrnitost 17

20 kontrast optická hustota (zčernání) třídy filmového systému Filmové fólie: typy filmových fólií zesilovací účinek účinek filtrace kontakt (spojení) film folie Geometrie radiografické expozice Geometrická neostrost: vzdálenost objekt film velikost ohniska (d) vzdálenost objekt zdroj Vzdálenost zdroj film Znalost produktu a možností metody a od ní odvozených technik Typické vady (nespojitosti) svarů Typy vad (nespojitosti) podle EN ISO 6520 Typické vady odlitků Typy vad Vliv na zjistitelnost: typ vad velikost orientace Rozsah zobrazené tloušťky Počet expozic Zařízení Konstrukce a ovládání (provoz) rentgenových přístrojů Stacionární systémy 18 Mobilní přístroj Rentgenky: skleněná a metal-keramická rentgenka Konstrukce rentgenek: běžná (standardní) rentgenka rentgenka s tyčovou anodou rentgenka s krátkou anodou Chlazení: plynem vodou olejem Ohnisko Vysoké napětí, maximální proud Expoziční doba Clona (rentgenky) Bezpečnostní obvod Návod k obsluze Konstrukce a ovládání (provoz) gama zařízení: ochranný kryt (pouzdro), stínění třída P/M typ A/B (přeprava) nosič zářiče a pouzdro zářiče Uzavřený radioaktivní materiál manipulační zařízení propojovací příslušenství dálkové ovládání kolimace montážní vybavení Návod k obsluze Odkazy na národní požadavky a bezpečnostní opatření Příslušenství pro radiografické zkoušení Vybavení (zařízení): pásmo s olověnými značkami (olověné pásmové měřítko) magnetické držáky olověné stínící fólie gumové pásy atd. zařízení (přístroj) na ochranu proti radiaci Informace před zkouškou Písemné postupy Informace o zkoušeném objektu Rozměry objektu Třída radiografické techniky Zařízení, která budou použita Uspořádání expozice Rozsah zkušebního (20 % kontrola) značení Zkouška Proces vyvolávání Temná komora: provedení vývojka vodní lázeň ustalovací lázeň finální vodní lázeň sušení Příprava a regenerace lázní Použití filmových proužků (pásů) podle EN 584-2: chyby při vyvolávání filmu Zkoušení svarových spojů podle EN 1435

Seznam platných norem NDT k 31.12.2011

Seznam platných norem NDT k 31.12.2011 Seznam platných norem NDT k 31.12.2011 Stupeň Znak Číslo Název Dat. vydání Účinnost Změny ČSN EN 015003 10256 Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Kvalifikace a způsobilost pracovníků nedestruktivního

Více

DOPORUČENÁ LITERATURA KE KVALIFIKAČNÍM A RECERTIFIKAČNÍM ZKOUŠKÁM:

DOPORUČENÁ LITERATURA KE KVALIFIKAČNÍM A RECERTIFIKAČNÍM ZKOUŠKÁM: DOPORUČENÁ LITERATURA KE KVALIFIKAČNÍM A RECERTIFIKAČNÍM ZKOUŠKÁM: A. PRACOVNÍCI NEDESTRUKTIVNÍHO ZKOUŠENÍ KVALIFIKAČNÍ A CERTIFIKAČNÍ SYSTÉM (KCS) PODLE POŽADAVKŮ STANDARDU STD-101 APC (ČSN EN 473) 1.

Více

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 (zpracováno podle Věstníků ÚNMZ do č. včetně) Vzdělávání pracovníků v NDT: ČSN EN 473 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace

Více

DOM - ZO 13, s.r.o., školící středisko NDT. TD401-F701 Osnova kurzů NDT

DOM - ZO 13, s.r.o., školící středisko NDT. TD401-F701 Osnova kurzů NDT Strana: 1/6 Obsah Seznam normativních dokumentů pro školení pracovníků NDT...2 Vizuální kontrola svařované výrobky...3 Osnova kurzu pro VT stupeň 1...3 Osnova kurzu pro VT stupeň 2...5 Nejbližší termín

Více

EDDY CURRENT TESTING ÚVOD DOPORUČENÉ MATERIÁLY DEFINICE URČENÍ DÉKLA ŠKOLENÍ. Sylabus pro kurzy metody vířivých proudů dle systému ISO 9712 1 / 7

EDDY CURRENT TESTING ÚVOD DOPORUČENÉ MATERIÁLY DEFINICE URČENÍ DÉKLA ŠKOLENÍ. Sylabus pro kurzy metody vířivých proudů dle systému ISO 9712 1 / 7 EDDY CURRENT TESTING Sylabus pro kurzy metody vířivých proudů dle systému ISO 9712 ET PROCES SYSTÉM METODA STUPEŇ / TECHNIKA SEKTOR CODE PLATNÉ OD ZPRACOVAL NDT 9712 ET 1, 2, 3 MS, t - 4 / 2015 ROXER ÚVOD

Více

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009 Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009 (zpracováno podle Věstníků ÚNMZ do č.07/2009 včetně) Přehled norem pro NDT uvádí současný stav zavedených evropských (EN) a mezinárodních (ISO) nebo

Více

VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1

VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 2 VÍŘIVÉ PROUDY ÚVOD Vířivé proudy tvoří druhou skupinu v metodách, které využívají ke zjišťování vad materiálu a výrobků působení elektromagnetického pole. Na rozdíl od metody

Více

PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů

PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů identifikace firmy (včetně tel., faxu popř. e-mail.adresy, IČO) PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů oprávněný pracovník: č.povolení SÚJB: platnost: Protokol

Více

Ultrazvuková defektoskopie. M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman

Ultrazvuková defektoskopie. M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman Ultrazvuková defektoskopie M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman Praha 2011 ISBN 978-80-254-6606-3 2 OBSAH 1. Předmluva 7 2. Základní pojmy 9 2.1. Fyzikální základy ultrazvuku a akustické veličiny 9

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Seznam technických norem pro oblast svařování 3/2016

Seznam technických norem pro oblast svařování 3/2016 Označení normy Název normy Poznámky ČSN EN ISO 3834-1 Požadavky na jakost Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost ČSN EN

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

Nedestruktivní defektoskopie

Nedestruktivní defektoskopie Nedestruktivní defektoskopie Technologie údržeb a oprav strojů Obsah Vizuální prohlídky Kapilární metody Magnetické práškové metody Ultrazvukové metody Radiodefektoskopické metody Infračervené metody Optická

Více

5. Radiografické určení polohy, profilu výztuže

5. Radiografické určení polohy, profilu výztuže 5. Radiografické určení polohy, profilu výztuže 5.1. Úvod Radiografický průzkum uložení a profilu jednotlivých prutů výztuže je vhodný především v silně vyztužených železobetonových konstrukcích, v nichž

Více

Česká svářečská společnost ANB Czech Welding Society ANB (Autorised National Body for Welding Personnel and Company Certification) IČO: 68380704

Česká svářečská společnost ANB Czech Welding Society ANB (Autorised National Body for Welding Personnel and Company Certification) IČO: 68380704 Normy pro tavné Aktuální stav 11/2014 Požadavky na jakost při tavném EN ISO 3834-1 až 5 CEN ISO/TR 3834-6 Obloukové Skupiny materiálu CEN ISO/TR 15608 ISO/TR 20173 Doporučení pro EN 1011-1 (ISO/TR 17671-1)

Více

Std - 402 Číslo ev. kopie : STANDARD KVALIFIKACE A CERTIFIKACE PRACOVNÍKŮ V OBORU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ KOVŮ

Std - 402 Číslo ev. kopie : STANDARD KVALIFIKACE A CERTIFIKACE PRACOVNÍKŮ V OBORU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ KOVŮ Číslo dokumentu: Číslo listu 1 / 12 STANDARD KVALIFIKACE A CERTIFIKACE PRACOVNÍKŮ V OBORU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ KOVŮ Účel Tento standard stanovuje systém kvalifikace a certifikace pracovníků v oboru tepelného

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 2002 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 1: Všeobecné zásady ČSN EN ISO 9934-1 01 5046 Listopad idt ISO 9934-1:2001 Non-destructive

Více

Vizuální kontrola svarů požadavky výrobkových norem, vady svarů z praxe, certifikace personálu NDT

Vizuální kontrola svarů požadavky výrobkových norem, vady svarů z praxe, certifikace personálu NDT Vizuální kontrola svarů požadavky výrobkových norem, vady svarů z praxe, certifikace personálu NDT Ing. David Hrstka, Ph.D. SVV Praha, s.r.o. U Michelského lesa 370, Praha 4, 140 75 hrstka@svv.cz Anotace:

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

Zkoušení materiálů prozařováním

Zkoušení materiálů prozařováním Zkoušení materiálů prozařováním 1 Elektromagnetické vlnění Energie elektromagnetického vlnění je dána jeho frekvencí nebo vlnovou délkou. Čím kratší je vlnová délka, tím vyšší je frekvence. c T c f Př:

Více

OVMT Zkoušky bez porušení materiálu

OVMT Zkoušky bez porušení materiálu Zkoušky bez porušení materiálu Materiál, hutní polotovary, strojní součásti i konstrukce obsahují většinou různé povrchové nebo vnitřní vady. Defekty vznikají již při výrobě nebo následně v průběhu provozu.

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP

Více

PROGRAM OSVĚŽOVACÍHO SEMINÁŘE Metoda VIZUÁLNÍ

PROGRAM OSVĚŽOVACÍHO SEMINÁŘE Metoda VIZUÁLNÍ PROGRAM OSVĚŽOVACÍHO SEMINÁŘE Metoda VIZUÁLNÍ 14. 4. 2009 v ATG Praha od 8:00 hod ZAHÁJENÍ krátké shrnutí metody; metodika VT podle EN 13018 PROBLEMATIKA ZAŘAZENÍ VT DO METOD NDT dělení na přímá a nepřímá

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

ZKOUŠENÍ MATERIÁLU. Defektoskopie a technologické zkoušky

ZKOUŠENÍ MATERIÁLU. Defektoskopie a technologické zkoušky ZKOUŠENÍ MATERIÁLU Defektoskopie a technologické zkoušky Zkoušení materiálů bez porušení Nedestruktivní zkoušky (nezpůsobují trvalou změnu tvaru, rozměrů nebo struktury): metody zkoumání struktur (optická

Více

Obsah Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí 1 Úvod 4 Vady materiálů a výrobků Vybrané kapitoly z fyziky 5 Lomová mechanika

Obsah Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí 1 Úvod 4 Vady materiálů a výrobků Vybrané kapitoly z fyziky 5 Lomová mechanika Obsah Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí Akad.nakladatelství CERM 2008 (mírně zkráceno) 1 Úvod 10 1.1 Nedestruktivní zkoušení jako informační zdroj kvality v systému managementu jakosti 10

Více

Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti. Antonín Koutský

Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti. Antonín Koutský Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti Antonín Koutský Mamografická rtg zařízení záznam obrazu na film digitální záznam obrazu nepřímá digitalizace (CR)

Více

Digitální radiografický systém GE Inspection Technologies CRx Vision

Digitální radiografický systém GE Inspection Technologies CRx Vision Digitální radiografický systém GE Inspection Technologies Základní informace: Systém GE Inspection Technologies je první scanner, který splňuje požadavky normy ISO 17636-2, Class A & B, ASME Section V

Více

ZUBNÍ FANTOM DEP-501

ZUBNÍ FANTOM DEP-501 ZUBNÍ FANTOM DEP-501 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA příloha: Zajišťování jakosti rentgenových vyšetření ve stomatologii V.M.K., spol. s r.o., Na Proseku 9/45, Praha 9 tel. 283 880 151, fax 283 882 255 e-mail: vmk@vol.cz,

Více

Std - 101 APC Číslo ev. kopie : STANDARD NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ KVALIFIKACE A CERTIFIKACE NDT PRACOVNÍKŮ

Std - 101 APC Číslo ev. kopie : STANDARD NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ KVALIFIKACE A CERTIFIKACE NDT PRACOVNÍKŮ Číslo dokumentu Číslo listu 1 / 34 STANDARD NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ KVALIFIKACE A CERTIFIKACE NDT PRACOVNÍKŮ Účel Tento standard stanovuje systém kvalifikace a certifikace pracovníků v nedestruktivním

Více

STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI

STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI Tato norma určuje požadavky na jakost pro ISOFUSION V700 zpracování sklovitých povlaků vrstvou skelného smaltování

Více

Nedestruktivní defektoskopie - Magnetodefektoskopie

Nedestruktivní defektoskopie - Magnetodefektoskopie Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních součástí

Více

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ (1.1, 1.2 a 1.3) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Rozdělení snímačů Snímače se dají rozdělit podle mnoha hledisek. Základním rozdělení: Snímače

Více

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Úlohou automatického ultrazvukového zkoušení je zejména nahradit rentgenové zkoušení, protože je rychlejší, bezpečnější a podává lepší informace o velikosti

Více

OVMT Zkoušky bez porušení materiálu

OVMT Zkoušky bez porušení materiálu Zkoušky bez porušení materiálu Materiál, hutní polotovary, strojní součásti i konstrukce obsahují většinou různé povrchové nebo vnitřní vady. Defekty vznikají již při výrobě nebo následně v průběhu provozu.

Více

JAKÉ VÝHODY PŘINESE NÁHRADA VELIČINY AKTIVITA VELIČINOU TOK ČÁSTIC PŘI POSUZOVÁNÍ MĚŘIDEL PLOŠNÉ AKTIVITY

JAKÉ VÝHODY PŘINESE NÁHRADA VELIČINY AKTIVITA VELIČINOU TOK ČÁSTIC PŘI POSUZOVÁNÍ MĚŘIDEL PLOŠNÉ AKTIVITY RNDr. Tomáš Soukup Český metrologický institut Inspektorát pro ionizující záření, Radiová 1, 102 00 Praha 10, JAKÉ VÝHODY PŘINESE NÁHRADA VELIČINY AKTIVITA VELIČINOU TOK ČÁSTIC PŘI POSUZOVÁNÍ MĚŘIDEL PLOŠNÉ

Více

VÝZNAM A NENAHRADITELNOST VIZUÁLNÍ KONTROLY PŘI KVALIFIKACI PROCESU SVAŘOVÁNÍ

VÝZNAM A NENAHRADITELNOST VIZUÁLNÍ KONTROLY PŘI KVALIFIKACI PROCESU SVAŘOVÁNÍ Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2012 October 30 - November 1, 2012 - Seč u Chrudimi - Czech Republic VÝZNAM A NENAHRADITELNOST VIZUÁLNÍ KONTROLY PŘI KVALIFIKACI

Více

NDT - LT A VODNÝ ZÁKON. POŽIADAVKY A REALITA

NDT - LT A VODNÝ ZÁKON. POŽIADAVKY A REALITA NDT - LT A VODNÝ ZÁKON. POŽIADAVKY A REALITA SEMINÁR PIEŠŤANY, MÁJ 2005 OBSAH : Ing. Václav Jandura, ATG s.r.o., ČR 1. Minulost, současnost a budoucnost defektoskopie...1 1.1 Ultrazvuková metoda UT...2

Více

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha ÚVOD Společnost Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH již dlouhou dobu sleduje vývoj v poměrně

Více

Poznámka: zákonná dovolená, doba nemoci, nebo kurzy kratší než 30 dnů se pro výpočet délky přerušení neberou v úvahu

Poznámka: zákonná dovolená, doba nemoci, nebo kurzy kratší než 30 dnů se pro výpočet délky přerušení neberou v úvahu Číslo dokumentu ATG G11-06 Číslo listu 1 / 13 SMĚRNICE KVALIFIKACE A CERTIFIKACE PERSONÁLU VT dle EN 970 / ISO 17637 Účel Tato směrnice stanovuje systém kvalifikace a certifikace odborného personálu v

Více

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Základní vlastnosti materiálů fyzikální vlastnosti chemické vlastnosti mechanické

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více

Dosah γ záření ve vzduchu

Dosah γ záření ve vzduchu Dosah γ záření ve vzduchu Intenzita bodového zdroje γ záření se mění podobně jako intenzita bodového zdroje světla. Ve dvojnásobné vzdálenosti, paprsek pokrývá dvakrát větší oblast povrchu, což znamená,

Více

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Mgr. Jan Ptáčník Elektrodynamika Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Vodič v magnetickém poli Vodič s proudem - M-pole! Vložení vodiče s proudem do vnějšího M-pole = interakce pole vnějšího a pole

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

Digitální mamografie. Brno - Myslivna, 8.-9.4.2010

Digitální mamografie. Brno - Myslivna, 8.-9.4.2010 Digitální mamografie Brno - Myslivna, 8.-9.4.2010 Současný stav legislativy V Doporučení se klade důraz na účast místního radiologického fyzika. Při zkouškách moderních mamografických zařízení, hlavně

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie

Nauka o materiálu. Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie Nauka o materiálu Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie Příčiny vzniku zbytkových napětí V konstruktérské a výpočtářské praxi je obvykle materiál považován za homogenní izotropní kontinuum. K deformaci

Více

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů Phasec 3 tel.: 222500101-105 - detektor z řady defektoskopů V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

PŘÍLOHA I. Požadavky na systém řízení výroby dodavatele ocelových konstrukcí Kontrolní seznam pro počáteční kontrolu a dohled

PŘÍLOHA I. Požadavky na systém řízení výroby dodavatele ocelových konstrukcí Kontrolní seznam pro počáteční kontrolu a dohled PŘÍLOHA I Požadavky na systém řízení výroby dodavatele ocelových konstrukcí Kontrolní seznam pro počáteční kontrolu a dohled Poznámka Tento kontrolní seznam má být pomůckou pro informované orgány při posuzování

Více

Hodnoticí standard. Fotoreportér (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Fotoreportér (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Fotoreportér (kód: 34-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Fotograf Kvalifikační

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 80 01 15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky

Více

ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006)

ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006) MOŽNÝ VZOR ZPRÁVY O REVIZI LPS Výtisk č. : Počet listů: Počet příloh: ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006) Revizní technik : Adresa revizního technika:

Více

06 Interpretace základních požadavků na výrobu OBSAH

06 Interpretace základních požadavků na výrobu OBSAH 06 Interpretace základních požadavků na výrobu OBSAH Označení postupu DP 06/01 DP 06/02 R1 DP 06/03 DP 06/04 DP 06/05 DP 06/06 DP 06/07 DP 06/08 DP 06/09 R1 DP 06/10 Otázka k přijatému doporučenému postupu

Více

Testování elektrických komponentů

Testování elektrických komponentů Testování elektrických komponentů Historie a současnost zkušební laboratoře Naše laboratoř ITC divize 4 MESIT QM má dlouholetou tradici ve zkoušení komponentů pro leteckou techniku. Historie laboratoře

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Modelování magnetického pole v železobetonových konstrukcích

Modelování magnetického pole v železobetonových konstrukcích Modelování magnetického pole v železobetonových konstrukcích Petr Smékal Anotace: Článek pojednává o modelování magnetického pole uvnitř železobetonových stavebních konstrukcí. Pro vytvoření modelu byly

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL

Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL a Laboratoř KLIMA Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL (akreditovaných ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025) Ing. Martin Otradovec manažer zkušebních a testovacích laboratoří

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Detektory kovů řady Vistus

Detektory kovů řady Vistus Technické údaje Detektory kovů řady Vistus Dotykový displej Multifrekvenční technologie Vyšší vyhledávací citlivost Kratší bezkovová zóna Větší odolnost proti rušení 1 Základní popis zařízení Detektory

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800 str. 1/8 Použití převodník je určen k měření měrné elektrické vodivosti roztoků pomocí elektrodových i bezelektrodových (indukčních) roztoků a prostřednictvím měření vodivosti k případnému určení koncentrace

Více

PŘÍSTROJE PRO KONTROLU VRSTEV, TLOUŠŤKY STĚNY, VIBRACÍ, SÍLY, TAHOVÉHO NAPĚTÍ A MOMENTOVÉ KLÍČE

PŘÍSTROJE PRO KONTROLU VRSTEV, TLOUŠŤKY STĚNY, VIBRACÍ, SÍLY, TAHOVÉHO NAPĚTÍ A MOMENTOVÉ KLÍČE PŘÍSTROJE PRO KONTROLU VRSTEV, TLOUŠŤKY STĚNY, VIBRACÍ, SÍLY, TAHOVÉHO NAPĚTÍ A MOMENTOVÉ KLÍČE NOVINKA! Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax:

Více

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Přehled Byl-li podle obecných norem nebo regulačních směrnic detekovány souvislé trhliny na vnitřním povrchu, musí být následně přesně stanoven rozměr.

Více

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 21 písm.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.160,03.100.30 Listopad 2013 Monitorování stavu a diagnostika strojů Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků Část 8: Ultrazvuk ČSN ISO 18436-8 01 1445 Condition monitoring

Více

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách. Způsob výroby

Více

Beta, X and gamma radiation dose equivalent and dose equivalent rate meters for use in radiation protection

Beta, X and gamma radiation dose equivalent and dose equivalent rate meters for use in radiation protection ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.317.794:614.898 Říjen 1992 MĚŘIČE DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU A PŘÍKONU DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU ZÁŘENÍ BETA, X A GAMA ČSN IEC 846 35 6569 Beta, X and gamma radiation dose equivalent

Více

Interní norma č. 22-102-01/01 Průměr a chlupatost příze

Interní norma č. 22-102-01/01 Průměr a chlupatost příze Předmluva Text vnitřní normy byl vypracován v rámci Výzkumného centra Textil LN00B090 a schválen oponentním řízením dne 7.12.2004. Předmět normy Tato norma stanoví postup měření průměru příze a celkové

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Montér izolovaných vedení (kód: 26-038-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Montér izolovaných

Více

Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112

Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Elektřina a magnetismus UF/01100 Rozsah: 4/2 Forma výuky: přednáška Zakončení: zkouška Kreditů: 9 Dop. ročník: 1 Dop. semestr: letní Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Rozsah: 3/2 Forma výuky: přednáška

Více

Sloupek Bekafix. Obr. 1

Sloupek Bekafix. Obr. 1 1 Popis je vyroben z oceli Sendzimir (1) metodou profilového válcování. Sloupek je následně potažen vrstvou polyesteru. Sloupky Bekafix lze použít v kombinaci s panely Nylofor 3D, Nylofor 3-M, Nylofor

Více

FILMY A CHEMIE. Všechny filmy typu STRUCTURIX se mohou vyvolávat automaticky. Vyvolání trvá 2 až 12 minut (ze suchého stavu do suchého stavu ).

FILMY A CHEMIE. Všechny filmy typu STRUCTURIX se mohou vyvolávat automaticky. Vyvolání trvá 2 až 12 minut (ze suchého stavu do suchého stavu ). tel.: 222500101-105 FILMY A CHEMIE GE AGFA dodává celý sortiment průmyslových rentgenových filmů od dokonale jemnozrného až po velmi citlivý film. To umožňuje výběr správného filmu pro každé použití. Všechny

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Monitor mikroklimatu v pracovním prostředí QUESTemp 36

Monitor mikroklimatu v pracovním prostředí QUESTemp 36 Monitor mikroklimatu v pracovním prostředí QUESTemp 36 QUESTemp 36 je monitor mikroklimatu v prostředí, který zabezpečuje pro uživatele všechny informace potřebné pro organizaci pracovního času na základě

Více

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Praha květen 2008 2008-03 - Bezpečnost informací jsou aktiva, která mají pro organizaci hodnotu. mohou existovat v různých podobách

Více

Číslo dokumentu Číslo listu 1/12. Std 201 APC STANDARD

Číslo dokumentu Číslo listu 1/12. Std 201 APC STANDARD Číslo dokumentu Číslo listu 1/12 Číslo revize 2 STANDARD KVALIFIKACE A CERTIFIKACE PRACOVNÍKŮ PRO SPECIFICKÉ ČINNOSTI V NDT A OBORECH SOUVISEJÍCÍCH DLE POŽADAVKŮ ČSN EN ISO/IEC 17024 Účel Tento standard

Více

VISUAL TESTING ÚVOD DOPORUČENÉ MATERIÁLY DEFINICE URČENÍ DÉKLA ŠKOLENÍ. Sylabus pro kurzy vizuální metody dle systému ISO 9712 1 / 4 STUPEŇ / TECHNIKA

VISUAL TESTING ÚVOD DOPORUČENÉ MATERIÁLY DEFINICE URČENÍ DÉKLA ŠKOLENÍ. Sylabus pro kurzy vizuální metody dle systému ISO 9712 1 / 4 STUPEŇ / TECHNIKA VISUAL TESTING Sylabus pro kurzy vizuální metody dle systému ISO 9712 VT PROCES SYSTÉM METODA ÚVOD STUPEŇ / TECHNIKA SEKTOR CODE PLATNÉ OD ZPRACOVAL NDT 9712 VT 1, 2, 2d, 3 MS, w, c, t, l - 4 / 2015 ŠKEŘÍK

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii

Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii Radiační ochrana 2002 Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii Zubní rentgeny pro intraorální snímkování kontrolované komponenty a parametry pro řízení kvality provozu Radiační ochrana

Více