KATALOG SLUŽEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG SLUŽEB 2011-12"

Transkript

1 APC, Certifikační sdružení pro personál Association for Personnel Certification KATALOG SLUŽEB Podnikatelská 545, Praha 9, tel.: , fax: KVALIFIKACE A CERTIFIKACE pracovníků v oboru pracovníků v oboru NEDESTRUKTIVNÍ DEFEKTOSKOPIE (NDT) KOROZE A PROTIKOROZNÍ OCHRANY pracovníků v oboru TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ KOVŮ CERTIFIKÁT pracovníků v oboru POVRCHOVÉHO INŽENÝRSTVÍ vedoucích pracovníků v MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTECH SCHVALOVÁNÍ NDT pracovníků pro TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ dle nařízení vlády č. 26/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Směrnice EU 97/23/EC

2 Jak získat CERTIFIKÁT APC v osmi snadných krocích: JAKNATO? OSVĚDČENÍ OŠKOLENÍ 3 + PRAXE 4 PŘIHLÁŠKA KEZKOUŠCE CRTIK EFÁT ŠKOLENÍ 2 5 ZKOUŠKA APC 8 1 PŘIHLÁŠKA KEŠKOLENÍ 6 OSVĚDČENÍ OZKOUŠCE 7 ŽÁDOST OCERTIFIKÁT

3 KDO JSME A CO DĚLÁME Certifikační sdružení pro personál (Association for Personnal Certification APC) bylo založeno v roce 1995 jako zájmové sdružení právnických osob a navázalo na předchozí kvalifikační a certifikační systém pracovníků v oboru nedestruktivní defektoskopie (NDT). V současné době tvoří sdružení 48 členů z řad významných průmyslových podniků. APC je akreditováno Českým institutem pro akreditaci (ČIA, o.p.s) v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2003 Posuzování shody Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob pro následující obory: a) nedestruktivní defektoskopie (program kvalifikace a certifikace podle standardu Std- 101 až Std-301 APC), který je určen pro pracovníky NDT, kteří potřebují získat nebo si udržet kvalifikaci a certifikaci: v souladu s požadavky normy ČSN EN 473 a ISO 9712 (standard Std-101 APC) v souladu s požadavky směrnice EU pro tlaková zařízení PED 97/23/EC ve specifických činnostech NDT (standard Std-201 APC) v souladu s požadavky standardu Std-301 APC b) koroze a protikorozní ochrany (program kvalifikace a certifikace Std-401 APC) c) tepelného zpracování kovů (program kvalifikace a certifikace Std-402 APC) APC je v oboru nedestruktivní defektoskopie za ČR vybraným uznaným certifikačním orgánem EFNDT (Evropské federace pro nedestruktivní testování). Autorizace v předmětu schvalování NDT pracovníků podle směrnice pro tlaková zařízení PED 97/23/EC byla udělena UNMZ s ohledem na dodržování ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb., Notifikace APC je udělena European Commission a je možné ji najít v sekci Conformity Assessment Bodies na webových stránkách: 1

4 APC při tvorbě nových programů kvalifikace a certifikace významně spolupracuje s univerzitami a příslušnými asociacemi s cílem zabezpečit vysokou odbornou úroveň technického personálu. V současné době se zavádí nové programy kvalifikace a certifikace resp. jejich specifické oblasti a rozšiřuje se portfolium nabízených kvalifikací i z jiných než technických oblastí: program kvalifikace a certifikace 701 APC obor povrchového inženýrství program kvalifikace a certifikace dle ČSN EN 473 a ISO 9712 obor nedestruktivní defektoskopie (metody FT magnetické rozptylové toky a AT akustická emise) manažerské dovednosti Personální certifikát a průkaz o certifikaci způsobilosti uchazeč získá na základě splnění základních kritérií, které jsou definovány v příslušném standardu APC daného programu kvalifikace a certifikace. Kvalifikační a certifikační standard (Std KCS APC) je volně ke stažení na webových stránkách sdružení APC popř. na vyžádání zaslán. Pro splnění certifikačních požadavků musí být absolvováno školení v požadovaném rozsahu, úspěšně složená kvalifikační zkouška a splnění požadované praxe. Požadovaná školení a zkoušky musí být absolvovány u některého ze schválených školicích a zkušebních středisek APC. Schválená střediska jsou samostatnými právními subjekty a schválení pro svou činnost (školení, zkoušení) jim uděluje APC prostřednictvím Schvalovacího listu. Seznam schválených středisek APC s kontaktními údaji naleznete rovněž na našich webových stránkách nebo přímo v katalogu u daného programu kvalifikace a certifikace. Akreditační značka APC udělená ČIA, o.p.s. je uvedena u všech akreditovaných programů kvalifikace a certifikace. U programů, kde akreditační značka není uvedena, se na daný program kvalifikace a certifikace akreditace nevztahuje nebo není vyžadována. 2

5 OBSAH Kvalifikační a certifikační systém pro NDT pracovníky podle požadavků ČSN EN 473 a Std-101 APC 4 Zaměření školení požadavky na znalosti 6 Schvalování NDT pracovníků pro tlaková zařízení dle nařízení vlády č.26/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Směrnice EU 97/23/EC 48 Kvalifikační a certifikační systém pro pracovníky ve specifických činnostech NDT a oborech souvisejících podle požadavků Std-201 APC 49 Zaměření školení požadavky na znalosti 50 Kvalifikační a certifikační systém pro pracovníky v oboru koroze a protikorozní ochrany podle požadavků Std-401 APC 52 Zaměření školení požadavky na znalosti 54 Kvalifikační a certifikační systém pro pracovníky v oboru tepelného zpracování kovů podle požadavků Std-402 APC 55 Zaměření školení požadavky na znalosti 56 Kvalifikační a certifikační systém pro povrchové inženýrství podle požadavků Std-701 APC 57 Zaměření školení požadavky na znalosti 58 Školení vedoucích pracovníků v manažerských dovednostech 59 Školicí a zkušební střediska APC (rozdělení dle KCS) 62 Jak probíhají zkoušky 66 Ceník certifikačních úkonů APC 68 Členové APC 70 Školicí a zkušební střediska APC (rozdělení dle KCS) 3

6 Kvalifikační a certifikační systém pro NDT pracovníky podle požadavků ČSN EN 473 a Std-101 APC Jakákoliv aplikace NDT zkoušení závisí na schopnostech osob, které je provádějí a nebo jsou za ně odpovědni. K zajištění způsobilosti NDT pracovníků byl vypracován standard Std-101 APC. Povinnosti způsobilého NDT pracovníka vyžadují řádné teoretické a praktické znalosti NDT zkoušení, které provádí, specifikuje, kontroluje a vyhodnocuje. Standard byl vypracován na základě požadavků mezinárodních normativních dokumentů a to: ČSN EN 473:2009 Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení. Všeobecné zásady EN 473:2008 Qualification and certification of NDT personnel. General principles. ISO 9712:2005 Non destructive testing - Qualification and certification of personnel ČSN EN ISO/IEC 17024:2003 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob EN ISO/IEC 17024:2003 Conformity assesment General requirements for bodies operating certification of persons Kvalifikace a certifikace NDT pracovníků zahrnuje dovednosti v jedné nebo několika následujících NDT metodách a sektorech NDT metody a jejich symboly NDT metody Symbol Zkoušení vířivými proudy ET Zkoušení kapilární PT Zkoušení magnetické práškové MT Zkoušení radiografické RT Zkoušení ultrazvukem UT Zkoušení netěsností LT Zkoušení vizuální VT Zkoušení akustickou emisí AT Zkoušení magnetickými rozptylovými toky FT Omezené činnosti v metodách: Hodnocení jakosti svarů RT2we Stupeň 2 pouze pro vyhodnocování jakosti svarů bez způsobilosti vyhodnocovat radiogramy Přímé vizuální zkoušení svarů VT2dw Stupeň 2 pouze pro přímé vizuální zkoušení svarů Průmyslové sektory a jejich symboly Průmyslové sektory Symbol Výrobkové sektory Výroba kovů a kovozpracující průmysl MM c + f + t + wp Výroba a výstavba zařízení PV w + t + wp NDT služby při předprovozních a provozních zkouškách MS c + f + w + t + wp Zdvihací zařízení (Lifting Gear) LG wr 4

7 Osoba může být kvalifikována a certifikována ve 3 stupních: Stupeň 1 Kvalifikovaná a certifikovaná osoba ve stupni 1 má prokázat schopnosti provádět nedestruktivní zkoušení podle písemných instrukcí a pod dohledem personálu se stupněm 2 nebo stupněm 3. Nesmí být odpovědná za výběr použité zkušební metody nebo techniky ani za stanovení výsledků. V rozsahu způsobilosti může osoba ve stupni 1 být pověřena: nastavovat zařízení pro nedestruktivní zkoušení provádět zkoušení zaznamenávat a klasifikovat výsledky těchto zkoušek podle písemných kritérií vypracovat zprávu o výsledcích Stupeň 2 Kvalifikovaná a certifikovaná osoba ve stupni 2 má prokázat schopnosti provádět nedestruktivní zkoušení podle zavedených nebo uznávaných postupů. V rozsahu této způsobilosti může být osoba ve stupni 2 pověřena: výběrem použité NDT techniky pro zkušební metodu určením omezení použití zkušební metody zavedením norem pro NDT a specifikací do NDT instrukcí nastavit a ověřit nastavení zařízení provedením a dohledem zkoušek vysvětlit a vyhodnotit výsledky v souladu s použitými normami, předpisy nebo specifikacemi připravit písemné NDT instrukce provádět a sledovat veškeré povinnosti stupně 1 vedením personálu se stupněm 2, nebo ve stupni nižším než 2 organizovat a dokumentovat výsledky NDT zkoušek Stupeň 3 Kvalifikovaná a certifikovaná osoba ve stupni 3 má prokázat schopnosti provádět a řídit činnosti nedestruktivního zkoušení. Kvalifikací a certifikací ve stupni 3 získá osoba způsobilost pro: převzetí plné odpovědnosti za zkušební zařízení, nebo zkušební pracoviště a personál zavedení a potvrzování NDT instrukcí a postupů vysvětlování norem, směrnice, specifikací a postupů stanovování použitých speciálních metod zkoušení, NDT postupů a instrukcí provádět a sledovat všechny povinnosti stupně 1 a 2 Kvalifikovaný a certifikovaný pracovník se stupněm 3 má prokázat: způsobilost vyhodnotit a vysvětlit výsledky podle platných norem, směrnic a specifikací dostatečné praktické znalosti o používaných materiálech, výrobních a výrobkových technologií s ohledem na volbu NDT metod, určení NDT technik, a účastnit se stanovení kritérií pro přípustnost v případě, kdy nejsou jinak k dispozici všeobecné znalosti ostatních NDT metod schopnost vést personál se stupněm nižším než 3 ET 5

8 Zaměření školení požadavky na znalosti ET (Zkoušení vířivými proudy) Stupeň 1 Úvod, terminologie, účel a historie, NDT Všeobecné poznatky v NDT: Co je to zkoušení? Co je účelem NDT? Ve které fázi života produktu se NDT provádí? Jaká je jeho přidaná hodnota? Kdo může provádět NDT? Hlavní metody NDT. Zkoušení vířivými proudy definice: elektromagnetická interakce mezi snímačem a zkoušeným objektem vedoucím elektřinu, poskytující informace o fyzikálních vlastnostech zkoušeného objektu. Historie metody Terminologie EN a EN , EN ISO Fyzikální principy metody a související znalosti Pojmy nutné pro pochopení zkoušení vířivými proudy. Znalosti související s fyzikálními principy (fyzika, matematika) mohou být také předmětem zvláštního přípravného školení. Příslušné normy: EN 12084: Všeobecné zásady Základy: elektrická energie prvky: Stejnosměrný proud: proud, napětí, elektrický odpor, elektrická vodivost, Ohmův zákon, 6 měrný elektrický odpor, měrná elektrická vodivost. Jednotky, hodnoty vodivosti některých kovů. Střídavý proud: sinusový střídavý proud a napětí, amplituda, frekvence, perioda, fáze. Magnetismus: magnetické pole, siločáry, intenzita magnetického pole. Permeabilita, hustota magnetického toku (magnetická indukce). Magnetický tok. Hysterézní smyčka. Jednotky. Elektromagnetismus: magnetické pole vytvořené proudem, (drát, cívka). Jev elektromagnetické indukce, indukčnost, Indukční vazba. Indukované proudy a sekundární pole. Lenzův zákon; Distribuce vířivých proudů ve vodivých materiálech: hloubka vniku (penetrace), amplituda, fáze; charakteristická frekvence. Impedance. Znalost výrobku a možností metody a od ní odvozených technik Použití metody zkoušení vířivými proudy Rozdělení kovů; Měření fyzikálního parametru: vodivost; obsah železa, tloušťka povlaku (krycí vrstvy) atd. Zjišťování lokálních necelistvostí (trhlin, vad). Možnosti: hloubka vniku vodivé materiály Bezkontaktní, vysokorychlostní, vysokoteplotní, může být mechanizováno Techniky: jednofrekvenční, multifrekvenční, víceparametrová Zařízení Systém zkoušení vířivými proudy: přístroj, snímač, referenční měrky Příslušné normy: EN a EN Měření: absolutní, diferenciální, jiné. Zobrazování výstupů a signálů Informace před zkouškou Informace o objektu: druh, metalurgický stav, tvar. Typ a umístění předpokládaných necelistvostí (trhlin) a poloha, zatížení objektu. Rozsah zkoušky Informace o zkušebních podmínkách: teplota, vlhkost, přístupnost, dostupnost, nežádoucí rušivé signály, elektrické a/nebo magnetické poruchy (rušení) Provedení zkoušky Referenční měrky: konstrukce (provedení), výroba, skladování Provozní podmínky: budicí frekvence a v případě nutnosti pomocné frekvence rychlost snímače, vzdálenost snímače, vibrace a centrování

9 Kalibrační křivky Nastavení: postup získávání dat Vyhodnocení a záznam výsledků Záznam Protokol o zkoušce Hlediska kvality Kvalifikace personálu (podle EN 473 a ISO 9712) Ověřování funkčnosti zařízení Stupeň 2 Úvod, terminologie, účel a historie, NDT Všeobecné poznatky v NDT: Co je to zkoušení? Co je účelem NDT? Ve které fázi života produktu se NDT provádí? Jaká je jeho přidaná hodnota? Kdo může provádět NDT? Hlavní metody NDT. Zkoušení vířivými proudy definice: elektromagnetická interakce mezi snímačem a zkoušeným objektem vedoucím elektřinu, poskytující informace o fyzikálních vlastnostech zkoušeného objektu. Historie metody Terminologie EN a EN , EN ISO Fyzikální principy metody a související znalosti Pojmy nutné pro pochopení zkoušení vířivými proudy. Znalosti související s fyzikálními principy (fyzika, matematika) mohou být také předmětem zvláštního přípravného školení. Základy: elektrická energie prvky: Stejnosměrný proud: proud, napětí, elektrický odpor, elektrická vodivost, Ohmův zákon, měrný elektrický odpor, měrná elektrická vodivost. Jednotky, hodnoty vodivosti některých kovů. Střídavý proud: sinusový střídavý proud a napětí, amplituda, frekvence, perioda, fáze Vektorové zobrazení Magnetismus: magnetické pole, siločáry, intenzita magnetického pole. Permeabilita, hustota magnetického toku (magnetická indukce). Magnetický tok. Hysterézní smyčka. Jednotky. Diamagnetismus, paramagnetismus, feromagnetismus Elektromagnetismus: magnetické pole vytvořené proudem, (vodičdrát, cívka). Jev elektromagnetické indukce, indukčnost, vzájemná indukce. Elektromagnetická vazba Indukované proudy a sekundární pole Lenzův zákon Rozložení vířivých proudů ve vodivých materiálech: Rovinná (planární) vlna, standardní hloubka vniku, amplituda, fáze; Válcové (cylindrické) vodiče: charakteristická frekvence Impedance Zobrazení v komplexní rovině Impedanční diagram Znalost výrobku a možností metody a od ní odvozených technik Necelistvosti (trhliny) vzniklé při výrobě (typické vady) Necelistvosti (trhliny) vzniklé při provozu (vady) Vlastnosti materiálu ovlivňující zkoušení vířivými proudy: vodivost, permeabilita Vlastnosti objektu ovlivňující zkoušení vířivými proudy: stav (stav povrchu, tepelné zpracování, zpracování za studena, teplota, atd.), tvar, tloušťka stěny, přístupnost Zkoušené objekty (výrobky): polotovary, potrubí, trubky výměníku tepla, mechanické součásti (např. automobilový, železniční, letecký průmysl) svary Použití metody zkoušení vířivými proudy; Rozdělení kovů Měření fyzikálního parametru: vodivost; obsah železa, tloušťka povlaku (krycí vrstvy) atd. Zjišťování lokálních necelistvostí (vad). Možnosti: 7

10 hloubka vniku, vodivé materiály Bezkontaktní, vysokorychlostní, vysokoteplotní, může být mechanizováno Techniky: jednofrekvenční, multifrekvenční, víceparametrová. Metoda vzdáleného pole. Předpisy a normy Zařízení Systém zkoušení vířivými proudy: přístroj, snímač, referenční měrky. Příslušné normy: EN a EN Indikační přístroj pro všeobecné použití: základní funkce Indikační přístroje pro specifické použití Funkce snímače: kombinované, s oddělením přenosu a příjmu Typ snímače: povrchová, koaxiální Různé konstrukce (provedení) snímačů Měření: absolutní, diferenciální, jiné Zobrazování výstupů a signálů Referenční měrky: materiál, konstrukce (provedení), výroba, skladování Mechanizovaná zařízení Předpisy a normy Informace před zkouškou Informace o objektu: druh, metalurgický stav, tvar. Typ a umístění předpokládaných necelistvostí (trhlin) a poloha, zatížení objektu. Rozsah zkoušky 8 Informace o zkušebních podmínkách: teplota, vlhkost, přístupnost, dostupnost, nežádoucí rušivé signály, elektrické a/nebo magnetické poruchy (rušení) Příprava písemných instrukcí Provedení zkoušky Referenční měrky: konstrukce (provedení), výroba, skladování Snímače: výběr Provozní podmínky budicí frekvence a v případě nutnosti pomocné frekvence rychlost snímače, vzdálenost snímače, vibrace a centrování Kalibrační křivky Nastavení: postup získávání dat Vyhodnocení a záznam výsledků Hodnocení: Posouzení charakteru indikací: jednofrekvenční analýza, multifrekvenční analýza, proces analýzy dat Záznam Zaznamenaný stupeň Protokol o zkoušce Závěrečné hodnocení Kritéria přípustnosti. Předpisy, normy Hlediska kvality Kvalifikace personálu (podle EN 473 a ISO 9712) Ověřování funkčnosti zařízení Písemné instrukce Zpětná sledovatelnost dokumentů Vývoj Všeobecné informace Stupeň 3 Úvod, terminologie, účel a historie, NDT Všeobecné poznatky v NDT: Co je to zkoušení? Co je účelem NDT? Ve které fázi života produktu se NDT provádí? Jaká je jeho přidaná hodnota? Kdo může provádět NDT? Hlavní metody NDT. Zkoušení vířivými proudy definice: elektromagnetická interakce mezi snímačem a zkoušeným objektem vedoucím elektřinu, poskytující informace o fyzikálních vlastnostech zkoušeného objektu Historie metody Terminologie EN a EN , EN ISO Fyzikální principy metody a související znalosti Pojmy nutné pro pochopení zkoušení vířivými proudy. Znalosti související s fyzikálními principy

11 (fyzika, matematika) mohou být také předmětem zvláštního přípravného školení. Základy: Elektrická energie: Stejnosměrný proud: proud, napětí, elektrický odpor, elektrická vodivost, Ohmův zákon, měrný elektrický odpor, měrná elektrická vodivost. Jednotky, hodnoty vodivosti některých kovů. Střídavý proud: sinusový střídavý proud a napětí, amplituda, frekvence, perioda, fáze Vektorové zobrazení Magnetismus: magnetické pole, siločáry, intenzita magnetického pole Permeabilita, hustota magnetického toku (magnetická indukce) Magnetický tok. Hysterézní smyčka. Magnetický odpor. Jednotky. Diamagnetismus, paramagnetismus, feromagnetismus Elektromagnetismus: Magnetické pole vytvořené proudem, (vodičdrát, cívka). Jev elektromagnetické indukce, indukčnost, vzájemná indukce. Elektromagnetická vazba. Indukované proudy a sekundární pole Lenzův zákon Rozložení vířivých proudů ve vodivých materiálech: planární vlna, standardní hloubka vniku, amplituda, fáze Válcové (cylindrické) vodiče: charakteristická frekvence Impedance Zobrazení v komplexní rovině Impedanční diagram Znalost výrobku a možností metody a od ní odvozených technik Necelistvosti (trhliny) vzniklé při výrobě (typické vady) Necelistvosti (trhliny) vzniklé při provozu (vady) Vlastnosti materiálu ovlivňující zkoušení vířivými proudy: vodivost, permeabilita Vlastnosti objektu ovlivňující zkoušení vířivými proudy: stav (stav povrchu, tepelné zpracování, zpracování za studena, teplota, atd.), tvar, tloušťka stěny, přístupnost Použití metody zkoušení vířivými proudy Rozdělení kovů Měření fyzikálního parametru: vodivost; obsah železa, tloušťka povlaku (krycí vrstvy) atd. Zjišťování lokálních necelistvostí (vad) Možnosti: hloubka penetrace, vodivé materiály; bezkontaktní, vysokorychlostní, vysokoteplotní, může být mechanizováno Techniky: jednofrekvenční, multifrekvenční, víceparametrová. Metoda vzdáleného pole. Předpisy a normy Zařízení Systém zkoušení vířivými proudy: přístroj, snímač, referenční měrky Příslušné normy: EN a EN Indikační přístroj pro všeobecné použití: základní funkce Indikační přístroje pro specifické použití Funkce snímače: kombinovaný snímač (dvoufunkční snímač) nebo s odděleným buzením a snímáním Typ snímače: příložný, průchozí Různé konstrukce (provedení) snímačů Měření: absolutní, diferenciální, jiné Zobrazování výstupů a signálů Referenční měrky: materiál, konstrukce (provedení), výroba, skladování Mechanizovaná zařízení Předpisy a normy Informace před zkouškou Informace o objektu: druh, metalurgický stav, tvar. Typ a umístění předpokládaných necelistvostí (trhlin) a poloha, zatížení objektu. Rozsah zkoušky Informace o zkušebních podmínkách: teplota, vlhkost, přístupnost, dostupnost, nežádoucí rušivé signály, elektrické a/nebo magnetické poruchy (rušení) Použití jiných NDT metod Předpisy, normy, specifikace Provedení zkoušky Referenční měrky: konstrukce (provede- 9

12 ní), výroba, skladování Snímače: výběr nebo konstrukce (provedení) Provozní podmínky: budicí frekvence a v případě nutnosti pomocné frekvence rychlost snímače, vzdálenost snímače, vibrace a centrování Kalibrační křivky Nastavení: postup získávání dat Vyhodnocení a záznam výsledků Hodnocení: Posouzení charakteru indikací: jednofrekvenční analýza, multifrekvenční analýza, proces analýzy dat Záznam Zaznamenaný stupeň Protokol o zkoušce Závěrečné hodnocení Kritéria přípustnosti Významnost necelistvostí Předpisy, normy Hlediska kvality Kvalifikace personálu (podle EN 473 a ISO 9712) Ověřování funkčnosti zařízení Struktura pracovních postupů Zpětná sledovatelnost dokumentů Jiné kvalifikační a certifikační systémy NDT 10 Přehled použití NDT a výrobkových norem Vývoj Skupinový snímač (array) Impulzní vířivé proudy Neinduktivní techniky: Magneto-optické zobrazování, SQUID, obří magneto-rezistentní Zobrazování Modelování PT (Zkoušení kapilární metodou) Stupeň 1 Úvod terminologie, účel a historie, NDT Historie Účel Terminologie Skupina zkušebních prostředků EN ISO Penetrant Vývojka Mezičištění - odstranění přebytku penetrantu Příklad kontrolní měrky Fyzikální principy metody a související znalosti Příslušné normy: EN 571-1: Všeobecné zásady viskozita výron bod vzplanutí emulgace penetrantu barevný kontrastní a fluorescenční penetrant Znalost výrobku a možností metody a od ní odvozených technik Typické vady v závislosti na výrobním procesu (výkovky, odlitky, válcované výrobky, svařování, atd.) Zařízení Konstrukce a provoz instalací a jednotek: Aerosolové spreje Ponořovací zařízení; nanášení štětcem; zdroje světla; měřící přístroje a kontrolní měrky (EN a EN ) Podmínky prohlížení (EN ISO 3059) Informace před zkouškou Ověření, zda zkoušený objekt je ve stavu vhodném pro zkoušení Jsou k dispozici písemné instrukce Zkouška Provedení zkoušky: Podle písemných instrukcí Vyhodnocení a záznam výsledků Protokol o zkoušce: svařování podle EN odlitky podle EN ;

13 výkovky podle EN válcované výrobky Podmínky prohlížení podle EN ISO Kontrolní měrka č. 2 (podle EN ISO ) Ověření kvality indikací Jednoduchý záznam vad svaru, výkovku, válcovaného výrobku a odlitku Závěrečné hodnocení Hodnocení necelistvostí: hloubka, šířka, tvar, poloha, orientace Hlediska kvality Kvalifikace personálu (podle EN 473 a ISO 9712) Ověřování funkčnosti zařízení Ochrana životního prostředí a bezpečnost Likvidace chemikálií: penetrantů vývojky emulgátoru Postup odstranění přebytečného materiálu Bezpečnostní list Stupeň 2 Úvod terminologie, účel a historie, NDT Historie Účel Terminologie Skupina zkušebních prostředků EN ISO Stupeň citlivosti Post-emulgační penetrant Dvouúčelový (duální) penetrant pozadí Fyzikální principy metody a související znalosti Příslušné normy: EN 571-1: všeobecné zásady viskozita výron kapilarita bod vzplanutí emulgace penetrantu Znalost výrobku a možností metody a od ní odvozených technik Typické vady v závislosti na výrobním procesu (výkovky, odlitky, válcované výrobky, svařování, atd.) Zařízení Konstrukce a provoz instalací a jednotky: Elektrostatické stříkání; čeřící lázeň Aerosolové spreje Ponořování zařízení; nanášení štětcem; zdroje světla, měřící přístroje a kontrolní měrky (EN a EN ) Podmínky prohlížení (EN ISO 3059) Informace před zkouškou Informace o zkoušeném objektu, příprava písemných instrukcí Identifikace nebo označení Materiál, rozměry, oblast použití Druh skupiny zkušebních prostředků, katalog vad Podmínky zkoušky Použité normy a předpisy, týkající se zkoušeného výrobku Zkouška Příprava a provedení zkoušky: Příprava písemných instrukcí podle EN , EN , EN 1289 Vyhodnocení a záznam výsledků Kontrola protokolu o zkoušce: svařování podle EN odlitky podle EN výkovky podle EN Základy hodnocení: Podmínky prohlížení podle EN ISO 3059 Kontrolní měrka č. 1 a 2 podle EN ISO Jiné použité kontrolní měrky Kalibrace zkušebních přístrojů Protokol o kontrole šarže Hodnocení: Ověření kvality indikací Záznam zjištěných necelistvostí podle EN ISO 23277, EN , EN

14 Závěrečné hodnocení Hodnocení necelistvostí: Vliv výroby a materiálu Hlediska kvality Kvalifikace personálu (podle EN 473 a ISO 9712) Ověřování funkčnosti zařízení Písemné instrukce Zpětná sledovatelnost dokumentů Přehled použití NDT a výrobkových norem Ochrana životního prostředí a bezpečnost Likvidace chemikálií: Penetrant Vývojka Emulgátor Postup odstranění přebytečného materiálu Bezpečnostní list (seznam bezpečnostních údajů) Metoda s aktivním uhlíkem; ultrafiltrační metoda UV-záření; elektrické nebezpečí Likvidace odpadu podle národních předpisů Vývoj Speciální zařízení Zařízení v automobilovém průmyslu (příklady) 12 Stupeň 3 Úvod terminologie, účel a historie, NDT Historie Účel Terminologie Skupina zkušebních prostředků EN ISO Stupeň citlivosti Post-emulgační penetrant Dvouúčelový (duální) penetrant Pozadí Fyzikální principy metody a související znalosti Příslušné normy: EN 571-1: všeobecné zásady fyzikální principy metody povrchové napětí viskozita úhel dotyku tlak par (odpařování) Znalost výrobku a možností metody a od ní odvozených technik Typické vady v závislosti na výrobním procesu (výkovky, odlitky, válcované výrobky, svařování, atd.) Zařízení Konstrukce a provoz instalací a jednotky: Poloautomatické a automatizované systémy Elektrostatické systémy; čeřící lázeň Aerosolové spreje Ponořování zařízení; nanášení štětcem; zdroje světla, měřící přístroje a kontrolní měrky (podle různých norem, např. EN ISO ) Podmínky prohlížení (EN ISO 3059) Informace před zkouškou Příprava písemných pokynů Identifikace nebo označení Materiál, rozměry, oblast použití Druh skupiny zkušebních prostředků, katalog vad Podmínky zkoušky Použité normy a předpisy, týkající se zkoušeného výrobku Zkouška Příprava zkoušky: Podle EN Vyhodnocení a záznam výsledků Písemný postup kontroly protokolu o zkoušce: svařování podle EN odlitky podle EN výkovky podle EN Základy hodnocení: podmínky prohlížení podle EN ISO 3059 Kontrolní měrka č. 1 a 2 podle EN ISO Jiné použité kontrolní měrky Kalibrace zkušebních přístrojů

15 Hodnocení: Ověření kvality indikací Závěrečné hodnocení Hodnocení necelistvostí: hloubka, šířka, tvar, poloha, orientace Hlediska kvality Kvalifikace personálu (podle EN 473 a ISO 9712) Ověřování funkčnosti zařízení Struktura pracovních postupů Zpětná sledovatelnost dokumentů Jiné kvalifikační a certifikační systémy NDT Přehled použití NDT a výrobkových norem Ochrana životního prostředí a bezpečnost Likvidace chemikálií: penetrant vodou rozpustný čistič, vývojka Bezpečnostní list (seznam bezpečnostních údajů) UV-záření; elektrické nebezpečí Přehled použitelných NDT aplikací a norem na výrobek Vývoj Kreativní (tvůrčí) a inovační zařízení, speciální zařízení Zařízení v automobilovém průmyslu (příklady) Zařízení pro zkoušení trubek MT (Zkoušení magnetickou metodou práškovou) Stupeň 1 Úvod terminologie, účel a historie, NDT Úvod Zkoušení magnetickou metodou práškovou Použitelnost a omezení Historie Terminologie (EN ) Fyzikální principy metody a související znalosti Základní fyzikální jevy (všeobecný popis): Elektrické obvody, typické hodnoty, jednotky Magnetické obvody, typické hodnoty, jednotky Magnetické pole vytvářené elektrickými obvody Průchod toku z magnetického do nemagnetického prostředí Magnetický tok na necelistvosti Vliv hloubky a orientace magnetické necelistvosti na její zjištění Magnetické vlastnosti materiálů Nemagnetické materiály Magnetické materiály. Curieův bod Příslušné normy: EN ISO : Všeobecné principy Znalost výrobku a možností metody a od ní odvozených technik Typické necelistvosti v závislosti na výrobním procesu (svařování, kování, lití, válcování) Parametry zkoušení: magnetizace, zkušební prostředky a kontrola zkušebních prostředků Zařízení Magnetizační zařízení Podmínky prohlížení Měření a kalibrace Demagnetizace (odmagnetování) Příslušné normy: EN ISO a EN ISO Informace před zkouškou Použití písemných instrukcí Zkouška Zkoušení podle písemných pokynů: Příprava povrchu Čištění, obrábění Použití kontrastní barvy (kontrastní nátěr) Magnetizace, typy a doba aplikace Aplikace zkušebního prostředku (detekční látky); záznam vad Technika kontinuální magnetizace Technika remanentní magnetizace Mřížka a pokrytí Kontrola podmínek magnetizace Ošetření komponentů po zkoušce: 13

16 Zbytkové pole Základní princip demagnetizace (odmagnetování) Demagnetizace (odmagnetování). Průmyslové metody demagnetizace. Čistění komponentů Hodnocení a záznam Klasifikace indikací: svařování podle (nyní EN ISO odlitky podle EN 1369 výkovky podle EN válcované výrobky Podmínky prohlížení podle kontrolní měrky Ověření kvality indikací (EN ISO 3059) Jednoduchých záznam vad u svaru, výkovku, válcovaného výrobku a odlitku Hlediska kvality Kvalifikace personálu (podle EN 473 a ISO 9712) Ověřování funkčnosti zařízení Ochrana životního prostředí a bezpečnost Ochrana zdraví: Nebezpečí spojená s elektrickým proudem Nebezpečí spojená s produkty (magnetické inkousty) Nebezpečí spojená s ultrafialovým zářením Likvidace kapalných odpadů a podmínky 14 prostředí (koncepce) Bezpečnostní list Stupeň 2 Úvod terminologie, účel a historie, NDT Úvod Zkoušení magnetickou metodou práškovou Použitelnost a omezení Historie Terminologie (EN ) Fyzikální principy metody a související znalosti Základní fyzikální jevy Elektrické obvody, typické hodnoty, jednotky Magnetické obvody, typické hodnoty, jednotky Magnetické pole vytvářené elektrickými obvody Nedefinovaný řádkový (přímočarý) vodič Dlouhá magnetizační cívka Krátká nebo desková magnetizační cívka Průchod toku z magnetického do nemagnetického prostředí Kontinuita HT (HT-vysokého napětí) Kontinuita BN Magnetický tok na necelistvosti Vliv geometrie (hloubka, tloušťka a orientace) a orientace magnetické necelistvosti na její zjistitelnost Magnetické vlastnosti Označení slitin Nemagnetické materiály Magnetické materiály Oblast použití Curieův bod Křivka prvotní magnetizace Hysteresní smyčka a významné body Magnetické vlastnosti ocelí Znalost výrobku a možností metody a od ní odvozených technik Typické necelistvosti svaru, výkovku, válcovaném produktu a odlitku a jejich indikace Parametry zkoušení: magnetizace, zkušební prostředky a kontrola zkušebních prostředků Zařízení Různé typy Ruční elektromagnet (jho) Přenosný Stacionární magnetizační přístroj Automatické a robotizované s automatickou detekcí (magnetické rozptylové pole) Zdroje světla a podmínky osvětlení Příslušenství Indikátory toku a produktů Přístroje pro měření intenzity pole Fotometry a radiometry Zvážení výběru zařízení (EN ISO a EN ISO )

17 Faktory, které je třeba vzít v úvahu, materiály a součásti, které je třeba kontrolovat, zóny, které je třeba zkontrolovat, cíl zkoušení, místo a prostředí Výběr techniky; typ proudu; technika magnetického toku (otevřený a uzavřený obvod) Technika průchodem proudu tok indukovaného proudu, kombinované systémy, kombinovaná magnetizace a točivé pole Informace před zkouškou Identifikace nebo označení materiálu: druh výroby katalog vad Podmínky zkoušení a použité normy: přístupnost infrastruktura jednotlivé podmínky zkoušení uživatelská norma Přehled Normy a předpisy vztahující se na zkoušené vzorky Kritéria přípustnosti Příprava písemných instrukcí Dokumenty Prezentace norem, předpisů a postupů Zkouška Zkoušení Příprava povrchu Čištění, obrábění Použití kontrastní barvy (kontrastní nátěr) Magnetizace, typy a doba aplikace Aplikace zkušebního prostředku (detekční látky); záznam vad Technika kontinuální magnetizace Technika remanentní magnetizace Mřížka a pokrytí Kontrola podmínek magnetizace Ošetření komponentů po zkoušce: Zbytkové pole. Podmínky požadované demagnetizace (odmagnetování). Úroveň zbytkového pole. Základní princip demagnetizace (odmagnetování) Demagnetizace (odmagnetování). Průmyslové metody demagnetizace a vliv zemského magnetického pole. Čistění komponentů Hodnocení a záznam Protokol o zkoušce Kontrola protokolu o zkoušce Základy hodnocení; Podmínky prohlížení (EN ISO 3059) podle kontrolní měrky, jiné použité kontrolní měrky; kalibrace zkušebních přístrojů; protokol o zkoušce šarže Hodnocení a ověření kvality indikací. Zaznamenání vad podle nyní EN ISO 17638, EN 1369, EN Závěrečné hodnocení Hodnocení necelistvostí: vliv výroby a materiálu Hlediska kvality Kvalifikace personálu (podle EN 473 a ISO 9712) Ověřování funkčnosti zařízení Písemné instrukce Zpětná sledovatelnost dokumentace Přehled použití NDT a výrobkových norem Ochrana životního prostředí a bezpečnost Ochrana zdraví: Nebezpečí spojená s elektrickým proudem Nebezpečí spojená s produkty (magnetická stopa) Nebezpečí spojená s ultrafialovým zářením Likvidace kapalných odpadů a podmínky prostředí (koncepce) Bezpečnostní list Vývoj Speciální instalace a zařízení Stupeň 3 Úvod terminologie, účel a historie, NDT Úvod Zkoušení magnetickou metodou práškovou Použitelnost a omezení Historie Terminologie (EN ) 15

18 Fyzikální principy metody a související znalosti Základy Diamagnetismus Paramagnetismus Ferromagnetismus Ferromagnetismus Vlastnosti a měření magnetických polí Magnetické pole H magnetická indukce B Hysteresní smyčka a významné body Vliv teploty na magnetické vlastnosti Princip zkoušení magnetickou metodou práškovou Vliv rozhraní mezi magnetickým a nemagnetickým prostředím Kontinuita HT (HT-vysokého napětí) Kontinuita BN Vliv orientace necelistvosti na magnetický tok Chování magnetické částice v blízkosti magnetického toku Vliv geometrie (hloubka, tloušťka a orientace) na zjistitelnost Magnetické vlastnosti hlavních ferromagnetických slitin Magnetické pole H, magnetická indukce B, relativní magnetická permeabilita µr, koercitivní síla Hc, elektrický odpor. Vliv složení, tepelného zpracování a mechanického zpevňování oceli Vliv mechanického zpevňování. Vliv tepelného zpracování 16 Zvláštní slitiny: např. Permalloy, Invar, Inconel Znalost výrobku a možností metody a od ní odvozených technik Typické necelistvosti svaru, výkovku, válcovaném produktu a odlitku a jejich indikace Parametry zkoušení: magnetizace, zkušební prostředky a kontrola zkušebních prostředků Zařízení Mobilní nebo stacionární zařízení používající techniku magnetického toku nebo techniku průchodu proudu Automatické a robotizované s automatickou detekcí (magnetické rozptylové pole) Příslušné normy: EN ISO a EN ISO Informace před zkouškou Identifikace nebo označení materiálu: druh výroby katalog vad Podmínky zkoušení a použité normy: přístupnost infrastruktura, jednotlivé podmínky zkoušení uživatelská norma Přehled Normy a předpisy vztahující se na zkoušené vzorky Kritéria přípustnosti Příprava písemných instrukcí Dokumenty Prezentace norem, předpisů a postupů Zkouška Zkoušení Příprava dílů a vliv jakosti povrchu Magnetizační prostředky. Hodnoty parametrů. Technika kontinuální nebo simultánní magnetizace. Technika remanentní magnetizace. Indikátory toku (proudu). Výběr zkušebního prostředku. Indikátory výrobku. Ošetření komponentů po zkoušce: Demagnetizace (odmagnetování) Princip, minimální hodnota magnetického pole při demagnetizaci, frekvence, povrchový jev a výpočet magnetizační cívky Intenzita zbytkového pole podle dalšího použití materiálu Vliv zemského magnetického pole Čistění komponentů Hodnocení a záznam Protokol o zkoušce Písemný postup s kontrolou protokolů o zkouškách: svařování podle nyní EN ISO odlitky podle EN 1369 výkovky podle EN válcované výrobky Základy hodnocení; podmínky prohlížení

19 (EN ISO 3059) podle kontrolní měrky, jiné použité kontrolní měrky; kalibrace zkušebních přístrojů Hodnocení a ověření kvality indikací Závěrečné hodnocení Hodnocení necelistvostí: vliv výroby a materiálu Hlediska kvality Kvalifikace personálu (podle EN 473 a ISO 9712) Ověřování funkčnosti zařízení Struktura pracovních postupů Zpětná sledovatelnost dokumentace Jiné kvalifikační a certifikační systémy NDT Přehled použití NDT a výrobkových norem Ochrana životního prostředí a bezpečnost Ochrana zdraví Nebezpečí spojená s elektrickým proudem Nebezpečí spojená s produkty (magnetická stopa) Nebezpečí spojená ultrafialovým zářením Likvidace kapalných odpadů a podmínky prostředí (koncepce) Škodlivost a toxicita produktů Čištění a vyřazování kapalných odpadů, podmínky prostředí Požární nebezpečí Nebezpečí spojená ultrafialovým zářením Vývoj Nové techniky Kreativní a inovační instalace RT (Radiografické zkoušení) Stupeň 1 Úvod terminologie, účel a historie, NDT Historie Účel Terminologie: elektromagnetické záření energie dávka intenzita dávky Fyzikální principy metody a související znalosti Vlastnosti rentgenového záření a záření gama Příslušné normy: ČSN EN 444 ( ): Nedestruktivní zkoušení Základní pravidla pro radiografické zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama Přímočaré šíření Účinky záření Schopnost průniku záření Generování rentgenového záření Funkce rentgenky Proud na rentgence I Vysoké napětí U: vlivy na dávku a energii záření Vznik γ-záření Radioizotop Ir 192, Co 60, Se 75 Aktivita: poločas rozpadu vlastnosti γ-zdrojů životnost energie aktivita rozměry zdroje Interakce záření s hmotou zeslabení absorpce primární záření rozptýlené záření vliv prozařované tloušťky Typ materiálu Energie Polotloušťka Desetinná tloušťka Vlastnosti filmových systémů a fólií Konstrukce: podložka filmu emulze bromid stříbrný zrnitost a distribuce Vyvolávání: Vlastnosti filmů: citlivost zrnitost 17

20 kontrast optická hustota (zčernání) třídy filmového systému Filmové fólie: typy filmových fólií zesilovací účinek účinek filtrace kontakt (spojení) film folie Geometrie radiografické expozice Geometrická neostrost: vzdálenost objekt film velikost ohniska (d) vzdálenost objekt zdroj Vzdálenost zdroj film Znalost produktu a možností metody a od ní odvozených technik Typické vady (nespojitosti) svarů Typy vad (nespojitosti) podle EN ISO 6520 Typické vady odlitků Typy vad Vliv na zjistitelnost: typ vad velikost orientace Rozsah zobrazené tloušťky Počet expozic Zařízení Konstrukce a ovládání (provoz) rentgenových přístrojů Stacionární systémy 18 Mobilní přístroj Rentgenky: skleněná a metal-keramická rentgenka Konstrukce rentgenek: běžná (standardní) rentgenka rentgenka s tyčovou anodou rentgenka s krátkou anodou Chlazení: plynem vodou olejem Ohnisko Vysoké napětí, maximální proud Expoziční doba Clona (rentgenky) Bezpečnostní obvod Návod k obsluze Konstrukce a ovládání (provoz) gama zařízení: ochranný kryt (pouzdro), stínění třída P/M typ A/B (přeprava) nosič zářiče a pouzdro zářiče Uzavřený radioaktivní materiál manipulační zařízení propojovací příslušenství dálkové ovládání kolimace montážní vybavení Návod k obsluze Odkazy na národní požadavky a bezpečnostní opatření Příslušenství pro radiografické zkoušení Vybavení (zařízení): pásmo s olověnými značkami (olověné pásmové měřítko) magnetické držáky olověné stínící fólie gumové pásy atd. zařízení (přístroj) na ochranu proti radiaci Informace před zkouškou Písemné postupy Informace o zkoušeném objektu Rozměry objektu Třída radiografické techniky Zařízení, která budou použita Uspořádání expozice Rozsah zkušebního (20 % kontrola) značení Zkouška Proces vyvolávání Temná komora: provedení vývojka vodní lázeň ustalovací lázeň finální vodní lázeň sušení Příprava a regenerace lázní Použití filmových proužků (pásů) podle EN 584-2: chyby při vyvolávání filmu Zkoušení svarových spojů podle EN 1435

ATG - ŠKOLICÍ STŘEDISKO - KVALIFIKACE NDT PERSONÁLU

ATG - ŠKOLICÍ STŘEDISKO - KVALIFIKACE NDT PERSONÁLU OBSAH KDO JSME, CO NABÍZÍME...1 SLUŽBY A PRODUKTY PRO NDT...2 VÝROBKY PRO NDT...4 SCHVÁLENÍ A OPRÁVNĚNÍ ATG...6 ATG CERT - CERTIFIKAČNÍ ORGÁN (EN ISO/IEC 17024)...7 ATG CERT - ZKUŠEBNÍ STŘEDISKO...8 JAKOU

Více

Číslo dokumentu Číslo listu 1/12. Std 201 APC STANDARD

Číslo dokumentu Číslo listu 1/12. Std 201 APC STANDARD Číslo dokumentu Číslo listu 1/12 Číslo revize 2 STANDARD KVALIFIKACE A CERTIFIKACE PRACOVNÍKŮ PRO SPECIFICKÉ ČINNOSTI V NDT A OBORECH SOUVISEJÍCÍCH DLE POŽADAVKŮ ČSN EN ISO/IEC 17024 Účel Tento standard

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ metody, technologie, diagnostika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přesně před rokem byla na tomto místě TechMagazínu věnována významná pozornost problematice nedestruktivního zkoušení

Více

NDT - LT A VSTUP DO EÚ. POŽIADAVKY A REALITA

NDT - LT A VSTUP DO EÚ. POŽIADAVKY A REALITA NDT - LT A VSTUP DO EÚ. POŽIADAVKY A REALITA SEMINÁR PIEŠŤANY, MÁJ 2004 Ing. Václav Jandura, ATG s.r.o., ČR Co je to vizuální kontrola? Vizuální kontrola jako metoda NDT v současné průmyslové praxi Oblasti

Více

Kontrolně inspekční činnost v údržbě

Kontrolně inspekční činnost v údržbě Kontrolně inspekční činnost v údržbě objektivní a subjektivní metody nedestruktivní defektoskopie Cíle kontrolně inspekční činnosti zjištění technického stavu objektu (diagnóza) Dělení kontrolně inspekční

Více

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

Ochrana zdraví v českých technických normách

Ochrana zdraví v českých technických normách Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica Číslo 2/2006 Ochrana zdraví v českých technických normách Praha, červenec 2006 Předseda redakční rady: doc. MUDr. L. Komárek, CSc. Členové: prof. MUDr.

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 25. 3.

Více

TECHNIK DIAGNOSTIK TERMOGRAFIE

TECHNIK DIAGNOSTIK TERMOGRAFIE CERTIFIKAČNÍ ORGÁN ACM DTO CZ PRO CERTIFIKACI OSOB DTO CZ, s.r.o. Mariánské nám. 480/5, 709 28 Ostrava - Mariánské Hory tel.: 595 620 164, fax :596 625 749 http://www.dtocz.cz, e-mail: acm@dtocz.cz Asociace

Více

RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s.

RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s. RFQ 2007 INSTALACE POTRUBÍ ROZSAH A PODMÍNKY DODÁVKY 1 OBECNÉ INFORMACE 1.1 Obecně Předmětem poptávky je dodávka a instalace potrubí z nerezové oceli, uhlíkové oceli a plastu, včetně primárních a sekundárních

Více

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka Uèební text vzniklý v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR s názvem Zvýšení kvality praktického vzdìlání studentù studijního programu Biomedicínská a klinická

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 1) Charakteristika profesní uplatnitelnosti Absolvent tříletého učebního oboru je připraven vykonávat činnosti související s povoláním provozní montér vodovodů a kanalizací,

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení Úvod Ergonomický přístup k posuzování pracovního prostředí a pracovního procesu je možné převzít z jakéhokoliv projektu zabývajícího se navrhováním nebo nákupem pracovního zařízení. Ergonomický přístup

Více

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/ ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: ČÁST VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA Studijní opora Jan Biloš Alena Bilošová Ostrava

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Seznam registrovaných látek podle zákona č. 356/2003 sb., ve znění pozdějších

Více

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana Doporučení Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Část I. zevní ozáření SÚJB říjen 2007 Zabezpečení osobního monitorování

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODLE ZÁKONA Č. 258/2000 SB., O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ schváleny MZ ČR dne 21. 3. 2006 ZMOCNĚNÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010 Stran: 1 / 32 Tento dokument a všechny informace v něm obsažené (dále jen dokument ) jsou vlastnictvím VČP Net, s.r.o. Dokument nesmí být bez souhlasu VČP Net, s.r.o. užíván, zejména upravován, reprodukován

Více