Gymnázium obory: K/801, K/41

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41"

Transkript

1 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Gymnázium obory: K/801, K/41 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové části. Matematika Fyzika Biologie Zeměpis Chemie Informatika a výpočetní technika Dějepis Základy společenských věd Dějiny výtvarné kultury Dějiny hudební kultury Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Z těchto témat bude pro každý předmět sestaveno konečných zkušebních témat, z nichž si budou žáci u zkoušky losovat. Uvedené rozdělení / číslování témat je jen orientační a nesouvisí s čísly, pod kterými si budou žáci u zkoušky jedno téma losovat. Liberec Mgr. Jaroslav Šťastný v. r. ředitel školy

2 Absolutní hodnota Analytická geometrie v prostoru Aritmetická a geometrická posloupnost Binomická věta Dělitelnost v celých číslech Důkazy v matematice Elipsa Exponenciální funkce a rovnice Geometrické funkce Geometrické rovnice Goniometrické výrazy Hranol a válec Hyperbola Integrální počet - délka, objem Integrální počet - plocha Iracionální rovnice Kombinační čísla Kombinatorika Komplexní čísla Konstrukční úlohy Koule Kružnice Kužel a jehlan Kvadratická funkce Kvadratické rovnice Limity posloupností, funkcí Lineární funkce Lineární rovnice Logaritmická funkce a rovnice Množiny Mocniny a odmocniny Nekonečná řada Nerovnice Neurčitý integrál Obecný trojúhelník Parabola Podobná zobrazení Posloupnosti - vlastnosti Pravděpodobnost Pravoúhlý trojúhelník Průběh funkce Přímka Rovnice v komplexních číslech Shodná zobrazení Soustavy rovnic Statistika Stereometrie - řezy Úpravy výrazů Určitý integrál - délka, objem Určitý integrál - obsah plochy Užití derivací Vektory Výroková logika Vyšetřování množin bodů Matematika

3 Kinematika hmotného bodu Fyzika Dynamika hmotného bodu Mechanika tuhého tělesa Mechanika kapalin a plynů Gravitační pole Tepelné děje v plynech Zákony termodynamiky, tepelné stroje Struktura a vlastnosti pevných látek Struktura a vlastnosti kapalin Změny skupenství Mechanický oscilátor Vlnění v pružném prostředí, akustika Elektrické pole, srovnání s jinými fyzikálními poli Elektrický proud v kovech, Ohmův zákon Polovodiče a jejich využití Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v plynech Magnetické pole, magnetické vlastnosti látek Elektromagnetická indukce, její využití Obvody střídavého proudu Elektromagnetické kmity a vlnění, sdělovací technika Paprsková optika, optické přístroje Vlnové vlastnosti světla Elektromagnetické záření, spektra Základy kvantové fyziky Stavba atomu, laser Jaderná energie a její uvolňování Astrofyzika Teorie relativity

4 Elementární částice

5 Biologie MATURITNÍ OTÁZKY Z BIOLOGIE 2014/ A, B, Okt 1. Buňka stavba, chemické složení, srovnání prokaryotická x eukaryotická buňka a rostlinná x živočišná buňka, typy dělení buněk, příjem a výdej látek buňkou, buněčný metabolismus, energetický metabolismus, regulace buňky. 2. Mikroorganismy viry, bakterie, sinice, stavba, rozmnožování, výskyt, ekologický význam, virová a bakteriální onemocnění 3. Rostliny 1 mechorosty, rostlinná pletiva, způsoby výživy rostlin (autotrofie, heterotrofie, mixotrofie,) 4. Rostliny 2 kapraďorosty, generativní rostlinné orgány, minerální výživa rostlin, růst a vývoj rostlin 5. Rostliny 3 nahosemenné rostliny, vegetativní rostlinné orgány, pohyby rostlin, vodní režim rostlin 6. Rostliny 4 krytosemenné rostliny, dýchání a rozmnožování rostlin 7. Houby, lišejníky, řasy stavba těla, rozmnožování, systematické dělení, význam hub, lišejníků a řas 8. Prvoci stavba těla, způsoby výživy rozmnožování, ekologický význam, choroby způsobené prvoky, kmeny: bičíkovci, krásnoočka, kořenonožci, hlenky, nádorovky, paprskovci, obrněnky, výtrusovci, nálevníci 9. Živočichové 1. živočišné houby, žahavci, ploštěnci, hlísti - stavba těla, rozmnožování, výskyt, systém, srovnání jednotlivých skupin 10. Živočichové 2. měkkýši, kroužkovci- stavba těla, rozmnožování, výskyt, systém, srovnání jednotlivých skupin 11. Živočichové 3. členovci- stavba těla, rozmnožování, výskyt, systém, srovnání jednotlivých skupin 12. Živočichové 4. ostnokožci, polostrunatci, kruhoústí, paryby, ryby- stavba těla, rozmnožování, výskyt, systém, srovnání jednotlivých skupin 13. Živočichové 5. obojživelníci, plazi- stavba těla, rozmnožování, výskyt, systém, srovnání jednotlivých skupin 14. Živočichové 6. ptáci, savci- stavba těla, rozmnožování, výskyt, systém, srovnání jednotlivých skupin 15. Opěrná soustava charakteristika soustavy, pojivové tkáně opěrné soustavy, stavba, růst a spojení kostí, kostra lidského těla, věkové zvláštnosti opěrné soustavy, onemocnění opěrné soustavy 16. Pohybová soustava charakteristika soustavy, stavba, funkce a inervace hladké, srdeční a kosterní svaloviny, přehled základních kosterních svalů, stavba a činnost srdce, onemocnění pohybové soustavy 17. Cévní a oběhová soustava charakteristika soustavy, velký tělní a malý plicní oběh, cévy, srdce, mízní soustava, kardiovaskulární onemocnění 18. Tělní tekutiny intracelulární a extracelulární tekutiny, složení, funkce, srážení krve, krevní skupiny, imunitní systém 19. Dýchací soustava charakteristika soustavy, stavba, funkce, dýchání (respirace), onemocnění dýchací soustavy 20. Trávicí soustava

6 charakteristika soustavy, stavba, funkce, trávicí enzymy, zdravá výživa, živiny, minerály, vitamíny, onemocnění trávicí soustavy 21. Vylučovací soustava charakteristika soustavy, stavba, funkce, ledviny, tvorba moči, odvodné cesty močové, kůže, termoregulace, onemocnění vylučovací soustavy 22. Nervová soustava charakteristika soustavy, stavba, funkce, tvorba a přenos nervových signálů, CNS, reflexy, obvodové nervstvo, onemocnění nervové soustavy 23. Hormonální řízení organismu charakteristika soustavy, žlázy s vnitřní sekrecí, žlázové a tkáňové hormony, onemocnění HŘ 24. Smyslová soustava charakteristika soustavy, stavba a funkce smyslových orgánů, typy receptorů, onemocnění smyslové soustavy 25. Pohlavní soustava charakteristika soustavy, primární a sekundární pohlavní znaky, mužské a ženské pohlavní ústrojí (stavba, funkce), prenatální vývoj jedince, porod, postnatální vývoj jedince, onemocnění pohlavní soustavy 26. Genetika 1 molekulární genetika, genetika prokaryotické a eukaryotické buňky 27. Genetika 2 základní genetické pojmy,mendelovy zákony, monohybridismus, dihybridismus, gonozomální dědičnost, genová vazba 28. Genetika 3 dědičnost kvantitativních znaků, mutace, genetika populací, genetika člověka vývojové vady, syndromy, genealogie 29. Ekologie zákl. ekologické pojmy, abiotické a biotické faktory, ekosystém, biomy, biosféra 30. Ochrana a tvorba životního prostředí problematika znečištění ovzduší, vody, půdy, odpadů, nadměrného hluku, ochrana organismů, chráněná území ve světě i u nás, mezinárodní a české organizace zabývající se ochranou přírody

7 Zeměpis 1. Latinská Amerika 2. Severní Amerika 3. Východní Asie kontinentální 4. Východní Asie ostrovní 5. Jihovýchodní Asie 6. Jižní Asie 7. Jihozápadní Asie 8. Střední Asie a Zakavkazsko 9. Severní Afrika 10. Subsaharská Afrika 11. Austrálie a Oceánie 12. Severní Evropa 13. Jižní Evropa 14. Britské ostrovy 15. Benelux 16. Francie 17. Německo 18. Evropské ministáty 19. Střední Evropa 20. Státy bývalé Jugoslávie 21. Balkán bez bývalé Jugoslávie 22. Východní Evropa bez Ruska 23. Rusko 24. Polární oblasti 25. Fyzicko-geografická sféra ČR 26. Socioekonomická sféra ČR 27. Místní region 28. Země jako vesmírné těleso 29. Pohyby a tvar Země, čas a kalendář, Měsíc 30. Složení a vrstvy atmosféry, základní klimatologické a meteorologické charakteristiky 31. Globální cirkulace vzduchu, vzduchové hmoty, monzuny a místní větry 32. Stavba zemského tělesa, desková tektonika 33. Endogenní činitelé 34. Exogenní činitelé 35. Krasové jevy 36. Vody pevnin 37. Oceány a moře 38. Biosféra 39. Pedosféra 40. Demografie počet obyvatel, jeho vývoj, struktura obyvatelstva 41. Demografie územní pohyb a rozmístění obyvatelstva 42. Sídla a osídlení 43. Světové hospodářství 44. Surovinové zdroje 45. Průmysl 46. Zemědělství 47. Doprava 48. Telekomunikace a mezinárodní obchod 49. Stát a politická mapa světa 50. Státy světa podle stupně rozvoje a ukazatelé vyspělosti 51. Integrační seskupení ve světě 52. Evropská unie 53. Globální problémy - přírodní 54. Globální problémy - civilizační 55. Globální klimatická změna 56. Kartografie

8 Chemie Atom Vývoj názorů na stavbu atomu, historické modely a současný model atomu. Elektronový obal atomu, kvantová čísla a jejich význam. Elektronová konfigurace atomu v základním i excitovaném stavu. Vyjadřování hmotnosti atomu. Atomové jádro Radioaktivita typy záření, přirozená a umělá radioaktivita, historie a využití radioaktivity (radiouhlíková metoda, termojaderná fúze, zneužití termojaderných reakcí). Chemicky čisté látky a směsi separační metody v chemické praxi Periodická soustava prvků Periodický zákon a jeho vztah ke struktuře a vlastnostem prvků a jejich sloučenin. Elektronegativita, ionizační energie a elektronová afinita. Historie periodického zákona. Druhy používaných tabulek. Chemická vazba vznik a typy vazeb, vazebná energie, koordinačně kovalentní vazba a komplexní sloučeniny. Názvosloví komplexních sloučenin. 4. Chemické reakce Typy chemických reakcí, chemická rovnice a reakční schéma. Chemická kinetika rychlost chemické reakce. Katalyzátory a jejich použití. Rovnovážný stav a způsoby ovlivnění chemické rovnováhy v praxi (odvození rovnovážné konstanty a příklady ovlivnění kontinuálních výrob např. výroba amoniaku). Výpočty z chemických rovnic se zaměřením na výpočty hmotností produktů a výtěžků reakcí. 5. Termochemie Tepelné zabarvení chemických reakcí termochemické zákony, entalpie a energetická bilance reakce. Tepla spalná a slučovací. Termochemické výpočty a příklady využití exotermických a endotermických reakcí v praxi. Elektrochemie Význam redoxních dějů s uvedením příkladů v anorganické i organické chemii. Redoxní rovnováhy a úpravy redoxních rovnic. Řada elektrochemických potenciálů. Využití elektrochemie v praxi chemické výroby, články a pokovování. Voda Molekula vody struktura, vlastnosti, tvrdost vody, elektrolýza vody, vodíkové můstky. Hydráty a hydratační činidla. Adice a eliminace vody v organické chemii. Voda jako rozpouštědlo. Vyjadřování složení roztoků (hmotnostní a objemový zlomek, molární koncentrace). Kyslík Postavení v periodické soustavě prvků, výskyt a výroba. Sloučeniny oxidy, peroxidy a hyperoxidy. Oxidace v organické chemii. Význam kyslíku pro živé organismy. Výpočty objemů plynů z chemických rovnic. Kyseliny a zásady Teorie kyselin a zásad (Arrhenius, Bronsted, Lewis). Proteolytické reakce a disociační konstanty, síla kyselin, výpočty ph roztoků kyselin a zásad. Acidobazické indikátory. Příklady kyselin a zásad v organické a anorganické chemii. Vodík Vodík a jeho postavení v periodickém systému, vlastnosti, výroba a příprava vodíku. Redukční vlastnosti vodíku a jeho postavení v řadě kovů podle elektrochemických potenciálů. Adice a eliminace vodíku v organických reakcích a přenos vodíku v buňce při biochemických dějích.

9 S-prvky Alkalické kovy a kovy alkalických zemin charakteristika prvků, příklady výrob. Sloučeniny výroba a užití sody, páleného vápna, hydroxidu sodného, sádry. Analytické důkazy s-prvků. Význam Na, K, Ca a Mg pro živé organismy a vliv Ba na organismy. Prvky skupin III. A a IV. A (s výjimkou uhlíku) Postavení prvků v periodické soustavě, vlastnosti a výroby. Reakce a sloučeniny hliníku, jeho použití v metalurgickém průmyslu. Výroba skla a chemické složení různých druhů skla. Užití olova olověný akumulátor. Slitiny. Olovo a cín jako těžké kovy. Uhlík Postavení v periodické soustavě, modifikace a redukční schopnosti uhlíku. Oxidy a ostatní anorganické sloučeniny uhlíku. Výskyt se zaměřením na fosilní suroviny a význam uhlíku pro organickou chemii. Zpracování ropy. Názvoslovný systém organických sloučenin. Dusík Postavení v periodické soustavě, charakteristika, výroba. Sloučeniny oxidy, kyseliny a jejich soli se zaměřením na kyselinu dusičnou, amoniak a amonné soli. Nitrace organických sloučenin, anilin a azosloučeniny. Barviva. 15. Fosfor a ostatní prvky V. A skupiny (s výjimkou dusíku) Fosfor postavení v periodické tabulce prvků, modifikace a výroba fosforu. Sloučeniny oxidy, kyselina fosforečná, fosforečnany a superfosfát. Význam fosforu v živých organismech NK, fosfoproteiny a fosfolipidy. Arsen, antimon, bismut vlastnosti prvků a sloučenin, použití v praxi. 16. Chalkogeny Síra postavení v periodické soustavě prvků, charakteristika, alotropické modifikace, výskyt. Sloučeniny síry oxidy, kyseliny (výroba kyseliny sírové (a jejich soli. Sulfonace arenů. Thioalkoholy a thiofenoly. Síra v heterocyklických sloučeninách. Disulfidická vazba a vulkanizace kaučuku. Selen a jeho využití. Ostatní chalkogeny. 17. Halogeny Postavení v periodické soustavě prvků, výskyt, charakteristika, výroby a sloučeniny halogenidy, kyslíkaté sloučeniny halogenů a jejich oxidační vlastnosti. Halogenace alkanů, alkenů, alkinů a arenů. Halogenidy karboxylových kyselin a jejich význam. Fluor a chlor jako biogenní prvky. D prvky Vlastnosti kovů, výskyt (minerály, jejich těžba, kyanidace zlata a principy metalurgických výrob, výroba železa. Užití kovů, slitiny, zpracování oceli. Řada elektrochemických potenciálů. Oxidační vlastnosti sloučenin manganu a chromu. Rtuť Nesslerovo činidlo, Dr. Jaroslav Heyrovský. Biogenní prvky Fe, Co, Mn atd. Těžké kovy. Nasycené uhlovodíky Alkany a cykloalkany obecná charakteristika, typické reakce a vlastnosti, výroby a přípravy alkanů. Získávání uhlovodíků z přírodních zdrojů (zpracování ropy a zemního plynu). Analytické důkazy C, H, N a S v organických sloučeninách. Konstituční izomerie. Nenasycené uhlovodíky Alkeny a alkyny obecná charakteristika, vlastnosti, typické reakce (Markovníkovo pravidlo, výroby a přípravy ethenu a acetylenu). Hoření acetylenu. Užití těchto látek. Alkadieny kaučuk a jeho zpracování. Stereoizomerie cis-trans izomerie.

10 Areny Aromaticita v organické chemii. Názvosloví, příklady a typické reakce arenů (halogenace, sulfonace, alkylace a acylace benzenu). Oxidace arenů. Aromatický charakter ostatních organických sloučenin. Mezomerií a indukční efekt v organických sloučeninách. 22. Hydroxysloučeniny Hydroxidy výroba NaOH, jejich význam a nejdůležitější reakce. Hydroxokomplexy. Alkoholy a fenoly příklady, rozdělení a typické reakce. Důkazové reakce. Výroba piva a vína. Karbonylové sloučeniny Aldehydy, ketony a chinony názvosloví a příklady, důkazové rekce a jejich použití i u sacharidů (Fehlingovo činidlo, Tollensovo činidlo, Jodoformová reakce a důkaz Schiffovým činidlem). Oxidace a redukce aldehydů a ketonů, aldolová kondenzace, vznik poloacetalů. Tautomerie. Karboxylové kyseliny Názvosloví a výskyt karboxylových kyselin, použití a výroba nejdůležitějších nižších karboxylových kyselin kyselina mravenčí a octová. Kyselost a výpočet ph, vznik solí a esterů, kyselá a zásaditá hydrolýza esterů. Chování karboxylových kyselin při zahřívání, použití anhydridů. Deriváty karboxylových kyselin Typy derivátů karboxylových kyselin funkční a substituční deriváty se zaměřením na hydroxykyseliny a aminokyseliny. Vlastnosti aminokyselin. Vznik peptidické vazby a dipeptidu. Deriváty kyseliny uhličité. Sacharidy Rozdělení a příklady sacharidů. Důkazové reakce a optická izomerie u monosacharidů a disacharidů. Polysacharidy důkazy, získávání a užití celulózy. Metabolismus sacharidů. Přírodní makromolekulární látky Proteiny význam, důkazy, struktura. Proteosyntéza a ornitinový cyklus. Nukleové kyseliny rozdělení a význam. Koloidní látky. Lipidy a isoprenoidy Struktura, rozdělení a výskyt lipidů. Složené lipidy. Metabolismus lipidů katabolismus a biosyntéza tuků. Acetyl-CoA a jeho význam v metabolismu lipidů a sacharidů. Heterocyklické sloučeniny a alkaloidy využití a zneužití alkaloidů. Isoprenoidy rozdělení, příklady, výskyt se zaměřením na triterpeny a tetraterpeny. Syntetické makromolekulární látky Rozdělení plastů podle polyreakcí polymery, polykondenzáty a plasty vzniklé polyadicí. Příklady, principy výrob a užití jednotlivých skupin. Výpočty z chemických vzorců. Metabolismus a jeho regulace Energetika metabolických drah, biokatalyzátory enzymy, vitamíny, hormony (rozdělení, chemické složení, funkce a mechanismy působení). Propojení metabolických dějů. Redoxní děje v živých soustavách Krebsův (citrátový) cyklus a dýchací řetězec. Léčiva.

11 Informatika a výpočetní technika Informatika, bity, byty a digitální zařízení, kódování znaků o Rozpadající kamenné písmo 3D (CorelDraw, Photoshop) o Fungování PHP, ASP) o Fungování HTML, CSS) o Srovnání horizontu (Zoner Photo Studio) Algoritmizace, různé zápisy algoritmu o Tvorba sněhuláka (CorelDraw, Photoshop) o Instalace (PHP, ASP) o Odstavec a nadpisy (HTML, CSS) o Pokročilé techniky odstranění červených očí (Zoner Photo Studio) Programování, historie programovacích jazyků o Text v kontejneru roztrhaný lístek (CorelDraw, Photoshop) o Základy syntaxe oddělení kódu, oddělení instrukcí, komentáře (PHP, ASP) o Styly písma (HTML, CSS) o Obrázek do obrázku (Zoner Photo Studio) Operační systémy, systémové utility a nastavení systému, nadstavby operačního systému o 3D logo (CorelDraw, Photoshop) o Příkaz Echo formátování kódu, spojování řetězců (PHP, ASP) o Odkazy (HTML, CSS) o Text do obrázku (Zoner Photo Studio) Hardware, architektura počítače, vnitřní stavba počítače a princip jeho činnosti o Text na kostkách (CorelDraw, Photoshop) o Typy proměnných operátory, názvy proměnných, přetypování proměnných (PHP, ASP) o Obrázky (HTML, CSS) o Skládání panoramatických obrázků (Zoner Photo Studio) Obecné rozdělení programů o Text na kouli (CorelDraw, Photoshop) o Pole Indexovaná a asociativní, vícerozměrná (PHP, ASP) o Seznamy (HTML, CSS) o Práce s histogramem (Zoner Photo Studio) Textové editory o Odstranění pozadí pomocí magnetického lasa (CorelDraw, Photoshop) o Výrazy, konstanty, inkrementace (PHP, ASP) o Tabulky (HTML, CSS) o Vyvážení bílé (Zoner Photo Studio) Tabulkové procesory o Retušování (CorelDraw, Photoshop) o Logické výrazy a operátory (PHP, ASP) o Formuláře (HTML, CSS) o Retušování (Zoner Photo Studio) Prezentační software o Zachraňujeme přepálenou fotografii (CorelDraw, Photoshop) o Operátory porovnání; priorita operátorů ternální operátor (PHP, ASP) o Rámy (HTML, CSS) o Organizace fotografií (Zoner Photo Studio) Databáze o Prostorové písmo s texturou (CorelDraw, Photoshop) o Podmínky if a switch (PHP, ASP) o Metadata (HTML, CSS) o Popisování fotografií (Zoner Photo Studio)

12 Grafické programy o Odraz ve skle (CorelDraw, Photoshop) o Příkazy cyklu s podmínkou na začátku, na konci, nekonečná smyčka (PHP, ASP) o Webové Standardy Historie, problém a řešení (HTML, CSS) o Filtrování fotografií pomocí klíčových slov (Zoner Photo Studio) Ochrana dat o Odstranění zamlžení (CorelDraw, Photoshop) o Cyklus for break a continue (PHP, ASP) o Barvy (HTML, CSS) o Změna rozměrů fotografií (Zoner Photo Studio) Kancelářský software o Sněžení (CorelDraw, Photoshop) o Funkce procedury versus funkce, parametry, rozsah platnosti proměnných (PHP, ASP) o URL (HTML, CSS) o Tvorba pohlednic (Zoner Photo Studio) Výuka a zábava na počítači o Variace (CorelDraw, Photoshop) o Funkce pro práci s poli print_r, sort, foreach, explode a implode (PHP, ASP) o Délky (HTML, CSS) o Ořez fotografií (Zoner Photo Studio) Internet o Oříznutí fotografie na libovolnou velikost, na specifickou velikost, automatické těsné oříznutí (CorelDraw, Photoshop) o Objekty konstruktor, dědičnost (PHP, ASP) o Znakové entity (HTML, CSS) o Práce s efekty (Zoner Photo Studio) WWW o Tlačítka (CorelDraw, Photoshop) o Vkládání souborů include, require, readfile, die a exit (PHP, ASP) o Připojení css stylu (HTML, CSS) o Promítání fotografií (Zoner Photo Studio) HTML o Celková úprava fotografie (CorelDraw, Photoshop) o Formuláře get a post (PHP, ASP) o Základy práce s css styly (HTML, CSS) o Export fotografií na Facebook, Flicker, Google Picasa Principy řazení, komprimace a kódování. Princip rekurze o Masky (CorelDraw, Photoshop) o Databáze MySQL uložení dat v databázi, relační model, připojení k databázi (PHP, ASP) o Class, id, kontextové selektory, dědičnost (HTML, CSS) o Hromadné odeslání fotografií em (Zoner Photo Studio) Počítačové sítě o Koule (CorelDraw, Photoshop) o Databáze MySQL tvorba tabulek v databázi, SQL (PHP, ASP) o CSS Písma (HTML, CSS) o Úprava EXIF u fotografií. (Zoner Photo Studio) Diagnostika a testování počítačů, bezpečnost práce s počítači, bezpečnost uchovávání dat, počítačové pirátství, ergonomie počítače o Válec se stínem (CorelDraw, Photoshop) o Databáze MySQL SQL a výběrové dotazy, zobrazujeme a stránkujeme data (PHP, ASP) o CSS formátování textu (HTML, CSS) o Hromadné konverze fotografií (Zoner Photo Studio)

13 Historie, současnost a budoucnost software počítačů o Zjasnění tmavé fotografie (CorelDraw, Photoshop) o Databáze MySQL vkládání záznamů do databáze (PHP, ASP) o Barvy textu a pozadí, obrázek na pozadí (HTML, CSS) o Vytvoření vodoznaku v dokumentu ((Zoner Photo Studio, MS WORD) Historie, současnost a budoucnost hardware počítačů o Odstranění červených očí a obarvení vlasů (CorelDraw, Photoshop) o Databáze MySQL měníme data v databázi (PHP, ASP) o Upravení seznamů v css (HTML, CSS) o Vylepšení expozice fotografie (Zoner Photo Studio) Multimédia o Kapky (CorelDraw, Photoshop) o Databáze MySQL odstraňujeme databázová data (PHP, ASP) o Boxy (rámečky) (HTML, CSS) o Nastavení názvu snímku a hudby při promítaní (Zoner Photo Studio) Virtuální realita o Tenisový míček (CorelDraw, Photoshop) o Sessions (PHP, ASP) o Design pomocí obtékání (HTML, CSS) o Tvorba kalendáře (Zoner Photo Studio) Ergonomie počítače o Obarvení auta (CorelDraw, Photoshop) o Dodržování webových standardů normy, hlavičky, znakové sady (PHP, ASP) o Design pomocí pozicování (HTML, CSS) o Hromadné popisování fotografií (Zoner Photo Studio)

14 Dějepis Liberec a jeho okolí, dějepis jako věda Vývoj lidské společnosti v pravěku, staroorientální státy Starověké Řecko Starověký Řím Evropa v raném středověku Islám vs. křesťanství ve středověku a raném novověku Evropa v době vrcholného a pozdního středověku České země do vymření Přemyslovců Český stát v době Lucemburků Vývoj české společnosti v století Kultura vrcholného středověku a počátku novověku Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století Evropa po třicetileté válce Habsburská monarchie po třicetileté válce Francouzská revoluce a napoleonské války Vznik a vývoj USA v 19. století České země v době předbřeznové a revoluční rok 1848 Revoluční rok 1848 v Evropě Svět v období imperialismu Rakousko-Uhersko První světová válka Vznik ČSR Svět mezi dvěma světovými válkami Fašismus a komunismus ČSR mezi dvěma světovými válkami Druhá světová válka Studená válka Válečné konflikty po druhé světové válce, Třetí svět a dekolonizace ČSR po druhé světové válce Svět a ČR po roce 1989, globalizace

15 Základy společenských věd Psychologie jako společenská věda. Definice, význam, předmět, metody, disciplíny, současné psychologické přístupy. Ontogenetický vývoj lidské psychiky. Charakteristika jednotlivých vývojových etap Poznávací psychické procesy. Vnímání, představivost, paměť, učení, myšlení a řeč. Psychologie osobnosti, psychické vlastnosti. Temperament, schopnosti, charakter, motivace, sebepojetí, duševní hygiena. Socializace osobnosti. Cíle socializace, socializační činitelé, sociální útvary a skupiny. Společnost a její vrstvy. Stratifikační systémy, třídy a třídní struktura, sociální mobilita, společenské role, rasy a etnika, problémy současnosti. Interakce a komunikace mezi lidmi. Druhy komunikace, sociální poznávání, konflikty a jejich zvládání. Rodina, sexualita, gender. Sociologické pojetí rodiny, současná rodina, kohabitace, singels, sexualita a její podoby, feminismus. Ekonomie jako společenská věda. Tři základní otázky ekonomiky, ekonomické systémy, potřeby, statky, užitek, výrobní faktory, ekonomické teorie. Národní hospodářství. Subjekty, struktura, makroekonomické ukazatele. Trh, konkurence a chování spotřebitele. Tržní mechanismus, typy a subjekty trhu, nabídka, poptávka, cena, rovnováha na trhu, tržní selhání. Fiskální a monetární politika státu. Příjmy a výdaje státního rozpočtu, typy státního rozpočtu, princip fungování a nástroje ČNB, bankovní systém. Podnikání a zaměstnanost. Podnikatelský záměr, podnikání podle obchodního zákoníku a živnostenského zákona, FO, PO, OSVČ, svobodná povolání, úřady práce. Daňová soustava. Daně, poplatky, sociální a zdravotní pojištění. Politologie jako společenská věda. Politický program, politická moc, socializace a participace, vybrané ideologie. Stát a politické strany. Teorie vzniku státu, funkce a formy, sociální stát, politické strany, volby. Demokracie a lidská práva. Formy a principy demokracie, charakteristika lidských práv, základní dokumenty, od totality k demokracii v ČR. Evropská unie. Integrační procesy, orgány a instituce, Lisabonská smlouva. Základy státoprávní teorie. Pracovní právo. Základní právní pojmy, subjekty pracovního práva, typy pracovně právních vztahů, vznik a zánik pracovního poměru. Rodinné a občanské právo. Vznik a zánik manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, náhradní výchova, závazkové, dědické a věcné právo. Trestní a správní právo. Trestní odpovědnost, druhy trestů a trestných činů, trestní soudní řízení, správní řízení, přestupek, sankce. Ústavní právo. Přehled ústavního pořádku, tři složky státní moci, územní samospráva. Antická filosofie. Základní charakteristika a periodizace. Klasické období - Sókratés, Platón, Aristotelés. Středověká filosofie. Základní charakteristika a periodizace. Sv. Augustin, spor o universalia, sv. Tomáš

16 Filosofie období renesance. Základní charakteristika. Přírodní filosofie, filosofie společnosti, reformace. Novověká filosofie do 19. st. Základní charakteristika. Racionalismus, empirismus, osvícenství v Německu. Filosofie 19. st. Základní charakteristika. Německá klasická filozofie, marxismus, pozitivizmus, iracionalismus. Filosofie 20. st. Základní charakteristika. Fenomenologie, filosofie bytí, existencialismus, pragmatismus, postmoderna + další filosofické směry Základy religionistiky. Islám. Definice a formy náboženství, základní rozdělení. Islám základní pojmy, historie, symboly, současné problémy Judaismus a křesťanství. Základní pojmy, historie, symboly.

17 Dějiny výtvarné kultury Pravěké umění sochařství, jeskynní umění, megalitické stavby, obydlí v pravěku Umění starověkého Egypta náhrobní a chrámová architektura, sochařství a malířství Umění Mezopotámie a Egejské oblasti - Kréta, Mykény architektura, sochařství, malířství Umění antického Řecka architektura Umění antického Řecka sochařství a malířství Umění starověkého Říma architektura Umění starověkého Říma sochařství a malířství Umění raného středověku: raně křesťanské umění, Byzantská říše, předrománské slohy karolínská, ottonská renesance, Velká Morava Románské umění architektura, sochařství, malířství Gotika - gotická architektura Gotické sochařství a malířství Renesanční umění a architektura Renesanční sochařství a malířství Barokní umění a architektura Barokní sochařství Barokní malířství a rokoko Umění 18. století a počátek 19. století: klasicismus, empír architektura, sochařství, malířství Umění 18. století a počátek 19. století: romantismus a historismus - architektura, sochařství, malířství Historismus a realismus, Generace Národního divadla Výtvarné směry na přelomu 19. a 20. století: impresionismus, postimpresionismus Výtvarné směry na přelomu 19. a 20. století: symbolismus a secese secesní architektura, sochařství, malířství Umělecké směry 1. poloviny 20. století: fauvismus, expresionismus a jeho skupiny, futurismus

18 Umělecké směry 1. poloviny 20. století: kubismus, kubofuturismus, český kuboexpresionismus Umělecké směry mezi světovými válkami: abstraktní umění - expresionistická a geometrická abstrakce, dadaismus a jeho techniky, surrealismus a jeho metody Umělecké směry po 2. světové válce: abstraktní expresionismus akční malba, informel, aktivní grafika, geometrická abstrakce minimal art, hard edge, op-art, kinetické umění Umělecké směry 2. poloviny 20. století: pop-art, objektové umění, umění akce - happening, instalace, performance, nová figurace, body-art, land-art, eko-art Architektura 20. století: funkcionalismus, futurismus, kubismus, purismus, Bauhaus, art deco, organický směr, historismus, postmodernismus Liberec a jeho architektura - nejvýznamnější stavby a jejich slohová charakteristika, nejvýznamnější sochařská díla, Oblastní galerie Liberec Praha a její architektura, Národní galerie - nejvýznamnější stavby a jejich slohová charakteristika

19 Dějiny hudební kultury Periodizace evropských hudebních dějin. Počátky hudby v pravěku a starověku o Muzikoterapie historie, techniky a oblasti použití Evropská středověká hudba duchovní a světská. Česká středověká hudba o Notopis, hodnoty not a pomlk, klíče, posuvky. Středověké (církevní) stupnice, mody Počátky evropského vícehlasu. Ars antiqua, Ars nova o Intervaly základní a odvozené, převraty intervalů Evropská renesanční hudba vrcholné období vícehlasu. Renesanční hudba v Čechách o Vývoj hudebních nástrojů. Komorní soubory a skladby Evropské barokní vokální formy a jejich představitelé o Stupnice, tónina. Druhy stupnic, uspořádání a pravidla odvozování Instrumentální hudba v době baroka, komorní a orchestrální formy o Durové stupnice, jejich druhy a uspořádání Česká barokní hudba o Mollové stupnice, jejich druhy a uspořádání Hudební klasicismus a jeho principy, vídeňští klasikové o Stavba durového a mollového akordu a jeho obraty, kvintakord zvětšený a zmenšený, akordické značky Význam české hudební emigrace 17. a 18. století, domácí tvorba o Harmonické funkce hlavní a vedlejší, kadence, septakordy Raný romantismus a jeho přestavitelé o Malá a velká písňová forma Novoromantické programní tendence v evropské hudbě o Základní rozdělení hudebních nástrojů, symfonický orchestr a jeho obsazení, partitura Národní hudební kultury 19. století o Dynamická a přednesová označení, hudební názvosloví, základní taktovací schémata Bedřich Smetana zakladatel české národní hudby o Historie Národního divadla, významné osobnosti Antonín Dvořák a jeho mezinárodní význam o Lidová píseň vývoj, typy a formy, krajová specifika, sběratelské tendence 19. a 20. století, stylizace Hudební směry na přelomu 19. a 20. století o Zvuk, tón, vlastnosti tónu, tónová soustava, konsonance, disonance Nové směry artificiální hudby 1. poloviny 20. století o Diatonika a chromatika, enharmonická záměna; tonalita, atonalita, modalita Generace české moderny L. Janáček, B. Martinů o Lidský hlas typy podle výšky a zabarvení. Pěvecké sbory. Sborová tvorba. Rozezpívání. Experimentální artificiální hudba poválečná a 2. poloviny 20. století o Metrum, rytmus, takt, takty jednoduché a složené, charakteristické rytmy, synkopa, rubato Hlavní žánry a přestavitelé nonartificiální hudby 1. poloviny 20. století o Stavba hlasového ústrojí, způsob fonace, zásady hlasové hygieny. Hlasové poruchy a choroby hlasového ústrojí Hlavní žánry a představitelé nonartificiální hudby 2. poloviny 20. století o Hudební výrazové a vyjadřovací prostředky artificiální a nonartificiální hudby

20 Anglický jazyk 1. Sports and games, people in the English speaking countries are more sporty then we are. 2. Present your country to a foreigner (general information, geography, history, life). 3. What important and interesting places in the CR would you show to a visitor (e.g. Prague, Liberec, sights protected by UNESCO, natural beauty spots, etc.). 4. The adults do not understand the culture of young people (music, clothing, films, etc.). 5. American literature. 6. Work and jobs. 7. Our health is influenced not only by food and cooking. 8. My school experience people and problems. 9. Learning foreign languages is important because 10. British literature. 11. Science and technology makes our lives easier or more complicated? 12. The USA (general information, geography, history, interesting places,holidays and festivals, traditions ). 13. Travelling is full of surprises. 14. What can we do to protect our nature and environment, life in the country and the city. 15. The UK (general information, geography, history, interesting places,holidays and festivals, traditions ). 16. The political system in our country has changed several times after the WWII (political development). 17. Life is not easy for a teenager these days (drugs, bullying, money, family, school, etc.). 18. Mass media are driving us mad. 19. Shop until you drop (shopping, kinds of shops, supermarkets, on-line shopping, fashion, money, pros and cons, credit cards, loans, mortgages). 20. Canada (general information, geography, interesting places, political system, traditions, people, etc.) 21. Interpersonal relations are sometimes really complicated (family, class, races, nations, cultural differences, etc.) 22. Crime rate is increasing. 23. Are Czech traditions dying out? (holidays, festivals, celebrations, stereotypes) 24. Australia and New Zealand (general information, geography, interesting places, political system, traditions, etc.). 25. My school project.

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK 1. Characteristics 2. The Czech Republic 3. Great Britain 4. London 5. The USA

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

SOŠPg obor M/01

SOŠPg obor M/01 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace SOŠPg obor 75-31-M/01 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové

Více

Složení a struktura atomu Charakteristika elementárních částic. Modely atomu. Izotopy a nuklidy. Atomové jádro -

Složení a struktura atomu Charakteristika elementárních částic. Modely atomu. Izotopy a nuklidy. Atomové jádro - MATURITNÍ OKRUHY Z CHEMIE Obecná chemie Složení a struktura atomu Charakteristika elementárních částic. Modely atomu. Izotopy a nuklidy. Atomové jádro - hmotnostní úbytek, vazebná energie jádra, jaderné

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE

MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE 1 Složení a struktura atomu Vývoj představ o složení a struktuře atomu, elektronový obal atomu, modely atomu, pojem orbital, typy orbitalů, jejich znázorňování a pravidla pro

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář z chemie Časová dotace: 2 hodiny ve 3. ročníku, 4 hodiny ve 4. Ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář je zaměřený na přípravu ke školní maturitě z chemie a k přijímacím zkouškám na

Více

Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014. Biologie (4. A)

Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014. Biologie (4. A) Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014 Biologie (4. A) 1. téma: vznik života na zemi, znaky a hierarchie organismů, biogenní prvky obecná genetika

Více

Pedagogické lyceum obor 78-42-M/03

Pedagogické lyceum obor 78-42-M/03 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Pedagogické lyceum obor 78-42-M/03 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk Maturitní okruhy Biologie a ekologie Charakteristika a složení živé hmoty voda, anorganické látky, bílkoviny Organické látky tuky, cukry, nukleové kyseliny, hormony, vitamíny, enzymy Systém organismů.

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Management 3. Hospodářská politika 4. Trh, tržní hospodářství 5. Podnikání jako základ tržní ekonomiky 6. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 7. Dlouhodobý majetek

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace Ředitelka Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, v souladu s 79, odst. 3, zákona 49/2009 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

SOŠPg obor 75-31-M/01

SOŠPg obor 75-31-M/01 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace SOŠPg obor 75-31-M/01 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové

Více

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016 v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů obor: 82-41 - M / 11 Design interiéru

Více

Základní chemické pojmy

Základní chemické pojmy MZ CHEMIE 2015 MO 1 Základní chemické pojmy Atom, molekula, prvek, protonové číslo. Sloučenina, chemicky čistá látka, směs, dělení směsí. Relativní atomová hmotnost, molekulová hmotnost, atomová hmotnostní

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2012/2013)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2012/2013) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Peníze a cenné papíry 3. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 4. Zahraniční obchodní činnost 5. Bankovní soustava ČR 6. Bankovní operace 7. Podnikání jako základ

Více

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2015/2016

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2015/2016 Gymnázium Havlíčkův Brod Maturitní témata Profilová část Školní rok 2015/2016 Třídy: oktáva A, oktáva B, čtvrtá 16. 20. května 2016 Gymnázium Havlíčkův Brod Počet témat Stránka č. Český jazyk 28 3 Anglický

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku)

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) B I O L O G I E 1. Definice a obory biologie. Obecné vlastnosti organismů. Základní klasifikace organismů.

Více

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Františka Nohy 6, Rumburk, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Františka Nohy 6, Rumburk, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Františka Nohy 6, Rumburk, příspěvková organizace školní rok: 2017/2018 třída: 4.B obor vzdělání: Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Témata ústní části státní maturitní

Více

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2014/2015

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2014/2015 Gymnázium Havlíčkův Brod Maturitní témata Profilová část Školní rok 2014/2015 Třídy: oktáva A, oktáva B, čtvrtá 18. 22. května 2015 Gymnázium Havlíčkův Brod Počet témat Stránka č. Český jazyk 28 3 Anglický

Více

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036 Klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Digitální učební materiály Autor:

Více

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 1. Obecná biologie; vznik a vývoj života Biologie a její vývoj a význam, obecná charakteristika organismů, přehled živých soustav (taxonomie), Linného taxony, binomická

Více

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,

Více

Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník. Schéma témat profilové části maturitní zkoušky z předmětu CHEMIE

Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník. Schéma témat profilové části maturitní zkoušky z předmětu CHEMIE Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník Schéma témat profilové části maturitní zkoušky z předmětu CHEMIE Součástí každého tématu jsou úlohy z názvosloví chemických sloučenin a chemických výpočtů. 1. Stavba

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk Studijní obory: 41-41-M/01 Agropodnikání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 63-41-M/01

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Management 3. Hospodářská politika 4. Trh, tržní hospodářství 5. Podnikání jako základ tržní ekonomiky 6. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 7. Dlouhodobý majetek

Více

Maturitní témata Biologie MZ 2017

Maturitní témata Biologie MZ 2017 Maturitní témata Biologie MZ 2017 1. Buňka - stavba a funkce buněčných struktur - typy buněk - prokaryotní buňka - eukaryotní buňka - rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou - buněčný cyklus - mitóza

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2016/17

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2016/17 Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2016/17 Předmět délka testu podoba Český jazyk 60 min didaktický test Anglický jazyk 100 min didaktický test s poslechem Francouzský jazyk 100 min didaktický

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Charakteristiky maturitních předmětů

Charakteristiky maturitních předmětů Charakteristiky maturitních předmětů Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 2012 Obsah Anglický jazyk... 2 Biologie... 3 Český jazyk a literatura... 4 Dějepis... 5 Deskriptivní geometrie... 6 Francouzský

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Organická chemie, biochemie 3. ročník a septima 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

Informace k maturitním zkouškám v roce 2017 V4 Informační technologie

Informace k maturitním zkouškám v roce 2017 V4 Informační technologie Informace k maturitním zkouškám v roce 2017 V4 Informační technologie 1. Pro profilovou část maturitní zkoušky stanovuje ředitel školy tyto podmínky: Povinná část každý žák skládá tyto zkoušky: 1. Informační

Více

M A T U R I T N Í Z K O U Š K A V R O C E 2 0 1 6

M A T U R I T N Í Z K O U Š K A V R O C E 2 0 1 6 M A T U R I T N Í Z K O U Š K A V R O C E 2 0 1 6 J A R N Í A P O D Z I M N Í Z K U Š E B N Í O B D O B Í, P R O F I L O V Á Č Á S T Podle 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2017

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2017 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2017 v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů obor: 82-41 - M / 11 Design interiéru

Více

Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41

Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata

Více

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. Vyučovací předmět - Chemie Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. ročník - seminář

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce sekunda Pozorování, pokus, bezpečnost práce Směsi Částicové složení látek a chemické prvky určí společné a rozdílné vlastnosti látek předmět a historie chemie rozpozná skupenské přeměny látek vlastnosti

Více

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce sekunda Pozorování, pokus, bezpečnost práce Směsi Částicové složení látek a chemické prvky určí společné a rozdílné vlastnosti látek předmět a historie chemie rozpozná skupenské přeměny látek vlastnosti

Více

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Příloha - Rámcový rozsah požadavků pro přijímací zkoušky BIOLOGIE Biologie - vědní obory, metody biologického výzkumu, dějiny biologie. Obecná charakteristika živých soustav

Více

- 2015 STROJÍRENSTVÍ V DOPRAVĚ

- 2015 STROJÍRENSTVÍ V DOPRAVĚ STROJÍRENSTVÍ V DOPRAVĚ 1. Jeřáby. 2. Hřídelové spojky v konstrukci dopravních strojů. 3. Šroubové spoje. 4. Spoje hřídele s nábojem. 5. Jeřábové kočky, kladkostroje, vázací a uchopovací prostředky. 6.

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2015/2016)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2015/2016) Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355/7, 353 01 Mariánské Lázně TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK 1. Česká republika 2. Naše město 3. Velká Británie 4. Londýn 5. Austrálie a Nový Zéland 6. Kanada

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část SEZNAM TÉMAT: SLOŽENÍ A STRUKTURA ATOMU Vývoj názorů na stavbu atomu, historický a současný model atomu. Atomové jádro, radioaktivita, typy záření, přirozená a umělá radioaktivita, nuklid, izotopy, historie

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

Gymnázium obory: K/801, K/41

Gymnázium obory: K/801, K/41 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva 1. Stavba atomu Modely atomu. Stavba atomového jádra, protonové a nukleonové číslo, izotop, izobar, nuklid, stabilita atomového jádra,

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2016/2017)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2016/2017) Třídy: 8. A, 4. C Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK 1. Česká republika 2. Naše město 3. Velká Británie 4. Londýn 5. Austrálie a Nový Zéland 6.

Více

Informace k maturitním zkouškám v roce 2017 D4 Dopravní prostředky

Informace k maturitním zkouškám v roce 2017 D4 Dopravní prostředky Informace k maturitním zkouškám v roce 2017 D4 Dopravní prostředky 1. Pro profilovou část maturitní zkoušky stanovuje ředitel školy tyto podmínky: Povinná část každý žák skládá tyto zkoušky: 1. Spalovací

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky G y m n á z i u m J i h l a v a Výroky, množiny jednoduché výroky, pravdivostní hodnoty výroků, negace operace s výroky, složené výroky, tabulky pravdivostních hodnot důkazy

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2016/2017

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2016/2017 PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o. Nad Rokoskou 111/7, 182 00 Praha 8, tel: 284 680 880, 284 680 683 fax: 284 681 345, email: pbvos@pbvos.cz, www: http://www.pbvos.cz MATURITNÍ

Více

Maturitní zkouška z Biologie 2016 Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice

Maturitní zkouška z Biologie 2016 Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice 1. Buňka a. Podobnosti a rozdíly rostlinné a živočišné buňky b. Jednobuněčné organismy 2. Viry, sinice, bakterie a. Virové a bakteriální choroby b. Hospodářský význam bakterií 3. Prvoci a. Charakteristika

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 25. 7. 2002, č. j. 23 852/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Maturitní otázky ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Předmět psychologie a význam psychologických poznatků, vznik a historický vývoj psychiky, determinace lidské psychiky. pojem a předmět psychologie metody psychologie,

Více

Okruhy pro bakalářské zkoušky z oboru Technologie konzervování restaurování, specializace kovové materiály Dějiny umění

Okruhy pro bakalářské zkoušky z oboru Technologie konzervování restaurování, specializace kovové materiály Dějiny umění Okruhy pro bakalářské zkoušky z oboru Technologie konzervování restaurování, specializace kovové materiály Materiály památkových objektů kovy Volitelný chemický: Anorganická chemie 1. Románské umění (Francie,

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Chemie - Septima, 3. ročník

Chemie - Septima, 3. ročník - Septima, 3. ročník Chemie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Obecná chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Látkové množství, molární hmotnost VY_32_INOVACE_01.pdf

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen listopad prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen listopad prosinec Přírodopis 1- Černík a kol. Zoologie pracovní sešit - D. Králová Botanika pracovní sešit - D. Králová Přírodopis 6 pracovní sešit - Zapletal a kol.: 1. Země a život - vznik Země - slunce, atmosféra - fotosyntéza

Více

Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 D4 Dopravní prostředky

Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 D4 Dopravní prostředky Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 D4 Dopravní prostředky 1. Pro profilovou část maturitní zkoušky stanovuje ředitel školy tyto podmínky: Povinná část každý žák skládá tyto zkoušky: 1. Spalovací

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Seminář chemie (SCH) Náplň: Obecná chemie, anorganická chemie, chemické výpočty, základy analytické chemie Třída: 3. ročník a septima Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Vybavení odborné učebny,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Obor Obchodní akademie 63-41-M/004 1. Praktická maturitní zkouška Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů ekonomických se skládá z obsahu

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 2 Chemie Časová dotace 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika: Vyučovací předmět chemie vede k poznávání chemických

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 3. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1. 1. Látky přírodní nebo syntetické

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Chemie Ch3 volitelný předmět pro 4. ročník

Chemie Ch3 volitelný předmět pro 4. ročník Chemie Ch3 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a vazby

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii. Chemické látky (R, S věty) 2. Skupenství, roztoky. Výstražné symboly, mimořádné události

Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii. Chemické látky (R, S věty) 2. Skupenství, roztoky. Výstražné symboly, mimořádné události Příloha č. CHEMIE Úvod Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii Chemické látky (R, S věty) Dokáže rozlišit známé látky a zhodnotit jejich rizikovost Určí společné a rozdílné vlastnosti látek,

Více

Repetitorium anorganické a organické chemie Ch51 volitelný předmět pro 4. ročník

Repetitorium anorganické a organické chemie Ch51 volitelný předmět pro 4. ročník Repetitorium anorganické a organické chemie Ch51 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě vyhlašuje v souladu s příslušnými právními ustanoveními nabídku povinných a nepovinných

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova ročník TÉMA 1-4 Hudební a hudebně pohybová výchova 1-4 dovedností dětí orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického zařazení,

Více

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ANGLICKÝ JAZYK 1. The Czech Republic 2. Libraries 3. Brno 4. The United Kingdom 5. London and other cities in G.B. 6. The USA 7. Canada and Ireland

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Příloha. Český jazyk a literatura 4. C

Příloha. Český jazyk a literatura 4. C Příloha Český jazyk a literatura 4. C 1. Nejstarší literatury. 2. Antická literatura. 3. Evropská a česká literatura doby středověku. 4. Evropská a česká literatura doby renesance a humanismu. 5. Literatura

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2011/2012) Třída: 4. C, 8. A

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2011/2012) Třída: 4. C, 8. A TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK 1. Česká republika 2. Naše město 3. Velká Británie 4. Londýn 5. Austrálie a Nový Zéland 6. Kanada 7. USA; New York a Washington 8. Četba; americká literatura 9. Anglická literatura

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY na školní rok 2015/16 platná pro jarní i podzimní zkušební období (dle 79, odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb.) Forma studia:

Více