Gymnázium obory: K/801, K/41

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41"

Transkript

1 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Gymnázium obory: K/801, K/41 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové části. Matematika Fyzika Biologie Zeměpis Chemie Informatika a výpočetní technika Dějepis Základy společenských věd Dějiny výtvarné kultury Dějiny hudební kultury Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Z těchto témat bude pro každý předmět sestaveno konečných zkušebních témat, z nichž si budou žáci u zkoušky losovat. Uvedené rozdělení / číslování témat je jen orientační a nesouvisí s čísly, pod kterými si budou žáci u zkoušky jedno téma losovat. Liberec Mgr. Jaroslav Šťastný v. r. ředitel školy

2 Absolutní hodnota Analytická geometrie v prostoru Aritmetická a geometrická posloupnost Binomická věta Dělitelnost v celých číslech Důkazy v matematice Elipsa Exponenciální funkce a rovnice Geometrické funkce Geometrické rovnice Goniometrické výrazy Hranol a válec Hyperbola Integrální počet - délka, objem Integrální počet - plocha Iracionální rovnice Kombinační čísla Kombinatorika Komplexní čísla Konstrukční úlohy Koule Kružnice Kužel a jehlan Kvadratická funkce Kvadratické rovnice Limity posloupností, funkcí Lineární funkce Lineární rovnice Logaritmická funkce a rovnice Množiny Mocniny a odmocniny Nekonečná řada Nerovnice Neurčitý integrál Obecný trojúhelník Parabola Podobná zobrazení Posloupnosti - vlastnosti Pravděpodobnost Pravoúhlý trojúhelník Průběh funkce Přímka Rovnice v komplexních číslech Shodná zobrazení Soustavy rovnic Statistika Stereometrie - řezy Úpravy výrazů Určitý integrál - délka, objem Určitý integrál - obsah plochy Užití derivací Vektory Výroková logika Vyšetřování množin bodů Matematika

3 Kinematika hmotného bodu Fyzika Dynamika hmotného bodu Mechanika tuhého tělesa Mechanika kapalin a plynů Gravitační pole Tepelné děje v plynech Zákony termodynamiky, tepelné stroje Struktura a vlastnosti pevných látek Struktura a vlastnosti kapalin Změny skupenství Mechanický oscilátor Vlnění v pružném prostředí, akustika Elektrické pole, srovnání s jinými fyzikálními poli Elektrický proud v kovech, Ohmův zákon Polovodiče a jejich využití Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v plynech Magnetické pole, magnetické vlastnosti látek Elektromagnetická indukce, její využití Obvody střídavého proudu Elektromagnetické kmity a vlnění, sdělovací technika Paprsková optika, optické přístroje Vlnové vlastnosti světla Elektromagnetické záření, spektra Základy kvantové fyziky Stavba atomu, laser Jaderná energie a její uvolňování Astrofyzika Teorie relativity

4 Elementární částice

5 Biologie MATURITNÍ OTÁZKY Z BIOLOGIE 2014/ A, B, Okt 1. Buňka stavba, chemické složení, srovnání prokaryotická x eukaryotická buňka a rostlinná x živočišná buňka, typy dělení buněk, příjem a výdej látek buňkou, buněčný metabolismus, energetický metabolismus, regulace buňky. 2. Mikroorganismy viry, bakterie, sinice, stavba, rozmnožování, výskyt, ekologický význam, virová a bakteriální onemocnění 3. Rostliny 1 mechorosty, rostlinná pletiva, způsoby výživy rostlin (autotrofie, heterotrofie, mixotrofie,) 4. Rostliny 2 kapraďorosty, generativní rostlinné orgány, minerální výživa rostlin, růst a vývoj rostlin 5. Rostliny 3 nahosemenné rostliny, vegetativní rostlinné orgány, pohyby rostlin, vodní režim rostlin 6. Rostliny 4 krytosemenné rostliny, dýchání a rozmnožování rostlin 7. Houby, lišejníky, řasy stavba těla, rozmnožování, systematické dělení, význam hub, lišejníků a řas 8. Prvoci stavba těla, způsoby výživy rozmnožování, ekologický význam, choroby způsobené prvoky, kmeny: bičíkovci, krásnoočka, kořenonožci, hlenky, nádorovky, paprskovci, obrněnky, výtrusovci, nálevníci 9. Živočichové 1. živočišné houby, žahavci, ploštěnci, hlísti - stavba těla, rozmnožování, výskyt, systém, srovnání jednotlivých skupin 10. Živočichové 2. měkkýši, kroužkovci- stavba těla, rozmnožování, výskyt, systém, srovnání jednotlivých skupin 11. Živočichové 3. členovci- stavba těla, rozmnožování, výskyt, systém, srovnání jednotlivých skupin 12. Živočichové 4. ostnokožci, polostrunatci, kruhoústí, paryby, ryby- stavba těla, rozmnožování, výskyt, systém, srovnání jednotlivých skupin 13. Živočichové 5. obojživelníci, plazi- stavba těla, rozmnožování, výskyt, systém, srovnání jednotlivých skupin 14. Živočichové 6. ptáci, savci- stavba těla, rozmnožování, výskyt, systém, srovnání jednotlivých skupin 15. Opěrná soustava charakteristika soustavy, pojivové tkáně opěrné soustavy, stavba, růst a spojení kostí, kostra lidského těla, věkové zvláštnosti opěrné soustavy, onemocnění opěrné soustavy 16. Pohybová soustava charakteristika soustavy, stavba, funkce a inervace hladké, srdeční a kosterní svaloviny, přehled základních kosterních svalů, stavba a činnost srdce, onemocnění pohybové soustavy 17. Cévní a oběhová soustava charakteristika soustavy, velký tělní a malý plicní oběh, cévy, srdce, mízní soustava, kardiovaskulární onemocnění 18. Tělní tekutiny intracelulární a extracelulární tekutiny, složení, funkce, srážení krve, krevní skupiny, imunitní systém 19. Dýchací soustava charakteristika soustavy, stavba, funkce, dýchání (respirace), onemocnění dýchací soustavy 20. Trávicí soustava

6 charakteristika soustavy, stavba, funkce, trávicí enzymy, zdravá výživa, živiny, minerály, vitamíny, onemocnění trávicí soustavy 21. Vylučovací soustava charakteristika soustavy, stavba, funkce, ledviny, tvorba moči, odvodné cesty močové, kůže, termoregulace, onemocnění vylučovací soustavy 22. Nervová soustava charakteristika soustavy, stavba, funkce, tvorba a přenos nervových signálů, CNS, reflexy, obvodové nervstvo, onemocnění nervové soustavy 23. Hormonální řízení organismu charakteristika soustavy, žlázy s vnitřní sekrecí, žlázové a tkáňové hormony, onemocnění HŘ 24. Smyslová soustava charakteristika soustavy, stavba a funkce smyslových orgánů, typy receptorů, onemocnění smyslové soustavy 25. Pohlavní soustava charakteristika soustavy, primární a sekundární pohlavní znaky, mužské a ženské pohlavní ústrojí (stavba, funkce), prenatální vývoj jedince, porod, postnatální vývoj jedince, onemocnění pohlavní soustavy 26. Genetika 1 molekulární genetika, genetika prokaryotické a eukaryotické buňky 27. Genetika 2 základní genetické pojmy,mendelovy zákony, monohybridismus, dihybridismus, gonozomální dědičnost, genová vazba 28. Genetika 3 dědičnost kvantitativních znaků, mutace, genetika populací, genetika člověka vývojové vady, syndromy, genealogie 29. Ekologie zákl. ekologické pojmy, abiotické a biotické faktory, ekosystém, biomy, biosféra 30. Ochrana a tvorba životního prostředí problematika znečištění ovzduší, vody, půdy, odpadů, nadměrného hluku, ochrana organismů, chráněná území ve světě i u nás, mezinárodní a české organizace zabývající se ochranou přírody

7 Zeměpis 1. Latinská Amerika 2. Severní Amerika 3. Východní Asie kontinentální 4. Východní Asie ostrovní 5. Jihovýchodní Asie 6. Jižní Asie 7. Jihozápadní Asie 8. Střední Asie a Zakavkazsko 9. Severní Afrika 10. Subsaharská Afrika 11. Austrálie a Oceánie 12. Severní Evropa 13. Jižní Evropa 14. Britské ostrovy 15. Benelux 16. Francie 17. Německo 18. Evropské ministáty 19. Střední Evropa 20. Státy bývalé Jugoslávie 21. Balkán bez bývalé Jugoslávie 22. Východní Evropa bez Ruska 23. Rusko 24. Polární oblasti 25. Fyzicko-geografická sféra ČR 26. Socioekonomická sféra ČR 27. Místní region 28. Země jako vesmírné těleso 29. Pohyby a tvar Země, čas a kalendář, Měsíc 30. Složení a vrstvy atmosféry, základní klimatologické a meteorologické charakteristiky 31. Globální cirkulace vzduchu, vzduchové hmoty, monzuny a místní větry 32. Stavba zemského tělesa, desková tektonika 33. Endogenní činitelé 34. Exogenní činitelé 35. Krasové jevy 36. Vody pevnin 37. Oceány a moře 38. Biosféra 39. Pedosféra 40. Demografie počet obyvatel, jeho vývoj, struktura obyvatelstva 41. Demografie územní pohyb a rozmístění obyvatelstva 42. Sídla a osídlení 43. Světové hospodářství 44. Surovinové zdroje 45. Průmysl 46. Zemědělství 47. Doprava 48. Telekomunikace a mezinárodní obchod 49. Stát a politická mapa světa 50. Státy světa podle stupně rozvoje a ukazatelé vyspělosti 51. Integrační seskupení ve světě 52. Evropská unie 53. Globální problémy - přírodní 54. Globální problémy - civilizační 55. Globální klimatická změna 56. Kartografie

8 Chemie Atom Vývoj názorů na stavbu atomu, historické modely a současný model atomu. Elektronový obal atomu, kvantová čísla a jejich význam. Elektronová konfigurace atomu v základním i excitovaném stavu. Vyjadřování hmotnosti atomu. Atomové jádro Radioaktivita typy záření, přirozená a umělá radioaktivita, historie a využití radioaktivity (radiouhlíková metoda, termojaderná fúze, zneužití termojaderných reakcí). Chemicky čisté látky a směsi separační metody v chemické praxi Periodická soustava prvků Periodický zákon a jeho vztah ke struktuře a vlastnostem prvků a jejich sloučenin. Elektronegativita, ionizační energie a elektronová afinita. Historie periodického zákona. Druhy používaných tabulek. Chemická vazba vznik a typy vazeb, vazebná energie, koordinačně kovalentní vazba a komplexní sloučeniny. Názvosloví komplexních sloučenin. 4. Chemické reakce Typy chemických reakcí, chemická rovnice a reakční schéma. Chemická kinetika rychlost chemické reakce. Katalyzátory a jejich použití. Rovnovážný stav a způsoby ovlivnění chemické rovnováhy v praxi (odvození rovnovážné konstanty a příklady ovlivnění kontinuálních výrob např. výroba amoniaku). Výpočty z chemických rovnic se zaměřením na výpočty hmotností produktů a výtěžků reakcí. 5. Termochemie Tepelné zabarvení chemických reakcí termochemické zákony, entalpie a energetická bilance reakce. Tepla spalná a slučovací. Termochemické výpočty a příklady využití exotermických a endotermických reakcí v praxi. Elektrochemie Význam redoxních dějů s uvedením příkladů v anorganické i organické chemii. Redoxní rovnováhy a úpravy redoxních rovnic. Řada elektrochemických potenciálů. Využití elektrochemie v praxi chemické výroby, články a pokovování. Voda Molekula vody struktura, vlastnosti, tvrdost vody, elektrolýza vody, vodíkové můstky. Hydráty a hydratační činidla. Adice a eliminace vody v organické chemii. Voda jako rozpouštědlo. Vyjadřování složení roztoků (hmotnostní a objemový zlomek, molární koncentrace). Kyslík Postavení v periodické soustavě prvků, výskyt a výroba. Sloučeniny oxidy, peroxidy a hyperoxidy. Oxidace v organické chemii. Význam kyslíku pro živé organismy. Výpočty objemů plynů z chemických rovnic. Kyseliny a zásady Teorie kyselin a zásad (Arrhenius, Bronsted, Lewis). Proteolytické reakce a disociační konstanty, síla kyselin, výpočty ph roztoků kyselin a zásad. Acidobazické indikátory. Příklady kyselin a zásad v organické a anorganické chemii. Vodík Vodík a jeho postavení v periodickém systému, vlastnosti, výroba a příprava vodíku. Redukční vlastnosti vodíku a jeho postavení v řadě kovů podle elektrochemických potenciálů. Adice a eliminace vodíku v organických reakcích a přenos vodíku v buňce při biochemických dějích.

9 S-prvky Alkalické kovy a kovy alkalických zemin charakteristika prvků, příklady výrob. Sloučeniny výroba a užití sody, páleného vápna, hydroxidu sodného, sádry. Analytické důkazy s-prvků. Význam Na, K, Ca a Mg pro živé organismy a vliv Ba na organismy. Prvky skupin III. A a IV. A (s výjimkou uhlíku) Postavení prvků v periodické soustavě, vlastnosti a výroby. Reakce a sloučeniny hliníku, jeho použití v metalurgickém průmyslu. Výroba skla a chemické složení různých druhů skla. Užití olova olověný akumulátor. Slitiny. Olovo a cín jako těžké kovy. Uhlík Postavení v periodické soustavě, modifikace a redukční schopnosti uhlíku. Oxidy a ostatní anorganické sloučeniny uhlíku. Výskyt se zaměřením na fosilní suroviny a význam uhlíku pro organickou chemii. Zpracování ropy. Názvoslovný systém organických sloučenin. Dusík Postavení v periodické soustavě, charakteristika, výroba. Sloučeniny oxidy, kyseliny a jejich soli se zaměřením na kyselinu dusičnou, amoniak a amonné soli. Nitrace organických sloučenin, anilin a azosloučeniny. Barviva. 15. Fosfor a ostatní prvky V. A skupiny (s výjimkou dusíku) Fosfor postavení v periodické tabulce prvků, modifikace a výroba fosforu. Sloučeniny oxidy, kyselina fosforečná, fosforečnany a superfosfát. Význam fosforu v živých organismech NK, fosfoproteiny a fosfolipidy. Arsen, antimon, bismut vlastnosti prvků a sloučenin, použití v praxi. 16. Chalkogeny Síra postavení v periodické soustavě prvků, charakteristika, alotropické modifikace, výskyt. Sloučeniny síry oxidy, kyseliny (výroba kyseliny sírové (a jejich soli. Sulfonace arenů. Thioalkoholy a thiofenoly. Síra v heterocyklických sloučeninách. Disulfidická vazba a vulkanizace kaučuku. Selen a jeho využití. Ostatní chalkogeny. 17. Halogeny Postavení v periodické soustavě prvků, výskyt, charakteristika, výroby a sloučeniny halogenidy, kyslíkaté sloučeniny halogenů a jejich oxidační vlastnosti. Halogenace alkanů, alkenů, alkinů a arenů. Halogenidy karboxylových kyselin a jejich význam. Fluor a chlor jako biogenní prvky. D prvky Vlastnosti kovů, výskyt (minerály, jejich těžba, kyanidace zlata a principy metalurgických výrob, výroba železa. Užití kovů, slitiny, zpracování oceli. Řada elektrochemických potenciálů. Oxidační vlastnosti sloučenin manganu a chromu. Rtuť Nesslerovo činidlo, Dr. Jaroslav Heyrovský. Biogenní prvky Fe, Co, Mn atd. Těžké kovy. Nasycené uhlovodíky Alkany a cykloalkany obecná charakteristika, typické reakce a vlastnosti, výroby a přípravy alkanů. Získávání uhlovodíků z přírodních zdrojů (zpracování ropy a zemního plynu). Analytické důkazy C, H, N a S v organických sloučeninách. Konstituční izomerie. Nenasycené uhlovodíky Alkeny a alkyny obecná charakteristika, vlastnosti, typické reakce (Markovníkovo pravidlo, výroby a přípravy ethenu a acetylenu). Hoření acetylenu. Užití těchto látek. Alkadieny kaučuk a jeho zpracování. Stereoizomerie cis-trans izomerie.

10 Areny Aromaticita v organické chemii. Názvosloví, příklady a typické reakce arenů (halogenace, sulfonace, alkylace a acylace benzenu). Oxidace arenů. Aromatický charakter ostatních organických sloučenin. Mezomerií a indukční efekt v organických sloučeninách. 22. Hydroxysloučeniny Hydroxidy výroba NaOH, jejich význam a nejdůležitější reakce. Hydroxokomplexy. Alkoholy a fenoly příklady, rozdělení a typické reakce. Důkazové reakce. Výroba piva a vína. Karbonylové sloučeniny Aldehydy, ketony a chinony názvosloví a příklady, důkazové rekce a jejich použití i u sacharidů (Fehlingovo činidlo, Tollensovo činidlo, Jodoformová reakce a důkaz Schiffovým činidlem). Oxidace a redukce aldehydů a ketonů, aldolová kondenzace, vznik poloacetalů. Tautomerie. Karboxylové kyseliny Názvosloví a výskyt karboxylových kyselin, použití a výroba nejdůležitějších nižších karboxylových kyselin kyselina mravenčí a octová. Kyselost a výpočet ph, vznik solí a esterů, kyselá a zásaditá hydrolýza esterů. Chování karboxylových kyselin při zahřívání, použití anhydridů. Deriváty karboxylových kyselin Typy derivátů karboxylových kyselin funkční a substituční deriváty se zaměřením na hydroxykyseliny a aminokyseliny. Vlastnosti aminokyselin. Vznik peptidické vazby a dipeptidu. Deriváty kyseliny uhličité. Sacharidy Rozdělení a příklady sacharidů. Důkazové reakce a optická izomerie u monosacharidů a disacharidů. Polysacharidy důkazy, získávání a užití celulózy. Metabolismus sacharidů. Přírodní makromolekulární látky Proteiny význam, důkazy, struktura. Proteosyntéza a ornitinový cyklus. Nukleové kyseliny rozdělení a význam. Koloidní látky. Lipidy a isoprenoidy Struktura, rozdělení a výskyt lipidů. Složené lipidy. Metabolismus lipidů katabolismus a biosyntéza tuků. Acetyl-CoA a jeho význam v metabolismu lipidů a sacharidů. Heterocyklické sloučeniny a alkaloidy využití a zneužití alkaloidů. Isoprenoidy rozdělení, příklady, výskyt se zaměřením na triterpeny a tetraterpeny. Syntetické makromolekulární látky Rozdělení plastů podle polyreakcí polymery, polykondenzáty a plasty vzniklé polyadicí. Příklady, principy výrob a užití jednotlivých skupin. Výpočty z chemických vzorců. Metabolismus a jeho regulace Energetika metabolických drah, biokatalyzátory enzymy, vitamíny, hormony (rozdělení, chemické složení, funkce a mechanismy působení). Propojení metabolických dějů. Redoxní děje v živých soustavách Krebsův (citrátový) cyklus a dýchací řetězec. Léčiva.

11 Informatika a výpočetní technika Informatika, bity, byty a digitální zařízení, kódování znaků o Rozpadající kamenné písmo 3D (CorelDraw, Photoshop) o Fungování PHP, ASP) o Fungování HTML, CSS) o Srovnání horizontu (Zoner Photo Studio) Algoritmizace, různé zápisy algoritmu o Tvorba sněhuláka (CorelDraw, Photoshop) o Instalace (PHP, ASP) o Odstavec a nadpisy (HTML, CSS) o Pokročilé techniky odstranění červených očí (Zoner Photo Studio) Programování, historie programovacích jazyků o Text v kontejneru roztrhaný lístek (CorelDraw, Photoshop) o Základy syntaxe oddělení kódu, oddělení instrukcí, komentáře (PHP, ASP) o Styly písma (HTML, CSS) o Obrázek do obrázku (Zoner Photo Studio) Operační systémy, systémové utility a nastavení systému, nadstavby operačního systému o 3D logo (CorelDraw, Photoshop) o Příkaz Echo formátování kódu, spojování řetězců (PHP, ASP) o Odkazy (HTML, CSS) o Text do obrázku (Zoner Photo Studio) Hardware, architektura počítače, vnitřní stavba počítače a princip jeho činnosti o Text na kostkách (CorelDraw, Photoshop) o Typy proměnných operátory, názvy proměnných, přetypování proměnných (PHP, ASP) o Obrázky (HTML, CSS) o Skládání panoramatických obrázků (Zoner Photo Studio) Obecné rozdělení programů o Text na kouli (CorelDraw, Photoshop) o Pole Indexovaná a asociativní, vícerozměrná (PHP, ASP) o Seznamy (HTML, CSS) o Práce s histogramem (Zoner Photo Studio) Textové editory o Odstranění pozadí pomocí magnetického lasa (CorelDraw, Photoshop) o Výrazy, konstanty, inkrementace (PHP, ASP) o Tabulky (HTML, CSS) o Vyvážení bílé (Zoner Photo Studio) Tabulkové procesory o Retušování (CorelDraw, Photoshop) o Logické výrazy a operátory (PHP, ASP) o Formuláře (HTML, CSS) o Retušování (Zoner Photo Studio) Prezentační software o Zachraňujeme přepálenou fotografii (CorelDraw, Photoshop) o Operátory porovnání; priorita operátorů ternální operátor (PHP, ASP) o Rámy (HTML, CSS) o Organizace fotografií (Zoner Photo Studio) Databáze o Prostorové písmo s texturou (CorelDraw, Photoshop) o Podmínky if a switch (PHP, ASP) o Metadata (HTML, CSS) o Popisování fotografií (Zoner Photo Studio)

12 Grafické programy o Odraz ve skle (CorelDraw, Photoshop) o Příkazy cyklu s podmínkou na začátku, na konci, nekonečná smyčka (PHP, ASP) o Webové Standardy Historie, problém a řešení (HTML, CSS) o Filtrování fotografií pomocí klíčových slov (Zoner Photo Studio) Ochrana dat o Odstranění zamlžení (CorelDraw, Photoshop) o Cyklus for break a continue (PHP, ASP) o Barvy (HTML, CSS) o Změna rozměrů fotografií (Zoner Photo Studio) Kancelářský software o Sněžení (CorelDraw, Photoshop) o Funkce procedury versus funkce, parametry, rozsah platnosti proměnných (PHP, ASP) o URL (HTML, CSS) o Tvorba pohlednic (Zoner Photo Studio) Výuka a zábava na počítači o Variace (CorelDraw, Photoshop) o Funkce pro práci s poli print_r, sort, foreach, explode a implode (PHP, ASP) o Délky (HTML, CSS) o Ořez fotografií (Zoner Photo Studio) Internet o Oříznutí fotografie na libovolnou velikost, na specifickou velikost, automatické těsné oříznutí (CorelDraw, Photoshop) o Objekty konstruktor, dědičnost (PHP, ASP) o Znakové entity (HTML, CSS) o Práce s efekty (Zoner Photo Studio) WWW o Tlačítka (CorelDraw, Photoshop) o Vkládání souborů include, require, readfile, die a exit (PHP, ASP) o Připojení css stylu (HTML, CSS) o Promítání fotografií (Zoner Photo Studio) HTML o Celková úprava fotografie (CorelDraw, Photoshop) o Formuláře get a post (PHP, ASP) o Základy práce s css styly (HTML, CSS) o Export fotografií na Facebook, Flicker, Google Picasa Principy řazení, komprimace a kódování. Princip rekurze o Masky (CorelDraw, Photoshop) o Databáze MySQL uložení dat v databázi, relační model, připojení k databázi (PHP, ASP) o Class, id, kontextové selektory, dědičnost (HTML, CSS) o Hromadné odeslání fotografií em (Zoner Photo Studio) Počítačové sítě o Koule (CorelDraw, Photoshop) o Databáze MySQL tvorba tabulek v databázi, SQL (PHP, ASP) o CSS Písma (HTML, CSS) o Úprava EXIF u fotografií. (Zoner Photo Studio) Diagnostika a testování počítačů, bezpečnost práce s počítači, bezpečnost uchovávání dat, počítačové pirátství, ergonomie počítače o Válec se stínem (CorelDraw, Photoshop) o Databáze MySQL SQL a výběrové dotazy, zobrazujeme a stránkujeme data (PHP, ASP) o CSS formátování textu (HTML, CSS) o Hromadné konverze fotografií (Zoner Photo Studio)

13 Historie, současnost a budoucnost software počítačů o Zjasnění tmavé fotografie (CorelDraw, Photoshop) o Databáze MySQL vkládání záznamů do databáze (PHP, ASP) o Barvy textu a pozadí, obrázek na pozadí (HTML, CSS) o Vytvoření vodoznaku v dokumentu ((Zoner Photo Studio, MS WORD) Historie, současnost a budoucnost hardware počítačů o Odstranění červených očí a obarvení vlasů (CorelDraw, Photoshop) o Databáze MySQL měníme data v databázi (PHP, ASP) o Upravení seznamů v css (HTML, CSS) o Vylepšení expozice fotografie (Zoner Photo Studio) Multimédia o Kapky (CorelDraw, Photoshop) o Databáze MySQL odstraňujeme databázová data (PHP, ASP) o Boxy (rámečky) (HTML, CSS) o Nastavení názvu snímku a hudby při promítaní (Zoner Photo Studio) Virtuální realita o Tenisový míček (CorelDraw, Photoshop) o Sessions (PHP, ASP) o Design pomocí obtékání (HTML, CSS) o Tvorba kalendáře (Zoner Photo Studio) Ergonomie počítače o Obarvení auta (CorelDraw, Photoshop) o Dodržování webových standardů normy, hlavičky, znakové sady (PHP, ASP) o Design pomocí pozicování (HTML, CSS) o Hromadné popisování fotografií (Zoner Photo Studio)

14 Dějepis Liberec a jeho okolí, dějepis jako věda Vývoj lidské společnosti v pravěku, staroorientální státy Starověké Řecko Starověký Řím Evropa v raném středověku Islám vs. křesťanství ve středověku a raném novověku Evropa v době vrcholného a pozdního středověku České země do vymření Přemyslovců Český stát v době Lucemburků Vývoj české společnosti v století Kultura vrcholného středověku a počátku novověku Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století Evropa po třicetileté válce Habsburská monarchie po třicetileté válce Francouzská revoluce a napoleonské války Vznik a vývoj USA v 19. století České země v době předbřeznové a revoluční rok 1848 Revoluční rok 1848 v Evropě Svět v období imperialismu Rakousko-Uhersko První světová válka Vznik ČSR Svět mezi dvěma světovými válkami Fašismus a komunismus ČSR mezi dvěma světovými válkami Druhá světová válka Studená válka Válečné konflikty po druhé světové válce, Třetí svět a dekolonizace ČSR po druhé světové válce Svět a ČR po roce 1989, globalizace

15 Základy společenských věd Psychologie jako společenská věda. Definice, význam, předmět, metody, disciplíny, současné psychologické přístupy. Ontogenetický vývoj lidské psychiky. Charakteristika jednotlivých vývojových etap Poznávací psychické procesy. Vnímání, představivost, paměť, učení, myšlení a řeč. Psychologie osobnosti, psychické vlastnosti. Temperament, schopnosti, charakter, motivace, sebepojetí, duševní hygiena. Socializace osobnosti. Cíle socializace, socializační činitelé, sociální útvary a skupiny. Společnost a její vrstvy. Stratifikační systémy, třídy a třídní struktura, sociální mobilita, společenské role, rasy a etnika, problémy současnosti. Interakce a komunikace mezi lidmi. Druhy komunikace, sociální poznávání, konflikty a jejich zvládání. Rodina, sexualita, gender. Sociologické pojetí rodiny, současná rodina, kohabitace, singels, sexualita a její podoby, feminismus. Ekonomie jako společenská věda. Tři základní otázky ekonomiky, ekonomické systémy, potřeby, statky, užitek, výrobní faktory, ekonomické teorie. Národní hospodářství. Subjekty, struktura, makroekonomické ukazatele. Trh, konkurence a chování spotřebitele. Tržní mechanismus, typy a subjekty trhu, nabídka, poptávka, cena, rovnováha na trhu, tržní selhání. Fiskální a monetární politika státu. Příjmy a výdaje státního rozpočtu, typy státního rozpočtu, princip fungování a nástroje ČNB, bankovní systém. Podnikání a zaměstnanost. Podnikatelský záměr, podnikání podle obchodního zákoníku a živnostenského zákona, FO, PO, OSVČ, svobodná povolání, úřady práce. Daňová soustava. Daně, poplatky, sociální a zdravotní pojištění. Politologie jako společenská věda. Politický program, politická moc, socializace a participace, vybrané ideologie. Stát a politické strany. Teorie vzniku státu, funkce a formy, sociální stát, politické strany, volby. Demokracie a lidská práva. Formy a principy demokracie, charakteristika lidských práv, základní dokumenty, od totality k demokracii v ČR. Evropská unie. Integrační procesy, orgány a instituce, Lisabonská smlouva. Základy státoprávní teorie. Pracovní právo. Základní právní pojmy, subjekty pracovního práva, typy pracovně právních vztahů, vznik a zánik pracovního poměru. Rodinné a občanské právo. Vznik a zánik manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, náhradní výchova, závazkové, dědické a věcné právo. Trestní a správní právo. Trestní odpovědnost, druhy trestů a trestných činů, trestní soudní řízení, správní řízení, přestupek, sankce. Ústavní právo. Přehled ústavního pořádku, tři složky státní moci, územní samospráva. Antická filosofie. Základní charakteristika a periodizace. Klasické období - Sókratés, Platón, Aristotelés. Středověká filosofie. Základní charakteristika a periodizace. Sv. Augustin, spor o universalia, sv. Tomáš

16 Filosofie období renesance. Základní charakteristika. Přírodní filosofie, filosofie společnosti, reformace. Novověká filosofie do 19. st. Základní charakteristika. Racionalismus, empirismus, osvícenství v Německu. Filosofie 19. st. Základní charakteristika. Německá klasická filozofie, marxismus, pozitivizmus, iracionalismus. Filosofie 20. st. Základní charakteristika. Fenomenologie, filosofie bytí, existencialismus, pragmatismus, postmoderna + další filosofické směry Základy religionistiky. Islám. Definice a formy náboženství, základní rozdělení. Islám základní pojmy, historie, symboly, současné problémy Judaismus a křesťanství. Základní pojmy, historie, symboly.

17 Dějiny výtvarné kultury Pravěké umění sochařství, jeskynní umění, megalitické stavby, obydlí v pravěku Umění starověkého Egypta náhrobní a chrámová architektura, sochařství a malířství Umění Mezopotámie a Egejské oblasti - Kréta, Mykény architektura, sochařství, malířství Umění antického Řecka architektura Umění antického Řecka sochařství a malířství Umění starověkého Říma architektura Umění starověkého Říma sochařství a malířství Umění raného středověku: raně křesťanské umění, Byzantská říše, předrománské slohy karolínská, ottonská renesance, Velká Morava Románské umění architektura, sochařství, malířství Gotika - gotická architektura Gotické sochařství a malířství Renesanční umění a architektura Renesanční sochařství a malířství Barokní umění a architektura Barokní sochařství Barokní malířství a rokoko Umění 18. století a počátek 19. století: klasicismus, empír architektura, sochařství, malířství Umění 18. století a počátek 19. století: romantismus a historismus - architektura, sochařství, malířství Historismus a realismus, Generace Národního divadla Výtvarné směry na přelomu 19. a 20. století: impresionismus, postimpresionismus Výtvarné směry na přelomu 19. a 20. století: symbolismus a secese secesní architektura, sochařství, malířství Umělecké směry 1. poloviny 20. století: fauvismus, expresionismus a jeho skupiny, futurismus

18 Umělecké směry 1. poloviny 20. století: kubismus, kubofuturismus, český kuboexpresionismus Umělecké směry mezi světovými válkami: abstraktní umění - expresionistická a geometrická abstrakce, dadaismus a jeho techniky, surrealismus a jeho metody Umělecké směry po 2. světové válce: abstraktní expresionismus akční malba, informel, aktivní grafika, geometrická abstrakce minimal art, hard edge, op-art, kinetické umění Umělecké směry 2. poloviny 20. století: pop-art, objektové umění, umění akce - happening, instalace, performance, nová figurace, body-art, land-art, eko-art Architektura 20. století: funkcionalismus, futurismus, kubismus, purismus, Bauhaus, art deco, organický směr, historismus, postmodernismus Liberec a jeho architektura - nejvýznamnější stavby a jejich slohová charakteristika, nejvýznamnější sochařská díla, Oblastní galerie Liberec Praha a její architektura, Národní galerie - nejvýznamnější stavby a jejich slohová charakteristika

19 Dějiny hudební kultury Periodizace evropských hudebních dějin. Počátky hudby v pravěku a starověku o Muzikoterapie historie, techniky a oblasti použití Evropská středověká hudba duchovní a světská. Česká středověká hudba o Notopis, hodnoty not a pomlk, klíče, posuvky. Středověké (církevní) stupnice, mody Počátky evropského vícehlasu. Ars antiqua, Ars nova o Intervaly základní a odvozené, převraty intervalů Evropská renesanční hudba vrcholné období vícehlasu. Renesanční hudba v Čechách o Vývoj hudebních nástrojů. Komorní soubory a skladby Evropské barokní vokální formy a jejich představitelé o Stupnice, tónina. Druhy stupnic, uspořádání a pravidla odvozování Instrumentální hudba v době baroka, komorní a orchestrální formy o Durové stupnice, jejich druhy a uspořádání Česká barokní hudba o Mollové stupnice, jejich druhy a uspořádání Hudební klasicismus a jeho principy, vídeňští klasikové o Stavba durového a mollového akordu a jeho obraty, kvintakord zvětšený a zmenšený, akordické značky Význam české hudební emigrace 17. a 18. století, domácí tvorba o Harmonické funkce hlavní a vedlejší, kadence, septakordy Raný romantismus a jeho přestavitelé o Malá a velká písňová forma Novoromantické programní tendence v evropské hudbě o Základní rozdělení hudebních nástrojů, symfonický orchestr a jeho obsazení, partitura Národní hudební kultury 19. století o Dynamická a přednesová označení, hudební názvosloví, základní taktovací schémata Bedřich Smetana zakladatel české národní hudby o Historie Národního divadla, významné osobnosti Antonín Dvořák a jeho mezinárodní význam o Lidová píseň vývoj, typy a formy, krajová specifika, sběratelské tendence 19. a 20. století, stylizace Hudební směry na přelomu 19. a 20. století o Zvuk, tón, vlastnosti tónu, tónová soustava, konsonance, disonance Nové směry artificiální hudby 1. poloviny 20. století o Diatonika a chromatika, enharmonická záměna; tonalita, atonalita, modalita Generace české moderny L. Janáček, B. Martinů o Lidský hlas typy podle výšky a zabarvení. Pěvecké sbory. Sborová tvorba. Rozezpívání. Experimentální artificiální hudba poválečná a 2. poloviny 20. století o Metrum, rytmus, takt, takty jednoduché a složené, charakteristické rytmy, synkopa, rubato Hlavní žánry a přestavitelé nonartificiální hudby 1. poloviny 20. století o Stavba hlasového ústrojí, způsob fonace, zásady hlasové hygieny. Hlasové poruchy a choroby hlasového ústrojí Hlavní žánry a představitelé nonartificiální hudby 2. poloviny 20. století o Hudební výrazové a vyjadřovací prostředky artificiální a nonartificiální hudby

20 Anglický jazyk 1. Sports and games, people in the English speaking countries are more sporty then we are. 2. Present your country to a foreigner (general information, geography, history, life). 3. What important and interesting places in the CR would you show to a visitor (e.g. Prague, Liberec, sights protected by UNESCO, natural beauty spots, etc.). 4. The adults do not understand the culture of young people (music, clothing, films, etc.). 5. American literature. 6. Work and jobs. 7. Our health is influenced not only by food and cooking. 8. My school experience people and problems. 9. Learning foreign languages is important because 10. British literature. 11. Science and technology makes our lives easier or more complicated? 12. The USA (general information, geography, history, interesting places,holidays and festivals, traditions ). 13. Travelling is full of surprises. 14. What can we do to protect our nature and environment, life in the country and the city. 15. The UK (general information, geography, history, interesting places,holidays and festivals, traditions ). 16. The political system in our country has changed several times after the WWII (political development). 17. Life is not easy for a teenager these days (drugs, bullying, money, family, school, etc.). 18. Mass media are driving us mad. 19. Shop until you drop (shopping, kinds of shops, supermarkets, on-line shopping, fashion, money, pros and cons, credit cards, loans, mortgages). 20. Canada (general information, geography, interesting places, political system, traditions, people, etc.) 21. Interpersonal relations are sometimes really complicated (family, class, races, nations, cultural differences, etc.) 22. Crime rate is increasing. 23. Are Czech traditions dying out? (holidays, festivals, celebrations, stereotypes) 24. Australia and New Zealand (general information, geography, interesting places, political system, traditions, etc.). 25. My school project.

SOŠPg obor 75-31-M/01

SOŠPg obor 75-31-M/01 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace SOŠPg obor 75-31-M/01 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové

Více

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1. Great Britain and the United Kingdom Geography and basic facts Interesting places Political systém History and traditions 2. London 3. The U.S.A. Geography and basic facts Interesting

Více

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou

Více

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 pro vzdělávací obory 79-41-K/801 Gymnázium všeobecné 79-41-K/41 Gymnázium 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou PaedDr. Václav Hartman ředitel školy 1 Obsah

Více

Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014

Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014 Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014 Žák si na Gymnáziu Christiana Dopplera zapisuje 3 povinné zkoušky, které vybírá z následujících předmětů: matematika český jazyk anglický jazyk německý

Více

Maturitní teze pro profilovou část maturitní zkoušky 2011-2012

Maturitní teze pro profilovou část maturitní zkoušky 2011-2012 2011-2012 Anglický jazyk 1. Housing 2. Czech Republic 3. Hobbies, After-school Activities, My Daily Programme 4. Family, Friends, Future Plans 5. United Kingdom 6. Cultural Life Theatre, Cinema, Fine Arts

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2. The United States of America 3. The English-Speaking Countries (Canada, Australia ) 4. Our Mother Country

Více

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta Pravidla pro hodnocení a klasifikace v jednotlivých předmětech Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech jsou součástí Školního řádu. Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději

Více

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 MATURITNÍ TÉMATA pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 Český jazyk a literatura... 2 Cizí jazyk... 6 Základy společenských věd... 8 Dějepis... 9 Zeměpis... 11 Matematika... 13 Fyzika...

Více

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice Maturitní témata 75-31-M005/Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M01/Předškolní a mimoškolní pedagogika Český jazyk a literatura

Více

Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části

Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, tel.: 224 255 121 Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části 19/2014 (Zkoušky společné části maturitní

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda 1. Žák bude klasifikován z ANJ za předpokladu, že počet jeho známek neklesne pod 75% všech možných získaných známek za dané pololetí

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Příloha-volitelné předměty

Příloha-volitelné předměty Příloha-volitelné předměty Volitelné aktivity jsou na Gymnáziu Jana Pivečky ve Slavičíně realizovány formou volitelných předmětů ve 3. a 4. ročníku a jim odpovídajících ročnících osmiletého studia. Tyto

Více

Toxikologie a ekologie

Toxikologie a ekologie Toxikologie a ekologie Semestr: 1. Zajištuje ústav: organické technologie, organické chemie, chemie ochrany prostredí 2/0 z, Zk 1. Definice toxikologie a vymezení základních pojmu. 2. Klasifikace jedu

Více

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE - Forma vzdělávání: denní dvojjazyčné vzdělávání - Dohoda mezi

Více

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14 Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14 Předmět délka testu podoba Český jazyk 45 min didaktický test Anglický jazyk 60 min didaktický test s poslechem Francouzský jazyk 60 min didaktický

Více

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře.

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře. Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy výběrové semináře Moje škola Motto: Úspěch je

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 CHEMIE Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Maturitní zkoušky 2013/2014 - Profilová část

Maturitní zkoušky 2013/2014 - Profilová část Maturitní zkoušky 2013/2014 - Profilová část Profilová část MZ Skládá se ze 3 povinných zkoušek a max. ze 2 nepovinných. Výsledky nepovinných zkoušek se uvádějí na Maturitní vysvědčení, do celkového hodnocení

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

Přehled učiva. Český jazyk, 1. ročník. Základní pravopisné jevy - vyjmenovaná slova - psaní bě-, pě-, mě-, vě- - předpony s-, z-

Přehled učiva. Český jazyk, 1. ročník. Základní pravopisné jevy - vyjmenovaná slova - psaní bě-, pě-, mě-, vě- - předpony s-, z- RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Český jazyk, 1. ročník Základní pravopisné jevy - vyjmenovaná slova - psaní bě-, pě-, mě-, vě- - předpony s-, z- Jazyk jako systém - obecné pojmy o jazyce - útvary národního

Více

Příloha ze dne 25. 6. 2012

Příloha ze dne 25. 6. 2012 Příloha ze dne 25. 6. 2012 LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ Úprava k 1. 9. 2012 Podpis ředitele školy: Obsah Změny v kapitole 5. Učební

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu S platností od 1. září 2012 dochází ke změně učebního plánu ŠVP Škola v pohybu pro nekmenové sportovce v rámci sportovní třídy z důvodu realizace

Více

ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Průřezová opatření 1. Všem žákům naší školy průběžně poskytovat znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro ochranu životního prostředí

Více

Obchodní akademie, Plzeň nám. T. G. Masaryka 13 301 00 Plzeň. 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42 M/02 Ekonomické lyceum MATURITNÍ OKRUHY

Obchodní akademie, Plzeň nám. T. G. Masaryka 13 301 00 Plzeň. 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42 M/02 Ekonomické lyceum MATURITNÍ OKRUHY nám. T. G. Masaryka 13 301 00 Plzeň 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42 M/02 Ekonomické lyceum MATURITNÍ OKRUHY pro jarní a podzimní termín 2014/2015 MATURITNÍ OKRUHY 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42

Více

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Biologie z RVP GV a integruje některé výstupy ze vzdělávacího

Více

MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů

MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů 1. Kniha. Definice knihy, popis knihy, příprava knihy do tisku 2. Knihkupectví. Zařízení, vybavení, zabezpečení, služby, zaměstnanci,

Více