I. EVROPSKÁ INTEGRACE A VZNIK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A EVROPSKÉ UNIE. SOUČASNÝ STAV...

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. EVROPSKÁ INTEGRACE A VZNIK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A EVROPSKÉ UNIE. SOUČASNÝ STAV..."

Transkript

1 Obsah Upozornění Seznam zkratek I. EVROPSKÁ INTEGRACE A VZNIK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A EVROPSKÉ UNIE. SOUČASNÝ STAV Základ evropské integrace po druhé světové válce Nová metoda integrace: nadstátnost Integrační organizace: Evropská společenství a Evropská unie a) Vznik a počáteční vývoj Evropských společenství b) Vznik Evropské unie Nadstátní charakter a právní povaha Společenství (dnes Unie) Poslední stadium vývoje Lisabonská smlouva Rekapitulace systému EHS ES EU od počátku do současnosti Současné pojetí Evropské unie po Lisabonské smlouvě a) Zásada loajality členských států b) Hodnoty, na nichž je EU založena, a její cíle c) Následky nerespektování hodnot Unie ze strany členského státu d) Demokratické zásady Unie e) Změny Smluv f) Právní subjektivita EU g) Členství v EU h) Sídlo EU a její výsady a imunity i) Přehled struktury Smluv Další evropské ekonomické organizace a) Evropská organizace pro hospodářskou spolupráci, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj b) Evropské sdružení volného obchodu (ESVO) c) Evropský hospodářský prostor (EHP) d) Evropská banka pro obnovu a rozvoj II. PRAVOMOCI EVROPSKÉ UNIE Obecná úprava pravomocí EU a jejich kategorie Jednotlivé oblasti pravomocí EU Stanovení pravomocí v jednotlivých konkrétních případech Principy subsidiarity a proporcionality Posílená spolupráce (flexibilita) a) Úvodní poznámka b) Flexibilita před Amsterodamem c) Posílená spolupráce od Amsterodamské smlouvy po současnost

2 d) Odchylná úprava pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. 59 e) Dosavadní rozhodnutí o posílené spolupráci III. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA EVROPSKÉ UNIE Úvodní přehled organizační (institucionální) struktury EU Evropská komise a) Pravomoci Komise b) Složení a fungování Komise Rada Evropské unie a) Složení b) Pravomoci c) Hlasování v Radě d) Výbor stálých zástupců (COREPER) Evropský parlament a) Vývoj b) Pravomoci c) Složení Evropská rada Soudní dvůr EU Účetní dvůr (čl SFEU) Evropská centrální banka (čl SFEU) Další pomocné orgány a) Hospodářský a sociální výbor b) Výbor regionů Evropská investiční banka (čl SFEU) Tzv. demokratický deficit v EU IV. PRÁVNÍ SYSTÉM UNIE. PRAMENY A NORMOTVORBA Pojem práva Evropské unie Právní akty tvořené členskými státy (právo primární primary law, droit primaire) a) Zřizovací smlouvy a přehled primárního práva b) Akty zástupců členských států c) Bývalé subsidiární smlouvy Akty orgánů Unie (právo sekundární secondary law, droit dérivé).. 85 a) Druhy aktů Unie b) Legislativní a nelegislativní akty c) Přetrvávající akty bývalého třetího pilíře EU d) Legislativní pravomoci Unie e) Formální náležitosti aktů Unie Postup při přijímání aktů Unie a) Úvodní poznámky b) Řádný legislativní postup c) Zvláštní legislativní postup d) Interinstitucionální dohody

3 5. Mezinárodní smlouvy uzavírané EU a) Úvodní poznámky b) Výslovně stanovená pravomoc obecně c) Obecný postup sjednávání mezinárodních dohod EU d) Předběžná kontrola ústavnosti mezinárodních smluv v EU e) Mezinárodní smlouvy uzavřené členskými státy před vstupem do EU (ES) f) Závaznost mezinárodních smluv uzavřených EU pro členské státy Obecné zásady unijního práva a) Pojem obecných zásad a jejich existence b) Výčet obecných zásad unijního práva c) Postavení obecných zásad unijního práva v systému práva EU Evropský soudní dvůr jako tvůrce práva právní povaha jeho rozhodnutí a) Úvodní poznámky b) Od interpretace k dotváření práva c) Závěry V. APLIKACE PRÁVA UNIE V ČLENSKÝCH STÁTECH Zásada přímého účinku a) Pojem b) Přímý účinek z hlediska obsahu (konstrukce) normy c) Přímý účinek z hlediska platnosti, resp. účinnosti d) Jednotlivé prameny práva z hlediska přímého účinku e) Tzv. nepřímý účinek směrnic Princip přednosti (nadřazenosti, primátu) práva Unie a) Podstata problému b) Povaha přednosti unijního práva c) Rozsah zásady přednosti práva EU d) Celkové závěry VI. SOUDNÍ SYSTÉM EVROPSKÉ UNIE Úvodní poznámky. Soudní dvůr EU Soudní dvůr (býv. Soudní dvůr ES, první složka Soudního dvora EU, dále SD) Tribunál (bývalý Soud prvního stupně, druhá složka Soudního dvora EU) Bývalý Soud pro veřejnou službu Nejdůležitější typy žalob k Soudnímu dvoru EU a) Žaloba na porušení práva (čl. 258, 259, 260 SFEU) b) Žaloba na neplatnost aktu orgánu EU (čl. 263 SFEU) c) Přezkoumání sankcí uložených Komisí jednotlivcům (podnikům) (čl. 261 SFEU) d) Žaloba (stížnost) na nečinnost orgánu EU (čl. 265 SFEU) e) Žaloba na náhradu škody proti Unii (čl. 268 SFEU)

4 f) Žaloby týkající se práv k duševnímu vlastnictví g) Legalita aktů podle čl. 7 SEU (čl. 269) h) Smluvní odpovědnost Evropské unie (čl. 272, 273 SFEU) i) Žaloba na neaplikovatelnost (čl. 277 SFEU) j) Pravomoci Soudního dvora ve sporech týkajících se Evropské investiční banky a Evropské ústřední banky (čl. 271 SFEU) k) Zaměstnanecké spory v EU (čl. 270 SFEU) l) Řízení o předběžné otázce (čl. 267) m) Ostatní případy (mimo uvedené typy řízení) Dělba věcné a funkční příslušnosti mezi Soudní dvůr a Tribunál Procesní předpisy a senátní struktura soudů Řízení před Soudním dvorem EU Soudní dvůr EU povaha a funkce z hlediska jeho právotvorné činnosti Shrnutí možností jednotlivce, který je postižen porušením povinnosti členského státu podle unijního práva Řízení před vnitrostátními soudy členských států VII. VYNUCOVÁNÍ UNIJNÍHO PRÁVA Vynucování práva orgány EU ve vztahu k členským státům. Řízení proti členskému státu, který porušil povinnost stanovenou unijním právem a) Řízení před Komisí v rámci její kontrolní pravomoci b) Fáze soudního řízení (před Soudním dvorem) c) Postih státu, který nerespektuje rozsudek ESD (čl. 260 SFEU) d) Zvláštní sankční systém pro oblast hospodářské politiky (nadměrný schodek veřejných financí) Vynucování práva orgány EU ve vztahu k jednotlivcům. Řízení proti jednotlivci, který porušil povinnost stanovenou unijním právem Vynucování práva EU orgány členských států a) Porušení práva EU jen ve vztahu ke konkrétnímu jednotlivci b) Nepřímé vynucování. Zvláštní odpovědnost státu za porušení unijního práva vůči jednotlivci ( Francovich ) VIII. INTERPRETACE PRÁVA UNIE Interpretace práva soudy EU Zajištění jednotného výkladu práva EU řízení o předběžné otázce (prejudiciální řízení) a) Pojem řízení o předběžné otázce b) Předmět řízení o předběžné otázce c) Vymezení soudu ve smyslu článku 267 SFEU d) Povinnost podat návrh na prejudiciální řízení (odst. 3 článku 267). 163 e) Otázky týkající se platnosti předpisu unijního práva

5 f) Řízení o naléhavé předběžné otázce (přednostní zpracování Soudem, mimo běžné pořadí projednávaných věcí) g) Zrychlené řízení o předběžné otázce h) Právní význam rozhodnutí ESD IX. EKONOMICKÁ INTEGRACE V RÁMCI UNIE. JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH Od celní unie k jednotnému vnitřnímu trhu Volný pohyb zboží a) Základní pojmy b) Zákaz ukládání cel a jiných dávek s obdobným účinkem uvnitř Unie c) Zrušení kvantitativních omezení a opatření s rovnocenným účinkem v intraunijním obchodu (článek 34 SFEU) d) Výjimky ze zákazu uplatnění kvantitativních omezení a opatření s obdobným účinkem (článek 36 SFEU) e) Vztah článků 34 a 36 metodický postup při jejich aplikaci f) Zákaz daňové diskriminace g) Státní monopoly komerční povahy h) Regulace státních podpor Volný pohyb fyzických osob (pracovníků) jako ekonomická svoboda a) Pojem volného pohybu osob b) Volný pohyb fyzických osob občanů členských států. Občanství EU. 187 c) Obecná úprava podmínek volného pohybu osob občanů členských států d) Kategorie ekonomicky činných osob a volný pohyb pracovníků Svoboda usazování fyzických a právnických osob, volný pohyb služeb a vysílání pracovníků a) Svoboda usazování fyzických osob vykonávajících tzv. nezávislou činnost a osob právnických (společností) b) Volný pohyb služeb c) Vysílání pracovníků zaměstnavatelem k plnění pracovních úkolů v jiném členském státě Volný pohyb kapitálu a) Pojem volného pohybu kapitálu b) Omezení volného pohybu kapitálu Sbližování (harmonizace) vnitrostátního zákonodárství členských států X. PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA Úvodní poznámky Schengenské dohody a) Východiska a první Schengenská dohoda b) Schengenská prováděcí úmluva původní právní úprava

6 c) Stav po Amsterodamu začlenění schengenského práva do práva ES a EU Svoboda: kontroly na hranicích, azyl a přistěhovalectví a) Pohyb zboží přes vnitřní hranice b) Volný pohyb osob uvnitř EU c) Vnější hranice EU d) Schengenský informační systém e) Vízová politika EU Bezpečnost: Justiční spolupráce v trestních věcech a policejní spolupráce a) Obecné zásady a sbližování práva b) EUROJUST c) Úřad evropského veřejného žalobce d) Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) e) Policejní spolupráce (čl. 87 SFEU) f) EUROPOL (čl. 88 SFEU) g) Vývoj pramenů v oblasti trestní a policejní spolupráce h) Intenzivnější spolupráce mezi členskými státy smluvní nástroje EU z dřívější doby i) Evropský zatýkací rozkaz Právo: Justiční spolupráce v civilních věcech XI. IMIGRAČNÍ A AZYLOVÁ POLITIKA EU Legální imigrace Ilegální imigrace Azylová politika EU (čl. 78 SFEU) XII. ÚPRAVA SOUKROMOPRÁVNÍCH VZTAHŮ V RÁMCI VNITŘNÍHO TRHU EU. EVROPSKÉ SOUKROMÉ PRÁVO Prostor svobody, bezpečnosti a práva v civilních věcech Překážky vnitřního trhu v oblasti soukromého práva Úprava soukromoprávních vztahů v rámci právního systému Unie a) Metody a prameny úpravy soukromoprávních vztahů v právu Unie. 244 b) Prostředky Unie k vytváření právní úpravy soukromého práva. Subsidiární smlouvy Jednotlivé oblasti úpravy soukromého práva, spadající do pravomoci Unie a) Přehled oblastí b) Právní úprava soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem vznikajících v rámci jednotného vnitřního trhu. Římská nařízení o právu rozhodném pro závazkové vztahy ze smluv a pro mimosmluvní odpovědnost ( Řím I a II ) Překonání teritoriálního omezení justice

7 XIII. OCHRANA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE NA VNITŘNÍM TRHU Úvod Zákaz určitých dohod mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve shodě (kartelové právo) a) Základní ustanovení b) Výjimky z hlavní zásady zákazu kartelových dohod Zákaz zneužívání dominantního postavení Aplikace (vynucování) pravidel hospodářské soutěže Právo koncentrací (kontrola fúzí podniků) a) Úvodní poznámky b) Právní úprava slučování podniků (nařízení č. 139/2004) XIV. REGULACE STÁTNÍCH (VEŘEJNÝCH) PODPOR Úvodní poznámky Hmotně právní úprava a) Pojem státní podpory b) Státní podpory slučitelné s jednotným vnitřním trhem Procesní úprava (řízení o podporách před Komisí) a) Nové (plánované) podpory b) Posuzování existujících podpor c) Podpory neoznámené Komisi d) Možnost soudního přezkoumání rozhodnutí Komise o podpoře XV. UNIJNÍ PRÁVO VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK XVI. DAŇOVÁ POLITIKA UNIE. SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA VE FISKÁLNÍ OBLASTI Ekonomický a právní rámec Nepřímé daně a) Změny v daňovém systému. Daň z přidané hodnoty b) Jednotný vnitřní trh a zrušení hraničních kontrol c) Zvláštní spotřební daně (akcízy) Přímé daně Závěry XVII. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V EU Úvodní poznámky Oblasti, v nichž došlo k harmonizaci vnitrostátních úprav prostřednictvím zásad ochrany obsažené ve směrnicích a) autorská a související práva b) průmyslová práva c) obojí Vlastní průmyslová práva chráněná na úrovni Unie a) Úvodní poznámky b) Ochranná známka EU c) Patentová ochrana na unijní úrovni

8 4. Uplatňování práv k duševnímu vlastnictví v obchodě mezi členskými státy Specifická ochrana zeměpisných označení v EU XVIII. SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA (VNĚJŠÍ OBCHODNÍ VZTAHY EU) Charakteristika společné obchodní politiky Unie Výlučnost pravomoci EU Vztah EU ke Světové obchodní organizaci (WTO) a) Právo WTO b) Členství EU ve WTO Autonomní nástroje společné obchodní politiky a) Cla b) Regulace dovozu zboží do EU jednotná dovozní pravidla pro členské státy EU c) Regulace vývozu zboží z EU jednotná vývozní pravidla pro členské státy EU Smluvní nástroje společné obchodní politiky a) Úvodní poznámky b) Evropský hospodářský prostor c) Dvoustranné dohody d) Mnohostranné vztahy k rozvojovým zemím ACP XIX. HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ UNIE. MĚNOVÉ A FINANČNÍ OTÁZKY EU Hospodářská a měnová unie pojem Měnová unie a) Nezbytnost měnové unie pro další postup ekonomické integrace b) Cesta k měnové unii před Maastrichtem c) Cesta k měnové unii po Maastrichtu d) Institucionální zajištění měnové unie (eurozóny EZ) e) Státy používající měnu euro Pakt stability a růstu a tzv. Fiskální kompakt Evropský stabilizační mechanismus pro eurozónu Tzv. bankovní unie XX. PRACOVNÍ PRÁVO A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Zákaz diskriminace podle pohlaví a) Úvodní poznámky b) Odměňování za práci c) Postavení v zaměstnání d) Nepřímá diskriminace Pracovní právo a) Přehled právní úpravy b) Směrnice č. 75/129 o řešení problému nadbytečnosti

9 c) Směrnice č. 2001/23 o právech pracovníků při změně zaměstnavatele (směrnice o nabytých právech ) d) Směrnice č. 2008/94 o ochraně práv pracovníků při insolventnosti zaměstnavatele Sociální zabezpečení XXI. OCHRANA SPOTŘEBITELE Úvodní poznámky Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitele a) Směrnice o odpovědnosti za výrobek b) Směrnice o všeobecné bezpečnosti výrobků c) Směrnice o bezpečnosti spotřebitele ve zvláštních případech d) Směrnice týkající se potravin Ochrana ekonomických zájmů spotřebitele. Zvláštní problémy spotřebitelských smluv a) Prekonsensuální stadium (před uzavřením spotřebitelské smlouvy) b) Stadium uzavření smlouvy a distribuční praktiky c) Zvláštní případy d) Řešení spotřebitelských sporů XXII. OCHRANA LIDSKÝCH PRÁV V EU Geneze ochrany Listina základních práv EU Zákaz diskriminace XXIII. SPOLEČNÁ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA EU Společná zahraniční a bezpečnostní politika obecně Institucionální zajištění a formy rozhodování Evropská služba pro vnější činnost (EEAS) Společná zahraniční a bezpečnostní politika v praxi. Společná bezpečnostní a obranná politika Shrnutí

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

Vynucování práva EU. Žaloby k Soudnímu dvoru EU

Vynucování práva EU. Žaloby k Soudnímu dvoru EU Vynucování práva EU Žaloby k Soudnímu dvoru EU Vynucování práva EU vůči členským státům: na podnět Komise Soudní dvůr správní řízení před Komisí žaloba Komise nebo čl.státu k ESD, rozsudek ESD nerespektování

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Kapitola I. Instituce Evropské unie 19 1 Charakter institucionální struktury EU 19 1.1.1 Heterogenita institucí EU 20 1.1.2 Hierarchie institucí

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

Obsah. O autorech... 7 Předmluva Seznam zkratek... 31

Obsah. O autorech... 7 Předmluva Seznam zkratek... 31 Obsah O autorech................................................ 7 Předmluva................................................. 27 Seznam zkratek............................................ 31 OBECNÁ ČÁST............................................

Více

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Obsah předmětu Opakování mezinárodní právo soukromé, právo EU Evropský justiční prostor pojem, vývoj, současný stav Určování

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Mezivládní organizace jediná úroveň

Mezivládní organizace jediná úroveň Mezivládní organizace jediná úroveň State E State F State D State C Mezivládní organizace State B State A State G Nadstátní organizace dvouúrovňová soustava State E Nadstátní organizace State F State D

Více

Zásada svěřených pravomocí Typy pravomocí EU

Zásada svěřených pravomocí Typy pravomocí EU Pravomoci EU 301 Zásada svěřených pravomocí Typy pravomocí EU Článek 5 Smlouvy o EU 2. Podle zásady svěření pravomocí jedná Unie pouze v mezích pravomocí svěřených jí ve Smlouvách členskými státy pro dosažení

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XI Úvodní slovo editora... XVI. I. Brexit a jeho právně-institucionální dopady na EU jako celek...

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XI Úvodní slovo editora... XVI. I. Brexit a jeho právně-institucionální dopady na EU jako celek... Seznam použitých zkratek......................................... XI Úvodní slovo editora............................................. XVI I. Brexit a jeho právně-institucionální dopady na EU jako celek...

Více

1. Obecná činnost Tribunálu Zahájené, ukončené, projednávané věci ( ) (1) (2)

1. Obecná činnost Tribunálu Zahájené, ukončené, projednávané věci ( ) (1) (2) 1. Obecná činnost Tribunálu Zahájené, ukončené, projednávané věci (27 211) (1) (2) 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Zahájené věci Ukončené věci Projednávané věci Zahájené věci 522 629 568 636 722 Ukončené věci 397 65

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Metodické listy pro magisterské kombinované studium předmětu Směrnice ES

Metodické listy pro magisterské kombinované studium předmětu Směrnice ES Metodické listy pro magisterské kombinované studium předmětu Směrnice ES Metodický list č.1. Název tématického celku: Orgány a instituce ES, jejich postavení,úloha a význam pro finanční sféru členských

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

C Soudní statistiky Tribunálu

C Soudní statistiky Tribunálu C Soudní statistiky u Obecná činnost u Zahájené věci 1. Zahájené, ukončené, projednávané věci (2007 2011) 2. Povaha řízení (2007 2011) 3. Povaha žalob (2007 2011) 4. Předmět žalob (2007 2011) Ukončené

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

Lisabonská smlouva. Evropa států a Evropa občanů. JUDr.. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.

Lisabonská smlouva. Evropa států a Evropa občanů. JUDr.. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Lisabonská smlouva Evropa států a Evropa občanů JUDr.. Lenka Pítrová, CSc. JUDr.. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2008 Hlava II SEU: Ustanovení o demokratických zásadách Členské státy Občané členských států Hlava

Více

Evropské právo a občan Prezentace pro žáky

Evropské právo a občan Prezentace pro žáky Evropské právo a občan Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropské právo Spojeno s evropskou integrací Mezinárodní smlouvy mezi

Více

Právo Evropské unie II

Právo Evropské unie II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Právo Evropské unie II Anglicky The Law of the European Union II Identifikace PEU II Typ předmětu Povinný ECTS kredity 5 Forma studia

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Bakalářské kombinované studium Program: Právní specializace. Obor: Mezinárodněprávní obchodní studia. Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Bakalářské kombinované studium Program: Právní specializace. Obor: Mezinárodněprávní obchodní studia. Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium Program: Právní specializace Obor: Mezinárodněprávní obchodní studia Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2018 ZÁŘÍ 2018 LEDEN 2019 Povinný předmět: Mezinárodní právo

Více

C Soudní statistiky Tribunálu

C Soudní statistiky Tribunálu C Soudní statistiky u Obecná činnost u Zahájené věci 1. Zahájené, ukončené, probíhající věci (2006 2010) 2. Povaha řízení (2006 2010) 3. Povaha žalob (2006 2010) 4. Předmět žalob (2006 2010) Ukončené věci

Více

Trestní právo (hmotné a procesní) v evropském prostředí. prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc.

Trestní právo (hmotné a procesní) v evropském prostředí. prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Trestní právo (hmotné a procesní) v evropském prostředí prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Europeizace práva proces, v němž se v určité právní oblasti projevuje vliv evropského

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium Vyšší justiční úředník Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2012 ZÁŘÍ 2012 LEDEN 2013 Otázky k bakalářské státní zkoušce oboru Vyšší justiční úředník Povinný předmět:

Více

Mezinárodní a nadnárodní aspekty veřejné politiky

Mezinárodní a nadnárodní aspekty veřejné politiky Veřejné politiky 2 Mezinárodní a nadnárodní aspekty veřejné politiky Úvodem VEP: realizace společenského zájmu, problému (zdraví, zaměstnanost, doprava ) Tlak zájmových skupin Preference voličů Rozhodnutí

Více

1. Obecná činnost Tribunálu Zahájené, ukončené, probíhající věci ( ) 1

1. Obecná činnost Tribunálu Zahájené, ukončené, probíhající věci ( ) 1 . Obecná činnost u Zahájené, ukončené, probíhající věci (2005 2009) 200 000 800 600 400 200 0 Zahájené věci Ukončené věci Probíhající věci Zahájené věci 469 432 522 629 568 Ukončené věci 60 436 397 605

Více

MEZINÁRODNÍ SMLOUVY A AKTY MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ. DOC. JUDr. ZBYNĚK ŠVARC, PH.D.

MEZINÁRODNÍ SMLOUVY A AKTY MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ. DOC. JUDr. ZBYNĚK ŠVARC, PH.D. MEZINÁRODNÍ SMLOUVY A AKTY MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ DOC. JUDr. ZBYNĚK ŠVARC, PH.D. PRAMENY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA VEŘEJNÉHO (MPV) MEZINÁRODNÍ OBYČEJE OBECNÉ PŘIJETÍ = PRAXE ROZŠÍŘENÁ REPREZENTATIVNÍ OPAKOVANÁ

Více

Právo Evropské unie II

Právo Evropské unie II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Právo Evropské unie II Anglicky The Law of the European Union II Identifikace PEU II Typ předmětu Povinný ECTS kredity 5 Forma studia

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

JARO ZÁŘÍ LEDEN

JARO ZÁŘÍ LEDEN Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a finance v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

OBSAH. Úvod... 5 Seznam zkratek... 7

OBSAH. Úvod... 5 Seznam zkratek... 7 OBSAH Úvod... 5 Seznam zkratek... 7 Část A: Cvičení... 15 I. Vývoj mezinárodního práva a jeho východiska... 15 1.1 Klíčové pojmy... 15 1.2 Testové otázky... 16 1.3 Cvičení... 17 Cvičení č. 1: Normy ius

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Jednotlivé části publikace zpracovali...xv Seznam použitých zkratek... XVII

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Jednotlivé části publikace zpracovali...xv Seznam použitých zkratek... XVII O autorech... V Předmluva... VII Jednotlivé části publikace zpracovali...xv Seznam použitých zkratek... XVII Kapitola 1.Obecné aspekty ochrany spotřebitele...1 1. Exkurz do historie...1 1.1 Úvod...1 1.2

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Obsah. O autorech... XII Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva... XVI

Obsah. O autorech... XII Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva... XVI O autorech.... XII Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva... XVI 1 Pojem hry a hazardní hry.... 1 1.1 Pojem hry v obecném významu.... 1 1.2 Charakteristické znaky hry v obecném smyslu v dílech tří

Více

Hlava III. Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Hlava IV. Prameny pracovního práva Hlava V. Pracovněprávní vztahy

Hlava III. Mezinárodní organizace a jejich dokumenty     Hlava IV. Prameny pracovního práva Hlava V. Pracovněprávní vztahy Obsah str. m. č. O autorech... V Předmluva... IX Autoři jednotlivých kapitol... XI Přehled obsahu... XIII Obsah...XV Přehled použitých zkratek...xxvii I. Obecné výklady... 1 Hlava I. Pojetí pracovního

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII OBSAH Seznam zkratek................................................ XV Autoři jednotlivých pasáží...................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

C Soudní statistiky Soudu prvního stupně

C Soudní statistiky Soudu prvního stupně C Soudní statistiky Soudu prvního stupně Obecná činnost Soudu prvního stupně 1. Zahájené, ukončené, projednávané věci (2 26) Zahájené věci 2. Povaha řízení (2 26) 3. Povaha žaloby (2 26) 4. Předmět žaloby

Více

Přehled obsahu. Kapitola 1: Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo EU úvod do problematiky 1

Přehled obsahu. Kapitola 1: Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo EU úvod do problematiky 1 Přehled obsahu O autorovi Seznam zkratek XIV XV Kapitola 1: Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo EU úvod do problematiky 1 Kapitola 2: Ochrana investic v mezinárodních dohodách a v právu EU 10

Více

Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES

Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES Studijní materiály - knihy Knihy: ROZEHNALOVÁ, Naděžda - TÝČ, Vladimír. Vnější obchodní vztahy Evropské

Více

Právo životního prostředí pojem, systém, principy v mezinárodním a evropském kontextu. Jana Dudová

Právo životního prostředí pojem, systém, principy v mezinárodním a evropském kontextu. Jana Dudová Právo životního prostředí pojem, systém, principy v mezinárodním a evropském kontextu Jana Dudová Pojem životní prostředí Životní prostředí - realita světa ( jeho části), která svými vlastnostmi umožňuje

Více

Volný pohyb osob, volný pohyb pracovní síly v EU. (právní úprava v EU a její implementace do právního řádu ČR)

Volný pohyb osob, volný pohyb pracovní síly v EU. (právní úprava v EU a její implementace do právního řádu ČR) Volný pohyb osob, volný pohyb pracovní síly v EU (právní úprava v EU a její implementace do právního řádu ČR) Program přednášky Vymezení volného pohybu pracovníků, vztah volného pohybu pracovníků a volného

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Bakalářské kombinované studium program: Právní specializace. Obor: Obchodně právní studia. Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Bakalářské kombinované studium program: Právní specializace. Obor: Obchodně právní studia. Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium program: Právní specializace Obor: Obchodně právní studia Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2018 ZÁŘÍ 2018 LEDEN 2019 Povinný předmět: Občanské právo 1. Občanské právo

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium OBCHODNĚPRÁVNÍ STUDIA Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2016 ZÁŘÍ 2016 LEDEN 2017 Povinný předmět: Obchodní právo 1. Subjekty právních vztahů souvisejících s podnikáním

Více

Volný pohyb osob. Volný pohyb pracovníků

Volný pohyb osob. Volný pohyb pracovníků Volný pohyb osob Volný pohyb pracovníků 1 Vnitřní trh základní obsah Vnitřní trh zahrnuje Volný pohyb zboží Volný pohyb kapitálu Volný pohyb služeb Volný pohyb osob Volný pohyb zaměstnanců jádro volného

Více

Vnitřní trh EU právní úprava. Prezentace 2015

Vnitřní trh EU právní úprava. Prezentace 2015 Vnitřní trh EU právní úprava Prezentace 2015 Pojem vnitřního trhu definován SFEU: Vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu v souladu

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky

EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium Dubí, J.Turková 1 Instituce EU Evropský soudní dvůr

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Normativní smlouvy. 1) dvoustranné ujednání = právní úkon 2) normativní = pramen práva. 1) vnitrostátní / kolektivní smlouvy/ 2) mezinárodně-právní

Normativní smlouvy. 1) dvoustranné ujednání = právní úkon 2) normativní = pramen práva. 1) vnitrostátní / kolektivní smlouvy/ 2) mezinárodně-právní Normativní smlouvy Charakter smluv : 1) dvoustranné ujednání = právní úkon 2) normativní = pramen práva Druhy : 1) vnitrostátní / kolektivní smlouvy/ 2) mezinárodně-právní Kolektivní smlouvy Povaha : 1/

Více

Právo EU po Lisabonské smlouvě

Právo EU po Lisabonské smlouvě Právo EU po Lisabonské smlouvě Martin Janků Linda Janků KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Martin Janků, Linda Janků 2012 Foto na obálce benqook/fotky&foto ISBN 978-80-7418-152-8 Obsah Předmluva... 11

Více

zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie

zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie Monika Matysová Spotřebitel? zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie 70. léta 20. století Pařízský sumnit 1972: Předběžný program EHS o ochraně spotřebitele a informační

Více

Společný trh Jeden z hlavních cílů Smlouvy o EHS z r Červenec 1968 celní unie a společný trh (Společný celní sazebník) Společný trh odbourána cl

Společný trh Jeden z hlavních cílů Smlouvy o EHS z r Červenec 1968 celní unie a společný trh (Společný celní sazebník) Společný trh odbourána cl Jednotný vnitřní trh Evropské soutěžní právo Michal Částek Společný trh Jeden z hlavních cílů Smlouvy o EHS z r. 1957 Červenec 1968 celní unie a společný trh (Společný celní sazebník) Společný trh odbourána

Více

Formy sekundárn. (viz 43/71 Politi, 93/71 Leonensio, 34/73 Variola)

Formy sekundárn. (viz 43/71 Politi, 93/71 Leonensio, 34/73 Variola) Struktura a principy Evropského práva Petr Kolář 2006 1 Struktura Evropské unie Vízová, azylová a přistěhovalecká politika a jiné politiky týkající se volného pohybu osob HLAVA IV ES Policejní a justiční

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

PROTOKOL (č. 7) O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EVROPSKÉ UNIE

PROTOKOL (č. 7) O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EVROPSKÉ UNIE C 202/266 Úřední věstník Evropské unie 7.6.2016 PROTOKOL (č. 7) O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EVROPSKÉ UNIE VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY, BEROUCE V ÚVAHU, že podle článku 343 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku

Více

2.10.2012 ÚSTAVNÍ RÁMEC PRÁVNÍHO ŘÁDU LIDSKÁ PRÁVA PRÁVO EVROPSKÉ UNIE HIERARCHIE PRÁVNÍCH NOREM ÚSTAVA

2.10.2012 ÚSTAVNÍ RÁMEC PRÁVNÍHO ŘÁDU LIDSKÁ PRÁVA PRÁVO EVROPSKÉ UNIE HIERARCHIE PRÁVNÍCH NOREM ÚSTAVA ÚSTAVNÍ RÁMEC PRÁVNÍHO ŘÁDU LIDSKÁ PRÁVA PRÁVO EVROPSKÉ UNIE JUDr. Tomáš Pezl Katedra ústavního práva FPR ZČU ÚSTAVA základní právní dokument státu formální základ veřejné moci zakládá zásady dělby moci

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

OSOBNÍ ÚDAJE GDPR ROK POTÉ

OSOBNÍ ÚDAJE GDPR ROK POTÉ OSOBNÍ ÚDAJE 2019 - GDPR ROK POTÉ 15. 5. 2019 PRAHA Economia Events JUDr. Soňa Matochová, Ph.D. OSNOVA TÉMATU I. Kontext, ve kterém se pohybujeme, - důvody pro vznik nové právní úpravy, role základních

Více

Výbor pro právní záležitosti SDĚLENÍ ČLENŮM (53/2011)

Výbor pro právní záležitosti SDĚLENÍ ČLENŮM (53/2011) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 16. 6. 2011 SDĚLENÍ ČLENŮM (53/2011) Věc: Odůvodněné stanovisko Poslanecké sněmovny Italské republiky k návrhu nařízení Evropského parlamentu a

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2018

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2018 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 24.10.2017 COM(2017) 650 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54 Obsah Seznam autorů.............................................. 5 Seznam použitých zkratek.................................... 21 Předmluva................................................ 24 HLAVA I:

Více

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 11. 5. 2016 Spolupráce mezi státy v oblasti trestního práva je podmíněna především ohledy na zásadu suverenity. Suverenita je vlastnost státní moci, její nezávislost

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Základy evropského práva

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Základy evropského práva Metodické listy pro kombinované studium předmětu Základy evropského práva Cílem předmětného kursu je seznámení studentů s vývojem evropské integrace, objasnění pramenů práva ES a jejich hierarchie, seznámení

Více

PROJEV PŘEDSEDY KOMISE JUNCKERA O STAVU UNIE V ROCE 2017

PROJEV PŘEDSEDY KOMISE JUNCKERA O STAVU UNIE V ROCE 2017 PROJEV PŘEDSEDY KOMISE JUNCKERA O STAVU UNIE V ROCE 2017 Návrhy pro budoucnost Evropy, které mohou být realizovány na základě Lisabonské smlouvy Ve svém projevu o stavu Unie v roce 2017 předneseném 13.

Více

dvůr rozhodl předložit následující úvahy týkající se zvláštního aspektu, který souvisí se způsobem fungování soudního systému Unie.

dvůr rozhodl předložit následující úvahy týkající se zvláštního aspektu, který souvisí se způsobem fungování soudního systému Unie. Diskuzní dokument Soudního dvora Evropské unie o některých aspektech přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod 1 Stockholmský program přijatý Evropskou radou

Více

Veřejná správa EU. Komunitární právo Právo EU

Veřejná správa EU. Komunitární právo Právo EU Veřejná správa EU Komunitární právo Právo EU Úvod Cíl: představit systém tvorby legislativy na úrovni EU významný dopad do řešení rozvoje a ekonomiky jednotlivých členských států Mezinárodní organizace

Více

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ rok poté CESNET NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA, PRAHA JUDr. Soňa Matochová, Ph.D.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ rok poté CESNET NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA, PRAHA JUDr. Soňa Matochová, Ph.D. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ rok poté 21. 9. 2019 CESNET NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA, PRAHA JUDr. Soňa Matochová, Ph.D. OSNOVA TÉMATU I. Kontext, ve kterém se pohybujeme, - důvody pro vznik nové právní úpravy,

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Obsah. Předmluva...V Seznam použitých zkratek...vii. Úvod... 1

Obsah. Předmluva...V Seznam použitých zkratek...vii. Úvod... 1 Předmluva...V Seznam použitých zkratek...vii Úvod... 1 Kapitola 1. Východiska právní úpravy investičních služeb... 5 1. K ekonomickému vymezení kapitálového trhu a poskytovatelů investičních služeb...

Více

Konsolidované úplné znění. S t a t u t u vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie

Konsolidované úplné znění. S t a t u t u vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie Konsolidované úplné znění S t a t u t u vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie ve znění usnesení vlády č. 113 ze dne 4. února 2004 a usnesení č. 382 ze dne

Více

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce Poprvé se objevila ve Smlouvě o Evropské unii Třetí pilíř Společná politika upravená v ust. čl. 81 89

Více

ZÁKLADNÍ APROXIMAČNÍ INSTRUMENTY

ZÁKLADNÍ APROXIMAČNÍ INSTRUMENTY ZÁKLADNÍ APROXIMAČNÍ INSTRUMENTY Sbližování českého práva s evropským právem v oblastech justice a vnitřních věcí se uskutečňuje za využití instrumentů základních a instrumentů specifických. Předmětem

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Mezinárodní obchodní právo

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Mezinárodní obchodní právo Metodické listy pro kombinované studium předmětu Mezinárodní obchodní právo Metodický list číslo 1 Tematický celek je věnován úvodu do studia předmětu Mezinárodního obchodního práva. Zejména v něm bude

Více

O autorovi... V Úvod...VII Seznam použité literatury...xvii Seznam použitých zkratek...xxv

O autorovi... V Úvod...VII Seznam použité literatury...xvii Seznam použitých zkratek...xxv O autorovi... V Úvod...VII Seznam použité literatury...xvii Seznam použitých zkratek...xxv 1 Základní instituty a pojmy správního práva I. Veřejná správa a správní právo... 1 1. Veřejná správa jako součást

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ CS 27.8.2011 Úřední věstník Evropské unie L 222/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 842/2011 ze dne 19. srpna 2011, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Společná obchodní politika EU (obchod s nečleny) 2016

Společná obchodní politika EU (obchod s nečleny) 2016 Společná obchodní politika EU (obchod s nečleny) 2016 Právní regulace zahraničně obchodních vztahů ČR aspekt veřejnoprávní (politická, správní, finanční regulace) obchod uvnitř EU (intraunijní) obchod

Více

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé Mezinárodní právo soukromé Generováno 11. 1. 2015 .1 Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního.................... 3.3 Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem,

Více

Obsah. Seznam zkratek... 14

Obsah. Seznam zkratek... 14 Obsah Seznam zkratek.... 14 1 Pojem, předmět a prameny práva mezinárodního obchodu.. 29 1.1 Pojem... 29 1.2 Předmět... 30 1.3 Prameny... 30 1.3.1 Mezinárodní smlouvy... 31 1.3.2 Mezinárodní obyčej... 33

Více

Institucionální uspořádání EU

Institucionální uspořádání EU Institucionální uspořádání EU Institucionální struktura EU Strategická a politická rozhodnutí: - Evropská Rada Legislativa a řízení EU: - Rada EU - Evropská komise - Evropský parlament Poradní orgány:

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o zrušení některých aktů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o zrušení některých aktů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 713 final 2014/0337 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zrušení některých aktů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva CS CS DŮVODOVÁ

Více

Obsah. Přehled autorů jednotlivých kapitol...

Obsah. Přehled autorů jednotlivých kapitol... Přehled autorů jednotlivých kapitol... XIII 1 Pojem a metoda práva informačních technologií... 1 1.1 Identita oboru... 1 1.2 Metoda... 2 1.3 Virtualizace.... 7 1.4 Právo jako informační systém... 9 1.5

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Společná obchodní politika Doplnila vytvoření celní unie na konci 60. let Na začátku 70. let se začala realizovat (Komise zastupuje ES/EU navenek) SOP

Společná obchodní politika Doplnila vytvoření celní unie na konci 60. let Na začátku 70. let se začala realizovat (Komise zastupuje ES/EU navenek) SOP Společná obchodní politika EU Michal Částek Společná obchodní politika Doplnila vytvoření celní unie na konci 60. let Na začátku 70. let se začala realizovat (Komise zastupuje ES/EU navenek) SOP jednotná

Více

Obsah. O autorech...v Úvod... VII Seznam použitých zkratek... XVII

Obsah. O autorech...v Úvod... VII Seznam použitých zkratek... XVII O autorech...v Úvod... VII Seznam použitých zkratek... XVII KAPITOLA I. Role veřejného zájmu v mezinárodní obchodní arbitráži... 1 1. Vymezení a povaha mezinárodní obchodní arbitráže a role rozhodců...

Více

Obsah. Obecná část. Slovo o autorech... XIII Seznam zkratek... XV Předmluva... XIX Úvod... XXI

Obsah. Obecná část. Slovo o autorech... XIII Seznam zkratek... XV Předmluva... XIX Úvod... XXI Obsah Slovo o autorech.... XIII Seznam zkratek... XV Předmluva... XIX Úvod... XXI Obecná část 1 Sociální práva a jejich zakotvení v mezinárodním právu.... 3 1.1 Ochrana sociálních práv ze strany mezinárodních

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

TRESTNÍ PRÁVO V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

TRESTNÍ PRÁVO V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ TRESTNÍ PRÁVO V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech Evropská unie a její vliv na národní trestní právo 2. 5. 2012 prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Mezinárodní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13. Lekce Evropská integrace, světový a evropský měnový systém

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o zrušení některých aktů v oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních věcech

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o zrušení některých aktů v oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních věcech EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zrušení některých aktů v oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

Obsah. O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1

Obsah. O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1 O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII Část první OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1 I. Smlouva pojem, vznik... 1 II. Předsmluvní odpovědnost... 3 III. Uzavření smlouvy...

Více

Evropská integrace. (Evropské právo - 1. seminář ) JUDr. Mgr. Kristina Špottová

Evropská integrace. (Evropské právo - 1. seminář ) JUDr. Mgr. Kristina Špottová Evropská integrace (Evropské právo - 1. seminář ) JUDr. Mgr. Kristina Špottová Cíle semináře vznik evropské myšlenky podmínky a příčiny vzniku ES historický vývoj ES, vznik EU orientace v pojmech přechod

Více

Vzor citace: ŠIŠKOVÁ, N. a kol. Evropské právo 2 Jednotný vnitřní trh. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 264 s.

Vzor citace: ŠIŠKOVÁ, N. a kol. Evropské právo 2 Jednotný vnitřní trh. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 264 s. Vzor citace: ŠIŠKOVÁ, N. a kol. Evropské právo 2 Jednotný vnitřní trh. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 264 s. Právní stav publikace je k 1. 2. 2012. Recenzent: doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A. doc.

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více