ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY"

Transkript

1 ETR120.doc Elektrická trakce 1. Přehled problematiky Obsah Doc. Ing. Jiří Danzer CSc. ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 2. vydání Obsah 1 Úvod Obecné úvahy Pohybové zákony Výkon Elektromechanická přeměna Napájení Harmonické, zvlnění "Ohmův" zákon Trakční mechanika Metody řešení Obecné vlastnosti motorů Uspořádání trakčních vozidel Uspořádání podle použití Trolejbusy Tramvaje Podzemní dráha Městské rychlodráhy Předměstské jednotky Vozidla pro regionální dopravu Lokomotivy Rychlé soupravy Speciální a drobná vozidla Pojezd Provedení skříně Uspořádání elektrického pohonu

2 Obsah 3.1 Uložení motoru a přenos momentu Převody a omezení rozměrů Příklady provedení motorů Trakční soustavy, zdroje energie Stejnosměrná trolej Střídavá trolej Nezávislá a kombinovaná trakce Základní parametry vozidel Charakteristiky vozidel Interakce s okolím Pojezd a kolej Sběrač Napájecí síť Komunikace Zabezpečení Elektromagnetické rušení Hluk Součásti měničů Polovodičové součásti Tlumivky Kondenzátory Typická provedení elektrické části vozidel Literatura

3 1. Úvod 1 ÚVOD Elektrická trakce je obor, který využívá a kombinuje výsledky řady specializovaných technických oborů. V jejím rámci nelze a ani to není účelné opakovat do hloubky výsledky těchto disciplin. V úvodu poukážeme jen na několik nejobecnějších zákonů a vztahů a pozornost budeme věnovat zdůraznění základních fyzikálních vztahů. Hlavními obory, jejichž výsledků elektrická trakce využívá jsou zejména trakční mechanika, teorie a stavba elektrických strojů a přístrojů, výkonová elektronika, řízení a regulace, problematika oteplování a chlazení zařízení, základy procesorové techniky, komunikace, sběru a zpracování signálů, základy mechaniky, konstrukce a stavby vozidel a dalších navazujících oborů, základy sdělovací, zabezpečovací a řídicí techniky v dopravních systémech. Většiny těchto oborů se ovšem dotkneme pouze na úrovni aplikací na vozidlech. Ta sebou nesou některé specifické okolnosti: adhezi jako činitel významně ovlivňující všechny úvahy, elektrické ovládání mechanických brzd umístění zařízení na vozidle (omezení prostoru, hmotnosti a proto vysoké využívání materiálů, otřesy a další mechanické účinky), bezprostřední a zásadní návaznosti na neelektrická zařízení, například na systémy chlazení a mechanické brzdy, dlouhodobý provoz (25 až 40 let) v náročných klimatických podmínkách (teploty, prašnost, vlhkost atd.) při požadavku na vysokou spolehlivost a minimální údržbu a prakticky trvalém pobytu pod širým nebem. Vzhledem k rozsahu není tedy možné a ani účelné zabývat se všemi aspekty v plné míře teoreticky a do hloubky. Proto má celé zpracování spíše charakter přehledu, výčtu a popisu, založeného na typických řešeních a kombinacích provedených vozidel, především z produkce domácí a okolních států bez nároků na úplnost. Pozornost je věnována především závislé trakci. O nezávislé trakci jsou uvedeny pouze základní poznatky zaměřené na elektrický přenos výkonu. Pro podrobnější údaje je třeba se obrátit na příslušnou literaturu. Vzorce jsou uváděny v jednotkách IS a v takových veličinách, aby bylo omezeno použití numerických konstant (přepočet otáček na úhlovou rychlost ap.). 1.1 OBECNÉ ÚVAHY Úvodem bude užitečné připomenout několik základních fyzikálních zákonů a komentovat je ve vztahu k dále probírané problematice

4 1.1.1 POHYBOVÉ ZÁKONY Elektrická trakce 1. Přehled problematiky 1. Úvod Základním zákonem dynamiky je nepochybně Newtonův zákon a výrazy na něj navazující 2 2 r. 1 F = G. a [ N, kg, m / s ] resp. [ kn, t, m / s ] Při trakčních aplikacích jde zřejmě o urychlující sílu F a jako rozdíl mezi tažnou silou na obvodu kol F t a sil od jízdních a traťových odporů r. 2 F = F = F F F [ kn] a t o s Poměr, v jakém se dělí tažná síla na obvodu kol na složku urychlující a na složku pro překonání jízdních a traťových odporů, je charakteristický pro jednotlivé druhy vozidel a je významný pro návrh elektrické výzbroje. Nejvyšší je u lehkých vozidel s vysokou dynamikou, což je charakteristické pro vozidla MHD, nejmenší u posunovacích a nákladních lokomotiv. Jako hmotnost je při nerovnoměrném pohybu třeba uvažovat redukovanou hmotnost, která se vypočte buď jako součet redukované hmotnosti hnacího a tažených vozidel (jejichž koeficient rotačních hmot bývá různý) r. 3 G = G ξ + G ξ [ t] r l l v v nebo jako součet setrvačných hmotností (vlastní hmotnosti vozidel+hmotnost nákladu nebo cestujících) a přepočtené hmotnosti rotujících částí tak, aby platilo 2 J ω = G v 2 r. 4 G r = ω j G + i J j i j v j 2 [kg, kgm 2, s -1, ms -1 ] kde J j, ω j, v j je moment setrvačnosti, úhlová rychlost a odpovídající rychlost jízdy pro j-tou rotující část. Velikost koeficientu rotačních hmot je pro různá vozidla charakteristická. Největší je u univerzálních lokomotiv, poměrně nízká je u rychlých jednotek (ucelená souprava, vysoká vlastní hmotnost vzhledem k počtu cestujících), nejnižší u vozů. Z definice zrychlení plynou elementární vztahy pro konstrukci časových a dráhových tachogramů t 2 r. 5 v( t ) = v a ( t ) dt [ m / s, m s ] + 0 / 0 t + r. 6 L( t ) = L v( t ) dt [ m, m s] 0 / 0 Navíc se v trakci používá veličina b označovaná jako "trhnutí" (německy "rück", anglicky "jerk"), která se definuje jako změna zrychlení. Ta odpovídá rychlosti změny urychlující síly 2 3 da 1 dfa d v d s 3 r. 7 b ( t) = = = = [ m / s, N / s] d t G r dt d t 2 d t 3 V jiné souvislosti se Newtonův zákon uplatňuje ve vazbě na setrvačné síly, které vznikají působením kmitání a rázů při jízdě a které namáhají například upevnění všech částí od trakčních - 4 -

5 1. Úvod motorů až po součásti procesorů. Odtud plyne význam vypružení resp. vliv umístění zařízení na více či méně odpružených částech vozidla pro konstrukci těchto zařízení. Pro upevnění se obyčejně předepisuje odolnost proti rázům 3g ve všech směrech a navíc 5g jako ráz v podélném směru. Zrychlení nevypružených hmot ve svislém směru může například na ložiskových domcích dosahovat až g. Zvlášť nebezpečné mohou být rezonanční jevy různého původu VÝKON Výkon je nepochybně významnou charakteristikou zařízení a v trakci se s jeho vyjádřením setkáváme jednak v podobě mechanické, jednak elektrické. V obou případech máme zpravidla na mysli střední hodnotu okamžitého výkonu. Význam má ale i výkon okamžitý, resp. střídavá složka výkonu. Výkon (činný) v jednotlivých místech jeho přenosu z troleje na obvod kola nebo na hák se liší o ztráty, které při předběžných výpočtech můžeme odhadovat podle účinnosti ve jmenovitém bodě. Při orientačních úvahách lze v některých případech ztráty zcela zanedbat, zvláště, pokud je jejich vliv menší než neurčitost hlavních veličin. Výsledky jsou pak přehledné a snadno kontrolovatelné. Výkon nás zajímá především ve dvou souvislostech: jako elektrický výkon, který se v trakčním motoru mění ve výkon mechanický, jako elektrický výkon, který odebírá vozidlo ze zdroje, především z troleje ELEKTROMECHANICKÁ PŘEMĚNA Pro střední hodnotu elektrického výkonu, který je dodáván trakčním motorům, většinou zprostředkovaně, buď z troleje nebo z nezávislého zdroje, generátoru nebo baterie, platí obecně T 1 1 = T T r. 8 P = p( t ) dt u ( t ). i( t) 0 T 0 dt Pokud zanedbáme ztráty, mění se tento elektrický výkon ve výkon mechanický na hřídeli motoru a obdobně pro něj platí 1 T T r. 9 P = p ( t ) dt = m ( t ). ω ( t) 0 1 T T 0 Pokud jsou moment a otáčky stálé, nebo počítáme li se středními hodnotami, platí FV 3, 6 dt r. 10 P = M. ω = F. v = [ kw, knm, rad / s] resp. [ kw, kn, m / s] resp. [ kw, kn, km / h] Pokud systém přenosu neobsahuje součásti schopné akumulovat energii (indukčnosti, kapacity, pružnost ap.), nebo je tato schopnost zanedbatelná a zároveň zanedbáme ztráty, musí platit i rovnost okamžitých výkonů na straně elektrické a mechanické r. 11 u ( t). i ( t ) = m ( t). ω ( t ) - 5 -

6 1. Úvod Protože úhlová rychlost motoru (otáčky) se vzhledem k velké setrvačnosti mění v běžných případech relativně pomalu (výjimku mohou představovat poměry při prokluzu nebo smyku), projevuje se eventuální kolísání okamžitého přiváděného výkonu kolísáním momentu. Vzniká zvlnění momentu, které za jistých okolností může mít závažné důsledky. Připomeňme ještě, že když vyjádříme veličiny ve výrazu pro moment prostřednictvím prostorových vektorů platí pro moment r. 12 M = k [ Ψ I ] resp. M = k Ψ I sinα kde α je úhel mezi oběma vektory. Aby tento součin měl nenulovou střední hodnotu, musí mít oba vektory složky, jejichž poloha je v čase stálá a zároveň jejich vzájemný úhel nenulový. Nenulovou střední hodnotu momentu vytváří právě jen ty složky, které jsou navzájem nepohyblivé. Ostatní složky působí pouze zvlnění momentu (jeho střídavou složku). Pokud se v systému může energie akumulovat, například v pružných elementech přenosu, setrvačných hmotách nebo v indukčnostech či kapacitách jde o více či méně složitý kmitavý systém, kde může dojít k rezonanci s kmitočtem zvlnění. Důsledky jsou vždy nežádoucí NAPÁJENÍ Co se týče výkonu, odebíraného ze zdroje předpokládá se při dalších úvahách, že napětí je buď stejnosměrné nebo střídavé, jednofázové, sinusové. Moderní vozidla obsahují zpravidla nějaký typ měniče, který lze považovat za zdroj vyšších harmonických proudů. Tyto proudy pak působí odpovídající úbytky na reaktanci napájecí sítě (i v případě stejnosměrného systému) a tedy zkreslení napájecího napětí vozidla. U stejnosměrné troleje lze předpokládat, že výkon je dodáván při stálém napětí. Pokud i odebíraný proud je konstantní (nezvlněný nebo je zvlnění zanedbatelné), je i dodávaný výkon konstantní r. 13 P = U. I = konst Pokud je odebíraný proud zvlněný, má střídavou složku i výkon odebíraný ze zdroje. Pokud má být výkon (moment) motoru konstantní (nebo méně zvlněný), musí být na vozidle obvody, kumulující energii (např. tlumivka nebo filtr). U střídavého jednofázového napájení je zřejmé, že i při sinusovém průběhu napětí a proudu není okamžitý výkon odebíraný z troleje konstantní, jeho průběh odpovídá sinusovému průběhu s dvojnásobným kmitočtem napájecí sítě ( x = ω t ) r. 14 p( x) = u ( x) i ( x) = U 2 sin( x) I 2 sin ( x ϕ ) = U I [ cosϕ cos ( 2x) ] To samo o sobě vede k nepříjemné nutnosti používat na střídavých vozidlech nějaká zařízení schopná vyrovnávat bilanci mezi okamžitým odebíraným výkonem a výkonem přiváděným k motoru (aby nevznikalo přílišné zvlnění momentu). Když je proud a pokud ho pokládáme za periodický, lze ho vyjádřit součtem harmonických složek s příslušnými fázovými posuny. Výraz pro střední hodnotu výkonu je dán r. 8 a když do ní dosadíme - 6 -

7 1. Úvod r. 15 u ( x) = U 2 sin x r. 16 i ( x) 2 I sin( νx ϕ ) = ν ν dostáváme vzhledem k ortogonalitě goniometrických funkcí postupně výsledek 2π 2π 1 1 2U dx = 2π 2π 2π r. 17 P = p ( x) dx = u ( t ) i ( t ) dx = sin x. Iν sin( x ϕν ) 0 0 2π 0 U 2π 2π = I sin x.sin ( x ϕ ) dx = ν 0 ν U I1 cos ϕ1 Na střední hodnotě výkonu se podílí pouze první harmonická proudu, všechny ostatní složky okamžitého výkonu (vyjádřené dalšími členy rozvoje proudu) působí pouze zvlnění odebíraného (dodávaného) výkonu. Ve skutečnosti lze u střídavého napájení očekávat sinusový průběh napětí pouze na vlastním zdroji, generátoru, resp. v síti s výkonem řádově větším než je výkon odebíraný. Úbytky neharmonickým proudem na reaktanci celého systému napájení působí zkreslení napětí. V takovém případě lze výkon vyjádřit r. 18 u ( x) 2 = Uν sin νx r. 19 i ( x) 2 I sin( ν x ϕ ) = ν ν a střední výkon bude vzhledem k ortogonalitě dán výrazem 2π 2π 1 2 r. 20 P = u ( x) i ( x) dx = U I sin x.sin( νx ϕ ) ν µ µ dx = Uν I 2π 2π 0 0 ν µ ν ν cosϕ Ze všech členů dvojitého součtu dávají tedy nenulovou střední hodnotu jen členy se stejným kmitočtem. Ostatní působí jen zvlnění výkonu. Velikosti činných výkonů vyšších harmonických jsou ale zpravidla podstatně menší, protože jednak jejich napětí je podstatně menší než napětí první harmonické, jednak vzhledem k indukčnostem v obvodu jsou fázové posuny příslušných proudů blízké 90. Proto je můžeme obyčejně zanedbat. ν HARMONICKÉ, ZVLNĚNÍ Příklady v předešlých odstavcích ukazují vztahy pro přenos výkonu a zároveň naznačují okolnosti vzniku dalších jevů, které jsou nežádoucími vedlejšími důsledky činnosti především měničů. Pokud se omezíme na elektrickou část, jedná se o zkreslení proudu nebo napětí vyššími harmonickými. Skutečnost, že výkon přenáší prakticky stejnosměrné složky nebo první harmonické průběhů, umožňuje (za předpokladu linearity obvodů a tedy možnosti superpozice) rozdělit vyšetřování poměrů do dvou etap, pro které platí různá náhradní schémata a jim odpovídající vztahy sledování přenosu výkonu, kdy si všímáme pouze středních hodnot, resp. prvních harmonických všech veličin, - 7 -

8 1. Úvod sledování vedlejších vlivů, obsahu vyšších harmonických v průbězích, zkreslení, zvlnění a souvisejících skutečností (rušení ap.). Zvláště pro zjednodušené orientační úvahy je tento postup velmi účinný a podává dobrý názor o souvislostech, často naopak o vzájemné nezávislosti výsledků obou etap výpočtu. Příklady budou uvedeny ve všech případech analýzy obvodů s měniči "OHMŮV" ZÁKON Existuje řada podobných zákonitostí, které v podstatě vyjadřují v linearizovaném tvaru obecnou souvislost mezi velikostí působení a účinkem (důsledkem) za daných okolností (v daném prostředí). Původní vztah vyjadřoval úbytek napětí (=účinek) při průtoku proudu (=velikost působení) odporem (=prostředí) ve tvaru r. 21 U = R. I resp. velikost proudu jako důsledek přiloženého napětí r. 22 I = G. U Označení "Ohmův zákon" přešlo na řadu podobných závislostí, například na vyjádření mezi magnetickým napětím (Az), magnetickým odporem a tokem v magnetických obvodech (Hopkinsův zákon) r. 23 U =. Φ m R m resp. magnetický tok jako důsledek magnetického napětí v obvodě s magnetickou vodivostí r. 24 Φ = Λ.U m vyjádření mezi tepelným výkonem (W), tepelným odporem (K/W) a oteplením při jednorozměrném proudění tepla (tepelný spád jako důsledek proudění tepla prostředím) r. 25 ϑ = R. P ϑ vztahem mezi působící silou, modulem pružnosti a deformací (Hookův zákon) atd. Tyto vztahy představují mocný nástroj při sledování základních zákonitostí a proto se hojně používají. Je ale třeba mít na paměti podmínky platnosti a skutečnost, že jde o linearizaci vztahů ve skutečnosti složitějších. Připomeňme, že i původní Ohmův zákon nebere v úvahu změnu odporu v důsledku ztrátového tepla, vznikajícího průchodem proudu, o poměrech při průchodu střídavého proudu nemluvě. U případů, kdy "proudící medium" nelze tak dobře izolovat jako v případech elektrického proudu (magnetický tok, teplo) je na místě opatrnost dvojnásobná. Také vlastnosti prostředí jsou většinou linearizovatelné jen v určitém omezeném okolí sledovaného režimu (například vliv sycení v magnetických materiálech)

9 1.2 TRAKČNÍ MECHANIKA Elektrická trakce 1. Přehled problematiky 1. Úvod Pouze pro připomínku a s ohledem na řešení příkladů uvedeme základní pojmy a vztahy z trakční mechaniky, které jinak nejsou předmětem skript. Odpor vozidla resp. síla pro jeho je způsoben několika hlavními vlivy. Jízdní odpor F 0 [ kn] je síla kterou je třeba vyvinout, aby se vozidlo pohybovalo rovnoměrnou rychlosti [ km h] 0 odporu p ( V ) [ ] V / po vodorovné přímé trati. Vyjadřuje se pomocí měrného jízdního 0 / 00 tvaru polynomu, což je empiricky získaná závislost, specifická pro každý typ vozidla, většinou ve 2 r. 26 p ( V ) = a + bv V [ / 00, km / h] Koeficient a respektuje složku odporu ze suchého tření, koeficient b tření kapalinové a koeficient c odpor vzduchu (závisí na čtverci rychlosti). Pro ucelené soupravy se měrný jízdní odpor udává většinou v jiném tvaru. Jízdní odpor je pak roven p0 0 2 r. 27 F g G [ kn, /, m / s, t] 0 = Traťové odpory jsou síly, které je třeba navíc vyvinout, aby se vozidlo pohybovalo rovnoměrnou rychlostí na stoupání s 0 / 00 (je kladná na stoupání a záporná na spádu) a je rovna s 0 2 r. 28 F s = g G [ kn, /, m / s, t] Měrný odpor ze stoupání je tedy p s = s měrný odpor při průjezdu oblouku je rovněž empirickou hodnotou a závisí na poloměru oblouku R [m] a rozchodu; pro rozchod 1435 mm platí r. 29 p = [ /, m] R R Při pohybu zrychleném přistupuje složka urychlující, o které bylo již pojednáno. Pro reálné dosažení určité rychlosti je třeba počítat s dodatečným zrychlením, u vlaků asi 0,03 0,05 m/s 2 (to odpovídá fiktivnímu stoupání asi / 00 ). Podobně je třeba pro rozjezd z klidu (zvláště po delším stání) počítat s přídavným odporem asi 5 0 / 00. Významným pojmem v souvislosti s vozidly je adheze. Adheze je schopnost přenášet ve styku kolo-kolejnice tečné síly (tažné i brzdné)podle Obr

10 1. Úvod Obr. 1 Pojem adheze (vlak1.dwg) V nejjednodušším případě je charakterizována koeficientem adheze, který je definován jako poměr mezi normálním (svislým) zatížením kola (nápravy) a maximální tečnou silou, při níž ještě nedojde ke skluzu nebo smyku podle vztahu F t max 0 r. 30 µ = [, kn, kn] nebo [ /, N, kn] N 1 00 Tento koeficient závisí především na počasí a vyznačuje se proto velkým rozptylem hodnot. Je zjišťován měřením, jejichž výsledky jsou reprezentovány regresní křivkou. Uvádí se někdy také v promilích. Často používaný vzorec pro koeficient adheze ve tvaru r. 31 µ = [ /, km / h] V pochází od Curtius-Knifflera. Při uvažování o vozidle je třeba brát v úvahu ještě řadu dalších okolností. Podrobněji jsou jevy spojené s adhezí popsány v díle skript 7. Adheze (Elektrická trakce III). 1.3 METODY ŘEŠENÍ Metody řešení problémů při analýze chování vozidel nebo jejich jednotlivých zařízení (a ovšem nejen jich) musí přirozeně odpovídat řešenému problému. Obecně lze však rozdělit metody do tří základních skupin, modelování, řešení ustálených stavů řešení analytické, První dva způsoby byly v poslední době zásadně ovlivněny počítačovou technikou. Zatím se zdá, že v této souvislosti dnes výrazně převažuje (počítačové) modelování. Tato metoda je jednodušší a velmi obecná. Jedná se o řešení soustavy rovnic, zpravidla diferenciálních, nelineárních, bez omezení daných pro řešení analytické. Řešení samo obstará vhodný program (pokud je k dispozici). Tento postup je plně adekvátní v případech, kdy se skutečně jedná o modelování nějakého jevu v čase, typicky především přechodných jevů. I v těchto případech má však svá úskalí, zejména možnost zavedení velkého množství parametrů, které se jakoby nabízí, komplikuje výpočet a výsledky jsou málo přehledné, skutečné hodnoty mnoha z těchto parametrů často nejsou známé buď vůbec nebo jen velmi přibližně, takže jejich zahrnutí vede ke zpřesnění výpočtu jen zdánlivě, některá, jinak oprávněná zjednodušení (např. zanedbání odporů) mohou velmi nepříznivě ovlivnit konvergenci výpočtu

11 1. Úvod Pokud se však jedná o určení poměrů v ustálených stavech systému, je na místě opatrnost. Běžný postup, kdy se prostě "nechá jev ustálit" může selhat, například, když výpočet je přerušen příliš brzy a/nebo protože se nesledují všechny potřebné veličiny, může konvergovat velmi pomalu, jak to odpovídá poměrům v málo tlumených obvodech; to se týká právě modelů výkonových zařízení, kde odpory a další ztrátové elementy bývají přirozeně co nejmenší, může vlivem nejrůznějších vlivů (nepřesnosti, velký krok integrací, nelinearity aj.) kmitat. V každém případě lze jen obtížně kvantifikovat míru ustálení a tedy výslednou přesnost. V takovém případě je na místě postup, kdy se hledá přímo ustálené řešení. Je možné přímo hledat řešení příslušné soustavy (zpravidla nelineárních) rovnic některou numerickou metodou nebo opakovaně integrovat diferenciální soustavu ve vhodném intervalu (např. 1/6 periody pro asynchronní motor); při tom se mění podle vhodného algoritmu počáteční podmínky tak, aby rozdíl počátečních a konečných hodnot odpovídajících ustálenému řešení konvergoval k nule. Tyto metody umožňují stanovit odchylku od ustáleného stavu, vyžadují ovšem poněkud více algebraické, případně i programátorské práce. Podceňování analytického řešení na úkor řešení na počítači není na místě, protože pouze tak lze získat názor na fyzikální souvislosti řešeného problému, obecný tvar výsledků v přehledné formě, spolehlivější východisko pro iterační výpočet (první aproximaci, která může významně urychlit a někdy vůbec zajistit konvergenci), alespoň přibližnou, ale nezávislou kontrolu výsledků modelování. Často postačí a je dokonce velmi žádoucí použít co možná nejjednoduššího analytického postupu, maximálního zjednodušení problému tak, aby sledované závislosti vynikly. Cílem takových výpočtů pak není především numerická přesnost (tu lze dosáhnout daleko snáze na počítači při detailním výpočtu), nýbrž obecnost a přehlednost základních vztahů. V dalších kapitolách se právě této zásady budeme držet. 1.4 OBECNÉ VLASTNOSTI MOTORŮ Motor je základní částí každého trakčního vozidla. Pro trakci byly dosud použity snad všechny druhy a uspořádání motorů a zdá se, že tomu tak bude i v budoucnu. Je proto na místě v tomto úvodu stručně shrnout základní poznatky a obecně platné vztahy. Každý elektrický stroj může při vhodném zapojení vnějších obvodů pracovat jako motor nebo jako generátor. Nesymetrie obou režimů tkví pouze ve ztrátách, jejichž "znaménko" se přirozeně nemění. Ztráty se hradí vždy ze strany přívodu energie. Pro trakční aplikace se elektrické brzdění považuje již za samozřejmé, ale za základní provozní režim se považuje motorický chod. To znamená, že při brzdění je výkon na hřídeli přibližně o dvojnásobek ztrát větší než při tahu. To není na závadu, brzdné účinky jsou proto při stejném zatížení motorů (případně dalších zařízení trakčního obvodu) větší

12 1. Úvod Známý vzorec udává sílu, působící na vodič v magnetickém poli pro nejjednodušší případ r. 32 F = B. I. l [ N, T, A, m] Odtud plyne výraz pro měrnou sílu, vztaženou na povrch rotoru stroje, která bývá používána zvláště při porovnávání nestandardních provedení strojů navzájem nebo se stroji standardními. Jeli na obvodu stroje o průměru rotoru D celkem N vodičů, protékaných proudem I, platí pro měrnou tažnou sílu [N/m 2 ] (A je proudové obložení rotoru) F B. N. I. l NI 2 r. 33 σ = = =. B = AB [ N / m, A / m, T ] πdl πdl πd Měrná tažná síla zřejmě závisí na využití aktivních hmot a je omezena nasycením magnetického obvodu ( B ) a dovoleným oteplením vodičů, přesněji izolace ( ) A. Její význam je jednoznačný jen u strojů s "homogenním" provedením rotoru i statoru, to je tehdy, když se vytváření síly účastní opravdu všechny vodiče. U strojů s vyniklými póly (tzn. i stejnosměrných) je nutno uvést, zda je síla vztažena na celý povrch rotoru nebo jen na aktivní část (např. u stejnosměrného stroje na vodiče pod pólovými nástavci). Pro moment stroje plyne z r. 33 vztah D 2 π 2 2 r. 34 M = π D. l. σ. =. AB. ld [ Nm, A / m, T, m] který ukazuje, že moment stroje je určen především využitím aktivních hmot (tedy také způsobem chlazení) a rozměry stroje. Protože výkon je dán součinem 1 1 r. 35 = M. [ W, Nm, s resp. kw, knm, s ] P ω, lze zmenšit rozměry stroje pro daný výkon zvýšením otáček, resp. zvýšením otáček zvětšit výkon stroje daných rozměrů. Zvyšování otáček ovšem znamená zvyšování mechanického namáhání rotujících dílů a tedy také vyšší zatížení příslušných materiálů rotujících částí. Ať je provedení rotoru jakékoliv, vždy existuje určitá maximálně dovolená hodnota odstředivého zrychlení na jeho povrchu, pro kterou platí D 2 1 r. 36 a = ω [ m / s, m, s ] 2 takže pak pro dosažitelný výkon lze psát analogický vztah π 2 2a π r. 37 P = M. ω =. A Bl D. = AB a. l D 2 2 D 2 3 Zvyšování otáček má ovšem i řadu dalších omezení i u strojů, které na rotoru nemají vinutí, například omezení dynamickou únosností ložisek (jejich životností), provedením potřebných převodů, omezením hluku ap

13 1. Úvod Připomeňme na tomto místě důsledky obecné r. 12 za předpokladu, že použijeme statorovou souřadnou soustavu a základní harmonické v případě střídavých veličin a pro jednoduchost stroj dvoupólový. Za těchto předpokladů se bude prostorový vektor kterékoliv veličin otáčet, když bude spjat s rotující součástí (rotorem, kotvou) nebo bude vytvářen točivým systémem střídavými proudy/napětími, případně současně oběma způsoby. Pro splnění r. 12 je pak nutné, aby součet úhlových rychlostí vzhledem ke statoru (nebo koneckonců ke kterékoliv jiné soustavě) byl nulový r. 38 ω ω + ω = 0 Při tom s + r m ω s je úhlová rychlost prostorového vektoru statoru, může být nulová (například stejnosměrné buzení) nebo se otáčí rychlostí odpovídající kmitočtu střídavé veličiny (například synchronní rychlost otáčení pole u asynchronního nebo synchronního stroje), ω r je úhlová rychlost prostorového vektoru rotoru vzhledem k rotorovým souřadnicím (nulová u synchronního stroje, střídavá u asynchronního stroje), ω m je mechanická otáčivá rychlost rotoru (dvoupólový stroj!), vše s příslušnými znaménky. O platnosti těchto vztahů se lze snadno přesvědčit a dobře ukazují obecné vlastnosti pro různé stroje. Různé druhy motorů se liší především způsobem vytváření magnetického pole, buzením. V zásadě může jít o stroje se stejnosměrným tokem buzeným stejnosměrným proudem nebo permanentními magnety. Podle předchozího výkladu musí mezi kmitočtem proudu, otáčkami a počtem pólpárů platit vztah p. n 60 r. 39 f = [ Hz, 1, ot./ min. ] Jedná se zřejmě o stroje stejnosměrné a synchronní všech typů. Buzení permanentními magnety umožňuje úsporu budicích ztrát (asi 30% ztrát stroje), rozšiřuje možnosti stavět bezkontaktní stroje a v poslední době i netradiční konstrukční uspořádání stroje. Velikost magnetického toku nelze zřejmě přímo ovládat jako při buzení stroje proudem. Právě využití těchto strojů pro trakci se v poslední době zkouší pro trakční generátory i trakční motory díky permanentním magnetům ze vzácných zemin s mimořádnými vlastnostmi. Ty ovšem kladou také nové požadavky na konstrukci i technologii výroby. Pokud je stroj buzen střídavým proudem s kmitočtem f 2 musí ze stejných důvodů platit vztah p n r. 40 f1 =. f2 60 Jde o stroje asynchronní, kde splnění požadavku zajišťuje automaticky transformace proudu ze statoru do otáčejícího se rotoru, a o stroje střídavé, komutátorové, kde to podobně jako u stejnosměrných strojů zajišťuje komutátor. Oba typy se u elektrické trakce používají

14 1. Úvod Pro trakci se zkouší i použití motorů reluktančních (nejčastěji se jedná v podstatě o synchronní nebuzené stroje s vyniklými póly, pracující na principu rozdílu mezi magnetickou vodivostí v podélné a příčné ose; počet pólů na statoru i rotoru je stejný) a motorů krokových (počet pólů na statoru a rotoru se liší). Jejich použití se zatím nerozšířilo, známé jsou například aplikace u autobusů s elektrickým přenosem výkonu. Po stránce konstrukční jsou běžné motory rotační a podle směru magnetického toku vzhledem k ose motoru s podélným tokem (standardní uspořádání, tok se uzavírá po obvodu stroje) nebo s příčným polem (stroje homopolární a nově také stroje s příčným polem s permanentními magnety nebo diskové motory). O nestandardních provedeních strojů a jejich vlastnostech se lze poučit v literatuře

15 2. Uspořádání trakčních vozidel 2 USPOŘÁDÁNÍ TRAKČNÍCH VOZIDEL Celkové konstrukční uspořádání trakčních vozidel je velmi různorodé v závislosti na požadavcích a podmínkách provozu. Přesto je možné a pro výklad dokonce nutné vydělit z tohoto množství některá typická řešení pro typické případy. 2.1 USPOŘÁDÁNÍ PODLE POUŽITÍ Podle použití lze elektrická vozidla v zásadě dělit: na vozidla pro městskou hromadnou dopravu (MHD), vozidla železniční (v běžném provedení), rychlé soupravy a vozidla speciální Tyto skupiny nejsou přesně ohraničeny a existuje mezi nimi řada přechodných typů. Následující přehled vyjadřuje pouze základní vlastnosti a typická provedení v jednotlivých skupinách TROLEJBUSY Trolejbusy jsou vozidla přímo odvozená z vozidel silničních a v maximální míře využívají jejich konstrukční principy (Obr. 2). Pouze pohon trakčním motorem a řízení jeho momentu a otáček (např. měniči) má společné s ostatními elektrickými vozidly. Hlavními znaky jsou konstrukce odpovídající autobusu, řízení (ovládání) obdobné autobusu (volant, pedály pro jízdu a brzdu atd.), Obr. 2 Trolejbus pro Luzern, výr. Mercedes, Siemens, 2 článkový: vlastní hmotnost 11,67t, 155 kw, tříčlánkový 15,80t, 185 kw, max. rychlost 65km/h, 600Vss, komutátorový motor s pulzní regulací GTO, pomocný pohon dieselelektrickým soustrojím 40 kw [1] (E4.bmp) trakční motor typicky uložený podélně, pohon zadní nápravy kloubovým hřídelem a rozvodovkou s diferenciálem (pokud nejsou použity kolové motory pro individuální pohon každého kola),

16 2. Uspořádání trakčních vozidel jízda na pneumatikách umožňuje dosahovat prakticky stejné adhezní vlastnosti při zrychlování a brzdění jako ostatní silniční vozidla, napájecí napětí 600 Vss nebo 750 Vss, přívod musí být dvoupólový (složitější trolej, problémy s křižováním tramvají a jinými trolejovými vedeními), skříň nemůže být účinně uzemněna, jsou kladeny velké nároky na bezpečnou izolaci elektrického zařízení, které je umístěno převážně pod podlahou, částečně i na střeše vozidla, investiční náklady jsou malé a provozní pružnost velká (možnost objíždění překážek, odstavení ap.), existují i řešení s pomocným spalovacím motorem pro jízdu bez troleje (s omezeným dojezdem) TRAMVAJE Tramvaje jsou typická a nejrozšířenější kolejová vozidla MHD (Obr. 3, Obr. 4). Jejich provedení, ale i technické a provozní požadavky jsou město od města dosti různé. Protože tvoří izolované sítě, řídí se více místními zvyklostmi než normami. Některé typické znaky jsou uspořádání jako samostatná vozidla (soupravy), často s vícenásobným řízením více vozidel (souprav), často také jako článková vozidla v nejrůznějším provedení, u nových typů se prosazuje co největší podíl "nízké podlahy" (asi od 200 mm nad TK), která umožňuje rychlý a pohodlný nástup a výstup cestujících, Obr. 3 Nízkopodlažní tramvaj ASTRA, výr. ŠKODA, Elin, Bo Bo, vlastní hmotnost 38t, max. rychlost 70km/h, 600Vss, 4x85,kW, asynchronní, IGBT střídače, nízká podlaha 50%, 350mm, (prospekt ŠKODA) (E7.bmp) stejný význam mají dostatečně dimenzované nástupní prostory a dveře, staví se pro jednosměrný provoz (s jedním řidičským stanovištěm a dveřmi jen na jedné straně) nebo pro oba směry jízdy (to vede k zmenšení počtu sedadel), pro provoz mezi silničními vozidly v pouličním provozu se vyžaduje vysoké zrychlení a především vysoké zpomalení při brzdění, proto mají vozidla často všechny alespoň většinu náprav hnaných a kromě adhezních i neadhezní brzdy (magnetické kolejnicové brzdy),

17 2. Uspořádání trakčních vozidel napájení zpravidla jednoduchou trolejí ("tramvajový závěs") s napětím 600Vss nebo 750Vss, dosažení rozumné průměrné rychlosti při častých zastávkách vyžaduje vysokou dynamiku a rychlou výměnu cestujících (nízkopodlažní provedení atd.), elektrická výzbroj je při normální výšce podlahy umístěna dílem pod podlahou, dílem na střeše (např. odporníky), u vozidel nízkopodlažních na střeše, Obr. 4 Tramvaj KT8D5, výr. ČKD Praha, max. rychlost 65km/h, 600Vss, 4x45 kw, stejnosměrné motory s pulzní regulací, (prospekt ČKD) (E6a. bmp) umístění pohonu u nízkopodlažního provedení bývá obtížné a vede často k neobvyklým řešením (kolové motory), velmi proměnlivé zatížení motorů a ostatní elektrické části vyžaduje buď podrobné údaje o provozu a/nebo dostatečné rezervy při dimenzování (dostatečně dlouhá oteplovací časová konstanta se dá dosáhnout např. vodním chlazením motorů i měničů), řízení vozidla je plně v rukou řidiče (prakticky neexistuje zabezpečovací zařízení) PODZEMNÍ DRÁHA Jde o vyhraněný typ vozidel s maximálním přepravním výkonem ve velkoměstech. V některých případech se provozuje i pod širým nebem (na předměstích) a pak má mnoho společného s městskými rychlodráhami (viz dále). Hlavní znaky vozidel podzemní dráhy jsou používá zcela oddělené kolejiště, plně vyhrazené pro tento provoz bez styku s ostatními druhy dopravy a chodci; to má za následek vysoké dopravní výkony, ale i vysoké investiční náklady a minimální provozní variabilitu, vozidla tvoří vždy ucelené soupravy konstantní délky, která odpovídá délce nástupišť, vysoká dynamika při často značných sklonech a vysoké obsaditelnosti vyžaduje velký výkon motorů; zpravidla jsou všechny nápravy hnané, také s ohledem na možnost elektrického brzdění celé soupravy, rychlost výměny cestujících vzhledem k nástupu výhradně z úrovňového nástupiště nevyžaduje nízkopodlažní provedení, pouze dostatečně dimenzované nástupní prostory a dveře, oddělení provozu umožňuje vysokou hustotu provozu a ta vyžaduje dokonalé zabezpečovací zařízení a dispečerské řízení; možnosti zásahu strojvedoucího jsou omezené,

18 2. Uspořádání trakčních vozidel provoz s cestujícími v tunelu musí být dokonale zajištěn z hlediska bezpečnosti (zabezpečení jízdy vlaků, použití nehořlavých, nekouřivých a netoxických materiálů, zálohování trakce i řízení atd.), vozidla nejsou (s výjimkou jízdy do dep na povrchu) vystavena povětrnostním podmínkám jako ostatní elektrická vozidla, napájena jsou ze třetí (boční) kolejnice napětím nejčastěji 750 Vss, elektrická výzbroj je převážně pod podlahou (podlaha je relativně vysoko). Obr. 5 Třívozová jednotka pro BTSC Bangkok, výr. DUEWAG, Siemens, SGP, Bo Bo Bo Bo, vlastní hmotnost 102,5t, max. rychlost 80 km/h, 750Vss (třetí kolejnice), 8x230 kw, asynchronní motory, IGBT střídač. Zařízení: 1 - trakční kontejner, 2 - brzdový odpor, 3 - rychlovypínač, 4 - hlavní vypínač, 5 - měnič, 6 - pomocné přístroje, 7 - baterie, 8 - kompresor, 9 - klimatizace (prospekt Siemens) (E5.bmp) MĚSTSKÉ RYCHLODRÁHY Tyto rychlodráhy jsou charakterem provozu a tedy i provedením vozidel obdobná vozidlům podzemní dráhy, jejich oddělení od ostatních druhů dopravy je ale jen částečné. Často se mohou pohybovat také po železničních tratích a pak musí vyhovovat příslušným předpisům. Prostředí je venkovní, napájení zpravidla 750 Vss nebo 1500 Vss třetí kolejnicí, případně normální trolejí (Obr. 5) PŘEDMĚSTSKÉ JEDNOTKY Předměstské jednotky jsou určeny pro provoz na železničních tratích v okolí velkých průmyslových center. Tvoří přechod mezi MHD a klasickou železniční osobní dopravou (Obr. 6, Obr. 7). Hlavními znaky jsou dosažení maximálního přepravního výkonu, s ohledem na délku nástupišť se staví také jako dvoupodlažní, většinou se jedná o ucelené vlaky, násobně řízené z koncových vozidel (motorových nebo řídicích), vlak bývá složen z několika dílčích souprav, dále provozně nedělitelných, pro dosažení potřebné variability v závislosti na kolísání zatížení v průběhu dne,

19 Elektrická trakce 1. Přehled problematiky 2. Uspořádání trakčních vozidel Obr. 6 Hlavový motorový vůz patrové soupravy mddm, dolní patro je využito výjimečně pro elektrickou výzbroj, horní pro cestující, výr. FIAT-SIG, vlastní hmotnost 80t, max. rychlost 140km/h, Bo Bo Bo, 1500Vss, 6x400 kw, asynchronní, [2] (mddm.bmp)

20 2. Uspořádání trakčních vozidel Obr. 7 Hlavové vozidlo S-Bahn Zürich, se zavazadlovým oddílem, Re4/4 - ř.450, výr. SIG, ABB, hmotnost 74t, max. rychlost 130km/h, Bo Bo, 15 kv, 162/3Hz, 4x750 kw, asynchronní motory, GTO měniče, [3] (E3.bmp) výška podlahy v místě nástupu je přizpůsobena výšce nástupišť, která jsou na příslušných tratích zpravidla jednotně vybudována,. vysoká hmotnost souprav (zvláště v patrovém provedení) a dynamika jízdy vyžaduje velmi značné výkony v jízdě i brzdění a z adhezních důvodů také velký podíl hnaných náprav; nápravové zatížení se pohybuje blízko maximálního, vozidla musí vyhovovat všem železničním předpisům co do rozměrů, pevnosti, napájení, troleje atd., elektrická výzbroj může být uložena pod podlahou ev. částečně pod střechou; v případě patrových jednotek je nutno ji umístit ve strojovnách, které zmenšují prostor pro cestující, řízení vozidla, provozu jako celku a jeho zabezpečení je obdobné jako pro ostatní vlaky na daném úseku (trati mohou být navíc vybaveny pro náročnější automatizaci řízení) VOZIDLA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU Vznikla na železnicích s pokročilou elektrifikací jako obdoba motorových vozů se spalovacími motory (Obr. 8) pro osobní dopravu na málo zatížených tratích. Tvoří přechod mezi předměstskými jednotkami a tramvajemi resp. autobusy ("Schienenbus"). Hlavními znaky jsou minimální hmotnost a co nejlehčí stavba, odpovídající provedení nejlehčích ještě přípustných železničních vozidel, nízká podlaha pro usnadnění nástupu na zastávkách vedlejších tratích bez vybudovaných nástupišť,

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE FORCITY PLUS. www.skoda.cz 14001 : 2004

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE FORCITY PLUS. www.skoda.cz 14001 : 2004 INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products EN 14001 : 2004 ISO NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE VYSOKÉ PROCENTO NÍZKÉ PODLAHY Snadný a rychlý nástup do i z vozidla a pohyb v něm Bezbariérový přístup pro

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

Koncepce vozidel eletrické vozby

Koncepce vozidel eletrické vozby Koncepce vozidel eletrické vozby Počátky Počátek elektrického provozu na železnici navázal na sklonku 19. století na tramvajové městské elektrické dráhy. Pro prvé pokusné elektrifikované železnice bylo

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem, 1 SVAŘOVACÍ ZDROJE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Svařovací zdroj pro obloukové svařování musí splňovat tyto požadavky : bezpečnost konstrukce dle platných norem a předpisů, napětí naprázdno musí odpovídat druhu

Více

Matematicko-fyzikální model vozidla

Matematicko-fyzikální model vozidla 20. února 2012 Obsah 1 2 Reprezentace trasy Řízení vozidla Motivace Motivace Simulátor se snaží přibĺıžit charakteristikám vozu Škoda Octavia Combi 2.0TDI Ověření funkce regulátoru EcoDrive Fyzikální základ

Více

ACTUATE - prezentace. Další vzdělávání pro bezpečnou, hospodárnou jízdu elektricky poháněných vozidel - tramvaj -

ACTUATE - prezentace. Další vzdělávání pro bezpečnou, hospodárnou jízdu elektricky poháněných vozidel - tramvaj - ACTUATE - prezentace Další vzdělávání pro bezpečnou, hospodárnou jízdu elektricky poháněných vozidel - tramvaj - zavedení Komu prospívá eco driving? Úsporný styl jízdy znamená nejen skutečné energetické

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY VAGONKA UZIVATELSKY PŘÍVĚTIVÁ A BEZPEČNÁ ŘESENÍ VYSOKÁ PROVOZUSCHOPNOST Zaškolení personálu

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY www.skoda.cz JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY VAGONKA NOVÁ KVALITA V PŘÍMĚSTSKÉ, REGIONÁLNÍ I MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVĚ

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun 3 kola www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-1.6 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 8FBET15 8FBEKT16 8FBET16 1.1 Výrobce TOYOTA TOYOTA

Více

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.3.014.3.001.24 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 3020 VÝPOČET POMĚRU PŘI ZKRATECH V TROJFÁZOVÉ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVĚ Calculation of the short-circuit currents and

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products PROFIL SKUPINY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products PROFIL SKUPINY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products PROFIL SKUPINY www.skoda.cz PROFIL SKUPINY Společnost ŠKODA TRANSPORTATION je v oboru dopravního strojírenství tradiční českou firmou se silným postavením

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03- TP ing. Jan Šritr 1) Hydrodynamický měnič

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz;

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun -S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-1.8 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 16 18 1.1 Výrobce Toyota Toyota 1.2 Model 16 18 1.3 Pohonná jednotka Elektrická

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Provozně technologické podmínky a údaje: technické podmínky Max. traťová rychlost Km/h 80 Min. provozní interval s 90 Min. technický interval na trati

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Funkce G130/G150/S150

Funkce G130/G150/S150 Funkce G130/G150/S150 TIA na dosah Siemens AG. All rights reserved. Funkce pohonu SINAMICS G130/G150/S150 Základní funkce pohonu: identifikace motoru, optimalizace účinnosti, rychlá magnetizace asynchronních

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části)

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části) Kola Účel: (kolo včetně pneumatiky): Umístění: - nese hmotnost vozidla - kola jsou umístěna na koncích náprav - přenáší síly mezi vozovkou a vozidlem - doplňuje pružící systém vozidla Složení kola: kovové

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 7FBEST10 1.1 Výrobce TOYOTA 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Pohonná jednotka

Více

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2)

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: AUTOMATIZACE DRUHÝ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 27. 3. 2013 Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) 5.5 REGULOVANÉ SOUSTAVY Regulovaná

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Úvod Při přesných inženýrsko geodetických

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

Řešení vnější aerodynamiky kolejových vozidel

Řešení vnější aerodynamiky kolejových vozidel Řešení vnější aerodynamiky kolejových vozidel Milan Schuster Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., Tylova 46, 301 00 Plzeň, e-mail: schuster@vzuplzen.cz Abstract: This paper deals with numerical simulations

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 7

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 7 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy Přednáška 7 Obsah Mechanismy s přerušovaným pohybem Řízení mechanismů s přerušovaným pohybem Promítací přístroj

Více

SIMULACE AKTIVNÍCH PRVKŮ V PODVOZCÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL

SIMULACE AKTIVNÍCH PRVKŮ V PODVOZCÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL SIMULACE AKTIVNÍCH PRVKŮ V PODVOZCÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL J. Kalivoda * České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Abstrakt Výhody aktivních prvků ve vypružení dopravních prostředků jsou všeobecně

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

6. Viskoelasticita materiálů

6. Viskoelasticita materiálů 6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 2 - Používání VTM výzbroje a ostatní techniky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR Katalog výrobků : KROKOVÉ MOTORY OBSAH 1. Všeobecné údaje 2. Kroková reverzační pohonná jednotka SMR 300-100-RI/24 3. Kroková reverzační pohonná jednotka

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Problematika předjíždění, Modul je navrhnut tak, aby se mohl pohybovat po obou na sobě rovnoběžných kolejích příčně.

Problematika předjíždění, Modul je navrhnut tak, aby se mohl pohybovat po obou na sobě rovnoběžných kolejích příčně. Lukas Lehovec kruh 9. Pro svůj projekt jsem se rozhod řešit problematiku dopravy Projekt se zaobírá problematikou řešení nastavajíci hustoty provozu, která se bude postupem času ještě více zhušťovat, a

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Velká síla na dlouhém ramenu

Velká síla na dlouhém ramenu 62 Velká síla na dlouhém ramenu Provozní test: Se svým teleskopickým nakladačem 9380 T s centrálním kloubem útočí firma Schäffer na nové dimenze: výška zdvihu 6,90 m při nosnosti téměř 5 t. Díky těmto

Více

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství Vytvořeno v

Více

Traktory řady 5E 5055E (55 k./40 kw), 5065E (65 k./48 kw), 5075E (75 k./55 kw)

Traktory řady 5E 5055E (55 k./40 kw), 5065E (65 k./48 kw), 5075E (75 k./55 kw) Traktory řady 5E 5055E (55 k./40 kw), 5065E (65 k./48 kw), 5075E (75 k./55 kw) 2 Traktory řady 5E představení Když méně je více Traktor do živočišné výroby, ke koním, do sadů, pro komunální využití nebo

Více

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1)

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) úroveň 114.1 Teorie letu (11.1) 114.1a Aerodynamika letounu a řízení letu Činnost a účinek řízení: příčného náklonu křidélka a spoilery; podélného

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Záleží nám na prostředí, ve kterém žijeme. Mnoho lidí, organizací a státních institucí nám předkládá modely ekologického chování, které mají chránit životní prostředí, zvláště

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.18 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Historie elektromobil ekonal jako první v z na sv v roce 1899 hranici 100 km/h

Historie elektromobil ekonal jako první v z na sv v roce 1899 hranici 100 km/h Elektromobily Historie Za nejstarší elektromobil je uváděn elektrický vozík Skota Roberta Andersona sestrojený mezi lety 1832-1839. Vznik opravdové tržní nabídky se však např. v USA datuje až k roku 1893,

Více

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny. Psaní testu Pokyny k vypracování testu: Za nesprávné odpovědi se poměrově odečítají body. Pro splnění testu je možné využít možnosti neodpovědět maximálně u šesti o tázek. Doba trvání je 90 minut. Způsob

Více

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU Jan Beneš Návrh vyskorychlostních tratí v ČSFR z roku 1990 vládní usnesení č. 765/89 z r. 1989 vyhledávací studie byla zpracovávána od roku

Více

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 VYDÁNO : 24..2013 OBSAH URČENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÝ POPIS... 3 PODVOZEK... 4 POJEZDOVÝ VOZÍK... 4 TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA...

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Souprava LEO Express. Nízkopodlažní elektrická jednotka FLIRT EMU 480 3 kv DC

Souprava LEO Express. Nízkopodlažní elektrická jednotka FLIRT EMU 480 3 kv DC Souprava LEO Express Nízkopodlažní elektrická jednotka FLIRT EMU 480 3 kv DC Jednotka FLIRT LEO Express představuje nízkopodlažní klimatizovanou elektrickou soupravu nejmodernější konstrukce vybavenou

Více

Hygienické parametry kolejových vozidel

Hygienické parametry kolejových vozidel Hygienické parametry kolejových vozidel Konzultační den 21.4.2011 Ing. J. Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Laboratoř pro fyzikální faktory Tel.: 267082684 Email: jhollerova@szu.cz Historie kolejových

Více

Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz

Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz Konference ANSYS 2011 Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz Jakub Hromádka, Jindřich Kubák Techsoft Engineering spol. s.r.o., Na Pankráci

Více

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník FYZIKA Newtonovy zákony 7. ročník říjen 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více