Elektrotechnika - test

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektrotechnika - test"

Transkript

1 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, Šlapanice MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/ Elektrotechnika - test DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BI _ _ FY 8 autor Mgr. Zdeněk Bílý vzdělávací oblast: předmět: ročník: Turbíny Fyzika 8. ZŠ Šlapanice

2 Anotace Prezentace slouží k zopakování základních fyzikálních pojmů.

3 Test magnety - magnetismus

4 1. Magnetismus je a) všeobecná vlastnost jakéhokoliv tělesa z libovolného materiálu b) vlastní jen určitým látkám a materiálům c) projev jen existujícího magnetického pole Země

5 2. Magnetismus jako fyzikální jev může být a) přirozený a umělý b) jen přirozený c) jen uměle vytvářený

6 3. Mezi zdroje přirozeného magnetismu nepatří a) Zem (zeměkoule) b) magnetické železné rudy c) elektromagnety a kovové umělé magnety

7 4. Magnet jako takový je charakteristický a) póly a magnetickým polem b) délkou a průřezem a barvou c) orientací vůči zeměpisným světovým stranám

8 5. Zemský magnetismus je a) je projev působení Země na okolí, daný magnetickým polem, měnícím se v každém místě zemského povrch b) projev povrchu Země způsobený především magneticky aktivními materiály v jeho kůře c) časově se měnící elektromagnetické záření, vycházející ze zemských pólů

9 6. Zemské magnetické pole je v daném místě určené a) směrem zeměpisného poledníku b) směrem vektoru zemského magnetického pole c) vodorovnou složkou vektoru zemského magnetického pole

10 7. Inklinaci způsobuje a) svislá složka vektoru magnetického pole Země v daném místě b) vodorovná složka tohoto vektoru c) nesouhlas zemského geografického a magnetického pólu

11 8. Přístroje na určení kurzu, které využívají na svoji činnost zemské magnetické pole indikují a) všeobecný magnetický vektor v daném místě b) svislou složku vektoru zemského magnetického pole c) vodorovnou složku vektoru zemského magnetického pole

12 Test Spalovací motory - Elektrotechnika

13 1. Podle definice je elektrický proud a) rozdíl potenciálů mezi kladným a záporným pólem elektrického zdroje b) uspořádaný pohyb volných elektronů v trvalém elektrickém poli uzavřeného obvodu c) hodnota naměřená ampérmetrem v elektrickém obvodu

14 2. Elektrický odpor je a) všeobecná vlastnost jakékoliv látky vzhledem na elektrický proud b) reakce protonů v kovech při napojení na zdroj napětí c) vzájemná reakce jader a pohybujících se elektronů při zapojení vodiče na zdroj napětí

15 3. Napětí je a) rozdíl potenciálů mezi dvěma body elektrického pole b) to, co je možné naměřit na kladném a záporném pólu zdroje c) síla ve vodiči při jeho napnutí mezi dvěma prvky

16 4. Ohmův zákon popisuje vztah mezi a) napětím, odporem a vodivostí b) napětím, odporem a proudem c) napětím, vodivostí a proudem

17 5. Odpor kovového vodiče je závioslý na: a) délce, průřezu vodiče, druhu materiálu (tzv. měrného odporu) b) délce, tvaru a prostředí uložení vodiče c) jen na délce vodiče

18 6. Označte, která z odpovědí vyjadřuje správné znění I. a II. Kirchhofova zákona a) I. Proudy v paralelních větvích se rozdělí v přímém poměru k napětí U= k.i, II. Výsledné napětí paralelně zapojených větví v obvodě je rovné součtu jednotlivých větví U = U1+ U2 b) I. U = R.I, 1/R = 1/R1 + 1/ R2 c) I. Součet proudů do uzlu přitékajícího se rovná součtu proudů z uzlu vytékajících I = I1 + I2 + + In, II. V uzavřeném elektrickém obvodě se algebraický součet napětí zdrojů rovná součtu úbytků napětí na jednotlivých odporech (spotřebičích) U1 + U2 + + Un = IR1 + IR2 + + IRn

19 7. Elektrický výkon je a) součin napětí a času b) součin proudu procházejícího vodičem a napětí mezi jeho konci c) podílem proudu procházejícího vodičem a napětím mezi jeho konci

20 8. Jaký maximální proud je možné odebrat ze sítě sportovního letadla s generátorem stejnosměrného proudu 600W a) 5 A b) 10 A c) 20 A

21 9. Jednotkou elektrického výkonu je a) kw/h (kilowat za hodinu) b) W (watt) c) kj (kilojoule)

22 10. Sériové, paralelní a můstkové zapojení slouží na zapojení a) nestejných vodičů, rozvaděčů a jističů b) elektrických prvků, zdrojů, bloků c) přístrojů (vizuálních) a ovládačů

23 11. Při sériovém zapojení zdrojů (baterií) je výsledné napětí a) nezměněné b) rovné součtu obrácených hodnot c) větší (rovné součtu napětí)

24 12. Při paralelním zapojení rezistorů / odporů / je výsledné napětí a) stejné jako napětí zdroje b) rozdělí se podle jednotlivých odporů v obvodě c) je menší než napětí zdroje

25 13. Množství spotřebičů zapojených na zdroj energie se řídí jeho a) napětím b) výkonem c) vzájemným zapojením

26 14. Můstkové zapojení je typické a výhodné pro zapojení a) zdrojů b) spotřebičů c) snímačů a měřících systémů, např. ve skupině motorových přístrojů

27 15. Ve kterém zapojení je podstatně jednodušší určit špatný prvek (spotřebič)? a) v sériovém b) v paralelním c) v můstkovém

28 16. Na změření proudu je ampérmetr zapojený do měřeného obvodu a) paralelně b) v sérii c) podle možností a podmínek připojení přístrojů do obvodu (libovolně)

29 17. Na snížení proudu, protékajícího jednoduchým obvodem a při U = konst., je potřebné přidat rezistor (odpor) a zapojit ho a) do série b) paralelně c) přímo na svorky zdroje

30 18. Termočlánky se používají např. na a) pohon pohonné jednotky b) dobíjení palubních akumulátorů c) jako snímače např. termoelektrických teploměrů

31 19. Magnetická indukce je jev související s a) magnetickým polem země b) všeobecným magnetickým polem (např. cívky) c) magnetickým polem permanentního tyčového magnetu

32 20. Elektromagnetická indukce je jev, který vzniká a) v každém elektromagnetu většího rozměru ve vakuu b) při pohybu permanentního magnetu v blízkosti jiného permanentního magnetu c) při změně magnetického indukčního toku v okolí vodiče a je zdrojem indukovaného napětí

33 Použité zdroje Citace: Vlastní archiv autora, v prezentacích jsou použity vlastní schémata, náčrty a fotografie. Malá technická encyklopedie, kolektiv autorů, SNTL Nakladatelství technické literatury, Praha RNDr. Jaroslav VACHEK, CSc., FYZIKA, PŘEHLED UČIVA ZÉKLADNÍ ŠKOLY Ing. Dr. Karel KOŠŤÁL, SBÍRKA FYZIKÁLNÍCH VZORCŮ A POUČEK, Praha 1964 JÁCHIM, František,TESAŘ, Jiří. Fyzika pro 9.ročník základní školy. Praha: SPN-pedagogické nakladatelství, a.s., 2001,ISBN RAUNER Karel, PETŘÍK Josef, PROKŠOVÁ Jitka a RANDA Miroslav FYIKA 8.1. Plzeň: FRAUS, ISBN