Pro odborníky z rozváděčové techniky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro odborníky z rozváděčové techniky"

Transkript

1 R Pro odborníky z rozváděčové techniky Data, fakta a informace

2 Je vše jasné?! Při skutečné práci vám pomůže náš osvědčený souhrn údajů a faktů týkajících se problematiky rozváděčových skříní. Zde naleznete základní technické informace a v aktuálním katalogu Rittal vhodné výrobky pro svou aplikaci. A budete-li si přát budete je mít obratem ruky také k dispozici, protože některé z našich nesčetných dodavatelských středisek sídlí zaručeně ve vašem okolí! Veličiny a jednotky Všeobecné technické veličiny Malá elektrotechnická sbírka vzorců Důležité předpisy a normy pro rozváděčové skříně Důležité předpisy a normy pro elektronické skříňky a elektronické skříně Základní rozměry 19 montážního systému (van) Výtah z normy VDE /DIN EN Barevné označení pro tlačítkové ovládací prvky a jeho význam Elektrické propojení v kabelových kanálech Stupeň krytí dle normy DIN EN Stupně krytí dle normy DIN EN Základy a fakta o ochraně proti výbuchu Izolovaná silnoproudá vedení dle norem VDE 0281 a Vnější průměry vodičů a kabelů Zařízení na ochranu proti nadproudu Třídy u nízkonapět ových pojistek Vysvětlení k tavným pojistkám Kombinace s typovou zkouškou a s dílčí typovou zkouškou Pojmy pro zkratové proudy v třífázových sítích Ztrátový výkon (systém NH a D) Trvalé proudy pro přípojnice Výpočet ztrátového výkonu přípojnic Základní informace UL 508, resp. UL 508A

3 Odpor měděných přípojnic Korekce proudového zatížení pro Cu systémy přípojnic Dimenzované proudy motorů trojfázových elektromotorů Kabelové průchodky dle normy: DIN EN Vnitřní a vnější průměr instalačních trubek Barevné kódování odporů Označování svorek a sít ových vedení Grafické značky elektroniky dle normy DIN Grafické symboly stupňů krytí dle normy DIN EN Značení ve schématech zapojení dle normy DIN EN /IEC Písmena pro označování provozních prostředků dle normy DIN EN /IEC Značení ve schématech zapojení pro elektroinstalaci dle normy DIN EN /IEC Desetinné části a násobky jednotek Normy pro oblast datové komunikace a telekomunikací Instalace sítí Pojmy v technice přenosu dat Stručné informace o EMC na téma EMC/VF stíněné skříně a značka CE Klimatizace rozváděčových skříní Základy pro výpočty klimatizace rozváděčových skříní Příklady realizace přepravy rozváděčových skříní Rittal jeřábem Certifikační značky a symboly Certifikáty a atesty

4 R Rittal CM kompaktní systémové skříně s rozmanitým vybavením systému rozváděčové skříně TS 8. Konečně nekonečné možnosti.

5 Veličiny a jednotky Délka Plocha Objem Hmotnost, váha Síla, tíhová síla Tlak Čas Kmitočet Rychlost Zrychlení Práce, energie Teplo Výkon Teplota Teplotní rozdíl Svítivost Jas Světelný tok Intenzita osvětlení Proud Napětí Odpor Vodivost Elektrický náboj Kapacita Intenzita elektrického pole Elektrická indukce Hustota proudu Intenzita magnetického pole Magnetický tok Magnetická indukce Indukce, indukčnost Metr m Čtverečný metr m 2, 1 a = 100 m 2, 1 ha = 100 a, 1 km 2 = 100 ha Krychlový metr m 3, litr l Kilogram kg; gram g; tuna t Newton N; 1 N = 1 kgm/s 2 Bar bar, pascal Pa, 1 bar = 10 5 Pa, 1 Pa = 1 N/m 2 Sekunda s, minuta min, hodina h, den d, rok a Hertz Hz, 1 Hz = 1/s Metr za sekundu m/s Metr za sekundu na druhou m/s 2 Joule J, wattsekunda Ws, kilowatthodina kwh 1 J = 1 Ws = 1 Nm Watt W (činný výkon), 1 W = 1 Nm/s = 1 J/s Voltampér VA (zdánlivý výkon) Var var (jalový výkon) Kelvin K, stupeň Celsia C, 0 C = 273,15 K 1 K = 1 C Kandela Kandela na čtverečný metr cd/m 2 Lumen lm Lux lx Ampér A Volt V Ohm Ω, 1 Ω = 1 V/A 1 Siemens S, 1 S = Ω Coulomb C, ampérsekundy As, Ampérhodiny Ah, 1 C = 1 As Farad F, 1 F = 1 As/V Volt na metr V/m Coulomb na čtverečný metr C/m 2 Ampér na mm 2, A/mm 2 Ampér na metr A/m Weber Wb, voltsekunda Vs, 1 Wb = 1 Vs Tesla T, 1 T = 1 Vs/m 2 Henry H, 1 H = 1 Vs/A 3

6 Základními jednotkami podle mezinárodní soustavy měrných jednotek jsou metr m, kilogram kg, sekunda s, ampér A, kelvin K, kandela cd a mol mol. Z těchto jednotek jsou všechny ostatní jednotky odvozené. Základní jednotky 1 kilogram (1 kg) je hmotnost mezinárodního etalonu kilogramu, který je uložený v Bureau International des Poids et Mesures ve městě S èvres u Paříže. 1 metr (1 m) je délka dráhy, kterou urazí světlo ve vakuu za dobu 1/ sekundy. 1 sekunda (1 s) je násobek periody záření odpovídajícího přechodu mezi dvěma úrovněmi hyperjemné struktury základního stavu atomů nuklidu 133 Cs. 1 kelvin (1 K) je 273,15-tá část termodynamické teploty trojného bodu vody. 1 kandela (1 cd) je svítivost světelného zdroje, který v daném směru emituje monochromatické záření o frekvenci 540 x hertzů a jehož zářivost v tomto směru činí 1/683 wattů na jeden streradián. 1 ampér (1 A) je intenzita časově neměnného proudu, který při průchodu dvěma vodiči zanedbatelně malého kruhového průřezu, umístěnými rovnoběžně ve vakuu ve vzdálenosti 1 m, mezi nimi vyvolává elektrodynamickou sílu 2 x 10 7 N na metr délky vodičů. 1 mol (1 mol) je látkové množství systému, který se skládá z přesně stejného množství nezávislých částic, jako je obsaženo atomů ve 12/1000 kilogramu nuklidu uhlíku 12 C. Odvozené jednotky 1 volt (1 V) je elektrické napětí mezi dvěma body vláknovitého, homogenního, rovnoměrně temperovaného vodiče, ve kterém při proudu 1 A realizuje mezi těmito body výkon 1 W. Odpor tohoto vodiče je 1 Ω. 1 joule (1 J) je roven práci, která je vykonána, když se působiště síly 1 N posune ve směru síly o 1 m. 1 watt (1 W) je roven výkonu, při kterém se za dobu 1 s přemění energie 1 J. 4

7 Všeobecné technické veličiny Mezinárodní soustava jednotek (SI) Základní veličiny Fyzikální veličina Symbol Základní jednotka SI Další jednotky SI Délka l m (metr) km, dm, cm, mm, µm, nm, pm Hmotnost m kg (kilogram) Mg, g, mg, µg Čas t s (sekunda) ks, ms, µs, ns Elektrický proud I A (ampér) ka, ma, µa, na, pa Termodynamická teplota T K (kelvin) Látkové množství n mol (mol) Gmol, Mmol, Kmol, mmol, µmol Svítivost I v cd (kandela) Mcd, kcd, mcd Přepočítací koeficienty pro staré jednotky na jednotky SI Velikost Stará jednotka Jednotka SI přesná ~ Síla 1 kp 9,80665 N 10 N 1 dyn N N Moment síly 1 mkp 9,80665 Nm 10 Nm Tlak Pevnost, napětí Energie Výkon 1 at 1 atm = 760 torr 1 torr 1 mws 1 mmws 1 mmws kp mm 2 1 mkp 1 kcal 1 erg 0, bar 1,01325 bar 1,3332 mbar 0, bar 0, mbar 9,80665 Pa 1 bar 1,01 bar 1,33 mbar 0,1 bar 0,1 mbar 10 Pa 1 9, N mm mm N kcal h 1 kcal h 1 PS 9,80665 J 4,1868 kj J 4,1868 1,163 W kj h 0, kw 10 J 4,2 kj J 4,2 kj h ,16 W 0,74 kw 5

8 Přepočítací koeficienty (pokračování) Velikost Stará jednotka Jednotka SI přesná ~ Součinitel prostupu tepla 1 kcal 4,1868 kj 4,2 kj m 2 h C m hk m 2 hk 1 kcal ,163 W 1,16 W m 2 h C m K m 2 K Malá elektrotechnická sbírka vzorců Ohmův zákon U = R I I = U R = U R I Odpor vedení R = L R = ρ L χ A A Měď: χ = 56 m/ω mm 2 1 ; -- = ρ = 0,0178 Ω mm 2 /m x Hliník: χ = 36 m/ω mm 2 1 ; -- = ρ = 0,0278 Ω mm 2 /m x L = délka vodiče (m) ρ = měrný odpor (Ω mm 2 /m) χ = vodivost (m/ω mm 2 ) A = průřez vodiče (mm 2 ) Sériové zapojení R1 R2 R3 I U R g = R 1 + R R n Paralelní zapojení Pro dva odpory platí R R = 1 R I1 R 1 + R 2 I g I2 R1 R2 U I I 2 = R R 1 Pro tři a více odporů platí = I R1 R R 1 R 2 R 3 R n I g I2 I3 R2 R3 U G = G 1 + G 2 + G 3 + I g = ΣI G = R Ig = U G 6

9 R Kompaktní rozváděčové skříně Rittal AE Originál milionkrát osvědčený. Špičková kvalita a atraktivní poměr ceny a užitné hodnoty u více než 60 rozměrových variant a nepřekonatelném příslušenství.

10 R Rozmanitost bez hranic... To jsou hlavní rysy nabídky Rittal pro individuální systémová řešení na rozhraní člověk/stroj, jako je např. Comfort-Panel.

11 Úbytek napětí Stejnosměrný proud Střídavý proud Trojfázový proud U v U v 2 L P = U 2 L P v = U L P v = χ A U χ A U χ A U 2 L I = U 2 L I cosϕ v = χ A χ A U v = úbytek napětí Příklad: U = sít ové napětí A = průřez I = celkový proud L = 100 m P = celkový výkon A = 2,5 mm 2 L = délka vodiče χ = 56 m/ω mm 2 χ = vodivost I = 10 A U v U v U v 2 L I = χ A = , 5 = 14, 3 V Odpory v obvodu střídavého proudu Indukční odpor X L = ω L ω = 2 π f X L = indukční odpor (Ω) L = indukčnost (H) I U = I = U I = proud (A) X L ω L ω, f = úhlový kmitočet, kmitočet (1/s) Kapacitní odpor X 1 C = ω C I U = X C ω = 2 π f X C = kapacitní odpor (Ω) C = kapacita (F) I = proud (A) ω, f = úhlový kmitočet, kmitočet (1/s) 9

12 Různé hodnoty proměnných veličin sinusového tvaru U, I U s, I s π T Průběh napětí π U s i = I s sin ω t U eff = u = U s sin ω t I ω = 2 π f I eff = s 2 f = 1 T U ar = 0,637 U s T= I ar = 0,637 I s f U U s U U s Jednocestné usměrnění U ar = 0,318 U s U eff = 0,5 U s t Dvoucestné usměrnění U ar = 0,637 U s U eff = 0,707 U s t U U s U U s + t 2 t t 1 U s 3-fázové usměrnění Obdélníkový průběh napětí U U ar = 0,827 U s U ar = s+ t 1 + U s t U ar = 0,841 U s t 1 + t 2 U 2 s+ t U ar = 1 + U 2 s t t 1 + t 2 i, u = okamžité hodnoty (A, V) f = kmitočet (1/s) I s, U s = maximální hodnoty (A, V) ω = úhlový kmitočet (1/s) I eff, U eff = efektivní hodnoty (A, V) T = trvání periody (s) I ar, U ar = aritmetické průměrné hodnoty (A, V) 10

13 Zapínací a vypínací procedury s indukčnostmi L τ = --- R R i = I 1 e t L τ i = I e t τ Proud po zapnutí Proud po vypnutí s kapacitami R C τ = R C i = I e t τ u = U 1 e τ t u = U e τ t Nabíjecí proud Nabíjecí napětí Vybíjecí napětí τ = časová konstanta (s) u, i = okamžité hodnoty t = čas (s) proudu a napětí (V, A) e = základ přirozeného U, I = počáteční, resp. koncové hodnoty logaritmu proudu a napětí (V, A) Elektrický výkon motorů Stejnosměrný proud Střídavý proud Odevzdávaný výkon P 1 = U I η P 1 = U I η cos ϕ Odběr proudu P 1 I = U η P 1 I = U η cosϕ P 1 = mechanický výkon odevzdávaný na hřídeli motoru podle výkonového štítku P 2 =přijímaný elektrický výkon P 1 P 2 P Účinnost η = (100 %) P 1 2 = η 11

14 Rezonance v obvodu střídavého proudu Sériový oscilační obvod Paralelní oscilační obvod L R C L R C f res = f res = 2 π L C π L C Q = 1 L Q = R C R C L f res b = b R ; = f b = Q res X res Z = R 2 + ωl 1 Z = ωc f res Q ; b = G f B res res 1 G ωc ωl U U res I I res f res f f res f f f f b b f res = rezonanční kmitočet (1/s) b = šířka pásma f Q = jakost obvodu Z = zdánlivý odpor (Ω) G = = činná vodivost R B = jalová vodivost Elektrický výkon Stejnosměrný proud Střídavý proud P = U I P = U I cos ϕ 12

15 Výpočet výkonu v obvodu střídavého proudu Q c Q l kapacitní indukèní U U C U L U b I C I L, I B S ϕ P P ϕ S U R U ϕ U R, U W I I R I R,I W ϕ I I I P = S cos ϕ U w = U cos ϕ I w = I cos ϕ Q = S sin ϕ U b = U sin ϕ I b = I sin ϕ S = P 2 + Q 2 U = U 2 w + U 2 b I = I 2 w I b S = U I R cos ϕ = --- Z X sin ϕ = --- Z Z = R 2 + X 2 S = zdánlivý výkon (VA) X = jalový odpor P = činný výkon (W) U w, U b = činný, jalové napětí (V) Q = jalový výkon (VA) I w, I b = činný, jalový proud (A) Z = zdánlivý odpor (Ω) sin ϕ, cos ϕ =účiníky + 2 R = činný odpor (Ω) 13

16 Důležité předpisy a normy pro rozváděčové skříně Rittal dosáhl s myšlenkou standardizace rozváděčových skříní průlomu na trhu. S rozměrově danými modely, které se vyrábějí ve velkých sériích, nabízí Rittal úžasné cenové výhody a bezpříkladnou schopnost dodávek (přes 100 dobře zásobených expedičních skladů po celém světě). Systémy rozváděčových skříní Rittal konstruované s ohledem na uživatele, moderní v designu se dnes označují za průkopníky v odvětví. Spolehlivost, kvalita a technická bezpečnost zaujímají ve spektru služeb Rittalu vždy 1. místo. Rozváděčové skříně Rittal splňují všechny platné normy, předpisy a směrnice, např. DIN EN Prázdné skříně pro kombinace nízkonapět ových spínacích přístrojů IEC Rozměry pro rozváděčové skříně List 1 3 DIN Nízkonapět ová spínací zařízení Část 2 DIN Vysokonapět ová spínací zařízení Část 3 DIN Technologie pro elektronická zařízení, čelní panely a Část 1 Rámy (rozměry pro 19 systém) DIN Klíče pro skříně nebo dveře skříní elektrických spínacích zařízení (Doppelbart) Velikost 3: Nízkonapět ová zařízení Velikost 5: Vysokonapět ová a nízkonapět ová zařízení DIN 7417 Trnový klíč s vnitřním čtyřhranem, velikost 7 pro stavbu lodí DIN Barvy pro elektrická spínací zařízení do vnitřních prostorů Zákon o energetickém hospodářství stanovuje: Elektrická energetická zařízení a energetické spotřebiče musí být řádně, tzn. podle uznávaných technických pravidel, zřizovány a udržovány. Jako taková pravidla platí ustanovení Svazu německých elektrotechniků (VDE). Rozšíření a mnohotvárnost zařízení do 1000 V odpovídá zvláštnímu významu normy VDE 0100 Ustanovení pro zřizování silnoproudých zařízení se jmenovitými napětími do 1000 V. Kromě toho je nutné dodržovat u silnoproudých zařízení technické podmínky připojení (TAB) energetických závodů (EZ), u telekomunikačních a anténních zařízení pak předpisy VDE 0800 pro telekomunikační zařízení a ustanovení VDE 0855 pro anténní zařízení. Nová zařízení musí být zajištěná do budoucnosti a úsporná. Důležité pokyny k tomu naleznete kromě podmínek připojení také v normách (DIN) vydaných Německým normalizačním výborem (DNA). 14

17 R Rittal elektronické systémy nabízí kompletní know-how v oblasti Electronic-Packaging. Na vysoké úrovni až do stupně 4. Kompletní řešení pro CPCI, VME, ATCA a MTCA.

18 Důležité předpisy a normy pro elektronické skříňky a elektronické skříně Základ pro 19 techniku poskytuje americká standardní norma ASAC Jí odpovídají DIN část 1 a publikace IEC Z této základní normy vycházejí jednotlivé listové normy, které sestavené ve správném pořadí tvoří vzájemně sladěný stavebnicový systém s navazující standardizací. Z nejmenší jednotky desky tištěných spojů karta Europa s příslušným konektorem se vytváří zásuvný modul. Tento zásuvný modul se zasunuje do vany s příslušným čelním panelem. Vana je nakonec upevněna v elektronické skříňce a elektronické skříni. Vany a moduly DIN část 2 IEC Rozměry zásuvných modulů, rozčlenění instalace a lišty s pružinami Čelní panely DIN část 2 IEC Rozměry čelních panelů a jejich upevňovací otvory, rozměry rámů a upevňovacích otvorů pro čelní panely Desky DIN část 2 Rozměry desky tištěných spojů tištěných spojů IEC Konektory DIN část 4 IEC DIN Deska tištěných spojů s konektorem, montážní rozměry pro přímé a nepřímé zasunutí Nepájené spoje, navíjecí, obrubované, svorkové a závitové svorkové spoje Závazná jsou vždy aktuálně platná vydání ustanovení VDE a listů DIN. K obstarání: Předpisy VDE: VDE-Verlag GmbH, Berlin, Bismarckstrasse 33 Listy DIN: Beuth-Verlag GmbH, Berlin 16

19 90 95 h Základní rozměry 19 montážního systému Vany IEC c b a a) Vnější rozměr = 482,6 mm (19 ) c) Montážní prostor: Dílčí jednotky: 84 TE = 84 x 5,08 mm (využitelná montážní šířka ve vaně) b) Rozteč upevňovacích otvorů h) Výšková jednotka: 3 U = = 465 mm 3 x 44,45 mm (nejmenší výškový rozměr vany pro desky tištěných spojů/karty Europa) Zásuvné moduly Konektory dle normy DIN Konektory dle normy DIN Upevňovací rovina lišt s kontaktními pružinami Popis Výška Hloubka Euro karta 100 mm 160 mm Dvojitá eurokarta 233,4 mm 160 mm Upevňovací rovina kolíkové lišty 17

20 R Rittal TopTherm-Plus ztělesňuje energetickou efektivitu a nejpokrokovější nanotechnologii v kombinaci s funkčností. Chladicí výkon efektivně generovaný a cíleně rozváděný.

21 Výtah z normy VDE /DIN EN Bezpečnost strojů; elektrické vybavení strojů, všeobecné požadavky 5.2 Připojení vnějšího ochranného vodiče Svorka pro připojení vnějšího ochranného vodiče musí být umístěná v blízkosti příslušných svorek vnějších vodičů. Svorka musí být dimenzovaná tak, aby umožňovala připojení vnějšího měděného vodiče s průřezem podle následující tabulky. Při použití ochranného vodiče z jiného materiálu než mědi je nutné vhodně zvolit velikost svorky. Minimální průřez vnějšího ochranného vodiče z mědi Průřez S vnějších vodičů pro připojení k síti (mm 2 ) S 16 Minimální průřez vnějšího ochranného vodiče (mm 2 ) S 16 < S S > 35 S/2 Svorka pro vnější ochranný vodič musí být označena písmeny PE. Používání označení PE musí být omezeno na svorku pro připojení systému ochranných vodičů stroje k vnějšímu ochrannému vodiči sít ové přípojky. Aby nedocházelo k nedorozuměním, nesmí být písmeny PE označeny žádné jiné svorky, které jsou použity pro připojení součástí stroje k systému ochranných vodičů. Místo toho musí být označeny symbolem 417-IEC-5019 nebo použitím kombinace dvou barev, ZELENÉ a ŽLUTÉ. 19

22 6. Ochrana proti zasažení elektrickým proudem 6.1 Všeobecné pokyny Elektrické vybavení musí zajišt ovat ochranu osob proti zasažení elektrickým proudem, a sice: proti přímému dotyku a při nepřímém dotyku. Toho musí být dosaženo s použitím ochranných opatření podle odstavců 6.2 a 6.3. Při použití ochranného nízkého napětí (PELV) podle odstavce 6.4 je zaručena ochrana jak proti přímému dotyku, tak i při nepřímém dotyku. 6.2 Ochrana proti přímému dotyku Pro každý elektrický obvod nebo každou součást elektrického vybavení musí být využita opatření podle odstavce nebo a podle odstavce 6.2.3, je-li to vhodné Ochrana skříní (pláštěm) Aktivní součásti musí být uložené uvnitř skříní, vyhovujících odpovídajícím požadavkům z odstavců 4, 13 a 16. Pro lehce přístupné horní kryty skříní musí být splněn přinejmenším stupeň krytí proti přímému dotyku IP 4X nebo IP XXD (viz norma EN ). Otevření skříně (tzn. otevření dveří, odstranění víka, krytů apod.) smí být možné pouze tehdy, když je splněna některá z následujících podmínek: a) Použití klíče nebo nástroje pro přístup kvalifikovaných elektrikářů nebo elektrotechniků, pokud nepřipadá v úvahu odpojení vybavení. Hlavní vypínač se v případě potřeby smí spínat při otevřených dveřích. b) Oddělení aktivních součástí uvnitř skříně předtím, než je možné skříň otevřít. Toho lze dosáhnout blokováním dveří odpojovačem (např. hlavním vypínačem), takže se dveře mohou otevřít pouze tehdy, když je odpojovač rozpojený, a odpojovač se dá zapnout jedině tehdy, když jsou dveře zavřené. Je však přípustné, aby kvalifikovaní elektrikáři mohli pomocí speciálního vybavení nebo nářadí zrušit blokování podle pokynů dodavatele za předpokladu, že: je kdykoli během zrušení blokování možné rozpojit odpojovač a při zavření dveří se blokování automaticky znovu aktivuje. 20

23 Pokud přístup k aktivním součástem umožňují více než jedny dveře, je nutné aplikovat tento požadavek v uvedeném smyslu. Všechny součásti, které pod odpojení zůstávají pod napětím, musí s ohledem na ochranu proti přímému dotyku odpovídat stupni krytí nejméně IP 2X nebo IP XXB (viz EN ). Takové součásti musí být podle odstavce 18.2 označeny výstražným štítkem. Výjimkou z tohoto pravidla jsou sít ové připojovací svorky hlavního vypínače, pokud je namontován samostatně v oddělené skříni. c) Otevření bez použití klíče nebo nástroje a bez vypnutí aktivních součástí smí být možné pouze tehdy, když jsou všechny aktivní součásti chráněny proti přímému dotyku nejméně podle stupně krytí IP 2X nebo IP XXB (viz EN ). Jestliže kryty takovou ochranu poskytují, smí být buď odstraněny pouze pomocí nářadí, nebo se při odstranění krytu musí automaticky odpojit všechny chráněné aktivní součásti. 8.2 Systém ochranných vodičů Všeobecné pokyny Systém ochranných vodičů se skládá z následujících součástí: svorka PE (viz 5.2); vodivé konstrukční díly elektrického vybavení a stroje a ochranné vodiče ve vybavení stroje. Všechny součásti systému ochranných vodičů musí být dimenzovány tak, aby byly schopné odolat maximálnímu tepelnému a mechanickému namáhání zemními proudy, které mohou příslušnou součástí systému ochranných vodičů procházet. Konstrukční díl elektrického vybavení nebo stroje se může používat jako součást systému ochranných vodičů, pokud je průřez tohoto dílu elektricky přinejmenším stejný jako průřez požadovaného měděného vodiče. 21

24 8.2.2 Ochranné vodiče Ochranné vodiče musí být označené v souladu s odstavcem Je nutné používat měděné vodiče. Je-li místo mědi použit jiný materiál vodiče, nesmí elektrický odpor na jednotku délky překročit přípustný elektrický odpor měděného vodiče. Takové vodiče nesmí mít průřez menší než 16 mm 2. Průřez ochranných vodičů se určuje v souladu s požadavky normy IEC , nebo EN , podle toho, která připadá v úvahu. Tento požadavek je ve většině případů splněný, pokud poměr mezi průřezem vnějších vodičů a průřezem příslušných ochranných vodičů, které jsou spojené se součástí vybavení, odpovídá tabulce Průběžné spojení systému ochranných vodičů Všechny součásti elektrického vybavení a stroje musí být spojené se systémem ochranných vodičů. Jsou-li elektrické provozní prostředky namontované na víkách, dveřích nebo krycích panelech, musí být zajištěna průběžnost systému ochranných vodičů. Nesmí záviset na upevňovacích prvcích, závěsech nebo nosných lištách. Ochranné vodiče musí patřit k vodičům, které napájejí vybavení. Pokud na víkách, dveřích nebo krycích panelech nejsou upevněny žádné elektrické provozní prostředky nebo jsou nainstalovány pouze obvody ochranného nízkého napětí (PELV), jsou kovové závěsy nebo podobné prvky považovány za dostačující pro zajištění průběžného spojení. Je-li některá součást z nějakého důvodu odstraněna (např. při normální údržbě), nesmí být systém ochranných vodičů pro zbývající součásti přerušen Součásti, které k systému ochranných vodičů připojené být nemusí K systému ochranných vodičů není nutné připojovat součásti, které jsou namontovány tak, že nepředstavují žádné nebezpečí, protože: neumožňují velkoplošný dotyk nebo uchopení rukou a protože mají malé rozměry (menší než cca 50 mm x 50 mm) nebo jsou uspořádány tak, že je dotyk s aktivními součástmi nebo chyba v izolaci nepravděpodobná. To připadá v úvahu pro malé součásti, jako jsou šrouby, nýty a označovací štítky, a pro součásti uvnitř skříní, bez ohledu na jejich velikost (např. elektromagnety stykačů nebo relé, mechanické díly přístrojů). 22

25 8.2.7 Body připojení ochranných vodičů Všechny ochranné vodiče musí být připojené v souladu s odstavcem Není přípustné připojovat ochranné vodiče k součástem, které se používají pro upevnění nebo propojení přístrojů nebo jejich součástí. Každý bod připojení ochranného vodiče musí být označen jako takový s použitím symbolu 417-IEC Na přání mohou být svorky pro připojení ochranných vodičů označeny kombinací dvou barev, ZELENÉ a ŽLUTÉ. Písmena PE jsou vyhrazena pro svorku k připojení vnějšího ochranného vodiče (viz 5.2) Stupně krytí Ochrana spínacích přístrojů proti vniknutí pevných cizích látek a kapalin musí být přiměřená s ohledem na vnější vlivy, za kterých bude stroj pravděpodobně v provozu (tzn. místo instalace a fyzikální okolní podmínky), a musí být dostačující proti prachu, chladicím prostředkům, kovovým třískám a mechanickému poškození. Skříně spínacích přístrojů musí mít stupeň krytí nejméně IP 54 (viz EN ). Výjimkou z tohoto požadavku na minimální stupeň krytí jsou: větrané skříně, které jsou osazené pouze rozběhovými odpory motorů, dynamickými brzdovými odpory nebo podobným vybavením: IP 22; motory: IP 23; větrané skříně, které jsou osazené jiným vybavením: IP 33. Výše uvedené parametry jsou minimální stupně krytí. V závislosti na podmínkách instalace může být zapotřebí vyšší stupeň krytí, např. spínací přístroje na místě instalace, které je čištěno proudem vody (postřikováním), musí být chráněny se stupněm krytí nejméně IP 66. Spínací přístroje v prostředí s jemným prachem musí být chráněny se stupněm krytí nejméně IP Skříně, dveře a otvory Uzávěry, které se používají pro zajištění dveří a krytů, musí být v provedení vylučující jejich ztrátu. Okénka, která jsou určena k monitorování uvnitř namontovaných zobrazovačů musí být z takového materiálu, který dokáže odolat mechanickému namáhání a chemickým vlivům, např. z tvrzeného skla nebo polykarbonátových desek (tloušt ka 3 mm). Doporučuje se, aby dveře skříní měly svislé závěsy, pokud možno takové, ze kterých se dají vysadit. Úhel otevření musí být nejméně 95. Dveře nesmí být širší než 0,9 m. 23

26 Skříně, do kterých mohou snadno vstupovat osoby, musí být vybavené prostředky umožňujícími jejich únik, např. bezpečnostní pojistky na vnitřní straně dveří. Skříně, které jsou pro takový přístup zkonstruované, např. kvůli údržbě, musí mít volnou šířku nejméně 0,7 m a volnou výšku nejméně 2,0 m. V případech, kdy: vybavení je během přístupu s nejvyšší pravděpodobností pod proudem a vodivé součásti jsou volně přístupné, musí být volná šířka nejméně 1,0 m. V případech, kdy jsou takové součásti rozmístěné po obou stranách přístupové cesty, musí být volná šířka nejméně 1,5 m Tlačítka Barvy Ovládací prvky s tlačítky musí být barevně označené podle následující tabulky. Preferovanými barvami pro SPOUŠTĚCÍ, resp. ZAPÍNACÍ ovládací prvky jsou BÍLÁ, ŠEDÁ nebo ČERNÁ, z nich pak především BÍLÁ. ZELENÁ se smí používat, ČERVENÁ nesmí. ČERVENÁ barva se musí používat pro nouzové vypínací ovládací prvky. Barvy pro ZASTAVOVACÍ, resp. VYPÍNACÍ ovládací prvky jsou ČERNÁ, ŠEDÁ nebo BÍLÁ, z nich pak především ČERNÁ. Rovněž je dovolena ČERVENÁ. ZELENÁ se nesmí používat. BÍLÁ, ŠEDÁ a ČERNÁ jsou preferované barvy pro tlačítkové ovládací prvky, které fungují střídavě jako SPOUŠTĚCÍ, resp. ZAPÍNACÍ a ZASTAVOVACÍ, resp. VYPÍNACÍ. Barvy ČERVENÁ, ŽLUTÁ nebo ZELENÁ se nesmí používat. BÍLÁ, ŠEDÁ a ČERNÁ jsou preferované barvy pro tlačítkové ovládací prvky, které při stisknutí spouštějí pracovní operaci, a při uvolnění zastavují provoz (např. krokování). Barvy ČERVENÁ, ŽLUTÁ a ZELENÁ se nesmí používat. ZELENÁ barva je vyhrazena pro funkce, které indikují bezpečný nebo normální stav. ŽLUTÁ barva je vyhrazena pro funkce, které indikují varování nebo anomální stav. MODRÁ barva je určena pro funkce naléhavého významu. Tlačítka pro vrácení do původního stavu (reset) musí být MODRÁ, BÍLÁ, ŠEDÁ nebo ČERNÁ. Pokud fungují také jako ZASTAVOVACÍ, resp. VYPÍNACÍ tlačítka, jsou preferovány barvy BÍLÁ, ŠEDÁ nebo ČERNÁ, z nich pak především ČERNÁ. ZELENÁ se nesmí používat. 24

27 Barevné označení pro tlačítkové ovládací prvky a jeho význam Barva Význam Vysvětlení Příklady použití Stiskněte v nebezpečné situaci spuštění nouzových Nouzové vypnutí, ČERVENÁ Nouzová situace nebo v nouzovém vypínacích funkcí případě viz též ŽLUTÁ ZELENÁ MODRÁ BÍLÁ ŠEDÁ ČERNÁ Nenormální stav Bezpečný Naléhavý Žádný speciální význam není přiřazen Stiskněte při nenormálním stavu Stiskněte v bezpečné situaci nebo pro přípravu normálního stavu Stiskněte v situaci, která naléhavě vyžaduje řešení Pro všeobecné spouštění funkcí kromě nouzového vypnutí (viz též poznámka) Zásah pro potlačení anomálního stavu. Zásah pro opětovné spuštění přerušeného průběhu. Viz Funkce vrácení do původního stavu (reset) SPUŠTĚNÍ/ ZAPNUTÍ (preferováno) ZASTAVENÍ/ VYPNUTÍ SPUŠTĚNÍ/ ZAPNUTÍ ZASTAVENÍ/ VYPNUTÍ SPUŠTĚNÍ/ ZAPNUTÍ ZASTAVENÍ/ VYPNUTÍ (preferováno) Poznámka: Je-li použito doplňkové opatření (např. struktura, tvar, poloha) pro označení tlačítkových ovládacích prvků, smí se stejné barvy, BÍLÁ, ŠEDÁ nebo ČERNÁ, používat pro různé funkce, např. BÍLÁ pro SPOUŠTĚCÍ, resp. ZAPÍNACÍ a ZASTAVOVACÍ, resp. VYPÍNACÍ ovládací prvky. 25

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

Technické informace. ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče. Think future. Switch to green.

Technické informace. ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče. Think future. Switch to green. Technické informace ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče Think future. Switch to green. Kategorie užití pro spínací a řídicí přístroje nn (výběr) Kategorie užití Kategorie užití udává, jakým způsobem

Více

Značky a informace na elektrických spotřebičích

Značky a informace na elektrických spotřebičích průvodce Značky a spotřebitele informace na Podepsat elektrických můžeš, spotřebičích přečíst mus 1 1 SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE Značky a informace na elektrických spotřebičích

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace...

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace... TECHNICKÉ INFORMACE O RELÉ 1. DRUHY RELÉ... 2 1.1 Montáž a tvar vývodů relé... 2 1.2 Relé pro plošné spoje... 2 1.2.1 Druhy subminiaturních relé... 2 1.2.2 Konstrukce subminiaturních relé... 2 1.2.3 Způsoby

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK ČEPS ČEZ distribuce E.ON distribuce, E.ON ČR, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK PNE 38 4065 3.vydání Odsouhlasení normy Konečný

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

VIESMANN VITOVOLT. Projekční návod VITOVOLT

VIESMANN VITOVOLT. Projekční návod VITOVOLT VIESMANN VITOVOLT Projekční návod VITOVOLT Fotovoltaické (FV) moduly k výrobě elektrického proudu ze sluneční energie Vitovolt 100 v provedení s fólií na skleněném podkladě Vitovolt 200 v jednodeskovém

Více

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives SINAMICS G120 Rídicí jednotky a výkonové díly ^ Provozní návod (kompaktní) 10/2008 SINAMICS Drives Úvod 1 Popis 2 SINAMICS G120 Provozní návod (kompaktní) Připojení 3 Uvádění do provozu 4 Nastavení parametrů

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

AKD Návod na instalaci

AKD Návod na instalaci AKD Návod na instalaci Vydání: F, říjen 2011 Platný pro hardwarovou revizi C Číslo dílu 903-200003-00 Původní dokument Patenty přihlášeny Uchovávejte všechny návody jako součást produktu po dobu životnosti

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Rozvaděče vn. Rozvaděče vn. typu 8DJ10/8DJ20 PROVOZNÍ NÁVOD. do 25 kv, s plynovou izolací

Rozvaděče vn. Rozvaděče vn. typu 8DJ10/8DJ20 PROVOZNÍ NÁVOD. do 25 kv, s plynovou izolací s Rozvaděče vn typu 8DJ10/8DJ20 do 25 kv, s plynovou izolací Rozvaděče vn PROVOZNÍ NÁVOD Objednací číslo: 817-8030.0 Opravené vydání: 07.1 Vydání: 24-10-2008 Všeobecně Tento návod z důvodu přehlednosti

Více

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka VD4 Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka POPIS VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ SPECIFICKÉ CHARAKTERISTIKY VÝROBKU CELKOVÉ ROZMĚRY ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ 3 13 49 53 73 1 2 3 4 5

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie Totally Integrated Power SIVACON 8PS Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie LI - přípojnicový systém www.siemens.com/busbar Obsah Totally Integrated Power 2 Úvod 3 Možnosti

Více

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa Návod k montáži a provozu DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa A1111 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK VNĚJŠÍCH VLIVŮ PUSOBÍCÍCH NA ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ A PŘENOSOVÉ SOUSTAVY

STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK VNĚJŠÍCH VLIVŮ PUSOBÍCÍCH NA ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ A PŘENOSOVÉ SOUSTAVY ČEZDistribuce, E.ON Distribuce, E.ON CZ., ČEPS PREdistribuce, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK VNĚJŠÍCH VLIVŮ PUSOBÍCÍCH NA ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka VÝDEJNÍ STOJANY OCEAN EURO LPG Instalační a uživatelská příručka Dokument: Výdejní stojany OCEAN EURO LPG, Instalační a uživatelská příručka Soubor: IN026 CZ_OceanLPGInstalInstrukceRev01 Revize & Datum:

Více

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků 7MB2421 1 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků Návod k obsluze

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více