Témata pro konání ústní maturitní zkoušky v profilové části pro školní rok 2011/12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Témata pro konání ústní maturitní zkoušky v profilové části pro školní rok 2011/12"

Transkript

1 Témata pro konání ústní maturitní zkoušky v profilové části pro školní rok 2011/12 Ředitelka Trojského gymnázia Sv. Čecha určuje podle 16 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění pro zkoušky konané ústní formou tato témata. Anglický jazyk 1. The Czech Republic 2. The Commonwealth 3. The History of the USA 4. The History of the UK 5. The USA 6. The UK 7. Literary Characters 8. Free Time 9. Holidays and Fests 10. Australia 11. Canada 12. Education 13. The European Union 14. Going to the Doctor s 15. Healthy Food and Balanced Diet 16. Mass Media 17. Job and Occupation 18. Environment 19. My Town 20. Money and Payment 21. The Means of Communication 22. Shopping 23. The British Literature 24. The American Literature 25. My School Německý jazyk 1. Deutschland obecné reálie 2. Ősterreich obecné reálie 3. Schweiz obecné reálie 4. Berlin 5. Deutschland práce s mapou, turistické cíle 6. Ősterreich práce s mapou, turistické cíle 7. Schweiz práce s mapou, turistické cíle 8. Wien 9. Ausbildung 10. Feste und Bräuche 11. Literatur mein beliebtes Buch 12. Literatur mein beliebtes Theaterspiel 13. Politisches System 14. Freizeit und Unterhaltung

2 15. Ernährung 16. Reisen und Verkehr 17. Alltagsleben 18. Tschechische Republik 19. Prag 20. Feste und Bräuche 21. Ausbildung 22. Unsere Region 23. Politisches System EU 24. Umwelt 25. Unsere Schule Francouzský jazyk 1. La France 2. La République tchèque 3. Les pays francophones 4. Paris 5. Prague 6. Le système politique et administratif en France 7. L Union européenne 8. Les fêtes en France et en République tchèque 9. Mes loisirs 10. La lecture 11. Le cinéma, le théâtre 12. La musique, les arts 13. L enseignement 14. Le travail et l emploi 15. Ma famille 16. La santé 17. L environnement, l écologie 18. Le logement; la vie en ville et à la campagne 19. Le sport 20. Les médias 21. Les achats, les magasins 22. Les habitudes alimentaires en France et en République tchèque 23. Les moyens de transport et les voyages 24. Les vacances 25. La vie quotidienne Matematika 1) Množiny a výroková logika 2) Číselné obory, číselné výrazy, dělitelnost, mnohočleny, lomené výrazy 3) Funkce: lineární, s absolutní hodnotou, lineární lomené, inverzní 4) Funkce: kvadratické, mocninné, exponenciální a logaritmické 5) Goniometrické funkce, goniometrické výrazy, goniometrické rovnice 6) Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy vč. s absolutní hodnotou 7) Kvadratické rovnice a nerovnice a jejich soustavy 8) Exponenciální a logaritmické rovnice 9) Trigonometrie 10) Slovní úlohy 11) Posunutí, středová a osová souměrnost, otočení, stejnolehlost, podobnost

3 12) Pythagorova věta, Euklidovy věty, 4. geometrická úměrná 13) Stereometrie metrické vlastnosti a řezy na tělesech 14) Množiny bodů dané vlastnosti, planimetrie konstrukční úlohy 15) Povrchy a objemy těles 16) Vektory 17) Metrické a polohové úlohy v rovině řešené analytickou geometrií 18) Metrické a polohové úlohy v prostoru řešené analytickou geometrií 19) Kružnice a elipsa v analytické geometrii 20) Parabola a hyperbola v analytické geometrii 21) Kombinatorika - variace, permutace, kombinace a pravděpodobnost 22) Posloupnosti a řady, matematická indukce 23) Kombinační čísla, kombinatorické rovnice a nerovnice, binomická věta 24) Komplexní čísla, Gaussova rovina, binomická rovnice 25) Limity funkcí, diferenciální a integrální počet Fyzika 1. Kinematika hmotného bodu Hmotný bod, trajektorie, dráha, rychlost, zrychlení, klasifikace pohybů podle časové a dráhové závislosti 2. Dynamika hmotného bodu Síla, Newtonovy pohybové zákony, tíhová síla, hybnost, zákon zachování hybnosti, dostředivá a odstředivá síla 3. Mechanika tuhého tělesa Tuhé těleso, posuvný a otáčivý pohyb, účinek síly na tuhé těleso, těžiště, energie rotujícího tělesa, stabilita 4. Mechanika kapalin a plynů Vlastnosti kapalin a plynů, hydrostatický tlak, Archimédův a Pascalův zákon, plování těles, Bernoulliho rovnice 5. Gravitační pole Newtonův gravitační zákon, homogenní gravitační pole, tíhová síla, volný pád, svislý vrh 6. Mechanická práce a energie Výkon, příkon, účinnost, kinetická energie hmotného bodu, potenciální tíhová energie, zákon zachování mechanické energie 7. Molekulová fyzika a termodynamika Struktura a vlastnosti látek z hlediska molekulové fyziky, termodynamický stav soustavy, první termodynamický zákon, vnitřní energie, teplo, teplota, kalorimetrická rovnice 8. Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn, tlak plynu, stavová rovnice ideálního plynu, tepelné děje s ideálním plynem, pv diagramy 9. Struktura a vlastnosti kapalin Tekutost, povrchová vrstva kapaliny, povrchové napětí, kapilarita, teplotní objemová roztažnost kapalin 10. Struktura a vlastnosti pevných látek Krystalické látky, amorfní látky, geometrická mřížka, typy vazeb u pevných látek, deformace v tahu, tlaku a ve smyku, pružnost, normálové napětí, Hookův zákon, teplotní a délková roztažnost 11. Změny skupenství Tání, tuhnutí, vypařování, kapalnění, sublimace a desublimace, fázový diagram vody 12. Elektrický náboj, elektrické pole Elektrický náboj a jeho vlastnosti, Coulombův zákon, práce v homogenním el. poli, potenciál látky v elektrickém poli, kondenzátor, kapacita, elektrostatická indukce, Faradayova klec 13. Elektrický proud v kovech a polovodičích Elektrický proud jako děj a veličina, elektrický obvod, vodivost kovů, Ohmův zákon, vodivost polovodičů, PN přechod, závislost odporu na teplotě u vodičů a polovodičů 14. Elektrický proud v kapalinách a plynech

4 Vodivost kapalin, elektrolytická disociace, Faradayovy zákony, ionizace plynu, samostatný a nesamostatný výboj v plynu 15. Stacionární magnetické pole Magnetická indukce, chování vodiče v magnetickém poli, magnetický indukční tok, Ampérův zákon, Ampérovo pravidlo pravé ruky, látky v magnetickém poli 16. Nestacionární magnetické pole Elektromagnetická indukce, Faradayův zákon, důsledky nestacionárního magnetického pole 17. Střídavý proud Charakteristika střídavého proudu a rozdíly oproti stejnosměrnému proudu, RCL obvody, alternátor, transformátor, výkon střídavého proudu 18. Mechanické kmitání a vlnění Kmitání mechanického oscilátoru, kinematika a dynamika kmitavého pohybu, mechanické vlnění, vlnění podélné a příčné, vlnoplocha, fáze vlnění 19. Elektromagnetické vlnění Elektromagnetické vlnění, vlastnosti, vznik, přehled elmag. vlnění, spektroskopie, fotometrie 20. Optika vlastnosti světla Vlnové vlastnosti světla (stručně), odraz a lom světla, Snellův zákon. Spektrum elektromagnetického vlnění 21. Optické zobrazování, optické soustavy Zobrazení čočkami, rozptylkami, zrcadly, zobrazovací rovnice, optické přístroje 22. Speciální teorie relativity Rozdíl mezi relativistickou a klasickou mechanikou, dilatace času, kontrakce délek, relativita hmotnosti, vztah mezi hmotou a energií 23. Atomová a kvantová fyzika Fotoelektrický jev, vlnové vlastnosti částic, kvantově mechanický model atomu, vlnová funkce, struktura atomu 24. Jaderná fyzika Struktura atomového jádra, radioaktivita, rozpadový zákon, poločas rozpadu, využití radionuklidů 25. Astrofyzika Vznik a vývoj Sluneční soustavy, vývoj hvězd, termojaderná reakce, další objekty ve vesmíruinformativně Chemie 1. Chemie přírodní věda obory chemie a jejich náplň, vzájemné vztahy mezi chemií a dalšími přírodními vědami, odlišnosti alchymie a chemie, vztah chemie a ekologie, možnosti náhrady chemických výrobků, hlavní výrobky anorganického a organického chemického průmyslu 2. Látky a směsi rozdíl mezi látkou a směsí, dělení látek a směsí, společné a rozdílné vlastnosti, metody dělení směsí a jejich praktické využití, čištění vody, vzduchu a půdy, recyklace odpadů 3. Atom části a částice atomu a jejich náboje, pohled na atom z hlediska fyzikálního a chemického, jaderná energie a její klady a zápory, ekologické zdroje energie 4. Periodická soustava prvků sestavení základu PSP (kdy, kým, jak), vztahy a zákonitosti v PSP, oxidační čísla, typy vazeb u prvků a sloučenin podle umístění v PSP a podle rozdílu elektronegativit, vysvětlení čtyřvaznosti uhlíku v organických sloučeninách 5. Chemické děje a reakce chemický děj, reakce, rovnice, dělení reakcí, možnosti ovlivnění průběhu reakcí, rozdílnosti reakcí anorganické a organické chemie 6. Redoxní reakce pravidla při vyčíslování redox rovnic, významné redoxní děje a jejich využití, princip elektrolýzy, výroba železa a oceli, možnosti ochrany proti korozi 7. Anorganické názvosloví binárních sloučenin

5 principy názvosloví oxidů, sloučenin s vodíkem, sulfidů, nitridů, karbidů a hydroxidů, význam oxidu vápenatého, oxidu uhličitého, oxidu křemičitého, hydroxidu vápenatého, chloridu sodného, nebezpečí některých oxidů (síry, dusíku, uhlíku) z ekologického hlediska 8. Názvosloví anorganických kyselin principy názvosloví bezkyslíkatých kyselin, oxokyselin, dikyselin, thiokyselin, peroxokyselin a kyselin s více vodíky, kyslíky a centrálními atomy, silné a slabé kyseliny, význam kyseliny sírové, dusičné, uhličité 9. Názvosloví anorganických solí principy názvosloví solí různých kyselin, možnosti příprav solí, význam uhličitanu vápenatého, síranu vápenatého, dusičitanů a fosforečnanů, použití a dávkování hnojiv z hlediska ekologie 10. Chemické výpočty zápisy chemických reakcí, látkové množství, hmotnosti molární, relativní atomové a molekulové, chemické zákony, význam výpočtů pro chemické výroby 11. Roztoky druhy, příprava a ředění roztoků, látková koncentrace, směšovací pravidlo, anorganická a organická rozpouštědla a praktické využití, nebezpečné návykové roztoky (toluen, alkohol ) 12. Prvky s a p reaktivita, typy sloučenin a jejich praktické využití, výroba a příprava sloučenin, nebezpečné anorganické a organické látky a jedy 13. Prvky d reaktivita, typy sloučenin a jejich výroba a příprava, využití sloučenin d prvků, sloučeniny používané jako katalyzátory v anorganické i organické chemii 14. Organická chemie úvod typy vazeb, řetězců, vaznost prvků, rozdíly mezi anorganickými a organickými sloučeninami, organický chemický průmysl a jeho výrobky 15. Uhlovodíky rozdělení a názvosloví, reaktivita podle vazeb, možnosti příprav a výrob, příklady a praktické využití zástupců 16. Deriváty uhlovodíků rozdělení, názvosloví, významné bezkyslíkaté deriváty, nebezpečí freonů a bojových chemických látek pro životní prostředí, využití halonů pro hašení 17. Významné hydroxyderiváty a karbonylové sloučeniny rozdělení a názvosloví, příprava a výroba derivátů, hlavní zástupci, ekologické pohonné látky (bionafta, líh ) 18. Karboxylové kyseliny rozdělení, názvosloví, příprava a výroba, využití významných zástupců, negativní účinky některých organických kyselin v potravinách 19. Deriváty karboxylových kyselin rozdělení, příprava, významné deriváty pro existenci organismů, deriváty využívané v potravinářském průmyslu 20. Organická chemie v praxi barviva, léčiva, pesticidy význam, rozdělení a využití, používání léků, nebezpečí návyků, drogy, ekologické požadavky při používání pesticidů 21. Plasty klady a zápory plastů, možnosti výroby plastů, jejich využití, ekologická likvidace a recyklace 22. Sacharidy složení a rozdělení, význam pro výživu, rostliny a živočichy, fotosyntéza a odbourávání 23. Lipidy složení a rozdělení, reakce, význam pro výživu, rostliny a živočichy, biosyntéza a odbourávání 24. Bílkoviny a nukleové kyseliny složení a rozdělení, reakce, významné aminokyseliny, význam pro výživu, rostliny a živočichy, biosyntéza a odbourávání 25. Biokatalyzátory vitamíny, enzymy, hormony rozdělení, zástupci, onemocnění z nedostatku (nadbytku), přirozené a chemicky vyrobené zdroje

6 Biologie 1. Buňka - buňka prokaryotní a eukaryotní struktura a funkce organel - příjem a výdej látek, osmotické jevy, rozdíl mezi rostlinou a živočišnou buňkou 2. Členovci - charakteristika kmene, systém, zástupci - heterotrofie, autotrofie, mixotrofie 3. Nerosty, krystalové soustavy, typy hornin - definice nerostu, typy krystalových soustav - sopečná a doprovodná činnost sopek, rozdělení erozí, typy 4. Tělní tekutiny - fylogeneze, krev, míza, krvomíza, srážení krve, krevní skupiny, imunita - stavba a funkce oběhové soustavy u člověka 5. Rostliny krytosemenné - rostliny jednoděložné a dvouděložné, hospodářský význam - části květů, rozmnožovací orgány, květná vzorce 6. Základní ekologické pojmy - potravní pyramida, biotické a biotické podmínky života - mitóza, meióza, buněčný cyklus 7. Soustava opěrná - stavba, spojení růst a typy kostí - formy pohybu v živočišné říši, svalová tkáň, mechanismus stahu kosterního svalu 8. Stavba těla vyšších rostlin - vegetativní orgány - pohyby rostlin rozdělení, faktory ovlivňující růst 9. Rozmnožovací soustava člověka - stavba a funkce rozmnožovací soustavy muže a ženy, pohlavní hormony a jejich funkce - složení a syntéza nukleových kyselin a bílkovin, přenos genetické informace 10. Obratlovci anammia. Paryby, Ryby, Obojživelníci - charakteristika, systém - ekosystémy, vztahy mezi organismy 11. Opylení a oplození nahosemenných a krytosemenných rostlin - semena, plody - rostlinná pletiva rozdělení, typy 12. Prokaryotní organismy - charakteristika, Viry, Bakterie, význam - vznik života, prvohory až čtvrtohory 13. Soustava trávicí - fylogeneze, stavba a funkce trávicí soustavy člověka - metabolismus, enzymy, zásady správné výživy, význam jater 14. Vzdušnicovci - charakteristika, systém, význam - fylogeneze, stavba a funkce dýchací soustavy 15. Fotosyntéza, dýchání rostlin - fáze, faktory, ovlivňují tyto děje - příjem, vedení a výdej vody v rostlinách 16. Ontogeneze člověka - období života člověka, zdraví, výživa - mozek a mícha, stavba a funkce 17. Savci - charakteristika, vývoj, systém, význam - monohybridní a dihybridní křížení

7 18. Houby (Fungi) - charakteristika, systém, význam - typy stélky, systém, význam nižších rostlin 19. Ptáci - charakteristika, vývoj, systém, význam - druhy tkání, stavba a funkce 20. Rostliny nahosemenné - charakteristika, systém - pohlavní a nepohlavní rozmnožování, individuální vývoj 21. Obratlovci amniota. Plazi - charakteristika, vývoj, systém, význam - fylogeneze vylučovací soustavy; ledviny typu metanephros 22. Soustava nervová - fylogeneze, neuron, nervový vzruch, reflex - přehled receptorů, oko člověka 23. Strunatci - charakteristika, systém, Pláštěnci - žlázy s vnitřní sekrecí, hormony přehled 24. Plavuně, přesličky, kapradiny - charakteristika, význam - látkové složení rostlinného těla 25. Charakteristika mnohobuněčných živočichů Diblastica a Triblastica - charakteristika kmenů Živočišných hub, Žahavců a Korálnatců - druhy svalové tkáně, přehled svalových skupin Základy společenských věd 1. Trestní právo prameny práva, podmínky trestní odpovědnosti, trestné činy, druhy trestů, zásady trestního řízení 2. Ústavní právo a mechanismy fungování státu, dělba moci v Ústavě ČR 3. Občanské právo prameny práva, fyzické a právnické osoby, věcná a závazková práva 4. Rodinné a dědické právo manželství a rodina, registrované partnerství, vyživovací povinnosti, náhradní rodinná péče, dědění ze zákona a ze závěti 5. Základní pojmy z politologie stát a jeho atributy, státní zřízení a formy států, právní stát, srovnání autokracie s demokracií na příkladech 6. Globální problémy lidstva vymezení problémů a jejich charakteristika 7. Podnik a jeho struktura, založení podniku, marketing a management 8. Mechanismy fungování tržní ekonomiky, zákon nabídky a poptávky, dokonalá a nedokonalá konkurence, selhání trhu, srovnání tržní a příkazové ekonomiky 9. Subjekty podnikání rozdělení subjektů, charakteristika živností, obchodních společností a družstev 10. Hospodářská politika státu, státní rozpočet, daňová soustava České republiky 11. Evropská unie historický vývoj, orgány, společná politika a právo, občan a EU 12. Vznik a vývoj sociologie, její struktura a předmět, nejvýznamnější sociologové světoví i čeští 13. Iracionální filozofie 14. Co je filozofie,kde a jak vzniká,hlavní disciplíny a proudy, předsokratovská expozice 15. Sokrates, Platón, Aristoteles 16. Etické školy a problémy v antické filozofii 17. Celková charakteristika středověkého myšlení, spor o universálie, sv.augustýn, sv. Tomáš Akvinský 18. Renesanční filozofie,její vývoj, problémy, představitelé

8 19. Racionalismus, celková charakteristika,představitelé 20. Empirismus, celková charakteristika, představitelé 21. Francouzské osvícenství, přestavitelé 22. Německá filozofie 19. století - Fichte, Schelling, Hegel, Kant 23. Pozitivismus, pragmatismus, marxismus 24. Existencialismus, fenomenologie a současné filozofické proudy 25. Psychologie jako věda,základní disciplíny, podstata psychiky, vymezení a charakter prožívání, psychika vědomí a nevědomí, S. Freud 26. Psychologie osobnosti, charakter, třídění psychických jevů 27. Člověk jako aktivní součást společnosti, problematika učení, jeho druhy 28. Člověk ve skupině, sociologické rozdělení skupin, charakteristika davu, kultura a subkultura 29. Techniky řízení společnosti, legalita a legitimita moci, totalita, demokracie, vznik konfliktních situací, problémy mládeže, vandalismus, kriminalita 30. Negativní jevy moderní společnosti, vliv masmédií pozitivní i negativní (gamblerství, rasismus, konflikty) Dějepis 1. Sámova říše, Velká Morava, počátky Českého státu 2. Český stát v 11. a 12. století, poslední Přemyslovci 3. Období vlády Lucemburků 4. Husitské hnutí 5. Český stát v období pozdního středověku vláda Jiřího z Poděbrad a rodu Jagellonců 6. První Habsburkové na českém trůnu, doba Rudolfa II. 7. Stavovské povstání a následky bitvy na Bílé hoře 8. Období vlády Marie Terezie a Josefa II. 9. Metternichovský absolutismus, revoluce v Rakousku a českých zemích 10. Rakousko a české země v druhé polovině 19. století 11. Československo ( ) 12. Mnichovská dohoda a její následky, období Protektorátu Čechy a Morava 13. Československo v letech Od Československa k České republice ( ) 15. Periodizace pravěku a charakteristika jednotlivých etap 16. Starověký Egypt 17. Klasické období starověkého Řecka 18. Starověký Řím v období republiky 19. Francká říše a počátky Svaté říše římské 20. Stoletá válka a následný vývoj Francie a Anglie 21. Zámořské objevy (poč. 15. pol. 16. St) 22. Reformace v Evropě a její následky 23. Napoleonské období v Evropě 24. Vznik USA a jejich vývoj v 19. století 25. Rusko za posledních Romanovců, ruská revoluce 26. Sjednocení Německa a Itálie 27. První světová válka, versaillesko-washingtonský mírový systém 28. Nástup totalitních režimů v Evropě mezi světovými válkami 29. Druhá světová válka 30. Svět po 2.S.V.- poválečný vývoj Německa a dalších států světa

9 Zeměpis 1. Základy planetární geografie a kartografie. Vesmír, Slunce, pohyby planety Země, místní a světový čas, zobrazování Země na mapách. 2. Fyzická geografie I. Litosféra, základy geomorfologie, kryosféra, endogenní a exogenní procesy. 3. Fyzická geografie II. Atmosféra. 4. Fyzická geografie III. Hydrosféra vodstvo pevnin a oceánů. 5. Fyzická geografie IV. Přírodní oblasti Země šířkové vegetační pásy a výškové stupně v krajině, pedosféra. 6. Globální problémy lidstva. Populační, potravinový, surovinový a energetický, ekologický, válečný, epidemický problém. 7. Geografie obyvatelstva I. Demografický vývoj, rozmístění a územní pohyb obyvatelstva. 8. Geografie obyvatelstva II. Složení obyvatelstva světa (národy, náboženství), sídla města, venkov, suburbanizace. 9. Primární sektor. Světové zemědělství, faktory ovlivňující jeho rozmístění. 10. Sekundární sektor a těžba surovin. Světový průmysl, faktory ovlivňující jeho rozmístění. 11. Terciární sektor I. Doprava ve světě. 12. Terciární sektor II. Služby, cestovní ruch a rekreace. 13. Politická geografie. 14. Fyzická geografie ČR. Přírodní poměry České republiky. 15. Socioekonomická geografie ČR I. Obyvatelstvo, demografická charakteristika, rozmístění, sídla. 16. Socioekonomická geografie ČR II. Průmysl a zemědělství České republiky. 17. Socioekonomická geografie ČR III. Doprava, služby a cestovní ruch České republiky. 18. Austrálie a Oceánie. 19. Region východní Asie. Čína, Japonsko, státy Korejského poloostrova 20. Region indického subkontinentu a jihovýchodní Asie. Pákistán, Indie, Nepál, Bangladéš, Srí Lanka, státy poloostrova Zadní Indie, Indonésie, Filipíny. 21. Region Jihozápadní Asie. Státy Blízkého a Středního východu, Turecko, Írán, Afghánistán. 22. Region Ruské federace, států střední Asie a Zakavkazska RF, Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán. 23. Afrika. 24. Region anglosaské Ameriky. USA, Kanada.

10 25. Region Latinské Ameriky. Ostatní státy Ameriky. 26. Region jihovýchodní a východní Evropy (s výjimkou Řecka a Ruské federace). Státy Balkánského poloostrova, Ukrajina, Moldavsko, Bělorusko. 27. Region střední Evropy. Německo, alpské země, Polsko, Slovensko, Maďarsko. 28. Region severní Evropy a pobaltských zemí. Státy Skandinávského poloostrova, Island, Dánsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva. 29. Region jižní Evropy. Portugalsko, Španělsko, Itálie, miniaturní státy Evropy, Řecko. 30. Západoevropský region. Spojené království, Irsko, země Beneluxu, Francie. Estetická výchova 1. Pravěké umění, jeho vznik a vývoj (jeskynní malby, megalitické stavby ). 2. Egypt. Vznik kultury. Druhy architektury, její využití a vývoj. Zásady zobrazování v malířství a sochařství. 3. Řecká kultura. Charakteristika architektury, sochařství, malířství. Nejznámější představitelé. 4. Římské umění. Jeho odlišování oproti řeckému. Charakteristika jednotlivých druhů umění. 5. Umění raného křesťanství. Jeho filosofické základy. 6. Románské umění u nás a ve světě. 7. Vznik gotického umění. Charakteristika architektury. Památky světové gotické architektury. 8. České gotické umění (Matyáš z Arrasu, Petr Parléř, Mistr Theodorik ). 9. Renesance. Podmínky vzniku tohoto slohu. Znaky renesančního umění v architektuře a sochařství (Brunelleschi, Michelangelo ). 10. Hlavní osobnosti světového renesančního malířství (Giotto, Botticelli, Leonardo da Vinci, Dürer, Bosch, Tizian, El Greco ). 11. Renesance v Čechách. Podmínky vzniku renesance. Hlavní renesanční památky. Specifika české renesanční tvorby. 12. Baroko. Podmínky vzniku tohoto slohu. Znaky barokního umění v architektuře a sochařství (Bernini, Borromini). 13. Znaky, náměty a princip výstavby barokního obrazu. Nejtypičtější představitelé (Rembrandt, Rubens, Caravaggio, Velásquez ). 14. Barokní architektura, sochařství a malířství v Čechách. Hlavní tvůrci a jejich díla (Dienzenhoferové, Matthey, Brokoff, Braun, Škréta, Brandl, Hollar ). 15. Rokoko v architektuře, sochařství a malířství. Nejvýznamnější tvůrci (Watteau, Boucher, Chardin, Fragonard ). 16. Klasicismus. Znaky tohoto výtvarného směru. Hlavní představitelé ve světě (Canova, David, Ingres ). Projevy klasicismu v Čechách. 17. Romantismus a realismus ve světovém malířství (Gericault, Delacroix, Constable, Corot, Courbet, Turner ). 18. Druhá poloviny 19. století v Čechách. Pseudoslohy. Umělci generace Národního divadla. 19. Předchůdci impresionismu. Vývoj impresionismu jako nového přístupu k zobrazení skutečnosti. Hlavní představitelé (Manet, Monet, Renoir, Degas, Rodin ).

11 20. Postimpresionismus. Charakteristické znaky malby hlavních představitelů (Cézanne, Gauguin, Gogh, Lautrec, Seurat, Signac ). 21. Secese jako poslední univerzální umělecký směr. Zdroje inspirace. Hlavní představitelé české a světové secesní tvorby (Gaudí, Klimt, Polívka, Šaloun, Sucharda, Mucha ). 22. Expresionismus a fauvismus. Myšlenkový základ, způsob malby, hlavní představitelé (Munch, Matisse, Derain ). 23. Kubismus. Způsob zobrazení. Hlavní představitelé ve světě a v Čechách (Picasso, Braque, Gočár, Chochol, Čapek, Gutfreund ). 24. Surealismus. Dadaismus. Myšlenkový základ těchto směrů. Hlavní představitelé (Duchamp, Max Ernst, Miró, Tanguy, Dalí, Šíma, Toyen ). 25. Architektura 20. a 21. století. Funkcionalismus (Le Corbusier). Informační a výpočetní technika 1. Historie výpočetní techniky 2. Informace a její jednotky, číselné soustavy v informatice 3. Základní deska, procesor, paměti 4. Přídavné karty, externí zařízení 5. Záznamová média přenosná, pevná 6. Operační systémy, příklady použití 7. Internet historie a typy připojení 8. Síťový hardware, topologie LAN 9. Síťové (internetové) služby, webové stránky, programy 10. Síťová bezpečnost 11. Tvorba webových stránek, HTML (příklady v PS Pad) 12. Textové editory, pravidla formátování textu (příklad v MS WORD) 13. Vyšší formátování a automatizace v MS WORD (příklad) 14. Prezentace, vhodný software (příklad v MS PowerPoint) 15. Tabulkové editory (kalkulátory) obecně 16. Výpočty v MS Excel (příklady) 17. Grafy v MS Excel (příklady) 18. Datové typy v informatice a programování 19. Databázové systémy (přiklad v MS Access) 20. Počítačová grafika rastrová, vektorová, programy pro zpracování 21. Druhy programovacích jazyků, etapy vývoje programu 22. Vývojové diagramy (příklad) 23. Proměnné a konstanty (příklad v Visual C#, nebo v Pascal) 24. Větvení a návěstí v algoritmu (příklad v Visual C#, nebo v Pascal) 25. Cyklus v algoritmu (příklad v Visual C#, nebo v Pascal) Tato témata jsou platná pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2011/12.

Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41

Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata

Více

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 MATURITNÍ TÉMATA pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 Český jazyk a literatura... 2 Cizí jazyk... 6 Základy společenských věd... 8 Dějepis... 9 Zeměpis... 11 Matematika... 13 Fyzika...

Více

Maturitní témata z fyziky 2013/2014

Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Pohyby těles z hlediska kinematiky Pohyby těles z hlediska dynamiky Mechanická práce a energie Gravitační pole Mechanika tuhého tělesa Mechanika tekutin Základní poznatky

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2. The United States of America 3. The English-Speaking Countries (Canada, Australia ) 4. Our Mother Country

Více

Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014

Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014 Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014 Žák si na Gymnáziu Christiana Dopplera zapisuje 3 povinné zkoušky, které vybírá z následujících předmětů: matematika český jazyk anglický jazyk německý

Více

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1. Great Britain and the United Kingdom Geography and basic facts Interesting places Political systém History and traditions 2. London 3. The U.S.A. Geography and basic facts Interesting

Více

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou

Více

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 pro vzdělávací obory 79-41-K/801 Gymnázium všeobecné 79-41-K/41 Gymnázium 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou PaedDr. Václav Hartman ředitel školy 1 Obsah

Více

Maturitní teze pro profilovou část maturitní zkoušky 2011-2012

Maturitní teze pro profilovou část maturitní zkoušky 2011-2012 2011-2012 Anglický jazyk 1. Housing 2. Czech Republic 3. Hobbies, After-school Activities, My Daily Programme 4. Family, Friends, Future Plans 5. United Kingdom 6. Cultural Life Theatre, Cinema, Fine Arts

Více

Témata profilové části maturitní zkoušky

Témata profilové části maturitní zkoušky Témata profilové části maturitní zkoušky 1. Anglický jazyk.... 2 2. Francouzský jazyk.. 4 3. Německý jazyk.. 5 4. Ruský jazyk. 6 5. Základy společenských věd. 8 6. Dějepis.. 9 7. Zeměpis. 10 8. Matematika

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda 1. Žák bude klasifikován z ANJ za předpokladu, že počet jeho známek neklesne pod 75% všech možných získaných známek za dané pololetí

Více

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta Pravidla pro hodnocení a klasifikace v jednotlivých předmětech Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech jsou součástí Školního řádu. Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději

Více

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice Maturitní témata 75-31-M005/Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M01/Předškolní a mimoškolní pedagogika Český jazyk a literatura

Více

Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části

Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, tel.: 224 255 121 Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části 19/2014 (Zkoušky společné části maturitní

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu S platností od 1. září 2012 dochází ke změně učebního plánu ŠVP Škola v pohybu pro nekmenové sportovce v rámci sportovní třídy z důvodu realizace

Více

SOŠPg obor 75-31-M/01

SOŠPg obor 75-31-M/01 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace SOŠPg obor 75-31-M/01 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

Toxikologie a ekologie

Toxikologie a ekologie Toxikologie a ekologie Semestr: 1. Zajištuje ústav: organické technologie, organické chemie, chemie ochrany prostredí 2/0 z, Zk 1. Definice toxikologie a vymezení základních pojmu. 2. Klasifikace jedu

Více

Příloha ze dne 25. 6. 2012

Příloha ze dne 25. 6. 2012 Příloha ze dne 25. 6. 2012 LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ Úprava k 1. 9. 2012 Podpis ředitele školy: Obsah Změny v kapitole 5. Učební

Více

Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008

Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008 Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008 Základní okruhy 1. ročník: - obsah a význam fyziky, metody fyzikálního poznávání, vztah fyziky k ostatním vědám (matematice, chemii, biologii,...) - fyzikální veličiny

Více

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14 Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14 Předmět délka testu podoba Český jazyk 45 min didaktický test Anglický jazyk 60 min didaktický test s poslechem Francouzský jazyk 60 min didaktický

Více

Příloha-volitelné předměty

Příloha-volitelné předměty Příloha-volitelné předměty Volitelné aktivity jsou na Gymnáziu Jana Pivečky ve Slavičíně realizovány formou volitelných předmětů ve 3. a 4. ročníku a jim odpovídajících ročnících osmiletého studia. Tyto

Více

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.8 Fyzika 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 5. 8. ročníku osmiletého studia a 1. 4. ročníku studia čtyřletého.

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY 1.a) Kinematika hmotného bodu Hmotný bod, poloha hmotného bodu, vztažná soustava. Trajektorie a dráha, hm. bodu, průměrná a okamžitá rychlost, okamžité zrychlení. Klasifikace

Více