Témata pro konání ústní maturitní zkoušky v profilové části pro školní rok 2011/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Témata pro konání ústní maturitní zkoušky v profilové části pro školní rok 2011/12"

Transkript

1 Témata pro konání ústní maturitní zkoušky v profilové části pro školní rok 2011/12 Ředitelka Trojského gymnázia Sv. Čecha určuje podle 16 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění pro zkoušky konané ústní formou tato témata. Anglický jazyk 1. The Czech Republic 2. The Commonwealth 3. The History of the USA 4. The History of the UK 5. The USA 6. The UK 7. Literary Characters 8. Free Time 9. Holidays and Fests 10. Australia 11. Canada 12. Education 13. The European Union 14. Going to the Doctor s 15. Healthy Food and Balanced Diet 16. Mass Media 17. Job and Occupation 18. Environment 19. My Town 20. Money and Payment 21. The Means of Communication 22. Shopping 23. The British Literature 24. The American Literature 25. My School Německý jazyk 1. Deutschland obecné reálie 2. Ősterreich obecné reálie 3. Schweiz obecné reálie 4. Berlin 5. Deutschland práce s mapou, turistické cíle 6. Ősterreich práce s mapou, turistické cíle 7. Schweiz práce s mapou, turistické cíle 8. Wien 9. Ausbildung 10. Feste und Bräuche 11. Literatur mein beliebtes Buch 12. Literatur mein beliebtes Theaterspiel 13. Politisches System 14. Freizeit und Unterhaltung

2 15. Ernährung 16. Reisen und Verkehr 17. Alltagsleben 18. Tschechische Republik 19. Prag 20. Feste und Bräuche 21. Ausbildung 22. Unsere Region 23. Politisches System EU 24. Umwelt 25. Unsere Schule Francouzský jazyk 1. La France 2. La République tchèque 3. Les pays francophones 4. Paris 5. Prague 6. Le système politique et administratif en France 7. L Union européenne 8. Les fêtes en France et en République tchèque 9. Mes loisirs 10. La lecture 11. Le cinéma, le théâtre 12. La musique, les arts 13. L enseignement 14. Le travail et l emploi 15. Ma famille 16. La santé 17. L environnement, l écologie 18. Le logement; la vie en ville et à la campagne 19. Le sport 20. Les médias 21. Les achats, les magasins 22. Les habitudes alimentaires en France et en République tchèque 23. Les moyens de transport et les voyages 24. Les vacances 25. La vie quotidienne Matematika 1) Množiny a výroková logika 2) Číselné obory, číselné výrazy, dělitelnost, mnohočleny, lomené výrazy 3) Funkce: lineární, s absolutní hodnotou, lineární lomené, inverzní 4) Funkce: kvadratické, mocninné, exponenciální a logaritmické 5) Goniometrické funkce, goniometrické výrazy, goniometrické rovnice 6) Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy vč. s absolutní hodnotou 7) Kvadratické rovnice a nerovnice a jejich soustavy 8) Exponenciální a logaritmické rovnice 9) Trigonometrie 10) Slovní úlohy 11) Posunutí, středová a osová souměrnost, otočení, stejnolehlost, podobnost

3 12) Pythagorova věta, Euklidovy věty, 4. geometrická úměrná 13) Stereometrie metrické vlastnosti a řezy na tělesech 14) Množiny bodů dané vlastnosti, planimetrie konstrukční úlohy 15) Povrchy a objemy těles 16) Vektory 17) Metrické a polohové úlohy v rovině řešené analytickou geometrií 18) Metrické a polohové úlohy v prostoru řešené analytickou geometrií 19) Kružnice a elipsa v analytické geometrii 20) Parabola a hyperbola v analytické geometrii 21) Kombinatorika - variace, permutace, kombinace a pravděpodobnost 22) Posloupnosti a řady, matematická indukce 23) Kombinační čísla, kombinatorické rovnice a nerovnice, binomická věta 24) Komplexní čísla, Gaussova rovina, binomická rovnice 25) Limity funkcí, diferenciální a integrální počet Fyzika 1. Kinematika hmotného bodu Hmotný bod, trajektorie, dráha, rychlost, zrychlení, klasifikace pohybů podle časové a dráhové závislosti 2. Dynamika hmotného bodu Síla, Newtonovy pohybové zákony, tíhová síla, hybnost, zákon zachování hybnosti, dostředivá a odstředivá síla 3. Mechanika tuhého tělesa Tuhé těleso, posuvný a otáčivý pohyb, účinek síly na tuhé těleso, těžiště, energie rotujícího tělesa, stabilita 4. Mechanika kapalin a plynů Vlastnosti kapalin a plynů, hydrostatický tlak, Archimédův a Pascalův zákon, plování těles, Bernoulliho rovnice 5. Gravitační pole Newtonův gravitační zákon, homogenní gravitační pole, tíhová síla, volný pád, svislý vrh 6. Mechanická práce a energie Výkon, příkon, účinnost, kinetická energie hmotného bodu, potenciální tíhová energie, zákon zachování mechanické energie 7. Molekulová fyzika a termodynamika Struktura a vlastnosti látek z hlediska molekulové fyziky, termodynamický stav soustavy, první termodynamický zákon, vnitřní energie, teplo, teplota, kalorimetrická rovnice 8. Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn, tlak plynu, stavová rovnice ideálního plynu, tepelné děje s ideálním plynem, pv diagramy 9. Struktura a vlastnosti kapalin Tekutost, povrchová vrstva kapaliny, povrchové napětí, kapilarita, teplotní objemová roztažnost kapalin 10. Struktura a vlastnosti pevných látek Krystalické látky, amorfní látky, geometrická mřížka, typy vazeb u pevných látek, deformace v tahu, tlaku a ve smyku, pružnost, normálové napětí, Hookův zákon, teplotní a délková roztažnost 11. Změny skupenství Tání, tuhnutí, vypařování, kapalnění, sublimace a desublimace, fázový diagram vody 12. Elektrický náboj, elektrické pole Elektrický náboj a jeho vlastnosti, Coulombův zákon, práce v homogenním el. poli, potenciál látky v elektrickém poli, kondenzátor, kapacita, elektrostatická indukce, Faradayova klec 13. Elektrický proud v kovech a polovodičích Elektrický proud jako děj a veličina, elektrický obvod, vodivost kovů, Ohmův zákon, vodivost polovodičů, PN přechod, závislost odporu na teplotě u vodičů a polovodičů 14. Elektrický proud v kapalinách a plynech

4 Vodivost kapalin, elektrolytická disociace, Faradayovy zákony, ionizace plynu, samostatný a nesamostatný výboj v plynu 15. Stacionární magnetické pole Magnetická indukce, chování vodiče v magnetickém poli, magnetický indukční tok, Ampérův zákon, Ampérovo pravidlo pravé ruky, látky v magnetickém poli 16. Nestacionární magnetické pole Elektromagnetická indukce, Faradayův zákon, důsledky nestacionárního magnetického pole 17. Střídavý proud Charakteristika střídavého proudu a rozdíly oproti stejnosměrnému proudu, RCL obvody, alternátor, transformátor, výkon střídavého proudu 18. Mechanické kmitání a vlnění Kmitání mechanického oscilátoru, kinematika a dynamika kmitavého pohybu, mechanické vlnění, vlnění podélné a příčné, vlnoplocha, fáze vlnění 19. Elektromagnetické vlnění Elektromagnetické vlnění, vlastnosti, vznik, přehled elmag. vlnění, spektroskopie, fotometrie 20. Optika vlastnosti světla Vlnové vlastnosti světla (stručně), odraz a lom světla, Snellův zákon. Spektrum elektromagnetického vlnění 21. Optické zobrazování, optické soustavy Zobrazení čočkami, rozptylkami, zrcadly, zobrazovací rovnice, optické přístroje 22. Speciální teorie relativity Rozdíl mezi relativistickou a klasickou mechanikou, dilatace času, kontrakce délek, relativita hmotnosti, vztah mezi hmotou a energií 23. Atomová a kvantová fyzika Fotoelektrický jev, vlnové vlastnosti částic, kvantově mechanický model atomu, vlnová funkce, struktura atomu 24. Jaderná fyzika Struktura atomového jádra, radioaktivita, rozpadový zákon, poločas rozpadu, využití radionuklidů 25. Astrofyzika Vznik a vývoj Sluneční soustavy, vývoj hvězd, termojaderná reakce, další objekty ve vesmíruinformativně Chemie 1. Chemie přírodní věda obory chemie a jejich náplň, vzájemné vztahy mezi chemií a dalšími přírodními vědami, odlišnosti alchymie a chemie, vztah chemie a ekologie, možnosti náhrady chemických výrobků, hlavní výrobky anorganického a organického chemického průmyslu 2. Látky a směsi rozdíl mezi látkou a směsí, dělení látek a směsí, společné a rozdílné vlastnosti, metody dělení směsí a jejich praktické využití, čištění vody, vzduchu a půdy, recyklace odpadů 3. Atom části a částice atomu a jejich náboje, pohled na atom z hlediska fyzikálního a chemického, jaderná energie a její klady a zápory, ekologické zdroje energie 4. Periodická soustava prvků sestavení základu PSP (kdy, kým, jak), vztahy a zákonitosti v PSP, oxidační čísla, typy vazeb u prvků a sloučenin podle umístění v PSP a podle rozdílu elektronegativit, vysvětlení čtyřvaznosti uhlíku v organických sloučeninách 5. Chemické děje a reakce chemický děj, reakce, rovnice, dělení reakcí, možnosti ovlivnění průběhu reakcí, rozdílnosti reakcí anorganické a organické chemie 6. Redoxní reakce pravidla při vyčíslování redox rovnic, významné redoxní děje a jejich využití, princip elektrolýzy, výroba železa a oceli, možnosti ochrany proti korozi 7. Anorganické názvosloví binárních sloučenin

5 principy názvosloví oxidů, sloučenin s vodíkem, sulfidů, nitridů, karbidů a hydroxidů, význam oxidu vápenatého, oxidu uhličitého, oxidu křemičitého, hydroxidu vápenatého, chloridu sodného, nebezpečí některých oxidů (síry, dusíku, uhlíku) z ekologického hlediska 8. Názvosloví anorganických kyselin principy názvosloví bezkyslíkatých kyselin, oxokyselin, dikyselin, thiokyselin, peroxokyselin a kyselin s více vodíky, kyslíky a centrálními atomy, silné a slabé kyseliny, význam kyseliny sírové, dusičné, uhličité 9. Názvosloví anorganických solí principy názvosloví solí různých kyselin, možnosti příprav solí, význam uhličitanu vápenatého, síranu vápenatého, dusičitanů a fosforečnanů, použití a dávkování hnojiv z hlediska ekologie 10. Chemické výpočty zápisy chemických reakcí, látkové množství, hmotnosti molární, relativní atomové a molekulové, chemické zákony, význam výpočtů pro chemické výroby 11. Roztoky druhy, příprava a ředění roztoků, látková koncentrace, směšovací pravidlo, anorganická a organická rozpouštědla a praktické využití, nebezpečné návykové roztoky (toluen, alkohol ) 12. Prvky s a p reaktivita, typy sloučenin a jejich praktické využití, výroba a příprava sloučenin, nebezpečné anorganické a organické látky a jedy 13. Prvky d reaktivita, typy sloučenin a jejich výroba a příprava, využití sloučenin d prvků, sloučeniny používané jako katalyzátory v anorganické i organické chemii 14. Organická chemie úvod typy vazeb, řetězců, vaznost prvků, rozdíly mezi anorganickými a organickými sloučeninami, organický chemický průmysl a jeho výrobky 15. Uhlovodíky rozdělení a názvosloví, reaktivita podle vazeb, možnosti příprav a výrob, příklady a praktické využití zástupců 16. Deriváty uhlovodíků rozdělení, názvosloví, významné bezkyslíkaté deriváty, nebezpečí freonů a bojových chemických látek pro životní prostředí, využití halonů pro hašení 17. Významné hydroxyderiváty a karbonylové sloučeniny rozdělení a názvosloví, příprava a výroba derivátů, hlavní zástupci, ekologické pohonné látky (bionafta, líh ) 18. Karboxylové kyseliny rozdělení, názvosloví, příprava a výroba, využití významných zástupců, negativní účinky některých organických kyselin v potravinách 19. Deriváty karboxylových kyselin rozdělení, příprava, významné deriváty pro existenci organismů, deriváty využívané v potravinářském průmyslu 20. Organická chemie v praxi barviva, léčiva, pesticidy význam, rozdělení a využití, používání léků, nebezpečí návyků, drogy, ekologické požadavky při používání pesticidů 21. Plasty klady a zápory plastů, možnosti výroby plastů, jejich využití, ekologická likvidace a recyklace 22. Sacharidy složení a rozdělení, význam pro výživu, rostliny a živočichy, fotosyntéza a odbourávání 23. Lipidy složení a rozdělení, reakce, význam pro výživu, rostliny a živočichy, biosyntéza a odbourávání 24. Bílkoviny a nukleové kyseliny složení a rozdělení, reakce, významné aminokyseliny, význam pro výživu, rostliny a živočichy, biosyntéza a odbourávání 25. Biokatalyzátory vitamíny, enzymy, hormony rozdělení, zástupci, onemocnění z nedostatku (nadbytku), přirozené a chemicky vyrobené zdroje

6 Biologie 1. Buňka - buňka prokaryotní a eukaryotní struktura a funkce organel - příjem a výdej látek, osmotické jevy, rozdíl mezi rostlinou a živočišnou buňkou 2. Členovci - charakteristika kmene, systém, zástupci - heterotrofie, autotrofie, mixotrofie 3. Nerosty, krystalové soustavy, typy hornin - definice nerostu, typy krystalových soustav - sopečná a doprovodná činnost sopek, rozdělení erozí, typy 4. Tělní tekutiny - fylogeneze, krev, míza, krvomíza, srážení krve, krevní skupiny, imunita - stavba a funkce oběhové soustavy u člověka 5. Rostliny krytosemenné - rostliny jednoděložné a dvouděložné, hospodářský význam - části květů, rozmnožovací orgány, květná vzorce 6. Základní ekologické pojmy - potravní pyramida, biotické a biotické podmínky života - mitóza, meióza, buněčný cyklus 7. Soustava opěrná - stavba, spojení růst a typy kostí - formy pohybu v živočišné říši, svalová tkáň, mechanismus stahu kosterního svalu 8. Stavba těla vyšších rostlin - vegetativní orgány - pohyby rostlin rozdělení, faktory ovlivňující růst 9. Rozmnožovací soustava člověka - stavba a funkce rozmnožovací soustavy muže a ženy, pohlavní hormony a jejich funkce - složení a syntéza nukleových kyselin a bílkovin, přenos genetické informace 10. Obratlovci anammia. Paryby, Ryby, Obojživelníci - charakteristika, systém - ekosystémy, vztahy mezi organismy 11. Opylení a oplození nahosemenných a krytosemenných rostlin - semena, plody - rostlinná pletiva rozdělení, typy 12. Prokaryotní organismy - charakteristika, Viry, Bakterie, význam - vznik života, prvohory až čtvrtohory 13. Soustava trávicí - fylogeneze, stavba a funkce trávicí soustavy člověka - metabolismus, enzymy, zásady správné výživy, význam jater 14. Vzdušnicovci - charakteristika, systém, význam - fylogeneze, stavba a funkce dýchací soustavy 15. Fotosyntéza, dýchání rostlin - fáze, faktory, ovlivňují tyto děje - příjem, vedení a výdej vody v rostlinách 16. Ontogeneze člověka - období života člověka, zdraví, výživa - mozek a mícha, stavba a funkce 17. Savci - charakteristika, vývoj, systém, význam - monohybridní a dihybridní křížení

7 18. Houby (Fungi) - charakteristika, systém, význam - typy stélky, systém, význam nižších rostlin 19. Ptáci - charakteristika, vývoj, systém, význam - druhy tkání, stavba a funkce 20. Rostliny nahosemenné - charakteristika, systém - pohlavní a nepohlavní rozmnožování, individuální vývoj 21. Obratlovci amniota. Plazi - charakteristika, vývoj, systém, význam - fylogeneze vylučovací soustavy; ledviny typu metanephros 22. Soustava nervová - fylogeneze, neuron, nervový vzruch, reflex - přehled receptorů, oko člověka 23. Strunatci - charakteristika, systém, Pláštěnci - žlázy s vnitřní sekrecí, hormony přehled 24. Plavuně, přesličky, kapradiny - charakteristika, význam - látkové složení rostlinného těla 25. Charakteristika mnohobuněčných živočichů Diblastica a Triblastica - charakteristika kmenů Živočišných hub, Žahavců a Korálnatců - druhy svalové tkáně, přehled svalových skupin Základy společenských věd 1. Trestní právo prameny práva, podmínky trestní odpovědnosti, trestné činy, druhy trestů, zásady trestního řízení 2. Ústavní právo a mechanismy fungování státu, dělba moci v Ústavě ČR 3. Občanské právo prameny práva, fyzické a právnické osoby, věcná a závazková práva 4. Rodinné a dědické právo manželství a rodina, registrované partnerství, vyživovací povinnosti, náhradní rodinná péče, dědění ze zákona a ze závěti 5. Základní pojmy z politologie stát a jeho atributy, státní zřízení a formy států, právní stát, srovnání autokracie s demokracií na příkladech 6. Globální problémy lidstva vymezení problémů a jejich charakteristika 7. Podnik a jeho struktura, založení podniku, marketing a management 8. Mechanismy fungování tržní ekonomiky, zákon nabídky a poptávky, dokonalá a nedokonalá konkurence, selhání trhu, srovnání tržní a příkazové ekonomiky 9. Subjekty podnikání rozdělení subjektů, charakteristika živností, obchodních společností a družstev 10. Hospodářská politika státu, státní rozpočet, daňová soustava České republiky 11. Evropská unie historický vývoj, orgány, společná politika a právo, občan a EU 12. Vznik a vývoj sociologie, její struktura a předmět, nejvýznamnější sociologové světoví i čeští 13. Iracionální filozofie 14. Co je filozofie,kde a jak vzniká,hlavní disciplíny a proudy, předsokratovská expozice 15. Sokrates, Platón, Aristoteles 16. Etické školy a problémy v antické filozofii 17. Celková charakteristika středověkého myšlení, spor o universálie, sv.augustýn, sv. Tomáš Akvinský 18. Renesanční filozofie,její vývoj, problémy, představitelé

8 19. Racionalismus, celková charakteristika,představitelé 20. Empirismus, celková charakteristika, představitelé 21. Francouzské osvícenství, přestavitelé 22. Německá filozofie 19. století - Fichte, Schelling, Hegel, Kant 23. Pozitivismus, pragmatismus, marxismus 24. Existencialismus, fenomenologie a současné filozofické proudy 25. Psychologie jako věda,základní disciplíny, podstata psychiky, vymezení a charakter prožívání, psychika vědomí a nevědomí, S. Freud 26. Psychologie osobnosti, charakter, třídění psychických jevů 27. Člověk jako aktivní součást společnosti, problematika učení, jeho druhy 28. Člověk ve skupině, sociologické rozdělení skupin, charakteristika davu, kultura a subkultura 29. Techniky řízení společnosti, legalita a legitimita moci, totalita, demokracie, vznik konfliktních situací, problémy mládeže, vandalismus, kriminalita 30. Negativní jevy moderní společnosti, vliv masmédií pozitivní i negativní (gamblerství, rasismus, konflikty) Dějepis 1. Sámova říše, Velká Morava, počátky Českého státu 2. Český stát v 11. a 12. století, poslední Přemyslovci 3. Období vlády Lucemburků 4. Husitské hnutí 5. Český stát v období pozdního středověku vláda Jiřího z Poděbrad a rodu Jagellonců 6. První Habsburkové na českém trůnu, doba Rudolfa II. 7. Stavovské povstání a následky bitvy na Bílé hoře 8. Období vlády Marie Terezie a Josefa II. 9. Metternichovský absolutismus, revoluce v Rakousku a českých zemích 10. Rakousko a české země v druhé polovině 19. století 11. Československo ( ) 12. Mnichovská dohoda a její následky, období Protektorátu Čechy a Morava 13. Československo v letech Od Československa k České republice ( ) 15. Periodizace pravěku a charakteristika jednotlivých etap 16. Starověký Egypt 17. Klasické období starověkého Řecka 18. Starověký Řím v období republiky 19. Francká říše a počátky Svaté říše římské 20. Stoletá válka a následný vývoj Francie a Anglie 21. Zámořské objevy (poč. 15. pol. 16. St) 22. Reformace v Evropě a její následky 23. Napoleonské období v Evropě 24. Vznik USA a jejich vývoj v 19. století 25. Rusko za posledních Romanovců, ruská revoluce 26. Sjednocení Německa a Itálie 27. První světová válka, versaillesko-washingtonský mírový systém 28. Nástup totalitních režimů v Evropě mezi světovými válkami 29. Druhá světová válka 30. Svět po 2.S.V.- poválečný vývoj Německa a dalších států světa

9 Zeměpis 1. Základy planetární geografie a kartografie. Vesmír, Slunce, pohyby planety Země, místní a světový čas, zobrazování Země na mapách. 2. Fyzická geografie I. Litosféra, základy geomorfologie, kryosféra, endogenní a exogenní procesy. 3. Fyzická geografie II. Atmosféra. 4. Fyzická geografie III. Hydrosféra vodstvo pevnin a oceánů. 5. Fyzická geografie IV. Přírodní oblasti Země šířkové vegetační pásy a výškové stupně v krajině, pedosféra. 6. Globální problémy lidstva. Populační, potravinový, surovinový a energetický, ekologický, válečný, epidemický problém. 7. Geografie obyvatelstva I. Demografický vývoj, rozmístění a územní pohyb obyvatelstva. 8. Geografie obyvatelstva II. Složení obyvatelstva světa (národy, náboženství), sídla města, venkov, suburbanizace. 9. Primární sektor. Světové zemědělství, faktory ovlivňující jeho rozmístění. 10. Sekundární sektor a těžba surovin. Světový průmysl, faktory ovlivňující jeho rozmístění. 11. Terciární sektor I. Doprava ve světě. 12. Terciární sektor II. Služby, cestovní ruch a rekreace. 13. Politická geografie. 14. Fyzická geografie ČR. Přírodní poměry České republiky. 15. Socioekonomická geografie ČR I. Obyvatelstvo, demografická charakteristika, rozmístění, sídla. 16. Socioekonomická geografie ČR II. Průmysl a zemědělství České republiky. 17. Socioekonomická geografie ČR III. Doprava, služby a cestovní ruch České republiky. 18. Austrálie a Oceánie. 19. Region východní Asie. Čína, Japonsko, státy Korejského poloostrova 20. Region indického subkontinentu a jihovýchodní Asie. Pákistán, Indie, Nepál, Bangladéš, Srí Lanka, státy poloostrova Zadní Indie, Indonésie, Filipíny. 21. Region Jihozápadní Asie. Státy Blízkého a Středního východu, Turecko, Írán, Afghánistán. 22. Region Ruské federace, států střední Asie a Zakavkazska RF, Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán. 23. Afrika. 24. Region anglosaské Ameriky. USA, Kanada.

10 25. Region Latinské Ameriky. Ostatní státy Ameriky. 26. Region jihovýchodní a východní Evropy (s výjimkou Řecka a Ruské federace). Státy Balkánského poloostrova, Ukrajina, Moldavsko, Bělorusko. 27. Region střední Evropy. Německo, alpské země, Polsko, Slovensko, Maďarsko. 28. Region severní Evropy a pobaltských zemí. Státy Skandinávského poloostrova, Island, Dánsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva. 29. Region jižní Evropy. Portugalsko, Španělsko, Itálie, miniaturní státy Evropy, Řecko. 30. Západoevropský region. Spojené království, Irsko, země Beneluxu, Francie. Estetická výchova 1. Pravěké umění, jeho vznik a vývoj (jeskynní malby, megalitické stavby ). 2. Egypt. Vznik kultury. Druhy architektury, její využití a vývoj. Zásady zobrazování v malířství a sochařství. 3. Řecká kultura. Charakteristika architektury, sochařství, malířství. Nejznámější představitelé. 4. Římské umění. Jeho odlišování oproti řeckému. Charakteristika jednotlivých druhů umění. 5. Umění raného křesťanství. Jeho filosofické základy. 6. Románské umění u nás a ve světě. 7. Vznik gotického umění. Charakteristika architektury. Památky světové gotické architektury. 8. České gotické umění (Matyáš z Arrasu, Petr Parléř, Mistr Theodorik ). 9. Renesance. Podmínky vzniku tohoto slohu. Znaky renesančního umění v architektuře a sochařství (Brunelleschi, Michelangelo ). 10. Hlavní osobnosti světového renesančního malířství (Giotto, Botticelli, Leonardo da Vinci, Dürer, Bosch, Tizian, El Greco ). 11. Renesance v Čechách. Podmínky vzniku renesance. Hlavní renesanční památky. Specifika české renesanční tvorby. 12. Baroko. Podmínky vzniku tohoto slohu. Znaky barokního umění v architektuře a sochařství (Bernini, Borromini). 13. Znaky, náměty a princip výstavby barokního obrazu. Nejtypičtější představitelé (Rembrandt, Rubens, Caravaggio, Velásquez ). 14. Barokní architektura, sochařství a malířství v Čechách. Hlavní tvůrci a jejich díla (Dienzenhoferové, Matthey, Brokoff, Braun, Škréta, Brandl, Hollar ). 15. Rokoko v architektuře, sochařství a malířství. Nejvýznamnější tvůrci (Watteau, Boucher, Chardin, Fragonard ). 16. Klasicismus. Znaky tohoto výtvarného směru. Hlavní představitelé ve světě (Canova, David, Ingres ). Projevy klasicismu v Čechách. 17. Romantismus a realismus ve světovém malířství (Gericault, Delacroix, Constable, Corot, Courbet, Turner ). 18. Druhá poloviny 19. století v Čechách. Pseudoslohy. Umělci generace Národního divadla. 19. Předchůdci impresionismu. Vývoj impresionismu jako nového přístupu k zobrazení skutečnosti. Hlavní představitelé (Manet, Monet, Renoir, Degas, Rodin ).

11 20. Postimpresionismus. Charakteristické znaky malby hlavních představitelů (Cézanne, Gauguin, Gogh, Lautrec, Seurat, Signac ). 21. Secese jako poslední univerzální umělecký směr. Zdroje inspirace. Hlavní představitelé české a světové secesní tvorby (Gaudí, Klimt, Polívka, Šaloun, Sucharda, Mucha ). 22. Expresionismus a fauvismus. Myšlenkový základ, způsob malby, hlavní představitelé (Munch, Matisse, Derain ). 23. Kubismus. Způsob zobrazení. Hlavní představitelé ve světě a v Čechách (Picasso, Braque, Gočár, Chochol, Čapek, Gutfreund ). 24. Surealismus. Dadaismus. Myšlenkový základ těchto směrů. Hlavní představitelé (Duchamp, Max Ernst, Miró, Tanguy, Dalí, Šíma, Toyen ). 25. Architektura 20. a 21. století. Funkcionalismus (Le Corbusier). Informační a výpočetní technika 1. Historie výpočetní techniky 2. Informace a její jednotky, číselné soustavy v informatice 3. Základní deska, procesor, paměti 4. Přídavné karty, externí zařízení 5. Záznamová média přenosná, pevná 6. Operační systémy, příklady použití 7. Internet historie a typy připojení 8. Síťový hardware, topologie LAN 9. Síťové (internetové) služby, webové stránky, programy 10. Síťová bezpečnost 11. Tvorba webových stránek, HTML (příklady v PS Pad) 12. Textové editory, pravidla formátování textu (příklad v MS WORD) 13. Vyšší formátování a automatizace v MS WORD (příklad) 14. Prezentace, vhodný software (příklad v MS PowerPoint) 15. Tabulkové editory (kalkulátory) obecně 16. Výpočty v MS Excel (příklady) 17. Grafy v MS Excel (příklady) 18. Datové typy v informatice a programování 19. Databázové systémy (přiklad v MS Access) 20. Počítačová grafika rastrová, vektorová, programy pro zpracování 21. Druhy programovacích jazyků, etapy vývoje programu 22. Vývojové diagramy (příklad) 23. Proměnné a konstanty (příklad v Visual C#, nebo v Pascal) 24. Větvení a návěstí v algoritmu (příklad v Visual C#, nebo v Pascal) 25. Cyklus v algoritmu (příklad v Visual C#, nebo v Pascal) Tato témata jsou platná pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2011/12.

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK 1. Characteristics 2. The Czech Republic 3. Great Britain 4. London 5. The USA

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: FYZIKA

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2016/2017

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2016/2017 PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o. Nad Rokoskou 111/7, 182 00 Praha 8, tel: 284 680 880, 284 680 683 fax: 284 681 345, email: pbvos@pbvos.cz, www: http://www.pbvos.cz MATURITNÍ

Více

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky 1. Fyzikální obraz světa - metody zkoumaní fyzikální reality, pojem vztažné soustavy ve fyzice, soustava jednotek SI, skalární a vektorové fyzikální veličiny, fyzikální

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk Maturitní okruhy Biologie a ekologie Charakteristika a složení živé hmoty voda, anorganické látky, bílkoviny Organické látky tuky, cukry, nukleové kyseliny, hormony, vitamíny, enzymy Systém organismů.

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Management 3. Hospodářská politika 4. Trh, tržní hospodářství 5. Podnikání jako základ tržní ekonomiky 6. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 7. Dlouhodobý majetek

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část SEZNAM TÉMAT: Kinematika hmotného bodu mechanický pohyb, relativnost pohybu a klidu, vztažná soustava hmotný bod, trajektorie, dráha klasifikace pohybů průměrná a okamžitá rychlost rovnoměrný a rovnoměrně

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY Školní rok 2016 / 2017 Struktura zkoušky: příprava ke zkoušce trvá 15 minut; ústní zkouška trvá 15 minut - její součástí je i řešení fyzikálních úloh Pomůcky: Matematické, fyzikální

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2012/2013)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2012/2013) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Peníze a cenné papíry 3. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 4. Zahraniční obchodní činnost 5. Bankovní soustava ČR 6. Bankovní operace 7. Podnikání jako základ

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu FYZIKA 1. Pohyby z hlediska kinematiky a jejich zákon Relativnost klidu a pohybu, klasifikace pohybů z hlediska

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Františka Nohy 6, Rumburk, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Františka Nohy 6, Rumburk, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Františka Nohy 6, Rumburk, příspěvková organizace školní rok: 2017/2018 třída: 4.B obor vzdělání: Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Témata ústní části státní maturitní

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

M A T U R I T N Í Z K O U Š K A V R O C E 2 0 1 6

M A T U R I T N Í Z K O U Š K A V R O C E 2 0 1 6 M A T U R I T N Í Z K O U Š K A V R O C E 2 0 1 6 J A R N Í A P O D Z I M N Í Z K U Š E B N Í O B D O B Í, P R O F I L O V Á Č Á S T Podle 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Management 3. Hospodářská politika 4. Trh, tržní hospodářství 5. Podnikání jako základ tržní ekonomiky 6. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 7. Dlouhodobý majetek

Více

Maturitní témata Biologie MZ 2017

Maturitní témata Biologie MZ 2017 Maturitní témata Biologie MZ 2017 1. Buňka - stavba a funkce buněčných struktur - typy buněk - prokaryotní buňka - eukaryotní buňka - rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou - buněčný cyklus - mitóza

Více

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu FYZIKA 1. Pohyby z hlediska kinematiky a jejich zákony Klasifikace pohybů z hlediska trajektorie a závislosti rychlosti

Více

Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014. Biologie (4. A)

Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014. Biologie (4. A) Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014 Biologie (4. A) 1. téma: vznik života na zemi, znaky a hierarchie organismů, biogenní prvky obecná genetika

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Mgr. Ladislav Zemánek 1. Fyzikální veličiny a jejich jednotky. Měření fyzikálních veličin. Zpracování výsledků měření. - fyzikální veličiny a jejich jednotky - mezinárodní

Více

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2015/2016

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2015/2016 Gymnázium Havlíčkův Brod Maturitní témata Profilová část Školní rok 2015/2016 Třídy: oktáva A, oktáva B, čtvrtá 16. 20. května 2016 Gymnázium Havlíčkův Brod Počet témat Stránka č. Český jazyk 28 3 Anglický

Více

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 1. Obecná biologie; vznik a vývoj života Biologie a její vývoj a význam, obecná charakteristika organismů, přehled živých soustav (taxonomie), Linného taxony, binomická

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA 1. Výrazy a jejich úpravy vzorce (a+b)2,(a+b)3,a2-b2,a3+b3, dělení mnohočlenů, mocniny, odmocniny, vlastnosti

Více

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2014/2015

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2014/2015 Gymnázium Havlíčkův Brod Maturitní témata Profilová část Školní rok 2014/2015 Třídy: oktáva A, oktáva B, čtvrtá 18. 22. května 2015 Gymnázium Havlíčkův Brod Počet témat Stránka č. Český jazyk 28 3 Anglický

Více

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky:

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: 1. Kinematika 2. Dynamika 3. Práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Vnitřní energie, práce,

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok:

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok: Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok: 1) Trajektorie, dráha, dráha 2) Rychlost 3) Zrychlení 4) Intenzita 5) Práce, výkon 6) Energie 7) Částice a vlny; dualita 8) Síla 9) Náboj 10) Proudění,

Více

Charakteristiky maturitních předmětů

Charakteristiky maturitních předmětů Charakteristiky maturitních předmětů Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 2012 Obsah Anglický jazyk... 2 Biologie... 3 Český jazyk a literatura... 4 Dějepis... 5 Deskriptivní geometrie... 6 Francouzský

Více

5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.1.1 Fyzika 5.5.1.2 Blok přírodovědných předmětů - Fyzika

5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.1.1 Fyzika 5.5.1.2 Blok přírodovědných předmětů - Fyzika 5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.1 Fyzika 5.5.2 Blok přírodovědných předmětů - Fyzika Ročník 3. 4. Hodinová dotace Fyzika 2 2 0 0 Hodinová dotace Blok přírodovědných předmětů - fyzika 0 0 R

Více

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Maturitní témata Školní rok: 2016/2017 Ředitel školy: PhDr. Karel Goš Předmětová komise: Zeměpis Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Předmět: Zeměpis VIII. A 8 Mgr. Václav Krejčíř IV. A Mgr.

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Fyzika Obory nástavbového studia

Více

Maturitní zkouška z Biologie 2016 Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice

Maturitní zkouška z Biologie 2016 Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice 1. Buňka a. Podobnosti a rozdíly rostlinné a živočišné buňky b. Jednobuněčné organismy 2. Viry, sinice, bakterie a. Virové a bakteriální choroby b. Hospodářský význam bakterií 3. Prvoci a. Charakteristika

Více

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Fyzika - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie PŘEDMĚT: FYZIKA ROČNÍK: SEXTA VÝSTUP UČIVO MEZIPŘEDM. VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ TÉMATA, PROJEKTY, KURZY POZNÁMKY Zná 3 základní poznatky kinetické teorie látek a vysvětlí jejich praktický význam Vysvětlí pojmy

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY 1.a) Kinematika hmotného bodu Hmotný bod, poloha hmotného bodu, vztažná soustava. Trajektorie a dráha, hm. bodu, průměrná a okamžitá rychlost, okamžité zrychlení. Klasifikace

Více

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Příloha - Rámcový rozsah požadavků pro přijímací zkoušky BIOLOGIE Biologie - vědní obory, metody biologického výzkumu, dějiny biologie. Obecná charakteristika živých soustav

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 15. července 2003, čj. 22 733/02-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Matematika (MI

Více

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

Fyzika - Kvinta, 1. ročník - Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k učení Učivo fyzikální

Více

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016 v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů obor: 82-41 - M / 11 Design interiéru

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace Ředitelka Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, v souladu s 79, odst. 3, zákona 49/2009 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky G y m n á z i u m J i h l a v a Výroky, množiny jednoduché výroky, pravdivostní hodnoty výroků, negace operace s výroky, složené výroky, tabulky pravdivostních hodnot důkazy

Více

SEZNAM DUM Zájemci se mohou napsat na adresu: Vyjmenovaná slova po Z. Slovní druhy

SEZNAM DUM Zájemci se mohou napsat na adresu: Vyjmenovaná slova po Z. Slovní druhy SEZNAM DUM Zájemci se mohou napsat na adresu: zaklsplumlov@volny.cz /4 /4 Vl/4 /4 Vyjmenovaná slova po B Vyjmenovaná slova po L Vyjmenovaná slova po M Vyjmenovaná slova po P Vyjmenovaná slova po S Vyjmenovaná

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2015/2016)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2015/2016) Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355/7, 353 01 Mariánské Lázně TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK 1. Česká republika 2. Naše město 3. Velká Británie 4. Londýn 5. Austrálie a Nový Zéland 6. Kanada

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk Studijní obory: 41-41-M/01 Agropodnikání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 63-41-M/01

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Obor: 65 42 M / 01 Hotelnictví Třída: HT4A Období: jaro 2017 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. povinná zkouška

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2016/17

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2016/17 Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2016/17 Předmět délka testu podoba Český jazyk 60 min didaktický test Anglický jazyk 100 min didaktický test s poslechem Francouzský jazyk 100 min didaktický

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Ing. Joanna Paździorová

Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Ing. Joanna Paździorová Tematický plán Vyučující: Ing. Joanna Paździorová 1. r o č n í k 5 h o d i n t ý d n ě, c e l k e m 1 7 0 h o d i n Téma- Tematický celek Z á ř í 1. Opakování a prohloubení učiva základní školy 18 1.1.

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

říjen 2014 Ing. Mgr. Jiří Haičman, v. r. ředitel školy

říjen 2014 Ing. Mgr. Jiří Haičman, v. r. ředitel školy TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ANGLICKÝ JAZYK 1. The Czech Republic 2. Prague 3. Brno 4. The United Kingdom 5. London and other cities in G.B. 6. The USA 7. Canada and Ireland

Více

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY na školní rok 2015/16 platná pro jarní i podzimní zkušební období (dle 79, odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb.) Forma studia:

Více

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář z chemie Časová dotace: 2 hodiny ve 3. ročníku, 4 hodiny ve 4. Ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář je zaměřený na přípravu ke školní maturitě z chemie a k přijímacím zkouškám na

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen listopad prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen listopad prosinec Přírodopis 1- Černík a kol. Zoologie pracovní sešit - D. Králová Botanika pracovní sešit - D. Králová Přírodopis 6 pracovní sešit - Zapletal a kol.: 1. Země a život - vznik Země - slunce, atmosféra - fotosyntéza

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2

ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2 FYZIKA Časové, obsahové a organizační vymezení Povinné Volitelné ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Fyzika RVP GV. Realizují se

Více

ročník ročník 4. hodinová dotace hodinová dotace 2

ročník ročník 4. hodinová dotace hodinová dotace 2 FYZIKA Časové, obsahové a organizační vymezení Povinné Volitelné ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Fyzika RVP GV. Realizují se

Více

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník:

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník: Opakování bude obsahovat následující body: ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY Každý žák si vybere jedno téma (okruh) Vysvětlení daného tématu na každou kapitolu procvičování (v podobě doplňování, výpočtů a otázek

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

TEMATICKÝ PLÁN OBDOBÍ: září říjen. listopad prosinec. - časová pásma

TEMATICKÝ PLÁN OBDOBÍ: září říjen. listopad prosinec. - časová pásma Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2017/2018 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2016/2017)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2016/2017) Třídy: 8. A, 4. C Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK 1. Česká republika 2. Naše město 3. Velká Británie 4. Londýn 5. Austrálie a Nový Zéland 6.

Více

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036 Klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Digitální učební materiály Autor:

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku)

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) B I O L O G I E 1. Definice a obory biologie. Obecné vlastnosti organismů. Základní klasifikace organismů.

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Obor: 65 42 M / 01 Hotelnictví Třída: HT4A, HT4B Období: jaro 2016 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. povinná zkouška

Více

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Maturitní témata BIOLOGIE

Maturitní témata BIOLOGIE Maturitní témata BIOLOGIE 1. BIOLOGIE ČLOVĚKA. KŮŽE. TERMOREGULACE LIDSKÉHO ORGANISMU. 2. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. 3. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU, TĚLNÍ TEKUTINY. 4.

Více

Matematika PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Matematika PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Matematika ročník TÉMA 1-4 Operace s čísly a - provádí aritmetické operace v množině reálných čísel - používá různé zápisy reálného čísla - používá absolutní hodnotu, zapíše a znázorní interval, provádí

Více

Fyzikální veličiny jejich soustavy a jednotky skalární a vektorové veličiny

Fyzikální veličiny jejich soustavy a jednotky skalární a vektorové veličiny měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření rozliší skalární veličiny od vektorových a využívá je při řešení fyzikálních a úloh zvládá převody jednotek různých

Více

Biologie - Kvinta, 1. ročník

Biologie - Kvinta, 1. ročník - Kvinta, 1. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Seznam témat Výroková logika, úsudky a operace s množinami Základní pojmy výrokové logiky, logické spojky a kvantifikátory, složené výroky (konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence), pravdivostní tabulky,

Více