Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola strojnická Vsetín"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Anglický jazyk Ročník: druhý Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Poč.listů: Učitel: Mgr. Darina Halatová, Mgr. Michaela Orságová List: Bc. Jarmila Maršalíková. září Opakování učiva prvního ročníku REVISION + UNIT I. SECTION A, B G: word order in questions, present simple. - popíše letní dovolenou - vypráví jednoduché příběhy, zážitky - dokáže napsat pohled z dovolené, kamarádovi o pobytu. říjen. listopad 4. pros. T: HOLIDAYS UNIT I. SECTION C, D G: present continuous, defining relative clauses T: DIRECTIONS IN TOWN UNIT II. SECTION A, B G: past simple regular and irregular verbs, past continous T: HEALTH AND DISEASES UNIT II. SECTION C, D G: auxiliaries, verb phrases (so, because, but, although) T: ENGLISH SPEAKING COUNTRIES Great Britain upevňuje znalosti o probraných časech - orientuje se na plánu města - popisuje trasu a sám se doptá na cestu - zvládne popis cesty z domu do školy - vyhledává spoje na internetu - dovede vést dialog ve dvojici na různá situační témata (rezervace hotelu, koupě jízdenky) - dokáže správně utvořit vztažné věty - v článku o zdraví odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření - popisuje základní části lidského těla - pojmenuje základní zdravotní problémy - vyjadřuje vlastní názor o součastném životním stylu - dokáže komunikovat s lékařem - zvládne utvořit otázky s pomocnými slovesy - prokazuje faktické znalosti o Velké Británii - vyjmenuje dopravní prostředky, kterými lze cestovat ve Velké Británii - připraví prezentaci - pracuje ve skupinách s obrazovými materiály - dokáže reprodukovat krátkou nahrávku - opakuje užití budoucího času. KONTROLNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE 4.

2 5. leden Oprava. kontrolní písemné práce UNIT III. SECTION A, B G: going to, present continous, will, won t 4. - dokáže mluvit o zkušenostech z každodenního života napíše neformální dopis - upevňuje znalosti o předpřítomném čase 6. únor 7. březen 8. duben 9. květen 0. červen T:LEISURE TIME ACTIVITIES UNIT III. SECTION C, D G: will, won t, review of tense T: FASHION Poslech a práce s textem s využitím audiovizuálních pomůcek Dialog v obchodě UNIT IV. SECTION A, B G: present perfect simple (yet, already, just) T: WEATHER UNIT IV. SECTION C, D G: comparatives- as as, less than, superlatives T: ENGLISH SPEAKING COUNTRIES The USA UNIT V. SECTION A, B G: uses of the inifinite, verb+ing Konverzace, videoprogram, songs UNIT V. SECTION C, D G:have, don t have to, must, mustn t prepositions of movement. KONTROLNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE rozumí konverzaci v obchodě a cenám - sdělí hlavní myšlenky a informace z textu o módě - pojmenuje základní druhy oblečení při různých příležitostech - domluví se při nákupu v prodejně - zboží v obuvi a v textilu - procvičuje srovnávací vazby - rozumí předpovědi počasí na dané úrovni (poslech z audiovizuální nahrávky) - sděluje informaci týmu - písemně zaznamenává myšlenky a údaje z textu a projevů jiných lidí - orientuje se v textu o USA - podává informaci o USA - popisuje významná města USA - připraví krátkou prezentaci o USA - umí pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích - rozumí textu a písemně doplňuje chybějící informace - diskutuje o shlédnutém filmu s ostatními - dovede pohotově reagovat na projevy jiných - sebehodnocení - reaguje adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, umí přijímat kritiku i radu - zvládne dvě pololetní hodinové písemné práce Schválila dne: ředitelka školy předsedkyně sekce

3 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Biologie a základy ekologie Ročník: druhý Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Počet listů: Učitel: RNDr. Miroslava Pospíšilíková List č.:. Plán učiva, opakování.. BIOLOGIE ČLOVĚKA. část. Trávicí soustava. Metabolismus. 4 5 Popíše základní části trávicí soustavy, vysvětlí postup trávení potravy. Výživa lidstva, vegetariánství. 6 Zhodnotí současné a budoucí možnosti pro výživu lidstva a její složení, vysvětlí význam zdravé výživy. Znečištění vody a půdy. 8 Uvede hlavní faktory snižování kvality vody a půdy a způsoby řešení.. Vylučovací soustava. Kůže. Popíše stavbu a funkci ledvin, uvede nemoci vylučovací soustavy. Vyjmenuje části kůže, vysvětlí tělesnou termoregulaci. Odpady. Exkurze na recyklaci odpadu ve Vsetíně. Objasní problematiku odpadů vzniklých činností člověka.. Nervová soustava. 4 6 Popíše neuron a jeho funkci, vysvětlí princip reflexů, vyjmenuje části CNS a jejich funkci Hormonální regulace. 8 Vyjmenuje endokrinní žlázy a příklady hormonů, na příkladu vysvětlí princip řízení..4 Smyslové orgány. Mechano- a chemoreceptory, ucho, oko. 5 Uvede zdroje našich smyslů, popíše stavbu ucha a oka. Zvukové a světelné znečištění. 4 Vysvětlí vliv hluku na člověka a životní prostředí. Objasní zásady správného osvětlování a vliv přemíry světla na životní prostředí..5 Rozmnožování člověka. 4 8 Popíše rozmnožovací soustavu ženy a muže. Objasní mechanismus oplození. Vysvětlí podstatu interrupce, antikoncepce, neplodnosti. Populační exploze. 9 Uvede hlavní příčiny přírustku obyvatel v rozvojových zemích. Období vývoje člověka. Charakterizuje nitroděložní vývoj jedince, dětství, dospívání, dospělost, stáří. Vztahy mezi lidmi. Objasní principy manželství a rodičovství, zdůvodní vztahy ke starým lidem. Zdraví a nemoc. Uvede principy zdravého životního stylu a jeho význam.. LABORATORNÍ CVIČENÍ 4 Provádí experimenty a měření, zpracovává a vyhodnocuje údaje. Schválil dne :. ředitelka školy... předseda sekce

4 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Český jazyk, literatura a umění Ročník: druhý Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Poč.listů: Učitel: Mgr. M. Trčková List :. Opakování a doplnění učiva. ročníku Světový a český romantismus Česká literatura 40. a 50. let 9 století Kulturní atmosféra doby, umění. Počátky realismu v české literatuře Karel Havlíček Borovský Božena Němcová a ostatní autoři tohoto období Kultura mluveného projevu. Nonverbální komunikace Dialog, monolog Slohový útvar charakteristika. slohová práce, oprava slohové práce 4. Kritický realismus ve světové literatuře Realismus v umění Ruský a polský realismus 5. Kritický realismus v ostatních evropských literaturách: Francie, Anglie Naturalismus 6. Administrativní styl Úřední korespondence a útvary: životopis, žádost, reklamace Ústní vyjadřování při oficiálním styku 7. Slohový útvar popis odborný, prostý, umělecký. slohová práce, oprava slohové práce 8. Literární skupiny 9. století v české literatuře Májovci, ruchovci a lumírovci 9. Kritický realismus v české literatuře Vesnický román a povídka Poznámky Prokop: Literatura 9. a počátku 0. století, Prokop: Čítanka k dějinám literatury 9. a počátku 0. století Volí prostředky a způsoby vhodné pro splnění aktivit, využívají zkušenosti a vědomosti nabyté dříve Metody: diskuse, samostudium a samostatná práce, domácí úkoly. Fucimanová: Sloh Žáci si uvědomí hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mají k nim vytvořen pozitivní vztah; Rozpoznávají základní rysy výrazného individuálního stylu autora. Metody: práce s médii, využití prostředků ICT, budou uplatňovány i výše zmíněné metody Žáci se vyjadřují a vystupují v souladu se zásadami kultury projevu a chování. Metody: domácí práce, skupinová i samostatná práce, dialog, rozvíjení tvořivosti a vynalézavosti. Metody: studijní čtení a práce s textem, aktivní účast v diskusích, formulování a obhajování názorů a respektování názorů druhých. Spolupráce při řešení problémů s jinými lidmi, využití různých zdrojů ICT. Metody: skupinová práce, prezentace vlastní četby a zhlédnutých filmů. Aktivně se účastní diskusí, kde prezentují své názory. Využití zkušeností a vědomostí dříve nabytých. S porozumění poslouchali mluvené projevy, vyjadřovali se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných, vhodně se prezentovali Zpracovávají v písemné i mluvené formě texty na běžná i odborná témata, rozvíjení tvořivosti, formulují své myšlenky srozumitelně a souvisle. Metody:Využití zkušeností a vědomostí dříve nabytých. Žáci si uvědomí hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mají 85. k nim vytvořen pozitivní vztah Metody: samostudium, domácí úlohy, práce s texty, prezentování vlastních referátů, skupinová práce

5 Historická próza Realistické drama generace Národního divadla, umění Shrnutí a opakování tematických celků Žáci si uvědomí hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mají k nim vytvořen pozitivní vztah; Rozpoznávají základní rysy výrazného individuálního stylu autora. Metody: domácí práce, samostudium, kolektivní hry. Schválila dne:.. ředitelka školy... předsedkyně sekce

6 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Deskriptivní geometrie Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Počet listů: Učitel: Mgr. Jarmila Panáčková List : Poř. Počet Hod. Kompetence, metody a formy výuky, Tématický celek číslo hodin kumul. poznámky. ÚVOD DO DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE -se seznámí s úlohou a významem Vývoj, úloha a význam deskriptivní geometrie deskriptivní geometrie, s možností Metoda a organizace práce v předmětu jejího využití v praxi - získává pozitivní vztah k učení a vzdělávání. ZÁKLADNÍ POJMY ZE STEREOMETRIE rozumí odborným pojmům, sám se Základní útvary prostoru a označování 4 vyjadřuje v odborné terminologii Základní stereometrické věty 6 -definuje a modeluje bod, přímku, Vztahy mezi přímkami 8 rovinu v prostoru, Určení roviny, vztahy mezi rovinami 0 -seznámí se se základními Vzájemná poloha přímky a roviny stereometrickými větami, Pravoúhlé soustavy souřadnic 4 samostatně je interpretuje, vysvětlí Cvičení 4 8 a modeluje na příkladech -vyhodnocuje vzájemnou polohu mezi přímkami, situace modeluje např. pomocí tužek, seznamuje se s nevlastním bodem -znázorňuje rovinu pomocí např. sešitu či pravítka, zkoumá vzájemnou polohu dvou rovin, tří rovin a dochází k závěrům. METRICKÉ VLASTNOSTI 5 - užívá pojem metrika, uvědomuje Úhel přímek v prostoru 0 si rozdíl mezi úhlem a odchylkou Kolmé přímky. Kolmost přímky a roviny přímek v prostoru a v rovině Odchylka, úhel dvou rovin. Roviny k sobě kolmé 4 - připomíná si míru stupňovou a Odchylka přímky od roviny 6 obloukovou, opakuje si Vzdálenost bodů, přímek a rovin 8 konstrukci základních úhlů pomocí Souměrnost podle roviny. Shodnost v prostoru 0 kružítka a pravítka Cvičení -definuje, kdy jsou přímky k sobě vzájemně kolmé a osvojí si kritérium kolmosti přímky a roviny - modeluje odchylku dvou rovin, zvláštní polohy rovin, seznamuje se s prostorovým postupem určení odchylky dvou rovin 4. ZÁKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE 6 - seznamuje se s principy Principy a druhy promítání 4 promítání, pojmem průmětna, Základy pravoúhlého promítání 6 směr promítání, promítací přímka - osvojuje si pravoúhlé promítání, promítání bodu, přímky, roviny, rovinných útvarů Strana (celkem )

7 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Deskriptivní geometrie Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Počet listů: Učitel: Mgr. Jarmila Panáčková List : 5. PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ NA DVĚ PRŮMĚTNY seznamuje s Mongeovou Popis zobrazovací metody, sdružení průměten 9 Promítání bodů a přímek. Úsečka 4 - Přímka ve zvláštních polohách k průmětnám nebo ose 45 x - Dvě přímky 47 Průměty roviny 49 - Stopy roviny 5 - Hlavní a spádové přímky 5 - Bod, přímka a obrazec v rovině 55 - Zvláštní polohy rovin 57 Dvě různoběžné roviny 59 Rovnoběžné roviny 6 Přímka a rovina 6 - Průsečík přímky s rovinou 66 - Přímka rovnoběžná s rovinou 69 - Přímka kolmá k rovině. Rovina kolmá k přímce 7 - Cvičení 75 projekcí, promítání na půdorysnu a nárysnu, sám si průmětny modeluje např. pomocí sešitu, osvojuje si rozdělení prostoru na kvadranty - konstruuje bod v prostoru ze sdružených průmětů, tj. z jeho půdorysu a nárysu a opačně, - opakuje si a modeluje vzájemnou polohu dvou přímek a znázorňuje jejich sdružené průměty - modeluje rovinu vzhledem k průmětnám, uvědomuje si průsečnice této roviny s půdorysnou a nárysnou a označuje je stopami roviny - definuje hlavní a spádové přímky roviny, vše vidí na modelu nebo v počítačovém zpracování 6. PRŮMĚTY ROVINNÝCH ÚTVARŮ A HRANATÝCH TĚLES 6 0 Sklápění a otáčení 76 Otáčení rovinných útvarů. Afinita 78 - Mnohoúhelník v obecné poloze 80 - Úhel dvou přímek 8 - Úhel přímky s rovinou 84 - Úhel dvou rovin 86 - Cvičení 88 Hranol n-boký - Řez hranolu rovinou 90 - Průsečík přímky s hranolem 9 - Cvičení 94 Jehlan - Řez jehlanu rovinou 96 - Průsečík přímky s jehlanem 98 Sítě hranatých těles 0 7. OPAKOVÁNÍ 0 - seznamuje s principem sklápěním rovin a útvarů v nich, otáčení rovin - ovládá prostorovou afinitu a kolineaci, které aplikuje v rovině - sestrojuje mnohoúhelníky v rovině pomocí otáčení, opakuje si konstrukce základních mnohoúhelníků - sestrojuje n-boký hranol a n- boký jehlan v půdorysu a nárysu, postupuje od úloh jednodušších, kdy podstava leží v některé z průměten, k úlohám složitějším - provádí řez hranolu (jehlanu) rovinou a hledá průsečík přímky s hranolem (jehlanem) znázorňuje sítě obou těles Schválil 8.srpna 0. ředitelka školy předseda sekce Strana (celkem )

8 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Fyzika Ročník: druhý Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Poč.listů: 6 Učitel: RNDr. Jiří Homolka List :. Molekulová fyzika a termika 7 Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn - chápe a používá pojem ideální plyn jako fyzikální model, zná rozdíl mezi ideálním a reálným plynem Stavová rovnice ideálního plynu 4 - charakterizuje stav ideálního plynu a jeho změnu pomocí stavové rovnice Tepelnmé děje v plynech charakterizuje jednoduché tepelné děje v plynech slovně i vztahem mezi stavovými veličinami, graficky zakreslí průběh děje, chápe souvislost mezi stavovou rovnicí a zákony pro děje izobarický, izochorický a izotermický - chápe adiabatický děj a jeho praktické užití - s pochopením popíše ideální tepelný stroj a zná podmínky pro práci plynu - chápe pojem. věta termodynamiky se všemi souvislostmi Druhý termodynamický zákon 9 - chápe. větu termodynamiky a charakterizuje perpetum mobile druhého druhu Tepelné motory - zná rozdělení a užití tepelných motorů a chápe souvislosti s tepelnými ději Struktura a vlastnosti pevných látek 9 Krystalická mřížka, její poruchy, typy vazeb 4 - zná základní typy krystalických vazeb a jejich základní poruchy Deformace pevného tělesa, Hookův zákon popíše strukturu a vlastnosti pevné látky z hlediska molekulové fyziky,

9 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Fyzika Ročník: druhý Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Poč.listů: 6 Učitel: RNDr. Jiří Homolka List : uvádí základní příklady deformací pevných látek - umí aplikovat v příkladech Hookův zákon na pojmech mez pevnosti a pružnosti, koeficientu bezpečnosti a dovolenému napětí - vysvětlí závislost změny rozměrů pevné látky na změně teploty - aplikuje teplotní roztažnost při konstrukci technických děl Teplotní roztažnost pevných látek - aplikuje teplotní roztažnost při konstrukci technických děl Struktura a vlastnosti kapalin 8 - popíše strukturu a vlastnosti látky a kapaliny z hlediska molekulové fyziky, vysvětlí vlastnosti povrchové vrstvy kapaliny - bezpečně popíše jednotlivé změny skupenství v Q / t diagramu - popíše závislost změn skupenství na teplotě - - nakreslí a popíše fázový diagram Povrchová síla, napětí a energie kapaliny - vysvětlí pojem povrchové napětí a umí jej vysvětlit na příkladech z přírody a technické praxe Kapilarita 6 - pochopí jev kapilární elevace a deprese - umí vysvětlit chování kapaliny u stěny nádoby - zná praktické důsledky a využití tohoto jevu Teplotní objemová roztažnost kapalin 8 - aplikuje roztažnost kapalin v technické praxi Laboratorní práce č. určení povrchového napětí kapaliny 9 - chápe podstatu skládání pohybů a řeší úlohy - aktivně užívá získaných vědomostí a dovedností - spolupracoje při řešení problému s jinými lidmi( týmové řešení).

10 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Fyzika Ročník: druhý Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Poč.listů: 6 Učitel: RNDr. Jiří Homolka List : Změny skupenství látek 8 Fázové přeměny 4 - bezpečně popíše jednotlivé změny skupenství v Q / t diagramu - popíše závislost změn skupenství na teplotě - - nakreslí a popíše fázový diagram Fázový diagram 5 Laboratorní práce č. určení měrného skupenského tepla tání 6 - aktivně užívá získaných vědomostí a dovedností - spolupracoje při řešení problému s jinými lidmi( týmové řešení). Laboratorní práce č. určení měrného skupenského tepla varu 7 - aktivně užívá získaných vědomostí a dovedností - spolupracuje při řešení problému s jinými lidmi( týmové řešení).. Mechanické kmitání a vlnění Kmitavý pohyb 9 Kmitavý harmonický pohyb 9 - zná z praxe příklady periodicky se opakujících pohybů - vysvětlí podmínky, za kterých dochází ke kmitům vlastním, tlumeným, netlumeným, nuceným - chápe princip vazby a rezonance a dokáže ji vysvětlit na jevech z technické praxe umí použít princip superpozice Kinematika harmonického kmitavého pohybu 4 - chápe souvislost harmonického pohybu s pohybem po kružnici, sestrojí graf závislosti okamžité výchylky na čase, sestaví rovnici kmitavého pohybu a dokáže z ní najít charakteristické hodnoty - Dynamika harmonického kmitavého pohybu 4 - vysvětlí příčinu kmitání jednoduchých oscilátorů (těleso na pružině, kyvadlo), aplikuje zákon zachování energie

11 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Fyzika Ročník: druhý Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Poč.listů: 6 Učitel: RNDr. Jiří Homolka List : - ověří si měřením vztahy pro T a f matematického kyvadla a tělesa na pružině, dokáže z těchto vztahů spočítat gravitační zrychlení Nucené kmitání, rezonance 45 - vysvětlí podmínky, za kterých dochází ke kmitům vlastním, tlumeným, netlumeným, nuceným - chápe princip vazby a rezonance a dokáže ji vysvětlit na jevech z technické praxe - umí použít princip superpozice - aktivně užívá získaných vědomostí a dovedností v technických Laboratorní práce č.4 doba kmitu matem. kyvadla, tuhost pružiny Mechanické vlnění předmětech 46 - aktivně užívá získaných vědomostí a dovedností spolupracuje při řešení problému s jinými lidmi( týmové řešení Příčné a postupné vlnění 47 - vysvětlí souvislost mezi kmitáním a vlněním, popíše vznik vlnění v látkovém prostředí, rozlišuje příčné a podélné vlnění v bodové řadě, vlnění postupné a stojaté - popíše šíření vlnění v látkovém prostředí Rovnice vlnění, skládání vlnění,stojatá vlna zná rovnici postupného vlnění, dokáže ji sestavit ze zadaných hodnot a naopak, ze zadané rovnice určí potřebné hodnoty veličin - nakreslí graf výsledného vlnění při skládání dvou vlnění postupujících stejným směrem - zná podmínky pro vznik interferenčního maxima a minima Huygensův princip 5 - zná obsah Huygensova principu, aplikuje jej při vysvětlení odrazu, lomu a ohybu vlnění

12 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Fyzika Ročník: druhý Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Poč.listů: 6 Učitel: RNDr. Jiří Homolka List : - zakreslí kulovou a rovinnou vlnoplochu a paprsky, zkonstruuje výslednou vlnoplochu jako obálku všech elementárních vlnoploch užívá zákon odrazu a lomu při řešení jednoduchých úloh Zvuk a jeho vlastnosti ví, které mechanické vlnění označujeme jako zvuk, uvádí příklady využití ultrazvuku - zná příklady zdrojů zvuku, zná základní charakteristiky (výšku, barvu, intenzitu) - vymezí rozsah intenzit zvuku, které slyší lidské ucho, zná důvody a způsoby ochrany proti hluku - umí popsat základní zdroje zvuku - využívá ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí Laboratorní práce č. 5 měření intenzity zvuku 58 aktivně užívá získaných vědomostí a dovedností spolupracuje při řešení problému s jinými lidmi( týmové řešení 4. Elektrické pole Elektrický náboj, Coulombův zákon zná vlastnosti a chování elektricky nabitých těles, zná silové účinky mezi nabitými tělesy - zná formulaci Coulombova zákona, umí tento vztah interpretovat a používá jej pro výpočty silového působení mezi náboji Intenzita el.pole 64 - popisuje elektrické pole graficky pomocí siločar a kvantitativně pomocí intenzity elektrického pole a elektrického potenciálu srovnává popis elektrického a gravitačního pole Elektrický potenciál a napětí 67 - dovede definovat pojem elektrický

13 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Fyzika Ročník: druhý Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Poč.listů: 6 Učitel: RNDr. Jiří Homolka List : Laboratorní práce č. 6 měření el. napětí a proudu potenciál a napětí 68 aktivně užívá získaných vědomostí a dovedností spolupracuje při řešení problému s jinými lidmi( týmové řešení Vodiče a izolanty v el. poli 70 - definuje kapacitu vodiče a kapacitu deskového kondenzátoru, vysvětlí funkci kondenzátoru, umí vypočítat kapacitu deskového kondenzátoru - rozlišuje mezi sériovým a paralelním zapojením kondenzátoru, řeší jednoduché úlohy s kondenzátory vysvětlí mechanismus vzniku elektrického proudu, má základní představu o materiálech schopných vést elektrický proud Elektrický proud v látkách 7 - Vznik el.proudu 7 - určí elektrický odpor kovového vodiče, rozlišuje mezi paralelním a sériovým zapojením - zná závislost odporu na teplotě - zná základní prvky elektrického obvodu, nakreslí jednoduché schéma Elektrický proud v kovech 74 - určí elektrický odpor kovového vodiče, rozlišuje mezi paralelním a sériovým zapojením - Ohmův zákon, el. odpor, formuluje Ohmův zákon pro část elektrického obvodu i pro celý elektrický obvod, zapíše jej matematicky, řeší úlohy o výpočtu napětí, proudu či odporu - změří napětí a proud, vysvětlí pokles napětí při zatížení zdroje, vysvětlí vznik zkratu - používá příslušné jednotky Laboratorní práce č.7 měření Voltampérových charakteristik spotřebičů 79 aktivně užívá získaných vědomostí a dovedností spolupracuje při řešení

14 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Fyzika Ročník: druhý Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Poč.listů: 6 Učitel: RNDr. Jiří Homolka List : a jejich spotřeby el. energie problému s jinými lidmi( týmové řešení Závislost odporu na teplotě, supravodivost 8 - zná závislost odporu na teplotě - umí vysvětlit jev supravodivost Laboratorní práce č. 8 Určení závislosti 8 odporu vodiče na teplotě Spojování odporů, Kirhoffovy zákony 85 - umí řešit obvody elektrického proudu pomocí Kirchhoffových zákonů Elektrická práce a výkon v obvodech Stejnosměrného proudu 87 - zná vztahy pro elektrickou práci a výkon a řeší jednoduché úlohy Proud v elektrolytu, plynu a vakuu 6 Vedení proudu v kapalinách 88 - popíše jev disociace molekul - dovede vysvětlit pojem elektrolýza a rozumí jejímu využití v technické praxi Faradayův zákon elektrolýzy 90 - dovede vysvětlit pojem elektrolýza a rozumí jejímu využití v technické praxi - zná Faradayovy zákony elektrolýzy Vedení el. proudu v plynech 9 - popíše jev disociace molekul - rozumí fyzikálnímu principu vedení proudu v plynu a dovede na příkladech z technické praxe vysvětlit jeho využití Samostatný a nesamostatný výboj 9 - zná Ohmův zákon pro plyny - popíše samostatný a nesamostatný výboj v plynu - zná princip TV obrazovky a pojem emise elektronů Emise elektronů, obrazovka 94 - zná princip TV obrazovky a pojem emise elektronů Polovodiče zná fyzikální princip polovodiče - rozliší vlastní a příměsová vodivost - definuje polovodič typu P a N - popíše bezpečně činnost základních polovodičových prvků / dioda, tranzistor, tyristor / zná využití polovodičů v technické

15 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Fyzika Ročník: druhý Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Poč.listů: 6 Učitel: RNDr. Jiří Homolka List : praxi Schválil dne : ředitelka školy... předseda sekce

16 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Chemie Ročník: druhý Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Počet listů: Učitel: RNDr. Miroslava Pospíšilíková List č.:. Plán učiva, opakování názvosloví. Zapíše vzorce známých sloučenin z. ročníku.. ANORGANICKÁ CHEMIE. část. Opakování kovy. Uvede hlavní vlastnosti kovů, jejich výrobu, vysvětlí podstatu koroze. Kovy s-bloku: Na, K, Mg, Ca. 6 Popíše společné vlastnosti kovů a použití jejich sloučenin.. Kovy p-bloku: Al, Sn, Pb a jejich sloučeniny. 4 0 Popíše společné vlastnosti kovů a použití jejich sloučenin.. D- a f- prvky. Obecná charakteristika. Charakterizuje přechodné prvky. Chrom, mangan a jejich sloučeniny. Popíše společné vlastnosti kovů a použití. Názvosloví koordinačních sloučenin. 5 Vysvětlí pojem koordinační sloučeniny, vytvoří jejich vzorec a název, uvede jejich význam. Prvky triády železa a jejich sloučeniny. 8 Vyjmenuje prvky a jejich užití, zvl. vlastnosti a výrobu Fe a jeho zpracování. Prvky skupiny mědi. 0 Popíše společné vlastnosti kovů a použití jejich sloučenin, vysvětlí princip černobílé fotografie. Prvky skupiny zinku. Popíše společné vlastnosti kovů a použití jejich sloučenin, uvede jejich toxicitu. Opakování. Charakterizuje kovy a vlastnosti a použití nejdůležitějších z nich.. ZÁKLADY CHEMICKÉ ANALÝZY 4 Metody analytické chemie. 4 7 Vysvětlí princip hlavních analytických metod a jejich užití v praxi, popíše polarografii. 4. CHEMICKÉ REAKCE A VÝPOČTY Typy chemických reakcí v anorganické chemii. 8 Charakterizuje podstatu reakcí anorganických sloučenin. Chemické rovnice, iontový zápis. 0 Zapíše chemické reakce rovnicemi úplnými i iontovými. Reakce protolytické, neutralizace. Vysvětlí podstatu neutralizace, uvede příklady v praxi a ŽP. Výpočet ph. Definuje ph, provádí výpočty ph roztoků. Redoxní reakce úplné a iontové. 4 Provádí úpravu jednoduchých i složitějších redoxních rovnic. Chemické výpočty. 6 Prakticky provádí základní chem. výpočty. Chemické rovnováhy. 7 Vysvětlí pojem chem. rovnováha a princip jejího ovlivňování na příkladech. Opakování. 8 Zapíše průběh chem. reakce a vysvětlí podstatu reakcí, řeší praktické úlohy. 5. ZÁKLADY ORGANICKÉ CHEMIE Úvod do organické chemie Složení organických sloučenin. 40 Charakterizuje organické látky, uvede jejich druhy, vyjmenuje hlavní prvky v org. látkách. Vzorce organických sloučenin. Modely molekul. 4 Zapíše org. látku různými vzorci, vytvoří

17 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Chemie Ročník: druhý Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Počet listů: Učitel: RNDr. Miroslava Pospíšilíková List č.: stavebnicový model molekuly. Klasifikace organických sloučenin. 4 Rozdělí organické látky z různých hledisek. Izomerie. 4 Vysvětlí pojem izomerie, uvede její druhy. Reakce organických sloučenin 45 Charakterizuje podstatu reakcí org. sloučenin. Přírodní zdroje organických sloučenin. 47 Uvede fosilní a recentní zdroje org. látek. Biomasa a její zpracování. Fytopaliva, bionafta, biolih 49 Definuje biomasu a způsoby jejího využití, uvede negativní stránky využití biomasy. 5. Uhlovodíky Alkany a cykloalkany. Názvosloví. 4 5 Charakterizuje alkany, tvoří jejich vzorce, uvede nejdůležitější zástupce. Alkeny. Polymerace. 55 Charakterizuje alkeny, definuje polymeraci a její použití. Alkadieny. Kaučuky. Exkurze Gumárny Zubří. 57 Charakterizuje alkadieny, uvede druhy kaučuků a jejich výrobu. Alkiny. 59 Popíše alkiny a jejich využití. Aromatické uhlovodíky. 6 Charakterizuje areny, uvede jejich rozdělení, využití v praxi a toxicitu. Opakování. 6 Přehledně popíše skupiny org. látek a vlastnosti a využití důležitých zástupců. 5. Deriváty uhlovodíků 6 Halogenderiváty. Freony. 64 Uvede vzorce, vlastnosti a použití zástupců, popíše negativní vliv na ŽP. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků. Alkoholy. 67 Charakterizuje alkoholy, uvede přehled důležitých zástupců, vysvětlí alkoholismus. Fenoly. 69 Charakterizuje fenoly, uvede přehled důležitých zástupců. Ethery. 70 Definuje ethery a uvede použití zástupců. Aldehydy a ketony. Polykondenzace. 7 Charakterizuje obě skupiny derivátů, uvede přehled důležitých zástupců, definuje polykondenzaci a její použití. Karboxylové kyseliny. 76 Uvede přehled karboxylových kyselin, vzorce, vlastnosti a použití důležitých zástupců. Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin. Estery, amidy, nitrily. Hydroxy- a aminokyseliny. 5 8 Vyjmenuje hlavní skupiny derivátů karb. kyselin a uvede jejich důležité zástupce. Definuje optickou aktivitu. Deriváty kyseliny uhličité. Fosgen. Močovina. 8 Uvede zástupce a jejich použití. Dusíkaté deriváty. 84 Uvede zástupce a jejich použití. Popíše toxické účinky aminů, využití při výrobě plastů. Sirné deriváty. 85 Uvede zástupce a jejich použití. Organické sloučeniny fosforu a křemíku. 86 Uvede zástupce a jejich použití při výrobě pesticidů, BOL a silikonů. Heterocyklické sloučeniny. 88 Definuje skupinu látek, uvede zástupce a jejich použití. 6. LABORATORNÍ CVIČENÍ 4 0 Prakticky provádí vybrané laboratorní metody a typické reakce organických sloučenin.

18 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Chemie Ročník: druhý Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Počet listů: Učitel: RNDr. Miroslava Pospíšilíková List č.: Schválil dne :. ředitelka školy... předseda sekce

19 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu: Informační a komunikační technologie Ročník: druhý Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Poč.listů: Učitel: Ing. R. Rodková List :. Tabulkový procesor 6 Principy a oblasti použití tabulkových procesorů. Struktura tabulek, typy a vkládání dat. Tvorba a editace tabulek. Tvorba a editace grafů. Vzorce, absolutní a relativní adresování, vlastní a vestavěné matematické funkce. Podmíněné formátování buněk. Vyhledávání, filtrování, a třídění dat. Tisk a předtisková příprava. Seznamy dat a kontingenční tabulky. Export a import dat, spolupráce a propojení s dalšími aplikacemi a s internetem rozumí funkci, principům a využití tabulkového procesoru - používá na uživatelské úrovni tabulkový procesor - vkládá do tabulek data různých typů a upravuje jejich formát - vytváří vzorce, používá funkce (včetně tvorby vlastních) - vyhledává, filtruje a třídí data - vytváří a edituje tabulky - vytváří a edituje grafy - připravuje výstupy pro tisk a tiskne je - vkládá do tabulek objekty jiných aplikací. Počítačové viry 0 Počítačové viry, definice, šíření, projevy Antivirové programy a jejich rozdělení Další škodlivé kódy na počítači SPAM v elektronické poště, způsoby ochrany chápe problematiku počítačových virů a škodlivých programů - používá antivirové programy a další nástroje pro ochranu počítače. Počítačová grafika 40 Základní terminologie z oblasti počítačové grafiky, rastrová a vektorová grafika, barevné modely (RGB, CMY, CMYK). Základní typografická pravidla. Vektorová grafika Corel Draw Načítání grafických objektů, editace. Psaní a editace textu, uložení textu na křivku. Prostorové zobrazení, tisk. Návrh grafického objektu (vizitka, plakát). Převod rastrové grafiky na vektorovou křivkování. Samostatná práce, test umí se orientovat v základní terminologii počítačové grafiky - rozumí principům zpracování grafických informací na počítači - tvoří grafiku na základní uživatelské úrovni, upravuje a konvertuje ji za pomoci odpovídajících softwarových nástrojů - vytváří vektorovou grafiku za pomocí doporučených programů - upravuje rastrovou grafiku a vytváří koláže dle potřeby

20 List: Photoshop rastrová grafika ovládání, možnosti. Editace grafiky (ořezání, rozlišení, jas a kontrast ). Práce s textem, možnosti a úpravy. Vytváření koláží, filtry a retušování. Samostatná projekt dle zadání, test zná běžné typy grafických formátů a jejich vlastnosti, umí volit vhodné formáty grafických dat a nástroje pro práci s nimi - umí ukládat grafická data pro tisk a vystavení na internetu 4. Počítačové sítě 0 Základní terminologie z oblasti počítačových sítí. Síťové operační systémy. Charakteristika a klasifikace počítačových sítí LAN, MAN, WAN. Topologie počítačových sítí, technická infrastruktura. Ochrana a správa dat v síti, správa počítačových sítí, vytváření a propojování počítačových sítí orientuje se v základní terminologii v oblasti počítačových sítí - rozumí technické infrastruktuře - umí na uživatelské úrovni spravovat počítačové sítě 6. Databáze 8 Základní terminologie z oblasti relačních databází. Struktura, funkce a princip databáze, její modifikace, záznam, položka. Návrh databáze, její založení, vkládání dat, import a export dat. Relace mezi tabulkami, jejich typy, pravidla tvorby a použití. Vyhledávací dotazy, filtrování dat. Formuláře a sestavy, vytváření, použití. Samostatná tvorba zadané databáze porozumí základním pojmům, pochopí principy databází - pracuje s kancelářským databázovým software na uživatelské úrovni - orientuje se v oblastech použití relačních databázích - realizuje jednoduchou relační databázi se všemi typy relací - umí databázi třídit, filtrovat, vyhledávat v ní a provádět v ní výpočty - vytváří vstupní formulář a výstupní sestavu, - vytváří dotazy různého typu Schválil dne: ředitelka školy... předseda sekce

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Cvičení z matematiky Náplň: Systematizace a prohloubení učiva matematiky Třída: 4. ročník Počet hodin: 2 Pomůcky: Učebna s dataprojektorem, PC, grafický program, tabulkový procesor Číselné obory

Více

Systematizace a prohloubení učiva matematiky. Učebna s dataprojektorem, PC, grafický program, tabulkový procesor. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Systematizace a prohloubení učiva matematiky. Učebna s dataprojektorem, PC, grafický program, tabulkový procesor. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Cvičení z matematiky Systematizace a prohloubení učiva matematiky 4. ročník 2 hodiny Učebna s dataprojektorem, PC, grafický program, tabulkový procesor Číselné

Více

Planimetrie 2. část, Funkce, Goniometrie. PC a dataprojektor, učebnice. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Průřezová témata Poznámky

Planimetrie 2. část, Funkce, Goniometrie. PC a dataprojektor, učebnice. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Průřezová témata Poznámky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Matematika Planimetrie 2. část, Funkce, Goniometrie 2. ročník a sexta 4 hodiny týdně PC a dataprojektor, učebnice Planimetrie II. Konstrukční úlohy Charakterizuje

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika.

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika. 4.8.3. Cvičení z matematiky Předmět Cvičení z matematiky je vyučován v sextě a v septimě jako volitelný předmět. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cvičení z matematiky vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Fyzika - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Rovnice, soustavy rovnic, funkce, podobnost a funkce úhlů, jehlany a kužely

Rovnice, soustavy rovnic, funkce, podobnost a funkce úhlů, jehlany a kužely Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Matematika (MAT) Rovnice, soustavy rovnic, funkce, podobnost a funkce úhlů, jehlany a kužely Kvarta 4 hodiny týdně Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie PŘEDMĚT: FYZIKA ROČNÍK: SEXTA VÝSTUP UČIVO MEZIPŘEDM. VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ TÉMATA, PROJEKTY, KURZY POZNÁMKY Zná 3 základní poznatky kinetické teorie látek a vysvětlí jejich praktický význam Vysvětlí pojmy

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 7. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje, provádí odhady

Více

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA 1. Výrazy a jejich úpravy vzorce (a+b)2,(a+b)3,a2-b2,a3+b3, dělení mnohočlenů, mocniny, odmocniny, vlastnosti

Více

Matematika PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Matematika PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Matematika ročník TÉMA 1-4 Operace s čísly a - provádí aritmetické operace v množině reálných čísel - používá různé zápisy reálného čísla - používá absolutní hodnotu, zapíše a znázorní interval, provádí

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Matematika-průřezová témata 6. ročník

Matematika-průřezová témata 6. ročník Matematika-průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 žák umí správně zapsat desetinnou čárku, orientuje se na číselné ose celých čísel, dovede rozpoznat základní geometrické tvary a tělesa, žák správně používá

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

TEMATICKÝ PLÁN VÝUKY

TEMATICKÝ PLÁN VÝUKY STŘEDNÍ P RŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 22 TEMATICKÝ PLÁN VÝUKY Studijní obor: 18 20 M/01 Informační technologie Zaměření: Předmět: Matematika Ročník: 2. Počet hodin 3 Počet hodin celkem: 102

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor účelně a efektivně

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Matematika - Kvarta. řeší ekvivalentními úpravami rovnice s neznámou ve jmenovateli

Matematika - Kvarta. řeší ekvivalentními úpravami rovnice s neznámou ve jmenovateli - Kvarta Matematika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Seznam témat Výroková logika, úsudky a operace s množinami Základní pojmy výrokové logiky, logické spojky a kvantifikátory, složené výroky (konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence), pravdivostní tabulky,

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6.

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a proměnná - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem,

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo I. čtvrtletí 40 hodin Opakování učiva z 6. ročníku (14) Přesahy a vazby, průřezová témata v oboru

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Rovnice a nerovnice, kruhy a válce, úměrnost, geometrické konstrukce, výrazy 2 Třída: Tercie Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Ing. Joanna Paździorová

Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Ing. Joanna Paździorová Tematický plán Vyučující: Ing. Joanna Paździorová 1. r o č n í k 5 h o d i n t ý d n ě, c e l k e m 1 7 0 h o d i n Téma- Tematický celek Z á ř í 1. Opakování a prohloubení učiva základní školy 18 1.1.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 4+1 týdně, povinný ČaPO: Lomený výraz Žák: rozloží výraz na součin vytýkáním a pomocí vzorců stanoví podmínky, za kterých má lomený výraz smysl Lomený výraz Výrazy a jejich užití - výraz s proměnnou -

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

Nezbytnou součástí ústní zkoušky je řešení matematických příkladů, které student obdrží při zadání otázky.

Nezbytnou součástí ústní zkoušky je řešení matematických příkladů, které student obdrží při zadání otázky. Maturitní témata Matematika Školní rok 2016/17 Nezbytnou součástí ústní zkoušky je řešení matematických příkladů, které student obdrží při zadání otázky. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Průřezová témata Poznámky. Téma Školní výstupy Učivo (pojmy) volné rovnoběžné promítání průmětna

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Průřezová témata Poznámky. Téma Školní výstupy Učivo (pojmy) volné rovnoběžné promítání průmětna Předmět: Matematika Náplň: Stereometrie, Analytická geometrie Třída: 3. ročník a septima Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: PC a dataprojektor, učebnice Stereometrie Volné rovnoběžné promítání Zobrazí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky 1. Lineární rovnice a nerovnice a) Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou absolutní hodnota reálného čísla definice, geometrický význam, srovnání řešení rovnic s abs. hodnotou

Více

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Fyzikální chemie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Analytická chemie Chemická technologie Ochrana životního

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro nástavbové studium. varianta B 6 celkových týd.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro nástavbové studium. varianta B 6 celkových týd. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro nástavbové studium (hodinová dotace: varianta A 4 až 5 celkových týd. hodin, varianta B 6 celkových týd. hodin) Schválilo

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 7. ročník M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Očekávané výstupy předmětu

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Dodatek č. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-4-M/02 Obchodní akademie, platného od. 9. 202 - platnost dodatku je od. 9. 206 Informační a komunikační technologie je

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 M9102

Více

Maturitní zkouška z matematiky (v profilové části) Informace o zkoušce, hodnocení zkoušky, povolené pomůcky a požadavky

Maturitní zkouška z matematiky (v profilové části) Informace o zkoušce, hodnocení zkoušky, povolené pomůcky a požadavky Maturitní zkouška z matematiky (v profilové části) Informace o zkoušce, hodnocení zkoušky, povolené pomůcky a požadavky A. Informace o zkoušce Písemná maturitní zkouška z matematiky v profilové části se

Více

Vzdělávací obor matematika

Vzdělávací obor matematika "Cesta k osobnosti" 6.ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník 1. ČÍSLO A Žák používá početní operace v oboru de- Dělitelnost

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

DODATEK č. 2 ke dni 1. 9. 2013 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU PRO OBOR OBCHODNÍ AKADEMIE

DODATEK č. 2 ke dni 1. 9. 2013 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU PRO OBOR OBCHODNÍ AKADEMIE GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A EKONOMICKÁ VYŠKOV DODATEK č. 2 ke dni 1. 9. 2013 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU PRO OBOR OBCHODNÍ AKADEMIE Dodatkem jsou změněny skutečnosti, které vznikly

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 8. ročníku 4 hodiny týdně, v 9. ročníku 3

Více

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Mgr. Ladislav Zemánek 1. Fyzikální veličiny a jejich jednotky. Měření fyzikálních veličin. Zpracování výsledků měření. - fyzikální veličiny a jejich jednotky - mezinárodní

Více

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností. Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary. Odhaduje

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

Předmět: FYZIKA Ročník: 6. Ročník: 6. Látky a tělesa - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí - na konkrétním příkladu rozezná těleso a látku, určí skupenství

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky G y m n á z i u m J i h l a v a Výroky, množiny jednoduché výroky, pravdivostní hodnoty výroků, negace operace s výroky, složené výroky, tabulky pravdivostních hodnot důkazy

Více

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Fyzika Obory nástavbového studia

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Fyzika I. Gymnázium Dr.

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Fyzika I. Gymnázium Dr. školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Maturitní témata od 2013

Maturitní témata od 2013 1 Maturitní témata od 2013 1. Úvod do matematické logiky 2. Množiny a operace s nimi, číselné obory 3. Algebraické výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami 4. Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

Fyzika - Kvinta, 1. ročník - Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k učení Učivo fyzikální

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Rovnice a nerovnice, Kruhy a válce, Úměrnost, Geometrické konstrukce, Výrazy 2 Třída: Tercie Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.4.2. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Matematika a její aplikace PŘEDMĚT: Matematika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - provádí početní operace s přirozenými čísly

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Časová dotace: 6. třída 5 h, 7. třída 5 h, 8. třída 4, 9. třída 5 h Základní škola Paskov Kirilovova 330 a její aplikace pro žáky 6. až 9. ročníku napomáhá k rozvoji paměti, logického myšlení, kritickému

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (procentem) řeší aplikační úlohy

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Výstup - modeluje a zapisuje zlomkem část celku - převádí zlom na des. čísla a naopak - porovnává zlom - zlomek

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika 3. období 8. ročník Počet hodin : 144 Učební texty : J.Coufalová : Matematika pro 8.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko, J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro

Více