Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola strojnická Vsetín"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Anglický jazyk Ročník: druhý Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Poč.listů: Učitel: Mgr. Darina Halatová, Mgr. Michaela Orságová List: Bc. Jarmila Maršalíková. září Opakování učiva prvního ročníku REVISION + UNIT I. SECTION A, B G: word order in questions, present simple. - popíše letní dovolenou - vypráví jednoduché příběhy, zážitky - dokáže napsat pohled z dovolené, kamarádovi o pobytu. říjen. listopad 4. pros. T: HOLIDAYS UNIT I. SECTION C, D G: present continuous, defining relative clauses T: DIRECTIONS IN TOWN UNIT II. SECTION A, B G: past simple regular and irregular verbs, past continous T: HEALTH AND DISEASES UNIT II. SECTION C, D G: auxiliaries, verb phrases (so, because, but, although) T: ENGLISH SPEAKING COUNTRIES Great Britain upevňuje znalosti o probraných časech - orientuje se na plánu města - popisuje trasu a sám se doptá na cestu - zvládne popis cesty z domu do školy - vyhledává spoje na internetu - dovede vést dialog ve dvojici na různá situační témata (rezervace hotelu, koupě jízdenky) - dokáže správně utvořit vztažné věty - v článku o zdraví odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření - popisuje základní části lidského těla - pojmenuje základní zdravotní problémy - vyjadřuje vlastní názor o součastném životním stylu - dokáže komunikovat s lékařem - zvládne utvořit otázky s pomocnými slovesy - prokazuje faktické znalosti o Velké Británii - vyjmenuje dopravní prostředky, kterými lze cestovat ve Velké Británii - připraví prezentaci - pracuje ve skupinách s obrazovými materiály - dokáže reprodukovat krátkou nahrávku - opakuje užití budoucího času. KONTROLNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE 4.

2 5. leden Oprava. kontrolní písemné práce UNIT III. SECTION A, B G: going to, present continous, will, won t 4. - dokáže mluvit o zkušenostech z každodenního života napíše neformální dopis - upevňuje znalosti o předpřítomném čase 6. únor 7. březen 8. duben 9. květen 0. červen T:LEISURE TIME ACTIVITIES UNIT III. SECTION C, D G: will, won t, review of tense T: FASHION Poslech a práce s textem s využitím audiovizuálních pomůcek Dialog v obchodě UNIT IV. SECTION A, B G: present perfect simple (yet, already, just) T: WEATHER UNIT IV. SECTION C, D G: comparatives- as as, less than, superlatives T: ENGLISH SPEAKING COUNTRIES The USA UNIT V. SECTION A, B G: uses of the inifinite, verb+ing Konverzace, videoprogram, songs UNIT V. SECTION C, D G:have, don t have to, must, mustn t prepositions of movement. KONTROLNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE rozumí konverzaci v obchodě a cenám - sdělí hlavní myšlenky a informace z textu o módě - pojmenuje základní druhy oblečení při různých příležitostech - domluví se při nákupu v prodejně - zboží v obuvi a v textilu - procvičuje srovnávací vazby - rozumí předpovědi počasí na dané úrovni (poslech z audiovizuální nahrávky) - sděluje informaci týmu - písemně zaznamenává myšlenky a údaje z textu a projevů jiných lidí - orientuje se v textu o USA - podává informaci o USA - popisuje významná města USA - připraví krátkou prezentaci o USA - umí pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích - rozumí textu a písemně doplňuje chybějící informace - diskutuje o shlédnutém filmu s ostatními - dovede pohotově reagovat na projevy jiných - sebehodnocení - reaguje adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, umí přijímat kritiku i radu - zvládne dvě pololetní hodinové písemné práce Schválila dne: ředitelka školy předsedkyně sekce

3 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Biologie a základy ekologie Ročník: druhý Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Počet listů: Učitel: RNDr. Miroslava Pospíšilíková List č.:. Plán učiva, opakování.. BIOLOGIE ČLOVĚKA. část. Trávicí soustava. Metabolismus. 4 5 Popíše základní části trávicí soustavy, vysvětlí postup trávení potravy. Výživa lidstva, vegetariánství. 6 Zhodnotí současné a budoucí možnosti pro výživu lidstva a její složení, vysvětlí význam zdravé výživy. Znečištění vody a půdy. 8 Uvede hlavní faktory snižování kvality vody a půdy a způsoby řešení.. Vylučovací soustava. Kůže. Popíše stavbu a funkci ledvin, uvede nemoci vylučovací soustavy. Vyjmenuje části kůže, vysvětlí tělesnou termoregulaci. Odpady. Exkurze na recyklaci odpadu ve Vsetíně. Objasní problematiku odpadů vzniklých činností člověka.. Nervová soustava. 4 6 Popíše neuron a jeho funkci, vysvětlí princip reflexů, vyjmenuje části CNS a jejich funkci Hormonální regulace. 8 Vyjmenuje endokrinní žlázy a příklady hormonů, na příkladu vysvětlí princip řízení..4 Smyslové orgány. Mechano- a chemoreceptory, ucho, oko. 5 Uvede zdroje našich smyslů, popíše stavbu ucha a oka. Zvukové a světelné znečištění. 4 Vysvětlí vliv hluku na člověka a životní prostředí. Objasní zásady správného osvětlování a vliv přemíry světla na životní prostředí..5 Rozmnožování člověka. 4 8 Popíše rozmnožovací soustavu ženy a muže. Objasní mechanismus oplození. Vysvětlí podstatu interrupce, antikoncepce, neplodnosti. Populační exploze. 9 Uvede hlavní příčiny přírustku obyvatel v rozvojových zemích. Období vývoje člověka. Charakterizuje nitroděložní vývoj jedince, dětství, dospívání, dospělost, stáří. Vztahy mezi lidmi. Objasní principy manželství a rodičovství, zdůvodní vztahy ke starým lidem. Zdraví a nemoc. Uvede principy zdravého životního stylu a jeho význam.. LABORATORNÍ CVIČENÍ 4 Provádí experimenty a měření, zpracovává a vyhodnocuje údaje. Schválil dne :. ředitelka školy... předseda sekce

4 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Český jazyk, literatura a umění Ročník: druhý Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Poč.listů: Učitel: Mgr. M. Trčková List :. Opakování a doplnění učiva. ročníku Světový a český romantismus Česká literatura 40. a 50. let 9 století Kulturní atmosféra doby, umění. Počátky realismu v české literatuře Karel Havlíček Borovský Božena Němcová a ostatní autoři tohoto období Kultura mluveného projevu. Nonverbální komunikace Dialog, monolog Slohový útvar charakteristika. slohová práce, oprava slohové práce 4. Kritický realismus ve světové literatuře Realismus v umění Ruský a polský realismus 5. Kritický realismus v ostatních evropských literaturách: Francie, Anglie Naturalismus 6. Administrativní styl Úřední korespondence a útvary: životopis, žádost, reklamace Ústní vyjadřování při oficiálním styku 7. Slohový útvar popis odborný, prostý, umělecký. slohová práce, oprava slohové práce 8. Literární skupiny 9. století v české literatuře Májovci, ruchovci a lumírovci 9. Kritický realismus v české literatuře Vesnický román a povídka Poznámky Prokop: Literatura 9. a počátku 0. století, Prokop: Čítanka k dějinám literatury 9. a počátku 0. století Volí prostředky a způsoby vhodné pro splnění aktivit, využívají zkušenosti a vědomosti nabyté dříve Metody: diskuse, samostudium a samostatná práce, domácí úkoly. Fucimanová: Sloh Žáci si uvědomí hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mají k nim vytvořen pozitivní vztah; Rozpoznávají základní rysy výrazného individuálního stylu autora. Metody: práce s médii, využití prostředků ICT, budou uplatňovány i výše zmíněné metody Žáci se vyjadřují a vystupují v souladu se zásadami kultury projevu a chování. Metody: domácí práce, skupinová i samostatná práce, dialog, rozvíjení tvořivosti a vynalézavosti. Metody: studijní čtení a práce s textem, aktivní účast v diskusích, formulování a obhajování názorů a respektování názorů druhých. Spolupráce při řešení problémů s jinými lidmi, využití různých zdrojů ICT. Metody: skupinová práce, prezentace vlastní četby a zhlédnutých filmů. Aktivně se účastní diskusí, kde prezentují své názory. Využití zkušeností a vědomostí dříve nabytých. S porozumění poslouchali mluvené projevy, vyjadřovali se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných, vhodně se prezentovali Zpracovávají v písemné i mluvené formě texty na běžná i odborná témata, rozvíjení tvořivosti, formulují své myšlenky srozumitelně a souvisle. Metody:Využití zkušeností a vědomostí dříve nabytých. Žáci si uvědomí hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mají 85. k nim vytvořen pozitivní vztah Metody: samostudium, domácí úlohy, práce s texty, prezentování vlastních referátů, skupinová práce

5 Historická próza Realistické drama generace Národního divadla, umění Shrnutí a opakování tematických celků Žáci si uvědomí hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mají k nim vytvořen pozitivní vztah; Rozpoznávají základní rysy výrazného individuálního stylu autora. Metody: domácí práce, samostudium, kolektivní hry. Schválila dne:.. ředitelka školy... předsedkyně sekce

6 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Deskriptivní geometrie Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Počet listů: Učitel: Mgr. Jarmila Panáčková List : Poř. Počet Hod. Kompetence, metody a formy výuky, Tématický celek číslo hodin kumul. poznámky. ÚVOD DO DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE -se seznámí s úlohou a významem Vývoj, úloha a význam deskriptivní geometrie deskriptivní geometrie, s možností Metoda a organizace práce v předmětu jejího využití v praxi - získává pozitivní vztah k učení a vzdělávání. ZÁKLADNÍ POJMY ZE STEREOMETRIE rozumí odborným pojmům, sám se Základní útvary prostoru a označování 4 vyjadřuje v odborné terminologii Základní stereometrické věty 6 -definuje a modeluje bod, přímku, Vztahy mezi přímkami 8 rovinu v prostoru, Určení roviny, vztahy mezi rovinami 0 -seznámí se se základními Vzájemná poloha přímky a roviny stereometrickými větami, Pravoúhlé soustavy souřadnic 4 samostatně je interpretuje, vysvětlí Cvičení 4 8 a modeluje na příkladech -vyhodnocuje vzájemnou polohu mezi přímkami, situace modeluje např. pomocí tužek, seznamuje se s nevlastním bodem -znázorňuje rovinu pomocí např. sešitu či pravítka, zkoumá vzájemnou polohu dvou rovin, tří rovin a dochází k závěrům. METRICKÉ VLASTNOSTI 5 - užívá pojem metrika, uvědomuje Úhel přímek v prostoru 0 si rozdíl mezi úhlem a odchylkou Kolmé přímky. Kolmost přímky a roviny přímek v prostoru a v rovině Odchylka, úhel dvou rovin. Roviny k sobě kolmé 4 - připomíná si míru stupňovou a Odchylka přímky od roviny 6 obloukovou, opakuje si Vzdálenost bodů, přímek a rovin 8 konstrukci základních úhlů pomocí Souměrnost podle roviny. Shodnost v prostoru 0 kružítka a pravítka Cvičení -definuje, kdy jsou přímky k sobě vzájemně kolmé a osvojí si kritérium kolmosti přímky a roviny - modeluje odchylku dvou rovin, zvláštní polohy rovin, seznamuje se s prostorovým postupem určení odchylky dvou rovin 4. ZÁKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE 6 - seznamuje se s principy Principy a druhy promítání 4 promítání, pojmem průmětna, Základy pravoúhlého promítání 6 směr promítání, promítací přímka - osvojuje si pravoúhlé promítání, promítání bodu, přímky, roviny, rovinných útvarů Strana (celkem )

7 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Deskriptivní geometrie Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Počet listů: Učitel: Mgr. Jarmila Panáčková List : 5. PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ NA DVĚ PRŮMĚTNY seznamuje s Mongeovou Popis zobrazovací metody, sdružení průměten 9 Promítání bodů a přímek. Úsečka 4 - Přímka ve zvláštních polohách k průmětnám nebo ose 45 x - Dvě přímky 47 Průměty roviny 49 - Stopy roviny 5 - Hlavní a spádové přímky 5 - Bod, přímka a obrazec v rovině 55 - Zvláštní polohy rovin 57 Dvě různoběžné roviny 59 Rovnoběžné roviny 6 Přímka a rovina 6 - Průsečík přímky s rovinou 66 - Přímka rovnoběžná s rovinou 69 - Přímka kolmá k rovině. Rovina kolmá k přímce 7 - Cvičení 75 projekcí, promítání na půdorysnu a nárysnu, sám si průmětny modeluje např. pomocí sešitu, osvojuje si rozdělení prostoru na kvadranty - konstruuje bod v prostoru ze sdružených průmětů, tj. z jeho půdorysu a nárysu a opačně, - opakuje si a modeluje vzájemnou polohu dvou přímek a znázorňuje jejich sdružené průměty - modeluje rovinu vzhledem k průmětnám, uvědomuje si průsečnice této roviny s půdorysnou a nárysnou a označuje je stopami roviny - definuje hlavní a spádové přímky roviny, vše vidí na modelu nebo v počítačovém zpracování 6. PRŮMĚTY ROVINNÝCH ÚTVARŮ A HRANATÝCH TĚLES 6 0 Sklápění a otáčení 76 Otáčení rovinných útvarů. Afinita 78 - Mnohoúhelník v obecné poloze 80 - Úhel dvou přímek 8 - Úhel přímky s rovinou 84 - Úhel dvou rovin 86 - Cvičení 88 Hranol n-boký - Řez hranolu rovinou 90 - Průsečík přímky s hranolem 9 - Cvičení 94 Jehlan - Řez jehlanu rovinou 96 - Průsečík přímky s jehlanem 98 Sítě hranatých těles 0 7. OPAKOVÁNÍ 0 - seznamuje s principem sklápěním rovin a útvarů v nich, otáčení rovin - ovládá prostorovou afinitu a kolineaci, které aplikuje v rovině - sestrojuje mnohoúhelníky v rovině pomocí otáčení, opakuje si konstrukce základních mnohoúhelníků - sestrojuje n-boký hranol a n- boký jehlan v půdorysu a nárysu, postupuje od úloh jednodušších, kdy podstava leží v některé z průměten, k úlohám složitějším - provádí řez hranolu (jehlanu) rovinou a hledá průsečík přímky s hranolem (jehlanem) znázorňuje sítě obou těles Schválil 8.srpna 0. ředitelka školy předseda sekce Strana (celkem )

8 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Fyzika Ročník: druhý Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Poč.listů: 6 Učitel: RNDr. Jiří Homolka List :. Molekulová fyzika a termika 7 Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn - chápe a používá pojem ideální plyn jako fyzikální model, zná rozdíl mezi ideálním a reálným plynem Stavová rovnice ideálního plynu 4 - charakterizuje stav ideálního plynu a jeho změnu pomocí stavové rovnice Tepelnmé děje v plynech charakterizuje jednoduché tepelné děje v plynech slovně i vztahem mezi stavovými veličinami, graficky zakreslí průběh děje, chápe souvislost mezi stavovou rovnicí a zákony pro děje izobarický, izochorický a izotermický - chápe adiabatický děj a jeho praktické užití - s pochopením popíše ideální tepelný stroj a zná podmínky pro práci plynu - chápe pojem. věta termodynamiky se všemi souvislostmi Druhý termodynamický zákon 9 - chápe. větu termodynamiky a charakterizuje perpetum mobile druhého druhu Tepelné motory - zná rozdělení a užití tepelných motorů a chápe souvislosti s tepelnými ději Struktura a vlastnosti pevných látek 9 Krystalická mřížka, její poruchy, typy vazeb 4 - zná základní typy krystalických vazeb a jejich základní poruchy Deformace pevného tělesa, Hookův zákon popíše strukturu a vlastnosti pevné látky z hlediska molekulové fyziky,

9 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Fyzika Ročník: druhý Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Poč.listů: 6 Učitel: RNDr. Jiří Homolka List : uvádí základní příklady deformací pevných látek - umí aplikovat v příkladech Hookův zákon na pojmech mez pevnosti a pružnosti, koeficientu bezpečnosti a dovolenému napětí - vysvětlí závislost změny rozměrů pevné látky na změně teploty - aplikuje teplotní roztažnost při konstrukci technických děl Teplotní roztažnost pevných látek - aplikuje teplotní roztažnost při konstrukci technických děl Struktura a vlastnosti kapalin 8 - popíše strukturu a vlastnosti látky a kapaliny z hlediska molekulové fyziky, vysvětlí vlastnosti povrchové vrstvy kapaliny - bezpečně popíše jednotlivé změny skupenství v Q / t diagramu - popíše závislost změn skupenství na teplotě - - nakreslí a popíše fázový diagram Povrchová síla, napětí a energie kapaliny - vysvětlí pojem povrchové napětí a umí jej vysvětlit na příkladech z přírody a technické praxe Kapilarita 6 - pochopí jev kapilární elevace a deprese - umí vysvětlit chování kapaliny u stěny nádoby - zná praktické důsledky a využití tohoto jevu Teplotní objemová roztažnost kapalin 8 - aplikuje roztažnost kapalin v technické praxi Laboratorní práce č. určení povrchového napětí kapaliny 9 - chápe podstatu skládání pohybů a řeší úlohy - aktivně užívá získaných vědomostí a dovedností - spolupracoje při řešení problému s jinými lidmi( týmové řešení).

10 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Fyzika Ročník: druhý Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Poč.listů: 6 Učitel: RNDr. Jiří Homolka List : Změny skupenství látek 8 Fázové přeměny 4 - bezpečně popíše jednotlivé změny skupenství v Q / t diagramu - popíše závislost změn skupenství na teplotě - - nakreslí a popíše fázový diagram Fázový diagram 5 Laboratorní práce č. určení měrného skupenského tepla tání 6 - aktivně užívá získaných vědomostí a dovedností - spolupracoje při řešení problému s jinými lidmi( týmové řešení). Laboratorní práce č. určení měrného skupenského tepla varu 7 - aktivně užívá získaných vědomostí a dovedností - spolupracuje při řešení problému s jinými lidmi( týmové řešení).. Mechanické kmitání a vlnění Kmitavý pohyb 9 Kmitavý harmonický pohyb 9 - zná z praxe příklady periodicky se opakujících pohybů - vysvětlí podmínky, za kterých dochází ke kmitům vlastním, tlumeným, netlumeným, nuceným - chápe princip vazby a rezonance a dokáže ji vysvětlit na jevech z technické praxe umí použít princip superpozice Kinematika harmonického kmitavého pohybu 4 - chápe souvislost harmonického pohybu s pohybem po kružnici, sestrojí graf závislosti okamžité výchylky na čase, sestaví rovnici kmitavého pohybu a dokáže z ní najít charakteristické hodnoty - Dynamika harmonického kmitavého pohybu 4 - vysvětlí příčinu kmitání jednoduchých oscilátorů (těleso na pružině, kyvadlo), aplikuje zákon zachování energie

11 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Fyzika Ročník: druhý Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Poč.listů: 6 Učitel: RNDr. Jiří Homolka List : - ověří si měřením vztahy pro T a f matematického kyvadla a tělesa na pružině, dokáže z těchto vztahů spočítat gravitační zrychlení Nucené kmitání, rezonance 45 - vysvětlí podmínky, za kterých dochází ke kmitům vlastním, tlumeným, netlumeným, nuceným - chápe princip vazby a rezonance a dokáže ji vysvětlit na jevech z technické praxe - umí použít princip superpozice - aktivně užívá získaných vědomostí a dovedností v technických Laboratorní práce č.4 doba kmitu matem. kyvadla, tuhost pružiny Mechanické vlnění předmětech 46 - aktivně užívá získaných vědomostí a dovedností spolupracuje při řešení problému s jinými lidmi( týmové řešení Příčné a postupné vlnění 47 - vysvětlí souvislost mezi kmitáním a vlněním, popíše vznik vlnění v látkovém prostředí, rozlišuje příčné a podélné vlnění v bodové řadě, vlnění postupné a stojaté - popíše šíření vlnění v látkovém prostředí Rovnice vlnění, skládání vlnění,stojatá vlna zná rovnici postupného vlnění, dokáže ji sestavit ze zadaných hodnot a naopak, ze zadané rovnice určí potřebné hodnoty veličin - nakreslí graf výsledného vlnění při skládání dvou vlnění postupujících stejným směrem - zná podmínky pro vznik interferenčního maxima a minima Huygensův princip 5 - zná obsah Huygensova principu, aplikuje jej při vysvětlení odrazu, lomu a ohybu vlnění

12 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Fyzika Ročník: druhý Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Poč.listů: 6 Učitel: RNDr. Jiří Homolka List : - zakreslí kulovou a rovinnou vlnoplochu a paprsky, zkonstruuje výslednou vlnoplochu jako obálku všech elementárních vlnoploch užívá zákon odrazu a lomu při řešení jednoduchých úloh Zvuk a jeho vlastnosti ví, které mechanické vlnění označujeme jako zvuk, uvádí příklady využití ultrazvuku - zná příklady zdrojů zvuku, zná základní charakteristiky (výšku, barvu, intenzitu) - vymezí rozsah intenzit zvuku, které slyší lidské ucho, zná důvody a způsoby ochrany proti hluku - umí popsat základní zdroje zvuku - využívá ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí Laboratorní práce č. 5 měření intenzity zvuku 58 aktivně užívá získaných vědomostí a dovedností spolupracuje při řešení problému s jinými lidmi( týmové řešení 4. Elektrické pole Elektrický náboj, Coulombův zákon zná vlastnosti a chování elektricky nabitých těles, zná silové účinky mezi nabitými tělesy - zná formulaci Coulombova zákona, umí tento vztah interpretovat a používá jej pro výpočty silového působení mezi náboji Intenzita el.pole 64 - popisuje elektrické pole graficky pomocí siločar a kvantitativně pomocí intenzity elektrického pole a elektrického potenciálu srovnává popis elektrického a gravitačního pole Elektrický potenciál a napětí 67 - dovede definovat pojem elektrický

13 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Fyzika Ročník: druhý Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Poč.listů: 6 Učitel: RNDr. Jiří Homolka List : Laboratorní práce č. 6 měření el. napětí a proudu potenciál a napětí 68 aktivně užívá získaných vědomostí a dovedností spolupracuje při řešení problému s jinými lidmi( týmové řešení Vodiče a izolanty v el. poli 70 - definuje kapacitu vodiče a kapacitu deskového kondenzátoru, vysvětlí funkci kondenzátoru, umí vypočítat kapacitu deskového kondenzátoru - rozlišuje mezi sériovým a paralelním zapojením kondenzátoru, řeší jednoduché úlohy s kondenzátory vysvětlí mechanismus vzniku elektrického proudu, má základní představu o materiálech schopných vést elektrický proud Elektrický proud v látkách 7 - Vznik el.proudu 7 - určí elektrický odpor kovového vodiče, rozlišuje mezi paralelním a sériovým zapojením - zná závislost odporu na teplotě - zná základní prvky elektrického obvodu, nakreslí jednoduché schéma Elektrický proud v kovech 74 - určí elektrický odpor kovového vodiče, rozlišuje mezi paralelním a sériovým zapojením - Ohmův zákon, el. odpor, formuluje Ohmův zákon pro část elektrického obvodu i pro celý elektrický obvod, zapíše jej matematicky, řeší úlohy o výpočtu napětí, proudu či odporu - změří napětí a proud, vysvětlí pokles napětí při zatížení zdroje, vysvětlí vznik zkratu - používá příslušné jednotky Laboratorní práce č.7 měření Voltampérových charakteristik spotřebičů 79 aktivně užívá získaných vědomostí a dovedností spolupracuje při řešení

14 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Fyzika Ročník: druhý Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Poč.listů: 6 Učitel: RNDr. Jiří Homolka List : a jejich spotřeby el. energie problému s jinými lidmi( týmové řešení Závislost odporu na teplotě, supravodivost 8 - zná závislost odporu na teplotě - umí vysvětlit jev supravodivost Laboratorní práce č. 8 Určení závislosti 8 odporu vodiče na teplotě Spojování odporů, Kirhoffovy zákony 85 - umí řešit obvody elektrického proudu pomocí Kirchhoffových zákonů Elektrická práce a výkon v obvodech Stejnosměrného proudu 87 - zná vztahy pro elektrickou práci a výkon a řeší jednoduché úlohy Proud v elektrolytu, plynu a vakuu 6 Vedení proudu v kapalinách 88 - popíše jev disociace molekul - dovede vysvětlit pojem elektrolýza a rozumí jejímu využití v technické praxi Faradayův zákon elektrolýzy 90 - dovede vysvětlit pojem elektrolýza a rozumí jejímu využití v technické praxi - zná Faradayovy zákony elektrolýzy Vedení el. proudu v plynech 9 - popíše jev disociace molekul - rozumí fyzikálnímu principu vedení proudu v plynu a dovede na příkladech z technické praxe vysvětlit jeho využití Samostatný a nesamostatný výboj 9 - zná Ohmův zákon pro plyny - popíše samostatný a nesamostatný výboj v plynu - zná princip TV obrazovky a pojem emise elektronů Emise elektronů, obrazovka 94 - zná princip TV obrazovky a pojem emise elektronů Polovodiče zná fyzikální princip polovodiče - rozliší vlastní a příměsová vodivost - definuje polovodič typu P a N - popíše bezpečně činnost základních polovodičových prvků / dioda, tranzistor, tyristor / zná využití polovodičů v technické

15 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Fyzika Ročník: druhý Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Poč.listů: 6 Učitel: RNDr. Jiří Homolka List : praxi Schválil dne : ředitelka školy... předseda sekce

16 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Chemie Ročník: druhý Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Počet listů: Učitel: RNDr. Miroslava Pospíšilíková List č.:. Plán učiva, opakování názvosloví. Zapíše vzorce známých sloučenin z. ročníku.. ANORGANICKÁ CHEMIE. část. Opakování kovy. Uvede hlavní vlastnosti kovů, jejich výrobu, vysvětlí podstatu koroze. Kovy s-bloku: Na, K, Mg, Ca. 6 Popíše společné vlastnosti kovů a použití jejich sloučenin.. Kovy p-bloku: Al, Sn, Pb a jejich sloučeniny. 4 0 Popíše společné vlastnosti kovů a použití jejich sloučenin.. D- a f- prvky. Obecná charakteristika. Charakterizuje přechodné prvky. Chrom, mangan a jejich sloučeniny. Popíše společné vlastnosti kovů a použití. Názvosloví koordinačních sloučenin. 5 Vysvětlí pojem koordinační sloučeniny, vytvoří jejich vzorec a název, uvede jejich význam. Prvky triády železa a jejich sloučeniny. 8 Vyjmenuje prvky a jejich užití, zvl. vlastnosti a výrobu Fe a jeho zpracování. Prvky skupiny mědi. 0 Popíše společné vlastnosti kovů a použití jejich sloučenin, vysvětlí princip černobílé fotografie. Prvky skupiny zinku. Popíše společné vlastnosti kovů a použití jejich sloučenin, uvede jejich toxicitu. Opakování. Charakterizuje kovy a vlastnosti a použití nejdůležitějších z nich.. ZÁKLADY CHEMICKÉ ANALÝZY 4 Metody analytické chemie. 4 7 Vysvětlí princip hlavních analytických metod a jejich užití v praxi, popíše polarografii. 4. CHEMICKÉ REAKCE A VÝPOČTY Typy chemických reakcí v anorganické chemii. 8 Charakterizuje podstatu reakcí anorganických sloučenin. Chemické rovnice, iontový zápis. 0 Zapíše chemické reakce rovnicemi úplnými i iontovými. Reakce protolytické, neutralizace. Vysvětlí podstatu neutralizace, uvede příklady v praxi a ŽP. Výpočet ph. Definuje ph, provádí výpočty ph roztoků. Redoxní reakce úplné a iontové. 4 Provádí úpravu jednoduchých i složitějších redoxních rovnic. Chemické výpočty. 6 Prakticky provádí základní chem. výpočty. Chemické rovnováhy. 7 Vysvětlí pojem chem. rovnováha a princip jejího ovlivňování na příkladech. Opakování. 8 Zapíše průběh chem. reakce a vysvětlí podstatu reakcí, řeší praktické úlohy. 5. ZÁKLADY ORGANICKÉ CHEMIE Úvod do organické chemie Složení organických sloučenin. 40 Charakterizuje organické látky, uvede jejich druhy, vyjmenuje hlavní prvky v org. látkách. Vzorce organických sloučenin. Modely molekul. 4 Zapíše org. látku různými vzorci, vytvoří

17 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Chemie Ročník: druhý Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Počet listů: Učitel: RNDr. Miroslava Pospíšilíková List č.: stavebnicový model molekuly. Klasifikace organických sloučenin. 4 Rozdělí organické látky z různých hledisek. Izomerie. 4 Vysvětlí pojem izomerie, uvede její druhy. Reakce organických sloučenin 45 Charakterizuje podstatu reakcí org. sloučenin. Přírodní zdroje organických sloučenin. 47 Uvede fosilní a recentní zdroje org. látek. Biomasa a její zpracování. Fytopaliva, bionafta, biolih 49 Definuje biomasu a způsoby jejího využití, uvede negativní stránky využití biomasy. 5. Uhlovodíky Alkany a cykloalkany. Názvosloví. 4 5 Charakterizuje alkany, tvoří jejich vzorce, uvede nejdůležitější zástupce. Alkeny. Polymerace. 55 Charakterizuje alkeny, definuje polymeraci a její použití. Alkadieny. Kaučuky. Exkurze Gumárny Zubří. 57 Charakterizuje alkadieny, uvede druhy kaučuků a jejich výrobu. Alkiny. 59 Popíše alkiny a jejich využití. Aromatické uhlovodíky. 6 Charakterizuje areny, uvede jejich rozdělení, využití v praxi a toxicitu. Opakování. 6 Přehledně popíše skupiny org. látek a vlastnosti a využití důležitých zástupců. 5. Deriváty uhlovodíků 6 Halogenderiváty. Freony. 64 Uvede vzorce, vlastnosti a použití zástupců, popíše negativní vliv na ŽP. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků. Alkoholy. 67 Charakterizuje alkoholy, uvede přehled důležitých zástupců, vysvětlí alkoholismus. Fenoly. 69 Charakterizuje fenoly, uvede přehled důležitých zástupců. Ethery. 70 Definuje ethery a uvede použití zástupců. Aldehydy a ketony. Polykondenzace. 7 Charakterizuje obě skupiny derivátů, uvede přehled důležitých zástupců, definuje polykondenzaci a její použití. Karboxylové kyseliny. 76 Uvede přehled karboxylových kyselin, vzorce, vlastnosti a použití důležitých zástupců. Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin. Estery, amidy, nitrily. Hydroxy- a aminokyseliny. 5 8 Vyjmenuje hlavní skupiny derivátů karb. kyselin a uvede jejich důležité zástupce. Definuje optickou aktivitu. Deriváty kyseliny uhličité. Fosgen. Močovina. 8 Uvede zástupce a jejich použití. Dusíkaté deriváty. 84 Uvede zástupce a jejich použití. Popíše toxické účinky aminů, využití při výrobě plastů. Sirné deriváty. 85 Uvede zástupce a jejich použití. Organické sloučeniny fosforu a křemíku. 86 Uvede zástupce a jejich použití při výrobě pesticidů, BOL a silikonů. Heterocyklické sloučeniny. 88 Definuje skupinu látek, uvede zástupce a jejich použití. 6. LABORATORNÍ CVIČENÍ 4 0 Prakticky provádí vybrané laboratorní metody a typické reakce organických sloučenin.

18 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Chemie Ročník: druhý Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Počet listů: Učitel: RNDr. Miroslava Pospíšilíková List č.: Schválil dne :. ředitelka školy... předseda sekce

19 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu: Informační a komunikační technologie Ročník: druhý Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Poč.listů: Učitel: Ing. R. Rodková List :. Tabulkový procesor 6 Principy a oblasti použití tabulkových procesorů. Struktura tabulek, typy a vkládání dat. Tvorba a editace tabulek. Tvorba a editace grafů. Vzorce, absolutní a relativní adresování, vlastní a vestavěné matematické funkce. Podmíněné formátování buněk. Vyhledávání, filtrování, a třídění dat. Tisk a předtisková příprava. Seznamy dat a kontingenční tabulky. Export a import dat, spolupráce a propojení s dalšími aplikacemi a s internetem rozumí funkci, principům a využití tabulkového procesoru - používá na uživatelské úrovni tabulkový procesor - vkládá do tabulek data různých typů a upravuje jejich formát - vytváří vzorce, používá funkce (včetně tvorby vlastních) - vyhledává, filtruje a třídí data - vytváří a edituje tabulky - vytváří a edituje grafy - připravuje výstupy pro tisk a tiskne je - vkládá do tabulek objekty jiných aplikací. Počítačové viry 0 Počítačové viry, definice, šíření, projevy Antivirové programy a jejich rozdělení Další škodlivé kódy na počítači SPAM v elektronické poště, způsoby ochrany chápe problematiku počítačových virů a škodlivých programů - používá antivirové programy a další nástroje pro ochranu počítače. Počítačová grafika 40 Základní terminologie z oblasti počítačové grafiky, rastrová a vektorová grafika, barevné modely (RGB, CMY, CMYK). Základní typografická pravidla. Vektorová grafika Corel Draw Načítání grafických objektů, editace. Psaní a editace textu, uložení textu na křivku. Prostorové zobrazení, tisk. Návrh grafického objektu (vizitka, plakát). Převod rastrové grafiky na vektorovou křivkování. Samostatná práce, test umí se orientovat v základní terminologii počítačové grafiky - rozumí principům zpracování grafických informací na počítači - tvoří grafiku na základní uživatelské úrovni, upravuje a konvertuje ji za pomoci odpovídajících softwarových nástrojů - vytváří vektorovou grafiku za pomocí doporučených programů - upravuje rastrovou grafiku a vytváří koláže dle potřeby

20 List: Photoshop rastrová grafika ovládání, možnosti. Editace grafiky (ořezání, rozlišení, jas a kontrast ). Práce s textem, možnosti a úpravy. Vytváření koláží, filtry a retušování. Samostatná projekt dle zadání, test zná běžné typy grafických formátů a jejich vlastnosti, umí volit vhodné formáty grafických dat a nástroje pro práci s nimi - umí ukládat grafická data pro tisk a vystavení na internetu 4. Počítačové sítě 0 Základní terminologie z oblasti počítačových sítí. Síťové operační systémy. Charakteristika a klasifikace počítačových sítí LAN, MAN, WAN. Topologie počítačových sítí, technická infrastruktura. Ochrana a správa dat v síti, správa počítačových sítí, vytváření a propojování počítačových sítí orientuje se v základní terminologii v oblasti počítačových sítí - rozumí technické infrastruktuře - umí na uživatelské úrovni spravovat počítačové sítě 6. Databáze 8 Základní terminologie z oblasti relačních databází. Struktura, funkce a princip databáze, její modifikace, záznam, položka. Návrh databáze, její založení, vkládání dat, import a export dat. Relace mezi tabulkami, jejich typy, pravidla tvorby a použití. Vyhledávací dotazy, filtrování dat. Formuláře a sestavy, vytváření, použití. Samostatná tvorba zadané databáze porozumí základním pojmům, pochopí principy databází - pracuje s kancelářským databázovým software na uživatelské úrovni - orientuje se v oblastech použití relačních databázích - realizuje jednoduchou relační databázi se všemi typy relací - umí databázi třídit, filtrovat, vyhledávat v ní a provádět v ní výpočty - vytváří vstupní formulář a výstupní sestavu, - vytváří dotazy různého typu Schválil dne: ředitelka školy... předseda sekce

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu S platností od 1. září 2012 dochází ke změně učebního plánu ŠVP Škola v pohybu pro nekmenové sportovce v rámci sportovní třídy z důvodu realizace

Více

Učební osnovy 2. stupeň

Učební osnovy 2. stupeň Učební osnovy 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA 8 OSTRAVA-PŘÍVOZ Motto Když nevíte, kam jdete, tak vás

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011 2 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Příloha č.2 Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO GYMNÁZIA, S. R. O., ŘÍČANY Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Osnovy - 2.stupeň ZŠ Ilji Hurníka, čj. 356/07, vydáno 29.8.2007 Aktualizováno k 1.9.2013 1 Obsah 2.1.1 Český

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu Škola pro všechny ze dne 1. 9. 2011 Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: 1.

Více

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4. Učební osnovy 4.1. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými

Více

Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky

Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Na Hradě 90 Hradec Králové Hodinová dotace daného předmětu v jednotlivých ročnících Vyučovací

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

5.11. Povinně volitelné a nepovinné předměty. 5.11.1. Povinněvolitelné předměty s hodinovou dotací. Volitelné předměty. 5.11.1.1.

5.11. Povinně volitelné a nepovinné předměty. 5.11.1. Povinněvolitelné předměty s hodinovou dotací. Volitelné předměty. 5.11.1.1. 5.11. Povinně volitelné a nepovinné předměty 5.11.1. Povinněvolitelné předměty s hodinovou dotací 5.11.1.1. Charakteristika Volitelné předměty a) Charakteristika vzdělávacího oboru Od 7. ročníku nabízíme

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR MATEMATIKA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR MATEMATIKA 5.2 5.2.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA: Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího oboru Matematika

Více

PODNIKÁNÍ. Školní vzdělávací program pro obor. Identifikační údaje:

PODNIKÁNÍ. Školní vzdělávací program pro obor. Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro obor PODNIKÁNÍ Identifikační údaje: Název instituce : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 10, Weilova 4 Zřizovatel: Název ŠVP : Kód a název oboru : Hlavní

Více

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) Verze 1 z 29. 03. 0007 Platnost od 1.9. 2007 Obsah 1. Identifikační

Více

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.8 Fyzika 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 5. 8. ročníku osmiletého studia a 1. 4. ročníku studia čtyřletého.

Více

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast je založena především na aktivních činnostech žáků, pracuje s matematickými objekty, užívá matematické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/7/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AUTOMECHANIK OBOR VZDĚLÁNÍ MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23-68-H/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4

Více

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 8. ročník: Žáci mají 2 hodiny volitelných předmětů. Každý předmět je zastoupen jednou hodinou týdně. Jsou vytvořeny dvě skupiny

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika 2.stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni základního vzdělávání je nutné v matematice pokračovat v budování základů matematické gramotnosti.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3. obdobích základního vzdělávání v oboru Matematika.

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku

Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří mezi přírodní vědy. Žáky vede k pochopení, že fyzika je součástí každodenního života a je

Více