MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav fyziky kondenzovaných látek. BAKALÁRSKA PRÁCE Povrchový plasmon - optimalizace kovové vrstvy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav fyziky kondenzovaných látek. BAKALÁRSKA PRÁCE Povrchový plasmon - optimalizace kovové vrstvy"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav fyziky kondenzovaných látek BAKALÁRSKA PRÁCE Povrchový plasmon - optimalizace kovové vrstvy Michala Henzlová Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. 2008

2 Ráda bych poděkovala prof. RNDr. Eduardu Schmidtovi, CSc. za odborné vedení a rady při řešení problémů. Dále bych ráda poděkovala Ing. Stanislavu Valendovi za přípravu vzorků, RNDr.Aloisi Nebojsovi za pomoc při technickém zabezpečení experimentu a Silvii Bernatové za to, že mi pomohla se s experimentem vypořádat. Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci napsala samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů. V Brně dne Michala Henzlová

3 Zadání bakalářské práce: Úkolem je optimalizovat parametry tenké kovové vrstvy pro konstrukci biodetektoru, který pracuje na principu povrchového plazmonu. Jedná se o variantu s konstantní vlnovou délkou a závislostí na úhlu dopadu v různých variantách.

4 Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou povrchového plazmonu. Jedná se o jev, který může nastat při dopadu polarizovaného světla na rozhraní dielektrika a kovu. Práce je zaměřena na výpočet parametrů takové kovové vrstvy, která bude vhodná pro aplikaci povrchového plazmonu jako biodetektoru. Výpočet je založen na výpočtu Fresnelových koeficientů. Byly určeny optimální tloušťky dostupných kovů. Dále byly vypočítány parametry teoretické optimální vrstvy. Klíčová slova: povrchový plazmon, Fresnelovy koeficienty, tenká vrstva, kov Abstract: The thesis deals with issue of surface plasmon polariton. The surface plasmon polariton is a phenomenon which may occur by an impact of polarized light into dileletric - metal interface. The thesis deals with computing of parameters of an optimal metal layer for an application as a biodetector. The calculation is based on computation with Fresnel. In the thesis the optimum thickness of real metal layers was determined. Parameters of theoretically ideal metal layer was calculated. Keywords: surface plasmon polariton, Fresnel coefficients, thin layer, metal

5 Obsah Úvod 3 1 Světlo Maxwellovy rovnice Optické rozhraní prostředí Zákon odrazu a lomu Fresnelovy koeficienty Tenká vrstva 9 2 Povrchový plazmon Povrchový plazmon jako biodetektor Citlivost polohy minima v úhlové závislosti na parametrech soustavy Výpočet Ideální tloušťka vrstvy Soustava vrstev Optimální kovová vrstva 18 4 Měření Tenká vrstva kovu proti tlusté vrstvě mědi Stříbro Hliník Zlato Měď Tenká vrstva kovu na dvou stěnách hranolu Stříbro - měď Stříbro - zlato Měď - zlato 32 1

6 Závěr 34 Literatura 35 2

7 Úvod Při dopadu polarizovaného (p - polarizace) světla na soustavu sklo - tenká kovová vrstva - prostředí za vrstvou dochází pro určité parametry soustavy k jevu, který se nazývá povrchový plazmon. Pokud má vrstva vhodné parametry (jedná se o vhodný kov, který má vhodnou tloušťku), potom lze najít v grafu závislosti intenzity odraženého světla na úhlu (p dopadu na vrstvu výrazný pokles intenzity. Vznikne tak výrazné minimum. Tomuto minimu odpovídá povrchový plazmon. Poloha minima je velmi citlivá na index lomu prostředí za vrstvou. Tohoto faktu je možné využít v biologických měřeních, kde lze povrchový plazmon použít jako biodetektor. V práci se budeme zabývat hledáním takové kovové vrstvy, která bude vhodná pro aplikaci v biodetektoru. Výpočet bude založen na hledání maximální hodnoty parciální derivace vypočítané závislosti relativní intenzity podle indexu lomu prostředí za vrstvou v bodě odpovídající danému indexu lomu prostředí. Většina teoretických výpočtů je s ohledem na aplikaci provedena pro případ, že je za vrstvou voda. Výpočet teoretické závislosti je proveden na základě výpočtů Fresnelových koeficientů při průchodu světla soustavou. V kapitole 1 si připomeneme základní vztahy pro elektromagnetické vlnění. V kapitole 2 uvedeme některé důležité vlastnosti povrchového plazmonu. V kapitole 3 budeme teoretickým výpočtem určovat nejvhodnější tloušťky vrstev reálných kovů pro měření na vzduch a ve vodě. K tomuto výpočtu budou použity programy, které vycházejí z programů napsaných jako součást práce [3]. V další části kapitoly budeme také s pomocí těchto programů výpočtem hledat takovou soustavu vrstev kovů (napařených na sobě), která je vhodnější než jakýkoli samotný kov. V poslední části této kapitoly najdeme teoreticky ideální kov pro aplikaci povrchového plazmonu jako biodetektoru. V kapitole 4 ověříme, zda se naše teoreticky vypočítané závislosti relativní intenzity (na vzduchu) shodují s experimentem. 3

8 Kapitola 1 Světlo Světlo je elektromagnetické vlnění. K jeho popisu lze tedy použít Maxwellovy rovnice, jimiž se budeme zabývat v této kapitole. V celé kapitole budou vektory vyznačeny tučným řezem. Komplexní čísla budou označena vlnovkou (ň). 1.1 Maxwellovy rovnice V homogenním, izotropním, nemagnetickém prostředí neobsahujícím náboje (p = 0) mají Maxwellovy rovnice tvar V-E = 0, (1.1) VB = 0, (1.2) db V x E ^ - ^. (1.3) VxB = <9E /li + iie, (1.4) kde E je vektor elektrické intenzity, B je vektor magnetické indukce, p je hustota náboje, ^ = (Jsč> ít> Jz)' J J e nus^ota elektrického proudu. Konstanta e je permitivata prostředí, /j, je permeabilita prostředí. Hodnoty těchto konstant jsou pro vakuum e 0 = 8, C 2 N- 1 m- 2, (1.5) Ho = 4vr- lo^tma" 1. (1.6) Zobecněný Ohmův zákon má tvar j = ae, (1.7) 4

9 kde a je měrná elektrická vodivost prostředí. Rovnici (1.17) můžeme upravit <9E V x B = fiae + ßt. (1.8) Rovnice (1.16) a (1.8) zleva vektorově vynásobíme operátorem V. Využijeme identitu V x (V x a) = V- (V-a)- Aa, (1.9) kde A = V 2 je Laplaceův operátor. Rovnice (1.16) a (1.8) přepíšeme V-(V-E)-AE = -A(VxB), (1.10) V-(V-B)-AB = ßo (V x E) + ßt^- (V x E). (1.11) Do těchto rovnic dosadíme z (1.1), (1.2), (1.16) a (1.8). Po upravení <9 2 E de AE = fie W + ßa^t ' <9 2 B db AB = " e 3r + '"ěr (L12) (1 ' 13) Tvar těchto rovnic odpovídá vlnové rovnici s tlumicím členem. Tedy vlně šířící se absorbujícím prostředím. Pro monochromatické pole s úhlovou frekvencí u můžeme řešení předpokládat ve tvaru Maxwellovy rovnice (1.16) a (1.8) můžeme potom přepsat Rovnice (1.12), (1.13) přejdou do tvaru E(r,í) = E(r,w)exp(-iwr), (1.14) B (r, ŕ) = B(r,o;)exp(-ia;í). (1.15) V x E = -ÍUJB, (1.16) VxB = n(a-\ue)e. (1.17) AB = -ßu 2 (e + i-) B, AE = -ßu 2 (e + i Označíme-li k 2 = ßu 2 (e + i-), (1.18)

10 můžeme psát AE + fc 2 E = 0, AB + fc 2 B = 0. (1.19) Rovnice (1.19) formálně odpovídají vztahům v nevodivém prostředí, tedy v prostředí, kde o = 0. V takovém prostředí má k význam vlnového čísla. Ve vodivém prostředí je k komplexní číslo, budeme jej nazývat komplexní vlnové číslo. Komplexní permitivita bude ě = e + i^. Fázová rychlost je definovaná v = -7=, komplexní index lomu můžeme napsat ň=- = J~uč=-k. (1.20) v OJ Pro komplexní index lomu bude platit (po dosazení (1.18) do (1.20)) následující vztah ;2 _ 2 a 1.2 Optické rozhraní prostředí h z = c> e + i- (1.21) Optickým rozhraním prostředí rozumíme plochu, kde se stýkají prostředí s různými optickými vlastnostmi. V této podkapitole se budeme zabývat interakcí elektromagnetického vlnění s takovým rozhraním. V části budeme definovat zákon odrazu a lomu. Tyto dva zákony jsou pro optiku velmi důležité. V části se budeme zabývat odrazivostí a propustností povrchů Zákon odrazu a lomu Elektromagnetická vlna se může od rozhraní s různými optickými vlastnostmi odrazit (zákon odrazu), nebo jím může projít (zákon lomu). Na obrázku 1.1 je zobrazen lom a odraz světelného paprsku na rozhraní materiálů o indexech lomu rii a n t. Všechny tyto paprsky (dopadající, odražený, lomený) leží ve stejné rovině - v rovině dopadu. Platí, že rovina odrazu a rovina lomu jsou totožné s rovinou dopadu. Zákon odrazu UJ ô r = ôi, (1.22) kde 6i značí úhel dopadajícího světelného paprsku a 9 r je úhel, pod kterým se paprsek od povrchu rozhraní odrazí. V optice odečítáme úhly, které svírá paprsek s kolmicí na povrch (obrázek 1.1). 6

11 Obrázek 1.1: Zákon odrazu a lomu. Snellův zákon (zákon lomu) zní rii sin [91) = nt sin [9t (1.23) kde rii je index lomu prostředí, ze kterého paprsek vstupuje do prostředí s indexem lomu ntl 9t je úhel, pod kterým se paprsek lomí Fresnelovy koeficienty Pro vektory elektrické intenzity a magnetické indukce musí na rozhraní dvou materiálů platit následující podmínky (je-li nulová plošná hustota náboje a proudů) n (eiei - e 2 E 2 ) = 0, n.(bi-b2) = 0, n x (Ei - E2) = o, n x (yuibi - ^ 2 B 2 ) = 0. (1.24) (1.25) (1.26) (1.27) Tyto podmínky jsou odvozeny např. v [6]. Na obrázku 1.2 je znázorněn odraz vlnění. Osa x je orientovaná kolmo k ploše nákresu. Vektor elektrické intenzity můžeme napsat jako součet dvou vektorů. Vektoru v rovi ně dopadu (p - polarizace) a vektroru kolmého na tuto rovinu (s - polarizace). Označíme Ei elektrickou intenzitu vstupujícího světla, Er odraženého světla a Et elektrickou intenzi tu prošlého světla. Polarizaci elektrické intenzity označíme horním indexem v závorce (E^ odpovídá 5-polarizaci, E^ odpovídá p-polarizaci). Vektor elektrické intenzity, vektor magne tické indukce a vlnový vektor jsou na sebe navzájem kolmé. Orientujeme osy dle obrázku 1.2. Potom můžeme vektory elektrické intenzity rozepsat do tvaru Ei = xe^+ Elp)(y cosier-ž smiei)), E r = xels) + E (yco8(er) + žsm(er)), (1.28) (1.29) xeís) + EÍp)(ýcos(6t)-Žsm(et)) (1.30) Et = 7,

12 Obrázek 1.2: Odraz a lom světla. Obrázek převzat z [4], str. 56 kde x, ý, ž značí jednotkové vektory v kladných směrech jednotlivých os. Musí být splněna hraniční podmínka (). Dosazením do () dostaneme n - (E, + E r - E,) = 0, (1.31) XE\S) + yelp) cos(0i) + xels) + ye^ cos(9r) - xe{ts) - ye? cos(0ť) = 0. (1.32) Protože x a ý jsou navzájem kolmé vektory, musí platit (použijeme rovnost (1.22)) «E< t 'EV p) P) + < ) cos(öi) = E\? (1.33) cos(9t). (1.34) Předpokládáme rovinou vlnu. Vektor magnetické intenzity má tvar B = B 0 exp (k r uot), (1.35) kde r je polohový vektor, k je vlnový vektor a o; je úhlová frekvence vlnění. Po dosazení do Maxwellovy rovnice (1.16) B ^ ^ i x E, U (1.36) c kde n je index lomu prostředí, k značí jednotkový vektor ve směru vlnového vektoru a c je rychlost světla ve vakuu. Vektory magnetické indukce můžeme potom zapsat -xef + E\a) (y cos(6i) - ž s i n ^ ) ) B, = Br { s) = (xe - E r {ycos{or) + žsin(0 r ))), Br = c xef?(p) + Ef?(s) (ýcos(oť) - žsin(0ť)) (1.37) (1.38) (1.39)

13 Dosadíme do hraniční podmínky (1.27) (permeabilita je na obou stranách rozhraní stejná) V± {-ÍE^ + ýe\ s) cos(^)) + ^ (xe - ýe^ cos(9 r )) - ^ {-xe^ + ýe { t s) cos(0 t )) = 0. Z toho vyplývá, že musí platit (platí rií = n r ) (1.40) ruffi-em) = n t Ef\ (1.41) TU ( ^ cos(öi) - El 8) cos(9 r )^j = n t E\ s) cos(0 t ). (1.42) Fresnelovy koeficienty jsou definovány jako podíl elektrické intenzity odraženého, resp. prošlého světla, a intenzity dopadajícího světla. Určují se zvlášť pro s-polarizaci ap-polarizaci. Fresnelovy koeficienty získáme úpravou (1.33), (1.42), (1.34) a (1.41). E { r s) Tli cos 9i - n t cos t r s = -7^ =, a, _ a > ( L43 ) Bí" 77.Í COS oj + n t cos 0 t <*> 2^Í cos t #> rii cos oj + nt cos 9t p(p) rii cos 0 t rit cosi r P =^ = r::\7::, *> rii cos 9t + n t cos oj ;i.44) a^) EÍ" _ Irii cos t tp = r^ = ň TT 5 > (1.46) p E {P) y rii cos 9 t + n t cos 9i ' kde dolní index u r a ŕ značí danou polarizaci. Tyto koeficienty budou základem našeho výpočtu Tenká vrstva Budeme se zabývat výpočtem poměru elektrické intenzity odraženého a vstupujícího světla p5i odrazu na tenké vrstvě. Prostředí, ze kterého světlo vstupuje, označíme indexem 0, prostředí tenké vrstvy indexem 1 a prostředí za vrstvou indexem 2. Indexy 01 u Fresnelových koeficientů znamenají rozhraní 0-1, indexy 10 rozhraní 1-0 a indexy 12 rozhraní 1-2. Do výpočtu je třeba zahrnout vícenásobný odraz světla na rozhraních. Elektrická intenzita odraženého světla bude E r =, ir 0 i + -E'iíoi^i2Íioexp(27ri/Ani2dcosoi) + 'iíoi^i2^io^i2íioexp(27ri/ani4dcosoi) (1.47) 9

14 Jedná se o nekonečný součet, který můžeme zapsat E r roi^i2íioexp(27ri/ani2(icos6, i) Ei 1 riori2 exp(27ri/ani2(icos6, i) kde A je vlnová délka světla a ri\ je index lomu vrstvy. 10

15 Kapitola 2 Povrchový plazmon Plazmon je označení pro kvantum kolektivních podélných excitací plynu vodivostních elek tronů v kovu. Tato definice pochází z [10], str Povrchový plazmon lze vybudit při odrazu světla na vrstvě na soustavě dielektrikum kovová vrstva - prostředí za vrstvou. Výskyt tohoto jevu je závislý na parametrech soustavy. Na indexech lomu hranolu, kovové vrstvy a indexu lomu prostředí, které je za vrstvou, na tloušťce vrstvy, vlnové délce použitého světla úhlu dopadu světla na vrstvu. Vybuzení plazmnu se projevuje prudkým poklesem intenzity světla, odraženého od daného rozhraní. Takový pokles lze pozorovat při měření spektrální závislosti odrazivosti nebo při měření závislosti na úhlu dopadu. Uhlová závislost intenzity odraženého světla je obvykle měřena v Kretschmannově kon figuraci (obrázek 2.1a). Měření v této práci bylo prováděno v konfiguraci dle obrázku 2.1b. Obrázek 2.1: Možné konfigurace pro měření závislosti odrazivosti na úhlu dopadu, a) Kretschmannova kon figurace, b) konfigurace, ve které jsme měřili. Výhodou měření v konfiguraci dle obrázku 2.1b je, že můžeme provádět měření při použití jednoho zdroje (laseru) a jednoho detektoru, aniž bychom s nimi museli pohybovat. Toho lze dosáhnout tak, že budeme měřit intenzitu světla, které hranolem prošlo dvakrát - tam a zpět. Při prvním průchodu světlo z laseru prochází hranolem, druhý průchod je po odrazu 11

16 od zrcátka. Zrcátko je nastaveno tak, že na něj světlo z hranolu dopadá kolmo po celou dobu měření. Odražený paprsek od zrcátka opíše v hranolu stejnou trajektorii. Při měření se otáčí pouze hranol. Obrázek 2.2: Znázornění chodu paprsků v hranolu. 2.1 Povrchový plazmon jako biodetektor Poloha minima je velmi citlivá na změny parametrů soustavy. Vysoká citlivost polohy maxima na změně indexu lomu prostředí za vrstvou je využívaná při aplikaci jako biodetektor. Ze změny inetnzity odraženého světla lze určit změnu indexu lomu látky a tím určit případné reakce v roztoku. Více o této problematice lze nalézt například v [12]. Na obrázku 2.3 je zobrazena poloha minima pro tři hodnoty indexu lomu n p za vrstvou. 2.2 Citlivost polohy minima v úhlové závislosti na parametrech soustavy V grafech závislostí na obrázcích 2.4 a 2.5 je zobrazeno, jak se změní poloha a tvar minima, když změníme parametry soustavy. Budeme zkoumat změnu polohy minima v závislosti na změně indexu lomu vrstvy a na změně její tloušťky. Index lomu prostředí za vrstvou je n p = 1,33. 12

17 0.6 h 0.3 h Obrázek 2.3: Změna polohy minima při změně indexu lomu prostředí za vrstvou. 13

18 Obrázek 2.4: Změna polohy minima při změně indexu lomu vrstvy (vlevo reálná část, vpravo imaginární část indexu lomu). 0 I v // Obrázek 2.5: Změna polohy minima při změně tloušťky vrstvy. 14

19 Kapitola 3 Výpočet V programu MATLAB jsme počítali parametry vrstvy, která by byly nejvhodnější pro aplikaci jako biodetektor. Princip biodetektoru je založen na tom, že sleduje změnu odrazivosti v závislosti na změně indexu lomu. Hledali jsme tedy takovou vrstvu, u které je změna odrazivosti co nejcitlivější na změnu indexu lomu prostředí za vrstvou. Odrazivost závisí na úhlu dopadu tp, na optických vlastnostech (indexu lomu n v ) a tloušťce d v kovové vrstvy, na indexu lomu prostředí za vrstvou n p, hranolu rih a na vlnové délce A použitého světla. Měli jsme k dispozici hranol ze skla BK7. Index lomu skla BK7 je rih = Použitý laser měl vlnovou délku A = 633 nm. Celý výpočet jsme prováděli pro tyto hodnoty. Všechny ostatní výše uvedené parametry zůstaly proměnné. Maximalizovali jsme citlivost odrazivosti R(íp, ň v, d v, n p ) na změnu indexu lomu n p pro vodu, tedy pro n p = 1,33. V některých výpočtech jsme provedli maximalizaci citlivosti odrazivosti i pro změnu indexu lomu vzduchu (n = 1). Takový výpočet je v části 3.1. Hledali jsme maximální hodnotu derivace funkce R(íp, ň v, d v, n p ) podle indexu lomu n p v bodě n p = 1,33. K tomuto výpočtu byla vytvořena funkce derivace.m, která vychází z funkce dvapruchody.m. Funkce dvapruchody. m provádí výpočet funkce R(íp, ň v, d v, n p ), tedy počítá, jaká část vstupující světla do hranolu se při průchodu hranolem v našem uspořádání dostane do detektoru. Výpočet je založen na výpočtu Fresnelových koeficientů pro jednotlivá materiálová rozhraní. Vstupními parametry této funkce jsou vektor indexů lomu vrstev na hranolu, vektor složený z jednotlivých tlouštěk těchto vrstev, úhel dopadu světla na hranol (ve stupních) a index lomu prostředí za vrstvou n p. Tato funkce využívá funkcí Fresnel.m, Rp.m, Rs.m, Vp.m a Vs.m. Tyto funkce byly vytvořeny jako součást práce [3]. Vstupními parametry funkce derivace.m jsou vektor indexů lomu vrstev na hranolu, vektor tlouštěk těchto vrstev a úhel dopadu světla na hranol (ve stupních). Index lomu prostředí za vrstvou, tedy bod, ve kterém je derivace počítána, je potřeba nastavit přímo ve funkci. K nalezení maxima derivace jsme vytvořili program maxder. m, který hledá lokální maximum 15

20 funkce více proměnných. V kapitole 3.1 hledáme optimální tloušťku vrstev dostupných kovů. Je to zlato, stříbro, měď a hliník. Tento výpočet provedeme zvlášť pro vodu za vrstvou, zvlášť pro vzduch. V kapitole 3.2 se zabýváme problematikou soustavy vrstev napařených na sobě a hledáme takovou kombinaci kovů, která by byla pro aplikaci plazmonu nejvíce vhodná. V kapitole 3.3 se přestáváme omezovat na reálné kovy a optimalizujeme všechny parametry funkce. Hledáme maximum parciální derivace odrazivosti podle n p v bodě n p = 1,33. Cílem této části je zjistit, jaké optické konstanty má ideální kov pro tuto aplikaci. Hodnotu maximální derivace označíme D m. V tabulce 3.1 jsou hodnoty indexu lomu kovů pro vlnovou délku světla A = 633 nm udávané v [8] a z nich vypočítané hodnoty konstant \, 2 pro tuto vlnovou délku. Tabulka 3.1: Optické konstanty kovů odpovídající vlnové délce světla A = 633 nm. kov n k 1 2 Ag 0,135 3,992-15,91 1,08 AI 1,374 7,620-56,18 20,95 Cu 0,248 3,418-11,62 1,70 Au 0,182 2,964-8,75 1, Ideální tloušťka vrstvy Pomocí programu maxder.m jsme určili polohu maximální derivace a její hodnotu pro jednotlivé kovy. V první části tabulky tabulky 3.2 jsou tyto hodnoty pro vodu, v druhé části pro vzduch. Tabulka 3.2: Úhel dopadu odpovídající maximální derivaci a optimální tloušťka vrstvy pro n p = 1, 33 a n p = 1. voda, n p = 1, 33 vzduch, rip = 1 kov J-^m,voda vv d/nm J-^m,vzduch vv á/nm Ag 60,15-35,64 61,7 124,42 3,48 61,8 AI 56,89-26,80 18,0 109,89 5,34 17,9 Cu 22,37-39,03 56,3 45,96 2,81 58,4 Au 20,82-47,61 64,2 39,22 1,62 70,4 16

21 Tloušťky dmivoda a dmivzduch se u jednotlivých kovů příliš neliší. Nejvíce se liší pro zlato, kde je rozdíl tlouštěk 6nm. Na grafech zobrazených na obrázcích 3.1 a 3.2 je zobrazeno, jak se mění relativní inten zita a derivace při změně tloušťky vrstvy pro stříbro, zlato, měď a hliník. Tyto grafy jsou vykresleny pro index lomu prostředí za vrstvou n p = 1, 33. Relativní intenzita Relativní intenzita Derivace III - ^J" 25-70, -65 '^ Obrázek 3.1: Závislost relativní intenzity a derivace na úhlu dopadu pro různé tloušťky stříbra (vlevo) a zlata (vpravo). 17

22 Relativní intenzita Relativní intenzita xf^~ 0.2 ^^^^y iii o: 0.4 Obrázek 3.2: Závislost relativní intenzity a derivace na úhlu dopadu pro různé tloušťky mědi (vlevo) a hliníku (vpravo). 3.2 Soustava vrstev Hledali jsme takovou kombinaci vrstev, která by byla lepší, než samotné kovy. Nejvyšší derivace vychází pro stříbro, hledali jsme tedy kombinaci vrstev, pro něž by byla derivace větší, než pro samotné stříbro. V tabulce 3.3 jsou hodnoty derivací pro všechny dvojice kovů. Uvedli jsme vždy maximální derivaci a ve dvou případech ještě jedno lokální maximum. Z tabulky vyplývá, že žádné dvojici kovu nepřísluší vyšší derivace, než samotnému stříbru. Vhodnou kombinaci vrstev, splňující podmínku, že maximální derivace bude větší než pro samotné stříbro, lze najít až pro tři vrstvy. Jedná se o soustavu stříbro - hliník - stříbro. Tloušťky jednotlivých vrstev jsou G?Ag,i = 12,2nm, Ú?AI = 8,3nm, G?Ag,2 = 29,5nm. Na obrázku 3.3 je porovnání úhlové závislosti odrazivosti pro tuto kombinaci se samotným stříbrem. 3.3 Optimální kovová vrstva Nyní se budeme zabývat hledáním takových parametrů vrstvy (optických konstant a tloušťky), abychom dostali co největší hodnotu parciální derivace podle indexu lomu np prostředí za vrstvou v bodě np = 1,33. K tomuto účelu byla napsána funkce opt.m. Tato funkce počítá relativní intenzitu světla po průchodu soustavou zobrazenou na obrázku 3.4. Světlo dopadá na kulovou plochu kolmo, nedochází tedy k lomu na této ploše a celý problém výpočtu se tím výrazně zjednoduší. Oproti funkci dvapruchody. m počítá tato funkce pouze s jednou 18

23 Tabulka 3.3: Kombinace dvou vrstev. kovy L>m vv di/nm (I2/11111 Ag-Al 60,15-35,637 61,7 0 58,08-26,822 4,9 16,6 Ag-Au 60,15-35,637 61,7 0 Ag-Cu 60,15-35,637 61,7 0 AI-Ag 60,15-35, ,7 55,76-33,704 14,7 23,9 Au - Ag 60,15-35, ,7 Cu-Ag 60,15-35, ,7 AI-Au 56,89-26,802 18,2 0 Al-Cu 56,89-26,802 18,0 0 Au-AI 56,94-26,803 1,2 17,8 Cu-Al 57,00-26,805 1,6 17,6 Cu -Au 22,37-39,028 56,3 0 Au- Cu 22,78-39,115 10,7 46,8 vrstvou. Počítání s maticemi malých čísel by ve výpočtu mohlo vytvářet chybu. Funkce opt. m je přepracovaný program plasmonľ.m napsaný prof. Schmidtem. K počítání derivace funkce jsme upravili program derivace.m. Název upraveného programu je derivaceopt.m. Parametry této funkce jsou reálná a imaginární část indexu lomu vrstvy, tloušťka vrstvy a úhel dopadu světla na rozhraní hranol - vrstva. K výpočtu maxima této funkce jsme upravili program maxder.m na maxderopt.m. Výstupem tohoto programu je hodnota maxima funkce derivaceopt. m a vektor hodnot jednotlivých parametrů, pro které funkce nabývá této hodnoty. Numerickou derivaci počítáme s krokem h = 10~ 5. Počítáme první centrální diferenci (viz [11], str. 63). Hodnoty funkce opt.m nabývají hodnot od nuly do jedné, tedy maximální možná hodnota numerické derivace je D m = Při výpočtu jsme dosáhli maximální možné derivace. Tato hodnota derivace vyšla pro úhel dopadu na vrstvu cp = 68, Hodnoty jednotlivých parametrů vrstvy jsou n= 1,26-10" 9, k = 4, , d =266,6. 19

24 Relativní intenzita CĹ 0.4 Derivace 100 i i Ag + Al + Ag A 9 50 """""^- ;:s! >»-^«M.. / I I -40 I Obrázek 3.3: Závislost relativní intenzity a derivace podle np v np = 1, 33 pro stříbrnou vrstvu a pro soustavu vrstev Ag+Al+Ag. Skleněná polokoule Prostředí pod vrstvou Obrázek 3.4: Průchod paprsku polokulovou plochou. Znázornění funkce čtyř proměnných by bylo poněkud nesnadné. Na obrázcích je zo brazeno, jak se mění hodnota derivace v závislosti na jednotlivých parametrech, když ostatní parametry jsou konstantní, rovny vypočítaným ideálním hodnotám. Při změně imaginární části k indexu lomu vrstvy už na devátém platném místě, dosáhneme výrazného poklesu hodnoty derivace. Pro lepší přehlednost jsme graf závislosti na k upravili 20

25 na graf závislosti derivace na k 0, kde k 0 = (k 4, 003) Ze stejného důvodu zobrazíme místo závislosti na úhlu dopadu závislost závislost na ((p 68, ) Obrázek 3.5: Závislost derivace na indexu lomu vrstvy. Vlevo na reálné části, vpravo závislost na devátém platném místě imaginární části. Obrázek 3.6: Vlevo závislost hodnoty derivace na tloušťce vrstvy, vpravo na devátém platném místě úhlu dopadu. 21

26 Z grafů na obrázcích a je zřejmé, že hodnota maxima derivace, které jsme nalezli, je velmi citlivá na změny parametrů vrstvy. Při velmi malé změně hodnoty indexu lomu nebo úhlu dopadu na vrstvu začne hodnota derivace prudce klesat. Úhel dopadu na hranol bychom museli měřit s přesností řádově (10 _7 ). To v reálných podmínkách není možné. 22

27 Kapitola 4 Měření Měřili jsme v uspořádání, které je zobrazeno na následujícím obrázku. Toto uspořádání je vhodné zejména proto, že lze změřit úhlovou závislost aniž bychom museli pohybovat s detektorem nebo zdrojem světla. Pohybuje se pouze hranol. Pohyb hranolu byl ovládán počítačovým programem, který umožňuje nastavení úhlového rozsahu měření. Používali jsme laser s vlnovou délkou A = 633 nm. Povrchový plazmon je vybuzen světlem p-polarizace. Polarizátory byly nastaveny tak, abychom měřili jen tuto polarizaci. Uspořádání experimentu je znázorněno na obrázku. Svazek byl rozdělen dělicí kostkou na dvě části. Pro nás je důležitá pouze část, která prošla přímo kostkou. Světlo se v hranolu odrazí od stěn 1, 2 a z hranolu pokračuje ve směru rovnoběžném se vstupním paprskem. Na zrcátko světlo dopadá kolmo, po odrazu od zrcátka, tedy bude trajektorie světelného svazku stejná, jako před dopadem na zrcátko. Síření bude opačné. Dělicí kostkou je svazek opět rozdělen na dvě části. Část svazku, které byl změněn směr šíření, dopadá do detektoru. Měření jsme prováděli pro různé vrstvy kovů. Vrstvy nebyly napařeny přímo na hranol, ale na sklíčka ze stejného skla, jako je hranol (BK7, n = 1,515). Ta jsme na hranol připevnili hřebíčkovým olejem, který má tu vlastnost, že má téměř stejný index lomu jako BK7 (rih.o. = 1,537). Na rozhraních (hranol-olej, olej-sklíčko) téměř nedocházelo k lomu ani odrazu světla. V následujících částech kapitoly jsou naměřené úhlové závislosti odrazivosti R(if)) pro jednotlivé kovy. Jedná se o poměr intenzity světla po průchodu soustavou a internzity před průchodem. Hodnoty R(if)) tedy nabývají hodnot od 0 do 1. Detektor snímá dopadající intenzitu světla, tu převádí na elektrickou veličinu - napětí. Naměřené závislosti jsme tedy museli normovat, abychom je mohli porovnávat s teoretickými křivkami. Naměřenými křivkami jsme prokládali funkci dvapruchody2.m. K tomu jsme využili funkce MATLABU Isqcurvef it. Parametry proložené křivky jsou index lomu vrstvy a tloušťka vrstvy. Vrstvy byly napařeny tak, aby se jejich tloušťka co nejvíce shodovala s teoreticky ideální 23

28 tloušťkou určenou v předchozí kapitole. Měřili jsme závislosti pro zlato, stříbro, měď a hliník. Výhodou konfigurace, ve které jsme měřili je mimo již zmíněné možnost použití referenčního kovu. Jak je naznačeno na obrázku 2.1b, můžeme kovovou vrstvu napařit na obě stěny hranolu. Vzniknou nám tak dvě minima, z nichž jedno můžeme použít jako referenční (za vrstvou bude konstantní index lomu) a vůči tomuto minimu sledovat změnu polohy druhého minima. Takovým způsobem můžeme sledovat změny indexu lomu látky pod druhou vrstvou. Není-li vrstva na jedné ze stěn napařena, vznikne v grafu závislosti prudký pokles intenzity, který odpovídá porušení totálního odrazu na stěně bez vrstvy. Tohoto poklesu lze též využít jako referenčního bodu. Nevýhodou této konfigurace je, že nelze měřit příliš vysoké úhly dopadu na hranol. To je způsobeno geometrií hranolu. Jak již bylo řečeno dříve, poloha minima je velmi citlivá na index lomu prostředí za vrstvou. Je-li prostředím za vrstvou vzduch s indexem lomu n p = 1, vychází poloha minima v rozmezí (1-6). Pro zlato je tento úhel dokonce menší, než 2. Dáme-li ale za vrstvu vodu (s indexem lomu n = 1,33), minimum se výrazně posune. Rozmezí úhlů pro použitelné kovy je nyní ( ). Takové úhly ale v tomto uspořádání nemůžeme naměřit. Veškerá měření v této kapitole jsou provedenana vzduchu. Nejprve jsme na stěnu 1 hranolu připevnili sklíčko s tlustou vrstvou mědi. Na stěnu 2 jsme poté přikládali postupně sklíčka s tenkými vrstvami kovů. Závislosti odrazivosti na úhlu dopadu pro tyto konfigurace jsou v části 4.1. Dále jsme na stěnu 1 i stěnu 2 přiložili sklíčka s tenkými vrstvami kovů. Měření v této konfiguraci je v části Tenká vrstva kovu proti tlusté vrstvě mědi V této kapitole jsou naměřeny závislosti R(íp, ň v, d v, n p ) pro tenkou vrstvu kovu na jedné stěně a tlustou vrstvu kovu na stěně druhé. Data, která jsou vykreslena v částech a byla naměřena jako součást práce [9] Stříbro Měřili jsme dva vzorky stříbra s různými tloušťkami. Z grafů je patrné, že vhodnější pro měření je vzorek B. To odpovídá teoretickému předpokladu, tloušťka vrstvy odpovídající proložené křivce je blíže teoreticky ideální tloušťce než u vzorku A. Pro parametry funkce zjištěné proložením jsme vykreslili teoretickou křivku a parciální derivaci podle n p (obrázek 4.4). U vzorku B je maximální derivace větší, než u vzorku A. 24

29 Laser Polarizátor Chopper Dělící kostka -Sa- Detektor Zrcátko v///////, Polarizátor Hranol Obrázek 4.1: Schéma uspořádání experimentu Hliník Měřili jsme tři hliníkové vzorky, které měly různé tloušťky. Na obrázku jsou pro určené parametry vrstev vykresleny závislosti parciální derivace podle n p na úhlu dopadu. Na prvním řádku grafů jsou závslosti odrazivostí. Na druhé řádku jsou závislosti parciální derivace. 25

30 Obrázek 4.2: Stříbrná vrstva - vzorek A, parametry vrstvy: n = 0, ,200i, d = 85 nm Obrázek 4.3: Stříbrná vrstva - vzorek B, parametry vrstvy: n = 0, ,030i, d = 78 nm 26

31 a: 0.55 / ^ í CĹ o o 10 V // l I I. I I O v // o 10 Obrázek 4.4: Nahoře teoretické křivky a dole parciální derivace, vlevo vzorek A, vpravo B Obrázek 4.5: Hliníková vrstva - vzorek A, parametry vrstvy: n = 1, ,900 i, d = 12 nm 27

32 Obrázek 4.6: Hliníková vrstva - vzorek B, parametry vrstvy: n = 0, ,996 i, d = 13 nm Obrázek 4.7: Hliníková vrstva - vzorek C, parametry vrstvy: n = 0, ,016 i, d = 15 nm 28

33 CĹ 0.4 CĹ 0.4 CĹ 0.4 Obrázek 4.8: Odrazivost (nahoře) a parciální derivace (dole) pro hliníkové vrstvy. Zleva vzorky A, B, C. 29

34 4.1.3 Zlato Obrázek 4.9: Parametry zlaté vrstvy: ň v = 0, ,071i,d = 60 nm Měď Obrázek 4.10: Parametry měděné vrstvy: ň v = 0, ,052i,d = 73 nm 30

35 4.2 Tenká vrstva kovu na dvou stěnách hranolu Vzhledem ke tvaru závislosti pro hliník jsme měřili kombinace pouze tří kovů (zlato, stříbro a měď). Naměřené závislosti jsou zobrazeny v jednotlivých částech této kapitoly. Každou naměřenou křivkou byla proložena teoretická křivka, jejíž parametry jsou u každého grafu uvedeny Stříbro - měď Na stěnu 1 jsme připevnili vzorek mědi, na stěnu 2 stříbrný vzorek B. Parametry proložené křivky jsou n Ag = 0, , 987i rc Cu = 0, ,171i (4.1) G?Ag = 79 nm d Cn = 74 nm / Obrázek 4.11: stříbro - měď 31

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. elektrických obvodů. Filip Devera. Katedra matematiky a didaktiky matematiky

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. elektrických obvodů. Filip Devera. Katedra matematiky a didaktiky matematiky Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Řešení úhoh z oblasti elektrických obvodů Filip Devera Katedra matematiky a didaktiky matematiky Vedoucí bakalářské práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Více

Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II. 2004 Vydavatelství ČVUT

Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II. 2004 Vydavatelství ČVUT Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II 2004 Vydavatelství ČVUT PŘEDMLUVA Skriptum Fyzika II je určeno jako studijní pomůcka pro základní

Více

Základní metody světelné mikroskopie

Základní metody světelné mikroskopie Základní metody světelné mikroskopie Brno 2004 2 Předmluva Předkládáme Vám pomocný text o světelných mikroskopech, abychom Vám umožnili alespoň částečně proniknout do tajů, kterými je obestřena funkce

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

Optická vlákna. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky

Optická vlákna. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky Optická vlákna verze 2.1.3 2006 Ing. Leoš Maršálek Tento dokument je určen čtenářům, kteří

Více

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT IČ spektroskopie a UV/VIS patří mezi nejvýznamnější metody k identifikaci a charakterizaci

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů.

ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů. Studium akustických vlastností vybraných plastových materiálů Petr Hřebačka Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Tato práce se zabývá měřením frekvenční závislosti koeficientu zvukové pohltivosti vybraných

Více

Obecny u vod do fysika lnı ch meˇrˇenı

Obecny u vod do fysika lnı ch meˇrˇenı Fysikální měření pro gymnasia I. část Obecný úvod do fysikálních měření Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Liberec 2008 c Jan Voženílek, 2008 ÚVOD Pozorování a experiment jsou důležitými fysikálními metodami

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing. Jiří Vlček

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing. Jiří Vlček ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY Ing. Jiří Vlček Soubory Zákl.1 4 jsem zpracoval pro studenty a radioamatéry k bezplatnému používání. Žádám uživatele, aby tuto publikaci v rámci svých možností co nejvíce šířili

Více

Návrh polohovacího zařízení pro VKS. Bc. Martin Řezníček

Návrh polohovacího zařízení pro VKS. Bc. Martin Řezníček Návrh polohovacího zařízení pro VKS Bc. Martin Řezníček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Řezníček Martin. Obor: Výrobní inženýrství. P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním

Více

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík Martin Černík Liberec 2014 . Text a ilustrace: Ing. Martin Černík, Ph.D. Revize textu: doc. Ing. Milan Kolář, CSc. Recenze: Ing. Jan Václavík c Martin Černík, Liberec 2014 Technická univerzita v Liberci

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE Patrik Kania 1 Úvod Infračervená spektroskopie patří do skupiny nedestruktivních analytických metod, kdy zkoumaný vzorek není analýzou nikterak poškozen, a přesto poskytuje informaci

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky ZÁKLADY MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ ZEMĚDĚLSKÝCH MATERIÁLŮ A PRODUKTŮ (Studijní texty určené pro 1. ročník AF ČZU v Praze) doc. Ing.

Více

MAGNETICKÉ POLE VE VAKUU (Elektrodynamika I.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral

MAGNETICKÉ POLE VE VAKUU (Elektrodynamika I.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral MAGNETCKÉ POLE VE VAKUU (Elektrodynamika.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Obsah Úvod 3 1.Předmětelektrodynamiky....................... 3 2.Zhistorie odcoulombakeinsteinovi...............

Více

PERLINOVY ŠUMOVÉ FUNKCE PRO GENEROVÁNÍ TEXTUR

PERLINOVY ŠUMOVÉ FUNKCE PRO GENEROVÁNÍ TEXTUR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro III. Chyby měření a zpracování naměřených výsledků 1. Obecné úvahy Při měření nějaké fyzikální veličiny můžeme zásadně rozlišit dva případy: 1.) několikrát po sobě měříme veličinu, která je konstantní

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN TF4: VNP OBECNÁ RELATIVITA STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 014 ALDEBARAN OBSAH PŘEDMLUVA, ÚVOD 4 1. METRIKA 5 KOVARIANTNÍ A KONTRAVARIANTNÍ INDEXY 5 SKALÁRNÍ SOUČIN, ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ INDEXŮ 6 ČTYŘVEKTORY,

Více

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva Staženo uživatelm z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20 Předmluva Předkládaná skripta jsou určena studentům prvního ročníku Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze jako pomůcka při studiu základního

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTOTECHNCKÁ, OSTAVA, NA JÍZDÁNĚ 30, p. o. ELEKTOTECHNKA ng. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Základní pojmy...4 Mezinárodní soustava jednotek...4 Násobky a díly jednotek...4 Stavba atomu...5

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE Jiří Brožovský, Alois Materna Text byl vytvořen v rámci realizace projektu Matematika pro inženýry 21. století (reg. č. CZ.1.7/2.2./7.332), na kterém se společně

Více

Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia

Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia Václav Pazdera Jan Diviš Jan Nohýl Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně - exploratorium pro žáky základních a středních

Více

Masarykova univerzita Brno. Katedra aplikované matematiky. maticemi

Masarykova univerzita Brno. Katedra aplikované matematiky. maticemi Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Lineární systémy se speciálními maticemi Diplomová práce květen 2006 Jaroslava Benáčková Poděkování V úvodu bych ráda poděkovala

Více

MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ

MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ Světlo - ze zdroje světla se světlo šíří jako elektromagnetické vlnění příčné, které má ve vakuu vlnovou délku c λ = υ, a to

Více

DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY

DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA OPTIKY DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vypracovala: Nina Mišingerová Obor 5345R008 Optometrie Studijní rok 2011/2012 Vedoucí práce:

Více

Numerické metody. Autoři textu: RNDr. Rudolf Hlavička, CSc.

Numerické metody. Autoři textu: RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Numerické metody Garant předmětu: doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. Autoři textu: Mgr. Irena Růžičková RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. Ústav matematiky

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Český svaz vědeckotechnických společností Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o.s. Energovýzkum, spol. s r.o. Jaderná

Více