Elektronika I ISBN Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, Ing. Oldřich Kratochvíl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl"

Transkript

1 Soukromá sředníí odborná školla, s.r.o. Osvobození 699, Kunovice ell..:: ,, Elekronika I Ing.. Olldřiich KATOHVÍL 007

2

3 3 Ing. Oldřich Kraochvíl Elekronika I Vydavael, nosiel auorských práv, vyrobil: () Evropský polyechnický insiu, 007 Edior: Prof. Ing. Vladimír Mikula, Sc. ISBN

4

5 9

6 0 Obsah ZÁKLADNÍ ELEKTONIKÉ PVKY EZISTOY Pevné vrsvové rezisory..... SMD rezisory Pevné dráové rezisory ezisory s více, než dvěma vývody KONDENZÁTOY Konsrukce pevných kondenzáorů Kondenzáory s proměnnou kapaciou....3 ÍVKY Konsrukce cívky Základní výpočy cívky TANSFOMÁTO POLOVODIČOVÁ DIODA Základní pojmy Vznik a vlasnosi PN přechodu Ampérvolová charakerisika diody Druhy polovodičových diod Schemaické určení časového průběhu usměrněného proudu Sřední hodnoa usměrněného napěí a proudu Sřídavá složka usměrněného napěí, zvlnění Sériové a paralelní řazení diod Aplikace Elekronický obvod ZÁKLADNÍ POJMY A JEJIH VYSVĚTLENÍ OTÁZKY: KONSTKČNÍ ÚLOHY ZDOJE STEJNOSMĚNÉ ELEKTIKÉ ENEGIE O TO JE ELEKTIKÝ ZDOJ A JEHO FNKE V ELEKTIKÉM OBVOD STEJNOSMĚNÉ, STŘÍDAVÉ, PLSNÍ A OSTATNÍ ZDOJE MONOČLÁNKY A PLOHÉ BATEIE Monočlánky Spojování monočlánků baerie ZÁKLADNÍ PAAMETY STEJNOSMĚNÝH ZDOJŮ MĚŘENÍ ZATĚŽOVAÍ HAAKTEISTIKY STEJNOSMĚNÉHO ZDOJE TVDOST STEJNOSMĚNÉHO ZDOJE SÍŤOVÉ NAPÁJEÍ ZDOJE PO ELEKTONIKÁ ZAŘÍZENÍ Jednocesný usměrňovač odporové zaížený Dvojcesný Graezův usměrňovač s odporovou záěží (můskové zapojení) Zapojení se zdvojeným sekundárním vinuím síťového ransformáoru SMĚŇOVAČE SE SBĚAÍM KONDENZÁTOEM Jednocesný usměrňovač se sběracím kondenzáorem Dvojcesný můskový usměrňovač se sběracím kondenzáorem Dvoucesný usm. se zdvojeným vinuím síťového ransf. a sběracím kond Zdroje souměrného napěí Násobiče (kaskádní, podle Villarda) FILTY STABILIZAE NAPĚTÍ Sabilizáor napěí se Zenerovou diodou (paramerický sabilizáor)... 05

7 .0. Sabilizáor napěí s ranzisorem Inegrované sabilizáory Elekronická pojiska.... POŽITÉ VÝAZY S PŘEKLADEM A JEJIH STČNÝ POPIS TANZISTO ZÁKLADNÍ POJMY BIPOLÁNÍ TANZISTO JAKO SPÍNAČ PNP a NPN ranzisor Základní zapojení bipolárního ranzisoru jako spínače Zbykové proudy bip. ranzisoru, proudový zesilovací činiel, ss char Měření vsupní a výsupní charakerisiky v zapojení SE Nasavení pracovního bodu ranzisoru Řešení saurace (nasycení) Mezní paramery bipolárních ranzisorů Ochrana přechodu BE Časové posupy vypínání spínače s odporovou záěží Spínač s indukivní a kapaciní vazbou VYŽITÍ BIPOLÁNÍHO TANZISTO JAKO ZESILOVAČE Přeměna akusického signálu na elekrický a opačně Základní zapojení ranzisoru jako zesilovače malých sřídavých signálů Sabilizace pracovního bodu ranzisoru Volba pracovního bodu zesilovače sřídavých signálů Saická a dynamická zaěžovací přímka Sřídavé paramery ranzisoru Mezní kmiočy, šum a mezní hodnoy ranzisoru ZESILOVAČE ELEKTIKÝH SIGNÁLŮ Zesilovače napěí, proudu a výkonu Impedanční ransformáor Nejvýznamnější paramery zesilovačů Linearia a zkreslení zesilovače Zesilovač a zesilovací supně Mikrofonní zesilovač Směšovací supně Budicí zesilovač Korekce hloubek a výšek (korekční předzesilovač) eguláor vyvážení s využiím změny zesílení kanálů Ekvalizér Nasavení hlasiosi Výkonový zesilovač, zv. koncový supeň VÝKONOVÉ ZESILOVAČE S INTEGOVANÝMI OBVODY TYISTO TIAK DIAK... 3

8 7 Sudijní cíle Po absolvování ohoo učebního exu budee schopni: Hleda echnické informace o elekronických prvcích v kaalozích. rči sejnosměrné a sřídavé napěí. Zobrazi sejnosměrné a sřídavé napěí na osciloskopu. Tvoři elekronické obvody s ransformáorem. Tvoři elekronické obvody s diodou. Používa lačíka, vypínače, pojisky, relé a sykače. Vyvoři π filr L. Konsruova obvody a sesavova rozpoče. Sručně popsa obvody v jazyku anglickém. Řeši úlohy v ýmu. Pracova s odbornou lieraurou. Nakresli schemaickou značku rezisoru kondenzáoru cívky a lumivky ransformáoru diody Pochopi rozdílné chování kovů a polovodičů v důsledku jejich rozdílných druhů vazeb mezi jednolivými aomy krysalu. Pochopi, proč kov vede vždy a proč polovodič jen při dosaečně vysoké eploě, nebo při dodání dosaečného množsví příměsi. Pochopi, jak lze využí doace povrchů enkých polovodičových desiček donory a akcepory k výrobě polovodičových prvků, jako jsou diody, ranzisory, yrisory, riaky, diaky ad. Seznámíe se s dalšími vlasnosmi PN přechodu. hápa a správně používa údaje uvedené v kaalogu diod. mě vysvěli, změři a použí v praxi volampérové charakerisiky, včeně její eploní závislosi. Pochopíe důvod komuace diody. Pochopíe význam chlazení diody. Naléz druhy prvků a vypočía cenu elekronického zařízení. V jazyce anglickém popsa obvody. Nakresli průběhy napěí v obvodech a na elekronických prvcích. Nakresli obvodová řešení pro měření elekronických prvků. Konsruova jednoduchá elekronická zařízení. Členi zdroje na sejnosměrné a sřídavé. Měři a využíva zdroje podle základních paramerů ( 0, I k, i, zaěžovací charakerisika), posoudi vrdos zdroje. Nakresli schéma a měři zaěžovací charakerisiku. Využíva výhod řazení zdrojů a eliminova nevýhody. hápa, jak zpracuje elekrickou energii kondenzáor, cívka a ransformáor. Vypočía a urči časovou konsanu τ obvodu. Zkonrolova fázi, nulový a ochranný vodič u zásuvky. Znalos základních pojmů v anglickém jazyce. Na šíku naléz výrobce zdroje elekrické energie, urči echnické paramery a ceny. Navrhnou a sesavi výukový panel pro uo kapiolu. Navrhnou sandardizovaný elekronický prookol k měření. Popsa rozčlenění ranzisorů. Popsa a vyhleda odpovídající chladič ranzisoru. Použí přechody PN ranzisoru. Sesavi a popsa činnos blokového a obvodového schémau ranzisoru jako spínače. Nakresli a popsa paramery zapojení bipolárního ranzisoru (SE, SB, S). 7

9 8 Ověři funkčnos ranzisoru. Popsa různá echnická zapojení ranzisoru, včeně popisu v cizím jazyce. Správně polarizova kondenzáory a baerie u NPN a PNP ranzisoru. Popsa a použí Darlingonovo zapojení. Navrhnou, popsa a sesavi obvod pro zvýšení cilivosi relé. Navrhnou, popsa a sesavi obvod spínače s fooodporem. Navrhnou, popsa a sesavi obvod jako senzorový spínač. Navrhnou, popsa a sesavi obvod jako senzorové lačíko. Navrhnou deekor vlhkosi. Nakresli a vysvěli blokové schéma sesavy. Popsa konsrukci a použií ranzisoru. Nakresli směrové charakerisiky mikrofonu. Popsa a využíva prvky připojení mikrofonu k zesilovači, včeně zapojení konekorů. Popsa echnické řešení reprodukorů, včeně kmiočové a směrové charakerisiky. Popsa rozdělení zesilovačů. Popsa blokové schéma zesilovače. Popsa paramery zesilovače. Popsa a nakresli způsoby nasavení pracovního bodu ranzisoru. Popsa a nakresli řídy zesilovače. Popsa a nakresli kompenzační obvody ranzisoru. Popsa činiel sabilizace. Popsa a nakresli emiorový sledovač. Popsa a nakresli dvousupňový zesilovač. Popsa a nakresli dvojčinný mikrofonní zesilovač. Popsa korekci hloubek a výšek. Popsa ekvalizér. Popsa nasavení hlasiosi. Nakresli a popsa plynule regulovaelný zdroj s ranzisorem. Nakresli a popsa zdroj konsanního napěí s ranzisorem. Popsa funkci a nakresli charakerisiky yrisoru. Nakresli a popsa obvody s využiím yrisoru. Popsa vlasnosi a využií diaku. Popsa vlasnosi riaku. Popsa využií riaku. 8

10 9 Základní elekronické prvky. ezisory ezisor je elekronická součáska, jejíž základní vlasnosí je odpor definovaný velikosí v Ω (ohmech). Elekroechnická značka: ezisory Se dvěma vývody S řema a více vývody Pevné vrsvové rezisory (T) Pevné dráové rezisory (T) Děliče s pevně nasavielným poměrem (rimry, TP) Děliče s plynule proměnným dělícím poměrem (poenciomery, TP) Z echnologického hlediska členíme rezisory na: Vrsvové Dráové Výrobce: Přehled rezisorů, rimrů a poenciomerů, jejich echnické a konsrukční paramery lze naléz v konsrukčních kaalozích. Přehled cen jednolivých součásek lze naléz v obchodním kaalogu. Někeré kaalogy jsou i na inerneových sránkách: kázka inerneových obchodních kaalogových sránek (www.gme.cz) nebo přímo u výrobců Tesla, Panasonic, AVX ena rezisorů záleží na jejich zařazení do řad, oleranci, zráovém výkonu rezisoru a echnickém provedení (vrsvový, dráový, SMD). eny jsou uváděny obvykle v kaalozích obchodních firem, mohou se vzájemně liši i pro sejný yp. Záleží věšinou na vzazích výrobce odběrael, obchodník zákazník 9

11 0 ČSN Jmenoviý odpor rezisorů: Jmenovié hodnoy rezisorů jsou normalizovány do řad, z nichž jsou nejpoužívanější E6, E, E4, E48, E96 a E9. E6:,5, 3,3 4,7 6,8 E:,,5,8,,7 3,3 3,9 4,7 5,6 6,8 8, E 4:,,,3,5,6,8,0,,4 3,0 3,3 3,6 3,9 4,3 4,7 5, 5,6 6, 6,8 7,5 8, 9, 0 Jmenoviá 9 hodnoa Pozice prvku v E4 Tolerance jmenoviého odporu: Podle olerance jmenoviého odporu se rezisory řadí do skupin, označených písmeny nebo barevným kódem. Vyznačuje se za údajem jmenoviého odporu. ± 0 % bez označení nebo M (používají se ve spořební elekronice) ± 0 % označeno K ± 5 % označeno J ± % označeno G ± % označeno F ± 0,5 % označeno D ± 0,5 % označeno ± 0, % označeno B Pro hodnoy s odchylkou ± 0,% a ± 0,% se doporučují hodnoy z řady E9. Tolerance v řadách: v E6 je ± 0% v E je ± 0% v E4 je ± 5% Každá číselná řada obsahuje různý poče prvků. E6 má 6 prvků, E má prvků, E4 má 4 prvků ad. Označení rezisorů: Číselné označení odporu rezisorů: Např.: 0 0 Ω K7 700 Ω K Ω 33K Ω M 00 kω M Ω Velmi přesné rezisory. Používají se v měřicích obvodech. 0

12 Barevné značení rezisorů: 5,6 kω 5%±,7 kω 5%± olerance násobiel. číslice. číslice 3,9 kω 5%±. číslice. číslice násobiel Tolerance 0 černá 0 0 černá ± 0% bez proužku hnědá hnědá 0 hnědá ± 0% sříbrná červená červená 0 červená ± 5% zlaá 3 oranžová 3 oranžová 0 3 oranžová ± % červená 4 žluá 4 žluá 0 4 žluá ± % hnědá 5 zelená 5 zelená 0 5 zelená ± 0,5% zelená 6 modrá 6 modrá 0 6 modrá ± 0,5% modrá 7 fialová 7 fialová 0 7 fialová ± 0,% fialová 8 šedá 8 šedá 0 8 šedá 9 bílá 9 bílá 0 9 bílá 0 zlaá 0 sříbrná ezisor uvedený na ilusračním obrázku má edy hodnou,7 kω s olerancí jmenovié hodnoy ± %. Ohmův zákon Procházíli rezisorem s odporem elekrický proud I, vzniká na odporu napěí..i [V, Ω, A] Výkonové zaížení rezisoru: Procházíli rezisorem elekrický proud, vzniká v něm eplo. Mění se éž hodnoa odporů. 0 α kde odpor rezisoru při dané eploě 0 odpor rezisoru při eploě 0 α eploní součiniel odporu [K ] rozdíl eplo [K] α u 3, K α Al 3, K α Fe 4, K α konsanan 0, K Vzniklé eplo musí povrch rezisoru bezpečně odvés. Proo se rezisory dělí do skupin podle jejich zráového výkonu (0,5 W, 0,5 W, W, W...): P.I kde napěí na rezisoru I proud rezisoriem

13 .. Pevné vrsvové rezisory ezisory s odporem věším než 4 kω, mají délku odporové vrsvy zvěšenu vybroušením drážky ve varu šroubovice. Odporová vrsva uhlíková mealizovaná (kovové kysličníky, sliiny) Keramické nosné ělísko Přívody (pocínované dráy) Lak Kovová čepička Použií vrsvových rezisorů: Snižování elekrického proudu obvodem V děliči napěí pro získání nižšího napěí měřicích přísrojů jako bočníky nebo předřadné odpory Vrsvové rezisory.. SMD rezisory pevnění rezisorů na desce plošných spojů (verikální, horizonální) Jsou o miniaurní součásky, keré nemají dráové vývody, ale pouze kovové plošky, pomocí kerých se součáska připájí na plošný spoj. Používají se zejména pro úsporu mísa na deskách s velkým obsahem elekronických součásek. V SMD provedení se vyrábí éměř všechny elekronické součásky (kondenzáory, diody, ranzisory ).

14 3 SMD rezisor Číselné značení Číselné značení se skládá ze ří nebo čyř číslic, kde první dvě nebo ři číslice určují hodnou odporu a poslední číslice předsavuje násobiel. Je o obdoba čárového kódu. Teno yp značení se používá pro popis rezisorů SMD pro povrchovou monáž (Surface Moun Device). SMD rezisory..3 Pevné dráové rezisory Jsou navinuy z odporového vodiče jehož povrch je smalovaný. Nebývají samonosné konsrukce, věšinou bývají navinuy na keramickém ělísku různého varu. Smal povrchové úpravy snese až několik se. hlazení je sáláním. Nevýhodou je paraziní indukčnos, akže se hodí jen do obvodů sejnosměrných, nebo s nízkou frekvencí (kolem 50 Hz). Odporový vodič Tmel, smal Dráové rezisory l ρ. S [ ] Ω ρ měrný odpor dráu [Ω.m] l délka použiého dráu [m] S průřez použiého dráu [m ]..4 ezisory s více, než dvěma vývody ezisor s odbočkou: 3 3 Odbočka rezisoru ezisor s odbočkou slouží jako dělič napěí. 3

15 4 Poenciomer: Poenciomer umožňuje uživaeli plynule nasavi jeho hodnou (odpor) nebo dělicí poměr. 3 3 Oočný poenciomer Posuvný poenciomer Definice: Použií posuvného poenciomeru Odporový rimr: Odporový rimr jemně nasavuje dělicí poměr při nasavování elekronických obvodů. Dělič napěí: Použií poenciomeru v obvodu r r Odporové rimry Úkol: Napiše maximální a minimální možnou hodnou r, jaké lze dosáhnou u rimru. Použií rimru v obvodu 4

16 5 Lineární, logarimické a exponenciální poenciomery: Dělící poměr A 0,8 A Exponenciální E Lineární N 0,6 0,4 Logarimický G 0, Poloha běžce α [ ] Využií: Například exponenciální poenciomer se využívá pro regulaci veličin, keré závisí na napěí logarimicky (hlasios). Tyo veličiny se poom regulují v závislosi na oočení osy. Z konsrukčního hlediska jsou ješě vyráběny odbočky např. v /3, /3 odporové dráhy. Sériové řazení rezisorů I 3 N 3 N 3... Při N sejných rezisorech : N. I N N N i N i N N i i Paralelní řazení rezisorů I I I N N G G G......G N N N G i N i i i elková vodivos je dána součem všech vodivosí. 5

17 6 Pro N sejných rezisorů : N Pro dva paralelní rezisory, plaí:. elkový proud: I I I... I N I N i i I. I I... I Měření odporu rezisorů N N A V I Popiše princip měření a výpoče odporu rezisoru:. Kondenzáory.. Konsrukce pevných kondenzáorů Kondenzáor je elekronická součáska, jejíž základní vlasnosí je kapacia definované velikosi ve F (faradech). Elekroechnická značka: Záporný pól Přívod Kladný pól Dielekrikum Dielekrikum Kovový pásek Vodivé elekrody Přívod Hliníkový obal mělohmoná izolace Elekrolyický kondenzáor Kapacia je schopnos akumulace elekrického náboje Q. Vzah mezi napěím a nábojem Q je Q. je zde konsana úměrnosi. Kondenzáor s kapaciou a napěím přiloženým na jeho svorkách (deskách) v sobě hromadí náboj Q. 6

18 7 Pro nabíjení kondenzáoru plaí: Proud kondenzáoru je přímo úměrný změně napěí na jeho svorkách. Připojímeli ke kondenzáoru sejnosměrný zdroj (napěí), vznikne přechodový jev a obvodem eče proud, pořebný k nabií kondenzáoru. Po nabií již proud neeče. Znamená o, že sejnosměrný proud kapacior nepropouší. Příklad: Vypočěe kapaciu blokovacího kapacioru pro inegrovaný obvod M68H, víeli, že maximální povolené zvlnění napájení je 0, V při impulsní spořebě 0, A. Doba proudového impulsu je 0ns. Řešení: Každá akivní součáska v číslicovém obvodu má při překlápění mezi logickými úrovněmi po určiou dobu zvýšenou (impulsní) spořebu. Ampliuda a délka proudového impulsu se liší podle ypu součásky. Vzhledem k omu, že délka impulsu je srovnaelná se zpožděním průchodu proudu na plošném spoji od napájecího zdroje k součásce, je nuné u každého číslicového obvodu vyvoři lokální zdroj elekrické energie pro pokryí jeho impulsní spořeby. K omu se používá kapacior, kerý musí bý umísěný co nejblíže k napájecím du vývodům obvodu. Jedná se o ypickou úlohu výpoču kapaciy podle vzorce I. : dq d I d d I d d 0, 0, [ ] F d ε.s d ε permiivia dielekrika S plocha desky d vzdálenos desek ε ε 0. ε r kde ε 0 dielekrická konsana vakua ε 0 8,85. 0 [F.m ] ε r relaivní dielekrická konsana ε r vzduchu n ( n ) Popis chování kondenzáoru v elekrickém obvodu sejnosměrného zdroje: I v v rozepnu v sepnu τ i I I max V 7

19 8 Popiše činnos obvodu: I max i v i vniřní odpor zdroje v odpor vedení Úkol:. Vypočíeje maximální proud ekoucí obvodem, jeli odpor vedení v 0, Ω a je: a) napájen plochou baerií s vniřním odporem i 0,5 Ω a napěím 4,5 V b) napájen z akumuláoru s vniřním odporem i 0,05 Ω a napěím V Časová konsana τ je rovna: τ. Napiše definici časové konsany: Měření časové konsany τ: τ Generáor obdélníkového průběhu Osciloskop Úkol: Vypočíeje τ, jesliže bude Ω a 00 µf v zapojení podle předchozího obrázku. Náboj kondenzáoru: I Q. I. Q náboj kondenzáoru [] nabíjecí napěí [V] I nabíjecí proud [A] čas nabíjení [s] Q Q 8

20 9 Sériová spojení kondenzáorů: N N... N N i i Pro dva kondenzáory: Definice: Pro N shodných kondenzáorů: N... N... N N Q Definice: Paralelní řazení kondenzáorů: Q Q N Q N... N N i i Pro N shodných kondenzáorů: N. elkový náboj: Q Q Q... Q N N i Q Q Q Q... N N Q Energie nabiého kondenzáoru: W Q W uložená energie [Ws]... napěí kondenzáoru [V] Q odpovídající náboj [] i Definice: Definice: Definice:

21 0 ozdělení kondenzáorů Typy kondenzáorů Vzduchové S papírovým dielekrikem S mealizovaným papírovým diel. S plasickou fólií Slídové Keramické Elekrolyické Provedení kondenzáorů Pevné S proměnnou kapaciou Pevné kondenzáory: Dvě hliníkové fólie, odělené speciálním kondenzáorovým papírem (ε r 4 7) Kondenzáory s mealizovaným papírem: Kondenzáorový papír má na obou sranách nanesenou hliníkovou vrsvu. ozsah kapaciy kondenzáorů: sovky pf sovky nf Kondenzáor s plasickou fólií: Dielekrikum voří plasická fólie o loušťce 5 až 0 µm (polysyrén, eflon, erylen). ozsah kapaciy kondenzáorů: jednoky nf jednoky µf Slídové kondenzáory: Kvaliní, malý činiel zrá, přesné, eploně málo závislé ad. ozsah kapaciy kondenzáorů: jednoky pf desíky nf Slídová desička Napařená (nasříkaná) sříbrná vrsva Keramické kondenzáory: Dielekrikum voří keramická vrsvička. Výsledkem jsou velice nízké dielekrické zráy. Typy: erčové desičkové diskové polšářkové (ploché) rubičkové průchodkové ozsah kapaciy kondenzáorů: cca jednoky pf sovky nf Lze se s nimi seka éměř v každém spořebním elekronickém zařízení. Jsou snadno vyrobielné, mechanicky pevné a mají nízkou pořizovací cenu 0

22 kázka inerneových kaalogových sránek (www.gme.cz) Elekrolyické kondenzáory: Dielekrikum voří enká vrsva kysličníku. Kovová elekroda musí bý vždy kladně nabiá. Přepólování změní kondenzáor na rezisor s malou hodnouou odporu. Elekroly může bý pevný i ekuý. ozsah kapaciy kondenzáorů: cca µf 0 mf Tanalové kondenzáory: Vysoce sabilní a kvaliní kondenzáory. ozsah kapaciy kondenzáorů: cca desíky µf Nám nejméně vzdálený výrobce kondenzáorů je společnos AVX zech epublic s.r.o., herské Hradišě, kerá vyrábí kondenzáory keramické, analové Mezi další výrobce kondenzáorů paří: Philips, Siemens, Moorola

23 .. Kondenzáory s proměnnou kapaciou V někerých elekronických zařízeních pořebuje uživael mí možnos měni kapaciu kondenzáoru. Mluvíme o ladicím kondenzáoru. oor Vana desky Typy dielekrika: Vzduch Slída Olej, ad. Kapacia v řádu pf (5 500 pf). Vyrábí se jako dvojié i rojié. Ladicí kondenzáor Ve výrobě dolaďujeme kapaciu pomocí jemně nasavielných, zv. dolaďovacích kondenzáorů. Trubkové provedení: Skleněná nebo keramická rubička Šroubovací elekroda kovová ozsah: 0,3 pf 0,8 5 pf 7,5 pf,5 4 pf Sříbrná vrsva Maximální provozní napěí je 00 až 400 V. Kapaciní rimr kázka inerneových kaalogových sránek (www.gme.cz) Paramery kondenzáorů: jmenoviá hodnoa kapaciy jmenovié napěí přesnos zráový činiel g δ eploní součiniel kapaciy izolační odpor

24 3 Úkol: Dopiše, jak vzniká:. kapacia samosaného vodiče vůči jinému vodiči. kapacia zařízení vůči zemi Měření kondenzáorů Provádí se pomocí kapaciního můsku, kde se snažíme docíli jeho rovnováhy. ~ x n V Pomocí kapaciní dekády n vyvážíme můsek ak, aby volmer ukazoval nulovou výchylku. Hodnou kondenzáoru X odečeme z kapaciní dekády. Kondenzáory a jsou sejné. kázka kondenzáoru na desce plošných spojů: Připojení radiálního a axiálního kondenzáoru.3 ívky.3. Konsrukce cívky ívka je elekronická součáska, jejím základní vlasnosí je indukčnos L definované velikosi. I L L I Z v rozepnu v sepnu I z I L I Lmax v I I max I L max L z L odpor cívky Z odpor záěže 3

25 4 Bez jádra ůzné druhy cívek Schemaická značka cívky bez jádra: Pozn: Každý vodič má edy svoji indukčnos L NF indukčnos při nízkém kmioču [H] l NF l(ln 0, 75 ). 0 rd L 9 L l l(ln ). 0 HF rd 9 L HF... indukčnos při vysokém kmioču [H] l délka vodiče [cm] d r D poloměr dráu [cm] Indukčnos cívky L n.µ 0.µ r S. l m [ H ] [ ] V.s [ A] n poče záviů µ 0 permeabilia vakua, [H.m ] µ r relaivní permeabilia S plocha [m ] l m sřední délka siločáry [m] 4

26 5 Indukčnos dvojiého vedení a 9 L l( 4.ln ).0 [ H ] NF rd a sřední vzdálenos vodičů [cm] a r d L HF l( 4.ln a r D ).0 9 [ ] H l Koaxiální vedení: rm LNF l(ln 0,5 ).0 r D r L M 9 l(ln ).0 [ H ] HF rd r M... vniřní poloměr plášě [cm] Vodič proi zemi: L.l.ln h.0 r D 9 [ ] H 9 [ ] H h l r D d r d r [cm] h [cm] l [A] L [H] r M h vzdálenos vodiče od vedení [cm] Jsouli yo záviy navinuy na kosřičce, nebo je vodič ak vrdý, že drží var sám, členíme cívky na: Vzduchové samonosné, nebo vinué na kosřičce S jádrem Tvar záviu (kruhový, čvercový, obdélníkový), poče záviů a poče vrsev záviů (jednovrsvové cívky, vícevrsvové cívky), maeriál a var jádra a aké magneické vlasnosi okolí cívky ovlivňují indukčnos cívky. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ívka bez jádra a s EI jádrem ívka je využívána ve sřídavých obvodech, proože je překážkou pro procházející sřídavý proud nejen velikosí svého odporu vodiče z něhož je navinua, ale hlavně v důsledku své vlasnosi indukčnosi. 5

27 6 Při vysokých frekvencích (řádově sovky khz) oiž věšinou proudu prochází povrchovými vrsvami vodiče, sředem jen minimum. Proo se významně zvýší odpor vodiče vf proudu v porovnání s odporem, kerý by kladl sejný vodič sejnosměrnému proudu. Teno jev nazýváme povrchový jev, zv. skin efek. 500 khz Vodivosní elekrony jsou v průřezu rozloženy rovnoměrně. Vodivosní elekrony jsou rozmísěny u povrchu vodiče. V omo případě i kráký vodič může bý pro procházející sřídavý proud o vysoké frekvenci významným odporem. Jak edy konsrukčně dosáhnou, aby vedení, po nichž přenášíme signály vf kladlo malý odpor procházejícímu proudu? Odpověď: Zvěši povrch vodiče nebo napaři kvaliní vodivý maeriál. Koaxiální vodič Duý sředový vodič ívky do vf obvodů se časo vinou lankem z mnoha vodičů navzájem odizolovaných. To plaí pro frekvence řádu 0 khz až 0 3 khz. Oázka: Popiše kapaciu dráového vodiče a kapaciu lanka: Na frekvenci nad 0 3 khz nás omezuje již paraziní kapacia sousavy. Nad 0 3 khz používáme: Vodiče o velikém průřezu Trubky Pásky ívky členíme na: a) cívky bez jádra b) cívky s jádrem 6

28 7 a) ívky bez jádra Konsruují se pro indukčnosi řádu 0 6 s kmiočem řádu 0 MHz H (mikrohenry).využívají se v obvodech Konsrukce: a) samonosné (bez kosry) b) na izolační kosře Používané do 0 µh. Samonosné cívky ívky na izolační kosře b) ívky s jádrem žií: vf obvody (0 0 0 mh) nf obvody (0 0 H nízkofrekvenční lumivky) Jádra: šroubová (jádro má var šroubu se záviem). Dosáhneme L ~ 0 mh. L se zvěšuje zašroubováním jádra do cívky. ívka se šroubovým jádrem hrníčková (jádro je složeno ze dvou čásí, keré po sloučení zcela obklopuje cívku. ívka je nasunua na sředovém sloupku). Jednovrsvová válcová cívka: Hrníčkové jádra d L d n. F.0 9 [ ] H l F 30 0 l délka cívky [cm] d průměr cívky [cm] n poče záviů F výpočový činiel d/l 7

29 8 Hrníčkové jádro, práškové jádro: L n. A L L indukčnos [nh] A L... činiel jádra (A L činiel, indukční činiel) (z kaalogových lisů) [nh] Zdroj: DIETMEIE,. Vzorce pro elekroniku. Praha : BEN, 999. nf lumivky žií: hlavně v napájecích zdrojích Konsrukce: jádrové (jádro, ad.) plášťové jádro Jádro je vyrobeno z oropermového pásku a) po f 50 Hz je loušťka vodiče 0,3 mm. žluá barva označení b) po f 50 Hz 0 khz je loušťka vodiče 0,3 mm zelená barva označení Jednolivé záviy pásku jsou od sebe odděleny (snížení vířivých proudů). o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ívky s nosnými jádry ransformáorový plech (nf lumivky) ívka na jádru n L n m n poče záviů µ 0, [H.m ] µ r permeabilia plechu jádra l m sřední délka siločáry [m] S plocha jádra [m ] µ 0 l µ m r S ívka se vzduchovou mezerou µ 0S ml > mfe L n ll ml magneický odpor vzduchové mezery l l délka vzduchové mezery [m] S plocha jádra [m ] Plášťové nf lumivky (dvě jádra, jedna cívka) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 8

30 9.3. Základní výpočy cívky Úkol č. : Vypočíeje indukčnos jednovrsvové cívky bez jádra, záviy uloženy vedle sebe, u níž je: N N 40 záviů d o o o o o o o o o o o o d 0,8 mm, s izolací d 0,87 mm ( vodiče) D mm o o o o o o o o o o o o D D d b Řešení: Vyjádřee z Nagaokova vzahu: D D L k D b N 0 3 [ ] µh ;cm ;cm; () kde L indukčnos cívky k konsana D vniřní průměr cívky D D d b délka cívky N poče záviů Tabulka: rčení konsany z upraveného Nagaokova vzahu pro výpoče indukčnosi jednovrsvových cívek bez jádra. D b k D b k D b 0,00 9,8700,00 6,7945,00 5,866 4,00 3,6064 7,00,5504 0,05 9,6637,05 6,6888,0 5,070 4,0 3,555 7,0,5040 0,0 9,4633,0 6,586,0 4,9596 4,0 3,5048 7,40,4586 0,5 9,689,5 6,4875,30 4,8540 4,30 3,4564 7,60,46 0,0 9,083,0 6,3908,40 4,7533 4,40 3,400 7,80,3747 0,5 8,8987,5 6,980,50 4,6576 4,50 3,3646 8,00,335 0,30 8,73,30 6,08,60 4,5658 4,60 3,30 8,50,44 0,35 8,553,35 6,03,70 4,4780 4,70 3,778 9,00,565 0,40 8,3885,40 6,0355,80 4,394 4,80 3,363 9,50,0786 0,45 8,86,45 5,955,90 4,33 4,90 3,959 0,00,0065 0,50 8,0746,50 5,876 3,00 4,36 5,00 3,564,00,878 0,55 7,965,55 5,7946 3,0 4,6 5,0 3,084,00,7667 0,60 7,784,60 5,796 3,0 4,09 5,40 3,003 3,00,6700 0,65 7,6443,65 5,6466 3,30 4,00 5,60,94 4,00,584 0,70 7,500,70 5,5755 3,40 3,9558 5,80,8780 5,00,507 0,75 7,3807,75 5,5064 3,50 3,897 6,00,868 6,00,4380 0,80 7,554,80 5,4393 3,60 3,835 6,0,7586 7,00,3758 0,85 7,340,85 5,373 3,70 3,773 6,40,7033 8,00,386 0,90 7,075,90 5,3090 3,80 3,750 6,60,6500 9,00,673 0,95 6,9040,95 5,468 3,90 3,6597 6,80,5987 0,00,99 Výpoče: b N x d 40 x 0,87 34,8 mm D D d mm 0,87 mm,87 mm D Z abulky pro 0,37 vyčeme k 8,55 b L 6,5 µh k D b k D b k 9

31 30 Odpověď: Indukčnos navržené cívky bude 6,5 µh Pozn.: pro proudovou husou σ,5 A/ mm může ouo cívkou proéka proud π d 3,4.0,8 I σ.s σ.,5. 0, 75 A 4 4 Vyšší proud by způsobil již nežádoucí velikos zahřáí vodiče cívky, což by mohlo poškodi izolaci vodiče. DÚ: ) Sesave vývojový diagram a napiše program v Pascalu pro výpoče Nagaokova vzahu. ) Navrhněe jednovrsvovou válcovou cívku bez jádra, závi vedle záviu ak, aby L 0 µh. Dodrže požadavek na d 0,8 mm (d 0,87 mm). Úkol č. : Vypočíeje indukčnos cívky s rozměry: a 0 mm b 60 mm c 0 mm N 600 a N poče záviů o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c S..plocha zaplněna mědí S celkový průřez vinuí (b;c) S > S Řešení: Vyjdeme ze vzahu: 30a N L 0 6a 9b 0c 6 [ ] mh ;cm I D o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o b K v činiel plnění () (plaí pro k v 0,6) L 6 6,06 mh Odpověď: ívka má indukčnos 6,06 mh. Měření indukčnosi cívky Měřicí meoda využívá rezonančních vlasnosí cívky a kondenzáoru. Z určeného rezonančního kmioču lze jednoduše vypočía indukčnos cívky při známé hodnoě kapaciy kondenzáoru. Ze vzahu pro rezonanční kmioče vypočíáme L indukčnos: L.( f ) ~ 0 π 30

32 3 DÚ: ) Navrhněe vícevrsvovou vzduchovou cívku s L 0,8 mh; I 0,6A; D 0 mm; b 0 mm. ) Sesave VD a napiše program v Pascalu pro výpoče vzahu (). 3) Popiše rozdíl mezi vzahem () a vzahem (). Úkol č. 3: Vypočíeje indukčnos jednovrsvé cívky, navinué na feriovém šroubovém laděném jádře, když víme, že: Indukčnos cívky bez jádra je 0,5 mh a permeabilia jádra je,5. Řešení: Pro výpoče indukčnosi cívek se šroubovými laděnými jádry lze uží vzah: L µ. L o (3) L o indukčnos sejné cívky bez jádra µ cívková permeabilia jádra (,,3 viz. kaalog) L µ. L o,5. 0, ,65 mh DÚ: ) S využiím programu v úkolu č. vypočíeje indukčnos cívky na feriovém jádře. ) Program z úkolu č. uprave pro verzi, kerá řeší úkol č. i. Úkol č. 4: Vypočíeje indukčnos cívky s feriovým hrníčkovým jádrem J6/6 z maeriálu H, když délka vzduchové mezery l v 0,45 mm a N 4 záviů? Řešení: Vyjdeme ze vzahu: L AL. N [nh; nh; ] 000 A L závisí na konsrukčním maeriálu a velikosi mezery. Jádra se vyrábí s akovými vzduchovými mezerami, aby jejich konsany A L vořily normalizovanou řadu 5 ( µh). A L odečeno z grafu po l v 0,45 mm činí 50. A L [nh] Feriové hrníčkové jádro 800 J6 / 6 Maeriál H, µ r rozsah ladění šroubovým jádrem , 0,4 0,6 0,8,0,,4 l v [mm] Graf pro určení indukční konsany A L feriového hrníčkového jádra 3

33 3 L A.N 50.4 [ nh ] L 5 mh Odpověď: Indukčnos éo cívky je 5 mh. kázka inerneových kaalogových sránek (www.gme.cz) ložení cívky na desce plošného spoje: Indukované napěí Definice: u di I L L d di změna proudu. I změna proudu. změna času (přírůsek) Sériové spojení cívek L L L L L L N L... L N N L i i Definice:. L celková indukčnos [H] 3

34 33 Paralelní spojení cívek L L L L N Definice: L L L... L N N i L i Energie cívky proékané proudem W LI [ ] Ws W magneická energie [Ws] I proud cívkou Definice: Paramery indukorů: jmenoviá hodnoa jmenoviá zaížielnos maximální ss odpor maximální hodnoa činiele Q elekrická pevnos rozsah pracovních eplo.4 Transformáor žií: ransformace napěí, proudu, impedance, galvanické odděleni obvodů Konsrukce: jádro (magneický obvod, obvykle není přerušen vzduchovou mezerou) vinuí primární sekundární I I M N N Z N N I I Z primární vinuí sekundární vinuí proud v primárním vinuí proud v sekundárním vinuí záěž napěí na primárním vinuí výsupní napěí napěí na sekundárním vinuí 33

Analogový komparátor

Analogový komparátor Analogový komparáor 1. Zadání: A. Na předloženém inverujícím komparáoru s hyserezí změře: a) převodní saickou charakerisiku = f ( ) s diodovým omezovačem při zvyšování i snižování vsupního napěí b) zaěžovací

Více

Bipolární tranzistor jako

Bipolární tranzistor jako Elekronické součásky - laboraorní cvičení 1 Bipolární ranzisor jako Úkol: 1. Bipolární ranzisor jako řízený odpor (spínač) ověření činnosi. 2. Unipolární ranzisor jako řízený odpor (spínač) ověření činnosi.

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Unverza Tomáše Ba ve Zlíně ABOATONÍ VIČENÍ EEKTOTEHNIKY A PŮMYSOVÉ EEKTONIKY Název úlohy: Zpracoval: Měření čnného výkonu sřídavého proudu v jednofázové sí wamerem Per uzar, Josef Skupna: IT II/ Moravčík,

Více

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 211 13 2 Výkonová nabíječka olověných akumuláorů Power charger of lead-acid accumulaors Josef Kadlec, Miroslav Paočka, Dalibor Červinka, Pavel Vorel xkadle22@feec.vubr.cz,

Více

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ N Elekrická relé a spínací hodiny MULIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ U Re 1 2 0 = 1+2 Ke spínání elekrických obvodů do 8 A podle nasaveného času, funkce a zapojení Především pro účely auomaizace Mohou bý využia jako

Více

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH OHONŮ (E) Určeno pro posluchače bakalářských sudijních programů FS Obsah 1. Úvod (definice, rozdělení, provozní pojmy,). racovní savy pohonu 3. Základy mechaniky a kinemaiky pohonu

Více

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. 239 043 478, Fax: 241 492 691, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Oba dva obvody

Více

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV Popis reguláoru pro řízení směšovacích venilů a TUV Reguláor je určen pro ekviermní řízení opení jak v rodinných domcích, ak i pro věší koelny. Umožňuje regulaci jednoho směšovacího okruhu, přípravu TUV

Více

Dodavatel. Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnost založena v roce 1981 www.pulspower.com. www.oem-automatic.

Dodavatel. Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnost založena v roce 1981 www.pulspower.com. www.oem-automatic. Dodavael Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnos založena v roce 1981 www.pulspower.com www.oem-auomaic.cz Pulzní zdroje MiniLine, 1-fázové, 5 / 12 / 24 V ss Pulzní zdroje MiniLine,

Více

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ Saické a dnamické vlasnosi paří k základním vlasnosem regulovaných sousav, měřicích přísrojů, měřicích řeězců či jejich čásí. Zaímco saické vlasnosi se projevují

Více

Elektronická měření pro aplikovanou fyziku

Elektronická měření pro aplikovanou fyziku Milan Vůjek Elekronická měření pro aplikovanou fyziku Předkládaný kompilá je určen k výuce sudenů oboru Aplikovaná fyzika. Podává přehled o základních principech elekronických měření a problemaice měření,

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

PRAKTIKA z FOTOVOLTAIKY

PRAKTIKA z FOTOVOLTAIKY Vyšší odborná škola a Sřední průmyslová škola Varnsdorf PRAKTKA z FOTOVOTAKY ng. Per BANNERT Tao publikace vznikla v rámci projeku: Solární foovolaický sysém a Zelená energie v Českém Švýcarsku a jeho

Více

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty ecosyn -plas Šroub pro ermoplasy Bossard ecosyn -plas Šroub pro ermoplasy Velká únosnos Velká procesní únosnos Vysoká bezpečnos při spojování I v rámci každodenního živoa: Všude je zapořebí závi vhodný

Více

Měrné teplo je definováno jako množství tepla, kterým se teplota definované hmoty zvýší o 1 K

Měrné teplo je definováno jako množství tepla, kterým se teplota definované hmoty zvýší o 1 K 1. KAPITOLA TEPELNÉ VLASTNOSTI Tepelné vlasnosi maeriálů jsou charakerizovány pomocí epelných konsan jako měrné eplo, eploní a epelná vodivos, lineární a objemová rozažnos. U polymerních maeriálů má eploa

Více

Neřízené polovodičové prvky

Neřízené polovodičové prvky Neřízené polovodičové prvky Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Neřízené polovodičové spínače neobsahují

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

2.6.4 Kapalnění, sublimace, desublimace

2.6.4 Kapalnění, sublimace, desublimace 264 Kapalnění, sublimace, desublimace Předpoklady: 2603 Kapalnění (kondenzace) Snižování eploy páry pára se mění v kapalinu Kde dochází ke kondenzaci? na povrchu kapaliny, na povrchu pevné láky (orosení

Více

1. Kondenzátory s pevnou hodnotou kapacity Pevné kondenzátory se vyrábí jak pro vývodovou montáž, tak i miniatrurizované pro povrchovou montáž SMD.

1. Kondenzátory s pevnou hodnotou kapacity Pevné kondenzátory se vyrábí jak pro vývodovou montáž, tak i miniatrurizované pro povrchovou montáž SMD. Kondenzátory Kondenzátory jsou pasivní elektronické součástky vyrobené s hodnotou kapacity udané výrobcem. Na součástce se udává kapacita [F] a jmenovité napětí [V], které udává maximální napětí, které

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

Úloha V.E... Vypař se!

Úloha V.E... Vypař se! Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee

Více

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zesilovače. Ing. M. Bešta ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného

Více

Pilové pásy PILOUS MaxTech

Pilové pásy PILOUS MaxTech Pilové pásy PILOUS MaxTech Originální pilové pásy, vyráběné nejmodernější echnologií z nejkvalinějších německých maeriálů, za přísného dodržování veškerých předepsaných výrobních a konrolních posupů. Zaručují

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Diody a usměrňova ovače Přednáška č. 2 Milan Adámek adamek@ft.utb.cz U5 A711 +420576035251 Diody a usměrňova ovače 1 Voltampérová charakteristika

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice) ..4 Výpoče epla a zákon zachování energie (kalorimerická rovnice) Teplo je fyzikální veličina, předsavuje aké energii a je udíž možné (i nuné) jej měři. Proč je aké nuné jej měři? Např. je předměem obchodu

Více

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Konstrukce elektronických zařízení 2. přednáška prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Pasivní a konstrukční prvky - Rezistory - Kondenzátory - Vinuté díly, cívky, transformátory - Konektory - Kontaktní prvky, spínače,

Více

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK Úloha V.E... sladíme 8 bodů; průměr 4,65; řešilo 23 sudenů Změře závislos eploy uhnuí vodného rozoku sacharózy na koncenraci za amosférického laku. Pikoš v zimě sladil chodník. eorie Pro vyjádření koncenrace

Více

5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ 5. MĚŘEÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘEÍ PROUDU A APĚÍ měření fázového rozdílu osciloskopem a číačem, další možnosi měření ϕ (přehled) měření proudu a napěí: ealony, referenční a kalibrační zdroje (včeně principu

Více

MCS 3500 Modulární stropní reproduktorový systém

MCS 3500 Modulární stropní reproduktorový systém Konferenční sysémy MCS 3 Modlární sropní reprodkorový sysém MCS 3 Modlární sropní reprodkorový sysém www.boschsecriy.cz Inovační řícívkový reprodkor Vynikající reprodkce řeči a hdby Žádné kompromisy mezi

Více

Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin.

Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin. Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin. Obsah: Úvod Základní pojmy Příklad použií abulek Vysvělivky 4 5 6 Tvarovaný plech KOB 00 7 Trapézové plechy z Al a jeho sliin KOB

Více

1.1 Pokyny pro měření

1.1 Pokyny pro měření Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1 Bipolární tranzistor jako zesilovač Úkol: Proměřte amplitudové kmitočtové charakteristiky bipolárního tranzistoru 1. v zapojení se společným emitorem (SE)

Více

Schöck Isokorb typ KST

Schöck Isokorb typ KST Schöck Isokorb yp Obsah Srana Základní uspořádání a ypy přípojů 194-195 Pohledy/rozměry 196-199 Dimenzační abulky 200 Ohybová uhos přípoje/pokyny pro návrh 201 Dilaování/únavová odolnos 202-203 Konsrukční

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Laboratorní práce č. 1: Pozorování tepelné výměny

Laboratorní práce č. 1: Pozorování tepelné výměny Přírodní vědy moderně a inerakivně FYZIKA 1. ročník šesileého sudia Laboraorní práce č. 1: Pozorování epelné výměny Přírodní vědy moderně a inerakivně FYZIKA 1. ročník šesileého sudia Tes k laboraorní

Více

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI 0. Měření rozpylového magneického pole ransformáoru, měření ampliudové permeabiliy A3B38SME Úkol měření 0a. Měření rozpylového magneického pole ransformáoru s oroidním jádrem a jádrem EI. Změře indukci

Více

Práce a výkon při rekuperaci

Práce a výkon při rekuperaci Karel Hlava 1, Ladislav Mlynařík 2 Práce a výkon při rekuperaci Klíčová slova: jednofázová sousava 25 kv, 5 Hz, rekuperační brzdění, rekuperační výkon, rekuperační energie Úvod Trakční napájecí sousava

Více

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených

Více

4.5.8 Elektromagnetická indukce

4.5.8 Elektromagnetická indukce 4.5.8 Elekromagneická indukce Předpoklady: 4502, 4504 důležiý jev sojící v samých základech moderní civilizace všude kolem je spousa elekrických spořebičů, ale zaím jsme neprobrali žádný ekonomicky možný

Více

Signálky V. Signálky V umožňují světelnou signalizaci jevu.

Signálky V. Signálky V umožňují světelnou signalizaci jevu. Signalizace a měření Signálky V funkce echnické údaje Signálky V umožňují svěelnou signalizaci jevu. v souladu s normou: ČS E 60 947-5-1, ČS E 60 073 a IEC 100-4 (18327); jmenovié napěí n: 230 až 400 V

Více

4.1 Zptnovazební oscilátory sinusového prbhu naptí

4.1 Zptnovazební oscilátory sinusového prbhu naptí 4 Osciláory Nezpracovávají žádný vsupní signál, ale jsou sami zdrojem sídavých signál. Ze sejnosmrného napájecího napí vyváejí napí sídavá. Druh osciláor je mnoho. Podle principu innosi se rozdlují na

Více

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA) Polovodičové diody varikap, usměrňovací dioda, Zenerova dioda, lavinová dioda, tunelová dioda, průrazy diod Polovodičové diody (diode) součástky s 1 PN přechodem varikap usměrňovací dioda Zenerova dioda

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

Bipolární tranzistory

Bipolární tranzistory Bipolární tranzistory h-parametry, základní zapojení, vysokofrekvenční vlastnosti, šumy, tranzistorový zesilovač, tranzistorový spínač Bipolární tranzistory (bipolar transistor) tranzistor trojpól, zapojení

Více

7. CVIČENÍ - 1 - Témata:

7. CVIČENÍ - 1 - Témata: České vsoké čení echnické v Praze Fakla informačních echnologií Kaedra číslicového návrh Doc.Ing. Kaeřina Hniová, CSc. Kaeřina Hniová POZNÁMKY 7. CVIČENÍ Témaa: 7. Nespojié regláor 7.1Nespojié regláor

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace TECHNICKÁ DOKUMENTACE Rozmístění a instalace prvků a zařízení Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Součástky v elektrotechnice

Více

Betonářská výztuž svařování: základní, návazné a rušené normy. J. Šmejkal a J. Procházka

Betonářská výztuž svařování: základní, návazné a rušené normy. J. Šmejkal a J. Procházka Beonářská výzuž svařování: základní, návazné a rušené normy J. Šmejkal a J. Procházka ISO EN ČSN ČSN EN 1992-1 Navrhování beonových konsrukcí ČSN EN 10080 Ocel pro výzuž do beonu Svařielná žebírková beonářská

Více

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉ SOFY IB Technická specifikace 1. Úvod Řídicí sysém SOFY IB je určen pro ovládání nejrůznějších zařízení sínicí echniky s moorickým pohonem roley, markýzy, žaluzie, screeny,... Rozsah

Více

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly)

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly) Schöck Isokorb Moduly pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konsrukci (s více než dvěma moduly) 190 Schöck Isokorb yp (= 1 ZST Modul + 1 QST Modul) pro napojení volně vyložených ocelových

Více

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY 5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos

Více

+ b) = R R R R 3. vystup. vstup. 1. Hodnota proudu protékajícího odporem R2 činí: 2. Aby oba obvody byly ekvivalentní musí nastávat m.j.

+ b) = R R R R 3. vystup. vstup. 1. Hodnota proudu protékajícího odporem R2 činí: 2. Aby oba obvody byly ekvivalentní musí nastávat m.j. . odnoa proudu proékajícího odporem činí: I I [ ] I I I I. b oba obvod bl ekvivalenní musí nasáva m.j. vzah: ( ). Obvod se svorkami nahrazujeme Noronovým bipólem (skuečný zdroj proudu). odnoa proudu bude

Více

7. GENERÁTORY PRAVOÚHLÝCH KMITŮ A PULSŮ

7. GENERÁTORY PRAVOÚHLÝCH KMITŮ A PULSŮ 7. GENEÁOY PVOÚÝ KMIŮ PŮ Generáory pravoúhlých kmiů s logickými členy G 7 = k = nf G 7 = 7 Ω = nf - 8 µs 8 µs 8 µs = ln (u / r ) = ln (,/,) = ln, 8 µs, =,.( ) 7 u =,7 kω = nf 8 µs 7 7 G 7 7 G 7 V < K

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

Výroba a užití elektrické energie

Výroba a užití elektrické energie Výroba a užií elekrické energie Tepelné elekrárny Příklad 1 Vypočíeje epelnou bilanci a dílčí účinnosi epelné elekrárny s kondenzační urbínou dle schémau naznačeného na obr. 1. Sesave Sankeyův diagram

Více

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω. A5M34ELE - testy 1. Vypočtěte velikost odporu rezistoru R 1 z obrázku. U 1 =15 V, U 2 =8 V, U 3 =10 V, R 2 =200Ω a R 3 =1kΩ. 2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty

Více

PRONTO. PRFA.../A Regulátor fancoilů pro jednotlivé místnosti Příklady aplikací 1/98

PRONTO. PRFA.../A Regulátor fancoilů pro jednotlivé místnosti Příklady aplikací 1/98 PRTO PRFA.../A Reguláor fancoilů pro jednolivé mísnosi Příklady aplikací 1/98 Obsah Sysém s elekroohřevem... Sysém s elekroohřevem a auomaickým řízením veniláoru... 9 Sysém s elekroohřevem a přímým chladičem...

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY

10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY - 54-10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY (V.LYSENKO) Základní princip analogově - číslicového převodu Analogové (spojié) y se v nich ransformují (převádí) do číslicové formy. Vsupní spojiý (analogový) doby

Více

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Elektřina a magnetizmus závěrečný test DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: závěrečný test Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: TEST - A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník TEST Elektřina a magnetizmus závěrečný

Více

Popis obvodu U2407B. Funkce integrovaného obvodu U2407B

Popis obvodu U2407B. Funkce integrovaného obvodu U2407B ASICenrum s.r.o. Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. (02) 4404 3478, Fax: (02) 472 2164, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = Popis obvodu U2407B

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE VYTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ Ing. Michal Malý Školiel: Prof. Ing. Jiří

Více

Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581. Mgr. Petr Pavelka. Datum: 10. 1. 2013. Ročník: 9.

Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581. Mgr. Petr Pavelka. Datum: 10. 1. 2013. Ročník: 9. VY_32_INOVCE_5 PV07 Projek: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady regsrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 uor: Mgr. Per Pavelka Daum: 10. 1. 2013 Ročník: 9. Vzdělávací oblas: Člověk a příroda Vzdělávací

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

způsobují ji volné elektrony, tzv. vodivostní valenční elektrony jsou vázány, nemohou být nosiči proudu

způsobují ji volné elektrony, tzv. vodivostní valenční elektrony jsou vázány, nemohou být nosiči proudu Vodivost v pevných látkách způsobují ji volné elektrony, tzv. vodivostní valenční elektrony jsou vázány, nemohou být nosiči proudu Pásový model atomu znázorňuje energetické stavy elektronů elektrony mohou

Více

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Protipožární obklad ocelových konstrukcí Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs

Více

ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU

ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU Obsah Co je o dnamika? 1 Základní veličin dnamik 1 Hmonos 1 Hbnos 1 Síla Newonov pohbové zákon První Newonův zákon - zákon servačnosi Druhý Newonův zákon - zákon síl Třeí

Více

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plast. potrubí

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plast. potrubí Požárně ochranná manžea PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plas. porubí EI až EI 90 00.0 PROMASTOP -U - požárně ochranná manžea monážní úchyky ocelová kova nebo urbošroub ocelový šroub s podložkou

Více

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory 1.2 Stabilizátory 1.2.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku Zenerovy diody 2. Změřte zatěžovací charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou diodou 3. Změřte převodní charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou

Více

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY VZORY OTÁZEK A PŘÍKLADŮ K TUTORIÁLU 1 1. a) Co jsou polovodiče nevlastní. b) Proč je používáme. 2. Co jsou polovodiče vlastní. 3. a) Co jsou polovodiče nevlastní. b) Jakým způsobem

Více

REV23.03RF REV-R.03/1

REV23.03RF REV-R.03/1 G2265 REV23.03RF Návod k monáži a uvedení do provozu A D E B C F G2265C_REV23.03RF 15.02.2006 1/8 G K H L LED_1 LED_2 I M 2/8 15.02.2006 G2265C_REV23.03RF Pokyny k monáži a volbě umísění vysílače REV23.03RF

Více

13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY

13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY 13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY analogový osciloskop (základní paramery, blokové schéma, spoušěná časová základna princip synchronizace, pasivní sonda k osciloskopu, dvoukanálový osciloskop

Více

6. Optika. Konstrukce vlnoploch pro světlo:

6. Optika. Konstrukce vlnoploch pro světlo: 6. Opika 6. Základní pojmy Tělesa, kerá vysílají svělo, jsou svěelné zdroje. Zářivá energie v nich vzniká přeměnou z energie elekrické, chemické, jaderné. Zdrojem svěla mohou bý i osvělená ělesa (vidíme

Více

Úloha II.E... je mi to šumák

Úloha II.E... je mi to šumák Úloha II.E... je mi o šumák 8 bodů; (chybí saisiky) Kupe si v lékárně šumivý celaskon nebo cokoliv, co se podává v ableách určených k rozpušění ve vodě. Změře, jak dlouho rvá rozpušění jedné abley v závislosi

Více

HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR

HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR HAWLE-OPTIFIL je plně auomaický filrační sysém fungující na pricipu povrchové, hloubkové

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 Vniřní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1

Více

Úloha IV.E... už to bublá!

Úloha IV.E... už to bublá! Úloha IV.E... už o bublá! 8 bodů; průměr 5,55; řešilo 42 udenů Změře účinno rychlovarné konvice. Údaj o příkonu naleznee obvykle na amolepce zepodu konvice. Výkon určíe ak, že zjiíe, o kolik upňů Celia

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

Dioda - ideální. Polovodičové diody. nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem)

Dioda - ideální. Polovodičové diody. nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem) Polovodičové diody: deální dioda Polovodičové diody: struktury a typy Dioda - ideální anoda [m] nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem) deální vs. reálná

Více

- základní lineární pasivní součástky používané ve všech oborech elektroniky - rezistory, kondenzátory a cívky.

- základní lineární pasivní součástky používané ve všech oborech elektroniky - rezistory, kondenzátory a cívky. LINEÁRNÍ SOUČÁSTKY ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ - základní lineární pasivní součástky používané ve všech oborech elektroniky - rezistory, kondenzátory a cívky. REZISTORY Rezistory jsou elektronické součástky,

Více

Polovodičové prvky. V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky.

Polovodičové prvky. V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky. Polovodičové prvky V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky. Základem polovodičových prvků je obvykle čtyřmocný (obsahuje 4 valenční elektrony) krystal křemíku

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 9 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku zenerovy diody v propustném i závěrném směru. Charakteristiky znázorněte graficky. b) Vypočtěte a graficky znázorněte statický odpor diody

Více

Strana 1 (celkem 11)

Strana 1 (celkem 11) 1. Vypočtěte metodou smyčkových proudů. Zadané hodnoty: R1 = 8Ω U1 = 33V R2 = 6Ω U2 = 12V R3 = 2Ω U3 = 44V R4 = 4Ω R5 = 6Ω R6 = 10Ω Strana 1 (celkem 11) Základní rovnice a výpočet smyčkových proudů: Ia:

Více

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY Obsah 1. Úvod ZÁLDY POLOVODČOVÉ THNY. Polovodičové prvky.1. Polovodičové diody.. Tyrisory.. Triaky.4. Tranzisory. Polovodičové měniče.1. směrňovače.. Sřídače.. Sřídavé měniče napěí.4. Plzní měniče.5 Měniče

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_16_Unipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_16_Unipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_16_Unipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

1.12.2009. Reaktor s exotermní reakcí. Reaktor s exotermní reakcí. Proč řídit provoz zařízení. Bezpečnost chemických výrob N111001

1.12.2009. Reaktor s exotermní reakcí. Reaktor s exotermní reakcí. Proč řídit provoz zařízení. Bezpečnost chemických výrob N111001 .2.29 Bezpečnos hemikýh výrob N Základní pojmy z regulae a řízení proesů Per Zámosný mísnos: A-72a el.: 4222 e-mail: per.zamosny@vsh.z Účel regulae Základní pojmy Dynamiké modely regulačníh obvodů Reakor

Více

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů Vodivost polovodičů pojem polovodiče čistý polovodič, vlastní vodivost příměsová vodivost polovodičová dioda tranzistor Polovodiče Polovodiče jsou látky, jejichž

Více

Kroužek elektroniky 2010-2011

Kroužek elektroniky 2010-2011 Dům dětí a mládeže Bílina Havířská 529/10 418 01 Bílina tel. 417 821 527 http://www.ddmbilina.cz e-mail: ddmbilina@seznam.cz Kroužek elektroniky 2010-2011 Dům dětí a mládeže Bílina 2010-2011 1 (pouze pro

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XI Název: Charakteristiky diody Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 9.1.2009 Odevzdal

Více

Předmět normy. Obsah normy ČSN EN 10083-1. Použití ocelí uvedených v normě. Klasifikace ocelí

Předmět normy. Obsah normy ČSN EN 10083-1. Použití ocelí uvedených v normě. Klasifikace ocelí Předmě normy Obsah normy ČSN EN 100831 Použií ocelí uvedených v normě Klasifikace ocelí Způsob výroby oceli Způsob dodávání Vlasnosi charakerizující značku oceli Technologické vlasnosi Srukura Vniřní jakos

Více

Hodnoty pro trubkový vazník předpokládají styčníky s průniky trubek, v jiných případech budou vzpěrné délky stejné jako pro úhelníkové vazníky.

Hodnoty pro trubkový vazník předpokládají styčníky s průniky trubek, v jiných případech budou vzpěrné délky stejné jako pro úhelníkové vazníky. 5. Vazník posuek pruů 5. Vzpěrné élky Tab.: Vzpěrné élky pruů příhraových vazníků Úhelníkový vazník v rovině vzálenos uzlů Horní pás z roviny vzálenos vaznic vzálenos svislého zužení Dolní pás z roviny

Více

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu Revize elektrických zařízení (EZ) Provádí se: před uvedením EZ do provozu Výchozí revize při zakoupení spotřebiče je nahrazena Záručním listem ve stanovených termínech Periodické revize po opravách a rekonstrukcích

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více