5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika"

Transkript

1 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy vede k vytváření a ověřování hypotéz učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování Časové vymezení Vyučovací předmět fyzika se vyučuje jako samostatný předmět v Ročníku. Týdenní počet hodin je dán učebním plánem pro I. a II. stupeň. Organizační vymezení Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: frontální výuka s demonstračními pomůckami skupinová práce (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné literatury) samostatné pozorování exkurze Žáci jsou poučeni o dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů. Mezipředmětové vztahy Předmět Fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda: Chemie: jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy, atomové teorie Přírodopis: světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch) Zeměpis: magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava Průřezová témata Předmětem prolínají průřezová témata: rozvíjení kritického myšlení, navrhování způsobů řešení problémů, ochota pomoci a spolupracovat (VDO) rozvíjení dovedností a schopností (OSV) posuzování obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, princip výroby elektrické energie, klady a zápory jaderné energetiky (ENV)

2 komunikace a kooperace, kritické čtení (MDV) evropská a globální dimenze v efektivním využívání zdrojů energie v praxi, výroba a potřeba energie v globálním měřítku, udržitelný rozvoj (EGS) vzájemné respektování (MKV) Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků Kompetence k učení Učitel vede žáky: k vyhledávání, třídění a propojování informací k používání odborné terminologie k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací k nalézání souvislostí mezi získanými daty Učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami vede žáky k plánování postupů a úkolů zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyuč. předmětech a v reálném životě Kompetence k řešení problémů Žáci využívají základní postupy badatelské práce, tj. nalezení problému, formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných dat Učitel s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení vede žáky k ověřování výsledků Kompetence komunikativní Žáci práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi formulují své myšlenky v písemné i mluvené formě Učitel vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky podle potřeby pomáhá žákům

3 Kompetence sociální a personální Žáci využívají skupinového a inkluzivního vyučování ke spolupráci při řešení problémů ochotě pomáhají druhým Učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti vyžaduje dodržování pravidel slušného chování Kompetence občanské Žáci šetrně využívají elektrické energie, k posuzují efektivitu jednotlivých energetických zdrojů upřednostňují obnovitelné zdroje ve svém budoucím životě (např. tepelná čerpadla jako vytápění novostaveb) Učitel vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky Kompetence pracovní Žáci dodržují bezpečné chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízeními Učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů vede žáky k ověřování výsledků

4 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 6. očekávané výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák: uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek pohybují a vzájemně na sebe působí rozliší pojmy atom, jádro a obal, molekula stanoví základní vlastnosti látek různých skupenství změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa, zvolí vhodnou metodu předpoví, jak se změní délka či objem tělesa Látky a tělesa, skupenství látek Stavba látek, vlastnosti atomů a molekul Difuse, Brownův pohyb Vlastnosti pevných látek Fyzikální veličiny Měření délky, objemu, rychlosti hmotnosti, teploty, času Teplotní roztažnost látek OSV kreativita, kooperace a kompetice Matematika, Chemie, Přírodopis

5 při dané změně jeho teploty využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů stanoví základní vlastnosti látek různých skupenství, stanoví jednotky vybere vhodnou pomůcku pro měření odhadne rozsah hodnot měřené veličiny a chybu měření Pojem hustota a její měření, výpočty OSV Mezilidské vztahy - zvládání vlastního chování, uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci zelektrizuje předmět třením používá elektroskop, elektrometr a zdroje el. náboje nakreslí model atomu uvede, jaké látky jsou vodivé a jaké nevodivé vypočítá velikosti proudů a napětí na jednotlivých prvcích jednoduchého a rozvětveného elektrického obvodu ví, co je blesk a dokáže se před jeho Elektrické vlastnosti těles Elektrický náboj Model atomu Elektrické pole, tělesa v elektrickém poli Elektrický výboj a ochrana proti němu Z - počasí, geologické katastrofy Př - zemětřesení, povodně, sucha, první pomoc

6 zásahem chránit využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní určí, zda těleso je z feromagnetické látky rozhodne předem, jak se bude chovat magnet v magnetickém poli využije kompas při orientaci sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu stanoví, které spotřebiče v domácnosti mají největší odběr elektrické energie, a navrhne způsob jejího šetření analyzuje důvody, proč elektrický proud Magnetismus Působení magnetů Magnetické pole Země Magnetické indukční čáry Jednoduchý obvod a jeho schéma Elektrický proud a jeho účinky Elektrické vodiče, nevodiče Zdroje napětí Elektrické spotřebiče Zkrat Pravidla bezpečnosti pro práci s el.přístroji, první pomoc při úrazu el.proudem Ov - ochrana občana Rv - život člověka, pomoc druhým ENV Lidé a problémy životního prostředí

7 prochází a neprochází pokusem prokáže existenci magnetického pole cívky sestaví elektromagnet Složitější obvody Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech Magnetické pole cívky Magnetické pole cívky Působení magnetického pole na cívku s proudem

8 Ročník: 7. očekávané výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák: rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu rozliší druh pohybu vzhledem k různým vztažným soustavám Pohyb tělesa Druhy pohybů Vztažná soustava OSV kreativita, kooperace a kompetice ENV základní podmínky života MDV Kritické myšlení a vnímání mediálních sdělení hodnotící prvky ve sdělení využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, drahou a časem u rovnoměrného pohybu těles převádí jednotky rychlosti řeší obecně úlohy o pohybu zakreslí a vysvětlí jednodušší grafy závislosti dráhy a rychlosti na čase určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici Průměrná a okamžitá rychlost, grafy Výpočty dráhy, rychlosti i času Síly a jejich vlastnosti Vzájemné působení těles Síly a jejich skládání výslednice Matematika, Zeměpis

9 změří velikost působící síly v jednodušších případech znázorní výslednici několika sil vysvětlí využití účinku sil u jednoduchých strojů použije siloměr k určení velikosti působící síly využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích vysvětlí, jaké síly na těleso působí v různých pohybových stavech a reálných situacích (rozjíždění, brzdění) aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly dvou sil stejných a opačných směrů Gravitační síla, gravitační pole Těžiště Tření a odpor prostředí Newtonovy zákony - Setrvačnost Síla a změny pohybu Akce a reakce Otáčivý účinek síly Přírodopis Přírodopis využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní vysvětlí chování povrchové vrstvy kapaliny Kapaliny Vlastnosti kapalin, povrchové napětí, kapilární jevy Geometrie, Přírodopis

10 a kapilární elevaci na konkrétních příkladech vysvětlí princip jednoduchých hydraulických zařízení uvede, za jakých podmínek těleso plave využívá poznatky o zákonitostech tlaku v plynech pro řešení konkrétních praktických problémů předpoví vývoj počasí na základě výše atm. tlaku vysvětlí princip proudění vzduchu využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problému a úloh rozhodne ze znalosti rychlosti světla ve dvou různých prostředí, jak se bude světlo lámat, a využívá to při analýze průchodu světla čočkami Tlak, tlaková síla Hydrostatický a atmosférický tlak, atmosféra země Pascalův zákon a jeho využití v hydraulických zařízeních Archimédův zákon a plavání těles Plyny, jejich vlastnosti Atmosférický tlak. Atmosféra Země. Základy meteorologie Archimedův zákon pro plyny, přetlak, podtlak Proudění vzduchu Světelné jevy Šíření a rychlost světla Zatmění slunce a měsíce

11 vysvětlí chování paprsku při dopadu na optické rozhraní rozliší lom od kolmice a ke kolmici zakreslí chod význačných paprsků na zrcadlech a jednoduchých čočkách Zákon odrazu Rovinná a kulová zrcadla Lom světla, čočky Oko Optické klamy, přístroje Rozklad světla hranolem, spektrum

12 Ročník: 8. Žák: Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem rozliší veličinu práce a výkon a jejich jednotky využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh vysvětlí význam mechanické práce jako míry získané energie na pokusu předvede využití páky sestrojí model kladkostroje určí v jednoduchých případech teplo přijaté Práce a energie Mechanická práce Mechanická práce na jednoduchých strojích Výkon Kinetická, potenciální energie Zákon zachování energie Účinnost Páka jednozvratná a dvojzvratná Kladka a kolo na hřídeli Nakloněná rovina a šroub OSV kreativita, kooperace a kompetice ENV- ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí MDV Tvorba mediálního sdělení uplatnění a výběr výrazových prostředků Matematika Chemie

13 či odevzdané tělesem rozliší veličinu teplo a teplota tělesa vysvětlí význam velikosti měrné tepelné kapacity pro technickou praxi a život v přírodě vysvětlí různé způsoby přenosu tepla uvede konkrétní případy jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí vysvětlí souvislost změny skupenství látek s jejich částicovou stavbou rozliší, při kterých skupenských přeměnách se energie přijímá a při kterých odevzdává Teplo, teplota Měrná tepelná kapacita látek Tepelná výměna, tepelné proudění, záření Změny skupenství Skupenské teplo a měrné skupenské teplo Tání a tuhnutí Vypařování, var, kapalnění Pístové spalovací motory ENV Lidé a problémy životního prostředí odpady a hospodaření s odpady rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí pochopí rozdíl mezi světlem a zvukem porovná rychlosti šíření zvuku v Zdroje zvuku Šíření zvuku Tón Ucho Odraz zvuku

14 jednotlivých prostředích z hlediska částicové struktury Ochrana před hlukem změří elektrický proud využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů používá a znázorní graficky přímou úměrnost mezi proudem procházející obvodem a napětím zdroje vysvětlí, na čem závisí elektrický odpor vodiče Elektrický proud Elektrický náboj Ohmův zákon Elektrický odpor Zapojování rezistorů Reostat Vnitřní odpor zdroje Zapojování zdrojů el. proudu Elektrická práce, energie, výkon elektrického proudu Elektrická energie

15 Ročník: 9. Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák: rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností zapojí správně polovodičovou diodu vysvětlí význam polovodičů pro konstrukci audiovizuálních přístrojů a počítačů Polovodiče Druhy polovodičů teplotní závislost vodivosti polovodičů Polovodičová dioda OSV kreativita, kooperace a kompetice ENV- ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí Elektromagnetická indukce Vznik a měření střídavého proudu Transformátory, elektromotory, Elektromagnetické vlny a záření OSV Seberegulace a sebeorganizace sebeovládání - Mezilidské vztahy empatie, pomoc druhému Ov - ochrana občana uvede princip výroby a přenosu elektrické energie Atomové jádro Radioaktivita Rv - ochrana života člověka ENV - Základní podmínky života voda,

16 zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí využívá poznatky o jaderné energetice k vysvětlení svých postojů k problému využití jaderné energie objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem slunce a měsíců planet kolem planet odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností Využití jaderného záření Jaderné reakce Jaderná energetika a ochrana před zářením, radiační havárie Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie Vesmír Sluneční soustava a její hlavní složky Měsíční fáze Zatmění slunce a měsíce Naše galaxie Hvězdy a jejich složení Kosmonautika (ochrana její čistoty, pitná voda), ovzduší (význam pro život na Zemi), půda (ohrožení půdy) - Lidé a problémy životního prostředí odpady a hospodaření s odpady - Vztah člověka k prostředí příklady aktuálních problémů, možnosti řešení OSV Kooperace a kompetice rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci Ov - ochrana občana, jednání za mimořádných situací Chemie - ochrana občana, jednání za mimořádných situací

17 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací oblast: Chemie Vyučovací předmět: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah Směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor. Vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů. Učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat chemické jevy. Učí poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů. Učí získávat a upevňovat dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Časové vymezení Předmět chemie je vyučován v 8. a 9. ročníku. Týdenní rozsah vyučovacích hodin je dán učebním plánem pro II. stupeň. Organizační vymezení Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání. Frontální výuka je spojována s praktickými cvičeními, nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů. Je uplatňována práce ve skupinách. Při výuce je využíváno počítačových her, výukových programů a internetu. Mezipředmětové vztahy Předmět je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Např. Zeměpis surovinové zdroje chemického průmyslu. Přírodopis význam zelených rostlin, životní prostředí, zdraví. Fyzika vlastnosti látek. Matematika chemické výpočty. Průřezová témata Předmětem prolínají průřezová téma: OSV, ENV, EGS. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Učitel: vede žáky k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chemických vlastností látek motivuje žáky ke zkoumání přeměn látek a podmínek, za kterých tyto přeměny nastávají, k jejich popisu klade důraz na důležitost hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlení vede žáky ke správnému používání chemických termínů, symbolů a značek dává žákům možnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě pozorování a pokusů

18 Žáci: projevují snahu při práci ve vyučování plánují a realizují domácí přípravu vzhledem k psychohygieně dne žáka Kompetence k řešení problémů Učitel: předkládá problémové situace související s učivem chemie dává žákům možnost volit různé způsoby řešení dává možnost obhajovat svá rozhodnutí vede žáky k promýšlení pracovních postupů praktických cvičení vede žáky k nacházení příkladů chemických dějů a jevů z běžné praxe, k vysvětlování jejich chemické podstaty klade důraz na aplikaci poznatků v praxi Žáci: spolupracují a radí si při skupinových pracích projevují snahu organizovat si práci při praktických pokusech Kompetence komunikativní Učitel: vede žáky ke správnému užívání chemických symbolů a značek podněcuje žáky k argumentaci podněcuje diskusi mezi žáky a mezi žákem a učitelem zadává takové úkoly, při kterých mohou žáci navzájem komunikovat Žáci: komunikují spolu při pracích ve skupině komunikují s učitelem pokud potřebují, požádají učitele o pomoc diskutují o problematice učiva Kompetence sociální a personální Učitel: zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat podněcuje žáky ke smysluplné diskusi vytváří situace, při kterých se žáci učí respektovat názory jiných Žáci: projevují snahu respektovat názory svých spolužáků

19 pracují ve skupině smysluplně, vzájemně si pomáhají diskutují mezi sebou i s učitelem, zároveň mají snahu pochopit názor druhého Kompetence občanské Učitel: společně s žáky respektuje pravidla pro práci s chemickými látkami, řád učebny a laboratorní řád vyžaduje dodržování pravidel slušného chování předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích (přivolat pomoc a poskytnout první pomoc) Žáci: respektují pravidla bezpečného chování v hodinách chemie znají základní pravidla bezpečnosti při provádění pokusů popíší souvislost předmětu chemie s životním prostředím projeví snahu pomoci druhému v krizové situaci (při úrazu) přivolat pomoc Kompetence pracovní Učitel: vede žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení vyžaduje dodržování vymezených pravidel a povinností z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých a ochrany životního prostředí zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi Žáci: zná účinky látek, se kterými pracuje, používá je bezpečně pracuje s nástroji a vybavením bezpečně dodržuje pravidla vymezené učitelem chrání své zdraví i zdraví druhých uplatňuje své poznatky v praxi

20 ročník: 8. očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy poznámky Žák umí určit základní vlastnosti látek Čím se chemie zabývá látky a tělesa, vlastnosti látek - barva, skupenství, zápach, rozpustnost, hustota, tepelná a elektrická vodivost pokus a pozorování, chemická laboratoř, laboratorní sklo. OSV Morální rozvoj zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami umí hodnotit rizikovost těchto látek umí posoudit nebezpečnost vybraných látek, s kterými nesmí pracovat umí popsat jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek Bezpečná práce v chemii chování za mimořádných situací. OSV Mezilidské vztahy - zvládání vlastního chování, uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci Z - počasí, geologické katastrofy Př - zemětřesení, povodně, sucha, první pomoc Ov - ochrana občana Rv - život člověka, pomoc druhým rozlišuje směsi a chemické látky umí vypočítat složení roztoků, dovede připravit roztok daného složení zná postupy oddělování složek směsí, u vybraných směsí provede prakticky oddělení jejích složek Směsi které látky jsou směsi, druhy směsí roztoky, nasycený a nenasycený. složení a druhy roztoků, hmotnostní zlomek. oddělování složek směsí filtrace, usazování, destilace, odstřeďování.

21 zná příklady oddělování složek směsí v běžném životě rozliší různé druhy vody, zná jejich výskyt a použití Voda destilovaná, pitná, užitková, odpadní, výroba pitné vody. ENV Ekosystémy vodní zdroje - Základní podmínky života voda - Vztah člověka k prostředí způsoby jednání a vlivy na prostředí EGS Evropa a svět - důsledky globálních vlivů na životní prostředí v okolí žáků, potřeba ochrany prostředí v dané lokalitě Př koloběh vody Z vodstvo ČR zná základní vlastnosti vzduchu uvede příklady znečišťování vody a vzduchu, navrhne nejvhodnější preventivní opatření umí používat pojem atom ve správných souvislostech Vzduch složení vzduchu, ozónová vrstva, čistota ovzduší. Částicové složení látek složení atomu atomové jádro a obal (protony, neutrony a elektrony), jeho změny při chemických reakcích Prvky názvy, značky, rozdělení (kovy, nekovy, polokovy) periodická soustava prvků periody, skupiny, protonové číslo kovy Fe, Al, Zn, Sn, Mg, Pb, Cu, ENV - Základní podmínky života ovzduší - Vztah člověka k prostředí ochrana životního prostředí EGS Objevujeme Evropu - Evropa a svět Z atmosféra Př - ekologie, atmosféra ENV Základní podmínky života energie, využívání energie F - stavba atomu

22 orientuje se v periodické soustavě prvků, umí značky základní prvků rozpozná vybrané kovy a nekovy, umí popsat jejich základní vlastnosti a použití Au, Ag, Hg nekovy vodík, kyslík, halogeny, uhlík, síra, fosfor Př - minerály rozumí pojmům: molekula, chemická sloučenina a jejich souvislostí umí rozlišit chemický prvek a chemickou sloučeninu vysvětlí, co jsou ionty molekula, prvek, chemická sloučenina vzorec, dělení chemických látek, chemická vazba iontové sloučeniny, schéma vzniku iontů F - částice rozlišuje reaktanty a produkty při chemických reakcích, umí uvést příklady chemických reakcí z běžného života přečte zápis chemické rovnice, s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost produktu aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi Chemické reakce chemické reakce, zákon zachování hmotnosti, chemické slučování a rozklad chemická rovnice látkové množství, molární hmotnost rychlost chemických reakcí, faktory ENV- Lidé a problémy životního prostředí - průmysl a životní prostředí

23 zná vlastnosti a využití vybraných halogenidů, tvoří jejich vzorce porovná vlastnosti a použití vybraných oxidů, tvoří jejich vzorce vysvětlí pojmy: skleníkový jev a kyselé deště, uvede jejich vliv na prostředí a navrhne opatření, kterými jim lze předcházet Anorganické sloučeniny oxidační číslo Halogenidy (názvosloví) chlorid sodný, chlorid draselný Oxidy (názvosloví) oxid siřičitý, oxid dusnatý, oxid dusičitý, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, skleníkový jev, oxid vápenatý, oxid křemičitý (sklo), oxid hlinitý ENV- Základní podmínky života přírodní zdroje, suroviny ENV - Lidé a problémy životního prostředí doprava a životní prostředí Př minerály Z litosféra zná vlastnosti a využití vybraných sulfidů, tvoří jejich vzorce Sulfidy (názvosloví) sulfid olovnatý, sulfid zinečnatý rozumí stupnici ph, umí změřit reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem porovná vlastnosti kyselin a hydroxidů zná vlastnosti a využití vybraných sloučenin Kyseliny kyselost a zásaditost, ph stupnice bezkyslíkaté kyseliny (názvosloví) kyselina chlorovodíková kyslíkaté kyseliny kyselina sírová, kyselina uhličitá, kyselina dusičná OSV Kooperace a kompetice - seberegulující jednání, ochrana vlastního zdraví, rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci ENV Lidé a problémy životního prostředí ochrana přírody, změny v krajině

24 Hydroxidy (názvosloví) hydroxid sodný, hydroxid draselný, hydroxid vápenatý uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi umí vysvětlit proces vzniku krasů zná základní druhy umělých hnojiv uvede jejich použití, posoudí jejich rizikovost rozlišuje vybrané druhy stavebních materiálů a keramiky uvede příklady jejich praktického využití Soli (názvosloví) neutralizace uhličitany, krasové jevy průmyslová hnojiva stavební pojiva, keramika Z litosféra Př - kras, minerály ENV Ekosystémy hospodaření na polích - Lidé a problémy životního prostředí - zemědělství a životní prostředí Z - pedosféra, ochrana půd Př - pedosféra ENV Lidé a problémy životního prostředí odpady a hospodaření s odpady Z těžba Pč - zpracování, využití staveb. pojiv

25 Ročník: 9. očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy poznámky Žák zná důležité zásady bezpečnosti práce v hodinách chemie umí popsat jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek Zásady bezpečnosti v hodinách chemie chování za mimořádných situací OSV Seberegulace a sebeorganizace sebeovládání - Mezilidské vztahy empatie, pomoc druhému Ov - ochrana občana Rv - ochrana života člověka Př - první pomoc využívá znalosti z osmého ročníku, aktivně je uplatňuje v dalších hodinách chemie Shrnutí a opakování učiva 8. ročníku chemické částice, chemické látky názvosloví anorganických sloučenin chemické reakce a rovnice umí vysvětlit pojmy oxidace a redukce, uvede příklady těchto reakcí v praxi zná základní principy výroby železa a oceli umí popsat elektrolýzu, zná její praktické využití Redoxní reakce oxidace a redukce redoxní vlastnosti kovů a nekovů výroba surového železa a oceli elektrolýza a její průmyslové využití ENV Základní podmínky života přírodní zdroje Př ložiska surovin

26 ví, co je galvanický článek a akumulátor, umí uvést příklady těchto zařízení z běžného života popíše průběh koroze různých kovů, uvede příklady galvanický článek, akumulátory koroze umí vysvětlit, co je hořlavina, zná pravidla zacházení s hořlavinami ví, jak má postupovat při požáru, umí popsat, jak by se zachoval vysvětlí pojmy exo- a endotermické reakce Zdroje tepla a energie hořlaviny, hoření, hašení plamene, chování za mimořádných situací exotermické a endotermické reakce OSV Kooperace a kompetice rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy uvede znaky organických sloučenin, uvede příklady rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití Fosilní paliva uhlí, ropa (frakce ropy, zemní plyn a vyráběná paliva) Organické sloučeniny Uhlovodíky alkany, cykloalkany, alkeny, alkiny, areny EV Základní podmínky života přírodní zdroje surovin Př vznik paliv OSV Kooperace a kompetice rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci ENV - Vztah člověka k prostředí přírodní zdroje v okolí Př - vznik života, organismy

27 umí popsat jednání, v modelových příkladech, havárie s únikem nebezpečných látek umí popsat princip výroby benzinu, popíše, co je oktanové číslo chování za mimořádných situací benzin, oktanové číslo. OSV Kooperace a kompetice rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití žák zvládá základní názvosloví derivátů uhlovodíků popíše základní vlastnosti a využití vybraných derivátů uhlovodíků Deriváty uhlovodíků charakteristika derivátů uhlovodíků Halogenderiváty (názvosloví) freony Alkoholy, fenoly (názvosloví) etanol, metanol Aldehydy, ketony (názvosloví) formaldehyd, aceton Karboxylové kyseliny (názvosloví) kyselina mravenčí, kyselina octová, karboxylové kyseliny vázané v tucích Aminokyseliny kyselina aminooctová Estery esterifikace Plasty polymerace, druhy plastů (PVC, PS, ENV Vztah člověka k prostředí spotřeba věcí a energie Z - atmosféra, ekologie Př - atmosféra, ochrana přírody Př vznik života

28 PE) syntetická vlákna ENV Lidé a problémy životního prostředí odpady a hospodaření s odpady určí podmínky nezbytné pro aktivní fotosyntézu orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy zná základy zpracování bílkovin, tuků a cukrů uvede význam chemického průmyslu, dopady chemizace uvádí dopady chemického průmyslu na životní prostředí jmenuje příklady poškozování přírody chemickým průmyslem uvede možnosti, jak znečištění eliminovat rozumí pojmu léčivo rozlišuje základní druhy léčiv a jejich účinky vysvětlí pojem pesticid zná základní třídění pesticidů uvědomuje si rizika používání pesticidů Přírodní látky fotosyntéza sacharidy, tuky (mýdla), bílkoviny biokatalyzárory Chemie a společnost chemický průmysl, chemizace Léčiva Pesticidy Detergenty ENV Základní podmínky života význam ovzduší pro život na Zemi Př průběh fotosyntézy, rostliny Rv - příprava pokrmů OSV Kooperace a kompetice rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci ENV Základní podmínky života vliv energetických zdrojů - Lidé a problémy životního prostředí průmysl a životní prostředí, ochrana přírody, změny v krajině Z - dopad chemizace na Zemi OSV Seberegulace a sebeorganizace sebeovládání, vlastní vůle ENV Základní podmínky života půda, její ohrožení Př - pedosféra, rostliny Z - biosféra, pedosféra

29 popíše použití detergentů a výrobu vybraných zástupců Drogy Pč - ochrana rostlin Rv - péče o domácnost zná základní druhy drog, jejich třídění uvědomuje si nebezpečí zneužívání těchto látek a dopad na organismus člověka vysvětlí pojem otravné látky uvede příklady z praxe umí popsat jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek vidí souvislost chemie s potravinami a jejich konzervací si uvědomuje dopad chemického průmyslu a dalších výrob na přírodní zdroje uvede příklady znečišťování z praxe uplatňuje vlastní zkušenosti a poznatky o znečišťování zdrojů popíše jednání při mimořádných situacích Otravné látky chování za mimořádných situací Potraviny konzervace Znečišťování ovzduší, vody a půdy Chování za mimořádných situací OSV Řešení problémů a rozhodovací schopnosti rozhodování z hlediska různých typů problémů Př - lidské tělo Rv - prevence zneužívání návykových látek OSV - Seberegulace a sebeorganizace regulace vlastního jednání Rv a Ov - ochrana člověka Rv příprava pokrmů Př - trávicí soustava ENV - Základní podmínky života voda, (ochrana její čistoty, pitná voda), ovzduší (význam pro život na Zemi), půda (ohrožení půdy) - Lidé a problémy životního prostředí odpady a hospodaření s odpady - Vztah člověka k prostředí příklady aktuálních problémů, možnosti řešení Př - atmosféra, hydrosféra, pedosféra Z - atmosféra, pedosféra, hydrosféra, dopad na přírodu Ov - ochrana občana, jednání za mimořádných situací

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět fyzika je koncipován na základě OVO Fyzika v RVP ZV v plném rozsahu Vzdělávání

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vyučovací předmět Fyzikální praktika Charakteristika předmětu Obor, vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Fyzika, jehož součástí je předmět Fyzikální praktika, svým činnostním

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Kompetence k řešení problému - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů

Kompetence k řešení problému - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Předmět: Chemie. 5.6.2 Obor: Chemie. Charakteristika předmětu chemie 2. stupeň

Předmět: Chemie. 5.6.2 Obor: Chemie. Charakteristika předmětu chemie 2. stupeň Předmět: Chemie 5.6.2 Obor: Chemie Charakteristika předmětu chemie 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Chemie vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP ZV

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Přesahy, poznámky

Více

FYZIKA (7. 9. ročník)

FYZIKA (7. 9. ročník) FYZIKA (7. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět fyzika je zařazen do výuky na druhém stupni od sedmého do devátého ročníku. Vyučuje se v běžných učebnách s dostupnými pomůckami. Spolu s ostatními

Více

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků FYZIKA 6. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Fyzika je samostatně vyučována v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Časová dotace byla posílena v 6. a 8.

Více

Chemie. Charakteristika předmětu

Chemie. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor: Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převážná část

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Ročník 7. ročník SP 8. ročník SP 9. ročník SP 10. ročník SP

Ročník 7. ročník SP 8. ročník SP 9. ročník SP 10. ročník SP Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Vyučovací předmět: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Chemie poskytuje žákům prostředky

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

6.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

6.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie 6.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Vzdělávací obor Chemie svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat

Více

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles 6.ročník Výstupy Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles určí, zda je daná látka plynná, kapalná či pevná, a popíše rozdíl ve vlastnostech správně používá pojem

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Fyzika za významný

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních

Více

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin - opakování učiva ze 6.ročníku - vysvětlí význam a zásady třídění organismů,zná jednotlivé taxonomické jednotky Zopakovat třídění bezobratlých živočichů - vysvětlí vývoj rostlin Přechod rostlin na souš,vývoj

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologická praktika Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět přírodopis umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů,

Více

CHEMIE. Charakteristika vyučovacího předmětu

CHEMIE. Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s dotací týdně. Předmět je zaměřen na rozvoj dovedností a využití získaných vědomostí v praktickém životě. Poskytuje žákům

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE

ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE 253 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace - - - - - - - - 2 1+1 Povinnost - -

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE. Časové vymezení předmětu: 8. ročník 1 +1 9. ročník 2 V 8. ročníku byla využita 1 disponibilní hodina.

Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE. Časové vymezení předmětu: 8. ročník 1 +1 9. ročník 2 V 8. ročníku byla využita 1 disponibilní hodina. Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Člověk a příroda Chemie Chemie Časové vymezení předmětu: 8. ročník 1 +1 9. ročník 2 V 8. ročníku

Více

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.6.1 Fyzika (F) 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika vede žáky k hledání a poznávání fyzikálních

Více

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU - vysvětlí pojmy oxidace a redukce - určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní reakce - popíše princip výroby surového železa a oceli, zhodnotí jejich význam pro národní hospodářství

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 2 2 1+1 Povinnost povinný povinný povinný povinný (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 2 2 1+1 Povinnost povinný povinný povinný povinný (skupina) 242 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: FYZIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 2 2 1+1 Povinnost povinný povinný

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 1 Fyzika Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 7 hodin. Charakteristika: Fyzika navazuje

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

Chemie nižší gymnázium

Chemie nižší gymnázium Chemie nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Chemie vychází z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Tento předmět zasahuje také do vzdělávacích oblastí Člověk

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

5.6.2. Chemie CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

5.6.2. Chemie CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: 5.6.2. Chemie CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání základních chemických

Více

Chemie. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 8. 9. ročníku

Chemie. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 8. 9. ročníku Chemie Samostatný předmět v 8. a 9. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně. Navazuje na učivo předmětů prvouka a přírodověda. Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR CHEMIE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR CHEMIE 5.6. 5.6.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR CHEMIE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU CHEMIE: Vyučovací předmět Chemie je začleněn do oblasti Člověk a příroda. Dovednosti a zkušenosti,

Více

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit 4.6.3. Přírodopis A) Charakteristika předmětu Přírodopis se na naší škole vyučuje v každém ročníku 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). V 6. ročníku se rozvíjí také průřezové téma environmentální výchova

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vzdělávací obor: Člověk a příroda CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie CHEMIE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Chemie směřuje k podchycení

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Truhlář 33-56-H/01 Truhlář 1. ročník = 66

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

Chemie 8. ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Chemie 8. ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Projekty dle akutálních možností. * PSCHP - periodická soustava chemických prvků ** PT - periodická tabulka Chemie 8. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky,

Více

Chemie 8. ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Chemie 8. ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Projekty dle akutálních možností. * PSCHP - periodická soustava chemických prvků ** PT - periodická tabulka září listopad určí společné a rozdílné vlastnosti látek žák pracuje bezpečně s vybranými dostupnými

Více

Chemie - 8. ročník (RvTv)

Chemie - 8. ročník (RvTv) Chemie - 8. ročník (RvTv) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: CHEMIE A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výuka chemie vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které jsou

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Fyzika Obsahem předmětu Fyzika je oblast neživé přírody a současných technologií. Žák si osvojí

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie. 4.6.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie. 4.6.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie 4.6.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem je podchycení a rozvíjení zájmu o obor

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Chemie Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Chemie Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede hlavní jednotky práce a výkonu, jejich díly a násobky

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA, SVĚT FYZIKY (pro třídy s rozšířenou výukou estetické výchovy) 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika/Svět Fyziky je součástí vzdělávací

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

PŘÍLOHA Č. 2. Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání

PŘÍLOHA Č. 2. Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání PŘÍLOHA Č. 2 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Platnost dokumentu Číslo jednací: Školskou radou schváleno dne: 30.9.2014 Platnost od:

Více

Fyzika Fyzika Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce fyzika Člověk a příroda průřezová témata

Fyzika Fyzika Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce fyzika Člověk a příroda průřezová témata Fyzika Fyzika se vyučuje jako samostatný předmět od šestého do devátého ročníku druhého stupně. Vyučování probíhá ve třídách, speciální učebně fyziky a chemie a v interaktivní učebně. Fyzika se obsahově

Více

Člověk a příroda Chemie

Člověk a příroda Chemie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru chemie. Předmět Chemie se zaměřuje

Více

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Fyzika je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda, oboru fyzika

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. - dokáže roztřídit organismy do říší Třídění organismů EV - rozmanitost přírody - popíše buňku a vysvětlí funkci organel - chápe

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: FYZIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu fyzika je časové vymezení dáno učebním plánem. V šestém, sedmém

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Chemie - 8. ročník (RvMP)

Chemie - 8. ročník (RvMP) Chemie - 8. ročník (RvMP) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 231

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 231 5.9.2 Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Chemie patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je úzce spjat s ostatními předměty z této vzdělávací oblasti, Přírodopisem, Zeměpisem

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.2 Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Chemie vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda vymezeného v RVP a je v 8. i 9. ročníku částečně

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Předmět Chemie je koncipován na základě očekávaných výstupů Chemie v RVP ZV v plném

Více

5.11 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.11 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5.11 Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP, který ovi umožňuje poznávání přírody jako systému a uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA

5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA 5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Deriváty uhlovodíků Deriváty uhlovodíků - úvod Halogenderiváty

Více

I. Sekaniny1804 Chemie

I. Sekaniny1804 Chemie II Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu 0bsahové, organizační a časové vymezení Výuka Chemie vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které mají vztah k praxi nebo dějům, které

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 0 0 2 2 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 0 0 2 2 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Výuka je doplňována laboratorními pracemi, které probíhají ve skupinách.

Více

Úvod do chemie vymezení předmětu chemie látka a těleso chemické děje chemická výroba

Úvod do chemie vymezení předmětu chemie látka a těleso chemické děje chemická výroba PŘEDMĚT: CHEMIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Žák: zařadí chemii mezi přírodní vědy, vysvětlí, čím se chemie zabývá rozliší fyzikální tělesa a látky uvede příklady chemických dějů rozpozná u běžně

Více

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.6.3 Přírodopis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Samostatný vyučovací předmět Přírodopis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Svým obsahem

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení - vyučuje se ve 4. ročníku po jedné hodině týdně a v 5. ročníku po dvou hodinách týdně - přírodověda je součástí

Více

Vyučovací předmět: FYZIKA

Vyučovací předmět: FYZIKA Vyučovací předmět: FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět fyzika navazuje na výuku zejména matematiky, a předmětu Svět kolem nás na prvním stupni. Fyzika

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 25. 7. 2002, č. j. 23 852/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

6.10 Fyzika. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Fyzika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.10 Fyzika. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Fyzika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a příroda Fyzika 6.10 Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis,

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět přírodopis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Přírodopis ( RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Svým vzdělávacím obsahem

Více

Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013

Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013 Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013 Měsíc: Září Učivo: Látka a těleso Co nás obklopuje Z čeho se tělesa skládají Skupenství látek Atomy a molekuly Opakování a shrnutí Dovede

Více

Fyzika nižší gymnázium

Fyzika nižší gymnázium Fyzika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a svět práce. Vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Fyzika a z tematického

Více

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence:

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence: 5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. ročníku dvě hodiny týdně a v 9. ročníku jednu hodinu týdně. Výuka směřuje k podchycení

Více

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Základy přírodních věd -část Chemie Biologie a Ekologie RVP CR

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Základy přírodních věd -část Chemie Biologie a Ekologie RVP CR 7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Základy přírodních věd -část Chemie Biologie a Ekologie RVP CR Obecné cíle výuky Chemie a Ekologie Cílem výuky vyučování předmětu Chemie je osvojení základních pojmů, seznámení

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a příroda Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis,

5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a příroda Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis, 5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více