5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika"

Transkript

1 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy vede k vytváření a ověřování hypotéz učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování Časové vymezení Vyučovací předmět fyzika se vyučuje jako samostatný předmět v Ročníku. Týdenní počet hodin je dán učebním plánem pro I. a II. stupeň. Organizační vymezení Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: frontální výuka s demonstračními pomůckami skupinová práce (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné literatury) samostatné pozorování exkurze Žáci jsou poučeni o dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů. Mezipředmětové vztahy Předmět Fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda: Chemie: jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy, atomové teorie Přírodopis: světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch) Zeměpis: magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava Průřezová témata Předmětem prolínají průřezová témata: rozvíjení kritického myšlení, navrhování způsobů řešení problémů, ochota pomoci a spolupracovat (VDO) rozvíjení dovedností a schopností (OSV) posuzování obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, princip výroby elektrické energie, klady a zápory jaderné energetiky (ENV)

2 komunikace a kooperace, kritické čtení (MDV) evropská a globální dimenze v efektivním využívání zdrojů energie v praxi, výroba a potřeba energie v globálním měřítku, udržitelný rozvoj (EGS) vzájemné respektování (MKV) Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků Kompetence k učení Učitel vede žáky: k vyhledávání, třídění a propojování informací k používání odborné terminologie k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací k nalézání souvislostí mezi získanými daty Učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami vede žáky k plánování postupů a úkolů zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyuč. předmětech a v reálném životě Kompetence k řešení problémů Žáci využívají základní postupy badatelské práce, tj. nalezení problému, formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných dat Učitel s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení vede žáky k ověřování výsledků Kompetence komunikativní Žáci práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi formulují své myšlenky v písemné i mluvené formě Učitel vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky podle potřeby pomáhá žákům

3 Kompetence sociální a personální Žáci využívají skupinového a inkluzivního vyučování ke spolupráci při řešení problémů ochotě pomáhají druhým Učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti vyžaduje dodržování pravidel slušného chování Kompetence občanské Žáci šetrně využívají elektrické energie, k posuzují efektivitu jednotlivých energetických zdrojů upřednostňují obnovitelné zdroje ve svém budoucím životě (např. tepelná čerpadla jako vytápění novostaveb) Učitel vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky Kompetence pracovní Žáci dodržují bezpečné chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízeními Učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů vede žáky k ověřování výsledků

4 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 6. očekávané výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák: uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek pohybují a vzájemně na sebe působí rozliší pojmy atom, jádro a obal, molekula stanoví základní vlastnosti látek různých skupenství změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa, zvolí vhodnou metodu předpoví, jak se změní délka či objem tělesa Látky a tělesa, skupenství látek Stavba látek, vlastnosti atomů a molekul Difuse, Brownův pohyb Vlastnosti pevných látek Fyzikální veličiny Měření délky, objemu, rychlosti hmotnosti, teploty, času Teplotní roztažnost látek OSV kreativita, kooperace a kompetice Matematika, Chemie, Přírodopis

5 při dané změně jeho teploty využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů stanoví základní vlastnosti látek různých skupenství, stanoví jednotky vybere vhodnou pomůcku pro měření odhadne rozsah hodnot měřené veličiny a chybu měření Pojem hustota a její měření, výpočty OSV Mezilidské vztahy - zvládání vlastního chování, uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci zelektrizuje předmět třením používá elektroskop, elektrometr a zdroje el. náboje nakreslí model atomu uvede, jaké látky jsou vodivé a jaké nevodivé vypočítá velikosti proudů a napětí na jednotlivých prvcích jednoduchého a rozvětveného elektrického obvodu ví, co je blesk a dokáže se před jeho Elektrické vlastnosti těles Elektrický náboj Model atomu Elektrické pole, tělesa v elektrickém poli Elektrický výboj a ochrana proti němu Z - počasí, geologické katastrofy Př - zemětřesení, povodně, sucha, první pomoc

6 zásahem chránit využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní určí, zda těleso je z feromagnetické látky rozhodne předem, jak se bude chovat magnet v magnetickém poli využije kompas při orientaci sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu stanoví, které spotřebiče v domácnosti mají největší odběr elektrické energie, a navrhne způsob jejího šetření analyzuje důvody, proč elektrický proud Magnetismus Působení magnetů Magnetické pole Země Magnetické indukční čáry Jednoduchý obvod a jeho schéma Elektrický proud a jeho účinky Elektrické vodiče, nevodiče Zdroje napětí Elektrické spotřebiče Zkrat Pravidla bezpečnosti pro práci s el.přístroji, první pomoc při úrazu el.proudem Ov - ochrana občana Rv - život člověka, pomoc druhým ENV Lidé a problémy životního prostředí

7 prochází a neprochází pokusem prokáže existenci magnetického pole cívky sestaví elektromagnet Složitější obvody Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech Magnetické pole cívky Magnetické pole cívky Působení magnetického pole na cívku s proudem

8 Ročník: 7. očekávané výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák: rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu rozliší druh pohybu vzhledem k různým vztažným soustavám Pohyb tělesa Druhy pohybů Vztažná soustava OSV kreativita, kooperace a kompetice ENV základní podmínky života MDV Kritické myšlení a vnímání mediálních sdělení hodnotící prvky ve sdělení využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, drahou a časem u rovnoměrného pohybu těles převádí jednotky rychlosti řeší obecně úlohy o pohybu zakreslí a vysvětlí jednodušší grafy závislosti dráhy a rychlosti na čase určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici Průměrná a okamžitá rychlost, grafy Výpočty dráhy, rychlosti i času Síly a jejich vlastnosti Vzájemné působení těles Síly a jejich skládání výslednice Matematika, Zeměpis

9 změří velikost působící síly v jednodušších případech znázorní výslednici několika sil vysvětlí využití účinku sil u jednoduchých strojů použije siloměr k určení velikosti působící síly využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích vysvětlí, jaké síly na těleso působí v různých pohybových stavech a reálných situacích (rozjíždění, brzdění) aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly dvou sil stejných a opačných směrů Gravitační síla, gravitační pole Těžiště Tření a odpor prostředí Newtonovy zákony - Setrvačnost Síla a změny pohybu Akce a reakce Otáčivý účinek síly Přírodopis Přírodopis využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní vysvětlí chování povrchové vrstvy kapaliny Kapaliny Vlastnosti kapalin, povrchové napětí, kapilární jevy Geometrie, Přírodopis

10 a kapilární elevaci na konkrétních příkladech vysvětlí princip jednoduchých hydraulických zařízení uvede, za jakých podmínek těleso plave využívá poznatky o zákonitostech tlaku v plynech pro řešení konkrétních praktických problémů předpoví vývoj počasí na základě výše atm. tlaku vysvětlí princip proudění vzduchu využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problému a úloh rozhodne ze znalosti rychlosti světla ve dvou různých prostředí, jak se bude světlo lámat, a využívá to při analýze průchodu světla čočkami Tlak, tlaková síla Hydrostatický a atmosférický tlak, atmosféra země Pascalův zákon a jeho využití v hydraulických zařízeních Archimédův zákon a plavání těles Plyny, jejich vlastnosti Atmosférický tlak. Atmosféra Země. Základy meteorologie Archimedův zákon pro plyny, přetlak, podtlak Proudění vzduchu Světelné jevy Šíření a rychlost světla Zatmění slunce a měsíce

11 vysvětlí chování paprsku při dopadu na optické rozhraní rozliší lom od kolmice a ke kolmici zakreslí chod význačných paprsků na zrcadlech a jednoduchých čočkách Zákon odrazu Rovinná a kulová zrcadla Lom světla, čočky Oko Optické klamy, přístroje Rozklad světla hranolem, spektrum

12 Ročník: 8. Žák: Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem rozliší veličinu práce a výkon a jejich jednotky využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh vysvětlí význam mechanické práce jako míry získané energie na pokusu předvede využití páky sestrojí model kladkostroje určí v jednoduchých případech teplo přijaté Práce a energie Mechanická práce Mechanická práce na jednoduchých strojích Výkon Kinetická, potenciální energie Zákon zachování energie Účinnost Páka jednozvratná a dvojzvratná Kladka a kolo na hřídeli Nakloněná rovina a šroub OSV kreativita, kooperace a kompetice ENV- ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí MDV Tvorba mediálního sdělení uplatnění a výběr výrazových prostředků Matematika Chemie

13 či odevzdané tělesem rozliší veličinu teplo a teplota tělesa vysvětlí význam velikosti měrné tepelné kapacity pro technickou praxi a život v přírodě vysvětlí různé způsoby přenosu tepla uvede konkrétní případy jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí vysvětlí souvislost změny skupenství látek s jejich částicovou stavbou rozliší, při kterých skupenských přeměnách se energie přijímá a při kterých odevzdává Teplo, teplota Měrná tepelná kapacita látek Tepelná výměna, tepelné proudění, záření Změny skupenství Skupenské teplo a měrné skupenské teplo Tání a tuhnutí Vypařování, var, kapalnění Pístové spalovací motory ENV Lidé a problémy životního prostředí odpady a hospodaření s odpady rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí pochopí rozdíl mezi světlem a zvukem porovná rychlosti šíření zvuku v Zdroje zvuku Šíření zvuku Tón Ucho Odraz zvuku

14 jednotlivých prostředích z hlediska částicové struktury Ochrana před hlukem změří elektrický proud využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů používá a znázorní graficky přímou úměrnost mezi proudem procházející obvodem a napětím zdroje vysvětlí, na čem závisí elektrický odpor vodiče Elektrický proud Elektrický náboj Ohmův zákon Elektrický odpor Zapojování rezistorů Reostat Vnitřní odpor zdroje Zapojování zdrojů el. proudu Elektrická práce, energie, výkon elektrického proudu Elektrická energie

15 Ročník: 9. Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák: rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností zapojí správně polovodičovou diodu vysvětlí význam polovodičů pro konstrukci audiovizuálních přístrojů a počítačů Polovodiče Druhy polovodičů teplotní závislost vodivosti polovodičů Polovodičová dioda OSV kreativita, kooperace a kompetice ENV- ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí Elektromagnetická indukce Vznik a měření střídavého proudu Transformátory, elektromotory, Elektromagnetické vlny a záření OSV Seberegulace a sebeorganizace sebeovládání - Mezilidské vztahy empatie, pomoc druhému Ov - ochrana občana uvede princip výroby a přenosu elektrické energie Atomové jádro Radioaktivita Rv - ochrana života člověka ENV - Základní podmínky života voda,

16 zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí využívá poznatky o jaderné energetice k vysvětlení svých postojů k problému využití jaderné energie objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem slunce a měsíců planet kolem planet odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností Využití jaderného záření Jaderné reakce Jaderná energetika a ochrana před zářením, radiační havárie Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie Vesmír Sluneční soustava a její hlavní složky Měsíční fáze Zatmění slunce a měsíce Naše galaxie Hvězdy a jejich složení Kosmonautika (ochrana její čistoty, pitná voda), ovzduší (význam pro život na Zemi), půda (ohrožení půdy) - Lidé a problémy životního prostředí odpady a hospodaření s odpady - Vztah člověka k prostředí příklady aktuálních problémů, možnosti řešení OSV Kooperace a kompetice rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci Ov - ochrana občana, jednání za mimořádných situací Chemie - ochrana občana, jednání za mimořádných situací

17 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací oblast: Chemie Vyučovací předmět: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah Směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor. Vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů. Učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat chemické jevy. Učí poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů. Učí získávat a upevňovat dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Časové vymezení Předmět chemie je vyučován v 8. a 9. ročníku. Týdenní rozsah vyučovacích hodin je dán učebním plánem pro II. stupeň. Organizační vymezení Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání. Frontální výuka je spojována s praktickými cvičeními, nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů. Je uplatňována práce ve skupinách. Při výuce je využíváno počítačových her, výukových programů a internetu. Mezipředmětové vztahy Předmět je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Např. Zeměpis surovinové zdroje chemického průmyslu. Přírodopis význam zelených rostlin, životní prostředí, zdraví. Fyzika vlastnosti látek. Matematika chemické výpočty. Průřezová témata Předmětem prolínají průřezová téma: OSV, ENV, EGS. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Učitel: vede žáky k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chemických vlastností látek motivuje žáky ke zkoumání přeměn látek a podmínek, za kterých tyto přeměny nastávají, k jejich popisu klade důraz na důležitost hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlení vede žáky ke správnému používání chemických termínů, symbolů a značek dává žákům možnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě pozorování a pokusů

18 Žáci: projevují snahu při práci ve vyučování plánují a realizují domácí přípravu vzhledem k psychohygieně dne žáka Kompetence k řešení problémů Učitel: předkládá problémové situace související s učivem chemie dává žákům možnost volit různé způsoby řešení dává možnost obhajovat svá rozhodnutí vede žáky k promýšlení pracovních postupů praktických cvičení vede žáky k nacházení příkladů chemických dějů a jevů z běžné praxe, k vysvětlování jejich chemické podstaty klade důraz na aplikaci poznatků v praxi Žáci: spolupracují a radí si při skupinových pracích projevují snahu organizovat si práci při praktických pokusech Kompetence komunikativní Učitel: vede žáky ke správnému užívání chemických symbolů a značek podněcuje žáky k argumentaci podněcuje diskusi mezi žáky a mezi žákem a učitelem zadává takové úkoly, při kterých mohou žáci navzájem komunikovat Žáci: komunikují spolu při pracích ve skupině komunikují s učitelem pokud potřebují, požádají učitele o pomoc diskutují o problematice učiva Kompetence sociální a personální Učitel: zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat podněcuje žáky ke smysluplné diskusi vytváří situace, při kterých se žáci učí respektovat názory jiných Žáci: projevují snahu respektovat názory svých spolužáků

19 pracují ve skupině smysluplně, vzájemně si pomáhají diskutují mezi sebou i s učitelem, zároveň mají snahu pochopit názor druhého Kompetence občanské Učitel: společně s žáky respektuje pravidla pro práci s chemickými látkami, řád učebny a laboratorní řád vyžaduje dodržování pravidel slušného chování předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích (přivolat pomoc a poskytnout první pomoc) Žáci: respektují pravidla bezpečného chování v hodinách chemie znají základní pravidla bezpečnosti při provádění pokusů popíší souvislost předmětu chemie s životním prostředím projeví snahu pomoci druhému v krizové situaci (při úrazu) přivolat pomoc Kompetence pracovní Učitel: vede žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení vyžaduje dodržování vymezených pravidel a povinností z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých a ochrany životního prostředí zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi Žáci: zná účinky látek, se kterými pracuje, používá je bezpečně pracuje s nástroji a vybavením bezpečně dodržuje pravidla vymezené učitelem chrání své zdraví i zdraví druhých uplatňuje své poznatky v praxi

20 ročník: 8. očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy poznámky Žák umí určit základní vlastnosti látek Čím se chemie zabývá látky a tělesa, vlastnosti látek - barva, skupenství, zápach, rozpustnost, hustota, tepelná a elektrická vodivost pokus a pozorování, chemická laboratoř, laboratorní sklo. OSV Morální rozvoj zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami umí hodnotit rizikovost těchto látek umí posoudit nebezpečnost vybraných látek, s kterými nesmí pracovat umí popsat jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek Bezpečná práce v chemii chování za mimořádných situací. OSV Mezilidské vztahy - zvládání vlastního chování, uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci Z - počasí, geologické katastrofy Př - zemětřesení, povodně, sucha, první pomoc Ov - ochrana občana Rv - život člověka, pomoc druhým rozlišuje směsi a chemické látky umí vypočítat složení roztoků, dovede připravit roztok daného složení zná postupy oddělování složek směsí, u vybraných směsí provede prakticky oddělení jejích složek Směsi které látky jsou směsi, druhy směsí roztoky, nasycený a nenasycený. složení a druhy roztoků, hmotnostní zlomek. oddělování složek směsí filtrace, usazování, destilace, odstřeďování.

21 zná příklady oddělování složek směsí v běžném životě rozliší různé druhy vody, zná jejich výskyt a použití Voda destilovaná, pitná, užitková, odpadní, výroba pitné vody. ENV Ekosystémy vodní zdroje - Základní podmínky života voda - Vztah člověka k prostředí způsoby jednání a vlivy na prostředí EGS Evropa a svět - důsledky globálních vlivů na životní prostředí v okolí žáků, potřeba ochrany prostředí v dané lokalitě Př koloběh vody Z vodstvo ČR zná základní vlastnosti vzduchu uvede příklady znečišťování vody a vzduchu, navrhne nejvhodnější preventivní opatření umí používat pojem atom ve správných souvislostech Vzduch složení vzduchu, ozónová vrstva, čistota ovzduší. Částicové složení látek složení atomu atomové jádro a obal (protony, neutrony a elektrony), jeho změny při chemických reakcích Prvky názvy, značky, rozdělení (kovy, nekovy, polokovy) periodická soustava prvků periody, skupiny, protonové číslo kovy Fe, Al, Zn, Sn, Mg, Pb, Cu, ENV - Základní podmínky života ovzduší - Vztah člověka k prostředí ochrana životního prostředí EGS Objevujeme Evropu - Evropa a svět Z atmosféra Př - ekologie, atmosféra ENV Základní podmínky života energie, využívání energie F - stavba atomu

22 orientuje se v periodické soustavě prvků, umí značky základní prvků rozpozná vybrané kovy a nekovy, umí popsat jejich základní vlastnosti a použití Au, Ag, Hg nekovy vodík, kyslík, halogeny, uhlík, síra, fosfor Př - minerály rozumí pojmům: molekula, chemická sloučenina a jejich souvislostí umí rozlišit chemický prvek a chemickou sloučeninu vysvětlí, co jsou ionty molekula, prvek, chemická sloučenina vzorec, dělení chemických látek, chemická vazba iontové sloučeniny, schéma vzniku iontů F - částice rozlišuje reaktanty a produkty při chemických reakcích, umí uvést příklady chemických reakcí z běžného života přečte zápis chemické rovnice, s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost produktu aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi Chemické reakce chemické reakce, zákon zachování hmotnosti, chemické slučování a rozklad chemická rovnice látkové množství, molární hmotnost rychlost chemických reakcí, faktory ENV- Lidé a problémy životního prostředí - průmysl a životní prostředí

23 zná vlastnosti a využití vybraných halogenidů, tvoří jejich vzorce porovná vlastnosti a použití vybraných oxidů, tvoří jejich vzorce vysvětlí pojmy: skleníkový jev a kyselé deště, uvede jejich vliv na prostředí a navrhne opatření, kterými jim lze předcházet Anorganické sloučeniny oxidační číslo Halogenidy (názvosloví) chlorid sodný, chlorid draselný Oxidy (názvosloví) oxid siřičitý, oxid dusnatý, oxid dusičitý, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, skleníkový jev, oxid vápenatý, oxid křemičitý (sklo), oxid hlinitý ENV- Základní podmínky života přírodní zdroje, suroviny ENV - Lidé a problémy životního prostředí doprava a životní prostředí Př minerály Z litosféra zná vlastnosti a využití vybraných sulfidů, tvoří jejich vzorce Sulfidy (názvosloví) sulfid olovnatý, sulfid zinečnatý rozumí stupnici ph, umí změřit reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem porovná vlastnosti kyselin a hydroxidů zná vlastnosti a využití vybraných sloučenin Kyseliny kyselost a zásaditost, ph stupnice bezkyslíkaté kyseliny (názvosloví) kyselina chlorovodíková kyslíkaté kyseliny kyselina sírová, kyselina uhličitá, kyselina dusičná OSV Kooperace a kompetice - seberegulující jednání, ochrana vlastního zdraví, rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci ENV Lidé a problémy životního prostředí ochrana přírody, změny v krajině

24 Hydroxidy (názvosloví) hydroxid sodný, hydroxid draselný, hydroxid vápenatý uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi umí vysvětlit proces vzniku krasů zná základní druhy umělých hnojiv uvede jejich použití, posoudí jejich rizikovost rozlišuje vybrané druhy stavebních materiálů a keramiky uvede příklady jejich praktického využití Soli (názvosloví) neutralizace uhličitany, krasové jevy průmyslová hnojiva stavební pojiva, keramika Z litosféra Př - kras, minerály ENV Ekosystémy hospodaření na polích - Lidé a problémy životního prostředí - zemědělství a životní prostředí Z - pedosféra, ochrana půd Př - pedosféra ENV Lidé a problémy životního prostředí odpady a hospodaření s odpady Z těžba Pč - zpracování, využití staveb. pojiv

25 Ročník: 9. očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy poznámky Žák zná důležité zásady bezpečnosti práce v hodinách chemie umí popsat jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek Zásady bezpečnosti v hodinách chemie chování za mimořádných situací OSV Seberegulace a sebeorganizace sebeovládání - Mezilidské vztahy empatie, pomoc druhému Ov - ochrana občana Rv - ochrana života člověka Př - první pomoc využívá znalosti z osmého ročníku, aktivně je uplatňuje v dalších hodinách chemie Shrnutí a opakování učiva 8. ročníku chemické částice, chemické látky názvosloví anorganických sloučenin chemické reakce a rovnice umí vysvětlit pojmy oxidace a redukce, uvede příklady těchto reakcí v praxi zná základní principy výroby železa a oceli umí popsat elektrolýzu, zná její praktické využití Redoxní reakce oxidace a redukce redoxní vlastnosti kovů a nekovů výroba surového železa a oceli elektrolýza a její průmyslové využití ENV Základní podmínky života přírodní zdroje Př ložiska surovin

26 ví, co je galvanický článek a akumulátor, umí uvést příklady těchto zařízení z běžného života popíše průběh koroze různých kovů, uvede příklady galvanický článek, akumulátory koroze umí vysvětlit, co je hořlavina, zná pravidla zacházení s hořlavinami ví, jak má postupovat při požáru, umí popsat, jak by se zachoval vysvětlí pojmy exo- a endotermické reakce Zdroje tepla a energie hořlaviny, hoření, hašení plamene, chování za mimořádných situací exotermické a endotermické reakce OSV Kooperace a kompetice rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy uvede znaky organických sloučenin, uvede příklady rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití Fosilní paliva uhlí, ropa (frakce ropy, zemní plyn a vyráběná paliva) Organické sloučeniny Uhlovodíky alkany, cykloalkany, alkeny, alkiny, areny EV Základní podmínky života přírodní zdroje surovin Př vznik paliv OSV Kooperace a kompetice rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci ENV - Vztah člověka k prostředí přírodní zdroje v okolí Př - vznik života, organismy

27 umí popsat jednání, v modelových příkladech, havárie s únikem nebezpečných látek umí popsat princip výroby benzinu, popíše, co je oktanové číslo chování za mimořádných situací benzin, oktanové číslo. OSV Kooperace a kompetice rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití žák zvládá základní názvosloví derivátů uhlovodíků popíše základní vlastnosti a využití vybraných derivátů uhlovodíků Deriváty uhlovodíků charakteristika derivátů uhlovodíků Halogenderiváty (názvosloví) freony Alkoholy, fenoly (názvosloví) etanol, metanol Aldehydy, ketony (názvosloví) formaldehyd, aceton Karboxylové kyseliny (názvosloví) kyselina mravenčí, kyselina octová, karboxylové kyseliny vázané v tucích Aminokyseliny kyselina aminooctová Estery esterifikace Plasty polymerace, druhy plastů (PVC, PS, ENV Vztah člověka k prostředí spotřeba věcí a energie Z - atmosféra, ekologie Př - atmosféra, ochrana přírody Př vznik života

28 PE) syntetická vlákna ENV Lidé a problémy životního prostředí odpady a hospodaření s odpady určí podmínky nezbytné pro aktivní fotosyntézu orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy zná základy zpracování bílkovin, tuků a cukrů uvede význam chemického průmyslu, dopady chemizace uvádí dopady chemického průmyslu na životní prostředí jmenuje příklady poškozování přírody chemickým průmyslem uvede možnosti, jak znečištění eliminovat rozumí pojmu léčivo rozlišuje základní druhy léčiv a jejich účinky vysvětlí pojem pesticid zná základní třídění pesticidů uvědomuje si rizika používání pesticidů Přírodní látky fotosyntéza sacharidy, tuky (mýdla), bílkoviny biokatalyzárory Chemie a společnost chemický průmysl, chemizace Léčiva Pesticidy Detergenty ENV Základní podmínky života význam ovzduší pro život na Zemi Př průběh fotosyntézy, rostliny Rv - příprava pokrmů OSV Kooperace a kompetice rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci ENV Základní podmínky života vliv energetických zdrojů - Lidé a problémy životního prostředí průmysl a životní prostředí, ochrana přírody, změny v krajině Z - dopad chemizace na Zemi OSV Seberegulace a sebeorganizace sebeovládání, vlastní vůle ENV Základní podmínky života půda, její ohrožení Př - pedosféra, rostliny Z - biosféra, pedosféra

29 popíše použití detergentů a výrobu vybraných zástupců Drogy Pč - ochrana rostlin Rv - péče o domácnost zná základní druhy drog, jejich třídění uvědomuje si nebezpečí zneužívání těchto látek a dopad na organismus člověka vysvětlí pojem otravné látky uvede příklady z praxe umí popsat jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek vidí souvislost chemie s potravinami a jejich konzervací si uvědomuje dopad chemického průmyslu a dalších výrob na přírodní zdroje uvede příklady znečišťování z praxe uplatňuje vlastní zkušenosti a poznatky o znečišťování zdrojů popíše jednání při mimořádných situacích Otravné látky chování za mimořádných situací Potraviny konzervace Znečišťování ovzduší, vody a půdy Chování za mimořádných situací OSV Řešení problémů a rozhodovací schopnosti rozhodování z hlediska různých typů problémů Př - lidské tělo Rv - prevence zneužívání návykových látek OSV - Seberegulace a sebeorganizace regulace vlastního jednání Rv a Ov - ochrana člověka Rv příprava pokrmů Př - trávicí soustava ENV - Základní podmínky života voda, (ochrana její čistoty, pitná voda), ovzduší (význam pro život na Zemi), půda (ohrožení půdy) - Lidé a problémy životního prostředí odpady a hospodaření s odpady - Vztah člověka k prostředí příklady aktuálních problémů, možnosti řešení Př - atmosféra, hydrosféra, pedosféra Z - atmosféra, pedosféra, hydrosféra, dopad na přírodu Ov - ochrana občana, jednání za mimořádných situací

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Člověk a příroda Chemie

Člověk a příroda Chemie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru chemie. Předmět Chemie se zaměřuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět. v 8. a 9. ročníku.

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011 2 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata:

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata: Biologie Obsahové vymezení Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. V rámci tohoto předmětu je realizována část vzdělávacích

Více

Vyučovací předmět: FYZIKA

Vyučovací předmět: FYZIKA Vyučovací předmět: FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět fyzika navazuje na výuku zejména matematiky, a předmětu Svět kolem nás na prvním stupni. Fyzika

Více

Učební osnovy 2. stupeň

Učební osnovy 2. stupeň Učební osnovy 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Biologie koordinovala PaedDr. Miroslava Krajčová Časová dotace Nižší

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Příloha č.2 Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Obsahové vymezení předmětu: Předmět biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP GV, integruje také části

Více

Příloha ze dne 25. 6. 2012

Příloha ze dne 25. 6. 2012 Příloha ze dne 25. 6. 2012 LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ Úprava k 1. 9. 2012 Podpis ředitele školy: Obsah Změny v kapitole 5. Učební

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 263 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení ČLOVĚK A PŘÍRODA Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 1+1 2 1 Povinnost (skupina) povinný

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.8 Fyzika 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 5. 8. ročníku osmiletého studia a 1. 4. ročníku studia čtyřletého.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více