5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika"

Transkript

1 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy vede k vytváření a ověřování hypotéz učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování Časové vymezení Vyučovací předmět fyzika se vyučuje jako samostatný předmět v Ročníku. Týdenní počet hodin je dán učebním plánem pro I. a II. stupeň. Organizační vymezení Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: frontální výuka s demonstračními pomůckami skupinová práce (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné literatury) samostatné pozorování exkurze Žáci jsou poučeni o dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů. Mezipředmětové vztahy Předmět Fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda: Chemie: jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy, atomové teorie Přírodopis: světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch) Zeměpis: magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava Průřezová témata Předmětem prolínají průřezová témata: rozvíjení kritického myšlení, navrhování způsobů řešení problémů, ochota pomoci a spolupracovat (VDO) rozvíjení dovedností a schopností (OSV) posuzování obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, princip výroby elektrické energie, klady a zápory jaderné energetiky (ENV)

2 komunikace a kooperace, kritické čtení (MDV) evropská a globální dimenze v efektivním využívání zdrojů energie v praxi, výroba a potřeba energie v globálním měřítku, udržitelný rozvoj (EGS) vzájemné respektování (MKV) Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků Kompetence k učení Učitel vede žáky: k vyhledávání, třídění a propojování informací k používání odborné terminologie k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací k nalézání souvislostí mezi získanými daty Učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami vede žáky k plánování postupů a úkolů zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyuč. předmětech a v reálném životě Kompetence k řešení problémů Žáci využívají základní postupy badatelské práce, tj. nalezení problému, formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných dat Učitel s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení vede žáky k ověřování výsledků Kompetence komunikativní Žáci práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi formulují své myšlenky v písemné i mluvené formě Učitel vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky podle potřeby pomáhá žákům

3 Kompetence sociální a personální Žáci využívají skupinového a inkluzivního vyučování ke spolupráci při řešení problémů ochotě pomáhají druhým Učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti vyžaduje dodržování pravidel slušného chování Kompetence občanské Žáci šetrně využívají elektrické energie, k posuzují efektivitu jednotlivých energetických zdrojů upřednostňují obnovitelné zdroje ve svém budoucím životě (např. tepelná čerpadla jako vytápění novostaveb) Učitel vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky Kompetence pracovní Žáci dodržují bezpečné chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízeními Učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů vede žáky k ověřování výsledků

4 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 6. očekávané výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák: uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek pohybují a vzájemně na sebe působí rozliší pojmy atom, jádro a obal, molekula stanoví základní vlastnosti látek různých skupenství změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa, zvolí vhodnou metodu předpoví, jak se změní délka či objem tělesa Látky a tělesa, skupenství látek Stavba látek, vlastnosti atomů a molekul Difuse, Brownův pohyb Vlastnosti pevných látek Fyzikální veličiny Měření délky, objemu, rychlosti hmotnosti, teploty, času Teplotní roztažnost látek OSV kreativita, kooperace a kompetice Matematika, Chemie, Přírodopis

5 při dané změně jeho teploty využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů stanoví základní vlastnosti látek různých skupenství, stanoví jednotky vybere vhodnou pomůcku pro měření odhadne rozsah hodnot měřené veličiny a chybu měření Pojem hustota a její měření, výpočty OSV Mezilidské vztahy - zvládání vlastního chování, uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci zelektrizuje předmět třením používá elektroskop, elektrometr a zdroje el. náboje nakreslí model atomu uvede, jaké látky jsou vodivé a jaké nevodivé vypočítá velikosti proudů a napětí na jednotlivých prvcích jednoduchého a rozvětveného elektrického obvodu ví, co je blesk a dokáže se před jeho Elektrické vlastnosti těles Elektrický náboj Model atomu Elektrické pole, tělesa v elektrickém poli Elektrický výboj a ochrana proti němu Z - počasí, geologické katastrofy Př - zemětřesení, povodně, sucha, první pomoc

6 zásahem chránit využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní určí, zda těleso je z feromagnetické látky rozhodne předem, jak se bude chovat magnet v magnetickém poli využije kompas při orientaci sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu stanoví, které spotřebiče v domácnosti mají největší odběr elektrické energie, a navrhne způsob jejího šetření analyzuje důvody, proč elektrický proud Magnetismus Působení magnetů Magnetické pole Země Magnetické indukční čáry Jednoduchý obvod a jeho schéma Elektrický proud a jeho účinky Elektrické vodiče, nevodiče Zdroje napětí Elektrické spotřebiče Zkrat Pravidla bezpečnosti pro práci s el.přístroji, první pomoc při úrazu el.proudem Ov - ochrana občana Rv - život člověka, pomoc druhým ENV Lidé a problémy životního prostředí

7 prochází a neprochází pokusem prokáže existenci magnetického pole cívky sestaví elektromagnet Složitější obvody Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech Magnetické pole cívky Magnetické pole cívky Působení magnetického pole na cívku s proudem

8 Ročník: 7. očekávané výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák: rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu rozliší druh pohybu vzhledem k různým vztažným soustavám Pohyb tělesa Druhy pohybů Vztažná soustava OSV kreativita, kooperace a kompetice ENV základní podmínky života MDV Kritické myšlení a vnímání mediálních sdělení hodnotící prvky ve sdělení využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, drahou a časem u rovnoměrného pohybu těles převádí jednotky rychlosti řeší obecně úlohy o pohybu zakreslí a vysvětlí jednodušší grafy závislosti dráhy a rychlosti na čase určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici Průměrná a okamžitá rychlost, grafy Výpočty dráhy, rychlosti i času Síly a jejich vlastnosti Vzájemné působení těles Síly a jejich skládání výslednice Matematika, Zeměpis

9 změří velikost působící síly v jednodušších případech znázorní výslednici několika sil vysvětlí využití účinku sil u jednoduchých strojů použije siloměr k určení velikosti působící síly využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích vysvětlí, jaké síly na těleso působí v různých pohybových stavech a reálných situacích (rozjíždění, brzdění) aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly dvou sil stejných a opačných směrů Gravitační síla, gravitační pole Těžiště Tření a odpor prostředí Newtonovy zákony - Setrvačnost Síla a změny pohybu Akce a reakce Otáčivý účinek síly Přírodopis Přírodopis využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní vysvětlí chování povrchové vrstvy kapaliny Kapaliny Vlastnosti kapalin, povrchové napětí, kapilární jevy Geometrie, Přírodopis

10 a kapilární elevaci na konkrétních příkladech vysvětlí princip jednoduchých hydraulických zařízení uvede, za jakých podmínek těleso plave využívá poznatky o zákonitostech tlaku v plynech pro řešení konkrétních praktických problémů předpoví vývoj počasí na základě výše atm. tlaku vysvětlí princip proudění vzduchu využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problému a úloh rozhodne ze znalosti rychlosti světla ve dvou různých prostředí, jak se bude světlo lámat, a využívá to při analýze průchodu světla čočkami Tlak, tlaková síla Hydrostatický a atmosférický tlak, atmosféra země Pascalův zákon a jeho využití v hydraulických zařízeních Archimédův zákon a plavání těles Plyny, jejich vlastnosti Atmosférický tlak. Atmosféra Země. Základy meteorologie Archimedův zákon pro plyny, přetlak, podtlak Proudění vzduchu Světelné jevy Šíření a rychlost světla Zatmění slunce a měsíce

11 vysvětlí chování paprsku při dopadu na optické rozhraní rozliší lom od kolmice a ke kolmici zakreslí chod význačných paprsků na zrcadlech a jednoduchých čočkách Zákon odrazu Rovinná a kulová zrcadla Lom světla, čočky Oko Optické klamy, přístroje Rozklad světla hranolem, spektrum

12 Ročník: 8. Žák: Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem rozliší veličinu práce a výkon a jejich jednotky využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh vysvětlí význam mechanické práce jako míry získané energie na pokusu předvede využití páky sestrojí model kladkostroje určí v jednoduchých případech teplo přijaté Práce a energie Mechanická práce Mechanická práce na jednoduchých strojích Výkon Kinetická, potenciální energie Zákon zachování energie Účinnost Páka jednozvratná a dvojzvratná Kladka a kolo na hřídeli Nakloněná rovina a šroub OSV kreativita, kooperace a kompetice ENV- ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí MDV Tvorba mediálního sdělení uplatnění a výběr výrazových prostředků Matematika Chemie

13 či odevzdané tělesem rozliší veličinu teplo a teplota tělesa vysvětlí význam velikosti měrné tepelné kapacity pro technickou praxi a život v přírodě vysvětlí různé způsoby přenosu tepla uvede konkrétní případy jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí vysvětlí souvislost změny skupenství látek s jejich částicovou stavbou rozliší, při kterých skupenských přeměnách se energie přijímá a při kterých odevzdává Teplo, teplota Měrná tepelná kapacita látek Tepelná výměna, tepelné proudění, záření Změny skupenství Skupenské teplo a měrné skupenské teplo Tání a tuhnutí Vypařování, var, kapalnění Pístové spalovací motory ENV Lidé a problémy životního prostředí odpady a hospodaření s odpady rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí pochopí rozdíl mezi světlem a zvukem porovná rychlosti šíření zvuku v Zdroje zvuku Šíření zvuku Tón Ucho Odraz zvuku

14 jednotlivých prostředích z hlediska částicové struktury Ochrana před hlukem změří elektrický proud využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů používá a znázorní graficky přímou úměrnost mezi proudem procházející obvodem a napětím zdroje vysvětlí, na čem závisí elektrický odpor vodiče Elektrický proud Elektrický náboj Ohmův zákon Elektrický odpor Zapojování rezistorů Reostat Vnitřní odpor zdroje Zapojování zdrojů el. proudu Elektrická práce, energie, výkon elektrického proudu Elektrická energie

15 Ročník: 9. Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák: rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností zapojí správně polovodičovou diodu vysvětlí význam polovodičů pro konstrukci audiovizuálních přístrojů a počítačů Polovodiče Druhy polovodičů teplotní závislost vodivosti polovodičů Polovodičová dioda OSV kreativita, kooperace a kompetice ENV- ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí Elektromagnetická indukce Vznik a měření střídavého proudu Transformátory, elektromotory, Elektromagnetické vlny a záření OSV Seberegulace a sebeorganizace sebeovládání - Mezilidské vztahy empatie, pomoc druhému Ov - ochrana občana uvede princip výroby a přenosu elektrické energie Atomové jádro Radioaktivita Rv - ochrana života člověka ENV - Základní podmínky života voda,

16 zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí využívá poznatky o jaderné energetice k vysvětlení svých postojů k problému využití jaderné energie objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem slunce a měsíců planet kolem planet odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností Využití jaderného záření Jaderné reakce Jaderná energetika a ochrana před zářením, radiační havárie Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie Vesmír Sluneční soustava a její hlavní složky Měsíční fáze Zatmění slunce a měsíce Naše galaxie Hvězdy a jejich složení Kosmonautika (ochrana její čistoty, pitná voda), ovzduší (význam pro život na Zemi), půda (ohrožení půdy) - Lidé a problémy životního prostředí odpady a hospodaření s odpady - Vztah člověka k prostředí příklady aktuálních problémů, možnosti řešení OSV Kooperace a kompetice rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci Ov - ochrana občana, jednání za mimořádných situací Chemie - ochrana občana, jednání za mimořádných situací

17 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací oblast: Chemie Vyučovací předmět: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah Směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor. Vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů. Učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat chemické jevy. Učí poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů. Učí získávat a upevňovat dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Časové vymezení Předmět chemie je vyučován v 8. a 9. ročníku. Týdenní rozsah vyučovacích hodin je dán učebním plánem pro II. stupeň. Organizační vymezení Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání. Frontální výuka je spojována s praktickými cvičeními, nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů. Je uplatňována práce ve skupinách. Při výuce je využíváno počítačových her, výukových programů a internetu. Mezipředmětové vztahy Předmět je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Např. Zeměpis surovinové zdroje chemického průmyslu. Přírodopis význam zelených rostlin, životní prostředí, zdraví. Fyzika vlastnosti látek. Matematika chemické výpočty. Průřezová témata Předmětem prolínají průřezová téma: OSV, ENV, EGS. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Učitel: vede žáky k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chemických vlastností látek motivuje žáky ke zkoumání přeměn látek a podmínek, za kterých tyto přeměny nastávají, k jejich popisu klade důraz na důležitost hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlení vede žáky ke správnému používání chemických termínů, symbolů a značek dává žákům možnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě pozorování a pokusů

18 Žáci: projevují snahu při práci ve vyučování plánují a realizují domácí přípravu vzhledem k psychohygieně dne žáka Kompetence k řešení problémů Učitel: předkládá problémové situace související s učivem chemie dává žákům možnost volit různé způsoby řešení dává možnost obhajovat svá rozhodnutí vede žáky k promýšlení pracovních postupů praktických cvičení vede žáky k nacházení příkladů chemických dějů a jevů z běžné praxe, k vysvětlování jejich chemické podstaty klade důraz na aplikaci poznatků v praxi Žáci: spolupracují a radí si při skupinových pracích projevují snahu organizovat si práci při praktických pokusech Kompetence komunikativní Učitel: vede žáky ke správnému užívání chemických symbolů a značek podněcuje žáky k argumentaci podněcuje diskusi mezi žáky a mezi žákem a učitelem zadává takové úkoly, při kterých mohou žáci navzájem komunikovat Žáci: komunikují spolu při pracích ve skupině komunikují s učitelem pokud potřebují, požádají učitele o pomoc diskutují o problematice učiva Kompetence sociální a personální Učitel: zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat podněcuje žáky ke smysluplné diskusi vytváří situace, při kterých se žáci učí respektovat názory jiných Žáci: projevují snahu respektovat názory svých spolužáků

19 pracují ve skupině smysluplně, vzájemně si pomáhají diskutují mezi sebou i s učitelem, zároveň mají snahu pochopit názor druhého Kompetence občanské Učitel: společně s žáky respektuje pravidla pro práci s chemickými látkami, řád učebny a laboratorní řád vyžaduje dodržování pravidel slušného chování předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích (přivolat pomoc a poskytnout první pomoc) Žáci: respektují pravidla bezpečného chování v hodinách chemie znají základní pravidla bezpečnosti při provádění pokusů popíší souvislost předmětu chemie s životním prostředím projeví snahu pomoci druhému v krizové situaci (při úrazu) přivolat pomoc Kompetence pracovní Učitel: vede žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení vyžaduje dodržování vymezených pravidel a povinností z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých a ochrany životního prostředí zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi Žáci: zná účinky látek, se kterými pracuje, používá je bezpečně pracuje s nástroji a vybavením bezpečně dodržuje pravidla vymezené učitelem chrání své zdraví i zdraví druhých uplatňuje své poznatky v praxi

20 ročník: 8. očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy poznámky Žák umí určit základní vlastnosti látek Čím se chemie zabývá látky a tělesa, vlastnosti látek - barva, skupenství, zápach, rozpustnost, hustota, tepelná a elektrická vodivost pokus a pozorování, chemická laboratoř, laboratorní sklo. OSV Morální rozvoj zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami umí hodnotit rizikovost těchto látek umí posoudit nebezpečnost vybraných látek, s kterými nesmí pracovat umí popsat jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek Bezpečná práce v chemii chování za mimořádných situací. OSV Mezilidské vztahy - zvládání vlastního chování, uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci Z - počasí, geologické katastrofy Př - zemětřesení, povodně, sucha, první pomoc Ov - ochrana občana Rv - život člověka, pomoc druhým rozlišuje směsi a chemické látky umí vypočítat složení roztoků, dovede připravit roztok daného složení zná postupy oddělování složek směsí, u vybraných směsí provede prakticky oddělení jejích složek Směsi které látky jsou směsi, druhy směsí roztoky, nasycený a nenasycený. složení a druhy roztoků, hmotnostní zlomek. oddělování složek směsí filtrace, usazování, destilace, odstřeďování.

21 zná příklady oddělování složek směsí v běžném životě rozliší různé druhy vody, zná jejich výskyt a použití Voda destilovaná, pitná, užitková, odpadní, výroba pitné vody. ENV Ekosystémy vodní zdroje - Základní podmínky života voda - Vztah člověka k prostředí způsoby jednání a vlivy na prostředí EGS Evropa a svět - důsledky globálních vlivů na životní prostředí v okolí žáků, potřeba ochrany prostředí v dané lokalitě Př koloběh vody Z vodstvo ČR zná základní vlastnosti vzduchu uvede příklady znečišťování vody a vzduchu, navrhne nejvhodnější preventivní opatření umí používat pojem atom ve správných souvislostech Vzduch složení vzduchu, ozónová vrstva, čistota ovzduší. Částicové složení látek složení atomu atomové jádro a obal (protony, neutrony a elektrony), jeho změny při chemických reakcích Prvky názvy, značky, rozdělení (kovy, nekovy, polokovy) periodická soustava prvků periody, skupiny, protonové číslo kovy Fe, Al, Zn, Sn, Mg, Pb, Cu, ENV - Základní podmínky života ovzduší - Vztah člověka k prostředí ochrana životního prostředí EGS Objevujeme Evropu - Evropa a svět Z atmosféra Př - ekologie, atmosféra ENV Základní podmínky života energie, využívání energie F - stavba atomu

22 orientuje se v periodické soustavě prvků, umí značky základní prvků rozpozná vybrané kovy a nekovy, umí popsat jejich základní vlastnosti a použití Au, Ag, Hg nekovy vodík, kyslík, halogeny, uhlík, síra, fosfor Př - minerály rozumí pojmům: molekula, chemická sloučenina a jejich souvislostí umí rozlišit chemický prvek a chemickou sloučeninu vysvětlí, co jsou ionty molekula, prvek, chemická sloučenina vzorec, dělení chemických látek, chemická vazba iontové sloučeniny, schéma vzniku iontů F - částice rozlišuje reaktanty a produkty při chemických reakcích, umí uvést příklady chemických reakcí z běžného života přečte zápis chemické rovnice, s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost produktu aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi Chemické reakce chemické reakce, zákon zachování hmotnosti, chemické slučování a rozklad chemická rovnice látkové množství, molární hmotnost rychlost chemických reakcí, faktory ENV- Lidé a problémy životního prostředí - průmysl a životní prostředí

23 zná vlastnosti a využití vybraných halogenidů, tvoří jejich vzorce porovná vlastnosti a použití vybraných oxidů, tvoří jejich vzorce vysvětlí pojmy: skleníkový jev a kyselé deště, uvede jejich vliv na prostředí a navrhne opatření, kterými jim lze předcházet Anorganické sloučeniny oxidační číslo Halogenidy (názvosloví) chlorid sodný, chlorid draselný Oxidy (názvosloví) oxid siřičitý, oxid dusnatý, oxid dusičitý, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, skleníkový jev, oxid vápenatý, oxid křemičitý (sklo), oxid hlinitý ENV- Základní podmínky života přírodní zdroje, suroviny ENV - Lidé a problémy životního prostředí doprava a životní prostředí Př minerály Z litosféra zná vlastnosti a využití vybraných sulfidů, tvoří jejich vzorce Sulfidy (názvosloví) sulfid olovnatý, sulfid zinečnatý rozumí stupnici ph, umí změřit reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem porovná vlastnosti kyselin a hydroxidů zná vlastnosti a využití vybraných sloučenin Kyseliny kyselost a zásaditost, ph stupnice bezkyslíkaté kyseliny (názvosloví) kyselina chlorovodíková kyslíkaté kyseliny kyselina sírová, kyselina uhličitá, kyselina dusičná OSV Kooperace a kompetice - seberegulující jednání, ochrana vlastního zdraví, rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci ENV Lidé a problémy životního prostředí ochrana přírody, změny v krajině

24 Hydroxidy (názvosloví) hydroxid sodný, hydroxid draselný, hydroxid vápenatý uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi umí vysvětlit proces vzniku krasů zná základní druhy umělých hnojiv uvede jejich použití, posoudí jejich rizikovost rozlišuje vybrané druhy stavebních materiálů a keramiky uvede příklady jejich praktického využití Soli (názvosloví) neutralizace uhličitany, krasové jevy průmyslová hnojiva stavební pojiva, keramika Z litosféra Př - kras, minerály ENV Ekosystémy hospodaření na polích - Lidé a problémy životního prostředí - zemědělství a životní prostředí Z - pedosféra, ochrana půd Př - pedosféra ENV Lidé a problémy životního prostředí odpady a hospodaření s odpady Z těžba Pč - zpracování, využití staveb. pojiv

25 Ročník: 9. očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy poznámky Žák zná důležité zásady bezpečnosti práce v hodinách chemie umí popsat jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek Zásady bezpečnosti v hodinách chemie chování za mimořádných situací OSV Seberegulace a sebeorganizace sebeovládání - Mezilidské vztahy empatie, pomoc druhému Ov - ochrana občana Rv - ochrana života člověka Př - první pomoc využívá znalosti z osmého ročníku, aktivně je uplatňuje v dalších hodinách chemie Shrnutí a opakování učiva 8. ročníku chemické částice, chemické látky názvosloví anorganických sloučenin chemické reakce a rovnice umí vysvětlit pojmy oxidace a redukce, uvede příklady těchto reakcí v praxi zná základní principy výroby železa a oceli umí popsat elektrolýzu, zná její praktické využití Redoxní reakce oxidace a redukce redoxní vlastnosti kovů a nekovů výroba surového železa a oceli elektrolýza a její průmyslové využití ENV Základní podmínky života přírodní zdroje Př ložiska surovin

26 ví, co je galvanický článek a akumulátor, umí uvést příklady těchto zařízení z běžného života popíše průběh koroze různých kovů, uvede příklady galvanický článek, akumulátory koroze umí vysvětlit, co je hořlavina, zná pravidla zacházení s hořlavinami ví, jak má postupovat při požáru, umí popsat, jak by se zachoval vysvětlí pojmy exo- a endotermické reakce Zdroje tepla a energie hořlaviny, hoření, hašení plamene, chování za mimořádných situací exotermické a endotermické reakce OSV Kooperace a kompetice rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy uvede znaky organických sloučenin, uvede příklady rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití Fosilní paliva uhlí, ropa (frakce ropy, zemní plyn a vyráběná paliva) Organické sloučeniny Uhlovodíky alkany, cykloalkany, alkeny, alkiny, areny EV Základní podmínky života přírodní zdroje surovin Př vznik paliv OSV Kooperace a kompetice rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci ENV - Vztah člověka k prostředí přírodní zdroje v okolí Př - vznik života, organismy

27 umí popsat jednání, v modelových příkladech, havárie s únikem nebezpečných látek umí popsat princip výroby benzinu, popíše, co je oktanové číslo chování za mimořádných situací benzin, oktanové číslo. OSV Kooperace a kompetice rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití žák zvládá základní názvosloví derivátů uhlovodíků popíše základní vlastnosti a využití vybraných derivátů uhlovodíků Deriváty uhlovodíků charakteristika derivátů uhlovodíků Halogenderiváty (názvosloví) freony Alkoholy, fenoly (názvosloví) etanol, metanol Aldehydy, ketony (názvosloví) formaldehyd, aceton Karboxylové kyseliny (názvosloví) kyselina mravenčí, kyselina octová, karboxylové kyseliny vázané v tucích Aminokyseliny kyselina aminooctová Estery esterifikace Plasty polymerace, druhy plastů (PVC, PS, ENV Vztah člověka k prostředí spotřeba věcí a energie Z - atmosféra, ekologie Př - atmosféra, ochrana přírody Př vznik života

28 PE) syntetická vlákna ENV Lidé a problémy životního prostředí odpady a hospodaření s odpady určí podmínky nezbytné pro aktivní fotosyntézu orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy zná základy zpracování bílkovin, tuků a cukrů uvede význam chemického průmyslu, dopady chemizace uvádí dopady chemického průmyslu na životní prostředí jmenuje příklady poškozování přírody chemickým průmyslem uvede možnosti, jak znečištění eliminovat rozumí pojmu léčivo rozlišuje základní druhy léčiv a jejich účinky vysvětlí pojem pesticid zná základní třídění pesticidů uvědomuje si rizika používání pesticidů Přírodní látky fotosyntéza sacharidy, tuky (mýdla), bílkoviny biokatalyzárory Chemie a společnost chemický průmysl, chemizace Léčiva Pesticidy Detergenty ENV Základní podmínky života význam ovzduší pro život na Zemi Př průběh fotosyntézy, rostliny Rv - příprava pokrmů OSV Kooperace a kompetice rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci ENV Základní podmínky života vliv energetických zdrojů - Lidé a problémy životního prostředí průmysl a životní prostředí, ochrana přírody, změny v krajině Z - dopad chemizace na Zemi OSV Seberegulace a sebeorganizace sebeovládání, vlastní vůle ENV Základní podmínky života půda, její ohrožení Př - pedosféra, rostliny Z - biosféra, pedosféra

29 popíše použití detergentů a výrobu vybraných zástupců Drogy Pč - ochrana rostlin Rv - péče o domácnost zná základní druhy drog, jejich třídění uvědomuje si nebezpečí zneužívání těchto látek a dopad na organismus člověka vysvětlí pojem otravné látky uvede příklady z praxe umí popsat jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek vidí souvislost chemie s potravinami a jejich konzervací si uvědomuje dopad chemického průmyslu a dalších výrob na přírodní zdroje uvede příklady znečišťování z praxe uplatňuje vlastní zkušenosti a poznatky o znečišťování zdrojů popíše jednání při mimořádných situacích Otravné látky chování za mimořádných situací Potraviny konzervace Znečišťování ovzduší, vody a půdy Chování za mimořádných situací OSV Řešení problémů a rozhodovací schopnosti rozhodování z hlediska různých typů problémů Př - lidské tělo Rv - prevence zneužívání návykových látek OSV - Seberegulace a sebeorganizace regulace vlastního jednání Rv a Ov - ochrana člověka Rv příprava pokrmů Př - trávicí soustava ENV - Základní podmínky života voda, (ochrana její čistoty, pitná voda), ovzduší (význam pro život na Zemi), půda (ohrožení půdy) - Lidé a problémy životního prostředí odpady a hospodaření s odpady - Vztah člověka k prostředí příklady aktuálních problémů, možnosti řešení Př - atmosféra, hydrosféra, pedosféra Z - atmosféra, pedosféra, hydrosféra, dopad na přírodu Ov - ochrana občana, jednání za mimořádných situací

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

Předmět: FYZIKA Ročník: 6. Ročník: 6. Látky a tělesa - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí - na konkrétním příkladu rozezná těleso a látku, určí skupenství

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu je totožný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 7. ročník M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Očekávané výstupy předmětu

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 9. ročník M.Macháček : Fyzika 8/1 (Prometheus ), M.Macháček : Fyzika 8/2 (Prometheus ) J.Bohuněk : Pracovní sešit k učebnici fyziky 8

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

12. CHEMIE povinný povinný. chemický děj

12. CHEMIE povinný povinný. chemický děj 12. CHEMIE Ročník Dotace Povinnost (skupina) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. - - - - - - - 2+0 1+1 - - - - - - - povinný povinný Ročník: osmý Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky Žák: Tematický okruh: Úvod

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 8. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 8. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo F9101 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Rozliší látky podle skupenství, rozpustnosti, hustoty, el.vodivosti. Vlastnosti látek-skupenství, rozpustnost, hustota, el.

Rozliší látky podle skupenství, rozpustnosti, hustoty, el.vodivosti. Vlastnosti látek-skupenství, rozpustnost, hustota, el. PŘEDMĚT Chemie Ročník 8. Výstup Ročníkový výstup Učivo Související PT 1.Určí společné a rozdílné vlastnosti látek. 1p rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek 2. Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo LÁTKY A TĚLESA F9101 F9102 změří vhodně zvolenými měřidly některé

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v odborné učebně pro fyziku a chemii, v odborné učebně s interaktivní tabulí či v multimediální učebně.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v odborné učebně pro fyziku a chemii, v odborné učebně s interaktivní tabulí či v multimediální učebně. 7.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 7.6.1 Fyzika (F) Charakteristika předmětu 2. stupně Předmět fyzika je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 8. ročníku 1 hodinu

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika Kompetence sociální a personální Člověk a měření síly 5. technika 1. LÁTKY A TĚLESA Žák umí měřit některé fyz. veličiny, Měření veličin Neživá měření hmotnosti,objemu, 4. zná některé jevy o pohybu částic,

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo F9101 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 8. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová POZOROVÁNÍ, POKUS, BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné vlastnosti látek orientuje se v chemické laboratoři

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika Platnost od 1. 9. 2016 Hlavní kompetence Učivo 6.ročník Kompetence sociální a personální 1. LÁTKY A Žák umí měřit některé fyzikální veličiny Měření veličin Člověk a měření síly 5. TĚLESA (F-9-1-01) délka,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět fyzika je koncipován na základě OVO Fyzika v RVP ZV v plném rozsahu Vzdělávání

Více

Předmět: Chemie Ročník: 8.

Předmět: Chemie Ročník: 8. Předmět: Chemie Ročník: 8. Očekávané výstupy 1. POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Určí společné a rozdílné vlastnosti látek Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika - 7. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika - 7. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo F9101 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální

Více

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

Předmět: Fyzika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Fyzika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Fyzika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců

Více

Předmět: Chemie Ročník: 9.

Předmět: Chemie Ročník: 9. Předmět: Chemie Ročník: 9. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata 1. ANORGANICKÉ SLOUČENINY Uvede příklady uplatňování Popíše princip neutralizace Neutralizace neutralizace v praxi Vysvětlí

Více

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety Vyučovací předmět Přídopis Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák porozumí rozdělení nebeských těles ve vesmíru

Více

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník :

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník : Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Chemie Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 3. období 8. ročník Základy

Více

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vyučovací předmět Fyzikální praktika Charakteristika předmětu Obor, vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Fyzika, jehož součástí je předmět Fyzikální praktika, svým činnostním

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce sekunda Pozorování, pokus, bezpečnost práce Směsi Částicové složení látek a chemické prvky určí společné a rozdílné vlastnosti látek předmět a historie chemie rozpozná skupenské přeměny látek vlastnosti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologie Třída: Sekunda Očekávané výstupy Žák: Vyjmenuje společné znaky strunatců Rozlišuje a porovnává základní vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie ukázka chemického skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce práce s dostupnými a běžně používanými látkami (směsmi). Na základě piktogramů žák posoudí nebezpečnost

Více

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce sekunda Pozorování, pokus, bezpečnost práce Směsi Částicové složení látek a chemické prvky určí společné a rozdílné vlastnosti látek předmět a historie chemie rozpozná skupenské přeměny látek vlastnosti

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Chemie 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Chemie 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo CH9101 určí společné a rozdílné vlastnosti látek CH9102 CH9103

Více

Úvod do předmětu. třídí organismy a zařadí je do říší a nižších taxonomických jednotek

Úvod do předmětu. třídí organismy a zařadí je do říší a nižších taxonomických jednotek A B C D E F Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník :

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník : Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Chemie Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 3. období 8. ročník Základy

Více

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost - zná zásady bezpečné práce v laboratoři, poskytne první pomoc a přivolá pomoc při úrazech - dokáže poznat a pojmenovat chemické nádobí - pozná skupenství a jejich přeměny - porovná společné a rozdílné

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: fyzika Třída: sekunda Očekávané výstupy Nalezne společné a rozdílné vlastnosti kapalin, plynů a pevných látek Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,

Více

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Chemie Vyučovací předmět Chemie je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8.

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Pozorování, pokus a bezpečnost práce - určí společné a rozdílné vlastnosti látek - žák dokáže vysvětlit, co chemie zkoumá

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která na elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání ům

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Přesahy, poznámky

Více

Biologie - Sexta, 2. ročník

Biologie - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,

Více

chartakterizuje přírodní vědy,charakterizuje chemii, orientuje se v možných využití chemie v běžníém životě

chartakterizuje přírodní vědy,charakterizuje chemii, orientuje se v možných využití chemie v běžníém životě Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup). Úvod do chemie Charakteristika chemie a její význam Charakteristika přírodních věd charakteristika chemie Chemie kolem nás chartakterizuje přírodní

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Přírodopis - 6. ročník vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam - výživa - dýchání - růst - rozmnožování - názory na vznik života OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Rozliší základní projevy a podmínky

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin - opakování učiva ze 6.ročníku - vysvětlí význam a zásady třídění organismů,zná jednotlivé taxonomické jednotky Zopakovat třídění bezobratlých živočichů - vysvětlí vývoj rostlin Přechod rostlin na souš,vývoj

Více

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Výstupy dle RVP ZV Školní výstupy Učivo Žák: - rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která na elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání ům

Více

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah Fyzika 7. ročník Druhy látek a jejich vlastnosti Pohyb a síla Skupenství látek Vlastnosti pevných látek Vlastnosti kapalin Vlastnosti plynů Tlak v kapalinách a plynech Hydrostatický a atmosférický tlak

Více

Úvodní hodina. Co nás obklopuje? 1 Z čeho se tělesa skládají? 1. Skupenství látek 1. Atomy a molekuly - animace 6. Vlastnosti atomů a molekul 1

Úvodní hodina. Co nás obklopuje? 1 Z čeho se tělesa skládají? 1. Skupenství látek 1. Atomy a molekuly - animace 6. Vlastnosti atomů a molekul 1 Úvodní a Úvodní a září Exkurze Exkurze září - červen - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí Tělesa a látky Co nás obklopuje? Z čeho

Více

Polohová a pohybová energie

Polohová a pohybová energie - určí, kdy těleso ve fyzikálním významu koná práci - s porozuměním používá vztah mezi vykonanou prací, dráhou a působící silou při řešení úloh - využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací

Více

Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii. Chemické látky (R, S věty) 2. Skupenství, roztoky. Výstražné symboly, mimořádné události

Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii. Chemické látky (R, S věty) 2. Skupenství, roztoky. Výstražné symboly, mimořádné události Příloha č. CHEMIE Úvod Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii Chemické látky (R, S věty) Dokáže rozlišit známé látky a zhodnotit jejich rizikovost Určí společné a rozdílné vlastnosti látek,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: SEKUNDA 5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: SEKUNDA Téma Předmět a význam chemie Předmět chemie Význam chemie Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) vysvětlí

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Chemie 8. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Chemie 8. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo CH9101 určí společné a rozdílné vlastnosti látek uvede, čím se zabývá chemie

Více

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Příloha č. 21 CHEMIE

Příloha č. 21 CHEMIE Příloha č. CHEMIE Úvod Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii Dokáže rozlišit známé látky a zhodnotit jejich rizikovost. Určí společné a rozdílné vlastnosti látek, pracuje bezpečně s vybranými

Více

Fyzika 6.ročník. 2.Síla jako fyzikální veličina, její měření, gravitační síla, vztah mezi gravitační sílou a hmotností, Newtonovy zákony.

Fyzika 6.ročník. 2.Síla jako fyzikální veličina, její měření, gravitační síla, vztah mezi gravitační sílou a hmotností, Newtonovy zákony. září - říjen říjen - prosinec Porozumí pojmu fyzika, látka a těleso, rozliší na jednoduchých příkladech látky pevné, kapalné a plynné Změří velikost působící síly siloměrem, určí v konkrétní jednoduché

Více

Fyzika 6.ročník. 2.Síla jako fyzikální veličina, její měření, gravitační síla, vztah mezi gravitační sílou a hmotností, Newtonovy zákony.

Fyzika 6.ročník. 2.Síla jako fyzikální veličina, její měření, gravitační síla, vztah mezi gravitační sílou a hmotností, Newtonovy zákony. září - říjen říjen - prosinec Porozumí pojmu fyzika, látka a těleso, rozliší na jednoduchých příkladech látky pevné, kapalné a plynné Změří velikost působící síly siloměrem, určí v konkrétní jednoduché

Více

bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech chemické nádobí látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech chemické nádobí látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech EV voda, ovzduší (Základní podmínky života) - zná zásady bezpečné práce v laboratoři, poskytne a přivolá první pomoc při úrazech - dokáže poznat a pojmenovat

Více

Chemie - tercie. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U)

Chemie - tercie. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Chemie - tercie Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) určí společné a rozdílné vlastnosti látek pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými nebezpečnými látkami a hodnotí jejich

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.6. Člověk a příroda Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu chemie (8. a 9. ročník), fyzika, přírodopis, zeměpis (6. až 9. ročník). Charakteristika výuky: Žáci poznávají

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 2 Chemie Časová dotace 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika: Vyučovací předmět chemie vede k poznávání chemických

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. Žák : 1.Pozorování, pokus, bezpečnost Zhodnotí význam chemie pro člověka Dokáže vysvětlit,co chemie zkoumá, jaké metody Chemie jako

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie -ukázka chem. skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

FYZIKA (7. 9. ročník)

FYZIKA (7. 9. ročník) FYZIKA (7. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět fyzika je zařazen do výuky na druhém stupni od sedmého do devátého ročníku. Vyučuje se v běžných učebnách s dostupnými pomůckami. Spolu s ostatními

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních

Více

Projekty, kurzy: SÍLA KOLEM NÁS - vyrábění modelů, jak nás síly ovlivňují v praxi - Environmentální výchova

Projekty, kurzy: SÍLA KOLEM NÁS - vyrábění modelů, jak nás síly ovlivňují v praxi - Environmentální výchova VZDĚLÁVACÍ BLAT: tupeň: 6. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky uvede konkrétní příklady, čím se fyzika zabývá dokáže rozlišit látky a tělesa, určit jejich vlastnosti umí

Více

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků FYZIKA 6. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Fyzika je samostatně vyučována v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Časová dotace byla posílena v 6. a 8.

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Přírodopis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Zoologie

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Přírodopis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Zoologie A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Přírodopis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence občanské respektuje přesvědčení druhých je si vědom svých

Více

Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky F 6

Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky F 6 VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: Ročník: Člověk a příroda Chemie 2. 8. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky Úvod do učiva chemie, bezpečnost práce F 6 osvojí si zásady

Více

Fyzika pro 6.ročník. výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly

Fyzika pro 6.ročník. výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Látky a tělesa, elektrický obvod Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole,

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Žák: - určí společné a rozdílné vlastnosti - pracuje bezpečně s vybranými a běžně používanými

Více

FYZIKA (7. 9. ročník)

FYZIKA (7. 9. ročník) FYZIKA (7. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět fyzika je zařazen do výuky na druhém stupni od sedmého do devátého ročníku. Vyučuje se v běžných učebnách s dostupnými pomůckami. Spolu s ostatními

Více

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla - určí, co je v jeho okolí zdrojem zvuku, pozná, že k šíření zvuku je nezbytnou podmínkou látkové prostředí - chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruchu od překážky a dovede objasnit vznik ozvěny -

Více

Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Rozliší základní projevy a podmínky života. Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Kompetence k řešení problému - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů

Kompetence k řešení problému - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Předmět: Chemie. 5.6.2 Obor: Chemie. Charakteristika předmětu chemie 2. stupeň

Předmět: Chemie. 5.6.2 Obor: Chemie. Charakteristika předmětu chemie 2. stupeň Předmět: Chemie 5.6.2 Obor: Chemie Charakteristika předmětu chemie 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Chemie vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP ZV

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Chemie kvarta. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U)

Chemie kvarta. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Chemie kvarta Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) vysvětlí pojem redoxní reakce popíše princip výroby železa, vznik koroze popíše elektrolýzu, galvanický článek a jeho praktické užití vypočítá

Více

4.5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 4.5.1 Fyzika

4.5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 4.5.1 Fyzika 4.5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 4.5.1 Fyzika 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 2 2 2 1 Realizuje obsah vzdělávacích oborů RVP ZV. Při vyučování mají žáci získat základní přehled o zákonitostech fyzikálních

Více

5.6.3 Přírodopis povinný předmět

5.6.3 Přírodopis povinný předmět 5.6.3 Přírodopis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0+1 Předmět Přírodopis se vyučuje v dotaci

Více

Člověk a příroda. Fyzika. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a příroda. Fyzika. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Fyzika 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více