Evaluační zpráva k projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluační zpráva k projektu"

Transkript

1 Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji Partner projektu: Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace Evaluační zprávu zpracovali: Ing. Tomáš Kałuža, Mgr. Yvetta Kałužová Datum vypracování evaluační zprávy:

2 Obsah evaluační zprávy IDENTIFIKACE PROJEKTU 4 ÚVOD 5 Co je to evaluace a proč je důležitá? 5 POPIS PROJEKTU 7 Východiska projektu 7 Hlavními východisky jsou především strategické dokumenty MSK: 7 Cíle projektu 8 Přehled hlavních cílů školy v rámci projektu NatTech 8 V projektu NatTech se škola zaměřila především na tyto výstupy: 9 Cíle projektu a jeho přínos pro cílovou skupinu 12 Zhodnocení naplnění plánovaných cílů školy 12 Přínos pro podpořené osoby, tj. žáky základních a středních škol 13 Přínos pro podpořené osoby pedagogické pracovníky 18 Přínos pro podpořené osoby poskytovatele služeb 2 Způsob jakým byly jednotlivé cíle zajišťovány a dosaženy 21 PUBLICITA PROJEKTU 22 Publicita byla realizována následujícími nástroji 22 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU 23 Přehled klíčových aktivit projektu 23 Klíčové aktivity realizované partnerem 24 Popis a realizace jednotlivých klíčových aktivit 24-2-

3 EVALUACE PROJEKTU JEHO ÚČASTNÍKY 27 Základní data o hodnocení projektu 27 Zaznamenané zkušenosti z hodnocení jednotlivých aktivit 28 Využití dosažených výstupů 3 Naplňování monitorovacích indikátorů 31 DOSTUPNOST VÝSTUPŮ NA KRAJSKÉ ÚROVNI 31 Hodnocení splnění cílů projektu 32 Hodnocení inovativnosti projektu 33 Celkové hodnocení projektu 34 PŘÍLOHY EVALUAČNÍ ZPRÁVY 35 Statistika počtu uchazečů o přijetí ke studiu 3 roky před začátkem realizace projektu a v průběhu realizace projektu NatTech 35 Přehled spolupracujících základních škol: 36 Přehled spolupracujících vysokých škol: 36 Přehled spolupracujících podniků: 36 Příklad dobré praxe 37 Vyhodnocené evaluační dotazníky 41-3-

4 Identifikace projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji Zkrácený název projektu: NatTech MSK Realizátor projektu: Název operačního programu: Číslo operačního programu: Název prioritní osy: Moravskoslezský kraj OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.7 Počáteční vzdělávání Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Číslo výzvy: 44 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo oblast podpory 1.1 Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu:

5 Úvod Tato evaluační zpráva byla vypracována partnerem projektu Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace v rámci krajského projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji, reg. č. CZ.1.7/1.1./44.8. Co je to evaluace a proč je důležitá? Evaluaci lze definovat například jako: Systematické a objektivní hodnocení probíhajícího nebo ukončeného projektu, programu nebo politiky, jejich navrhování, provádění a výsledků. Cílem je určit relevanci a plnění cílů, účinnost intervence, které jsou důvěryhodné a užitečné, umožňují začlenění získaných poznatků do rozhodovacího procesu jak příjemců, tak i poskytovatelů; Selektivní úkon prováděný formálním a strukturovaným způsobem za účelem stanovení relevance, účinnosti, účelnosti a udržitelnosti konkrétní iniciativy. Tato výsledky jsou pak využívány ke zlepšení procesů a budoucích iniciativ. (Dle Metodického doporučení pro tvorbu Příručky dobré praxe a Evaluačních zpráv Metodický dokument pro příjemce a partnery IPo výzvy č. 44; Operační program Vzdělávání a konkurenceschopnost; Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání). Cílem této evaluační zprávy je poskytnutí zpětné vazby o realizaci projektu. Předmětem hodnocení je zejména plnění cílů projektu, popis způsobu realizace klíčových aktivit projektu, přínos pro cílové skupiny projektu, publicita projektu a udržitelnost základních záměrů projektu. Evaluační zpráva byla vytvořena na základě podkladů získaných v rámci realizace projektu, přičemž hlavním informačním zdrojem byly zejména evaluační dotazníky, které po absolvování jednotlivých aktivit vyplňovali účastníci projektu. Dalším významným informačním zdrojem byly také: Zkušenosti a poznatky členů realizačního týmu projektu NatTech, například: Zkušenosti získané v rámci realizace jiných projektu Inovace ve výuce ekonomických předmětů s interaktivním využitím ICT se zaměřením na finanční gramotnost, který škola realizovala jako příjemce dotace. Škola byla zapojena do projektu "METALNET, nová úroveň výuky technických oborů na středních školách", CZ.1.7/1.1.24/ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, realizace , škola v projektu jako partner s -5-

6 finančním příspěvkem, příjemce dotace POE EDUCO, spol. s r. o. V projektu bylo vytvořeno moderní interaktivní prostředí formou webového výukového portálu. Projekt je zaměřen na: elektrotechnické a strojírenské obory. Dále se škola zúčastnila výměnných stáží v rámci programu Tandem a Leonardo Příklady dobré praxe, se kterými se členové realizačního týmu seznámili v rámci různých konferencí a prezentací, například: - seminář Ekonomové sobě na SŠ cestovního ruchu Krnov - Novinky ICT ve škole - Veletrh WoodTec Cennými zdroji k evaluaci projektových aktivit pro nás byly také podněty zaměstnavatelů, které jsme získali při různých jednáních v rámci přípravy a realizace společných aktivit: o Obrovský zájem strojírenských podniků o výchovu mladé generace a jejich pomoci při přípravě technického vzdělávání, např. firmy TON Bystřice pod Hostýnem, TDZ Turn s.r.o. Brno, 3D wood Dolní Lutyně Evaluační zpráva tedy vychází z několika výše uvedených zdrojů a tím, že je do ní zapracováno právě hodnocení z více různých zdrojů (zkušenosti partnera, účastníků projektu i ostatních subjektů), je zajištěna dostatečná míra objektivity této zpětné vazby. -6-

7 Popis projektu Východiska projektu Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji spadá do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je součástí schématu Evropského sociálního fondu. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Východiskem a velkou inspirací pro školy je také podpora a iniciativy Moravskoslezského kraje, který se zaměřuje dlouhodobě na podporu všech oblastí vedoucích k rozvoji lidských zdrojů, k rozvoji vzdělanosti obyvatelstva a především pak k rozvoji odborného vzdělávání, což je také jednou z krajských priorit. Hlavními východisky jsou především strategické dokumenty MSK: Program rozvoje kraje , podrobně rozpracovávající úkoly, které pro kraj, jako veřejnoprávní korporaci a jeho orgány, vyplývají z uvedené strategie rozvoje kraje. Regionální inovační strategie na léta , která v rámci globálního cíle zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky Moravskoslezského kraje na globálních trzích identifikuje specifické cíle pro jednotlivé prioritní oblasti, kterými jsou: transfer technologií, lidské zdroje, internacionalizace, koordinace a implementace regionální inovační strategie. Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, který je dohodou o strategickém partnerství Moravskoslezského kraje, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajské hospodářské komory MSK a Regionální rady Regionu soudržnosti Moravskoslezsko při řešení dlouhodobě nepříznivé problematiky trhu práce. Priority Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 212, který představuje klíčový strategický dokument kraje v oblasti vzdělávání. Současně je významným nástrojem harmonizace systémových opatření na úrovni státu a krajských specifik či priorit při rozvoji regionálního školství. Jednou z priorit, na které se tento dokument a iniciativy kraje zaměřují je především podpora odborného vzdělávání v kraji (cíl číslo 4). -7-

8 Cíle projektu Hlavním cílem projektu byla podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ v MSK, která byla realizována zejména prostřednictvím neinvestiční, investiční a metodické podpory. Cílem projektu bylo zároveň zvyšování kvality přírodovědného a technického vzdělávání v SŠ a ZŠ v MSK. Přehled hlavních cílů školy v rámci projektu NatTech Partner je příspěvkovou organizací MSK. Škola patří do skupiny středních škol technického a přírodovědného zaměření s významem pro lokalitu. Vyučuje přes 95 žáků ve všech formách vzdělávání, zejména v oborech technických a přírodovědných (maturitní obory: Strojník požární techniky, Mechanik důlních strojů a zařízení, Mechanik elektrotechnik, Mechanik elektrotechnických instalačních zařízení, učňovské obory: Elektrikář se zaměřením na silnoproud, Elektrikář-důlní provozy, Zámečník, Zámečník důlní provozy, Instalatér, Mechanik opravář motorových vozidel, Truhlář, Jemný mechanik - optik). Ze strany zaměstnavatelů je největší zájem o obor/y vzdělání s výučním listem především v oborech Zámečník, Elektrikář a Truhlář a s maturitní zkouškou v oborech elektro. Při zajištění odborného vzdělávání škola spolupracuje s významnými podniky v regionu, které se specializují v oborech těžebního průmyslu, elektrotechniky, energetiky, strojírenství, např. OKD a.s., VOKD a.s., ČEZ a.s., Befra electronics, s.r.o. Jedním z důvodů k realizaci plánovaných aktivit projektu je nutnost zatraktivnit výuku uvedených oborů pro žáky. Přínosem projektu by měl být kvalitní sbor pedagogických pracovníků, kteří v rámci projektu podpoří své soustavné vzdělávání, a to zejména odborné. Odborní učitelé, kterých na škole působí 3 učitelé strojírenských, elektro a dřevo oborů, musí aktuálně reagovat na potřeby praxe a zařazovat do výuky novinky v oboru, aby mohli své žáky vybavovat odbornými a profesními kompetencemi požadovanými zaměstnavateli. Zařazením do projektu škola podpořila zájem cílové skupiny o přírodovědné a technické vzdělávání, modernizovala laboratoře a odborné učebny pro rozvoj technického vzdělávání, posílila odbornost svých pedagogů a žáků. Škola si stanovila v projektu NatTech následující hlavní cíle: Zatraktivnění výuky technických oborů vzdělávání, tj.: Strojník požární techniky, Mechanik důlních strojů a zařízení, Mechanik elektrotechnik, Mechanik elektrotechnických instalačních zařízení, Elektrikář se zaměřením na silnoproud, Elektrikář-důlní provozy, Zámečník, Zámečník důlní provozy, Instalatér, Mechanik opravář motorových vozidel, Truhlář, Jemný mechanik - optik). Zlepšení materiálního vybavení školy pro praktické i teoretické vyučování. -8-

9 Posílení odborných kompetencí pedagogických pracovníků, kteří absolvují školení a instruktáže k používání nových zařízení zakoupených v rámci projektu ke zkvalitnění odborného vzdělávání žáků. Zapojení odborníků z praxe do výuky žáků k rozšíření a inovacím obsahů školních vzdělávacích programů. Zvýšení zájmu žáků základních a středních škol o technické a přírodovědné vzdělávání. Inovace obsahů vzdělávacích okruhů vzdělávání (ŠVP) zaměřeného na technické a přírodovědné předměty. Metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání v souladu s ŠVP. Navázání užší spolupráce se zaměstnavateli a zajištění těsnější vazby ŠVP na jejich potřeby a požadavky, které tak mohou být lépe implementovány do vzdělávání žáků v oblasti technických a přírodovědných předmětů. V projektu NatTech se škola zaměřila především na tyto výstupy: Nově vybavené učebny Škola v rámci projektu inovovala celkem 3 odborné učebny: Virtuální elektrolaboratoř: V této modernizované učebně bylo do března 215 odučeno celkem 329, výuku absolvovalo 68 žáků. Laboratoř elektrických měření: výuku absolvovalo 56 žáků, odučeno bylo 29 hodin. CNC dílna: odučeno 381 hodin, výuku absolvovalo 5 žáků. Volnočasové aktivity K posílení zájmu žáků školy i žáků základních škol o technické vzdělávání, přiblížení pracovních postupů a odborných znalostí a prohloubení obecně prospěšných technických znalostí se škola zaměřila především na přípravu a realizaci volnočasových aktivit zaměřených na oblasti technického vzdělávání, které škola nabízí. Pedagogové školy připravili pro žáky odborně orientované kroužky s náplní, která by měla zvýšit jejich zájem o technické vzdělávání v zaměstnavateli žádaných oborech. Kroužek elektroniky: Náplň kroužku - Bezpečnost práce v elektrotechnické laboratoři, seznámení se s elektrickými měřicími přístroji; Elektrotechnická schémata - zapojení jednoduchých obvodů na základě schémat, pravidla zapojování měřicích obvodů; Odvození veličin proud, napětí a odpor na základě jejich měření; Řazení -9-

10 odporů: Sériové - vzorec odvodit na základě měření; Paralelní - na základě měření pochopit zmenšení celkového odporu; Ohmův zákon - odvodit vztah na základě měření; Společné vzorové zpracování úlohy pomocí výpočetní techniky; Odvození I. Kirchoffova zákona na základě měření proudů; Odvození II. Kirchoffova zákona na základě měření proudů; Závislost odporu na teplotním porovnání teoretické závislosti naměřené pomocí programu Edison a skutečné naměřené závislosti; Sériové a paralelní řazení zdrojů; Odvození vzorce pro výkon na základě měření; Úraz elektrický proudem, první pomoc; Rozdělení elektroniky jako takové, úskalí analogové a číslicové techniky; Seznámení s RC moduly; Signál jeho tvary a veličiny; Číselné soustavy - hrátky s čísly; Význam dvojkové sousty v elektronice; Propojení RC systému s PC a vysledování signálu; Základní logické funkce základní kámen číslicové techniky; Instruktáž RC SW a jeho komunikace s okolím; Základní logické funkce členy OR, NOR, NOT (realizace a ověření činnosti); Grafický výstup; Základní logické funkce členy AND, NAND (realizace a ověření činnosti); Grafický výstup; Základní logické funkce Nahrazování logických členů, rozvíjení myšlenkových znalostí; Opakování, nápady žáků, volné zapojování, diskuze; Logická funkce minimalizace, realizace a jejich efektivita v praxi pouze náhledová řešení; Kombinační logické obvody sčítačka (zapojení a ověření činnosti), motivační prvek aplikace v procesoru PC; Kombinační logické obvody návrh a realizace logické funkce pro ovládání motoru výtahu; Kombinační logické obvody návrh a realizace logické funkce pro zabezpečovací zařízení; Rozšíření znalosti, výběr úlohy žákem. Kroužek obrábění dřeva: Náplň kroužku - Seznámení s prostředím dílny, bezpečnost práce; Seznámení s truhlářskými pojmy; Rýsování a měření, zadání samostatné práce; Samostatná práce na výrobku; Základy řezání; Samostatná práce na výrobku; Základy vykružování; Samostatná práce na výrobku; Základy hoblování; Samostatná práce na výrobku; Základy vrtání; Samostatná práce na výrobku; Základy pilování a broušení; Samostatná práce na výrobku; Bezpečnost práce při práci na dřevo obráběcích strojích; Základy strojního obrábění; Univerzální dřevoobráběcí stroje a jejich funkce, praktické ukázky; Strojní řezání, frézování; Strojní vrtání a broušení; Strojního obrábění; Základy programování CNC dřevoobráběcích strojů; CNC frézování; Dokončovací práce na výrobku. Kroužek obrábění kovu: Náplň kroužku - Měření - měření poměrové, přímé, druhy měřidel, chyby měření, měření posuvným měřítkem, měření mikrometrem, kalibry; Rýsování - Pomůcky pro rýsování, rýsování plošné, prostorové, bezpečnost práce; Řezání kovů - Princip řezání, nástroje, upínání materiálu, vedení pilového listu, strojní řezání, bezpečnost práce; Pilování rovinné, pilování spojených ploch - Druhy pilníků, pracovní postup, kontroly pilovaných ploch, bezpečnost práce; Stříhání kovů, sekání kovů - Stříhání ruční, nářadí, pomůcky. Strojní stříhání, ovládání stroje. Sekání kovů. Bezpečnost práce; Vrtání, zahlubování - Nástroje pro vrtání, -1-

11 zahlubování, pracovní postupy, upínání, bezpečnost práce; Zhotovení závitů - Závity vnitřní, vnější, nástroje, pracovní postupy, bezpečnost práce; Nýtování - Druhy nýtovaných spojů, druhy nýtů, nářadí a pomůcky pro nýtování, nýtovací kleště, bezpečnost práce; Pájení kovů - Účel pájení, pracovní postupy, druhy pájedel, druhy pájek, příprava materiálu, bezpečnost práce; Svařování - Svařování plamenem, elektrickým obloukem, svařování pod ochrannou vrstvou CO2, základy, bezpečnost práce; Montážní práce - Základy montážních prací, nářadí a pomůcky, demontáž a montáž jednoduchých strojních zařízení. Kroužek strojírenské techniky: Náplň kroužku - Měření a rýsování; Měření poměrové, přímé, druhy měřidel, chyby měření, měření posuvným měřítkem, měření mikrometrem, kalibry; Pomůcky pro rýsování - rýsování plošné, prostorové; Pilování rovinné, pilování spojených ploch - Druhy pilníků, pracovní postup, kontroly pilovaných ploch, bezpečnost práce; Stříhání kovů, sekání kovů - Stříhání ruční, strojní, nářadí, pomůcky; Strojní stříhání, ovládání stroje; Sekání kovů - bezpečnost práce; Řezání ruční pilkou, řezání strojní pila rámová, strojní pila pásová; Vrtání, zahlubování - Stroje a nástroje pro vrtání, zahlubování, pracovní postupy, upínání, bezpečnost práce; Zhotovení závitů - Závity vnitřní, vnější, nástroje, pracovní postupy, bezpečnost práce; Nýtování a broušení kovů - Druhy nýtovaných spojů, druhy nýtů, nářadí a pomůcky pro nýtování, nýtovací kleště, bezpečnost práce; Broušení sekáčů, vrtáků, práce s úhlovou bruskou, bezpečnost práce; Soustružení - Části stroje, upínání nástrojů, materiálů, základní pracovní postupy, ovládání stroje, bezpečnost práce; Frézování - Části stroje, upínání nástrojů, materiálů, základní pracovní postupy, ovládání stroje, bezpečnost práce; Práce na CNC strojích 4 hodiny; Montážní práce; Základy montážních prací, nářadí a pomůcky, demontáž a montáž jednoduchých strojních zařízení. Modelářský kroužek Náplň kroužku - Seznámení s prostory SŠTaS, dílnami a náplní kroužku; Základní pojmy a techniky při zpracování a výrobě papírových modelů; Výroba papírových modelů automobilů, autobusů ; Výroba krajiny a staveb obklopující závodní dráhu; Práce s funkčními modely automobilů, základy aerodynamiky; Modely letadel (házedel) z balsy; Modelování předmětů v programu SolidWorks; Programování v programu SolidCam; CNC frézování. -11-

12 Cíle projektu a jeho přínos pro cílovou skupinu Zhodnocení naplnění plánovaných cílů školy Výše uvedených cílů projektu bylo dosaženo prostřednictvím realizace povinných a doplňkových aktivit realizovaných školou, nebo příjemcem dotace Moravskoslezským krajem. Cíle byly zaměřeny na naplňování kurikulární reformy v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání (výukou v cizích jazycích ve školách v rámci výuky technických předmětů byla realizována výuka metodou CLIL. Navázáním a rozšiřováním spolupráce institucí počátečního vzdělávání s VŠ, s aktéry na trhu práce bylo dosaženo užších vazeb na potřeby zaměstnavatelů. V rámci projektu NatTech byly inovovány laboratoře a dílny: 1 odborná dílna (CNC dílna) a 2 laboratoře (virtuální laboratoř, laboratoř elektrického měření), do kterých bylo zakoupeno speciální vybavení pro výuku odborných předmětů. V nově modernizovaných učebnách byla realizována výuka 126 žáků naší školy dle potřeb příslušných ŠVP a 112 žáků ze 4 spolupracujících základních škol v rámci sdílení učeben dle příslušného ŠVP ZŠ. Tyto výukové prostory byly využívány také k zajištění aktivit 4 kroužků (Kroužek elektroniky, Kroužek strojírenské techniky, Modelářský kroužek, Kroužek obrábění dřeva) v rámci mimoškolního vyučování v návaznosti na příslušné ŠVP pro žáky naší školy a 4 kroužků (Kroužek elektroniky, Kroužek strojírenské techniky, Modelářský kroužek, Kroužek obrábění dřeva) pro žáky spolupracujících základních škol v souladu se ŠVP ZŠ. K zajištění vyšší kvality výuky byli vybraní pedagogičtí pracovníci naší školy proškoleni k využití některých zakoupených zařízení a prošli také metodickým vzdělávání organizovaným příjemcem dotace v rámci KA A-2-2. Škola realizovala v rámci projektu NatTech a 1 klíčových aktivit a zapojila se také do 2 klíčových aktivit realizovaných příjemcem dotace MSK a 3 aktivit realizovaných jinými partnerskými školami. Výstupy s těchto aktivit budou využity následujícím způsobem. -12-

13 Přínos pro podpořené osoby, tj. žáky základních a středních škol Žáci školy i žáci spolupracujících škol získali v rámci realizace projektových aktivit nové poznatky, ověřili si již známé vědomosti a dovednosti při absolvování různých kroužků, seminářů, exkurzí, provozní praxe a dalších aktivitách. Poznatky žáků: Zlepšení technických dovedností, propracování jemné motoriky, zvýšený zájem o technický obor, zjednodušení rozhodnutí při volbě budoucího studia. Poznatky pedagogických pracovníků: Již na základních školách je nutno znovu zavedení výuky dílenských prací, práce se dřevem, kovem a jiným materiálem. -13-

14 Modernizované či nově vybudované učebny, dílny a laboratoře i vybavení, které si škola v rámci projektu pořídila, byly plně začleněny do struktury učeben a využity nejen při naplňování plánovaných projektových aktivit, což přispívá ke zvyšování kvality vzdělávání žáků dle příslušných ŠVP. Efektivní využití projektových finančních prostředků dokládá vysoký počet hodin odučených v modernizovaných nebo nově vybudovaných učebnách s moderními výukovými prostředky v návaznosti na požadavky příslušných ŠVP. o Virtuální laboratoř: 329 odučených hodin v rámci výuky 68 žáků SŠ; 22 hodin v rámci organizace mimoškolních aktivit pro 68 žáků SŠ; 6 hodin v rámci sdílení vybudovaných a modernizovaných učeben pro 8 žáků spolupracujících základních škol. o Laboratoř elektrických měření: 29 odučených hodin v rámci výuky 56 žáků SŠ; 2 hodin v rámci organizace mimoškolních aktivit pro 11 žáků SŠ; 14 hodin v rámci sdílení vybudovaných a modernizovaných učeben pro 8 žáků spolupracujících základních škol. o CNC dílna: 381 odučených hodin v rámci výuky 5 žáků SŠ; 3 hodin v rámci organizace mimoškolních aktivit pro 17 žáků SŠ; 4 hodin v rámci sdílení vybudovaných a modernizovaných učeben pro 8 žáků spolupracujících základních škol. Z evaluačních dotazníků, které byly po skončení jednotlivých programů podpory žáky vyplněny vyplývá, že pro ně byly aktivity projektu jednoznačně přínosem. -14-

15 Žáci základních škol se mohli prostřednictvím návštěv Světa techniky a různých jiných expozic, výstav a seminářů seznámit s mnoha zajímavostmi z oblasti techniky a přírodovědných jevů, které posilují jejich kompetence dle ŠVP ZŠ. Žáci ZŠ se mohli prostřednictvím různě koncipovaných projektových aktivit seznámit blíže také s pracovním prostředím ve firmách, s podmínkami na vysokých školách apod. Žáci ZŠ měli možnost zapojit se do kroužků s odbornou tématikou zaměřenou na podporu technického a přírodovědného vzdělávání organizovaných naší školou, absolvovat exkurze a semináře navazující na činnost těchto kroužků a rozšířit si tak poznatky v rozsahu ŠVP ZŠ. Žáci ZŠ mohli sdílet s našimi žáky vybavení v moderních odborných učebnách naší školy a naučit se s ním případně i pracovat, což je více motivovalo pro volbu střední školy a zaměření oboru vzdělávání, který by chtěli dále studovat. Navázaná spolupráce s partnerskými základními školami byla přínosem nejen pro žáky těchto škol, ale také pro žáky naší školy, kteří při zajištění některých aktivit spolupracovali na pozici průvodců, rádců apod. Byly vytvořeny úzké vazby na pedagogické pracovníky základních škol, se kterými škola při realizaci projektových aktivit spolupracovala, což přispělo nejen k výměně zkušeností a příkladů dobré praxe, ale projeví se určitě i při spolupráci v rámci náborů žáků do technických a přírodovědně orientovaných oborů, které škola nabízí. Tito žáci budou pro výběr střední školy a oboru lépe motivovaní a poučeni. Užší spolupráce škol se zaměstnavateli: o o o Firmy, které byly do projektových aktivit zapojeny, přiblížily žákům svět práce a ti se mohli seznámit se stroji a zařízením pro konkrétní výrobu, což přispělo k obohacení a prohloubení jejich znalostí, dovedností a poznatků získaných v rámci ŠVP ZŠ. Oboustranná výměna zkušeností a poznatků získaných při organizaci a zajišťování vzdělávacích aktivit pro žáky je přínosem nejen pro pedagogy, ale i pro zaměstnavatele, kteří tak mohou lépe poznat vzdělávací problémy, které pedagogové při své didaktickém působení na žáky řeší i porozumět takto motivaci mládeže při volbě další vzdělávací cesty. Pedagogové získávají více poznatků ze světa práce a mohou se zaměřit na takové vzdělávací oblasti v rámci ŠVP, které vyžaduje současná praxe, a odpovídají -15-

16 vývojovým trendům v oborech, což přispívá ke zkvalitnění vzdělávání a přípravy žáků pro život. Vyšší úroveň přípravy a odborného vzdělávání žáků: o o Žáci vlastní i z jiných škol se stejnou nebo příbuznou oborovou nabídkou (tj. Ž SŠ), kteří absolvovali konkrétní vzdělávací aktivity projektu (výuku, odborné praxe, kroužky, semináře, exkurze apod.) dosahují lepší studijní výsledky, lépe zvládají požadavky stanovené ŠVP, tj. mají více upevněné a rozvinuté příslušné odborné kompetence, Atraktivnější podmínky pro výuku, vzhledem k moderním nově vybudovaných nebo inovovaným učebnám a kvalitním učebním pomůckám, které si škola v rámci projektu pořídila, přispěli k vyšší úrovni zpracování poznatků dle příslušného ŠVP, což by se mělo projevit na úrovních výstupů. Zvýšení zájmu žáků o obor, který studují: o Atraktivnější obsah vzdělávání - témata zařazená do projektových aktivit v rámci teoretického, praktického i mimoškolního vyučování v návaznosti na příslušné ŠVP byla volena tak, aby vhodně doplňovala vzdělávací okruhy školních vzdělávacích programů a přispěla tak ke zkvalitnění a rozšíření žákovských kompetencí. Zkvalitnění výukových strategií a obsahů vzdělávání a jejich přiblížení potřebám praxe: o o o Požadovaný vzdělávací obsah příslušných ŠVP byl vyučujícími i lektory žákům předkládán atraktivní formou s podporou moderní didaktické techniky zakoupené v rámci projektu NatTech i v rámci jiných projektů, které škola realizovala Inovací obsahu vzdělávání příslušných ŠVP byly žákům předkládány takové odborné informace a postupy, aby získali a lépe si upevnili požadované kompetence. Zkvalitnění obsahů vzdělávání i podmínek vzdělávání v souladu a v návaznosti na příslušný ŠVP vede k tomu, že žáci jsou tudíž lépe uplatnitelní na trhu práce, jelikož budou schopni lépe reagovat na požadavky zaměstnavatelů atd. Zvýšení šancí absolventů školy na uplatnění na trhu práce: o Zařazením provozních praxí žáci získali co nejvíce podnětů a poznatků k ucelenější a přesnější představě o daném oboru, požadavcích na něj a náplni pracovníků. -16-

17 o Rozsah činností v rámci projektu byl volen tak, aby výuka dle ŠVP byla vhodně doplněna a podporována odbornými exkurzemi, návštěvami vhodných podniků, což žáky inspirovalo k volbě konkrétního zaměření výběru školy, kterou chtějí studovat nebo zaměstnání, které by chtěli po absolvování školy vykonávat. -17-

18 Přínos pro podpořené osoby pedagogické pracovníky Škola získala v rámci aktivit projektu mnohé zkušenost a poznatky, které byly velkým přínosem nejen pro pedagogické pracovníky - členy realizačního týmu projektu NatTech, ale i pro ostatní pedagogické pracovníky školy, kteří měli možnost se průběžně s aktivitami projektu seznamovat. -18-

19 Pedagogičtí pracovníci získali nové poznatky, cenné zkušenosti a ověřili si své znalosti v rámci odborných a metodických školení, což přispěje k naplňování požadavků praxe v návaznosti na příslušný ŠVP. V rámci spolupráce se zaměstnavateli a organizace společných aktivit projektu získali pedagogičtí pracovníci množství materiálů, které budou využívat při své pedagogické práci s žáky. Byly vytvořeny úzké vazby na pedagogické pracovníky základních škol, se kterými škola při realizaci projektových aktivit spolupracovala, což přispělo nejen k výměně zkušeností a příkladů dobré praxe, ale projeví se určitě také při další spolupráci s těmito školami, především při náborech žáků do technických a přírodovědně orientovaných oborů, které naše škola nabízí. Žáci základních škol, kteří prošli některou ze vzdělávacích aktivit projektu v návaznosti na ŠVP ZŠ získali základní informace o daných oborech vzdělávání a pokud si tento obor vyberou, lze očekávat jejich aktivnější přístup ke studiu a vyšší zájem o obor. -19-

20 Přínos pro podpořené osoby poskytovatele služeb Osoby zapojené do realizačního týmu projektu NatTech získaly v rámci přípravy a realizace aktivit projektu bohaté a cenné zkušenosti a poznatky, které využijí při své další pedagogické činnosti a především při zajištění udržitelnosti podpořených aktivit. -2-

21 Další přínosy: Pedagogičtí pracovníci zapojeni do aktivit projektu získali množství zkušeností nejen při přípravě a organizaci vzdělávacích aktivit, ale také při jejich samotné realizaci. Ověřili si své organizační schopnosti, vytvořili týmy schopné kooperace a užší součinnosti. Získané zkušenosti a poznatky budou členové realizačního týmu moci využít také při přípravě a realizaci dalších školních projektů navazujících na příslušné ŠVP, případně při zapojení do jiných individuálních projektů v roli partnera. Způsob jakým byly jednotlivé cíle zajišťovány a dosaženy (příprava, realizace, evaluace) Při přípravě a realizaci jednotlivých klíčových aktivit projektu škola využívala nejen vlastní zkušenosti realizačního týmu školy, ale také poznatky a zkušenosti dalších partnerů projektu získané v rámci aktivit zaměřených na výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe. Členové realizačního týmu se dále řídili stanovenou dokumentací pro realizaci projektů podpořených z ESF a metodickými pokyny příjemce dotace hlavního partnera. K vybudování nových odborných učeben, laboratoří a dílen škola postupně připravovala zadávací dokumentaci a vyhlašovala veřejná řízení. K zajištění kvalitnějších materiálně technických podmínek pro výuku žáků v daných oborech vzdělávání dle ŠVP byly v rámci výběrových řízení pořizovány také moderní výukové prostředky a vybavení pro učebny, laboratoře a dílny, které lépe vyhovuje současným výukovým potřebám. K využití a práci s novým zařízením a vybaveních, které bylo v rámci projektu pořízeno, byla pro učitele odborných předmětů a učitelé praktického vyučování zajištěna speciální školení a instruktáže, což přispělo k rychlejší implementaci nových didaktických prostředků do výuky dle stávajících i inovovaných ŠVP. K zajištění kvalitnějšího odborného vzdělávání bylo příjemcem dotace MSK zajištěno také metodické vzdělávání k inovacím ve vyučování a implementaci moderních didaktických strategií v návaznosti na požadavky příslušného ŠVP. Moderní výukové formy byly do výuky žáků zařazeny tak, aby výuka byla pro žáky atraktivnější a ti si tak mohli lépe a trvaleji osvojovat a upevňovat nové poznatky a získávat požadované kompetence v souladu a v návaznosti na příslušný ŠVP. -21-

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 25 Střední průmyslová škola Edvarda

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

NEWSLETTER 5 PROJEKT OP VK PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI

NEWSLETTER 5 PROJEKT OP VK PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI NEWSLETTER 5 PROJEKT OP VK PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Klíčová aktivita 1: Inovace a vybavení dílen praktického vyučování

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů

Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů Kateřina Kučová Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezský kraj Krajský úřad Zpracováno pro

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji. (NatTech MSK) Registrační číslo projektu:

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji. (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB Realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje Ostrava Červen 2016 Dokument KAP - Prioritizace

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Využití výstupů z projektů OPVK

Využití výstupů z projektů OPVK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Využití výstupů z projektů OPVK Autor: Jiří Sumbal, VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Datum: 23.

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

Kvalita odborného vzdělávání strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín. 20. 21.10 2010 konference Uherský Brod

Kvalita odborného vzdělávání strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín. 20. 21.10 2010 konference Uherský Brod Kvalita odborného vzdělávání strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín 20. 21.10 2010 konference Uherský Brod Základní údaje o projektu Zahájení projektu : 1.1.2009

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 1 7 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Systémová podpora

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

11Příloha MZ partner MZ o zajištění udržitelnosti

11Příloha MZ partner MZ o zajištění udržitelnosti 11Příloha MZ partner 11 1. MZ o zajištění udržitelnosti Název projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Část 1 - Identifikační údaje Název partnera Integrovaná střední

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Cíl a identifikace výzvy Základní informace Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání Anotace Projekt se zaměřuje na oblast klíčových kompetencí, jejichž utváření a rozvíjení u žáků všech stupňů a typů škol se stalo významnou součástí kurikulární

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

POSPOLU. Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

POSPOLU. Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi Cíle projektu Projekt MŠMT a NÚV, leden 2013 až červen 2015 Podpora spolupráce SOŠ, SOU a firem pro vyšší kvalitu odborného

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

- V únoru 2012 byl projekt započat a byly zahájeny činnosti na inovaci 11 vzdělávacích programů 5 dle normy ČSN a 6 dle normy ČSN EN.

- V únoru 2012 byl projekt započat a byly zahájeny činnosti na inovaci 11 vzdělávacích programů 5 dle normy ČSN a 6 dle normy ČSN EN. V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme dne 1. 3. 2012 zahájili realizaci projektu s názvem Zvyšování profesní kvalifikace a inovování vzdělávacích programů sváření, reg. č.:

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

PROJEKT TECHNICA NOSTRA. reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053

PROJEKT TECHNICA NOSTRA. reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053 PROJEKT TECHNICA NOSTRA Efektivním propojením soukromého a veřejného sektoru ke zvýšení motivace k technickému vzdělávání reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053 Základní informace Realizátor: Okresní hospodářská

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

Akční plánování a možnosti škol Školní akční plán (ŠAP) a Plán aktivit (PA)

Akční plánování a možnosti škol Školní akční plán (ŠAP) a Plán aktivit (PA) Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Akční plánování a možnosti škol Školní akční plán (ŠAP) a Plán aktivit (PA) Zlín UTB 21. 11. 2016 Mgr. Petr Pagáč Odborný

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.1.08/03.0045 Název projektu Sbližování teorie s praxí Příjemce Střední odborná

Více

Koncepce odborného vzdělávání

Koncepce odborného vzdělávání Koncepce odborného vzdělávání Jiří Nantl 1. náměstek ministra Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní strojírenský klastr, Ostrava, 23. 4. 2013 Hlavní problémy v oblasti odborného vzdělávání

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.07/11.0112 Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK www.spravnysmer.cz logo školy Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Kontakt: Ing. Jiří Mlýnek - ředitel,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Možností financování odborného vzdělávání z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v období

Možností financování odborného vzdělávání z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v období Možností financování odborného vzdělávání z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v období 2014 2020 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Na podporu odborného vzdělávání

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 14 Střední průmyslová škola chemická,

Více

CZ.1.04/2.1.00/

CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná konference k regionálnímu individuálnímu projektu NA SKOK! CZ.1.04/2.1.00/13.00074 3. prosince 2012 Olomouc, Reprezentační sál Anag, Palác Bohemia Tento projekt je financován z prostředků ESF

Více

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Projekt: ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Úvodní seminář SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPVK (oblast 1.4) VYKUK PATRON ZŠ A MŠ DOLNÍ BŘEŽANY INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY Příjemce: ZŠ a MŠ Dolní Břežany 1 1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU Název: ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s.

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. 2. 10. 2015 Dana Feferlová, Jihočeská hospodářská komora JHK a JSRLZ, o.p.s. Jihočeská hospodářská komora Sdružení podnikatelů

Více

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Den: 10.12.2009 od 13:30 do 15:30 h Přítomni: dle prezenční

Více