Evaluační zpráva k projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluační zpráva k projektu"

Transkript

1 Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji Partner projektu: Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace Evaluační zprávu zpracovali: Ing. Tomáš Kałuža, Mgr. Yvetta Kałužová Datum vypracování evaluační zprávy:

2 Obsah evaluační zprávy IDENTIFIKACE PROJEKTU 4 ÚVOD 5 Co je to evaluace a proč je důležitá? 5 POPIS PROJEKTU 7 Východiska projektu 7 Hlavními východisky jsou především strategické dokumenty MSK: 7 Cíle projektu 8 Přehled hlavních cílů školy v rámci projektu NatTech 8 V projektu NatTech se škola zaměřila především na tyto výstupy: 9 Cíle projektu a jeho přínos pro cílovou skupinu 12 Zhodnocení naplnění plánovaných cílů školy 12 Přínos pro podpořené osoby, tj. žáky základních a středních škol 13 Přínos pro podpořené osoby pedagogické pracovníky 18 Přínos pro podpořené osoby poskytovatele služeb 2 Způsob jakým byly jednotlivé cíle zajišťovány a dosaženy 21 PUBLICITA PROJEKTU 22 Publicita byla realizována následujícími nástroji 22 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU 23 Přehled klíčových aktivit projektu 23 Klíčové aktivity realizované partnerem 24 Popis a realizace jednotlivých klíčových aktivit 24-2-

3 EVALUACE PROJEKTU JEHO ÚČASTNÍKY 27 Základní data o hodnocení projektu 27 Zaznamenané zkušenosti z hodnocení jednotlivých aktivit 28 Využití dosažených výstupů 3 Naplňování monitorovacích indikátorů 31 DOSTUPNOST VÝSTUPŮ NA KRAJSKÉ ÚROVNI 31 Hodnocení splnění cílů projektu 32 Hodnocení inovativnosti projektu 33 Celkové hodnocení projektu 34 PŘÍLOHY EVALUAČNÍ ZPRÁVY 35 Statistika počtu uchazečů o přijetí ke studiu 3 roky před začátkem realizace projektu a v průběhu realizace projektu NatTech 35 Přehled spolupracujících základních škol: 36 Přehled spolupracujících vysokých škol: 36 Přehled spolupracujících podniků: 36 Příklad dobré praxe 37 Vyhodnocené evaluační dotazníky 41-3-

4 Identifikace projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji Zkrácený název projektu: NatTech MSK Realizátor projektu: Název operačního programu: Číslo operačního programu: Název prioritní osy: Moravskoslezský kraj OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.7 Počáteční vzdělávání Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Číslo výzvy: 44 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo oblast podpory 1.1 Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu:

5 Úvod Tato evaluační zpráva byla vypracována partnerem projektu Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace v rámci krajského projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji, reg. č. CZ.1.7/1.1./44.8. Co je to evaluace a proč je důležitá? Evaluaci lze definovat například jako: Systematické a objektivní hodnocení probíhajícího nebo ukončeného projektu, programu nebo politiky, jejich navrhování, provádění a výsledků. Cílem je určit relevanci a plnění cílů, účinnost intervence, které jsou důvěryhodné a užitečné, umožňují začlenění získaných poznatků do rozhodovacího procesu jak příjemců, tak i poskytovatelů; Selektivní úkon prováděný formálním a strukturovaným způsobem za účelem stanovení relevance, účinnosti, účelnosti a udržitelnosti konkrétní iniciativy. Tato výsledky jsou pak využívány ke zlepšení procesů a budoucích iniciativ. (Dle Metodického doporučení pro tvorbu Příručky dobré praxe a Evaluačních zpráv Metodický dokument pro příjemce a partnery IPo výzvy č. 44; Operační program Vzdělávání a konkurenceschopnost; Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání). Cílem této evaluační zprávy je poskytnutí zpětné vazby o realizaci projektu. Předmětem hodnocení je zejména plnění cílů projektu, popis způsobu realizace klíčových aktivit projektu, přínos pro cílové skupiny projektu, publicita projektu a udržitelnost základních záměrů projektu. Evaluační zpráva byla vytvořena na základě podkladů získaných v rámci realizace projektu, přičemž hlavním informačním zdrojem byly zejména evaluační dotazníky, které po absolvování jednotlivých aktivit vyplňovali účastníci projektu. Dalším významným informačním zdrojem byly také: Zkušenosti a poznatky členů realizačního týmu projektu NatTech, například: Zkušenosti získané v rámci realizace jiných projektu Inovace ve výuce ekonomických předmětů s interaktivním využitím ICT se zaměřením na finanční gramotnost, který škola realizovala jako příjemce dotace. Škola byla zapojena do projektu "METALNET, nová úroveň výuky technických oborů na středních školách", CZ.1.7/1.1.24/ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, realizace , škola v projektu jako partner s -5-

6 finančním příspěvkem, příjemce dotace POE EDUCO, spol. s r. o. V projektu bylo vytvořeno moderní interaktivní prostředí formou webového výukového portálu. Projekt je zaměřen na: elektrotechnické a strojírenské obory. Dále se škola zúčastnila výměnných stáží v rámci programu Tandem a Leonardo Příklady dobré praxe, se kterými se členové realizačního týmu seznámili v rámci různých konferencí a prezentací, například: - seminář Ekonomové sobě na SŠ cestovního ruchu Krnov - Novinky ICT ve škole - Veletrh WoodTec Cennými zdroji k evaluaci projektových aktivit pro nás byly také podněty zaměstnavatelů, které jsme získali při různých jednáních v rámci přípravy a realizace společných aktivit: o Obrovský zájem strojírenských podniků o výchovu mladé generace a jejich pomoci při přípravě technického vzdělávání, např. firmy TON Bystřice pod Hostýnem, TDZ Turn s.r.o. Brno, 3D wood Dolní Lutyně Evaluační zpráva tedy vychází z několika výše uvedených zdrojů a tím, že je do ní zapracováno právě hodnocení z více různých zdrojů (zkušenosti partnera, účastníků projektu i ostatních subjektů), je zajištěna dostatečná míra objektivity této zpětné vazby. -6-

7 Popis projektu Východiska projektu Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji spadá do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je součástí schématu Evropského sociálního fondu. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Východiskem a velkou inspirací pro školy je také podpora a iniciativy Moravskoslezského kraje, který se zaměřuje dlouhodobě na podporu všech oblastí vedoucích k rozvoji lidských zdrojů, k rozvoji vzdělanosti obyvatelstva a především pak k rozvoji odborného vzdělávání, což je také jednou z krajských priorit. Hlavními východisky jsou především strategické dokumenty MSK: Program rozvoje kraje , podrobně rozpracovávající úkoly, které pro kraj, jako veřejnoprávní korporaci a jeho orgány, vyplývají z uvedené strategie rozvoje kraje. Regionální inovační strategie na léta , která v rámci globálního cíle zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky Moravskoslezského kraje na globálních trzích identifikuje specifické cíle pro jednotlivé prioritní oblasti, kterými jsou: transfer technologií, lidské zdroje, internacionalizace, koordinace a implementace regionální inovační strategie. Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, který je dohodou o strategickém partnerství Moravskoslezského kraje, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajské hospodářské komory MSK a Regionální rady Regionu soudržnosti Moravskoslezsko při řešení dlouhodobě nepříznivé problematiky trhu práce. Priority Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 212, který představuje klíčový strategický dokument kraje v oblasti vzdělávání. Současně je významným nástrojem harmonizace systémových opatření na úrovni státu a krajských specifik či priorit při rozvoji regionálního školství. Jednou z priorit, na které se tento dokument a iniciativy kraje zaměřují je především podpora odborného vzdělávání v kraji (cíl číslo 4). -7-

8 Cíle projektu Hlavním cílem projektu byla podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ v MSK, která byla realizována zejména prostřednictvím neinvestiční, investiční a metodické podpory. Cílem projektu bylo zároveň zvyšování kvality přírodovědného a technického vzdělávání v SŠ a ZŠ v MSK. Přehled hlavních cílů školy v rámci projektu NatTech Partner je příspěvkovou organizací MSK. Škola patří do skupiny středních škol technického a přírodovědného zaměření s významem pro lokalitu. Vyučuje přes 95 žáků ve všech formách vzdělávání, zejména v oborech technických a přírodovědných (maturitní obory: Strojník požární techniky, Mechanik důlních strojů a zařízení, Mechanik elektrotechnik, Mechanik elektrotechnických instalačních zařízení, učňovské obory: Elektrikář se zaměřením na silnoproud, Elektrikář-důlní provozy, Zámečník, Zámečník důlní provozy, Instalatér, Mechanik opravář motorových vozidel, Truhlář, Jemný mechanik - optik). Ze strany zaměstnavatelů je největší zájem o obor/y vzdělání s výučním listem především v oborech Zámečník, Elektrikář a Truhlář a s maturitní zkouškou v oborech elektro. Při zajištění odborného vzdělávání škola spolupracuje s významnými podniky v regionu, které se specializují v oborech těžebního průmyslu, elektrotechniky, energetiky, strojírenství, např. OKD a.s., VOKD a.s., ČEZ a.s., Befra electronics, s.r.o. Jedním z důvodů k realizaci plánovaných aktivit projektu je nutnost zatraktivnit výuku uvedených oborů pro žáky. Přínosem projektu by měl být kvalitní sbor pedagogických pracovníků, kteří v rámci projektu podpoří své soustavné vzdělávání, a to zejména odborné. Odborní učitelé, kterých na škole působí 3 učitelé strojírenských, elektro a dřevo oborů, musí aktuálně reagovat na potřeby praxe a zařazovat do výuky novinky v oboru, aby mohli své žáky vybavovat odbornými a profesními kompetencemi požadovanými zaměstnavateli. Zařazením do projektu škola podpořila zájem cílové skupiny o přírodovědné a technické vzdělávání, modernizovala laboratoře a odborné učebny pro rozvoj technického vzdělávání, posílila odbornost svých pedagogů a žáků. Škola si stanovila v projektu NatTech následující hlavní cíle: Zatraktivnění výuky technických oborů vzdělávání, tj.: Strojník požární techniky, Mechanik důlních strojů a zařízení, Mechanik elektrotechnik, Mechanik elektrotechnických instalačních zařízení, Elektrikář se zaměřením na silnoproud, Elektrikář-důlní provozy, Zámečník, Zámečník důlní provozy, Instalatér, Mechanik opravář motorových vozidel, Truhlář, Jemný mechanik - optik). Zlepšení materiálního vybavení školy pro praktické i teoretické vyučování. -8-

9 Posílení odborných kompetencí pedagogických pracovníků, kteří absolvují školení a instruktáže k používání nových zařízení zakoupených v rámci projektu ke zkvalitnění odborného vzdělávání žáků. Zapojení odborníků z praxe do výuky žáků k rozšíření a inovacím obsahů školních vzdělávacích programů. Zvýšení zájmu žáků základních a středních škol o technické a přírodovědné vzdělávání. Inovace obsahů vzdělávacích okruhů vzdělávání (ŠVP) zaměřeného na technické a přírodovědné předměty. Metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání v souladu s ŠVP. Navázání užší spolupráce se zaměstnavateli a zajištění těsnější vazby ŠVP na jejich potřeby a požadavky, které tak mohou být lépe implementovány do vzdělávání žáků v oblasti technických a přírodovědných předmětů. V projektu NatTech se škola zaměřila především na tyto výstupy: Nově vybavené učebny Škola v rámci projektu inovovala celkem 3 odborné učebny: Virtuální elektrolaboratoř: V této modernizované učebně bylo do března 215 odučeno celkem 329, výuku absolvovalo 68 žáků. Laboratoř elektrických měření: výuku absolvovalo 56 žáků, odučeno bylo 29 hodin. CNC dílna: odučeno 381 hodin, výuku absolvovalo 5 žáků. Volnočasové aktivity K posílení zájmu žáků školy i žáků základních škol o technické vzdělávání, přiblížení pracovních postupů a odborných znalostí a prohloubení obecně prospěšných technických znalostí se škola zaměřila především na přípravu a realizaci volnočasových aktivit zaměřených na oblasti technického vzdělávání, které škola nabízí. Pedagogové školy připravili pro žáky odborně orientované kroužky s náplní, která by měla zvýšit jejich zájem o technické vzdělávání v zaměstnavateli žádaných oborech. Kroužek elektroniky: Náplň kroužku - Bezpečnost práce v elektrotechnické laboratoři, seznámení se s elektrickými měřicími přístroji; Elektrotechnická schémata - zapojení jednoduchých obvodů na základě schémat, pravidla zapojování měřicích obvodů; Odvození veličin proud, napětí a odpor na základě jejich měření; Řazení -9-

10 odporů: Sériové - vzorec odvodit na základě měření; Paralelní - na základě měření pochopit zmenšení celkového odporu; Ohmův zákon - odvodit vztah na základě měření; Společné vzorové zpracování úlohy pomocí výpočetní techniky; Odvození I. Kirchoffova zákona na základě měření proudů; Odvození II. Kirchoffova zákona na základě měření proudů; Závislost odporu na teplotním porovnání teoretické závislosti naměřené pomocí programu Edison a skutečné naměřené závislosti; Sériové a paralelní řazení zdrojů; Odvození vzorce pro výkon na základě měření; Úraz elektrický proudem, první pomoc; Rozdělení elektroniky jako takové, úskalí analogové a číslicové techniky; Seznámení s RC moduly; Signál jeho tvary a veličiny; Číselné soustavy - hrátky s čísly; Význam dvojkové sousty v elektronice; Propojení RC systému s PC a vysledování signálu; Základní logické funkce základní kámen číslicové techniky; Instruktáž RC SW a jeho komunikace s okolím; Základní logické funkce členy OR, NOR, NOT (realizace a ověření činnosti); Grafický výstup; Základní logické funkce členy AND, NAND (realizace a ověření činnosti); Grafický výstup; Základní logické funkce Nahrazování logických členů, rozvíjení myšlenkových znalostí; Opakování, nápady žáků, volné zapojování, diskuze; Logická funkce minimalizace, realizace a jejich efektivita v praxi pouze náhledová řešení; Kombinační logické obvody sčítačka (zapojení a ověření činnosti), motivační prvek aplikace v procesoru PC; Kombinační logické obvody návrh a realizace logické funkce pro ovládání motoru výtahu; Kombinační logické obvody návrh a realizace logické funkce pro zabezpečovací zařízení; Rozšíření znalosti, výběr úlohy žákem. Kroužek obrábění dřeva: Náplň kroužku - Seznámení s prostředím dílny, bezpečnost práce; Seznámení s truhlářskými pojmy; Rýsování a měření, zadání samostatné práce; Samostatná práce na výrobku; Základy řezání; Samostatná práce na výrobku; Základy vykružování; Samostatná práce na výrobku; Základy hoblování; Samostatná práce na výrobku; Základy vrtání; Samostatná práce na výrobku; Základy pilování a broušení; Samostatná práce na výrobku; Bezpečnost práce při práci na dřevo obráběcích strojích; Základy strojního obrábění; Univerzální dřevoobráběcí stroje a jejich funkce, praktické ukázky; Strojní řezání, frézování; Strojní vrtání a broušení; Strojního obrábění; Základy programování CNC dřevoobráběcích strojů; CNC frézování; Dokončovací práce na výrobku. Kroužek obrábění kovu: Náplň kroužku - Měření - měření poměrové, přímé, druhy měřidel, chyby měření, měření posuvným měřítkem, měření mikrometrem, kalibry; Rýsování - Pomůcky pro rýsování, rýsování plošné, prostorové, bezpečnost práce; Řezání kovů - Princip řezání, nástroje, upínání materiálu, vedení pilového listu, strojní řezání, bezpečnost práce; Pilování rovinné, pilování spojených ploch - Druhy pilníků, pracovní postup, kontroly pilovaných ploch, bezpečnost práce; Stříhání kovů, sekání kovů - Stříhání ruční, nářadí, pomůcky. Strojní stříhání, ovládání stroje. Sekání kovů. Bezpečnost práce; Vrtání, zahlubování - Nástroje pro vrtání, -1-

11 zahlubování, pracovní postupy, upínání, bezpečnost práce; Zhotovení závitů - Závity vnitřní, vnější, nástroje, pracovní postupy, bezpečnost práce; Nýtování - Druhy nýtovaných spojů, druhy nýtů, nářadí a pomůcky pro nýtování, nýtovací kleště, bezpečnost práce; Pájení kovů - Účel pájení, pracovní postupy, druhy pájedel, druhy pájek, příprava materiálu, bezpečnost práce; Svařování - Svařování plamenem, elektrickým obloukem, svařování pod ochrannou vrstvou CO2, základy, bezpečnost práce; Montážní práce - Základy montážních prací, nářadí a pomůcky, demontáž a montáž jednoduchých strojních zařízení. Kroužek strojírenské techniky: Náplň kroužku - Měření a rýsování; Měření poměrové, přímé, druhy měřidel, chyby měření, měření posuvným měřítkem, měření mikrometrem, kalibry; Pomůcky pro rýsování - rýsování plošné, prostorové; Pilování rovinné, pilování spojených ploch - Druhy pilníků, pracovní postup, kontroly pilovaných ploch, bezpečnost práce; Stříhání kovů, sekání kovů - Stříhání ruční, strojní, nářadí, pomůcky; Strojní stříhání, ovládání stroje; Sekání kovů - bezpečnost práce; Řezání ruční pilkou, řezání strojní pila rámová, strojní pila pásová; Vrtání, zahlubování - Stroje a nástroje pro vrtání, zahlubování, pracovní postupy, upínání, bezpečnost práce; Zhotovení závitů - Závity vnitřní, vnější, nástroje, pracovní postupy, bezpečnost práce; Nýtování a broušení kovů - Druhy nýtovaných spojů, druhy nýtů, nářadí a pomůcky pro nýtování, nýtovací kleště, bezpečnost práce; Broušení sekáčů, vrtáků, práce s úhlovou bruskou, bezpečnost práce; Soustružení - Části stroje, upínání nástrojů, materiálů, základní pracovní postupy, ovládání stroje, bezpečnost práce; Frézování - Části stroje, upínání nástrojů, materiálů, základní pracovní postupy, ovládání stroje, bezpečnost práce; Práce na CNC strojích 4 hodiny; Montážní práce; Základy montážních prací, nářadí a pomůcky, demontáž a montáž jednoduchých strojních zařízení. Modelářský kroužek Náplň kroužku - Seznámení s prostory SŠTaS, dílnami a náplní kroužku; Základní pojmy a techniky při zpracování a výrobě papírových modelů; Výroba papírových modelů automobilů, autobusů ; Výroba krajiny a staveb obklopující závodní dráhu; Práce s funkčními modely automobilů, základy aerodynamiky; Modely letadel (házedel) z balsy; Modelování předmětů v programu SolidWorks; Programování v programu SolidCam; CNC frézování. -11-

12 Cíle projektu a jeho přínos pro cílovou skupinu Zhodnocení naplnění plánovaných cílů školy Výše uvedených cílů projektu bylo dosaženo prostřednictvím realizace povinných a doplňkových aktivit realizovaných školou, nebo příjemcem dotace Moravskoslezským krajem. Cíle byly zaměřeny na naplňování kurikulární reformy v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání (výukou v cizích jazycích ve školách v rámci výuky technických předmětů byla realizována výuka metodou CLIL. Navázáním a rozšiřováním spolupráce institucí počátečního vzdělávání s VŠ, s aktéry na trhu práce bylo dosaženo užších vazeb na potřeby zaměstnavatelů. V rámci projektu NatTech byly inovovány laboratoře a dílny: 1 odborná dílna (CNC dílna) a 2 laboratoře (virtuální laboratoř, laboratoř elektrického měření), do kterých bylo zakoupeno speciální vybavení pro výuku odborných předmětů. V nově modernizovaných učebnách byla realizována výuka 126 žáků naší školy dle potřeb příslušných ŠVP a 112 žáků ze 4 spolupracujících základních škol v rámci sdílení učeben dle příslušného ŠVP ZŠ. Tyto výukové prostory byly využívány také k zajištění aktivit 4 kroužků (Kroužek elektroniky, Kroužek strojírenské techniky, Modelářský kroužek, Kroužek obrábění dřeva) v rámci mimoškolního vyučování v návaznosti na příslušné ŠVP pro žáky naší školy a 4 kroužků (Kroužek elektroniky, Kroužek strojírenské techniky, Modelářský kroužek, Kroužek obrábění dřeva) pro žáky spolupracujících základních škol v souladu se ŠVP ZŠ. K zajištění vyšší kvality výuky byli vybraní pedagogičtí pracovníci naší školy proškoleni k využití některých zakoupených zařízení a prošli také metodickým vzdělávání organizovaným příjemcem dotace v rámci KA A-2-2. Škola realizovala v rámci projektu NatTech a 1 klíčových aktivit a zapojila se také do 2 klíčových aktivit realizovaných příjemcem dotace MSK a 3 aktivit realizovaných jinými partnerskými školami. Výstupy s těchto aktivit budou využity následujícím způsobem. -12-

13 Přínos pro podpořené osoby, tj. žáky základních a středních škol Žáci školy i žáci spolupracujících škol získali v rámci realizace projektových aktivit nové poznatky, ověřili si již známé vědomosti a dovednosti při absolvování různých kroužků, seminářů, exkurzí, provozní praxe a dalších aktivitách. Poznatky žáků: Zlepšení technických dovedností, propracování jemné motoriky, zvýšený zájem o technický obor, zjednodušení rozhodnutí při volbě budoucího studia. Poznatky pedagogických pracovníků: Již na základních školách je nutno znovu zavedení výuky dílenských prací, práce se dřevem, kovem a jiným materiálem. -13-

14 Modernizované či nově vybudované učebny, dílny a laboratoře i vybavení, které si škola v rámci projektu pořídila, byly plně začleněny do struktury učeben a využity nejen při naplňování plánovaných projektových aktivit, což přispívá ke zvyšování kvality vzdělávání žáků dle příslušných ŠVP. Efektivní využití projektových finančních prostředků dokládá vysoký počet hodin odučených v modernizovaných nebo nově vybudovaných učebnách s moderními výukovými prostředky v návaznosti na požadavky příslušných ŠVP. o Virtuální laboratoř: 329 odučených hodin v rámci výuky 68 žáků SŠ; 22 hodin v rámci organizace mimoškolních aktivit pro 68 žáků SŠ; 6 hodin v rámci sdílení vybudovaných a modernizovaných učeben pro 8 žáků spolupracujících základních škol. o Laboratoř elektrických měření: 29 odučených hodin v rámci výuky 56 žáků SŠ; 2 hodin v rámci organizace mimoškolních aktivit pro 11 žáků SŠ; 14 hodin v rámci sdílení vybudovaných a modernizovaných učeben pro 8 žáků spolupracujících základních škol. o CNC dílna: 381 odučených hodin v rámci výuky 5 žáků SŠ; 3 hodin v rámci organizace mimoškolních aktivit pro 17 žáků SŠ; 4 hodin v rámci sdílení vybudovaných a modernizovaných učeben pro 8 žáků spolupracujících základních škol. Z evaluačních dotazníků, které byly po skončení jednotlivých programů podpory žáky vyplněny vyplývá, že pro ně byly aktivity projektu jednoznačně přínosem. -14-

15 Žáci základních škol se mohli prostřednictvím návštěv Světa techniky a různých jiných expozic, výstav a seminářů seznámit s mnoha zajímavostmi z oblasti techniky a přírodovědných jevů, které posilují jejich kompetence dle ŠVP ZŠ. Žáci ZŠ se mohli prostřednictvím různě koncipovaných projektových aktivit seznámit blíže také s pracovním prostředím ve firmách, s podmínkami na vysokých školách apod. Žáci ZŠ měli možnost zapojit se do kroužků s odbornou tématikou zaměřenou na podporu technického a přírodovědného vzdělávání organizovaných naší školou, absolvovat exkurze a semináře navazující na činnost těchto kroužků a rozšířit si tak poznatky v rozsahu ŠVP ZŠ. Žáci ZŠ mohli sdílet s našimi žáky vybavení v moderních odborných učebnách naší školy a naučit se s ním případně i pracovat, což je více motivovalo pro volbu střední školy a zaměření oboru vzdělávání, který by chtěli dále studovat. Navázaná spolupráce s partnerskými základními školami byla přínosem nejen pro žáky těchto škol, ale také pro žáky naší školy, kteří při zajištění některých aktivit spolupracovali na pozici průvodců, rádců apod. Byly vytvořeny úzké vazby na pedagogické pracovníky základních škol, se kterými škola při realizaci projektových aktivit spolupracovala, což přispělo nejen k výměně zkušeností a příkladů dobré praxe, ale projeví se určitě i při spolupráci v rámci náborů žáků do technických a přírodovědně orientovaných oborů, které škola nabízí. Tito žáci budou pro výběr střední školy a oboru lépe motivovaní a poučeni. Užší spolupráce škol se zaměstnavateli: o o o Firmy, které byly do projektových aktivit zapojeny, přiblížily žákům svět práce a ti se mohli seznámit se stroji a zařízením pro konkrétní výrobu, což přispělo k obohacení a prohloubení jejich znalostí, dovedností a poznatků získaných v rámci ŠVP ZŠ. Oboustranná výměna zkušeností a poznatků získaných při organizaci a zajišťování vzdělávacích aktivit pro žáky je přínosem nejen pro pedagogy, ale i pro zaměstnavatele, kteří tak mohou lépe poznat vzdělávací problémy, které pedagogové při své didaktickém působení na žáky řeší i porozumět takto motivaci mládeže při volbě další vzdělávací cesty. Pedagogové získávají více poznatků ze světa práce a mohou se zaměřit na takové vzdělávací oblasti v rámci ŠVP, které vyžaduje současná praxe, a odpovídají -15-

16 vývojovým trendům v oborech, což přispívá ke zkvalitnění vzdělávání a přípravy žáků pro život. Vyšší úroveň přípravy a odborného vzdělávání žáků: o o Žáci vlastní i z jiných škol se stejnou nebo příbuznou oborovou nabídkou (tj. Ž SŠ), kteří absolvovali konkrétní vzdělávací aktivity projektu (výuku, odborné praxe, kroužky, semináře, exkurze apod.) dosahují lepší studijní výsledky, lépe zvládají požadavky stanovené ŠVP, tj. mají více upevněné a rozvinuté příslušné odborné kompetence, Atraktivnější podmínky pro výuku, vzhledem k moderním nově vybudovaných nebo inovovaným učebnám a kvalitním učebním pomůckám, které si škola v rámci projektu pořídila, přispěli k vyšší úrovni zpracování poznatků dle příslušného ŠVP, což by se mělo projevit na úrovních výstupů. Zvýšení zájmu žáků o obor, který studují: o Atraktivnější obsah vzdělávání - témata zařazená do projektových aktivit v rámci teoretického, praktického i mimoškolního vyučování v návaznosti na příslušné ŠVP byla volena tak, aby vhodně doplňovala vzdělávací okruhy školních vzdělávacích programů a přispěla tak ke zkvalitnění a rozšíření žákovských kompetencí. Zkvalitnění výukových strategií a obsahů vzdělávání a jejich přiblížení potřebám praxe: o o o Požadovaný vzdělávací obsah příslušných ŠVP byl vyučujícími i lektory žákům předkládán atraktivní formou s podporou moderní didaktické techniky zakoupené v rámci projektu NatTech i v rámci jiných projektů, které škola realizovala Inovací obsahu vzdělávání příslušných ŠVP byly žákům předkládány takové odborné informace a postupy, aby získali a lépe si upevnili požadované kompetence. Zkvalitnění obsahů vzdělávání i podmínek vzdělávání v souladu a v návaznosti na příslušný ŠVP vede k tomu, že žáci jsou tudíž lépe uplatnitelní na trhu práce, jelikož budou schopni lépe reagovat na požadavky zaměstnavatelů atd. Zvýšení šancí absolventů školy na uplatnění na trhu práce: o Zařazením provozních praxí žáci získali co nejvíce podnětů a poznatků k ucelenější a přesnější představě o daném oboru, požadavcích na něj a náplni pracovníků. -16-

17 o Rozsah činností v rámci projektu byl volen tak, aby výuka dle ŠVP byla vhodně doplněna a podporována odbornými exkurzemi, návštěvami vhodných podniků, což žáky inspirovalo k volbě konkrétního zaměření výběru školy, kterou chtějí studovat nebo zaměstnání, které by chtěli po absolvování školy vykonávat. -17-

18 Přínos pro podpořené osoby pedagogické pracovníky Škola získala v rámci aktivit projektu mnohé zkušenost a poznatky, které byly velkým přínosem nejen pro pedagogické pracovníky - členy realizačního týmu projektu NatTech, ale i pro ostatní pedagogické pracovníky školy, kteří měli možnost se průběžně s aktivitami projektu seznamovat. -18-

19 Pedagogičtí pracovníci získali nové poznatky, cenné zkušenosti a ověřili si své znalosti v rámci odborných a metodických školení, což přispěje k naplňování požadavků praxe v návaznosti na příslušný ŠVP. V rámci spolupráce se zaměstnavateli a organizace společných aktivit projektu získali pedagogičtí pracovníci množství materiálů, které budou využívat při své pedagogické práci s žáky. Byly vytvořeny úzké vazby na pedagogické pracovníky základních škol, se kterými škola při realizaci projektových aktivit spolupracovala, což přispělo nejen k výměně zkušeností a příkladů dobré praxe, ale projeví se určitě také při další spolupráci s těmito školami, především při náborech žáků do technických a přírodovědně orientovaných oborů, které naše škola nabízí. Žáci základních škol, kteří prošli některou ze vzdělávacích aktivit projektu v návaznosti na ŠVP ZŠ získali základní informace o daných oborech vzdělávání a pokud si tento obor vyberou, lze očekávat jejich aktivnější přístup ke studiu a vyšší zájem o obor. -19-

20 Přínos pro podpořené osoby poskytovatele služeb Osoby zapojené do realizačního týmu projektu NatTech získaly v rámci přípravy a realizace aktivit projektu bohaté a cenné zkušenosti a poznatky, které využijí při své další pedagogické činnosti a především při zajištění udržitelnosti podpořených aktivit. -2-

21 Další přínosy: Pedagogičtí pracovníci zapojeni do aktivit projektu získali množství zkušeností nejen při přípravě a organizaci vzdělávacích aktivit, ale také při jejich samotné realizaci. Ověřili si své organizační schopnosti, vytvořili týmy schopné kooperace a užší součinnosti. Získané zkušenosti a poznatky budou členové realizačního týmu moci využít také při přípravě a realizaci dalších školních projektů navazujících na příslušné ŠVP, případně při zapojení do jiných individuálních projektů v roli partnera. Způsob jakým byly jednotlivé cíle zajišťovány a dosaženy (příprava, realizace, evaluace) Při přípravě a realizaci jednotlivých klíčových aktivit projektu škola využívala nejen vlastní zkušenosti realizačního týmu školy, ale také poznatky a zkušenosti dalších partnerů projektu získané v rámci aktivit zaměřených na výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe. Členové realizačního týmu se dále řídili stanovenou dokumentací pro realizaci projektů podpořených z ESF a metodickými pokyny příjemce dotace hlavního partnera. K vybudování nových odborných učeben, laboratoří a dílen škola postupně připravovala zadávací dokumentaci a vyhlašovala veřejná řízení. K zajištění kvalitnějších materiálně technických podmínek pro výuku žáků v daných oborech vzdělávání dle ŠVP byly v rámci výběrových řízení pořizovány také moderní výukové prostředky a vybavení pro učebny, laboratoře a dílny, které lépe vyhovuje současným výukovým potřebám. K využití a práci s novým zařízením a vybaveních, které bylo v rámci projektu pořízeno, byla pro učitele odborných předmětů a učitelé praktického vyučování zajištěna speciální školení a instruktáže, což přispělo k rychlejší implementaci nových didaktických prostředků do výuky dle stávajících i inovovaných ŠVP. K zajištění kvalitnějšího odborného vzdělávání bylo příjemcem dotace MSK zajištěno také metodické vzdělávání k inovacím ve vyučování a implementaci moderních didaktických strategií v návaznosti na požadavky příslušného ŠVP. Moderní výukové formy byly do výuky žáků zařazeny tak, aby výuka byla pro žáky atraktivnější a ti si tak mohli lépe a trvaleji osvojovat a upevňovat nové poznatky a získávat požadované kompetence v souladu a v návaznosti na příslušný ŠVP. -21-

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 25 Střední průmyslová škola Edvarda

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Název projektu ŠKOLA PRO ŽIVOT Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Datum zahájení realizace 1. 12. 2008

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Příloha č. 2 Podrobný popis možných činností spadajících do podporovaných aktivit pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Aktivita č. 1.

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 16 Střední průmyslová škola a Vyšší

Více

Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11

Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11 Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11 Název projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Část 1 - Identifikační údaje Název partnera Integrovaná střední škola

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 11 Střední škola technická a gastronomická

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Den: 10.12.2009 od 13:30 do 15:30 h Přítomni: dle prezenční

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Příjemce projektu: Olomoucký kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Financování

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0148 Název projektu Šance pro inovace v technických oborech Příjemce Střední

Více

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17. RNDr. Petr Koiš, Ph.D.

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17. RNDr. Petr Koiš, Ph.D. Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 RNDr. Petr Koiš, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva Jihomoravského

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 9 Integrovaná střední škola, Sokolnice

Více

PROJEKT TECHNICA NOSTRA. reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053

PROJEKT TECHNICA NOSTRA. reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053 PROJEKT TECHNICA NOSTRA Efektivním propojením soukromého a veřejného sektoru ke zvýšení motivace k technickému vzdělávání reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053 Základní informace Realizátor: Okresní hospodářská

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1.6.2012 Datum ukončení realizace 31.7.2014

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE Finanční alokace: 1, 5 mld. Kč pro ČR Minimální částka: 300 000 Kč na projekt Výše dotace pro SŠED F-M Výpočet dotace 300 000 Kč + (2

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli reg. č.: CZ.1.07/1.3.44/02.0045 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Projekt ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 3 Další vzdělávání Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 8 Střední škola informatiky, poštovnictví

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Charakteristika školy Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice Základní škola TŘEBECHOVICE pod Orebem, okres Hradec Králové příspěvková organizace, Na stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice pro oblast

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Registrační číslo CZ.1.07/1.2.10/02.0027 Název projektu ŠKOLA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Datum

Více

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH REG. Č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0040 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název: Profesní

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Projekt: ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Úvodní seminář SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31 Příloha č. 3 Příloha k závěrečné zprávě projektu Avas džas sikhľol, čhavore! (Pojďme se učit, děcka!), registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.1.15.2/0276 Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov Projektový záměr Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH Projekt PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH "Získání dovednosti v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť" CZ.1.07 Datum zahájení projektu: 1.4. 2012 Datum ukončení

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012

Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012 ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ UČITELŮ V PROFILOVÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PŘEDMĚTECH Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE operační program Vzdělávání

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Říjen 2007 Prioritní osy programu Prioritní osy programu... 1 Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání... 2 Prioritní osa 2:

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.07/1.1.11/01.0022 Zavádění modulárního systému

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více