Evaluační zpráva k projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluační zpráva k projektu"

Transkript

1 Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji Partner projektu: Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace Evaluační zprávu zpracovali: Ing. Tomáš Kałuža, Mgr. Yvetta Kałužová Datum vypracování evaluační zprávy:

2 Obsah evaluační zprávy IDENTIFIKACE PROJEKTU 4 ÚVOD 5 Co je to evaluace a proč je důležitá? 5 POPIS PROJEKTU 7 Východiska projektu 7 Hlavními východisky jsou především strategické dokumenty MSK: 7 Cíle projektu 8 Přehled hlavních cílů školy v rámci projektu NatTech 8 V projektu NatTech se škola zaměřila především na tyto výstupy: 9 Cíle projektu a jeho přínos pro cílovou skupinu 12 Zhodnocení naplnění plánovaných cílů školy 12 Přínos pro podpořené osoby, tj. žáky základních a středních škol 13 Přínos pro podpořené osoby pedagogické pracovníky 18 Přínos pro podpořené osoby poskytovatele služeb 2 Způsob jakým byly jednotlivé cíle zajišťovány a dosaženy 21 PUBLICITA PROJEKTU 22 Publicita byla realizována následujícími nástroji 22 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU 23 Přehled klíčových aktivit projektu 23 Klíčové aktivity realizované partnerem 24 Popis a realizace jednotlivých klíčových aktivit 24-2-

3 EVALUACE PROJEKTU JEHO ÚČASTNÍKY 27 Základní data o hodnocení projektu 27 Zaznamenané zkušenosti z hodnocení jednotlivých aktivit 28 Využití dosažených výstupů 3 Naplňování monitorovacích indikátorů 31 DOSTUPNOST VÝSTUPŮ NA KRAJSKÉ ÚROVNI 31 Hodnocení splnění cílů projektu 32 Hodnocení inovativnosti projektu 33 Celkové hodnocení projektu 34 PŘÍLOHY EVALUAČNÍ ZPRÁVY 35 Statistika počtu uchazečů o přijetí ke studiu 3 roky před začátkem realizace projektu a v průběhu realizace projektu NatTech 35 Přehled spolupracujících základních škol: 36 Přehled spolupracujících vysokých škol: 36 Přehled spolupracujících podniků: 36 Příklad dobré praxe 37 Vyhodnocené evaluační dotazníky 41-3-

4 Identifikace projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji Zkrácený název projektu: NatTech MSK Realizátor projektu: Název operačního programu: Číslo operačního programu: Název prioritní osy: Moravskoslezský kraj OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.7 Počáteční vzdělávání Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Číslo výzvy: 44 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo oblast podpory 1.1 Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu:

5 Úvod Tato evaluační zpráva byla vypracována partnerem projektu Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace v rámci krajského projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji, reg. č. CZ.1.7/1.1./44.8. Co je to evaluace a proč je důležitá? Evaluaci lze definovat například jako: Systematické a objektivní hodnocení probíhajícího nebo ukončeného projektu, programu nebo politiky, jejich navrhování, provádění a výsledků. Cílem je určit relevanci a plnění cílů, účinnost intervence, které jsou důvěryhodné a užitečné, umožňují začlenění získaných poznatků do rozhodovacího procesu jak příjemců, tak i poskytovatelů; Selektivní úkon prováděný formálním a strukturovaným způsobem za účelem stanovení relevance, účinnosti, účelnosti a udržitelnosti konkrétní iniciativy. Tato výsledky jsou pak využívány ke zlepšení procesů a budoucích iniciativ. (Dle Metodického doporučení pro tvorbu Příručky dobré praxe a Evaluačních zpráv Metodický dokument pro příjemce a partnery IPo výzvy č. 44; Operační program Vzdělávání a konkurenceschopnost; Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání). Cílem této evaluační zprávy je poskytnutí zpětné vazby o realizaci projektu. Předmětem hodnocení je zejména plnění cílů projektu, popis způsobu realizace klíčových aktivit projektu, přínos pro cílové skupiny projektu, publicita projektu a udržitelnost základních záměrů projektu. Evaluační zpráva byla vytvořena na základě podkladů získaných v rámci realizace projektu, přičemž hlavním informačním zdrojem byly zejména evaluační dotazníky, které po absolvování jednotlivých aktivit vyplňovali účastníci projektu. Dalším významným informačním zdrojem byly také: Zkušenosti a poznatky členů realizačního týmu projektu NatTech, například: Zkušenosti získané v rámci realizace jiných projektu Inovace ve výuce ekonomických předmětů s interaktivním využitím ICT se zaměřením na finanční gramotnost, který škola realizovala jako příjemce dotace. Škola byla zapojena do projektu "METALNET, nová úroveň výuky technických oborů na středních školách", CZ.1.7/1.1.24/ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, realizace , škola v projektu jako partner s -5-

6 finančním příspěvkem, příjemce dotace POE EDUCO, spol. s r. o. V projektu bylo vytvořeno moderní interaktivní prostředí formou webového výukového portálu. Projekt je zaměřen na: elektrotechnické a strojírenské obory. Dále se škola zúčastnila výměnných stáží v rámci programu Tandem a Leonardo Příklady dobré praxe, se kterými se členové realizačního týmu seznámili v rámci různých konferencí a prezentací, například: - seminář Ekonomové sobě na SŠ cestovního ruchu Krnov - Novinky ICT ve škole - Veletrh WoodTec Cennými zdroji k evaluaci projektových aktivit pro nás byly také podněty zaměstnavatelů, které jsme získali při různých jednáních v rámci přípravy a realizace společných aktivit: o Obrovský zájem strojírenských podniků o výchovu mladé generace a jejich pomoci při přípravě technického vzdělávání, např. firmy TON Bystřice pod Hostýnem, TDZ Turn s.r.o. Brno, 3D wood Dolní Lutyně Evaluační zpráva tedy vychází z několika výše uvedených zdrojů a tím, že je do ní zapracováno právě hodnocení z více různých zdrojů (zkušenosti partnera, účastníků projektu i ostatních subjektů), je zajištěna dostatečná míra objektivity této zpětné vazby. -6-

7 Popis projektu Východiska projektu Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji spadá do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je součástí schématu Evropského sociálního fondu. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Východiskem a velkou inspirací pro školy je také podpora a iniciativy Moravskoslezského kraje, který se zaměřuje dlouhodobě na podporu všech oblastí vedoucích k rozvoji lidských zdrojů, k rozvoji vzdělanosti obyvatelstva a především pak k rozvoji odborného vzdělávání, což je také jednou z krajských priorit. Hlavními východisky jsou především strategické dokumenty MSK: Program rozvoje kraje , podrobně rozpracovávající úkoly, které pro kraj, jako veřejnoprávní korporaci a jeho orgány, vyplývají z uvedené strategie rozvoje kraje. Regionální inovační strategie na léta , která v rámci globálního cíle zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky Moravskoslezského kraje na globálních trzích identifikuje specifické cíle pro jednotlivé prioritní oblasti, kterými jsou: transfer technologií, lidské zdroje, internacionalizace, koordinace a implementace regionální inovační strategie. Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, který je dohodou o strategickém partnerství Moravskoslezského kraje, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajské hospodářské komory MSK a Regionální rady Regionu soudržnosti Moravskoslezsko při řešení dlouhodobě nepříznivé problematiky trhu práce. Priority Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 212, který představuje klíčový strategický dokument kraje v oblasti vzdělávání. Současně je významným nástrojem harmonizace systémových opatření na úrovni státu a krajských specifik či priorit při rozvoji regionálního školství. Jednou z priorit, na které se tento dokument a iniciativy kraje zaměřují je především podpora odborného vzdělávání v kraji (cíl číslo 4). -7-

8 Cíle projektu Hlavním cílem projektu byla podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ v MSK, která byla realizována zejména prostřednictvím neinvestiční, investiční a metodické podpory. Cílem projektu bylo zároveň zvyšování kvality přírodovědného a technického vzdělávání v SŠ a ZŠ v MSK. Přehled hlavních cílů školy v rámci projektu NatTech Partner je příspěvkovou organizací MSK. Škola patří do skupiny středních škol technického a přírodovědného zaměření s významem pro lokalitu. Vyučuje přes 95 žáků ve všech formách vzdělávání, zejména v oborech technických a přírodovědných (maturitní obory: Strojník požární techniky, Mechanik důlních strojů a zařízení, Mechanik elektrotechnik, Mechanik elektrotechnických instalačních zařízení, učňovské obory: Elektrikář se zaměřením na silnoproud, Elektrikář-důlní provozy, Zámečník, Zámečník důlní provozy, Instalatér, Mechanik opravář motorových vozidel, Truhlář, Jemný mechanik - optik). Ze strany zaměstnavatelů je největší zájem o obor/y vzdělání s výučním listem především v oborech Zámečník, Elektrikář a Truhlář a s maturitní zkouškou v oborech elektro. Při zajištění odborného vzdělávání škola spolupracuje s významnými podniky v regionu, které se specializují v oborech těžebního průmyslu, elektrotechniky, energetiky, strojírenství, např. OKD a.s., VOKD a.s., ČEZ a.s., Befra electronics, s.r.o. Jedním z důvodů k realizaci plánovaných aktivit projektu je nutnost zatraktivnit výuku uvedených oborů pro žáky. Přínosem projektu by měl být kvalitní sbor pedagogických pracovníků, kteří v rámci projektu podpoří své soustavné vzdělávání, a to zejména odborné. Odborní učitelé, kterých na škole působí 3 učitelé strojírenských, elektro a dřevo oborů, musí aktuálně reagovat na potřeby praxe a zařazovat do výuky novinky v oboru, aby mohli své žáky vybavovat odbornými a profesními kompetencemi požadovanými zaměstnavateli. Zařazením do projektu škola podpořila zájem cílové skupiny o přírodovědné a technické vzdělávání, modernizovala laboratoře a odborné učebny pro rozvoj technického vzdělávání, posílila odbornost svých pedagogů a žáků. Škola si stanovila v projektu NatTech následující hlavní cíle: Zatraktivnění výuky technických oborů vzdělávání, tj.: Strojník požární techniky, Mechanik důlních strojů a zařízení, Mechanik elektrotechnik, Mechanik elektrotechnických instalačních zařízení, Elektrikář se zaměřením na silnoproud, Elektrikář-důlní provozy, Zámečník, Zámečník důlní provozy, Instalatér, Mechanik opravář motorových vozidel, Truhlář, Jemný mechanik - optik). Zlepšení materiálního vybavení školy pro praktické i teoretické vyučování. -8-

9 Posílení odborných kompetencí pedagogických pracovníků, kteří absolvují školení a instruktáže k používání nových zařízení zakoupených v rámci projektu ke zkvalitnění odborného vzdělávání žáků. Zapojení odborníků z praxe do výuky žáků k rozšíření a inovacím obsahů školních vzdělávacích programů. Zvýšení zájmu žáků základních a středních škol o technické a přírodovědné vzdělávání. Inovace obsahů vzdělávacích okruhů vzdělávání (ŠVP) zaměřeného na technické a přírodovědné předměty. Metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání v souladu s ŠVP. Navázání užší spolupráce se zaměstnavateli a zajištění těsnější vazby ŠVP na jejich potřeby a požadavky, které tak mohou být lépe implementovány do vzdělávání žáků v oblasti technických a přírodovědných předmětů. V projektu NatTech se škola zaměřila především na tyto výstupy: Nově vybavené učebny Škola v rámci projektu inovovala celkem 3 odborné učebny: Virtuální elektrolaboratoř: V této modernizované učebně bylo do března 215 odučeno celkem 329, výuku absolvovalo 68 žáků. Laboratoř elektrických měření: výuku absolvovalo 56 žáků, odučeno bylo 29 hodin. CNC dílna: odučeno 381 hodin, výuku absolvovalo 5 žáků. Volnočasové aktivity K posílení zájmu žáků školy i žáků základních škol o technické vzdělávání, přiblížení pracovních postupů a odborných znalostí a prohloubení obecně prospěšných technických znalostí se škola zaměřila především na přípravu a realizaci volnočasových aktivit zaměřených na oblasti technického vzdělávání, které škola nabízí. Pedagogové školy připravili pro žáky odborně orientované kroužky s náplní, která by měla zvýšit jejich zájem o technické vzdělávání v zaměstnavateli žádaných oborech. Kroužek elektroniky: Náplň kroužku - Bezpečnost práce v elektrotechnické laboratoři, seznámení se s elektrickými měřicími přístroji; Elektrotechnická schémata - zapojení jednoduchých obvodů na základě schémat, pravidla zapojování měřicích obvodů; Odvození veličin proud, napětí a odpor na základě jejich měření; Řazení -9-

10 odporů: Sériové - vzorec odvodit na základě měření; Paralelní - na základě měření pochopit zmenšení celkového odporu; Ohmův zákon - odvodit vztah na základě měření; Společné vzorové zpracování úlohy pomocí výpočetní techniky; Odvození I. Kirchoffova zákona na základě měření proudů; Odvození II. Kirchoffova zákona na základě měření proudů; Závislost odporu na teplotním porovnání teoretické závislosti naměřené pomocí programu Edison a skutečné naměřené závislosti; Sériové a paralelní řazení zdrojů; Odvození vzorce pro výkon na základě měření; Úraz elektrický proudem, první pomoc; Rozdělení elektroniky jako takové, úskalí analogové a číslicové techniky; Seznámení s RC moduly; Signál jeho tvary a veličiny; Číselné soustavy - hrátky s čísly; Význam dvojkové sousty v elektronice; Propojení RC systému s PC a vysledování signálu; Základní logické funkce základní kámen číslicové techniky; Instruktáž RC SW a jeho komunikace s okolím; Základní logické funkce členy OR, NOR, NOT (realizace a ověření činnosti); Grafický výstup; Základní logické funkce členy AND, NAND (realizace a ověření činnosti); Grafický výstup; Základní logické funkce Nahrazování logických členů, rozvíjení myšlenkových znalostí; Opakování, nápady žáků, volné zapojování, diskuze; Logická funkce minimalizace, realizace a jejich efektivita v praxi pouze náhledová řešení; Kombinační logické obvody sčítačka (zapojení a ověření činnosti), motivační prvek aplikace v procesoru PC; Kombinační logické obvody návrh a realizace logické funkce pro ovládání motoru výtahu; Kombinační logické obvody návrh a realizace logické funkce pro zabezpečovací zařízení; Rozšíření znalosti, výběr úlohy žákem. Kroužek obrábění dřeva: Náplň kroužku - Seznámení s prostředím dílny, bezpečnost práce; Seznámení s truhlářskými pojmy; Rýsování a měření, zadání samostatné práce; Samostatná práce na výrobku; Základy řezání; Samostatná práce na výrobku; Základy vykružování; Samostatná práce na výrobku; Základy hoblování; Samostatná práce na výrobku; Základy vrtání; Samostatná práce na výrobku; Základy pilování a broušení; Samostatná práce na výrobku; Bezpečnost práce při práci na dřevo obráběcích strojích; Základy strojního obrábění; Univerzální dřevoobráběcí stroje a jejich funkce, praktické ukázky; Strojní řezání, frézování; Strojní vrtání a broušení; Strojního obrábění; Základy programování CNC dřevoobráběcích strojů; CNC frézování; Dokončovací práce na výrobku. Kroužek obrábění kovu: Náplň kroužku - Měření - měření poměrové, přímé, druhy měřidel, chyby měření, měření posuvným měřítkem, měření mikrometrem, kalibry; Rýsování - Pomůcky pro rýsování, rýsování plošné, prostorové, bezpečnost práce; Řezání kovů - Princip řezání, nástroje, upínání materiálu, vedení pilového listu, strojní řezání, bezpečnost práce; Pilování rovinné, pilování spojených ploch - Druhy pilníků, pracovní postup, kontroly pilovaných ploch, bezpečnost práce; Stříhání kovů, sekání kovů - Stříhání ruční, nářadí, pomůcky. Strojní stříhání, ovládání stroje. Sekání kovů. Bezpečnost práce; Vrtání, zahlubování - Nástroje pro vrtání, -1-

11 zahlubování, pracovní postupy, upínání, bezpečnost práce; Zhotovení závitů - Závity vnitřní, vnější, nástroje, pracovní postupy, bezpečnost práce; Nýtování - Druhy nýtovaných spojů, druhy nýtů, nářadí a pomůcky pro nýtování, nýtovací kleště, bezpečnost práce; Pájení kovů - Účel pájení, pracovní postupy, druhy pájedel, druhy pájek, příprava materiálu, bezpečnost práce; Svařování - Svařování plamenem, elektrickým obloukem, svařování pod ochrannou vrstvou CO2, základy, bezpečnost práce; Montážní práce - Základy montážních prací, nářadí a pomůcky, demontáž a montáž jednoduchých strojních zařízení. Kroužek strojírenské techniky: Náplň kroužku - Měření a rýsování; Měření poměrové, přímé, druhy měřidel, chyby měření, měření posuvným měřítkem, měření mikrometrem, kalibry; Pomůcky pro rýsování - rýsování plošné, prostorové; Pilování rovinné, pilování spojených ploch - Druhy pilníků, pracovní postup, kontroly pilovaných ploch, bezpečnost práce; Stříhání kovů, sekání kovů - Stříhání ruční, strojní, nářadí, pomůcky; Strojní stříhání, ovládání stroje; Sekání kovů - bezpečnost práce; Řezání ruční pilkou, řezání strojní pila rámová, strojní pila pásová; Vrtání, zahlubování - Stroje a nástroje pro vrtání, zahlubování, pracovní postupy, upínání, bezpečnost práce; Zhotovení závitů - Závity vnitřní, vnější, nástroje, pracovní postupy, bezpečnost práce; Nýtování a broušení kovů - Druhy nýtovaných spojů, druhy nýtů, nářadí a pomůcky pro nýtování, nýtovací kleště, bezpečnost práce; Broušení sekáčů, vrtáků, práce s úhlovou bruskou, bezpečnost práce; Soustružení - Části stroje, upínání nástrojů, materiálů, základní pracovní postupy, ovládání stroje, bezpečnost práce; Frézování - Části stroje, upínání nástrojů, materiálů, základní pracovní postupy, ovládání stroje, bezpečnost práce; Práce na CNC strojích 4 hodiny; Montážní práce; Základy montážních prací, nářadí a pomůcky, demontáž a montáž jednoduchých strojních zařízení. Modelářský kroužek Náplň kroužku - Seznámení s prostory SŠTaS, dílnami a náplní kroužku; Základní pojmy a techniky při zpracování a výrobě papírových modelů; Výroba papírových modelů automobilů, autobusů ; Výroba krajiny a staveb obklopující závodní dráhu; Práce s funkčními modely automobilů, základy aerodynamiky; Modely letadel (házedel) z balsy; Modelování předmětů v programu SolidWorks; Programování v programu SolidCam; CNC frézování. -11-

12 Cíle projektu a jeho přínos pro cílovou skupinu Zhodnocení naplnění plánovaných cílů školy Výše uvedených cílů projektu bylo dosaženo prostřednictvím realizace povinných a doplňkových aktivit realizovaných školou, nebo příjemcem dotace Moravskoslezským krajem. Cíle byly zaměřeny na naplňování kurikulární reformy v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání (výukou v cizích jazycích ve školách v rámci výuky technických předmětů byla realizována výuka metodou CLIL. Navázáním a rozšiřováním spolupráce institucí počátečního vzdělávání s VŠ, s aktéry na trhu práce bylo dosaženo užších vazeb na potřeby zaměstnavatelů. V rámci projektu NatTech byly inovovány laboratoře a dílny: 1 odborná dílna (CNC dílna) a 2 laboratoře (virtuální laboratoř, laboratoř elektrického měření), do kterých bylo zakoupeno speciální vybavení pro výuku odborných předmětů. V nově modernizovaných učebnách byla realizována výuka 126 žáků naší školy dle potřeb příslušných ŠVP a 112 žáků ze 4 spolupracujících základních škol v rámci sdílení učeben dle příslušného ŠVP ZŠ. Tyto výukové prostory byly využívány také k zajištění aktivit 4 kroužků (Kroužek elektroniky, Kroužek strojírenské techniky, Modelářský kroužek, Kroužek obrábění dřeva) v rámci mimoškolního vyučování v návaznosti na příslušné ŠVP pro žáky naší školy a 4 kroužků (Kroužek elektroniky, Kroužek strojírenské techniky, Modelářský kroužek, Kroužek obrábění dřeva) pro žáky spolupracujících základních škol v souladu se ŠVP ZŠ. K zajištění vyšší kvality výuky byli vybraní pedagogičtí pracovníci naší školy proškoleni k využití některých zakoupených zařízení a prošli také metodickým vzdělávání organizovaným příjemcem dotace v rámci KA A-2-2. Škola realizovala v rámci projektu NatTech a 1 klíčových aktivit a zapojila se také do 2 klíčových aktivit realizovaných příjemcem dotace MSK a 3 aktivit realizovaných jinými partnerskými školami. Výstupy s těchto aktivit budou využity následujícím způsobem. -12-

13 Přínos pro podpořené osoby, tj. žáky základních a středních škol Žáci školy i žáci spolupracujících škol získali v rámci realizace projektových aktivit nové poznatky, ověřili si již známé vědomosti a dovednosti při absolvování různých kroužků, seminářů, exkurzí, provozní praxe a dalších aktivitách. Poznatky žáků: Zlepšení technických dovedností, propracování jemné motoriky, zvýšený zájem o technický obor, zjednodušení rozhodnutí při volbě budoucího studia. Poznatky pedagogických pracovníků: Již na základních školách je nutno znovu zavedení výuky dílenských prací, práce se dřevem, kovem a jiným materiálem. -13-

14 Modernizované či nově vybudované učebny, dílny a laboratoře i vybavení, které si škola v rámci projektu pořídila, byly plně začleněny do struktury učeben a využity nejen při naplňování plánovaných projektových aktivit, což přispívá ke zvyšování kvality vzdělávání žáků dle příslušných ŠVP. Efektivní využití projektových finančních prostředků dokládá vysoký počet hodin odučených v modernizovaných nebo nově vybudovaných učebnách s moderními výukovými prostředky v návaznosti na požadavky příslušných ŠVP. o Virtuální laboratoř: 329 odučených hodin v rámci výuky 68 žáků SŠ; 22 hodin v rámci organizace mimoškolních aktivit pro 68 žáků SŠ; 6 hodin v rámci sdílení vybudovaných a modernizovaných učeben pro 8 žáků spolupracujících základních škol. o Laboratoř elektrických měření: 29 odučených hodin v rámci výuky 56 žáků SŠ; 2 hodin v rámci organizace mimoškolních aktivit pro 11 žáků SŠ; 14 hodin v rámci sdílení vybudovaných a modernizovaných učeben pro 8 žáků spolupracujících základních škol. o CNC dílna: 381 odučených hodin v rámci výuky 5 žáků SŠ; 3 hodin v rámci organizace mimoškolních aktivit pro 17 žáků SŠ; 4 hodin v rámci sdílení vybudovaných a modernizovaných učeben pro 8 žáků spolupracujících základních škol. Z evaluačních dotazníků, které byly po skončení jednotlivých programů podpory žáky vyplněny vyplývá, že pro ně byly aktivity projektu jednoznačně přínosem. -14-

15 Žáci základních škol se mohli prostřednictvím návštěv Světa techniky a různých jiných expozic, výstav a seminářů seznámit s mnoha zajímavostmi z oblasti techniky a přírodovědných jevů, které posilují jejich kompetence dle ŠVP ZŠ. Žáci ZŠ se mohli prostřednictvím různě koncipovaných projektových aktivit seznámit blíže také s pracovním prostředím ve firmách, s podmínkami na vysokých školách apod. Žáci ZŠ měli možnost zapojit se do kroužků s odbornou tématikou zaměřenou na podporu technického a přírodovědného vzdělávání organizovaných naší školou, absolvovat exkurze a semináře navazující na činnost těchto kroužků a rozšířit si tak poznatky v rozsahu ŠVP ZŠ. Žáci ZŠ mohli sdílet s našimi žáky vybavení v moderních odborných učebnách naší školy a naučit se s ním případně i pracovat, což je více motivovalo pro volbu střední školy a zaměření oboru vzdělávání, který by chtěli dále studovat. Navázaná spolupráce s partnerskými základními školami byla přínosem nejen pro žáky těchto škol, ale také pro žáky naší školy, kteří při zajištění některých aktivit spolupracovali na pozici průvodců, rádců apod. Byly vytvořeny úzké vazby na pedagogické pracovníky základních škol, se kterými škola při realizaci projektových aktivit spolupracovala, což přispělo nejen k výměně zkušeností a příkladů dobré praxe, ale projeví se určitě i při spolupráci v rámci náborů žáků do technických a přírodovědně orientovaných oborů, které škola nabízí. Tito žáci budou pro výběr střední školy a oboru lépe motivovaní a poučeni. Užší spolupráce škol se zaměstnavateli: o o o Firmy, které byly do projektových aktivit zapojeny, přiblížily žákům svět práce a ti se mohli seznámit se stroji a zařízením pro konkrétní výrobu, což přispělo k obohacení a prohloubení jejich znalostí, dovedností a poznatků získaných v rámci ŠVP ZŠ. Oboustranná výměna zkušeností a poznatků získaných při organizaci a zajišťování vzdělávacích aktivit pro žáky je přínosem nejen pro pedagogy, ale i pro zaměstnavatele, kteří tak mohou lépe poznat vzdělávací problémy, které pedagogové při své didaktickém působení na žáky řeší i porozumět takto motivaci mládeže při volbě další vzdělávací cesty. Pedagogové získávají více poznatků ze světa práce a mohou se zaměřit na takové vzdělávací oblasti v rámci ŠVP, které vyžaduje současná praxe, a odpovídají -15-

16 vývojovým trendům v oborech, což přispívá ke zkvalitnění vzdělávání a přípravy žáků pro život. Vyšší úroveň přípravy a odborného vzdělávání žáků: o o Žáci vlastní i z jiných škol se stejnou nebo příbuznou oborovou nabídkou (tj. Ž SŠ), kteří absolvovali konkrétní vzdělávací aktivity projektu (výuku, odborné praxe, kroužky, semináře, exkurze apod.) dosahují lepší studijní výsledky, lépe zvládají požadavky stanovené ŠVP, tj. mají více upevněné a rozvinuté příslušné odborné kompetence, Atraktivnější podmínky pro výuku, vzhledem k moderním nově vybudovaných nebo inovovaným učebnám a kvalitním učebním pomůckám, které si škola v rámci projektu pořídila, přispěli k vyšší úrovni zpracování poznatků dle příslušného ŠVP, což by se mělo projevit na úrovních výstupů. Zvýšení zájmu žáků o obor, který studují: o Atraktivnější obsah vzdělávání - témata zařazená do projektových aktivit v rámci teoretického, praktického i mimoškolního vyučování v návaznosti na příslušné ŠVP byla volena tak, aby vhodně doplňovala vzdělávací okruhy školních vzdělávacích programů a přispěla tak ke zkvalitnění a rozšíření žákovských kompetencí. Zkvalitnění výukových strategií a obsahů vzdělávání a jejich přiblížení potřebám praxe: o o o Požadovaný vzdělávací obsah příslušných ŠVP byl vyučujícími i lektory žákům předkládán atraktivní formou s podporou moderní didaktické techniky zakoupené v rámci projektu NatTech i v rámci jiných projektů, které škola realizovala Inovací obsahu vzdělávání příslušných ŠVP byly žákům předkládány takové odborné informace a postupy, aby získali a lépe si upevnili požadované kompetence. Zkvalitnění obsahů vzdělávání i podmínek vzdělávání v souladu a v návaznosti na příslušný ŠVP vede k tomu, že žáci jsou tudíž lépe uplatnitelní na trhu práce, jelikož budou schopni lépe reagovat na požadavky zaměstnavatelů atd. Zvýšení šancí absolventů školy na uplatnění na trhu práce: o Zařazením provozních praxí žáci získali co nejvíce podnětů a poznatků k ucelenější a přesnější představě o daném oboru, požadavcích na něj a náplni pracovníků. -16-

17 o Rozsah činností v rámci projektu byl volen tak, aby výuka dle ŠVP byla vhodně doplněna a podporována odbornými exkurzemi, návštěvami vhodných podniků, což žáky inspirovalo k volbě konkrétního zaměření výběru školy, kterou chtějí studovat nebo zaměstnání, které by chtěli po absolvování školy vykonávat. -17-

18 Přínos pro podpořené osoby pedagogické pracovníky Škola získala v rámci aktivit projektu mnohé zkušenost a poznatky, které byly velkým přínosem nejen pro pedagogické pracovníky - členy realizačního týmu projektu NatTech, ale i pro ostatní pedagogické pracovníky školy, kteří měli možnost se průběžně s aktivitami projektu seznamovat. -18-

19 Pedagogičtí pracovníci získali nové poznatky, cenné zkušenosti a ověřili si své znalosti v rámci odborných a metodických školení, což přispěje k naplňování požadavků praxe v návaznosti na příslušný ŠVP. V rámci spolupráce se zaměstnavateli a organizace společných aktivit projektu získali pedagogičtí pracovníci množství materiálů, které budou využívat při své pedagogické práci s žáky. Byly vytvořeny úzké vazby na pedagogické pracovníky základních škol, se kterými škola při realizaci projektových aktivit spolupracovala, což přispělo nejen k výměně zkušeností a příkladů dobré praxe, ale projeví se určitě také při další spolupráci s těmito školami, především při náborech žáků do technických a přírodovědně orientovaných oborů, které naše škola nabízí. Žáci základních škol, kteří prošli některou ze vzdělávacích aktivit projektu v návaznosti na ŠVP ZŠ získali základní informace o daných oborech vzdělávání a pokud si tento obor vyberou, lze očekávat jejich aktivnější přístup ke studiu a vyšší zájem o obor. -19-

20 Přínos pro podpořené osoby poskytovatele služeb Osoby zapojené do realizačního týmu projektu NatTech získaly v rámci přípravy a realizace aktivit projektu bohaté a cenné zkušenosti a poznatky, které využijí při své další pedagogické činnosti a především při zajištění udržitelnosti podpořených aktivit. -2-

21 Další přínosy: Pedagogičtí pracovníci zapojeni do aktivit projektu získali množství zkušeností nejen při přípravě a organizaci vzdělávacích aktivit, ale také při jejich samotné realizaci. Ověřili si své organizační schopnosti, vytvořili týmy schopné kooperace a užší součinnosti. Získané zkušenosti a poznatky budou členové realizačního týmu moci využít také při přípravě a realizaci dalších školních projektů navazujících na příslušné ŠVP, případně při zapojení do jiných individuálních projektů v roli partnera. Způsob jakým byly jednotlivé cíle zajišťovány a dosaženy (příprava, realizace, evaluace) Při přípravě a realizaci jednotlivých klíčových aktivit projektu škola využívala nejen vlastní zkušenosti realizačního týmu školy, ale také poznatky a zkušenosti dalších partnerů projektu získané v rámci aktivit zaměřených na výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe. Členové realizačního týmu se dále řídili stanovenou dokumentací pro realizaci projektů podpořených z ESF a metodickými pokyny příjemce dotace hlavního partnera. K vybudování nových odborných učeben, laboratoří a dílen škola postupně připravovala zadávací dokumentaci a vyhlašovala veřejná řízení. K zajištění kvalitnějších materiálně technických podmínek pro výuku žáků v daných oborech vzdělávání dle ŠVP byly v rámci výběrových řízení pořizovány také moderní výukové prostředky a vybavení pro učebny, laboratoře a dílny, které lépe vyhovuje současným výukovým potřebám. K využití a práci s novým zařízením a vybaveních, které bylo v rámci projektu pořízeno, byla pro učitele odborných předmětů a učitelé praktického vyučování zajištěna speciální školení a instruktáže, což přispělo k rychlejší implementaci nových didaktických prostředků do výuky dle stávajících i inovovaných ŠVP. K zajištění kvalitnějšího odborného vzdělávání bylo příjemcem dotace MSK zajištěno také metodické vzdělávání k inovacím ve vyučování a implementaci moderních didaktických strategií v návaznosti na požadavky příslušného ŠVP. Moderní výukové formy byly do výuky žáků zařazeny tak, aby výuka byla pro žáky atraktivnější a ti si tak mohli lépe a trvaleji osvojovat a upevňovat nové poznatky a získávat požadované kompetence v souladu a v návaznosti na příslušný ŠVP. -21-

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář-silnoproud od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář-silnoproud Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Kompletní ŠVP. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm školní vzdělávací program Autoelektrikář 26-57-H/01 Autoelektrikář Kompletní ŠVP Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 26-57-H/01 Autoelektrikář 1 Identifikační údaje

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Mechanik elektrotechnik od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: Mechanik elektrotechnik denní

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti CZ.4.1.3/3.1.15.2 VHLP1D Název žadatele Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková Název projektu

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

ŠVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje - sdělovací a zabezpečovací

ŠVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje - sdělovací a zabezpečovací školní vzdělávací program 047/2012 Elektromechanik pro zařízení a přístroje - sdělovací a zabezpečovací technika Sdělovací a ŠVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje - sdělovací a zabezpečovací technika

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více