STUDIJNÍ TEXT PRO FJFI ČVUT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ TEXT PRO FJFI ČVUT"

Transkript

1 TEORIE PLAZMATU STUDIJNÍ TEXT PRO FJFI ČVUT PETR KULHÁNEK PRAHA 8 FJFI ČVUT

2 PŘEDMLUVA O plazmatu se často hovoří jako o čtvrtém skupenství hmoty A je to oprávněné, protože vlastnosti plazmatu jsou velmi odlišné od vlastností plynů a kapalin Především zde hraje roli přítomnost volných nosičů náboje, které mohou reagovat na elektrická a magnetická pole a vzájemná interakce nábojů vede ke vzniku globálních kolektivních polí Chování plazmatu je tak především ovlivněno elektrickými a magnetickými poli Ve vesmíru je 99% veškeré hmoty ionizováno a nachází se ve formě plazmatu Plazmatem je tvořeno nitro i obálky hvězd, mlhoviny, výtrysky, atd Na Zemi se s plazmatem setkáme v kanálech blesků, v ionosféře, v podobě slunečního větru, který neustále atakuje magnetické pole Země, a samozřejmě plazma nalezneme v laboratořích výzkumných ústavů Plazma je charakteristické lineárními a plošnými útvary (pinči a stěnami) drženými vlastním magnetickým polem, které vzniká protékajícím proudem Nabité částice mohou jednak rotovat kolem magnetických silokřivek a jednak driftovat napříč magnetickému a nějakému dalšímu poli V oblastech intenzivnějšího magnetického pole se mohou odrážet, takový jev nazýváme magnetické zrcadlo V plazmatu existuje neuvěřitelné množství modů různých nízkofrekvenčních i vysokofrekvenčních vln Šíření zvukových i elektromagnetických vln přítomnost plazmatu velmi výrazně ovlivní Pro plazma je charakteristická řada nestabilit, se kterými se dlouhá léta potýkají konstruktéři termojaderných reaktorů Neméně zajímavé jsou nelineární jevy v plazmatu Z široké škály jevů v plazmatu se některými z nich budeme zabývat v tomto sylabu U takto obsažné problematiky půjde vždy jen o úzký výběr silně ovlivněný autorem Proto by text měl být především úvodem k dalšímu samostatnému studiu Přeji čtenářům rychlé pochopení probíraných jevů, v případě nejasností mě kontaktujte, neboť nemusí jít o chybu vaší úvahy, ale o chybu v textu nebo závadu v mé hlavě Části textu vznikaly od roku na půdě FEL ČVUT jako sylabus pro doktorské studenty, podnebí na FEL ale nebylo teorii příliš nakloněno V říjnu 7 jsem začal přednášet Teorii plazmatu na FJFI a text průběžně sestavovat z minulých i nových textů podle osnov této nové přednášky Ještě dvě technické poznámky na závěr 1) V textu je frekvencí dějů automaticky myšlena úhlová frekvence, která je součástí relativistického čtyřvektoru a je snadno transformovatelná do jiné souřadnicové soustavy ) V textu platí sčítací konvence pro indexy psané latinkou (i, j, k, ) Neplatí pro řecké indexy popisující druh částic v plazmatu Pokud bylo třeba psát index do horní části symbolu, je umístěný v závorce, aby se odlišil od mocniny Šikmo jsou sázeny proměnné, do kterých lze dosadit Základním řezem jsou sázeny symboly, do kterých nelze dosadit (zkratky, číselné hodnoty, jednotky) Vektory a tenzory jsou sázeny tučným řezem písma Tam, kde by čtenář mohl být zmaten, je pro jistotu nad symbolem vektoru umístěna šipka Aktuální verzi sylabu naleznete na adrese: 1 7, Petr Kulhánek wwwaldebarancz

3 OBSAH TEORIE PLAZMATU I (ÚVOD DO FYZIKY PLAZMATU) 6 1 POHYBY NABITÝCH ČÁSTIC 6 11 NERELATIVISTICKÉ POHYBY Lagrangeova a Hamiltonova funkce 6 11 Pohyb v elektrickém poli, optická analogie Pohyb v homogenním magnetickém poli Pohyb ve zkřížených polích 1 1 RELATIVISTICKÉ POHYBY Lagrangeova a Hamiltonova funkce 13 1 Pohyb v homogenním elektrickém poli ADIABATICKÉ PŘIBLÍŽENÍ První adiabatický invariant Pohyb gyračního středu Síla µ B Driftová rovnice 135 Drifty 1 14 POHYBY VE SPECIÁLNÍCH KONFIGURACÍCH Magnetické zrcadlo 3 14 Druhý adiabatický invariant, Fermiho mechanizmus Magnetický dipól Elektrický a magnetický monopól Tokamak Plazmové vlákno, souvislost s tekutinovým modelem 31 STATISTICKÝ PŘÍSTUP NEROVNOVÁŽNÁ STATISTIKA 33 1 BOLTZMANNOVA ROVNICE Různé varianty Boltzmannovy rovnice 33 1 Boltzmannův srážkový člen Rovnice přenosu (momentová rovnice) 39 PŘECHOD OD STATISTIKY KE KONTINUU 4 1 Nultý moment (zachování hmoty, náboje a počtu částic) částicová část 4 Nultý moment polní část 43 3 První moment (zachování hybnosti) částicová část 43 4 První moment (zachování hybnosti) polní část 45 5 Druhý moment (zachování energie) částicová část 47 6 Druhý moment (zachování energie) polní část 47 3 JEDNODUCHÉ TRANSPORTNÍ JEVY Transport náboje (Ohmův zákon) 49 3 Transport částic (Fickův zákon) Transport tepla (Fourierův zákon) 5 34 Ambipolární difúze Difúze v magnetickém poli Produkce entropie, Onsagerovy relace reciprocity 56 4 COULOMBICKÁ INTERAKCE Debyeova stínící vzdálenost 58 4 Coulombický rozptyl (Rutherfordova formule) Fokkerova-Planckova rovnice Rosenbluthovy potenciály Brzděná a ubíhající testovací částice Relaxační časy a srážkové frekvence 7

4 3 TEKUTINOVÝ PŘÍSTUP MAGNETOHYDRODYNAMIKA ODVOZENÍ ROVNIC NERELATIVISTICKÉ MAGNETOHYDRODYNAMIKY Rovnice pro magnetické pole a vektorový potenciál Rovnice pro hustotu Rovnice pro rychlost Uzavření soustavy 86 3 VYBRANÉ JEVY Z MAGNETOHYDRODYNAMIKY Hartmannovo řešení 88 3 Vlny konečné amplitudy 9 33 Helicita 9 34 Přepojení magnetických silokřivek Tekutinové dynamo NĚKTERÉ ROVNOVÁŽNÉ KONFIGURACE V PLAZMATU Rovnováha v plazmatu Proudové vlákno (pinč) Proudová stěna Dvojvrstva Rázové vlny 118 TEORIE PLAZMATU II (VLNY A NESTABILITY) 1 4 LINEÁRNÍ VLNY V PLAZMATU 1 41 ZÁKLADNÍ POJMY Vlnění 1 41 Rozměrová analýza (vlny na hluboké vodě) Lineární teorie (elektromagnetické vlny) Nelineární teorie (zvukové vlny) Další příklady (Jeansovo kritérium, vlnová, KG a telegrafní rovnice) 13 4 PLAZMOVÉ OSCILACE A VLNY Odvození disperzní relace Plazmové oscilace Plazmové vlny Iontové vlny Další vlivy MAGNETOAKUSTICKÉ VLNY Odvození disperzní relace Vlnoplochy magnetoakustických vln Směry vektorů v magnetoakustických vlnách ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY Odvození disperzní relace Komplex elektromagnetických vln, CMA diagram Stixovy koeficienty Faradayova rotace Hvizdy (whistlers) Tenzor permitivity pro elektromagnetické vlny v plazmatu 16 5 NĚKTERÉ NESTABILITY V PLAZMATU NEOMEZENÉ CHLADNÉ PLAZMA Základní pojmy Vícesvazková nestabilita Dva symetrické svazky Nestabilita typu svazek-plazma Další nestability (driftová, Weibelova) 168

5 5 PLAZMA S HRANICÍ Základní vztahy Navazování vektorových a skalárních polí na hranici Nestability plazmového vlákna Rayleighova-Taylorova nestabilita Kelvinova-Helmholtzova nestabilita Další nestability REZISTIVNÍ NESTABILITY Základní vztahy Ostrůvková (tearing) nestabilita Řízené rezistivní nestability Tokamakové nestability MIKRONESTABILITY Základní vztahy Landauův útlum na elektronech Landauův útlum na iontech Bernsteinovy mody Parametrické nestability Modulační nestability 193 DODATEK A UŽITEČNÉ VZTAHY 194 A1 Některé integrály a řady 194 A Vektorový součin a některé vektorové identity 195 A3 Základní vztahy z komplexní analýzy 196 A4 Některé speciální funkce 197 A5 Výpočet Rosenbluthových potenciálů pro Maxwellovo rozdělení rychlostí 1 DODATEK B ZOBECNĚNÉ FUNKCE 3 B1 Diracova distribuce 3 B Konvoluce 5 B3 Greenův operátor a Greenova funkce 6 DODATEK C KŘIVOČARÉ SOUŘADNICE, KŘIVKOVÉ, PLOŠNÉ A OBJEMOVÉ INTEGRÁLY 8 C1 Křivočaré souřadnice 8 C Křivkové, plošné a objemové integrály 9 DODATEK D PŘEHLED VZTAHŮ A DEFINIC Z PLAZMATU 1 D1 Základní vztahy 1 D Bezrozměrné charakteristiky plazmatu 1 D3 Potenciály elektromagnetického pole 13 DODATEK E MULTIPÓLOVÝ ROZVOJ 15 E1 Rozvoj potenciálu elektrického pole 15 E Rozvoj potenciálu magnetického pole 15 REJSTŘÍK NĚKTERÝCH FYZIKŮ A MATEMATIKŮ ZMÍNĚNÝCH V TEXTU 16 LITERATURA 1

6 Pohyby nabitých částic TEORIE PLAZMATU I (ÚVOD DO FYZIKY PLAZMATU) Předtím, než se pustíte do studia teorie plazmatu, měli byste se seznámit se základy teoretické mechaniky [1], umět něco málo z kvantové teorie [], termodynamiky a statistické fyziky [3] a základů teorie elektromagnetického pole [16] Nejvíce budete potřebovat Lagrangeovy a Hamiltonovy rovnice a základy rovnovážné statistické fyziky V první části teorie plazmatu se budeme zabývat nejprve pohyby jednotlivých částic, poté statistickým přístupem k plazmatu a nakonec plazmatem jako vodivou tekutinou Druhá část (Teorie plazmatu II) bude věnována vlnám a nestabilitám v plazmatu V třetí části (Teorie plazmatu III) se budeme věnovat záření plazmatu a solitonům 1 POHYBY NABITÝCH ČÁSTIC V celé této kapitole budeme počítat pohyby částic ve vnějších, předem daných polích Předpokládáme tedy, že 1 částice vzájemně neinteragují, vlastní pole částic jsou zanedbatelná Elektrická a magnetická pole můžeme popsat buď elektrickou intenzitou E a magnetickou indukcí B nebo za pomoci čtyřpotenciálu (φ, A) Převodní vztahy jsou A φ E = t x Zde předpokládáme, že φ(t, x) a A(t, x) jsou předem dané funkce, (11) B = rot A (1) 11 Nerelativistické pohyby 111 Lagrangeova a Hamiltonova funkce Problematika pohybu nabitých částic v elektromagnetických polích je dána Lagrangeovou funkcí L= Lčástice + Lint + Lpole (13) V našem přiblížení jsou pole pevně dána a nebudeme je počítat, proto je polní část Lagrangeovy funkce nulová Pokud budeme uvažovat jen elektrické pole, které je potenciální, bude Lagrangeova funkce dána vztahem 1 L= mv Qφ (14) Tvar je shodný s klasickou mechanikou [1], kde je Lagrangeova funkce dána rozdílem kinetické a potenciální energie L = T V Kinetická energie představuje Lagrangeovu funkci volné částice L částice a potenciální energie Lagrangeovu funkci interakce s elektrickým polem L int V přítomnosti magnetického pole, které není potenciální, musí mít interakční lagranžián další člen Ten bude nějakou funkcí čtyřvektoru toku náboje pro jedinou částici (charakterizuje částice) a čtyřvektoru potenciálů pole (charakterizuje pole): 6 j cρq cqδ( x x) φ/ c = = ; A = j Qvδ ( x x) A µ µ

7 Pohyby nabitých částic Lagrangeova funkce by měla být skalárem, jedinou kombinací připadající v úvahu je tedy veličina úměrná skalárnímu součinu obou čtyřvektorů integrovanému přes objem (bez integrace přes objem bychom dostali veličinu úměrnou hustotě Lagrangeovy funkce): ( ) ( ) 3 3 j A d x = Qφ+ QA v δ( x x) d x = Qφ+ QA v Z uvedeného vztahu je již jasná chybějící část ve vztahu (14), správná Lagrangeova funkce pro nerelativistický pohyb částic v elektrickém a magnetickém poli bude 1 L= mv Qφ + QA v Standardními postupy určíme zobecněnou hybnost, zobecněnou energii a po vyloučení rychlosti z obou vztahů Hamiltonovu funkci Všechny důležité vztahy jsou: 1 L= mv Qφ + QA v, (15) L p = m v + Q A, (16) v L 1 E = v L= mv + Qφ, (17) v ( p Q A) H = + Qφ (18) m Pozn 1: Energii budeme v této kapitole značit E, abychom ji odlišili od intenzity elektrického pole E Pozn : Zobecněná hybnost není součinem hmotnosti a rychlosti jako v klasické mechanice! Pozn 3: Energie nezávisí na A, magnetické pole totiž nemění energii, ale jen směr rychlosti Ukažme, že příslušné Lagrangeovy rovnice jsou totožné s Lorentzovou rovnicí pro pohyb nabité částice Ve složkách máme 1 L= mvv j j Qφ (, t x) + QAj(, t x) v j ; d L L =, dt vi xi d φ Aj ( m vi + QA i) + Q Q vj =, dt xi xi d A dx i Ai j φ Aj ( m vi) + Q + Q + Q Q vj =, dt x dt x x j i i d Ai φ Aj Ai ( m vi) = Q + vj dt x i xi x j Poslední část v hranaté závorce lze upravit pomocí Levi-Civitova tenzoru do tvaru (A18) d A φ d ( mv) = Q + rot ( m ) = Q[ + ], dt v A v E v B x dt což je známá Lorentzova pohybová rovnice 7

8 Pohyby nabitých částic 11 Pohyb v elektrickém poli, optická analogie Pokud se nabitá částice pohybuje jen v homogenním elektrickém poli, nelze situaci řešit nerelativisticky Elektrické pole by částici urychlovalo nade všechny meze, což je v rozporu se speciální relativitou Můžeme ale řešit situaci, kdy je elektrické pole nenulové jen v malé oblasti prostoru, například v nějaké stěně Idealizovaným případem je rázová vlna se skokem elektrického potenciálu (tzv dvojvrstva, podrobněji viz kapitola 334) V obou polorovinách je potenciál konstantní a tedy elektrické pole nulové Nabitá částice se proto pohybuje rovnoměrně přímočaře K jedinému urychlení dochází na rozhraní, a to ve směru osy x Složka rychlosti ve směru osy y se nemění, žádné pole v tomto směru nepůsobí Tečná složka rychlosti je proto spojitá v sinα = v sinα (19) 1 1 Při pohybu nabité částice se bude zachovávat energie (17): 1 mv1 + Qφ 1 1 = mv + Qφ = E (11) Pokud z posledního vztahu vypočteme rychlosti a dosadíme do (19), dostaneme sinα E Qφ Qφ Qφ φ φ U = = = = sinα E Qφ Qφ Qφ φ φ U (111) Uvedenému vztahu se říká optická analogie pohybu částice v elektrickém poli Svým tvarem připomíná Snellův zákon lomu 113 Pohyb v homogenním magnetickém poli 8 E = B = (,, ) (,, B) počáteční podmínky: x() = (,,), p() = (, v,) m φ = A = ( B y,, ) A = (, B x, ), nebo nebo A = 1 ( B y, B x, ) Hodnota vektorového potenciálu A plyne ze vztahu (1) Pro vektorový potenciál A budeme používat druhé z uvedených možných vyjádření Potenciály elektrických a magnetických polí pro typické konfigurace naleznete v dodatku D3 Zobecněná hybnost je v našem případě dána vztahem p = mv + QA Pro Hamiltonovu funkci platí

9 Pohyby nabitých částic x + y + z ( p Q A) p ( p QBx) p H = + Qφ = m m a Hamiltonovy rovnice jsou H p x x = =, (11) p m Z rovnic (116), (117) máme ihned py() t = py() = mv, p () t = p () = x H p y QBx y = =, (113) p m y H p z = = z, (114) p m z H QB( py QBx) p x = =, (115) x m z H p y = =, (116) y H p z = = (117) z Tyto výrazy spolu s p x vyjádřeným z (11) dosadíme do (115) a získáme tak rovnici z QB QBv x+ x = m m pro proměnnou x Po jejím vyřešení (je součtem homogenního a partikulárního) známe závislost x(t) a můžeme již přímo integrovat rovnice (113), (114) Výsledné řešení má tvar x() t = RL RLcos ωct, yt () = RLsin ωct, (118) zt () =, kde jsme označili mv QB RL ; ωc (119) QB m tzv Larmorův poloměr R L a cyklotronní frekvenci ω c Trajektorii získáme vyloučením času z (118): ( x R ) y R + = (1) L L Vidíme, že pohyb se děje po kružnici s poloměrem R L a se středem S = [ R L, ] Magnetické pole nepůsobí na pohyb částice ve směru podél pole Kolmo na směr pole působí Lorentzova síla, která zakřivuje trajektorii částice na kružnici Při nenulové počáteční 9

10 Pohyby nabitých částic rychlosti v z () je pohyb částice složen z rovnoměrného přímočarého pohybu podél pole a Larmorovy rotace (tzv gyrace), tím vzniká pohyb po šroubovici Samotné elektrické pole naopak nepůsobí na pohyb částice napříč pole (v nerelativistickém případě) nebo jen velmi málo (v relativistickém případě) Ve směru pole dochází k urychlování Poznámka : Výpočet Larmorovského pohybu lze také provést přímo z Lorentzovy pohybové rovnice m r = Qr B Složka z opět vede na volný pohyb Ve složce x a y dostáváme QB x = By, (11) m QB y = Bx (1) m Obě rovnice je možné řešit různými způsoby Asi nejrychleji k cíli vede postup Landauův postup: druhou rovnici přenásobíme komplexní jednotkou a sečteme s první Kombinaci QB/m označíme jako cyklotronní frekvenci: x + iy = iω B( x + iy ) (13) Nyní stačí zavést komplexní proměnnou ξ x + iy a řešit jednoduchou rovnici c ξ = iω B ξ (14) v komplexním oboru Po nalezení integračních konstant získáme řešení pro x a y oddělením reálné a imaginární části řešení c 114 Pohyb ve zkřížených polích Řešme nyní pohyb v homogenním magnetickém poli a na něho kolmém poli elektrickém: E = ( E,,) φ = Ex, A = ( B y,,) nebo B = (,, B) A = (, B x,) nebo A = 1 ( B y, B x,) počáteční podmínky: x() = (,,), p() = (,,) 1

11 Pohyby nabitých částic Nabitou částici vložíme do počátku souřadnicové soustavy s nulovou rychlostí Pro vektorový potenciál A budeme používat druhé z uvedených možných vyjádření Zobecněná hybnost je opět p = mv + QA Pro Hamiltonovu funkci platí x + y + z ( p QA) p ( p QBx) p H = + Qφ = QEx m m a Hamiltonovy rovnice jsou H p x x = =, (15) p m x H p y QBx y = =, (16) p m y H p z = = z, (17) p m z H QB( py QBx) p x = = + QE, (18) x m H p y = =, (19) y H p z = = (13) z Postupem zcela analogickým předešlému příkladu získáme řešení x() t = RD RDcos ωct, yt () = RDsin ωct v Dt, (131) zt () =, kde jsme označili QB E mv ω D c ; v D ; RD (13) m B QB tzv cyklotronní frekvenci ω c, driftovou rychlost v D a driftový poloměr R D Rovnice trajektorie má po částečném vyloučení času z rovnic (131) tvar ( ) x R + y+ t = R ( v ) (133) D D D Jde tedy o pohyb po kružnici s poloměrem R D, jejíž střed S = [R D, v D t] se pohybuje konstantní driftovou rychlostí v D kolmo na elektrické i magnetické pole Pro nulovou počáteční rychlost platí vztah plynoucí okamžitě z definic (13) v = ω R (134) D c D a výsledná křivka (133) se nazývá cykloida Pro nenulovou počáteční rychlost již neplatí (134) a pohyb probíhá po obecnější křivce, tzv trochoidě: 11

12 Pohyby nabitých částic kde se driftový poloměr změnil na R x() t = R R cos ω t, D D c yt () = R sin ω t v t, zt () = v t, m QB D c D z D = x + y + D (135) v ( v v ) (136) Pro v z = se pohyb opět děje po kružnici s pohybujícím se středem S [ R t ] Q > mají trochoidy tvar: =, v Pro D D V bodech trajektorie 1,, 3 má částice různou potenciální energii φ = Ex φ > φ > φ a vzhledem k zákonu zachování energie i různou rychlost const mv Qφ v 1 3 a tím i různý Larmorův poloměr: R m v = R < R < R QB L L1 L L 3 Trochoidální trajektorii částice lze tedy interpretovat jako pohyb po kružnici s proměnným poloměrem Na následujícím obrázku jsou typické stopy nabitých částic v mlžné komoře 1

13 Pohyby nabitých částic 1 Relativistické pohyby 11 Lagrangeova a Hamiltonova funkce V Lagrangeově funkci (15) je správně relativisticky zapsána interakční část Lagrangeova funkce pro volnou částici ale není ve shodě se speciální relativitou; ta by měla být nějakou funkcí relativistického invariantu v ds c dt + dx + dy + dz = c dt 1 c Je zřejmé, že by mělo být Ldt ds = c 1 v / c dt, tj Lčástice = α 1 v / c Koeficient úměrnosti α určíme tak, aby v limitě malých rychlostí výraz přešel v Lagrangeovu funkci m v / pro nerelativistickou částici (m je klidová hmotnost částice): v v Lčástice = α 1 v / c α 1 = α α α = m c c c Posunutí o konstantu není podstatné Výsledná Lagrangeova funkce pro relativistické pohyby nabitých částic v elektrických a magnetických polích tedy je 13 1 Standardním způsobem určíme hybnost a energii: L= m c v c Qφ + QA v (137) L m v p = + Q A v 1 v c, (138) E L mc = v L = + Qφ v 1 v c (139) Povšimněte si, že zavedeme-li tzv pohybovou hmotnost m m 1 v získají vztahy pro hybnost a energii jednoduchý a srozumitelný tvar c, (14) p= mv + QA; E = mc + Qφ (141) Posledním krokem bude odvození Hamiltonovy funkce Z klasické mechaniky víme, že je vždy možné nalézt Legendreovu duální transformaci, tj z výrazů (138) a (139) vyloučit rychlost Nejjednodušším postupem je ponechat na pravé straně výrazů jen odmocniny a rovnice umocnit na druhou: ( p QA) c m v = 1 v mc ( E Qφ ) 1 = 1 v c ; c

14 Pohyby nabitých částic Odečteme-li nyní obě rovnice od sebe, vykrátí se čitatel se jmenovatelem a na pravé straně zmizí závislost na rychlosti: 1 ( E φ ) ( p A) Q Q = m c c V tuto chvíli již stačí jen dopočítat energii a označit ji jako Hamiltonovu funkci: H = c m c + ( p QA ) + Qφ (14) 1 Pohyb v homogenním elektrickém poli E = ( E,,) φ = E x, B = (,,) A = ; počáteční podmínky: x() = (,, ), p() = (, p, ), kde p mv 1 v c Úlohu budeme řešit jako rovinný problém Hodnota potenciálu φ plyne ze vztahu (11) pro A = Hamiltonova funkce problému je 14 p A φ x y H = c m c + ( Q ) + Q = c m c + p + p QEx, a příslušné Hamiltonovy rovnice mají tvar H cp x = =, (143) p x m c + p + p x x y H cpy y = =, (144) p y m c + p + p x y Integrací rovnic (145), (146) dostaneme px() t = QEt, p ( t) = p () = const = p y H p x = = QE, (145) x H p y = = (146) y y Toto řešení dosadíme do rovnic (143), (144) a integrujeme: t cp t x QEt c xt () = dt = c dt = ( π ) + ( QEt) π, mc + p + p π + ( QEt ) QE x y

15 Pohyby nabitých částic t cpy t p pc QEt yt ( ) = dt = c dt = arcsh mc p p QEt QE π x y π ( ) Výsledné řešení je tedy dáno vztahy πc xt () = 1 + ( QEt/ π ) 1, QE pc yt ( ) = arcsh ( QEt/ π ), QE (147) kde jsme označili v v p m 1 c, π mc + p (148) Proveďme nyní nerelativistickou limitu v<< c (tj p mc) π mc; p = mv, tj mc QEt mc 1 QEt QE x() t = = t, QE mc QE mc m cmv QEt cmv QEt yt ( ) = arcsh = v t QE mc QE mc Vidíme, že výrazy přecházejí ve známé klasické vztahy pohyb rovnoměrně zrychlený ve směru pole a pohyb rovnoměrný napříč polem Současně rychlost ve směru pole v x neroste nade všechny meze, tak jako v klasickém případě: dx c t lim vx ( t) = lim = lim ( QE) = c t t dt t QE π QEt + ( ) V libovolném konečném čase t je vždy v x < c Vyloučíme-li z (147) čas, dostaneme trajektorii částice π c QE x = ch y 1 QE pc Rozdíl mezi funkcemi x = y / (klasická trajektorie) a x = ch(y) 1 je na obrázku: (149) 15

16 Pohyby nabitých částic 13 Adiabatické přiblížení Budeme předpokládat, že magnetické pole dominantně ovlivňuje pohyb nabitých částic a základním pohybem je tedy Larmorova rotace neboli gyrace kolem magnetických silokřivek V plazmatu mohou být samozřejmě přítomna i další pole, například elektrické a gravitační V adiabatickém přiblížení předpokládáme, že všechna pole se za jednu Larmorovu otočku změní jen málo V čase to znamená, že dojde k malé změně polí za dobu jedné otočky částice; v prostoru tato podmínka říká, že se pole změní málo na Larmorově poloměru Matematicky lze oba předpoklady vyjádřit takto: Fk F Fk F ; pro kl,, (15) T x R l kde F je jakékoli pole ovlivňující pohyb částic Pole se mohou měnit v čase i prostoru, ale jen v malé míře Za tohoto předpokladu se zachovávají některé veličiny, z nichž nejdůležitější je první adiabatický invariant Často budeme potřebovat znát projekci rychlosti částice do směru magnetického pole (ve směru pole je pohyb volný a částice se pohybuje podél silokřivek) a projekci do směru kolmého na silokřivky (odpovídá Larmorově rotaci): B B 1 v = v = ( v B ) B ; (151) B B B v v v (15) Rovnoběžnou projekci jsme standardním způsobem rozepsali jako velikost směr 131 První adiabatický invariant = Předpokládejme, že se částice pohybuje Larmorovou rotací v pomalu se měnícím magnetickém poli B () t Spočtěme změnu kinetické energie Larmorovy rotace za jednu otočku: B W = F dl = QE dl = Q (rot E) ds= Q ds= Q π RL B γ= S γ= S S S Při odvození jsme využili Stokesovu větu a Faradayův indukční zákon Vzhledem k tomu, že se pole mění za jednu otočku jen málo, můžeme derivaci pole nahradit jeho změnou za jednu otočku, tedy za periodu: B B W Q R Q R T π = L L L π/ ω π c Nyní dosadíme dříve odvozené vztahy pro Larmorův poloměr RL = mv / QB a cyklotronní frekvenci ω c = QB/ m a dostaneme relaci mv B B W B B B W B W = = W = W B µ W mv = = const B B (153) S nárůstem pole tedy úměrně poroste kolmá složka kinetické energie Veličina µ se nazývá první adiabatický invariant a je konstantní pro pomalu se měnící pole 16

17 Pohyby nabitých částic Poznámka 1: Při odvození jsme využili relaci 17 W W B = W B, B jejíž platnost pro nenulové pole snadno dokážeme diferenciací vztahu W / B= const : B W W B W B = = = B B W W B B W Poznámka : Odvozený adiabatický invariant má mnohem obecnější platnost a zůstává konstantní při jakýchkoli malých časových i prostorových změnách všech polí působících na částici V teoretické mechanice se ukazuje, že se při kvaziperiodickém pohybu pod vlivem pomalu se měnících polí zachovává integrál přes periodu pqdq= const Pokud za zobecněnou souřadnici zvolíme úhel při Larmorově rotaci, potom zobecněnou hybností bude moment hybnosti a dostaneme m mrl π = const v v const B = Poznámka 3 (magnetický moment): První adiabatický invariant má několik významů: 1) mv W µ = = ; B B ) µ = IS ; 3) 1 µ = Qr v (154) Z druhého nebo třetího vyjádření vidíme, že jde o magnetický moment gyrující částice (viz dodatek E) Ekvivalentnost všech vyjádření je zřejmá z přímého dosazení: 13 Pohyb gyračního středu Q mv IS = π RL = = ; T B 1 1 mv Qr v = QRLv = = B V mnoha případech nepotřebujeme znát detailní pohyb částice v magnetickém poli Vystředujeme-li známý gyrační pohyb, můžeme se zabývat jen pohybem gyračního středu Při odvození budeme používat malý parametr ε, který bude určovat, které členy jsou podstatné a které nikoli Po vystředování provedeme limitu ε 1 Až do vystředování budeme používat dva časy: t pomalu se měnící čas ve shodě s adiabatickým přiblížením (čas, který popisuje změny polí) τ rychle se měnící čas popisující jednotlivé fáze gyrace Přes tento čas budeme středovat a budeme předpokládat, že τ t/ ε Označme R ( t) polohu gyračního středu, r ( t) skutečnou polohu gyrující částice a ρ ( t, τ ) vektor gyrace, přes který budeme středovat:

18 Pohyby nabitých částic Souřadnicový systém zavedeme tak, aby třetí osa lokálně mířila ve směru magnetického pole, tedy bude platit e3 = B /B (155) Polohový vektor částice podle obrázku bude: r(, t τ ) = R() t + ερ (, t τ), (156) Parametrem ε označujeme, že gyrace je pro nás méně podstatný jev než pohyb gyračního středu Podle (118) budeme pro gyraci v našem souřadnicovém systému mít ( ) e ( ) ρ (, t τ ) = e R ()cos t ω () t τ + R ()sin t ω () t τ (157) 1 L c L c Povšimněte si, že rychlé změny souvisící s gyrací jsou označeny časem τ, přes který budeme středovat Pohybovou rovnici částice zapíšeme ve tvaru 1 m r = Fext (, t r) + Qr B(, t r), (158) ε parametr ε koresponduje s dominantním postavením magnetického pole v problému Pohybovou rovnici také můžeme psát ve tvaru εm r = εf (, t r ) + Qr B (, t r ), (159) ext která v limitě ε přejde na rovnici r B= popisující pohyb částice podél silokřivek Nyní ve shodě s (156) vypočteme jednotlivé členy Derivaci podle času t budeme označovat standardně tečkou, derivaci podle rychlého času τ t/ ε čárkou (dτ/dt ~ 1/ε): r() t = R() t + ε ρ(, t τ ); r = R + ε ρ+ρ ; 1 r = R + ε ρ +ρ + ρ ; ε Fext() r Fext( R) + ε ( ρ ) Fext ; Br () BR ( ) + ε ( ρ ) B Po dosazení získáme pohybovou rovnici ve tvaru 1 εm R + ερ+ρ + ρ = ε[ ext( ) + ε( ) ext] + Q + ε [ ( ) + ε( ) ] ε F R ρ F R ρ+ρ B R ρ B Nyní provedeme středování přes rychle se měnící čas τ Z (157) je vidět, že ρ = ρ = ρ = ρ = ρ = ρ = (16) τ τ τ τ τ τ Nenulové zůstanou jen střední hodnoty z kvadrátu vektoru gyrace ρ V pohybové rovnici ponecháme jen členy do prvního řádu v ε: ε m R = εfext ( R ) + Q R B ( R ) + ε Q ρ ( ρ ) B τ 18

19 Pohyby nabitých částic Zbývá tedy provést středování posledního členu Za vektor gyrace dosadíme z (157), za gradient e1 x + e y + e 3 z a využijeme relace e e = e ; e e = e ; e e = e ; B= B e ; cosωτ c = sinωτ c = sinωτ c cosωτ c = ; cos ωτ c = sin ωτ c = τ τ τ τ τ Středování se netýká vektorů e k, které se mění s pomalým časem t Výsledek středování je ext ( ) ( ) m εmr = εf R + QR v B R ε B B Po provedení limity ε 1 získáme hledanou pohybovou rovnici pro gyrační střed mr = F + QR B µ B; ext m µ v (161) B Poznámka: Všechny síly v rovnici jsou fiktivní, působí v gyračním středu, kde ve skutečnosti žádná částice není 133 Síla µ B Nová síla µ B vytlačuje částice z oblastí silnějších magnetických polí Závisí jen na velikosti pole B, nikoli na jeho směru Míří z oblasti silnějšího magnetického pole do oblasti slabšího pole Koeficientem je první adiabatický invariant Síla opět působí v místě gyračního středu a jde tedy o fiktivní sílu Povšimněme si původu síly na obrázku vlevo Lorentzova síla je vždy kolmá k silokřivkám a tak má u zhušťujících se silokřivek nenulovou i složku rovnoběžnou s osou systému, která gyrující částici vytlačuje z oblasti hustého pole Předpokládejme, že původní neporušené pole mířilo v ose z: B = (,, B) Zaveďme nyní malou poruchu pole B/ z > podle pravého obrázku V tu chvíli ale nutně vzniká nenulová radiální složka pole B r (ve válcových souřadnicích) a síla F z vytlačující částici z oblasti zhuštění Nejlépe je to vidět z rovnice div B = přepsané do válcových souřadnic (B φ = ): 1 Bz ( rbr ) + =, r r z 19 r B z ( rb ) = r z, / r

20 Pohyby nabitých částic rb r r = B z r Bz r B Br = z z Tato radiální složka pole ( Br Bz B) způsobuje vznik síly v ose z: z, ωcrl c L RL B B Fz = QBrv ϕ = Q ( ω R ) = z z Podle obrázku je úhlová složka rychlosti pro kladný náboj záporná Po dosazení za úhlovou frekvenci a Larmorův poloměr z (119) dostaneme mv B B Fz = = µ B z z Sílu µ B lze tedy získat i jinak než středováním přes gyraci Postup přes středování je ovšem obecnější, protože tuto sílu získáme i v případě, kdy působí kolmo na silokřivky a pole se zhušťuje ve směru kolmém na silokřivky, tj například B / x : z 134 Driftová rovnice Násobme rovnici pro pohyb gyračního středu (161) vektorově magnetickým polem Po standardní úpravě dvojného vektorového součinu a vydělení celé rovnice QB dostaneme B B Fext B µ B B mr B R R = ; B B QB Druhý výraz na levé straně je projekcí rychlosti gyračního středu do směru magnetického pole, tedy levá strana má tvar R, což je kolmá projekce rychlosti gyračního středu: R R ext µ B m = F B B R B QB (16) Odvozená rovnice se nazývá driftová rovnice Gyrační střed se může pohybovat nenulovou rychlostí R kolmo na silokřivky magnetického pole Takový pohyb nazýváme drift a může vzniknout třemi způsoby odpovídajícími třem členům rovnice na pravé straně První příčinou mohou být další pole, například elektrické nebo gravitační Druhou příčnou může být nehomogenita magnetického pole, která vede na grad B drift Poslední příčinou může být nerovnoměrný pohyb gyračního středu Buď je způsobený změnou směru rychlosti gyračního středu způsobenou zakřivením silokřivek (drifty zakřivení) nebo změnou velikosti rychlosti gyračního středu (inerciální drifty) Driftování nabitých částic kolmo na magnetické pole je velice častým jevem v plazmatu Většinou jde o kombinaci několika driftů naráz, neboť některé drifty způsobí separaci náboje a vznik elektrického pole, které následně vede na drift v elektrickém poli Pokud se situace

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva Staženo uživatelm z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20 Předmluva Předkládaná skripta jsou určena studentům prvního ročníku Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze jako pomůcka při studiu základního

Více

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN TF4: VNP OBECNÁ RELATIVITA STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 014 ALDEBARAN OBSAH PŘEDMLUVA, ÚVOD 4 1. METRIKA 5 KOVARIANTNÍ A KONTRAVARIANTNÍ INDEXY 5 SKALÁRNÍ SOUČIN, ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ INDEXŮ 6 ČTYŘVEKTORY,

Více

Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II. 2004 Vydavatelství ČVUT

Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II. 2004 Vydavatelství ČVUT Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II 2004 Vydavatelství ČVUT PŘEDMLUVA Skriptum Fyzika II je určeno jako studijní pomůcka pro základní

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IV. Gaussův zákon Obsah 4 GAUSSŮV ZÁKON 4.1 ELEKTRICKÝ TOK 4. GAUSSŮV ZÁKON 3 4.3 VODIČE 13 4.4 SÍLA PŮSOBÍCÍ VE VODIČI 18 4.5 SHRNUTÍ 4.6 DODATEK: TAH A TLAK V ELEKTRICKÉM POLI

Více

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT IMPULSNÍ SILNOPROUDÉ VÝBOJE A JEJICH DIAGNOSTIKA I STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ PRAHA 004 FEL ČVUT I. ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ... 4 1. Elementární jevy v plynech... 4 1.1. Základní

Více

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. elektrických obvodů. Filip Devera. Katedra matematiky a didaktiky matematiky

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. elektrických obvodů. Filip Devera. Katedra matematiky a didaktiky matematiky Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Řešení úhoh z oblasti elektrických obvodů Filip Devera Katedra matematiky a didaktiky matematiky Vedoucí bakalářské práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Více

MAGNETICKÉ POLE VE VAKUU (Elektrodynamika I.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral

MAGNETICKÉ POLE VE VAKUU (Elektrodynamika I.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral MAGNETCKÉ POLE VE VAKUU (Elektrodynamika.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Obsah Úvod 3 1.Předmětelektrodynamiky....................... 3 2.Zhistorie odcoulombakeinsteinovi...............

Více

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE Jiří Brožovský, Alois Materna Text byl vytvořen v rámci realizace projektu Matematika pro inženýry 21. století (reg. č. CZ.1.7/2.2./7.332), na kterém se společně

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

Fyzikální korespondenční seminář

Fyzikální korespondenční seminář Jan Prachař a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XVIII. ročník 2004/05 Obsah Předmluva 4 Zadání teoretických úloh 6 Řešení teoretických úloh 14 Zadání experimentálních úloh 54 Řešení experimentálních

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Studijní modul Atomová a jaderná fyzika Vít Procházka Olomouc 2012 2 Recenzovali: Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D. Ing. Tomáš Hatala

Více

objemu Sv - (tj. ä - Sv - ), kde ä + a ä - jsou objemové

objemu Sv - (tj. ä - Sv - ), kde ä + a ä - jsou objemové 206 20 ELEKTRICKÝ PROUD Ohmův zákon Rovnice kontinuity elektrického proudu, Maxwellův relaxační čas Elektromotorické napětí Kirchhoffovy zákony Práce a výkon elektrického proudu Vodiče jsme předběžně definovali

Více

MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Úvod 3

MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Úvod 3 MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Obsah Úvod 3 1 Magnetické vlastnosti látky 4 1.1 Vlivlátkynamagneticképole...................

Více

Kritérium pravdivosti (objektivnosti) poznání zkušenost

Kritérium pravdivosti (objektivnosti) poznání zkušenost Hlavní body diskuse: I. Lidské poznání a jeho meze II. Principy sjednocené teorie III. Tři přístupy IV. Sjednocená teorie autorova Obecná teorie hmoty I. LIDSKÉ POZNÁNÍ Definice: Rozumem integrovaný pohled

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ

ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ autor: Rudolf Sýkora, (2005--2006) Comet System, s.r.o ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ Obsah Absolutní vlhkost, měrná vlhkost a směšovací poměr.................. 2 Složení vzduchu, parciální tlaky a stavová rovnice....................

Více

1.4. Práce, energie, výkon

1.4. Práce, energie, výkon 1.4. Práce, energie, výkon 1. Vysvětlit pojem dráhový účinek síly, znát obecný vztah pro výpočet práce.. Vědět, že výkon je veličina vyjadřující jak rychle se práce koná. 3. Umět vyjádřit práci z výkonu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTOTECHNCKÁ, OSTAVA, NA JÍZDÁNĚ 30, p. o. ELEKTOTECHNKA ng. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Základní pojmy...4 Mezinárodní soustava jednotek...4 Násobky a díly jednotek...4 Stavba atomu...5

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

43.1 OBJEVENÍ JÁDRA 1130 KAPITOLA 43 JADERNÁ FYZIKA

43.1 OBJEVENÍ JÁDRA 1130 KAPITOLA 43 JADERNÁ FYZIKA 43 Jadern fyzika RadioaktivnÌ j dra podan pacientovi v injekci se shromaûôujì na urëit ch mìstech tïla, rozpadajì se a vysìlajì fotony z enì γ. Ty jsou zaznamen ny detektorem a po zpracov nì poëìtaëem

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch 42 VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch Skupina pracovnìk tov rny v Rio Rancho v NovÈm Mexiku. Tov rna p edstavuje investici ve v öi 2,5 miliardy US dolar a m rozlohu jako dva tucty fotbalov ch h iöù. Podle

Více

K definování pojmu plazma budeme potřebovat několik kapitol. Začneme u obyčejného plynu v krabici.

K definování pojmu plazma budeme potřebovat několik kapitol. Začneme u obyčejného plynu v krabici. 5 Plazma K definování pojmu plazma budeme potřebovat několik kapitol. Začneme u obyčejného plynu v krabici. 5.1 Rozdělení rychlostí Mějmekrabicioobjemu1m 3 avníplynopokojovéteplotě.plynjetvořenjedním druhem

Více

Numerické metody. Autoři textu: RNDr. Rudolf Hlavička, CSc.

Numerické metody. Autoři textu: RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Numerické metody Garant předmětu: doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. Autoři textu: Mgr. Irena Růžičková RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. Ústav matematiky

Více

Podzimní škola ASTRA 26.10.- 31.10.2003

Podzimní škola ASTRA 26.10.- 31.10.2003 Podzimní škola ASTRA 26.10.- 31.10.2003 Program školy : neděle, 26.října 17.00-18.00 registrace hotel Krystal 18.30-22.00 seznamovací večírek s občerstvením, Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 pondělí,

Více

Diskrétní matematika Roman Čada Tomáš Kaiser Zdeněk Ryjáček Katedra matematiky FAV Západočeská univerzita v Plzni 2004

Diskrétní matematika Roman Čada Tomáš Kaiser Zdeněk Ryjáček Katedra matematiky FAV Západočeská univerzita v Plzni 2004 Diskrétní matematika Roman Čada Tomáš Kaiser Zdeněk Ryjáček Katedra matematiky FAV Západočeská univerzita v Plzni 2004 ii Úvodem Máte před sebou text k přednášce Diskrétní matematika pro první ročník na

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE Patrik Kania 1 Úvod Infračervená spektroskopie patří do skupiny nedestruktivních analytických metod, kdy zkoumaný vzorek není analýzou nikterak poškozen, a přesto poskytuje informaci

Více

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral.

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Obsah ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Úvod 3 1 Chyby měření 6 2 Teorie náhodných chyb 8 3 Hodnocení přesnosti

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více