Č.j.: VZ/S115/04-153/4460/04-Gar V Brně dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j.: VZ/S115/04-153/4460/04-Gar V Brně dne 2.9.2004"

Transkript

1 Č.j.: VZ/S115/04-153/4460/04-Gar V Brně dne Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 41/2004 Sb., na základě návrhu uchazeče F line, s. r. o., Štítného 388/18, Praha 3, za niž jedná Ing. Ján Chlebo, jednatel, ze dne na přezkoumání rozhodnutí zadavatele město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou, zastoupené RNDr. Jiřím Čeřovským, starostou, ze dne o námitkách ze dne proti jeho rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne ve veřejné zakázce Dodávka speciálního hasičského vozu cisternové stříkačky zadávané písemnou výzvou ze dne více zájemcům o veřejnou zakázku podle 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 41/2004 Sb., rozhodl takto: Zadavatel město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou porušil ustanovení 49 odst. 9 cit. zákona v návaznosti na 2e cit. zákona, když rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče THT, s. r. o., Polička, který neprokázal splnění kvalifikačních předpokladů. Na základě zjištěného porušení zákona o zadávání veřejných zakázek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle 59 písm a) cit. zákona o zadávání veřejných zakázek ruší rozhodnutí zadavatele ze dne o výběru nejvhodnější nabídky a zadavateli ukládá provést nový výběr, a to do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

2 O d ů v o d n ě n í Zadavatel město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou, zastoupené RNDr. Jiřím Čeřovským, starostou, vyzval podle 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 40/2004 Sb. (dále jen zákon ), písemnou výzvou ze dne pět zájemců k podání nabídky na veřejnou zakázku Dodávka speciálního hasičského vozu cisternové stříkačky (dále jen výzva). V podmínkách výzvy zadavatel uvedl, že nabídky budou hodnoceny dle následujících kritérií: a) nabídková cena včetně leasingového navýšení, b) technické ekologické a funkční vlastnosti, c) termín dodávky, d) záruční lhůta. Z předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky vyplývá, že nabídku podalo pět uchazečů, z nichž nabídka uchazeče LSM Česká republika spol. s r. o., Praha 10, nevyhověla kontrole úplnosti a uchazeč LSM Česká republika spol. s r. o., Praha 10, byl rozhodnutím ze dne vyloučen z další účasti na veřejné zakázce. O výběru nejvhodnější nabídky zadavatel rozhodl dne a jako nejvhodnější vybral nabídku uchazeče THT, s. r. o., Starohradská č.p. 316, Polička, za niž jedná Ing. Stanislav Červený, jednatel (dále jen THT, s. r. o., ). Zadavatel své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky oznámil uchazečům dopisem z téhož dne, které uchazeč F line, s. r. o., Štítného 388/18, Praha 3, za niž jedná Ing. Ján Chlebo, jednatel (dále jen F line, s. r. o. ) převzal dne , což vyplývá z dokladu o doručení. Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podal uchazeč F line, s. r. o., dopisem ze dne námitky zadavateli, který je obdržel dne a kterým po přezkoumání jejich oprávněnosti nevyhověl. Uvedenou skutečnost zadavatel oznámil uchazeči F line, s. r. o., dopisem ze dne , který jmenovaný uchazeč obdržel podle dokladu o doručení dne Vzhledem k tomu, že uchazeč nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za správné, podal dopisem ze dne návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen orgán dohledu ) obdržel výše uvedený návrh dne , a tímto dnem bylo podle 57 odst. 1 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách orgánem dohledu. Zadavatel obdržel jedno vyhotovení návrhu rovněž dne Uchazeč F line, s. r. o., ve svém návrhu uvádí, že z popisu veřejné zakázky není zřejmé o jakou veřejnou zakázku se jedná, zda o uzavření kupní smlouvy či smlouvy leasingové. Uchazeč F line, s. r. o., ve svém návrhu dále namítá, že pracovnice zadavatele v ové zprávě uvedla, že je věcí dalšího jednání, jak bude smlouva specifikována a jak bude znít v části splácení. Tento úkon jmenovaný uchazeč spatřuje nedostatečně 2

3 transparentním, jednoznačným a srozumitelným. Uchazeč THT, s. r. o., jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, neprokázal podle uchazeče F line, s. r. o. splnění kvalifikačních předpokladů podle 2c odst. 1 zákona, neboť oprávnění k podnikání uchazeče THT, s. r. o., nepokrývá v plném rozsahu předmět plnění veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že firma THT, s. r. o., nevlastní příslušné oprávnění k podnikání týkající se leasingu pronájmu a půjčování movitých věcí či tomuto obdobné oprávnění, měl zadavatel podle 49 odst. 9 zákona ve spojení s 2a odst. 1 a 2 zákona v návaznosti na 2e zákona uchazeče THT, s. r. o., vyloučit z další účasti na veřejné zakázce. V postupu zadavatele, který uchazeče THT, s. r. o., z účasti na veřejné zakázce nevyloučil a naopak nabídku uchazeče THT, s. r. o., posuzoval a hodnotil, čímž tohoto uchazeče zadavatel v rozporu s 49 odst. 4 zákona zvýhodnil, uchazeč F line, s. r. o., spatřuje porušení podle 49 odst. 9 zákona ve spojení s 2a odst. 1 a 2 zákona v návaznosti na 2e zákona. Dále uchazeč F line, s. r. o, ve svém návrhu namítá, že úkony zadavatele včetně rozhodnutí byly činěny Danou Kodytkovou, v pověřené funkci zadavatele výzvy. Dana Kodytková, v pověřené funkci zadavatele výzvy ve věci rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z další účasti na veřejné zakázce, tak dne vyloučila společnost ( jsem vyloučila ) LSM Česká republika spol. s r. o., z Prahy 10. Ze strany zadavatele došlo k porušení 49 odst. 9 zákona, tím, že rozhodnutí nečinil zadavatel, ale D. Kodytková, která vyloučila nikoliv uchazeče, ale společnost z Prahy 10. S ohledem na výše uvedené uchazeč F line navrhuje, aby orgán dohledu výběr nejvhodnější nabídky zrušil a současně zrušil zadání veřejné zakázky. Zadavatel ve svém stanovisku k návrhu uvádí, že podle jeho názoru je ze zadání výzvy jednoznačně jasné, že jde o 1 cisternovou stříkačku, kterou zadavatel bude splácet po dobu 60 měsíců. K námitkám uchazeče F line, s. r. o., že zadavatel měl vyloučit uchazeče THT, s. r. o., neboť nedisponoval oprávněním na poskytování leasingu, zadavatel dále uvádí, že ve zprávě zaslané em všem uchazečům se zcela jasně hovoří o tom, že zadavatel požaduje po uchazečích optimální nabídku, kterou mají propočítat s leasingovou společností. I z toho je evidentní, že zadavatel nevypsal výzvu pro leasingové společnosti, nýbrž pro společnosti, které se zabývají požární a hasičskou technikou. K dalším výtkám uchazeče F line, s. r. o., že úkony zadavatele byly činěny Danou Kodytkovou, nikoli zadavatelem výzvy, se zadavatel vyjadřuje tak, že zadavatelem není žádná konkrétní osoba, a proto musí být celou záležitostí pověřen někdo s konkrétním jménem. Účastníky řízení podle 58 zákona ve znění pozdějších předpisů jsou: zadavatel, uchazeč F line, s. r. o., uchazeč THT, s. r. o. Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu jeho účastníkům dopisem č. j. VZ/S115/04-153/3604/04-Gar ze dne , ve kterém rovněž účastníky řízení seznámil s předběžnými výsledky šetření a poskytl jim lhůtu, v níž se mohli ke zjištěným skutečnostem vyjádřit, popřípadě navrhnout doplnění šetření 33 zákona č. 71/1976 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. Dne zaslal orgán dohledu účastníkům správního řízení seznámení se zjištěnými skutečnostmi, týkající se splnění kvalifikačních předpokladů podle 2b odst. 1 písm. a) zákona a splnění dalších požadavků stanovených zadavatelem ve výzvě. Dne orgán dohledu obdržel prostřednictvím faxu od uchazeče F line, s. r. o., vyjádření k seznámení se zjištěnými skutečnostmi (písemně doplněné dne ), 3

4 ve kterém jmenovaný uchazeč, že ve své nabídce pod bodem 1. Předmět veřejné zakázky uvedl, že se jedná o dodávku 1 ks speciálního požárního automobilu cisternové automobilové stříkačky na leasing v délce 60 měsíců. V návrhu smlouvy o nájmu movité věci je uvedena předběžná pořizovací cena, která je cenou maximální s tím, že doba nájemní smlouvy činí 60 měsíců, počet splátek (bez mimořádné splátky) je dvacet a splátkové období je čtvrtletní. Uchazeč uchazeče F line, s. r. o., ve svém vyjádření dále uvedl, že přesná výše splátek bude pevně stanovena pronajímatelem ve splátkovém kalendáři, který bude vystaven v den zahájení smlouvy a stane se její nedílnou součástí, přičemž splátky jsou pevně stanoveny na celou dobu trvání smlouvy. Přesná výše splátek je dle uchazeče F line, s. r. o., vázána na výši pořizovací předmětu smlouvy, dobu uzavření smlouvy a dobu předání předmětu leasingu a jako takovou ji nelze závazně určit v době podání nabídky, neboť tyto údaje uchazeč nezná. Informace uchazeče, které nejsou nedílnou součástí návrhu smlouvy, mají pouze informační charakter a nelze z nich vycházet. V souvislosti s Informativním splátkovým kalendářem uchazeč uchazeče F line, s. r. o., namítá, že byl pouze příkladmo vyhotoven, aby byl zadavatel seznámen s tím, jaké údaje bude splátkový kalendář obsahovat. Orgán dohledu přezkoumal na základě ustanovení 57 zákona případ ve všech souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o zadání veřejné zakázky, a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel porušil zákon tím, že vybral jako nejvhodnější nabídku uchazeče THT, s. r. o., který neprokázal splnění kvalifikačních předpokladů. Po přezkoumání spisového materiálu a stanovisek účastníků řízení uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti. Nabídka uchazeče THT, s. r. o., Polička Podle 2a odst. 5 zákona u nabídek předpokládajících splnění zakázky s pomocí jiných osob prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů uchazeč, který nabídku podává, pokud se jeho oprávnění k podnikání vztahuje na celý rozsah veřejné zakázky. Jinak prokazují splnění kvalifikačního předpokladu podle 2b odst. 1 písm. a) zákona i tyto jiné osoby. Jmenovaný uchazeč doložil ve své nabídce oprávnění k předmětu podnikání vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy a modifikace hasící a speciální techniky a příslušenství. Z nabídky jmenovaného uchazeče je patrné, že poskytovatelem leasingu bude ČSOB Leasing, a. s., Praha 3, což vyplývá i z návrhu leasingové smlouvy, ve kterém jsou jako smluvní strany uvedeny ČSOB Leasing, a. s., Praha 3, a zadavatel. Ačkoli jmenovaný uchazeč předpokládal splnění veřejné zakázky s pomocí další osoby, neboť sám nedisponoval příslušným oprávněním k podnikání (k poskytování leasingu), nedoložil ve své nabídce kvalifikační předpoklady podle 2b odst. 1 písm. a) zákona (oprávnění k podnikání) ve vztahu ke ČSOB Leasing, a. s., Praha 3, jakožto jiné osobě ve smyslu 2a odst. 5 zákona. Podle 49 odst. 9 zákona zadavatel posoudí nabídku uchazeče podle 2c a podle dalších požadavků stanovených v zadání nebo v zadávací dokumentaci. Neprokáže-li uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů nebo nesplní-li další požadavky stanovené zadavatelem, zadavatel ho z další účasti na veřejné zakázce vyloučí. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z další účasti na veřejné zakázce je zadavatel povinen bezodkladně oznámit příslušnému uchazeči. Zadavatel však uchazeče THT, s. r. o., který nesplnil kvalifikační předpoklady, z časti na veřejné zakázce nevyloučil a vybral jeho nabídku jako nejvhodnější. Zadavatel se dopustil porušení 49 odst. 9 zákona v návaznosti na 2e zákona, neboť vybral jako 4

5 nejvhodnější nabídku uchazeče THT, s. r. o., který nedoložil oprávnění k podnikání podle 2b odst. 1 písm. a) zákona. Orgán dohledu se nad rámec návrhu zabýval i nabídkami ostatních uchazečů, z kterých zjistil následující skutečnosti. Nabídka uchazeče F line, s. r. o., Praha 3 Zadavatel ve výzvě ze dne jako jednu z podmínek výzvy uvedl v bodě č. 1 Předmět veřejné zakázky, že předmětem veřejné zakázky se rozumí dodávka 1 ks speciálního hasičského vozidla cisternové automobilové stříkačky na leasing v délce 60 měsíců. Zadavatel dále ve výzvě pod bodem č. 5 Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky, že platební podmínky navrhne uchazeč ve splátkovém kalendáři, který bude součástí leasingové smlouvy, kde bude uvedena výše akontace a první leasingová splátka. Jmenovaný uchazeč ve své nabídce uvedl splátkový kalendář označený jako Informativní splátkový kalendář, kde splatnost první splátky byla uvedena ke dni , splatnost třetí splátky je uvedena ke dni a splatnost čtvrté splátky ke dni , přičemž splatnost poslední jednadvacáté splátky je uvedena ke dne Budou-li leasingové splátky spláceny od do , bude délka leasingu činit 64 měsíců (v případě, že leasingové splátky budou spláceny od do , bude délka leasingu činit 72 měsíců). Z výše uvedeného vyplývá, že v obou popisovaných případech délka leasingu, kterou jmenovaný uchazeče ve své nabídce uvedl, překročila zadavatelem požadovaných 60 měsíců. Uchazeč F line, s. r. o., ve svém vyjádření ze dne uvedl, že informace uchazeče, které nejsou nedílnou součástí návrhu smlouvy, mají pouze informační charakter a nelze z nich vycházet, tzn. i Informativní splátkový kalendář nelze dle jmenovaného uchazeče posuzovat jako závazný. Zadavatel však v zadání veřejné zakázky žádný informativní platební kalendář, který by nebyl nedílnou součástí návrhu leasingové smlouvy nepřipustil. Ze znění bodu č. 1 výzvy (viz výše) lze dovodit, že zadavatel výslovně požadoval splátkový kalendář, který je součástí návrhu leasingové smlouvy. V případě, že by bylo na návrh leasingové smlouvy (označený jako návrh smlouvy o nájmu movité věci) obsažený v nabídce uchazeče F line, s. r. o., nahlíženo tak, že neobsahuje konkrétní splátkový kalendář a údaje uvedené v informativním splátkovém kalendáři by nebyly brány v úvahu, nelze nabídku uchazeče považovat za splňující požadavek uvedený bodu č. 1 výzvy, neboť údaje, které uchazeč uvedl v návrhu leasingové smlouvy (doba nájemní smlouvy v měsících 60, počet splátek /bez mimořádné splátky/ 20, splátkové období čtvrtletní) nenahrazují splátkový kalendář požadovaný zadavatelem, tzn. rozpis jednotlivých splátek s datem jejich splatnosti. Uchazeč F line, s. r. o., ve svém vyjádření ke zjištěným skutečnostem dále namítá, že přesná výše splátek bude pevně stanovena pronajímatelem ve splátkovém kalendáři, který bude vystaven v den zahájení smlouvy a stane se její nedílnou součástí, přičemž přesná výše splátek je dle uchazeče F line, s. r. o., vázána na výši pořizovací předmětu smlouvy, dobu uzavření smlouvy a dobu předání předmětu leasingu a jako takovou ji nelze závazně určit v době podání nabídky, neboť tyto údaje uchazeč nezná. K výše uvedenému orgán dohledu uvádí, že zadavatel ve výzvě pod bodem č. 5 Způsob zpracování nabídkové ceny a platební 5

6 podmínky (viz výše), výslovně požadoval, aby uchazeč navrhl platební podmínky ve splátkovém kalendáři, který měl být součástí leasingové smlouvy. Podle 49 odst. 9 zákona (viz výše uvedené) má zadavatel povinnost uchazeče, který nesplní-li další požadavky stanovené zadavatelem, z další účasti na veřejné zakázce vyloučit. Zadavatel však uchazeče F line, s. r. o., jehož nabídka neobsahovala splátkový kalendář v souladu s bodem č. 5. výzvy, z účasti na veřejné zakázce nevyloučil. Nabídka uchazeče SCANTRAK s. r. o., Ústí nad Labem Podle 2a odst. 5 zákona u nabídek předpokládajících splnění zakázky s pomocí jiných osob prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů uchazeč, který nabídku podává, pokud se jeho oprávnění k podnikání vztahuje na celý rozsah veřejné zakázky. Jinak prokazují splnění kvalifikačního předpokladu podle 2b odst. 1 písm. a) zákona i tyto jiné osoby. Jmenovaný uchazeč doložil ve své nabídce oprávnění k předmětu podnikání koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej a dále oprávnění k předmětu podnikání opravy silničních vozidel. Z nabídky jmenovaného uchazeče je patrné, že poskytovatelem leasingu bude ČSOB Leasing, a. s., Praha 3, což vyplývá i z návrhu leasingové smlouvy, ve kterém je jako smluvní strana uvedena ČSOB Leasing, Praha 3. Ačkoli jmenovaný uchazeč předpokládal splnění veřejné zakázky s pomocí další osoby, neboť sám nedisponoval příslušným oprávněním k podnikání (k poskytování leasingu), nedoložil ve své nabídce kvalifikační předpoklady podle 2b odst. 1 písm. a) zákona ve vztahu ke ČSOB Leasing, a. s., Praha 3, jakožto jiné osobě ve smyslu 2a odst. 5 zákona (součástí nabídky je pouze kopie úředně ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku, přičemž doklady opravňující k podnikání a doklady uvedené v 2c odst. 2 zákona se předkládají v originále nebo podle 2c odst. 3 zákona mohou být předloženy též ve stejnopisu s ověřením jeho pravosti). Podle 49 odst. 9 zákona (viz výše uvedené) má zadavatel povinnost uchazeče, který neprokáže některý z kvalifikačních předpokladů z další účasti na veřejné zakázce vyloučit. Zadavatel však nevyloučil z další účasti na veřejné zakázce uchazeče SCANTRAK s. r. o., Ústí nad Labem, který nedoložil oprávnění k podnikání podle 2b odst. 1 písm. a) zákona. Nabídka uchazeče Strojírna Potůček s. r. o., Slatiňany Podle 2a odst. 5 zákona u nabídek předpokládajících splnění zakázky s pomocí jiných osob prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů uchazeč, který nabídku podává, pokud se jeho oprávnění k podnikání vztahuje na celý rozsah veřejné zakázky. Jinak prokazují splnění kvalifikačního předpokladu podle 2b odst. 1 písm. a) zákona i tyto jiné osoby. Jmenovaný uchazeč doložil ve své nabídce oprávnění k předmětu podnikání výroba užitkových automobilových nástaveb a přídavných zařízení. Z nabídky jmenovaného uchazeče je patrné, že poskytovatelem leasingu bude Leasing České spořitelny, a. s., Praha 8, neboť součástí nabídky jmenovaného uchazeče je rovněž dokument označený jako Nabídka leasingu pro akci: VIP leasing - nákladní automobily bez pojištění (individuální pojištění), jehož vyhotovitelem je společnost Leasing České spořitelny, a. s., Praha 8. Ačkoli jmenovaný uchazeč předpokládal splnění veřejné zakázky s pomocí další osoby, neboť sám nedisponoval příslušným oprávněním k podnikání, nedoložil ve své nabídce kvalifikační předpoklady podle 2b odst. 1 písm. a) zákona (oprávnění k podnikání) ve vztahu ke společnosti Leasing České spořitelny, a. s., Praha 8, jakožto jiné osobě ve smyslu 2a odst. 5 zákona. 6

7 Zadavatel ve výzvě ze dne jako další předpoklad pro plnění veřejné zakázky požaduje v bodě 5. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky, že uchazeč zpracuje nabídkovou cenu za splnění veřejné zakázky s uvedením těchto údajů v níže uvedené tabulce: Specifikace CAS 24 Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena včetně DPH v Kč Celková cena včetně leasingového navýšení a havarijního pojištění v Kč Platební podmínky navrhne uchazeč ve splátkovém kalendáři, který bude součástí leasingové smlouvy, kde bude uvedena výše akontace a první leasingová splátka. Celková cena musí vyjadřovat částku, kterou zadavatel uhradí za celou dobu pronájmu. Jmenovaný uchazeč ve své nabídce však v části 7. Cena uvedl k celkové ceně s leasingovým navýšením poznámku, že cena vychází z počáteční mimořádné splátky ve výši 15 % bez povinného ručení a havarijního pojištění. Zadavatel dále ve výzvě v souladu s 2g zákona (variantní řešení v nabídce je přípustné, pokud není zadavatelem stanoveno jinak) uvedl v bodě 3. Variantní řešení, že: Zadavatel připouští variantní řešení. Variantnost řešení spočívá v nabídce maximálně 3 různých typů podvozků. Jmenovaný uchazeč však ve své nabídce pod bodem č. 8 Platební podmínky zadavateli navrhuje následující variantní řešení: Alternativní řešení platebních podmínek dle požadavku zadavatele spolupráci s dodavatelem podvozku. A) Financování leasingem námi zajištěnou leasingovou společností B) Zprostředkování úvěru na pořízení investice od české spořitelny a. s. v rámci programu této instituce pro obnovu hasičské techniky s úrokovou sazbou do 4% a splatností 4-6 let. Výhodou této varianty oproti leasingu je vlastnictví vozu již od předání. Zadavatel ve výzvě uvedl v bodě č. 1 Předmět veřejné zakázky, že předmětem veřejné zakázky se rozumí dodávka 1 ks speciálního hasičského vozidla cisternové automobilové stříkačky na leasing v délce 60 měsíců. Zadavatel dále ve výzvě pod bodem č. 5 Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky uvedl, že platební podmínky navrhne uchazeč ve splátkovém kalendáři, který bude součástí leasingové smlouvy, kde bude uvedena výše akontace a první leasingová splátka. Uchazeč Strojírna Potůček s. r. o., Slatiňany, v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě ve své nabídce uvedl variantní řešení tří různých typů podvozků, přičemž v případě dodávky podvozku CAS 24 MAN LA LF 4 x 4 byla splatnost první splátky stanovena ke dni a splatnost poslední splátky ke dni tzn. délka leasingu činí 50 měsíců, v případě dodávky podvozku CAS 24 VOLVO FM 9 byla splatnost první splátky stanovena ke dni a splatnost poslední splátky ke dni , tzn. délka leasingu činila opětovně 50 měsíců a v případě dodávky podvozku CAS 24 Renault Kerax x 4 byla splatnost první splátky stanovena ke dni a splatnost poslední splátky ke dni , tzn. 51 měsíců. Z výše uvedeného vyplývá, že v případě všech tří variantních řešení délka leasingu, kterou jmenovaný uchazeče ve své nabídce uvedl, byla kratší než zadavatelem požadovaných 60 měsíců. 7

8 Podle 49 odst. 9 zákona (viz výše uvedené) má zadavatel povinnost uchazeče, který neprokáže některý z kvalifikačních předpokladů nebo nesplní požadavky stanovené zadavatelem, z další účasti na veřejné zakázce vyloučit. Zadavatel však uchazeče Strojírna Potůček s. r. o., Slatiňany, který nedoložil oprávnění k podnikání podle 2b odst. 1 písm. a) zákona, nezahrnul do celkové ceny za plnění veřejné zakázky havarijní pojištění, jak zadavatel požadoval v bodě 7. výzvy, poskytl ve své nabídce variantní řešení ve vztahu k platebním podmínkám, což zadavatel v zadání veřejné zakázky nepřipustil a uvedl ve své nabídce délku leasingu, která byla kratší než zadavatelem požadovaných 60 měsíců, z účasti na veřejné zakázce nevyloučil. K námitkám uchazeče F line, s. r. o., že z popisu veřejné zakázky není zřejmé o jakou veřejnou zakázku se jedná, zda o uzavření kupní smlouvy či smlouvy leasingové, orgán dohledu uvádí, že zadavatel ve výzvě definoval předmět veřejné zakázky pod bodem 1. Předmět veřejné zakázky, jako dodávku 1 ks speciálního hasičského vozidla cisternové automobilové stříkačky na leasing v délce 60 měsíců. Záměr zadavatele uzavřít leasingovou smlouvu je patrný i z bodu 5. Hodnocení nabídek, kde ke způsobu hodnocení podle kritéria nabídková cena včetně leasingového navýšení, z kterého vyplývá, že hodnocena bude celková cena včetně leasingového navýšení a havarijního pojištění, kterou zadavatel uhradí za celou dobu pronájmu. Záměr zadavatele uzavřít leasingovou smlouvu je rovněž patrný v bodě č. 5 výzvy Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky, kde zadavatel uvedl, že platební podmínky navrhne uchazeč ve splátkovém kalendáři, který bude součástí leasingové smlouvy, kde bude uvedena výše akontace a první leasingová splátka. Celková cena musí vyjadřovat částku, kterou zadavatel uhradí za celou dobu pronájmu. V bodě č. 6 výzvy Způsob zpracování nabídky zadavatel výslovně požaduje, že součástí nabídky bude návrh leasingové smlouvy podepsané statutárním zástupcem firmy, která bude obsahovat výši akontace, splátkový kalendář, výši havarijního pojištění. Z výše uvedeného vyplývá, že zadavatel ve výzvě ze dne dostatečným způsobem definoval předmět plnění. Uchazeč F line, s. r. o., ve svém návrhu dále uvádí, že úkony zadavatele včetně rozhodnutí byly činěny Danou Kodytkovou, v pověřené funkci zadavatele výzvy, v čemž spatřuje porušení 49 odst. 9 zákona. Zákon upravuje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v případě zadání výzvou podle 49 odst. 1 zákona v ustanovení 49 odst. 9 zákona, podle kterého rozhodnutí o vyloučení uchazeče z další účasti na veřejné zakázce je zadavatel povinen bezodkladně oznámit příslušnému uchazeči. Zákon tedy doslovné znění rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky neupravuje. V případě vyloučení uchazeče LSM Česká republika spol. s r. o., Praha 10, tak bylo učiněno listinou označenou jako Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z další účasti na veřejné zakázce ze dne , z které bylo patrné, že se jedná o úkon učiněný zadavatelem a nikoliv o úkon učiněný Danou Kodytkovou, jak navrhovatel uvádí ve svém návrhu. V rozhodnutí o vyloučení uchazeče LSM Česká republika spol. s r. o., Praha 10, podepsaném Danou Kodytkovu, která je na základě směrnice zadavatele označené jako Směrnice vedení Městského úřadu v Jablonci nad Nisou číslo 25 k veřejným zakázkám pověřená funkcí zadavatele výzvy, není uvedeno jsem vyloučila, jak navrhovatel rovněž uvádí, nýbrž vylučuji. Skutečnost, že v rozhodnutí o vyloučení není u firmy LSM Česká republika spol. s r. o., Praha 10, uvedeno označení uchazeč, nemá na posouzení oprávněnosti úkonu vliv, neboť vyloučený uchazeč byl jednoznačně identifikován. 8

9 Protože orgán dohledu zjistil v postupu zadavatele porušení zákona, zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne Zadavateli bylo uloženo provést nový výběr. Uložením nového výběru se zadávací proces vrací do stádia posuzování a hodnocení nabídek, přičemž zadavatel musí posoudit, zda jsou všechny podané nabídky úplné a zda splňují požadavky zadavatele vymezené ve výzvě. Zadavatel se rovněž může rozhodnout, zda využije svého práva vyhrazeného v bodu 10 výzvy Práva zadavatele a zruší zadání veřejné zakázky podle 66 odst. 2 zákona. Pro úplnost orgán dohledu uvádí, že podle 109 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 437/2004 Sb., se zadávání veřejných zakázek, řízení o přezkoumání úkonů zadavatele orgánem dohledu a řízení o uložení sankce zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů. Obdobně se postupuje i v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele orgánem dohledu nebo v řízení o uložení sankce, které na zadávání veřejných zakázek podle věty první navazují. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Miroslav Šumbera vrchní ředitel Obdrží: Město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou, zast. RNDr. Jiřím Čeřovským THT, s. r. o., Starohradská čp. 316, Polička, zast.ing.stanislavem Červeným F line, s. r. o., Štítného 388/18, Praha 3, zast. Ing. Jánem Chlebem 9

Č. j.: S 84/01-1502/2480/01-MB V Brně dne 15. června 2001

Č. j.: S 84/01-1502/2480/01-MB V Brně dne 15. června 2001 Č. j.: S 84/01-1502/2480/01-MB V Brně dne 15. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 10. 5. 2001 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004

Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004 Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 6. 10. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015 *UOHSX006QWZF* UOHSX006QWZF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 odst.

Více

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4. 6. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

VZ/S 22/04-151/1388/03-IŠ V Brně dne 23. března 2004

VZ/S 22/04-151/1388/03-IŠ V Brně dne 23. března 2004 V Brně dne 23. března 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 23. 1. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013 *UOHSX005D7RK* UOHSX005D7RK ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 *UOHSX003FM5X* UOHSX003FM5X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015 *UOHSX006QCU0* UOHSX006QCU0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S37/2011/VZ-6060/2011/540/MKr V Brně dne: 23.května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S37/2011/VZ-6060/2011/540/MKr V Brně dne: 23.května 2011 *UOHSX003J9AB* UOHSX003J9AB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S37/2011/VZ-6060/2011/540/MKr V Brně dne: 23.května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004QM77* UOHSX004QM77 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.: ÚOHS-S196,259,303/2012/VZ- 3491/2013/511/MOn Brno 25. února 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2010/VZ-4508/2010/520/EMa V Brně dne: 29. června 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2010/VZ-4508/2010/520/EMa V Brně dne: 29. června 2010 *uohsx001o960* UOHSX001O960 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S61/2010/VZ-4508/2010/520/EMa V Brně dne: 29. června 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Tř.kpt.Jaroše 7, 604 55 Brno *uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Usnesení Č. j. ÚOHS-S5/2009/VZ-967/2009/540/MAL V Brně dne 2. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014 *UOHSX00537Y7* UOHSX00537Y7 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011:

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: Komentář JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: 1. Poskytnutím specifické výjimky má být vyřešen jen nejkřiklavější problém:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R81,82/2010/VZ-1829/2011/310/EKu V Brně dne: 22.

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R81,82/2010/VZ-1829/2011/310/EKu V Brně dne: 22. *UOHSX003EROO* UOHSX003EROO PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R81,82/2010/VZ-1829/2011/310/EKu V Brně dne: 22. března 2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 23. 6.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí úvěrů společnosti OPATHERM a.s. veřejné zakázce. Evidenční číslo veřejné zakázky: 346240

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí úvěrů společnosti OPATHERM a.s. veřejné zakázce. Evidenční číslo veřejné zakázky: 346240 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí úvěrů společnosti OPATHERM a.s. Evidenční číslo veřejné zakázky: 346240 Datum uveřejnění oznámení jednacího řízení s uveřejněním: 21. 2. 2013 Forma zadávacího

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K. t a k t o : Žalobce n e m á právo na náhradu nákladů řízení. Odůvodnění:

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K. t a k t o : Žalobce n e m á právo na náhradu nákladů řízení. Odůvodnění: 29 Af 43/2012-108 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Bystřické a soudců Mgr. Petra Pospíšila a JUDr.

Více

N á l e z. O d ů v o d n ě n í :

N á l e z. O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2831/2015 Spisová značka (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více