Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2014) 456 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, v souladu s postupem podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage) CS CS

2 DŮVODOVÁ ZPRÁVA SOUVISLOSTI NÁVRHU 1. Pravidla, která se vztahují na poskytování finančních příspěvků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci ( ) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/ ( nařízení o EFG ). 2. Španělské orgány podaly žádost EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage o finanční příspěvek z EFG v návaznosti na propouštění a ukončení výkonu činnosti ve smyslu článku 3 nařízení o EFG (dále jen propouštění ) v 661 podnicích působících v rámci oddílu 56 v rámci klasifikace NACE Revize 2 (Stravování a pohostinství) 2 v regionu NUTS 2 Aragón (ES24). 3. Po posouzení této žádosti dospěla Komise v souladu s platnými ustanoveními nařízení o EFG k závěru, že podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG jsou splněny. SOUHRN ŽÁDOSTI Žádost o prostředky z EFG: Členský stát: Dotčený(é) region(y) (region NUTS 2): EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage Španělsko Aragónie (ES24) Datum podání žádosti: Datum potvrzení přijetí žádosti a datum vyžádání dalších informací: Lhůta pro poskytnutí dalších informací: Lhůta pro dokončení posouzení: Kritéria pro pomoc: Odvětví hospodářské činnosti: (Oddíl NACE Revize 2): Ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG Oddíl 56 Stravování a pohostinství Referenční období (9 měsíců): Počet propuštění nebo ukončení výkonu činnosti během referenčního období: Počet způsobilých příjemců pomoci, u nichž se očekává, že se budou účastnit opatření: Rozpočet na individualizované služby (v EUR) Rozpočet na provádění EFG (v EUR) Celkový rozpočet (v EUR) Finanční příspěvek požadovaný z příspěvků z EFG (v EUR) (60 % celkového rozpočtu) Úř. věst. L 347, , s Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, , s. 1). V souladu s čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) č. 1309/2013. CS 2 CS

3 POSOUZENÍ ŽÁDOSTI Postup 4. Španělské orgány podaly žádost EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage dne 21. února 2014, tedy do 12 týdnů ode dne, kdy byla splněna kritéria pro pomoc stanovená v článku 5 a 7 níže. Komise příjem žádosti potvrdila do dvou týdnů od jejího podání, a to dne 7. března Téhož dne Komise požádala španělské orgány o další informace. Tyto další informace byly poskytnuty do šesti týdnů od uvedeného požadavku. Lhůta 12 týdnů od obdržení úplné žádosti, během níž by měla Komise dokončit posouzení toho, zda žádost vyhovuje podmínkám pro poskytnutí finančního příspěvku, uplyne dne 11. července Způsobilost žádosti Kritéria pro pomoc 5. Španělské orgány předložily žádost v souladu s kritérii pro pomoc uvedenými v čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG, která vyžadují, aby v podnicích působících ve stejném hospodářském odvětví definovaném na úrovni NACE Revize 2 a nacházejících se v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech vymezených na úrovni NUTS 2 během referenčního období v délce devíti měsíců dosáhl počet propuštěných osob nejméně Žádost se týká 904 propuštěných pracovníků 4 v 661 podnicích 5 působících v rámci oddílu 56 v rámci klasifikace NACE Revize 2 (Stravování a pohostinství) v regionu NUTS 2 Aragón (ES24). 7. Referenční období v délce devíti měsíců trvalo od 1. března 2013 do 1. prosince Stanovení počtu propuštěných pracovníků a případů ukončení činnosti 8. Počet všech propuštěných pracovníků byl stanoven k datu skutečného ukončení pracovní smlouvy nebo k datu jejího vypršení v průběhu referenčního období. Způsobilí příjemci pomoci 9. Celkový počet způsobilých příjemců pomoci je 904. Spojitost propouštění s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, na kterou bylo zaměřeno nařízení (ES) č. 546/ K prokázání spojitosti propouštění s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, na kterou bylo zaměřeno nařízení (ES) č. 546/2009, španělské orgány uvedly, že v roce 2009 došlo v důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize ke značnému hospodářskému poklesu na úrovni EU-27 a také na úrovni španělského hospodářství. V roce 2009 dosahovala na úrovni EU-27 míra růstu HDP (procentní změna oproti předchozímu roku) - 4,5 % a ve Španělsku - 3,8 %. V letech 2010 a 2011 došlo na úrovni EU-27 k hospodářskému oživení a míra růstu HDP dosahovala v těchto letech 2,0 % a 1,7 %, přičemž v roce 2012 byl růst HDP v EU-27 opět negativní (- 0,4 %). Míra růstu HDP byla ve Španělsku negativní v letech 2010 (- 0,2 %) a 2012 (- 1,6 %) a mírně pozitivní v roce 2011 (0,1 %). 4 5 Ve smyslu čl. 33 písm. a) nařízení o EFG. Seznam dotčených podniků a počet propuštěných pracovníků v jednotlivých podnicích je uveden v příloze. CS 3 CS

4 Míra růstu HDP (procentní změna oproti předchozímu roku) Zdroj: Eurostat 11. Celosvětová finanční a hospodářská krize Španělsko vážně zasáhla a přinutila španělskou vládu přijmout opatření, jako je zvýšení daňových příjmů, a to zejména DPH, jejíž standardní sazba se v roce 2010 zvýšila ze 16 % na 18 % a dále v roce 2012 na 21 %, zefektivnění veřejných výdajů a snížení platů státních zaměstnanců. Ve snaze zvýšit konkurenceschopnost španělského hospodářství došlo také ke snížení průměrného příjmu v soukromém sektoru. Snížení příjmů se bezprostředně odrazilo v poklesu spotřeby. Ve třech ze čtyř let v období spotřeba domácností ve Španělsku při srovnání se stejným obdobím předchozího roku poklesla. Spotřeba domácností na úrovni EU-27 se rovněž snížila, avšak v menším rozsahu. Spotřeba domácností (procentní změna oproti předchozímu roku) EU-27 1,67 1,04 0,26 0,74 Španělsko 3,82 0,11 1,16 2,84 Zdroj: Eurostat 12. Snížení spotřeby domácností ve Španělsku vedlo k poklesu poptávky po stravovacích a pohostinských službách, a to kvůli silné vazbě mezi úrovní výdajů domácností a konzumací potravin a nápojů mimo domácnost. Španělské orgány pomocí údajů španělského ministerstva zemědělství, potravinářského průmyslu a životního prostředí vysvětlily, že v roce 2012 poklesly ve Španělsku celkové výdaje domácností na potraviny ve srovnání s rokem 2011 o 1,3 %. Stojí za zmínku, že výdaje na potraviny pro domácí spotřebu se zvýšily o 0,2 %, zatímco výdaje na potraviny mimo domácnost poklesly o 4,1 %. Výdaje na stravovací služby klesají od začátku finanční a hospodářské krize; v období poklesly o 12,1 %. CS 4 CS

5 Výdaje za potraviny mimo domácnost (v milionech EUR) Zdroj: Španělské ministerstvo zemědělství, potravinářského průmyslu a životního prostředí Události vedoucí k propouštění a ukončení výkonu činnosti 13. Podle výroční zprávy Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR) věnované ubytovacím, stravovacím a pohostinským službám za rok se odvětvový index obchodní aktivity v období snížil o 8,26 %. Navíc španělské orgány tvrdí, že v důsledku snížení výdajů na potraviny mimo domácnost se v roce 2011 snížil na celostátní úrovni počet podniků působících v odvětví stravovacích a pohostinských služeb v porovnání s rokem 2009 o 3,5 % a v Aragónii poklesl o 11 %. 14. Pokles obchodní aktivity v odvětví stravovacích a pohostinských služeb a uzavření řady podniků působících v tomto odvětví vedlo k celé řadě propouštění. Očekávaný dopad propouštění na místní, regionální a národní hospodářství a zaměstnanost; 15. Zaměstnanost v Aragónii výrazně poznamenala krize. Míra nezaměstnanosti v regionu rychle vzrostla ze 4,2 % v prosinci 2007 na 18,4 % v prosinci Situace v oblasti zaměstnanosti je v Aragónii značně nestabilní, jelikož krize zasáhla také další odvětví, jako je stavebnictví nebo maloobchod, která jsou pro hospodářství regionu velmi důležitá. V návaznosti na propouštění v odvětví stavebnictví a maloobchodu v Aragónii podalo Španělsko v květnu a v prosinci žádost o finanční příspěvek z EFG Zdroj: EGF/2010/016 ES Aragón Retail. KOM(2010) 615 EGF/2011/017 ES Aragón construction of buildings. KOM(2012) 290 CS 5 CS

6 Míra nezaměstnanosti v Aragónii Zdroj: EPA Odvětví stravovacích a pohostinských služeb bylo vždy považováno za záchrannou síť v době nedostatku pracovních příležitostí, jelikož získat práci v odvětví stravování a pohostinství bývalo snadné, zejména proto, že tato pracovní místa mají náročnou pracovní dobu, kterou není snadné sladit s rodinným životem. Skutečnost, že se nyní s následky finanční a hospodářské krize vedoucími z propouštění potýká dokonce i odvětví stravovacích a pohostinských služeb, má na regionální hospodářství závažnější dopad, než se jaký naznačují samotné číselné údaje. Cíloví příjemci pomoci a navržené akce Cíloví příjemci pomoci 17. Odhaduje se, že opatření se bude účastnit 280 způsobilých příjemců pomoci. 18. Rozdělení předpokládaných účastníků podle pohlaví, národnosti a věkových skupin je následující: 9 CS 6 CS

7 Kategorie Počet cílových příjemců pomoci Pohlaví: Muži: 97 (34,64 %) Státní příslušnost: Věková skupina: Ženy: 183 (65,36 %) Státní EU: příslušníci Státní příslušníci zemí mimo EU 174 (62,14 %) 106 (37,86 %) Ve věku let: 26 (9,29 %) Ve věku let: 232 (82,86 %) Ve věku let: 22 (7,85 %) starší než 64 let: 0 (0,00 %) Navržené akce 19. Individualizované služby, které mají být poskytnuty propuštěným pracovníkům, jsou tvořeny následujícími akcemi, které jsou kombinovány tak, aby vytvořily koordinovaný balíček individualizovaných služeb zaměřený na jejich opětovné profesní začlenění. Jsou rozčleněny do čtyř oblastí: 1. Vedení, poradenství a hledání pracovního místa Úvodní setkání, profesní poradenství a rozřazení pracovníků: První opatření týkající se všech pracovníků zahrnuje rozřazení pracovníků a také poskytování informací o volných pracovních místech, o požadavcích ohledně dovedností a odborné přípravy a o dostupných školicích programech a pobídkách. Školení týkající se způsobů hledání pracovního místa, samostatně výdělečné činnosti a sociálních dovedností: Pracovníci se budou účastnit workshopů zaměřených na samostatně výdělečnou činnost a na podporu podnikání nebo budou proškoleni v dovednostech potřebných pro hledání pracovního místa. Cílem tohoto opatření je též zlepšit sebepoznání účastníků a posílit jejich sebevědomí a sociální dovednosti. 2. Odborné vzdělávání a rekvalifikace Obecné vzdělávání a rekvalifikace: Toto opatření nabízí několik různých způsobů vzdělávání. Cíloví příjemci pomoci budou mít příležitost zúčastnit se jednoho nebo více z následujících školení: 1) Obecné vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) na základní nebo pokročilé úrovni; 2) Školení v odborných dovednostech: Odvětví stravování a pohostinství v současnosti vyžaduje odborníky, kteří jsou nejen kvalifikovaní, ale také všestranní. Za účelem získání specifických dovedností, které jsou v oboru požadovány, budou uspořádány různé kurzy odborné přípravy, jako např. barmanství a příprava koktailů, pohostinské služby v restauraci, obsluha banketů, manipulace s potravinami, pomocný kuchař, vakuové vaření, grilování a vaření tzv. platos combinados 10 atd. Účastníkům bude rovněž 10 Plato combinado je levná večeře sestávající z hlavního chodu se všemi přílohami podávanými na jednom talíři. CS 7 CS

8 nabídnuta odborná příprava na zaměstnání v jiných odvětvích, která vyžadují získání licence (např. soukromá bezpečnostní stráž či osvědčení o odborné způsobilosti v oblasti přepravy osob 11, atd.). 3) Proškolení se závazkem přijetí: Kurzy odborné přípravy tematicky zaměřené na předem zjištěné potřeby místních podniků, které na oplátku přijmou závazek, že některé z účastníků tohoto programu zaměstnají. 4) Školení zaměřené na osobní rozvoj: Účastníci budou proškoleni v průřezových dovednostech, včetně rozhodovacího procesu, řešení konfliktů, přizpůsobení se změnám, interpersonálních dovedností atd. Uznání předchozích zkušeností: Sem patří posouzení dříve nabytých znalostí a zkušeností každého pracovníka a stanovení oblastí, v nichž je požadavek dalšího vzdělávání a odborné přípravy. Účastníci po ukončení procedury uznání předchozích zkušeností obdrží oficiální potvrzení dovedností a znalostí, které jim vydá Agencia de Cualificaciones Profesionales de Aragón (Aragónská agentura pro odbornou kvalifikaci). 3. Návrat do zaměstnání Intenzivní pomoc při hledání práce: Půjde o intenzivní vyhledávání nového zaměstnání, včetně aktivního hledání pracovních příležitostí na místní a regionální úrovni, zkoumání pracovních příležitostí v rozvíjejících se odvětvích (např. obnovitelná energie, obchod s bioprodukty atd.), a zprostředkování zaměstnání. Vedení po návratu do práce: Tento krok zabrání možným problémům na novém pracovišti; pracovníkům vracejícím se do zaměstnání bude v prvních měsících poskytováno vedení. 4. Pobídky Příspěvek při hledání zaměstnání: Příjemci pomoci, kteří se účastní opatření a dodržují dohodnutý program znovuzačlenění, obdrží příspěvek ve výši 300 EUR vyplácený ve dvou splátkách ve výši 150 EUR. Pomoc pro osoby pečující o závislé osoby: Příjemci pomoci, kteří se účastní opatření a mají povinnost pečovat o závislé osoby (děti, starší osoby nebo osoby s postižením), obdrží jednorázový příspěvek ve výši 150 EUR, který je bude motivovat k účasti na opatření tím, že kompenzuje dodatečné náklady vzniklé v souvislosti se zajištěním péče pro závislou osobu po dobu účasti na opatření. Pobídky pro zaměstnanost: Příjemci pomoci, kteří se vrátí do zaměstnání, obdrží mzdovou podporu ve výši 200 EUR měsíčně po dobu nejvýše tří měsíců, která bude zvláště starší příjemce pomoci motivovat k návratu do zaměstnání, a to zejména v případech, kdy jsou nabízené podmínky méně atraktivní než v jejich předchozím zaměstnání. Pobídky pro zaměstnanost pro osoby samostatně výdělečně činné: Příjemcům pomoci, kteří se stanou osobami samostatně výdělečně činnými, bude vyplácena podpora ve výši 400 EUR měsíčně po dobu nejvýše tří měsíců, která jim pomůže v počátečním období jejich činnosti. 11 Osvědčení o odborné způsobilosti je osvědčení prokazující, že daní řidiči z povolání absolvovali kurzy a složili zkoušky požadované směrnicí 2003/59/ES. CS 8 CS

9 20. Výše popsané navržené akce představují aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých akcí uvedených v článku 7 nařízení o EFG. Tyto akce nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany 21. Španělské orgány potvrdily, že žádná z těchto akcí nemá být na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv prováděna podniky. CS 9 CS

10 Předběžný rozpočet 22. Celkové odhadované náklady jsou EUR a zahrnují výdaje na individualizované služby ve výši a výdaje na přípravné, řídící, informační, propagační, kontrolní a vykazovací činnosti ve výši EUR. 23. Celkový požadovaný finanční příspěvek z EFG činí EUR (60 % celkových nákladů). Akce Odhadovaný počet účastníků Individualizované služby (akce podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení o EFG): Odhadované náklady na účastníka (v EUR) Celkové odhadované náklady (v EUR); (% z celkových nákladů) Úvodní setkání, profesní poradenství a rozřazení pracovníků (De los intinerarios acogida, process inserción y asesoramiento Laboral de personalizados) Školení týkající se způsobů hledání pracovního místa, samostatně výdělečné činnosti a sociálních dovedností (Formación en técnicas para la búsqueda de empleo, autoempleo y habilidades sociales ) Obecné školení, rekvalifikace a odborná příprava; a uznání předchozích zkušeností (Formación para el empleo y acreditación de competencias) Intenzivní pomoc při hledání práce (Asistencia a la recolocación) Vedení po návratu do práce (Seguimiento en el empleo) Mezisoučet a: Příspěvky a pobídky (akce podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG): (88,0 %) Příspěvek při hledání zaměstnání (Incentivo para la búsqueda activa de empleo) Pomoc pro osoby pečující o závislé osoby (Medidas de acompañamiento) Pobídky pro zaměstnanost: (Incentivo para la recolocación laboral) CS 10 CS

11 Pobídky pro zaměstnanost pro osoby samostatně výdělečně činné: (Incentivo para la actividad por cuenta propia) Mezisoučet b: Činnosti podle čl. 7 odst. 4 nařízení o EFG: (12,0 %) 1. Přípravné činnosti Řízení 0 3. Poskytování informací a propagace Kontrola a vykazování Mezisoučet c: (1,5 %) Celkové náklady (a + b + c): Příspěvek z EFG (60 % celkových nákladů) Náklady na akce označené ve výše uvedené tabulce jako akce podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG nepřesahují 35 % celkových nákladů na koordinovaný balíček individualizovaných služeb. Španělské orgány potvrdily, že tyto akce jsou podmíněny aktivní účastí příjemců pomoci na hledání zaměstnání nebo odborné přípravě. Období způsobilosti výdajů 25. Španělské orgány začaly poskytovat individuální služby cílovým příjemcům pomoci dne 21. února Výdaje na akce uvedené v bodě 19 budou proto způsobilé pro finanční příspěvek z EFG od 21. února 2014 do 21. února Španělským orgánům začaly vznikat správní výdaje na provádění EFG dne 7. listopadu Výdaje na přípravné, řídící, informační, propagační, kontrolní a vykazovací činnosti proto budou způsobilé pro finanční příspěvek z EFG od 7. listopadu 2013 do 21. srpna Doplňkovost s akcemi financovanými z vnitrostátních fondů nebo fondů Unie 27. Španělské orgány uvedly, že finanční příspěvek z EFG nenahradí akce, které jsou povinné pro dotyčné podniky na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv 28. Španělské orgány uvedly, že výše popsaná opatření, která obdrží finanční příspěvek z EFG, neobdrží zároveň finanční příspěvek z jiných finančních nástrojů Unie. 29. Tři akce spolufinancované z operačních programů ESF ( ) v Aragónii jsou: operační program ESF pro adaptabilitu a zaměstnanost pro více regionů, operační program ESF proti diskriminaci a operační program ESF pro Aragónii. Přestože některá opatření EFG mohou být podobná opatřením ESF, existuje mezi nimi rozdíl: opatření EFG jsou jedinečné a specifické povahy (jsou zaměřena na odvětví a zvláštní skupinu populace), jsou vytvářena na míru a jsou intenzivní. Aby se zabránilo překrývání opatření ESF a EFG, budou akce těchto fondů, které mají podobné cíle, a dotčení pracovníci průběžně sledováni. CS 11 CS

12 30. Zdroje předběžného financování nebo spolufinancování na vnitrostátní úrovni jsou přidělovány ročně v rámci zákona o rozpočtu aragonské vlády (Gobierno de Aragón). Postupy pro konzultaci s cílovými příjemci pomoci nebo jejich zástupci, se sociálními partnery a s místními a regionálními orgány 31. Španělské orgány uvedly, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl navržen v konzultaci s odborovými svazy Confederación Sindical de Comisiones Obreras-CC.OO Aragón a Unión General de Trabajadores-UGT Aragón; a organizacemi zaměstnanců Confederación de Empresarios de Aragón-CREA a Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa-CEPYME Aragón. Sociální partneři byli konzultováni dvakrát: 20. června 2013 a 16. října Na prvním setkání se sociální partneři dohodli na podání žádosti o prostředky z EFG pro odvětví stravovacích a pohostinských služeb. Na druhém setkání byl projednán a dohodnut návrh žádosti, zejména obsah a harmonogram akcí. Řídící a kontrolní systémy 32. Žádost obsahuje podrobný popis řídících a kontrolních systémů, který specifikuje povinnosti dotčených orgánů. Španělsko oznámilo Komisi, že finanční příspěvek bude řízen a kontrolován stejnými orgány, které řídí a kontrolují ESF. Zprostředkujícím orgánem pro řídící orgán bude Instituto Aragonés de Empleo- INAEM. Závazky přijaté dotčeným členským státem 33. Španělské orgány poskytly všechny nezbytné záruky, že: budou dodržovány zásady rovnosti a nediskriminace při přístupu k navrženým akcím a jejich provádění; budou splněny požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU, které se týkají hromadného propouštění; navržené akce poskytnou pomoc jednotlivým pracovníkům a nebudou použita na restrukturalizaci podniků nebo odvětví; navržené akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a zamezí se jakémukoliv dvojímu financování; navržené akce se budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů; finanční prostředky z EFG budou v souladu s hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu. ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY Rozpočtový návrh 34. EFG nesmí překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období Po prozkoumání žádosti z hlediska podmínek stanovených v čl. 13 odst. 1 nařízení o EFG a s ohledem na počet cílových příjemců pomoci, navržené akce a odhadované náklady Komise navrhuje uvolnit z EFG částku ve výši EUR, která 12 Úř. věst. L 347, , s CS 12 CS

13 představuje 60 % celkových nákladů na navržené akce, na poskytnutí finančního příspěvku pro uvedenou žádost. 36. Navrhované rozhodnutí uvolnit prostředky z EFG učiní společně Evropský parlament a Rada ve smyslu bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení 13. Související akty 37. Současně s tímto návrhem rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě návrh na převod prostředků ve výši EUR do příslušné rozpočtové položky. 38. Současně s přijetím tohoto návrhu rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG přijme Komise rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku, a to prostřednictvím prováděcího aktu, který vstoupí v platnost dnem, kdy Evropský parlament a Rada přijmou navržené rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG. 13 Úř. věst. C 373, , s. 1. CS 13 CS

14 Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, v souladu s postupem podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci ( ) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/ , a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení, s ohledem na návrh Evropské komise, v souladu s postupem podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení 15, vzhledem k těmto důvodům: (1) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) byl zřízen za účelem poskytování podpory pracovníkům, kteří byli propuštěni, jakož i osobám samostatně výdělečně činným, které přestaly vykonávat svou činnost v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací a v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize, na kterou bylo zaměřeno nařízení (ES) č. 546/ , nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a za účelem poskytování pomoci při jejich opětovném začleňování na trh práce. (2) EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období (3) Španělsko dne 21. února 2014 podalo žádost o uvolnění prostředků z EFG v návaznosti na propouštění 18 v 661 podnicích působících v rámci oddílu 56 v rámci klasifikace NACE Revize 2 ( Stravování a pohostinství ) 19 v regionu NUTS 2 Aragón (ES24) a doplnilo ji o další informace, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Tato žádost splňuje podmínky pro stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (ES) č. 1309/ Úř. věst. L 347, , s Úř. věst. C 373, , s. 1. Úř. věst. L 167, , s. 26. Úř. věst. L 347, , s Ve smyslu čl.3 písm. a) nařízení o EFG. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, , s. 1). CS 14 CS

15 (4) V souvislosti s uvedenou žádostí Španělska by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši EUR, PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ: Článek 1 V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 se z EFG uvolňuje částka ve výši EUR v prostředcích na závazky a platby. Článek 2 Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie. V Bruselu dne Za Evropský parlament předseda / předsedkyně Za Radu předseda / předsedkyně CS 15 CS

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2015/XXXX(BUD) 2.9.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2015/XXXX(BUD) 2.9.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Rozpočtový výbor 2015/XXXX(BUD) 2.9.2015 NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.8.2014 COM(2014) 515 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.2.2011 KOM(2011) 61 v konečném znění C7-0055/11 Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 11.10.2007 KOM(2007) 600 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/XXXX(BUD) 1.9.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/XXXX(BUD) 1.9.2015 Evropský parlament 2014-2019 Rozpočtový výbor 2015/XXXX(BUD) 1.9.2015 NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Rozpočtový výbor 2014/2055(BUD) 4.9.2014 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 Návrh zprávy Paul Tang (PE536.185v01-00) Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

SDĚLENÍ KOMISI. ohledně žádosti Litvy EGF/2009/016 LT/Výroba nábytku o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

SDĚLENÍ KOMISI. ohledně žádosti Litvy EGF/2009/016 LT/Výroba nábytku o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2010 SEK(2010) 53 v konečném znění C7-0041/10 SDĚLENÍ KOMISI ohledně žádosti Litvy EGF/2009/016 LT/Výroba nábytku o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 8. listopadu 2010 (OR. en) 15920/10 FIN 553 SOC 734 NÁVRH. Ze dne: 8. listopadu 2010 Předmět:

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 8. listopadu 2010 (OR. en) 15920/10 FIN 553 SOC 734 NÁVRH. Ze dne: 8. listopadu 2010 Předmět: RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. listopadu 2010 (OR. en) 15920/10 FIN 553 SOC 734 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 8. listopadu 2010 Předmět: Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.6.2011 KOM(2011) 339 v konečném znění C7-0160/11 CS Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.1.2015 COM(2015) 13 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mobilizaci prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.2.2008 KOM(2008) 94 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ozavedení autonomních obchodních preferencí

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2015 C(2015) 3755 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2.6.2015, kterým se pro operační program "Operační program Rybářství 2014-2020" schvaluje podpora z Evropského

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2009 KOM(2009) 232 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.8.2013 C(2013) 5405 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.7.2011 KOM(2011) 447 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2012 COM(2012) 396 final C7-0191/12 Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.5.2014 COM(2014) 255 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.12.24 KOM(24) 837 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Technická úprava finančního výhledu pro rok 26 podle vývoje hrubého

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 25.11.2014 C(2014) 9048 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25.11.2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi generálními řediteli Komise a organizacemi či osobami samostatně

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.4.2011 KOM(2011) 231 v konečném znění 2011/0099 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISI

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISI KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.11.2009 SEK(2009)1619 v konečném znění C7-0011/10 SDĚLENÍ KOMISI o žádosti EGF/2009/013 DE/Karmann o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 13.5.2014 L 138/45 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2011. VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise. (předložený Komisí)

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2011. VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise. (předložený Komisí) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2011 KOM(2011) 154 v konečném znění NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2011 VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise (předložený Komisí) CS

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.8.2011 KOM(2011) 491 v konečném znění C7-0222/11 CS Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.6.2015 C(2015) 3865 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4.6.2015, kterým se schvalují určité prvky "Integrovaného regionálního operačního programu" pro účely podpory

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 KOM(2009) 72 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropské společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES k rozhodnutí

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Veřejná podpora č. SA.37553 (2013/N) Česká republika Mapa regionální

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o vydávání euromincí

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o vydávání euromincí EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2011 KOM(2011) 295 v konečném znění 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o vydávání euromincí 2011/0131 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o mobilizaci prostředků z Fondu solidarity EU

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o mobilizaci prostředků z Fondu solidarity EU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.7.2015 COM(2015) 370 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mobilizaci prostředků z Fondu solidarity EU CS CS INFORMACE A PODMÍNKY OPODSTATŇUJÍCÍ MOBILIZACI

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2014 C(2014) 4625 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 o podmínkách klasifikace bez zkoušení desek na bázi dřeva podle normy EN 13986

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

PŘÍLOHA II. Informace o státní podpoře vyňaté za podmínek tohoto nařízení

PŘÍLOHA II. Informace o státní podpoře vyňaté za podmínek tohoto nařízení CS PŘÍLOHA II Informace o státní podpoře vyňaté za podmínek tohoto nařízení ČÁST I údaje poskytované prostřednictvím zavedené počítačové aplikace Komise podle článku 11 Číslo (vyplní Komise) Členský stát

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 4.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 4.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 C(2014) 1229 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 4.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013,

Více

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Ivana Projsová Odbor implementace programů ESF Změny v OP LZZ Oblast podpory 1.1, 3.4 vyhlašuje

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 5 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Spojenému království povoluje používat zvláštní opatření odchylující se od čl. 26

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY kterou se mění směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2014 C(2014) 10207 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18.12.2014 kterým se mění rozhodnutí K(2007) 6793, kterým se přijímá operační program Životní prostředí pro pomoc Společenství

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce Program podpory mezinárodní technologické spolupráce 1. Úvodní ustanovení Program podpory mezinárodní technologické spolupráce (dále jen program ) je programem ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 PRO SOUHRNNÝ ROZPOČET NA ROK 2008. VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 PRO SOUHRNNÝ ROZPOČET NA ROK 2008. VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.3.2008 KOM(2008) 150 v konečném znění PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 PRO SOUHRNNÝ ROZPOČET NA ROK 2008 VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 27.3.2013

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 27.3.2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.3.2013 C(2013) 1747 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27.3.2013 o velkém projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze, který je součástí operačního programu

Více

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Itálii povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o poskytování státní podpory orgány Polské republiky na nákup zemědělské půdy

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.10.2015 COM(2015) 502 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Nové žádosti

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1159/2000. ze dne 30. května 2000

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1159/2000. ze dne 30. května 2000 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1159/2000 ze dne 30. května 2000 o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů KOMISE EVROPSKÝCH

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském sociálním fondu. (předložená Komisí)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském sociálním fondu. (předložená Komisí) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.7.2004 KOM(2004) 493 v konečném znění 2004/0165 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském sociálním fondu (předložená Komisí) CS CS DŮVODOVÁ

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Hodnocení čerpání prostředků EU v podmínkách MV Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Odbor interního auditu a supervize Praha 12 / 2 / 2009 Obsah Jaké jsou možnosti čerpání z čeho čerpáme Ministerstvo

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní:

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní: 1.3.2005 Úřední věstník Evropské unie L 55/35 SMĚRNICE KOMISE 2005/13/ES ze dne 21. února 2005, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES týkající se emisí plynných znečišťujících

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne5.1.2005 KOM(2004) 852 final Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Švédsku uplatňovat sníženou sazbu

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020

NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 L 347/884 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI

HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI Obecně: Fond poskytuje podporu, která umožňuje starším zemědělcům po dosažení

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 : Souhrn programu Program Marketing podporuje pořízení služeb pro malé a střední podniky zaměřených na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy. Podporované aktivity Usnadnění

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více