Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2014) 456 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, v souladu s postupem podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage) CS CS

2 DŮVODOVÁ ZPRÁVA SOUVISLOSTI NÁVRHU 1. Pravidla, která se vztahují na poskytování finančních příspěvků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci ( ) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/ ( nařízení o EFG ). 2. Španělské orgány podaly žádost EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage o finanční příspěvek z EFG v návaznosti na propouštění a ukončení výkonu činnosti ve smyslu článku 3 nařízení o EFG (dále jen propouštění ) v 661 podnicích působících v rámci oddílu 56 v rámci klasifikace NACE Revize 2 (Stravování a pohostinství) 2 v regionu NUTS 2 Aragón (ES24). 3. Po posouzení této žádosti dospěla Komise v souladu s platnými ustanoveními nařízení o EFG k závěru, že podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG jsou splněny. SOUHRN ŽÁDOSTI Žádost o prostředky z EFG: Členský stát: Dotčený(é) region(y) (region NUTS 2): EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage Španělsko Aragónie (ES24) Datum podání žádosti: Datum potvrzení přijetí žádosti a datum vyžádání dalších informací: Lhůta pro poskytnutí dalších informací: Lhůta pro dokončení posouzení: Kritéria pro pomoc: Odvětví hospodářské činnosti: (Oddíl NACE Revize 2): Ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG Oddíl 56 Stravování a pohostinství Referenční období (9 měsíců): Počet propuštění nebo ukončení výkonu činnosti během referenčního období: Počet způsobilých příjemců pomoci, u nichž se očekává, že se budou účastnit opatření: Rozpočet na individualizované služby (v EUR) Rozpočet na provádění EFG (v EUR) Celkový rozpočet (v EUR) Finanční příspěvek požadovaný z příspěvků z EFG (v EUR) (60 % celkového rozpočtu) Úř. věst. L 347, , s Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, , s. 1). V souladu s čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) č. 1309/2013. CS 2 CS

3 POSOUZENÍ ŽÁDOSTI Postup 4. Španělské orgány podaly žádost EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage dne 21. února 2014, tedy do 12 týdnů ode dne, kdy byla splněna kritéria pro pomoc stanovená v článku 5 a 7 níže. Komise příjem žádosti potvrdila do dvou týdnů od jejího podání, a to dne 7. března Téhož dne Komise požádala španělské orgány o další informace. Tyto další informace byly poskytnuty do šesti týdnů od uvedeného požadavku. Lhůta 12 týdnů od obdržení úplné žádosti, během níž by měla Komise dokončit posouzení toho, zda žádost vyhovuje podmínkám pro poskytnutí finančního příspěvku, uplyne dne 11. července Způsobilost žádosti Kritéria pro pomoc 5. Španělské orgány předložily žádost v souladu s kritérii pro pomoc uvedenými v čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG, která vyžadují, aby v podnicích působících ve stejném hospodářském odvětví definovaném na úrovni NACE Revize 2 a nacházejících se v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech vymezených na úrovni NUTS 2 během referenčního období v délce devíti měsíců dosáhl počet propuštěných osob nejméně Žádost se týká 904 propuštěných pracovníků 4 v 661 podnicích 5 působících v rámci oddílu 56 v rámci klasifikace NACE Revize 2 (Stravování a pohostinství) v regionu NUTS 2 Aragón (ES24). 7. Referenční období v délce devíti měsíců trvalo od 1. března 2013 do 1. prosince Stanovení počtu propuštěných pracovníků a případů ukončení činnosti 8. Počet všech propuštěných pracovníků byl stanoven k datu skutečného ukončení pracovní smlouvy nebo k datu jejího vypršení v průběhu referenčního období. Způsobilí příjemci pomoci 9. Celkový počet způsobilých příjemců pomoci je 904. Spojitost propouštění s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, na kterou bylo zaměřeno nařízení (ES) č. 546/ K prokázání spojitosti propouštění s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, na kterou bylo zaměřeno nařízení (ES) č. 546/2009, španělské orgány uvedly, že v roce 2009 došlo v důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize ke značnému hospodářskému poklesu na úrovni EU-27 a také na úrovni španělského hospodářství. V roce 2009 dosahovala na úrovni EU-27 míra růstu HDP (procentní změna oproti předchozímu roku) - 4,5 % a ve Španělsku - 3,8 %. V letech 2010 a 2011 došlo na úrovni EU-27 k hospodářskému oživení a míra růstu HDP dosahovala v těchto letech 2,0 % a 1,7 %, přičemž v roce 2012 byl růst HDP v EU-27 opět negativní (- 0,4 %). Míra růstu HDP byla ve Španělsku negativní v letech 2010 (- 0,2 %) a 2012 (- 1,6 %) a mírně pozitivní v roce 2011 (0,1 %). 4 5 Ve smyslu čl. 33 písm. a) nařízení o EFG. Seznam dotčených podniků a počet propuštěných pracovníků v jednotlivých podnicích je uveden v příloze. CS 3 CS

4 Míra růstu HDP (procentní změna oproti předchozímu roku) Zdroj: Eurostat 11. Celosvětová finanční a hospodářská krize Španělsko vážně zasáhla a přinutila španělskou vládu přijmout opatření, jako je zvýšení daňových příjmů, a to zejména DPH, jejíž standardní sazba se v roce 2010 zvýšila ze 16 % na 18 % a dále v roce 2012 na 21 %, zefektivnění veřejných výdajů a snížení platů státních zaměstnanců. Ve snaze zvýšit konkurenceschopnost španělského hospodářství došlo také ke snížení průměrného příjmu v soukromém sektoru. Snížení příjmů se bezprostředně odrazilo v poklesu spotřeby. Ve třech ze čtyř let v období spotřeba domácností ve Španělsku při srovnání se stejným obdobím předchozího roku poklesla. Spotřeba domácností na úrovni EU-27 se rovněž snížila, avšak v menším rozsahu. Spotřeba domácností (procentní změna oproti předchozímu roku) EU-27 1,67 1,04 0,26 0,74 Španělsko 3,82 0,11 1,16 2,84 Zdroj: Eurostat 12. Snížení spotřeby domácností ve Španělsku vedlo k poklesu poptávky po stravovacích a pohostinských službách, a to kvůli silné vazbě mezi úrovní výdajů domácností a konzumací potravin a nápojů mimo domácnost. Španělské orgány pomocí údajů španělského ministerstva zemědělství, potravinářského průmyslu a životního prostředí vysvětlily, že v roce 2012 poklesly ve Španělsku celkové výdaje domácností na potraviny ve srovnání s rokem 2011 o 1,3 %. Stojí za zmínku, že výdaje na potraviny pro domácí spotřebu se zvýšily o 0,2 %, zatímco výdaje na potraviny mimo domácnost poklesly o 4,1 %. Výdaje na stravovací služby klesají od začátku finanční a hospodářské krize; v období poklesly o 12,1 %. CS 4 CS

5 Výdaje za potraviny mimo domácnost (v milionech EUR) Zdroj: Španělské ministerstvo zemědělství, potravinářského průmyslu a životního prostředí Události vedoucí k propouštění a ukončení výkonu činnosti 13. Podle výroční zprávy Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR) věnované ubytovacím, stravovacím a pohostinským službám za rok se odvětvový index obchodní aktivity v období snížil o 8,26 %. Navíc španělské orgány tvrdí, že v důsledku snížení výdajů na potraviny mimo domácnost se v roce 2011 snížil na celostátní úrovni počet podniků působících v odvětví stravovacích a pohostinských služeb v porovnání s rokem 2009 o 3,5 % a v Aragónii poklesl o 11 %. 14. Pokles obchodní aktivity v odvětví stravovacích a pohostinských služeb a uzavření řady podniků působících v tomto odvětví vedlo k celé řadě propouštění. Očekávaný dopad propouštění na místní, regionální a národní hospodářství a zaměstnanost; 15. Zaměstnanost v Aragónii výrazně poznamenala krize. Míra nezaměstnanosti v regionu rychle vzrostla ze 4,2 % v prosinci 2007 na 18,4 % v prosinci Situace v oblasti zaměstnanosti je v Aragónii značně nestabilní, jelikož krize zasáhla také další odvětví, jako je stavebnictví nebo maloobchod, která jsou pro hospodářství regionu velmi důležitá. V návaznosti na propouštění v odvětví stavebnictví a maloobchodu v Aragónii podalo Španělsko v květnu a v prosinci žádost o finanční příspěvek z EFG Zdroj: EGF/2010/016 ES Aragón Retail. KOM(2010) 615 EGF/2011/017 ES Aragón construction of buildings. KOM(2012) 290 CS 5 CS

6 Míra nezaměstnanosti v Aragónii Zdroj: EPA Odvětví stravovacích a pohostinských služeb bylo vždy považováno za záchrannou síť v době nedostatku pracovních příležitostí, jelikož získat práci v odvětví stravování a pohostinství bývalo snadné, zejména proto, že tato pracovní místa mají náročnou pracovní dobu, kterou není snadné sladit s rodinným životem. Skutečnost, že se nyní s následky finanční a hospodářské krize vedoucími z propouštění potýká dokonce i odvětví stravovacích a pohostinských služeb, má na regionální hospodářství závažnější dopad, než se jaký naznačují samotné číselné údaje. Cíloví příjemci pomoci a navržené akce Cíloví příjemci pomoci 17. Odhaduje se, že opatření se bude účastnit 280 způsobilých příjemců pomoci. 18. Rozdělení předpokládaných účastníků podle pohlaví, národnosti a věkových skupin je následující: 9 CS 6 CS

7 Kategorie Počet cílových příjemců pomoci Pohlaví: Muži: 97 (34,64 %) Státní příslušnost: Věková skupina: Ženy: 183 (65,36 %) Státní EU: příslušníci Státní příslušníci zemí mimo EU 174 (62,14 %) 106 (37,86 %) Ve věku let: 26 (9,29 %) Ve věku let: 232 (82,86 %) Ve věku let: 22 (7,85 %) starší než 64 let: 0 (0,00 %) Navržené akce 19. Individualizované služby, které mají být poskytnuty propuštěným pracovníkům, jsou tvořeny následujícími akcemi, které jsou kombinovány tak, aby vytvořily koordinovaný balíček individualizovaných služeb zaměřený na jejich opětovné profesní začlenění. Jsou rozčleněny do čtyř oblastí: 1. Vedení, poradenství a hledání pracovního místa Úvodní setkání, profesní poradenství a rozřazení pracovníků: První opatření týkající se všech pracovníků zahrnuje rozřazení pracovníků a také poskytování informací o volných pracovních místech, o požadavcích ohledně dovedností a odborné přípravy a o dostupných školicích programech a pobídkách. Školení týkající se způsobů hledání pracovního místa, samostatně výdělečné činnosti a sociálních dovedností: Pracovníci se budou účastnit workshopů zaměřených na samostatně výdělečnou činnost a na podporu podnikání nebo budou proškoleni v dovednostech potřebných pro hledání pracovního místa. Cílem tohoto opatření je též zlepšit sebepoznání účastníků a posílit jejich sebevědomí a sociální dovednosti. 2. Odborné vzdělávání a rekvalifikace Obecné vzdělávání a rekvalifikace: Toto opatření nabízí několik různých způsobů vzdělávání. Cíloví příjemci pomoci budou mít příležitost zúčastnit se jednoho nebo více z následujících školení: 1) Obecné vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) na základní nebo pokročilé úrovni; 2) Školení v odborných dovednostech: Odvětví stravování a pohostinství v současnosti vyžaduje odborníky, kteří jsou nejen kvalifikovaní, ale také všestranní. Za účelem získání specifických dovedností, které jsou v oboru požadovány, budou uspořádány různé kurzy odborné přípravy, jako např. barmanství a příprava koktailů, pohostinské služby v restauraci, obsluha banketů, manipulace s potravinami, pomocný kuchař, vakuové vaření, grilování a vaření tzv. platos combinados 10 atd. Účastníkům bude rovněž 10 Plato combinado je levná večeře sestávající z hlavního chodu se všemi přílohami podávanými na jednom talíři. CS 7 CS

8 nabídnuta odborná příprava na zaměstnání v jiných odvětvích, která vyžadují získání licence (např. soukromá bezpečnostní stráž či osvědčení o odborné způsobilosti v oblasti přepravy osob 11, atd.). 3) Proškolení se závazkem přijetí: Kurzy odborné přípravy tematicky zaměřené na předem zjištěné potřeby místních podniků, které na oplátku přijmou závazek, že některé z účastníků tohoto programu zaměstnají. 4) Školení zaměřené na osobní rozvoj: Účastníci budou proškoleni v průřezových dovednostech, včetně rozhodovacího procesu, řešení konfliktů, přizpůsobení se změnám, interpersonálních dovedností atd. Uznání předchozích zkušeností: Sem patří posouzení dříve nabytých znalostí a zkušeností každého pracovníka a stanovení oblastí, v nichž je požadavek dalšího vzdělávání a odborné přípravy. Účastníci po ukončení procedury uznání předchozích zkušeností obdrží oficiální potvrzení dovedností a znalostí, které jim vydá Agencia de Cualificaciones Profesionales de Aragón (Aragónská agentura pro odbornou kvalifikaci). 3. Návrat do zaměstnání Intenzivní pomoc při hledání práce: Půjde o intenzivní vyhledávání nového zaměstnání, včetně aktivního hledání pracovních příležitostí na místní a regionální úrovni, zkoumání pracovních příležitostí v rozvíjejících se odvětvích (např. obnovitelná energie, obchod s bioprodukty atd.), a zprostředkování zaměstnání. Vedení po návratu do práce: Tento krok zabrání možným problémům na novém pracovišti; pracovníkům vracejícím se do zaměstnání bude v prvních měsících poskytováno vedení. 4. Pobídky Příspěvek při hledání zaměstnání: Příjemci pomoci, kteří se účastní opatření a dodržují dohodnutý program znovuzačlenění, obdrží příspěvek ve výši 300 EUR vyplácený ve dvou splátkách ve výši 150 EUR. Pomoc pro osoby pečující o závislé osoby: Příjemci pomoci, kteří se účastní opatření a mají povinnost pečovat o závislé osoby (děti, starší osoby nebo osoby s postižením), obdrží jednorázový příspěvek ve výši 150 EUR, který je bude motivovat k účasti na opatření tím, že kompenzuje dodatečné náklady vzniklé v souvislosti se zajištěním péče pro závislou osobu po dobu účasti na opatření. Pobídky pro zaměstnanost: Příjemci pomoci, kteří se vrátí do zaměstnání, obdrží mzdovou podporu ve výši 200 EUR měsíčně po dobu nejvýše tří měsíců, která bude zvláště starší příjemce pomoci motivovat k návratu do zaměstnání, a to zejména v případech, kdy jsou nabízené podmínky méně atraktivní než v jejich předchozím zaměstnání. Pobídky pro zaměstnanost pro osoby samostatně výdělečně činné: Příjemcům pomoci, kteří se stanou osobami samostatně výdělečně činnými, bude vyplácena podpora ve výši 400 EUR měsíčně po dobu nejvýše tří měsíců, která jim pomůže v počátečním období jejich činnosti. 11 Osvědčení o odborné způsobilosti je osvědčení prokazující, že daní řidiči z povolání absolvovali kurzy a složili zkoušky požadované směrnicí 2003/59/ES. CS 8 CS

9 20. Výše popsané navržené akce představují aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých akcí uvedených v článku 7 nařízení o EFG. Tyto akce nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany 21. Španělské orgány potvrdily, že žádná z těchto akcí nemá být na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv prováděna podniky. CS 9 CS

10 Předběžný rozpočet 22. Celkové odhadované náklady jsou EUR a zahrnují výdaje na individualizované služby ve výši a výdaje na přípravné, řídící, informační, propagační, kontrolní a vykazovací činnosti ve výši EUR. 23. Celkový požadovaný finanční příspěvek z EFG činí EUR (60 % celkových nákladů). Akce Odhadovaný počet účastníků Individualizované služby (akce podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení o EFG): Odhadované náklady na účastníka (v EUR) Celkové odhadované náklady (v EUR); (% z celkových nákladů) Úvodní setkání, profesní poradenství a rozřazení pracovníků (De los intinerarios acogida, process inserción y asesoramiento Laboral de personalizados) Školení týkající se způsobů hledání pracovního místa, samostatně výdělečné činnosti a sociálních dovedností (Formación en técnicas para la búsqueda de empleo, autoempleo y habilidades sociales ) Obecné školení, rekvalifikace a odborná příprava; a uznání předchozích zkušeností (Formación para el empleo y acreditación de competencias) Intenzivní pomoc při hledání práce (Asistencia a la recolocación) Vedení po návratu do práce (Seguimiento en el empleo) Mezisoučet a: Příspěvky a pobídky (akce podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG): (88,0 %) Příspěvek při hledání zaměstnání (Incentivo para la búsqueda activa de empleo) Pomoc pro osoby pečující o závislé osoby (Medidas de acompañamiento) Pobídky pro zaměstnanost: (Incentivo para la recolocación laboral) CS 10 CS

11 Pobídky pro zaměstnanost pro osoby samostatně výdělečně činné: (Incentivo para la actividad por cuenta propia) Mezisoučet b: Činnosti podle čl. 7 odst. 4 nařízení o EFG: (12,0 %) 1. Přípravné činnosti Řízení 0 3. Poskytování informací a propagace Kontrola a vykazování Mezisoučet c: (1,5 %) Celkové náklady (a + b + c): Příspěvek z EFG (60 % celkových nákladů) Náklady na akce označené ve výše uvedené tabulce jako akce podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG nepřesahují 35 % celkových nákladů na koordinovaný balíček individualizovaných služeb. Španělské orgány potvrdily, že tyto akce jsou podmíněny aktivní účastí příjemců pomoci na hledání zaměstnání nebo odborné přípravě. Období způsobilosti výdajů 25. Španělské orgány začaly poskytovat individuální služby cílovým příjemcům pomoci dne 21. února Výdaje na akce uvedené v bodě 19 budou proto způsobilé pro finanční příspěvek z EFG od 21. února 2014 do 21. února Španělským orgánům začaly vznikat správní výdaje na provádění EFG dne 7. listopadu Výdaje na přípravné, řídící, informační, propagační, kontrolní a vykazovací činnosti proto budou způsobilé pro finanční příspěvek z EFG od 7. listopadu 2013 do 21. srpna Doplňkovost s akcemi financovanými z vnitrostátních fondů nebo fondů Unie 27. Španělské orgány uvedly, že finanční příspěvek z EFG nenahradí akce, které jsou povinné pro dotyčné podniky na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv 28. Španělské orgány uvedly, že výše popsaná opatření, která obdrží finanční příspěvek z EFG, neobdrží zároveň finanční příspěvek z jiných finančních nástrojů Unie. 29. Tři akce spolufinancované z operačních programů ESF ( ) v Aragónii jsou: operační program ESF pro adaptabilitu a zaměstnanost pro více regionů, operační program ESF proti diskriminaci a operační program ESF pro Aragónii. Přestože některá opatření EFG mohou být podobná opatřením ESF, existuje mezi nimi rozdíl: opatření EFG jsou jedinečné a specifické povahy (jsou zaměřena na odvětví a zvláštní skupinu populace), jsou vytvářena na míru a jsou intenzivní. Aby se zabránilo překrývání opatření ESF a EFG, budou akce těchto fondů, které mají podobné cíle, a dotčení pracovníci průběžně sledováni. CS 11 CS

12 30. Zdroje předběžného financování nebo spolufinancování na vnitrostátní úrovni jsou přidělovány ročně v rámci zákona o rozpočtu aragonské vlády (Gobierno de Aragón). Postupy pro konzultaci s cílovými příjemci pomoci nebo jejich zástupci, se sociálními partnery a s místními a regionálními orgány 31. Španělské orgány uvedly, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl navržen v konzultaci s odborovými svazy Confederación Sindical de Comisiones Obreras-CC.OO Aragón a Unión General de Trabajadores-UGT Aragón; a organizacemi zaměstnanců Confederación de Empresarios de Aragón-CREA a Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa-CEPYME Aragón. Sociální partneři byli konzultováni dvakrát: 20. června 2013 a 16. října Na prvním setkání se sociální partneři dohodli na podání žádosti o prostředky z EFG pro odvětví stravovacích a pohostinských služeb. Na druhém setkání byl projednán a dohodnut návrh žádosti, zejména obsah a harmonogram akcí. Řídící a kontrolní systémy 32. Žádost obsahuje podrobný popis řídících a kontrolních systémů, který specifikuje povinnosti dotčených orgánů. Španělsko oznámilo Komisi, že finanční příspěvek bude řízen a kontrolován stejnými orgány, které řídí a kontrolují ESF. Zprostředkujícím orgánem pro řídící orgán bude Instituto Aragonés de Empleo- INAEM. Závazky přijaté dotčeným členským státem 33. Španělské orgány poskytly všechny nezbytné záruky, že: budou dodržovány zásady rovnosti a nediskriminace při přístupu k navrženým akcím a jejich provádění; budou splněny požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU, které se týkají hromadného propouštění; navržené akce poskytnou pomoc jednotlivým pracovníkům a nebudou použita na restrukturalizaci podniků nebo odvětví; navržené akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a zamezí se jakémukoliv dvojímu financování; navržené akce se budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů; finanční prostředky z EFG budou v souladu s hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu. ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY Rozpočtový návrh 34. EFG nesmí překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období Po prozkoumání žádosti z hlediska podmínek stanovených v čl. 13 odst. 1 nařízení o EFG a s ohledem na počet cílových příjemců pomoci, navržené akce a odhadované náklady Komise navrhuje uvolnit z EFG částku ve výši EUR, která 12 Úř. věst. L 347, , s CS 12 CS

13 představuje 60 % celkových nákladů na navržené akce, na poskytnutí finančního příspěvku pro uvedenou žádost. 36. Navrhované rozhodnutí uvolnit prostředky z EFG učiní společně Evropský parlament a Rada ve smyslu bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení 13. Související akty 37. Současně s tímto návrhem rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě návrh na převod prostředků ve výši EUR do příslušné rozpočtové položky. 38. Současně s přijetím tohoto návrhu rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG přijme Komise rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku, a to prostřednictvím prováděcího aktu, který vstoupí v platnost dnem, kdy Evropský parlament a Rada přijmou navržené rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG. 13 Úř. věst. C 373, , s. 1. CS 13 CS

14 Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, v souladu s postupem podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci ( ) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/ , a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení, s ohledem na návrh Evropské komise, v souladu s postupem podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení 15, vzhledem k těmto důvodům: (1) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) byl zřízen za účelem poskytování podpory pracovníkům, kteří byli propuštěni, jakož i osobám samostatně výdělečně činným, které přestaly vykonávat svou činnost v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací a v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize, na kterou bylo zaměřeno nařízení (ES) č. 546/ , nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a za účelem poskytování pomoci při jejich opětovném začleňování na trh práce. (2) EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období (3) Španělsko dne 21. února 2014 podalo žádost o uvolnění prostředků z EFG v návaznosti na propouštění 18 v 661 podnicích působících v rámci oddílu 56 v rámci klasifikace NACE Revize 2 ( Stravování a pohostinství ) 19 v regionu NUTS 2 Aragón (ES24) a doplnilo ji o další informace, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Tato žádost splňuje podmínky pro stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (ES) č. 1309/ Úř. věst. L 347, , s Úř. věst. C 373, , s. 1. Úř. věst. L 167, , s. 26. Úř. věst. L 347, , s Ve smyslu čl.3 písm. a) nařízení o EFG. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, , s. 1). CS 14 CS

15 (4) V souvislosti s uvedenou žádostí Španělska by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši EUR, PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ: Článek 1 V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 se z EFG uvolňuje částka ve výši EUR v prostředcích na závazky a platby. Článek 2 Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie. V Bruselu dne Za Evropský parlament předseda / předsedkyně Za Radu předseda / předsedkyně CS 15 CS

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.1.2015 COM(2015) 13 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mobilizaci prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.7.2011 KOM(2011) 447 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2011. VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise. (předložený Komisí)

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2011. VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise. (předložený Komisí) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2011 KOM(2011) 154 v konečném znění NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2011 VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise (předložený Komisí) CS

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020

NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 L 347/884 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin Věc: Státní podpora č. N 400/2004 Česká republika Příspěvek k řešení sociálních důsledků transformace českých drah (České dráhy a Správa železniční

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Evropská komise V Bruselu dne 14.07.2004 C(2004)2631 fin Předmět: Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Vážený pane ministře, 1.

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.10.2011 KOM(2011) 607 v konečném znění 2011/0268 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 {SEK(2011)

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Veřejná podpora č. SA.37553 (2013/N) Česká republika Mapa regionální

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov Pane ministře, 1. Postup (1) E-mailem ze dne 24. července 2006,

Více

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.12.2008 K(2008) 7849 v konečném znění Věc: Státní podpora N 678/2007 Česká republika Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Více

Soudní dvůr Evropské unie TISKOVÁ ZPRÁVA č. 70/14

Soudní dvůr Evropské unie TISKOVÁ ZPRÁVA č. 70/14 Soudní dvůr Evropské unie TISKOVÁ ZPRÁVA č. 70/14 V Lucemburku dne 13. května 2014 Tisk a informace Rozsudek ve věci C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos, Mario

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h v a l u j e USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2003 1. Koncepci

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1 Příloha 1 Pokyny týkající se podmínek způsobilosti pro přiznání postavení oprávněného hospodářského subjektu a postupu v případě nadnárodních společností a velkých podniků 1. Právní upozornění Tyto pokyny

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 KOM(2009) 72 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropské společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES k rozhodnutí

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2013 COM(2013) 348 final 2013/0188 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní CS

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015

EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015 EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015 Pravomoci - Evropská komise, Evropská rada Evropská komise pomáhá mladým lidem najít práci Zdroj: European Commission. Link Evropská komise chce v letošním

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2012) XXX draft Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi RESTART 2013 Obsah PROGRAM PODPORY MALÝCH PODNIKŮ POSTIŽENÝCH POVODNĚMI... 1 RESTART 2013... 1 1. CÍL PROGRAMU... 3 1.1. Základní ustanovení...

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006

NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006 NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006 ZE DNE 5. ČERVENCE 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ROZHODNUTÍ

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ROZHODNUTÍ 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů

Více

P6_TA(2007)0269 Přenositelnost nároků na penzijní připojištění ***I

P6_TA(2007)0269 Přenositelnost nároků na penzijní připojištění ***I P6_TA(2007)0269 Přenositelnost nároků na penzijní připojištění ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. června 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení přenositelnosti

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Trh práce na přelomu. tisíciletí. Magdalena Kotýnková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Trh práce na přelomu. tisíciletí. Magdalena Kotýnková Vysoká škola ekonomická v Praze Trh práce na přelomu tisíciletí Magdalena Kotýnková 2006 OBSAH Předmluva 9 1 Sodálně-politický kontext Evropské unie 13 1.1 Vzájemné působení hospodářské a sociální politiky

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření MEMO/06/173 V Bruselu dne 27. dubna 2006 Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření Evropská unie již dva roky sdružuje 25 členských států a pracuje ve 20 úředních jazycích. Připravuje se také na

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Podnikání českých firem ve Francii

Podnikání českých firem ve Francii Podnikání českých firem ve Francii Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní podmínky Stálá provozovna

Více

Metodický list. Vklady klientské

Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o.

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. www. jscom m.cz Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. Od 23. ledna přijímá naše projekční kancelář nabídky na zpracování žádosti do programu Nová zelená úsporám. Projekční kancelář

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012O0018 CS 09.11.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 2. srpna

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006 319/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 2006 o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17),

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), 11. SOCIÁLNÍ POLITIKA A ZAMĚSTNANOST 1. 41957 D 0831: Rozhodnutí Rady ministrů ESUO ze dne 9. července 1957 o působnosti a jednacím řádu Stálého výboru pro bezpečnost v hornictví (Úř. věst. B 28, 31. 8.

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace:

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) xxx Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března

Více

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 14. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. října 2011 (13.10) (OR. en) 15250/11 Interinstitucionální spis: 2011/0274 (COD) FC 40 REGIO 86 CADREFIN 90 CODEC 1635

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. října 2011 (13.10) (OR. en) 15250/11 Interinstitucionální spis: 2011/0274 (COD) FC 40 REGIO 86 CADREFIN 90 CODEC 1635 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. října 2011 (13.10) (OR. en) 15250/11 Interinstitucionální spis: 2011/0274 (COD) FC 40 REGIO 86 CADREFIN 90 CODEC 1635 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 10. října 2011

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více