Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2014) 456 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, v souladu s postupem podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage) CS CS

2 DŮVODOVÁ ZPRÁVA SOUVISLOSTI NÁVRHU 1. Pravidla, která se vztahují na poskytování finančních příspěvků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci ( ) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/ ( nařízení o EFG ). 2. Španělské orgány podaly žádost EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage o finanční příspěvek z EFG v návaznosti na propouštění a ukončení výkonu činnosti ve smyslu článku 3 nařízení o EFG (dále jen propouštění ) v 661 podnicích působících v rámci oddílu 56 v rámci klasifikace NACE Revize 2 (Stravování a pohostinství) 2 v regionu NUTS 2 Aragón (ES24). 3. Po posouzení této žádosti dospěla Komise v souladu s platnými ustanoveními nařízení o EFG k závěru, že podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG jsou splněny. SOUHRN ŽÁDOSTI Žádost o prostředky z EFG: Členský stát: Dotčený(é) region(y) (region NUTS 2): EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage Španělsko Aragónie (ES24) Datum podání žádosti: Datum potvrzení přijetí žádosti a datum vyžádání dalších informací: Lhůta pro poskytnutí dalších informací: Lhůta pro dokončení posouzení: Kritéria pro pomoc: Odvětví hospodářské činnosti: (Oddíl NACE Revize 2): Ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG Oddíl 56 Stravování a pohostinství Referenční období (9 měsíců): Počet propuštění nebo ukončení výkonu činnosti během referenčního období: Počet způsobilých příjemců pomoci, u nichž se očekává, že se budou účastnit opatření: Rozpočet na individualizované služby (v EUR) Rozpočet na provádění EFG (v EUR) Celkový rozpočet (v EUR) Finanční příspěvek požadovaný z příspěvků z EFG (v EUR) (60 % celkového rozpočtu) Úř. věst. L 347, , s Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, , s. 1). V souladu s čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) č. 1309/2013. CS 2 CS

3 POSOUZENÍ ŽÁDOSTI Postup 4. Španělské orgány podaly žádost EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage dne 21. února 2014, tedy do 12 týdnů ode dne, kdy byla splněna kritéria pro pomoc stanovená v článku 5 a 7 níže. Komise příjem žádosti potvrdila do dvou týdnů od jejího podání, a to dne 7. března Téhož dne Komise požádala španělské orgány o další informace. Tyto další informace byly poskytnuty do šesti týdnů od uvedeného požadavku. Lhůta 12 týdnů od obdržení úplné žádosti, během níž by měla Komise dokončit posouzení toho, zda žádost vyhovuje podmínkám pro poskytnutí finančního příspěvku, uplyne dne 11. července Způsobilost žádosti Kritéria pro pomoc 5. Španělské orgány předložily žádost v souladu s kritérii pro pomoc uvedenými v čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG, která vyžadují, aby v podnicích působících ve stejném hospodářském odvětví definovaném na úrovni NACE Revize 2 a nacházejících se v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech vymezených na úrovni NUTS 2 během referenčního období v délce devíti měsíců dosáhl počet propuštěných osob nejméně Žádost se týká 904 propuštěných pracovníků 4 v 661 podnicích 5 působících v rámci oddílu 56 v rámci klasifikace NACE Revize 2 (Stravování a pohostinství) v regionu NUTS 2 Aragón (ES24). 7. Referenční období v délce devíti měsíců trvalo od 1. března 2013 do 1. prosince Stanovení počtu propuštěných pracovníků a případů ukončení činnosti 8. Počet všech propuštěných pracovníků byl stanoven k datu skutečného ukončení pracovní smlouvy nebo k datu jejího vypršení v průběhu referenčního období. Způsobilí příjemci pomoci 9. Celkový počet způsobilých příjemců pomoci je 904. Spojitost propouštění s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, na kterou bylo zaměřeno nařízení (ES) č. 546/ K prokázání spojitosti propouštění s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, na kterou bylo zaměřeno nařízení (ES) č. 546/2009, španělské orgány uvedly, že v roce 2009 došlo v důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize ke značnému hospodářskému poklesu na úrovni EU-27 a také na úrovni španělského hospodářství. V roce 2009 dosahovala na úrovni EU-27 míra růstu HDP (procentní změna oproti předchozímu roku) - 4,5 % a ve Španělsku - 3,8 %. V letech 2010 a 2011 došlo na úrovni EU-27 k hospodářskému oživení a míra růstu HDP dosahovala v těchto letech 2,0 % a 1,7 %, přičemž v roce 2012 byl růst HDP v EU-27 opět negativní (- 0,4 %). Míra růstu HDP byla ve Španělsku negativní v letech 2010 (- 0,2 %) a 2012 (- 1,6 %) a mírně pozitivní v roce 2011 (0,1 %). 4 5 Ve smyslu čl. 33 písm. a) nařízení o EFG. Seznam dotčených podniků a počet propuštěných pracovníků v jednotlivých podnicích je uveden v příloze. CS 3 CS

4 Míra růstu HDP (procentní změna oproti předchozímu roku) Zdroj: Eurostat 11. Celosvětová finanční a hospodářská krize Španělsko vážně zasáhla a přinutila španělskou vládu přijmout opatření, jako je zvýšení daňových příjmů, a to zejména DPH, jejíž standardní sazba se v roce 2010 zvýšila ze 16 % na 18 % a dále v roce 2012 na 21 %, zefektivnění veřejných výdajů a snížení platů státních zaměstnanců. Ve snaze zvýšit konkurenceschopnost španělského hospodářství došlo také ke snížení průměrného příjmu v soukromém sektoru. Snížení příjmů se bezprostředně odrazilo v poklesu spotřeby. Ve třech ze čtyř let v období spotřeba domácností ve Španělsku při srovnání se stejným obdobím předchozího roku poklesla. Spotřeba domácností na úrovni EU-27 se rovněž snížila, avšak v menším rozsahu. Spotřeba domácností (procentní změna oproti předchozímu roku) EU-27 1,67 1,04 0,26 0,74 Španělsko 3,82 0,11 1,16 2,84 Zdroj: Eurostat 12. Snížení spotřeby domácností ve Španělsku vedlo k poklesu poptávky po stravovacích a pohostinských službách, a to kvůli silné vazbě mezi úrovní výdajů domácností a konzumací potravin a nápojů mimo domácnost. Španělské orgány pomocí údajů španělského ministerstva zemědělství, potravinářského průmyslu a životního prostředí vysvětlily, že v roce 2012 poklesly ve Španělsku celkové výdaje domácností na potraviny ve srovnání s rokem 2011 o 1,3 %. Stojí za zmínku, že výdaje na potraviny pro domácí spotřebu se zvýšily o 0,2 %, zatímco výdaje na potraviny mimo domácnost poklesly o 4,1 %. Výdaje na stravovací služby klesají od začátku finanční a hospodářské krize; v období poklesly o 12,1 %. CS 4 CS

5 Výdaje za potraviny mimo domácnost (v milionech EUR) Zdroj: Španělské ministerstvo zemědělství, potravinářského průmyslu a životního prostředí Události vedoucí k propouštění a ukončení výkonu činnosti 13. Podle výroční zprávy Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR) věnované ubytovacím, stravovacím a pohostinským službám za rok se odvětvový index obchodní aktivity v období snížil o 8,26 %. Navíc španělské orgány tvrdí, že v důsledku snížení výdajů na potraviny mimo domácnost se v roce 2011 snížil na celostátní úrovni počet podniků působících v odvětví stravovacích a pohostinských služeb v porovnání s rokem 2009 o 3,5 % a v Aragónii poklesl o 11 %. 14. Pokles obchodní aktivity v odvětví stravovacích a pohostinských služeb a uzavření řady podniků působících v tomto odvětví vedlo k celé řadě propouštění. Očekávaný dopad propouštění na místní, regionální a národní hospodářství a zaměstnanost; 15. Zaměstnanost v Aragónii výrazně poznamenala krize. Míra nezaměstnanosti v regionu rychle vzrostla ze 4,2 % v prosinci 2007 na 18,4 % v prosinci Situace v oblasti zaměstnanosti je v Aragónii značně nestabilní, jelikož krize zasáhla také další odvětví, jako je stavebnictví nebo maloobchod, která jsou pro hospodářství regionu velmi důležitá. V návaznosti na propouštění v odvětví stavebnictví a maloobchodu v Aragónii podalo Španělsko v květnu a v prosinci žádost o finanční příspěvek z EFG Zdroj: EGF/2010/016 ES Aragón Retail. KOM(2010) 615 EGF/2011/017 ES Aragón construction of buildings. KOM(2012) 290 CS 5 CS

6 Míra nezaměstnanosti v Aragónii Zdroj: EPA Odvětví stravovacích a pohostinských služeb bylo vždy považováno za záchrannou síť v době nedostatku pracovních příležitostí, jelikož získat práci v odvětví stravování a pohostinství bývalo snadné, zejména proto, že tato pracovní místa mají náročnou pracovní dobu, kterou není snadné sladit s rodinným životem. Skutečnost, že se nyní s následky finanční a hospodářské krize vedoucími z propouštění potýká dokonce i odvětví stravovacích a pohostinských služeb, má na regionální hospodářství závažnější dopad, než se jaký naznačují samotné číselné údaje. Cíloví příjemci pomoci a navržené akce Cíloví příjemci pomoci 17. Odhaduje se, že opatření se bude účastnit 280 způsobilých příjemců pomoci. 18. Rozdělení předpokládaných účastníků podle pohlaví, národnosti a věkových skupin je následující: 9 CS 6 CS

7 Kategorie Počet cílových příjemců pomoci Pohlaví: Muži: 97 (34,64 %) Státní příslušnost: Věková skupina: Ženy: 183 (65,36 %) Státní EU: příslušníci Státní příslušníci zemí mimo EU 174 (62,14 %) 106 (37,86 %) Ve věku let: 26 (9,29 %) Ve věku let: 232 (82,86 %) Ve věku let: 22 (7,85 %) starší než 64 let: 0 (0,00 %) Navržené akce 19. Individualizované služby, které mají být poskytnuty propuštěným pracovníkům, jsou tvořeny následujícími akcemi, které jsou kombinovány tak, aby vytvořily koordinovaný balíček individualizovaných služeb zaměřený na jejich opětovné profesní začlenění. Jsou rozčleněny do čtyř oblastí: 1. Vedení, poradenství a hledání pracovního místa Úvodní setkání, profesní poradenství a rozřazení pracovníků: První opatření týkající se všech pracovníků zahrnuje rozřazení pracovníků a také poskytování informací o volných pracovních místech, o požadavcích ohledně dovedností a odborné přípravy a o dostupných školicích programech a pobídkách. Školení týkající se způsobů hledání pracovního místa, samostatně výdělečné činnosti a sociálních dovedností: Pracovníci se budou účastnit workshopů zaměřených na samostatně výdělečnou činnost a na podporu podnikání nebo budou proškoleni v dovednostech potřebných pro hledání pracovního místa. Cílem tohoto opatření je též zlepšit sebepoznání účastníků a posílit jejich sebevědomí a sociální dovednosti. 2. Odborné vzdělávání a rekvalifikace Obecné vzdělávání a rekvalifikace: Toto opatření nabízí několik různých způsobů vzdělávání. Cíloví příjemci pomoci budou mít příležitost zúčastnit se jednoho nebo více z následujících školení: 1) Obecné vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) na základní nebo pokročilé úrovni; 2) Školení v odborných dovednostech: Odvětví stravování a pohostinství v současnosti vyžaduje odborníky, kteří jsou nejen kvalifikovaní, ale také všestranní. Za účelem získání specifických dovedností, které jsou v oboru požadovány, budou uspořádány různé kurzy odborné přípravy, jako např. barmanství a příprava koktailů, pohostinské služby v restauraci, obsluha banketů, manipulace s potravinami, pomocný kuchař, vakuové vaření, grilování a vaření tzv. platos combinados 10 atd. Účastníkům bude rovněž 10 Plato combinado je levná večeře sestávající z hlavního chodu se všemi přílohami podávanými na jednom talíři. CS 7 CS

8 nabídnuta odborná příprava na zaměstnání v jiných odvětvích, která vyžadují získání licence (např. soukromá bezpečnostní stráž či osvědčení o odborné způsobilosti v oblasti přepravy osob 11, atd.). 3) Proškolení se závazkem přijetí: Kurzy odborné přípravy tematicky zaměřené na předem zjištěné potřeby místních podniků, které na oplátku přijmou závazek, že některé z účastníků tohoto programu zaměstnají. 4) Školení zaměřené na osobní rozvoj: Účastníci budou proškoleni v průřezových dovednostech, včetně rozhodovacího procesu, řešení konfliktů, přizpůsobení se změnám, interpersonálních dovedností atd. Uznání předchozích zkušeností: Sem patří posouzení dříve nabytých znalostí a zkušeností každého pracovníka a stanovení oblastí, v nichž je požadavek dalšího vzdělávání a odborné přípravy. Účastníci po ukončení procedury uznání předchozích zkušeností obdrží oficiální potvrzení dovedností a znalostí, které jim vydá Agencia de Cualificaciones Profesionales de Aragón (Aragónská agentura pro odbornou kvalifikaci). 3. Návrat do zaměstnání Intenzivní pomoc při hledání práce: Půjde o intenzivní vyhledávání nového zaměstnání, včetně aktivního hledání pracovních příležitostí na místní a regionální úrovni, zkoumání pracovních příležitostí v rozvíjejících se odvětvích (např. obnovitelná energie, obchod s bioprodukty atd.), a zprostředkování zaměstnání. Vedení po návratu do práce: Tento krok zabrání možným problémům na novém pracovišti; pracovníkům vracejícím se do zaměstnání bude v prvních měsících poskytováno vedení. 4. Pobídky Příspěvek při hledání zaměstnání: Příjemci pomoci, kteří se účastní opatření a dodržují dohodnutý program znovuzačlenění, obdrží příspěvek ve výši 300 EUR vyplácený ve dvou splátkách ve výši 150 EUR. Pomoc pro osoby pečující o závislé osoby: Příjemci pomoci, kteří se účastní opatření a mají povinnost pečovat o závislé osoby (děti, starší osoby nebo osoby s postižením), obdrží jednorázový příspěvek ve výši 150 EUR, který je bude motivovat k účasti na opatření tím, že kompenzuje dodatečné náklady vzniklé v souvislosti se zajištěním péče pro závislou osobu po dobu účasti na opatření. Pobídky pro zaměstnanost: Příjemci pomoci, kteří se vrátí do zaměstnání, obdrží mzdovou podporu ve výši 200 EUR měsíčně po dobu nejvýše tří měsíců, která bude zvláště starší příjemce pomoci motivovat k návratu do zaměstnání, a to zejména v případech, kdy jsou nabízené podmínky méně atraktivní než v jejich předchozím zaměstnání. Pobídky pro zaměstnanost pro osoby samostatně výdělečně činné: Příjemcům pomoci, kteří se stanou osobami samostatně výdělečně činnými, bude vyplácena podpora ve výši 400 EUR měsíčně po dobu nejvýše tří měsíců, která jim pomůže v počátečním období jejich činnosti. 11 Osvědčení o odborné způsobilosti je osvědčení prokazující, že daní řidiči z povolání absolvovali kurzy a složili zkoušky požadované směrnicí 2003/59/ES. CS 8 CS

9 20. Výše popsané navržené akce představují aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých akcí uvedených v článku 7 nařízení o EFG. Tyto akce nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany 21. Španělské orgány potvrdily, že žádná z těchto akcí nemá být na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv prováděna podniky. CS 9 CS

10 Předběžný rozpočet 22. Celkové odhadované náklady jsou EUR a zahrnují výdaje na individualizované služby ve výši a výdaje na přípravné, řídící, informační, propagační, kontrolní a vykazovací činnosti ve výši EUR. 23. Celkový požadovaný finanční příspěvek z EFG činí EUR (60 % celkových nákladů). Akce Odhadovaný počet účastníků Individualizované služby (akce podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení o EFG): Odhadované náklady na účastníka (v EUR) Celkové odhadované náklady (v EUR); (% z celkových nákladů) Úvodní setkání, profesní poradenství a rozřazení pracovníků (De los intinerarios acogida, process inserción y asesoramiento Laboral de personalizados) Školení týkající se způsobů hledání pracovního místa, samostatně výdělečné činnosti a sociálních dovedností (Formación en técnicas para la búsqueda de empleo, autoempleo y habilidades sociales ) Obecné školení, rekvalifikace a odborná příprava; a uznání předchozích zkušeností (Formación para el empleo y acreditación de competencias) Intenzivní pomoc při hledání práce (Asistencia a la recolocación) Vedení po návratu do práce (Seguimiento en el empleo) Mezisoučet a: Příspěvky a pobídky (akce podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG): (88,0 %) Příspěvek při hledání zaměstnání (Incentivo para la búsqueda activa de empleo) Pomoc pro osoby pečující o závislé osoby (Medidas de acompañamiento) Pobídky pro zaměstnanost: (Incentivo para la recolocación laboral) CS 10 CS

11 Pobídky pro zaměstnanost pro osoby samostatně výdělečně činné: (Incentivo para la actividad por cuenta propia) Mezisoučet b: Činnosti podle čl. 7 odst. 4 nařízení o EFG: (12,0 %) 1. Přípravné činnosti Řízení 0 3. Poskytování informací a propagace Kontrola a vykazování Mezisoučet c: (1,5 %) Celkové náklady (a + b + c): Příspěvek z EFG (60 % celkových nákladů) Náklady na akce označené ve výše uvedené tabulce jako akce podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG nepřesahují 35 % celkových nákladů na koordinovaný balíček individualizovaných služeb. Španělské orgány potvrdily, že tyto akce jsou podmíněny aktivní účastí příjemců pomoci na hledání zaměstnání nebo odborné přípravě. Období způsobilosti výdajů 25. Španělské orgány začaly poskytovat individuální služby cílovým příjemcům pomoci dne 21. února Výdaje na akce uvedené v bodě 19 budou proto způsobilé pro finanční příspěvek z EFG od 21. února 2014 do 21. února Španělským orgánům začaly vznikat správní výdaje na provádění EFG dne 7. listopadu Výdaje na přípravné, řídící, informační, propagační, kontrolní a vykazovací činnosti proto budou způsobilé pro finanční příspěvek z EFG od 7. listopadu 2013 do 21. srpna Doplňkovost s akcemi financovanými z vnitrostátních fondů nebo fondů Unie 27. Španělské orgány uvedly, že finanční příspěvek z EFG nenahradí akce, které jsou povinné pro dotyčné podniky na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv 28. Španělské orgány uvedly, že výše popsaná opatření, která obdrží finanční příspěvek z EFG, neobdrží zároveň finanční příspěvek z jiných finančních nástrojů Unie. 29. Tři akce spolufinancované z operačních programů ESF ( ) v Aragónii jsou: operační program ESF pro adaptabilitu a zaměstnanost pro více regionů, operační program ESF proti diskriminaci a operační program ESF pro Aragónii. Přestože některá opatření EFG mohou být podobná opatřením ESF, existuje mezi nimi rozdíl: opatření EFG jsou jedinečné a specifické povahy (jsou zaměřena na odvětví a zvláštní skupinu populace), jsou vytvářena na míru a jsou intenzivní. Aby se zabránilo překrývání opatření ESF a EFG, budou akce těchto fondů, které mají podobné cíle, a dotčení pracovníci průběžně sledováni. CS 11 CS

12 30. Zdroje předběžného financování nebo spolufinancování na vnitrostátní úrovni jsou přidělovány ročně v rámci zákona o rozpočtu aragonské vlády (Gobierno de Aragón). Postupy pro konzultaci s cílovými příjemci pomoci nebo jejich zástupci, se sociálními partnery a s místními a regionálními orgány 31. Španělské orgány uvedly, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl navržen v konzultaci s odborovými svazy Confederación Sindical de Comisiones Obreras-CC.OO Aragón a Unión General de Trabajadores-UGT Aragón; a organizacemi zaměstnanců Confederación de Empresarios de Aragón-CREA a Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa-CEPYME Aragón. Sociální partneři byli konzultováni dvakrát: 20. června 2013 a 16. října Na prvním setkání se sociální partneři dohodli na podání žádosti o prostředky z EFG pro odvětví stravovacích a pohostinských služeb. Na druhém setkání byl projednán a dohodnut návrh žádosti, zejména obsah a harmonogram akcí. Řídící a kontrolní systémy 32. Žádost obsahuje podrobný popis řídících a kontrolních systémů, který specifikuje povinnosti dotčených orgánů. Španělsko oznámilo Komisi, že finanční příspěvek bude řízen a kontrolován stejnými orgány, které řídí a kontrolují ESF. Zprostředkujícím orgánem pro řídící orgán bude Instituto Aragonés de Empleo- INAEM. Závazky přijaté dotčeným členským státem 33. Španělské orgány poskytly všechny nezbytné záruky, že: budou dodržovány zásady rovnosti a nediskriminace při přístupu k navrženým akcím a jejich provádění; budou splněny požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU, které se týkají hromadného propouštění; navržené akce poskytnou pomoc jednotlivým pracovníkům a nebudou použita na restrukturalizaci podniků nebo odvětví; navržené akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a zamezí se jakémukoliv dvojímu financování; navržené akce se budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů; finanční prostředky z EFG budou v souladu s hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu. ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY Rozpočtový návrh 34. EFG nesmí překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období Po prozkoumání žádosti z hlediska podmínek stanovených v čl. 13 odst. 1 nařízení o EFG a s ohledem na počet cílových příjemců pomoci, navržené akce a odhadované náklady Komise navrhuje uvolnit z EFG částku ve výši EUR, která 12 Úř. věst. L 347, , s CS 12 CS

13 představuje 60 % celkových nákladů na navržené akce, na poskytnutí finančního příspěvku pro uvedenou žádost. 36. Navrhované rozhodnutí uvolnit prostředky z EFG učiní společně Evropský parlament a Rada ve smyslu bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení 13. Související akty 37. Současně s tímto návrhem rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě návrh na převod prostředků ve výši EUR do příslušné rozpočtové položky. 38. Současně s přijetím tohoto návrhu rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG přijme Komise rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku, a to prostřednictvím prováděcího aktu, který vstoupí v platnost dnem, kdy Evropský parlament a Rada přijmou navržené rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG. 13 Úř. věst. C 373, , s. 1. CS 13 CS

14 Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, v souladu s postupem podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci ( ) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/ , a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení, s ohledem na návrh Evropské komise, v souladu s postupem podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení 15, vzhledem k těmto důvodům: (1) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) byl zřízen za účelem poskytování podpory pracovníkům, kteří byli propuštěni, jakož i osobám samostatně výdělečně činným, které přestaly vykonávat svou činnost v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací a v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize, na kterou bylo zaměřeno nařízení (ES) č. 546/ , nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a za účelem poskytování pomoci při jejich opětovném začleňování na trh práce. (2) EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období (3) Španělsko dne 21. února 2014 podalo žádost o uvolnění prostředků z EFG v návaznosti na propouštění 18 v 661 podnicích působících v rámci oddílu 56 v rámci klasifikace NACE Revize 2 ( Stravování a pohostinství ) 19 v regionu NUTS 2 Aragón (ES24) a doplnilo ji o další informace, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Tato žádost splňuje podmínky pro stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (ES) č. 1309/ Úř. věst. L 347, , s Úř. věst. C 373, , s. 1. Úř. věst. L 167, , s. 26. Úř. věst. L 347, , s Ve smyslu čl.3 písm. a) nařízení o EFG. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, , s. 1). CS 14 CS

15 (4) V souvislosti s uvedenou žádostí Španělska by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši EUR, PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ: Článek 1 V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 se z EFG uvolňuje částka ve výši EUR v prostředcích na závazky a platby. Článek 2 Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie. V Bruselu dne Za Evropský parlament předseda / předsedkyně Za Radu předseda / předsedkyně CS 15 CS

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem)

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem) P7_TA(2012)0231 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2012

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2015/XXXX(BUD) 2.9.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2015/XXXX(BUD) 2.9.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Rozpočtový výbor 2015/XXXX(BUD) 2.9.2015 NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.8.2014 COM(2014) 515 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/XXX(BUD)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/XXX(BUD) Evropský parlament 2014-2019 Rozpočtový výbor 2016/XXX(BUD) 30.8.2016 NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 119 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.2.2011 KOM(2011) 61 v konečném znění C7-0055/11 Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 11.10.2007 KOM(2007) 600 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.12.2014 COM(2014) 726 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, v souladu s postupem

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/XXXX(BUD) 1.9.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/XXXX(BUD) 1.9.2015 Evropský parlament 2014-2019 Rozpočtový výbor 2015/XXXX(BUD) 1.9.2015 NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Rozpočtový výbor

EVROPSKÝ PARLAMENT Rozpočtový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Rozpočtový výbor 10.12.2014 2014/2161(BUD) NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11

Více

(96. týden) N 118 / 10

(96. týden) N 118 / 10 N 118 / 10 10. funkční období N 118 / 10 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 (96. týden) 2016 Rada Evropské

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Rozpočtový výbor 2014/2055(BUD) 4.9.2014 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 Návrh zprávy Paul Tang (PE536.185v01-00) Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2014 COM(2014) 734 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 Interinstitucionální

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

SDĚLENÍ KOMISI. ohledně žádosti Litvy EGF/2009/016 LT/Výroba nábytku o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

SDĚLENÍ KOMISI. ohledně žádosti Litvy EGF/2009/016 LT/Výroba nábytku o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2010 SEK(2010) 53 v konečném znění C7-0041/10 SDĚLENÍ KOMISI ohledně žádosti Litvy EGF/2009/016 LT/Výroba nábytku o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2016 COM(2016) 462 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mobilizaci prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku v návaznosti

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 24. listopadu 2010 (OR. en) 16876/10 FIN 648 SOC 790

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 24. listopadu 2010 (OR. en) 16876/10 FIN 648 SOC 790 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 24. listopadu 2010 (OR. en) 16876/10 FIN 648 SOC 790 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 23. listopadu 2010 Předmět: Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 8. listopadu 2010 (OR. en) 15920/10 FIN 553 SOC 734 NÁVRH. Ze dne: 8. listopadu 2010 Předmět:

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 8. listopadu 2010 (OR. en) 15920/10 FIN 553 SOC 734 NÁVRH. Ze dne: 8. listopadu 2010 Předmět: RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. listopadu 2010 (OR. en) 15920/10 FIN 553 SOC 734 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 8. listopadu 2010 Předmět: Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.2.2013 COM(2013) 90 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) 10899/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 3966 final Předmět: SOC 447 FSTR 43 CADREFIN

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. ledna 2014 (OR. en) 5080/14 Interinstitucionální spis: 2013/0446 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 1 UD 4 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici

Více

Rada Evropské unie Brusel 14. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 14. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 14. července 2016 (OR. en) 11268/16 FIN 477 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 13. července 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 462 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie CS CS

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 15. února 2006 Předmět: Návrh nařízení Rady o provedení

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2015 C(2015) 3755 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2.6.2015, kterým se pro operační program "Operační program Rybářství 2014-2020" schvaluje podpora z Evropského

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. července 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 25. července 2011 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise:

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.6.2011 KOM(2011) 339 v konečném znění C7-0160/11 CS Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ozavedení autonomních obchodních preferencí

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.1.2015 COM(2015) 13 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mobilizaci prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální

Více

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme.

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.11.2013 COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění směrnice 1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2009 KOM(2009) 232 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.8.2013 C(2013) 5405 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.2.2008 KOM(2008) 94 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 344 final 2015/0151 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 456 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 456 final. Rada Evropské unie Brusel 12. července 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0213 (NLE) 11120/16 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 12. července 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 456 final

Více

Rada Evropské unie Brusel 30. července 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 30. července 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 30. července 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0162 (NLE) 11158/15 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.12.24 KOM(24) 837 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Technická úprava finančního výhledu pro rok 26 podle vývoje hrubého

Více

1. Komise předložila Radě výše uvedený návrh dne 30. března 2007.

1. Komise předložila Radě výše uvedený návrh dne 30. března 2007. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. května 2007 9351/1/07 Interinstitucionální spis: 2007/0054 (COD) REV 1 SOC 193 CODEC 476 ZPRÁVA Odesílatel: Výbor stálých zástupců (část I) Příjemce: Rada ve složení pro zaměstnanost,

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. února 2010 (10.02) (OR. fr) 6288/10 Interinstitucionální spis: 2010/0010 (NLE) HR 7 CORDROGUE 24 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. února 2010 (10.02) (OR. fr) 6288/10 Interinstitucionální spis: 2010/0010 (NLE) HR 7 CORDROGUE 24 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. února 2010 (10.02) (OR. fr) 6288/10 Interinstitucionální spis: 2010/0010 (NLE) HR 7 CORDROGUE 24 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 3. února 2010 Předmět: Návrh rozhodnutí

Více

Rada Evropské unie Brusel 30. listopadu 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 30. listopadu 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 30. listopadu 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0254 (NLE) 14254/15 FISC 154 ECOFIN 904 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lotyšsku

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0078 (NLE) 8078/17 FISC 78 ECOFIN 274 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Italské

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout, pokud jde o změny příloh k Evropské dohodě o mezinárodní

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.5.2014 COM(2014) 255 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální

Více

ZPRÁVA. CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0411/2013 28. 11. 2013

ZPRÁVA. CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0411/2013 28. 11. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 28. 11. 2013 A7-0411/2013 ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.4.2011 KOM(2011) 231 v konečném znění 2011/0099 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. srpna 2011 (OR. en) 13420/11 DENLEG 112 AGRI 556

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. srpna 2011 (OR. en) 13420/11 DENLEG 112 AGRI 556 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. srpna 2011 (OR. en) 13420/11 DENLEG 112 AGRI 556 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 26. července 2011 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 25.11.2014 C(2014) 9048 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25.11.2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi generálními řediteli Komise a organizacemi či osobami samostatně

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. listopadu 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 11. listopadu 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 11. listopadu 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0302 (NLE) 15413/14 FISC 190 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 24. října 2014 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.7.2011 KOM(2011) 447 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2012 COM(2012) 396 final C7-0191/12 Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.12. COM() 597 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 C(2015) 6823 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 12.10.2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne o zveřejňování informací o jednáních mezi členy Komise a organizacemi či osobami samostatně výdělečně činnými

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne o zveřejňování informací o jednáních mezi členy Komise a organizacemi či osobami samostatně výdělečně činnými EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 25.11.2014 C(2014) 9051 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25.11.2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi členy Komise a organizacemi či osobami samostatně výdělečně

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Technické úpravy finančního rámce pro rok 2016 podle vývoje HND

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Technické úpravy finančního rámce pro rok 2016 podle vývoje HND EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.5.2015 COM(2015) 320 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Technické úpravy finančního rámce pro rok 2016 podle vývoje HND (Článek 6 nařízení Rady č. 1311/2013,

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0314 (NLE) 15405/15 ASIM 176 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 16. prosince 2015 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.9.2014 COM(2014) 539 final 2014/0249 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropská unie ve Výboru pro vládní zakázky, pokud jde o zpětvzetí námitek Unie

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) 10747/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 28. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 414 final Předmět: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.9.2014 COM(2014) 573 final 2014/0263 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro vládní zakázky k přistoupení Černé Hory

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.6.2015 C(2015) 3865 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4.6.2015, kterým se schvalují určité prvky "Integrovaného regionálního operačního programu" pro účely podpory

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

Rada Evropské unie Brusel 7. září 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 7. září 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 7. září 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0185 (NLE) 11734/15 FISC 104 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 3. září 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 29. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D043783/02 Předmět:

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 1. června 2012 (04.06) (OR. en) 10700/12. Interinstitucionální spis: 2012/0129 (NLE) PECHE 198 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 1. června 2012 (04.06) (OR. en) 10700/12. Interinstitucionální spis: 2012/0129 (NLE) PECHE 198 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 1. června 2012 (04.06) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0129 (NLE) 10700/12 PECHE 198 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 31. května 2012 Č. dok. Komise: COM(2012)

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 58. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 58. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2004 4. volební období 58. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 12. schůze konané dne 10. listopadu 2004 k návrhu nařízení Rady zavádějící obecná ustanovení

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ CS 27.8.2011 Úřední věstník Evropské unie L 222/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 842/2011 ze dne 19. srpna 2011, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 2. prosince (OR. en) 14910/15 FIN 873 STAT 17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 2. prosince Příjemce: Č. dok. Komise: COM() 597 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 COM(2014) 141 final 2014/0080 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 13.10.2015 CS L 266/3 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1829 ze dne 23. dubna 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014 o informačních a propagačních

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost

Více

Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015

Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015 Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015 ŘO IROP, jak uvádí Programový dokument IROP, plánuje využití finančního nástroje ve specifickém cíli 2.5

Více

Rada Evropské unie Brusel 13. října 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 13. října 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 13. října 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0289 (NLE) 14272/14 FISC 157 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 13. října 2014 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0299 (NLE) 15437/15 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 16. prosince 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2015) 656 final

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.9.2015 COM(2015) 416 final 2015/0185 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/54/EU, kterým se Republice Slovinsko povoluje zavést

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISI

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISI KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.11.2009 SEK(2009)1619 v konečném znění C7-0011/10 SDĚLENÍ KOMISI o žádosti EGF/2009/013 DE/Karmann o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2016 COM(2016) 684 final 2016/0341 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 13. září 2016 (OR. en) 2015/0313 (COD) PE-CONS 31/16 FRONT 281 MAR 186 COMIX 499 CODEC 1004 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. června 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 1. června 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 1. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0159 (COD) 9710/16 JUSTCIV 158 CODEC 796 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 30. května 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016)

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 13.5.2014 L 138/45 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla

Více