Než si uvedem pravidla hry slovní logik a motivační úlohy k tomto příkladu, vyřešme následující úlohu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Než si uvedem pravidla hry slovní logik a motivační úlohy k tomto příkladu, vyřešme následující úlohu."

Transkript

1 1 1 Kategorie C V této kapitole se budeme věnovat problémovým úlohám a úlohám k procvičení, které jsou vhodným výchozím studijním materiálem pro úspěšné zvládnutí domácí části matematické olympiády kategorie C, tj. pro první ročníky čtyřletých studijních oborů a jim odpovídající ročníky víceletých gymnázií. 1.1 Slovnílogik C I 1 Než si uvedem pravidla hry slovní logik a motivační úlohy k tomto příkladu, vyřešme následující úlohu. 1.Z29 dětí sbírá 12 dětí známky, 13 pohlednice. Těch, kteří sbírají známkyipohledniceješest.kolikdětísbírájenomznámkyakolik jich nesbírá nic? Jenom známky sbíralo 6 dětí, 10 dětí nesbíralo nic, viz. diagram níže. 2.Ze30žákůjednétřídybylo7žákůoprázdnináchnarekreacivŘeckua právětolikvchorvatsku;itáliinavštívilo5žáků.vžádnéztěchtotří zemínebylo16žáků,všechnytřinavštíviljedenžák.vřeckuiitáliibyli 2žáci,vItáliiivChorvatsku1žák.Kolikžákůnavštívilooprázdninách Chorvatsko nebo Řecko, Itálii nebo Chorvatsko, jen Řecko?

2 2 Načrtneme Vennův digram pro tři množiny a postupně vyznačíme počty prvků v jednotlivých jeho částech. Chorvatsko nebo Řecko navštívilo 11 studentů, Itálii nebo Chorvatsko 1student,jenvŘeckubyli3studenti. 3.ZpětirodinodebírajítřirodinydeníkDnesadvěLidovénoviny.Existuje mezi nimi rodina, která neodebírá žádný z těchto materiálů? Ano, může. Možnosti při odebírání novin vidíme na následujících diagramech.

3 3 Uveďmesipravidlahry slovnílogik.hráč Asimyslíslovosloženézpěti rúzných písmen. Hráč B vysloví libovolné slovo složené z pěti různých písmenahráč Amuprozradí,kolikpísmenuhodlnasprávnépoziciakolik na nesprávné. Písmena považujeme za různá, i když se liší jen háčkem nebo čárkou. Například: Myslíme si slovo SEŠIT, hráč B řekne slovo ŠIŠKA, hráč A zkráceněodpoví1+1,neboťjednopísmenojenasprávnépozici(š)ajedno písmeno je na nesprávné pozici(i). Nebo jiná dvojice: LOĎKA + KOLÁČ ErikaaKlárkahrályhru slovnílogik.erikasimyslelaslovozpěti různých písmen a Klárka vyslovila slova SIRUP a VODKA. Erika v danémpořadíodpověděla0+3a1+1.dokažte,ževšechnapísmena slova,kterésierikamyslela,patřídomnožiny M= {S,I,R,U,P } {V,O,D,K,A}. Slova SIRUP a VODKA nemají žádné společné písmeno. Erika si mohla myslet například slovo DOPIS, RUSKO, IRSKO nebo PRVKU. 5.ErikaaKlárkahrályhruslovnílogik.ErikasimyslelaslovoAGÁTYa Klárka vyslovila slova KABÁT a MĚSTA. Ověřte, že Erika musela odpovědět stejně jako v úloze 4. Proč nyní nepatří všechna písmena slova, která si Erika myslela, do množiny L = {K,A,B,Á,T} {M,Ě,S,T,A}?

4 4 Slova mají společné písmeno A. Proto se v množině sestavené z písmen obou slov nenachází všech pět písmen hledaného slova. 6. Erika a Klárka hrály hru slovní logik. Klárka vyslovila slova OPAVÚ a ÚLOZE, přičemž Erika odpověděla stejně jako v úloze 4. Jaké slovo sierikamyslela,kdyžvšechnajehopísmenaužpatřídomnožiny L= {O,P,A,V,Ú} {Ú,L,O,Z,E}? Vybíráme3písmenavjinépozicizprvníhoslova,jednopísmenov nesprávné pozici a jedno ve správné pozici z druhého slova. Erika si myslela slovo PAVLE. 7. Třicet maturantů jednoho gymnázia podalo přihlášku k dalšímu studiu na některou ze šesti fakult ČVUT. Využili možnost podat více přihlášek, a tak polovina žáků podala přihlášku aspoň na tři fakulty, třetina si podala přihlášku na více než tři fakulty. Na fakultu architektury se s ohledem na talentovou přijímací zkoušku nehlásil nikdo. a)dokažte,žeaspoňnajednufakultusipodalopřihláškuaspoň14 studentů. b) Dokažte, že na některou ze zbývajících pěti fakult se přihlásilo méně než dvacet studentů. a)vpřípadě,žebyneplatilotototvrzení,mohlobybýtnejvýše5 13= 65 přihlášek. Dle zadání polovina studentů podala aspoň tři přihlášky, tedy druhá polovina studentů podala jednu nebo dvě přihlášky. Z druhé poloviny 10 studentů(třetina z celkového počtu) podalo aspoň čtyři přihlášky a zbývajících 5 studentů podalo právě tři přihlášky. Minimální početpřihlášekdlepodmínekzadáníje =70 >65. Tedy aspoň na jednu fakultu podalo přihlášku aspoň čtrnáct studentů. Rozpis pro případ, kdy na každou fakultu si podalo přihlášku právě 14 studentů viz. tabulka níže.

5 5 b)kdybytvrzeníúlohyneplatilo,bylobyzapotřebíaspoň5 20= 100 přihlášek. Z rozboru řešení v případě a) odhadneme, že maturanti podalinejvýše =95 <100,protonemohlipodatna každou fakultu aspoň 20 přihlášek. Rozpis pro případ, kdy na každou fakultu studenti podali právě 19 přihlášek viz níže. 8. Honza, Jirka, Martin a Petr organizovali na náměstí sbírku na dobročinné účely. Za chvíli se u nich postupně zastavilo pět kolemjdoucích. PrvnídalHonzovidojehokasičky3Kč,Jirkovi2Kč,Martinovi1Kč

6 6 apetrovinic.druhýdaljednomuzchlapců8kčazbylýmtřemnedal nic.třetídaldvěmachlapcůmpo2kčadvěmanic.čtvrtýdaldvěma chlapcůmpo4kčadvěmanic.pátýdaldvěmachlapcůmpo8kča dvěma nic. Poté chlapci zjistili, že každý z nich vybral jinou částku, přičemž tyto tvoří čtyři po sobě jdoucí přirozená čísla. Který z chlapců vybral nejméně a který nejvíce peněz? Dohromady chlapci dostali od kolemjdoucích celkem 42 Kč. Číslo 42 vyjádřímejednoznačnějakosoučetčtyřposobějdoucíchčísel =42.Úvahylzeuspořádatdotabulky,přičemžuvážíme,že nemohlanijedenzchlapcůdostatdvakrát8kč.ktomunejvýšejeden mohldostat4kč,jinakbybylidvasnejvyššívybranoučástkou12kč, viz tabulka níže Σ P H Nejmnéně vybral Honza a nejvíce vybral Petr. 1.2 Přímky a pravoúhelník C I 2 1. Na list papíru tvaru obdélníku narýsujte podle obrázku pravoúhelník ABCD tak, aby jeho strany AB a AD splývaly s okrajem papíru. Pak sestrojte přímku, aby měla s pravoúhelníkem společný jen bod C a její průnik listem papíru tvořil úsečku M N, podél níž papír rozřízněte.

7 7 Vzniklý papírový model trojúhelníku AM N s narýsovaným obdélníkem ABCD přehněte podél úseček BC a DC. Tuto činnost několikrát opakujte, přitom pro tentýž pravoúhelník ABCD volte různé délky úsečky BM.Colzezvýsledkuusouditopoměruobsahůtrojúhelníku AMN a pravoúhelníku ABCD? Hypotézu dokažte. Tímto modelováním nebo užitím programů dynamické geometrie, např. Cabri,jemožnédojítkhypotéze,žeobrazempřímky MN vobou souměrnostech je jedna a táž přímka CX. Uvážíme-li souhlasné úhly při vrcholech M a C v trojúhelnících N DC a NAM,pakmůžemepsát <)NCD = <)CMB = <)DCX =α a <)MCB = <)BCX =90 α. Součetúhlůsvrcholemvbodě Cjepakroven <)NCD + <)DCX + <)MCB + <)BCX = = α+α+90 α+90 α=180, tedy obrazy přímky M N v osových souměrnostech podle přímek BC a CD splývají. Zpodobnostitrojúhelníkuů NDCa CBMplyne,že y b = a x y= ab x.

8 8 Pak obsah AM N můžeme vyjádřit takto: S AMN = 1 ( 2 (a+x)(b+y)=1 2 (a+x) b+ ab ) = x = ab+ 1 ( x 2 a x) + a 2ab. Rovnostnastane,právěkdyž x=a.vtomtopřípaděje S AMN =2ab. 2.Jedánostrýúhel KBLabod M jehovnitřku.sestrojtebodem M přímku p tak, aby vytínala z úhlu KBL trojúhelník ABC nejmenšího obsahu. Analyzujte obsah trojúhelníku ABC pro různé případy polohy bodu Mvzhledemkúsečce AC.Naobrázkujebod M,jímproloženápřímka a trojúhelník ABC. Uvažme jinou přímku procházející bodem M. Z obrázku je patrno, že nově vzniklý trojúhelník má menší obsah než původní trojúhelník.

9 Uvážíme-lipolohubodu Mtakovou,žejestředemúsečky AC,pakz obrázku níže je patrno, že libovolnou jinou přímkou vedenou bodem M nedosáhneme trojúhelníku s menším obsahem, než má trojúhelník ABC. 9

10 10 3.Jedánapřímka pavjednépoloroviněbody A,B.Najdětenapřímce pbod Xtak,abysoučetvzdálenostíodbodů A,Bbylconejmenší. Hledanýbod X získámejakoprůsečíkúsečky AB spřímkou p,kde bod B jeobrazembodu Bvosovésouměrnostidanéosou p.adále platí,že XB = XB,tedy AX + XB = AX + XB.Projinou polohubodu X,např. X,platív AX B trojúhelníkovánerovnost, tj. AX + X B > AB.Probod Xzkonstruovanýtímtozpůsobem je součet minimální. 4.Jedánostrýúhel XV Y ajehovnitřníbod C.Sestrojtenarameni V X bod Aanarameni V Y bod Btak,abyvzniklýtrojúhelníkměl ABC měl minimální obvod. Analogicky předchozímu příkladu, zobrazíme bod C v osových souměrnostech podle ramen daného úhlu, viz. obrázek. Hledané zbylé vrcholy jsoupakprůsečíkemramenúhlusúsečkou C C.

11 11 5. Dokažte, že pro libovolná nezáporná čísla a, b platí 1 2 (a+b) ab, přičemžrovnostnastane,právěkdyž a=b. Uvažme a=u 2,b=v 2, u,v 0.Pakposubstitucidostaneme 1 2 (u2 + v 2 ) u2 v 2 = uvpronezápornáčísla.poúpravě u 2 + v 2 2uv,odkud (u v) 2 0,cožjevýrokpravdivý.Druhámocninalibovolnéhoreálného čísla je vždy nezáporná. 1.3 Celáčást x C I 3 1.Určete 0, 2,1, 2,8, 99,9, 5, 10, 2,001, 2,8, 99,9, 9. 0;2;2;99;5; 10; 3; 3; 100; 9. 2.Nechť a Zat 0;1).Určete a, a+t, a+ 1 2 t, a t, a+2t, a 2t.

12 12 a;a;a;apro t=0aa 1pro t (0;1); apro t 0; 1 2) a a+1pro t 1 2 ;1) ; apro t=0, a 1pro t ( 0; 1 2 a a 2pro t ( 1 2 ;1). 3.Načrtnětegrafyfunkcí: y= x, y= x x. 4.ŘeštevR: a) x+ x =68,5 b) x+ x =97 c) x x =68,5 d) x x =97 a)34,5;b)nemářešení;c)8 < x <9, x=8,5625;d)nemářešení. 5.Řešterovnice x R: a) 3x 5 =5x 8 b) 5+6x 8 = 15x 7 5 c) 3+2x 4 = 5 3x 2 d)soustavu x,y R:7 x +2y=117,4a5x+2 y =91,9 a)výraz5x 8jenutněceléčíslo,tedy k=5x 8,odkud x= 1(k+8). 5 Podosazení do zadání dostaneme 3 k+8 3k 1 5 = = k. 5 5 To podle definice celé části vede k nerovnostem k 3k 1 5 < k+1 3 < k 1 2, odkudpro k= 2je x 1 =1,2,nebo k= 1je x 2 =1,4. b)výraz 15x 7 = k Zatedy 15x 7 5+6x < 15x Zprvnínerovniceplyne x 9 = 81 41,zdruhénerovniceplyne x >

13 13 Dálevíme,že 15x 7 = k x= 30k+42,tedy40 <30k+42 81a 5 90 konečně 1 < k 39, k=0;1.podosazenímáme x = 7, x 15 2= 4. 5 c) Platísoučasně k 3+2x < k+1ak 5 3x < k+1.pak I 4 2 k1 = 4k 3 ) ; 4k a Ik2 = ( 3 2k; 5 2k 3 3 ahledáme,prokteráceláčísla kmají tytointervalyneprázdnýprůnik.tedy 4k+1 > 3 2k asoučasně 5 2k k 3,odkuddostanemepro kpodmínku,že 3 < k 19 k= Pro k=1apodosazení 3+2x 4 = 5 3x 2 =1,jevýslednýinterval x ( 1 2 2) ;5 1 ;1 = 1; d) Označme x x =x 0 a y y =y 0,kde x 0,y 0 0;1).Pakdaná soustava přejde na tvar 7 x +2 y = 117,4 2y 0 5 x +2 y = 91,9 5x 0. Nalevéstraněobourovnicsoustavyjesoučetcelýchčísel,tedyina pravéstraněrovnicsoustavymusíbýtceláčísla,odkudpro y 0 plynou dvěmožnosti: y 0 =0,2nebo0,7. Zprvnírovnicevyjádříme y = 117,4 2y 0 7 x,dálerovniceod 2 sebeodečteme,dostanemepro y 0 =0,2rovnici2 x =25,1+5x 0 a x y =.Protože0 5x 0 <5,je x =13,14nebo15.Z 2 důvodu y Z,musíbýt x liché.pakdostaneme x x 0 y x y 13 0, ,18 13,2 15 0, ,98 6, x Analogickyprodruhýpřípad,kdy y 0 =0,7a y =,dostanemepoodečtení2 x =24,1+5x 0.Protože0 5x 0 <5,je x =13 2 nebo14.zdůvodu y Z,musíbýt x sudé.pakdostaneme x x 0 y x y 14 0, ,78 9,7. Mámetedycelkemtřiřešení[13,18;13,2],[15,98;6,2],[14,78;9,7].

14 Mocnostbodukekružnici C I 4 1. Určete poloměry tří kružnic, jejichž středy tvoří vrcholy trojúhelníku sestranamidélek a,b,c,akaždédvěmajívnějšídotyk. Zobrázkuvidíme,že a=s+t, b=r+ t, c=r+ s.odkudsečtením prvnímdvourovniczískámerovnici a+b=r+s+2t=c+2t,zčehož plyne t= a+b c. Postupným dosazením získáme i velikosti zbývajících 2 poloměrů s= a+c b a r= b+c a Kružnice k,l,msepodvouvnědotýkajíavšechnytřimajíspolečnou tečnu.poloměrykružnic k,ljsou3cma12cm.vypočtětepoloměr kružnice m. Najděte všechna řešení. Označmepoloměrykružnic k,lpostupně r,sabodydotykunaspolečné tečně A,B,C.Vizobrázek.

15 Uvažujme lichoběžník ART C a dále vezměme pravoúhlý trojúhelník RUT, UT = AC = (r+ t) 2 (r t) 2 = 2 rt = 2 3t.Analogicky z lichoběžníků CT SB a ARSB dostaneme vztahy BC = 2sqrtst=4 3ta AB =2sqrtrs=12.Nejdříceuvažme,žebod Cleží mezibody AaB.Jepak2sqrt3t+4 3t=12,odkud t= 4 3.Jestliže bod Aležímezibody Ca B,dostanemerovnici2 3t+12=4 3t, odkud t=12.jinýpřípad,bod Bjemezibody AaC,nemářešení, viz. další obrázek. 15

16 16 Poloměr mjeroven 4 3 cmnebo12cm. 3.Kružnice k,l,msedotýkajíspolečnétečnyvetřechrůznýchbodecha jejichstředyležívpřímce.kružnice kalstejnějakokružnice lam mají vnější dotyk. Určete poloměr kružnice l, jestliže poloměry kružnic kamjsou3cma12cm. Zpravoúhlýchlichoběžníků KLV U,LMWV,KMWUplynepodlePythagorovy věty KL 2 = (r+3) 2 (r 3) 2 =12r LM 2 = (12+r) 2 (12 r) 2 =48r KM 2 = (3+2r+12) 2 (12 3) 2 =4r 2 +60r+144 a KL + LM = KM.Poúpravěpro rrovnici 4r 2 48r+144=0=4(r 6) 2. Mátatorovnicejedinéřešení r=6. Kružnice l má poloměr 6 cm.

17 17 4.Kružnice k,lsvnějšímdotykemležíoběvobdélníku ABCD,jehož obsahje72cm 2.Kružnice ksepřitomdotýkástran CD,DAaAB, zatímco kružnice l se dotýká stran AB a BC. Určete poloměry kružnic k, l, jestliže poloměr kružnice k je v centimetrech vyjádřen celým číslem. KL = (r+ s) 2 (r s) 2 =2 rsas ABCD = AD AB =2r (r+2 rs+s)=( r+ s) 2.Odkud rs=(6 r) 2 a s= (6 r)2 r. Zúlohyplyne,že s r,tj. s ra AB >2r.Dále72= AB AD 4r 2 r <4.Pak {r;s} {4,1}. Úlohamáprávědvěřešení: r=s=3cmar=4cm, s=1cm. 1.5 Algebraické nerovnosti C I 5 1.Dokažte,že a,b R:ab a2 +b 2 2. Poúpravě2ab a 2 + b 2 0 (a 2 2ab+b 2 ) 0 (a b) 2,cožje výrok pravdivý, druhá mocnina reálného čísla je vždy nezáporna.

18 18 2.Dokažte,že a,b R + : a b + b a 2. Poúpravě a2 +b 2 ab 2 a 2 + b 2 2ab (a b) Dokažte,že a,b R + : ab=1 a+b 2. Povyjádření a= 1 b adosazenímámenerovnicivetvaru 1 b + b 2 b 2 2b+1 0 (b 1) Dokažte,že a,b,c R:3(x 2 + y 2 + z 2 )=(x+y+ z) 2 x=y= z. 5.Dokažte,že a R + : a+ 1 a 2.Kdynastanerovnost? Viz.úloha3vtétopodkapitole.Rovnostnastanepro a=1. 6.Dokažte,že a R + : a a 2 2.Kdynastanerovnost? Analogickyupravímeadostanemevýraz a 4 2a 2 +1=(a 2 1) 2 0. Rovnostnastanepro a=1. 7.Najdětevšechnytrojickladnýchčísel a,b,c,prokteréplatí Poúpravě a+ 1 ( a +2 b+ 1 ) b a=b=c=1. a+2b+3c+ 1 a +2 b +3 c =12. ( +3 c+ 1 ) 12.Rovnostnatanepro c 8.Nechť a,b,c,djsoutakováreálnáčísla,že a+d=b+c.dokažtenerovnost (a b)(c d)+(a c)(b d)+(d a)(b c) 0. Zpodmínkynerovnicezískámevyjádřenípro d; d=b+c aatoto dosadímedolevéstranynerovnice.poúpravě2a 2 4ab+2b 2 =2(a b) 2. Výraz je nezáporný pro každé reálné číslo, tím je nerovnost dokázaná.

19 19 9. Dokažte, že pro libovolná různá kladná čísla a, b platí a+b 2 < 2(a2 + ab+b 2 ) 3(a+b) a2 + b < 2. 2 Nejprveupravímelevoučást,tedy3(a+b) 2 <4(a 2 + ab+b 2 ) 0< (a b) 2 pro a b.pravoučástumocníme(obéstranynerovnicejsou kladná čísla), roznásobíme a částečně upravíme na tvar 6a 2 b 2 < a 4 + b 4 +2a 3 b+2ab 3. Což můžeme chápat jako součet dvou nerovností 2a 2 b 2 < a 4 + b 4 0<(a b) 2 a 4a 2 b 2 <2a 3 b+2ab 3 0<2ab(a b) Určetevšechnakladnáčísla x,y,z,proněžsoučasněplatí: x+ 1 y 2, y+1 z 2, z+1 x 2 Sečtenímvšechtřínerovnicdostaneme x+y+ z+ 1 x +1 y +1 z 6. Provedemeodhadnazákladěúlohy5,resp.3.Tedy6 x+ 1 x + y+ 1 y + z+1 6.Tedy x=y= z=1. z 1.6 Dělitelnost C I 6 1. Trojciferné číslo je zakončeno číslicí 4. Přesuneme-li tuto číslici na první místo, dostaneme číslo, které je o 81 menší než číslo původní. Určete původní číslo.

20 20 Hledanéčíslojetvaru ab4,popřesunuposledníčíslice4ab,kde a,bjsou číslice0 < a 9,0 b 9.Rozepíšeme-lijejdorozvinutéhozápisuv desítkové sooustavě, obdržíme rovnici 100a+10b+4= a+b+81 10a+b=53. Uvážíme-li,že a,bjsoučíslice0<a 9, 0 b 9,získámejediné řešení a=5,b=3.hledanéčísloje Najděte všechna čtyřmístná čísla n, která mají následující tři vlastnosti: Vzápisečísla njsoudvěrůznéčíslice,každádvakrát.číslo njedělitelné sedmi. Číslo, které vznikne obrácením pořadí číslic čísla n, je rovněž čtyřmístné a dělitelné sedmi. Uvažmetřipřípady: aabb, ababaabba,kde0 < a,b 9. a) n=aabb=1100a+11ban = bbaa=1100b+11a.dáleplatí,že7 n a7 n,musídělitijejichsoučetarozdíl.tedy7 (n n )atéž7 (n+n ). Po úpravě máme n+n =1111(a+b), n n =1089(a b). Čísla1089,1111všaknejsoudělitelná7,tedy7musídělit a+ba a b.použijemestejnouúvahuještějednou,tedy7 (a+b)+(a b)a 7 (a+b) (a b),odkudvyplývá,že7 2aa7 b,neboli a,b {0;7}. Číslice a,bjsounavzájemrůzné,protojednaznichmusíbýt0.číslo n nebo n bypakalenebyločtyřmístné.číslo nnemůžebýttohototvaru. b) n=abab=1010a+101ban = baba=1010b+101a.podobnějako v předcházejícím případě odvodíme, že 7 n n =909(a b),7 n+n =1111(a+b) 7 a,b a,b {0;7}, tedyjednaznichopětmusíbýt0.číslo nnebo n bypakalenebylo čtyřmístné a nemůže být ani tohoto tvaru. c) n=abba=1001a+110b=n aprotože7 1001a7 110,musí 7 b b {0;7}.Vzhledemkpodmínce a {1,2,...,9}aa bje řešením17čísel1001,2002,3003,4004,5005,6006,7007,8008, 9009,1771,2772,3773,4774,5775,6776,8778,9779.

21 21 3. Klárka měla na papíru napsáno trojmístné číslo. Když ho správně vynásobila devíti, dostala čtyřmístné číslo, jež začínalo touž číslicí jako původní číslo, prostřední dvě číslice se rovnaly a poslední číslice byla součtem číslic původního čísla. Které čtyřmístné číslo mohla Klárka dostat? Hledámečíslotvaru x=abc=100a+10b+ca9x=9(100a+10b+c)= adde=1000a+100d+10d+(a+b+c),přičemž a,b,c,d,ejsoučíslice. Porovnáním posledních číslic zjistíme, že poslední číslice výrazu 9c je táž,jakovýraz a+b+c.dálevíme,že a+b+c >5a0<c<5,jinak byvýraz9ckončilčíslicínepřevyšující5;pro c=0bypakix=0. Ostatní možnosti jsou dány v tabulce. c 9c a+b+c a+b Vztah 9(100a+10b+c) = 1000a+100d+10d+(a+b+c) ještě upravíme na tvar 100(b a d)=10d+a+11b 8c. (1) Číslice a,b,c,djsounejvýšerovnydevíti,tedyhodnotapravéstranyje menšínež200aaspoň-72.jetedybuď b a d=0nebo b a d=1. Zprvníhopřípaduplyne,že d=b a,poúpravě(1)natvar8c= 3(7b 3a)vidíme,že cjenásobkemtří.ztabulkypakplyne,že c= 3,a=4 b a=b=2.tedy x=223ahledanéčtyřmístnéčísloje Druhýpřípad b a d=1jepak d=b a 1,dosadímedo(1) azjistíme,že8c+110=3(7b 3a).Výraz8c+110jetdydělitelný třemiaprotomusí cdávatzbytek2přidělenítřemi.ztabulky c=2 a b=6 adorovnice8c+110=3(7b 3a)zjistíme,že a=0,což odporuje tomu, že Klára měla na papíře napsané trojmístné číslo.

Úlohy domácí části I. kola kategorie B

Úlohy domácí části I. kola kategorie B 6. ročník Matematické olympiády Úlohy domácí části I. kola kategorie B. Mezi všemi desetimístnými čísly dělitelnými jedenácti, v nichž se žádná číslice neopakuje, najděte nejmenší a největší. Řešení. Uvažovaná

Více

Úlohy krajského kola kategorie A

Úlohy krajského kola kategorie A 62. ročník matematické olympiády Úlohy krajského kola kategorie A 1. Je dáno 21 různých celých čísel takových, že součet libovolných jedenácti z nich je větší než součet deseti ostatních čísel. a) Dokažte,

Více

Návody k domácí části I. kola kategorie C

Návody k domácí části I. kola kategorie C 61. ročník Matematické olympiády Návody k domácí části I. kola kategorie C 1. Najděte všechny trojčleny p(x) = ax 2 + bx + c, které dávají při dělení dvojčlenem x + 1 zbytek 2 a při dělení dvojčlenem x

Více

Rozpis výstupů zima 2008 Geometrie

Rozpis výstupů zima 2008 Geometrie Rozpis výstupů zima 2008 Geometrie 20. 10. porovnávání úseček grafický součet úseček grafický rozdíl úseček... porovnávání úhlů grafický součet úhlů grafický rozdíl úhlů... osa úhlu úhly vedlejší a vrcholové...

Více

Přijímací zkouška na MFF UK v Praze

Přijímací zkouška na MFF UK v Praze Přijímací zkouška na MFF UK v Praze pro bakalářské studijní programy fyzika, informatika a matematika 2016, varianta A U každé z deseti úloh je nabízeno pět odpovědí: a, b, c, d, e. Vaším úkolem je u každé

Více

55. ročník matematické olympiády

55. ročník matematické olympiády . ročník matematické olympiády! " #%$'&( *$,+ 1. Najděte všechny dvojice celých čísel x a y, pro něž platí x y = 6 10.. Je dán rovnostranný trojúhelník ABC o obsahu S a jeho vnitřní bod M. Označme po řadě

Více

Extremální úlohy v geometrii

Extremální úlohy v geometrii Extremální úlohy v geometrii Petr Vodstrčil petr.vodstrcil@vsb.cz Katedra aplikované matematiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 30.4. 2013 Petr

Více

Návody k domácí části I. kola kategorie C

Návody k domácí části I. kola kategorie C Návody k domácí části I. kola kategorie C 1. Dokažte, že pro libovolné reálné číslo a platí nerovnost Určete, kdy nastane rovnost. a 2 + 1 a 2 a + 1 a + 1. 1. Dokažte, že pro libovolná reálná čísla x,

Více

2. Přeneste úsečku KL na polopřímku s počátkem P a vyznačte tak úsečku PR shodnou s úsečkou KL. Vztah shodnosti mezi těmito úsečkami zapište.

2. Přeneste úsečku KL na polopřímku s počátkem P a vyznačte tak úsečku PR shodnou s úsečkou KL. Vztah shodnosti mezi těmito úsečkami zapište. Konstrukce kružítkem 1. Narýsujte kružnici se středem S a poloměrem shodným s úsečkou AB. Úsečku AB přeneste na polopřímku s počátkem M pomocí kružítka a vyznačte tak úsečku MN shodnou s úsečkou AB. 2.

Více

- shodnost trojúhelníků. Věta SSS: Věta SUS: Věta USU:

- shodnost trojúhelníků. Věta SSS: Věta SUS: Věta USU: 1/12 PLANIMETRIE Základní pojmy: Shodnost, podobnost trojúhelníků Středová souměrnost, osová souměrnost, posunutí, otočení shodná zobrazení Středový a obvodový úhel Obsahy a obvody rovinných obrazců 1.

Více

66. ročníku MO (kategorie A, B, C)

66. ročníku MO (kategorie A, B, C) Příloha časopisu MATEMATIKA FYZIKA INFORMATIKA Ročník 25 (2016), číslo 3 Úlohy I. kola (domácí část) 66. ročníku MO (kategorie A, B, C) KATEGORIE A A I 1 Najděte všechna prvočísla p, pro něž existuje přirozené

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MATEMATIKA DRUHÝ MGR. JÜTTNEROVÁ Název zpracovaného celku: PODOBNOST A STEJNOLEHLOST PODOBNOST

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MATEMATIKA DRUHÝ MGR. JÜTTNEROVÁ Název zpracovaného celku: PODOBNOST A STEJNOLEHLOST PODOBNOST Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MATEMATIKA DRUHÝ MGR. JÜTTNEROVÁ 7. 5. 0 Název zpracovaného celku: PODOBNOST A STEJNOLEHLOST PODOBNOST Je každé zobrazení v rovině takové, že pro libovolné body roviny

Více

Návody k domácí části I. kola kategorie A

Návody k domácí části I. kola kategorie A Návody k domácí části I. kola kategorie A 1. Najděte všechna prvočísla p, pro něž existuje přirozené číslo n takové, že p n + 1 je třetí mocninou některého přirozeného čísla. 1. Určete všechny trojice

Více

Čtyřúhelník. O b s a h : Čtyřúhelník. 1. Jak definovat čtyřúhelník základní vlastnosti. 2. Názvy čtyřúhelníků Deltoid Tětivový čtyřúhelník

Čtyřúhelník. O b s a h : Čtyřúhelník. 1. Jak definovat čtyřúhelník základní vlastnosti. 2. Názvy čtyřúhelníků Deltoid Tětivový čtyřúhelník Čtyřúhelník : 1. Jak definovat čtyřúhelník základní vlastnosti 2. Názvy čtyřúhelníků 2.1. Deltoid 2.2. Tětivový čtyřúhelník 2.3. Tečnový čtyřúhelník 2.4. Rovnoběžník 2.4.1. Základní vlastnosti 2.4.2. Výšky

Více

56. ročník Matematické olympiády

56. ročník Matematické olympiády 56. ročník Matematické olympiády Úlohy domácí části I. kola kategorie C. Určete všechny dvojice (a, b) přirozených čísel, pro něž platí a + 5 b = b + 5 a. Řešení. Substitucí m = a, n = b převedeme rovnici

Více

Úlohy domácího kola kategorie A

Úlohy domácího kola kategorie A 49. ročník Matematické olympiády Úlohy domácího kola kategorie A 1. Nechť P (x), Q(x) jsou kvadratické trojčleny takové, že tři z kořenů rovnice P (Q(x)) = 0 jsou čísla 22, 7, 13. Určete čtvrtý kořen této

Více

B A B A B A B A A B A B B

B A B A B A B A A B A B B AB ABA BA BABA B AB A B B A A B A B AB A A B B B B ABA B A B A A A A A B A A B A A B A A B A BA B A BA B D A BC A B C A B A B C C ABA B D D ABC D A A B A B C D C B B A A B A B A B A A AB B A AB A B A A

Více

Součin matice A a čísla α definujeme jako matici αa = (d ij ) typu m n, kde d ij = αa ij pro libovolné indexy i, j.

Součin matice A a čísla α definujeme jako matici αa = (d ij ) typu m n, kde d ij = αa ij pro libovolné indexy i, j. Kapitola 3 Počítání s maticemi Matice stejného typu můžeme sčítat a násobit reálným číslem podobně jako vektory téže dimenze. Definice 3.1 Jsou-li A (a ij ) a B (b ij ) dvě matice stejného typu m n, pak

Více

g) když umocníme na druhou třetinu rozdílu dvou čísel x, y a zvětšíme toto číslo o jejich součin, tak dostaneme výraz?

g) když umocníme na druhou třetinu rozdílu dvou čísel x, y a zvětšíme toto číslo o jejich součin, tak dostaneme výraz? Téma : Výrazy, poměr (úprava výrazů, podmínky řešitelnosti, algebraické vzorce, hodnota výrazů, poměr, měřítko na mapě) Příklady Zápis výrazů ) Zapište jako výraz: a) součet trojnásobku libovolného čísla

Více

63. ročník matematické olympiády Řešení úloh krajského kola kategorie B. 1. Odečtením druhé rovnice od první a třetí od druhé dostaneme dvě rovnice

63. ročník matematické olympiády Řešení úloh krajského kola kategorie B. 1. Odečtením druhé rovnice od první a třetí od druhé dostaneme dvě rovnice 63. ročník matematické olympiády Řešení úloh krajského kola kategorie B 1. Odečtením druhé rovnice od první a třetí od druhé dostaneme dvě rovnice (x y)(x + y 6) = 0, (y z)(y + z 6) = 0, které spolu s

Více

PLANIMETRIE 2 mnohoúhelníky, kružnice a kruh

PLANIMETRIE 2 mnohoúhelníky, kružnice a kruh PLANIMETRIE 2 mnohoúhelníky, kružnice a kruh Lomená čára A 0 A 1 A 2 A 3..., A n (n 2) se skládá z úseček A 0 A 1, A 1 A 2, A 2 A 3,..., A n 1 A n, z nichž každé dvě sousední mají společný jeden krajní

Více

Úloha2.Naleznětevšechnydvojicereálnýchčísel(a,b)takové,žečísla10, a, b, abtvořívtomtopořadí aritmetickou posloupnost.

Úloha2.Naleznětevšechnydvojicereálnýchčísel(a,b)takové,žečísla10, a, b, abtvořívtomtopořadí aritmetickou posloupnost. Úloha. V Americe se pro měření teploty používají místo Celsiových stupňů stupně Fahrenheitovy. PřepočetzCelsiovýchstupňůnaFahrenheitovylzeprovéstpodlevzorce f = 9 5 c+32(cjsoustupně Celsiovy, f Farenheitovy).

Více

Zajímavé matematické úlohy

Zajímavé matematické úlohy Zajímavé matematické úlohy Pokračujeme v uveřejňování dalších nových úloh tradiční rubriky Zajímavé matematické úlohy. V tomto čísle uvádíme zadání další dvojice úloh. Jejich řešení můžete zaslat nejpozději

Více

SHODNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ

SHODNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol SHODNÁ

Více

65. ročník matematické olympiády III. kolo kategorie A. Pardubice, dubna 2016

65. ročník matematické olympiády III. kolo kategorie A. Pardubice, dubna 2016 65. ročník matematické olympiády III. kolo kategorie A Pardubice, 3. 6. dubna 2016 MO 1. Nechť p > 3 je dané prvočíslo. Určete počet všech uspořádaných šestic (a, b, c, d, e, f) kladných celých čísel,

Více

61. ročník matematické olympiády III. kolo kategorie A. Hradec Králové, března 2012

61. ročník matematické olympiády III. kolo kategorie A. Hradec Králové, března 2012 61. ročník matematické olympiády III. kolo kategorie Hradec Králové, 5. 8. března 01 MO 1. Najděte všechna celá čísla n, pro něž je n 4 3n + 9 prvočíslo. (leš Kobza) Řešení. Zadaný výraz lze jednoduchou

Více

49. roënìk matematickè olympi dy, III. kolo kategorie A. BÌlovec, 9.ñ12. dubna 2000

49. roënìk matematickè olympi dy, III. kolo kategorie A. BÌlovec, 9.ñ12. dubna 2000 49. roënìk matematickè olympi dy, III. kolo kategorie BÌlovec, 9.ñ. dubna 000 . Nechť n je přirozené číslo. Dokažte, že součet 4 n + 4 n je dělitelný třinácti, právě když n je sudé. (J. Šimša) Řešení.

Více

CVIČNÝ TEST 5. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19

CVIČNÝ TEST 5. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 CVIČNÝ TEST 5 Mgr. Václav Zemek OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 I. CVIČNÝ TEST 1 Zjednodušte výraz (2x 5) 2 (2x 5) (2x + 5) + 20x. 2 Určete nejmenší trojciferné

Více

A[a 1 ; a 2 ; a 3 ] souřadnice bodu A v kartézské soustavě souřadnic O xyz

A[a 1 ; a 2 ; a 3 ] souřadnice bodu A v kartézské soustavě souřadnic O xyz 1/15 ANALYTICKÁ GEOMETRIE Základní pojmy: Soustava souřadnic v rovině a prostoru Vzdálenost bodů, střed úsečky Vektory, operace s vektory, velikost vektoru, skalární součin Rovnice přímky Geometrie v rovině

Více

Úlohy domácí části I. kola kategorie C

Úlohy domácí části I. kola kategorie C 62. ročník Matematické olympiády Úlohy domácí části I. kola kategorie C 1. Čtvercová tabulka je rozdělena na 16 16 políček. Kobylka se po ní pohybuje dvěma směry: vpravo nebo dolů, přičemž střídá skoky

Více

53. ročník matematické olympiády. q = 65

53. ročník matematické olympiády. q = 65 53. ročník matematické olympiády! 1. V rovině je dán obdélník ABCD, kde AB = a < b = BC. Na jeho straně BC eistuje bod K a na straně CD bod L tak, že daný obdélník je úsečkami AK, KL a LA rozdělen na čtyři

Více

February 05, Čtyřúhelníky lichoběžníky.notebook. 1. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

February 05, Čtyřúhelníky lichoběžníky.notebook. 1. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Registrační číslo projektu: Název projektu: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.12/02.0010 Šumavská škola = evropská škola Zvyšování kvality ve vzdělání v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.1.12 Název

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE Z METOD ŘEŠENÍ 1 PLANIMETRIE 000/001 Cifrik, M-ZT První příklad ze zadávacích listů 1 Zadání: Sestrojte trojúhelník ABC, pokud je dáno: ρ

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

Funkce 1) Zakreslete body K, L a M do souřadného systému Oxy, jsou-li dány jejich souřadnice: K[-3;0]; L[0;-2]; M[4;3].

Funkce 1) Zakreslete body K, L a M do souřadného systému Oxy, jsou-li dány jejich souřadnice: K[-3;0]; L[0;-2]; M[4;3]. Téma 4: (převody jednotek, funkce, konstrukční úlohy, osová a středová souměrnost) Převody jednotek 1) Kolik gramů je pět třetin z 2,1 kilogramu? a) 1 260 g b) 3 500 g c) 17 000 g d) 700 g 2) Přednáška

Více

A STEJNOLEHLOST,, EUKLIDOVYE VĚTY 2.

A STEJNOLEHLOST,, EUKLIDOVYE VĚTY 2. PODOBNOST A STEJNOLEHLOST,, EUKLIDOVYE VĚTY 2. ČÁST MAT. OT 2. OT. Č.. 15: SHODNÁS HODNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ, PODOBNOST A STEJNOLEHLOST,, EUKLIDOVYE VĚTY PODOBNOST KDE LÁTKU NAJDETE Kapitola Základy planimetrie

Více

Úlohy domácí části I. kola kategorie C

Úlohy domácí části I. kola kategorie C 61. ročník Matematické olympiády Úlohy domácí části I. kola kategorie C 1. Najděte všechny trojčleny p(x) = ax + bx + c, které dávají při dělení dvojčlenem x + 1 zbytek a při dělení dvojčlenem x + zbytek

Více

Řešení geometrické úlohy spočívá v nalezení geometrického útvaru (útvarů) daných vlastností.

Řešení geometrické úlohy spočívá v nalezení geometrického útvaru (útvarů) daných vlastností. Řešení geometrické úlohy spočívá v nalezení geometrického útvaru (útvarů) daných vlastností. Metody řešení konstrukčních úloh: množinou bodů zobrazením výpočtem kombinací předchozích způsobů Konstrukční

Více

( ) ( ) 6. Algebraické nerovnice s jednou neznámou ( ) ( ) ( ) ( 2. e) = ( )

( ) ( ) 6. Algebraické nerovnice s jednou neznámou ( ) ( ) ( ) ( 2. e) = ( ) 6. Algebraické nerovnice s jednou neznámou Další dovednosti: -iracionální nerovnice -lineární nerovnice s parametrem -kvadratické nerovnice s parametrem Možné maturitní otázky: Lineární a kvadratické nerovnice

Více

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. 0918 Název projektu:inovace vzdělávání v

Více

KoMáR - Řešení 5. série školní rok 2015/2016. Řešení Páté Série

KoMáR - Řešení 5. série školní rok 2015/2016. Řešení Páté Série Řešení Páté Série Úloha 1. Máte za úkol zaplnit následující útvar čísly od 1 do 13. Součet těchto čísel musí být v každé řadě trojúhelníků stejný. Je možné útvar takto zaplnit? Zdůvodněte své tvrzení.

Více

CVIČNÝ TEST 43. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15

CVIČNÝ TEST 43. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15 CVIČNÝ TEST 43 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15 I. CVIČNÝ TEST 1 bod 1 Pro a, b R + určete hodnotu výrazu ( a b) 2 ( a + b) 2, víte-li,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

GEOMETRIE PLANIMETRIE Úlohy k rozvoji geometrické představivosti Úlohy početní. Růžena Blažková

GEOMETRIE PLANIMETRIE Úlohy k rozvoji geometrické představivosti Úlohy početní. Růžena Blažková GEOMETRIE PLANIMETRIE Úlohy k rozvoji geometrické představivosti Úlohy početní Růžena Blažková 1. Základní pojmy 1. Zvolte si čtyři různé body v rovině. Kolik různých přímek je těmito body určeno? Jak

Více

Přípravný kurz. k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) pro

Přípravný kurz. k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) pro Příjímací zkoušky 01 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) 1. Číselné obory 1.1. Doplňte číslo do rámečku tak, aby platila rovnost: 1.1.1.

Více

2. Zapište daná racionální čísla ve tvaru zlomku a zlomek uveďte v základním tvaru. 4. Upravte a stanovte podmínky, za kterých má daný výraz smysl:

2. Zapište daná racionální čísla ve tvaru zlomku a zlomek uveďte v základním tvaru. 4. Upravte a stanovte podmínky, za kterých má daný výraz smysl: KVINTA úlohy k opakování 1. Jsou dány množiny: = {xr; x - 9 5} B = {xr; 1 - x } a) zapište dané množiny pomocí intervalů b) stanovte A B, A B, A - B, B A. Zapište daná racionální čísla ve tvaru zlomku

Více

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò:

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò: 9. TØÍDA PZ 2012 9. tøída I MA D Matematika Až zahájíš práci, nezapomeò: každá úloha má jen jedno správné øešení úlohy mùžeš øešit v libovolném poøadí test obsahuje 30 úloh na 60 minut sleduj bìhem øešení

Více

MATEMATIKA. 2Pravidla správného zápisu odpovědí. 1Základní informace k zadání zkoušky DIDAKTICKÝ TEST. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

MATEMATIKA. 2Pravidla správného zápisu odpovědí. 1Základní informace k zadání zkoušky DIDAKTICKÝ TEST. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 30 bodů Pro přijetí uchazečů je rozhodné umístění v sestupném pořadí uchazečů podle dosaženého bodového hodnocení. 1Základní informace k zadání zkoušky

Více

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Pracovní listy s postupy řešení Brno 2010 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Státní maturita z matematiky Obsah Obsah NIŽŠÍ úroveň obtížnosti 4 MAGZD10C0K01 říjen 2010..........................

Více

Užití stejnolehlosti v konstrukčních úlohách

Užití stejnolehlosti v konstrukčních úlohách Užití stejnolehlosti v konstrukčních úlohách Příklad 1: Je dána kružnice k(o,r) a bod M ležící uvnitř kružnice k. Bodem M veďte tětivu AB, jejíž délka je bodem M rozdělena v poměru 2 : 1. Sestrojte obraz

Více

1.1 Napište středovou rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem

1.1 Napište středovou rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem Analytická geometrie - kružnice Napište středovou rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem A = ; 5 [ ] Napište středový i obecný tvar rovnice kružnice, která má střed

Více

CVIČNÝ TEST 1. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 21 IV. Záznamový list 23

CVIČNÝ TEST 1. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 21 IV. Záznamový list 23 CVIČNÝ TEST 1 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 21 IV. Záznamový list 23 I. CVIČNÝ TEST 1 Určete výraz V, který je největším společným dělitelem výrazů V 1 V 3 :

Více

1. Opakování učiva 6. ročníku

1. Opakování učiva 6. ročníku . Opakování učiva 6. ročníku.. Čísla, zlomek ) Z číslic, 6 a sestavte všechna trojciferná čísla tak, aby v každém z nich byly všechny tři číslice různé. ) Z číslic, 0, 3, sestavte všechna čtyřciferná čísla

Více

Úlohy II. kola kategorie A

Úlohy II. kola kategorie A 5. ročník matematické olympiády Úlohy II. kola kategorie A 1. Najděte základy z všech číselných soustav, ve kterých je čtyřmístné číslo (1001) z dělitelné dvojmístným číslem (41) z.. Uvnitř strany AB daného

Více

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB.

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. 8. Trojúhelník 6. ročník 8. Trojúhelník 8.1. Základní pojmy 8.1.1. Trojúhelník Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. Trojúhelník popisujeme proti chodu hodinových

Více

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MAGVD10C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 21 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky: psací a rýsovací

Více

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ KOMPLEXNÍ ČÍSLA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu INVESTICE

Více

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky r + s r s r s r + s 1 r2 + s 2 r 2 s 2 ( ) ( ) 1 a 2a 1 + a 3 1 + 2a + 1 ( a b 2 + ab 2 ) ( a + b + b b a

Více

Téma 5: PLANIMETRIE (úhly, vlastnosti rovinných útvarů, obsahy a obvody rovinných útvarů) Úhly 1) Jaká je velikost úhlu? a) 60 b) 80 c) 40 d) 30

Téma 5: PLANIMETRIE (úhly, vlastnosti rovinných útvarů, obsahy a obvody rovinných útvarů) Úhly 1) Jaká je velikost úhlu? a) 60 b) 80 c) 40 d) 30 Téma 5: PLANIMETRIE (úhly, vlastnosti rovinných útvarů, obsahy a obvody rovinných útvarů) Úhly 1) Jaká je velikost úhlu? a) 60 b) 80 c) 40 d) 30 2) Vypočtěte velikost úhlu : a) 150 10 b) 149 22 c) 151

Více

Úterý 8. ledna. Cabri program na rýsování. Základní rozmístění sad nástrojů na panelu nástrojů

Úterý 8. ledna. Cabri program na rýsování. Základní rozmístění sad nástrojů na panelu nástrojů Úterý 8. ledna Cabri program na rýsování program umožňuje rýsování základních geometrických útvarů, měření délky úsečky, velikosti úhlu, výpočet obvodů a obsahů. Je vhodný pro rýsování geometrických míst

Více

Omezíme se jen na lomené čáry, jejichž nesousední strany nemají společný bod. Jestliže A 0 = A n (pro n 2), nazývá se lomená čára uzavřená.

Omezíme se jen na lomené čáry, jejichž nesousední strany nemají společný bod. Jestliže A 0 = A n (pro n 2), nazývá se lomená čára uzavřená. MNOHOÚHELNÍKY Vlastnosti mnohoúhelníků Lomená čára C 0 C C C 3 C 4 protíná samu sebe. Lomená čára A 0 A A... A n- A n (n ) se skládá z úseček A 0 A, A A,..., A n- A n, z nichž každé dvě sousední mají společný

Více

Pythagorova věta

Pythagorova věta .8.19 Pythagorova věta Předpoklady: 00801 Pedagogická poznámka: Z následujícího příkladu rýsuje každý žák pouze jeden bod podle toho, v jakém sedí oddělení. Př. 1: Narýsuj pravoúhlý trojúhelník: a) ABC:

Více

56. ročník Matematické olympiády. tedy číslice 1, 2, a 3. Dále nám zbývají zlomky. Má-li být jejich součet co nejmenší,

56. ročník Matematické olympiády. tedy číslice 1, 2, a 3. Dále nám zbývají zlomky. Má-li být jejich součet co nejmenší, 6 ročník Matematické olympiády Komentáře k domácímu kolu kategorie Z8 1 Z číslic 1,2,,9 jsme vytvořili tři smíšená čísla a b c Potom jsme tato tři čísla správně sečetli Jaký nejmenší součet jsme mohli

Více

ANALYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ

ANALYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ ANALYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ Analytická geometrie vyšetřuje geometrické objekty (body, přímky, kuželosečky apod.) analytickými metodami. Podle prostoru, ve kterém pracujeme, můžeme analytickou geometrii

Více

[obr. 1] Rozbor S 3 S 2 S 1. o 1. o 2 [obr. 2]

[obr. 1] Rozbor S 3 S 2 S 1. o 1. o 2 [obr. 2] Příklad Do dané kruhové výseče s ostrým středovým úhlem vepište kružnici (obr. ). M k l V N [obr. ] Rozbor Oblouk l a hledaná kružnice k se dotýkají v bodě T, mají proto v tomto bodě společnou tečnu t.

Více

11. VEKTOROVÁ ALGEBRA A ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ. u. v = u v + u v. Umět ho aplikovat při

11. VEKTOROVÁ ALGEBRA A ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ. u. v = u v + u v. Umět ho aplikovat při . VEKTOROVÁ ALGEBRA A ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ Dovednosti:. Chápat pojmy orientovaná úsečka a vektor a geometrický význam součtu, rozdílu a reálného násobku orientovaných úseček a vektorů..

Více

Geometrie v rovině 1

Geometrie v rovině 1 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Geometrie v rovině 1 Distanční text pro učitelství 1. stupně základní školy Renáta Vávrová OSTRAVA 2006 Obsah Úvod 5 1Přímkaajejíčásti 7 Klíčováslova...

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Rovnice a nerovnice, kruhy a válce, úměrnost, geometrické konstrukce, výrazy 2 Třída: Tercie Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

Polibky kružnic: Intermezzo

Polibky kružnic: Intermezzo Polibky kružnic: Intermezzo PAVEL LEISCHNER Pedagogická fakulta JU, České Budějovice Věta 21 z Archimedovy Knihy o dotycích kruhů zmíněná v předchozím dílu seriálu byla inspirací k tomuto původně neplánovanému

Více

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky POSLOUPNOSTI A ŘADY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Analytická geometrie lineárních útvarů

Analytická geometrie lineárních útvarů ) Na přímce: a) Souřadnice bodu na přímce: Analtická geometrie lineárních útvarů Bod P nazýváme počátek - jeho souřadnice je P [0] Nalevo od počátku leží čísla záporná, napravo čísla kladná. Každý bod

Více

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení:

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení: Obecné informace: Počet úloh: 30 Časový limit: 60 minut Max. možný počet bodů: 30 Min. možný počet bodů: 8 Povolené pomůcky: modrá propisovací tužka obyčejná tužka pravítko kružítko mazací guma Poznámky:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky r + s r s r s r + s 1 r2 + s 2 r 2 s 2 ( ) ( ) 1 a 2a 1 + a 3 1 + 2a + 1 ( a b 2 + ab 2 ) ( a + b + b b a

Více

II. kolo kategorie Z6

II. kolo kategorie Z6 Z6 II 1 Pat napsal na tabuli příklad: 62. ročník Matematické olympiády II. kolo kategorie Z6 589+544+80=2013. Mat chtěl příklad opravit, aby se obě strany skutečně rovnaly, a pátral po neznámém čísle,

Více

c) nelze-li rovnici upravit na stejný základ, logaritmujeme obě strany rovnice

c) nelze-li rovnici upravit na stejný základ, logaritmujeme obě strany rovnice Několik dalších ukázek: Eponenciální rovnice. Řešte v R: a) 5 +. 5 - = 5 - b) 5 9 4 c) 7 + = 5 d) = e) + + = f) 6 4 = g) 4 8.. 9 9 S : a) na každé straně rovnice musí být základ 5, aby se pak základy mohly

Více

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ POSLOUPNOSTI A ŘADY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Mária Sadloňová. Fajn MATIKA. 150 řešených příkladů (vzorek)

Mária Sadloňová. Fajn MATIKA. 150 řešených příkladů (vzorek) Mária adloňová Fajn MATIKA (nejen) na přijímačky 50 řešených příkladů (vorek) 0 Mgr. Mária adloňová FajnMATIKA (nejen) na přijímačky 50 řešených příkladů (reklamní vorek) Mgr. Mária adloňová, 0 Vydavatel

Více

SOUŘADNICE BODU, VZDÁLENOST BODŮ

SOUŘADNICE BODU, VZDÁLENOST BODŮ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/01.001 SOUŘADNICE BODU, VZDÁLENOST BODŮ SOUŘADNICE BODU NA PŘÍMCE ČÍSELNÁ OSA na přímce je určena počátkem O a jednotkou měření. Libovolný bod A na číselné ose

Více

Kružnice, úhly příslušné k oblouku kružnice

Kružnice, úhly příslušné k oblouku kružnice KRUŽNICE, KRUH Kružnice, úhly příslušné k oblouku kružnice Je dán bod S a kladné číslo r. Kružnice k(s;r) je množina všech bodů (roviny), které mají od bodu S vzdálenost r. Můžeme také říci. Kružnicí k

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Příklady na 13. týden

Příklady na 13. týden Příklady na 13. týden 13-1 Kruhový záhon o průměru 10 m se má osázet begóniemi. Na jednu sazenici je zapotřebí 2 dm 2. 1g semena má 5 000 zrn, jejichž klíčivost je 85 %. Pěstební odpad od výsevu do výsadby

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

9. Je-li cos 2x = 0,5, x 0, π, pak tgx = a) 3. b) 1. c) neexistuje d) a) x ( 4, 4) b) x = 4 c) x R d) x < 4. e) 3 3 b

9. Je-li cos 2x = 0,5, x 0, π, pak tgx = a) 3. b) 1. c) neexistuje d) a) x ( 4, 4) b) x = 4 c) x R d) x < 4. e) 3 3 b 008 verze 0A. Řešeními nerovnice x + 4 0 jsou právě všechna x R, pro která je x ( 4, 4) b) x = 4 c) x R x < 4 e) nerovnice nemá řešení b. Rovnice x + y x = je rovnicí přímky b) dvojice přímek c) paraboly

Více

Úlohy domácí části I. kola kategorie B

Úlohy domácí části I. kola kategorie B 65. ročník Matematické olympiády Úlohy domácí části I. kola kategorie B. Pro přirozená čísla k, l, m platí k + m + klm = 05 404. Určete všechny možné hodnoty součinu klm. Řešení. I když rovnice v zadání

Více

v z t sin ψ = Po úpravě dostaneme: sin ψ = v z v p v p v p 0 sin ϕ 1, 0 < v z sin ϕ < 1.

v z t sin ψ = Po úpravě dostaneme: sin ψ = v z v p v p v p 0 sin ϕ 1, 0 < v z sin ϕ < 1. Řešení S-I-4-1 Hledáme vlastně místo, kde se setkají. A to tak, aby nemusel pes na zajíce čekat nebo ho dohánět. X...místo setkání P...místo, kde vybíhá pes Z...místo, kde vybíhá zajíc ZX = v z t P X =

Více

Řešení 5. série kategorie Student

Řešení 5. série kategorie Student Řešení 5 série kategorie Student Řešení S-I-5-1 Aby byl daný trojúhelník (ozn trojúhelník A) pravoúhlý, musí podle rozšířené Pythagorovy věty (pravidelné 9-úhelníky jsou podobné obrazce) platit, že obsah

Více

Důkazy vybraných geometrických konstrukcí

Důkazy vybraných geometrických konstrukcí Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5 Ročníková práce Důkazy vybraných geometrických konstrukcí Vypracovala: Ester Sgallová Třída: 8.M Školní rok: 015/016 Seminář : Deskriptivní geometrie

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Učební materiály (využívány průběžně): Poznámky Umí provádět operace

Více

VY_32_INOVACE_04_Shodnost trojúhelníků -věta sss_02. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_04_Shodnost trojúhelníků -věta sss_02. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_04_Shodnost trojúhelníků -věta sss_02 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo

Více

PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ

PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

CVIČNÝ TEST 2. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

CVIČNÝ TEST 2. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 CVIČNÝ TEST 2 Mgr. Václav Zemek OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 I. CVIČNÝ TEST 1 Od součtu libovolného čísla x a čísla 256 odečtěte číslo x zmenšené o 256.

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. ONDŘEJ MACHŮ a kol.

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. ONDŘEJ MACHŮ a kol. ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE ONDŘEJ MACHŮ a kol. Předmluva Otevíráte sbírku, která vznikla z příkladů zadaných studentům pátého ročníku PřF UP v Olomouci, učitelů matematiky a deskriptivní

Více

MATEMATIKA 7 M7PID15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky

MATEMATIKA 7 M7PID15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky MATEMATIKA 7 M7PID15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 17 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby 1 Základní informace k zadání zkoušky Časový

Více

Návody k domácí části I. kola kategorie A

Návody k domácí části I. kola kategorie A Návody k domácí části I. kola kategorie A 1. Najděte všechny dvojice prvočísel p, q, pro které existuje přirozené číslo a takové, že pq p + q = a + 1 a + 1. 1. Nechť p a q jsou prvočísla. Zjistěte, jaký

Více

Různostranný (obecný) žádné dvě strany nejsou stějně dlouhé. Rovnoramenný dvě strany (ramena) jsou stejně dlouhé, třetí strana je základna

Různostranný (obecný) žádné dvě strany nejsou stějně dlouhé. Rovnoramenný dvě strany (ramena) jsou stejně dlouhé, třetí strana je základna 16. Trojúhelník, Mnohoúhelník, Kružnice (typy trojúhelníků a jejich vlastnosti, Pythagorova věta, Euklidovy věty, čtyřúhelníky druhy a jejich vlastnosti, kružnice obvodový a středový, úsekový úhel, vzájemná

Více

MATEMATIKA MAIZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám

MATEMATIKA MAIZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST MAIZD14C0T01 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd 005 MA0Z9 MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI A Testový sešit obsahuje 7 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Při řešení konstrukční úlohy užívejte rýsovací potřeby. V průběhu

Více

KRUŽNICE, KRUH, KULOVÁ PLOCHA, KOULE

KRUŽNICE, KRUH, KULOVÁ PLOCHA, KOULE Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol KRUŽNICE,

Více