MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem..."

Transkript

1

2 MASKOT OBSAH NOVINKY prázdniny a léto...2 Tento rok ná ústav recept na mojito bez alkoholu...3 opou tìjí pan uèitel recept na kiwi mòamku...4 Stanislav afránek, matematický koutek...5 který uèil èeský jazyk, akce koly...6 dìjepis a tìlesnou rozhovor s paní uèitelkou výchovu od Kropíkovou...7 (37 let!!!) a paní rozhovor s panem uèitelem uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem...8 jak mnozí víte, nìmecký èi anglický jazyk zpestøete si den...9 a hudební výchovu od roku 2005 (9 let). rozlouèení...10 Za jejich trpìlivost, ochotu, vlídnost a pevné nervy obìma dìkujeme. Dále se po mateøské dovolené vrací paní uèitelka Olga teflová a nastoupí nová paní uèitelka Pavla Gorèíková. A tímto bychom obì paní uèitelky chtìli srdeènì pøivítat a popøát jim mnoho astných let na této kole. U se na nì tì íme...

3 PRÁZDNINY A LÉTO autor: Tereza Steinbauerová a Elika Køíová Kdy se øekne slovo prázdniny, znamená to èas uívání si a sladkého nicnedìlání, ale tøeba i èas letních dobrodruství. Dalími letními aktivitami jsou sport èi turistika. Prázdniny pod tímto pojmem si kadý pøedstaví nìco jiného. Nìkdo vidí dovolenou u moøe, jiný zase stanování s kamarády. Z tohoto tedy mùeme usoudit, e prázdniny jsou velmi rozmanitý pojem. Nae kamarádka poletí na zaèátku srpna do Bulharska k moøi. Moc se tam tìí, protoe u moøe nikdy nebyla a vdy se tam chtìla podívat. O prázdninách se jezdíme koupat na pískovnu nebo k pøíbuzným do bazénu. S kamarádkou jsme se shodly, e by prázdniny mohly být delí, i kdy poslední týdny se nám po kamarádech ze koly pøece jen stýská.

4 Nealkoholické mojito autor: Kristýna Trieblová 1) zpùsob : Jak tedy pøipravíte mojito bez alkoholu? Co budeme potøebovat: kelímek nebo sklenièku (je to na vás), tøtinový cukr, limetky, èerstvou mátu, sodovku a led. Limetky omyjte, nakrájejte na malé kousky a vhoïte do sklenky. Pøidejte mátu (nebojte se dát tøi, ètyøi mení stonky s listy) a tøtinový cukr podle chuti (do dvou deci obvykle dvì èajové lièky, ale kadý to má rád trochu jinak). Tyto ingredience spolu jemnì rozetøete, pak pøidejte led a sodovku. Zasuòte brèko a vychutnávejte. Pokud byste snad museli pít mojito bez brèka, nevyhnete se na závìr jetì jednomu lehkému promíchání. 2) zpùsob se spritem : Co budeme potøebovat: kelímek nebo sklenièku (je to na vás), tøtinový cukr, èistou vodu (mùe být i perlivá), led, sprite (nejlépe chlazený), citron, limetku. Postup: Do kelímku si dáme dvì líce tøtinového cukru, nakrájíme si limetku a citron a dáme do kelímku (je na vás kolik kouskù). Rozmaèkáme ve v kelímku aby se z toho dostala áva, pøidáme led, do pùlky to zalijeme spritem a dolijeme vodou. Potom to promícháme a mùeme si jen vychutnávat ná skvìlý výtvor.

5 Kiwi mòamka autor : Kristýna Trieblová Co budeme potøebovat: Kiwi, èokoládu, tyèku od nanuku nebo cokoliv, na èem kiwi bude dret. Jak na to? Vezmeme si plátek kiwi a napíchneme ho na tyèku od nanuku nebo na cokoli jiného. Pøipravíme si èokoládu, tu necháme rozpustit. Potom vezmeme kiwi na døívku, které jsme do nìj zapíchli, a namoèíme ho v èokoládì. Po namoèení ve dáme do lednièky ztuhnout. Poèkáme si, ne ztuhne. A tadá! Máme kiwi mòamku!

6 MATEMATICKÝ KOUTEK autor: Jan Kocanda Letadlo letìlo nejdøíve 100 km smìrem na jih, potom 100 km pøímo na východ a nakonec 100 km na sever. Pilot pøistál na téme místì, odkud vzlétl. Na kterém místì zemìkoule startoval? Usmìjete se a øeknete: Stará povídka! Ze severního pólu! Správnì. Ale nyní vám úlohu jetì doplním. Najdìte jetì jiné místo na zemìkouli, odkud pilot dosáhne tého výsledku. Do místnosti mùe vést buï 12 vyích a irích schodù, nebo 18 niích a uích schodù. Celková délka a výka obou schodi je stejná. Na obì schoditì máme poloit koberec. V kterém pøípadì staèí kratí koberec? Na eleznièním náspu jsou na jedné stranì postavené telegrafní sloupy ve vzdálenosti 40 m. Na druhé stranì vak stojí ve vzdálenosti 50 m. Na stanici jsou sloupy na rùzných stranách náspu proti sobì, ale dále podél trati se ji rozebíhají. Po kolika metrech od stanice se opìt kryjí, tj. sloup na levé stranì náspu bude stát pøímo proti sloupu na pravé stranì náspu?

7 AKCE KOLY exkurze 8. roèníku v Plzni 5.6. volejbalové utkání deváákù proti uèitelstvu 5.6. kolní lehkoatletická olympiáda 1. stupeò 6.6. kolní lehkoatletická olympiáda 2. stupeò fyzikální soutì pro áky 6. tøídy exkurze do planetária pro áky 9. roèníku exkurze 8. roèníku do S È. Velenice projekt rozvoje technického vzdìlávání v Jihoèeském kraji Branný den 23.6 kolní akademie,, generální zkouka, pro rodièe od 18: slavnostní zakonèení kolního roku na kolním dvoøe Candrbál vydávání vysvìdèení od 1.9. nastupují pani uèitelka O. teflová a P. Gorèíková

8 ROZHOVOR S PANÍ UÈITEKOU KROPÍKOVOU autor : Gabriela Jandová a Lucie Boháèová Pro závìreèné èíslo naeho kolního èasopisu jsme otázky, týkající se prázdnin, pokládali dvìma uèitelùm èeského jazyka paní uèitelce Kropíkové a panu uèiteli afránkovi. Zde jsou otázky a odpovìdi: Co máte radìji, zimu nebo léto? Léto. Proè zrovna léto? Mám ráda teplo. Máte plány na prázdniny? Ano, plány mám. Kam pojedete na dovolenou? Letos asi jen na Lipno. Co máte na prázdninách nejradìji? Asi, e nemusím ráno brzy vstávat. Jezdila jste jako malá na tábory? Jednou jsem byla na táboøe, ale po tom, co jsem se tam topila, u jsem víckrát nejela. Jezdíte v létì na kole nebo se spíe schováváte doma? Kolo nemusím, ale doma se rozhodnì neschovávám. Jezdíte ráda na pískovnu? Døíve jsem samozøejmì jezdila, ale od doby, co bydlíme v Èeských Budìjovicích, u nejezdíme. Jezdíte na dovolenou do zahranièí? Ano. Jaké zemì jste u navtívila? Maïarsko, Tunisko, Turecko, Itálie

9 ROZHOVOR S PANEM UÈITELEM AFRÁNKEM autor : Gabriela Jandová a Lucie Boháèová Co máte radìji, zimu nebo léto? Spíe zimu Proè zrovna zimu? Mám rád zimní sporty, horko mi nedìlá moc dobøe. Máte plány na prázdniny? Ano, veliké. Kam pojedete na dovolenou? S vnuèkou pojedeme k moøi, s manelkou pak na kolech vyráíme do Jeseníkù. Co máte na prázdninách nejradìji? Obrovskou volnost Kdy èlovìk nemusí myslet na ádné povinnosti. Jezdíte v létì rád na kole, nebo se spíe schováváte doma? Kolo je mùj ivotjsem s ním v podstatì srostlý. Pøed nìkolika lety jsme se s manelkou dokonce zúèastòovali cyklomaratónù v rámci závodù Kolo pro ivot. Jezdíte rád na pískovnu? Ano, kadý veèer se tam s manelkou jezdíme koupat Jezdíte na dovolenou do zahranièí? Asi poslední tøi roky, co jezdíme s vnuèkou, tak ano. Jaké zemì jste u navtívil? Øecko a Turecko.

10 ZPESTØETE SI DEN autor: Lucie Boháèová Potøebujete: krepový papír v arích, èervený, lutý, oranový a zelený drát na stonky, kvìtináøský drát, kvìtináøskou pásku, nùky Postupujte takto: 1. Z archu krepového papíru po íøce nastøíhejte nìkolik proukù o íøce 5,7 cm. 2. Pruhy rozviòte. Pouíváte li jednovrstvý krepový papír, polote dva pruhy na sebe. Máte li dvojitý, vezmìte jeden pruh. 3. Kadý pruh nastøíhejte tak, aby vznikly tøásnì dosahující do poloviny. Tøásnì zkrute do poadovaného tvaru. 4. Na konci drátu na stonek udìlejte oèko a zaháknìte je na konec pruhu s tøásnìmi. 5. Pruh obtoète kolem drátu na stonek a spodní èást oviòte kvìtináøským drátem. 6. Pøidejte dalí pruhy, pøièem kadý trochu naberete. Oviòte je kvìtináøským drátem. 7. Pøidejte kaliní lístky a stonek obtoète kvìtináøskou páskou.

11 Jeliko je tohle poslední vydání èasopisu Maskot v tomto kolním roce, a tak bychom rádi podìkovali tìm, kteøí se s námi podíleli na letoním Maskotu, a u s pøíspìvky slohových prací, vypravováním, grafickou prací apod... Velký dík patøí paní uèitelce M. Èejkové, bez které bychom nedali dohromady ani jeden díl. Dále samozøejmì tìm, kteøí se pilnì snaili a brzy ráno vstávali, aby dávali dohromady své èlánky, nebo vymýleli zajímavé otázky a ptali se lidí, kterým také chceme podìkovat za spolupráci s redaktory. A samozøejmì Danielu Mesároi, který z nás mìl asi nejvíce práce. Dát èasopis dohromady, komunikovat s námi, redakcí i nìkterými uèiteli (obzvlá s p. uè. Cehákem to mìl nìkdy tìí). Panu uèiteli Cehákovi za rady, které, nám velmi pomohly. Dìkujeme tedy radaktorùm : Danielu Mesároi, Gabriele Jandové, Tereze Steinbauerové, Elice Køíové, Janu Kocandovi, Veronice Lintnerové, Michaele Macháèové, Tereze Percivalové, Kristýnì Trieblové a Lucii Boháèové A louèíme se s tìmi kteøí nás opoutí a jdou pryè : Veronika Lintnerová, Michaela Machaèová a Tereza Percivalová. A také nás èeká nemilá zpráva a to ta e, nás opoutí letoní devááci a odchází nám na støední koly, take redakce vám vem, co jdete na støední koly, pøeje hodnì úspìchù a tìstí ve vem, co vás v budoucnu potká. A také vám vem pøejeme hezké prázdniny! A hlavnì na sebe dávejte pozor!!

12 Daniel Mesáro Gabriela Jandová Kristýna Trieblová Lucie Boháèová Jan Kocanda Máte li zájem pøispívat do kolního èasopisu, obrate se na Dana nebo kohokoliv z redakce. Nebo na paní zástupkyni nebo na svého uèitele Èj nebo... Prostì se nebojte a zapojte se. To mimochodem nabízíme i p.t. sboru kantorskému a vùbec vekerému zamìstnanstvu koly. My se tìíme na dalí èíslo. A co Vy...?

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2013 - CENA 15 KČ Vydra v hlubocké ZOO. Foto www.janpirgl.net NOVÉ EXPOZICE V ZOO Naučná stezka hlubockým parkem Ateliér Fantazie Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

Více

V tomto èísle. Svátek matek. Zmìny zákona o sociálních slu bách

V tomto èísle. Svátek matek. Zmìny zákona o sociálních slu bách Unor 2007 Èíslo 5 kvìten 2007 Kdy válka pokraèovala a na vojnu odcházely postupnì další roèníky, muselo se to projevit v hospodáøství i v celém ivotì spoleènosti. Klesala výroba pro civilní spotøebu, objevil

Více

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY V letošním roce 2009 si pøipomínáme 15. výroèí zalo ení Soukromé støední školy podnikatelské, s. r. o. v Opavì. Chtìli bychom podìkovat všem uèitelùm, kteøí za tuto

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì ÚVODNÍK Milí studenti, dovolte mi tak, jako každým rokem, abych Vás struènì pozdravil prostøednictvím tohoto prvního výtisku školních novin ve šk. roce 2002/2003. Vstupujeme do druhé desítky let existence

Více

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu).

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu). 9 XII. roèník Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomínáme právì nyní, v záøí. Nádherná

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

Støedoèeské Mrkvièky. Hlavní téma: Pokusy, experimenty, školní zahrada. Zpravodaj. Nápadník: Pokusy a experiemnty. Novinky, akce, informace

Støedoèeské Mrkvièky. Hlavní téma: Pokusy, experimenty, školní zahrada. Zpravodaj. Nápadník: Pokusy a experiemnty. Novinky, akce, informace Nápadník: Pokusy a experiemnty Zpravodaj 10. listopadu 2008 V pøírodì je pøeci prima Perníková "ledová chaloupka" Pokusy a experimenty V pøírodì je pøeci prima, Vyrobíme libovolný domeèek pøíp. ve všech

Více

Cesta 67 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč

Cesta 67 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč Cesta 67 2007 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 5 Kč 2 OBSAH Milostivé léto...4 Biblická jména H...6 Osobnost mìsíce...7 Skøivánčí slzy...8 Tábor broučkù 2007...10 Učíte se anglicky?...11 Výtvarnì-literární

Více

LISTY OPRAVA SPORTOVNÍ HALY. Nové oznaèníky JEDNOSTRANNÉ ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO. Vydává město Stod. Èíslo 7 / 2006 Roèník XI. ZDARMA

LISTY OPRAVA SPORTOVNÍ HALY. Nové oznaèníky JEDNOSTRANNÉ ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO. Vydává město Stod. Èíslo 7 / 2006 Roèník XI. ZDARMA STODSKÉ LISTY Volební období konèí Jednostranne zvyšování nájemného Zaèala nejvìtší investièní akce Zahájení mateøského centra v DDM Vydává město Stod Pohádkový test pro chytré dìti Na kafíèku s... Èíslo

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ Kompozitní obraz. Vyobrazené postavy lze najít na obrazech v rámci výstavy Osvobozování sentimentu v AJG. www.janpirgl.net Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ROMANTICKÁ

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší ZPRAVODAJ č. 3/2006 Děčín Město čtrnáctideník DISTRIBUUJE SE ZDARMA DO VŠECH SCHRÁNEK V DĚČÍNĚ A JEHO OKOLÍ NEPRODEJNÝ VÝTISK - VYTIŠTĚNO V NÁKLADU 25 000 KS Jednání na úøadì bude pohodlnìjší Nová pravidla

Více

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a Èíslo 11 listopad - prosinec 2006 Rozvoj dýmkaøské výroby od vedlejší èinnosti k Jan Soukal /64/, Fr. Mlejnek /56/,Ro kovi /6/, Josefa Vávrová øemeslné a pak i tovární formì byl umo òován v obci, nemající

Více

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi.

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi. SDRUŽENÍ PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUPBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1/2009 Vážení pøátelé, milé kamarádky

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 Vážení ètenáøi, máme za sebou další pololetí a s ním opìt pøichází náš Zpravodaj, který vám pøináší informace o nìkterých událostech a akcích ze školního života. Uèebna chemie

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

Z obsahu. Jak jsme volili prezidenta republiky. Popelnicový svoz odpadu. Pátý ples obce. mistrovství. Fotbaloví dorostenci

Z obsahu. Jak jsme volili prezidenta republiky. Popelnicový svoz odpadu. Pátý ples obce. mistrovství. Fotbaloví dorostenci 2/2013 LISTY CHOTOVINSKA Roèník XXI. Èíslo 2 únor 2013 Jak jsme volili prezidenta republiky Z obsahu listù Popelnicový svoz odpadu Pozvání na ma karní prùvody Pátý ples obce Okresní ku elkáøská mistrovství

Více