Shoda podmětu s přísudkem. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk 8. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Shoda podmětu s přísudkem. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk 8. ročník"

Transkript

1 Seznam vzdělávacích materiálů KA2, tvůrce: Mgr. Markéta Talandová 1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 8. ročník Druhy vět Podmět Přísudek Shoda podmětu s přísudkem Přívlastek Podstatná jména Přídavná jména Slovesa a jejich tvary Slovesný vid Slovesné třídy Tvoření slov I. Tvoření slov II. Tvoření slov III. Věta jednoduchá a souvětí Věta jednočlenná a dvojčlenná Zápor v české větě Přejímání slov Přejatá jména Slovanské jazyky Spisovný jazyk a útvary nespis. OPVK_1_001 OPVK_1_002 OPVK_1_003 OPVK_1_004 OPVK_1_005 OPVK_1_006 OPVK_1_007 OPVK_1_008 OPVK_1_009 OPVK_1_010 OPVK_1_011 OPVK_1_012 OPVK_1_013 OPVK_1_014 OPVK_1_015 OPVK_1_016 OPVK_1_017 OPVK_1_018 OPVK_1_019 OPVK_1_020

2 Seznam vzdělávacích materiálů KA2, tvůrce: Mgr. Lenka Gottvaldová 1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 9. ročník Předpony s-/se-, z-/ze-, vz- OPVK_1_21 Základní větné členy OPVK_1_22 Přívlastek OPVK_1_23 Psaní skupin bje/bě, vje/vě, mně/mě OPVK_1_24 Shoda podmětu s přísudkem OPVK_1_25 Shoda přísudku s několikanásobným podmětem OPVK_1_26 Věta dvojčlenná a jednočlenná OPVK_1_27 Skupiny hlásek při odvozování - pravopis OPVK_1_28 Zdvojené souhlásky (-n/nn) OPVK_1_29 Věty podle postoje mluvčího OPVK_1_30 Přídavná jména OPVK_1_31 Koncovky přídavných jmen OPVK_1_32 Číslovky OPVK_1 33 Skloňování číslovek OPVK_1_34 Podstatná jména OPVK_1_35 Nauka o slovní zásobě OPVK_1_36 Nauka o slovní zásobě 2 OPVK_1_37 Věta jednoduchá OPVK_1_38 Souvětí OPVK_1_39 Obohacování slovní zásoby OPVK_1_40

3 Seznam vzdělávacích materiálů KA2, tvůrce: Mgr. Renata Michenková 2. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 7. ročník Plurals There is, there are Can, can t Prepositions of time Prepositions of place My day Free time My town My house, my flat My room Describing people Clothes At the shop Where are you from Weather Types of houses Sports in Britain and the USA Halloween Christmas London OPVK_2_41 OPVK_2_42 OPVK_2_43 OPVK_2_44 OPVK_2_45 OPVK_2_46 OPVK_2_47 OPVK_2_48 OPVK_2_49 OPVK_2_50 OPVK_2_51 OPVK_2_52 OPVK_2_53 OPVK_2_54 OPVK_2_55 OPVK_2_56 OPVK_2_57 OPVK_2_58 OPVK_2_59 OPVK_2_60

4 Seznam vzdělávacích materiálů KA2, tvůrce: Mgr. Dobromila Telíšková 2. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 8. ročník 0 - Revision OPVK_2_ Present continuoses OPVK_2_62 1A a) Vocabulary, verb can OPVK_2_63 1A b) Vocabulary, wh guest OPVK_2_64 1B a) Vocabulary, have got OPVK_2_65 1B b) Vocabulary, translation OPVK_2_66 2A - a) Vocabulary, have got OPVK_2_67 2B - a) Vocabulary, plural OPVK_2_68 2C a) Vocabulary, some, any OPVK_2_69 2D a) Vocabulary, plural OPVK_2_70 2D Revision (pets) OPVK_2_71 2 Revision OPVK_2_72 2D b) Vocabulary, this, that OPVK_2_73 3 Human body OPVK_2_74 3A a) Vocabulary, illnesses OPVK_2_75 3B a) Vocabulary, past simple OPVK_2_76 3C a) Vocabulary, was, were OPVK_2_77 3C b) Vocabulary, past simple OPVK_2_78 3D b) Vocabulary, past simple OPVK_2_79 3D a) Vocabulary, shortansw. OPVK_2_80

5 Seznam vzdělávacích materiálů KA2, tvůrce: Mgr. Radomír Palát 3. Člověk a příroda Chemie 8. ročník Chemické látky Nekovy Uhlík Dusík a fosfor Železo, hliník a zinek Měď, stříbro a zlato Halogenidy Kyseliny Hydroxidy Soli Chemie Nebezpečnost chemických látek Směsi Dělení složek směsi I Dělení složek směsi II Částicové složení látek Voda Vzduch Chemické prvky Uhlovodíky OPVK_3_81 OPVK_3_82 OPVK_3_83 OPVK_3_84 OPVK_3_85 OPVK_3_86 OPVK_3_87 OPVK_3_88 OPVK_3_89 OPVK_3_90 OPVK_3_91 OPVK_3_92 OPVK_3_93 OPVK_3_94 OPVK_3_95 OPVK_3_96 OPVK_3_97 OPVK_3_98 OPVK_3_99 OPVK_3_100

6 Seznam vzdělávacích materiálů KA2, tvůrce: PhDr. Jitka Zatloukalová 3. Člověk a příroda Přírodopis 7. ročník Úvod do systému Zkoumání přírody Stavba buňky Viry, bakterie Sinice, řasy, prvoci Nižší rostliny Houby, lišejníky Mechorosty Kapradiny Kořen Stonek List Květ Opylení a oplození Semena a plody Vegetativní rozmnožování Jednoděložné rostliny Dvouděložné rostliny Bezobratlí I. Bezobratlí II. Označní DUM OPVK_3_101 OPVK_3_102 OPVK_3_103 OPVK_3_104 OPVK_3_105 OPVK_3_106 OPVK_3_107 OPVK_3_108 OPVK_3_109 OPVK_3_110 OPVK_3_111 OPVK_3_112 OPVK_3_113 OPVK_3_114 OPVK_3_115 OPVK_3_116 OPVK_3_117 OPVK_3_118 OPVK_3_119 OPVK_3_120

7 Seznam vzdělávacích materiálů KA2, tvůrce: Mgr. Hana Lužná 4. Matematika a její aplikace Matematika 9. ročník Pojem rovnice Ekvivalentní úpravy Jednoduché slovní úlohy Slovní úlohy řešené rovnicemi Soustavy rovnic Soustavy rovnic 2 Slovní úlohy řešené soustavou Úlohy o pohybu-výklad Úlohy o pohybu_cvičení Soustava souřadnic Funkce Přímá úměrnost Lineární funkce Úloha o pohybu pomocí lin.funkce Podobnost Podobnost trojúhelníků Goniometrické funkce Tělesa Gon.funkce slovní úlohy Objemy a povrchy těles OPVK_4_141 OPVK_4_142 OPVK_4_143 OPVK_4_144 OPVK_4_145 OPVK_4_146 OPVK_4_147 OPVK_4_148 OPVK_4_149 OPVK_4_150 OPVK_4_151 OPVK_4_152 OPVK_4_153 OPVK_4_154 OPVK_4_155 OPVK_4_156 OPVK_4_157 OPVK_4_158 OPVK_4_159 OPVK_4_160

8 Seznam vzdělávacích materiálů KA2, tvůrce: Mgr. Blanka Hájková 4. Matematika a její aplikace Matematika ročník Úhel 1 Úhel 2 Dělitelnost přirozených čísel 1 Shodnost Osová souměrnost Středová souměrnost Trojúhelník- úvod Trojúhelníky Krychle Kvádr Opakování učiva 6. ročníku Úhel 3 Úhel 4 Dělitelnost přirozených čísel 2 Zlomky 1 Zlomky 2 Celá čísla 1 Celá čísla 2 Shodnost trojúhelníků Slovní úlohy Označní DUM OPVK_4_121 OPVK_4_122 OPVK_4_123 OPVK_4_124 OPVK_4_125 OPVK_4_126 OPVK_4_127 OPVK_4_128 OPVK_4_129 OPVK_4_130 OPVK_4_131 OPVK_4_132 OPVK_4_133 OPVK_4_134 OPVK_4_135 OPVK_4_136 OPVK_4_137 OPVK_4_138 OPVK_4_139 OPVK_4_140

9 Seznam vzdělávacích materiálů KA2, tvůrce: Mgr. Lenka Gottvaldová 5. Člověk a společnost Dějepis 7. ročník Karel IV. Románská kultura Husitské války I. Husitské války II. Konstantin a Metoděj Velká Morava Sámova říše Český stát na přelomu Novověk Objevné zaoceánské plavby Mimoevropské civilizace Humanismus a renesance Renesance v Čechách Počátky českého státu Gotika Český stát Český stát za vlády Jag. Království dvojího lidu Reformace Habsburkové Rudolf II. OPVK_5_161 OPVK_5_162 OPVK_5_163 OPVK_5_164 OPVK_5_165 OPVK_5_166 OPVK_5_167 OPVK_5_168 OPVK_5_169 OPVK_5_170 OPVK_5_171 OPVK_5_172 OPVK_5_173 OPVK_5_174 OPVK_5_175 OPVK_5_176 OPVK_5_177 OPVK_5_178 OPVK_5_179 OPVK_5_180

10 Seznam vzdělávacích materiálů KA2, tvůrce: Mgr. David Navrátil 5. Člověk a společnost Občanská výchova ročník Lidská práva Svoboda a autorita Morálka a mravnost Poškozování lidských práv Hromadné sdělovací prostředky Státní občanství Ústava Složky státní moci Evropská unie Nár. menšiny, rasismus Jsem občan EU Soustava soudů Stát a národní hospodářství Ekonomika a ekonomie Daně Evropská integrace Mezinárodní spolupráce Globalizace klady a zápory Právní řád Smlouvy OPVK_5_181 OPVK_5_182 OPVK_5_183 OPVK_5_184 OPVK_5_185 OPVK_5_186 OPVK_5_187 OPVK_5_188 OPVK_5_189 OPVK_5_190 OPVK_5_191 OPVK_5_192 OPVK_5_193 OPVK_5_194 OPVK_5_195 OPVK_5_196 OPVK_5_197 OPVK_5_198 OPVK_5_199 OPVK_5_200

Třída Téma hodiny Označení materiálu Jméno autora MATEMATIKA 1.A Procvičování + - do 5 VY_42_INOVACE_M1_ZF_01 Fenclová 1.

Třída Téma hodiny Označení materiálu Jméno autora MATEMATIKA 1.A Procvičování + - do 5 VY_42_INOVACE_M1_ZF_01 Fenclová 1. Třída Téma hodiny Označení materiálu Jméno autora MATEMATIKA 1.A Procvičování + - do 5 VY_42_INOVACE_M1_ZF_01 Fenclová 1.A Slovní úlohy 0-7 VY_42_INOVACE_M1_ZF_02 Fenclová 1.A Sčítání do 8 VY_42_INOVACE_M1_ZF_03

Více

EU peníze školám. Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor

EU peníze školám. Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor EU peníze školám Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor zpracovala v rámci šablony III/2 celkem 20 sad digitálních učebních materiálů. Seznam sad DUMů společně s e-mailovými adresami autorů

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

ZŠ Vnorovy zpracovala v rámci šablony III/2 540 DUM a v rámci šablony II/2 72 VM pro 2. až 9. ročník ZŠ. Předměty a tematické okruhy, pro které jsou

ZŠ Vnorovy zpracovala v rámci šablony III/2 540 DUM a v rámci šablony II/2 72 VM pro 2. až 9. ročník ZŠ. Předměty a tematické okruhy, pro které jsou ZŠ Vnorovy zpracovala v rámci šablony III/2 540 DUM a v rámci šablony II/2 72 VM pro 2. až 9. ročník ZŠ. Předměty a tematické okruhy, pro které jsou jednotlivé DUM a VM vytvořeny, jsou uvedeny v příslušném

Více

Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice

Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada č. 1 Přírodověda Přírodověda

Více

Seznam DUMů. autor DUMů: Ing. Pavel Bednář. autor DUMů: Hedvika Daňková

Seznam DUMů. autor DUMů: Ing. Pavel Bednář. autor DUMů: Hedvika Daňková Seznam DUMů autor DUMů: Ing. Pavel Bednář VY_32_INOVACE_ OV4_1 16.2.2013 Odborné vzdělávání BCG - analýza MAM 1 - nást. VY_32_INOVACE_ OV4_2 17.2.2013 Odborné vzdělávání Organizační struktura podniku MAM

Více

Oblast: Čtenářská gramotnost Evidenční číslo: 1.1.1 Předmět: Č Vypracují: A. Filarová, K. Dujková, M. Růža Evidenční č.

Oblast: Čtenářská gramotnost Evidenční číslo: 1.1.1 Předmět: Č Vypracují: A. Filarová, K. Dujková, M. Růža Evidenční č. Oblast: Čtenářská gramotnost Evidenční číslo: 1.1.1 Předmět: Č Vypracují: A. Filarová, K. Dujková, M. Růža 1.1.1.1 Prac. list Dílna čtení, Bílý tesák Mgr. A. Filarová 1.1.1.2 Prac. list Dílna čtení, vlastní

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZŠ Netolice, okres Prachatice CZ.1.07/1.4.00/21.0366 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti

Více

Seznam DUMů. Práce jsou Vám k dispozici, kontaktujte prosím e-mailem autory www.propojeni.cz - zaměstnanci. List1

Seznam DUMů. Práce jsou Vám k dispozici, kontaktujte prosím e-mailem autory www.propojeni.cz - zaměstnanci. List1 Seznam DUMů List1 Práce jsou Vám k dispozici, kontaktujte prosím e-mailem autory www.propojeni.cz - zaměstnanci Pavla Kinczerová ČJ Věta jednoduchá, souvětí Hana Písaříková AJ Past simple-regular Hana

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

DŮM digitální učební metody

DŮM digitální učební metody DŮM digitální učební metody VY_32_INOVACE_01.FORTOVA Německý jazyk Annas Haustiere počet stran: 9 autor: Ing. Jarmila Fořtová Bekleidung počet stran: 8 autor: Ing. Jarmila Fořtová Berufe počet stran: 10

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice ČLOVĚK A JEHO SVĚT 2.,4. ROČNÍK Jsem školák PŘÍRODOVĚDA 4. Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace Směrová růžice Třídění živočichů - prezentace Třídění živočichů bezobratlí

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Učební osnovy 2. stupeň

Učební osnovy 2. stupeň Učební osnovy 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU2/27az30,35az50 Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0617 III/2 Inovace

Více

5.2.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2 5.2.3 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 32

5.2.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2 5.2.3 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 32 Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 5 5.2 UČEBNÍ OSNOVY

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

v projektu Zajímavé učení, Registrační číslo - CZ.1.07/1.4.00/21.1562

v projektu Zajímavé učení, Registrační číslo - CZ.1.07/1.4.00/21.1562 v projektu Zajímavé učení, Registrační číslo - CZ.1.07/1.4.00/21.1562 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Statutární zástupce: Mgr. Dagmar Tielová, ředitelka školy Kontakty:

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice. "Naše škola pro naše děti" reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice. Naše škola pro naše děti reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21. Český jazyk a literatura 1/36 VY_32_ZAZNAM_01.1.CJ.3 Tvrdé a měkké slabiky Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_02.1.CJ.3 Doplň u-ú-ů Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_03.1.CJ.3 Souhlásky uprostřed a na konci Dana

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Osnovy - 2.stupeň ZŠ Ilji Hurníka, čj. 356/07, vydáno 29.8.2007 Aktualizováno k 1.9.2013 1 Obsah 2.1.1 Český

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP

Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP 2. stupeň Platné od 1. září 2012 Platné pouze jako příloha k ŠVP Škola pro život - škola

Více

Číslo Označení materiálu hodiny

Číslo Označení materiálu hodiny Označení materiálu 1. Unit 1- fráze a slovíčka 2. U1 - Greetings 3. U1 - Numbers 1-10 4. Školní potřeby U2 (School supplies) test - spojování 5. Školní potřeby U2 (School supplies) test - popis obrázků

Více

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta Pravidla pro hodnocení a klasifikace v jednotlivých předmětech Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech jsou součástí Školního řádu. Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

II/2. VY_22_INOVACE_02_TF1 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Opakování tvorby vět oznamovacích, negativních a otázek 5., 6.

II/2. VY_22_INOVACE_02_TF1 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Opakování tvorby vět oznamovacích, negativních a otázek 5., 6. ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY: NÁZEV KLÍČOVÉ AKTIVITY: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků OZNAČENÍ SADY: SADA ČÍSLO 1 OZNAČENÍ NÁZEV ANOTACE ROČNÍK VY_22_INOVACE_01_TF1 POPIS

Více