Prointepo s.r.o. obsahuje 53 listů + 22 listů příloh. Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, IČO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prointepo s.r.o. obsahuje 53 listů + 22 listů příloh. Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, IČO 25263633"

Transkript

1 č.j.: 31 / 2011 Zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Prointepo s.r.o. za školní rok obsahuje 53 listů + 22 listů příloh Vypracovala : PhDr. Jarmila Karpašová ředitelka V Hradci Králové dne Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, IČO Hrubínova 1458, Hradec Králové, tel./fax: ,

2 ÚVODNÍ SLOVO Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o. ve školním roce 2010/2011 oslavila 17 té výročí svého zaloţení. V letošním školním roce navštívila naší školu 01. a Česká školní inspekce z Královéhradeckého inspektorátu. Výuka probíhala podle Školního vzdělávacího programu Pod jednou střechou koncipovaného dle RVP ZV, RVP ZV-LMP, RVP ZŠS, dále dle programu pomocné školy, rehabilitační třídy a zvláštní školy. Od září 2010 začal probíhat projekt ESF ČR Komplexní přístup k dětem se SVP. Tento projekt rozšířil ve škole řadu nových terapií pod vedením odborných pracovníků. Velmi se osvědčila terapeutická výchova (arteterapie, canisterapie, sociální a komunikační dovednosti) a je oblíbená jak u ţáků, tak i u rodičů. Pro velký úspěch a na ţádost rodičů byla terapeutická výchova včleněna do programu mateřské školy ( dále jen MŠ). Osobní a pedagogická asistence- spojený model velmi pozitivně zefektivnily výchovný a vyučovací proces a je také velmi pozitivně hodnocen rodiči. Projekt osobní asistence získal finanční podporu na MPSV ( Ministerstvo práce a sociálních věcí) a MM ( magistrát města). Pořádáme akreditované vzdělávací kurzy pro osobní a nově i pro asistenty pedagoga, o tyto kurzy je veliký zájem. Počet dětí a ţáků se zvyšuje, zvláště v MŠ. Pro nedostatečné prostory nemůţeme všem rodičům vyhovět a musíme je odmítat. V letošním školním roce se nám nepodařilo zprovoznit manipulační plochu pro automobily, které přiváţejí naše děti a ţáky. Také nebyla úspěšná jednání s Magistrátem města Hradec Králové ohledně rozšíření prostor pro další vzdělávání a činnost ţáků, kteří dokončili povinnou školní docházku. Veškerá jednání byla vedená členy rady školy ve spolupráci s ředitelkou školy. V letošním školním roce jsme vybavili školu ergoterapeutickými pomůckami, vzdělávacími programy, upravovaly se třídy dle poţadavků, inovovala se školní jídelna a přípravna jídel, inovovala se tělocvična a fyzioterapeutická cvičebna. V roce 2010/2011 škola nezpracovávala vlastní hodnocení školy. Ve školním roce 2011/2012 bude zpracováno. Školou prošlo mnoho návštěv - odborníků i laiků. Mnoho studentů středních i vysokých škol u nás absolvovalo odbornou praxi. Škola připravila několik akcí především Dernisáţ výtvarných prací ţáků školy v Artkině v Hradci Králové, na které se děti i zaměstnanci prezentovali svým vystoupením. Dále škola připravila pro rodiče a veřejnost, např. Den otevřených dveří, velikonoční jarmark, den dětí, vánoční besídku a zúčastnila se Festivalu sociálních služeb a abilympiády, kde ţáci získali několik medailí. Děti a ţáci se zúčastnili zimní školy v přírodě v Krkonoších a letní školy v přírodě v Itálii. Děkujeme všem zaměstnancům ZŠ a MŠ Prointepo s.r.o., všem sponzorům, kteří podpořili naši činnost a rodičům, kteří nám pomáhají plnit náročné poslání. PhDr. Jarmila Karpašová ředitelka 2

3 Charakteristika našeho zařízení Naše zařízení poskytuje od r komplexní vzdělávací a zdravotně sociální sluţby klientům od 2 do 26 let se zdravotním postiţením nebo oslabením, zejména tělesným. Naše centrum se nachází v klidné části města v bezbariérovém objektu, který je obklopen velkou zahradou. V celém prostoru jsou odstraněny architektonické bariéry. Všechny třídy i pracovny jsou vybaveny speciálním nábytkem a pomůckami. Cílem naší snahy je minimalizovat dopad zdravotního postižení na klienta a jeho rodinu a umoţnit tak jeho sociální začlenění. Filozofie našeho zařízení Vše pod jednou střechou předpokládá úzkou spolupráci všech pracovníků. Tento komplexní přístup znamená pro rodiče klientů značné ulehčení jejich tíţivé situace a moţnost začlenění se do pracovního procesu Hlavní náplní naší práce jsou výchovně vzdělávací činnosti a komplexní rehabilitace. 1. Výchovně vzdělávací program mateřská škola, základní škola pro ročník, základní škola praktická pro ročník a základní škola speciální pro ročník, školní druţina, středisko volného času, pedagogická asistence, terapie / canisterapie, arteterapie, relaxační techniky-reiki/ Speciálně pedagogické centrum zajišťuje diagnostiku, poradenství, odborné komise. 2. Registrované sociální sluţby osobní asistence 3. Registrované zdravotní sluţby fyzioterapie /Vojtova reflexní terapie, diagnostika/, klinická logopedie, klinická psychologie, lékařské sluţby-ortopedie, neurologie, rehabilitační lékařství 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků organizace kurzů OA a AP Komplexní péčí zajišťuje tým pracovníků ředitelka, zástupkyně, učitelé, vychovatel, speciální pedagog, psycholog, fyzioterapeuti, logoped, sociální pracovník, osobní a pedagogičtí asistenti, terapeuti, odborní lékaři a řada nepedagogických pracovníků. Škola se zúčastňuje kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí, organizuje rehabilitační pobyty v ČR i zahraničí, výlety a další aktivity. 3

4 Koncepční záměry pro školní rok 2010/2011 Vedení školy ve spolupráci s radou školy připravili koncepční záměry, které mají dlouhodobější charakter a nepodařilo se je realizovat. Dále potřeby zákonných zástupců a jejich dětí pro další vzdělávání a zkvalitnění jak po stránce materiální, technické tak i vzdělávací, které je potřeba řešit urychleně. - projekt Komplexní rehabilitace - realizace dalších terapií - projekt Šablony Peníze školám,modernizace, další vybavení školními a didaktickými pomůckami - rozšíření sluţby osobní a pedagogické asistence - rozšíření sluţeb SPC-ergoterapie, sociální práce, hipoterapie - Boccia pro ţáky školy - bazální stimulace a vybudování relaxačních zón - další pořádání kurzů pro vzdělávání asistentů pedagoga a osobních asistentů - rozšíření prostor- zajištění následných sluţeb pro naše absolventy - jednání o odkoupení budovy Prointepo od MMHK - renovace oken ve 2 třídách - renovace podlah - instalace další interaktivní tabule - vybavení ergoterapeutické místnosti - vybavení logopedické místnosti - zajištění hiporehabilitace - nová organizace vedení školy - supervize - zkvalitnění dalšího vzdělávání pracovníků - revitalizace celé zahrady - vybudování parkoviště manipulační plochy pro automobily - vybudování chodníku pro vozíčkáře - vybudování hřiště 4

5 PROFIL ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Prointepo, s.r.o. Hrubínova 1458, Hradec Králové Identifikátor zařízení : Právní forma : Společnost s ručením omezeným IČO : Zřizovatel : PhDr. Jarmila Karpašová Gočárova 516 Hradec Králové 2, Ředitel : PhDr. Jarmila Karpašová Gočárova 516 Hradec Králové 2, Škola sdružuje : 1. Základní škola IZO : Mateřská škola IZO : Středisko volného času IZO : Školní druţina IZO : Speciálně pedagogické centrum IZO : Školní jídelna výdejna IZO : Školské zařízení pro další vzdělávání IZO : pedagogických pracovníků Datum zařazení do školského rejstříku: 1. dubna července června 2006 Celková kapacita školy a jejich součástí : 1. Základní škola 46 ţáků 2. Pomocná škola 10 ţáků 3. Mateřská škola 21 ţáků 4. Středisko volného času 25 ţáků 5. Školní druţina 16 ţáků 6. Speciálně pedagogické centrum 200 ţáků 7. Školní jídelna výdejna 40 ţáků 5

6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, PEDAGOGICKÝCH A NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH 6

7 7

8 Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti (vyhl.139/1997 Sb.) Jméno funkce délka praxe/v zařízení kvalifikace PhDr.Jarmila Karpašová zřizovatelka 38 let / 17 let VŠ filozofická ANO odborný poradce v obl. Spec. školství VŠ pedagogická ředitelka Mgr. Jana Černá zástupce 14 let / 4 roky VŠ pedagogická VŠ zdrav.-sociální ANO Mgr. Miriam Urbanová koordinátor 8 let / 4 roky VŠ pedagogická ANO Mgr. Romana Sodomková třídní učitel 4 roky / 1 rok VŠ pedagogická ANO spec.pedagog Mgr.Iva Jelínková třídní učitel 4 roky /2 rok VŠ pedagogická ANO spec.pedagog Mgr. Daniela Kreuzingerová třídní učitel 4 roky / 3 roky VŠ pedagogická ANO Mgr. Barbora Syrůčková třídní učitel 1 rok / 1 rok VŠ pedagogická ANO spec.pedagog Mgr. Pavla Michlová učitelka 2 roky / 1 rok VŠ pedagogická ANO asistent pedagoga Mgr. Martin Lazorišák spec.pedagog 8 let / 1 rok. VŠ pedagogická ANO Mgr. Kateřina Holečková spec.pedagog 9 let / 1 rok. VŠ pedagogická ANO Hana Zábranská, DiS. učitelka MŠ 8 let /4 roky VOŠP ANO Mgr. Kristýna Mikušíková učitel TV 4 roky / 4 roky VŠ pedagogická ANO Renata Joštová osobní asistentka 11 let/ 6 let SŠ ANO asistent pedagoga Romana Siglerová osobní asistentka 9 let / 9 let SOU ANO asistent pedagoga Vladislava Kopečková osobní asistentka 8 let / 8 let SOU ANO asistent pedagoga Jana Baţantová osobní asistentka 17 roky / 8 let SOU ANO asistent pedagoga Markéta Štanglová asistent pedagoga 3 roky / 3 roky SOU ANO osobní asistentka Petra Lovasová osobní asistentka 4 roky / 4 roky SOU ANO asistent pedagoga 8

9 Jméno funkce délka praxe/v zařízení kvalifikace Bc. Karolína Karpašová asistent pedagoga 3 roky / 3 roky VŠ ANO Bohumír Stejskal osobní asistent 3 roky /3 roky SOU ANO asistent pedagoga Bc. Radka Pancáková osobní asistent 16 let / 2roky VŠ ANO asistent pedagoga Mgr. Petra Chalupová asistent pedagoga 2 roky / 2 roky VŠ ANO Martina Jiroutová asistent pedagoga 1 rok / 1 rok. SŠ ANO Jiřina Hudečková asistent pedagoga 3 roky / 3 roky SŠ ANO Mgr. Dagmar Jakubská psycholog 9 let / 6 let VŠ ANO Mgr. Denisa Skopová logoped 2 roky / 1 rok VŠ ANO Mgr. Martina Vondrušková psycholog 1 rok / 1 rok VŠ ANO Ing. Eva Čapková personalista 4 roky / 1 rok VŠ ANO Alena Nováková hospodářka 43 let / 17 let SŠ ANO Lenka Jeţková sekretariát 8 let / 1 rok SŠ ANO Iveta Müllerová úklid, školní jídelna 13 let / 4 rok SOU ANO 9

10 Pracovníci školy Ředitelka školy: PhDr. Jarmila Ajka Karpašová Zástupce školy: Mgr. Jana Černá, Mgr. Miriam Urbanová I. třída ZŠ 8 ţáků třídní učitelka: Mgr. Renata Sodomková asistence: Renata Joštová, Romana Siglerová, Bohumír Stejskal II. třída ZŠ 9 ţáků třídní učitelka: Mgr. Iva Jelínková asistence: Mgr. Martin Lazorišák, Markéta Štanglová, Ladislava Kopečková III. třída ZŠ 9 ţáků třídní učitelka: Mgr. Daniela Kreuzingerová asistence: Bc. Radka Pancáková, Mgr. Pavla Michlová IV. třída ZŠ speciální 7 ţáků třídní učitelka: Mgr. Barbora Syrůčková asistence: Petra Lovasová, Mgr. Petra Stodůlková Mateřská škola - 15 ţáků učitelka: Bc. Hana Zábranská asistence: Jana Baţantová, Mgr. Petra Chalupová dobrovolník: Leoš Matyáš Školní druţina vychovatelka: Mgr. Petra Stodůlková 10

11 Seznam dětí I. třída: tř. uč. Mgr. Renata Sodomková Absolon Artur 2. Ročník ZŠ Grützner Vilém 1. Ročník ZŠ Haluzová Aneta 3. Ročník ZŠ Klusová Erika 1. Ročník ZŠ Kubeček Martin 2. Ročník ZŠ Michera Tomáš 1. Ročník ZŠ praktická Musil Petr 1. Ročník ZŠ Tyrych Benjamín 1. Ročník ZŠ II. třída: tř. uč. Mgr. Iva Jelínková Dobešová Aneţka 5. Ročník ZŠ praktická Fousek Michal 4. Ročník ZŠ praktická Haluza Robert 3. Ročník ZŠ praktická Hrušková Leona 5. Ročník ZŠ praktická Lovasová Denisa 3. Ročník ZŠ praktická Niang Denis 5. Ročník ZŠ speciální Pavlíček Vít 3. Ročník ZŠ praktická Urbanová Miriam 5. Ročník ZŠ Volfová Nikola 4. Ročník ZŠ praktická III. třída: tř. uč. Mgr. Daniela Kreuzingerová Beranová Lucie 9. Ročník ZŠ praktická Duličková Jitka 8. Ročník ZŠ praktická Hynek Michal 7. Ročník ZŠ Slavíček Marián 7. Ročník ZŠ Štěpják Lukáš 7. Ročník ZŠ Tulejová Nikola 6. Ročník ZŠ Valášek Jindřich 6. Ročník ZŠ praktická Valášková Tereza 6. Ročník ZŠ IV. třída: tř. uč. Mgr. Barbora Syrůčková Absolon Adam 2. Ročník ZŠ speciální Antoš Jan 4. Ročník ZŠ speciální Haberpurschová Nikol 4. Ročník ZŠ speciální Hekerlová Eva 4. Ročník ZŠ speciální Hulaj Lukáš 4. Ročník ZŠ speciální Jonáková Veronika 4. Ročník ZŠ speciální 11

12 Počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli Minulý školní rok Tento školní rok Nastoupili 5 5 Odešli 6 6 Počet pracovníků v důchodovém věku Důchodový věk 0 Počet nekvalifikovaných pracovníků Pedagog. Pracovník 1 Věkový průměr: 33 let Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka. Minulý školní rok Tento školní rok 1 0 Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole Minulý školní rok v % Tento školní rok v % 87,5 78,4 12

13 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH A NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Název vzdělávací akce Místo a organizace Termín Přihlášený Individuální přístup k dětem NIDM, Samopše Září 2010 Zaměstnanci ZŠ a MŠ Prointepo Školení BOZP a PO ZŠ a MŠ Prointepo, Hradec Králové 7. září 2010 Zaměstnanci ZŠ a MŠ Prointepo Zkušenosti z Evropských škol Itálie září Karpašová Jarmila Seminář Bzenec září Michlová Pavla, Vondrušková Martina Seminář Zahraniční stáţ ředitelů škol ( Francie, Itálie ) ZŠ a MŠ Prointepo, Hradec Králové 27. října 2010 Zaměstnanci ZŠ a MŠ prointepo Školení týkající se problematiky pedagogické asistence ZŠ a MŠ Prointepo, Hradec Králové 27. října 2010 Asistenti pedagoga, učitelé ZŠ a MŠ Prointepo Školení pro nové zaměstnance ZS a MŠ Prointepo, Hradec Králové 27. října 2010 Noví zaměstnanci ZŠ a MŠ Prointepo Způsoby práce s dětmi s PAS v MŠ Hádanky a proţitkové hry pro děti a mládeţ Apla, Praha 3. listopad 2010 Zábranská Hana Centrum vzdělávání HK 4. listopad 2010 Jelínková Iva Praktické aspekty vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami UHK Pedagogická fakulta, Hradec Králové 4. listopad 2010 Černa Jana, Karpašová Jarmila, Urbanová Miriam Zelené potraviny ve výţivě dětí a dospělých ZŠ a MŠ Prointepo, Hradec Králové 8. listopad Zaměstnanci ZŠ a MŠ Prointepo + rodiče ţáků Alternativní a augmentativní kom. ve vých. vzděl. procesu Centrum vzdělávání HK 9. listopad 2010 Syrůčková Barbora Základy grafomotoriky, nácvik čtení a psaní u dětí a ţáků s PAS Apla Brno 9. listopad 2010 Joštová Renata Z pohledu grafologa Centrum vzdělávání HK 10. listopad 2010 Lazorišák Martin Základy dětské psychiatrie pro pedagogické pracovníky PdF UHK listopad 2010 Štanglová Markéta 13

14 Výjezdní porada ředitelů škol a školských zařízení KÚ KHK, Špindlerův Mlýn listopad Karpašová Jarmila Seminář Zdravé svačinky Hrajeme si v matematice Emoční potřeby dítěte Celostátní konference pracovníků ŠD Bazalka+ZŠ a MŠ Prointepo, Hradec Králové 16. listopad Zaměstnanci ZŠ a MŠ Prointepo, rodiče ţáků Centrum vzdělávání HK 18. listopad 2010 Sodomková Renata Centrum vzdělávání HK 18. listopad 2010 Centrum vzdělávání HK listopad 2010 Kopečková Lada Siglerová Romana Stejskal Bohumír Štanglová Markéta Stodůlková Petra Co se jim děje v hlavě? HYL 20. listopad 2010 Kreuzingerová Daniela Jak komunikovat s dětmi s narušenými komunikačními schopnostmi Integrace a inkluze děti se SVP v neformálním a zájmovém vzděl. Jazykové hry v hodinách Českého jazyka Poruchy chování dětí Centrum vzdělávání HK 24. listopad 2010 Chalupová Petra NIDM 26. listopad 2010 Stodůlková Petra Centrum vzdělávání HK Centrum vzdělávání HK 29. listopad 2010 Michlová Pavla 8. prosinec 2010 Michlová Pavla Moţnosti hodnocení úrovně porozumění u dětí s autismem Odborná stáţ v centru Arpida Odborná stáţ v centru Arpida Autistik Praha 17. prosinec 2010 Centrum Arpida, České Budějovice Centrum Arpida, České Budějovice únor únor 2011 Joštová Renata Lovasová Petra Michlová Pavla Mikušíková Kristýna Sodomková Renata Voltrová Michaela Vondrušková Martina Jelínková Iva Zábranská Hana 14

15 Odborná stáţ Jedličkův ústav Jedličkův ústav, Liberec 14. únor 2011 Joštová Renata Kopečková Vladislava Lovasová petra Odborná stáţ ÚSP Ţampach, SZŠ Ústí nad Orlicí ÚSP Ţampach, SZŠ Ústí nad Orlicí 17. únor 2011 Štanglová Markéta VOKS IPPP ČR, Nový Jičín březen 2011 Joštová Renata Lovasová Petra Seminář o seminářích ZŠ a MŠ Prointepo, Hradec Králové 21. duben 2011 Zaměstnanci ZŠ a MŠ Prointepo Škola zad ZŠ a MŠ Prointepo, Hradec Králové 21. duben 2011 Zaměstnanci ZŠ a MŠ Prointepo Komunikační dovednosti NIDM, Běleč nad Orlicí 22. duben 2011 Zaměstnanci ZŠ a MŠ Prointepo Specifika práce s osobami s mentálním postiţením Vzděl. ag. J. Fišerová - HK, Česká Skalice květen 2011 Štanglová Markéta Kongres rehabilitačních pracovníků Luhačovice květen 2011 Karpašová Jarmila Šemíková Olga Kvalifikační studium ředitelů?????? NIDV, Hradec Králové květen 2011 Černá Jana Urbanová Miriam Team building ( cyklistický výlet ) ZŠ a MŠ Prointepo, Hradec Králové 30. červen 2011 Zaměstnanci ZŠ a MŠ Prointepo Individuální plánování v sociálních sluţbách Marlin s.r.o. - HK, Náchod srpen 2011 Baţantová Jana Lovasová Petra Stodůlková Petra Klub ředitelů průběţně Karpašová Jarmila lektorská činnost ZŠ a MŠ Prointepo, Hradec Králové průběţně Černá Jana, Urbanová Miriam, Karpašová Jarmila + další zaměstnanci ZŠ a MŠ Prointepo 15

16 Dne proběhl Teambuilding s panem Rampasem v Bělči nad Orlicí tábor J. A. Komenského Jeli jsme hromadně na kolech v hojném počtu 30 ti zaměstnanců. Ţe to vţdy nemusí být jen nuda jsme zjistily v příjemném prostředí lesního tábora. Formou her a proţitkových metod jsme si zkusili, jak přetěţká a komplikovaná můţe být komunikace zvlášť, kdyţ náš kolektiv je převáţně sloţen ze samých ţen. V odpoledních hodinách jsme se rozloučili s našim odborným školitelem a ochotným personálem tábora a vydali se domů plni odhodlání nabyté zkušenosti a dovednosti aplikovat při kaţdodenní práci 16

17 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2010/2011 Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začalo ve všech základních, středních a ostatních školách ve středu 1. září Vyučování v prvním pololetí bylo ukončeno 3. února Školní rok 2010/2011 byl ukončen ve čtvrtek 30. června Vyučování probíhalo v jednotlivých ročnících dle různých vzdělávacích programů. Většina ţáků se jiţ vzdělávala dle Školního vzdělávacího programu Pod jednou střechou, který byl zpracován na základě poţadavků Rámcových vzdělávacích programů a také na základě potřeb ţáků naší školy. Díky tomu nebylo jiţ nutné, aby všichni ţáci pracovali dle Individuálních vzdělávacích plánů. Mnohým k úspěšnému vzdělávání stačil tzv. Plán osobního rozvoje, který umoţňuje drobné úpravy ve vzdělávacím obsahu vzhledem k postiţení ţáka. Důleţitou roli v naplňování výchovně vzdělávacích cílů má přítomnost a práce osobních i pedagogických asistentů. Ti jsou nedílnou součástí celého vyučovacího procesu, znamenají pro ţáky nejen pomoc a podporu, ale také přátele, u kterých vţdy najdou pochopení. Veškerý výchovně vzdělávací proces zohledňoval věkové i individuální zvláštnosti ţáků. Směřoval k předcházení vzniku dalších defektů, popř. defektivity u ţáků. Vzhledem k psychomotorickým zvláštnostem ţáků bylo vyučování doplňováno rehabilitačním cvičením (Vojtova metoda, kondiční a zdravotní cvičení). Veškeré postupy pouţívané ve vzdělávání i případné problémy ve výchovně vzdělávacím procesu jsou konzultovány v rámci Odborných komisí. Do školy dále pravidelně dochází odborní lékaři - ortoped, neurolog a rehabilitační lékař, se kterými spolupracujeme. Tím je zajišťován odborný komplexní přístup ve spojení s vhodným speciálně pedagogickým působením a vedením. Dětem i ţákům je v průběhu roku a dle potřeby poskytována psychologická, speciálně pedagogická i logopedická péče a další terapie /arteterapie, canisterapie, přírodní terapie Reiki/ - ty jsou součástí vzdělávacího plánu jako součást samostatného předmětu Terapeutická hodina. Prázdniny probíhaly: Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Hlavní prázdniny Ředitelské volno připadlo na dny: 27. září, 18. listopadu, 19. listopadu Státní svátky a ostatní dny pracovního klidu /zasahující do školního roku/: 28. září Den české státnosti 28. říjen Den vzniku samostatného Československého státu 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii 25. duben Pondělí velikonoční 17

18 TERMÍNY ŠKOLY Pedagogické rady: Úvodní pedagogická rada Pedagogická rada k I. čtvrtletí Pedagogická rada k pololetí Pedagogická rada k II. čtvrtletí Závěrečná pedagogická rada Třídní schůzky: konají se 5x ročně 1. úvodní schůzka v týdnu od 1. září schůzka čtvrtletní v týdnu od 8. listopadu schůzka pololetní v týdnu od 17. ledna schůzka ¾ letní v týdnu od 4. dubna schůzka závěrečná v týdnu od 13. června 2011 individuální konzultace s učiteli kdykoliv po osobní domluvě Ředitelská volna: 27. září, 18. listopadu, 19. listopadu Tematické učební plány: odevzdávají se k 15. říjnu 2010 IVP: odevzdávají se k 15. říjnu 2010, u nově příchozích ţáků k 30. listopadu

19 Porady pedagogických pracovníků: - pedagogičtí pracovníci - učitelé se sházejí k poradám kaţdé pondělí od 14:00 hodin, popř. dle aktuální potřeby. Zápis z Porad pedagogických pracovníků provádí p. uč. Zábranská, na konci roku zpracuje zápisy v elektronické podobě, a ty pak tištěné zaloţí do archivu. Plán Provozních porad: - Provozní porady se konají vţdy první úterý v měsíci od 16:00. V závislost na aktuálních podmínkách provozu je moţný přesun porad, nebo jejich mimořádné konání mimo následující plán: Úvodní Provozní porada Provozní porady Závěrečná Provozní porada

20 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Základní škola Základní škola praktická Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání /RVP ZV/ Rámcový vzdělávací program pro základní v zdělávání - příloha upravující vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením /RVP ZV - LMP/ Školní vzdělávací program Pod jednou střechou Školní vzdělávací program Pod jednou střechou od od Základní škola speciální Vzdělávací program - Zvláštní škola Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální /RVP ZŠS/ Č. j /97-22 Školní vzdělávací program Pod jednou střechou od od Vzdělávací program - Pomocná škola Č. j /97-22 od Mateřská škola Rehabilitační vzdělávací program Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Č. j / Školní vzdělávací program Máme rádi zvířata od od

21 PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ Ve školním roce 2010/2011 se v zařízení vzdělávalo celkem 31 ţáků, plnících povinnou školní docházku. Došlo také k několika přestupům - změně vzdělávacího programu v rámci třídy. Konkrétně ve II. třídě u Mgr. Jelínkové bylo rozhodnuto se souhlasem rodičů a na doporučení SPC o přestupu jedné ţákyně ţáků ze Základní školy do Základní školy praktické a jednoho ţáka ze Základní školy praktické do základní školy speciální. I ve III. třídě Mgr. Kreuzingerové došlo k přestupu jedné ţákyně ze Základní školy praktické do Základní školy, zohledňujíce tak její výborný prospěch na ZŠ praktické bez domácí přípravy. Ke všem přestupům došlo na konci prvního pololetí, v druhém pololetí se jiţ ţáci vzdělávali dle svých nových vzdělávacích programů. Vzhledem k některým výsledkům vzdělávání bude po konzultaci s ŠVP i rodiči nutné u dalších třech ţáků přikročit k přeřazení do jiného vzdělávacího programu, a to od nového školního roku. 31 ţáků se vzdělávalo dle následujících vzdělávacích programů: 12 ţáků Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 11 ţáků Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - příloha upravující vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením 1 ţák Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální 1 ţák Vzdělávací program - Zvláštní škola 5 ţáků Vzdělávací program - Pomocná škola 1 ţák Rehabilitační vzdělávací program Celkový počet ţáků, průměr ţáků na třídu a učitele Školní rok 2010/2011 počet tříd celkový počet počet ţáků na jednu počet ţáků na učitele ţáků třídu ,75 6,2 21

22 PROSPĚCH ŢÁKŮ VE ŠKOLE Ţáci vzdělávající se dle osnov vzdělávacího programu Základní škola: ročník ţáků prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl přestup v průběhu školního roku celkem Ţáci vzdělávající se dle osnov vzdělávacího programu Zvláštní škola: ročník ţáků prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl přestup v průběhu školního roku celkem Ţáci vzdělávající se dle osnov vzdělávacího programu Zvláštní škola a programu Rehabilitačního vzdělávacího programu: Všichni ţáci v této třídě prospěli a ke zhodnocení jejich výsledků bylo pouţito slovního hodnocení i v oblasti chování. Hodnocení chování Stupeň chování 2010/2011 I. pololetí II. pololetí Velmi dobré Uspokojivé 0 2 Neuspokojivé 0 0 Jeden ţák byl v I. i II. pololetí hodnocen slovně v případě hodnocení chování. 22

23 V I. pololetí byly uděleny tři Pochvaly třídního učitele, dále pak tři Napomenutí třídního učitele a také jedna Důtka třídního učitele - vše ve III. třídě. Na konci II. pololetí bylo zároveň uděleno ve III. třídě pět Pochval třídního učitele. V tomto pololetí byla taktéţ v této třídě udělena jedna Důtka ředitele školy a dvě sníţené známky z chování. Počet zameškaných hodin: ročník I. pololetí II. pololetí celkem omluvené neomluvené omluvené neomluvené 1. ZŠ ZŠ praktická 2. ZŠ ZŠ ZŠ praktická 4. ZŠ praktická 5. ZŠ ZŠ praktická 6. ZŠ ZŠ praktická 7. ZŠ ZŠ praktická 9. ZŠ praktická ZŠ speciální CELKEM Průměr na ţáka (omluvené) I. pololetí II. pololetí 31 ţáků školy 64,87 81,29 23

24 Základní škola Mateřská škola Školní druţina Školní jídelna Středisko volného času Údaje o prevenci sociálně patologických jevů v naší škole Mimoškolské aktivity Osobní a pedagogická asistence Zápis do 1. třídy Vedení praxe studentů Speciálně pedagogické centrum Odborná komise Školské zařízení pro další vzdělávání pedagog.pracovníků 24

25 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Ve školním roce 2010/2011, byly opět otevřeny všechny čtyři třídy, ve kterých se vyučovalo dle různých vzdělávacích programů - dle věku a postiţení dětí. I. třídu vedla třídní učitelka Mgr. Renata Sodomková, která nově nastoupila v září. II. třídu vedla paní učitelka Mgr. Iva Jelínková, ve III. třídě nadále vyučovala tř. učitelka Mgr. Daniela Kreuzingerová a do IV. Třídy nově nastoupila paní učitelka Mgr. Barbora Syrůčková. Nově byl v tomto školním roce otevřen 7. ročník základní školy, ve kterém se vzdělávali čtyři ţáci. Téměř všichni ţáci se jiţ vzdělávali dle ŠVP ZV, ŠVP ZV - LMP Pod jednou střechou, který vychází z poţadavků Rámcových vzdělávacích programů. Pouze 9. ročník Základní školy praktické ještě dokončuje dobíhající vzdělávací program. Nezbytnou součástí výchovně vzdělávacího procesu byli pedagogičtí a osobní asistenti, bez kterých by byl vzdělávací proces na naší škole zcela nemyslitelný. Svou profesionální a obětavou prací byli velmi nápomocni pedagogům. Abychom mohli vzdělávat ţáky v souladu se školním vzdělávacím plánem, byla nutná tvorba Individuálních vzdělávacích plánů (IVP) a plánů osobního rozvoje (POR).S tím souvisí i individuální přístup ke kaţdému z ţáků. Cílem IVP a POR bylo upravit osnovy dětí tak, aby je mohly vzhledem ke svým individuálním zvláštnostem naplňovat. Třídní učitel vypracovává IVP popř. POR ve spolupráci s dítětem, jeho rodiči a v konzultaci s odborníky ze Speciálně pedagogického centra. V rámci zajištění komplexní péče je rozvrh hodin sestavován tak, aby umoţňoval absolvování potřebných terapií - fyzioterapie, logopedie,ergoterapie a to v delších přestávkách, u některých dětí v hodinách TV (pokud se jich nemohou účastnit), apod. Také terapeutická hodina má nezbytně své místo v rozvrhu hodin - kaţdé úterý - po týdnu se zde střídá arteterapie, canisterapie, přírodní terapie Reiki a třídnická hodina. V hodinách vyučující vyuţívali různé speciální a kompenzační pomůcky, projektové vyučování, interaktivní tabuli a další techniky, které vedly k aktivizaci ţáků, rozvoji jejich samostatnosti a především radosti z učení samotného. 25

26 MATEŘSKÁ ŠKOLA Nový školní rok přivedl do mateřské školy spoustu nových kamarádů. Několik rodičů při tom vyuţilo moţnosti absolvování adaptačního programu, a tím lepší připravení nováčků na osamostatnění a novou roli v neznámém kolektivu. Mateřskou školu navštěvovalo v tomto školním roce 15 dětí s různými speciálními vzdělávacími potřebami. Děti pracovaly dle inovovaného Školního vzdělávacího programu Máme rádi zvířata. V průběhu roku tak za podpory mnoha kamarádů z říše zvířat poznávaly zákonitosti přírody, prostředí a společnost okolo sebe, seznamovaly se s novými poznatky a získávaly praktické zkušenosti. Veškeré aktivity zohledňovaly druh a stupeň postiţení dětí, aktuální i stávající individuální potřeby i věkové zvláštnosti dětí. Uplatňovány při tom byly především zásady individuálního přístupu, názornosti a přiměřenosti. Dle potřeby byla dětem poskytována speciálně pedagogická péče, fyzioterapie, logopedie a mnohé další terapie. To vše spolu s odborným vedením zajišťovalo komplexní péči všem dětem a umoţňovalo jim tak vhodné podmínky pro maximální moţný rozvoj ve všech oblastech fyzického i psychického zrání. V tomto školním roce také přibyla do našeho kolektivu nová asistentka. Děti si na ni velice rychle zvykly a podařilo se nám tak vytvořit velmi veselý a přívětivý kolektiv. V radostné atmosféře jsme tak společně proţili celý školní rok, který jsme trávili nejen ve školce, ale také mimo ni. Navštívili jsme různá divadelní představení, nechybělo svezení se psím spřeţením. Děti také samy přispěly k organizaci některých akcí například Vánoční besídky, na které nejen zpívaly, ale také hrály divadlo. Připravovaly Velikonoční jarmark, společně jsme slavili také svátky a narozeniny kamarádů a také Den dětí. V letošním roce se také některé děti zúčastnily školy v přírodě v Itálii. Novinkou byla Zimní škola v přírodě, určená pro děti z mateřské školy a IV. třídy. Společně jsme tak strávili tři dny v Deštném v Orlických horách. Sněhová nadílka nám přála, a proto jsme ji plně vyuţili. Školní rok jsme tradičně zakončili společným výletem, tentokrát jsme se všemi kamarády ze školy vyrazili do Zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem, kde jsme si mimo jiné sáhli například na ţelvu a hada. Poslední dny jsme strávili veselým loučením s nastávajícími školáky a veselými přípravami na prázdniny. 26

27 ŠKOLNÍ DRUŢINA Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo školní druţinu 16 dětí, z toho 8 chlapců a 8 dívek. Provoz školní druţiny: ranní provoz ( h) odpolední provoz ( h) Činnost školní druţiny ve školním roce 2010/2011 probíhala dle školního vzdělávacího programu Na jedné lodi. Do nového školního roku jsme vkročily vesele formou Karaoke show. V září jsme se věnovaly tématu cestování a dopravní výchova. Kromě rozličného výtvarného tvoření (např. balonové nebe) a různých her (míčové, pohybové aj.) děti navštívily výstavu Poklady z prázdnin a akci Závody člunů na Labi. V říjnu jsme se s dětmi vydaly do Afriky. Děti se seznámily s africkou faunou a florou (papoušci pomocí otisků, zvířata z lepenky) a kulturou (africké pohádky, hudba, masky). Pro děti zajímavým zastavením byl týden věnovaný Egyptu, kdy měly moţnost zkusit psát hieroglyfy a poznávaly egyptské památky. Následující měsíc jsme se spolu s Kryštofem Kolumbem přesunuly do Severní Ameriky. Děti si například vymodelovaly Sochu svobody nebo jsme si povídaly o Eskymácích a Indiánech. Výjimečnou výtvarnou prací byla společná tvorba Walk of Fame. Prosinec nás zavál na Antarktidu. Z netradičních technik jsme zkoušely malování do krupice. Podařeným dílem byl tučňáčí adventní kalendář, který si děti samy vyrobily. V tomto měsíci se děti věnovaly více aktivitám spojeným s příchodem Vánoc (výroba přání, Betlému, ozdobných krabiček aj.). Nový rok jsme začaly s Markem Polem, který nás provedl Asií. Děti si pomocí šablony úspěšně namalovaly Tádţ Mahal nebo si prstovými barvami utkaly perský koberec. Z Asie jsme se v únoru vydaly do Jiţní Ameriky, kde se konal karneval v Rio de Janeiru. Děti se opět na přípravě karnevalu aktivně podílely a jsme rádi, ţe se dle vyjádření rodičů i dětí vydařil. V březnu to s námi roztočil Tazmanský čert v Austrálii. Při povídání o Velkém korálovém útesu jsme se s dětmi zabývaly základními ekologickými otázkami. Duben patřil Oceánii, její kultuře a vodním ţivočichům. V květnu jsme se s Kukym toulaly po Evropě. Školní rok jsme uzavřely tématem Vesmír, v rámci kterého jsme navštívily hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové. V průběhu školního roku se děti ve školní druţině zúčastnily různých soutěţí, setkání a akcí: z výtvarných lze zmínit cenu Modrého slona v Liberci, soutěţ s Kiri (Kiribot) nebo s Medvídkem Pú; ze sportovních např. Hry bez hranic v Nové Pace nebo hokejový turnaj; z ekologicky orientovaných Zahoď mobil. Z tradičních akcí školy se děti zúčastnily Vánoční besídky, Velikonočního jarmarku nebo Dne dětí. Mimořádnou akcí bylo zapojení dětí do ţivota města Hradec Králové formou účasti na pojmenování nových trolejbusů a hlasování o událost roku. Stejně jako vloni i letos školní druţina nabízela pestrý program. Děti si mohly vyzkoušet různé tradiční i netradiční výtvarné techniky, pohybové hry a soutěţe. Větší důraz byl tento rok kladen na zapojení do veřejného ţivota a rozšíření povědomí o dění ve městě, ve kterém ţijeme. Zůstává pro nás zásadní, aby i nadále školní druţina vytvářela pro děti příjemné prostředí pro aktivní smysluplné trávení jejich volného času. 27

28 ŠKOLNÍ JÍDELNA VÝDEJNA V tomto školním roce se ve školní jídelně stravovalo celkem 46 ţáků. Stravování probíhalo s pedagogickým dohledem v optimálně rozvrţených časových úsecích, aby bylo zajištěno dostatečné pohodlí pro všechny. Dopolední a odpolední svačiny jsou připravovány ve výdejně, a to podle hygienických zásad a zásad správné výţivy. Suroviny k jejich přípravě jsou získávány částečně sponzorsky. Konzistence stravy je přizpůsobena zdravotnímu stavu dítěte. Oběd se dováţí ze školní jídelny ZŠ Bezručova v Hradci Králové naše stravovací zařízení je pouhou výdejnou kaţdodenního hlavního jídla. Pitný reţim je zajištěn celodenně nápoje jsou k dispozici v konvicích. Vedoucí jídelny p. Iveta Múllerová se zúčastnila v roce 2011 školení: Hygienické požadavky ve stravovacích službách 28

29 29

30 STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Hlavní náplní Střediska volného času je vyplnit zábavnou formou volný čas dětí po školním vyučování, ale i výchovná a vzdělávací činnost. Zájmové aktivity jsou uskutečňovány formou krouţků, které si děti vybírají dle zájmu na začátku školního roku. Zájmové krouţky jsou vedeny odbornými pracovníky, které vedou děti k samostatnosti a přispívají k jejich celkovému rozvoji. Tvořivý krouţek vedení: Mgr. Renata Sodomková pondělí 1x za 14 dní počet dětí: 8 Muzikoterapie vedení: Bc. Hana Zábranská, DiS. úterý 1x týdně (střídání dvou skupin) počet dětí: 11 Krouţek hudebně pohybový vedení: Mgr. Barbora Syrůčková úterý 1x za 14 dní počet dětí: 9 Keramický krouţek I. vedení: Mgr. Martina Kolmannová středa 1x za 14 dní počet dětí: 6 30

31 Keramický krouţek II. vedení: Mgr. Martina Jiroutová středa 1x za 14 dní počet dětí: 8 Redaktorský krouţek vedení : Mgr. Pavla Michlová úterý 1x za 14 dní počet dětí : 4 ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V NAŠÍ ŠKOLE Problematice sociálně patologických jevů je věnována maximální pozornost v rámci všech aktivit pořádaných školou. Za dobu existence se zde nikdy nevyskytly ţádné sociálně patologické jevy. Přesto je této problematice věnována zvýšená pozornost nejen při výuce, ale i při ostatních aktivitách školy V tomto směru spolupracujeme úzce zejména s rodiči, kteří jsou přirozenými partnery všech odborných pracovníků v rámci multidisciplinárního týmu Zvláštní pozornost je věnována zejména prevenci šikany mezi dětmi a problematice xenofobie 31

32 MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY Ve školním roce 2010/2011 byly naším ţákům nabídnuty různé mimoškolní aktivity. V rámci vyučování děti absolvovaly různé společenské akce, výlety a sportovní aktivity. Po vyučování měly děti moţnost navštěvovat různé zájmové krouţky. Mezi celoškolní akce se jako kaţdý rok řadí Canisterapie, Arteterapie, Reiky a nově děti mohou navštěvovat ergoterapii. V září jsme se všichni přivítali po prázdninách. Celá škola se zúčastnila výletu do Jičína, kde se konal festival Jičín, město pohádky. Některé třídy se také vydaly na Královéhradecké doţínky, kde si děti mohly prohlédnout zemědělskou techniku, zvířata nebo si zasoutěţit. V říjnu se první třída vydala do Adalbertina na pohádku Pidiţvíci loupeţníci. Druhá třída navštívila divadlo Drak, kde shlédla představení Bojí se tygři? V listopadu se I. a IV. třída vydala na představení Leporelo a Budulínek Mandelinka. Začali jsme se připravovat na vánoční besídku. Prosinec byl velmi pestrý. Všichni ţáci se projeli na saních taţené psím spřeţením. Navštívil nás také klaun Ronald z McDonalds, který dětem přinesl spoustu zábavy a dárečků. Ani čert, anděl a Mikuláš nás nezapomněli navštívit. Děti měly připravené básničky a za odměnu dostaly balíčky plné dobrot a drobných dárečků se konala vánoční besídka, na které se sešlo mnoho rodičů. I. třída ještě navštívila divadelní představení O tom, co se moţná stalo. V lednu jsme se pilně učili a připravovali se na pololetní vysvědčení. IV. třída absolvovala třídenní pobyt na horách společně s mateřskou školou. V únoru navštívila celá škola výchovný koncert ve filharmonii Tajuplný ostrov. Napadl sníh, děti si tak mohly naplno uţít zimní radovánky. V březnu začaly všechny třídy navštěvovat jednou týdně solnou jeskyni. II. a III. třída shlédla v kině Centrál dokumentární film o Číně, který byl velmi zajímavý. V dubnu celá škola navštívila Hodinu zpěvu J. Uhlíře. II. třída navštívila Labyrint divadla Drak, kde si děti mohly vyzkoušet, jak divadelní představení vzniká. V naší škole proběhl jiţ druhý ročník velikonočního jarmarku, který se velmi vydařil. Všechny třídy začaly pravidelně jednou za 14 dní docházet do plaveckého bazénu. Na čarodějnice jsme si společně zasoutěţili a opekli vuřty. V květnu se část dětí naší školy zúčastnila školy v přírodě v Itálii, která se velmi vydařila. Pro děti, které zůstaly ve škole, byl připraven projektový týden Poznáváme naše město. Jako kaţdý rok jsme se vydali do Nové Paky na Hry bez hranic. V červnu se jiţ tradičně konal dětský den spojený se dnem otevřených dveří. Všichni jsme se vydali na výlet do Dvora Králové nad Labem do ZOO. Navštívily nás také studentky SZŠ, které pro děti připravily zajímavý program. 32

33 Jičín, město pohádky RONALD McDonalds. MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL VÁNOČNÍ BESÍDKA 33

34 POBYT NA HORÁCH KARNEVAL VELIKONOČNÍ JARMARK PLAVÁNÍ 34

35 ČARODEJNICE LETADLO NÁVŠTĚVA DNE LABE HRY BEZ HRANIC 35

36 VÝLET DO ZOO DĚTSKÝ DEN - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Ve středu 1. června 2011 se v našem zařízení uskutečnila jiţ tradiční oslava Dne dětí spojená se Dnem otevřených dveří. Dětský den byl v tomto roce zaměřen pohádkově a naše škola se proměnila v Království pohádek. Děti se mohly setkat s pohádkovými bytostmi Rákosníčkem, Křemílkem a Vochomůrkou, Večerníčkem, vílou, bílou paní, Červenou Karkulkou a s Pippi dlouhou punčochou. Pohádkové bytosti si na zahradě školy připravily pro děti pohádkové soutěţe a úkoly, za jejichţ splnění rozdávaly drobné sladkosti a pohádková razítka. Kromě pohádkových bytostí se děti mohly setkat s canisterapeutiickými pejsky, poznat psí spřeţení sloţené s pejsků Husky, projet se na konících, seznámit se s ochočeným výrem. Zajímavým zpestřením byl i skákací hrad se skluzavkou. Na konci pohádkové cesty si děti nasbíraná razítka vyměnily za diplom a balíček s překvapením. Dopoledne nám počasí přálo a naše Pohádkové království navštívilo asi 100 dětí z blízkého okolí, včetně ţáků ze speciální školy Daneta s doprovodem. Odpoledne se počasí bohuţel pokazilo a tak byl Dětský den ukončen dříve, i tak se však tento den vydařil. Tuto akci zajišťovali zaměstnanci školy za finanční podpory Magistrátu města Hradec Králové, společně s pí Novotnou, pí Bártovou, Lesy ČR, studenty Střední odborné školy veřejnosprávní Stěţery, p. Rochlem a mnoha dalšími 36

37 37

38 38

39 OZDRAVNĚ - REHABILITAČNÍ TÁBOR V letošním školním roce jsme se v rámci rehabilitačně ozdravného pobytu vrátili zpět k mořskému pobřeţí. Na deset dní se naším domovem stalo italské Bibione. Pobytu se zúčastnilo celkem 17 dětí, 9 zaměstnanců ZŠ a MŠ Prointepo a lékař z FNHK. Pobyt se uskutečnil v termínu od 20 do Celých deset dní jsme si uţívali moře, sluníčka a velmi vysokých teplot. Vyuţívali jsme také bazén v areálu našeho bydlení, hráli hry ve vodě i mimo ni, a tím jsme nenápadně podporovali naši výkonnost, posilovali různé druhy svalstva, o kterých jsme neměli ani tušení. Nenechali jsme si ujít návštěvu tradiční pizzerie a pochutnávali jsme si na různých příchutích lahodných italských zmrzlin. Nechyběli podvečerní procházky městem aţ k lázeňskému komplexu - obhlídka fontán, ani návštěva tradiční trţnice pro nákup malých drobností na památku. Poděkování patří štědrým sponzorům: PhDr. Jarmile Karpašové, Magistrátu města Hradce Králové, 4home a.s., panu Štěpjákovi a!!!!!!!. Dále všem rodičům, kteří dětem umoţnili účast na pobytu. A v neposlední řadě zaměstnancům ZŠ a MŠ Prointepo za organizaci a přijetí velké odpovědnosti. 39

40 40

41 DERNISÁŢ Celý měsíc červen 2011 probíhala v artkině Centrál v Hradci Králové výstava prací našich ţáků. Výstava byla zakončena slavnostní dernisáţí, která se konala Dernisáţe se zúčastnili všichni zaměstnanci školy včetně ing. Arch Aleny Sísové, která se spolu s hlavní organizátorkou Martinou Jiroutovou podílela na vedení hodin výtvarné výchovy a arteterapie, kde vznikla vystavená díla ţáků. Dále se akce zúčastnili rodiče a příznivci školy. Dernisáţ zahájila paní ředitelka PhDr. Jarmila Karpašová, dále hovořily Alena Sísová a autorka celého projektu Martina Jiroutová. Následovalo hudební vystoupení ţáků naší školy, které s nimi nacvičila paní učitelka Bc. Hana Zábranská a po té nastala draţba děl a raut. Celou dernisáţí provázel moderátor z rádia Blaník. 41

42 OSOBNÍ A PEDAGOGICKÁ ASISTENCE V současné, moderní společnosti se velmi rychle zvyšuje pracovní i ţivotní tempo a stoupají nároky na moţnosti a schopnosti kaţdého z nás. Děti se zdravotním postiţením nebo chronickým onemocněním toto zvyšující se tempo nezvládají a asistence jim pomáhá zvládat kaţdodenní ţivotní problémy, úskalí a snaţí se o jejich začlenění do společnosti. Naše zařízení je poskytovatelem sociální sluţby Osobní asistence. Je to sluţba, která nabízí dětem s tělesným postiţením, kombinovanými vadami a zdravotním oslabením, které navštěvují naši školu, podporu a pomoc při sebeobsluze, při výchovných a aktivizačních činnostech a umoţňuje dítěti plně se zapojit do všech činností školy. Tato sluţba je hrazena rodiči z příspěvku na péči, MPSV formou dotace, z finančního příspěvku města Hradec Králové i dalších obcí, a pomocí sponzorských darů. Ve školním roce 2009/2010 u nás pracovalo 11 osobních asistentů, kteří jsou proškolení a průběţně se vzdělávají - celoţivotní vzdělávání. Dále sociální pracovník, který rodinným příslušníkům a klientům pomáhá při uplatňování práv a vyřizování běţných záleţitostí a poskytuje sociální poradenství. I letos jsme se zúčastnili jiţ 2. ročníku festivalu sociálních sluţeb v našem městě POZNEJME SE NAVZÁJEM a měli moţnost prezentovat nejenom naši činnost, ale i doplnit kulturní program o pásmo písniček, které zazpívaly naše děti. V našem zařízení také pracovalo 12 asistentů pedagoga, kteří pomáhají dětem přizpůsobit se školnímu prostředí, při výchovné a vzdělávací činnosti a po dohodě s učitelem pracují podle IVP dítěte. Asistenti pedagoga byli financováni z prostředků MŠMT a jejich počet vychází z počtu a míry postiţení našich dětí. Model kombinované asistence se v našem zařízení opět osvědčil. 42

43 ZÁPIS DĚTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Zápis do prvního ročníku proběhl dle 36, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve dnech 15. ledna aţ 15. února V ZŠ a MŠ Prointepo se zápis budoucích prvňáčků uskutečnil v prostorách 1. třídy, ve dnech 25. a 26. ledna 2011, a to vţdy od do 18.00hodin. Současně proběhl i zápis dětí do Mateřské školy Prointepo. Zápis vedla: tř. učitelka 1. třídy, speciální pedagog SPC Prointepo Mgr. Renata Sodomková učitelka MŠ Mgr. Petra Chalupová. K zápisu se dostavily tyto děti: Alexandr Bednář k zápisu do 1. třídy ZŠ, udělen odklad školní docházky Roman Černý zapsán do 1. ročníku ZŠ Robin Broţ - zapsán do MŠ Prointepo s.r.o. Markéta Mia Chlíbková - zapsána do MŠ Prointepo s.r.o. Josef Kobera zapsán do MŠ Prointepo s.r.o. Adéla Vítková z kapacitních důvodů nepřijata Děti při zápisu do základní školy předvedly, co dokáţí představily se, poznávaly barvy, geometrické tvary, počítaly, kreslily lidskou postavu, napodobovaly tvary na grafomotorických listech, přednesly libovolnou báseň či zazpívaly oblíbenou píseň. Mladší děti na zápisu do Mateřské školy poznávaly barvy, stavěly komín z kostek, kreslily, poznávaly a pojmenovávaly obrázky v kníţkách. Jako odměnu za splněné úkoly a odvahu dostaly děti Pamětní list na Zápis do Základní školy/mateřské školy s logem Prointepa, výrobky od stávajících ţáků naší školy, různé pamlsky, pastelky a další drobnosti. V květnu 2011 byly do Mateřské školy dodatečně zapsány tyto děti vyţadující speciálně pedagogickou péči: Stela Černá, Radek Zaplatílek, Matyáš Pecha, Samuel Rataj. 43

44 VEDENÍ PRAXE STUDENTŮ I v tomto školním roce 2010/2011 probíhala na naší škole praxe. Jednalo se o praxi souvislou a průběţnou. Celkem se praxe zúčastnilo 74 praktikantů. Z toho 12 průběţná praxe a 5 souvislá praxe SOŠ Stěţery, 8 souvislá praxe VŠ Hradec králové- pedagogická fakutla, 15 rekvalifikační kurz osobního asistenta, 30 kurz pedagogického asistenta. Praxe probíhala v době vyučování i v odpoledních volnočasových aktivitách a v rámci školní druţiny. Většina praktikntů hodnotila praxi jako přínosnou. Dále v našem zařízení plnili praxi dva dobrovolnící v odpoledních hodinách v rámci školní druţiny. Čtyři praktikanti z učiliště 17. Listopadu Hradec Králové, vykonávali v rámci sociálních sluţeb dlouhodobou praxi, vţdy dva na pololetí. Jejich praxe se týkala hlavně provozu zařízení. Obecné cíle: seznámení s chodem zařízení zdokonalení praktických dovedností pod odborným dohledem získání profesních poznatků postupné získávání samostatnosti formování profesionálních vlastností, organizačních a bezpečnostních návyků seznámení s didaktickými i kompenzačními pomůckami práce s ţáky našeho zařízení seznámení s volnočasovými aktivitami naší školy bliţší seznámení s nabídkou terapií v našem zařízení Instituce, odkud k nám studenti docházeli: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové SOŠ veřejnosprávní a sociální Stěţery Odborné učiliště 17.listopadu Hradec Králové Kvalifikační kurz asistent pedagoga Rekvalifikační kurz S tvojí pomocí se naučím víc 44

45 SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM Speciálně pedagogické centrum (dále SPC) poskytuje poradenskou, výchovnou, metodickou a terapeutickou pomoc ţákům s tělesným a kombinovaným postiţením, zákonným zástupcům i pedagogickým pracovníkům, kteří jsou s těmito ţáky v kontaktu. SPC má v péči ambulantní klienty a klienty ZŠ a MŠ Prointepo s.r.o. V SPC ZŠ a MŠ Prointepo ve školním roce 2010/2011 pracovalo 5 pracovníků v úvazcích různé výše: speciální pedagog speciální pedagog psycholog logoped ergoterapeut Všichni tito pracovníci usilovali o zajištění komplexní péče všech klientů centra. Ambulantní klienti přichází na psychologické či speciálně pedagogické vyšetření většinou z podnětu školy nebo na ţádost zákonného zástupce. Speciální pedagog a psycholog v případě potřeby navštěvují klienty v kmenové škole, komunikují s třídním učitelem a snaţí se zajistit optimální podmínky integrace. Napomáhají vytvářet individuální výchovně-vzdělávací plány dětí a poskytují odborné poradenství ve škole i v rodině, doporučují vhodné kompenzační pomůcky a potřebné terapie, hodnotí činnost pedagogického či osobního asistenta. V rámci psychologických sluţeb jsou poskytovány poradenské sluţby a je provedena komplexní psychologická diagnostika jedná se o posouzení psychomotorického vývoje, vyšetření školní zralosti. Psycholog i speciální pedagog SPC se kaţdý týden účastní odborných komisí. Zástupci SPC jsou členy Asociace pracovníků SPC a Somatopedické společnosti a účastní se pravidelných setkání, konferencí a porad. Důleţitou součástí činnosti SPC je příprava podkladů, vyjádření a doporučení zřízení funkce asistenta pedagoga pro konkrétního ţáka. Klienti SPC mají často kombinovaná postiţení a komplikované diagnózy, které vyţadují týmovou spolupráci odborníků. Vzhledem k limitující výši prostředků na činnost SPC další odborníci alespoň spolupracují s týmem SPC a významnou měrou se podílí na péči o naše klienty. Jedná se o fyzioterapeutky, sociální pracovníka a také odborné lékaře (ortoped, neurolog a rehabilitační lékař). SPC nemůţe mít velký počet klientů, ale vykazuje značnou rozmanitost a četnost sluţeb a kontaktů. 45

46 Činnost speciálně pedagogického centra ve školním roce 2010/11 celkem ambulantně v terénu Individuální činnost s klienty v tom komplexní vyšetření jiná individuální péče psychologická vyšetření psychologická intervence speciálně pedagogická vyšetření speciálně pedagogická intervence sociálně právní poradenství konzultace k IVP jiné individuální činnosti Sluţby pedagogům Poradenské činnosti individuální se zákonnými zástupci skupinové publikační a osvětová činnost, metodické materiály 14 Ostatní odborné propagační, dotazníkové a činnosti informační akce 32 projekty pro školy 0 stáţe studentů 7 ) 14 Počet pobytových akcí 1 Kontakty a vyšetření 2010/2011 Speciální pedagog září aţ leden interní 168, externí 8, únor aţ červen 49, externí 7, 4, 7 = 263; 400 kontakty em s MŠ a ZŠ ve Východních Čechác; telefonické katalogy = 1002 kontakty kontaktů OK kontaktů Psycholog 99 kontaktů s interními klienty diagnostika - 98 diagn OK 59 hospitace, arteterapie 93 kontaktů, canisterapie - 9 kontaktů, reiki 12 kontaktů; hospitace 59 kontaktů, konzultace s rodiči 100 kontaktů; psychologická vyšetření - komplexní 19, kontrolní 59, cílené 7, intervence v terénu 7, ; rodinná terapie 4, garance psychologa 50 kontaktů kontaktů Sociální pracovník kontaktů Fyzioterapeutky kontaktů Logoped 23 klientů ZŠ a MŠ Prointepo, 5 ambulantů cca 1600 kontaktů 46

47 Činnost logopeda Logopedická péče je v rámci komplexních sluţeb poskytována především klientům ze Základní školy a Mateřské školy Prointepo. Do péče bylo zařazeno celkem 26 klientů ve věku od 4,5 do 17 let, kteří navštěvují Základní školu a Mateřskou školu Prointepo s.r.o. Třem klientům byla péče poskytována ambulantně. Od září 2010 do prosince 2010 bylo poskytnuto 520 kontaktů. Logopedická terapie probíhá individuálně i skupinově. Logopedie zkoumá poruchy řeči, resp. narušenou komunikační schopnost z hlediska jejích příčin, projevů, následků, moţností diagnostiky, terapie i prevence. Zabývá se narušenou komunikační schopností u osob všech věkových kategorií. Cílem je rozvíjet řeč ve všech jazykových rovinách (výslovnost, slovní zásoba, gramatické povědomí, pragmatická stránka řeči). Klienti, kteří dochází na individuální logopedickou terapii mají převáţně kombinované zdravotní postiţení. Narušená komunikační schopnost bývá součástí těchto postiţení a projevuje se jak v oblasti artikulace, tak ve slovní zásobě i v gramatické stránce jazyka (jde většinou o symptomatické poruchy řeči). Jedná se o: Dětskou mozkovou obrnu, Psychomotorickou retardaci, Specifické poruchy učení či poruchy pozornosti způsobené drobnými poškozeními mozku v průběhu prenatálního období (dříve LMD, dnes ADD/ADHD). V logopedické péči jsou i děti s diagnózou: Opoţděný řečový vývoj Dyslalie Balbucies Autismus Vývojová dysfázie Dysartrie Kaţdý klient vyţaduje individuální přístup, a proto je i terapeutický plán sestavován vţdy podle specifických potřeb kaţdého klienta. 47

48 fyzioterapie logopedie fyzioterapie a odborná lékařská péče 48

49 ODBORNÉ KOMISE S odbornými komisemi má naše zařízení jiţ mnohaletou osvědčenou praxi. Tým odborníků /psycholog, speciální pedagog, logoped, třídní učitel, fyzioterapeut, asistenti i sociální pracovník/ se pravidelně jednou týdně setkává se záměrem řešení otázek úspěšnosti ţáků ve škole, pokroků v rámci terapií, spolupráce s rodinou, připomínek i návrhů k řešení problémů /např. výchovných/ aj. V průběhu odborné komise dostávají prostor k vyjádření zvláště asistenti pedagogů a osobní asistenti, kteří jsou s dítětem i jeho rodičem v nejbliţší interakci. Odborná komise se realizuje i pro Mateřskou školu, se zaměřením na problematiku adaptace, sebeobsluhy, celkový rozvoj dětí a zvláště pak rozhodnutí o případném odkladu či nástupu dítěte do školy. Ve školním roce 2010/2011 nadále pokračovala spolupráce s pediatry. Odborná komise pro jednotlivé pediatry připravuje 1 x ročně komplexní zprávu o dětech a ţácích, kteří jsou jejich pacienty. Tato spolupráce přináší efektivní zpětnou vazbu a napomáhá v celém výchovně vzdělávacím procesu. Součástí práce odborné komise je i výchovné poradenství a činnost školního metodika prevence. Členové komise: PhDr. Jarmila Karpašová ředitel zařízení, psycholog Mgr. Jana Černá zástupce, koordinátor Mgr. Miriam Urbanová koordinátor, sociální pracovník Bc. Kristýna Mikušíková fyzioterapeut Mgr. Denisa Skopová- klinický logoped Mgr. Martina Vondrušková - klinický psycholog Mgr. Renata Sodomková koordinátor SPC, speciální pedagog Mgr. Pavla Michlová - speciální pedagog třídní učitelé osobní a pedagogičtí asistenti 49

50 ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o. pořádá od do víkendové kvalifikační kurzy s názvem Vzdělávací kurzy pro asistenty pedagoga, které jsou určené pro pracovníky škol a školských zařízení v Královéhradeckém kraji. Kurzy jsou součástí projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a statním rozpočtem České republiky. Cílem projektu je realizace pěti kurzů, které proškolí minimálně sedmdesát pět asistentů pedagoga. Účastníci kurzu jsou proškoleni v rámci 88 hodin teoretické výuky, která se zaměřuje na získání základních odborných vědomostí ze společenskovědních disciplín, zejména obecné pedagogiky, psychologie, speciální pedagogiky, romistiky, komunikace, základů první pomoci, metodiky práce asistenta pedagoga a 40 hodin praktické výuky, která probíhá v ZŠ a MŠ Prointepo. Praktická výuka je zaměřena na praxi v rámci výuky ţáků, mimo přímou výuku a na terapeutických pracovištích. Celkem kurz zahrnuje sto dvacet osm hodin teoreticko-praktické výuky, kterou zajišťuje devět lektorů, kteří mají dlouhodobou praxi v oblasti vzdělávání a sociálních sluţeb a tři poskytovatelé praxe. Ve školním roce 2010/2011 proběhly celkem tři kurzy pro asistenty pedagoga. První kurz, který probíhal v období úspěšně kvalifikoval pro výkon profese asistenta pedagoga devatenáct účastníků kurzu. Druhý vzdělávací kurz pro asistenty pedagoga probíhal od Tento kurz proškolil celkem sedmnáct osob. Poslední kurz se koná od Závěrečné zakončení, které proškolí třináct asistentů pedagoga proběhne , tedy v následujícím školním roce 2011/

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 0 2 0 1 1

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 0 2 0 1 1 S O U K R O M Á Z Á K L A D N Í Š K O L A I N T E G R Á L p r o ţ á k y s e S P U, s. r. o., J a n a M a s a r y k a 2 5, P r a h a 2 Tel.: 222 512 391; Tel., Fax: 224 253 470; E-mail: skola@skolaintegral.cz;

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříţ. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříţ. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříţ. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříţ. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříţ F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříţ Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 1 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ,

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva 2013 / 2014

Výroční zpráva 2013 / 2014 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová Komenského 287, 571 01 Moravská Třebová reditelka@specmt.com, www.specmt.com, tel.: 461 316055 Výroční zpráva 2013 / 2014 Tato

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Říčařova 277, Hradec Králové 1 Obsah: 1 Celková charakteristika a hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011 2012 Dne 1. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Petr Vrána, ředitel školy 1 OBSAH: strana A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 B. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ 5 C. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

Waldorfská škola Příbram

Waldorfská škola Příbram Waldorfská škola Příbram - Z á k l a d n í š k o l a, G y m n á z i u m a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě P Ř Í B R A M, H O R N I C K Á 327 Hornická 327, 261 01 Příbram 2, tel.: +420 318 623306,

Více

NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu.

NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk - školní rok 2010/2011 MOTTO ŠKOLY: NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu. Zpracovala:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace adresa: Lužická 920/7, 460 01 Liberec, telefon: 485 110 677, e-mail: stastny.zsms@seznam.cz, webové

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2010 30.6.2011 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Školní rok 2013/2014 Obsah 1) Informace o škole... 4 2) Charakteristika školy... 4 3) Údaje o vedení školy... 6 4) Zhodnocení školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více