ivot 90 V ÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 A NNUAL R EPORT FOR THE YEAR 2003 HUMANITÁRNÍ OBÈANSKÉ SDRU ENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ivot 90 V ÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 A NNUAL R EPORT FOR THE YEAR 2003 HUMANITÁRNÍ OBÈANSKÉ SDRU ENÍ"

Transkript

1 V ÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 A NNUAL R EPORT FOR THE YEAR 2003 ivot 90 HUMANITÁRNÍ OBÈANSKÉ SDRU ENÍ Program Domov je doma je souhrnem slu eb podporujících ivot starých lidí, pøedevším osamìlých, spoleèensky znevýhodnìných a zdravotnì posti ených v jejich vlastních domovech, v pøirozeném prostøedí, na které jsou zvyklí. Je to projekt pro 95 % lidí starších 60 let. The programme which we chose to call Home is at Home is a summary of ser vices which seek to support older people, especially those among them who are lonely and socially disadvantaged, as well as people with disabilities in their homes, their natural environment. It is a project for 95 % of people over the age of 60.

2 Civil Association ivot 90 seat: Karolíny Svìtlé 18, Praha 1, Èeská Republika Obèanské sdru ení IVOT 90 sídlo: ul. Karolíny Svìtlé 18, Praha 1, Èeská republika Our mission is to improve the quality of life of the whole society by developing humanita rian activities which help to solve the problems of the elderly, whom we help to live an active and meaningful life in their homes as long as possible. We wish to guide them through the sunset of their lives, and make sure that no one needs to be ashamed of old age. Poslání: Jsme tu proto, abychom zlepšovali kvalitu ivota celé spoleènosti tím, e budeme pøispívat svou humanitární èinností k øešení problémù seniorù, kterým umo níme aktivnì a smysluplnì ít v jejich vlastním domovì tak dlouho, jak je to jen mo né a budeme je provázet podzimem ivota tak, aby se nikdo za své stáøí nemusel stydìt. Èlenové výboru: Mgr. Jan Lorman (pøedseda a zakladatel), Ing. Zdenìk Placher (1. místopøedseda), Ing. Zdenìk Schneider (2. místopøedseda), Mgr. Blanka Lormanová (zakladatelka), JUDr. Gabriela Rybková, Bc. Robert Pitrák, Marie Hradecká, Ing. Jaroslav Kula, Ing. Milan Strnad, Vìra Galatíková, Eliška Sotorníková, Mgr. Vlastimil Venclík Èlenové revizní komise: Václav Bublík (pøedseda), Irena Kulasová, Vìra Indrová, Jana Leopoldová, Jiøina Hašová, Mgr. Anna Kuttelvašerová TOP management ivota 90: Mgr. Jan Lorman (øeditel), Mgr. Blanka Lormanová (mana erka sekce aktivizace), MUDr. Hana Venkrbcová (od mana erka sekce zdravotních a zdravotnì sociálních slu eb do Zorka Burgrová, od Petr Pavlík), Bc. Robert Pitrák (mana er sekce krizové pomoci a poradenství), Ing. Václav Voda (mana er sekce finanèních zdrojù), JUDr. Oldøich Stanìk (tajemník), Ludìk Košek (mana er sekce PR), Ludìk Vinohradník (mana er sekce servis) Èlenství v Evropském svazu seniorù (EURAG), HelpAge International Londýn a AGE (Evropská platforma seniorù) Spolupráce s organizacemi: Help the Aged Velká Británie, The American Association of Retired Persons /AARP/ USA, Age Concern England, European Network of Older Volunteers /ENOV/, Lange Aktiv Bleiben Hamburg, NGO Futures Consultancy in Fund raising and Capacity Building Washington, Retired and Senior Volunteer Programme /RSVP/ England, Senioren Kreis St. Karl Borromäus Nürnberg, Sozialwerk Berlin, Spolek pøátel Norimberk Praha, Stadt Nürnberg, Social Care Initiative Network /SCIN/ England IÈ: CZ , DIÈ: CZ Registrace: Ministerstvo vnitra Èeské republiky è. VSP/1 2890/90 R, Pùsobnost: Èeská republika Náš bì ný úèet è.: IBAN CZ , BIC GIBACZPX mìna CZK, ÈS, a. s., Praha 1, Rytíøská 29 Telefon: , Fax: E mail: Webová stránka: Senior telefon: Branch Offices of Zivot 90 POBOÈKY IVOTA 90 Hradec Králové Øeditelka poboèky: Bc. Pavlína Sta šová, Pøedseda výboru: Mgr. Josef Staša, Èlenové výboru: Romana Be ranová, Jana Flídrová, Eva Janèovièo vá, Jana Koubová, Dagmar Smrèková, Bc. Pavlína Stašová, Mgr. Josef Staša Projekt Areíon tísòová péèe pro seniory a zdravotnì posti ené: ve doucí Bc. Pavlína Stašová, Projekt Servis domácí péèe peèovatelská slu ba: vedoucí Romana Beranová, Projekt Senior telefon realizován v rámci projektu Areíon Telefonické spojení: , Senior telefon: Fax: E mail: Adresa poboèky: Tø. E. Beneše 1747, Hradec Králové IÈ: Bankovní spojení: Èeská spoøitelna, a.s. Hradec Králové, è.ú / 0800 Jihlava Øeditelka poboèky: ing. Zuzana Pì chotová, Pøedsedkynì výboru: Vìra Šerá, Èlenové výboru: Václav Plán ka, ing.zuzana Pìchotová, JUDr.Dana Táborská, RNDr. Ivan Rù ièka Sekce infomediální: Ing. Zuzana Pìchotová, Hana Bohuòovská, Šárka Divišová, DiS., Sekce zdravotnì sociální: ing. Zuzana Pìchotová, Hana Bohuòovská, Šárka Divišová DiS., Sekce dobrovolníkù: ing. Zuzana Pìchotová, Šárka Divišová DiS. Telefonické spojení: , Infolinka ivota 90: E mail: zivot90 Adresa poboèky: i kova ulice 89, Jihlava IÈ: Zruè nad Sázavou Pøedseda a øeditel poboèky: Zdenìk Jelínek, Organizaèní výbor: Zdenìk Jelínek a dobrovolníci: Bc. Jitka Èerná, Vladimír Vyšohlíd, Anna Dole alová, Jiøí Bejèek, Marie Sombergová, Ludmila Èapková. Telefonické spojení: , , Fax: E mail: Adresa poboèky: Sad Míru 789, Zruè nad Sázavou IÈ: Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90

3 Seznam poskytovaných slu eb List of Services Provided SEKCE KRIZOVÉ POMOCI A PORADENSTVÍ Help in Crisis and Counselling Section Senior telefon Databáze informací Informaèní a poradenské centrum (IPC) a další odborné poradenství Sociální inzerce pro seniory Mens Sana Seniorum trénink pamìti Help Line for the elderly: Information database Information and Counselling Centre and other specialist advisory services Advertising for the elderly Mens Sana Seniorum memory training SEKCE ZDRAVOTNÍCH A ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍCH SLU EB Health care as part of social services Tísòová péèe AREÍON Peèovatelská slu ba Domácí péèe Pùjèovna kompenzaèních pomùcek Respitní a rehabilitaèní oddìlení AREÍON Distress care Nursing services Home care Compensation aids rental Respite care and physical therapy SEKCE DOBROVOLNÍKÙ A AKTIVIZAÈNÍCH PROGRAMÙ Volunteer and Activation Programme Section Akademie seniorù vzdìlávání klubová èinnost pohybové aktivity reminiscence terapie kultura módní pøehlídky sešlosti seniorù Centrum pra ských dobrovolníkù seniorù vyhledávání, nábor zaøazování výcvik databáze péèe o dobrovolníky Klubová kavárnièka U Elišky Vánoèní projí ïky Academy for the Elderly (learning programmes) cultural activities social events Christmas sightseeing in Prague other activities organized with the help of volunteers SEKCE SERVIS Service Section Dopravní slu by pro seniory Senior bazary Transport services for the elderly Charity jumble sales SEKCE PUBLIC RELATIONS Public Relations Section Èasopis Generace Zpravodaj Senioøi Dny seniorù 2003 a doprava zdravotnì posti ených na Dny seniorù Generation magazine Newsletter for the elderly Days of the Elderly 2003, with the provision of transport for people with disabilities Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90 3

4 Help in Crisis and Counselling Section manager: Mr. Robert Pitrak Help Line for the Elderly Sekce krizové pomoci a poradenství (KPP) mana er sekce: Bc. Robert Pitrák SENIOR TELEFON (DO TELEFONNÍ ÈÍSLO ) The Help Line for the elderly ( ) is a service available 24 hours a day and 7 days a week. It aims to: assist people in crisis or difficulty and their families in resolving their situation provide counselling provide first aid offer the clients information which helps them to deal with their problem help families taking care of seriously ill elderly people keep in contact with lone clients through regular phone calls deal with third parties on behalf of the clients and in their interest represent the clients in official proceedings help the clients stay in touch with the community arrange for the clients' therapy, activation and educational services conduct on the site inquiries Number of calls: Intervention: 5081 (the average in No vember and December 2003 was 1670) Visits: 39 Contact Club: 13 meetings with average attendance of 11 people Senior telefon je sociální slu ba telefonická krizová pomoc linka zamìøená na seniory, kteøí se nacházejí v tì ké ivotní situaci. Bezplatná linka Senior telefon je od nízkoprahovou krizovou telefonní linkou pro seniory v tì kých ivotních situacích z celé Èeské republiky. Senior telefon je v provozu 24 hodin dennì a 7 dní v týdnu. V roce 2003 byla zrekonstruována nová pracovištì pro krizovou telefonní linku Senior telefon. Díky podpoøe MPSV ÈR, EU Phare podpora aktivního ivota seniorù, Nadaci Pfizer a hlavního mìsta Prahy, zapoèala bezplatná linka Senior telefon svùj provoz Tito donátoøi umo nili inovaci Senior telefonu, jejím cílem bylo pøejít z placené krizové telefonní linky, u které byl provoz zajiš ován dalším pracovištìm, na bezplatnou telefonní linku Senior telefon s vlastním pracovištìm, které doká e zajistit provoz linky po celých 24 hodin dennì po celý rok. Senior telefon poskytoval slu bu v následujícím rozsahu: øešení naléhavých a neodkladných situací (krize) odkrývání a øešení abusu starších lidí poskytnutí krizového lù ka v respitní èásti Domu Portus rady jednotlivým klientùm s nabídkou rùzných mo ností øešení aktivní pomoc pøi problémech s návazností na odborné poradny a odborné instituce informace o vybraných tématech starších komplexní øešení problémù má funkci respitní, podpùrnou ve vztahu k rodinám, které doma peèují o tì ce nemocné seniory a hledají informace a pomoc doprovázení pro osamìlé seniory, pravidelnì je kontaktuje, nabízí jim úèast na aktivitách a akcích, vytváøí databázi kontaktù vyjednávání v zájmu klienta s tøetí osobou zastupování klienta pøi úøedním jednání poradenství odborné a obecné kontakt se spoleèenským prostøedím terapie (aktivaèní, výchovné a vzdìlávací slu by) místní sociální šetøení Poèet evidovaných hovorù intervence: 5081 (prùmìrný poèet hovorù klientù za mìsíc listopad a prosinec 2003 je 1670 hovorù) šetøení (návštìvy): 39 klub Kontakt: od se uskuteènilo 13 setkání s prùmìrným poètem 11 osob na jedno setkání Information database DATABÁZE INFORMACÍ The information database contains informa tion regarding: organizations providing social services social support retirement security practical advice practical advice hobbies and sports learning opportunities for older people cultural events travelling Poptávka seniorské veøejnosti po informacích na Senior telefonu a v Informaèním centru je zároveò impulsem pro dis tribuci informací do celostátního tisku a médií a pro zpracování potøebných témat ve vlastních tiskovinách IVOTa 90 zpravodaj Senioøi, èasopis Generace, bro ury, letáky. Prostøednictvím databáze jsme zvýšili informovanost seniorù a jejich rodin. Databáze Informaèní a mediální cen trum sbírá, aktualizuje a zároveò distribuuje informace mezi veøejnost. Aktualizace se provádí prùbì nì, u specifických informací nìkolikrát roènì, resp. dle potøeb. IVOT 90 spolupracuje s obvodními úøady, zdravotnìsociálními odbory nemocnic, nestátními subjekty zamìøenými na pomoc seniorùm, domovy dùchodcù, ústavy sociální péèe atd. Jsou to pøedevším informace z tìchto oblastí: Informace z oblasti sociální pomoci sociální podpory dùchodového zabezpeèení praktické rady pro seniory nabídka aktivit z oblasti sportu, zájmových èinností, hobby informace z oblasti vzdìlávání pro seniory kultura cestování a slevy pro seniory zahranièí kontakty + zkušenosti 4 Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90

5 Distribuce probíhá pøedevším tìmito informaèními kanály IVOTa 90: Senior telefon krizová a poradenská linka pro seniory Informaèní centrum pro starší lidi a jejich blízké v Domì Portus Plnobarevný dvoumìsíèník èasopis Generace Zpravodaj Senioøi Dny seniorù Distribuce informací je provádìna hromadnými sdìlovacími prostøedky, speciálními tiskovinami IVOTa 90, dále letáky a informaèními materiály. The information is disseminated mainly through: the Help Line for the Elderly the Information and Counselling Centre in Portus House the Generation magazine the newsletter the Days of the Elderly INFORMAÈNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM (IPC) A DALŠÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ Information and Counselling Centre and other specialist advisory services V souèasné dobì realizujeme v rámci IPC poradenství zamìøené na: 1. SOCIÁLNÍ (OBÈANSKÉ) PORADENSTVÍ: informace a pomoc pøi problémech s nízkou ivotní úrovní seniorù, orientace v sociálních dávkách, pomoc imobilním, vá nì nemocným, nevidomým a hùøe orientovaným seniorùm pøi vyøizování nejrùznìjších zále itostí sociálního charakteru, napø. zaøízení sociální slu by, získání potøebné kompenzaèní pomùcky, pomoc pøi vyøizování domovù dùchodcù atd. 2. PORADENSTVÍ K VYU ITÍ SOCIÁLNÍCH A OŠETØOVATELSKÝCH SLU EB: informace a pomoc pøi orientaci ve slu bách vhodných pro konkrétního klienta 3. SOCIÁLNÌ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ: právnické rady a konzultace v otázkách majetkoprávních a trestných èinù, pøestupkù, sociálního a dùchodového zabezpeèení, rodinného práva, nájmù a pronájmù, formulování a ukládání závìti. Konzultace a sepisování ádostí, smluv, dohod, alob, závìti 4. PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ: slou í ke korigování sociálního napìtí v rodinì, pøi mezigeneraèních problémech, depresích ve stáøí 5. FINANÈNÍ PORADENSTVÍ PRO SENIORY: slou í pro seniory, kteøí mají problémy s domácím finanèním hospodaøením, apod. 6. MEZIGENERAÈNÍ PORADENSTVÍ: jedná se o poradnu poskytující slu by porady ve slo ité vztahové rodinné problematice seniorùm a jejím blízkým 7. PSYCHOSOMATICKÉ PORADENSTVÍ: slou í pro seniory s psychiatrickým onemocnìním 8. POØÁDÁNÍ A INZERCE DOPLÒKOVÝCH A SOCIÁLNÍCH SLU EB: besedy, pøednášky, pobyty v pøírodì s prùvodcem, sociální inzerce pro seniory v tisku Available types of counselling: 1. Counselling on social issues (social bene fits, social support etc.) 2. Counselling on access to social (including home care) services 3. Counselling in legal matters 4. Psychological counselling 5. Counselling in financial matters 6. Counselling on inter generation relations 7. Psycho somatic counselling 8. Organization and advertising of comple mentary services (meetings, lectures, guided trips etc.) Number of interventions: 5520 Number of visits to clients: 37 Generation magazine published in some copies 24 lectures attended by a total audience of 420 V roce 2003 v Domì PORTUS probíhalo následující poradenství: 1. SPECIÁLNÍ PORADNY V DOMÌ PORTUS IVOTA 90 Sociální poradenství pro seniory Sociální poradenství pro klienty po pøedchozí krizové intervenci Sociálnì právní Psychologické a mezigeneraèní Finanèní poradenství pro seniory 2. PORADNY VE FORMÌ NOVINOVÝCH PØÍLOH VE SPECIÁLNÍCH TISKOVINÁCH A V ÈASOPISE GENERACE 3. FORMOU POØÁDÁNÍ A INZERCE DOPLÒKOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLU EB (sociální inzerce, besedy, pøednášky pro seniory) V roce 2003 pøipravila sekce poradenství 24 pøednášek ve spolupráci s Tísòovou péèí Areíon, s psychology, lékaøi, právníky, sociálními pracovníky pro seniory i širokou veøejnost.atd. Kvantitativní údaje Poradenství: intervence poradny a IPC celkem: 5520 šetøení (návštìvy) u klienta: 37 èasopis Generace: cca pøednášek s úèastí 420 návštìvníkù Pomoc pro posti ené povodnìmi v srpnu roku 2002: aktivní a materiální pomoc poskytnuta ještì 4 osobám Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90 5

6 Advertising for older people SOCIÁLNÍ INZERCE PRO SENIORY Advertisements are broadcast in Czech Radio and published in the Generation magazine and the newsletter. Number of advertisements published: 181 Number of responses: 342 Vá ným problémem stáøí je pocit osamìní, izolovanosti, nepotøebnosti, chybí mo nost scházet se s lidmi, mít mo nost navazovat nové mezilidské vztahy a kontakty. Ka dý osamìlý, nemocný i handicapovaný senior si mù e podat inzerát, který mu usnadní najít si nového ivotního partnera nebo najít pøátele, které spojuje stejná záliba v zahrádce, v domác nosti, a mnoho dalšího. Inzeráty jsou zveøejòovány ve vysílání Èeského rozhlasu, ve zpravodaji Senioøi a v èasopise Generace. Kvantitativní údaje: Poèet podaných inzerátù: 181 Poèet odpovìdí: 342 Mens Sana Seniorum memory training MENS SANA SENIORUM TRÉNINK PAMÌTI Memory training slows down the process of psychological ageing. It uses methods focu sed on preventing the decline of psychologi cal performance and maintaining psycho social adaptability in older age. The training provided in the form of 6 week runs, each including 12 lessons for a group of 20 to 24 people, is delivered by profes sional trainers. Number of clients of the psycho social coun selling in 2003: 56 Number of trainees who completed the me mory training course: 58 Trénink pamìti neboli MENS SANA SENIORUM pozitivnì ovlivòuje proces psychického stárnutí. Jde o metody zamìøené pøedevším na postupy, jimi lze dosáhnout prevence úbytku psychické výkonnosti a psychosociální adaptibility ve starším vìku. V rámci projektu MENS SANA SENIORUM je v provozu psychosociální poradna pro klienty, kteøí se ocitají v situacích, v kterých si neví rady napø. v pøíbuzenských vztazích, s bydlením nebo se svým vlastním onemocnìním. Jsou to konzultace v otázkách osobní hygieny, individuální formy psychoterapie a psychologické podpory pøi záva ných ivot ních situacích a krizích seniorského vìku. Souèasnì je v této poradnì provìøována indikace u klientù, kteøí se hlásí do kurzù Tréninkù pamìti. Kvantitativní údaje: Poèet klientù psychosociální poradny v roce 2003: 56 Poèet absolventù kurzù tréninkù pamìti: 58 Days of the Elderly 2003, with the provi sion of transport for people with disabilities DNY SENIORÙ 2003 A DOPRAVA ZDRAVOTNÌ POSTI ENÝCH NA TYTO DNY The traditional Days of the Elderly were held for the twelfth time already in 2003, under the auspices of the Minister of Labour and Social Affairs and the Mayor of Prague. The patron of the event was the Czech Olympic Committee. The offer of services for the elderly is broader and more diverse year by year. Our association has succeeded in making the information, counselling, pro ducts and services designed for older people well accessible in a natural form. We are also successful in creating favourable environment for two way communication between our clients and specialists in counselling and provision of social, health and other services, in highlighting the needs and problems and defending the rights of the elderly. The 12th Days of the Elderly attracted 6098 paying visitors (including 35 % from outside Prague) and 53 exhibitors. Counselling available in conjunction with the event concentrated on social work, social services, social legislation, personal hygiene, healthy diet, prevention of diseases, insu rance, compensation aids, medical products, physical therapy, legal advice and leisure activities. Tradièní ji dvanácté Dny seniorù 2003 probìhly ve dnech v paláci ofín na Slovanském ostrovì. Nad akcí Dny seniorù 2003 pøevzal záštitu ministr práce a sociálních vìcí Zdenìk Škromach a primátor hlavního mìsta Prahy MUDr. Pavel Bém. Dny seniorù 2003 se konaly ji podvanácté. Rok od roku je nabídka slu eb pro seniory širší a pestøejší, a to v závislosti na aktuálních potøebách spoleènosti. Našemu sdru ení se daøí nenásilnou a pøirozenou formou zpøístupnit informace, poradenství, produkty a slu by urèené tøetí generaci. Daøí se nám vytvoøit pøíznivé prostøedí pro obousmìrnou komunikaci mezi seniory a odborníky z oblasti informací poradenství, poskytovatelù sociálních, zdravotních a dalších slu eb. Daøí se nám sbírat a zviditelòovat potøeby a problémy seniorù a upozoròovat na nì širokou odbornou i laickou veøejnost a pomáhat prosazovat práva skupiny lidí, která je nezanedbatelnou èástí obyvatelstva. 2. roèník Seniorské míle probìhl Patronát nad 2. roèníkem bìhu Seniorská míle (1200m) pøevzal Èeský olympijský výbor. Slav nostnì ho odstartoval Dr. Pøemek Podlaha. Abso lutním vítìzem se stal pan Jaroslav Gaman z Ha víøova v èase 4min. 46s. Kvantitativní údaje Dnù seniorù 2003: Dny seniorù navštívilo 6098 návštìvníkù, okolo 35% bylo klientù mimopra ských Poèet expozic úèastníkù vystavovatelù: 53 Svozy na Dny seniorù umo nily úèast i tìm obèanùm, kterým zdravotní potí e brání se bez cizí pomoci takové akce zúèastnit. Pro nì byla zajištìna a dotována speciální doprava. Na Dny seniorù 2003 pøijelo 42 autobusù z celé ÈR s 1695 návštìvníky z mìst: Adamov, Bílina, Bruntál, Bystøice nad Pernštejnem, Humpolec Jiøice, Jihlava, Karlovy Vary, Klášterec, Klatovy, Komárov u Hoøovic, Líbezníce, Libštát, Litvínov, Louny, Mladá Vo ice, Most, Náchod, Nymburk, Ostrov, Postoloprty, Pøeštice, Pøíbram, Sedlèany, Sedlec Prèice, Slaný, Ústí nad Labem, Votice, Zásmuky, Zdice, Zruè nad Sázavou, lutice 6 Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90

7 Organizátoøi dìkují za podporu: Ministerstvu práce a sociálních vìcí ÈR, Hlavnímu mìstu Praze, Ministerstvu zdravotnictví ÈR, Agentuøe NKL s.r.o. ofín Další podìkování patøí: spoleènosti Oskar Salus, s.r.o., spoleènosti NOVO NORDISK, s.r.o., akciové spoleènosti ÈSOB, Poštovní spoøitelnì, akciové spoleènosti Hartmann Rico Thanks for support Media Partners Mediální partneøi: TV Prima, Èeský rozhlas, èasopis GENERACE Sekce servis mana er sekce: Ludìk Vinohradník Service Section Dopravu imobilních seniorù provozujeme ji od roku Speciálnì upravený mikrobus IVOTa 90 si lze telefonicky ob jednat na èísle Senior telefonu (tel.: , fax: ), napøíklad za úèelem dopravy k lékaøi, na rehabilita ci, do nemocnice, do lázní, za klubovou aktivitou a podobnì. Realizujeme skupinovou úèast seniorù na rehabilitaèních, re kondièních, kulturních a spoleèenských akcích, a u jde o návštìvu muzea, shlédnutí divadelního pøedstavení nebo tøeba jen pøátelské posezení v pøíjemné klubové atmosféøe. Další, neménì dùle itou èinností v rámci projektu dopravních slu eb, je poznávací a rekondièní turistika skupin seniorù, pøipravovaná v rámci jiných projektù a aktivit sdru ení IVOT 90. V roce 2003 bylo pro seniory ujeto km a pøevezeno osob za rùznými aktivitami. Stejnì jako v minu lých letech, umo nila doprava starším lidem, mnohdy i po desítkách let, navštívit místa, která navštìvovali v mládí a která jsou dnes pro imobilní seniory jen tì ko dostupná. Since 1996 we have been providing transport for immobile clients, in our own, specially adapted minibus, which can be order at the Help Line ( , fax ). In 2003 it was used by a total of 127 clients and altogether travelled a distance of km. Pøispìli jsme k: Usnadnìní pohybu ZTP obèanù po mìstì (pomoc ve slo itých dopravních problémech velkomìsta) Integraci posti ených osob a z toho plynoucímu zlepšení psychického stavu starších lidí Èastìjším, a tím i úèinnìjším návštìvám zdravotnických zaøízení Zvýšení stupnì nezávislosti posti ených osob, a tím ke zvýšení procenta seniorù, kteøí zùstanou i nadále bydlet ve svých domovech a nebudou se muset stìhovat do domova dùchodcù Mikrobus IVOTa 90 je v provozu jak ve všední dny, tak i v sobotu èi nedìli, na základì objednávek i ve svátek. Pøi vìtším zájmu o pøepravu ZTP a pøekrývání èasù objednávek, je vyu íván k pøepravì osob i osobní automobil Škoda Felície ( pro mobilnìjší seniory ). SENIOR BAZARY Charity jumble sales Ve dvou provozovnách v Praze jsme v roce 2003 nabízeli široký sortiment zánovního šatstva, obuvi a drobných pøedmìtù osobní potøeby. Šaty a odìvní doplòky poskytujeme zájemcùm, nejen z øady seniorù, za velmi rozumnou cenu nebo zdarma. Dary získáváme od našich spoluobèanù, ale i od humanitárních organizací ze zahranièí. Senior bazary: Dùm PORTUS, ul. Karolíny Svìtlé 18, Praha 1, tel: Senová né námìstí è. 18, Praha 1, tel: Jumble sales are held in 2 shops, offering a wide assortment of second hand clothing, footwear and accessories. The shoppers by far do not include only elderly customers but other needy people. The goods are dona ted by our fellow citizens as well as foreign humanitarian organizations, and are sold for symbolic prices to cover the running costs. Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90 7

8 Public Relations Section manager: Mr. Ludek Kosek Generation magazine Sekce Public Relations mana er sekce: Ludìk Košek ÈASOPIS GENERACE Bi monthly designed for the 50+ age cate gory. It seeks to encourage older people to remain active, boost their self confidence and keep them interested in public affairs. Generation offers up to date information as well as retrospective glances. It has a wide reading community, is available in all regions of the Czech Republic and since recently also in Slovakia. Vychází jako celobarevný dvoumìsíèník, který je urèen vìkové kategorii 50 plus, tedy zaèínajícím i pokroèilým seniorùm. Povzbuzuje seniory k aktivitì a pøináší aktuální informace i historická ohlédnutí. Pomáhá nacházet cesty ke zkvalitnìní jejich ivota. Ètenáøský okruh je široký, neomezuje se jen na seniory. Pøedplatitele má ve všech krajích Èeské republiky a nyní i na Slovensku. Prezentaci má i v rámci Dnù seniorù, které se konají ka doroènì v Praze na ofínì. Pøi této pøíle itosti vychází i speciální èíslo èasopisu. K èasopisu patøí setkání se ètenáøi, kulturní poøady i pøedplatitelské soutì e. Celobarevný èasopis s rozsahem 52 stran formát A4 Cena: 15 Kè Celoroèní pøedplatné: 120 Kè Èasopis lze objednat telefonicky na èísle , nebo e mailem na adrese: èi písemnou formou na adrese redakce: Èasopis Generace, Karolíny Svìtlé 18, Praha 1. Informace o pøed platném najdete té na Newsletter for the elderly ZPRAVODAJ SENIOØI Monthly newsletter informing about a variety of cultural, educational and leisure activities and events held in Portus House and else where, providing important telephone numbers, offering services and space for advertising. Poskytuje ka dý mìsíc informace o èinnosti v Domì Portus a upozoròuje na akce ivota 90. Soustøeïuje informace o telefonních kontaktech, kulturních programech, vycházkách, kurzech, nabízí slu by, poskytuje prostor osobní inzerci. Formát A5 Cena: 4Kè Celoroèní pøedplatné: 100Kè Health care as part of social services manager: Mrs. Hana Venkrbcova AREÍON Distress care Messenger of quick help Sekce zdravotních a zdravotnì sociálních slu eb mana er sekce: MUDr. Hana Venkrbcová TÍSÒOVÁ PÉÈE AREÍON POSEL RYCHLÉ POMOCI This long distance control unit serves older clients with disabilities and lonely people. The clients' state of health is monitored 24 hours a day, which enables them to live an independent life in their home environ ment. In case of emergency (fall, injury, rapid deterioration of health, assault) the client sends a call to the control unit by simply pushing a button. The staff of the help line can immediately arrange for professional assistance. First aid is also organized if the sensors in the client's flat do not signal any movement for a prolonged period of time. Dispeèink tísòové péèe slou í seniorùm, zdravotnì posti eným nebo osamìlým obèanùm. Stav klientù je po celých 24 hodin monitorován a to jim umo òuje samostatný ivot v jejich vlastním domovì. V pøípadì krizové situace pád, zhoršení zdravotního stavu, napadení, apod. zašle klient pomocí stisku tísòového tlaèítka (zavìšeného na krku) do dispeèinku zprávu. Pracovníci tísòové péèe se okam itì s bytem propojí, zjistí klientùv stav a potøeby, a rychle zorganizují odbornou pomoc. Klienti jsou pravidelnì pracovníky dispeèinku kontaktováni, minimálnì 1x za 48 hodin, pøi zhoršení zdravotního stavu dle potøeby, napø. ka dou hodinu. Poèet instalací nových systémù tísòové péèe: 42 Poèet instalací repasovaných systémù tísòové péèe: 85 Poèet instalací celkem: 127 Poèet demontá í: 74 8 Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90

9 Poèet tísòových volání pøedaných: rychlé záchranné slu bì: 51 lékaøské pohotovosti: 16 Èeské nebo Mìstské policii: 20 pohotovosti IVOTa 90: 147 ostatní (pøíbuzní, sousedé): 87 Poèet výjezdù celkem: 328 Poèet kontaktù s klienty: Poèet monitorovaných klientù k : 462 Prùmìrný vìk klientù k : 81,3 rokù (z toho nad 90 let 71 klientù) Newly connected clients: 42 Renewed systems: 85 Total number of installations: 127 Disconnected clients: 74 Help calls transmitted to first aid service: 51 To medical emergency duty: 16 To the Czech or State police: 20 Emergency team of Life 90: 147 Others (relatives, neighbours): 87 Total number of departures: 328 Contacts with clients: Number of monitored clients on : 462 Average clients age: 81,3 years Clients older than 90 years: 71 clients PEÈOVATELSKÁ SLU BA Home care Slu ba poskytuje klientùm tísòové péèe, dalším seniorùm a zdravotnì posti eným obèanùm: pomoc pøi základní hygienické péèi, nákupy, pøípravu a podávání stravy, údr bu domácnosti a doprovody. Na této èinnosti se podílí tým peèovatelek a pracovníci civilní slu by. Poèet klientù k : 116 Poèet výkonù slu by k : Prùmìrný vìk klientù k : 82 let (z toho nad 90 let 21 klientù) Provision of assistance with basic hygiene, shopping, cooking and serving meals, cleaning, tidying up etc. This type of services is often provided by young people as an al ternative to serving in the army. Number of clients on : 116 Number of outputs on : 9892 Average clients age: 82 years Clients older than 90 years: 21 DOMÁCÍ PÉÈE Nursing services Vyšetøovací, ošetøovatelská, léèebná a rehabilitaèní péèe provádìná kvalifikovanými zdravotními sestrami v domácnos tech klientù podle indikací praktických lékaøù. Poèet klientù k : 76 Poèet výkonù k : Care executed by nurses at client s home based on the medical prescription of GP. Number of clients on : 76 Number of outputs: 3752 ZDRAVOTNÍ PORADENSTVÍ Health counselling Lékaøi v poradnách (biosociální, interní, ko ní, gynekologická, neurologická, rehabilitaèní) vykonávají preventivní a poradenskou èinnost. V pøípadì patologických nálezù odesílají klienty na speciální odborná vyšetøení a léèbu. Èasový rozsah poraden: á 4 hodiny týdnì Slu by na veletrhu Dny seniorù 2003 á 8 hodin celkem: 24 hodin Celkový poèet klientù k : 240 Services provided by specialists in different areas (internal medicine, dermatology, gynae cology, neurology, physical therapy, bio socio logy) in counselling centres. In case of patho logical findings the clients are referred for more detailed examination and treatment. Frequency: 4 hours a week Services in conjunction with the Days of the Elderly hours/day, 24 hour Number of clients as of : 240 LÉKAØSKÁ PSYCHOLOGICKÁ A PSYCHIATRICKÁ PÉÈE Psychological and Psychiatric Care Lékaø psychiatr dochází podle potøeby do bytù ke klientùm. Provádí individuální psychoterapii v jejich krizových situacích. Èasový rozsah péèe: 3 návštìvy týdnì Poèet klientù k : 180 Psychiatrist visits the clients in their flats and provides individual psychotherapy. Frequency: 3 visits in a week No. of clients on : 180 No. of clients of psychosomatic advisory: 56 No. of memory training graduates: 58 PÙJÈOVNA KOMPENZAÈNÍCH POMÙCEK Compensation aids rental Pùjèovna kompenzaèních pomùcek slou í obèanùm, kteøí v dùsledku poranìní nebo onemocnìní jsou nuceni buï do èasnì nebo trvale pou ívat rehabilitaèní èi kompenzaèní pomùcky. Nabídka pùjèovny obsahuje øadu druhù holí, berlí, sedaèky do van, sprch, nástavce na WC, chodítka, vozíky, podavaèe, polohovací lù ka aj. Lending physical therapy and compensation aids to clients on a permanent or temporary basis. Number of clients as of : 336 Poèet klientù pùjèovny k : 336 Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90 9

10 Volunteer and Activation Programme Section manager: Mrs. Blanka Lormanova Sekce dobrovolníkù a aktivizaèních programù mana er sekce: Mgr. Blanka Lormanová Volunteers are individuals who decide to contribute their leisure time to serve people in need, expecting no reward in return. They help them overcome loneliness, regain self confidence, find new friends. Dobrovolníci jsou jednotlivci, kteøí se svobodnì rozhodli, e bez nároku na finanèní odmìnu poskytnou svùj èas, svoji energii, vìdomosti a dovednosti ve prospìch ostatních lidí a spoleènosti. Seniorští dobrovolníci toho nabízejí mnoho: solidnost, dostatek èasu, vìrnost, zkušenost, dovednost. Za to pro ívají uspokojení z výkonu práce, navázání nových kontaktù a osobní rùst. Academy for the Elderly (learning programmes) AKADEMIE SENIORÙ Rehabilitation exercises Swimming Exercise of arthritic joints Yoga Hiking Local history excursions Musical therapy Language courses Computers Hygiene Needlework Patchwork Club reemigrants Stamp collectors' club Club of lonely women Pottery Chess Café bar Days of the Elderly (45 volunteers) Christmas drive opravit na Christmas sightseeing in Prague (73 volunteers) Rehabilitaèní tìlocvik: naše 4 dobrovolné cvièitelky odpracují roènì 600 hodin, týdnì cvièí 120 cvièencù Procvièování velkých kloubù: dobrovolná cvièitelka odpracuje 80 hodin roènì, týdnì cvièí 24 cvièencù Plavání: ka dý dobrovolný vedoucí odpracuje okolo 20 hodin mìsíènì; týdnì se plavání úèastní 15 plavcù Jóga: 3 dobrovolné cvièitelky odpracují roènì 240 hodin, týdnì cvièí 50 cvièencù Vlastivìdné vycházky, procházky starou Prahou: 4 dobrovolní vedoucí odpracují prùmìrnì 120 hodin pro 30 klientù týdnì Pìší turistika dlouhé tratì (do 30km duben èerven): vedoucí kurzu odpracuje více ne 80 hodin; týdnì se úèastní 19 turistù Muzikoterapie pasivní i aktivní: dobrovolníci odpracují 40 hodin pro 15 klientù týdnì Jazykové kurzy: 23 dobrovolných lektorù oduèí s pøípravou 200 hodin týdnì; do kurzù dochází týdnì 300 ákù Výuka práce s poèítaèem: 4 dobrovolníci oduèí i s pøípravou 15 hodin týdnì; kurzù se úèastní v prùmìru 50 ákù týdnì Zdravovìda: dobrovolný lékaø odpracuje 80 hodin pro prùmìrnì 30 klientù Kurzy šití a støihová slu ba: dobrovolné lektorky odpracují, vèetnì støihové slu by, 110 hodin pro 35 klientek Klub filatelistù: vedoucí odpracuje 30 hodin pro 25 úèastníkù Klub osamìlých en: vedoucí odpracuje i s pøí pravou 10 hodin mìsíènì pro 12 klientek Keramika: vedoucí odpracuje 40 hodin pro 12 ákù Šachy: dobrovolný vedoucí kurzu oduèí 20 hodin týdnì pro 25 klientù Pøednášky: dobrovolní lektoøi odpøednáší i s pøípra vou mìsíènì 20 hodin pro 80 klientù Klubová kavárnièka: seniorskou kavárnièku navštíví v Domì PORTUS týdnì prùmìrnì 400 seniorù Veletrh seniorù (Dny seniorù): všech akcí poøádaných ve Dnech seniorù se zúèastní 45 dobrovolníkù, kteøí zde odpracují 780 hodin Vánoèní projí ïka Prahou: akce se úèastnilo více ne 700 seniorù v 26 autobusech a 73 dobrovolníkù, kteøí i s pøípravou odpracovali 750 hodin Cultural events for the elderly KULTURA SENIORÙ String quartet Accordion band Reminiscence Women singing choir Fashion shows Older people's gatherings (attendance rate 4200 total) Reminiscence events Heligonky: dobrovolníci odehrají 16 koncertù roènì pro více ne 650 posluchaèù enský pìvecký sbor IVOTa 90 SENIORKY : roènì se koná 16 koncertù pro 1650 posluchaèù; vèetnì zkoušek vìnují své práci 150 hodin roènì Klavírní koncerty: roènì se koná 8 klavírních koncertù pro více ne 300 posluchaèù Módní pøehlídky: v roce 2003 se uskuteènilo 6 módních pøehlídek (vèetnì Dnù seniorù na ofínì) asi pro 1500 divákù, 11 dobrovolníkù odpracovalo okolo 35 hodin Smyècové kvarteto: naši dobrovolníci odehrají prùmìrnì 160 hodin pro pøibli nì 350 posluchaèù; rovnì úèinkovali na slavnostním otevøení Domu Portus v Divadle U Valšù Sešlosti seniorù: sešlostí bylo v loòském roce organizováno celkem 8 (vèetnì Dnù seniorù na ofínì), za úèasti okolo 4200 divákù a osmi dobrovolníkù. V programech vystupovali pøední profesionální umìlci i amatéøi z øad seniorù. Dobrovolníci pracovali jako poøadatelé, pøípadnì jako organizátoøi. Jeden dobrovolník odpracoval prùmìrnì celkem 30 hodin. Reminiscenèní poøady: Poøádané poøady v roce 2003: Hovory pod lampou, Školka prarodièù, Sbìratelství a Literárium, výstavy V roce 2003 se uskuteènilo celkem 12 setkání, kterých se úèastnilo více ne 100 seniorù 10 Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90

11 VÁNOÈNÍ PROJÍ ÏKA PRAHOU PSYCHORELAXAÈNÍ SETKÁNÍ ZDRAVOTNÌ POSTI ENÝCH SENIORÙ Christmas sightseeing in Prague Jedenáctého roèníku oblíbené vánoèní projí ïky Prahou, která se konala , se zúèastnilo 788 tì ce nemoc ných a zdravotnì posti ených seniorù, kteøí jeli v 26 autobusech a staralo se o nì 73 dobrovolníkù. DALŠÍ ÈINNOSTI DOBROVOLNÍKÙ Other activities organized with the help of volunteers Revizní komise IVOTa 90: odpracovala 135 hodin Recepèní slu ba: 350 hodin Redakèní rada: 12 dobrovolníkù, kteøí odpracovali 30 hodin Cizojazyèné pøeklady: prùmìrnì 60 hodin Pøátelské návštìvy, doprovody k lékaøi, nákupy: 15 dobrovolníkù odpracovalo 160 hodin Expedice èasopisu Zpravodaj SENIOØI: 10 dobrovolníkù odpracovalo 100 hodin Pomocné práce v domì PORTUS: 15 dobrovolníkù odpracovalo 80 hodin A further number of volunteers help us occa sionally, mainly in organizing events such as the Days of the Elderly, Christmas sight seeing etc. They are people of all age groups, including students from Prague schools and members of different Christian congregations. Our thanks belong to all of them. Nìkteøí dobrovolníci se zapojují do jednorázových hromadných akcí, jako jsou Dny seniorù, Sešlosti, Vánoèní projí ïka Prahou atd. Tìchto pravidelnì se opakujících akcí se zúèastòuje více ne 200 dobrovolníkù. Vedle øady jednotlivcù nej rùznìjších vìkových skupin a profesí jsou to také studenti z nìkterých pra ských škol (JABOK VOŠ soc. právní a teo logická Praha 2, Evangelická akademie Praha 4, Sociálnì právní akademie a VOŠ Praha 10, Støední sociální škola Sv. Zdislavy, FFUK obor sociální práce). SEZNAM TRVALE PRACUJÍCÍCH DOBROVOLNÍKÙ List of permanent volunteers Eva Bartošová Jana Bayerová Ondøej Bíma Barbora Brtnová Václav Bublík Stanislava Bartošová Vìra Budilová aneta Bukovská Radim Bureš Stanislava Bùchová Vìra Cardová Jan Cerha Alexandra Èapková Michaela Èerná Olga Èuøíková Lucie Daitlová Marie Diblíková Hana Dolejšová Helena Doubková Stanislava Drahá Václava Druhanová Natálie Faitlová Vladimír Fiala František Filip Bo ena Filípková Ludmila Fišnerová Denisa Fojtíková Jana Francová Zuzana Fraòková Anna Fuchsová Jiøina Hašová Kateøina Havránková Helena Hejhalová Petra Hejhalová Anna Henyková Jana Himmlová Bo ena Hodanová Iva Holmerová Jan Holub Hana Hoøejší Vìra Hoštáková Ondøej Hoznour Martin Hrù ek Milada Hùrková Karolina Hynková Alena Charvátová Vìra Indrová Jan Janoušek Jaroslava Janoušková Jana Jodlová Jiøina Jirásková Jan Kalíšek Tomáš Kaucký Milena Kimlová Pavlína Koblihová Tomáš Kobnel Adéla Koláøová Bo ena Koláøová Pavla Koøánová Felix Koschin Jarmila Koschinová Zdenìk Kostka Karel Kotek Tomáš Kotmel Václav Kotrba Alena Krásná Bo ena Krejèová Marie Krejèová Irenka Kropáèková Helena Køenková Jan Køí Vlasta Køí ková Marie Kubínová Jaroslav Kula Irena Kulasová Václav Kupka Jaroslava Kusá Anna Kuttelvašerová Jiøí Kvíz Jan Landa Gerard Langer Františka Langmaierová František Leitner Lucia Lendelová Jana Leopoldová Karel Lesse Zdenìk Lipovèan Tereza Listíková Miro Macejko Milena Machová Vladimíra Machová Ivana Marešová Hana Mašková Jarmila Matoušová Helena Matìjíèková Hana Matoušová Jarmila Matoušová Ivan Medek Marie Melicharová Bla ena Mertlová Pavel Michal Ivan Michnievicz Petra Mráèková Vìra Neckáøová Eva Nechvátalová Jaroslav Nepasický Marie Netolièková Jiøí Novák Zdeòka Ouzká Jana Pertlíèková Jaroslava Peterová Marta Pilná Zdenìk Placher Anna Placherová Ludmila Polesná Nadì da Potzová Ivana Procházková Jiøí Pøeuèil Lucie Pucková Marie Pulpánová Irena Richterová Jana Rozsypalová Lucie Rýdlová Hana Rù ièková Kateøina Sabová Jaromír Schneider Zdenìk Schneider Ljuba Skoøepová Petra Skøivánková Marie Slívová Rù ena Smr ová Adolf Socher Milan Strnad Zdeòka Strnadová Miroslava Šárová Alena Šantrochová Klára Šiková Jarmila Šimšová Jan Šindeláø Michal Šmakal Jitka Šmejkalová Jana Š astná Jiøina Š astná Alena Štìpánová Lubomír Štefka Hedvika Štìdrá Man elé Štíchovi Karel Štýbr Jarmila Švandová Jiøí Švec Zdenìk Taubler Ester Tausigová Lenka Tluèhoøová Jana Torová Kvìtoslava Trojanová Zdena Urbanová Jana a Štìpánka man elé Vajdovi Kamila Váòová Anna Vaculíková Vlasta Válová Bohunka Vaòhová Vlastimil Venclík Hana Venkrbcová Markéta Vetešníková Jana Vìtrovská Anna Vinklerová Lukáš Vitáèek Michal Voda Michal Vokurka Dagmar Vojíøová Kateøina Voleková Kitty Voleníková Jaroslava Vondráková Jana Vopalová Ruth Vopravilová Inka Vostøezová Marie Voštìrová Man elé Zelenkovi Zdeòka Zlesáková Kvìta áková Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90 11

12 Financial Management Section management: Mr. Vaclav Voda Financial management Sekce finanèních zdrojù mana er sekce: ing. Václav Voda HOSPODAØENÍ Náklady neinvestièní (provozní) v roce 2003: Kè 1 materiálové náklady (vè. osob. ochr. prostø., opr. auta, PHM, mat. pro krou ky, DDHM do 1.000, Kè aj.) ,24 2 spotøeba energie (elektøina, plyn, topení, vodné, stoèné) ,79 3 spotøeba darovaných zásob a zbo í senior bazary ,00 4 spotøeba potravin (kavárnièka Domu Portrus, akce senioøi, reprezentace, potraviny klienti Respit) ,50 5 údr ba, opravy, revize (Dùm Portus, auta, kanc. tech., term. stanice, fasáda dvùr aj.) ,50 6 cestovné (MHD, tuzemsko, zahranièí) ,14 7 spoje (telefony, faxy, internet, poštovné vè. Krizové linky a Areíonu) ,00 8 doprava (externí Dny seniorù, Ván. projí ïka, vlastní) ,83 9 terminální stanice Tísòové péèe (nové montá e, demontá e, remontá e) ,70 10 nájemné a slu by (vè. Dny seniorù ofín) ,90 11 èasopis Generace a Zpravodaj (výroba, distribuce, propagace, provize, honoráøe, ostat. slu by) ,21 12 xerox, tisk, foto ,60 13 inzerce a reklama ,30 14 školení, semináøe, kurzy, vzdìlávání ,20 15 právní slu by ,00 16 ostatní slu by (vè. Dny seniorù a ND, DDNM do 1.00 Kè) ,70 17 mzdy zamìstnanci ,00 18 dohody o pracovní èinnosti, dohody o provedení práce ,00 19 honoráøe a provize ostatní (bez èasopisu Generace) ,50 20 sociální a zdravotní pojištìní, zákonné a ostatní soc. náklady ,90 21 civilní slu ba, ostatní náklady na civilní slu bu ,40 22 pojistné (majetek, automobily, zdravot. zaøízení, ostatní) ,64 23 poøízení (DDNM nad Kè, DDHM nad Kè) a odpisy majetku (DHM) ,32 24 poplatky (bankovní, dálnièní, èlenské, R, TV, kurz. ztráty, nepøímé danì, úroky z prodlení aj.) ,25 25 ostatní náklady a dary (vèetnì darù z povodòové sbírky) ,61 náklady neinvestièní celkem ,23 Náklady investièní v roce 2003: Rekonstrukce Domu Portus (limitky MPSV a mimoøádná dotace HMP): ,00 Kè MPSV: ,00 Kè HMP: ,00 Kè vlastní zdroje: ,00 Kè Prùmìrný evidenèní poèet zamìstnancù v roce 2003: Stav fyzické osoby k evid.pøepoètený stav k Praha 58 43,257 Hradec Králové 19 15,25 Jihlava 19 14,5 Zruè nad Sázavou 8 6,8 Náš úèet èíslo: /0800 ÈS, a.s., Rytíøská 29, Praha 1 12 Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90

13 Výnosy neinvestièní (provozní) v roce 2003: Kè 1 dotace MPSV ,00 2 dotace MZ ,00 3 dotace MK ,00 4 dotace MHMP ,00 5 granty a fakturace MÈ Praha 7, 10, 11, 13 (montá e Areíon) ,00 6 granty NROS (ve výnosech r. 2004) 0,00 7 granty ÈRHO ,00 8 granty Èesko nìmecký fond budoucnosti (povodòové škody a spolupráce) ,00 9 dary ze zahranièí (The Pfizer Foundation USD a Nadace Lorda Michelhalma EUR) ,00 10 pøíspìvek ÈS, a.s. 0,00 11 Senior bazary (zbo í darované, èasopisy darované) ,50 12 èasopis Generace a zpravodaj Senioøi (prodej, pøedplatné, inzerce) ,88 13 slu by zdravotnì sociální (Tísòová péèe, Respitní centrum, Peèovat. slu ba, Pùjè. a prodej KP, VZP) ,20 14 slu by sociálnì právní ,00 15 slu by klubové a kulturní (vèetnì kavárnièky) ,40 16 slu by dopravní ,03 17 ostatní slu by (Dny seniorù 2003 a ND, prezentace, ostatní slu by) ,82 18 dary (organizace, fyzické osoby, kasièky osoby, kasièky aj.) ,90 19 pøíjmy z pronájmu (byty, DROP IN, Dlesková, ostatní) ,00 20 úroky, kurzové zisky, zúètování fondù povodeò ,21 21 ostatní výnosy (pøijaté pojistné náhrady, náhrady mank a škod, aj.) ,00 výnosy neinvestièní celkem ,94 Výnosy investièní v roce 2003: Rekonstrukce Domu Portus: ,00 Kè Z toho: limitky MPSV: ,00 Kè mimoøádná dotace HMP: ,00 Kè vlastní zdroje: ,00 Kè Hospodáøský výsledek úèetní za rok 2003: Spotøeba darovaného zbo í senior bazary: Odpisy DHM: u ití daru ze zahranièí nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek úèet 042: u ití daru ze zahranièí do r.2004 nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek: Výsledek hospodaøení (po promítnutí uvedených vlivù) za rok 2003: ,71 Kè ,00 Kè ,00 Kè ,60 Kè ,57 Kè ,54 Kè Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90 13

14 Pøehled nákladù na èinnosti a projekty realizované v roce 2003 podle jednotlivých zdrojù: Poznámka: *) Podíl MPSV na HSN (èinnosti oznaèené *) ve výši 1, Kè je financován v rámci následujících projektù: Databáze informací pro seniory Tísòová péèe Respitní centrum Peèovatelská slu ba Støedisko osobní hygieny Dny seniorù Obèanské a odborné poradenství Krizová linka Akademie seniorù I Dobrovolnická èinnost **) podíl MHMP Dùm Portus komunitní centrum Tísòová péèe Areíon Respitní a rehabilitaèní centrum Peèovatelská slu ba Mens Sana Seniorum Pùjèovna kompenzaèních pomùcek Ergoterapie v domácím ošetøování opravy a údr ba objektu fasáda Boršov ***) vèetnì fundraisingu 14 Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90

15 ZPRÁVA AUDITORA ZA ROK 2003 Audit Statement for the Year 2003 Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90 15

16 Sponzors and Donors Sponzoøi a dárci Our thanks belong to National Theatre and Lotos Publishers with IPB Insurance Company. Gold Plaque Awards Silver Plaque Awards Bronze Plaque Awards Podìkování Národnímu divadlu a Vydavatelství Lotos s IPB Pojiš ovnou Zlatou plaketu v letech 1996 a 2003 pøevzali: Èeská spoøitelna, a.s., za dar nad Kè, Národní divadlo Praha, Agentura NKL, s.r.o., ofín, Hartmann Rico, a.s. Støíbrné plakety pøevzali: Výtahy Schindler, a.s., Journal TV, Èeská televize, Hartmann Rico, a.s., Jaroslav Turek JATUR, Èeskobudìjovické pozemní stavby, s.r.o. Bronzové plakety za dar nad Kè pøevzali: Václav Havel, paní Helena Myšáková, paní Milada Zoulová, Lidové noviny, MF Dnes For the support of humanitarian activities of Zivot 90 ZA PODPORU HUMANITÁRNÍ ÈINNOSTI SDRU ENÍ IVOT 90 Honour Plaque for Significant Help Awards Èestnou plaketu za významnou pomoc projektu: Libuše Benešová, Jaroslava Brtnová, Milena Èerná, František Dušek, Jana Filáèková, Marie Hradecká, Jiøina Jirásková, Kvìtoslava Koøínková, Jan Koukal, Marin Knobloch, Vydavatelství Lotos, Národní divadlo Praha, Marie Pelouchová, Anna Placherová, Zdenìk Placher, Marie Pulpánová, Vladimír Øíha, Jiøina Seidlová, Josef Suk, Jiøí Srstka, Nataša Špaèková, Jindøich Vodièka, Vratislav Vojnar, Marie Vošterová, Ludmila Vostøáková, Výbor dobré vùle Nadace Olgy Havlové, Olga Wister, Kvìta áková Our Sponzors and Donors in 2003 NAŠI SPONZOØI A DÁRCI V ROCE 2003 State and Local Grants Legal entities Allowed finances Natural persons Funding granted over the sum of 500 CZK Other entities who supported ZIVOT 90 activities in 2003 Státní a obecní dotace penì ní prostøedky poskytly: Ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR, Ministerstvo zdravotnictví ÈR, Ministerstvo kultury ÈR, Magistrát hl. mìsta Prahy, Mìstská èást Praha 7, Mìstská èást Praha 10, Mìstská èást Centrum sociálních slu eb Praha 11, Mìstská èást Praha 13 Právnické osoby: Èeská rada humanitárních organizací, Nadace rozvoje obèanské spoleènosti, Lord Michelham Foundation, The Pfizer Foundation, Pfizer ÈR s.r.o., Dekos s.r.o., Firma NK Uèto s.r.o., Hartmann Rico a.s., Meyra ÈR s.r.o., Národní divadlo, Porta s.r.o., Stavby silnic a eleznic a.s., Transgas a.s., Philip Morrris ÈR a.s., Velvyslanectví spolkové republiky Nìmecko, Francouzská ambasáda, Agentura NKL ofín Fyzické osoby penì ní prostøedky nad 500 Kè poskytli: Bartošová Marie, Bergerová Eva, Birschbachová Edita, Bláhová Miluše, Bla eková Rù ena, Bochová Marie, Bosáková Zdeòka, Byd ovský Václav, Cee Kristián MUDr., Cvachová Marie, Èadská Olga, Èerná Ivana, Èí ková Eva, Dejmková Milada, Drdová Hermína, Durmanová Leona, Dytrych David, Elišková Jarmila, Hepnarová Anna MUDr., Hocková Milada, Hodináøová Marie, Hofmannová Bo ena, Horáèková Eva PhDr., Hozová Marie, Jakešová Vlasta, Jankù Marie, Janoutová Bo ena, Jung Tomáš Ing., Karenová Ludmila, Kimla Jan, Kimla Jiøí, Klánská Edgara, Koèí Tomáš Ing., Krutilová Martina, Lamarová Bohumila, Löwová Anna, Lukáš Jakub, Margoldová Zdeòka, Miklasová Aïa, Mikutová Miroslava, paní Mu íková, Neu ilová Marta pozùstalost, pracovníci Národního divadla, Pustinová Aloisie, Reifová Hana Ing., Rejmon Jiøí, Rutová Bo ena, Sedláèek Miroslav Ing., Sequens Richard MUDr., Stejskalová Vilemína, Stibralová Dagmar PhDr., Suk Josef, Svobodová Hana, Šafrán ková Joyce, Šíp Emanuel Ing., pracovníci Škoda ÚJP, Šmajer Bohdan MUDr., Šmejkalová Milada Ing., Šrotýøovi, Šustová Marie, Vacínová Gabriela, Vajsejtlová Olga JUDr., Valášek Ivan, Veselý Jiøí, Voráèková Vlasta, Vošahlíková Jarmila Ing., Vránová Jiøina, Walentich Gabrielle Rosa Elisabeth, Weisová Helena, Zedníèek Jaroslav, Zelenka Jiøí, Zíka Jaroslav, Zoubek Olbram, Zvìøinová Dagmar, ádníková Rája MUDr., eltvayová Vìra Èinnost obèanského sdru ení ivot 90 v roce 2003 podpoøili: NOVO NORDISK, s.r.o., Poštovní spoøitelna, Candy, spol. s.r.o., HARTMANN RICO, a.s., Radioservis, a.s., František Rychtaøík producentské centrum, Èeský Rozhlas 2 stanice Praha Benefit Performance in the National Theatre Benefièní pøedstavení v Národním divadle Na první øíjen pøipadá Mezinárodní den seniorù. Stalo se ji tradicí, e u pøíle itosti tohoto svátku seniorù vìnuje Národní divadlo své benefièní pøedstavení ve prospìch projektù našeho humanitárního obèanského sdru ení. V tomto roce se tak stalo ji po jedenácté pøedstavením baletu Petra Iljièe Èajkovského Labutí jezero. Záštitu nad pøedstavením pøevzala paní Livia Klausová. Sponzorem byla firma Pfizer ÈR s.r.o. 16 Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90

IVOT 90 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. obèanské sdru ení

IVOT 90 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. obèanské sdru ení IVOT 90 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 A N N U A L R E P O R T F O R T H E Y E A R 2 0 0 4 obèanské sdru ení Program Domov je doma je souhrnem slu eb podporujících ivot starých lidí, pøedevším osamìlých, spoleèensky

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

ŽIVOT 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

ŽIVOT 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 ŽIVOT 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2006 Introductory Word ÚVODNÍ SLOVO When we are young we are living our life with a thought that the real and authentic will come. When we

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Obsah. Úvod... 2. Poslání organizace... 3. Struktura organizace... 3. Pøehled èinnosti 2013... 4. Vzdìlávací institut... 8. Odborné akce...

Obsah. Úvod... 2. Poslání organizace... 3. Struktura organizace... 3. Pøehled èinnosti 2013... 4. Vzdìlávací institut... 8. Odborné akce... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 Výroèní zpráva 2013 Obsah Úvod............................................. 2 Poslání organizace...................................... 3 Struktura organizace.....................................

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku KATALOG poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku Naplánujme spoleènì služby takové, jaké skuteènì chceme a potøebujeme To je úvodní motto k projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),který

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu zdroj obrázku: dream-wallpaper.com Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu Ondřej Špaček 3. 9. 2014 SPORT!!! Reprezentace, prestiž a propagace Stimul regionálního rozvoje Sport pro

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více