NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o."

Transkript

1 NEWS 1. léto / summer 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

2 ÚVODEM INTRODUCTION Vážení přátelé a obchodní partneři, Dear friends and business partners PREZENTAČNÍ PAVILON REZIDENČNÍHO PROJEKTU ZLATICE vznikl během jednoho měsíce na rušné Koněvově třídě v Praze 3. PRESENTATION PAVILION OF RESIDENTIAL PROJECT ZLATICE was made during a month on a Koněvova street in Prague 3. dostává se vám do ruky první číslo našeho firemního newsletteru, který jsme se rozhodli vydávat proto, abychom vás průběžně informovali o zajímavostech z projektů vedených naší společností, představovali novinky v portfoliu našich služeb, informovali o nových členech našeho týmu a partnerech, s nimiž spolupracujeme. A samozřejmě se chceme pochlubit našimi úspěchy i analyzovat naše neúspěchy. Na stránkách našeho newsletteru také dáme prostor našim klientům. Věříme, že tento čtvrtletník se pro vás do budoucna stane vítaným zdrojem informací a poučení z našeho oboru a poskytne vám zajímavé názory a pohledy respektovaných odborníků ze všech oblastí realitního developmentu, kteří se potkávají na projektech EDIFICE. Budeme se snažit v tomto periodiku pravidelně dávat prostor vyváženou měrou architektům, investorům, bankéřům, uživatelům budov, dodavatelům a výrobcům nábytku a provozovatelům budov k vyjádření názorů jak na realizované projekty, tak na projekty v přípravě, stejně jako své odborné vize do budoucna. Věříme, že vám náš newsletter přinese zábavu i poučení a budeme pevně věřit, že rozšíří váš úhel pohledu na realitní development jako takový, ať jste laikem nebo odborníkem v jakékoliv části týmů realizujících, obchodujících, investujících nebo provozujících realitní projekty. Jan Horčička, jednatel a ředitel You are holding in your hands the first edition of our company newsletter, which we have decided to publish so that we can regularly inform you of topics of interest in projects led by our companies, introduce you to new items in our portfolio of services, and inform you of new team members and partners with whom we work. And, of course, we want to boast of our successes and analyse where we have not had success. We also give space to our clients within our newsletter. We believe that in future this quarterly magazine will be a welcome source of information and enlightenment in our field, providing you with interesting opinions and viewpoints from the respected specialists in all fields of real estate development who come together in EDIFICE projects. We ll be aiming to regularly give space to a balanced mix of architects, investors, bankers, building users, suppliers and manufacturers of furniture, and building operators to express their opinions on projects which have been implemented, as well as projects in the planning phase, plus their professional vision for the future. We trust that our newsletter will both entertain you and teach you something, and we firmly believe that it will extend your views on real estate development whether you re coming from a layman s or specialist s angle in any part of the teams implementing, selling, investing or operating real estate projects. Jan Horčička, Executive Director 2 3

3 AKTUÁLNĚ CURRENT PROJECT AKTUÁLNĚ CURRENT PROJECT OBCHODNÍ CENTRUM PIVOVAR V DĚČÍNĚ PIVOVAR SHOPPING CENTRE IN DĚČÍN Stavba obchodního centra v Děčíně pod naším vedením pokračuje dle harmonogramu dál a termín otevření na Velikonoce 2015 se zdá být stále reálnější. Centrum je již pronajaté z 65% a další nájemní jednotky se rychle daří zaplňovat novými nájemci. Rekonstrukce stávajících objektů bývalého pivovaru a přístavba objektu bezprostředně navazujícího na původní pivovarské budovy bude sloužit jako multifunkční objekt nabízející zejména obchodní plochy s částí ploch veřejných služeb. Na okolních plochách a střeše nově budované přístavby jsou navrženy parkovací plochy. Developerem projektu je společnost SETTIMO Development a.s. (www.settimo.cz), která stojí například za úspěšným projektem parkovacího domu s komerčními prostory Parking Rychtářka v Plzni. Generálním architektem a autorem projektu je ateliér Studio acht spol. s.r.o., realizační dokumentaci ve spolupráci s autorem připravuje společnost Helika, a.s.. Naše práce na tomto projektu EDIFICE na projektu zajišťuje komplexní služby projektového řízení, cenového řízení a technického dozoru, ve fázi předrealizační a realizační. Společně s tím jsme zajišťovali komplexní prvotní finančně-ekonomické posouzení a výchozí nastavení finančního modelu projektu, výběr a řízení bankovního poradce a celkové koncepční nastavení procesů a vztahů v rámci projektové struktury dodavatelů jednotlivých služeb pro developerské řízení projektu. Více také na Construction of this shopping centre in Děčín under our management is continuing according to the timetable, and the planned opening of Easter 2015 is becoming ever more likely. The centre is already 65% leased out, and other rental units are finding their new tenants quickly. The renovation of the former brewery buildings and construction of a building directly linked to the original brewery buildings will result in a multifunctional building offering sales space with areas for public services. Parking spaces are located around and on the roof of the newly built extension. The project developer is SETTIMO Development a.s. (www.settimo.cz), which is behind, e.g. the successful Rychtářka multi-storey car park with commercial units in Pilsen. General architect and project author is Studio acht spol. s.r.o., with project documents prepared by Helika, a.s. in collaboration with the author. Our work on the project EDIFICE secures complete project management, price management and technical inspection services for the project in the pre-implementation and implementation phases. In addition, we secured a comprehensive primary financial and economic assessment and set up the default project financial model, selection and management of a bank advisor, and overall conceptual set up for processes and relationships within the project structure for suppliers of different services for project development management. More at CENTRUM PIVOVAR DĚČÍN V KOSTCE Zastavěná plocha: m 2 Užitná plocha: m 2 Obestavěný prostor: m 3 Zahájení projektu: 2Q/2012 Plánované dokončení: 2Q/2014 Náklady výstavby: 450 mil. Kč CENTRUM PIVOVAR DĚČÍN IN A NUTSHELL Built area: m 2 Usable floor area: m 2 Enclosed volume: m 3 Project began: 2Q/2012 Planned completion: 2Q/2014 Construction costs: 450 mil. Kč 4 5

4 AKTUÁLNĚ CURRENTLY VOJTĚCH RYVOLA ROZHOVOR SE SPOLUMAJITELEM SPOLEČNOSTI Centrum Pivovar, a.s INTERVIEW WITH CO-OWNER Centrum Pivovar, a.s. KONZULTANTI PRO MANAGEMENT A CENOVÉ ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ KONZULTANTI PRO OPTIMALIZACI PROVOZU BUDOV EDIFICE real estate & financing KONZULTANTI PRO OBLAST NEMOVITOSTÍ A JEJICH FINANCOVÁNÍ Jste investorem projektu Centrum Pivovar Děčín: proč jste si do svého portfolia vybrali právě tento mimopražský projekt? Když jsem v roce 2007 prodal svou firmu NAŠE SLUŽBY OUR SERVICES zabývající se facility managementem mimo jiné nejvýznamnějších obchodních center v České a Slovenské republice, rozhodl jsem se zúročit své zkušenosti z tohoto segmentu tím, že postavím vlastní obchodní a společenské centrum. A protože je lepší být první v Neapoli než druhý v Římě, hledal jsem příležitost mimo Prahu. Našel jsem ji v Děčíně, který byl v České republice jedním z posledních měst s obyvatelstvem nad 50 tisíc a neměl obchodní centrum. Měl jsem několik možností pro svůj záměr, ale nakonec jsem si vybral pivovar z 19. století, který jsem vnímal jako obrovskou výzvu nejen pro mne, ale pro celý můj tým. Bude váš fond v investicích do retailu dále pokračovat? Rádi bychom pokračovali. V současné době se rozhlížíme po nových příležitostech, nějaké posuzujeme. Trh je už však dost saturovaný a zatím se nám nedaří najít nic, co by stálo za to. Můžete přiblížit i další projekty, do kterých investujete? Poslední dobou je náš záběr poněkud širší. Investujeme do zemědělských pozemků, do stavebních pozemků určených k výstavbě rodinných domků, do bytových domů k rekonstrukci, ale také do Hopsária, což je náš projekt zábavy pro děti a jejich rodiče, který jsme otevřeli v loňském roce v Českých Budějovicích. V minulých dnech jsme otevřeli další Hopsárium na Lipně. Rádi bychom také rozvíjeli naše investice do PPP projektů a využili tak našeho know how z realizace Parkovacího domu Rychtářka v Plzni. A v neposlední řadě, jak už jsem zmínil, rádi bychom získali další retailový projekt. You are an investor for the Centrum Pivovar Děčín project: why did you choose this project from outside Prague for your portfolio? In 2007, when I sold my company which provided facility management services for major shopping centres in the Czech Republic and Slovakia amongst other ventures, I decided to use my experience in this segment by building my own shopping and social centre. And because it s better to be the first in Naples than the second in Rome, I looked for an opportunity outside Prague. I found it in Děčín, which was one of the last towns in the Czech Republic with a population of over 50 thousand without a shopping centre. I had a number of options for my plan, but in the end I chose a brewery from the 19th century which I considered a huge challenge not just for me, but for my whole team. Will your fund be investing further in retail? We d like to do so. We re currently looking for new opportunities, and some we are assessing. But the market is fairly saturated, and we haven t yet found anything which we would consider worth investing in. Can you tell us about some other projects you are investing in? Our range recently has been rather broad. We re investing in agricultural land, building plots for house construction, apartments for renovation, and also in Hopsárium, which is a fun park for children and their family which we opened last year in České Budějovice. A few days ago, we opened another Hopsárium in Lipno. We d also like to further develop our investments in PPP projects and use our know-how from the construction of the Rychtářka multi-storey car park in Pilsen. And last but not least, as I ve already mentioned, we d like to acquire a new retail project. 6 7

5 ROZHOVOR INTERVIEW JAN HORČIČKA JEDNATEL A ŘEDITEL EDIFICE construction & consulting EXECUTIVE DIRECTOR of EDIFICE construction & consulting Popište prosím vaši cestu v oboru? Po jakých zkušenostech jste zakládal EDIFICE construction & consulting? Moje cesta ve stavebním oboru začala velmi úsměvně, a to prací na stavbě sídla vlastníka Microsoftu Billa Gatese v Seattlu ve státě Washington. To bylo v mých 18 letech, kdy jsem se při výměnném pobytu na střední škole dostal do rodiny šéfa dodavatele domu. Následně jsem pracoval několik měsíců na této stavbě jako jeho asistent. Seriózně a systematicky jsem se oboru začal věnovat až na vysoké škole v průběhu studia ČVUT a během průběžných stáží v zahraničí na University of Washington, Kansas State University v USA a Polytechnice of Horsens v Dánsku. V průběhu posledních let studia jsem pak pracoval asi pět let jako projekt manažer společnosti Gleeds Česká republika. Kdy jste zakládal fi rmu? Edifici jsem založil poté, co jsem začal mít pocit, že trh zahraničních investorů v České republice se začíná utlumovat a naopak roste trh českých investorů a partnerů. Na ty Gleeds v té době nechtěl cílit. Edifici jsem tedy založil po odchodu z Gleedsu v roce 2004 a po několika letech tvrdé práce a velkého strádání se můj odhad ukázal jako správný a firma začala právě na českých investorech úspěšně růst a rozšiřovat jednak portfolio a také počet manažerů. Pracujete hlavně pro české společnosti a investory jak byste charakterizoval hlavní přidanou hodnotou služeb EDIFI- CE? Proč se domníváte, že máte u těchto investorů úspěch? Pracujeme zejména pro české investory, české dodavatele a české partnery. I když ne výhradně, protože se v našem portfoliu klientů objevují i zahraniční, například konzultační společností Ernst & Young počínaje (pro ty zajišťujeme kompletní služby vedení výstavby jejich nových kanceláří), přes klienty z řad módního průmyslu jako je Louis Vuitton - pro ty jsme realizovali dva obchody. Až po logistické společnosti jako je ProLogis, pro něž jsme realizovali kompletní řízení výstavby logistické haly. Přesto je pro nás klientela z řad českých investorů klíčová a bylo tomu tak od počátku, kdy na počátku našeho růstu byla zejména velmi intenzivní spolupráce se společností Techo. Pro tu jsme realizovali řadu projektů v roli projektových manažerů a construction manažerů. Když to zjednoduším: ve své podstatě mne potřeby společnosti Techo, které jsem nebyl schopen naplnit u předchozího zaměstnavatele, vedly k založení vlastní společnosti. A důvod, proč máme u investorů úspěch? Upřímně myslím, že je to jako u všech ostatních úspěšných společností. Není na tom nic tak převratného: poskytujeme služby s vysokou přidanou hodnotu za přiměřené ceny, u nichž si klient ověří, že cena těchto služeb je významně nižší než přidaná hodnota, kterou přinášíme. Navíc se snažíme v tomto oboru velmi netradičně cílit zejména na klienty s repetitivním businessem. Tudíž musíme být schopni přidanou hodnotu našich služeb i jednoznačně doložit, aby nás klient znovu využil. Příklad Techa, pro které pracujeme již přes osm let, navíc na velmi konkurenčním trhu dodavatelů, je zářným příkladem toho, že náš model funguje a že klient dokáže přidanou hodnotu za přiměřenou cenu ocenit. Nyní ve vašem týmu působí několik desítek specialistů, co je Vaší metou a kam bude EDIFICE dále směřovat? Zastávám asi obecně rozšířenou teorii, že každá firma musí mít snahu růst, jinak ji nemá cenu dál rozvíjet. Cíle růstu jsou základem všech našich úvah o dalším směřování. Růst samotný není ovšem o počtu manažerů a specialistů, které zaměstnáváme. Ti jsou nástroj, jak růstu dosahovat. Růst je pak závislý zejména na zakázkách, klientech a trzích. A schopnosti nalézat nové trhy a možnosti získávání nových zakázek. Domnívám se, že hledání nových možností Jsme schopni přidanou hodnotu našich služeb jednoznačně doložit, se skrývá zejména v obsáhnutí co nejdelšího období z životního cyklu realitního projektu. V tomto a minulém roce jsme založili dvě dceřinné společnosti EDIFICE real estate & financing a EDIFICE facility management, které by měly přispět právě k prodloužení časového období, ve kterém jsme schopni projekt pokrývat. U prvně jmenované společnosti v oblasti obchodní před zahájením projektu akviziční činností a po jeho dokončení činností prodejů finálních produktů nebo prodejů celého projektu v souladu s exitovou strategií klienta. U společnosti druhé potom schopností poskytnout odborné služby provozovatelům při 9

6 ROZHOVOR INTERVIEW ROZHOVOR INTERVIEW optimalizacích provozu a nákladů provozu objektu až do jeho odstranění a uzavření životního cyklu investice. Chtěl bych ale zdůraznit, že přestože kolegové jsou nástroj firmy umožňující naplňovat růstové cíle, považuji zejména v našem oboru své kolegy za to hlavní a klíčové, co naše společnost má. Velmi si vážím jejich kvalit a profesionality. Snažím se obecně obklopit lidmi, kteří jsou vždy ve svém oboru a specializaci lepší než já, a tím posouvají možnosti společnosti daleko za hranice, ke kterým bych jí byl schopen posunout já sám osobně. Působil jste také v USA: v čem byla tato zámořská zkušenost přínosná pro práci v České republice? Pokud se bavíme o mé spíš úsměvné historii s Billem Gatesem a jeho domem, tak to se nedá považovat za působení v USA. Ano, studoval jsem tam a nějakou dobu tudíž žil a každá zkušenost v zahraničí vám přináší hlavně a především odstup od problémů doma a schopnost je řešit s nadhledem, který lidem, kteří jiné prostředí neznají, chybí. Mnohokrát mi právě tento nadhled pomohl v řešení denních i koncepčních problémů odlišně a úspěšněji než, se to dělá u nás. Do USA se stále vracíte: můžete přiblížit Vaše aktuální aktivity v zámoří? Ano, to je pravda, loni jsme v Sarasotě na Floridě založili naší první americkou pobočku a nově nabízíme služby cíleného vyhledávání realitních investičních příležitostí, kompletního developementu a projektového managementu i tam. Není to nicméně vůbec jednoduchý začátek. Zatím je pobočka ve velmi obtížné fázi rozjezdu bez dlouhodobých projektů. Každopádně cítíme, že atraktivita evropských trhů rychle klesá a investory začíná zajímat globální diverzifikace investičního portfolia a právě Spojené státy jsou pro konzervativní segment investorů velmi atraktivní a navíc realitní trh zejména rezidenčních nemovitostí se nachází v naprosto optimální fázi ekonomického cyklu pro investice. Letos odstartoval další z cyklických růstů a investice na tomto trhu jsou nyní velmi zajímavé. Proto věříme, že přilákáme některé investory z České republiky s chutí investovat na tamějším trhu svými referencemi a kreditem z České republiky. Držte nám palce, budeme to potřebovat. Kdyby kdokoliv ze čtenářů chtěl na Floridě investovat, jsem mu k dispozici s týmem kvalitních místních manažerů a developerů. Pro významné české i zahraniční investory zajišťujeme komplexní inženýrské služby v oblasti managementu staveb. Naším cílem je implementovat naší expertízu v procesu fi nančního a cenového řízení do procesu řízení s dosažením optimální kvality ve stanoveném časovém horizontu a fi nančním rámci. Společnost EDIFICE nabízí komplexní balík služeb projektového a cenového řízení stavebních projektů postavených na třech základních službách, kterými jsou projektové řízení, cenové řízení, technický dozor a řízení dodavatelského systému. We secure complete engineering services for major Czech and international investors in the construction management fi eld. Our goal is to implement our expertise in fi nancial and price management in the management process to achieve optimal quality within the determined time and fi nancial limits. EDIFICE offers a complete package of project and construction project price management services based on three basic services, these being project management, price management, technical supervision and supply system management. Aktuálně je jedním z největších projektů, který řídí vaše společnost, bytový projekt Zlatice na úpatí vrchu Vítkov Kdy bude tento projekt dokončen a jaká je role EDI- FICE v tomto developmentu? Zlatice je asi jeden z nejviditelnějších projektů, které řídíme, přestože aktuálně nepatří mezi největší a pro naši společnost nevýznamnější projekt. Tím je v tuto chvíli asi projekt výstavby pětihvězdičkového hotelového rezortu na Maledivách pro společnost Gladonia, kde řídíme formou construction managementu dodávky v hodnotě přibližně 65 mil. USD. Nicméně Zlatice jako významný rezidenční developerský projekt o 72 bytových jednotkách je pro nás významný zejména tím, že je to první projekt, kde se nám podařilo aplikovat naši strategii rozšířeného pokrytí životního cyklu projektu. Na tomto projektu nyní zajišťujeme nejen kompletní služby projektového řízení a technického dozoru, ale i kompletní realitní služby prodeje bytových jednotek, jejich prezentace a zajišťování financování jak projektu, tak hypoték jednotlivých bytů. Zlatice je pro nás proto významným milníkem v expanzi po časové ose životního cyklu projektů a portfoliu služeb na projektech zajišťovaných. Jaká je podle Vás nyní situace na nemovitostním trhu? Odrazil se ode dna? Domnívám se, že se krize a její dopad přeceňují a mnoho lidí se na ni vymlouvá. Dle mého názoru nemovitostní trh nijak významně neporoste a jeho stávající situace je standardem, na jaký si budeme muset v budoucích letech zvyknout. Nezdravá konjunktura let 2005 až 2009 poškodila nemovitostní trh daleko více než stávající standardní stav na trhu. A to zejména tím, že významně zdražila v té době nedostatkové stavební práce a dala mnoha rádoby developerům pocit, že na nemovitosti se jednoduše vydělává prostě proto, že i špatné projekty se zhodnotily prostým růstem hodnoty na trhu. A tak i špatné projekty neschopných developerů nakonec vydělaly a tato situace přivedla na trh přebytek nabídky nekvalitních projektů, které nyní často banky drží v původních nesmyslných a nepřeceněných hodnotách v portfoliích. Na základě těchto nesmyslů se obávají do realitních projektů investovat, což zdražuje náklady financování a zvyšuje potřebu equity. Tedy trh vnímám jako zdravý a stabilizovaný. Kdo očekává růst trhu a čeká na něj, asi se nejbližších letech nedočká. Co je ovšem problém, je důvěra kupujících a nájemců a to zejména v segmentu rezidenčních nemovitostí, kde média, která pro své fungování potřebují vytvářet a podporovat teorie katastrof, neustále o stávajícím stavu informují jako o krizi a přesvědčují trh, že existují reálné důvody k obavám z investic do realit, a tím vytváří na trhu nejistotu a nedůvěru. Can you describe your path in this fi eld? What experience led you to found EDIFI- CE construction & construction? My path in the construction field began in a rather funny way, working on the construction of Microsoft owner Bill Gates mansion in Seattle, Washington. I was 18 when I ended up with the family of the mansion s contractor during an exchange trip at secondary school. I subsequently worked a number of months at the building site as his assistant. I began working seriously and systematically in the field at university when studying at the Czech Technical University, and during progressive internships abroad at the University of Washington and Kansas State University in the USA, and Horsens Polytechnic in Denmark. During my final years of study, I worked for about five years as project manager for Gleeds Czech Republic. When did you set up the company? I founded EDIFICE after I began to get the impression that the foreign investors market in the Czech Republic was starting to die down, with the Czech investors and partners market growing. At that time, Gleeds didn t want to focus on them. So I set up EDIFICE after leaving Gleeds in 2004, and after a number of years of hard work and huge adversity, my judgement was shown to be correct, and the company began to grow successfully with Czech investors, extending both its portfolio and number of managers. You work mainly for Czech companies and investors how would you characterise the main added value of EDIFICE services? Why do you think you are successful with these investors? We work mainly for Czech investors, Czech suppliers and Czech partners, although not exclusively so, since there are also foreign companies in our client portfolio, from consultancy company Ernst & Young (for whom we provide complete construction management services for their new offices), through clients from the fashion industry such as Louis Vuitton for whom we ve worked on two shops, up to logistics companies such as ProLogis, for whom we have implemented complete logistics hall construction management. Nonetheless, Czech investors are key clients for us, and it has been like that since the beginning, when our growth began particularly through intensive collaboration with Techo. We carried out a number of projects for Techo as project managers and construction managers. To put it simply: Techo s requirements, which I was unable to meet under my former employer, led me to found my own company. And the reason behind our success with investors? I honestly think it s the same as for other successful companies. There s nothing surprising in it: we provide services with high added value for fair prices, and our clients can attest to the fact that the prices of these services are markedly lower than the added value they bring. Furthermore, and unusually, we strive in particular to target clients with repeated business. We therefore have to be able to clearly prove the added value of our services so that our clients will use us again. Techo, for whom we have worked for over eight years in a very competitive supplier market, is a perfect example that our model works, and that clients appreciate added value for a fair price. There are now a few dozen specialists in your team; what is your goal and where is EDIFICE heading in future? I stand by the well-known theory that every company must try to grow; otherwise there s no point in developing any further. The aim of growth is behind all our considerations on where to go in future. But growth itself isn t about the number of managers 10 11

7 ROZHOVOR INTERVIEW AKTUÁLNĚ CURRENTLY and specialists we employ. They are tools for achieving growth. Growth depends especially on orders, clients and markets. And the ability to find new markets and opportunities for getting new orders. I think hidden new opportunities can be found in covering the longest possible period of the life cycle of a real estate project. This year and last year, we founded two subsidiaries, EDIFICE real estate & financing, and EDI- FICE facility management, which should help us extend the time period we are able to work on the project. The first company works in the sales field before the project begins through acquisitions and after completion through sales of the final product or sales of the whole product in accordance with the client s exit strategy. For the second company, this will be able to provide specialist services to operators to optimise operations and building operation costs until their removal and closure of the investment life cycle. However, I would like to stress that although employees are tools of the company allowing it to meet its growth targets, I consider my colleagues, in our field in particular, as our main asset and key to what our company is. I truly appreciate their qualities and professionalism. In general, I aim to surround myself with people who are better in their field and specialism that I am, and in this way they can move the company far beyond the borders to which I would be able to move it on my own. You ve also worked in the USA: what benefi ts did this overseas experience bring for work in the Czech Republic? If you mean my rather amusing experience with Bill Gates and his house, that can t really be classed as working in the USA. But yes, I studied there and also lived there for some time, and every experience abroad gives you distance from problems at home so you can deal with them from a perspective which people who don t know any other environment, do not have. This perspective has many times helped me in dealing with everyday problems and conceptual problems in a different and more successful way than the way it s done at home. complete development and project management over there too. It is, nonetheless, not an easy beginning. At the moment, the branch is in the difficult starting phase without any long-term projects. However, we believe the attractiveness of European markets is falling fast, and investors are beginning to express interest in the global diversification of their investment portfolio, and the United States is very attractive for conservative investors, plus the real estate market there, in particular residential property, is in the ideal phase of the economic cycle for investment. This year, further cyclical growth began, and investment in the market there is now very attractive. We therefore believe that we can attract some investors from the Czech Republic wishing to invest in the market over there with our references and credit from the Czech Republic. Cross your fingers for us, we re going to need it. If any of our readers want to invest in Florida, I m available for you with my team of quality local managers and developers. Currently, the Zlatice apartment project at the foot of Vítkov hill represents one of the largest projects run by your company. When will this project be completed, and what is EDIFICE s role in the development? Zlatice is probably one of the most visible projects we re managing, but it is not currently one of the largest and most important projects for our company. Right now, this is probably the construction of a five- -star hotel resort in the Maldives for Gladonia, in which we are responsible for supply construction management with a value of roughly 65m USD. Nevertheless, Zlatice, as a major residential development project with 72 apartment units is particularly important for us because it is the first project where we succeeded in applying our strategy of covering a wider part of the project life cycle. We now provide not just complete project management and technical inspection services for the project, but also complete apartment unit sales services and presentation, and we secure financing for both the project plus the mortgage for individual apartments. Zlatice is an important milestone for us in our expansion along the life cycle time line of projects and in the portfolio of services we provide for projects. How do you assess the current situation of the property market? Has it already hit the bottom? I think the crisis and its affects are overstated, with many people using it to make excuses. In my opinion, the property market is not going to grow significantly, and the current situation is the standard which we are going to have to get used to in future. We can demonstrate the added value of our services, The unhealthy boom of 2005 to 2009 did much more to damage the property market than the current standard market situation. In particular in that poor quality construction work became significantly more expensive, giving developers the feeling that they can easily make money in property because even poor projects made money simply through the growth in market values. In this way even inept developers made money in the end, and the situation led to a surplus of poor quality projects which now banks often keep in their original nonsensical and non-revalued values in their portfolios. This crazy situation has made people wary of investing in real estate projects, increasing financing costs and increasing equity requirements. So I consider the market now to be healthy and stabilised. Anyone expecting and waiting for market growth will probably not see it in the next few years. What is a problem, however, is the lack of confidence of buyers and tenants, in particularly in the residential property market, where the media, needing to create and nurture the idea of disaster to survive, continuously describes the current situation as a crisis, convincing the market that there are real reasons to fear real estate investment, and thus creating insecurity and scepticism in the market. O FLORENTINU FLORENTINUM Z OSTROVA FUSIVELAVARU FROM THE ISLAND OF FUSHIVELAVARU NAŠE SLUŽBY OUR SERVICES PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Nabízíme komplexní služby projektového řízení jak nájemcům, tak investorům nebo developerům. Naším cílem je zajištění profesionálního řízení vývoje stavebního projektu od investičního záměru přes projektovou přípravu po realizaci metodou identifikace a plnění krátkodobých srozumitelných cílů. Naší filozofií projektového řízení je zajištění informovanosti klienta, jež umožňuje činit kvalifikované rozhodnutí, na jejichž základě zajistíme kompletní provedení těchto rozhodnutí včetně zajištění zpětné vazby a poradenství k jednotlivým krokům klienta. CENOVÉ ŘÍZENÍ Dále nabízíme balík služeb cenového řízení od úvodní fáze investičního záměru po zaúčtování realizovaného díla včetně poradenství dodavatelského systému, smluvní koordinace a cenového vyjednávání. Naším cílem je implementovat expertízu v procesu finančního a cenového řízení do procesu řízení s dosažením optimální kvality ve stanoveném časovém horizontu a finančním rámci. Naše technika cenového řízení je specificky zaměřena na efektivní cenové plánování, kontrolu, monitoring a reportování na základě stanovených priorit. Aktuálně pracujeme již pro druhého nájemce, pro kterého jsme připravovali podklady pro výběr projektu a pomáhali při analýze vhodnosti. Jde o společnost RSJ algoritmic trading, která podepsala před několika týdny HOT na pronájem části kanceláří v budově. Prvnímu nájemci, pro kterého pracujeme na relokaci a který podepsal HOT již v lednu 2012, společnost Ernst & Young se podařilo na počátku května 2013 uzavřít AFLA a tudíž směřuje dál úspěšně k termínu stěhování do budovy. Currently we have been working for another tenant, for which we are preparing documents for project selection and assist in the analysis of suitability. This tenant is RSJ algorithmic trading, which signed a HOT a few weeks ago for the lease of a section of office space in the building. The first tenants, for whom we are working on relocation and who signed a HOT in January 2012, Ernst & Young, managed to enter into an AFLA in May 2013, and appear on course to move into the building on 1 January Pod naším vedením Techo úspěšně dokončilo a předalo pět vil a dokončilo vzorové vily všech typů v resortu. Celá akce směřuje k předání všech objektů nutných k zahájení testovacího provozu před Vánoci Under our management, Techo successfully completed and handed over five villas and completed show villas of all villa types in the resort. The whole project is on course for handover of all buildings necessary to launch test operations before Christmas PROJECT MANAGEMENT We offer complete project management services to tenants, plus investors and developers. Our goal is to secure the professional management of the construction project from the investment plan through project preparation to realisation of the method for identifying and meeting short- -term comprehensible goals. Our project management philosophy is to ensure the client is well-informed, allowing him to make informed decisions, on which basis we secure full execution of these decisions, including providing feedback and advice on specific steps made by the client. PRICE MANAGEMENT We also offer a package of price management services from the initial investment project phase to charging for the realised job including supply system advisory services, contractual co-ordination and price negotiations. Our goal is to implement our expertise in financial and price management into the management process to achieve optimum quality within the determined time and financial limits. Our price management technique is specifically focused on effective price planning, control, monitoring and reporting on the basis of the determined priorities. You still make many trips to the USA: can TECHNICKÝ DOZOR you tell us about your current overseas TECHNICAL SUPERVISION A ŘÍZENÍ SUBDODAVATELŮ activities? AND SUBCONTRACTOR MANAGEMENT Zahrnuje služby cenového řízení od úvodní fáze investičního záměru Yes, that s true; last year we founded our Includes price management services from the initial investment project po zaúčtování realizovaného díla včetně poradenství dodavatelského phases to charging for the realised job including supply system advisory first American branch in Sarasota, Florida systému, smluvní koordinace a cenového vyjednávání. Naším cílem je services, contractual co-ordination and price negotiations. Our goal is and we now offer services including targeted real estate investment opportunities, cesu řízení s dosažením optimální kvality ve stanoveném časovém ho- implementovat expertízu v procesu finančního a cenového řízení do pro- to implement our expertise in financial and price management into the management process to achieve optimum quality within the determined rizontu a finančním rámci. Naše technika cenového řízení je specificky time and financial limits. Our price management technique is specifically zaměřena na efektivní cenové plánování, kontrolu, monitoring a reportování na základě stanovených priorit. focused on effective price planning, control, monitoring and reporting 12 on the basis of the determined priorities. 13

8 PROJECT AND COST MANAGEMENT CONSULTANTS USA - FLORIDA - TAMPA BAY - SARASOTA V rámci portfolia služeb poskytovaných prostřednictvím dceřinné společnosti EDIFICE US, LLS respektive v některých případech poskytovaných v součinnosti s mateřskou firmou EDIFICE construction & consulting, s.r.o., nabízíme v USA ve státě Florida, konkrétně ve město Sarasota, následující služby: EDIFICE US, LLC 1517 State Street, Sarasota, Florida, > AKVIZIČNÍ SLUŽBY VYHLEDÁVÁNÍ VHODNÝCH NEMOVITOSTÍ > SLUŽBY DEVELOPERSKÉHO ŘÍZENÍ > SLUŽBY PROJEKTOVÉHO A CENOVÉHO ŘÍZENÍ > SLUŽBY ARCHITEKTA A CIVIL INŽENÝRA

9 KLÍČOVÍ LIDÉ EDIFICE PRO VÁS YOUR EDIFICE KEY PEOPLE JAN HORČIČKA Ředitel a jednatel společnosti Executive Director DAVID LAWN Finanční ředitel společnosti Financial Director TOMÁŠ FETTERS Ředitel oddělení cenového řízení Head of Price Management JIŘÍ KRÁL Ředitel oddělení projektového řízení Head of Project Management EDIFICE NEWS číslo I number: 01- léto 2013 I summer 2013 Vydává Published by EDIFICE construction & consulting, s.r.o.; Návršní 2030/8, Praha 4, Tel.: , Editor: Radek Váňa I Idealab Redakční spolupráce Editors: Lukáš Malý, Jan Škoda I EDIFICE construction & consulting Foto Photography: David Port, Jaroslav Moravec a archiv Grafika Graphics: Tereza Čermáková I Idealab Kontakt Contact: 2013 EDIFICE construction & consulting. Všechna práva vyhrazena. / All rights reserved. Navštivte ce.cz, kde najdete náš newsletter volně ke stažení. Visit ce.cz, where you will fi nd our newsletter available to download. 16

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street 03 OBSAH CONTENT 04 HISTORIE RUSTONKY HISTORY OF RUSTONKA 07 O PROJEKTU ABOUT THE PROJECT 08 LOKALITA LOCALITY 09 SPÁDOVÁ OBLAST Catchment Area 10 SITUACE LAYOUT 11 TABULKA PLOCH TABLE OF AREAS 12 2. PODZEMNÍ

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

BRIGHT ELEMENT SMART DATA MATERIÁLY PRO UČITELE

BRIGHT ELEMENT SMART DATA MATERIÁLY PRO UČITELE BRIGHT ELEMENT SMART DATA MATERIÁLY PRO UČITELE Hi guys! My name is Ondra Novák and I am the managing director of Bright Element fresh, full of energy and we do believe that very successful in future project

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele TopEmployers.cz Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele Každý z nás ví, že na pohovoru je důležité zaujmout a co nejlépe se představit. Ne každý už ví, jakým způsobem toho

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více