NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o."

Transkript

1 NEWS 1. léto / summer 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

2 ÚVODEM INTRODUCTION Vážení přátelé a obchodní partneři, Dear friends and business partners PREZENTAČNÍ PAVILON REZIDENČNÍHO PROJEKTU ZLATICE vznikl během jednoho měsíce na rušné Koněvově třídě v Praze 3. PRESENTATION PAVILION OF RESIDENTIAL PROJECT ZLATICE was made during a month on a Koněvova street in Prague 3. dostává se vám do ruky první číslo našeho firemního newsletteru, který jsme se rozhodli vydávat proto, abychom vás průběžně informovali o zajímavostech z projektů vedených naší společností, představovali novinky v portfoliu našich služeb, informovali o nových členech našeho týmu a partnerech, s nimiž spolupracujeme. A samozřejmě se chceme pochlubit našimi úspěchy i analyzovat naše neúspěchy. Na stránkách našeho newsletteru také dáme prostor našim klientům. Věříme, že tento čtvrtletník se pro vás do budoucna stane vítaným zdrojem informací a poučení z našeho oboru a poskytne vám zajímavé názory a pohledy respektovaných odborníků ze všech oblastí realitního developmentu, kteří se potkávají na projektech EDIFICE. Budeme se snažit v tomto periodiku pravidelně dávat prostor vyváženou měrou architektům, investorům, bankéřům, uživatelům budov, dodavatelům a výrobcům nábytku a provozovatelům budov k vyjádření názorů jak na realizované projekty, tak na projekty v přípravě, stejně jako své odborné vize do budoucna. Věříme, že vám náš newsletter přinese zábavu i poučení a budeme pevně věřit, že rozšíří váš úhel pohledu na realitní development jako takový, ať jste laikem nebo odborníkem v jakékoliv části týmů realizujících, obchodujících, investujících nebo provozujících realitní projekty. Jan Horčička, jednatel a ředitel You are holding in your hands the first edition of our company newsletter, which we have decided to publish so that we can regularly inform you of topics of interest in projects led by our companies, introduce you to new items in our portfolio of services, and inform you of new team members and partners with whom we work. And, of course, we want to boast of our successes and analyse where we have not had success. We also give space to our clients within our newsletter. We believe that in future this quarterly magazine will be a welcome source of information and enlightenment in our field, providing you with interesting opinions and viewpoints from the respected specialists in all fields of real estate development who come together in EDIFICE projects. We ll be aiming to regularly give space to a balanced mix of architects, investors, bankers, building users, suppliers and manufacturers of furniture, and building operators to express their opinions on projects which have been implemented, as well as projects in the planning phase, plus their professional vision for the future. We trust that our newsletter will both entertain you and teach you something, and we firmly believe that it will extend your views on real estate development whether you re coming from a layman s or specialist s angle in any part of the teams implementing, selling, investing or operating real estate projects. Jan Horčička, Executive Director 2 3

3 AKTUÁLNĚ CURRENT PROJECT AKTUÁLNĚ CURRENT PROJECT OBCHODNÍ CENTRUM PIVOVAR V DĚČÍNĚ PIVOVAR SHOPPING CENTRE IN DĚČÍN Stavba obchodního centra v Děčíně pod naším vedením pokračuje dle harmonogramu dál a termín otevření na Velikonoce 2015 se zdá být stále reálnější. Centrum je již pronajaté z 65% a další nájemní jednotky se rychle daří zaplňovat novými nájemci. Rekonstrukce stávajících objektů bývalého pivovaru a přístavba objektu bezprostředně navazujícího na původní pivovarské budovy bude sloužit jako multifunkční objekt nabízející zejména obchodní plochy s částí ploch veřejných služeb. Na okolních plochách a střeše nově budované přístavby jsou navrženy parkovací plochy. Developerem projektu je společnost SETTIMO Development a.s. (www.settimo.cz), která stojí například za úspěšným projektem parkovacího domu s komerčními prostory Parking Rychtářka v Plzni. Generálním architektem a autorem projektu je ateliér Studio acht spol. s.r.o., realizační dokumentaci ve spolupráci s autorem připravuje společnost Helika, a.s.. Naše práce na tomto projektu EDIFICE na projektu zajišťuje komplexní služby projektového řízení, cenového řízení a technického dozoru, ve fázi předrealizační a realizační. Společně s tím jsme zajišťovali komplexní prvotní finančně-ekonomické posouzení a výchozí nastavení finančního modelu projektu, výběr a řízení bankovního poradce a celkové koncepční nastavení procesů a vztahů v rámci projektové struktury dodavatelů jednotlivých služeb pro developerské řízení projektu. Více také na Construction of this shopping centre in Děčín under our management is continuing according to the timetable, and the planned opening of Easter 2015 is becoming ever more likely. The centre is already 65% leased out, and other rental units are finding their new tenants quickly. The renovation of the former brewery buildings and construction of a building directly linked to the original brewery buildings will result in a multifunctional building offering sales space with areas for public services. Parking spaces are located around and on the roof of the newly built extension. The project developer is SETTIMO Development a.s. (www.settimo.cz), which is behind, e.g. the successful Rychtářka multi-storey car park with commercial units in Pilsen. General architect and project author is Studio acht spol. s.r.o., with project documents prepared by Helika, a.s. in collaboration with the author. Our work on the project EDIFICE secures complete project management, price management and technical inspection services for the project in the pre-implementation and implementation phases. In addition, we secured a comprehensive primary financial and economic assessment and set up the default project financial model, selection and management of a bank advisor, and overall conceptual set up for processes and relationships within the project structure for suppliers of different services for project development management. More at CENTRUM PIVOVAR DĚČÍN V KOSTCE Zastavěná plocha: m 2 Užitná plocha: m 2 Obestavěný prostor: m 3 Zahájení projektu: 2Q/2012 Plánované dokončení: 2Q/2014 Náklady výstavby: 450 mil. Kč CENTRUM PIVOVAR DĚČÍN IN A NUTSHELL Built area: m 2 Usable floor area: m 2 Enclosed volume: m 3 Project began: 2Q/2012 Planned completion: 2Q/2014 Construction costs: 450 mil. Kč 4 5

4 AKTUÁLNĚ CURRENTLY VOJTĚCH RYVOLA ROZHOVOR SE SPOLUMAJITELEM SPOLEČNOSTI Centrum Pivovar, a.s INTERVIEW WITH CO-OWNER Centrum Pivovar, a.s. KONZULTANTI PRO MANAGEMENT A CENOVÉ ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ KONZULTANTI PRO OPTIMALIZACI PROVOZU BUDOV EDIFICE real estate & financing KONZULTANTI PRO OBLAST NEMOVITOSTÍ A JEJICH FINANCOVÁNÍ Jste investorem projektu Centrum Pivovar Děčín: proč jste si do svého portfolia vybrali právě tento mimopražský projekt? Když jsem v roce 2007 prodal svou firmu NAŠE SLUŽBY OUR SERVICES zabývající se facility managementem mimo jiné nejvýznamnějších obchodních center v České a Slovenské republice, rozhodl jsem se zúročit své zkušenosti z tohoto segmentu tím, že postavím vlastní obchodní a společenské centrum. A protože je lepší být první v Neapoli než druhý v Římě, hledal jsem příležitost mimo Prahu. Našel jsem ji v Děčíně, který byl v České republice jedním z posledních měst s obyvatelstvem nad 50 tisíc a neměl obchodní centrum. Měl jsem několik možností pro svůj záměr, ale nakonec jsem si vybral pivovar z 19. století, který jsem vnímal jako obrovskou výzvu nejen pro mne, ale pro celý můj tým. Bude váš fond v investicích do retailu dále pokračovat? Rádi bychom pokračovali. V současné době se rozhlížíme po nových příležitostech, nějaké posuzujeme. Trh je už však dost saturovaný a zatím se nám nedaří najít nic, co by stálo za to. Můžete přiblížit i další projekty, do kterých investujete? Poslední dobou je náš záběr poněkud širší. Investujeme do zemědělských pozemků, do stavebních pozemků určených k výstavbě rodinných domků, do bytových domů k rekonstrukci, ale také do Hopsária, což je náš projekt zábavy pro děti a jejich rodiče, který jsme otevřeli v loňském roce v Českých Budějovicích. V minulých dnech jsme otevřeli další Hopsárium na Lipně. Rádi bychom také rozvíjeli naše investice do PPP projektů a využili tak našeho know how z realizace Parkovacího domu Rychtářka v Plzni. A v neposlední řadě, jak už jsem zmínil, rádi bychom získali další retailový projekt. You are an investor for the Centrum Pivovar Děčín project: why did you choose this project from outside Prague for your portfolio? In 2007, when I sold my company which provided facility management services for major shopping centres in the Czech Republic and Slovakia amongst other ventures, I decided to use my experience in this segment by building my own shopping and social centre. And because it s better to be the first in Naples than the second in Rome, I looked for an opportunity outside Prague. I found it in Děčín, which was one of the last towns in the Czech Republic with a population of over 50 thousand without a shopping centre. I had a number of options for my plan, but in the end I chose a brewery from the 19th century which I considered a huge challenge not just for me, but for my whole team. Will your fund be investing further in retail? We d like to do so. We re currently looking for new opportunities, and some we are assessing. But the market is fairly saturated, and we haven t yet found anything which we would consider worth investing in. Can you tell us about some other projects you are investing in? Our range recently has been rather broad. We re investing in agricultural land, building plots for house construction, apartments for renovation, and also in Hopsárium, which is a fun park for children and their family which we opened last year in České Budějovice. A few days ago, we opened another Hopsárium in Lipno. We d also like to further develop our investments in PPP projects and use our know-how from the construction of the Rychtářka multi-storey car park in Pilsen. And last but not least, as I ve already mentioned, we d like to acquire a new retail project. 6 7

5 ROZHOVOR INTERVIEW JAN HORČIČKA JEDNATEL A ŘEDITEL EDIFICE construction & consulting EXECUTIVE DIRECTOR of EDIFICE construction & consulting Popište prosím vaši cestu v oboru? Po jakých zkušenostech jste zakládal EDIFICE construction & consulting? Moje cesta ve stavebním oboru začala velmi úsměvně, a to prací na stavbě sídla vlastníka Microsoftu Billa Gatese v Seattlu ve státě Washington. To bylo v mých 18 letech, kdy jsem se při výměnném pobytu na střední škole dostal do rodiny šéfa dodavatele domu. Následně jsem pracoval několik měsíců na této stavbě jako jeho asistent. Seriózně a systematicky jsem se oboru začal věnovat až na vysoké škole v průběhu studia ČVUT a během průběžných stáží v zahraničí na University of Washington, Kansas State University v USA a Polytechnice of Horsens v Dánsku. V průběhu posledních let studia jsem pak pracoval asi pět let jako projekt manažer společnosti Gleeds Česká republika. Kdy jste zakládal fi rmu? Edifici jsem založil poté, co jsem začal mít pocit, že trh zahraničních investorů v České republice se začíná utlumovat a naopak roste trh českých investorů a partnerů. Na ty Gleeds v té době nechtěl cílit. Edifici jsem tedy založil po odchodu z Gleedsu v roce 2004 a po několika letech tvrdé práce a velkého strádání se můj odhad ukázal jako správný a firma začala právě na českých investorech úspěšně růst a rozšiřovat jednak portfolio a také počet manažerů. Pracujete hlavně pro české společnosti a investory jak byste charakterizoval hlavní přidanou hodnotou služeb EDIFI- CE? Proč se domníváte, že máte u těchto investorů úspěch? Pracujeme zejména pro české investory, české dodavatele a české partnery. I když ne výhradně, protože se v našem portfoliu klientů objevují i zahraniční, například konzultační společností Ernst & Young počínaje (pro ty zajišťujeme kompletní služby vedení výstavby jejich nových kanceláří), přes klienty z řad módního průmyslu jako je Louis Vuitton - pro ty jsme realizovali dva obchody. Až po logistické společnosti jako je ProLogis, pro něž jsme realizovali kompletní řízení výstavby logistické haly. Přesto je pro nás klientela z řad českých investorů klíčová a bylo tomu tak od počátku, kdy na počátku našeho růstu byla zejména velmi intenzivní spolupráce se společností Techo. Pro tu jsme realizovali řadu projektů v roli projektových manažerů a construction manažerů. Když to zjednoduším: ve své podstatě mne potřeby společnosti Techo, které jsem nebyl schopen naplnit u předchozího zaměstnavatele, vedly k založení vlastní společnosti. A důvod, proč máme u investorů úspěch? Upřímně myslím, že je to jako u všech ostatních úspěšných společností. Není na tom nic tak převratného: poskytujeme služby s vysokou přidanou hodnotu za přiměřené ceny, u nichž si klient ověří, že cena těchto služeb je významně nižší než přidaná hodnota, kterou přinášíme. Navíc se snažíme v tomto oboru velmi netradičně cílit zejména na klienty s repetitivním businessem. Tudíž musíme být schopni přidanou hodnotu našich služeb i jednoznačně doložit, aby nás klient znovu využil. Příklad Techa, pro které pracujeme již přes osm let, navíc na velmi konkurenčním trhu dodavatelů, je zářným příkladem toho, že náš model funguje a že klient dokáže přidanou hodnotu za přiměřenou cenu ocenit. Nyní ve vašem týmu působí několik desítek specialistů, co je Vaší metou a kam bude EDIFICE dále směřovat? Zastávám asi obecně rozšířenou teorii, že každá firma musí mít snahu růst, jinak ji nemá cenu dál rozvíjet. Cíle růstu jsou základem všech našich úvah o dalším směřování. Růst samotný není ovšem o počtu manažerů a specialistů, které zaměstnáváme. Ti jsou nástroj, jak růstu dosahovat. Růst je pak závislý zejména na zakázkách, klientech a trzích. A schopnosti nalézat nové trhy a možnosti získávání nových zakázek. Domnívám se, že hledání nových možností Jsme schopni přidanou hodnotu našich služeb jednoznačně doložit, se skrývá zejména v obsáhnutí co nejdelšího období z životního cyklu realitního projektu. V tomto a minulém roce jsme založili dvě dceřinné společnosti EDIFICE real estate & financing a EDIFICE facility management, které by měly přispět právě k prodloužení časového období, ve kterém jsme schopni projekt pokrývat. U prvně jmenované společnosti v oblasti obchodní před zahájením projektu akviziční činností a po jeho dokončení činností prodejů finálních produktů nebo prodejů celého projektu v souladu s exitovou strategií klienta. U společnosti druhé potom schopností poskytnout odborné služby provozovatelům při 9

6 ROZHOVOR INTERVIEW ROZHOVOR INTERVIEW optimalizacích provozu a nákladů provozu objektu až do jeho odstranění a uzavření životního cyklu investice. Chtěl bych ale zdůraznit, že přestože kolegové jsou nástroj firmy umožňující naplňovat růstové cíle, považuji zejména v našem oboru své kolegy za to hlavní a klíčové, co naše společnost má. Velmi si vážím jejich kvalit a profesionality. Snažím se obecně obklopit lidmi, kteří jsou vždy ve svém oboru a specializaci lepší než já, a tím posouvají možnosti společnosti daleko za hranice, ke kterým bych jí byl schopen posunout já sám osobně. Působil jste také v USA: v čem byla tato zámořská zkušenost přínosná pro práci v České republice? Pokud se bavíme o mé spíš úsměvné historii s Billem Gatesem a jeho domem, tak to se nedá považovat za působení v USA. Ano, studoval jsem tam a nějakou dobu tudíž žil a každá zkušenost v zahraničí vám přináší hlavně a především odstup od problémů doma a schopnost je řešit s nadhledem, který lidem, kteří jiné prostředí neznají, chybí. Mnohokrát mi právě tento nadhled pomohl v řešení denních i koncepčních problémů odlišně a úspěšněji než, se to dělá u nás. Do USA se stále vracíte: můžete přiblížit Vaše aktuální aktivity v zámoří? Ano, to je pravda, loni jsme v Sarasotě na Floridě založili naší první americkou pobočku a nově nabízíme služby cíleného vyhledávání realitních investičních příležitostí, kompletního developementu a projektového managementu i tam. Není to nicméně vůbec jednoduchý začátek. Zatím je pobočka ve velmi obtížné fázi rozjezdu bez dlouhodobých projektů. Každopádně cítíme, že atraktivita evropských trhů rychle klesá a investory začíná zajímat globální diverzifikace investičního portfolia a právě Spojené státy jsou pro konzervativní segment investorů velmi atraktivní a navíc realitní trh zejména rezidenčních nemovitostí se nachází v naprosto optimální fázi ekonomického cyklu pro investice. Letos odstartoval další z cyklických růstů a investice na tomto trhu jsou nyní velmi zajímavé. Proto věříme, že přilákáme některé investory z České republiky s chutí investovat na tamějším trhu svými referencemi a kreditem z České republiky. Držte nám palce, budeme to potřebovat. Kdyby kdokoliv ze čtenářů chtěl na Floridě investovat, jsem mu k dispozici s týmem kvalitních místních manažerů a developerů. Pro významné české i zahraniční investory zajišťujeme komplexní inženýrské služby v oblasti managementu staveb. Naším cílem je implementovat naší expertízu v procesu fi nančního a cenového řízení do procesu řízení s dosažením optimální kvality ve stanoveném časovém horizontu a fi nančním rámci. Společnost EDIFICE nabízí komplexní balík služeb projektového a cenového řízení stavebních projektů postavených na třech základních službách, kterými jsou projektové řízení, cenové řízení, technický dozor a řízení dodavatelského systému. We secure complete engineering services for major Czech and international investors in the construction management fi eld. Our goal is to implement our expertise in fi nancial and price management in the management process to achieve optimal quality within the determined time and fi nancial limits. EDIFICE offers a complete package of project and construction project price management services based on three basic services, these being project management, price management, technical supervision and supply system management. Aktuálně je jedním z největších projektů, který řídí vaše společnost, bytový projekt Zlatice na úpatí vrchu Vítkov Kdy bude tento projekt dokončen a jaká je role EDI- FICE v tomto developmentu? Zlatice je asi jeden z nejviditelnějších projektů, které řídíme, přestože aktuálně nepatří mezi největší a pro naši společnost nevýznamnější projekt. Tím je v tuto chvíli asi projekt výstavby pětihvězdičkového hotelového rezortu na Maledivách pro společnost Gladonia, kde řídíme formou construction managementu dodávky v hodnotě přibližně 65 mil. USD. Nicméně Zlatice jako významný rezidenční developerský projekt o 72 bytových jednotkách je pro nás významný zejména tím, že je to první projekt, kde se nám podařilo aplikovat naši strategii rozšířeného pokrytí životního cyklu projektu. Na tomto projektu nyní zajišťujeme nejen kompletní služby projektového řízení a technického dozoru, ale i kompletní realitní služby prodeje bytových jednotek, jejich prezentace a zajišťování financování jak projektu, tak hypoték jednotlivých bytů. Zlatice je pro nás proto významným milníkem v expanzi po časové ose životního cyklu projektů a portfoliu služeb na projektech zajišťovaných. Jaká je podle Vás nyní situace na nemovitostním trhu? Odrazil se ode dna? Domnívám se, že se krize a její dopad přeceňují a mnoho lidí se na ni vymlouvá. Dle mého názoru nemovitostní trh nijak významně neporoste a jeho stávající situace je standardem, na jaký si budeme muset v budoucích letech zvyknout. Nezdravá konjunktura let 2005 až 2009 poškodila nemovitostní trh daleko více než stávající standardní stav na trhu. A to zejména tím, že významně zdražila v té době nedostatkové stavební práce a dala mnoha rádoby developerům pocit, že na nemovitosti se jednoduše vydělává prostě proto, že i špatné projekty se zhodnotily prostým růstem hodnoty na trhu. A tak i špatné projekty neschopných developerů nakonec vydělaly a tato situace přivedla na trh přebytek nabídky nekvalitních projektů, které nyní často banky drží v původních nesmyslných a nepřeceněných hodnotách v portfoliích. Na základě těchto nesmyslů se obávají do realitních projektů investovat, což zdražuje náklady financování a zvyšuje potřebu equity. Tedy trh vnímám jako zdravý a stabilizovaný. Kdo očekává růst trhu a čeká na něj, asi se nejbližších letech nedočká. Co je ovšem problém, je důvěra kupujících a nájemců a to zejména v segmentu rezidenčních nemovitostí, kde média, která pro své fungování potřebují vytvářet a podporovat teorie katastrof, neustále o stávajícím stavu informují jako o krizi a přesvědčují trh, že existují reálné důvody k obavám z investic do realit, a tím vytváří na trhu nejistotu a nedůvěru. Can you describe your path in this fi eld? What experience led you to found EDIFI- CE construction & construction? My path in the construction field began in a rather funny way, working on the construction of Microsoft owner Bill Gates mansion in Seattle, Washington. I was 18 when I ended up with the family of the mansion s contractor during an exchange trip at secondary school. I subsequently worked a number of months at the building site as his assistant. I began working seriously and systematically in the field at university when studying at the Czech Technical University, and during progressive internships abroad at the University of Washington and Kansas State University in the USA, and Horsens Polytechnic in Denmark. During my final years of study, I worked for about five years as project manager for Gleeds Czech Republic. When did you set up the company? I founded EDIFICE after I began to get the impression that the foreign investors market in the Czech Republic was starting to die down, with the Czech investors and partners market growing. At that time, Gleeds didn t want to focus on them. So I set up EDIFICE after leaving Gleeds in 2004, and after a number of years of hard work and huge adversity, my judgement was shown to be correct, and the company began to grow successfully with Czech investors, extending both its portfolio and number of managers. You work mainly for Czech companies and investors how would you characterise the main added value of EDIFICE services? Why do you think you are successful with these investors? We work mainly for Czech investors, Czech suppliers and Czech partners, although not exclusively so, since there are also foreign companies in our client portfolio, from consultancy company Ernst & Young (for whom we provide complete construction management services for their new offices), through clients from the fashion industry such as Louis Vuitton for whom we ve worked on two shops, up to logistics companies such as ProLogis, for whom we have implemented complete logistics hall construction management. Nonetheless, Czech investors are key clients for us, and it has been like that since the beginning, when our growth began particularly through intensive collaboration with Techo. We carried out a number of projects for Techo as project managers and construction managers. To put it simply: Techo s requirements, which I was unable to meet under my former employer, led me to found my own company. And the reason behind our success with investors? I honestly think it s the same as for other successful companies. There s nothing surprising in it: we provide services with high added value for fair prices, and our clients can attest to the fact that the prices of these services are markedly lower than the added value they bring. Furthermore, and unusually, we strive in particular to target clients with repeated business. We therefore have to be able to clearly prove the added value of our services so that our clients will use us again. Techo, for whom we have worked for over eight years in a very competitive supplier market, is a perfect example that our model works, and that clients appreciate added value for a fair price. There are now a few dozen specialists in your team; what is your goal and where is EDIFICE heading in future? I stand by the well-known theory that every company must try to grow; otherwise there s no point in developing any further. The aim of growth is behind all our considerations on where to go in future. But growth itself isn t about the number of managers 10 11

7 ROZHOVOR INTERVIEW AKTUÁLNĚ CURRENTLY and specialists we employ. They are tools for achieving growth. Growth depends especially on orders, clients and markets. And the ability to find new markets and opportunities for getting new orders. I think hidden new opportunities can be found in covering the longest possible period of the life cycle of a real estate project. This year and last year, we founded two subsidiaries, EDIFICE real estate & financing, and EDI- FICE facility management, which should help us extend the time period we are able to work on the project. The first company works in the sales field before the project begins through acquisitions and after completion through sales of the final product or sales of the whole product in accordance with the client s exit strategy. For the second company, this will be able to provide specialist services to operators to optimise operations and building operation costs until their removal and closure of the investment life cycle. However, I would like to stress that although employees are tools of the company allowing it to meet its growth targets, I consider my colleagues, in our field in particular, as our main asset and key to what our company is. I truly appreciate their qualities and professionalism. In general, I aim to surround myself with people who are better in their field and specialism that I am, and in this way they can move the company far beyond the borders to which I would be able to move it on my own. You ve also worked in the USA: what benefi ts did this overseas experience bring for work in the Czech Republic? If you mean my rather amusing experience with Bill Gates and his house, that can t really be classed as working in the USA. But yes, I studied there and also lived there for some time, and every experience abroad gives you distance from problems at home so you can deal with them from a perspective which people who don t know any other environment, do not have. This perspective has many times helped me in dealing with everyday problems and conceptual problems in a different and more successful way than the way it s done at home. complete development and project management over there too. It is, nonetheless, not an easy beginning. At the moment, the branch is in the difficult starting phase without any long-term projects. However, we believe the attractiveness of European markets is falling fast, and investors are beginning to express interest in the global diversification of their investment portfolio, and the United States is very attractive for conservative investors, plus the real estate market there, in particular residential property, is in the ideal phase of the economic cycle for investment. This year, further cyclical growth began, and investment in the market there is now very attractive. We therefore believe that we can attract some investors from the Czech Republic wishing to invest in the market over there with our references and credit from the Czech Republic. Cross your fingers for us, we re going to need it. If any of our readers want to invest in Florida, I m available for you with my team of quality local managers and developers. Currently, the Zlatice apartment project at the foot of Vítkov hill represents one of the largest projects run by your company. When will this project be completed, and what is EDIFICE s role in the development? Zlatice is probably one of the most visible projects we re managing, but it is not currently one of the largest and most important projects for our company. Right now, this is probably the construction of a five- -star hotel resort in the Maldives for Gladonia, in which we are responsible for supply construction management with a value of roughly 65m USD. Nevertheless, Zlatice, as a major residential development project with 72 apartment units is particularly important for us because it is the first project where we succeeded in applying our strategy of covering a wider part of the project life cycle. We now provide not just complete project management and technical inspection services for the project, but also complete apartment unit sales services and presentation, and we secure financing for both the project plus the mortgage for individual apartments. Zlatice is an important milestone for us in our expansion along the life cycle time line of projects and in the portfolio of services we provide for projects. How do you assess the current situation of the property market? Has it already hit the bottom? I think the crisis and its affects are overstated, with many people using it to make excuses. In my opinion, the property market is not going to grow significantly, and the current situation is the standard which we are going to have to get used to in future. We can demonstrate the added value of our services, The unhealthy boom of 2005 to 2009 did much more to damage the property market than the current standard market situation. In particular in that poor quality construction work became significantly more expensive, giving developers the feeling that they can easily make money in property because even poor projects made money simply through the growth in market values. In this way even inept developers made money in the end, and the situation led to a surplus of poor quality projects which now banks often keep in their original nonsensical and non-revalued values in their portfolios. This crazy situation has made people wary of investing in real estate projects, increasing financing costs and increasing equity requirements. So I consider the market now to be healthy and stabilised. Anyone expecting and waiting for market growth will probably not see it in the next few years. What is a problem, however, is the lack of confidence of buyers and tenants, in particularly in the residential property market, where the media, needing to create and nurture the idea of disaster to survive, continuously describes the current situation as a crisis, convincing the market that there are real reasons to fear real estate investment, and thus creating insecurity and scepticism in the market. O FLORENTINU FLORENTINUM Z OSTROVA FUSIVELAVARU FROM THE ISLAND OF FUSHIVELAVARU NAŠE SLUŽBY OUR SERVICES PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Nabízíme komplexní služby projektového řízení jak nájemcům, tak investorům nebo developerům. Naším cílem je zajištění profesionálního řízení vývoje stavebního projektu od investičního záměru přes projektovou přípravu po realizaci metodou identifikace a plnění krátkodobých srozumitelných cílů. Naší filozofií projektového řízení je zajištění informovanosti klienta, jež umožňuje činit kvalifikované rozhodnutí, na jejichž základě zajistíme kompletní provedení těchto rozhodnutí včetně zajištění zpětné vazby a poradenství k jednotlivým krokům klienta. CENOVÉ ŘÍZENÍ Dále nabízíme balík služeb cenového řízení od úvodní fáze investičního záměru po zaúčtování realizovaného díla včetně poradenství dodavatelského systému, smluvní koordinace a cenového vyjednávání. Naším cílem je implementovat expertízu v procesu finančního a cenového řízení do procesu řízení s dosažením optimální kvality ve stanoveném časovém horizontu a finančním rámci. Naše technika cenového řízení je specificky zaměřena na efektivní cenové plánování, kontrolu, monitoring a reportování na základě stanovených priorit. Aktuálně pracujeme již pro druhého nájemce, pro kterého jsme připravovali podklady pro výběr projektu a pomáhali při analýze vhodnosti. Jde o společnost RSJ algoritmic trading, která podepsala před několika týdny HOT na pronájem části kanceláří v budově. Prvnímu nájemci, pro kterého pracujeme na relokaci a který podepsal HOT již v lednu 2012, společnost Ernst & Young se podařilo na počátku května 2013 uzavřít AFLA a tudíž směřuje dál úspěšně k termínu stěhování do budovy. Currently we have been working for another tenant, for which we are preparing documents for project selection and assist in the analysis of suitability. This tenant is RSJ algorithmic trading, which signed a HOT a few weeks ago for the lease of a section of office space in the building. The first tenants, for whom we are working on relocation and who signed a HOT in January 2012, Ernst & Young, managed to enter into an AFLA in May 2013, and appear on course to move into the building on 1 January Pod naším vedením Techo úspěšně dokončilo a předalo pět vil a dokončilo vzorové vily všech typů v resortu. Celá akce směřuje k předání všech objektů nutných k zahájení testovacího provozu před Vánoci Under our management, Techo successfully completed and handed over five villas and completed show villas of all villa types in the resort. The whole project is on course for handover of all buildings necessary to launch test operations before Christmas PROJECT MANAGEMENT We offer complete project management services to tenants, plus investors and developers. Our goal is to secure the professional management of the construction project from the investment plan through project preparation to realisation of the method for identifying and meeting short- -term comprehensible goals. Our project management philosophy is to ensure the client is well-informed, allowing him to make informed decisions, on which basis we secure full execution of these decisions, including providing feedback and advice on specific steps made by the client. PRICE MANAGEMENT We also offer a package of price management services from the initial investment project phase to charging for the realised job including supply system advisory services, contractual co-ordination and price negotiations. Our goal is to implement our expertise in financial and price management into the management process to achieve optimum quality within the determined time and financial limits. Our price management technique is specifically focused on effective price planning, control, monitoring and reporting on the basis of the determined priorities. You still make many trips to the USA: can TECHNICKÝ DOZOR you tell us about your current overseas TECHNICAL SUPERVISION A ŘÍZENÍ SUBDODAVATELŮ activities? AND SUBCONTRACTOR MANAGEMENT Zahrnuje služby cenového řízení od úvodní fáze investičního záměru Yes, that s true; last year we founded our Includes price management services from the initial investment project po zaúčtování realizovaného díla včetně poradenství dodavatelského phases to charging for the realised job including supply system advisory first American branch in Sarasota, Florida systému, smluvní koordinace a cenového vyjednávání. Naším cílem je services, contractual co-ordination and price negotiations. Our goal is and we now offer services including targeted real estate investment opportunities, cesu řízení s dosažením optimální kvality ve stanoveném časovém ho- implementovat expertízu v procesu finančního a cenového řízení do pro- to implement our expertise in financial and price management into the management process to achieve optimum quality within the determined rizontu a finančním rámci. Naše technika cenového řízení je specificky time and financial limits. Our price management technique is specifically zaměřena na efektivní cenové plánování, kontrolu, monitoring a reportování na základě stanovených priorit. focused on effective price planning, control, monitoring and reporting 12 on the basis of the determined priorities. 13

8 PROJECT AND COST MANAGEMENT CONSULTANTS USA - FLORIDA - TAMPA BAY - SARASOTA V rámci portfolia služeb poskytovaných prostřednictvím dceřinné společnosti EDIFICE US, LLS respektive v některých případech poskytovaných v součinnosti s mateřskou firmou EDIFICE construction & consulting, s.r.o., nabízíme v USA ve státě Florida, konkrétně ve město Sarasota, následující služby: EDIFICE US, LLC 1517 State Street, Sarasota, Florida, > AKVIZIČNÍ SLUŽBY VYHLEDÁVÁNÍ VHODNÝCH NEMOVITOSTÍ > SLUŽBY DEVELOPERSKÉHO ŘÍZENÍ > SLUŽBY PROJEKTOVÉHO A CENOVÉHO ŘÍZENÍ > SLUŽBY ARCHITEKTA A CIVIL INŽENÝRA

9 KLÍČOVÍ LIDÉ EDIFICE PRO VÁS YOUR EDIFICE KEY PEOPLE JAN HORČIČKA Ředitel a jednatel společnosti Executive Director DAVID LAWN Finanční ředitel společnosti Financial Director TOMÁŠ FETTERS Ředitel oddělení cenového řízení Head of Price Management JIŘÍ KRÁL Ředitel oddělení projektového řízení Head of Project Management EDIFICE NEWS číslo I number: 01- léto 2013 I summer 2013 Vydává Published by EDIFICE construction & consulting, s.r.o.; Návršní 2030/8, Praha 4, Tel.: , Editor: Radek Váňa I Idealab Redakční spolupráce Editors: Lukáš Malý, Jan Škoda I EDIFICE construction & consulting Foto Photography: David Port, Jaroslav Moravec a archiv Grafika Graphics: Tereza Čermáková I Idealab Kontakt Contact: 2013 EDIFICE construction & consulting. Všechna práva vyhrazena. / All rights reserved. Navštivte ce.cz, kde najdete náš newsletter volně ke stažení. Visit ce.cz, where you will fi nd our newsletter available to download. 16

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS. Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group. Yes, we can

MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS. Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group. Yes, we can MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group Block 1 1. Who am I and what are the 1-3 critical events in my life that have made me the person I

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Život v zahraničí Studium

Život v zahraničí Studium - Univerzita Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole. Uvést, že se chcete zapsat Rád/a bych se zapsal/a na. Uvést, že se chcete přihlásit na předmět bakalářské studium postgraduální studium doktorské studium

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Happy New Year, song Pořadové číslo: II_2-01_39 Předmět: Anglický jazyk Třída: 8. A Téma hodiny: Vánoce a Nový rok. Vyučující: Ing. Olga Matoušková

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-07 Z á k l a d o v ý t e x t : Margaret: Hi Eric. Eric: Oh, hi Margaret. How are you doing? Margaret:

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Education Marital Status

Education Marital Status Education Marital Status 0 6 elementary school qualification high school missing information special single married divorced girlfriend Contact during the last imprisonment Last unemployed worker mason

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

kupi.cz Michal Mikuš

kupi.cz Michal Mikuš kupi.cz Michal Mikuš redisgn website kupi.cz, reduce the visual noise. ADVERT ADVERT The first impression from the website was that i dint knew where to start. It was such a mess, adverts, eyes, products,

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Jak stavět banku, aby ji lidé měli rádi a proč to znamená dělat skoro všechno jinak, než jsou banky zvyklé

Jak stavět banku, aby ji lidé měli rádi a proč to znamená dělat skoro všechno jinak, než jsou banky zvyklé Jak stavět banku, aby ji lidé měli rádi a proč to znamená dělat skoro všechno jinak, než jsou banky zvyklé Jakub Petrina / Chief Marketing Officer @jakubpetrina / @Air_Bank Praha / Brand s New Day / 6.

Více

Content Language level Page. Mind map E-commerce All levels 2. Which is why... We use this expression to give a reason for something.

Content Language level Page. Mind map E-commerce All levels 2. Which is why... We use this expression to give a reason for something. Study newsletter 2017 week 7 Content Language level Page Phrase of the week Which is why... All levels 1 Mind map E-commerce All levels 2 Czenglish To sit in the shadow vs. to sit in the shade Pre-intermediate

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více