Valtický zpravodaj. Sezione Aurea a Italské slunce. Královny v Galerii Reisna uspěly. 9. července SEVA-FLO RA s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valtický zpravodaj. Sezione Aurea a Italské slunce. Královny v Galerii Reisna uspěly. 9. července 2013. SEVA-FLO RA s.r.o."

Transkript

1 Valtický zpravodaj 9. července 2013 Sezione Aurea a Italské slunce Unikátní koncert staré hudby - Valtice SEVA-FLO RA s.r.o. V pátek ožil valtický zámecký taneční sál tóny staré hudby. Soubor Sezione Aurea zlatý řetěz, sestavený z předních italských hudebníků nám představil tvorbu oblíbených autorů italské hudby 17. století. Koncert na téma Italské slunce proběhl v rámci hudebního festivalu Concentus Moraviae, který letos procházel osmnáctým ročníkem. Hudebníci sklidili bouřlivé ovace a posluchači si vyžádali několik přídavků. Starostou města ing. Pavlem Trojanem pak byli odměněni květinami. Lada Rakovská Muzejní spolek Valtice Královny v Galerii Reisna uspěly Valtice - Vůbec první divadelní představení hostila o třetím červnovém víkendu Galerie Reistna Valtice. Na programu byla tragikomedie Královny v podání Divadelního souboru Svatopluk z Hodonína. Inscenace, kterou navštívilo na pět desítek diváků, se v obou reprízách setkala s příznivými ohlasy z řad diváků i ansámblu souboru. Autorská hra Královny byla situována do prostředí soukromého sanatoria, kde se setkaly tři ženy řešící své životní radosti i strasti. Postupně se tak odkrývaly jejich negativní a pozitivní vlastnosti a docházelo k řadě konfliktů a netradičních situací. I tak, ale představení nepostrádalo dnes tolik potřebný humor. V hlavních rolích se za režijního vedení Radima Blaško představily - Bohuna Mikulicová, Marie Bravená a Petra Kulčárová. První výše jmenovaná herečka k hraní ve Valticích uvedla: Vyšlo to perfektně, zejména musím uznat, že tu máte skvělé publikum. Lidé výborně reagovali, šlo vidět, že přišli zkušení divadelní diváci. Samotné komorní prostředí horního sálu galerie bylo jako stvořené pro náš divadelní kus. Navíc jsme rádi, že se díky hraní v Galerii Reistna naskytla možnost dalšího vystoupení a to v nedaleké Charvátské Nové Vsi. Kladné hodnocení zaznělo i z řad diváků a zejména divaček, což potvrzují slova Jany Blažkové z Valtic: Představení se mi hodně líbilo. Bylo to prostě ze života, a myslím si, že podobné osudy, příběhy a situace si prožívá hodně lidí. I když ne přímo v nějakém sanatoriu, ale doma, či v práci. Celkově to byl super zážitek, a pokud se v galerii něco podobného bude konat znovu, jistě opět ráda přijdu. -jip- Nám. Svobody 12, Valtice, VINNÉ SKLEPYa.s. VALTICE, tel.:

2 ZASTUPITELSTVO RADA KOMENTÁŘ Usnesení č. 24 z mimořádného zasedání zastupitelstva města Valtice ze dne 27. června 2013 Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. I. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 1. Určení paní Mgr. Bc. Dagmar Uherkové zapisovatelkou dnešního jednání zastupitelstva. 2. Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání ZMV č. 23 ze dne Zprávu o činnosti rady města včetně usnesení z jednání rady č. 34 ze dne II. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Slávka Janků, Mgr. Soňa Vašíčková a Ing. Dalibor Neděla. 2. Ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva: Pan Bohumil Filip a pan Jiří Špaček. 3. Program jednání dnešního zasedání Zastupitelstva města Valtice. 4. Prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek par. č. 2619/2, ostatní plocha o výměře 214 m 2 v k.ú. Valtice manželům Vladimíru a Vlastě Opluštilovým za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. 5. Prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek par. č. 539/4, zastavěná plocha o výměře 9 m 2 v k.ú. Valtice, který byl vytvořen geometrickým zaměřením č /2012 z části pozemku par. č. 539, ostatní plocha a části pozemku par. č. 2149/1, ostatní plocha, společností E.ON Distribuce a.s. za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. 6. Prodej a uzavření kupní smlouvy na stavbu bez č. p. postavenou na pozemku par. č. 26, zastavěná plocha a pozemku par. č. 726, zastavěná plocha o výměře 41 m 2 v k.ú. Valtice paní Vladimíře Švajdové za administrativní cenu ,- Kč a náklady spojené s prodejem pozemku a stavby a pověření starosty podpisem smlouvy. 7. Směnu a uzavření směnné smlouvy na část pozemku par. č. 46, ostatní plocha a na část pozemku par. č.1043/2, ostatní plocha v k.ú. Valtice mezi Městem Valtice a manželi Petrem a Janou Wimmerovými ve stejné výměře a uhrazení nákladů spojených se směnou pozemků ve stejné výši a pověření starosty podpisem smlouvy. 8. Uzavření smlouvy týkající se zrušení práva odpovídajícího věcnému břemenu chůze a jízdy na pozemku par. č. 1043/2, ostatní plocha v k.ú. Valtice mezi manželi Petrem a Janou Wimmerovými a Městem Valtice a pověření starosty podpisem smlouvy. 9. Prodej a uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků par. č. 1206/6, ostatní plocha o výměře 7 m 2, par. č. 1206/7, ostatní plocha o výměře 5 m 2 a par. č. 1206/8, ostatní plocha o výměře 5 m 2, které byly vytvořeny geometrickým plánem č /2013 z pozemku par. č. 1206/4, ostatní plocha v k.ú. Valtice mezi Městem Valtice a Společenstvím vlastníků Lázeňská za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. 10. Prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek par. č. 1678/2, zastavěná plocha o výměře 73 m 2 v k.ú. Valtice, který byl geometrickým plánem vytvořen z pozemku par. č. 1678, zastavěná plocha v k.ú. Valtice, paní Silvii Štvrtecké za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. 11. Odkoupení pozemku a uzavření kupní smlouvy na pozemek par. č. 3155/7, orná půda o výměře m 2 v k.ú. Valtice za celkovou kupní cenu ve výši 100,- Kč bez DPH za celý pozemek, mezi společností SunREAL s.r.o. a Městem Valtice a pověření starosty podpisem smlouvy. 12. Odkoupení technických zařízení dle specifikace v kupní smlouvě a uzavření kupní smlouvy na inženýrské sítě, komunikaci, vozovku, chodník, veřejné osvětlení včetně kabelového vedení, stožárů, svítidel a napojení těchto svítidel na rozvaděče, vodovodní řád, automatickou tlakovou stanici vodovodu a kanalizační řád za celkovou kupní cenu ve výši 300,- Kč bez DPH za všechna technická zařízení, která jsou v této smlouvě uvedena, mezi společností SunREAL s.r.o. a Městem Valtice a pověření starosty podpisem smlouvy. 13. Smlouvu o úvěru č ve výši Kč ,- mezi Městem Valtice a Českou spořitelnou, a.s., jejímž předmětem je zajištění spolufinancování akce s názvem Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice a pověření starosty podpisem smlouvy Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2060/09 ze dne ve výši Kč ,- mezi Městem Valtice a společností RENOSTAV spol. s r.o., jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice v rozsahu přílohy č. 3 určení rozsahu I. etapy smlouvy a pověření starosty podpisem smlouvy. 15. Přijetí dotace ve výši Kč ,00 na vybudování stavby s názvem Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice z programu Akce financované z rozhodnutí PSP a vlády ČR a vlastní podíl ve výši Kč ,00, který bude hrazen z úvěru. 16. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na provozování vodovodu a kanalizace uzavřené dle 289 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, na stavbu Valtice veřejná infrastruktura pro 3 RD U Rotundy vodovod a kanalizace mezi Městem Valtice a společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a pověření starosty podpisem smlouvy. 17. Na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na provedení stavby Valtice veřejná infrastruktura pro 3 RD U Rotundy následující pořadí uchazečů: 1. VHS Břeclav s.r.o., 2. SWIETELSKY stavební s.r o. Pokud nebude s prvním uchazečem uzavřena smlouva o dílo do 15 dnů od doručení, bude uzavřena smlouva o dílo se druhým uchazečem v pořadí. 18. Uzavření smlouvy o dílo na přidělení zakázky pro provedení stavby Valtice veřejná infrastruktura pro 3 RD U Rotundy ve výši Kč ,00 včetně DPH, mezi Městem Valtice a společností VHS Břeclav s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 19. Na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na provedení stavby Tělocvična ZŠ Valtice, dokončení fasády a ploch souvisejících následující pořadí uchazečů: 1. Haneva s.r.o., 2. Webel s.r.o., 3. F & K & B, a.s. Pokud nebude s prvním uchazečem uzavřena smlouva o dílo do 15 dnů od doručení, bude uzavřena smlouva o dílo s druhým uchazečem v pořadí. 20. Uzavření smlouvy o dílo na přidělení zakázky pro provedení stavby Tělocvična ZŠ Valtice, dokončení fasády a ploch souvisejících ve výši Kč ,00 včetně DPH, mezi Městem Valtice a společností Haneva s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 21. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby plynárenského zařízení Valtice, Polní, plynovod, PE 90 mm, délka 57,30m mezi Městem Valtice a společností JMP Net, s.r.o. a pověření starosty podpisem smlouvy. III. Zastupitelstvo města rozhodlo: 1. O přidělení zakázky na provedení stavby Valtice veřejná infrastruktura pro 3 RD U Rotundy společnosti VHS Břeclav s.r.o., z důvodu podání nejvýhodnější nabídky ve výši Kč ,00 včetně DPH. 2. O přidělení zakázky na provedení stavby Tělocvična ZŠ Valtice, dokončení fasády a ploch souvisejících společnosti Haneva s.r.o., z důvodu podání nejvýhodnější nabídky ve výši Kč ,00 včetně DPH. IV. Zastupitelstvo města Valtice pověřuje Radu města Valtice k: 1. Výběru dodavatele a přidělení zakázky v rámci zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení Snížení prašnosti z plošných zdrojů v obci Valtice. 2. Výběru dodavatele v rámci zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení Zavedení separace a svozu bioodpadů ve městě Valtice. V. Zastupitelstvo města Valtice pověřuje Radu města Valtice k rozhodnutí o: 1. Schválení kupní smlouvy na realizaci zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení Snížení prašnosti z plošných zdrojů v obci Valtice mezi Městem Valtice a dodavatelem. 2. Schválení kupní smlouvy na realizaci zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení Zavedení separace a svozu bioodpadů ve městě Valtice mezi Městem Valtice a dodavatelem. Bc. Milan Sedláček místostarosta Ing. Pavel Trojan starosta

3 Pomoc dobrovolných hasičů z Valtic V letošním roce, podobně jako v roce 2002, postihly naši republiku ničivé povodně, které mnoha lidem opět zničily jejich domovy. Asi do nejhůře postižené obce Křešice přijeli pomáhat s odstraňováním škod - čerpáním vody a následným úklidem i dobrovolní hasiči z Valtic. Ve svém vlastním osobním volnu vyjelo se svolením našeho pana starosty Ing. Pavla Trojana celkem šest členů výjezdové jednotky - Miroslav Hladík, Lukáš Jurenka, Jan Špaček, Radim Ševčík, Ondřej Galbavý, Pavel Mlynárik. Strávili týden v obci, kde s ostatními dobrovolnými a profesionálními hasiči, vojáky a dalšími dobrovolníky odčerpávali vodu, odstraňovali nánosy bahna a prováděli další úklidové práce. Jsme velice rádi, že máme mezi sebou lidi, kteří jsou ochotní pomáhat, ať už to jsou letošní povodně, loňský rozsáhlý požár lesa v Brenci a nebo další zásahy v našem okrese. Všem patří velký dík a to nejen od obyvatel Křešic, ale i od obyvatelů našeho města. Tímto článkem bychom chtěli požádat ty, kteří chtějí a mohou pomoci finančně této obci, aby zaslali jakoukoliv finanční částku na účet obce Křepice. Gabriela Hladíková Poděkování starosty Je to již několik týdnů, co Česko zasáhly ničivé povodně, kdy řada obcí v Čechách byla po několik dnů odříznuta od okolního světa a desítky tisíc občanů byly evakuovány ze svých domovů. Českem se poté zvedla vlna solidarity a snahy pomoci obětem záplav. Členové valtické jednotky dobrovolných hasičů jako jedni z prvních projevili iniciativu a přihlásili se k pomoci na odstraňování povodňových škod do severních Čech. Celý týden pomáhali v zaplavené obci Křešice. Rád bych jim touto cestou poděkoval a vysoce ocenil jejich pomoc. Od velitele celé zásahové jednotky vím, že valtická jednotka pracovala příkladně a sloužila jako vzor ostatním hasičům z jiných jednotek. Děkuji veliteli JDH Miroslavu Hladíkovi, jeho zástupci Lukáši Jurenkovi a členům jednotky Janu Špačkovi, Pavlu Mlynarikovi, Radimu Ševčíkovi a Ondřeji Galbavému. Pavel Trojan, starosta Ano, už zase... a příští rok znova!!! Vážená paní inženýrko J. V. Pospíšilová - Šteflová, rádi bychom se vyjádřili k vašemu článku v červnovém zpravodaji. Žijeme v Evropě ve 21. století. Váš názor je velmi urážející a zaujatý. Je nemyslitelné, abyste srovnávala evropskou kulturu s muslimskou. Házet po dětech kameny??? To snad nemyslíte vážně! Nevíme, kolik zkušeností máte s pořádáním kulturních akcí pro mládež, že tak dobře víte, co má jaký vliv na psychiku dospívajícího člověka. Možná byste se divila, kolik mažoretek a jejich rodičů je věřících. Nikdo z nich na to nepohlíží jako na živelnou pohromu. My jako rodiče jsme rádi, že se naše děti věnují sportovním činnostem, jako jsou např. mažoretky a netráví svůj volný čas užíváním návykových látek a dalšími činnostmi, na které bychom naopak nemohli být hrdí. Dle našich informací víme, že vámi kritizovaná hudba nebyla při mši slyšet. V žádném případě nemáme pocit, že se naše děti odhalovaly na veřejnosti, nebo svou činností jakkoliv pohoršovaly občany našeho města. Proto i nadále hodláme děvčata podporovat v tomto krásném sportu a těšíme se na další ročník soutěže ve Valticích. rodiče mažoretek Poutníci ve středověku a dnes Srdečně vás zveme v pátek do Galerie Reistna na přednášku a koncert Poutníci ve středověku a dnes s živou hudbou v podání poutnice a zpěvačky Hany Sar Blochové, která zazpívá také středověké poutní zpěvy provázející poutníky na cestě do Santiaga de Compostela s doprovodem hry na gotickou harfu a psalterium. Akce zahájí pětidenní pouť z Valtic do Jaroměřic nad Rokytnou, kterou pořádá poutnické sdružení Cesta hvězdy (www.cestahvezdy.cz). To se od roku 2009 snaží o obnovu poutnictví v Čechách a na Moravě. Cílem je mimo jiné vytyčení a vyznačení svatojakubských poutních tras v ČR, charakterizovaných mušlí a jejich napojení na síť stezek v Evropě. Cílem pouti je Santiago de Compostela na západě Španělska, kde se podle křesťanské tradice nachází hrob apoštola Jakuba Většího. Odsud pouť pokračuje až do Finistery na pobřeží Atlantiku, zvané také konec světa, jak to bylo vnímáno před znovuobjevením Ameriky. Letos sdružení Cesta hvězdy mimo jiných poutí pořádá ve spolupráci s místními poutníky letní pouť v trase Valtice Mikulov Dolní Kounice Moravský Krumlov Tavíkovice Jaroměřice nad Rokytnou. Srdečně zveme k návštěvě pátečního povídání se zpěvy v Galerii Reistna, případně i k účasti na celé pouti. Lenka Rabušicová Město VALTICE 3

4 Kontejnery na sklo přestěhovány do Klášterní ulice V těchto dnech se připravuje dlouho očekávaná rekonstrukce prodejny COOP. V rámci této akce dojde i k přemístění hlavního vchodu do prodejny. Zákazníci budou do marketu vcházet z ulice Milosrdných bratří a přístup bude v místech, kde jsou na vydlážděném podkladu umístěny kontejnery na sklo, kontejner na elektroodpad a speciální kontejner na obuv a textil. Kontejnery byly umístěny na pozemku, který je ve vlastnictví Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově a v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí muselo Město Valtice najít jiné, vhodné místo. Vzd lávací a rozvojové centrum Valid-Ed Valtice Hledáte zp soby jak znovu získat energii, jak si odpo inout a dozv d t se n co zajímavého? Zveme všechny zájemce, kte í cht jí trávit volný as tvo ivostí a zajímají se o nové poznatky na úterní podve erní tvo ivé dílny, které jsou ur eny dosp lým i d tem Malování mandal I Malujeme na hedvábí I tvere kování kreativní sv t uchvátily malé tvere ky P ednáška cest po Africe Savování ze starého nové a zajímavé Malování mandal II Malujeme na hedvábí II textilií a korálk KDY: ERVENEC Jako nejvhodnější se nám jeví umístění kontejnerů v ulici Klášterní. Kontejnery jsou umístěny mimo zástavbu rodinných domů, navíc ulice je jednosměrná což poměrně dobře umožňuje občanům ke kontejnerům najíždět auty. Vzhledem k relativně malé frekvenci dopravy nebudou lidé při odkládání skla a láhví nadmíru obtěžováni a ohrožováni zvýšeným provozem aut, navíc i manipulace s kontejnery při jejich vyprazdňování bude jednodušší. Ing. Dalibor Neděla, Město Valtice Technické služby JAK SE P elefonicky nebo em Městská policie V měsíci červnu se strážníci zaměřili hlavně na veřejný pořádek, a to z toho důvodu, že se stále opakuje situace vyhazování odpadu před domy mimo svozové dny. Ve většině případů se jednalo o zelený odpad ze zahrádek, který se sváží, a to znovu připomínáme, první a třetí pondělí v měsíci. Dále bylo řešeno rušení nočního klidu, špatné parkování a založení černé skládky. Opět bylo odchyceno několik volně pobíhajících psů. Tyto přestupky byly řešeny blokovou pokutou. Byla poskytována součinnost PČR a při smutečním obřadu u místního hřbitova. Koncem měsíce proběhlo měření rychlosti v obci v rámci BESIP. Výsledek = katastrofa. Blíží se období dovolených a prázdnin. Na silnicích bude větší pohyb vozidel a cyklistů, proto se výše uvedená akce bude několikrát opakovat. Miroslav Šesták, strážník MěP Kontakty na MěP: tel.: ; mob.: Úvalský hodový výbor Vás zve v sobotu do Úvalské hospody na trad ní krojované Úvalské hody V pátek od 9:00 zdobení a v 17:00 stav ní máje V sobotu v 12:00 slavnostní mše v místním kostele Ve 13:00 edávání hodového práva a vyhrávky 20:00 hodová zábava s dechovou hudbou Piv ka Vstupné 100,- Obvodní oddělení PČR Břeclav, Policejní stanice Lednice Valtice včetně místní části Úvaly spadají pod Policejní stanici Lednice a má je na starost: prap. Radim Budlanský tel a pprap. Petr Jandásek tel

5 INFORMACE - ZPRÁVY - ZAJÍMAVOSTI Kalendář akcí - červenec Valtice očima dětí - výstava obrázků dětí ze ZŠ Valtice Termín: celý červenec Místo: Turistické informační centrum, nám. Svobody 4, Valtice Organizátor: ZŠ Valtice Tamtamy času - výstava o světě, o kterém jste si možná mysleli, že už neexistuje Termín: celý červenec Místo: státní zámek Valtice Horní konírna Organizátor: CK LIVINGSTONE, Prázdninové ochutnávání aneb povídání o valtickém víně a jeho terroir Termín: každý čtvrtek v červenci od hod. Místo: Městský sklep Valtice, Hradební 114, Valtice Organizátor: Městský sklep Valtice, Valtické víno a cimbálová muzika Termín: každou prázdninovou sobotu od hod. Místo: Městský sklep Valtice, Hradební 114, Valtice. Organizátor: Městský sklep Valtice, Rytířské souboje v zámeckém parku - rytíři se utkají v jezdeckých turnajích Termín: od hod. Místo: státní zámek Valtice - park Organizátor: Státní zámek Valtice a Středověké divadlo Traken, Tři Grácie - výstava obrazů, grafiky, fotografií, soch a keramiky Termín: Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice Organizátor: Galerie Reistna, Valtice Vídeň Vaduz a zpět: příběh daru pruského krále - výstava Termín: Místo: zámek Valtice Organizátor: zámek Valtice, Mezinárodní letní škola staré hudby 25. ročník Termín: Místo: Valtice areál státního zámku, farní kostel Organizátor: Společnost pro starou hudbu, Město Valtice a státní zámek Valtice Úvalské hody- tradiční krojované hody Termín: : v pátek v stavění máje, v sobotu ve slavnostní mše, od vyhrávky po dědině, od hodová zábava Místo: hostinec U Dvořáků, Valtice - Úvaly Organizátor: Úvalský hodový výbor, Autorská dílna - dny otevřených dveří keramické dílny Termín: Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice Organizátor: Galerie Reistna, Vinařská akademie I - Kadet - základní znalosti o víně v hlavním městě vína Termín: Místo: Vinařská akademie Valtice - učebna, nám. Svobody 13 Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s., Předhodové zpívání - zpívání mužských a ženských sborů Termín: Místo: bude upřesněno Organizátor: Valtická krojovaná společnost, Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany - Lukáš Hurtík varhany Termín: od hod. Místo: farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, nám. Svobody, Valtice Organizátor: Občanské sdružení Valtice a NPÚ, Hranice 2013 Den bezpečí v areálu Muzea železné opony - celodenní program vás vrátí do historie a ukáže náročnou činnost policistů a záchranářů. Bojová ukázka z r. 1938, akce zásahové jednotky a hasičů Termín: Místo: Muzeum železné opony, hraniční přechod Valtice - Schrattenberg Organizátor: Muzeum železné opony, Pétanque Cup - petankový turnaj pro veřejnost v rámci zábavy a letní pohody Termín: od hod. Místo: zámecký park, Valtice Organizátor: FBC Valtice, Národní zemědělské muzeum připravilo na červenec tyto výstavy: Japonské inspirace - výstava o kráse japonských zahrad a umění origami Život v tropech III - výstava o fauně a flóře tropického pásu Balkónové květiny a letničky - tradiční výstava květin Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice Organizátor: NZM Valtice, Co nového nás čeká, či co pokračuje, v srpnu 2013: Tamtamy času státní zámek Valtice Horní konírna Japonské inspirace a Život v tropech III výstavy NZM Valtice Balkónové květiny a letničky výstava NZM Valtice Prázdninové ochutnávání aneb povídání o valtickém víně a jeho terroir - každý čtvrtek - Městský sklep Valtice Valtické víno a cimbálová muzika - každou sobotu - Městský sklep Valtice Valtické vinařské slavnosti areál státního zámku Valtice Irské dny Galerie Reistna - tradice, tanec, degustace whiskey Letní putování po vinařských stezkách Valticka Valtice Henckeovy barokní varhany M. Jakubíček varhany, T. Matula - trubka Vinařská akademie I Kadet Vinařská akademie Valtice, o.s. Valtické krojované hody nám. Svobody, Valtice Henckeovy barokní varhany Slovanské kvarteto Motosraz Valtice Memoriál Jána Vychodila zahrádka Pančava Noc za oponou Muzeum železné opony Klubová a Speciální výstava bobtailů státní zámek Valtice Bližší informace v srpnovém čísle VZ nebo v TIC Valtice tel.: , Poděkování Chtěl bych prostřednictvím valtického zpravodaje poděkovat panovi starostovi i představitelům města za uznání, kterého se mi dostalo 1. června při oslavách 820. výročí Valtic. Lidský život je v dějinách vlastně jen kratičký časový úsek, přesto jsem byl účastníkem mnoha přeměn Valtic. Když jsem se zde v r narodil, byly Valtice sice českým městem, avšak asi s dvacetiprocentní českou menšinou, která ale o to více držela dohromady. Před vypuknutím II. světové války mnoho českých rodin odešlo do vnitrozemí. Můj otec, poslušný rádiové výzvě Vytrvejte na svých místech vytrvával tak dlouho, až už bylo nemožné odejít a my jsme s několika desítkami Čechů přežili válku ve Valticích. Nebyla to doba lehká; Valtice patřily šest let do Velkoněmecké říše a já musel navštěvovat německou školu. Pak přišel konec války, osvobození, odsun německého obyvatelstva a horečné osidlování pohraničí, doba tzv. studené války, kdy se Valtice ocitly na konci jednoho světa u železné opony, obehnané ostnatými dráty, ale i doba otevření se světu, doba turistického i kulturního rozkvětu. Valtice se staly vstupní branou do Lednicko-Valtického areálu památkou UNESCO, posléze i hlavním městem vína. Ať tedy Valtice dále rostou a vzkvétají, pro mne vždy byly a jsou hlavním městem mého života. Proto se jejich uznáním cítím poctěn a děkuji za ně. Milan Kolář, učvu KLÍČOVÁ SLUŽBA TESCO hypermarket Břeclav NOVĚ OTEVŘENÁ POBOČKA Klíčová služba TESCO hypermarket otevírací doba Po Ne 8:00 20:00 hod. Mob.: Úvěry na bydlení Máte zájem o přeúvěrování stávajícího úvěru nebo hypotéky? Chcete stavět nebo modernizovat své bydlení? Chcete kupovat byt nebo rodinný dům? Nabízím Vám individuální pomoc při výběru řešení Vašeho bydlení. Všechny nabídky jsou připravovány individuálně a ZDARMA. Osobní jednání přímo u klienta doma. Finanční poradce Igor Kahánek, tel.:

6 ŠKOLNÍ KURÝR ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALTICE Hurá prázdniny! Poslední den školního roku bývá nejen ve znamení slavnostní atmosféry, ale také prázdninové nálady a pocitu, že žákům skončily povinnosti a zaměstnancům školy začíná zasloužená dovolená po náročné práci. V rámci 2. pololetí bylo uděleno 102 pochval třídního učitele, 14 pochval ředitelky školy, 10 důtek třídního učitele a 3 důtky ředitelky školy. S rozhodnutí pedagogické rady byly žákům, kteří si neplnili řádně své školní povinnosti, hrubě porušovali školní řád, schváleny 4 dvojky a 6 trojek z chování, což určitě není potěšující. Doufám, že těch, kterých se to týká, se ponaučili z vlastních chyb a své chování zlepší. Na konci setkání ředitelka školy vyhlásila akademika školy, kterým se stal Miroslav Baxa a Martin Lubal. Osobností školy byli jmenováni Jitka Krůzová a Vojtěch Blažek. Sportovcem školy se stal Jiří Horáček. Dále vyzvedla žáky, kterým udělila pochvalu ředitelky školy za vzorný prospěch, chování a reprezentaci. Všem oceněným předala poukázku na knižní odměnu a drobný dárek. žáky se rozloučila paní učitelka třídní Mgr. Soňa Vašíčková a ředitelka školy Mgr. Markéta Nedělová. Ve svých proslovech poděkovali žákům za práci a reprezentaci školy, popřáli hodně úspěchů v jejich novém působišti a zavzpomínali na léta, která prožili na základní škole. Působivý a pěkný proslov si připravili vycházející žáci, ve kterém neopomněli poděkovat svým učitelům za léta práce, kterou jim věnovali. Zmínili, že díky svým pedagogům se naučili pracovat v kolektivu, psát, počítat, poslouchat nejen své rodiče a mnoho cenného pro život v 8 00 hod. se na nádvoří školy shromáždili žáci a učitelé základní školy na slavnostním ukončení školního roku. Pozvání přijal také starosta města pan Ing. Pavel Trojan, který na závěr setkání poděkoval žákům i učitelům za jejich celoroční práci a popřál jim krásné prázdniny. Je potěšující, že se této slavnostní chvíle zúčastnili i někteří rodiče našich žáků. Ředitelka školy Markéta Nedělová ve svém proslovu zhodnotila prospěch a chování žáků, poděkovala jim za reprezentaci školy, kdy jsme díky některým vynikajícím výsledkům získali jako škola velmi dobré jméno. Neopomněla poděkovat také učitelům za přípravu žáků a snahu dovést je k co nejlepším výkonům. Slova poděkování zazněla vůči všem zaměstnancům školy, kteří jsou její nezbytnou součástí. Na závěr se rozloučila s 36 vycházejícími žáky, kteří opouštějí naši školu buď jako deváťáci či osmáci, nebo ti, kteří odchází studovat na víceletá gymnázia nebo ZŠ Slovácká. Popřála jim hodně úspěchů a všem přítomným pohodové prázdniny a dny volna naplněné sluníčkem, zábavou a spoustou zážitků. Poté se děti rozešly do tříd, aby od svých třídních učitelů obdržely vysvědčení. Do školy přijdou nejdříve za dva měsíce, což jim my dospělí můžeme jen závidět, ale zároveň i přát. Markéta Nedělová, ředitelka školy Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky ZŠ Ve čtvrtek se v hod. konalo v obřadní síni Městského úřadu Valtice již tradiční rozloučení starosty města se žáky, kteří letošním školním rokem ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Úvodní slovo pronesl pan Jiří Špaček, poté následoval proslov pana starosty. S vycházejícími 6 Při loučení mnohým ukápla i slzička, protože si uvědomili, že jsou to poslední chvíle strávené se svými spolužáky a učiteli. Devět let školní docházky jim už nikdo nevrátí a zůstanou jim jen krásné vzpomínky. Všichni, kteří jsme se slavnostního rozloučení zúčastnili, jsme jim popřáli na jejich další cestě životem jen to nejlepší. Opravdové přátele a hlavně takové lidi, kteří je budou orientovat správným směrem. za žáky a učitele Markéta Nedělová Atletické závody Ve středu proběhl v Sedleci 3. ročník atletických závodů spřátelených škol. Této akce se zúčastnili žáci 1. stupně ZŠ Sedlec, ZŠ Valtice, ZŠ Hlohovec, ZŠ Březí, ZŠ Týnec, ZŠ Mikulov. Žáci a žákyně jednotlivých ročníků soutěžili ve skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a v běhu na 50m. Sportovce přivítal nádherný sportovní areál, kde byla radost závodit. Celé dopoledne probíhalo za krásného slunečného počasí a v příjemné sportovní atmosféře. A jak dopadla naše škola? Celkem jsme získali 22 medailí; 4 zlaté, 8 stříbrných a 10 bronzových. Naši žáci tedy téměř v každé disciplíně stáli na bedně. A to považujeme za velký úspěch! Do budoucna bychom si přáli ocenit jejich výborné výkony vybudováním venkovního sportovního zázemí pro přípravu na podobné závody. Chtěli bychom poděkovat vyučujícím tělesné výchovy za výbornou přípravu žáků. Děkujeme také našim mladým nadějným atletům a atletkám a především ZŠ Sedlec za bezvadnou sportovní akci a výbornou organizaci. Mgr. J. Mauksová a Mgr. P. Dvořáčková Obrovský úspěch Mirka Baxy Ne vždy se stává, že se zástupce naší školy probojuje až do celostátního kola soutěže. V letošním roce se to podařilo Mirkovi Baxovi z 9.A v soutěži Mladý Demosthenes, kterou pořádá společnost FACE OF NEW EUROPE, s. r. o. Letošního ročníku se zúčastnilo více než 78 tisíc dětí a mládeže z celkem 77 regionů ČR.

7 Celostátní kolo soutěže, které moderoval Alexandr Hemala, proběhlo v Praze v Emauzském klášteře za přítomnosti zástupců ministerstva školství a dalších partnerů. Soutěžilo 54 vítězů krajských kol ve čtyřech věkových kategoriích. Soutěžící museli prokázat nejen řečnické dovednosti, originalitu, ale i pohotovost, zvládnutí trémy. I když se Mirek neumístil mezi prvními třemi, podal velmi dobrý výkon, a jak sám prohlásil, byla to pro něj opravdu velmi cenná zkušenost, neboť musel vystupovat před velkým množství osobně neznámých, ale mediálně velmi známých lidí. Slyšel projevy svých vrstevníků, ale i těch starších, slyšel výkony na výborné úrovni, velmi zajímavé a originálně pojaté náměty. Chtěla bych Mirkovi, který se přípravě svého vystoupení opravdu pečlivě věnoval, poděkovat za vynikající výkon, za to, že naši školu, ale i město Valtice tak úspěšně reprezentoval na celostátní úrovni. Mgr. Hana Pchálková Sportovní dny ZŠ Valtice pořádá pravidelně v posledním týdnu školního roku sportovní dny pro I. i II. stupeň. Bylo tomu tak i tentokrát. Nejdříve sportovali a soutěžili žáci 1. až 5. ročníku. Vedle tradičních dovedností se švihadly, kruhy, hody na přesnost, slalomu mezi kuželi, odbíjením pálkami, vzbudil nejvyšší ohlas přetah lanem. Projevilo se to nejen ohromným úsilím soutěžících družstev, ale i ohromujícím povzbuzováním všech přítomných. Mezi nejmladšími třídami byla nejúspěšnější 2.A. Věkový a váhový rozdíl byl kompenzován počtem siláků. Nejdramatičtější souboj svedly páté třídy. V prvním přetahu totiž vyhrála 5.A, avšak 5.B duel otočila ve svůj prospěch na 2:1. Na samý závěr potom 9 žáků 4.B zvítězilo nad 8 žáky 5.B. Další den si zasportovali žáci 2. stupně. Soutěže se odehrály v hale na Mikulovské ulici. Příčinou byla přerostlá tráva na hřišti SViŠ Valtice. Této skutečnosti jsme přizpůsobili program. Úvodními soutěžemi byly odbíjená pro dívky a streetball pro chlapce (košíková tříčlenných družstev na 1 koš). V streetballu 6.A 7.A 0:10, výběr 8. tříd 9.A 0:10. V boji o 3. místo vyhrál výběr 8. tříd nad 6.A 10:2. Krásný souboj o 1. místo skončil vítězstvím 9.A nad 7.A 10:7. Po míčových hrách proběhly nadšené souboje v přetahu lanem. 7. ročník porazil 6. ročník, 9. ročník porazil 8. ročník, byť měli v duchu pravidel o 1 borce méně. Ve štafetových bězích na 6 x 1 kolo, kdy za ročník startovaly 3 dívky a 3 chlapci bylo pořadí: ročník, ročník, ročník, ročník. Žáci 9. ročníku měli smůlu v tom, že jim po 2x upadl štafetový kolík. Věkový rozdíl byl řešen handicapy (mladší měli při startu určitý náskok). Mateřská škola Školáci, vy se s námi dnes loučíte? Opravdu, za podmračené středy, kdy se nemohlo sluníčko vyklubat zpod mraků, se konal na zahradě karneval, spojený s rozloučením s předškoláky. Děti, převlečené za masky čarodějnic, medvědů, princezen, vodníků, motýlů, oživily naši zahradu veselým tancem. Předškoláci, nastoupení v řadě, si převzali z rukou pana starosty a zástupce SPOZ, pana Špačka, dárky, které si uložili do svých přepravených školních aktovek. Zazpívali jsme si tradiční před-školáckou hymnu a čekala nás mňamka ve formě nazdobeného stolu, plného dobrot. Před třemi měsíci ve školním přeboru v odbíjené vyhrály dívky 8.A třídy. Nyní bylo pořadí odlišné: A, 2. - spojený kolektiv 6.A a 7.A, 3. - výběr 8. tříd. V utkání halové kopané hrála 7.A proti výběru ostatních tříd a zvítězila 2:1. Na přání žáků 9. ročníku proběhla soutěž v páce. Největší sílu paží prokázal Martin Hrubý 9.A, 2. Tomáš Kvinta 7.A, 3. Ondřej Tůma 9.A. V duchu posledních let se hrálo utkání v odbíjené v samém závěru sportovního dne: 9. ročník učitelé. Ti vyhráli 1:2. Mgr. Miroslav Štěpaňuk - učitel TV Paní učitelka Vaškovičová nacvičila s dětmi divadelního kroužku pohádku O Sněhurce, Mikulovská Valtice Pondělí -Pátek Výstavba pasivních staveb profesionalita, rychlost, cena Valtice, tel:

8 která byla na zahradě všem zahrána. Byl to velký úspěch. Paní učitelka Kozubíková zorganizovala s dětmi ze základní školy soutěže, které naše děti se svými rodiči absolvovali. Tečkou byla tombola, kde si každý odnesl překvapení. Děkuji touto cestou všem sponzorům za úspěch celé akce. Ale to nebyl všem divadlům konec. Na zahradě se hrála také pohádka O Červené Karkulce a Perníkové chaloupce pod vedením Mgr. Petry Manišové a jejích studentů z Vinařské školy Valtice. Všem našim dětem byly naloupány perníčky z perníkové chaloupky, které upekli studenti. Za zdařilou akci všem děkuji. A teď už máme všechny akce za sebou, hurá do bazénu, voda už je teplá, sluníčko, ty nám sviť, prázdniny jsou tu! Irena Marušová ředitelka MŠ SViŠ Valtice Divadelní představení - pohádky pro školku Dne se dramatickému kroužku Střední odborné školy vinařské, konkrétně studentům prvního ročníku oboru Vinohradnictví, podařilo odehrát divadelní představení Perníkovou chaloupku a Červenou Karkulku pro místní mateřskou školku. Dramatický kroužek pod mým vedením vznikl v lednu letošního roku s tím, že nejprve vyzkoušíme nenáročné diváky tzn. děti, abychom si ověřili, že se můžeme pustit do Ing. Josef VLK Stavební projekce , náročnějšího divadelního kousku. Začali jsme tedy nacvičovat pohádky. Kulisy si studenti jmenovitě Tomáš Martinec, Filip Jemelík, Tomáš Anders, Lukáš Ott, Tereza Vykoukalová, Eliška Richterová, Kateřina Šebestová - sami vyrobili v prostorách domova mládeže a mně jako režisérce nezbývalo, než se rozplývat nad jejich krásou. Poprosili jsme vedoucí naší kuchyně, zda by byla tak hodná a s našimi výbornými kuchařkami upekla perníčky, abychom mohli děti v mateřské škole obdarovat. Naši herci perníčky nazdobili, a pak už jen rozdat je dětem ve školce. A že se perníčky moc povedly! My bychom touto cestou moc rádi našim kuchařkám poděkovali. TAXI LEV Kraťoučké divadélko se dětem i učitelkám z mateřské školky líbilo natolik, že nás požádali, zda bychom v září dorazili znovu. Udělalo nám to velikou radost, a už teď se těšíme, že se po prázdninách zase uvidíme! PhDr. Petra Manišová Návrat ke kořenům Dne se studenti 2.A a 3.A, oboru Vinohradnictví, pod vedením Ing. Jaroslava Osičky a Ing. Zbyňka Oslzlého zúčastnili odborné exkurze v obci Přítluky, která probíhala na vinicích velkého vinařského odborníka a taktéž experimentátora doc. Miloše Michlovského. Program zahájil pan doc. Michlovský v 9:00 přivítáním. Následovala poutavá přednáška o Návratu ke kořenům, což v praxi znamená, že se snaží pěstovat révu vinnou jako naši předci v minulosti, tj. ve velmi úzkých sponech, s nízkou výškou kmene. Poutavě hovořil o významu předvýsadbové přípravy půdy v podobě rigolace nebo třeba o důležitosti prorůstání kořenového systému hluboko profilem půdy, což je velkým předpokladem k získání vín s minerálním charakterem, jež jsou odrazem dané oblasti. Poté se ujal slova pan Dr. Hluchý a přednesl zajímavé výsledky měření v souvislosti se stavem půdy v takto obhospodařovaných vinicích. Akce pokračovala prohlídkou vinic a předvedením strojů přímo v praxi. Bohužel organizátorům této akce nepřálo počasí, jelikož o den dříve spadlo okolo 20 mm vody, tudíž některé stroje (zejména mulčovače) nemohly předvést plně své umění v celé své kráse. I přesto se však akce velmi povedla, o čemž svědčí nejen velký počet návštěvníků (okolo 250), ale také bouřlivé diskuze, jež se rozproudily ať už mezi jednotlivci nebo mezi skupinkami. Ing. Zbyněk Oslzlý Návštěva ZOO Brno Dne se studenti 2.B a 3.B, oboru Agroturistika zúčastnili odborné exkurze v rámci předmětu Biologie v brněnské zoologické zahradě. V současné době se zde chová 1306 jedinců z 250 druhů obojživelníků, plazů, ptáků a savců všech světadílů kromě Antarktidy. Během celého dopoledne se nám naskytla příležitost vidět taková krásná a zajímavá zvířata jako např. anakondu velkou, lamu alpaku, velblouda dvouhrbého nebo piraňu obecnou. Velké vzrušení jsme pocítili u návštěvy tygra sumaterského, který se zrovna chystal zápasit s obrovským soustem masa. Nejhezčím objektem naší exkurze se však stala roztomilá medvědí rodinka. Samice Cora jako správná a starostlivá maminka doprovázela a nespustila oči ze svých dvou potomků- Komety a Nanuka. Ing. Zbyněk Oslzlý Zlaté Slunce Celostátní kolo amatérské filmové soutěže v Ústí nad Orlicí Dne se studenti 2. B oboru Agropodnikání, jmenovitě Tomáš Brabec, Katarína Kováčová, Michaela Budlanská a Lucie Pavlíková spolu s pedagogickým dozorem PhDr. Petrou Manišovou zúčastnili Celostátního kola amatérské filmové tvorby soutěže Zlaté Slunce v Ústí nad Orlicí. Celý den jsme sledovali zajímavé počiny různých tvůrců rozmanitého věku již od 10 let až do 19 let. Soutěž byla rozdělena na dvě věkové kategorie pro základní školy do 15 let a pro střední školy od let. Obě tyto kategorie obsahovaly několik subkategorií hraný film, animovaný film, videoklip, experiment a dokument/reportáž. My jsme reprezentovali naši školu s filmem natočeným loni v září a říjnu dokumentem o škole Co neodmyslitelně patří k Valticím? Bylo nám velkou ctí převzít si osobně Čestné uznání za náš první natočený film. Věřím, že tento film byl prvotinou, která studenty naší školy nadchla a budou se filmování věnovat i v dalších letech. PhDr. Petra Manišová 8

9 Jazzman pokřtil desku v Galerii Reistna Valtice Příčná flétna zněla po dva červnové páteční večery valtickou Galerií Reistna. Jazzman a učitel hudby Bohumil Kutnohorský zde na sklonku měsíce pokřtil svou novou desku. Návštěvníkům zahrál skladby jazzového, ale i rockového žánru od legendární skupiny Jethro Tull. Módní přehlídka Ve čtvrtek se v krásném prostředí Galerie Reistna konala módní přehlídka Pavly Francové a Zdeňky Huserkové k oslavě patnáctiletého výročí jejich působení. K úžasné atmosféře přispěl rovněž Elvis Presley Revival a oslava tohoto krásného výročí tak jistě nebude dlouho zapomenuta. A oslava to byla opravdu velkolepá. Módní přehlídka pod jménem "Barevné léto" nabídla modely, které mohou obléct mladé dívky, módu milující mladé ženy i ženy zralé, splnila svůj cíl, neboť společně s krásným počasím minulého týdne navnadila atmosféru dovolených a barevných letních dnů. Bylo to prostě skvělé a jsem maximálně spokojený. Atmosféra byla velice příjemná, potěšilo mě výborné publikum. Šlo přímo vidět lidi jak hudbu přijali, což potvrzovala jejich spontánní odezva, sdělil těsně po jednom z koncertů Bohumil Kutnohorský. Narodil se v roce 1956 v Brně a s muzikou začal už v ranném mládí. Učil se hře na klavír, zobcovou flétnu a věnoval se zpěvu. Nakonec mu ale učarovala flétna příčná. Titul v oboru získal na brněnské JAMU. Podílel se na mnoha filmových, televizních, divadelních a rozhlasových projektech. Léta hrával například v orchestru Studio Brno a účastnil se mezinárodních soutěží. Nyní učí děti hře na flétnu, bicí nástroje a kytaru ve Valticích a v Mikulově a věnuje se oblíbenému jazzu. Křest, jak slovo samotné napovídá, se pochopitelně neobešel bez kmotra křtícího valtickým šumivým vínem. Za Galerii Reistna Valtice se jím stal galerista Stanislav Schneider. Byl rovněž potěšen z vydařené akce, kterou navštívilo více než šest desítek milců jazzu. I přes celkem narychlo dohodnuté termíny koncertů nás lidé navštívili a myslím si, že si odnesli výborný hudební zážitek. Osobně mám k dobré muzice a jazzu zvlášť, velmi pozitivní vztah. Jsem rád, že jsme mohli Bohumilu Kutnohorskému poskytnout náš prostor a spolupodílet se na valtickém kulturním dění, zhodnotil hudební produkce galerista. -jip- Výběr byl opravdu široký a přítomné dámy svedly při prodeji předváděných modelů nejeden lehký boj o tuniky, šaty či letní kostýmové sety. Látky, které paní Francová již 15 let dováží z Dubaje, dokazují, že její znalost tamějších prodejců se s každou návštěvou Dubaje zdokonaluje, neboť tyto exkluzivní látky jsou zárukou nejen vysoké kvality, ale hlavně jedinečnosti, kterou každá z nás jistě ocení. K úspěchu přehlídky přispěla také paní Renata Kuchtová, obuv společnosti Deichmann, brýle Optika Vlasta Výhodová a krásná výzdoba květinářství Lucie. Touto cestou bych chtěla obou dámám popřát mnoho úspěchů do budoucích let a nám všem krásné barevné léto. Petra Caulfield Míchali tóny dřeva a kovu Koncerty netradičního dua DEŠI a klarinetového kvartetu KLARtet uspořádala počátkem měsíce června Galerie Reistna Valtice. Obě akce si našly své spokojené posluchače. První na řadě bylo vystoupení KLARtetu. Mladí muzikanti původem ze slovenského Záhorí a jižní Moravy zahráli dokonce dvakrát. v areálu nemocnice ve Valticích nabízí PRANÍ A MANDLOVÁNÍ PRÁDLA DOPRAVA ZDARMA Tel.: , Počítače, Internet

10 V rámci vernisáže výstavy bronzových plastik a kreseb borkovanského rodáka Františka Navrátila a den nato samostatně. Na vernisáži byl i sochařův syn Bořek Navrátil, který upozornil na zajímavou shodu okolností. Jeho otec byl totiž nejen výtvarným umělcem, ale mimo další ušlechtilé aktivity, hrál dlouhá léta svého života právě na klarinet! S tímto zjištěním se hudebníkům hrálo na výbornou. V aranžmá tří klasických a jednoho basového klarinetu zazněly skladby vážné hudby, například Arabeska od A. Dvořáka, ale i modernější, kupříkladu hudby z filmů Forrest Gump nebo James Bond 007. Několik dnů nato se valtickou galerií linuly tóny australského pranástroje didgeridoo v podání Lukáše Pilnaje a barytonsaxofonu Evy Žižkovské. Duo Deši kombinovalo tóny dřeva a kovu a ze souhry hlubokých tónů obou nástrojů plynula zajímavá hudba s nádechem jazzu a world music. Více než dvacet posluchačů jen zaujatě poslouchalo a nechalo se unášet hrou obou umělců, kteří se svou muzikou procestovali téměř celou Evropu. Pro zajímavost dodejme, že Lukáš Pilnaj si nástroje vyrábí sám a jeden z nich ve Valticích našel nového majitele. -jip- Martino nadchnul fanoušky Dva vyprodané koncerty na jednoho umělce! Tak velký úspěch mělo vystoupení Martina Hammerle Bortolottiho ve Valticích. Z důvodu nebývalého zájmu v loňském roce jsme se s umělcem rozhodli uspořádat tentokrát koncerty dva. O víkendu 8. a 9. června v sále Valtické vinárny zazněly nejkrásnější salónní písně z Itálie a Ameriky. Kromě klavíristky Šárky Králové z JAMU v Brně doprovázel na saxofon a klarinet Antonín Mühlhansl vynikající mladý hudebník, spolupracující s několika profesionálními soubory v zemi. K pohodě přispělo po deštivých dnech jistě i dlouho očekávané slunečné počasí. Příjemným doplněním koncertů pak bylo posezení v tamější kavárně. Do Valtic přijeli umělcovi fanoušci z Vídně a rodného Innsbrucku. Mezi nimi byl např. dirigent nejmenovaného vídeňského divadla. Všichni byli nadšeni nejen koncertem, ale i městem, a slíbili přijet opětovně jako turisti. S nadsázkou lze tedy říct, že Martino přispívá i k turistice ve Valticích. Je to profesionál s velkým hlasem a všechny jeho recitály poskytují vždy mimořádný kulturní zážitek. Předběžně jsme se dohodli na vystoupení i v příštím roce s dalším atraktivním programem. Podle ohlasů přímo na místě věřím, že se na tyto koncerty tak brzy nezapomene. Touto cestou bych také ráda poděkovala za vstřícnost a spolupráci Jiřině a Milanovi Hoštickým. Světlana Hanáková, vedoucí TIC Valtice Henckeovy barokní varhany posedmé Letos posedmé se o prázdninách uskuteční koncertní cyklus vážné hudby - Henckeovy barokní varhany. Akce, která začíná mít dlouhodobější tradici, si neklade žádné vyhraněné dramaturgické záměry. Cílem a smyslem je zprostředkovat nevšední zážitky z poslechu hudby v barokním prostředí Farního kostela a Zámecké kaple posluchačům a příznivcům z Valtic a nejbližšího okolí tak, aby nebyly jen výsadou větších a velkých měst. Za uplynulý čas se nám představilo na 25 umělců, z nichž některá zvučná jména známá i v zahraničí (Barbara Willi, Marta Beňačková, Jaroslav Tůma, Nao Higano a další). O prázdninách proběhnou čtyři koncerty: první a poslední v Zámecké kapli, prostřední dva varhanní pak ve Farním kostele. V sobotu 6. července od hodin v kapli představil starou hudbu 16. a 17. století pro loutnu a theorbu Jan Čižmář. 20. července ve Farním kostele přednese Lukáš Hurtík skladby Bacha, Brixiho, Linka, Vaňhala, Smetany a dalších. 3. srpna následuje varhanní koncert již nám známého Martina Jakubíčka za spoluúčasti Tomáše Matuly (trubka). Na programu Clark, Bach, Purcell, Vivaldi a další. 24. srpen v kapli patří závěrečné vystoupení, jako již poněkolikáté, mladému ansámblu. Slovanské kvarteto přednese Dvořákův Slovanský kvartet a Janáčkův 1. smyčcový kvartet (z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty ). Koncert svou skladbou hodný vyvrcholení letošního ročníku. Program je sestaven. Nyní již vše zůstává na Vás, milí posluchači, na Vaší volbě a rozhodnutí nabídky využít. Je připravena, vězte, jen pro Vás. Ing. Josef Menšík 10 František I. z Liechtensteinu Tentokrát se muzejníci a přátelé historie Valtic sešli mimořádně v pátek 21. června v hotelu Apollon, aby vyslechli přednášku PhDr. Miroslava Geršice, o knížeti Františkovi I. z Liechtensteinu, diplomatovi a posledním vládnoucím knížeti na Valticích a Lednici. V úvodu uvedl profesor Geršic několik slov z hlediska rodového. František I. byl druhým synem Aloise II. a Františky hraběnky Kinské z Wchynicz. Vystudoval práva na univerzitách ve Vídni a v Praze. Byl označován za velikána diplomacie. V letech působil jako atašé na velvyslanectví v Belgii, nato ve Francii a poté dobrovolně vstoupil do armády a v letech vycestoval jako rakousko- uherský velvyslanec do Petrohradu. Se svým bratrem Janem II. udržoval jen chladnější vztahy, protože právě Jan II. byl proti jeho sňatku s Elsou von Gutmann a proto k jejich sňatku došlo teprve po smrti Jana II., kdy převzal vládu v knížectví. Pro pokročilý věk manželů zůstalo manželství bezdětné. Za jeho vlády došlo k nástupu nacistů v Německu. Nesouhlasil s jejich řáděním a z Vídně se po anšlusu přesunul nejprve do Valtic a poté do Švýcarska. V březnu 1938 předal vládu rodu princi regentovi Františku Josefu II. Zemřel pak v červnu roku Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Valtické pověsti v Galerii Reistna Divadelní představení valtických pověstí sehráli v úterý 18. června žáci valtické základní školy v Galerii Reistna Valtice. I přes žhavé letní počasí se jej zúčastnili někteří rodiče a příbuzní mladých herců, ale zejména autorka knihy Valtické pověsti, paní Lada Rakovská. Její knihou se nechala inspirovat učitelka Kateřina Urbánková, která téma volně zpracovala, sepsala scénář, zajistila rekvizity a s dětmi hru nacvičila. Na naší hře se podílelo šestnáct žáků ve věku od 11 do 15 let, kteří neváhali zkoušet a hrát dobrovolně a to i ve svém volném čase.

11 Hlavním důvodem vytvoření tohoto projektu pak byly nedávné oslavy 820. let od první písemné zmínky o městu Valtice, kde jsme hráli poprvé. Nyní jsme využili laskavosti majitelů Galerie Reistna Valtice, rodiny Schneiderových, že nám umožnili sehrát kus ještě jednou pro paní Rakovskou a rodiče žáků, uvedla Kateřina Urbánková. Autorka knihy valtických pověstí, Lada Rakovská, představení zhodnotila slovy: Jsem velmi ráda, že paní učitelka Kateřina Urbánková sáhla při volbě tématu scénáře pro oslavy města právě po valtických pověstech. Její scénář byl dokonalý a žáci se jej zhostili úspěšně. Je to ta nejlepší reklama a propagace nejen valtické historie, ale i mé práce. Děkuji také za uspořádání divadelní derniéry galerii Reistna, která se velmi aktivně zapojila do valtického kulturního dění. Ještě jednou všem děkuji. O jedné zbytečné komisi a slavnostech města Už 4. března letošního roku jmenovala rada města komisi, která měla vedení města podat návrh na ocenění některých občanů, osobností a spolků ve Valticích. Členy komise vybralo vedení města z občanů, kteří znají Valtice, jejich život a historii a ocenění mělo být uskutečněno při oslavách 820 let od první dochované písemné zmínky o Valticích. Komise se několikrát sešla, závěrem podala vedení města návrh na ocenění osob i spolků. A tím to skončilo. Na jednání, kde se mělo rozhodovat, už nikdo nepozval zástupce komise, vedení (nebo snad zastupitelstvo) rozhodlo, jak rozhodlo, a nikdo z těch, kteří rozhodovali, se už neobtěžoval aspoň členy komise informovat. Pokud se mělo rozhodovat takto, pak si pan starosta mohl ušetřit práci se sestavováním a svoláváním komise a její členové čas, který jí věnovali. Připomíná to ovšem rozhodování v dobách totality. K samotnému ocenění a oslavám: Paní Suchomelová a pan Kolář si jistě ocenění zaslouží, byli oba také komisí na ocenění navrženi, protože pro Valtice udělali opravdu hodně. Máme ale v historii i současnosti Valtic mnoho dalších významných osobností, které by určitě ocenění zasloužily. Jinde se takovými osobnostmi chlubí, ve Valticích je ti, kdo nakonec o oceněních rozhodují, asi ani neznají. Ze spolků byla oceněna a odměněna Valtická JUDr. Ivana Lorenzová Poskytuji rodinného, obchodního, pracovního a správního práva, kontakt Dodejme, že záznam hry a fotografie z vystoupení v galerii mohou lidé shlédnout i na školním webu -jipkrojovaná společnost. Také tady je ocenění na místě a komisí byla Krojovaná společnost navržena, ale jsou starší spolky a organizace, které udělaly pro Valtice nejméně také tolik. V letošním roce uplynulo 150 let od založení největší dobrovolné pomocné organizace na světě Červeného kříže. Nebylo tedy od věci připomenout téměř šedesátiletou tradici ČK ve Valticích a vzpomenout ty, kteří tuto záslužnou charitativní organizaci propagovali. K samotným oslavám není třeba komentáře, každý si zhodnotí jejich průběh sám. Ovšem pozvání na oslavy si určitě zasloužili lidé, kteří s Valticemi spolupracují a snaží se pomáhat. Je to slušnost, která pracovní skupině pro přípravu Městských slavností zřejmě chybí. A tak na příklad Řád Milosrdných bratří, který k našemu městu historický patří, byl nucen uspořádat vlastní oslavu a aktivity Muzejního spolku Valtice dal na svůj plakát, protože výstavy k oslavovanému výročí kulturní pracovník města ignoroval, nedal je do programu oslav, přestože byl o jeho aktivitách informován písemně již počátkem roku z kulturní komise. Je zbytečný další komentář k organizaci a průběhu oslav. Lidové veselice, jak byla prý oslava výročí pojata, se dají pořádat kdykoliv. My se ale domníváme, že taková významná událost jako 820 let města by měla mít důstojnější náplň a charakter. Možná by bylo zajímavé dozvědět se, kolik celá oslava stála, zda byla aspoň pořízena fotodokumentace a jestli vedení města neplánuje změny v pracovní skupině pro přípravu slavností po zkušenostech z akcí, které město pořádalo. K tomuto vyjádření nás přiměl jednak samolibý článek zastupitele a kulturního pracovníka města, a jednak rozhořčené reakce našich sousedů, kteří se snaží o spolupráci a vzájemné porozumění s naším městem, a nebyli na oslavy ani pozváni. L. Sobotková a L. Rakovská Na slovíčko, pane učiteli a sbormistře Koláři pokračování z minulých čísel VZ Po válce začala ve Valticích působit Městská osvětová beseda, jejímž cílem bylo zajišťovat kulturní dění ve městě, zapojit do budovatelského programu také jednotlivé městské spolky. V roce 1948 byl ustanovený Ochotnický divadelní spolek, jehož předsedou byl zvolen pan Jakoubek, který ve spolku zastával hned několik funkcí a to jednak zakladatele, režiséra, inspicienta i herce. Jakoubek tak navázal na silnou prvorepublikovou divadelní tradici, která ve Valticích byla. Jeho výkony Mgr. Petra Bártková porady dle telefonické dohody 11 dosahovaly profesionální úrovně a do divadelního spolku dokázal zapojit mnoho občanů nejen valtických, ale i mimovaltických. Pan Jakoubek spolupracoval s brněnskými divadly, od kterých si zapůjčoval nejen kostýmy, ale i různé dekorace. Ochotnické divadlo se stalo velmi úspěšným valtickým spolkem a počet jeho členů stoupal. Bc. Alexandra Ekrtová nabízí Tel: ,

12 Je známo i o vás pane Koláři, že jste byl velmi platným členem tohoto spolku. Můžete mi říct, kdy jste se stal valtickým ochotníkem? To si pamatuji velmi přesně, bylo to v roce Moje první role byla ve hře Poslední tažení aneb maršál Kutuzov. Ve hře jsme s Laďou Rollinkem dostali role granátníků obou armád. V jedné ze scén jsem hrál i mužika. Vlastně to byla moje první mluvená role. Jedno představení jsme hráli tenkrát i v Mikulově a k tomu se vztahuje taková úsměvná historka. Maskér zapomněl plnovous, který mi měl pro tuto roli nalepit. Nedělal z toho žádnou vědu a pohotově rozpletl cop, který měl a udělal mi nádherný plnovous. Samozřejmě, že ho dobře přilepil. My jsme po představení s Laďou Rollinkem pak někam spěchali a tak jsem mu řekl, aby mě pomohl zbavit se těch vousů. Laďa mi je začal strhávat i s hlavou. Byli jsme elévové divadla a tak jsme neměli sebou ani kousek hadry na odlíčení a na utření maskérské vazelíny. A tu se Laďa na chvíli ztratil a pak donesl ženskou jupku. Tak jsme se poutírali a vypadali pak jakž takž, když mi Laďa povídá: Dělej honem! Pojď! Já jsem to ukradl domovnici ze šňůry, než nás začne honit! Tak začala moje a Rollinkova divadelní cesta. Byla přerušena pouze mým odchodem na povinnou vojenskou službu v roce Ve Valticích vzniklo ještě jedno divadlo, divadlo mladých. To nám tenkrát doporučil pan cukrář Němec v rámci budovatelského hesla Mládí vpřed! Do repertoáru jsme si dali nějakou tu moliérku. Psal se rok , když jsme chtěli po Jakoubkovi, aby nám půjčil kulisy, ale on tenkrát odmítl. Tak jsme si dělali i kulisy. Konkurence byla tenkrát i v tom ochotničení. Nakonec jsme uvedli dvě moliérky a hru Tajná vysílačka, která byla poplatná době. Tenkrát jsem se tam vlastně intimněji seznámil se svojí budoucí ženou Aničkou Jakoubkovou, kterou jsem měl svázat, hodit si ji přes rameno a odnést ze scény. No copak bych ji unesl? A tak jsme ji svázali ruce a já jsem ji táhl ze scény za pas a nechtěně zavadil o její prsa. Jak jsme zmizeli v kulisách, tak jsem dostal od Aničky takovou facku, že na ni dodnes vzpomínám. Pak jsem si ji vzal za ženu, ale Jakoubek nebyl rád, že jsem mu sebral dceru, ale nakonec jsme spolu vycházeli. Jakoubek byl velmi zběhlý divadelník. Měl takzvaně oko a vybíral do rolí postav přesně lidi, kteří tam sedli. Často sahal i po lidech, kteří divadlo nikdy nehráli. I divadlo bylo poplatné své době a často jsme hrávali ruské kusy. Jakoubek byl mnohdy na nás i vzteklý a nadával nám, ale vedl nás opravdu dobře a tak divadlo slavilo úspěchy. Samozřejmě Jakoubek měl v každé hře velkou roli, které se dobře zhostil. Pan Klemeš patřil ke staré divadelní gardě a hrál v každém kuse, ale protože už špatně slyšel, tak docházelo k různým přebreptům, tak byla i spousta legrace. A pak už šlo jedno divadlo za druhým. Mé role u Jakoubka byly čím dál větší a tím i náročnější. Dostal jsem roli Chlestakova ve hře Revizor a byl jsem za ni odměněn ruským tranzistorovým radiem. To tenkrát bylo něco. Hrál jsem často i dvojrole a byl jsem v plné pohotovosti zahrát prakticky cokoliv. V roce 1969 jsme zařadili do našeho repertoáru Filosofskou historii. Byl to takový náš tajný protest proti okupaci naší republiky a také proti tomu, co se odehrávalo na naší politické scéně. Brněnská Reduta nám tenkrát půjčila kostýmy i zbraně. Mezi nimi bylo i divadelní dělo, které bylo potřeba ve hře na barikády. Byl to krásný a úspěšný kus. Lidé byli tenkrát velmi citliví a chápali, co chceme uvedením této hry říct. Paní Jakoubková sice nadávala na Jakoubka, že je pořád někde v luftě, ale pilně mu v divadelnictví pomáhala. A tak se stalo, že když se tenkrát vracely kostýmy a zbraně do Reduty, byla jedinou Jakoubkovou pomocnicí. Boční ulice k Redutě byla tenkrát uzavřena a tak s Jakoubkem ověšeni každý třemi zbraněmi přes rameno táhli přes Zelný trh s dělem. Lidé na Zelňáku začali pokřikovat: No to je dost, že se konečně bude něco dít! a Už je to tady, dejte jim! Co se týká valtického ochotnického divadla, byla pro něj osudná oprava Besedňáku, který byl původně víceúčelovým sálem. Kdosi navrhl, že bude sál přebudován pouze na kinosál. Nebylo kde zkoušet. Kulisy a dekorace se rozkradly a ochotnická činnost byla násilně ukončena. Pak to konečně někomu došlo, že kulturní život ve Valticích stagnuje, že není kde dělat kulturní akce, ale už bylo všechno hotovo. Pan Březina chtěl, aby dodatečně byla v kině vybudována jevištní technika a tak se mě ptal, co má proto udělat. Tenkrát byla doba, kdy za víno bylo možné získat všechno. A tak jsem mu řekl: Vemte padesátilitrový demižon a jeďte do Brna za jevištním technikem, ten vám poradí, a co bude moct tak udělá. Bylo však na všechno příliš pozdě. Přestavba trvala dlouhých sedm let, staří ochotníci umírali a mladých nebylo. Nakonec Jakoubek onemocněl a nikdo se nenašel, kdo by jej nahradil. A na to zašla valtická amatérská scéna, která byla opravdu úspěšná. Mnozí pamětníci ještě dnes vzpomínají na naše představení stejně jako já. Pokračování v příštím VZ Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Vzpomínka na valtického lékaře Richarda Irgla ( ) Doktor s panem řídícím a farářem vždy patřili k intelektuální elitě obcí a městeček. Valtický praktický lékař Richard Irgl to naplňoval bezezbytku. Inteligentní a vzdělaný člověk, který jen o máločem neměl aspoň základní povědomí. Naopak, často překvapil sumou znalostí, jako by na dané právě ukončil přípravu a měl složit zkoušku. Vzdělání a znalosti ho však rozhodně nevzdalovaly lidem. S každým našel společnou řeč či téma. Nepochybně mu k tomu pomáhal i smysl pro humor. Podle kolegů lékařů bohem políbený diagnostik, který co řekl, to platilo. Sledoval nové výzkumy, trendy a technologie v medicíně i příbuzných vědách, aby v oboru držel krok s dobou. Poslední roky mu na klidu nepřidaly zejména v osobní rovině. A na světlo se pomalu zpod pokličky dostávali démoni. Se střídavými úspěchy se s nimi opakovaně snažil bojovat a zvládnout je. Poslední bitva už byla nad jeho síly. Uchovejme si ho prosím v paměti takového, jaký byl dřív. A přejme si, aby Valtice i v budoucnu měly praktického lékaře jeho formátu. za přátele a kamarády Zuzana Nešporová S Richardem mě spojoval zejména zájem o filmovou a literární tvorbu. A když jsme zabrousili do politiky, nebralo to konce. Byl to jeden z nejchytřejších Valtičanů mé generace, s nimiž jsem se stýkala, a mezeru po něm zaplním jen hodně těžko. Ale stejně mi nejvíc bude chybět jeho postava s nezaměnitelnou, typicky šouravou chůzí Zuzana Nešporová 12 S Richardem jsem strávil bezpočet hodin debatami hlavně o astronomii. A když si před pár lety koupil hvězdářský dalekohled, večerně- -noční pozorování s nekonečnými debatami nám vyplnila nejednu letní noc. František Macinka Osud nás svedl dohromady v jednom vchodě na sídlišti Na Valtické v Břeclavi. Byly to hezké roky vyplněné našimi malými potomky a nekonečnými debatami o reformě zdravotnictví a státu Richard byl bezesporu odborně nejzdatnější praktický lékař, jakého měl kdokoli možnost potkat. Valtice a Valtičané ocení až časem (jestli vůbec), koho vlastně ztratili. Mnozí si vzpomenou na to, že se o své pacientky opravdu staral a rozvrácený obvod ve Valticích dal po desítkách let dohromady a pacienty naučil alespoň minimální kázni. Myslíme, že ze všeho nejvíc jej trápila neúcta k jeho práci a jemu samému, zejména od některých valtických podnikatelů. Osobní život mu ve finále také přichystal zklamání, o jeho podílu na něm nelze pochybovat. Řešení jeho vnitřních konfliktů stalo se mu osudným. Každopádně odešel výrazně dříve, než by kdokoli očekával, a to je vždycky smutné. Uchováváme si vzpomínku, jaký byl: společenský, usměvavý, vždy připraven na něco dobrého v životě. A takový nám bude chybět. Janulíci Každé odcházení je smutné a toto bylo dvojnásob. Proto si Richarda budu pamatovat v plné síle, s jeho svérázným smyslem pro humor a dvojsmyslnými narážkami... Je mi líto, že už si nevyměníme nějaký pěkný film, knížku nebo cédéčko. Škoda. Leona Sobotková V lednu 1995 jsem se při otevření naší lékárny seznámila s přirozeně inteligentním, lidským a velmi vzdělaným člověkem - Richardem. Vždy si udělal čas na debaty o pacientech, diagnózách, ale i o jejich radostech a starostech. Miloval hudbu a filmy, miloval lidi se vším, co k tomu patří včetně diskusí o životních i srdečních problémech. Na některé z nás byl přísnější a kritický a myslím, že proto, abychom byli přísnější sami ke svému zdraví a k sobě. A možná proto, že byl tak vnímavý a přecitlivělý ke všemu, co ho v životě potkalo, asi některé věci nedokázal vyřešit a spolknout, a to ho zlomilo. Bude nám moc chybět a jsem šťastná, že tu s námi aspoň chvíli byl. Helena Slaninová Byltě jeden člověk, byltě jeden člověk Bylo mu jakkolvěk, bylo mu jakkolvěk Šel od role k roli, obhlídat obilí Obilíčko moje, co si jest tak pěkné Obilíčko moje, co si jest tak pěkné Potkala ho smrti, na pěkné silnici Co děláš můj choti, mám s tebú mluviti Nech mě milá smrti, mám já co činiti Dám já ti peněz dosti, co můžeš unésti Dám já ti peněz dosti, co můžeš unésti Zanechaj obilé, stroj sa v rúcho bílé Už ty musíš jíti, všecko opustiti Běda mně hříšnému, jsem dlužen každému A najvjéc jednému, pánu Bohu svému A najvjéc jednému, pánu Bohu svému V textu této písně, jež byla Ríšovou oblíbenou, se snoubí jeho život i smrt. Sbohem páni muzikanti. Zbyněk Rabušic

13 Vzdělávání rozumně, vzdělávání porozuměním Je hlavní motto nově vzniklého vzdělávacího a rozvojového centra ve Valticích Valid-Ed s.r.o, které se představilo veřejnosti ve čtvrtek 6. června. Přípitek se sudičkami. Sudičky, které přišli do startu nové společnosti popřát vše nejlepší: zleva Saša Dobrovolná, lektorka dalšího vzdělávání, Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu v Pardubicích, jednatelky společnosti Eliška Dřímalová a Mgr. Jana Kazíková, Petr Novák, trenér Martiny Sáblíkové a české reprezentace v rychlobruslení, Petr Kazík, jednatel vzdělávací společnosti Ahra z Frýdku Místku. Cílem tohoto oficiálního zahájení bylo představit vize a hlavní myšlenky společnosti. Mezi hosty byli zástupci města Valtice, představitelé vzdělávacích institucí a společností, lektoři a rodinní příslušníci zakladatelů společnosti Jany Kazíkové a Elišky Dřímalové, bývalých učitelek, které později začaly působit jako lektorky a manažerky dalšího vzdělávání nejen pro pedagogy. Během představení společnosti došlo i na přání od čtyř sudiček, přátel zakladatelek společnosti - vesměs významných osobností ze světa školství, vzdělávání a sportu. Po oficiálním představení měli všichni zúčastnění možnost prohlédnout si prostory, kde bude společnost provádět z velké části svou činnost - areálu penzionu a školicího střediska Addo Valtice. Nakonec došlo i k neformálnímu posezení u dobrého vína, kde tyto chvíle zpestřilo vystoupení členek souboru Valtičánek Janičky a Simonky Štěpánkových, které zazpívaly a zahrály na cimbál a housle. Při rozhovoru o činnosti společnosti nám obě zakladatelky prozradily následující: Přejeme si spolu s našimi příznivci, aby programová nabídka, a vůbec celá činnost našeho vzdělávacího a rozvojového centra, podporovala rozvoj všeobecného povědomí široké veřejnosti a zvyšovala prestiž krásného a inspirativního prostředí Lednicko - valtického areálu. Tři pilíře naší filosofie tvoří vzdělávání, rozvoj a podpora. Vycházíme z předpokladu, že učení je přirozená věc a celoživotní učení podmínka úspěšného a kvalitního života. Vzdělávací programy budou směřovat k posílení nebo tvorbě nových dovedností a návyků. Informace budou prezentovány v souvislosti s praktickým využitím na základě principu smysluplnosti. Součástí procesu učení je vytvářen prostoru pro sdílení zkušeností. Prostřednictvím rozvojových programů se změříme na zvyšování sebevědomí a odbourávání strachů a nejistot, tím budeme přispívat posílení si pocitu vlastní hodnoty účastníků. Svým působením chceme podpořit každého jedince v jeho cestě ke spokojenosti jak osobní, tak i profesionální. Nabízíme i možnost individuální podpory formou osobního kouče, poradce či konzultanta. Nabízíme spolupráci dalším společnostem, které mohou využít naší nabídky a zkušeností s pořádáním vzdělávacích i reprezentativních akcí. -ipv- Rýmovačky V lese Dobrý den! jelena zdravím, (v paroží si hrábě nese ) Nezdržuj! Teď uklízet jdu Po lidech odpadky v lese. Zaslechl to, hned se přidal K rozhovoru statný srnec: K čemu je nám v lese papír, Kolo z auta, rzivý hrnec? K fialkám či konvalinkám Čichni a obdivuj zeleň! Skoč pro hrábě, starý pytel, S úklidem nám pomoct neleň! Zastydím se cestou domů, V hlavě jejich poučení: Les je naše potěšení, Odpadkovou jámou není! Bažant Jedu lesem autem Trabant, Tu přes cestu běží bažant. I když jsem se brzdit snažil, Přec jsem do bažanta vrazil! Rána velká, konec story. Odnesly to reflektory! Bažant? Křídlem hrozící, Říká: Nač máš silnici? Nemáš jezdit po lese, Kde to auto odnese! Cvrček Na procházce Belvederem Potkal jsem se s cvrčkem, Vesele mi zacvrkal a Dál pil colu brčkem. Druhý den ho vyhledám, Moc smutný byl. Co je ti? Já hochu, dnes už necvrkám, Jak vidíš jsem přejetý! Pro pana učitele Koláře Váš spoluobčan, Milan Kolář Bravo pane učiteli, vycházky vám zjevně svědčí, bez benzínu, s dvěma koly, objala vás múza větší. Vytrvejte, nevzdávejte, tužte mysl svou, valtičáci už se těší na vaši báseň novou. O čem básnit budete, je úplně jedno, všichni těšit budou se, to zas bude terno! Zdraví J.W. Miroslav Kostiha Penzion "U Kostihů" Prodej ovocných stromků a ovoce Sadová Valtice tel.: mobil:

14 Děti na kolejích kniha na pokračování... Vánoce u vojáků 1. Co je ti? Proč jsi tak smutná? zahleděla se maminka na Danu. Po návratu ze školy nebyla dcerka zcela určitě ve své kůži. Bylo to nezvyklé, protože jí oči téměř vždy jiskřily radostí a na tvářích zářil úsměv. Nějaká špatná známka? Ne. To ne. Něco horšího. Něco horšího? Tak tomu nerozumím. Co může být, prosím tě, ve škole horšího než špatná známka? Snad poznámka. Dostala jsi poznámku? Ani to ne. Dnes byl v naší třídě pan učitel Šácha a vybíral děti do pěveckého sboru. Představ si, že vybral mě. A co tě na tom tak trápí? Mami, já přece zpívám nejhůř z celé třídy. Sama mi vždycky říkáš - prosím tě, nezpívej. Vlastně slyším od celé rodiny - nezpívej, když to neumíš. Ve škole raději ze sebe ani hlásek nevydám. Jenom hýbu pusou. Vypadá to, jako bych zpívala. Přitom, kdyby pan učitel vybral někoho jiného, udělal by dobře. Zpíval by mu opravdově ještě někdo další. Tak jsi mu to měla říct. Vždyť jsem mu řekla, že neumím zpívat, ale on mi nevěřil. Myslí si, že když se dobře učím, tak umím dobře všechno. I zpívat. A to ještě ani neviděl moje příšerné písmo a jak hrozně maluji. Mami, já nechci chodit do souboru. Stačí, že chodím do tělovýchovného, čtenářského a recitačního kroužku Tak mu řekni, že nechceš. To nejde, protože řekl, že budu chodit a basta. No, když ti to poručil, musíš poslechnout. Tak se aspoň snaž. Jo, snaž. To lepší nebude. Nemám nadání. Z toho jsem smutná. Tak si něco přečti, ať přijdeš na jiné myšlenky. Mám všechno přečtené. Musím zajít do knihovny a něco si zase půjčit. Z třídní knihovničky jsem už všechno přečetla. Tam je málo knížek. No, do knihovny zajdeš až později, protože musíš hlídat Péťu. Mám práci na zahradě. Zbývá otrhat ještě jednu švestku. Zítra ráno přijede babička vařit povidla. Všechno musí být připraveno. Mňam, už se těším, až budeme olizovat vařečku. No tak vidíš. Vždycky je vedle špatné zprávy také nějaká dobrá. A nemohl by jezdit s kočárem Jenda? vrátila se k povinnosti. To by tedy nemohl. Určitě by se chtěl vozit s ním. Dovedu si představit, jak by to dopadlo. Buď by na kočárku usnul, anebo by ho zcela určitě převrátil a Péťu vyklopil. A kočárek by byl nadranc. Jenda je přece jenom ještě malý. A také je to kluk. Už jsi někdy viděla, aby kluci nebo tatínci vozili kočárky? Ale mohli by. Proč vlastně kluci a tatínci kočárky nevozí? Malí kluci proto, že by to bylo jako s naším Jendou. Ostatní vozí, ale jen tehdy, když nemají v rodině žádné holčičky. Knail NEHTOVÉ STUDIO Bouchnerová Kristýna mobil Dana zrudla. Maminka to nevěděla, ale i ona se vozila na kočárku. Vždycky se s ním rozběhla, pak se na něj položila bříškem a kus se také vezla. Péťovi se to líbilo, takže byli spokojeni oba. Ale nahlas to neřekla. Přece na sebe nebude žalovat. 2. Dětské oddělení knihovny bylo ve zvýšeném přízemí prvního vchodu radnice. Uvnitř byly dvě staré, kdoví odkud vyřazené skříně. Každá byla jinak velká a také měla každá jiný tvar i barvu. Moc knížek v nich však nebylo. Čtenářů bylo hodně. Velmi pečlivě se jimi probírali. V každé skříni zbyla s bídou tak stovka. Dana si prohlížela obrázky a také trochu četla, aby věděla, o čem ty knížky jsou. Vybrala si jich osm a odnesla je na stůl paní učitelce Smékalové. Přiložila kartičku, do které se vypůjčené knihy zapisovaly a potvrzovaly se vrácené. Jako vždy, tak i tentokrát byla Dana paní učitelkou pokárána. Vždycky ji to mrzelo. Dano, těch knížek máš moc. To bys četla půl roku a ostatní děti by na ně musely čekat. Můžeš si vypůjčit nanejvýš pět. Pět je málo. Já čtu hodně a rychle. Ale stejně ti půjčím jenom pět. Netrvalo by dlouho a neměla bys ani ty co číst. Sama vidíš, že ve skříních moc knížek není. Dana musela poslechnout. Většinou se stávalo, že než přišla domů, opravdu měla všechno přečtené. Když se brzo šeřilo a rozsvítily se pouliční lampy, stávala pod nimi a četla. Pak popošla k další lampě a četla další knížku. Jenom ty tlusté verneovky nebo staré pohádky a různé strašidelné čínské si nechávala na doma. Verneovky jim četli nahlas rodiče. Většinou se u toho střídali. Nejraději všichni poslouchali četbu tatínka, protože ten u toho dělal různé opičky a také cizí jména četl tak, jak byla napsána. To se pak celá rodina smála. Maminka ho napomínala: Ale, Vašku, čti to pořádně. Vždyť nebudou vědět, jak se to správně vyslovuje. Stačí, že to čteš správně ty. Nejsou přece hloupí, odmítal maminčina pokárání. Byl celý šťastný, že doma vytvářel pohodu. Všichni měli rádi společné večery. Oba rodiče si tento zvyk přinesli ze svých rodin. I tam se po večerech nahlas četlo. Děti přitom malovaly, babičky v Podivíně a maminka doma zašívaly prádlo nebo látaly ponožky. Bývaly to pohodové večery. 3. Nesem vám noviny, poslouchejte rozléhaly se z rádia vánoční koledy už od poloviny listopadu. Pro hospodyňky to byl pokyn ke generálnímu předsvátečnímu úklidu a pečení cukroví, které muselo do Vánoc změknout. Bylo těžké ukrýt dobrůtky tak, aby nelákaly. Vždyť svou vůní prozrazovaly, kde je hledat. Přes přísný zákaz maminky přece jenom sem tam něco každý ochutnal. Nejraději však měli mírně připálené kousky, které se mohly sníst hned, jakmile je maminka vytáhla z trouby. Jen lehce ofouknout a přehodit z dlaně do dlaně, aby trochu vystydly a nepopálily jim mlsné jazýčky. V dětských očích se rozsvěcovaly plamínky radosti a nedočkavé touhy. Už aby tu ty svátky byly. Nálada se přenášela z domova i z vyzdobených prodejen do školy. Jakoby najednou tu byly dva poslední dny. Stejně jako každoročně STAVEBNINY VALTICE prodej a výkup starých cihel na hale firmy Molčík na Mikulovské TEL: to ve školním rozhlase zapraskalo a ozval se hlas pana ředitele: Žáci a žákyně, oznamuji vám, že vánoční prázdniny budou již od 22. prosince a do školy se vrátíte po Novém roce, a to 3. ledna. Abyste na školu tak úplně nezapomněli, dostanete od svých učitelů domácí úkoly. Ve třídách to zahučelo. Úkoly! To by mít neměli. Dále připomínám pěveckému sboru a ostatním účastníkům programu, že o Štědrém dnu se v pět hodin odpoledne sejdou, aby zazpívali a zarecitovali vojákům, kteří na Vánoce zůstanou sloužit. Pod vedením pana učitele Šáchy je připraveno něco z nacvičených písní a z vyšších tříd i několik básní. Bude to dárek za celou školu těm, kteří se nedostanou domů a budou hlídat naši zemi před nepřítelem. Účastníci pak budou ostatním vyprávět, jak těžká je vojenská služba. Škola má dárek i pro vás, milí žáci a žákyně. Poslední den, to je zítra ve čtvrtek, shlédnete loutkové představení. Národní škola se shromáždí ve společenské místnosti už v půl deváté a měšťanka v půl jedenácté. Paní učitelky a páni učitelé pro vás sehrají veselou pohádku o Kašpárkovi a Kalupince. Dobře se pobavte! Na závěr mi dovolte za všechny pracovníky školy vám popřát veselé Vánoce, bohatou nadílku a pevné zdraví do nového roku! Ze všech tříd se ozvalo obrovské hurá! Jen Dana nijak nadšena nebyla. Věděla, že budou zpívat na Vánoce u vojáků, ale vlastně si teprve teď uvědomila, že ačkoli jí to zpívání nejde, ačkoli ho jen napodobuje, bude muset obětovat Štědrý večer s rodinou. Zrovna večer, který má ze všech večerů v roce nejraději. Vojáci jsou dospělí lidé, takže by se jim mohlo zazpívat třeba odpoledne nebo další sváteční den. Ach jo! Nedokázala překonat svůj smutek. Nosila ho v sobě po zbytek dnů. Tedy až do onoho Štědrého večera. Měla také málo času na hraní. Musela skoro celé dny hlídat brášku, protože maminka by jinak nestíhala připravit svátky. Když zajela s Péťou na nádraží ke kancelářím, všimli si i zaměstnanci její posmutnělé tváře. Nepomohlo ani, že výhybkáři žertovali. Kroutili hlavou. Co s ní je? Byla to přece jindy tak uchechtaná holka. A teď se jim jen málokdy podařilo ji rozesmát. 4. Na Štědrý den měl tatínek denní službu, takže večeře byla naplánovaná na sedmou hodinu. Po čtvrté odpoledne, když si Dana dovoňava vykoupaná oblékala tmavou sukýnku a bílou halenku, byla už venku tma. Danuško, když budete s tím vystoupením do půl sedmé hotoví, snad ještě stihneš večeři doma. Tak nebuď smutná. Třeba to vyjde, těšila dcerku maminka. I jí bylo líto, že nebudou všichni pohromadě. Mami, ten náš program trvá jenom půl hodiny, takže to určitě stihnu, rozzářily se její do té doby posmutnělé oči. No, raději s tím moc nepočítej, protože nevíš, jak to bude probíhat. My však déle čekat nemůžeme, protože tatínek přijede ze služby vyhladovělý jako vlčák, zalekla se maminka. Uvědomila si při pohledu na rozjásaný obličej, jak marné naděje v Daně asi vzbudila. Měla bys už jít, abys byla ve škole včas, doprovodila ji do chodby a pomohla jí do teplého plyšového

15 kabátku, podala jí šálu, čepici a rukavice. Pak otevřela dveře. Ovanul je obě ledový vzduch. Do chodby vlétlo několik vloček padajícího sněhu. Přece jen jsou Vánoce na sněhu, pohlédla maminka na jiskřící se tenkou sněhobílou pokrývku. Vrať se v pořádku. Budeme na tebe myslet, volala. Já na vás také. Dcerka se rozběhla k nádraží a odtud alejemi na náměstí. Na radnici odbíjely hodiny pět, když brala za kliku školy. Ještě než dorazili poslední dva opozdilci, procvičili zpěváčci nejtěžší písničky a vydali se k zámku. Venku zahlédli několik spěchajících sousedů. Většina rodin už možná večeřela. 5. U zámeckých vstupních vrat byli na stráži dva vojáci. Pan učitel Šácha se s nimi pozdravil, oni zasalutovali a za chvíli vyšel ven starší voják s hvězdičkami na výložkách. Vzájemně si s panem učitelem potřásli rukou a pak celá skupina vešla do vrat. Dana uvnitř valtického zámku ještě nikdy nebyla. Pozorně se rozhlížela. Prošli do jakési chodby, kde pod klenutými sloupy byly uspořádány do dlouhých řad stoly s bílými ubrusy. Bylo jasné, že nikam dál už návštěvníky nezavedou. Na konci tohoto slavnostně uspořádaného prozatímního večeřadla byl prostor s klavírem. Aha, tady budou zpívat. Jasně. Odložili si kabáty a rozestavili se tak, jak byli nacvičeni. Pan učitel přistoupil k černému lesklému klavíru, sáhl do kláves a zapreludoval. Dana se obvykle stavěla dozadu, aby na ni nebylo vidět, ale tentokrát jí to nevyšlo. Pan učitel ji vytáhl a postavil do první řady. Patřila mezi ty nejmladší, i když ne nejmenší. Oči jí bloudily po prostoru. Na protější zdi si všimla velkých nástěnných hodin. Bylo půl šesté. Kdyby začali hned, tak by to domů stihla. Jenomže vojáci tu ještě nebyli. Musíme počkat. Chlapci mají až do šesti službu. Zatím si sedněte sem na přední židle, pokynul jim ten starší voják a odešel. Asi to byl velitel. Tiše ho poslechli. Dana se posadila na krajní židli, aby to měla co nejblíže k zámeckému východu. Čas se přímo vlekl. Zdálo se to nekonečné. Několik minut před šestou se začali trousit první vojáci a děti znovu nastoupily ke klavíru. To už Dana z hodin nespustila oči. Konečně se dočkala. Bylo sedm minut po šesté. Možná to vyjde. Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku začala program recitací Jana. Střídaly se připravené písně a básničky. Na závěr se pak nesla jedna jediná koleda. A to ještě kdoví, byla-li to vůbec koleda. Má milá má trnku, trnku, v malovaném hrnku Vojáci poděkovali potleskem a Dana se hrnula pro kabátek a čepici, ale pan učitel ji zastavil Počkej ještě, zašeptal. K dětem přistoupil velitel a za všechny vojáky poděkoval: Přijměte nejen poděkování za váš pěkný vánoční program, ale také pozvání na společnou večeři. Naši chlapci jsou vám vděčni, že jste tu s nimi. Daně se kutálely po tvářích blýskavé slzy jako perly. Posbírala veškerou odvahu, kterou ve svém smutném srdíčku měla, přistoupila k panu učiteli a zašeptala: Pane učiteli, pusťte mě, prosím vás, domů. U nás se v sedm večeří a doma mě všichni čekají. Ty ses zbláznila, nebo co? Všichni jsme společně přišli, všichni také společně odejdeme. Pozvání nemůžeme odmítnout. To by je urazilo. Podívej se, už nesou salát a řízky. To si pochutnáme. A utři si oči. To není smažená ryba? No, to asi ne. Vypadá to na vepřové. Ale my na Štědrý večer maso nejíme. Jenom kapra. Tady jsme na návštěvě a budeme jíst to, co nám nabídnou. Dana zmlkla. Jako strnulá seděla u talíře, do kterého jí nabrali salát a řízek. Ruce složila do klína a sklopila hlavu. Ne, když už musí zůstat, nemůže ji nikdo donutit jíst. Ona bude večeřet doma, i když už dávno bude celá rodina pod stromečkem. Tobě nechutná? zeptal se jí obsluhující voják kuchař. Já budu jíst doma. My jíme rybu. Tak si vezmi aspoň bramborový salát. Přece tu nebudeš sedět hladová. 6. Bylo něco po půl osmé, když se před zámkem rozešli. Dana se rozběhla, i když to nebylo zrovna lehké. Venku totiž k večeru napadalo sněhu skoro až pod kolínka a nikdo ho neodklízel. Vyjasnilo se. Měsíček jako obrovská lucerna svítil na celou zem. Jako ve dne, avšak stříbřitě. Hvězdičky rozseté po celé obloze se blýskaly jako drobné diamanty. Na chvíli zvolnila krok a okouzleně pozorovala tuto nádhernou, tichou Svatou noc. Po osmé hodině se přiblížila k nádraží. Zrovna ji míjel vlak od Břeclavi. Byli v něm snad dva lidé. Kdo by také o Štědrém večeru cestoval. Ona je také sama, kdo běhá po venku. Přidala do kroku. Na prahu domku zůstala stát a přilepila ucho na dveře. Ta Dana nějak nejde. Kde může tak dlouho být? Vždyť jí bylo líto, že tu s námi není, slyšela maminku. Tady jsem! Tady jsem! s jásotem rozevřela dveře. Nezapomněli na ni. Tak pojď. To je dobře, že jsi konečně tady. Proč ti to tak dlouho trvalo? uvítali ji rodiče. Vyprávěla jim podrobně o vánocích v zámku a večeři s vojáky. Maminka jí mezi tím podala jídlo, které bylo jistě tou nejlepší vánoční večeří na světě. Půjdete se mnou ke stromečku? prosebně pohlédla na rodiče a brášku. Podívej, já jsem dostal od Ježíška nářadíčko. Ale také knížku A já šroubek malý vroubek... Ty jsi také něco dostala. Knížku a panenku, usmíval se Jenda. Ty jsi ale šiška, proč jí to říkáš? To mělo být překvapení. To nevadí, mami. Hlavní je, že jsem už doma. Už nikdy v životě nechci být na Vánoce s cizími lidmi. Táňa Tichá Příště: Horká hranice VARIABILNÍ HYPOTÉKA za 2,5% s odkladem splátek jistiny až na 10 let INVESTICE, KONSOLIDACE PŮJČEK I SPOTŘEBNÍCH ÚVĚRŮ, RYCHLÉ PŮJČKY Kateřina NEŠPOROVÁ mob.: : 15 Zvěrokruh... co o sobě ještě nevíte Rak - romantik Legenda o Rakovi: Rak vznikl na popud Héry. Ta neměla ráda Herkula a chtěla odvrátit hrdinovu pozornost, když bojoval s Hydrou. Obrovský, Héru milující rak byl odvážný, ale i tak ho Herkules zabil. Héra přesto na znamení vděku vsadila odvážného a věrného Raka, který vždy stojí po boku toho, koho miluje, na oblohu. Životní heslo: Miluji, tedy jsem! Jak je poznáte: Existují dva tyty raků. Vysoký štíhlý s úzkým obličejem, dlouhým nosem a tenkými rty, typ Meryl Streepová. A druhý menší, oblý, kyprých tvarů a kulatého obličeje á la Medvídek Pú. Ovšem bezpečně je poznáte podle jejich snivých očí raněné laně, ve kterých se odráží touha po věčné lásce. Charakter: Mírný a náladový. Tak jak se proměňuje měsíc, tak se mění i povaha raka. Když mají dobrou náladu, svět přijímají s otevřenou náručí, jsou srdeční a zábavní svěžím dětským způsobem. Rádi vás pozvou domů, navaří a řeknou pár nejnovějších drbů. Pro přítele v nouzi může být rak zosobněním soucitu a porozumění. Bude trpělivě a pozorně poslouchat každý detail vašeho trápení. Když otevřete své srdce rakovi, cítíte, že vás někdo skutečně poslouchá. Ale pokud je na tom bledě, pak nikoho nechápe a nikdo nerozumí jemu, všichni mu ubližují a všechno ho ničí. Zaleze do kouta a trpí. Ranit raka není zas tak těžké, všechny invektivy či neúspěchy bere velmi osobně, zákonitě pak i jeho reakce je značně přemrštěná. V záchvatu uraženosti se s rakem nedá rozumně mluvit, vzdejte to. Jednodušší je počkat, až ho emoce přebolí a promění se opět v milého a šťastného člověka. Co milují: Domov a společnost plnou chápajících a pozitivně naladěných lidí. Co nesnášejí: Domov. Obzvláště v tom případě, kdy z něho vyprchala láska. Jak pracují: Zdá se nepravděpodobné, že rak, který je tak výrazně orientovaný na rodinu, by byl úspěšný v práci. Ale pozor, nenechte se zmást jeho jemným hlasem a způsoby. Pořádný rak má smysl pro cíl jako beran, odhodlání býka, imaginaci ryb a sobě vlastní empatii a ctižádostivost. A to by v tom byl čert, aby nebyl úspěšný. Jeho šikovné zacházení s penězi a materiální realismus jsou předpokladem k oslnivé finanční kariéře. Mnoho raků najde uplatnění v bankovnictví, pojišťovnictví, investicích a nemovitostech. A takový burzián, to je kariéra všech račích snů. Rak zásadně neriskuje, dobře ví, že velký obchod začíná jako malý obchod, a toho se drží po celý život. Vzorový hrdina: Homer Simpson. Zvláštní znamení: Měsíční kouzlo. Dobrá rada pro raka: Více odvahy! Dobrá rada pro ostatní: Vyhýbejte se rakům v nerudné fázi, v tomto období jsou nesnesitelní. Ideální šéf: Člověku, kterému můžete důvěřovat a spolehnout se na něho například Kozoroh. Ideální přítel: Veselý a praktický Býk. Ideální partner: Citlivý a přitom hravý zrozenec Ryb. Kdo vás eroticky přitahuje: Muže přitahují jemné typy jako jsou Ryby nebo Váhy, ženy naopak mají rády sebevědomé Štíry.

16 Přírodní lékárna Člověk by neměl bohatství přírody zneužívat, jen užívat k obecnému či vlastnímu prospěchu. Žlutá v červenci. V současné době najdeme v záplavě žluti v přírodě mnoho prospěšných bylin. Žlutá barva ovlivňuje náš vnitřní pocit radosti a uvolnění a je také barvou ledvin, které odrážejí naše vzájemné vztahy. Byliny nám mohou pomoci s potížemi a důležitou roli sehrávají v prevenci svým komplexním působením. Řepík: svíravý, urychluje hojení, protizánětlivý, antiseptikum Při jeho sběru používáme nůž nebo nůžky, má houževnatou bázi stonků a často se vytrhává i s přízemní růžicí mohli bychom porost tímto způsobem zničit. Řepík je univerzální bylina. Nejlépe ho vystihuje slovinský název vsega sveta zdravje. Stimuluje činnost žlučníku, napomáhá detoxikaci jater, zlepšuje metabolismus tuků a snižuje cholesterol v krvi, pomáhá při zánětech žaludku a dvanácterníku, podporuje trávení, tlumí zánětlivé procesy (zejména ve sliznicích), povzbuzuje činnost střev; působí svíravě, zastavuje průjmy; močopudný, účinný při ledvinovém písku, zánětech močového měchýře, při poruchách udržení moči. Pomáhá při bronchitidách, uklidňuje nervy, při nespavosti. Zevně pomáhá při kožních chorobách nejrůznějšího původu, řeší problémy v dutině ústní a hrdle, pomáhá hlasivkám, při angíně, tiší lehké povrchové záněty a drobná poranění pokožky, pomáhá při hemeroidech, bércových vředech. Je vodný pro dlouhodobé užívání. Svízel syřišťový: močopudný, protirevmatický, snižuje chuť k jídlu Je močopudný (můžeme použít čerstvou šťávu zředěnou vodou 1:3). Zlepšuje krevní oběh, ovlivňuje lymfatický systém, čistí organismus. Podporuje játra a slezinu, harmonizuje činnost štítné žlázy, zlepšuje látkovou výměnu. Při revmatismu kombinujeme vnitřní léčbu s vnější (kašovité obklady). Pomáhá při hubnutí - snižuje chuť k jídlu. Uklidňuje při závratích, hysterii a nervových potížích. Při problémech v dutině ústní žvýkáme čerstvou svízel nebo používáme k výplachům nálev. Pomáhá s nehojícími se ránami (bércové vředy, záněty, popáleniny), s vyrážkami a kožními chorobami. Třezalka: neklid, úzkost, deprese, popáleniny, antibiotikum Vnitřně jako antibiotikum, má silné účinky protizánětlivé, podporuje látkovou výměnu, léčí žaludek, dvanácterník, játra, slinivku (její působení se může uplatnit po celé délce trávicího traktu), ledviny, plíce. Při neklidu, neklidném spánku, úzkostech a depresích, rozpouští psychické napětí, zlepšuje náladu, posiluje nervy, při nervových bolestech hlavy, nervových křečích, neuralgických bolestech v oblasti obličeje, při zánětech nervových zakončení, při bezděčném pomočování dětí, při rehabilitaci po mozkových příhodách. Je antirevmatická. Doba léčby je 3 týdny až 3 měsíce, pro pokračování v léčbě uděláme přestávku 1 měsíc. Zevně používáme proti nejrůznějším zánětům pokožky, ekzémům, otokům, na drobná poranění, oděrky, popáleniny, bolestivé klouby, šlachy, svalstvo. Olej udržuje meziobratlové ploténky v pružném stavu. Kontraindikace: těžké formy cukrovky, pylové alergie, velmi nízký krevní tlak, přecitlivělost na UV záření. Lípa: pro ulkidnění, při nemocech z nachlazení Uklidňuje nejen svým majestátem, vůní, ale také prostřednictvím svého květu - pomůže se strachem, stísněností a nespavostí. Snižuje krevní tlak v případě, že ho vyvolává stres. Působí proti lomivosti kapilár, při poruchách krevního oběhu. Je močopudná, žlučopudná, zvyšuje vylučování žaludečních šťáv, používá se při křečích zažívacího traktu a močových cest, při narušené funkci žlučníku. Je účinná u chorob z nachlazení; proti horečce, podporuje pocení, rozpouští hleny a snižuje dráždivost ke kašli. Lípový květ je oblíbený podpůrný prostředek pro nemocné děti i seniory, můžeme používat dlouhodobě. Lnice: protikřečová, protizánětlivá, projímavá, močopudná Tlumí křečové bolesti při průjmech a kolikách, žlučníkových záchvatech a ledvinových kamenech. Je močopudná a žlučopudná, podporuje funkci ledvin a jater. Používá se také proti zánětům (dýchací cesty, játra, ledviny). Zvyšuje krevní tlak a prohlubuje srdeční činnost. Účinkuje také při dně, menstruačních potížích, dvanácterníkových a žaludečních vředech, Crohnově chorobě. Podpoří při svalové ochablosti a atrofiích svalů nejrůznějšího původu. Pomůže při zácpě. Zevně působí příznivě na cévní systém, napomáhá léčbě křečových žil, lámavosti kapilár, bércových vředů, hemeroidů (můžeme použít čerstvou šťávu k obkladům), různých kožních defektů. POZOR! Nálev ze lnice je velmi nechutný, raději kombinujeme do směsí (s měsíčkem, meduňkou, bazalkou, třezalkou, řepíkem), Není vhodná pro dlouhodobé používání. Využijme pomoci přírody a buďme fit. Ing. Věra Žďárská Už víte, proč poslední dobou nějak častěji prší??? To se takhle jednoho dne český Lojza naštve kvůli počasí a vydá se do nebe, zeptat se, proč u nás pořád prší. Zabouchá na nebeskou bránu, otevře mu svatý Petr a ptá se ho, co si přeje. Lojza odpoví, že se přišel zeptat, proč u nás pořád prší? Svatý Petr mu říká: "Tak se jdeme podívat, co mám napsáno ve svaté knize. Odkud jsi?" Lojza říká: "Z České republiky." Svatý Petr listuje v knize, najde Českou republiku a říká: "No pojď se podívat, mám tu napsáno: Vláda všechno posrala - 3x denně splachovat!" Přeji všem slunečné prázdninové dny a pohodovou dovolenou. Snad nám celé léto kvůli vládě neproprší :-) Pavlína Vlková, šéfredaktorka Inzerce, P.R. článek, logo ve Valtickém zpravodaji 2013 Ceny inzerce a P.R. článků: celá stránka: 2.500,- Kč / 1 vydání 1/2 stránky: 1.250,- Kč / 1 vydání 1/3 stránky: 835,- Kč / 1 vydání 1/4 stránky: 625,- Kč / 1 vydání 1/8 stránky a menší: 310,- Kč / 1 vydání řádková inzerce: 150,- Kč / 1 vydání Ceny loga: logo firmy do velikosti 15 cm 2 : 1.200,- Kč/rok (větší dle dohody) Uzávěrka příštího čísla 31. července 2013 Příspěvky zaslané po uzávěrce nemohou být otištěny "ELEKTRIKÁŘ" Vítězslav Krčka Elektoinstalace a hromosvody Ivan Bilkovič Za Tesárnou 779 Valtice , Valtice Mikulovská 175 mobil: mobil: řezané a hrnkové květiny svatební floristika smuteční kytice suchá vazba keramika a dárkové zboží donášková služba Bezdrátové připojení k internetu již od Kč 360,- bez DPH tel.: VALTICKÝ ZPRAVODAJ měsíčník, ročník XXXIV. prodejné, cena 5.- Kč Vydává: Občanské sdružení Valtice, IČO , náklad 500 ks. Reg. číslo MK ČR E Redakce: Valtice, Nám. Svobody 4., Šéfredaktor: Ing. Pavlína Vlková, Tisk: Tiskárna Adámek, Břeclav, Příspěvky, inzerce, sazba: Ing. Pavlína Vlková Předplatné: M. Crhonková, tel rie internet červencové číslo vyšlo

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení Valtický zpravodaj 2. října 2014 Letošní dýňobraní utrpělo deštěm Valtické dýňobraní probíhá každoročně díky podpoře města. Pracovníci technických služeb každoročně naváží dýně do jednotlivých ulic, mateřské

Více

Valtický zpravodaj. l. máj. 3. května 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. Vinné sklepya.s. Valtice, tel.

Valtický zpravodaj. l. máj. 3. května 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. Vinné sklepya.s. Valtice, tel. Valtický zpravodaj 3. května 2014 l. máj Mladí lidé dnes chápou 1. máj spíše jako svátek zamilovaných a právě letos mají velké starosti, kde se budou líbat, protože všechny třešně v našem okrese již odkvetly,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 7 / 8 3 3 7 4 4 7 8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 5.. Osobní údaje byly dle zákona č.

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Revitalizace sídlišť začíná

Revitalizace sídlišť začíná 11/2010 4. června 2010 Cena 7,00 Kč Brána Šumavy zahájila letní sezónu Rušný květen, který v Sušici hostil mj. mezinárodní konferenci, domácí i zahraniční kapely při hudebních pořadech i účastníky přeshraničních

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 9 č í s l o 5 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

Tlumačovské. Z obsahu novin 2-5 7 12 14 15

Tlumačovské. Z obsahu novin 2-5 7 12 14 15 Tlumačovské Ročník XXII Cena 5 Kč Vánoce mezi volbami Pravda zvítězí, ale dá to fušku. Karel Čapek. Možná si mnozí myslíme, že Vánoce jsou svátky, které se pravidelně opakují. To je sice pravda, ale přece

Více

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2.

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko Okno roku str. 2 str. 4 Nová dětská hřiště str. 5 Aktuálně ze škol str. 6-7 PIK roste do krásy str. 8-9 Oslavy osvobození str. 10

Více

Školní akademie ERVENEC2009 Z OBSAHU: 6 Slovo starosty 12 Košt slivovice 14 Pohádka 2009 16 Setkání seniorů 18 Akce LMK 19 Mladí biatlonisté

Školní akademie ERVENEC2009 Z OBSAHU: 6 Slovo starosty 12 Košt slivovice 14 Pohádka 2009 16 Setkání seniorů 18 Akce LMK 19 Mladí biatlonisté 57 ERVENEC2009 Školní akademie Vážení rodiče, milí hosté! Přejeme Vám jménem všech účinkujících dobrý večer a vítáme Vás na dnešní Akademii, kterou budou slovem provázet Anna Strašáková a David Prechtl.

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 USNESENÍ ze 76. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 2. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny. 1) Rada města Strážnice bere na vědomí 184 zápis z jednání sportovní

Více

Majáles v Kroměříži. Pionýrskou loukou v Kroměříži se v sobotu 8. května večer a v noci opět rozezněly rockové tóny. Jako každoročně se zde

Majáles v Kroměříži. Pionýrskou loukou v Kroměříži se v sobotu 8. května večer a v noci opět rozezněly rockové tóny. Jako každoročně se zde 2 Majáles v Kroměříži. Pionýrskou loukou v Kroměříži se v sobotu 8. května večer a v noci opět rozezněly rockové tóny. Jako každoročně se zde uskutečnil Kroměřížský majáles, jehož hlavním tahounem se stala

Více

Novojicínský. Nový Jicín ocenil významné osobnosti. Cerven 2011. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ

Novojicínský. Nový Jicín ocenil významné osobnosti. Cerven 2011. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ Novojicínský Cerven 2011 Mesícník mesta Nový Jicín ocenil významné osobnosti g Vedení města Nový Jičín ocenilo čtrnáct významných osobností z oblasti školství, kultury a sociální oblasti. Součástí poděkování

Více

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Červen 2011 Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1 Co projednala rada města 2 Jubileum paní Lepšové 5 Úspěšný Bobeš 6

Více

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 OBEC SI ZAKOUPÍ KOMERČNÍ PROSTOR V LÁZEŇSKÉM DOMĚ Výstavba lázeňského domu na Lázeňské ulici značně pokročila a dnes

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

se zprávami z Jaroměřic a Chornic

se zprávami z Jaroměřic a Chornic se zprávami z Jaroměřic a Chornic KVĚTEN/2010 65 let od osvobození Československa Občané Jevíčka v nacistických věznicích a koncentračních táborech Tragické události roku 1938 a to, co následovalo po té,

Více