ČERVEN Miroslav Bičan - 5. A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A"

Transkript

1 ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům umožňovali postupně si osvojovat strategie učení a motivovali jsme je pro učení celoživotní. Poskytovali jsme jim i vám, rodičům, poradenské služby. Pozornost jsme zaměřili také na prevenci rizikového chování a environmentální výchovu. Věnovali jsme se žákům se specifickými problémy i žákům talentovaným. Vzdělávací proces jsme tradičně doplnili mimoškolními aktivitami. K těm nejúspěšnějším patřily v druhém pololetí lyžařský výcvikový kurz, plavání, Velikonoční dílny a dílničky, akce na podporu čtenářské gramotnosti Noc s Andersenem, karneval, Den Země, Recyklohraní, Den matek, Den dětí /ve školní družině potom doplněný přespáním ve škole/, Sportovní den, Loučení s předškoláky, celoškolní výtvarná soutěž a prezentace dětské školní cimbálové muziky. Většina vyučujících prvního stupně uspořádala pro rodiče v odpoledních hodinách prezentace svých tříd. Na své děti se přišlo podívat mnoho rodičů. Rodiče odcházeli ze školy spokojeni s výkonem dětí, mnozí obdivovali také práci vyučujících - využití mezipředmětových vztahů, trpělivost, všestrannost, nápaditost, metody práce - např. s interaktivní tabulí nebo žákovské projekty. Rodiče měli možnost navštívit výuku na obou stupních i při dnech otevřených dveří a při akcích pořádaných školní družinou a mateřskou školou. Vyučující pro žáky naplánovali exkurze např. do firmy Luis, do zemědělské farmy ve Vlčnově, do SPŠ Uh. Brod na výukový programem Technika hrou, exkurzi do Uh. Brodu zaměřenou na poznávání historie města a exkurzi na Krajský úřad do Zlína. Z nabídky přírodovědného centra Trnka jsme žákům zvolili např. projekty v Kunovském lese Les a my a ekoprogram Kouzelný les a výukové programy Hmyz, mám se ho bát a Nekonečný hon za energií. V ZOO Lešná jsme si vybrali program Zoorallye. Nezapomněli jsme samozřejmě ani na vycházky do přírodní rezervace Vlčnov, v Kovářově žlebu měli žáci připraven poutavý ekoprogram Ptáci. Miroslav Bičan - 5. A Žáky rovněž velmi oslovil vzdělávací program Síla lidskosti, Holocaust a extremismus, besedy Tibet a Nepál, Nechej mě, to nechci, Láska, zamilovanost, partnerské vztahy, besedy Policista je náš kamarád a Bezpečné chování na internetu. Žáci během školního roku několikrát příležitostně navštívili výstavy v galerii Na Měšťance, někteří zavítali i do galerie v Uh. Hradišti, uskutečnili jsme návštěvy Místní knihovny ve Vlčnově i Knihovny B. B. Buchlovana v Uh. Hradišti. Zhlédli jsme filmová představení v Uh. Brodě Čertova nevěsta a Rango a zájemci zavítali na operu Figarova svatba do brněnského divadla. Třídní učitelé a vychovatelky ŠD naplánovali pro žáky jednodenní až třídenní vlastivědně poznávací výlety. Ve druhém pololetí školního roku probíhaly ve škole v mnoha předmětech soutěže a olympiády. Téměř ze všech jsme měli zastoupení v okrskových a okresních kolech. Byly to olympiáda v českém jazyku, recitační soutěže, Konverzační soutěž z anglického jazyka, matematické soutěže a olympiády, Biologická olympiáda, Chemická olympiáda, Zeměpisná olympiáda, soutěž v informatice, pěvecká soutěž Zazpívej, slavíčku, výtvarné soutěže, Atletické závody školních družin, fotbalový turnaj Mc Donalď s Cup, Závody ve sportovní gymnastice, atletická olympiáda O pohár starosty města Uh. Brod a dopravní soutěž. Přeji všem pěkné prázdniny i letní dovolenou a v září nashledanou. Jana Geržová

2 Nastal čas se poohlédnout Společně vplouváme do přístavu dalšího školního roku. V mateřské škole končí školní rok až po prázdninách 31. srpna. Teprve s nástupem nových dětí 1. září začíná školní rok nový. Pouze na několik týdnů škola ztichne od brebentění a smíchu dětí, aby se sem v srpnu opět jejich větší část vrátila. V dřívějších letech navštěvovala mateřskou školu v prázdninovém provozu jen hrstka dětí a stačil nám provoz pouze v jedné třídě. Na letošní prázdniny zapsali zákonní zástupci 50 dětí, tedy musíme zabezpečit provoz ve dvou třídách. Musíme si poradit jak s přípravou tříd tak s didaktickými pomůckami, všemi hračkami a stavebnicemi, jejich dezinfekcí a kontrolou. Také připravíme a přesuneme nábytek a hračky vzhledem k věkovým zvláštnostem dětí. To budou úkoly pedagogických pracovníků. Na provozní zaměstnance bude čekat s příchodem července ten hlavní a bezesporu nelehký úkol. Zvládnout úklid všech prostor mateřské školy v provozu dvou tříd. Ale poohlédněme se ještě a připomeňme si školní rok 2010/2011. Počty dětí jsme měli ve třídách nejvyšší možné. Náš školní vzdělávací program ŠKOLKA PLNÁ POHODY je naším stěžejním dokumentem. Pro příští rok se budeme zamýšlet nad jeho rozšířením a úpravami vzhledem k vysokým počtům dětí. Nechtěli bychom měnit nic vzhledem k rozdělení dětí do tříd podle věku. Dítě předškolního věku by mělo dosáhnout předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot před nástupem do 1. třídy ZŠ. Po celý školní rok jsme se zaměřovali na rozvíjení klíčových kompetencí. Jak kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, dále kompetence sociální a personální a v neposlední řadě kompetence činnostní a občanské. Všechny učitelky pracovaly podle třídních programů a rodiče mohli po celý rok sledovat jak práce svých dětí, tak celkovou úroveň vzdělávání. Akce, které jsou součástí našeho školního vzdělávacího programu, jsme všechny uskutečnili. S velkým ohlasem se setkala oslava Svátku matek, přesněji řečeno připraveným programem pro maminky. Ale o zhodnocení všech akcí se dočtete v tomto zpravodaji, jak je viděly ostatní kolegyně. Po celý rok jsme se snažili i při vysokých počtech, což není vůbec snadné, pracovat s dětmi individuálně a najít si v průběhu neřízených činností prostor, pro příznivý rozvoj a vzdělávání dítěte. Všem společně nám záleží na rozvoji osobnosti každého jednotlivého dítěte, a to se také projevovalo na komunikaci s vámi, zákonnými zástupci. Jak konzultace s rodiči předškoláků, tak individuální rozhovory v běžném každodenním provozu. Nedílnou součástí vyhodnocení celého školního roku jsou dotazníky, ve kterých se anonymně vyjadřujete jak k provozu, tak k výchovně vzdělávací činnosti mateřské školy. Se závěry a dalšími připomínkami ze strany vás, zákonných zástupců i ze strany naší, si pohovoříme na srpnovém setkání při rodičovské schůzce. Ale to až v srpnu. Teď se všichni těšme na prázdniny. Rodičům přeji, aby využili každou volnou chvilku a co nejvíce si se svými dětmi užili. Prázdniny odletí s koncem léta a už se nevrátí. Všem dospělákům z mateřské školy bych chtěla poděkovat za celoroční práci, a také popřát hodně pohody a odpočinku v čase zasloužené dovolené. Dětem, těm popřeji obzvlášť ráda. Co nejméně odřenin, žádné rýmy, kašel a angíny, ale plnou náruč krásných zážitků prožitých s nebližšími. Markéta Píšková Zápis dětí do mateřské školy na školní rok S jarem přichází do mateřské školy zápis nových dětí. Tak jako všechny okolní mateřské školy i my se opět potýkáme s nedostatkem volných míst. Přesto že máme 42 dětí, které byly u zápisu do první třídy ZŠ, konec května ukázal, že do školy půjde dětí 28. Tedy 14 dětí bude mít odklad školní docházky. Do mateřské školy může být přijato jen 28 nových dětí. Na zápis 27. dubna přivedli zákonní zástupci 38 dětí. Den zápisu již tradičně nedoprovází děti do mateřské školy jenom maminky, ale i tátové, sourozenci a prarodiče. Některé děti ale i rodiče se toto odpoledne poprvé podívaly do mateřské školy. Děti si poprvé pohrály v kuchyňce, s panenkami a kočárky a nejoblíbenější autodráhou, u které vydrží kluci i holčičky. Také skluzavka není k zahození a co teprve množství stavebnic a jiných hraček. Maminky seděly nebo stály v povzdálí a jen pozorovaly. Časy, kdy se dítě drží maminky jako klíště, už jsou pryč. V průběhu odpoledne dostaly děti malé občerstvení, které nám připravily paní kuchařky. Zákonní zástupci získali základní informace o mateřské škole a odnesli si domů žádost o přijetí a krátký informační dotazník. Některým dětem se domů nechtělo a maminky odcházely se slovy: Aby tomu tak bylo, až sem budeš chodit od září. A my jsme mohli začít přijímat. Ještě v květnu jsme přijali 2 děti, jelikož se dvě místa uvolnila. Školní rok 2010/2011 uzavíráme s počtem 112 dětí, v každé třídě 28. Ondřej Moštěk - 4. tř. MŠ Pro následující školní rok jsme ve správním řízení přijali 27 dětí a 9 dětí přijato nebylo. Přijaty byly všechny děti narozené v roce 2007, 2008 a jedno dítě narozené v roce Ostatní děti narozené v roce 2009 budou přijímány postupně podle data narození, a to v případě, že budeme mít volné místo. Snad se nám podaří umístit co nejvíce z těchto dětí, jako v letošním školním roce. Letošní povídání o přijímání dětí uzavřu přáním. Všem novým školáčkům i jejich rodičům přeji pěkné, slunečné léto a všichni se na vás budeme těšit v září. Markéta Píšková 2 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

3 Odklady školní docházky Zatímco před několika málo lety učitelé ve spolupráci s psychology šířili mezi rodičovskou veřejností osvětu o tzv. školní zralosti a prospěšnosti odkladu školní docházky u některých dětí, nastává v posledních letech ve společnosti zcela opačný problém. Ještě donedávna byla tendence poslat dítě v šesti letech do první třídy bez ohledu na jeho aktuální psychický a tělesný vývoj. Zvláště u nás na Slovácku rodiče usilovali, aby jejich dítě za každou cenu chodilo se svým ročníkem, i když někdy toto rozhodnutí nebylo pro dítě nejšťastnější a někdy poznamenalo negativně začátek jeho povinné školní docházky. Mnohdy jsme marně rodiče přesvědčovali, že doporučení k odkladu je dobré respektovat, že je pro dobro jejich dítěte. Často rozhodující slovo měli prarodiče, kteří odklad školní docházky brali jako ostudu a selhávání výchovy v rodině. Stejné to bylo i s leváctvím, kdy násilné přeučování na pravou ruku přineslo nemalé problémy ve vývoji malých školáků. Dnešní škola se snaží maximálně přizpůsobit individuálním vývojovým zvláštnostem dětí. Tak, aby začátky školní docházky byly pro malé školáky co nejméně stresující, aby se děti do školy těšily a radostně prožívaly své první školní úspěchy. V posledních dnech médii proběhly informace o tom, že ministerstvo školství musí řešit nelehký problém. Nečekaně narůstá počet žádostí rodičů o odklad školní docházky. Zatímco mateřské školy praskají ve švech a děti s odklady zabírají místa dalším žadatelům o umístění, do prvních ročníků základních škol nastupuje rok od roku nižší procento dětí, které byly u zápisu do prvních tříd. Pracovníci pedagogicko psychologických poraden přitom varují, že pouze polovina žádostí o odklad je opodstatněná. Z celkového počtu je to asi 12% dětí, ale už nyní je jasné, že do prvních tříd nenastoupí letos v září 22% všech zapsaných dětí. Někteří rodiče mnohdy zcela zbytečně usilují o odklad s tím, že se jim výlučně jedná o prodloužení dětství a odklad od školních povinností jejich dětí. Při nástupu těchto přezrálých dětí do školy pak většinou nastává zcela opačný problém, že se děti ve škole nudí a výuka je nebaví, často jsou neukázněné a jsou původci většiny žákovských sporů v třídních kolektivech. Metodika výuky i obsahy učiva zvolených učebnic jsou takové, aby vyhovovaly šestiletým dětem. Tato nová situace neusnadňuje práci učitelům při výuce ani při utváření a zvládání třídních kolektivů. Ministerstvo zatím nemá recept na to, jak tuto celospolečenskou situaci řešit. Česko je jednou z mála evropských zemí, které přihlížejí při zaškolování žáků nejenom k věku, ale i ke školní zralosti. Ve Francii, Itálii a Španělsku nastupuje do prvního ročníku 98% všech šestiletých dětí a obdobná situace je v řadě dalších evropských států. Ve Vlčnově bylo v letošním roce u zápisu 42 dětí, z toho 15 dětí bude mít odklad. Je to tedy asi 36 % z celkového počtu zapsaných žáků, což je mnohem více než celorepublikový průměr. Upřímně řečeno nás tento počet žádostí o odklad poněkud překvapil. Žádosti měly potřené náležitosti a paní ředitelka všem žádostem vyhověla. Do prvních tříd nastoupí po prázdninách 27 dětí. Věřím, že rodiče velmi zodpovědně zvažovali svá rozhodnutí, a že čas nám všem potvrdí, že jejich volba byla správná. Snad se ministerským úředníkům podaří najít taková řešení, která budou opravdu zodpovědně řešit současný neuspokojivý stav. Výrazné omezení možnosti odkladu školní docházky bych osobně považovala za krok zpět. Jitka Kučerová Únor školní kolo recitační soutěže účast na okrskovém kole recitační soutěže v Uh. Brodě zápis do 1. třídy sociopatologická prevence průběžně během celého pololetí, postupně po třídách, témata dle vyspělosti žáků Akce 1. stupně ve 2. pololetí Březen měsíc knihy besedy, návštěva místní knihovny školní kolo pěvecké soutěže Zazpívej, slavíčku! zapojení 2. až 5. tříd do soutěže Matematický klokan Beseda s Policií ČR na téma Bezpečné chování na internetu /5. třída/ Duben Velikonoční dílna tvořivé dílničky ve vestibulu školy, akce i pro veřejnost účast na fotbalovém turnaji Mc Donald s Cup v Uh. Brodu Den Země úklid okolí školy, sběr odpadků, vědomostní hra v terénu, činnosti ve třídách práce jednotlivých tříd na projektu Zdravé zuby Květen Den matek výroba dárků a přáníček výuka na dětském dopravním hřišti v Uherském Brodě (4. třída) Dny otevřených dveří Červen v kině Máj v Uh. Brodě školní výlety fotografování tříd účast na atletických závodech v Uherském Brodě návštěva místní knihovny doporučení četby na prázdniny Kateřina Knotková Tereza Nevařilová - 5. A Den dětí hry ve třídách, návštěva filmového představení Čertova nevěsta Lucie Jakubčíková - 1. A ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 3

4 Aby nás škola bavila Žáci 1. A a třídní učitelka Eva Surá Výstava pečiva Ochutnávka ovoce a zeleniny Zimní radovánky Zakrmování zvěře Exkurze ve firmě Luiz Učíme se stolovat Pohybové hry Výukový program Krtkova škola 4 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

5 Máme rádi zvířata Máme rádi opice, lvy, papoušky, slony a mnohá další. Ale my jsme se zaměřili na ta, se kterými se setkáváme nejčastěji. V průběhu minulého měsíce jsme ve druhé třídě zpracovali projekt Domácí zvířata. Toto téma se týká především učiva prvouky. To by ale nebyl pořádný projekt, abychom se těm zvířatům nepodívali na zoubek ze všech stran. Na projektech je pro mě nejlepší to, že při nich využijeme většinu naučených pouček a informací. A tak jsme toto téma probírali i v češtině, hudební výchově, výtvarné a pracovní výchově a matematice. Nejdřív si žáci ujasnili, která zvířata jsou vlastně ta domácí. Někteří mě totiž přesvědčovali o tom, že mezi ně patří i akvarijní rybičky, když je chováme doma. Naštěstí jsme si vše potřebné vysvětlili. Po získání základních informací jsme připravili exkurzi do družstva, kde nás provedl pan Soviš. Tímto bych mu ráda poděkovala za ochotu a zajímavý výklad. Potřebné informace už jsme měli, takže jsme je mohli zpracovat na papír. Hledali jsme v knihách a encyklopediích, přepisovali dlouhé texty, kreslili a lepili obrázky. Nakonec jsme nacvičili několik básniček, písní s tanečkem a zdramatizovali jsme pohádku Zvířátka a loupežníci. Všechno jsme předvedli na besídce pro rodiče. Myslím si, že veškerá snaha, kterou děti do svého výkonu dali, byla rodiči náležitě oceněna nejen bouřlivým potleskem. Sama za sebe se těším na další projekty, které budeme s dětmi zpracovávat. Je to sice časově náročná práce, ale výsledky stojí za to. Michaela Ondrušková Ten dělá to a ten zas tohle Ve 3. A jsme toho letos stihli udělat opravdu moc. Úspěšně jsme ukončili výuku plavání. Začali jsme se učit angličtinu, která děti díky hravému způsobu práce paní zástupkyně Kučerové zatím baví. Rádi budeme vzpomínat na Vrškiádu, projektový den v Kovářově žlebě, kde jsme se seznámili se způsobem kroužkování ptactva. Nejvíc se dětem líbil pták krutihlav, kterého potom ve svých projektech také kreslily. Na Den Země jsme si procvičili v rozkvetlé jarní přírodě vědomosti z ekologické výchovy a zahráli hry na školním hřišti. Na Den dětí jsme navštívili kino v Uh. Brodě. Pohádka Čertova nevěsta se dětem líbila, protože znaly představitelku hlavní role a v mnoha scénách poznaly zámeckou zahradu v Buchlovicích. Největším zážitkem byl i letos školní výlet, tentokrát na ranč v Kostelanech. Některé děti se poprvé projely na koni, jiné zaujala střelba z luku, hod sekerkou nebo lasem. Nakoupily si kovbojské klobouky i jiné suvenýry. Všichni jsme se zasmáli při představení na náměstí westernového městečka a obdivovali výcvik jezdeckých koní. Důkazem toho, že se dětem výlet líbil, jsou krásné výkresy na školních nástěnkách. Se školním rokem jsme se rozloučili na projektovém dni v Kunovském lese. Rádi jsme také zatleskali svým spolužačkám Leoně Fibichrové a Klárce Vlčkové na koncertě školní cimbálové muziky a účastníků školního kola soutěže Zazpívej slavíčku. Obdivovali jsme krásné kroje, výkony muzikantů, konferenciérů i zpěváků, nacvičené pod vedením Mgr. Jitky Kučerové. Zároveň jsme si v přísálí KSK prohlédli nejlepší práce z výtvarné soutěže Místo kde žiji. Cenu za první místo si zde převzala Aneta Svobodová. Úspěšné reprezentanty jsme měli také v recitační soutěži a sportu. Stříbrnou medaili z atletických závodů školních družin přivezla za druhé místo ve skoku dalekém Diana Krchňáčková. Veronika Mikulcová obsadila druhé místo v hodu plným míčem na atletické soutěži O pohár starosty města Uh. Brod. Snažme se, abychom příští rok byli ještě úspěšnější a aby nám ve škole bylo spolu dobře. Helena Šimůnková ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 5

6 Akce třídy 3. B Bylo jich opravdu hodně. V měsíci dubnu jsme měli ekoprogram,,ptáci v Kovářově žlebu. Tam jsme poznávali chráněné rostliny naší lokality,viděli odchyt ptáků. Den Země byl také spojen s pobytem v přírodě. Nejprve jsme uklidili před školou, potom se proběhli a splnili několik úkolů v terénu a taky zbyl čas na sportovní hry venku. V květnu jsme přivítali rodiče a prarodiče ve škole na Dnu otevřených dveří. Ukázali jsme, že učení může být i zábava, zvláště když máme bezva tabuli-interaktivní tabuli.taky se nám líbilo, když jsme mohli nakreslit ve skutečné velikosti paní učitelku a napsat její vlastnosti na velký papír. Valinka přišla s nápadem přihlásit se do soutěže Klubu mladých čtenářů O největšího šmoulu.ve výtvarné výchově jsme ho společně nakreslili barevnými křídami, měřil 2,36 m.teď čekáme,že vyhrajeme a pojedeme do kina na 3D promítání. V červnu na Den dětí se nám líbily soutěže ve třídě, hra Aktivity, sladká odměna a taky návštěva filmu Čertova nevěsta. V pracovních činnostech jsme vyzkoušeli, že je jednoduché připravit pomazánku a kluci zjistili, jak rychlé je ji sníst.nejvíce nás ale zaujal výlet na Ranč Kostelany, o kterém se děti rozepsaly ve slohu, a že to bylo povídání moc hezké, několik rukopisů otiskujeme. I když se někdy hádáme, naše třída je bezva a jsme rádi, že k nám zase přibyli dva naši staronoví spolužáci. Žáci 3. B a tř. učitelka Petra Mlýnková Martin Jakubčík - 7. B Ondřej Darek Franta - 3. B Valerie Šabšulová - 3. B 6 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

7 Anna Brulíková - 5. A Tereza Nevařilová - 5. A Druhou polovinu roku jsme zahájili soutěžně. A posuďte sami, že opravdu úspěšně. Nejdříve jsme získali 1. (Filip Kružík) a 2. místo (Michaela Indrová) ve školním kole recitační soutěže. Filip Kružík nás pak reprezentoval i v okrskovém kole. V pěvecké soutěži jsme dokonce obsadili 1. (Břetislav Španěl), 2. (Tomáš Trtek) i 3. místo (Tereza Nevařilová). Břeťa pak zpíval i v okrskovém kole. Tři naši žáci (Ondřej Špendlík, Filip Kružík, Tereza Nevařilová) se stali úspěšnými řešiteli školního kola matematické olympiády a započítali si i v okresním kole ve Starém Městě. Celá naše třída se pak zapojila do Matematického Klokana v kategorii Klokánek. V březnu nás zaujala beseda s Policií ČR na téma Bezpečné chování na internetu. Jenom abychom si rady, které nám A co naši páťáci? dala pohledná policistka, vzali opravdu k srdci a řídili se jimi. Obdrželi jsme i letáčky, které jsme si doma dali k počítači, abychom je měli pořád na očích. Protože internet je sice bezvadná věc, ale díky jemu se můžeme dostat i do velkých potíží. Hlavně se vždy se vším svěřit a neřešit své problémy sami. Koncem března jsme uspořádali pro rodiče v odpoledních hodinách prezentaci projektu Lidské tělo. Připravili jsme jednak program ve třídě, ale i ukázku práce v multimediální učebně. Myslíme, že podle reakce zúčastněných byla tato akce opravdu úspěšná a před rodiči jsme se blýskli v tom lepším světle. V dubnu nás čekala další beseda v rámci sociopatologické prevence na téma Nechej mne, ne to nechci. Při ní jsme se dozvěděli, že lidé, na které bychom si měli dávat pozor a kteří nám můžou ublížit, nevypadají nijak zpustle, ale naopak mohou být velmi příjemní a hezky vypadající. V rámci celého dvouhodinového programu nám pracovnice krizového centra pro ženy v tísni ze Zlína chtěla předat co nejvíce modelových situací. Vzít si z nich poučení, to už záleží na každém z nás. Líbilo se nám také letošní prožití Dne Země, kdy jsme konečně nejenom mluvili o ochraně naší planety, ale sami jsme přiložili ruku k dílu a vysbírali odpadky v okolí školy. Odměnou nám pak byla vědomostní hra v terénu, na kterou jsme se moc těšili. V rámci oslavy Dne Dětí jsme shlédli pohádku Čertova nevěsta v kině Máj v Uherském Brodě. V hlavní roli jsme viděli vlčnovskou herečku Evu Josefíkovou. Byla opravdu krásná princezna. Jsme pyšní na to, že máme takovou mladou a slavnou rodačku. Vyvrcholením akcí se stal náš školní výlet, na který jsme se vypravili společně se čtvrťáky. Tentokrát náš autobus zamířil do Lednice. Zde nás čekala prohlídka zámku, akvária a skleníku. Moc se nám líbilo procházet krásnými parky v okolí zámku. Dokonce tu jezdil i kočár s koňmi. My jsme ale šlapali po svých. Nebáli jsme se vylézt až nahoru na minaret, ze kterého byl krásný výhled. Poté jsme pluli lodí k Janovu hradu. Zde jsme náš výlet zakončili opět prohlídkou. Unavení, ale šťastní, spokojení a plni zážitků jsme se večer vraceli domů. Mysleli jsme si, že vše už máme za sebou, ale paní učitelka nás překvapila ještě jednou exkurzí. Byli jsme pozváni do Centra pro výuku hi-technologií při Střední průmyslové škole Uherský Brod. Absolvovali jsme zde výukový modul Technika hrou. Seznámili jsme se zde s vývojem techniky a nejmodernějšími technologiemi pomocí soutěží, prezentací a úkolů zaměřených na různé oblasti. Předvedli nám zde také použití nejmodernějších přístrojů jako skenner či 3D tiskárnu. Za odměnu po splnění všech zadaných úkolů nás pozvali na projekci v 3D kině, což bylo úplně perfektní! Moc se nám na této exkurzi líbilo. Doufejme, že stejně úspěšně jako tyto akce uzavřeme i letošní školní rok, kdy se loučíme s 1. stupněm a konečně z nás budou velcí šesťáci. Jenom naše paní učitelka propadne do nižších tříd. Letos se loučíme i s našimi třemi žáky (Michaelou Indrovou, Filipem Kružíkem, Terezou Nevařilovou), kteří odchází na gymnázia do Uh. Hradiště a Uh. Brodu. I nadále budete našimi kamarády a kdykoli se za námi přijďte do školy podívat. Na závěr přijměte rozloučení a přání všeho dobrého pro všechny od vaší paní učitelky. Náš čas se naplnil a je čas se rozloučit. Děkuji Vám, mým, teď už bývalým žákům. Prošli jsme si mnohým dobrým i zlým, nevzpomínejme na sebe ve zlém, ale nechme si v srdcích hezké společné okamžiky. Kateřina Knotková a žáci 5. A Veronika Macková - 5. A ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 7

8 Školní družina Opět tu máme konec školního roku a s ním vytoužené prázdniny. Na ty se samozřejmě nejvíce těší naše žáčky. Uvědomuji si, jak je důležité, aby děti měly hezké zážitky ze školní družiny, která slouží k vyplnění volnočasových aktivit. S tím souvisí fakt, že v rámci volného času si děti mohou užít spoustu zábavy, legrace, mohou se realizovat v rámci tvořivých činností anebo využít sportovní talent. Je třeba, aby každé dítko dosáhlo úspěchu, protože ten je velkou motivací. V krátkosti bych shrnula jaké aktivity, soutěže byly pro žáčky připraveny. Na přelomu února a března se konal karneval. Zde opět byly předvedeny skvělé kostýmy. Děti jsou vskutku velmi kreativní. Další akce byla Noc s Andersenem, která byla více zaměřena pro menší děti, a to pro prvňáčky a žáčky druhé třídy. Paní Kolajová z místní knihovny, která opět pro děti připravila zajímavou besedu, se u menších prvňáčků více zaměřila na téma o místní kronice. Dětem je třeba Veronika Nevařilová - 3. B předávat kulturní tradice a tato forma povídání a k tomu názorné ukázky fotografií byla pro děti velmi zajímavá. U starších dětí byla beseda na téma Václav Čtvrtek, jeho dílo. Přesto, že autor je velmi znám, paní Kolajová přinesla i knihy, které dětem byly dosud neznámé. Další soutěžní akcí byl Brodský zpěváček, kde se děvčata opět umístnila na prvních místech. Dopravní soutěž taktéž patří k těm tradičním. Zde soutěžili žáci třetích ročníků v testech a v jízdě zručnosti na kole. Atletická olympiáda školních družin byla takovou poslední větší sportovní akcí. Zlatou medaili ve skoku dalekém získal Jiří Juřenčák (1. A). Druhé místo a stříbrnou medaili získala ve skoku dalekém Dianka Krchňáčková (3. A) a v běhu na 50 m taktéž stejné umístnění získal Josef Zemánek (3. B). Bronzová medaile byla další trofejí pro Josefa Zemánka, a to v disciplíně hodu kriketovým míčkem. Ještě bych se zmínila o akci, která proběhla ve dnech Tou akcí byl Dětský den. Letos měl velké zpestření, a to besedou s panem Ondřejkou, který se svými kolegy pro děti připravil zajímavé ukázky výcviku policejních psů. Největším zážitkem pro děti bylo, když si mohly nasednout do auta dopravních policistů. Nejen chlapci ale i děvčata zářili nadšením z techniky, která jim byla i názorně předvedena. Poté následovalo opékání špekáčků a další občerstvení. Večer si zahrály děti na broučky a světlušky, kdy ve svých kostýmech s lucerničkami hledaly poklad a absolvovaly i noční stezku odvahy. Součástí bylo i plnění tajenky pro naše chytré hlavičky. Využila bych zde možnosti a poděkovala všem maminkám, které se podílely na přípravách Dne dětí. Taktéž poděkování patří panu Koníčkovi, Mošťkovi a Ondřejkovi a jeho kolegům. Poslední akce byl výlet do Kroměříže, kam jsme se vydali za poznáním zámku a přilehlé zahrady. Tedy nezbývá než popřát krásné prázdniny plné pohody, zážitků, dobrodružství a odpočinku jak žáčkům, tak i všem ostatním. Jana Mouralová Výsledky přijímacího řízení 2011 I letošní duben byl jako již každoročně měsícem, kdy žáci posledních ročníků základních škol konali přijímací zkoušky na gymnázia, střední odborné školy a učiliště a krátce otevřená lycea (technická, přírodovědná, ekonomická a pedagogická), která poskytují široký obecně odborný základ a současně vytvářejí předpoklady pro studium na vysoké škole příslušného směru. V tomto školním roce bylo pouze18 vycházejících žáků 9. ročníku. Největší zájem byl o tyto školy: Střední průmyslová škola Uherský Brod (maturitní obor - Přírodovědné lyceum, Technické Lyceum) a Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště. Čtyři žáci z pátých tříd se hlásili na víceletá gymnázia. Všichni vycházející žáci devátých ročníků byli přijati na své vybrané školy hned v prvních kolech přijímacího řízení. Přejeme jim hodně úspěchů v jejich dalších životních etapách. Šárka Chmelařová Maturitní obory Učební obory Chlapci Dívky Chlapci Dívky SPŠ Uh. Brod SŠ průmyslová, hotelová zdrav. UH Gymnázium Uh. Brod 4-leté Gymnázium Uh. Brod 8-leté SŠ Mesit Uh. Hradiště OA Uh. Hradiště SOU Uh. Brod Gymnázium Staré Město SOU stavební Brno SŠ COPt Uh. Brod Celkem Klára Vozárová - 8. tř 8 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

9 Návštěva Krajského úřadu ve Zlíně Ve čtvrtek 2. června žáci osmého a devátého ročníku prožili pestrý program ve Zlíně. Nejdříve si prohlédli budovu číslo 21 sídlo Krajského úřadu Zlínského kraje a dověděli se spoustu zajímavých informací o její historii od paní poslankyně Mileny Kovaříkové, která se nám celou dobu věnovala. Žáci si nejen prohlédli, ale také se svezli v Baťově výtahu vybaveném jako kancelář. Mnohem zajímavější než tento historický unikát některým připadal výtah, který je stále v pohybu, do kterého se za jízdy nastupuje a vystupuje. Žáci se prošli po terase budovy a mohli si prohlédnout město z výšky a najít architektonicky zajímavé a známé budovy ve Zlíně. Sednout si na místa krajských poslanců v zasedací místnosti se podaří málokdy, ale my jsme měli štěstí, že zrovna žádné zasedání neprobíhalo. Dověděli jsme se, kde sedí krajský hejtman Stanislav Mišák nebo pan starosta Vlčnova Jan Pijáček a jakým způsobem probíhá zasedání krajských poslanců. Druhou část dne jsme věnovali Mezinárodnímu filmovému festivalu dětí, navštívili jsme Baťovu universitu a prohlédli si výstavu 70 let zlínských ateliérů. V Kongresovém centru si žáci prohlédli výstavu fotografií Zuzany Mináčové a setkali se zde s filmovými herci např. Danou Morávkovou, Miroslavem Donutilem nebo Martinem Dejdarem, od kterých získali autogram nebo se s nimi vyfotili. Prožili jsme pěkný den ve Zlíně, a tak mají smůlu ti, kteří náhle onemocněli a pro jednodenní nevolnost se nemohli této exkurze zúčastnit. Soňa Kundratová Nicholas Winton Síla lidskosti V březnu se žáci osmého a devátého ročníku zúčastnili vzdělávacího programu Nicholas Winton Síla lidskosti, který se uskutečnil v kinosále Máj v Uherském Brodě. Po filmovém představení proběhla beseda s dramaturgem Zdeňkem Tulisem na téma filmu, holocaustu a novodobých dějin ČR. Přestože se této významné osobnosti - Nicholasi Wintonovi, který před druhou světovou válkou zachránil před jistou smrtí 669 českých a slovenských dětí, věnujeme ve vyučování již několik let, vzdělávací program nás ještě více o danou problematiku obohatil. Svými podpisy pak žáci podpořili petici pro udělení Nobelovy ceny míru siru Nicholasi Wintonovi, a tak doufáme, že i naše podpisy pomohou k rychlému udělení ceny tomuto muži, který si ji určitě zaslouží. Ke stejnému tématu jsme se s žáky devátého ročníku vrátili 1. dubna, kdy ve škole proběhla přednáška z projektu Centra vzdělávání a dialogu na téma Holocaust a extremismus ve světě. Přednášející seznámil žáky se systematickým vyvražďováním více než šesti milionů židů nacisty v období II. světové války a s nebezpečně se rozvíjejícím extremismem v současné době. Žáci se spolupodíleli na programu přednášky, odpovídali na dotazy přednášejícího, doplňovali ji svými znalostmi a nakonec byli pochváleni za svoje vědomosti. Soňa Kundratová ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 9

10 Welcome aneb vítejte Takto vítáme ve škole zahraniční hosty. A že už jich bylo na této malé venkovské škole docela dost: z Velké Británie, z Texasu a Wisconsinu v USA, z Německa, Francie, Dánska, Kanady, Austrálie a letos v květnu také z dalekého Hongkongu. Studenti, kteří nás navštívili, chodí do prestižní mezinárodní školy. Učebním jazykem je zde čínština a angličtina. Posláním školy je poskytovat vzdělání od předškolního věku po středoškolské, které je esencí jak východní, tak západní kultury. V rámci programu WORLD CLASS jezdí studenti na edukačně výchovné pobyty na různá místa po celém světě (USA, Řecko, Turecko, Rumunsko, Bulharsko, Tanzanie, Indie, Polsko, Česká republika). Na svých cestách se setkávají s obyvateli a dětmi ve školách. Cílem těchto pobytů je kromě Terezie Skřídlovská - 6. A poznávání různých kultur také to, aby se žáci naučili laskavosti, soucitu, toleranci a dokázali v rámci svých možností pomáhat a všímat si problémů okolního světa. Do České republiky zavítali studenti už pošesté. A proč si vybrali právě Vlčnov? Aby viděli naše kroje a seznámili se s tradicemi a folklorem, pro ně tak exotickým. Osmatřicet čtrnáctiletých studentů a jejich učitele jsme přivítali tradičně v krojích, písničkami, drobnými dárky a vlčnovskými vdolečky. Připravili jsme pro ně také krátký program v angličtině. Žáci 7., 8. a 9. ročníků prezentovali projekty o Vlčnově, ve kterých představovali sebe, školu a naši obec. Seznámili hosty také s tradicí jízdy králů. Mluvené slovo bylo doprovázeno písničkami a dětskou cimbálovou muzikou s primáškou Andreou Slavotínkovou, pod vedením paní zástupkyně J. Kučerové. Všichni muzikanti, zpěvačky i tanečníci vytvořili skvělou atmosféru a hosté ve svých projevech nešetřili chválou a uznáním. V závěru nám studenti přiblížili jejich kulturu. Zazpívali starou čínskou píseň a chlapci předvedli ukázku bojového umění kung-fu. Po společném programu se hostů ujali žáci i učitelé a provedli je po škole. Prohlédli si odborné učebny a výtvarné a projektové práce našich žáků. Líbily se jim také ukázky prací dětí z družiny a keramického kroužku. Nejvíce ale obdivovali všechny krojované účinkující, kteří se předváděli jako na módní přehlídce. Dotazů byla spousta. Zajímalo je, jak jsou kroje staré, kdo je vytvořil a při jakých příležitostech se oblékají. Na tuto část programu se někteří žáci těšili nejvíce, protože si vyzkoušeli komunikovat anglicky v reálném životě a ujistili se, že učit se cizí jazyk má smysl. Dana Koníčková Prevence rizikového chování V rámci prevence rizikového chování naše škola spolupracovala s nejrůznějšími organizacemi zabývajícími se primární prevencí. Prevenci jsme se věnovali rovněž v mnoha předmětech, zejména v hodinách přírodopisu, chemie, občanské výchově a výchově ke zdraví. Ve školním roce 2010/2011 proběhly besedy, přednášky a akce: 1. A: Povídání o skřítkovi, Akropolis, Uherské Hradiště 2. A: Šikana mě netrápí, Akropolis, Uherské Hradiště, Policista je náš kamarád, Policie ČR 3. ročníky: Jak jsme přišli na svět?, Poradna pro ženy a dívky, Zlín 4. A: Nechej mne ne, to nechci!, Poradna pro ženy a dívky, Zlín 5. A: Nechej mne ne, to nechci!, Poradna pro ženy a dívky, Zlín, Bezpečné chování, Policie ČR 6. A: Šikana a vztahy v kolektivu, Unie KOMPAS, Zlín. Úvod do sexuální výchovy, Národní síť podpory zdraví, o. s., Zlín 7. ročníky: Zdravá výživa a životní styl, Národní síť podpory zdraví, o. s., Zlín 8. A: Droga není život, DDM Uherský Brod. Chodíme spolu, zamilovanost, láska představy a skutečnost, Poradna pro ženy a dívky, Zlín. Trestná činnost mládeže a páchání na mládeži, Policie ČR 9. A: Drogová problematika, K - centrum CHARÁČ Uherské Hradiště. Sexuální zneužívání a znásilnění, Unie Kompas, Zlín. The Action - BESIP Tour, Ministerstvo dopravy. Vztah muže a ženy, sexualita, těhotenství a vše kolem, Poradna pro ženy a dívky, Zlín Radka Rožková 10 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

11 Je rozumný, kdo se nermoutí pro to, co nemá, ale raduje se z toho, co má. Úvaha Toto přísloví jsem si vybral, protože si mnoho lidí neuvědomuje, co všechno kolem sebe má. Je to citát, nad kterým by se měl každý pozastavit a zamyslet se nad lidmi, kteří žijí v mnohem horších podmínkách než my. Vezměme si, že my máme střechu nad hlavou, máme jídlo, pití, rodinu, dostává se nám vzdělání a máme práci, za kterou dostáváme řádně zaplacené. Ale lidé ze třetího světa, kteří nejsou dostatečně finančně zabezpečení, nemají práci, žijí v chatrčích sbitých z několika latí nebo z hlíny, se střechou ze slámy nebo palmových listů. Nemají, co jíst ani pít. Pijí vodu ze studní, které jsou zaneseny nečistotami a různými bakteriemi. A my si nevážíme ani jídla, které nám třeba jenom nechutná. Myslím si, že lidé, co mají možnost se najíst dosyta, mají střechu nad hlavou, by se měli zamyslet nad tím, jak by se jim žilo na místě lidí ze třetího světa. Myslím si, že většina lidí si to nedokáže ani představit. Jiří Vozár, 8. A Chceš realizovat své sny? Probuď se! Úvaha Stovky lidí na tomhle světě neví, jaký poklad uvnitř sebe skrývají. Mám takový pocit, že se bojí ukázat, co v nich je. Stručně a jednoduše si vůbec nevěří. Ale proč? V každém z nás je přece něco, co každý dokáže ocenit. Proč sedí lidé doma a užírají se tím, že nejsou se sebou spokojeni? Když přece něco chci, tak se snažím toho cíle dosáhnout. Proto vám radím, neschovávejte se a ukažte, co ve vás je. Nenaříkejte a nesmutněte nad tím, co neumíte. Snažte se zdokonalovat v tom, v čem jste vážně dobří. Svět nepotřebuje lidi, kteří pořád jenom naříkají. Svět potřebuje lidi, kteří si věří a umí žít a využívat každé příležitosti se zdokonalit. Každého určitě potěší komplimenty. Přeješ si něco? Tak se měj rád, protože je to první krok k úspěchu. Nenechte si zničit život tím, že si nebudete věřit. Kvůli tomu nemusíte potkat důležité osoby, které vám mají změnit život k lepšímu. Dominika Vozárová, 8. A Smích nikdy není pro nic za nic, snad jen u šílených lidí. /Citát Jana Wericha/ Úvaha Proč se někdo směje moc a jiný zase málo? Někteří lidé mají v životě víc štěstí než jiní, to může být jedním z důvodů, proč se mají stále čemu smát. Takovým lidem může přijít směšné i to, nad čím by se ostatní vůbec nepozastavili. Jedním z těchto lidí jsem snad i já, jelikož se směji téměř pořád. Doufám, že nejsem šílený člověk. Jsou ale i lidé, kteří se smějí jen opravdu zřídka. Tito lidé se nezasmějí ani leckterým vtipům, které by rozesmály snad každého. Já naštěstí nikoho takového neznám, neboť se obvykle těchto lidí moc bojím, protože se neustále mračí a to na mě působí velmi depresivním dojmem. Toto může, ale taky nemusí, být způsobeno pubertou, neboť během puberty se naše tělo i chování zcela změní. Další věc, kterou bych chtěl zmínit, je, jak se lidé smějí. U většiny lidí je to jakoby výbuch v jejich mysli a následně v hlasivkách. Potom je radost poslouchat, jak se nekontrolovatelně smějí prakticky kdykoli a kdekoli. Někdy to dokonce ani není vhodné, ale většinou se proud smíchu už nedá zastavit. Například můj kamarád, mladý, slušný, tichý a chytrý muž, sice obvykle do kostela nechodí, ale jednou na Vánoce přišel na půlnoční mši svatou a nevím, co mu přišlo tak vtipné, že se i na svatém místě začal smát. Všichni lidé v kostele se na něj začali okamžitě dívat a kamarád raději sám odešel. Od té doby už se v kostele nikdy neukázal. Toto je jedna z příhod, kterých zná každý určitě moc. Právě kvůli těmto zážitkům si myslím, že smích je velmi dobrý. Je mi líto lidí, kteří přišli jakýmkoli způsobem o hlas, že nemohou projevit svůj smích velmi nahlas a téměř kdekoli, tak jako to umí právě jeden z mých kamarádů. Pavel Bařina, 9. A Televize není nepřítel, televize se dá vypnout. /Citát Jana Wericha/ Dobrý den, mé jméno je Jan Zhoř. Ve své úvaze, bych se rád zamyslel nad citátem Jana Wericha. Já s tímto citátem souhlasím a myslím si, že sledování TV je ztráta času. Já osobné TV moc nesleduji, protože je v ní málo programů, které mě zajímají. Raději si pustím film, seriál nebo pořad či dokumenty na počítači. Dnes není problém najít si cokoliv na internetu. Je to pro mě jednodušší, můžu si pořad pustit kdy chci a kdykoliv pozastavit. V televizi jsou mezi filmy reklamy a ty mě nebaví a nezajímají. Mám to vyzkoušené. Sedával jsem u TV a nechtělo se mi odejít. Když v TV běží film, který je dobrý a dlouho jsem ho neviděl, tak si ho stáhnu a pustím, až budu mít volno. Táta mně dává číst různé články z tisku a v jednom bylo napsáno, že nejúspěšnější lidé na světě TV nesledují a ani ji nemají, protože je pro ně ztráta času. Tráví raději čas prací, sportem nebo zábavou a cestováním. Určitě je lepší něco vidět a zažít, než se na to dívat jen v TV. Znám hodně lidí, kteří jsou na TV závislí. Přijdou z práce nebo školy a zapnou TV, s tím, že se podívají na zprávy nebo seriál, ale když skončí, televizi nevypnou a dívají se do noci. A potom mají špatné svědomí, že nic nestihli. Všiml jsem si toho, už když jsem byl menší. Bylo to asi v 2. nebo 3. třídě. Chodili jsme s rukama ven, ale jeden ze spolužáků vždy řekl: Nemám čas. V televizi je Ošklivka Bety. Zdar!. Ven šel jen výjimečně a nikdy v době, když byla v TV ta telenovela. A podobně je na tom i naše sousedka, které je víc něž 70 roků. Nesmí k ní nikdo chodit, když běží její seriál, dokonce ani děti a vnoučata, neotevře nikomu dveře a jak říká pošle dědka. Lidé, kteří sledují pravidelně TV a jsou na ní závislí, nemají žádné zážitky a žijí v TV. Tito lidé si neumí povídat o tom, co zažili, protože zkrátka nic nezažili, a radši mluví o postavách a příbězích z televizních seriálů. Jan Zhoř ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 11

12 Tak trochu Ikarova křídla Je jich nepřeberné množství druhů, jedno mají ale společné pronikají čím dál víc do života školáků. Semtex, Red Bull, X force, Monster energy, Big Shock, Erektus, energetické nápoje, jejichž posláním je pomáhat ve výjimečně fyzicky či psychicky náročných situacích udržet pozornost, překonat spánek, zahnat únavu Cílová skupina konzumentů, to jsou třeba řidiči na dálkových trasách, sportovci ve vrcholné fázi tréninku, lidé krátkodobě enormně vytížení. Zcela nevhodné jsou tyto nápoje pro těhotné ženy, osoby se zdravotními problémy a pro děti!!! Zde je několik důvodů, proč tomu tak je: obsahují obrovské množství cukrů neřeší pitný režim naopak je třeba hodně po nich pít jejich kombinace cukru a kofeinu způsobuje prudký krátký nárůst aktivity a následně velkou únavu a útlum problémy s únavou neřeší, jen krátkodobě oddalují velmi zatěžují játra a ledviny složitě se odbourávají neopotřebovaný dětský organismus je nepotřebuje má regenerovat odpočinkem a spánkem mají návykovou schopnost, tělo si je žádá stále častěji Veronika Mikulcová - 3. A Toto je jen stručný výčet důvodů, proč píši tyto řádky, proč se čím dál častěji snažím (většinou marně) třeba svým čtvrťákům vysvětlit, jak moc si ubližují, když se těmito preparáty (v některých zemích jsou k dostání jen v lékárnách) napájejí jen tak, protože je to prostě cool a nikde to není přímo zakázáno. Zakazujte a hlavně vysvětlujte jim to proto i vy rodiče, protože Red Bull dává křídla opravdu jen Ikarova. Zdeněk Stašek Šedá je teorie, zelený strom života O pravdivosti tohoto úsloví nemusím jistě nikoho přesvědčovat. Setkávám se s ní totiž ve výuce environmentální výchovy velmi často. Znalosti žáků naší školy jsou v tomto oboru na velmi dobré úrovni. O tom nás všechny přesvědčil letošní Den Země, který na prvním stupni proběhl 29. dubna. Radost a chuť s jakou se děti pustily do jarního úklidu okolí školy nám dokazuje, že chtějí žít Terezie Skřídlovská - 6. A v čistém a upraveném prostředí. Jak ale potom vysvětlíme cestu ze školy lemovanou poházenými pomeranči, rozbitými kelímky od jogurtu a papírky vyhozenými z oken školy? Děti také bez problému poznají základní druhy stromů, léčivých rostlin, chráněných živočichů a vědí, jak třídit odpad. Dokázaly to výsledky přírodovědné soutěže, kterou jim na Den Země paní učitelky připravily. Úkoly děti plnily při procházce rozkvetlou jarní přírodou. Kde se potom ale berou černé skládky odpadu za místním koupalištěm a u Kovářova žlebu? V letních měsících se s dětmi zaměřujeme na pobyt na čerstvém vzduchu. Často cvičíme venku nebo na místním hřišti. Jaký smysl ale tato činnost má, když dýcháme dým spáleného sena? Neméně překvapivé jsou také obrázky ve školní jídelně. Po hodině prvouky, ve které všechny děti správně odříkají složky zdravé výživy, vesele odnášejí celou zeleninovou přílohu do okénka se zbytky. Zamysleme se proto všichni nad tím, kde nastala chyba. Proč nedokážeme nebo nechceme uplatňovat získané vědomosti v životě? Je přece smutné, když děti nosí cyklistickou přilbu jenom při výcviku na dopravním hřišti, mluví o toleranci a snášenlivosti a titulují se výrazy, které nám vhání ruměnec do tváří, mluví o zdravé výživě a svačí smažené brambůrky s přeslazenou šťávou a ovoce odhazují do koše. Jdeme jim my dospělí správným příkladem? Přála bych všem svým kolegům i rodičům žáků, aby jednou mohli s čistým svědomím říct, že tato slova se naší školy vůbec netýkají. Helena Šimůnková 12 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

13 Environmentální výchova na 2. stupni Environmentální výchově se na naší škole věnujeme nejenom ve vyučování (přírodopis, chemie, fyzika, zeměpis ad.), ale také formou exkurzí, besed a výukových programů. V letošním školním roce jsme spolupracovali s Přírodovědným centrem TRNKA, Uherské Hradiště, Ekocentrem PANTOFLÍČEK z Dolního Němčí. Proběhly tyto exkurze a výukové programy: 6. ročník: Výukový program Hmyz, mám se ho bát? 7. ročníky: Výukový program Všechno létá, co má peří! Exkurze ZOO Lešná, Zlín. 8. ročník: Výukový program Bez vody to nejde. Exkurze Přírodní rezervace Vlčnova (Kovářův žleb, Vlčnovský háj). 9. ročník: Výukový program Nekonečný hon za energií! I v letošním školním roce pokračovalo RECYKLOHRANÍ, ve kterém žáci celkem nasbírali 88 kg baterií a 18 kg drobného elektrozařízení. Naše škola se dále zapojila do sběru vršků od PET lahví, jejichž celková hmotnost činila 90 kg. V příštích letech budeme s těmito akcemi pokračovat. Radka Rožková Letošní Den Země jsme si se žáky 2. stupně připomněli ve středu 20. dubna. Člověk versus příroda bylo letošním tématem Dne Země. Žáci v rámci jednotlivých předmětů zpracovávali témata, která byla vystavena ve vestibulu školy. Letošní barvou byla zelená a hnědá barva, které z velké části symbolizují pevninu naší planety. Témata: Přírodopis: Mineralogie, Osobnosti přírodních věd, Biologie člověka trávicí soustava Chemie, fyzika: Prvky, Obnovitelné zdroje energie, Osobnosti přírodních věd Výchova ke zdraví: Alternativní léčba Zeměpis: Světová náboženství Anglický jazyk: My favorite animal V rámci doprovodného programu žáci na jednotlivých stanovištích plnili úkoly, praktické i teoretické. Doprovodný program: Přírodopis - soutěž RISKUJ, prezentace v PWP (zástupci minerálů) Chemie - pokusy: krystalizace, ukázky: přírodniny (minerály) Vestibul - prohlídka žákovských prací, vyhledávání informací Den Země Informatika - test: hospodářsky významné rostliny, cizokrajné dvouděložné rostliny Výtvarná výchova - tvorba plakátů Den Země (8. A), tvorba modelů Země z PET vršků (6. A), znaku obce z PET vršků (9. A), tvorba plakátů: Třídíme odpad!? (7. ročníky) Radka Rožková Biologická olympiáda Žákům se zájmem o přírodu byla nabídnuta olympiáda z přírodopisu, jejíž školní kolo se konalo koncem února v učebně přírodopisu. Tématem letošního ročníku byla POVRCHOVÁ BIOLOGIE, která byla průřezem všeho učiva základní školy. Školní kolo mělo 2 kategorie: kategorie D (6. a 7. ročník) 5 žáků ze 7. ročníku, 1 žák z 6. ročníku kategorie C (8. a 9. ročník) 6 žáků 8. ročníku, 2 žáci 9. ročníku. Olympiáda měla celkem 3 části: test, poznávání rostlin a živočichů a praktickou část. Nejlepšími řešiteli v kategorii D byli Tomáš Šobáň a Martin Moštěk, 7. A, za kategorii C postoupily do okresního kola Martina Vitásková, Simona Kuželová, 8. A. Radka Rožková ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 13

14 Křížem krážem po zemi Křížem krážem po zemi je název cyklu výukových programů, které pro naši mateřskou školu v letošním školním roce připravilo Přírodovědné centrum TRNKA z Uherského Hradiště pod vedením paní Mgr. Králové. Zúčastnily se ho děti ze 3. a 4. třídy MŠ. Soubor čtyř programů, upravených pro mateřské školy, přiblížil našim dětem různé přírodní zajímavosti a život lidí ve velmi vzdálených krajích. Děti během dvouhodinových odpoledních aktivit poznávaly celkem čtyři kontinenty Asii, Jižní Ameriku, Afriku a Austrálii. Učily se číst barvy na mapě, poznávat nejznámější zvířata a rostliny každého světadílu. Seznámily se s nejvyššími horami světa a řekou Amazonkou, protékající největším pralesem. Dozvěděly se něco o největší poušti Sahaře a také o australské posvátné hoře Uluru. Velmi děti zaujala hudba a hudební nástroje z různých koutů světa. Na spoustě obrázků a předmětů si děti všímaly typů lidí s různou barvou pleti, poznávaly hravou formou jejich zvyky, typická jídla, ozdoby a oblečení (např. oblékání se do pravého sárí). Všechny tyto činnosti byly moc zajímavé a přispěly k dětskému poznávání cizích kultur naší planety. Milena Maňásková V mateřské škole nepodceňujeme nutnost včasné logopedické péče V mateřské škole se snažíme nejen o vzdělávání a komplexní péči o jedince s poruchami komunikačních schopností, ale i o prevenci těchto poruch. Logopedická prevence v naší mateřské škole zahrnuje jakýsi start správné výslovnosti, podněcování mluvního apetitu, nutnost přítomnosti správného řečového vzoru a podnětného prostředí. Garantem naší logopedické péče je SPC Brno zastoupená logopedkou Mgr. Světlanou Vaňkovou. V letošním školním roce během měsíce září bylo celkem vyšetřeno 56 dětí ze třetí a čtvrté třídy MŠ. Do individuální logopedické prevence bylo zařazeno celkem 30 dětí. U osmi dětí došlo k nápravě výslovnosti v průběhu školního roku. Pevně věřím, že po prázdninách bude ukončena náprava výslovnosti i u dalších dětí, neboť některé děti již fixují správnou výslovnost v běžném řečovém projevu. Chtěla bych zdůraznit, že u vad řeči většinou nedochází ke spontánní úpravě, ale naopak je potřeba pravidelná a systematická péče o správný řečový projev. Rodiče bohužel někdy nekladou na správnou výslovnost takový důraz, jak by měli, a jaký by jí příslušel. Je nutné si uvědomit, že pokud přijde do první třídy dítě s řečovou vadou, začíná se rozjíždět celý řetěz na sebe navazujících problémů a těžkostí. Špatná artikulace se promítá do celého vyučovacího procesu, zejména do čtení a psaní. Dítě, které špatně vyslovuje, také špatně čte a píše, neboť nedokáže správný tvar říct a převést ho do písemného projevu. Kdy je nutné s péčí o řeč začít? Obecně můžeme říci, že čím dříve, tím lépe. Odborníci považují vadnou výslovnost za fyziologickou do čtyř let věku. Pokud se do čtyř let objeví patologická výslovnost a přetrvává, je třeba stanovit individuální logopedickou péči. Uvedenou skutečnost jsme si i my v MŠ uvědomili a rozhodli jsme se zorganizovat pro starší děti 2. třídy MŠ v 2. pololetí logopedický kroužek. Náš školní vzdělávací program nám neumožňuje průběžně zařazovat kroužky do výchovně vzdělávacího procesu. Po konzultacích se SPC Brno se nám podařilo zrealizovat uvedený kroužek v odpoledních hodinách jako součást speciálně pedagogické péče o děti. Již během několika měsíců je znát efekt logopedických cvičení u těchto dětí. Začínali jsme dechovým cvičením, gymnastikou mluvidel, procvičování artikulačních orgánů jazyka, rtů, čelistí, měkkého patra. Někteří rodiče si vážili uvedené možnosti péče o jejich děti, velmi dobře spolupracovali, intenzivně s dětmi cvičili, což je znát i na výsledcích. Zařazení těchto dětí do logopedické prevence bylo velmi efektivní, neboť v příštím školním roce již můžeme navázat na získané dovednosti s konkrétní logopedickou průpravou. Vážení rodiče, logopedická cvičení je nutno provádět s dítětem denně a pravidelně. Především jsou nutná cvičení krátkodobá a častá. Tedy nenutit dítě cvičit třeba dvacet minut vcelku, ale třeba desetkrát dvacetkrát denně hravou formou po třech minutách. Především je nutné pracovat s dítětem v klidu a pohodě. Nesmírně důležité je dítě za sebemenší pokrok pochválit. Následující práce pak bude radostnější i rychlejší. A to nám všem přeji. Jarmila Podškubková Na prvním stupni základní školy jsme již v březnu sklízeli první ovoce Dne 17. března letošního roku jsem si já i poslední dva žáci z 1. třídy ZŠ vyslechli radostnou zprávu z úst paní logopedky, že výslovnost všech žáků je napravena. Samozřejmě uvedenému konstatování předcházela důsledná prověrka řečového projevu v podobě rozhovoru, četby, a logopedických cvičení. Proto vám, milí prvňáci, vážení rodiče i paní učitelko tleskám. Neboť nepamatuji si školní rok, ve kterém by byla napravena výslovnost u všech žáků. Projevil se zde vlastně efekt včasné logopedické péče v mateřské škole, plynulá návaznost logopedické prevence v ZŠ, důsledná péče o řečový projev v ZŠ a nepodceňování kvality řečového projevu rodiči. Jarmila Podškubková Dyslektický kroužek ve 2. pololetí Kroužek navštěvovalo 15 žáků z 1. a 2. stupně. Snažili jsme se různými metodami a postupy o reedukaci /nápravu/ vývojových poruch učení jednotlivých žáků. Jednomu nejde čtení nebo čtenému nerozumí, jiný zase píše nečitelně, obtížně se mu vybavují tvary psacích písmen, vynechává hlásky či celé slabiky. A tak bych mohla pokračovat s výčtem obtíží dále. Řečeno odborně o dyslexii,dysgrafii,dysortografii. Reedukace/náprava/těchto žáků probíhala individuálně nebo v menších skupinkách. Je zaměřená u každého dítěte na problém, který ho trápí.čtení s okénkem, záložkou, čtení v duetu /s maminkou/, cvičení s bzučákem, slovní hádanky, skládání slov z písmen, uvolňování ruky na balicím papíru, hledání rozdílů atd. U mladších dětí to chce hlavně trpělivost, u starších pak důslednost, u všech potom systematičnost a přiměřenost.vždyť i malými kroky se dá dojít k cíli, když nemůžete běžet. V průběhu 2. pololetí probíhaly konzultace s pracovníky PPP v Uh. Hradišti, rodiči i třídními učiteli. Docházelo k doplnění a úpravám Individuálních vzdělávacích plánů, u žáků 2. ročníků proběhl v měsíci květnu depistážní diktát, který měl upozornit na žáky s výukovými problémy. Všem žákům přeji za pěknou práci krásné prázdniny! Petra Mlýnková 14 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

15 Chyběl jediný bod Proč stejný titulek jako před rokem? Minulý rok jsme ve Zpravodaji zveřejnili výsledky okresního kola konverzační soutěže v angličtině. Tehdy získala skvělé 2. místo žákyně 9. třídy, Bára Dacíková. Bohužel na 1. místo jí chyběl jediný bod. Letos nás reprezentoval žák 7. B třídy, Noe Švanda. Jeho účast byla pro naši školu dvakrát premiérou: poprvé se totiž v okresním kole objevil kluk a poprvé jsme soutěžili v kategorii 6. a 7. tříd. Výkony soutěžících hodnotili učitelé angličtiny, ale i rodilý mluvčí a jejich hodnocení bylo pro nás velmi příznivé. Za ústní část Noe získal 113 bodů a test napsal dokonce lépe, než žák, který soutěž vyhrál. Celkem dostal 144 bodů, což bylo krásné 4. místo ze 16 zúčastněných škol. Na 3. místo ale opět chyběl jediný bod. Noe si zaslouží za svůj výkon pochvalu a doufáme, že příští rok zkusí štěstí znovu. Dana Koníčková Okresní kolo soutěže v informatice Jako každoročně, tak i v letošním roce se žáci vlčnovské školy zúčastnili okresního kola soutěže v informatice. Naši školu reprezentovali Radek Harman, Přemysl Mlýnek a Jan Zhoř. Soutěž se skládala ze dvou částí. V té první měli žáci prokázat své teoretické znalosti z oblasti informatiky, kdy formou testu odpovídali na různé otázky z historie a současnosti počítačů a část otázek byla zaměřena na hardware počítače. Zde žáci předvedli své hluboké znalosti, protože ztráta bodů v této části byla pro žáky naší školy minimální, přestože náročnost otázek je rok od roku vyšší. Navíc měli žáci vyluštit křížovku, ve které tajenka skrývala název základního hardwaru počítače. Ve druhé části měli žáci zpracovávat praktický úkol, kdy jejich úkolem bylo vytvořit dokument v textovém editoru Word, obsahující různě náročné prvky. Ani tato část soutěže nečinila žákům problémy a i letos jsme získali vynikající umístění, kdy Jan Zhoř obsadil 14. místo, Přemysl Mlýnek 17. místo a Radek Harman 28. místo. Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme jim hodně úspěchů v dalším studiu. Antonín Zeller Jízda na kole se nezapomíná Ano, říká se to. Kdo jednou zvládl záludnosti jízdy po dvou kolech, zkrotil rovnováhu a naučil se šlápnout do pedálů, může si být touto vymožeností jist napořád. To je jistě skvělá věc, jenže pro praktické využití v každodenním životě je to jaksi málo. Tedy pokud se chceme pohybovat na kole relativně bezpečně a beze strachu. V pondělí 23. května jsme se proto se čtvrťáky nepotkali ráno ve třídě jako obvykle, ale na autobusové zastávce, odkud jsme vyrazili linkou směr Uherský Brod - Výsluní - dopravní hřiště. Naším hlavním úkolem bylo znovu po půl roce zopakovat, procvičit a prohloubit znalosti i praktické dovednosti při řízení jízdního kola v silničním provozu. Již podruhé nás čekalo dopoledne nabité jak teorií, poučkami a pravidly, tak hlavně praktickými jízdami po dopravním hřišti. Zde, mezi značkami, semafory, čarami, zákazy a příkazy, na kruhovém objezdu nebo železničním přejezdu, pod dohledem instruktorů, jsme se znovu a znovu přesvědčovali, že jízda na kole není jen šlapání do pedálů a kroucení řídítky. Cyklistické průkazy, které si valná většina účastníků na konci výuky odnesla za dobré znalosti a dovednosti, jsou sice hezkou vizitkou, ale až opravdové chování na cestách a silnicích ukáže, jestli se toho pondělního odpoledne vrátili do Vlčnova opravdu dobří cyklisté a cyklistky. Držím jim v tom palce! P.S. V pátek před odjezdem na dopravní hřiště se právě naší třídě cestou ze školy vážně poranila po pádu z kola spolužačka. Snad její zranění bude mnohým na dlouho výstrahou. Jízda na kole se nezapomíná, ale Zdeněk Stašek Matematické soutěže 2011 Ve druhém pololetí proběhlo několik již tradičních matematických soutěží. 24. února se konalo školní kolo Pythagoriády. Tato matematická soutěž je určena pro žáky 6. až 8. tříd. Školního kola se zúčastnilo celkem 15 žáků a z toho pak do okresního kola postoupili 4 žáci P. Straňák (6. A), T. Šobáň (7. A), M. Moštěk (7. A), Radek Harman (8. A). 18. březen patřil mezinárodní soutěži Matematický klokan, do které se zapojily téměř všechny ročníky kromě první a druhé třídy. Je koncipována do čtyřech základních kategoriích Cvrček (3. třída), Klokánek (4. a 5. třída), Benjamin (6. a 7. třída) a Kadet (8. a 9. třída). Žáci pracují v časovém limitu, řeší zejména úlohy logického charakteru a ověřují si tím úroveň svých matematických schopností a znalostí. CVRČEK 1. Filip Janča 3. A, 2. Aneta Svobodová 3. A, 3. Tomáš Pacík 3. B KLOKÁNEK 1. Filip Kružík 5. A, 2. Michaela Indrová 5. A, 3. Tereza Nevařilová 5. A BENJAMÍN 1. Terezie Skřídlovská 6. A, 2. Zuzana Blahová 7. A, 3. Prokop Kroupa 7. A, Eva Painterová 7. B KADET 1. Petr Lekeš 9. A, 2. Radek Harman 8. A, 3. Marek Bednářík 9. A V měsíci dubnu probíhala okresní kola matematické olympiády pro 6. až 8. ročníky, do nichž postoupili 3 žáci naší školy E. Painterová (7. B), P. Knotek (7. B) a P. Moštěk (6. A), který se umístil na vynikajícím devátém místě. Velké poděkování patří všem, kteří se zapojili a věnovali energii těmto soutěžím a přejeme mnoho dalších úspěchů. Šárka Chmelařová Předplavecký výcvik v mateřské škole O tom, že plavání je i v mateřské škole velmi oblíbené a je o něj velký zájem, svědčí i fakt, že se ve 2. pololetí školního roku 2010/2011 přihlásilo 21 z 28 dětí 3. třídy. Pravidelně každé úterý jsme nasedali do autobusu, který nás odvezl do Uherského Brodu do CPA Delfín. Děti se vždy velmi těšily. Je vidět, že většina je na vodu zvyklá a nebojí se jí. Vždyť neměly nejmenší problém se potopit, lovit pod vodou předměty, proplouvat kruhy, cvičit ve vodě, splývat na zádech i na břiše nebo dokonce skákat do vody ze stupínku. To všechno samozřejmě s plaveckými pomůckami jako jsou rukávky a plovací vesty. Paní učitelky plavání měly z dětí velkou radost, když viděly, jak jsou opravdu moc šikovné. Nejvíc se ale malí vodníci těšily na volné plavání před koncem každé hodiny, kde si mohli vypůjčit různé plovací pomůcky a skotačit ve vodě. Hodina končící pozdravem: dnešnímu plavání nazdar- zdar! vždy rychle utekla a všichni se už těšili na svačinku. Vždyť každému pořádně vyhládlo. Myslím si, že plavání je pro děti v předškolním věku důležité a přínosné. Seznámí se s vodou a s jejími vlastnostmi nenásilným a dětem velmi blízkým způsobem-hrou. Ostatně kdo chtěl vidět, jak hodina vypadá, mohl se v rámci Dne otevřených dveří přijet na své děti podívat. A věřte, že zájem byl. Kateřina Josefíková ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 15

16 Celoškolní výtvarná soutěž Místo, kde žiji rád - Vlčnov a Veletiny očima dětí I. kategorie: třída 1. místo: Aneta Svobodová 3. A 2. místo: Veronika Nevařilová 3. B 3. místo: Matyáš Janča 1. A II. kategorie: třída 1. místo: Terezie Skřídlovská 6. A 2. místo: Tereza Nevařilová 5. A 3. místo: Michaela Indrová 5. A III. kategorie: třída 1. místo: Oliver Quin 7. A 2. místo: Michal Jurák - 8. A 3. místo: Klára Vozárová - 8. A Ceny poroty: Daniela Chaloupková - 7. B, Dominika Vozárová - 8. A, Šárka Jedličková 9. A, Lucie Svobodová 9. A, Radek Harman 8. A, Kristýna Horenská - 8. A, Jana Kozůbková 9. A Vyhodnocení výtvarné soutěže Vařila myšička kašičku Do oblastního kola postoupily Klára Vozárová, Dominika Vozárová, Martina Vitásková - 8. A Vyhodnocení výtvarné soutěže Mládí kraje Kategorie A žáci 8. a 9. ročníků 1. místo: Michal Jurák - Brodský pivovar (8. ročník, akvarel) 2. místo: Aneta Kučerová Pohled na Uh.Brod (9. ročník, tempera) 3. místo: Šárka Jedličková Uh. Brod v zimě (9.ročník, tempera) 4. místo: Klára Vozárová Panorama Uh. Brodu (8. ročník, tempera) 5. místo: Dominika Vozárová Panorama Uh. Brodu (8. ročník, tempera) Cena poroty: Oliver Quin Hrad Buchlov, Petr Lekeš Hrad Buchlov Závěrečná výstava výtvarných žákovských prací Konec školního roku je asi tím nejsprávnějším obdobím, kdy se ohlížíme zpět, co se nám za těch 10 měsíců školní práce podařilo. Už tradičně v závěru školního roku pořádáme výstavu výtvarných žákovských prací celoškolní soutěže, která je součástí školního projektu Vlčnov očima dětí. Téma je jednotné pro všechny věkové kategorie : Místo, kde žiji rád. Malí i větší malíři se během roku pokusili výtvarně zpracovat nejrůznější okamžiky svého života i událostí, které je přímo anebo jen okrajově v tomto roce ovlivnily. Letos jsme opět instalovali výstavu v přísálí KSK, abychom práce žáků zpřístupnili i veřejnosti. Dne byla výstava slavnostně otevřena a za účasti veřejnosti předala paní ředitelka Jana Geržová diplomy a ceny vítězům soutěže.všichni návštěvníci výstavy se k žákovským yýkresům pochvalně vyjadřovali. Výstava sama je důkazem, že ve škole je mnoho výtvarně nadaných žáků. V letošním roce se škola zapojila do několika výtvarných soutěží.zmíním jenom soutěž vyhlášenou hejtmanem zlínského kraje s názvem Mládí kraje o architektonických zajímavostech našeho regionu. V administrativní budově Krajského úřadu ve Zlíně jsou vystaveny všechny vítězné práce žáků zúčastněných škol. Jsou tam vystaveny i práce žáků z Vlčnova. Další soutěž byla z oblasti gastronomie, kdy žáci tvořili ilustrace ke krajovým specialitám. Soutěž měla název Vařila myšička kašičku. Děti už tradičně oslovuje téma zvířátek a ekologie. Rovněž tyto a další menší soutěže jsme obeslali žákovskými pracemi. Je jenom škoda, že zasláním výtvarných prací do soutěží jsou ty nejpěknější výkresy pro školu i pro žáky samotné nenávratně ztraceny.naštěstí těch pěkných výkresů nám pořád ještě dost zůstane, abychom si mohli vyzdobit interiér školy anebo uspořádat závěrečnou výstavu. Jitka Kučerová Tereza Slunečková - 6. A 16 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

17 Atletická soutěž žáků I. stupně Sportovní areál II. ZŠ Pod Vinohrady se v úterý opět po roce proměnil ve sportovní bojiště. Konal se totiž již třetí ročník soutěže O pohár starosty města Uherský Brod Tato soutěž se těší velké oblibě, a proto i letošní ročník čítal neuvěřitelných 19 soutěžních družstev z 15 zúčastněných škol. Všichni žáci soutěžili v běhu na 60m a další disciplínu určoval příslušný ročník tak, že 2. třídy soutěžily ve skoku z místa, 3. třídy v hodu plným míčem, 4. třídy v hodu kriketovým míčkem a 5. třídy ve skoku do dálky. Naši školu reprezentovali: Sandra Hodulíková 2. A, Pavel Minařík 2. A, Veronika Mikulcová 3. A, Josef Zemánek 3. B, Kryštof Kroupa 3. B, Dana Petrenčáková 4. A, Šimon Trtek 4. A, Veronika Macková 5. A, Miroslav Bičan 5. A. Nejlepších výsledků dosáhli: Sandra Hodulíková Veronika Mikulcová Josef Zemánek Dana Petrenčáková Veronika Macková 5. místo běh 60m 7. místo skok z místa 2. místo hod plným míčem 5. místo běh 60m 5. místo hod plným míčem 6. místo běh 60m 5. místo běh 60m 7. místo skok do dálky Celkově jsme jako škola obsadili 12. místo Všem žákům blahopřejeme a přejeme mnoho sportovních úspěchů i v nadcházejícím školním roce. Marie Pospíšilová Kroužek gymnastiky Kroužek sportovní gymnastiky na naší škole funguje již třetím rokem. Tento sport má jednu nevýhodu, a to takovou, že výsledky se nedostavují hned, ale vyžadují dlouholetou přípravu a pravidelný trénink. Proto ne všichni, které tento krásný sport zprvu nadchnul, vydrží tréninkový nápor. Odměnou za snahu a vytrvalost pak může být například účast na okresním kole závodu ve sportovní gymnastice. Ta se již tradičně konala v Kunovicích na Základní škole U Pálenice. Družstvo naší školy tvořila děvčata ze třetí třídy; Veronika Nevařilová, Kristýna Kadlčková, Leona Fibichrová a z šesté třídy Vendula Stuchlíková. Přestože pro všechna děvčata byla soutěž tohoto typu novou zkušeností, zvládla vše na jedničku. Všechny zacvičily svojí sestavu bez výrazné chyby a splnily tak trenérčino očekávání. Děvčata si odvezla diplom za 4. místo, nové dojmy, zážitky a hlavně také nadšení pro práci do dalších let. Děvčatům gratulujme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů Marie Pospíšilová ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 17

18 Zazpívej slavíčku Když v jarních měsících proběhlo školní kolo pěvecké soutěže Zazpívej slavíčku, porota vyslala do okrskových kol jenom několik reprezentantů školy. Vzhledem k velmi silné konkurenci naši žáci pomyslné zlaté ani stříbrné medaile domů nepřivezli. Ale jistě se mnohému přiučili a otypovali si, co má ve vyšších kolech soutěže naději na postup a dobré hodnocení poroty. Hned na začátku školního kola jsme se domluvili, že ti, kdo budou chtít a obětují svůj volný čas, mohou nacvičit svoji písničku s muzikanty dětské školní cimbálové muziky. Někteří zpěváčci začali docházet odpoledne v pátek na zkoušky cimbálovky. Někdy jsme se museli sejít i sobotu dopoledne. Společný cílem bylo vystoupení před domácím publikem, před rodiči, kamarády a spolužáky. Nejhorší bylo stanovení termínu pro veřejnou prezentaci. Nemoci, opakovaně polámané ruce muzikantů, Jízda králů, soutěže hasičů, jiné důležité školní i mimoškolní akce a soutěže.no prostě ne a ne se dát všichni dohromady. A konec školního roku už byl nadohled!! Termín vystoupení byl konečně stanoven, plakáty napsány, pozvánky vytištěny. No a stejně jsme to museli ještě změnit a všechno přepsat. S konečnou platností byl stanoven čtvrtek jako jediný možný termín prezentace. Jindy to prostě všem zpěvákům a muzikantům nevyhovovalo. Na menší návštěvnosti se určitě podepsal i tento čtvrteční termín. Ale kdo mohl a chtěl, ten přišel. A věřím, že nelitoval. Když se před vystoupením rozsvítila světla v sále a posvítila na krojovanou omladinu okolo cimbálu, všechno najednou získalo punc nevšednosti. Na některých zpěváčcích byla znát tréma. Aby ne! Někteří vůbec poprvé oblékli kroj, poprvé měli zpívat před publikem a ještě k tomu do mikrofonu a s muzikou! Zazněly první tóny, děvčata z osmé a deváté třídy se ujala role konferenciérek. Publikum bylo báječné a dokázalo ocenit výkony zpěváčků i muzikantů i pohotových konferenciérek. Celá akce sledovala jediný cíl. Podporu upadající zpěvnosti a přilákání mladých lidí ke zpěvu a objevení nových pěveckých talentů mezi nejmladšími žáky školy. Myslím, že cíl byl beze zbytku naplněn. To, že některé výkony byly poznamenány trémou není z mého pohledu vůbec důležité. Věřím, že většina zúčastněných odcházela domů s tím, že příští rok to opět zkusí. Možná, že přesvědčí i další, kteří v sobě zatím ještě odvahu nenašli. Největší odměnou bylo pro mě to, že si děti prozpěvovaly o přestávkách písničky, které slyšely na zkouškách. Bylo na všech vidět, že je zpívání baví. Když se ohlédnu o několik let zpět, vidím pěvecké začátky sólistek naší cimbálovky. Byly zrovna tak nesmělé jako byl zpěv našich nejmenších v tomto programu. Jejich současné pěvecké výkony sklízí po letech pěvecké průpravy zasloužený obdiv a uznání posluchačů. Opět se mně potvrdilo, že nejdůležitější období pro rozvoj hlasu je ranné období školního věku. Později už se to dohnat nedá! Největší roli pro úspěšnou pěveckou kariéru jistě sehrává talent. Ale včasným a pravidelným tréninkem hlasu se dá mnohé ovlivnit a vylepšit. Nezbývá tedy než si opět začat s dětmi doma zpívat. Zpívat si často a pravidelně. Zpěv je totiž také lék na nemocnou duši! A třeba nám tady v našem krásném Vlčnově začne být zase pěkněji a veseleji. Jitka Kučerová Velikonoční dílničky v MŠ Konečně jsme se dočkali. Sníh pomalu roztál, jaro vonělo všude kolem a Velikonoce, svátky jara byly za dveřmi. Ti, kdo ještě nezačali s jarní velikonoční výzdobou, nelenili a vyrazili do naší mateřské školy. Odpoledne 12. dubna totiž patřilo velikonočnímu tvoření. Nadšených tvořivých dětí, ale i rodičů, prarodičů a sourozenců přišla spousta. S velkou chutí společně vyráběli, stříhali, lepili, kreslili, zdobili i skládali. Vyfouknuté vajíčko proměnili ve slepičku, z barevného papíru vykouzlili velikonoční přáníčko i zápich do květináče se zajíčkem a skládáním papíru vznikla pěkná ovečka. Všichni si tvoření užívali a domů si odnášeli vlastnoručně zhotovené krásné výrobky. Děkujeme všem, kteří si našli chvilku na společné vyrábění - radost jejich dětí za to určitě stála. Ivana Večeřová Velikonoční dílna Letos jsme Velikonoce slavili až velmi pozdě, a proto velikonoční dílnu mohly zdobit dekorace rozkvetlých zlatých dešťů a vrbových větviček. Vše proběhlo ve čtvrtek 7. dubna ve vestibulu školy. Formou různých rukodělných prací děti mohly střídat jednotlivá stanoviště a vše si i několikrát Veronika Trbolová - 1. A vyzkoušet. Začaly velikonočním přáníčkem se zajíčkem, batikováním vařeného vajíčka, vyrobily si papírovou slepičku, zápich do květináče a pěkný velikonoční věneček na dveře. Velikonoční atmosféru dotvořily vystavené výrobky žáků 1. stupně, různé závěsy, výrobky keramického kroužku, školní družiny a velmi zdařilé velikonoční aranžmá žáků 4. A třídy zhotovené v hodinách pracovních činností. Petra Mlýnková 18 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

19 Hromy a blesky byly předzvěstí síly a energie budoucích prvňáčků Déšť, když se spouští z výšky mraků a pak bloumá po střechách, Déšť, po oknech stéká déšť Ty jsi ten déšť. A mohla bych pokračovat dál výčtem písní, básní a literárních děl, ve kterých mě déšť nesmírně fascinoval. Ovšem při představě, že by déšť mohl pokazit v pátek zahradní slavnost dvaceti osmi předškolákům, mně běhal mráz po zádech. Déšť byl zkrátka pro mě noční můrou. Pro jistotu však byly připraveny i náhradní prostory Klubu sportu a kultury a vše by se zrealizovalo v jeho prostorách, stejně jako v loňském roce. Zahrada mateřské školy je však pro děti přirozenější, dá se tam i opékat, daleko víc skotačit a dovádět. Takže jsme společně s předškoláky odpočítávali dny, pilně nacvičovali program, připravovali tablo, tvořili pozvánky, zkrátka těšili se. Konečně nastal den D. Vše vypadalo velmi slibně. Matylda s Klotyldou byly pro jejich zaneprázdněnost již dva roky předem objednány a přislíbily účast, nadšená třída předškoláků plná energie, která chce podat co nejlepší výkon před svými blízkými, usměvavé ranní sluníčko a celkem příjemná předpověď počasí, která oznamuje pouze občasné přeháňky. Vystoupení bylo naplánováno až na hod., aby rodiče a příbuzní v klidu ukončili poslední pracovní den a spolu s dětmi prožili příjemné páteční odpoledne. Již před šestou hodinou ranní jsme nafukovali balónky, připravovali ohniště, zdobili zahradu květinami a lampiony. Zdálo se, že je vše do posledního detailu připraveno. Děti oplývaly nadšením a radostí. Nadešlo toužebně očekávané odpoledne a předškoláci mohli s hrdostí vykročit za zvuku fanfár na připravenou plochu zahrady a představit se. Program Předškoláček zvídavý žáček zachycoval období od jejich narození až do šesti let a vzdával hold písničce. Letošní předškoláci jsou velmi snaživí, akční a plní energie, a proto je neodradilo občasné zahřmění. V momentě, kdy začali hrát pohádku Soutěž o zlatého slavíka, se spustily z oblohy velké kapky. Co pak následovalo, všichni víte. Hromy a blesky doprovázené mohutným lijákem začaly křižovat oblohu. Cítila jsem velké zklamání dětí a některé se neubránily slzám. Snažila jsem se je povzbudit a posílit, přestože jsem i já polykala slzy. Nedovedla jsem si představit, že by děti odcházely z MŠ zklamané. Přece nás ještě čekalo dokončení programu, zářivá originální trička, pasování na předškoláky, pouštění balónků, zábava. Říká se, že v nouzi poznáš přítele. Díky spolupráci Vás i nás, díky naší paní zástupkyni, díky paní ředitelce, která operativně poskytla prostory školy a ozvučení, jsme mohli program dokončit. Předškoláci nám dokázali, že jsou schopní i v neznámém prostředí za zcela výjimečných podmínek podat kvalitní výkon. Budoucí školáci na vlastní kůži pocítili, že před cílem se nevzdává. Zlatým hřebem byla bezesporu postava Jejího Veličenstva Krále, který pasoval děti na školáky. Následovalo radostné pouštění balónků k uplakané obloze, zábava, focení, mlsání.. Vážení přátele, za třicet let praxe jsem zažila spoustu kulturních akcí s dětmi, spoustu besídek a slavností, spoustu Loučení s předškoláky. Každý program byl originální, ušitý dětem přímo na míru. Na mnohé si vzpomínám, některé se mi vytrácejí z paměti, ale na Loučení s mými předškoláky nikdy nezapomenu. Na závěr DĚKUJI, DĚKUJI všem kolegyním, že dokázaly improvizovat a pomohly s organizací, DĚKUJI paní ředitelce, že se zúčastnila naší akce a operativně poskytla prostory školy, DĚKUJI panu starostovi a všem, kteří pomáhali s úklidem aparatury, pomůcek, stolů a lavic, DĚKUJI Vám, milí rodičové za sponzorství, pochopení, pomoc a povzbuzení, DĚKUJI vám MOJI předškoláci, že jste mě posílili a dokázali, že naše snažení nebylo zbytečné, DĚKUJI Jarmila Podškubková Děkujeme sponzorům a všem rodičům, kteří přispěli na Loučení s předškoláky. Za všechny děti celé mateřské školy děkujeme za finanční přispění: MUDr. Haně Haníkové a rodičům: Anety Braunové (3. tř.), Adriany Křivánkové (3. tř.), Sáry Kahánkové (1. tř.), Jakuba Kolka (3.tř.),Michaely Blahové (4. tř.), Veroniky Koníčkové (4. tř.), Karolíny Dvořákové (3. tř.), Tomáše Tykala (4. tř.), Dominika Holečka (4. tř.), Viktorie Bartoškové (3. tř.), Šimona Pešla (3. tř.), Moniky Nevařilové (4. tř.), Františky Moťkové (2. tř.), Jana Janče (2. tř.), Ester Stojaspalové (4. tř.), Nely Hrubošové (4. tř.), Tomáše Petrenčáka (4. tř.), Ondřeje Mikulce st. (4. tř.), Ondřeje Indry (4. tř.), Anety Minarčíkové (4. tř.), Taťány Pleslové (4. tř.), Veroniky Straňákové (4. tř.), Adély Hrubcové (4. tř.), Julie Chaloupkové (4. tř.)radka Elknera (4. tř.), Karoliny Horsákové (4. tř.), Barbory Solíkové (2. tř.), Jana Knotka (3. tř.), Martina Ulčíka (4. tř.), Lukáše Nevařila (1. tř.), Romana Knotka (4. tř.) Dárky pro všechny děti: perníčky paní Braunová, fotografie na tablo paní Krupková, dárečky pro předškoláky rodiče Ondřeje Mošťka, slevu na cukrovinky pekařství JAVOR, slevu na špekáčky MASO UZENINY KONÍČEK Ještě jednou moc děkujeme a budeme se těšit na spolupráci v příštím školním roce. Markéta Píšková ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 19

20 Svátek matek v mateřské škole Rok s rokem se opět sešel a přiblížil se čas poděkovat všem maminkám a babičkám za jejich každodenní péči, starostlivost a lásku. Blížila se druhá květnová neděle SVÁTEK MATEK. Ani my v naší mateřské škole jsme nezapomněli. Oslavu jsme naplánovali na středu 11. května A jaká by to byla oslava bez pořádných příprav dárečků, srdíček, kytiček a jiných milých drobností, které nám vždy pomáhají naladit prostory MŠ a všechny přítomné na tu správnou slavnostní notu. A tak začali ladit všichni maláčci, středňáci, předškoláci, učitelky i provozní zaměstnanci. Každý podle svých možností a schopností, každý s velkou chutí a odhodláním. Chlapci a děvčátka dokonce soupeřili, kdo zvládne svou báseň pro maminky lépe, a každý z nich věřil, že právě ta jejich báseň je nejkrásnější. Společná píseň už musela sjednotit všechny dětské hlásky v jeden silný hlas, aby naše přání Zdraví, štěstí životem, ať vás provází, ať vám úsměv na tváři nikdy neschází, zaletělo daleko ke všem maminkám. Při výrobě prostírek a přáníček se realizovala každá třída samostatně. Při práci všichni uplatňovali vlastní tvořivost a fantazii a výsledkem byly originální a vlastnoručně vyrobené dárečky. Nebylo to jediné překvapení připravené na tento den. Na maminky čekala ukázka přípravy slavnostní tabule studené kuchyně, kterou s velkou profesionalitou předvedla babička Šimonka Koníčka paní Božena Koníčková a maminka Silvie Koníčková. Ale aby děti nepřišly zkrátka, čekal dáreček i na ně. Maňáskové divadlo M. Janečkové přivezlo rovnou tři pohádky - O veliké řepě, Proč si s prasátkem nechtěl nikdo hrát a Kůzlátka a vlk. Vlk si naštěstí na kůzlátkách nepochutnal, ale naše maminky, ty krásným lákavým obloženým mísám neodolaly. A protože s jídlem roste chuť, byla tady třešinka na dortu společné vystoupení všech dětí na zahradě mateřské školy. Dopadlo na jedničku. Sluníčko se usmívalo, maminky se usmívaly a to naše společné přání si nakonec našlo cestu ke správným srdíčkům. A dárečky? Za ty dostal každý tu nejsladší hubičku. Dana Mikulcová Vycházka na hřiště První červen patří dětem a na ten se pokaždé v naší mateřské škole velmi těšíme. Těšíme se na to, jak ho oslavíme a jak si ho všichni užijeme. Tentokrát jsme porušili tradici a Den dětí jsme oslavili jinak, než bývá zvykem - každá třída svým způsobem. My, třeťáci, jsme se společně rozhodli, že si uděláme výlet na dětské hřiště na horní konec. Samozřejmě jsme si povídali o tom, kde jinde a jak jinak bychom mohli dětský den oslavit, ale věřte, že některým, leckdy úsměvným nápadům, zkrátka nešlo vyhovět (děti-jet do Chorvatska, na Krétu, jet na společnou dovolenou, ). Ale strávit celé dopoledne na dětském hřišti, to se nám také víc než zamlouvalo. A tak jsme sbalili svačinu, pití, cukrovinky a lékárničku, poprosili jsme počasí, aby vydrželo a mohli jsme vyrazit na docela dlouhou cestu. Ta nám ale zvesela ubíhala a my byli brzy v cíli. Hned na začátku jsme se posilnili svačinou a občerstvili. Potom jsme si připomněli zásady bezpečnosti, pro všechny tolik důležité. Děti se porozhlédly po všech atrakcích, které nám hřiště nabízelo a vybrali si tu nej. Někdo se točil na kolotoči, někdo jezdil na skluzavce, jiný se šplhal po laně a po síti nebo si jen tak povídal. Kluci také využili velké travnaté plochy a zahráli si fotbal nebo oblíbené honičky. Dopoledne ale uběhlo jako voda a my se museli vrátit do školky na oběd. Ten den se na nás sice sluníčko moc nesmálo, ale i přesto jsme měli všichni radost, že se nám výlet vydařil. A aby toho nebylo málo, druhý Den dětí jsme společně se všemi dětmi z MŠ oslavili Kateřina Josefíková Oslava Dne dětí 1. června 2011 Na mezinárodní den dětí se těší všechny ratolesti. Je to jejich den, jejich svátek, a proto jsme se i my, paní učitelky Ivanka, Šárka a Nikolka z první třídy, rozhodly udělat pro ně v tento den něco výjimečného. Hned ráno nás navštívil náš kamarád František z Kouzelné školky, který nám prozradil, že je někde v okolí naší školky ukrytý poklad, který dokážou najít jen šikovné děti. Hned jsme se tedy vydali na cestu, která nás měla přivést k onomu tajnému pokladu. Podle Františkovy rady jsme začali hledat barevné fáborky, které udávaly směr naší výpravy. Jak jsme putovali za vysněnou odměnou, narazili jsme i na několik úkolů, které jsme museli splnit, abychom se dostali dál. Měli jsme například zazpívat písničku o kamarádovi, uhodnout několik nelehkých hádanek nebo si zahrát naši oblíbenou hru,,na zajíčka. Jakmile byly všechny úkoly splněny, mohli jsme se pustit do hledání pokladu. Poslední dopis, který jsme našli u fáborku, nám prozradil, kde se poklad skrývá, a tak se naše šikovné děti daly do hledání. Chvilku sice trvalo, než byl poklad nalezen, ale nakonec jej děti přece jen našly a mohly se radovat z nalezených dobrot. Nejdřív si však děti pochutnaly na výborné svačince, kterou nám připravily paní kuchařky, pak už ale přišlo i ke spravedlivému dělení pokladu. Na zpáteční cestě nás čekalo ještě jedno překvapení,a to sice v podobě dvou krásných pejsků. Také jsme se zastavili na školním hřišti, kde si děti mohly hrát dle svých představ a užít si zbytek krásného dopoledne. Šárka Nováková Aneta Svobodová - 3. A 20 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice.

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. KRONIKA ŘÍJEN 2014 ZLATÝ SLAVÍK V DRUŽINĚ V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. OBLOVKY Děti v 1. a 3. ročníku mají ve třídě

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Barevné hraní. Ivana Hrubá Eliášová e-mail: eliasovaivana@gmail.com. na volné noze

Barevné hraní. Ivana Hrubá Eliášová e-mail: eliasovaivana@gmail.com. na volné noze Barevné hraní Ivana Hrubá Eliášová e-mail: eliasovaivana@gmail.com na volné noze Klíčová slova mateřská škola; interaktivní tabule; spolupráce; tvoření; digitální výukové materiály Úvod Pobyt ve školce

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Plán environmentální výchovy

Plán environmentální výchovy ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Plán environmentální výchovy pro školní rok 2014/2015 září 2014 zpracoval: Mgr. Ludmila Poncarová Mgr. Jan Koťuha 1 Plán environmentální výchovy

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Dedy Ludy dodů. aneb jak se dorozumět s dětmi

Dedy Ludy dodů. aneb jak se dorozumět s dětmi Dedy Ludy dodů aneb jak se dorozumět s dětmi Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název rozvojového programu: Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním

Více

DUBEN Naše aktivity ve škole byly pestré jako aprílové počasí! Kromě celoškolních akcí, kdy přijeli na návštěvu žáci z partnerské školy z Mellendorfu nebo rozmanitých oborových dní se konaly i akce tříd,

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SRPEN KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická rada

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických sdružení a předmětových komisí Schůzka koordinátorů

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz SYMPATICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Rodinné, útulné, přátelské a vstřícné prostředí pro Vaše děti. Snažíme se vytvářet ve svých žácích pocit sounáležitosti, důležitosti, jedinečnosti a úspěšnosti. Jsme malá škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

MINIPROJEKT Sluneční soustava a Země

MINIPROJEKT Sluneční soustava a Země Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace MINIPROJEKT Sluneční soustava a Země Autoři: kolektiv přírodovědného klubu Konzultant: Mgr. Růžena Hlůšková ZŠ

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více