CZECH SCHOOL OF CALIFORNIA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZECH SCHOOL OF CALIFORNIA"

Transkript

1 P R O S I N E C CZECH SCHOOL OF CALIFORNIA SLUNÍKA San Jose Od února 2013 otevíráme v San Jose novou t"ídu, která je ur#ena pro na$e nejmen$í a je ideální pro maminky s d%tmi ve v%ku od 18 m%síc& do 3 let. T"ída, která se bude konat ka'dé úter( od 10:30 do 12:30 v San Jose v Almaden Community Center, je zam%"ená na rozvoj fyzick(ch, kognitivních i sociáln% emo#ních dovedností. Nebude chyb%t zp%v, tanec, hry na rozvoj zvídavosti a objevování, aktivity podporující rozvoj jemné i hrubé motoriky, rozvoj rovnováhy a koordinace etc. To v$e za pomoci Montessori i dal$ích pom&cek. Po individuální domluv% se mohou zapojit i maminky s men$ími d%tmi, #i mlad$ími sourozenci. V#herce kvízu Hádej, hádej, hada$i OTEVÍRÁME. SAN FRANCISCO BEZEN 2013 LAFAYETTE BEZEN 2013 T"ídy pro d%ti i dosp%lé. SAN JOSE ÚNOR 2013 Tída Sluníek, ur"ená pro d#ti od 18m#cís$ do 3 let. Milé d%ti, i v minulém #ísle jsme pro Vás p"ipravili mal( kvíz. Ze v$ech správn(ch odpov%dí jsme vylosovali jednoho $)astného v(herce a tím se stává: KATHERINE BARRY ze tídy Brou"k# GRATULUJEME PIHLÁ"KY k dispozici na:

2 THE LOREM IPSUMS Czech School of California CHRISTMAS PARTY SPRING 2016 D%kujeme v$em d%tem a u#itel&m za jejich senza#ní vystoupení na na$í váno#ní besídce D%kujeme také v$e rodi#&m, dobrovolník&m a oganizátor&m za jejich podporu a pomoc. Velk( dík pat"í take sponzor&m Czech School of California. Firm% Kerio, American Sokol a Desther Websites. Je$t% jednou také pod%kování v$em sponzor&m na$í váno#ní tomboly. Jmenovit% pak sponzor&m prvních t"í cen: Hornblower, Lucie XYZ Photography a Czech-books.com 2

3 #$%&'()"*+$*',+-"."'/01%21"3&(*4(50*"6'578 Kurz zdarma na jarní semestr získává vherce: B L A N K A N E J E D L Á 1. Kdo to byl podle tradice Svat Mikulá", kter za svého #ivota proslul svou "t$drostí. a. biskup v My"e v #ecké provincii Lykii b. Mudrc z Gruzinského m$sta Nabee c. Pastor z %ímské provincie Salem 2. Slovo Vánoce pochází z: d. 9:.%*(,;126)0*"<=0(.20:1(" a. latinského slova ozna&ující svatost noci b. ze staro&e"tiny, kdy slovo ozna&ovalo tzv. velkou noc 3. Tato pranostika okolo svátku Lucie /13.12./ vystihuje zajímav astronomick jev. Zatímco ve&er se posouvá dop%edu západ Slunce, ráno se opo#'uje i jeho vchod. Délka dne se tak a# do konce roku tém$% nem$ní. Denní sv$tlo se posunuje dop%edu cca o 10 min. Napi"te p%esn$ jméno této pranostiky: Lucie noci upije a dne nep"idá. 4. Je#í" Kristus, jeho# narození si o Vánocích p%ipomínáme se narodil v: a. Nazaretu e. >1:?);, b. Jeruzalém$ 5. P%i"el k nám bíl k(), zalehl nám cel dv(r. Co je to? sníh 6. Jaká &ty%i jména pou#íváme pro adventní ned$le? $elezná, bronzová, st"íbrná a zlatá 7. S Vánocemi je take spojen svátek T%í král( - podle tradice se toho dne p%i"li poklonit práv$ narozenému Je#í"ovi mudrci a p%inesli mu dary. Z které sv$tové strany mudrci p%i"li? Od vchodu 8. Podle tradice, kdo se mohl obvykle vzdalovat od "t$drove&erní tabule? Hospodyn% Hospodá% 9. Spojte název Vánoce se správnm jazykem: Rumunsky je to Graciun Italsky je to Natale Indonésky je to HariNatal Hari Natal Graciun Natale 10. Zakrou#kujte jména v"ech zemí ze seznamu, ve kterch je kapr tradi&ním "t$drove&erním pokrmem: A*?96*"""""""""""""""""""B?9.96*"C"%1D-*("E%.(2-1 " "

4 THE LOREM IPSUMS SPRING Co ráda d(láte ve volném $ase? Jsem velice energick( a dobrodru'n( #lov%k. Ráda cestuji a poznávám nové kouty sv%ta, zvyky, jídlo a 'ivotní styl. Mezi mé nejoblíben%j$í aktivity pat"í v lét% jízda na kole#kov(ch bruslích a v zim% ly'ování. PORTRÉT HELENA CINKOVÁ TEACHER 2. Kdybyste si mohla vybrat jedno místo, kde jste je't( nebyla, kam byste jela? M(m velk(m snem je procestovat Alja$ku. Nejrad%ji bych se tam odst%hovala na cel( rok, abych si mohla u'ít krásn(ch dlouh(ch letních dní p"i horské turistice a zárove+ vyzkou$et, jak skli#ující a mrazivé jsou tmavé zimní dny. Myslím, 'e ly'ování bych si na Alja$ce díky mrazu asi moc neu'ila. 3. Na co se nejvíce t('íte, kdy% se vracíte do &eské republiky? Nemáme v USA 'ádné p"íbuzné, a tak se v'dy nejvíce t%$ím na setkání s rodinou a kamarády. Dokonce i moje dcery, i kdy' byly hodn% malé, kdy' jsme se odst%hovali, udr'ují kontakt s Hádej, hádej hada"i kamarády, a tak je velice p"íjemné se se v$emi sejít, popovídat si, a t"eba i zajít na dobré pe#ené vep"ové a pivo. 4. Blí%í se konec prvního semestru &eské 'koly v Kalifornii, co vy na to? Jsem naprosto nad$ená my$lenkou #eské $koly a moc m% t%$í, 'e se m&'u o svoje nad$ení a zku$enost pod%lit se sv(mi 'áky. Vím, jak je nesmírn% t%'ké dít% motivovat, aby se doma u#ilo nad rámec sv(ch povinností a navíc bez kolektivu. Sama jsem doma nau#ila mé dv% dcery #esky, odst%hovali jsme se, kdy' jim byly 2 roky a 6 let. Dnes jsou ob% dosp%lé a zvládají #estinu na v(bornou. M(m nejv%t$ím pot%$ením by bylo, kdyby v$ichni moji 'áci mohli jednou "íct, 'e i kdy' nechodili v *echách do $koly, umí skv%le #esky mluvit, #íst a psát, a kdyby z&stali stále tak dobr(mi 'áky, jako byli tento první semestr. Doufám, 'e a' budou dosp%lí, rádi si vzpomenou na chvíle strávené v *eské $kole v Kalifornii. Vylu%t#te na%e hádanky, správné odpov#di po%lete do 25. ledna na pipi%te své jméno a tídu, do které chodíte a VYHRAJTE s "asopisem Czech School of California. a) Dv# kuka"ky vedle sedí, jedna druhou nevidí Co je to? b) Listy mám a strom nejsem. c) &irok' já de%tník mám, po de%ti je otvírám. Kdo jsem? d) Kdo mne má v kapse, nemá v ní nic e) Trocha vody trocha zem, volá na T#: Necho( sem 3

5 "#$%&'$%(()&(*&+),*(-.,+& "#$%&'()*&+#,#$ -($./01231 "#$%&'$%(()&(*&+),*(-.,+&.+/0"0&1234#.2 ry, ry.& /.*(-0+$#&1&234& 45%67-67##,#849,.8#$/.9597:;.,9)<#*.//#)=<>9,#?,=*<5: < Fliteratury, h.)=#$.%f5%& (.)*9</%(#),%G/B uruhi. <($</B&)%&%)=%$*(# %=( %$E67,%)=9,9/%;< &.&# *.=%, ) 9?&%$. 9/E <D9E?$%9H 1&9: &21:É&;1<=;/>?& "#$%&"#'()*+$"$,")-$."/$$ G#-9/ ezen OG5: P)#* 9# &%F %#=%< = &B)=%67H '&5#&16-78(87.+&6(4&6+2-(.+$0&(-9+.,"+$#&"#$%&1$%(()&:,2%(32&/(-4#-1&1&6(46(-(3&;(."3)723& &8&<(1& #2. &=?#-,$;B%(&'(;()+&+&*,-?A&C#-,(D& &FG3"G(HI&%(5,.J&K&&&&&&& DBL&)#5.+&BCDE& U:=%Q,.5:;%&5V )%./8#$&9 /B )67 jarním zahájenímf59$%0.)=$*;=%)% WWWH65%67)67##,#869,.8#$/.9H6#& E;7";(8B&%(4,.A&1#&/34(3&;(.+2&6(3"#&&&&& bude jak v San Fr anci sku tak v Lafayette. A#"#-H6M7#&4,&4HI& 0N47(&H +4 '&%)#53&6,7#)#8& X% nebo máte-li jen zájem *.=<% = "989E%==%F/%<:7%;=%959 %&9., (9/B /9R k dispozici 1. ledna OOOL$"#$%4$%(()(*$+),*(-.,+L$(0 T 0001'23'4)'4++5+6'"5(6+&#("1'+7$"$)5389:-3$#+;<$(#6+&7"'3$ $

6

7 THE LOREM IPSUMS SPRING 2016 TOY DRIVE &eské rodiny po tropické bou)i Many Czech Families were greatly affected by the disaster and some of them lost everything. Their houses were destoyed by the fload and are in such a condition that does not allow the families to live in them anymore. PROSÍME POMOZTE. D,KUJEME If you would like to help and join the Toy Drive, please: - Find a new or used toy in a great condition you would love to send to one child on the East Coast - Send it to the following address: Blanka H. Korabova-Sylvester EXECUTIVE DIRECTOR OF SOCIETY'S SCHOOL Bohemian Citizens' Benevolent Society of Astoria th Ave. Astoria, NY Czech School of California Mailing Address: Czech School of California Attn: Iva Crookston 2321 Silver Breeze Court San Jose, CA Contact: Web: Managing editor: Michaela Zuckova Photographer: Kenny Crookston Editors: Blanka Pasternak INZERUJTE S NÁMI... Milí rodi"e a pátelé %koly. Nabízíme Vám rubriku bezplatné inzerce. Pokud prodáváte, kupujete, nabízíte "i hledáte... Kontaktujte nás em na: HLEDÁME: ÚETNÍ Czech School of California, nezisková organizace, hledá novou ú#etní S nástupem ihned. V p"ípad% zájmu kontaktujte prosím "editelku Ivu Crookston na: NABÍZÍME: Bay Area - Dou"ování matematiky elementaryhigh school (v"etn# PreCalculus, Trigonometry), píprava na SAT, STAR testy, CAHSEE (California High School Exit Exam). Více ne) 10 let praxe ve %kolství v USA, znalost v%ech u"ebnic, standartních po)avak$ ke ka)dému kurzu. Nabízím dynamickou v'uku, zaru"ené v'sledky a "asovou flexibilitu. V pípad# zájmu mne kontaktujte na: Helena Cinková, "i

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a pátel muzea v Netvoicích Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích Jednoho krásného podzimního dne v roce 1903 vy!la v Národní Politice v"zva, aby rodáci z Netvo#ic p#i!li v ned$li odpoledne do restaurace

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

BOBR NO. 4. !íjen 2010 OBČASNÍK TURISTICKÉHO ODDÍLU KADAO BOBR INFORMUJE

BOBR NO. 4. !íjen 2010 OBČASNÍK TURISTICKÉHO ODDÍLU KADAO BOBR INFORMUJE !íjen 2010 BOBR INFORMUJE OBČASNÍK TURISTICKÉHO ODDÍLU KADAO BOBR NO. 4 Milí rodi"e, milí oddíloví kamarádi, prázdniny jsou za námi, léto už asi taky. Oddílové léto ale bylo velmi pestré, plné nových zážitků.

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 2 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme ped nimi svt a jsme

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1 1 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1 Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme ped nimi svt a jsme

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Studium na strední škole a univerzite 2014 2015. v zahranicí

Studium na strední škole a univerzite 2014 2015. v zahranicí Studium na strední škole a univerzite 2014 2015 v zahranicí Barevné rozlišení zemí a jazyků: angličtina francouzština italština němčina španělština Časový posun: Velká Británie, Irsko -1 hodina; USA -6

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY STUDIUM V ZAHRANIČÍ 2014/2015 WWW.ALFAAGENCY.CZ USA KANADA VELKÁ BRITÁNIE IRSKO ŠPANĚLSKO AUSTRÁLIE NOVÝ ZÉLAND FRANCIE NĚMECKO DÁNSKO

STŘEDNÍ ŠKOLY STUDIUM V ZAHRANIČÍ 2014/2015 WWW.ALFAAGENCY.CZ USA KANADA VELKÁ BRITÁNIE IRSKO ŠPANĚLSKO AUSTRÁLIE NOVÝ ZÉLAND FRANCIE NĚMECKO DÁNSKO STUDIUM V ZAHRANIČÍ 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLY USA KANADA VELKÁ BRITÁNIE IRSKO ŠPANĚLSKO AUSTRÁLIE NOVÝ ZÉLAND FRANCIE NĚMECKO DÁNSKO WWW.ALFAAGENCY.CZ s námi se vždy domluvíte ÚVOD & OBSAH MILÍ STUDENTI,

Více

Studium na strední škole a univerzite 2015 2016. v zahranicí

Studium na strední škole a univerzite 2015 2016. v zahranicí Studium na strední škole a univerzite 2015 2016 v zahranicí Barevné rozlišení zemí a jazyků: angličtina francouzština italština němčina španělština Časový posun: USA -6 až -12 hodin; Kanada -6 až -9 hodin;

Více

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN 2013 Každý z nás je krásný. Pibývajícím vkem, následkem úrazu, alergickou reakcí nebo hormonálním problémem mže naše

Více

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 109 (Modul Back to school, strany 3-4) Sloveso have got / has got (mít) když mluvíme o

Více

BEZEN 2008 X. roník íslo 5

BEZEN 2008 X. roník íslo 5 BEZEN 2008 X. roník íslo 5 Milí spoluškoláci, jak sami dobe víte, po Vánocích následují Velikonoce a s nimi picházejí zajíci, vajíka, pentliky, a taky holkami neoblíbená pomlázka! Takže bychom vám chtli

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

Termíny akcí v roce 2004

Termíny akcí v roce 2004 SLEZSKÝ 39 Bezen 2004 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2004 6. 3. 2004 4. Sylvaácký ples, Ostrava - Michálkovice (poádá TOM 4335 Sylvatik) 6. 3. 2004

Více

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY Napsal JAR.E. SALABA VOJAN rýtun^ "^ L.

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

Chceme-li si světlo uchovat,

Chceme-li si světlo uchovat, Delší dobu jsem nemohl přijít na nápad na úvodník do vánoční klíčenky, dlouho mě nenapadala ústřední myšlenka naší celoškolní vánoční revue. Až při oáze ve čtvrté třídě při rozsvěcení adventní svíčky přišla

Více

18 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2

18 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zamstnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 18 zá$í 2007 18 Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 Kancelá# v Bruselu podporuje akademické prost#edí: Univerzita

Více

MONTESSORI PRO RODINU

MONTESSORI PRO RODINU LEDEN 2014 MONTESSORI PRO RODINU ČASOPIS O MONTESSORI PRO RODINU A ODBORNÍKY SNOUBÍME LÁSKU S VĚDOMOSTMI A ŽIVOTEM Prostor jesličkové třídy ve školce Nestlingue připravený podle feng šuej před uspořádáním

Více

Au pair. v USA a Evropě

Au pair. v USA a Evropě Au pair v USA a Evropě Obsah Slovo úvodem 2 Proč právě STUDENT AGENCY 2 3 Au pair programy pro dívky 3 Dlouhodobé au pair programy pro chlapce 3 Další programy 3 Kdo je au pair? 4 5 Au pair v USA 6 Obecné

Více