XXII. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL. BRNO âeská REPUBLIKA th International Folklore Festival Brno Czech Republic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXII. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL. BRNO âeská REPUBLIKA 25. 8. 28. 8. 2011. 22th International Folklore Festival Brno Czech Republic"

Transkript

1 XXII. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL BRNO âeská REPUBLIKA th International Folklore Festival Brno Czech Republic

2

3 Je ãtvrtek den zahájení festivalu. Je tû poslední úpravy jevi tû, mikrofony na svém místû, dobfie naladûn cimbál i cimbalista, nervóznû pobíhající reïisér, mumlající moderátorka ovûfiující si pravdivost za chvíli sdûlovan ch informací a houfující se první vystupující... Do prostoru náhle zaznívá hymna festivalu a pocit nûãeho jedineãného, neopakovatelného, vstupuje do du iãek divákû. AÏ má pocit, Ïe posvátnost okamïiku, v kterém si ãlovûk uvûdomuje svoje pevné zasazení do tohoto kousku planety, se z jevi tû pfiená í aï k tomu nejmen ímu divákovi, kter právû pfiestal plakat a doïadovat se coly. Zaãíná slavnost tûch, ktefií pfies problémy, se kter mi se zastánci lidového umûní musejí pot kat, cítí sounáleïitost s krajem, ve kterém vyrûstali, úctu k pfiedkûm a tradicím, které ctili jejich rodiãe a které se staly samozfiejmou souãástí jejich Ïivota. KéÏ bude je tû dlouho doznívat ozvûna z jevi È, scén i ulic mûsta. VaÏme si této krásy, která nám byla dána do vínku kroje v jeho rozmanit ch podobách, poezie v textech písní a specifického projevu taneãního vïdyè nám ji v mnoha zemích docela upfiímnû závidí... KéÏ je tû dlouho nevyprchá na e hrdost i radost z toho, Ïe je na e lidové umûní doposud Ïivé a podle mnoïství lidiãek v dûtsk ch souborech bude snad Ïít je tû hodnû, hodnû dlouho... mezinárodní folklorní festival XXII.22th International Folklore Festival Brno Czech Republic

4 vítejte v Brně... Pfiijmûte srdeãné pozvání do Brna, jednoho z na ich nejstar ích mûst a druhého nejvût ího mûsta âeské republiky, které je kulturním, správním, prûmyslov m a obchod ním centrem Moravy i dûleïitou dopravní kfiiïovatkou roku 1839 bylo jako první v ãesk ch zemích spojeno severní dráhou s Vídní. Je sídlem nejvy ích soudních orgánû âr. Na místní univerzity pfiijíïdûjí mladí lidé studovat rozmanité humanitní, umûlecké, pfiírodovûdné a technické obory nebo vojenství. Brnûnské v stavi tû, jeï patfií k nejvût ím a nejkrásnûj ím ve stfiední Evropû, proslulo mezinárodními veletrhy a rozsáhlou v stavní ãinností. Fanou ci automobilov ch a motocyklov ch závodû jistû znají MasarykÛv okruh s více neï 70 letou tradicí. Dominantu mûsta tvofií katedrála sv. Petra a Pavla na Petrovû, jejíï zvony podle povûsti odrazily útok védské armády v 17. století, a zároveà hrad a pevnost pilberk, kdysi obávané vûzení, dnes muzeum. Klenotem svûtové architektury 20. století je funkcionalistická stavba nûmec kého architekta Ludwiga Miese van der Rohe vila Tugendhat, která byla zafiazena na seznam Svûtového kulturního dûdictví UNESCO. Brno Ïije bohat m kulturním Ïivotem. Vedle nûkolika velk ch divadel tu funguje fiada men ích alternativních scén. V Brnû rovnûï sídlí druhá nejvût í v stavní instituce v zemi, Moravská galerie, a nespoãet dal ích v stavních prostor. Novû vznikla napfi. galerie souãasného umûní Wannieck Gallery v b valé továrnû VaÀkovka. Mladí se baví v hudebních klubech jako je Stará pekárna nebo Fléda. ada zdej ích vinoték nabízí kvalitní moravská, ãeská i svûtová vína. Nechte se zlákat na v teãnou veãefii nebo zajdûte na brnûnské pivo do nûkteré ze stovek stylov ch hospûdek. Kouzlo této moravské metropole jistû objevíte sami. welcome to Brno... Accept our cordial invitation to Brno, one of the oldest cities, and the second largest in the Czech Republic. The cultural, administrative, industrial and trade centre of Moravia, it is at the same time an important transport function it was the first in the Czech Lands to be connected (in 1839) with Vienna via the Northern Railway Line. As well as that, Brno is home to the supreme judicial bodies of the Czech Republic. Young people come to study at the local universities, which offer a variety of branches of study, including humanities, arts and natural sciences, as well as technical and military branches. The Brno Exhibition Ground is one of the largest and most beautiful in Central Europe and is famous for its international fairs and extensive exhibition activities. Lovers of cars and motorcycle races will certainly know the Masaryk Circuit, a facility with a tradition spanning more than seven decades. The city's dominant features include the Cathedral of St. Peter and St. Paul at Petrov Hill (legend has it that in the 1600s its bells saved the city from an attack by Swedish armed forces) and Spilberk Castle and Fortress (once a dreaded prison; it is now home to a museum). The Tugendhat Villa, the Functionalist masterpiece of the German architect Ludwig Mies van der Rohe, is a gem of 20th century world architecture and was added to the UNESCO List of World Cultural Heritage. Brno lives an eventful cultural life: Apart from several large theatres, the town prides itself on many small, alternative stages. The town is also home to the Moravian Art Gallery, the second largest establishment of its kind in the country, and numerous other exhibition spaces, including a newly established gallery of contemporary art, the Wannieck Gallery, situated in a former factory called VaÀkovka. There is a plenty of music clubs popular with the youngsters, such as Stará pekárna (Old Bakery) and Fléda. Many local wine restaurants offer high-quality Moravian, Bohemian and international wines. Stop at some of the city's many restaurants for an excellent dinner or enjoy local Brno beer in some of the hundreds of small, stylish pubs. You will certainly discover the charm of the Moravian metropolis for yourselves.

5

6 XXII. m e z i n á r o d n í FOLKLORNÍ FESTIVAL Zá titu nad festivalem pfiijal: Michal Ha ek hejtman Jihomoravského kraje Roman Onderka primátor Statutárního mûsta Brna Pofiadatel: SdruÏení pfiátel folkloru v Brnû, fiádn ãlen âeské národní sekce CIOFF Spolupofiadatel: ÚMâ Brno-Medlánky Moravské zemské muzeum v Brnû - Etnografick ústav FoS âr Finanãní podpora: Ministerstvo kultury âr Jihomoravsk kraj Statutární mûsto Brno FoS âr z finanãních zdrojû M MT a EU Sponzofii Mediální partnefii: âesk rozhlas Brno Rádio Proglas âeská televize Dûtská tisková kanceláfi... vítáme úãastníky XXII. Meziná rod ního folklorního festivalu Brno 2011, pfiejeme v em pfiíjemné proïití festivalov ch dnû a navázání mnoha nov ch pfiátelsk ch kontaktû.... together with representatives of the City of Brno we would like to welcome warmly all of those taking part in the 22th International Folklore Festival Brno 2011, wish them a pleasant stay, and express the hope that many friendships will be made. FESTIVALOV V BOR / FESTIVAL COMMITTE Milan ZELINKA Prezident festivalu / President of the festival Mgr. Ivan NEDùLKA Viceprezident festivalu / Vicepresident of the festival Milada ULBRICHOVÁ Ekonomick fieditel / Economic manager Michal KOÎINA Vedoucí produkce / Production manager Mgr. Jana VICENOVÁ, Ing. Jifií VICENA Ubytování, stravování / Accommodation, board Mgr. Bohuslava HAMÁKOVÁ ãlen komise / Member of commitee

7 BRNO 2011

8 SDRUÎENÍ P ÁTEL FOLKLORU V BRNù SdruÏení pfiátel folkloru v Brnû bylo zaloïeno 10. fiíjna 1989 zástupci deseti nejaktivnûj ích folklorních souborû v Brnû z iniciativy Mgr. Jana Miroslava Krista. Základní my lenkou tohoto obãanského sdruïení bylo spojit dohromady síly k zaloïení nové tradice uspofiádat v mûstû Brnû folklorní festival. Dnes tvofií SdruÏení pfiátel folkloru v Brnû 16 souborû dospûl ch a mládeïe, 16 dûtsk ch folklorních souborû, 5 hudebních souborû a asi 50 individuálních ãlenû pfiíznivcû nejen z celé âeské republiky, ale i ze zahraniãí. StûÏejní náplní SPF je i nadále pofiádání folklorního festivalu, ale i mnoha dal ích akcí pofiádan ch ve spolupráci s jednotliv mi soubory ãi rûzn mi organizacemi v rámci mûsta a kraje. âlenové mají moïnost si vzájemnû vymûàovat informace k navazování kontaktû, pfiípadnû spolupracovat pfii rûzn ch folklorních aktivitách pofiádan ch soubory, Národním ústavem lidové kultury ve StráÏnici, Folklorním sdruïením âeské republiky ãi jin mi regionálními sdruïeními. SdruÏení se podílí na fiadû akcí pofiádan ch jak ãlensk mi soubory, tak i na akcích, které jsou iniciovány sdruïením samotn m. Napomáhá sv m ãlenûm pfii získávání kontaktû, zvy ování odbornosti, pfiípravû v chovn ch ãi tématicky zamûfien ch koncertû. V neposlední fiadû sdruïení pomáhá souborûm pfii získávání vystoupení, a to jak v rámci âr, tak i za hranicemi na í vlasti. SdruÏení pfiátel folkloru v Brnû je fiádn m ãlenem âeské národní sekce CIOFF, s níï velmi úzce spolupracuje, Úfiadem Jihomoravského kraje, Magistrátem Statu tárního mûsta Brna a úfiady jednotliv ch mûstsk ch ãástí. Zejména spolupracuje s uznávan mi odborníky v oblasti folkloru a národopisu. Velice aktivní je rovnûï dûtská sekce SPF, která kaïdoroãnû pfiispívá k ãinnosti dnes jiï pravideln mi akcemi, které pfiipravují sami nebo ve spolupráci s jin mi organizacemi, napfi. pravidelné pfiehlídky dûtsk ch folklorních souborû. Kontaktní adresa: SdruÏení pfiátel folkloru v Brnû, Charbulova 3, Brno tel./fax: mobil:

9 Folklorní sdruïení âr je obãansk m sdruïením dûtí, mládeïe a dospûl ch, ktefií pûsobí jako taneãníci, zpûváci a hudebníci ve folklorních souborech po celém území âr. V souãasné dobû má více neï ãlenû ve 395 ãlensk ch souborech a 17 samostatn ch regionálních folklorních sdruïeních v nejv znamnûj ích národopisn ch oblastech âech, Moravy a Slezska. Souãástí Folklorního sdruïení âr je 60 ãlensk ch festivalû a lidov ch slavností a 2 festivaly mají statut spolupracujícího festivalu. Zamûfiuje se na podporu a pomoc sv m ãlensk m souborûm v jejich osvûtové a kulturní ãinnosti pfii pûstování lidov ch tradic a pfii vefiejné prezentaci jejich umûleck ch v sledkû. Snahou sdruïení je také podporovat souãasné Ïivé projevy v roãního i rodinného lidového zvykosloví. Pfii plnûní tûchto zámûrû sdruïení spolupracuje s celou fiadou státních institucí, muzeí, státních a zastupitelsk ch orgánû a kulturních zafiízení, mezi nimi zejména s Vala sk m muzeem v pfiírodû v RoÏnovû pod Radho tûm, Národním ústavem lidové kultury ve StráÏnici, âesk mi centry, âeskou centrálou cestovního ruchu Czechtourism apod. Velkou pozornost vûnuje sdruïení práci s dûtmi. V nich vidí pokraãovatele národních tradic i vlastní ãinnosti. Souãasnû si uvûdomuje, Ïe jsou to právû dûti, jejichï srdce jsou vnímavá a lidovému umûní nejvíce otevfiena. Mezi hlavní dûtské akce patfií zejména celostátní pfiehlídka dûtsk ch zpûvákû lidov ch písní, pofiádaná pod názvem "Zpûváãci" ve Velk ch Losinách, Mezinárodní festival dûtsk ch folklorních souborû "Písní a tancem" v Luhaãovicích a v znamnou akcí mezinárodního charakteru je Mezinárodní folklorní festival PraÏsk jarmark ãi Národní krojov ples. Dûti v ak zpravidla nechybûjí ani na dal ích folklorních festivalech, lidov ch slavnostech a regionálních i místních folklorních akcích. FoS âr pfiirozenû spolupracuje s partnersk mi organizacemi v zahraniãí, mezi nûï patfií mezinárodní organizace lidového umûní IOV, CIOFF, IGF a EFCO, pûsobící pod zá titou UNESCO. Ve spolupráci s nimi a za v znamné pomoci MZV âr pomáhá FoS âr sv m souborûm pfii uplatàování pfiipraven ch programû na mezinárodních festivalech v zahraniãí, pfii vyhledávání vhodn ch kontaktû pro vzájemné náv tûvy a dal ích potfiebn ch informací. PofiadatelÛm slavností a festivalû FoS âr pomáhá hledat kontakty na zajímavé zahraniãní soubory, které by se rády uplatnily na na ich pódiích. Pomûrnû ãasté jsou náv tûvy souborû ze Slovenska, Nûmecka, Francie, Polska, Maìarska, Itálie a dal ích evropsk ch zemí, kaïdoroãnû na na e folklorní akce pfiijíïdûjí soubory ze zámofií. Folklorní sdruïení âeské republiky naplàuje funkci informovat své ãleny i irokou vefiejnost o nejv znamnûj ích folklorních akcích v na í zemi. Pravidelnû vydává podrobn roãní kalendáfiní pfiehled, ve spolupráci s MZV âr pak jeho struãnûj í variantu v reprezentativní úpravû, která je prostfiednictvím zastupitelsk ch úfiadû ífiena do celého svûta. SdruÏení vydává svûj vlastní ãasopis "Folklor", katalog "Cesty za folklorem" a fiadu dal ích publikací s tematikou lidového umûní. V znamnou pozornost vûnuje odbornému rûstu sv ch ãlenû - vedoucích souborû, choreografû, taneãníkû, hudebníkû a dal ích. Ve spolupráci s nejlep- ími specialisty pro nû pfiipravuje odborné kurzy a semináfie, v rámci cyklu pfiehlídek "Prameny" podnûcuje setkávání souborû a jejich specializované vzdûlávání také v regionech. Folklorní sdruïení âeské republiky získává finanãní prostfiedky z ãlensk ch pfiíspûvkû a dotací na základû pfiijat ch projektû, pfiihlá en ch na M MT âr a MK âr dal ích resortû jednotliv ch krajû, mûst a obcí v âeské republice. Folklorní sdruïení âeské republiky mûïete kontaktovat na adrese: SenováÏné nám. 24, Praha 1, tel.: , fax: FOLKLORNÍ SDRUÎENÍ âeské REPUBLIKY

10 ÚâINKUJÍCÍ SOUBORY / PERFORMING ENSEMBLES dětské ZE ZAHRANIâÍ: M ODZI ALBIGOWIANIE Polsko Z âeské REPUBLIKY: BRNùNSK VALÁ EK Brno BYSTROU KA Bílovice nad Svitavou DNS VRâKA lapanice JÁNO ÍâEK Brno K ENOVÁâEK Kfienovice MÁJÍâEK Brno SLOVÁâEK Brno Úãastníci pûvecké soutûïe âernovick zpûváãek 2011

11 dospělé ZE ZAHRANIâÍ: GRUPO TIQUICIA Costa Rica HORNÁD Slovensko MADARA Bulharsko Z âeské REPUBLIKY: BAJDY Tfiebíã BROLN Brno CM PONAVA Brno CM SLOVÁCKÉHO KRÚÎKU Brno MÁJEK Brno NS VRâKA lapanice ROZMAR N Újezdec u Luhaãovic TRNKA Vy kov VUS ONDRÁ Brno Erik Feldvábel ÚâINKUJÍCÍ SOUBORY / PERFORMING ENSEMBLES

12 c h i l d r e n f o l k l o r e g r o u p s dětské FOLKLORNÍ SOUBORY

13 M ODZI ALBIGOWIANIE POLSKO Na podzim roku 2000 vznikl taneãní soubor M odzi Albigowianie, pûsobící v rámci Mûstského centra kultury aƒcut pfii stfiedisku kultury v Albigowe. Zakladatelkou souboru je paní Agnieszka Lekowska-Grad. V taneãním souboru pûsobí 25 mlad ch lidí ve vûku od 13 do 18 let. Jejich repertoár tvofií národní tance, jako jsou Polonéza, Krakovjak a také tance regionû e ova, Pfievorska a Lublinu. Soubor prezentuje také tance ve stylu folku a klasické hudby. M odzi Albigowinie vystupují jak ve své obci aƒcut, tak i v rámci kraje a státu a nejen to. Soubor nav tívil se sv m programem Maìarsko, Francii, Slovensko, v roce 2009 úãinkoval v âeské republice v Praze. Spolupracuje s kapelou mlad ch muzikantû, která nese název HOP- UP a kterou vede paní Alina Szpunar. Vedoucí souboru: Agnieszka Lekowska-Grad Dance ensemble "M odzi Albigowianie" came into existence in autumn 2000, it operates under the auspices of Town Cultural Centre aƒcut in Cultural Centre in Albigowa. The founder of the ensemble is Mrs. Agnieszka Lekowska-Grad. In the ensemble there are 25 young people between 13 to 18 years of age. Their repertoire consists of national dances such as Polonaise, Krakowiak and also dances from the regions of Rzeszow, Przeworsk and Lubel. The ensemble also presents dances in the style of folk and country as well as classical ones. Ensemble "M odzi Albigowianie" performs in their village aƒcut, in their district, the whole country and even further. With their programme they have visited Hungary, France, and Slovakia; in 2009 they performed in Prague in the Czech Republic. The group cooperates with a young band which is called HOP-SIUP and whose instructor is Mrs. Alina Szpunar. Leader of ensemble: Agnieszka Lekowska-Grad

14 BRNùNSK VALÁ EK - BRNO Dûtsk národopisn soubor Brnûnsk Valá ek pûsobí v Brnû od roku Více neï stoãlenn soubor zpracovává folklor oblasti severní Moravy Vala ska a snaïí se pfiedávat dûtem tance, písnû a zvyky, které do prostfiedí jihomoravské metropole pfiinesli rodáci z Vala ska. Dûti od ãtyfi do dvaceti let tvofií ãtyfii taneãní skupiny, soubor má dvû cimbálové muziky. Po celou dobu své existence je Ïivou souãástí kulturního dûní v Brnû, pfiipravuje komponované programy, v chovné koncerty pro Z a dal í pofiady pro vefiejnost. Radost z vala sk ch tancû a písní rozdávají mladí valá ci na mnoha vystoupeních v âr i v zahraniãí. V posledních letech se soubor pfiedstavil v Maìarsku, Slovensku a Dánsku. Jeho tvorbu zaznamenala nûkolikrát âeská televize a âesk rozhlas. Vedoucí souboru: Alena Hala ová Children folklore ensemble Brnûnsk Valá ek has operated in Brno since More than a hundred-member ensemble treats folklore of North Moravian region Wallachia - and the children are handed down dances, songs and customs that where brought to the South Moravian capital by Wallachian natives. Children in the age from four to twenty are divided into four dance groups, the ensemble has two dulcimer bands. For the whole time of its existence the ensemble has been a living part of Brno cultural life, it prepares composed programmes, educational concerts for elementary and lower secondary schools and other programmes for public audience. Delight in Wallachian dances and songs is brought by young Wallachians on many performances over the Czech Republic and abroad. Recently the ensemble has performed in Hungary, Slovakia and Denmark. The ensemble s activities have several times been recorded by the Czech TV and Radio. Leader of ensemble: Alena Hala ová

15 BYSTROU KA BÍLOVICE NAD SVITAVOU Dûtsk folklorní soubor Bystrou ka byl zaloïen v záfií 1998 jako zájmov taneãní krouïek pfii Základní kole v Bílovicích nad Svitavou. Hlavní náplní jeho ãinnosti jsou akce koly (napfi. vánoãní zpívání, akademie). Ve spolupráci s Obecním úfiadem se dûti úãastní vítání nov ch obãánkû do Ïivota. KaÏdoroãnû vítají jaro v blízkém lese u Bílovic, kde upalují Smrtku. Bystrou ka se pravidelnû zúãastàuje akcí, pofiádan ch SdruÏením pfiátel folkloru v Brnû: Dûti dûtem, âernovick zpûváãek a Mezinárodní folklorní festival Brno. V roce 2003 byl soubor vybrán k úãasti na mezinárodním dûtském festivalu Luhaãovice písní a tancem. Hlavní náplní ãinnosti jsou dûtské hry, fiíkadla, lidové zvyky a tance z Brnûnska a Horácka. Vedoucí souboru: Bohuslava Hamáková The children folklore ensemble Bystrou ka was established in September 1998 as a hobby dance group at elementary school in Bílovice nad Svitavou. The ensemble s activities are mainly focused on school events (e.g. Christmas singing, annual school performances etc.) In cooperation with local authorities the children take part in ceremonies of welcoming newborns. Every year they welcome the spring in the nearby forest by old pagan custom of burning the Death. Bystrou ka has regularly attended events organized by Brno Folklore Friends Association: Children for Children, The Little Singer of âernovice and Brno International Folklore Festival. In 2003 the ensemble was chosen to attend the international children s folklore festival Luhaãovice in Songs and Dances. The ensemble s main treated material consists of children s games, rhymes, folk customs and dances from Brnûnsko and Horácko Regions. Leader of ensemble: Bohuslava Hamáková

16 DNS VRâKA - LAPANICE Dûtsk národopisn soubor Vrãka byl zaloïen v roce Nav tûvuje jej kolem 30 dûtí ve vûku od 4 do 15 let, pfiedev ím ze lapanic, se zájmem poznat písniãky, tance, hry a lidové tradice na- eho kraje. Soubor se zab vá zpracováváním tradic Brnûnska a pfiedev ím lapanic; dbáme nejen na pfiesnost pûvodního znûní pfii v bûru tancû a písní, ale také na lapanick kroj, kter se snaïíme zachovat a nemûnit jeho podobu pro dal í generace. Na vystoupení chodí dûti buì v pracovním kroji, nebo v tradiãním slavnostním lapanickém kroji, jehoï specifickou souãástí je u vût ích dûtí také vrãka zpûsob úãesu vlasû, ze kterého soubor odvodil svûj název. Vedoucí souboru: Hana Hou Èová The children folklore ensemble Vrãka was founded in The ensemble is attended by about thirty children in the age from 4 to 15. Most of them live in lapanice and they want to learn songs, dances and folk traditions of our region. The ensemble covers traditions from Brno and lapanice Region; we respect not only preciseness of the original form when selecting dances and songs but also traditional costume of lapanice which we try to keep in its original form for the future generations. The children perform either in working costumes or in Sunday ones whose special part worn by elder children is vrãka a kind of hairstyle that has given a name to the ensemble. Leader of ensemble: Hana Hou Èová

17 JÁNO ÍâEK - BRNO Dûtsk folklorní soubor Jáno íãek byl zaloïen v roce 1989 a jeho ãleny jsou dûti ve vûku od 6 do 18 let. Od roku 1999 pracuje v rámci SdruÏení pfiátel DFS Jáno íãek. Repertoár souboru vychází z lidov ch slovensk ch regionû Liptova, Tûrchové, Zemplína, Myjavy a Horehroní, doplnûn o pûvabné moravské písniãky a melodie v podání dûtsk ch ãlenû cimbálové muziky. Taneãní vystoupení dûtí, doprovázené zpûvy, je rozmanité a mûïe oïivit atmosféru pfii rûzn ch pfiíleïitostech. Za tímto úãelem soubor nabízí vystoupení v 70 minutovém programu nebo krat í programové vstupy v rozsahu od 7 do 30 minut. Vedoucí souboru: Zdenka Kozubová The Jáno íãek children folklore ensemble was founded in 1989, its members comprising children in the 6-18 age group. It operates under the patronage of the Jáno íãek Brno Folklore Foundation. The ensemble s repertoire is based on the folk culture of the Slovak regions of Liptov, Terchová, Zemplín, Myjava and Horehron, supplemented with the charming Moravian songs and melodies performed by the young members of the dulcimer group. The children s dance and song programme is very varied and makes for the enlivening of the atmosphere whatever the occasion. The ensemble offers either a full 70-minute programme, or shorter programmes of 7 to 30 minutes. Leader of ensemble: Zdenka Kozubová

18 K ENOVÁâEK - K ENOVICE Dûtsk folklorní soubor Kfienováãek byl zaloïen v roce 1963 v obci Kfienovice, 20 km v chodnû od mûsta Brna, v kraji bitvy tfií císafiû. Zpracovává lidové zvyky, písnû a tance z Brnûnska pfiedev ím v chodního, okrajovû i folklor Hané a Vala ska. Od roku 1984 je kaïdoroãnû spolupofiadatelem regionální pfiehlídky folklorních souborû z Vy kovska Pod kfienovskó májó. Soubor nav tûvují dûti ve vûku od ãtyfi do patnácti let, které pracují ve tfiech odli n ch skupinách pod vedením esti dospûl ch. Kfienováãek má svou vlastní dûtskou flétnovou muziku, kterou pfii tancích ãasto doplàuje harmonika. Taneãní vystoupení dûtí doprovázená zpûvy jsou rozmanitá a mohou oïivit atmosféru pfii rûzn ch pfiíleïitostech. Soubor nabízí svá vystoupení v rozsahu minut dle pfiání pofiadatele, dále v chovné pofiady pro koly a vánoãní pofiady. Vedoucí souboru: Regina Koke ová "Kfienováãek", a children folklore group, was founded in 1963 in the village of Kfienovice which lies 20 kilometres east from Brno, in the region of the Battle of Austerlitz. It covers folk customs, songs and dances from the Brno region (its eastern part in particular) and partly folklore from the regions of Haná and Moravian Wallachia. Since 1984 "Kfienováãek" has been organizing an annual festival of folklore ensembles of the Vy kovsko region called "Pod Kfienovskó májó". Children from the age of 4 to 15 are divided into three different groups which are led by six adults. "Kfienováãek" has its own flute band, which is often accompanied by an accordionist. Performances with dances and songs differ in nature and can brighten up the atmosphere of various events. "Kfienováãek" offers performances from 10 to 50 minutes long and also educational programmes for schools and Christmas performances. Leader of ensemble: Regina Koke ová

19 MÁJÍâEK - BRNO Poãátek vzniku tohoto dûtského souboru se datuje k roku Kolektiv pûvodnû vznikl z potfieby souboru Májek vychovávat si dorost. Z desetiãlenné skupiny dûtí mezi 12 a 16 roky se pozdûji rozrostl v pomûrnû poãetn soubor, kter dnes sdruïuje dûti od 4 do 16 let, znají jej diváci po celé âr a pravidelnû se zúãastàuje folklorních festivalû, napfi. MFF Brno ãi Dûtská StráÏnice a MFF StráÏnice. Dûti z Májíãku pfiedvedly své umûní i za hranicemi na í vlasti, a to v Nûmecku, a ãást dûtí vypomáhala sv m dospûl m kamarádûm z Májku i v Portugalsku, védsku, Holandsku, Polsku a Maìarsku. V souãasné dobû má Májíãek tfii skupiny dûtí a vlastní muziku. Základní zpracovávané oblasti tvofií Vala sko a Luhaãovské Zálesí. Tak si ãlenové souboru nejlépe osvojí základní stylové návyky, které pozdûji mohou uplatnit mezi sv mi star ími kamarády z Májku. V roce 2007 Májíãek reprezentoval Brno v krajském kole postupov ch pfiehlídek dûtsk ch folklorních souborû, v roce 2009 a 2011 se v této soutûïi protanãil aï do celostátního kola. Vedoucí souboru: Milan Zelinka The foundation of this children group, which was originally formed to meet the needs of the Májek group in teaching its junior members, dates back to From a group of ten children between 12 and 16 it later grew into quite a large group, which today includes children between 4 and 16 and regularly performs for the public throughout the Czech Republic. The children from Májíãek have also performed outside the borders of this country (in Germany) and some of the children also helped their adult friends of Májek during performances in Portugal, Sweden, Holland, Poland and Hungary. At the present time Májíãek has three groups of children and its own band. The primary material covered comes from Moravian Walachia and Luhaãovské Zálesí. The members of the group pick up basic stylistic habits, which they can later put into practice among their older friends in Májek. In the year 2007 the ensemble Májíãek took part in the competition of children folklore groups in the South-Moravian district, in the year 2009 and 2011 Májíãek ended as far as the nation wide show of this competition. Leader of ensemble: Milan Zelinka

20 SLOVÁâEK - BRNO Soubor Slováãek byl zaloïen v roce Soustfieìuje brnûnské dûti, které mají zájem poznat písniãky, hry, tance a lidové zvyky, dodnes udrïované na jihov chodní Moravû na Slovácku. Celkem má soubor 60 dûtí ve vûku od 4 do 18 let, rozdûlen ch do tfií vûkov ch skupin. Soubor je souãástí Slováckého krúïku v Brnû, kde má své zázemí a do jehoï taneãní sloïky pfiechází odrostlej í ãlenové. Dûti se mají moïnost setkávat s jeho dospûl mi taneãníky a zpûváky i dfiíve, hlavnû pfii spoleãn ch vystoupeních pro vefiejnost. Slováãek se zúãastàuje v ech akcí pofiádan ch SdruÏením pfiátel folkloru v Brnû a rûzn mi mûstsk mi organizacemi. âasto je zván k úãasti na folklorních pofiadech i v blízkém okolí Brna. Pfii sv ch vystoupeních pouïívá soubor nejvíce kroje z Kyjovska a z Velké nad Veliãkou. Program souboru je sestavován z dûtsk ch her doplnûn ch fiíkadly, písnûmi a tanci. Kromû tûchto dûtsk ch folklorních prvkû jsou do pofiadû souboru zafiazována dûjová pásma, která jsou malou ukázkou dfiívûj ího Ïivota dûtí na vesnici jejich zábav i povinností. Soubor doprovází cimbálová muzika, která obohacuje vystoupení o známé slovácké písniãky. Vedoucí souboru: Pavla D Ambrosová Ensemble Slováãek was established in It associates children from Brno who are interested in learning songs, games, dances and folk customs still preserved in south-east Moravia the region of Moravian Slovakia. The ensemble has 60 children from the age of 4 to 18 who are divided into three groups according to their age. The ensemble is a component of Slováck krúïek v Brnû that forms the ensemble s background and whose dance group accepts Slováãek s grown out members. The children have opportunities to meet the adult dancers and singers even before mainly during their common public performances. Slováãek attends all the events organized by Friends of Folklore Association in Brno and by various organizations. It is often invited to attend folklore programmes also in the Brno surroundings. On its performances the members are mostly dressed in costumes from Kyjov Region and from Velká nad Veliãkou. The ensemble s programme consists of children games, rhymes and dances. Except for these children folklore elements the programmes include also scenic sequences which show children s life in former village their pastimes and duties. The ensemble is accompanied by a dulcimer band which enriches the performances with well-known songs from Moravian Slovakia. Leader of ensemble: Pavla D Ambrosová

21 KOLEJE A MENZY Vám nabízí výhodné ubytovací a stravovací služby ve svých zařízeních Celoroční ubytování ve 40 dvoulůžkových pokojích HOTEL PALACKÝ *** Kolejní 2, Brno Ubytování v sezóně ( ) HOSTEL PALACKÝ ** Kolejní 2, Brno HOSTEL PURKYNĚ * Purkyňova 93, Brno Na Va i náv tûvu se tû í: Vysoké učení technické v Brně se sídlem Antonínská 548/1, Brno Koleje a menzy Kolejní 2905/2, Brno Tel.: , 960

22 dospělé a d u l t f o l k l o r e g r o u p s FOLKLORNÍ SOUBORY

23 GRUPO TIQUICIA - COSTA RICA Skupina TIQUICIA sdruïení Tance a tradice Costa Ricy byla zaloïena 6. bfiezna 1999 a má v dne ní dobû 35 ãlenû. Vznikla jako v sledek historického snaïení zemû zachránit a zachovat lidové umûní, bohatství, rûznorodost a kulturní identitu zemû, udrïet naïivu legendy, obfiady, tradice a zvyky Costa Ricy. Hledání kostarické kulturní reality, její utváfiení a promítnutí do univerzálního jevi tního jazyka je stál m cílem folklorní skupiny TIQUICIA. Bûhem sedmileté existence jsme úãinkovali po celé zemi, úãastnili jsme se rûzn ch národních televizních show stejnû jako programû Ministerstva kultury a také jsme vystupovali v hotelích, rûzn ch podnicích, institucích a divadlech. Vytvofiili jsme ãtyfii mezinárodní folklorní pfiedstavení jako ãást na eho programu kulturních v mûn v lidovém divadle Melico Salazar v hlavním mûstû Costa Ricy San José. Kromû toho jsme vytvofiili ãtyfii národní programy Orgullo Tico, Kostarická hrdost, Cosas de mi Pueblo, Vûci mého mûsta, Un Canto Para mi Tierra, PíseÀ pro mou zemi a Esto es Tiquicia (Toto je Tiquicia). Na zahraniãních scénách jsme na i zemi oficiálnû reprezentovali na nûkolika svûtov ch folklorních festivalech, napfi. v New Yorku, ve Francii, panûlsku, v Mexicu ãi v Peru. Jednou z nejdûleïitûj ích aktivit skupiny TIQUICIA jsou v posledních letech kulturní v mûny s jin mi skupinami. Vedoucí souboru / Leader of ensemble: Hans Leitón Gutiérrez The association Dances and traditions of Costa Rica TIQUICIA GROUP, was founded on March 6th 1999 and nowadays it has 35 members. It arises as a product of the historical necessity of the country to rescue and preserve the folk art, the richness, variety and cultural identity of our country, keeping alive the legends, ceremonies, traditions and customs of Costa Rica. Searching the cultural Costa Rican reality, its shaping and projecting in the universal language of the spectacle, has been the permanent objective of the FOLKLORIC GROUP TIQUICIA. During 7 years of our existence, we have performed through the whole country, we have participated in different national television shows, as well as in programmes of The Ministry of Culture, and we have also performed at hotels, enterprises, institutions and theatres. We have developed four Folklore International Shows as part of our programme of cultural interchanges at the Popular Theatre Melico Salazar, in our capital city San José Costa Rica. Besides that, we have made four national shows: Orgullo Tico in English: Tico s Pride, Cosas de mi Pueblo or Things of my Town, Un Canto Para mi Tierra or A song for my land and finally: Esto es Tiquicia (This is Tiquicia).Internationally we have represented our country in an official way in several world folklore festivals, such as New York (United States), France, Spain, Mexico and Peru. One of the most important activities of the Costa Rican Dances and Traditions Association TIQUICIA GROUP, during the last years, is the cultural interchange with others groups.

3/2000. Ekologické centrum Most. Milena Pencová. Co je to visbreaking? Kralupy mûsto sportu. INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ AKTUÁLNÍ TÉMA

3/2000. Ekologické centrum Most. Milena Pencová. Co je to visbreaking? Kralupy mûsto sportu. INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ AKTUÁLNÍ TÉMA INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 3/2000 AKTUÁLNÍ TÉMA Ekologické centrum Most PORTRÉT Milena Pencová SPOLUPRÁCE BEZ HRANIC Euroregion Kru nohofií TRENDY Co je to visbreaking? FOTOREPORTÁÎ

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

Leoše Janáčka. Leoš Janáček

Leoše Janáčka. Leoš Janáček Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Faculty of Music of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno in partnership with Leoš Janáček Foundation

Více

PRAHA PRAGUE 2007. 50x

PRAHA PRAGUE 2007. 50x PRAHA PRAGUE 2007 kulturní culture 50x událost events Ú V O D 2 Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí pro naši současnost, živou kulturu. Touto publikací

Více

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING Krnov a jeho velmi stručné osudy Krnov and its very brief turns of fate Krnov místo pro vzdělávání Krnov a place for education Krnov místo pro podnikání

Více

International Express Pre-Intermediate slovníček

International Express Pre-Intermediate slovníček International Express Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 a lot (adv) velmi, hodnû, mnoho about (adv) [approximately] kolem, okolo [pfiibliïnû] about (prep) [on the subject of] o [o kom, ãem] activity (n)

Více

Jsou národy, v nichï pocit soudrïnosti dokázal uchovávat Ïivé vztahy i s tûmi rodáky, ktefií ode li z vlasti, a pfiestoïe pak Ïili oddûleni hranicemi

Jsou národy, v nichï pocit soudrïnosti dokázal uchovávat Ïivé vztahy i s tûmi rodáky, ktefií ode li z vlasti, a pfiestoïe pak Ïili oddûleni hranicemi Jsou národy, v nichï pocit soudrïnosti dokázal uchovávat Ïivé vztahy i s tûmi rodáky, ktefií ode li z vlasti, a pfiestoïe pak Ïili oddûleni hranicemi v Evropû dvacátého století tak ãasto mocensky uzamãen

Více

Pfiedmluva OBSAH OCHRANA P ÍRODY 10 ISSN 1210-258X

Pfiedmluva OBSAH OCHRANA P ÍRODY 10 ISSN 1210-258X Pfiedmluva Jan OBSAH Kvût: Pfiedmluva 289 Libu e Vlasáková: Orgány Ramsarské úmluvy v âr 291 Josef Chytil: Mokfiady mezinárodního v znamu 291 P. Musil, J. Cepák: V voj poãetnosti hnízdních populací vodních

Více

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ANNUAL REPORT Dejme šanci dětem www.sance.cz V roce 2005 byl projekt realizován v níže popsaných čtyřech kategoriích: Šance pro umělce je šancí pro ty, kdo chtějí rozvíjet svůj umělecký

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5 LISTY PRAHY1 5 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 2. 5. 1. 6. 2005 80. let Tyr ova domu Kam v kvûtnu na procházku?... strana 2 Rakouské kulturní fórum Hejbeme se na Josefské... strana 3 ROâNÍK

Více

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 Číslo 44 / Issue 44 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12012 Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 01/2012 HMMC

Více

LAUREÁTI CENY GRATIAS AGIT GRATIAS AGIT AWARD LAUREATES

LAUREÁTI CENY GRATIAS AGIT GRATIAS AGIT AWARD LAUREATES LAUREÁTI CENY GRATIAS AGIT 2008 GRATIAS AGIT AWARD LAUREATES GRATIAS AGIT Award Laureates V YDALO M INISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ Laureáti Ceny GRATIAS AGIT

Více

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9.

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9. roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. Vy lo 26. 9. 2012 www.tisnov.cz Záfiijové slovo místostarosty Proslunûné, ale velice suché dny

Více

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section 06 Také rok 2006 byl pro PraÏskou teplárenskou a.s. úspû n. Podafiilo se splnit v echny stanovené cíle,

Více

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Číslo 55 / Issue 55 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12013 Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Rozhovor s Thomasem Bürklem Interview

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

Drogy a drogové závislosti 1 mezioborov pfiístup

Drogy a drogové závislosti 1 mezioborov pfiístup Drogy a drogové závislosti 1 mezioborov pfiístup Kamil Kalina a kolektiv RADA EVROPY SKUPINA POMPIDOU RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY NÁRODNÍ MONITOROVACÍ ST EDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ

Více

ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS

ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS 2014 Vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http://www.eagri.cz, e-mail: info@mze.cz ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele České republiky Mostecká

Více

TOP. Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region

TOP. Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region KALEIDOSCOPE 1 1. 2. TOP 10 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 1. Český ráj chráněná krajinná oblast Bohemian Paradise Protected

Více

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION OBSAH CONTENT summit 02 03 04 06 08 10 12 14 15 16 19 21 22 24 26 28 29 34 36 38 40 ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US O PROJEKTU/ABOUT THE PROJECT BÝVALÍ ÚČASTNÍCI/FORMER

Více

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s.

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s. 27. bfiezna 2008 ãíslo 3 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, jarnû-zimní poãasí si s námi v posledních bfieznov ch t dnech je tû pohrává, po mírné zimû mu to promineme, ale první jarní den jsme uï uvítali

Více