XXII. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL. BRNO âeská REPUBLIKA th International Folklore Festival Brno Czech Republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXII. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL. BRNO âeská REPUBLIKA 25. 8. 28. 8. 2011. 22th International Folklore Festival Brno Czech Republic"

Transkript

1 XXII. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL BRNO âeská REPUBLIKA th International Folklore Festival Brno Czech Republic

2

3 Je ãtvrtek den zahájení festivalu. Je tû poslední úpravy jevi tû, mikrofony na svém místû, dobfie naladûn cimbál i cimbalista, nervóznû pobíhající reïisér, mumlající moderátorka ovûfiující si pravdivost za chvíli sdûlovan ch informací a houfující se první vystupující... Do prostoru náhle zaznívá hymna festivalu a pocit nûãeho jedineãného, neopakovatelného, vstupuje do du iãek divákû. AÏ má pocit, Ïe posvátnost okamïiku, v kterém si ãlovûk uvûdomuje svoje pevné zasazení do tohoto kousku planety, se z jevi tû pfiená í aï k tomu nejmen ímu divákovi, kter právû pfiestal plakat a doïadovat se coly. Zaãíná slavnost tûch, ktefií pfies problémy, se kter mi se zastánci lidového umûní musejí pot kat, cítí sounáleïitost s krajem, ve kterém vyrûstali, úctu k pfiedkûm a tradicím, které ctili jejich rodiãe a které se staly samozfiejmou souãástí jejich Ïivota. KéÏ bude je tû dlouho doznívat ozvûna z jevi È, scén i ulic mûsta. VaÏme si této krásy, která nám byla dána do vínku kroje v jeho rozmanit ch podobách, poezie v textech písní a specifického projevu taneãního vïdyè nám ji v mnoha zemích docela upfiímnû závidí... KéÏ je tû dlouho nevyprchá na e hrdost i radost z toho, Ïe je na e lidové umûní doposud Ïivé a podle mnoïství lidiãek v dûtsk ch souborech bude snad Ïít je tû hodnû, hodnû dlouho... mezinárodní folklorní festival XXII.22th International Folklore Festival Brno Czech Republic

4 vítejte v Brně... Pfiijmûte srdeãné pozvání do Brna, jednoho z na ich nejstar ích mûst a druhého nejvût ího mûsta âeské republiky, které je kulturním, správním, prûmyslov m a obchod ním centrem Moravy i dûleïitou dopravní kfiiïovatkou roku 1839 bylo jako první v ãesk ch zemích spojeno severní dráhou s Vídní. Je sídlem nejvy ích soudních orgánû âr. Na místní univerzity pfiijíïdûjí mladí lidé studovat rozmanité humanitní, umûlecké, pfiírodovûdné a technické obory nebo vojenství. Brnûnské v stavi tû, jeï patfií k nejvût ím a nejkrásnûj ím ve stfiední Evropû, proslulo mezinárodními veletrhy a rozsáhlou v stavní ãinností. Fanou ci automobilov ch a motocyklov ch závodû jistû znají MasarykÛv okruh s více neï 70 letou tradicí. Dominantu mûsta tvofií katedrála sv. Petra a Pavla na Petrovû, jejíï zvony podle povûsti odrazily útok védské armády v 17. století, a zároveà hrad a pevnost pilberk, kdysi obávané vûzení, dnes muzeum. Klenotem svûtové architektury 20. století je funkcionalistická stavba nûmec kého architekta Ludwiga Miese van der Rohe vila Tugendhat, která byla zafiazena na seznam Svûtového kulturního dûdictví UNESCO. Brno Ïije bohat m kulturním Ïivotem. Vedle nûkolika velk ch divadel tu funguje fiada men ích alternativních scén. V Brnû rovnûï sídlí druhá nejvût í v stavní instituce v zemi, Moravská galerie, a nespoãet dal ích v stavních prostor. Novû vznikla napfi. galerie souãasného umûní Wannieck Gallery v b valé továrnû VaÀkovka. Mladí se baví v hudebních klubech jako je Stará pekárna nebo Fléda. ada zdej ích vinoték nabízí kvalitní moravská, ãeská i svûtová vína. Nechte se zlákat na v teãnou veãefii nebo zajdûte na brnûnské pivo do nûkteré ze stovek stylov ch hospûdek. Kouzlo této moravské metropole jistû objevíte sami. welcome to Brno... Accept our cordial invitation to Brno, one of the oldest cities, and the second largest in the Czech Republic. The cultural, administrative, industrial and trade centre of Moravia, it is at the same time an important transport function it was the first in the Czech Lands to be connected (in 1839) with Vienna via the Northern Railway Line. As well as that, Brno is home to the supreme judicial bodies of the Czech Republic. Young people come to study at the local universities, which offer a variety of branches of study, including humanities, arts and natural sciences, as well as technical and military branches. The Brno Exhibition Ground is one of the largest and most beautiful in Central Europe and is famous for its international fairs and extensive exhibition activities. Lovers of cars and motorcycle races will certainly know the Masaryk Circuit, a facility with a tradition spanning more than seven decades. The city's dominant features include the Cathedral of St. Peter and St. Paul at Petrov Hill (legend has it that in the 1600s its bells saved the city from an attack by Swedish armed forces) and Spilberk Castle and Fortress (once a dreaded prison; it is now home to a museum). The Tugendhat Villa, the Functionalist masterpiece of the German architect Ludwig Mies van der Rohe, is a gem of 20th century world architecture and was added to the UNESCO List of World Cultural Heritage. Brno lives an eventful cultural life: Apart from several large theatres, the town prides itself on many small, alternative stages. The town is also home to the Moravian Art Gallery, the second largest establishment of its kind in the country, and numerous other exhibition spaces, including a newly established gallery of contemporary art, the Wannieck Gallery, situated in a former factory called VaÀkovka. There is a plenty of music clubs popular with the youngsters, such as Stará pekárna (Old Bakery) and Fléda. Many local wine restaurants offer high-quality Moravian, Bohemian and international wines. Stop at some of the city's many restaurants for an excellent dinner or enjoy local Brno beer in some of the hundreds of small, stylish pubs. You will certainly discover the charm of the Moravian metropolis for yourselves.

5

6 XXII. m e z i n á r o d n í FOLKLORNÍ FESTIVAL Zá titu nad festivalem pfiijal: Michal Ha ek hejtman Jihomoravského kraje Roman Onderka primátor Statutárního mûsta Brna Pofiadatel: SdruÏení pfiátel folkloru v Brnû, fiádn ãlen âeské národní sekce CIOFF Spolupofiadatel: ÚMâ Brno-Medlánky Moravské zemské muzeum v Brnû - Etnografick ústav FoS âr Finanãní podpora: Ministerstvo kultury âr Jihomoravsk kraj Statutární mûsto Brno FoS âr z finanãních zdrojû M MT a EU Sponzofii Mediální partnefii: âesk rozhlas Brno Rádio Proglas âeská televize Dûtská tisková kanceláfi... vítáme úãastníky XXII. Meziná rod ního folklorního festivalu Brno 2011, pfiejeme v em pfiíjemné proïití festivalov ch dnû a navázání mnoha nov ch pfiátelsk ch kontaktû.... together with representatives of the City of Brno we would like to welcome warmly all of those taking part in the 22th International Folklore Festival Brno 2011, wish them a pleasant stay, and express the hope that many friendships will be made. FESTIVALOV V BOR / FESTIVAL COMMITTE Milan ZELINKA Prezident festivalu / President of the festival Mgr. Ivan NEDùLKA Viceprezident festivalu / Vicepresident of the festival Milada ULBRICHOVÁ Ekonomick fieditel / Economic manager Michal KOÎINA Vedoucí produkce / Production manager Mgr. Jana VICENOVÁ, Ing. Jifií VICENA Ubytování, stravování / Accommodation, board Mgr. Bohuslava HAMÁKOVÁ ãlen komise / Member of commitee

7 BRNO 2011

8 SDRUÎENÍ P ÁTEL FOLKLORU V BRNù SdruÏení pfiátel folkloru v Brnû bylo zaloïeno 10. fiíjna 1989 zástupci deseti nejaktivnûj ích folklorních souborû v Brnû z iniciativy Mgr. Jana Miroslava Krista. Základní my lenkou tohoto obãanského sdruïení bylo spojit dohromady síly k zaloïení nové tradice uspofiádat v mûstû Brnû folklorní festival. Dnes tvofií SdruÏení pfiátel folkloru v Brnû 16 souborû dospûl ch a mládeïe, 16 dûtsk ch folklorních souborû, 5 hudebních souborû a asi 50 individuálních ãlenû pfiíznivcû nejen z celé âeské republiky, ale i ze zahraniãí. StûÏejní náplní SPF je i nadále pofiádání folklorního festivalu, ale i mnoha dal ích akcí pofiádan ch ve spolupráci s jednotliv mi soubory ãi rûzn mi organizacemi v rámci mûsta a kraje. âlenové mají moïnost si vzájemnû vymûàovat informace k navazování kontaktû, pfiípadnû spolupracovat pfii rûzn ch folklorních aktivitách pofiádan ch soubory, Národním ústavem lidové kultury ve StráÏnici, Folklorním sdruïením âeské republiky ãi jin mi regionálními sdruïeními. SdruÏení se podílí na fiadû akcí pofiádan ch jak ãlensk mi soubory, tak i na akcích, které jsou iniciovány sdruïením samotn m. Napomáhá sv m ãlenûm pfii získávání kontaktû, zvy ování odbornosti, pfiípravû v chovn ch ãi tématicky zamûfien ch koncertû. V neposlední fiadû sdruïení pomáhá souborûm pfii získávání vystoupení, a to jak v rámci âr, tak i za hranicemi na í vlasti. SdruÏení pfiátel folkloru v Brnû je fiádn m ãlenem âeské národní sekce CIOFF, s níï velmi úzce spolupracuje, Úfiadem Jihomoravského kraje, Magistrátem Statu tárního mûsta Brna a úfiady jednotliv ch mûstsk ch ãástí. Zejména spolupracuje s uznávan mi odborníky v oblasti folkloru a národopisu. Velice aktivní je rovnûï dûtská sekce SPF, která kaïdoroãnû pfiispívá k ãinnosti dnes jiï pravideln mi akcemi, které pfiipravují sami nebo ve spolupráci s jin mi organizacemi, napfi. pravidelné pfiehlídky dûtsk ch folklorních souborû. Kontaktní adresa: SdruÏení pfiátel folkloru v Brnû, Charbulova 3, Brno tel./fax: mobil:

9 Folklorní sdruïení âr je obãansk m sdruïením dûtí, mládeïe a dospûl ch, ktefií pûsobí jako taneãníci, zpûváci a hudebníci ve folklorních souborech po celém území âr. V souãasné dobû má více neï ãlenû ve 395 ãlensk ch souborech a 17 samostatn ch regionálních folklorních sdruïeních v nejv znamnûj ích národopisn ch oblastech âech, Moravy a Slezska. Souãástí Folklorního sdruïení âr je 60 ãlensk ch festivalû a lidov ch slavností a 2 festivaly mají statut spolupracujícího festivalu. Zamûfiuje se na podporu a pomoc sv m ãlensk m souborûm v jejich osvûtové a kulturní ãinnosti pfii pûstování lidov ch tradic a pfii vefiejné prezentaci jejich umûleck ch v sledkû. Snahou sdruïení je také podporovat souãasné Ïivé projevy v roãního i rodinného lidového zvykosloví. Pfii plnûní tûchto zámûrû sdruïení spolupracuje s celou fiadou státních institucí, muzeí, státních a zastupitelsk ch orgánû a kulturních zafiízení, mezi nimi zejména s Vala sk m muzeem v pfiírodû v RoÏnovû pod Radho tûm, Národním ústavem lidové kultury ve StráÏnici, âesk mi centry, âeskou centrálou cestovního ruchu Czechtourism apod. Velkou pozornost vûnuje sdruïení práci s dûtmi. V nich vidí pokraãovatele národních tradic i vlastní ãinnosti. Souãasnû si uvûdomuje, Ïe jsou to právû dûti, jejichï srdce jsou vnímavá a lidovému umûní nejvíce otevfiena. Mezi hlavní dûtské akce patfií zejména celostátní pfiehlídka dûtsk ch zpûvákû lidov ch písní, pofiádaná pod názvem "Zpûváãci" ve Velk ch Losinách, Mezinárodní festival dûtsk ch folklorních souborû "Písní a tancem" v Luhaãovicích a v znamnou akcí mezinárodního charakteru je Mezinárodní folklorní festival PraÏsk jarmark ãi Národní krojov ples. Dûti v ak zpravidla nechybûjí ani na dal ích folklorních festivalech, lidov ch slavnostech a regionálních i místních folklorních akcích. FoS âr pfiirozenû spolupracuje s partnersk mi organizacemi v zahraniãí, mezi nûï patfií mezinárodní organizace lidového umûní IOV, CIOFF, IGF a EFCO, pûsobící pod zá titou UNESCO. Ve spolupráci s nimi a za v znamné pomoci MZV âr pomáhá FoS âr sv m souborûm pfii uplatàování pfiipraven ch programû na mezinárodních festivalech v zahraniãí, pfii vyhledávání vhodn ch kontaktû pro vzájemné náv tûvy a dal ích potfiebn ch informací. PofiadatelÛm slavností a festivalû FoS âr pomáhá hledat kontakty na zajímavé zahraniãní soubory, které by se rády uplatnily na na ich pódiích. Pomûrnû ãasté jsou náv tûvy souborû ze Slovenska, Nûmecka, Francie, Polska, Maìarska, Itálie a dal ích evropsk ch zemí, kaïdoroãnû na na e folklorní akce pfiijíïdûjí soubory ze zámofií. Folklorní sdruïení âeské republiky naplàuje funkci informovat své ãleny i irokou vefiejnost o nejv znamnûj ích folklorních akcích v na í zemi. Pravidelnû vydává podrobn roãní kalendáfiní pfiehled, ve spolupráci s MZV âr pak jeho struãnûj í variantu v reprezentativní úpravû, která je prostfiednictvím zastupitelsk ch úfiadû ífiena do celého svûta. SdruÏení vydává svûj vlastní ãasopis "Folklor", katalog "Cesty za folklorem" a fiadu dal ích publikací s tematikou lidového umûní. V znamnou pozornost vûnuje odbornému rûstu sv ch ãlenû - vedoucích souborû, choreografû, taneãníkû, hudebníkû a dal ích. Ve spolupráci s nejlep- ími specialisty pro nû pfiipravuje odborné kurzy a semináfie, v rámci cyklu pfiehlídek "Prameny" podnûcuje setkávání souborû a jejich specializované vzdûlávání také v regionech. Folklorní sdruïení âeské republiky získává finanãní prostfiedky z ãlensk ch pfiíspûvkû a dotací na základû pfiijat ch projektû, pfiihlá en ch na M MT âr a MK âr dal ích resortû jednotliv ch krajû, mûst a obcí v âeské republice. Folklorní sdruïení âeské republiky mûïete kontaktovat na adrese: SenováÏné nám. 24, Praha 1, tel.: , fax: FOLKLORNÍ SDRUÎENÍ âeské REPUBLIKY

10 ÚâINKUJÍCÍ SOUBORY / PERFORMING ENSEMBLES dětské ZE ZAHRANIâÍ: M ODZI ALBIGOWIANIE Polsko Z âeské REPUBLIKY: BRNùNSK VALÁ EK Brno BYSTROU KA Bílovice nad Svitavou DNS VRâKA lapanice JÁNO ÍâEK Brno K ENOVÁâEK Kfienovice MÁJÍâEK Brno SLOVÁâEK Brno Úãastníci pûvecké soutûïe âernovick zpûváãek 2011

11 dospělé ZE ZAHRANIâÍ: GRUPO TIQUICIA Costa Rica HORNÁD Slovensko MADARA Bulharsko Z âeské REPUBLIKY: BAJDY Tfiebíã BROLN Brno CM PONAVA Brno CM SLOVÁCKÉHO KRÚÎKU Brno MÁJEK Brno NS VRâKA lapanice ROZMAR N Újezdec u Luhaãovic TRNKA Vy kov VUS ONDRÁ Brno Erik Feldvábel ÚâINKUJÍCÍ SOUBORY / PERFORMING ENSEMBLES

12 c h i l d r e n f o l k l o r e g r o u p s dětské FOLKLORNÍ SOUBORY

13 M ODZI ALBIGOWIANIE POLSKO Na podzim roku 2000 vznikl taneãní soubor M odzi Albigowianie, pûsobící v rámci Mûstského centra kultury aƒcut pfii stfiedisku kultury v Albigowe. Zakladatelkou souboru je paní Agnieszka Lekowska-Grad. V taneãním souboru pûsobí 25 mlad ch lidí ve vûku od 13 do 18 let. Jejich repertoár tvofií národní tance, jako jsou Polonéza, Krakovjak a také tance regionû e ova, Pfievorska a Lublinu. Soubor prezentuje také tance ve stylu folku a klasické hudby. M odzi Albigowinie vystupují jak ve své obci aƒcut, tak i v rámci kraje a státu a nejen to. Soubor nav tívil se sv m programem Maìarsko, Francii, Slovensko, v roce 2009 úãinkoval v âeské republice v Praze. Spolupracuje s kapelou mlad ch muzikantû, která nese název HOP- UP a kterou vede paní Alina Szpunar. Vedoucí souboru: Agnieszka Lekowska-Grad Dance ensemble "M odzi Albigowianie" came into existence in autumn 2000, it operates under the auspices of Town Cultural Centre aƒcut in Cultural Centre in Albigowa. The founder of the ensemble is Mrs. Agnieszka Lekowska-Grad. In the ensemble there are 25 young people between 13 to 18 years of age. Their repertoire consists of national dances such as Polonaise, Krakowiak and also dances from the regions of Rzeszow, Przeworsk and Lubel. The ensemble also presents dances in the style of folk and country as well as classical ones. Ensemble "M odzi Albigowianie" performs in their village aƒcut, in their district, the whole country and even further. With their programme they have visited Hungary, France, and Slovakia; in 2009 they performed in Prague in the Czech Republic. The group cooperates with a young band which is called HOP-SIUP and whose instructor is Mrs. Alina Szpunar. Leader of ensemble: Agnieszka Lekowska-Grad

14 BRNùNSK VALÁ EK - BRNO Dûtsk národopisn soubor Brnûnsk Valá ek pûsobí v Brnû od roku Více neï stoãlenn soubor zpracovává folklor oblasti severní Moravy Vala ska a snaïí se pfiedávat dûtem tance, písnû a zvyky, které do prostfiedí jihomoravské metropole pfiinesli rodáci z Vala ska. Dûti od ãtyfi do dvaceti let tvofií ãtyfii taneãní skupiny, soubor má dvû cimbálové muziky. Po celou dobu své existence je Ïivou souãástí kulturního dûní v Brnû, pfiipravuje komponované programy, v chovné koncerty pro Z a dal í pofiady pro vefiejnost. Radost z vala sk ch tancû a písní rozdávají mladí valá ci na mnoha vystoupeních v âr i v zahraniãí. V posledních letech se soubor pfiedstavil v Maìarsku, Slovensku a Dánsku. Jeho tvorbu zaznamenala nûkolikrát âeská televize a âesk rozhlas. Vedoucí souboru: Alena Hala ová Children folklore ensemble Brnûnsk Valá ek has operated in Brno since More than a hundred-member ensemble treats folklore of North Moravian region Wallachia - and the children are handed down dances, songs and customs that where brought to the South Moravian capital by Wallachian natives. Children in the age from four to twenty are divided into four dance groups, the ensemble has two dulcimer bands. For the whole time of its existence the ensemble has been a living part of Brno cultural life, it prepares composed programmes, educational concerts for elementary and lower secondary schools and other programmes for public audience. Delight in Wallachian dances and songs is brought by young Wallachians on many performances over the Czech Republic and abroad. Recently the ensemble has performed in Hungary, Slovakia and Denmark. The ensemble s activities have several times been recorded by the Czech TV and Radio. Leader of ensemble: Alena Hala ová

15 BYSTROU KA BÍLOVICE NAD SVITAVOU Dûtsk folklorní soubor Bystrou ka byl zaloïen v záfií 1998 jako zájmov taneãní krouïek pfii Základní kole v Bílovicích nad Svitavou. Hlavní náplní jeho ãinnosti jsou akce koly (napfi. vánoãní zpívání, akademie). Ve spolupráci s Obecním úfiadem se dûti úãastní vítání nov ch obãánkû do Ïivota. KaÏdoroãnû vítají jaro v blízkém lese u Bílovic, kde upalují Smrtku. Bystrou ka se pravidelnû zúãastàuje akcí, pofiádan ch SdruÏením pfiátel folkloru v Brnû: Dûti dûtem, âernovick zpûváãek a Mezinárodní folklorní festival Brno. V roce 2003 byl soubor vybrán k úãasti na mezinárodním dûtském festivalu Luhaãovice písní a tancem. Hlavní náplní ãinnosti jsou dûtské hry, fiíkadla, lidové zvyky a tance z Brnûnska a Horácka. Vedoucí souboru: Bohuslava Hamáková The children folklore ensemble Bystrou ka was established in September 1998 as a hobby dance group at elementary school in Bílovice nad Svitavou. The ensemble s activities are mainly focused on school events (e.g. Christmas singing, annual school performances etc.) In cooperation with local authorities the children take part in ceremonies of welcoming newborns. Every year they welcome the spring in the nearby forest by old pagan custom of burning the Death. Bystrou ka has regularly attended events organized by Brno Folklore Friends Association: Children for Children, The Little Singer of âernovice and Brno International Folklore Festival. In 2003 the ensemble was chosen to attend the international children s folklore festival Luhaãovice in Songs and Dances. The ensemble s main treated material consists of children s games, rhymes, folk customs and dances from Brnûnsko and Horácko Regions. Leader of ensemble: Bohuslava Hamáková

16 DNS VRâKA - LAPANICE Dûtsk národopisn soubor Vrãka byl zaloïen v roce Nav tûvuje jej kolem 30 dûtí ve vûku od 4 do 15 let, pfiedev ím ze lapanic, se zájmem poznat písniãky, tance, hry a lidové tradice na- eho kraje. Soubor se zab vá zpracováváním tradic Brnûnska a pfiedev ím lapanic; dbáme nejen na pfiesnost pûvodního znûní pfii v bûru tancû a písní, ale také na lapanick kroj, kter se snaïíme zachovat a nemûnit jeho podobu pro dal í generace. Na vystoupení chodí dûti buì v pracovním kroji, nebo v tradiãním slavnostním lapanickém kroji, jehoï specifickou souãástí je u vût ích dûtí také vrãka zpûsob úãesu vlasû, ze kterého soubor odvodil svûj název. Vedoucí souboru: Hana Hou Èová The children folklore ensemble Vrãka was founded in The ensemble is attended by about thirty children in the age from 4 to 15. Most of them live in lapanice and they want to learn songs, dances and folk traditions of our region. The ensemble covers traditions from Brno and lapanice Region; we respect not only preciseness of the original form when selecting dances and songs but also traditional costume of lapanice which we try to keep in its original form for the future generations. The children perform either in working costumes or in Sunday ones whose special part worn by elder children is vrãka a kind of hairstyle that has given a name to the ensemble. Leader of ensemble: Hana Hou Èová

17 JÁNO ÍâEK - BRNO Dûtsk folklorní soubor Jáno íãek byl zaloïen v roce 1989 a jeho ãleny jsou dûti ve vûku od 6 do 18 let. Od roku 1999 pracuje v rámci SdruÏení pfiátel DFS Jáno íãek. Repertoár souboru vychází z lidov ch slovensk ch regionû Liptova, Tûrchové, Zemplína, Myjavy a Horehroní, doplnûn o pûvabné moravské písniãky a melodie v podání dûtsk ch ãlenû cimbálové muziky. Taneãní vystoupení dûtí, doprovázené zpûvy, je rozmanité a mûïe oïivit atmosféru pfii rûzn ch pfiíleïitostech. Za tímto úãelem soubor nabízí vystoupení v 70 minutovém programu nebo krat í programové vstupy v rozsahu od 7 do 30 minut. Vedoucí souboru: Zdenka Kozubová The Jáno íãek children folklore ensemble was founded in 1989, its members comprising children in the 6-18 age group. It operates under the patronage of the Jáno íãek Brno Folklore Foundation. The ensemble s repertoire is based on the folk culture of the Slovak regions of Liptov, Terchová, Zemplín, Myjava and Horehron, supplemented with the charming Moravian songs and melodies performed by the young members of the dulcimer group. The children s dance and song programme is very varied and makes for the enlivening of the atmosphere whatever the occasion. The ensemble offers either a full 70-minute programme, or shorter programmes of 7 to 30 minutes. Leader of ensemble: Zdenka Kozubová

18 K ENOVÁâEK - K ENOVICE Dûtsk folklorní soubor Kfienováãek byl zaloïen v roce 1963 v obci Kfienovice, 20 km v chodnû od mûsta Brna, v kraji bitvy tfií císafiû. Zpracovává lidové zvyky, písnû a tance z Brnûnska pfiedev ím v chodního, okrajovû i folklor Hané a Vala ska. Od roku 1984 je kaïdoroãnû spolupofiadatelem regionální pfiehlídky folklorních souborû z Vy kovska Pod kfienovskó májó. Soubor nav tûvují dûti ve vûku od ãtyfi do patnácti let, které pracují ve tfiech odli n ch skupinách pod vedením esti dospûl ch. Kfienováãek má svou vlastní dûtskou flétnovou muziku, kterou pfii tancích ãasto doplàuje harmonika. Taneãní vystoupení dûtí doprovázená zpûvy jsou rozmanitá a mohou oïivit atmosféru pfii rûzn ch pfiíleïitostech. Soubor nabízí svá vystoupení v rozsahu minut dle pfiání pofiadatele, dále v chovné pofiady pro koly a vánoãní pofiady. Vedoucí souboru: Regina Koke ová "Kfienováãek", a children folklore group, was founded in 1963 in the village of Kfienovice which lies 20 kilometres east from Brno, in the region of the Battle of Austerlitz. It covers folk customs, songs and dances from the Brno region (its eastern part in particular) and partly folklore from the regions of Haná and Moravian Wallachia. Since 1984 "Kfienováãek" has been organizing an annual festival of folklore ensembles of the Vy kovsko region called "Pod Kfienovskó májó". Children from the age of 4 to 15 are divided into three different groups which are led by six adults. "Kfienováãek" has its own flute band, which is often accompanied by an accordionist. Performances with dances and songs differ in nature and can brighten up the atmosphere of various events. "Kfienováãek" offers performances from 10 to 50 minutes long and also educational programmes for schools and Christmas performances. Leader of ensemble: Regina Koke ová

19 MÁJÍâEK - BRNO Poãátek vzniku tohoto dûtského souboru se datuje k roku Kolektiv pûvodnû vznikl z potfieby souboru Májek vychovávat si dorost. Z desetiãlenné skupiny dûtí mezi 12 a 16 roky se pozdûji rozrostl v pomûrnû poãetn soubor, kter dnes sdruïuje dûti od 4 do 16 let, znají jej diváci po celé âr a pravidelnû se zúãastàuje folklorních festivalû, napfi. MFF Brno ãi Dûtská StráÏnice a MFF StráÏnice. Dûti z Májíãku pfiedvedly své umûní i za hranicemi na í vlasti, a to v Nûmecku, a ãást dûtí vypomáhala sv m dospûl m kamarádûm z Májku i v Portugalsku, védsku, Holandsku, Polsku a Maìarsku. V souãasné dobû má Májíãek tfii skupiny dûtí a vlastní muziku. Základní zpracovávané oblasti tvofií Vala sko a Luhaãovské Zálesí. Tak si ãlenové souboru nejlépe osvojí základní stylové návyky, které pozdûji mohou uplatnit mezi sv mi star ími kamarády z Májku. V roce 2007 Májíãek reprezentoval Brno v krajském kole postupov ch pfiehlídek dûtsk ch folklorních souborû, v roce 2009 a 2011 se v této soutûïi protanãil aï do celostátního kola. Vedoucí souboru: Milan Zelinka The foundation of this children group, which was originally formed to meet the needs of the Májek group in teaching its junior members, dates back to From a group of ten children between 12 and 16 it later grew into quite a large group, which today includes children between 4 and 16 and regularly performs for the public throughout the Czech Republic. The children from Májíãek have also performed outside the borders of this country (in Germany) and some of the children also helped their adult friends of Májek during performances in Portugal, Sweden, Holland, Poland and Hungary. At the present time Májíãek has three groups of children and its own band. The primary material covered comes from Moravian Walachia and Luhaãovské Zálesí. The members of the group pick up basic stylistic habits, which they can later put into practice among their older friends in Májek. In the year 2007 the ensemble Májíãek took part in the competition of children folklore groups in the South-Moravian district, in the year 2009 and 2011 Májíãek ended as far as the nation wide show of this competition. Leader of ensemble: Milan Zelinka

20 SLOVÁâEK - BRNO Soubor Slováãek byl zaloïen v roce Soustfieìuje brnûnské dûti, které mají zájem poznat písniãky, hry, tance a lidové zvyky, dodnes udrïované na jihov chodní Moravû na Slovácku. Celkem má soubor 60 dûtí ve vûku od 4 do 18 let, rozdûlen ch do tfií vûkov ch skupin. Soubor je souãástí Slováckého krúïku v Brnû, kde má své zázemí a do jehoï taneãní sloïky pfiechází odrostlej í ãlenové. Dûti se mají moïnost setkávat s jeho dospûl mi taneãníky a zpûváky i dfiíve, hlavnû pfii spoleãn ch vystoupeních pro vefiejnost. Slováãek se zúãastàuje v ech akcí pofiádan ch SdruÏením pfiátel folkloru v Brnû a rûzn mi mûstsk mi organizacemi. âasto je zván k úãasti na folklorních pofiadech i v blízkém okolí Brna. Pfii sv ch vystoupeních pouïívá soubor nejvíce kroje z Kyjovska a z Velké nad Veliãkou. Program souboru je sestavován z dûtsk ch her doplnûn ch fiíkadly, písnûmi a tanci. Kromû tûchto dûtsk ch folklorních prvkû jsou do pofiadû souboru zafiazována dûjová pásma, která jsou malou ukázkou dfiívûj ího Ïivota dûtí na vesnici jejich zábav i povinností. Soubor doprovází cimbálová muzika, která obohacuje vystoupení o známé slovácké písniãky. Vedoucí souboru: Pavla D Ambrosová Ensemble Slováãek was established in It associates children from Brno who are interested in learning songs, games, dances and folk customs still preserved in south-east Moravia the region of Moravian Slovakia. The ensemble has 60 children from the age of 4 to 18 who are divided into three groups according to their age. The ensemble is a component of Slováck krúïek v Brnû that forms the ensemble s background and whose dance group accepts Slováãek s grown out members. The children have opportunities to meet the adult dancers and singers even before mainly during their common public performances. Slováãek attends all the events organized by Friends of Folklore Association in Brno and by various organizations. It is often invited to attend folklore programmes also in the Brno surroundings. On its performances the members are mostly dressed in costumes from Kyjov Region and from Velká nad Veliãkou. The ensemble s programme consists of children games, rhymes and dances. Except for these children folklore elements the programmes include also scenic sequences which show children s life in former village their pastimes and duties. The ensemble is accompanied by a dulcimer band which enriches the performances with well-known songs from Moravian Slovakia. Leader of ensemble: Pavla D Ambrosová

21 KOLEJE A MENZY Vám nabízí výhodné ubytovací a stravovací služby ve svých zařízeních Celoroční ubytování ve 40 dvoulůžkových pokojích HOTEL PALACKÝ *** Kolejní 2, Brno Ubytování v sezóně ( ) HOSTEL PALACKÝ ** Kolejní 2, Brno HOSTEL PURKYNĚ * Purkyňova 93, Brno Na Va i náv tûvu se tû í: Vysoké učení technické v Brně se sídlem Antonínská 548/1, Brno Koleje a menzy Kolejní 2905/2, Brno Tel.: , 960

22 dospělé a d u l t f o l k l o r e g r o u p s FOLKLORNÍ SOUBORY

23 GRUPO TIQUICIA - COSTA RICA Skupina TIQUICIA sdruïení Tance a tradice Costa Ricy byla zaloïena 6. bfiezna 1999 a má v dne ní dobû 35 ãlenû. Vznikla jako v sledek historického snaïení zemû zachránit a zachovat lidové umûní, bohatství, rûznorodost a kulturní identitu zemû, udrïet naïivu legendy, obfiady, tradice a zvyky Costa Ricy. Hledání kostarické kulturní reality, její utváfiení a promítnutí do univerzálního jevi tního jazyka je stál m cílem folklorní skupiny TIQUICIA. Bûhem sedmileté existence jsme úãinkovali po celé zemi, úãastnili jsme se rûzn ch národních televizních show stejnû jako programû Ministerstva kultury a také jsme vystupovali v hotelích, rûzn ch podnicích, institucích a divadlech. Vytvofiili jsme ãtyfii mezinárodní folklorní pfiedstavení jako ãást na eho programu kulturních v mûn v lidovém divadle Melico Salazar v hlavním mûstû Costa Ricy San José. Kromû toho jsme vytvofiili ãtyfii národní programy Orgullo Tico, Kostarická hrdost, Cosas de mi Pueblo, Vûci mého mûsta, Un Canto Para mi Tierra, PíseÀ pro mou zemi a Esto es Tiquicia (Toto je Tiquicia). Na zahraniãních scénách jsme na i zemi oficiálnû reprezentovali na nûkolika svûtov ch folklorních festivalech, napfi. v New Yorku, ve Francii, panûlsku, v Mexicu ãi v Peru. Jednou z nejdûleïitûj ích aktivit skupiny TIQUICIA jsou v posledních letech kulturní v mûny s jin mi skupinami. Vedoucí souboru / Leader of ensemble: Hans Leitón Gutiérrez The association Dances and traditions of Costa Rica TIQUICIA GROUP, was founded on March 6th 1999 and nowadays it has 35 members. It arises as a product of the historical necessity of the country to rescue and preserve the folk art, the richness, variety and cultural identity of our country, keeping alive the legends, ceremonies, traditions and customs of Costa Rica. Searching the cultural Costa Rican reality, its shaping and projecting in the universal language of the spectacle, has been the permanent objective of the FOLKLORIC GROUP TIQUICIA. During 7 years of our existence, we have performed through the whole country, we have participated in different national television shows, as well as in programmes of The Ministry of Culture, and we have also performed at hotels, enterprises, institutions and theatres. We have developed four Folklore International Shows as part of our programme of cultural interchanges at the Popular Theatre Melico Salazar, in our capital city San José Costa Rica. Besides that, we have made four national shows: Orgullo Tico in English: Tico s Pride, Cosas de mi Pueblo or Things of my Town, Un Canto Para mi Tierra or A song for my land and finally: Esto es Tiquicia (This is Tiquicia).Internationally we have represented our country in an official way in several world folklore festivals, such as New York (United States), France, Spain, Mexico and Peru. One of the most important activities of the Costa Rican Dances and Traditions Association TIQUICIA GROUP, during the last years, is the cultural interchange with others groups.

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

XII. MEZINÁRODNÍ. mostní, silniãní a inïen rské stavitelství BRNO ČESKÁ REPUBLIKA 30. 8. - 2. 9. 2001

XII. MEZINÁRODNÍ. mostní, silniãní a inïen rské stavitelství BRNO ČESKÁ REPUBLIKA 30. 8. - 2. 9. 2001 ÎS Brno, a.s. závod MOSAN Bure ova 17 660 02 Brno tel.: 05/4157 2202 fax: 05/4157 2210 XII. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL BRNO ČESKÁ REPUBLIKA 30. 8. - 2. 9. 2001 12th International Folklore Festival

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Londýn VY_32_INOVACE_AK_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony

Více

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk Název vzdělávacího Viktoriánská Anglie, Britské impérium materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Mgr. Jarmila Iblerová Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. US 1. Cities. ssgbrno.cz. DUM číslo: 12. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. US 1. Cities.  ssgbrno.cz. DUM číslo: 12. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk US 1. Cities www.isspolygr.cz ssgbrno.cz Střední Integrovaná škola grafická střední Brno škola polygrafická, Šmahova Brno, Šmahova 110, 627 1100 Brno

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*)

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*) Pro více informací kontaktujte / For further information please contact: Ing. Hana Fojtáchová, e-mail: fojtachova@czechtourism.cz Ing. Martin Košatka, e- mail: kosatka@czechtourism.cz Zahraniční hosté

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

MEZINÁRODNÍ. dopravní a inženýrské stavitelství. BRNO âeská REPUBLIKA 26. 8. - 29. 8. 1999. 10th International Folklore Festival Brno - Czech republic

MEZINÁRODNÍ. dopravní a inženýrské stavitelství. BRNO âeská REPUBLIKA 26. 8. - 29. 8. 1999. 10th International Folklore Festival Brno - Czech republic JIHOMORAVSKÁ ENERGETIKA, a. s. X. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL BRNO âeská REPUBLIKA 26. 8. - 29. 8. 1999 10th International Folklore Festival Brno - Czech republic dopravní a inženýrské stavitelství

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ Název projektu - Rozvoj ICT ve výuce na střední škole Registrační číslo projektu Č.projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0921 Název školy - Střední

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-psa-15 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Klíčová slova: 5. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Text: The wedding banquet The wedding banquet is a special occasion for each restaurant owner. It should be prepared

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE MONTHLY PROGRAMDECEMBER 2016 Czechs meeting foreigners and vice versa Discussions, debates, games, trips Informal atmosphere Opportunity to meet new people No need to speak Czech In Prague and Central

Více

XIII. MEZINÁRODNÍ. mostní, silniãní a inïen rské stavitelství BRNO ČESKÁ REPUBLIKA 29. 8. - 1. 9. 2002

XIII. MEZINÁRODNÍ. mostní, silniãní a inïen rské stavitelství BRNO ČESKÁ REPUBLIKA 29. 8. - 1. 9. 2002 ÎS Brno, a.s. závod MOSAN Bure ova 17 660 02 Brno tel.: 05/4157 2202 fax: 05/4157 2210 XIII. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL BRNO ČESKÁ REPUBLIKA 29. 8. - 1. 9. 2002 13th International Folklore Festival

Více

MEZINÁRODNÍ. BRNO âeská REPUBLIKA 31. 8. - 3. 9. 2000. 11th International Folklore Festival Brno - Czech Republic

MEZINÁRODNÍ. BRNO âeská REPUBLIKA 31. 8. - 3. 9. 2000. 11th International Folklore Festival Brno - Czech Republic XI. XI. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL BRNO âeská REPUBLIKA 31. 8. - 3. 9. 2000 11th International Folklore Festival Brno - Czech Republic XI. 11th International Folklore Festival Brno - Czech Republic

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. Australia and 1. New Zealand. ssgbrno.cz. Co je to polygrafie Australia and New Zealand

Anglický jazyk. Specifikace oboru. Australia and 1. New Zealand. ssgbrno.cz.  Co je to polygrafie Australia and New Zealand Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk Australia and 1. New Zealand www.isspolygr.cz ssgbrno.cz Integrovaná Strřední škola grafická střední Brno škola polygrafická, Brno, Šmahova Šmahova

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Liberec Cup. For Children and Cadets. Ceska Lipa. Czech Republic. Sports Hall Hotel Lipa

Liberec Cup. For Children and Cadets. Ceska Lipa. Czech Republic. Sports Hall Hotel Lipa The 1 th Liberec Cup Dear Friends, For Children and Cadets 14 th November, 2009 Ceska Lipa Czech Republic Sports Hall Hotel Lipa We have the pleasure to invite you to participate in our karate competition

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

NÁŠ REGION - ZLÍN. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

NÁŠ REGION - ZLÍN. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště NÁŠ REGION - ZLÍN Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Náš region - Zlín Autor PhDr.Yvona Šulcová Datum 12. 6.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS

MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS Washington D.C. VY_32_INOVACE_AK_1_20 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

Katalogy gramofonových firem ze začátku 20. století Dostupný z

Katalogy gramofonových firem ze začátku 20. století Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 19.01.2017 Katalogy gramofonových firem ze začátku 20. století Gössel, Gabriel; Šír, Filip 2016 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261191

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské *1993 Vyučování na naší škole trvá od 8:05 do 15:50. Lessons at our school last from 8:05 a.m. to 3:50 p.m. Vyučovací hodina trvá 45 minut. One lesson lasts 45 minutes. Přestávky trvají od 5-20 minut.

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

VáÏení pfiátélé motocyklového sportu, dovoluji si Vás oslovit nabídkou o spolupráci v oblasti reklamy.

VáÏení pfiátélé motocyklového sportu, dovoluji si Vás oslovit nabídkou o spolupráci v oblasti reklamy. VáÏení pfiátélé motocyklového sportu, dovoluji si Vás oslovit nabídkou o spolupráci v oblasti reklamy. Jmenuji se Franti ek Mrázek a poprvé jsem se stal mistrem âeskoslovenska v roce 1962 ve tfiídû 350

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

The United Kingdom VY_32_INOVACE_99. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 8. 9.roč.

The United Kingdom VY_32_INOVACE_99. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 8. 9.roč. The United Kingdom VY_32_INOVACE_99 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1.Find 28 expressions in a word search and solve the hidden message.

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více