LETNÍ PRÁZDNINY KONČÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETNÍ PRÁZDNINY KONČÍ"

Transkript

1 LL 16 / 2008 STRANA 1 16 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 29. srpna 2008 Cena 12 Kč Rozhovor se starostou Lanškrouna Martinem Košťálem Str. 5 SPOLEČENSKÁ KRONIKA str. 20 Chladnokrevná sezóna Str MČR v silniční cyklistice Str. 23 Aktuality z Lanškrounska: lanskroun.cz/ Archiv starších výtisků LL: lanskroun.cz/ a LETNÍ PRÁZDNINY KONČÍ O tom, kde a jak je trávili lanškrounští skauti a studenti, se dočtete na stránkách 14 a 15. Foto: Petr Macháček

2 STRANA 2 RADNICE SDĚLUJE LL 16 / 2008 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA se bude konat ve středu 10. září 2008 od hod. na sále lanškrounského zámku. Program: 1. Zahájení 2. Zpráva rady města 3. Zpráva městského úřadu 4. Vstupy veřejnosti 5. Hlavní část jednání a) Finanční záležitosti b) Majetkoprávní záležitosti c) Různé 6. Vstupy veřejnosti 7. Vstupy zastupitelů 8. Závěr Zasedání je veřejné, zvu všechna občany města. Ing. Martin Košťál, starosta města Rada města jednala dne Finanční záležitosti: RM schvaluje rozpočtová opatření v položkách Podpora neziskových subjektů: RM projednala žádosti občanského sdružení LAXUS, o.s., o finanční pří spěvek na Výměnný injekční pro gram a rozhodla poskytnout veřej nou podporu dle Pravidel ve výši Kč. Veřejné zakázky: RM rozhodla přidělit veřejnou za kázku malého rozsahu na služby Projektová dokumentace pro vý stavbu inženýrských sítí lokalita Za Střelnicí II, La firmě SELLA&AG RETA, s.r.o., Ústí nad Orlicí za pod mínek uvedených v nabídce ve vý běrovém řízení. T: (podpis sml. o dílo); O: Jiří Zatloukal, ref. IO. RM schvaluje výměnu podružných měřidel spotřeby studené a teplé vody v budově čp. 980 A, B, C (Penzion) na ulici B. Martinů v La, která bude provedena společností Seven K M, s.r.o., La za nabídkovou cenu uve denou v krycím listu rozpočtu, tj ,30 Kč, včetně DPH.T: ; O: JUDr. Hana Vágnerová, ved. OPPSMM. Smlouvy: RM projednala návrh změn Smlou vy mandátní ze dne uzav řené mezi městem La jako mandantem a MBP jako mandatářem, souhlasí s navrženými změnami, včetně změny seznamu domů svěřených do správy MBP dle přílohy, a zároveň souhlasí s úplným zněním předmětné smlouvy dle přílohy. T: (podpis sml.); O: JUDr. H. Vágnerová, ved. OPPSMM. RM projednala návrh Smlouvy o ná jmu nebytových prostor ohledně pro nájmu nebytových prostor (místností) ve III. nadzemním podlaží v budově čp. 8, náměstí J. M. Marků, část obce La VM, k.ú. La, nájemci ČR Úřadu práce Ústí nad Orlicí pro účely zřízení kanceláří odboru státní sociální pod pory (kontaktního místa) a rozhodla předmětnou smlouvu uzavřít dle pří lohy. T: ; O: JUDr. Hana Vágnerová, ved. OPPSMM. RM projednala žádost manželů Pet ry a Viktora Jančarových, La o pro dloužení lhůty splnění podmínek smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne na převod části poz. ppč. 493/5 na Pivovarském náměstí (dle aktuálního snímku ka tastrální mapy) a doporučuje ZM u vedenou lhůtu prodloužit do T: ; O: Jiří Švarc, ref. OPPSMM. Zvýšení nájemného: RM rozhodla o zvýšení regulované ho nájemného od takto: 1. nájemné v městských bytech s ne sníženou kvalitou se navyšuje o 44%, tj. na 30,97 Kč/měsíc/m 2, 2. nájemné v městských bytech se sní ženou kvalitou se navyšuje o 50,7%, tj. na 26,64 Kč/měsíc/m 2, 3. nájemné v městských bytech v ulici B. Martinů čp. 980 A, B, C se navyšuje o 44,2%, tj. na 30,94 Kč/měsíc/m 2. RM ukládá jednateli společnosti MBP v termínech daných zákonem provést předepsané úkony. T: ; O: JUDr. H. Vágnerová, ved. OPPSMM. Ceny ledu: RM schvaluje změněné sazby za u žívání ledové plochy v Hale B. Mod rého od dle přílohy. T: (zveřejnění nových cen) ; O: Ing. Josef Mareš, ředitel společnosti Tech nické služby La, s. r. o. Prodej nemovitostí: RM stanovuje lhůtu na doručení o bálek, ve kterých mohou zájemci, kte ří obálku označí heslem Dům čp. 15, podávat své cenové nabídky s proje vem vůle koupit dům čp. 15, OP, La, ulice T.G. Masaryka na poz. stpč. 445 a poz. stpč. 445 za jimi navrhovanou kupní cenu do RM pověřuje bytovou komisi provedením soutěže a ukládá OPPSMM seznámit evido vané zájemce o koupi uvedených ne movitostí s termínem otevírání obálek dne a s dokumentem Pravid la pro prodej nemovitostí z majetku Města La do vlastnictví fyzických a právnických osob tzv. obálkovou metodou. T: ; O: Radovana Minářová, ref. OPPSMM. RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 86/08 ze dne a rozhodnout o prodeji domu čp. 262, ŽP, ul. Lá zeňská, poz. stpč. 555/1 a části poz. ppč. 376 smlouvou o budoucí kupní smlouvě k účelu rekonstrukce objek tu pro bydlení minimálně za cenu pozemků stpč. 555/1 a části ppč. 376 o výměře cca 450 m 2. RM projednala žádost společnosti ORSO La, s.r.o., o uzavření kupní smlou vy a rozhodla uzavřít kupní smlouvu na převod vlastnictví poz. ppč. 221/1 se společností ORSO La, s.r.o., v sou ladu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě ze dne T: (uzavření kupní smlouvy) ; O: Bc. Kateřina Gregorová, ref. OPPSMM. RM projednala podnět OPPSMM o prodeji pozemků v lokalitě Dlouhé ho rybníka společnosti Rybářství Li tomyšl, s.r.o., a ukládá OPPSMM zveřejnit úmysl města prodat poz. ppč. 991 (PK), části ppč. 1026/2 (PK), 1027 (PK), 3903, 1029 a 1030/2 včet ně vodního díla, které bude na těchto poz. realizováno. T: ; O: Bc. Kateřina Gregorová, ref. OPPSMM. RM stanovuje vyvolávací cenu by tové jednotky č. 153/6 v domě čp. 153 v ulici Nádražní, OP, La na poz. stpč. 519/1 a poz. stpč. 519/1 ve výši Kč, minimální výši příhozu Kč a termín dražby práva u zavřít kupní smlouvu na uvedené ne movitosti na den s tím, že pre zenční listina účastníků dražby bude uzavřena dne RM ukládá by tové komisi a OPPSMM zajistit pro vedení dražby. T: ; O: Bc. Kateřina Gregorová, ref. OPPSMM. RM stanovuje vyvolávací cenu by tové jednotky č. 225/1 v domě čp. 225 v ulici Hradební, VM, La na poz. stpč. 720/1 a poz. stpč. 720/1 ve výši Kč, minimální výši příhozu Kč a termín dražby práva u zavřít kupní smlouvu na uvedené ne movitosti na den s tím, že pre zenční listina účastníků dražby bude uzavřena dne RM ukládá by tové komisi a OPPSMM zajistit pro vedení dražby. T: ; O: Bc. Kateřina Gregorová, ref. OPPSMM. RM projednala žádost o koupi části poz. ppč. 3158/56 pro zřízení parko vacího stání a doporučuje ZM před mětnou část uvedeného poz. neprodá vat. T: ; O: Jiří Švarc, ref. OPPSMM. (Ul. Albrechtická) Stavby v ochranném pásmu lesa: RM projednala žádost Jana a Lydie Lickových, Vrdy u Čáslavi o souhlas s povolením přístavby stánku na ob čerstvení na poz. ppč. 997/4 a stpč. 2648/08 v ochranném pásmu lesa, který je v majetku města La, a s umís těním stavby v ochranném pásmu lesa nesouhlasí. T: ; O: Ing. Ro man Bureš, ref. OPPSMM (zaslání odpovědi žadatelům). (Za Knoflíkem) RM projednala žádost o souhlas s po volením stavebních úprav a nástavby sedlové střechy na ppč. 1173/8 v o chranném pásmu lesa, který je v ma jetku města La, a s umístěním stavby v ochranném pásmu lesa nesouhlasí. T: ; O: Ing. Roman Bureš, ref. OPPSMM (zaslání odpovědi ža datelce). (V Oboře, u lesních vil) RM projednala žádost o souhlas s po volením novostavby chaty na poz. ppč. 1174/12 v ochranném pásmu le sa, který je v majetku města La, a s u místěním stavby v ochranném pásmu lesa nesouhlasí. T: ; O: Ing. Roman Bureš, ref. OPPSMM (zaslání odpovědi žadatelům). (V Oboře, u lesních vil) Pronájem nemovitostí: RM se seznámila s dopisem Jany Lžičařové, DT, kterým vypovídá ná jemní smlouvu na pronájem restau race a sálu U Zlatky v části obce DT a ukládá OPPSMM zveřejnit ú mysl města uvedené nebytové prosto ry od pronajmout. T: ; O: Bc. Kateřina Gregorová, ref. OPPSMM. RM se seznámila s obsahem proto kolů o průběhu losování práva uzavřít smlouvu o nájmu bytu ze dne dle Pravidel a rozhodla pronajmout: byt č. 2 v domě čp. 79, ŽP, ulice Dukelských hrdinů, La na dobu urči tou 2 roky; byt č. 5 v domě čp. 228, ŽP, Žižkova ulice, La na dobu určitou 2 roky; byt č. 1 v domě čp. 181, ŽP, Lidická ulice, La na dobu určitou 2 roky. RM se seznámila s obsahem proto kolu o průběhu dražby práva uzavřít smlouvu o nájmu areálu městské trž nice a rozhodla pronajmout od areál městské tržnice Phan Van Duon govi, Železná Ruda za měsíční nájem né ve výši Kč na dobu neurči tou.t: ; O: Radovana Miná řová, ref. OPPSMM. Demolice sociálního zařízení v Oboře: RM se seznámila se zápisem z jed nání s Vladimírem Hurtem ohledně budovy sociálního zařízení na stpč a ukládá OPPSMM zajistit realizaci demolice objektu bez čp. ne bo če. na poz. stpč T: ; O: Bc. K. Gregorová, ref. OPPSMM. Nakládání s byty: RM projednala žádost o výměnu měst ského bytu, rozhodla žádosti vyho vět a pronajmout uvolněnou bytovou jednotku č. 17/1 v domě čp. 17, ŽP, Komenského ulice, La Luboši Chlád kovi na dobu neurčitou. RM ukládá OPPSMM zveřejnit úmysl města pro dat bytovou jednotku č. 225/3 v do mě čp. 225, VM, Hradební ulice, La. T: ; O: Bc. Kateřina Grego rová, ref. OPPSMM. RM projednala žádost o mimořádné přidělení bytu, rozhodla žádosti ne vyhovět a odkazuje žadatelku na mož nost účastnit se losování nebo dražby práva uzavřít nájemní smlouvu. Věcná břemena: RM projednala žádost projektanta Michala Marka, La o souhlas s ulože ním kabelů vrchního vedení a zřízení práva odpovídajícímu věcnému bře meni (přístupu k opravám vrchního vedení) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín na poz. ve vlast nictví města ppč. 1294/3 v k. ú. DT, souhlasí s umístěním kabelů na výše uvedeném poz. a rozhodla o zřízení věcného práva s obsahem dle návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle přílohy.t: ; O: Bc. Kateřina Gregorová, ref. OPPSMM. RM projednala žádost projektanta Michala Marka, La o souhlas s přelo žením kabelů vrchního vedení do ze mě a zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni (přístupu k opra vám podzemního vedení) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Dě čín na poz. ve vlastnictví města ppč. 2686, 3668/9 a 4238, souhlasí s u místěním kabelů na výše uvedených poz. a rozhodla o zřízení věcného práva s obsahem dle návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle přílohy.

3 LL 16 / 2008 RADNICE SDĚLUJE STRANA 3 RM projednala žádost projektanta Michala Marka, La o souhlas se zří zením práva odpovídajícímu věcnému břemeni (přístupu k opravám vrchní ho vedení) v k.ú. DT ve prospěch spo lečnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín na poz. ve vlastnictví města ppč. 1288/ 4 a 1288/13, vše v k.ú. DT, souhlasí s umístěním vrchního vedení kabelů na výše uvedených poz. a rozhodla o zřízení věcného práva s obsahem dle návrhu smlouvy o smlouvě bu doucí o zřízení věcného břemene dle přílohy. T: ; O: Bc. Kateřina Gregorová, ref. OPPSMM. Bezúplatný převod škol: RM projednala žádost Pardubické ho kraje o bezúplatný převod nemo vitostí z vlastnictví města do majetku Pardubického kraje za podmínek dle návrhů příslušných smluv o bezúplat ném převodu budovy s čp. 113 na poz. stpč. 85 a poz. stpč. 85 v užívání Gymnázia La. RM doporučuje ZM žádosti o bezúplatný převod uvede ných nemovitostí z majetku města do vlastnictví Pardubického kraje nevy hovět a nemovitosti nepřevádět. RM projednala žádost Pardubické ho kraje o bezúplatný převod nemovi tostí z vlastnictví města do majetku Pardubického kraje za podmínek dle návrhu příslušné smlouvy o bezúplat ném převodu budovy s čp. 140 na poz. stpč. 43/3 a poz. stpč. 43/3 v užívání Základní školy La, náměstí A. Jiráska čp RM ukládá OP PSMM zveřejnit úmysl města před mětné nemovitosti bezúplatně převést do vlastnictví Pardubického kraje. T: (zveřejnění ZŠ La) (jednání ZM); O: Jiří Švarc, ref. OPPSMM. Užívání veřejného prostranství: RM projednala žádost Římskokato lické farnosti děkanství La a sou hlasí s užitím veřejných prostranství na nám. J. M. Marků ke konání fes tivalu Hip hop proti drogám dne Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí dalších příslušných orgánů veřejné správy. RM zároveň ukládá veliteli městské policie a řediteli pří spěvkové organizace Kulturní cen trum La s pořadateli spolupracovat. RM projednala žádost Danušky Štefanové, Luková o schválení zřízení předzahrádky Kavárny U žabáka v ulici K. Světlé a souhlasí s povo lením záboru veřejného prostranství a se zvláštním užíváním místní ko munikace části ulice K. Světlé pro zřízení kavárenské předzahrádky o ve likosti 2 x 7 m, přiléhající k domu čp. 83, La VM. Tento souhlas nenahra zuje rozhodnutí místně a věcně pří slušných orgánů státní správy.t: ; O: Ing. P. Brejšová, ved. KSaT. RM projednala žádost společnosti Energetik 2, spol. s r.o., La o souhlas s parkováním budoucích uživatelů nově budovaných kanceláří v domě čp. 44, La VM, ul. S. Čecha, a sou hlasí s udělením výjimky z obecně technických požadavků na výstavbu dle žádosti a s parkováním klientů no vě zřizovaných kanceláří na vyzna čených parkovištích v centru města za podmínky dodržování Nařízení města La č. 3/07, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu, ve znění pozdějších změn. T: ; O: Ing. Petra Brejšová. RM projednala žádost Luďka Knáp ka, La o souhlas s povolením výjim ky z obecně technických podmínek pro novostavbu polyfunkčního ob jektu v ul. 5. května v La a žádost pro jekční kanceláře ai5, s.r.o., La, jed nající jménem Luďka Knápka, o uzav ření smlouvy o právu k provedení stav by parkoviště v ul. Komenského. RM souhlasí s povolením výjimky dle žá dosti a souhlasí s uzavřením smlou vy dle žádosti. T: ; O: Ing. Petra Brejšová, ved. KSaT Použité zkratky: OPPSMM odbor právní, přestupků a správy majetku města, KSaT kancelář starosty a tajemníka, MBP společnost Městský bytový podnik Lanškroun s. r. o., RM Rada města, ZM Zastupitelstvo města, pozemek poz., ref. referent, ved. vedoucí, O odpovídá, T termín realizace usnesení, OP Ostrovské Předměstí, ŽP Žichlínské předměstí, VM Vnitřní Město. La Lanškroun. Všechny uvedené pozemky se, pokud není uvedeno jinak, nacházejí v katastrálním území La. Výtah z usnesení zpracovala Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka. OZNÁMENÍ: Dražba bytových jednotek Město Lanškroun prodává dražbou volné bytové jednotky v Lanškrouně: Byt. jednotka č. 6 v domě čp. 153 v Nádražní ulici, Ostrovské Předměstí Bytová jednotka č. 1 v domě čp. 225 v Hradební ulici, Vnitřní Město Termín dražby práva uzavřít kupní smlouvu na uvedené nemovitosti je stanoven na den s tím, že prezenční listina účastníků dražby bude uzavřena dne Vyvolávací cena každé bytové jednotky činí Kč ,. Účastník je povinen před konáním dražby složit dražební jistotu ve výši , Kč. Prodej domu čp. 15 Město Lanškroun prodává obálkovou metodou bytový dům čp. 15 v ulici T.G.Masaryka. Termín otevírání obálek s nabídnutou kupní cenou na uve denou nemovitost je stanoven na den s tím, že lhůta doručení obálek je do Minimální cena předmětné nemovitosti pro účel soutěže byla stanovena radou města dne a následně zapečetěna. Účastník je povinen před konáním soutěže složit jistotu ve výši , Kč. Bližší informace na odboru právním, přestupků a správy majetku města. Beseda o návrhu strategického plánu rozvoje města Lanškrouna Před schválením strategického plánu rozvoje města Lanškrouna se chtělo vedení města seznámit s názorem co nejširší skupiny obyvatel na další rozvoj města, proto uskutečnilo veřejnou besedu. Ta se konala ve středu 20. srpna v sále lanškrounského zámku a zúčastnilo se jí přibližně 80 občanů. Po úvodním slovu starosty Ing. Martina Košťála představil Ing. Luděk Te sař (odborný konzultant pro rozvoj samospráv) dosavadní podobu strate gického plánu, poté promluvil Doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc. o základní rozvojové strategii města do roku 2030 a pak již přišla na řadu diskuse, která byla velmi věcná. Zájem o besedu potěšil zpracovatele strategického plánu a touto cestou děkují za připomínky občanů a slibují, že se jimi budou dále zabývat. Lenka Mačátová, kancelář starosty a tajemníka, foto: L. Sitová Prodloužení termínu na podávání návrhů na ocenění Pamětní medailí města Lanškrouna I letos bude rada města u příležitosti Dne vzniku samostatného českoslo venského státu udělovat Pamětní medaile. Medaile přísluší zejména těm občanům města, kteří se zasloužili o rozvoj a rozkvět města a těm, kteří významným způsobem přispěli k proslavení měs ta Lanškrouna jak v České republice, tak v zahraničí. Slavnostní medaile budou udíleny 28. října Termín pro podávání návrhů na ocenění byl prodloužen do Vyzýváme tímto občany města, aby se i oni zamysleli nad tím, kdo další si medaili zaslouží. Své ná vrhy s krátkým odůvodněním mohou posílat na adresu Městský úřad Lanš kroun, kancelář starosty a tajemníka, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun nebo na Lenka Mačátová, kancelář starosty a tajemníka Návštěva Göppingenu Starosta města Lanškroun Martin Košťál spolu s ředitelkou Městského mu zea Lanškroun Marií Borkovcovou navštívili na konci července německý Göppingen. Göppingen leží v Baden Württembersku asi 40km východně od Stuttgartu. Je to okresní město s necelými 58 tisíci obyvateli, které je centrem pro okolní obce. Každý druhý rok se tam uskutečňuje setkání krajanů z Hře bečska. Letošní již 39. ročník, se konal pod záštitou Guido Tilla, starosty města Göppingen, s ústředním heslem Tajemství porozumění leží ve vzpo mínkách. Hřebečsko tvoří oblast mezi městy Česká Třebová, Lanškroun, Moravská Třebová, Zábřeh na Moravě a Svitavy. Starosta Martin Košťál ve svém projevu na slavnostním zahájení setkání krajanů prohlásil, že česko německé vztahy nebyly v minulosti vždy bezpro blémové, nyní jsou však na dobré úrovni. V minulosti bychom měli hledat po učení pro budoucnost ve společné Evropě. Předseda Hřebeč ského krajanského spolku Gerhard Mül ler je po náročné ope raci. Pokud mu to zdravotní stav dovo lí, měl by na jaře příš tího roku společně se starostou města Göppingen Guidem Tillem navštívit bývalé Hřebečsko včetně našeho města. Lenka Mačátová, kancelář starosty a tajemníka

4 STRANA 4 NEJEN Z MĚSTA LL 16 / 2008 Ze zpravodajství Policie ČR V Lanškrouně 30. července 33letý muž úmyslně poškrábal vozidlo a způso bil škodu 4,5 tisíce korun. Policisté věc šetří jako přestupek proti majetku. Po poledni byli policisté přivoláni do lesního prostoru u Lanškrouna, kde 42letý muž našel německý granát. Na místo přijel i pyrotechnik z Hradce Králové, který v pískovně v Dolním Třešňovci provedl jeho likvidaci. Téměř tři promile alkoholu naměřili policisté 30letému muži, který i přesto, že nemá žádné řidičské oprávnění, usedl v pátek po půlnoci za volant sta ré škodovky. Silně podnapilý řidič naštěstí pouze poboural v Horním Třeš ňovci dva ploty. Vozidlo mělo navíc propadlou STK a řidič nebyl schopný před ložit ani doklad o zákonném pojištění, ani malý technický průkaz. Nezodpovědný muž se tak bude v brzké době zodpovídat před soudem hned ze dvou trestných činů jízdy bez řidičského oprávnění a ohrožení pod vlivem návykové látky. Již koncem července loňského roku vyzval Městský úřad v Ústí nad Orlicí 25letého muže, aby odevzdal řidičský průkaz. Ten totiž za svoje prohřešky za volantem nasbíral dvanáct bodů. Mladý muž nejenom že výzvu vůbec nevzal na vědomí, navíc se od té doby nechal nejprve v České Třebové a potom v Lanškrouně zaměstnat jako řidič ale spadla klec. V Ústí nad Orlicí nezodpovědného řidiče kontrolovali policisté a na místě mu řidičák zadrželi. Navíc mu ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání trest ného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. V Horním Třešňovci neznámý pachatel odcizil z areálu místní farmy tele. Odpoledne došlo k pracovnímu úrazu do Žichlínku, kde jeden z pra covníků spadl z cisterny. Zraněný muž byl převezen do okresní nemocnice. Bez řidičského oprávnění se vydal v neděli po půlnoci do ulic Lanš krouna 19letý mladík z Lukové. Orientační dechová zkouška navíc ukázala více než jedno promile alkoholu se policisté zabývali vloupáním do šatní skříňky v jedné firmě v Lanš krouně. Neznámý zloděj z ní sebral peněženku s doklady. Dosud neznámý vandal v noci na řádil v Lanškrouně, kdy překonal oplocení u rozestavěného rodinného domku. Domek, který je zatím bez oken i dveří, vzal útokem a poškodil vyzděnou příčku i vestavěnou toaletu, roztrhal několik pytlů s cementem a vysypal sudy s vápnem. Jeho řáděním vznikla stavební firmě škoda přesahující Kč. V neděli po poledni nezvládl mezi Rudolticemi a Damníkovem řízení 38letý řidič fiesty, vyjel mimo vozovku, kde vozidlo zůstalo převrácené na boku. Řidič, který nadýchal téměř dvě promile alkoholu, byl při nehodě lehce zraněn. Policisté zjistili, že muž není držitelem řidičského oprávnění a navíc se jedná o osobu, na kterou vydal Okresní soud v Přerově případ k zatčení. Z Anenské Studánky do Opatova se odpoledne vydal za volantem osobního vozidla značky Ford Escort 26letý muž z Rudoltic. Daleko ale nedojel. Při dopravní kontrole policisté zjistili, že mladému muži vyslovil Okresní soud v Ústí nad Orlicí zákaz řízení motorových vozidel na 18 měsíců. Nezodpovědnému řidiči bylo proto ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření ze spáchání hned dvou trestných činů maření úředního rozhodnutí a jízdy bez řidičáku. V sobotu odpoledne vyjížděli policisté do Lanškrouna, kde neznámý sprejer postříkal fasádu jednoho domu. Různými nápisy způsobil majiteli škodu za šest tisíc korun. Městská policie výběr událostí z července Celkem bylo za měsíc červenec přijato 130 oznámení od občanů, jednalo se např. v 16 případech o rušení nočního klidu. Bylo odchyceno 9 volně pobí hajících psů, z toho 3 byli umístěni v útulku v Dolním Třešňovci. Městská policie spolupracovala na žádost HZS v 5 případech, s RZP ve 4 případech a s PČR také ve 4 případech. Bylo řešeno 17 drobných krádeží v marketech, většina případů byla vyřešena BP. V jednom případě se jednalo o mladistvého. Omladina, které se během prázdnin zřejmě stýská po škole, tráví volný čas v areálu lanškrounské ZŠ. Právě tyto děti jsou podezřelé z oloupání kůry o krasného keře tisu, který zde roste již několik desítek let. Tento keř s největší prav děpodobností uhyne. Celá věc byla předána na odbor ŽP při MÚ Lanškroun. Během tohoto měsíce bylo lidem v Lanškrouně nabízeno různé zboží nezná mého původu. Zboží bylo nabízeno, jak v ulicích, tak i u domovních dveří. V jednom případě byla k pochybným obchodníkům přivolána PČR. V příkopu byla nalezena igelitová taška s injekčními stříkačkami bez jehel. Vše bylo uloženo do boxu, který má Městská policie k tomu určený. Hlídka na žádost RZP spolupracovala při ošetřování agresivního pacienta. Host bowlingového centra byl omylem uzamčen na toaletě. Majitelka tohoto podniku spolu se strážníky mladého muže vysvobodila. Hlídka vyjížděla hned dvakrát během jednoho večera ke skupině mužů, kteří si vyřizovali své účty pěstmi. Nebyla zjištěna žádná újma na zdraví a majetku, pouze jedno roztrhané triko. Strážníci několikrát obdrželi hlášení z restauračních zařízení, kde údajně měly popíjet osoby mladší osmnácti let. Kontrola osob byla s negativním výsledkem. Městská policie Lanškroun Výjezdy hasičů za červen a červenec V červnu jsme vyjížděli k dvaceti devíti případům. Nejvíce výjezdů bylo ve druhé polovině měsíce, kdy se přes naši oblast přehnala větrná smršť a za nechala po sobě popadané stromy, u lámané větve a poškozené střechy. Výjezdů na následky větrné smrště bylo třináct. Poté následovaly doprav ní nehody, těch bylo pět. Po čtyřech výjezdech bylo na otevírání bytů, po dvou na čerpání vody a požáry a po jed nom výjezdu na planý poplach, taktic ké cvičení a únik nebezpečné látky. Po větrné smršti jsme odstraňovali stromy spadlé přes vozovku, na rodin né domy, na elektrické dráty i jedno osobní auto. Zasahovali jsme třikrát v Rudolticích, dvakrát v Horních Heř manicích a Lanškrouně a dále v Al brechticích, Nepomukách, Sázavě, v Dolním Třešňovci, Lukové a mezi Lanškrounem a Jakubovicemi. Pět dopravních nehod si vyžádalo čtyři zranění, jednalo se ve čtyřech pří padech o osobní auta a jednou o moto cykl. Zasahovali jsme v Lukové, Hor ní Čermné, Dolním Třešňovci a dva krát na Laudoně. Veškeré otevírání bytů tento měsíc se odehrávalo jen po Lanškrouně. Tech nickou pomoc spojenou s čerpáním vody jsme poskytovali v Žichlínku, kde místní průtrž vyplavila rodinný domek, a v objektu na náměstí J.M. Marků v Lanškrouně, kde praskl roz vod vody. Prvním výjezdem na požár byl požár řezacího stroje ve firmě Riess, který byl ale zaměstnanci ještě před naším příjezdem uhašen. Dru hým byl požár osobního auta v Tate nici, kde kromě nás zasahovali i dob rovolní hasiči z Tatenice. Další náš výjezd byl na údajný zápach po chlóru v Lanškrouně. Měřením nebylo nic prokázáno, proto byl tento zásah pře kvalifikován jako planý poplach. Ve spolupráci se Základní školou na ul. B. Smetany v Lanškrouně bylo pro vedeno taktické cvičení zaměřené na evakuaci žáků školy. Po cvičení se žáci seznámili s naší technikou a pro běhly ukázky použití ručních hasicích přístrojů a hasičské výstroje a vý zbroje. Na únik nebezpečné látky jsme vyjížděli do lomu v Bystřeci, kde do šlo k úniku nafty z poškozené pali vové nádrže nákladního auta. Na lik vidaci bylo použito větší množství sorbentů a na potoce byla instalovaná norná stěna. Společně s námi zde za sahovali příslušníci požární stanice z Ústí n/o. a Žamberka a dobrovolní hasiči z Jablonného n/o. a Bystřece. Konečnou likvidaci provedla násle dující den specializovaná firma. V červenci bylo celkem dvacet šest výjezdů. Nejvíce bylo otevírání bytů, a to devět, poté následovalo odstra ňování stromů a větví, jako následek smrště z předcházejícího měsíce šest výjezdů. Na požáry a dopravní ne hody jsme měli shodně po čtyřech zásazích. Jeden výjezd byl na únik ne známé látky, odstranění skvrny z vo zovky a likvidaci obtížného hmyzu. Otevírání uzavřených prostor, v převážné většině se jednalo o byty, se událo osmkrát po Lanškrouně a v jednou v Rudolticích. Nejčastější důvody otevírání jsou zabouchnutí vchodových dveří, kdy klíče či malé dítě zůstanou uvnitř, případně vařící se jídlo na sporáku, ale i při ztrátě klí čů nebo v případě úmrtí. Pozůstatky škod napáchaných větr nou smrští z minulého měsíce jsme odstraňovali ještě v první půli tohoto měsíce, neboť ne vždy byla k dispo zici potřebná výšková technika, bez které to zkrátka nešlo. A tak nám vy pomáhala požární plošina z Ústí n/o. a ze Svitav. Zasahovali jsme v Lu kové, Žichlínku, na Chudobě, Lau doně, u Třebovic a v Damníkově. Prvním výjezdem k požáru byl po žár lesa v Lubníku, který likvidovalo v obtížném terénu celkem pět požár ních jednotek, druhým požárem byl hořící rodinný dům v Opatovci, kde jsme vypomohli z dovozem vody, tře tím požárem byla hořící střecha piz zerie v Lanškrouně u kruhového objezdu. Zde se sjely čtyři požární jed notky, požár byl ale ještě před pří jezdem první jednotky uhašen za městnanci provádějícími opravu stře chy. Posledním a netragičtějším byl požár obytné místnosti staršího rodin ného domku v Horním Třešňovci, při němž uhořel starší muž. Na likvidaci tohoto požáru se kromě nás podíleli dobrovolní hasiči z Lanškrouna, Žich línku a Horního Třešňovce. Ani statistika výjezdů na dopravní nehody není veselá: čtyři výjezdy a osm zraněných. První byla nehoda osobního auta pod Nepomukem, poté následovalo osobní auto v Žichlínku, kde došlo ke zranění pěti mladých lidí. U další nehody tentokrát dodáv ky u Ostrova s námi zasahoval i au tojeřáb z Ústí nad Orlicí. Poslední by la nehoda traktoru v Horní Čermné. Výjezd na únik neznámé látky na vozovku jsme měli v Lanškrouně na ulici Dobrovského. Po příjezdu na místo se zjistilo, že zde provozovatel prováděl odkalování vodovodního řá du a po silnici tekla rezatá voda. Rovněž tak při výjezdu na olejovou skvrnu na kruhovém objezdu v Lanš krouně se zjistilo, že jde pouze o vo du. Posledním případem byla likvi dace sršňů na půdě rodinného domku v Bystřeci. Velitel požární stanice npor. Bc. Jiří Katzer Rozpis služeb stomatologie (SO, NE, svátek 8 11 hod.) pro oblast Letohrad, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Jablonné n/o MUDr. Vacková Jana, Lanškroun, Hradební 227, MUDr. Valentová Hana, Lanškroun, Strážní 151, MUDr. Vebrová Zdeňka, Žamberk, Raisova 841,

5 LL 16 / 2008 ROZHOVOR STRANA 5 SPORTOVNÍ AREÁL MÁ VELKOU NADĚJI V rozhovoru se starostou Ing. Martinem Košťálem se mimo jiné vracím k ev ropským fondům, ve kterých Lanškroun prozatím při získávání peněz neuspěl. Jak je ale patrné z nadpisu, lanškrounský starosta si myslí, že by projekty v příš tí výzvě být úspěšné mohly. V červenci se města Pardubického kraje dozvěděla, jak dopadla v soutěži o peníze z některých evropských fondů. Lanškroun se v této první vlně u cházel především o peníze na lehkoatletický stadion. Bohužel žádný z před kládaných projektů neobstál. Očekával jste i takovýto výsledek? Je to určité zklamání, ale výsledek není až tak neočekávaný. V operačním programu rozvoje měst byl několikanásobný převis. My jsme měli podány dvě žádosti sportovní areál a spolkový dům. Projekt spolkového domu nám byl vyřazen z důvodu údajné veřejné podpory. Když jsem na úřadu regionální rady diskutoval s referentem, který náš projekt hodnotil, tak jsme dospěli k tomu, že tento úředník ne zcela správně pochopil náš záměr a po mém vy světlení se na to díval už jinak. Sportovní areál získal 69 % ze sta maximálně možných a zůstal takříkajíc těsně pod čarou (úspěšné projekty musely získat 70 a více procent pozn. autora). V současné době je již vypsána nová vý zva. Obě žádosti po konzultacích upravíme a podáme znovu. Jsem přesvědčen, že naše šance budou nyní větší. Nemáte prozatím informace, kde chybělo to jedno procento, které by projekt sportovního areálu katapultovalo mezi úspěšné? To bodové hodnocení máme. Projekty se posuzovaly ve třech úrovních. V úrovni připravenosti a technické kvality projektu jsme uspěli velmi dobře, málo bodů jsme získali v úrovni potřeby a relevance. To je víceméně politické hodnocení. Znamenalo to, že chyběl ten správný politický lobbing? K tomu se nemůžu vyjadřovat, ale samozřejmě si o tom myslím své. Nikdo vám do očí neřekne, proč ten projekt získal málo bodů za soulad s rozvojovou strategií regionu, za přínos pro rozvoj regionu atd. To jsou věci obecné a spí še politické. Přesto věřím tomu, že v další výzvě již uspějeme, sportovní areál má velkou naději! Vaše druhé funkční období v pozici starosty Lanškrouna se blíží ke své polovině. V podzimních volbách kandidujete do krajského zastupitelstva. Je to logický vývoj vaší řekněme politické kariéry směřující k velké politice, nebo vidíte své místo hlavně v regionální politice spojené s Lanškrounem? Je to logický vývoj, ale do velké politiky namířeno nemám. I když politik prý nemá nikdy říkat nikdy Ale vážně: je to tak, jak jste řekl své místo vidím v práci pro naše město a náš region. Na kandidátce ODS pro podzimní volby do krajského zastupitelstva figurujete na desáté pozici, což vám dává velmi slušné šance na zvolení. Považujete tento výsledek za politický úspěch? Určitě. Beru to jako vyjádření důvěry a ocenění mé dosavadní práce na lanškrounské radnici i v ODS. Po dlouhých měsících byl znovu napuštěn Dlouhý rybník. V této souvislosti se nabízela možnost zpříjemnit okolí pláže lepší vybaveností včetně např. dětského koutku, mobilních toalet apod. Situace byla však vinou vandalů horší než kdykoliv před tím. Nepropáslo v tomto ohledu město svou pří ležitost? Nevím, zda jsme něco propásli. Záchody tam fungují, sprchy též. To, že se demontovaly dětské prvky na pláži, mne mrzí, ale strach z předpisů Evropské Unie je pro někoho nepřekonatelný. Vybavení dětského hřiště podle hygie nických norem přijde na půl miliónu korun, provizorní dětský bazén na více než milión. Proto je stav zatím takový, jaký je. Čtenáře však mohu potěšit zprávou, že projektová příprava přírodního koupaliště a souvisejících zále žitostí je již před dokončením, a tak můžeme stihnout příští výzvu k podání žádosti o podporu z evropských fondů. Jak vnímáte současný stav Společenského domu, který trápí nejednoho občana Lanškrouna? Je to pro mě zklamáním, protože když jsme tvořili smlouvu se společností, která má Společenský dům v pronájmu a chce ho i odkoupit, tak jsme věřili tomu, že se situace bude vyvíjet jinak, resp. lépe. Ač jsou ve smlouvě usta novení, která zajišťují, že město Lanškroun o Společenský dům v žádném případě nepřijde, nastal zádrhel v podobě soustavného dluhu ve splácení. Nájemci navíc s městem příliš nekomunikují. Má město nějaké řešení současného stavu? Každopádně bude záležet na přístupu nájemců. Pochopitelně bychom uvítali, kdyby uhradili dlužné částky a kdyby dále vše fungovalo tak, jak má. Druhou možností je, že nájemci přijdou s nějakým návrhem dohody, jak tuto situaci řešit. Nejméně příjemným řešením je přistoupit k výpovědi z nájemní smlouvy. Takové rozhodnutí ještě nepadlo, ale pravděpodobně se jím bude muset rada města brzy zabývat. Na konci června se přes jižní oblast Lanškrounska přehnala mimořádně silná bouřka, která způsobila na řadě míst velké škody. Odnesly to především vzrostlé stromy. Vám je profesně tato oblast velmi blízká, považujete červnovou větrnou smršť za mimořádnou? Z hlediska Lanškrounska to byla výjimečná situace. Bohužel s velmi nepříznivým dopadem na městské lesy. Jarní Emma byť byla silnější, nezpůsobila takové škody jako vichřice červnová. Rozměklá půda na jaře způsobila, že stromy se vyvracely celé, bez poškození dřeva, tudíž ztráta na kvalitě dříví nebyla nijak značná. Červnová vichřice stromy kroutila a lámala a ztráta na zpeněžení může dosahovat desítky procent. Obě kalamity představují vytěžení dřeva o objemu, který mírně přesahuje standardní roční těžbu. Příjmy z prodeje tak mohou být letos paradoxně vyšší, ale je to ztráta do budoucna. Blíží se 40. ročník Kopy a s tím spojené celoměstské slavnosti. Na kterého z mnoha účinkujících se nejvíce těšíte a máte již vybranou některou z tras? Trasu zatím vybranou nemám. Kdyby záleželo jen na mně, byla by to některá z delších cyklotras. Jelikož však budu v roli hostitele, přizpůsobím se a budu dělat doprovod některému z našich významných hostů. Co se týče kulturního programu, myslím si, že je velmi pestrý a kvalitní a že si každý bude moci vybrat to své. Vzhledem k výše zmíněné úloze hostitele budu rád, když se mi podaří zhlédnout alespoň ohňostroj, ten by měl být letos obzvlášť hezký. František Teichmann Z kalendáře starosty 1. srpna Pracovní schůzka s p. Milanem Slezákem, jednatelem Městského bytového podniku Lanškroun, s.r.o. 4. srpna Jednání rady města 5. srpna Jednání ve věci výstavby rozhledny na Mariánské hoře; zahájení Mistrovství České republiky mládeže v cyklistice v Lanškrouně 6. srpna Jednání s pí Sabinou Venzarovu o možnostech konání svatebních obřadů v areálu Krčmy; jednání s p. Patrikem Janků, provozovatelem klubu céčko o prevenci proti vandalismu v areálu koupaliště 7. srpna Mistrovství České republiky mládeže v cyklistice v Lanškrouně, vyhodnocení nejlepších závodníků 8. srpna Pracovní schůzka k přípravě nástěnného kalendáře města na rok 2010; jednání komise pro otevírání obálek na kamerový systém ve městě 11. srpna Jednání s p. Stanislavem Musilem, velitelem Obvodního oddělení PČR Lanškroun; jednání s pí Miluší Boruchovu o problematice parkování v ul. Na Větru a v ul. Králické; pracovní schůzka k přípravě nástěnného kalendáře města na r srpna Jednání s p. Janem Minářem a Ivanem Žílou, majiteli spol. Gurman Lanškroun, s.r.o. 13. srpna Návštěva p. Ivo Tomana, hejtmana Pardubického kraje (ODS) 14. srpna Pracovní jednání s p. Ladislavem Maixnerem o přípravě návrhu strategického plánu města; pracovní schůzka k problematice přípravy projektu Spolkového domu v Lanškrouně; pracovní jednání o výsledcích a plánech vnitřního auditu města; jednání sportovní komise 15. srpna Prohlídka věznice SNV Mírov 18. srpna Jednání komise pro strategický rozvoj města spolu se členy rady města ve věci přípravy návrhu Strategického plánu rozvoje města 19. srpna Jednání s p. Jiřím Škvařilem; jednání s p. Lubomírem Dymákem, členem sportovní komise rady města; jednání s manželi Markovými 20. srpna Veřejná beseda o Strategickém plánu rozvoje města 21. srpna Vernisáž výstavy Bratříčku, zavírej vrátka ve Vysokém Mýtě 22. srpna Pracovní schůzka k účasti na akci Dzierżoniowskie Prezentacje (PL) v Lanškrouně

6 STRANA 6 NEJEN Z RADNICE LL 16 / 2008 Upozornění na výpadek systému Odbor vnitřních věcí Městského úřadu Lanškroun upozorňuje veřejnost, že z technických důvodů v souvislosti s přechodem na jiné technologie cen trálních databází nebudou dne 5. září k dispozici služby: přijímání žádostí o nové cestovní doklady a vydávání již vyhotovených cestovních dokladů. Žádáme, aby občané přizpůsobili svou návštěvu úřadu této skutečnosti. Ministerstvo vnitra se omlouvá za případné potíže, které tento krok může části veřejnosti způsobit. Bc. Marcela Štrauchová, odbor vnitřních věcí Město Lanškroun vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici REFERENT / KA ODDĚLENÍ MAJETKOPRÁVNÍHO ODBORU PRÁVNÍHO, PŘESTUPKŮ A SPRÁVY MAJETKU MĚSTA Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou. Místo výkonu práce: Budova na nám. J. M. Marků čp. 12, Lanškroun Požadavky: viz text na úřední desce (i na lanskroun.cz) Charakteristika povolání: zajišťování úkonů na katastrálním úřadě pro Město Lanškroun; plnění úkolů spojených s nakládáním s majetkem města; příprava podkladů pro sepisování smluv o převodech nemovitostí a pro sepisování ostat ních smluv; plnění úkolů spojených s archivací spisů a dokumentů a plnění dal ších administrativních úkonů; evidence majetku; zpracování daňových přiznání Předpokládaný nástup: 1. listopadu 2008 nebo dle dohody Platové podmínky: zařazení dle nař. vlády ČR č. 564/2006 Sb., v plat. znění a dalších platných mzdových předpisů, plat. třída odpovídající druhu práce č. 8 Informace poskytne: Ing. Petr Kotěra, tajemník MěÚ, tel.: Písemné přihlášky zasílejte do v obálce označené v levém horním rohu nápisem VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRÁVNÍ NEOTEVÍRAT na ad resu: Ing. Petr Kotěra, tajemník MěÚ, J. M. Marků 12, Lanškroun Po skončení výběrového řízení budou nevyzvednuté doklady obsahující osobní údaje skartovány. K výběrovému řízení budou rozeslány pozvánky. Další příležitost evropských dotací pro rozvoj měst a obcí Dne 11. srpna 2008 byla vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o spo lufinancování projektů v oblasti podpory 2.2 Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod (ROP). Místopředseda Regionální rady NUTS 2 Severovýchod a vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek k tomu uvádí: Věřím, že v soutěži projektů o evropské dotace získají v této výzvě úspěšní žadatelé z Pardubického kraje nejméně 200 milionů korun. Vyhlášená výzva je další příležitostí pro města a obce v kategorii od 5 tisíc do 50 tisíc obyvatel i další možné příjemce v oblasti podpory 2.2 ROP Rozvoj měst k získání dotace na spolufinancování svých rozvojových projektů z regionálního operačního programu. Žadatelé mají tříměsíční lhůtu k podání žádostí na územním odboru Úřadu Regionální rady v Pardubicích. V podzimních měsících letošního roku se očekává ještě vyhlášení výzvy pro oblast podpory 2.3 ROP Rozvoj venkova s předpokládanou uzávěrkou v lednu Tato oblast zahrnuje obce s počtem tis. obyvatel. Pro oblast infrastruktury i marketingu v cestovním ruchu (oblasti podpory 3.1 a 3.2 ROP) se s vyhlášením výzvy letos nepočítá, předběžně jsou v plánu příš tí rok. Úplný text výzvy a veškeré další podmínky k podávání žádostí pro oblast podpory 2.2 ROP jsou zveřejněny na webových stránkách Úřadu Re gionální rady severovychod.cz. Kateřina Nohavová, tisková mluvčí Pardubického kraje Přečetli jsme: Lanškroun má mít ještě letos nové moderní veřejné záchodky Moderní veřejné záchodky město zatím nemá, to se však brzy změní. Nové toalety se začínají stavět v těsné blízkosti Pivovarského náměstí vedle auto busové zastávky v ulici T. G. Masaryka. Otevřít pro veřejnost by se měly ještě v letošním roce.zejména turisté, kteří si přijedou Lanškroun prohlédnout nebo tu jsou na dovolené, řeší často otázku, kam si odskočit. Ne že by ve městě nebyla žádná veřejná WC, k dispozici jsou na vlakovém a autobusovém nádraží, v přízemí radnice nebo na tržnici. Na tržnici není ale jisté, jak dlouho ještě budou fungovat, protože trhovci tento objekt už téměř nevyužívají a do tyčná lokalita bude dřív či později zastavěna zřejmě jinými objekty, řekl Deníku starosta města Martin Košťál. Z tohoto důvodu považujeme výstavbu dalších veřejných WC za nezbytnou. Otázkou veřejných záchodů se podle starosty zabývá vedení města již dlouho, víceméně od dokončení Pivovarského náměstí. Vybudováním nového ná městí se položil základ ke vzniku dalšího, nového centra města. Na místě bý valého pivovaru vznikají nové obchody, restaurace i komerční prostory, takže poskytování takové služby je nanejvýš vhodné, konstatoval Martin Košťál. Podle jeho slov bude nový objekt veřejných záchodů poněkud nadčasový. Projekt vznikl na základě návrhu městského architekta Přemysla Kokeše a kromě samotných moderně provedených toalet zahrnuje i místnost určenou maminkám pro ošetření kojenců, malé atrium a trafiku. To nám pochopitelně zvedá pořizovací náklady. Naproti tomu očekáváme, že budoucí nájemník trafiky nám bude zajišťovat i provoz toalet, upřesnil starosta. Jejich cenu ur čilo výběrové řízení, náklady budou necelých 1,75 milionu korun. (Orlický deník, ) SVĚTOVÝ DEN PRVNÍ POMOCI pořádá o. s. Sleepy Hollow ve spolupráci s ČČK 10. září 2008 na náměstí J. M. Marků v době od 10 do 15 hodin. Bude možné navštívit 3 stanoviště s první pomocí (zástava dechu a krevního oběhu, zlomeniny, drobná poranění (popáleniny, řezné rány atd.)), shlédnout ukázky techniky Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, či sanitního vozu Záchranné služby. Soutěž obcí a měst v třídění odpadu O perníkovou popelnici 2008: Druhý ročník, dvojnásobné odměny! Tři vítězné obce si ze soutěže O perníkovou popelnici 2007 loni odnesly každá Kč. Letošní vítězové se mohou těšit na dvojnásobek. Soutěž obcí O perníkovou popelnici 2008 zvedá laťku odměn nahoru. Opět je rozdělena do tří kategorií: obce do 500 obyvatel, obce od 500 do obyvatel a města nad obyvatel. Aby zápolení bylo spravedlivé, porovnává se množství vytříděného odpadu na jednoho obyvatele. Finanční prémie je pro obce jistě jen třešničkou na dortu. Hlavní motivací pro zapojení do soutěže bývá chuť ukázat, že obec nebo město drží při sobě, jejich obyvatelé jsou zodpovědní a dělají něco pro životní prostředí. Třídění odpadu je záležitostí jednotlivců, rodin i komunit, kteří se navzájem motivují a hecují. Na malých obcích je proto obvykle procento obyvatel třídících odpad větší než ve městech, i když v množství vytříděného odpadu dosahují samozřejmě menších čísel, uvedl Petr Šilar, radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí. V roce 2007 připadlo na jednoho obyvatele Pardubického kraje 48,7 kg vytříděného odpadu. Celoroční obsah všech barevných kontejnerů v kraji by tak při současném počtu obyvatel a 20 tunové nosnosti jednoho vagónu zapl nil 24 nákladních vlaků, každý s 50 vagóny. Toto obrovské množství odpadu neskončí na skládce ani ve spalovně, ale bude znovu použito jako surovina. Třídění odpadu má prostě smysl. Je obrovský rozdíl, jestli například pa pírna vyrábí z dřevní hmoty, nebo z recyklátu. Úsporu primární suroviny tak poznají nejen lesy, ale i plíce lidí žijících v okolí technologicky zastaralých papírenských provozů, vysvětluje Tomáš Pešek, regionální manažer společ nosti propagující třídění odpadu. Bílé, modré, žluté a zelené kontejnery umožňují moderním domácnostem dát najevo spoluzodpovědnost za životní prostředí. Každá domácnost je v dneš ním ekonomickém systému jednotkou, která spotřebovává suroviny a produ kuje odpady. Třídění odpadu je dostupnou alternativou k rostoucímu počtu skládek a zvyšující se kapacitě spaloven. Samozřejmě je pohodlnější vyklopit netříděný odpad do obyčejného šedivého kontejneru. Nemusíme nad tím přemýšlet a používat doma na odpad oddělené nádoby. Když si pak ale představíme těch čtyřiadvacet vlaků s padesáti vagóny plnými papíru, skla, obalů a PET lahví, možná nám dojde, že odpad netřídíme jenom kvůli sobě, ale i kvůli svým dětem a vnukům, dodává Petr Šilar, radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí. Více na Kde kontejnery na tříděný odpad nestačí, možná pomůže webová soutěž o ceny Webová soutěž na zábavnou formou učí orientaci ve třídění odpadů. Nedostatečná kapacita kontejnerů na tříděný odpad totiž může být často spíše důsledkem nesprávného třídění než podceněním množství re cyklovatelného odpadu v lokalitě. Zatímco obyvatelé hovoří o nevhodném svozovém cyklu nebo počtu nádob, obsluha dotřiďovacích linek občas žasne, co všechno v kontejnerech na tříděný odpad nachází. Připravili jsme jednoduchou hru, během které má soutěžící 110 sekund na roztřídění 40 různých odpadů na šest různých sběrných míst. Přestože vše chny herní položky jsou předměty denně používané a každému důvěrně známé, dokončit hru úspěšně na první či druhý pokus je nečekaně obtížné. Vydrží li hráč do úspěšného konce, je pro něj správné třídění odpadu samozřejmou ma ličkostí. Jeho vytrvalost je navíc odměněna zařazením do slosování o ceny, mezi nimiž jsou mobilní telefony, přehrávače MPG 4 nebo originální trička, infor muje Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO KOM, která hru připravila. Webová soutěž má snadno pochopitelná pravidla a obsahuje také cennou nápovědu. Třídění odpadu je aktivita velmi prospěšná životnímu prostředí, sni žuje závislost na primárních zdrojích i objem vypouštěných emisí. Učit obyva tele měst a obcí správně třídit je levnější a účinnější než zvyšovat počty kon tejnerů nebo frekvenci svozových dnů a zahlcovat dotřiďovací linky špatně vytříděným odpadem. Třídění odpadů není samozřejmě žádná věda, přesto bychom měli vědět, co kam patří. Například krabice od mléka zdánlivě patří do modrého kontej neru (papír), ve skutečnosti ji ovšem máme vhodit do žlutého (plast). Použi tému CD disku je zase lépe v běžném kontejneru na směsný odpad a linoleum bychom měli odvézt do sběrného dvora. Pokud se neřídíme instrukcemi pro třídění, zbytečně zaplňujeme kontejnery na separovaný odpad tím, co do nich nepatří. Snadno se pak stane, že nestačí svozový harmonogram nebo počty nádob, vysvětluje Petr Šilar, radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí. Více o soutěži na

7 LL 16 / 2008 NEJEN Z MĚSTA STRANA 7 Přečetli jsme: Dálnice na Brno je blíž Okamžik, kdy bude možné jet ze Svitavska do Brna po pohodlné dál nici, je o něco blíž. Ministerstvo ži votního prostředí před několika dny zveřejnilo dokumentaci úseku ze Svi távky u Boskovic do Starého Města u Moravské Třebové. I když chystanou stavbu rychlostní komunikace R 43 provázejí protesty, autor dokumentace vlivu na životní prostředí její budování jednoznačně doporučil. Úsek by se měl začít stavět už v roce 2015 a v roce 2018 by měli politici přestřihnout pásku. Může to tak být, záleží, jak se bude stavět silnice R 35, na který by měla silnice na Brno navazovat. Jsem opti mista, uvedl poslanec a bývalý mini str pro místní rozvoj Radko Martínek. Zatímco aktivisté v okolí Brna stále tvrdě bojují proti vedení silnice R43 kolem města, na úseku vedoucím z Pardubického kraje do Boskovic je odpor menší. Možná i proto se snaží Ředitelství silnic a dálnic získat po žehnání úřadu právě pro tento rela tivně bezproblémový čtyřicetikilo metrový úsek. Další dva úseky na již ní Moravě se posuzují zvlášť. Úřady, ale zejména obce v Pardu bickém kraji, mají k trase dálnice mi nimum připomínek. Slibují si od ní lepší dopravu, prosperitu a také od lehčení silnice I/43 ze Svitav na Brno, po které jezdit je doslova utrpení. Dosavadní silnice na Brno je pře tížená, při měřeních se ukazuje, že v zástavbě kolem ní jsou překračo vány hlukové limity, uvedl vedoucí svitavské pobočky Krajské hygie nické stanice Bohumil Havel. Ať nám kritici této trasy řeknou jiné řešení. Já je nevidím. Jestli chce me slušně a bezpečně jezdit do Brna, pak nám nic jiného nezbývá. Teď je to kaskadérství, řekl starosta Městeč ka Trnávky Václav Neubauer. Dnes jsem dokumentaci dostal a okamžitě ji projednám v radě, zastupitelstvu i s lidmi, dodal. Nová dálnice bezproblémová ale není. Čtyřproudová silnice vede z Ji homoravského kraje až po Městečko Trnávka po trase takzvané Hitlerovy dálnice, kterou začali budovat Němci, ale v roce 1942 stavbu opustili. Zde se ale od ní odklání na východ a pro chází přes dosud nedotčené lesy a pří rodní park Bohdalov Hartinkov. I autor dokumentace Tomáš Šikula to uznává. Na území Pardubického kraje přechází trasa do nedotčené kra jiny, kde bude zvláště nepříjemný průchod uzávěrem Boskovické bráz dy, v poměrně komorním prostoru s blízkými obcemi Bezděčí, Unerázka, Petrůvka a Mezihoří a v blízkosti Lá zeckého mlýna, uvádí Šikula. A právě odtud se zvedá největší odpor. Samozřejmě máme k tomuto kraji osobní vztah, jsme tu zvyklí vidět divočáky, srnce, je tu čistá, panenská příroda, řekl Zdeněk Odstrčil ze sdružení Za zachování krajinného rá zu Petrůvky a okolí. Ten upozorňuje, že autor dokumen tace se zabýval jedinou trasou a jako alternativní řešení označil ponechání stávající silnice, což ale nikdo nechce. Měly by se hledat způsoby, jak najít jinou variantu, jenže ve skutečnosti se hledají důvody, proč to udělat ne jde, uvedl Odstrčil. Nejsilnější kritika výstavby R43 pochází od pěti sdružení z Brna, kte rým se nelíbí, že ministerstvo izolovaně posuzuje jen jeden úsek a ne celou trasu v délce 80 kilometrů. To podle nich povede k tomu, že prosadí bezprob lémovou část dálnice a zbývající část už se prostě bude muset dostavět. Podle nás ministerstvo nezvládá svou úlohu, když mlčí k takzvanému salámování celé trasy R43, uvedl před časem Miroslav Patrik z Dětí Země. K dokumentaci se nyní mohou lidé do třiceti dní vyjádřit. Její text lze na lézt v Informačním systému EIA na internetu. Nezávislý expert pak zpra cuje posudek. Všeobecně se očekává, že trasu podpoří. Trasa je stabilizovaná, obce s ní počítají. Navíc intenzita dopravy smě rem na Brno neuvěřitelným způso bem vzrůstá a stávající trasa přes Březovou je katastrofická, uvedl po slanec Radko Martínek. Zatím největší odpor obyvatel a e kologických sdružení vyvolala silnice R 43 v úseku mezi Troubskem a Kuři mí. Nesouhlasí s ní ani zastupitelstvo brněnské městské části Bystrc, kde by se silnice měla křížit s dálnicí D 1. Je pravděpodobné, že zde se diskuse o její trase a potíže s výkupem pozem ků pro její stavbu potáhnou ještě ně kolik let. Silnice R 43 má být vedle rychlost ní silnice R 35 a čtyřproudové silnice z Hradce Králové do Pardubic třetí čtyřproudovou komunikací, která spojí Pardubický kraj s dalšími část mi republiky. (MF DNES Pardubický kraj, , D. Půlpán) Uzavírka silnice II/315 V době od do bude úplná uzavírka silnice II/315 v průjezdním úseku obce Lubník z důvodu opravy silnice a mostu. Objízdná trasa pro veškerou dopravu (mimo IZS, BUS ČSAD UO a DOPRAVNÍ OBSLUHY) bude vedena obousměrně z obce Sázava po místní komunikaci do obce Žichlínek, dále po silnici III/36810 a po silnici III/ do obce Lubník. M. Černohousová, odbor dopravy a silničního hospodářství Opravenou dlažbu má ulice Kozinova a další část ulice K. Světlé. Foto: LS Už není, jaká byla Deset tisíc lidských buněk tvoří naše město. Protože jsem jednou z nich, rád poslouchám, když ho někdo chválí. Jako by trocha té chvály patřila i mně. Přitom však nezapomínám, že její sestrou je lichotka. V ní často za znívá falešný tón. Naposledy jsem ji slyšel při čtení Listů Lanškrounska. V nich návštěvnice Lanškrouna chválí radnici za péči věnovanou také tomu, po čem chodíme, chodníkům a vozovkám. Tím náramně zalichotila ulici, na kterou je vidět přímo z radničních oken. V rohu náměstí začíná a před tržnicí končí. Po léta mě zlobí. Když po ní šla pu, mám pocit bosého chlapce jdoucího po strništi. Nazývám ji šerednou. V pů li ji protíná pěkně dlážděná vozovka. Nahoře je hrbatá dolíky mezi zbytky asfaltu a dlaždic, v dolní části připomíná širší polní cestu. Už jsem o ní psal. V zájmu pravdy budu psát znovu a ostřeji, sliboval jsem paní redaktorce. Tak to jste přišel s křížkem po funuse, usmála se. Na té ulici se už pra cuje. Jako mýdlový bublina jsem splaskl a jako mokrá slepice stál. Co jsem o ulici napsal, pravdou už není. Je vydlážděna. Nahoře se bez chodníku tak trochu podobá řece, které chybí břehy, zato dole se mi tuze líbí. Proto ji mám za slibovaný zlatý knoflík. Za co bude další? Za chodníček na začátku Lorencovy aleje? Jaroslav Špaček Silnice z Lanškrouna do Tatenice dostane nový kabát Nového povrchu, sanace mostních objektů a rozšíření se dočká frekven tovaná silnice mezi Lanškrounem a Tatenicí. Téměř desetikilometrový úsek projde důkladnou modernizací, která přispěje zejména ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Rekonstrukci v ceně cca 212 milionů korun provede sdružení firem pod vedením společnosti Skanska od srpna 2008 do října Investorem je Pardubický kraj a projekt spolufinancuje Evropský fond pro regionální rozvoj. Základní kámen této stavby byl položen v pátek 22. srpna za účasti hejtmana Ivo Tomana, vicehejtmana Romana Línka a starostů dotčených obcí. Je to jedna z největších investičních akcí Pardubického kraje, hned po Wonkově mostě vlastně největší. Její součástí bude nejen modernizace povrchu, ale také třeba přeložka části silnice kolem Tatenic, dále opěrné zdi, značení a další související stavby, řekl hejtman Ivo Toman a vicehejtman Roman Línek jej doplnil: Je to jedna ze dvou akcí, kde jsme byli úspěšní v rámci evropských fondů. Kromě této stavby na východě kraje budeme také zahajovat stavbu na západě obchvat ve Chvaleticích. Během modernizace dostane silnice v celé délce úseku nový živičný povrch a budou zasanovány mosty. Silnice bude v celé délce rozšířena na 7,5 metru, což je důležité zejména u nebezpečných úseků u Lanškrouna. Součástí stavby jsou také nové nábřežní zdi v Tatenicích. Ty budou mít železobetonovou kostru a budou obloženy lomovým kamenem. KÚ Pk

8 STRANA 8 NEJEN Z MĚSTA LL 16 / 2008 SPOKOJENOST OBYVATEL S ČINNOSTÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V LANŠKROUNĚ Dobrý den, jmenuji se Petra Novotná a jsem studentkou Provozně eko nomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Tento dotazník je součástí mé diplomové práce,ve které se budu zabývat jeho vý sledky ve srovnání s Moravskou Třebovou a také s dotazníkem, který proběhl v Lanškrouně před dvěma roky. Tímto bych Vás chtěla poprosit o jeho vyplnění. Vyplněné dotazníky prosím vhazujte do schránky umístěné v přízemí radnice a to do 30.září V případě zájmu si výsledky můžete přečíst na internetových stránkách Lanškrouna lanskroun.cz a v Listech Lanškrounska, kde bude tento dotazník také zveřejněn. Zpracované výsledky budou k dispozici i v kanceláři informací v přízemí radnice. U každé otázky prosím označte pouze jednu odpověď. Předem Vám děkuji za pravdivé vyplnění dotazníku. 1. Zajímáte se o aktuální informace vydávané městským úřadem? a) Ano, navštěvuji internetové stránky b) Ano, pravidelně čtu Listy Lanškrounska c) Ano, sleduji úřední desku d) Ano, při získávání informací používám alespoň dva z výše uvedených způsobů e) Ano, jakým jiným způsobem uveďte... f) Ne,nezajímám se 2. Informovanost ze strany městského úřadu se Vám zdá být: a) Výborná b) Dostačující c) Nedostačující d) Špatná 3. Jak hodnotíte internetové stránky Lanškrouna z hlediska přehlednosti? a) Velmi dobré b) Dostačující c) Špatné d) Neznám je 4. Jak hodnotíte internetové stránky Lanškrouna z hlediska obsahové náplně? a) Velmi dobré b) Dostačující c) Špatné d) Neznám je 5. Co byste na internetových stránkách změnili nebo na ně přidali? a) Více aktuálních informací b) Více informací o kulturním dění c) Něco jiného, napište co... d) Nic e) Neznám je 6. Vyhovuje Vám vycházení Listů Lanškrounska dvakrát do měsíce? a) Ano, zcela b) Uvítal/a bych jiné časové rozmezí :... c) Nečtu Listy Lanškrounska 7. Vyhovuje Vám obsah Listů Lanškrounska? a) Ano, zcela b) Uvítal/a bych změny napište jaké... c) Neznám je 8. Vyhovují Vám úřední hodiny městského úřadu? a) Ano, zcela b) Částečně c) Mám nějaké výhrady, vyhovoval by mi čas:... d) Nevyhovují 9. Orientujete se snadno v budovách městského úřadu? a) Ano, bez problémů b) Většinou ano c) Mívám problémy 10. Jaké jsou obvyklé čekací doby při vyřizování Vašich záležitostí? a) Krátké b) Přiměřené c) Dlouhé 11. Jsou úředníci vždy ochotní vyjít Vám vstříc? a) Ano, vždy b) Téměř vždy c) Občas ano d) Téměř nikdy 12. Jsou úředníci dostatečně informovaní a dokáží Vám pomoci, případně Vám poradit, na koho se máte obrátit? a) Ano b) Většinou ano c) Většinou ne d) Ne 13. Je pro Vás vyjadřování úředníků jasné a srozumitelné? a) Ano b) Většinou ano c) Většinou ne d) Ne 14. Jak pociťujete vliv přenesené působnosti městského úřadu na život ve městě (např. činnost živnostenského úřadu, vydávání občanských průkazů apod.)? a) Je velmi významný b) Značný c) Malý d) Žádný 15. Uvítali byste nějaké změny v souvislosti s činností městského úřadu? a) Ano uveďte jaké... b) Ne, jsem zcela spokojen/a c) Nemám konkrétní nápad 16. Pohlaví: a) Muž b) Žena 17. Věk: a) do 20 let b) let c) let d) let e) let f) 66 a více 18. Nejvyšší ukončené vzdělání: a) Základní b) Vyučen/a c) Středoškolské d) Vyšší odborné e) Vysokoškolské 19. V Lanškrouně: a) Žiji b) Pracuji, jsem z blízkého okolí c) Studuji, jsem z blízkého okolí Co je pořád s těmi sprchami na koupališti? Pokus o odpověď na velice častou letní otázku Když jsme po několikaleté odmlce dostali opět důvěru provozovat areál koupaliště, netušil jsem, co za komplikace nás čeká. To tu ještě nebylo. Po každé diskotéce byla vyřazena sprcha. Nejdříve jsme museli zajistit nové sprchy, protože byly velmi brzo po na montování ukradeny. Stály nezanedbatelnou částku: , Kč. Po třech dnech byla diskotéka a výsledek vyvrácená a poškozená jedna z nich. Po zajištění dílů a opětovném umístění na místo činu byla další diskotéka a kupodivu druhá sprcha dopadla úplně stejně vyvrácená a poškozená. Co s tím? Víc prostředků na provoz areálu asi jen tak nedostaneme. Místo úklidu areálu budeme opravovat, opravovat a opravovat. Po vzoru žňových hlídek v době žní v zemědělství budeme hlídat úrodu. Dobrá by taky mohla být domobrana složená například z aktivních důchodců. Vypíšeme odměnu za dopadení pachatele nebo informace vedoucí k dopadení pachatele. Ten se však přizná jen k poslední akci, takže vzhledem k výši škody dostane důrazné napomenutí (ty, ty, ty, zdvihnutým ukazovákem pravé ruky), bude li mladistvý, bude patrně případ odložen. Vyskytl se i návrh zvýšit vstupné na diskotékách a z toho hradit opravy. Populární jsou sbírky na různé akce proč nejít touto cestou? Dokáži si to živě představit. Taky by se mohl pořádat koncert a výtěžek by byl použit na.však víte. Samozřejmě, že to je silně nadnesené. Ale takto to dle mého názoru u nás vypadá. Ti slušní doplácí na některé vý tečníky a kdo se nás zastane? Pokud ublížíte násilníkovi, se zlou se potážete. Takový je stav práva v naší zemi. Bohužel. Kdo mi teda poradí? Ze své praxe znám pár velice moudrých, kteří nám radí při údržbě města, při zimní údržbě atd. Snad odsud přijde ta správná rada. Těším se. Nejspíš to ale bude tak, jak to často bývá. Vše vyřeší čas. Přijde totiž podzim. Josef Mareš, TS Lanškroun

9 LL 16 / 2008 NEJEN Z MĚSTA STRANA 9 Zpráva Městského úřadu Lanškroun za rok 2007 (Benchmarkingová iniciativa) Město Lanškroun je již několik let členem Benchmarkingové iniciativy. Velmi zjednodušeně lze podstatu Benchmarkingové iniciativy popsat jako srovnávání se v různých ukazatelích s dalšími úřady měst přibližně stejné ve likosti v rámci benchmarkingového procesu. Tam, kde má lepší výsledky jiné město, zjišťujeme, jak toho dosáhlo, v některých oblastech se další členové benchmarkingové iniciativy mohou učit od nás. Základem pro porovnání je každoroční sesbírání velkého množství údajů o městě a o úřadě. V tomto a následujícím čísle Listů budeme zveřejňovat zajímavé údaje z této databáze tak, aby se i občané města mohli podrobněji seznámit s informacemi o Lanš krouně a městském úřadě. Tabulky, zaznamenávající pro lepší orientaci časovou řadu posledních tří let, jsou doplněny komentáři příslušných vedoucích odborů. Organizační struktura Městského úřadu Lanškroun: Kancelář starosty a tajemníka: Personalistika Fyzický počet zaměstnanců obce zařazených v obecním úřadě Počet žen Počet mužů Počet pracovníků se středním odborným vzděláním (bez maturitní zkoušky) SMS InfoKanál v Lanškrouně Od 18. srpna letošního roku zavedl Městský úřad Lanškroun rychlý systém zveřejňování důležitých informací. Vedle zpráv poskytovaných na a v Listech Lanškroun ska budete moci informace dostávat i prostřednictvím SMS zpráv. Tato nová služba umožňuje zasílání důležitých informací z městského úřadu na zaregistrovaná čísla vašich mobilních telefonů formou krátkých textových zpráv (SMS). Takto rozesílané zprávy si vás najdou prakticky kdekoli. Včasná informovanost občanů se v řadě měst již několikrát ukázala jako naprosto nezbytná zejména při krizové komunikaci v případě povodní, sně hových kalamit apod. Tento systém je pro vás zcela zdarma, veškeré náklady hradí město. Každý registrovaný občan obdrží veškeré všeobecné zprávy (např. o vý padku proudu, vody, o stavu silnic v zimě atd.). Kromě toho si každý může vybrat zasílání zpráv ze specializovaných oblastí. Témata specializovaných oblastí jsme zatím nevybrali, očekáváme Vaše návrhy. Jak službu získat: Služba je poskytována všem zaregistrovaným občanům ve stejném rozsahu a zdarma. Stačí odeslat jedinou textovou zprávu z mobilního telefonu, na který chcete zprávy přijímat, a registrace je hotova. Stejným způsobem můžete službu kdykoli zrušit. Přihlášení odeslat textovou zprávu ve znění: IK LA REGISTRUJ (nebo zkráceně IK LA REG) na telefonní číslo Počet pracovníků s úplným středním odborným vzděláním (s maturitní zkouškou) Počet pracovníků s vysokoškolským vzděláním a vyšším odborným vzděláním Počet dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti Komentář vedoucí KSaT: Počet zaměstnanců narostl zejména ve státní správě v souvislosti s novými úkoly přeneseným zákonem na města (nový pracovník na odboru stavební úřad územní plánování, dva noví pracovníci na odboru sociálních věcí a zdravotnictví nové dávky sociální péče, nový pracovník na odboru dopravy a silničního hospodářství bodový systém, nový pracovník na odboru životního prostředí vodní hospodářství). Zaměst nanci s vysokoškolským a vyšším odborným vzděláním tvoří celou třetinu zaměstnanců zařazených do městského úřadu. Pracovníci bez maturitní zkouš ky vykonávají zejména údržbářské a úklidové práce. Správa budov Počet budov, úřadoven (i ve výpůjčce) pro styk s veřejností Počet budov s bezbariérovým vstupem Komentář vedoucí KSaT: Městský úřad sídlí ve čtyřech budovách na náměstí J. M. Marků čp. 5 (radnice), čp. 12 (budova, ve které sídlí městská policie), čp. 8 (stará pošta) a část budovy čp. 33 v ul. Nádražní (bývalý mani pulační sklad). Bezbariérový vstup má pouze budova čp. 8, ve které sídlí mj. i odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Informatika Počet serverů Počet operačních systémů Celkový počet spravovaných PC Počet samostatných tiskáren Počet samostatných kopírovacích strojů Přístup pracovníků k internetu (v %) Omezení přístupu na určité stránky ne ano ano Počet telefonních linek přímých a do ústředny Počet připojených stanic (ISDN) k ústředně (telefonních přístrojů) Počet mobilních telefonů (v majetku města) Komentář vedoucí KSaT: V roce 2006 došlo k obměně serverů, proto byly evidovány nové i staré. Od roku 2007 se různé typy operačních systémů Win dows evidují podrobněji. Služební vozidla Počet služebních vozidel (včetně pořízených na leasing apod.) Počet najetých kilometrů všemi vozidly Průměrné stáří vozidel v letech k sledovaného roku 4,63 4 2,92 Komentář vedoucí KSaT: Snížení počtu vozidel v roce 2006 souvisí se zří zením nové příspěvkové organizace Sociální služby Lanškroun a převedením vozidel užívaných pečovatelskou službou nově vzniklému subjektu. Služební vozidla užívají úředníci zejména k jízdám ve správním obvodu Lanškrouna. Z podkladů jednotlivých vedoucích odborů tabulky zpracovala Ing. Lenka Mačátová Odhlášení odeslat textovou zprávu ve znění: IK LA ODREGISTRUJ (nebo zkráceně IK LA ODREG) na telefonní číslo Pozor! Je důležité přesně dodržet formát zasílané zprávy včetně mezer, ve likost písmen nehraje roli. Při špatném zadání textu zprávy nebo telefonního čísla nedojde k přihlášení nebo odhlášení. Odesílané zprávy (přihlášení a odhlášení) jsou zpoplatněny operátorem mobilní sítě dle tarifu dotyčného občana jako běžná odchozí SMS zpráva. To znamená, že jediné, co zaplatíte v souvislosti s touto službou, je odeslání jedné SMS při přihlášení, popř. druhé při odhlášení. Služba sama ani zasílání jednotlivých zpráv zpoplatněno není. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka ZŘÍZENÍ NOVÉ ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST 1. září 2008 začíná ordinovat MUDr. Lenka Šveráková v nově otevřené ordinaci na náměstí J.M.Marků 57 (v 1. patře nad lékárnou). Ordinační hodiny (v případě vyššího zájmu budou rozšířeny): pondělí čtvrtek není ordinace úterý pátek středa Telefon: , ordinace Jablonné

10 STRANA 10 PŘEČTĚTE SI LL 16 / 2008 Je li dotčena naše čest, nesmí se s obranou váhat Dostane li se člověk do situace, kdy musí obhajovat svá práva, může být daleko těžší zůstat na bojišti až do konce bitvy než bitva samotná. Domoci se důstojné rehabilitace nebo alespoň obyčejné lidské omluvy může totiž stát tolik energie, že mnozí z nás o smysluplnosti takového počínání pochybují. V pátek 25.července došlo v prodejně Albert k situaci, kdy zaměstnanec detektivní agentury pojal podezření, že jedna z nakupujících žen si něco vkládá do kabelky, a rozhodl se rázně zakročit. Paní Jiřina Skálová se dostala do situace, do které se před ní mohl a kdykoli v budoucnu může dostat kdokoli z nás. Přestože se podezření zaměstnance agentury, který jak později vyšlo najevo ani nepostupoval podle právních předpisů, nepotvrdilo, paní Skálová se na místě omluvy nedočkala. Do pocitů člověka, který je na veřejnosti z něčeho neprávem podezříván, se asi umíme vžít. V okamžiku, kdy s námi lomcuje vztek z jedné strany a ponížení z druhé, je ale velmi těžké překonat všechny emoce a s chladnou hlavou si stát za vlastními právy. Paní Skálová to s podporou svého manžela dokázala. Výsledkem jejího pevného postoje není však pouze omluva firmy Ahold v podobě textu visícího v obchodě Albert a otištěného v tomto vydání Listů Lanškrounska, ale také vědomí, že vytrvalost má v takovýchto případech cenu a že vést boj za svou čest je smysluplné. Ano, odhalování krádeží představuje nepříjemnou, zdlouhavou a mnohdy nepříliš úspěšnou činnost. Frustrace, která může na straně kontrolující agentury tuto snahu doprovázet, však u ní nemůže ospravedlňovat neprofesionalitu ani netaktnost, a už v žádném případě porušování práv osobnosti. A to už jsme blízko tomu, že pokud se člověk nedokáže takovému chování vzepřít, mohl by se podobný případ stát nebezpečným precedentem, kdy je porušování zákona tolerováno. Paní Skálová, hned na začátek se nabízí zeptat se Vás, čím jste si zasloužila pozornost pracovníka detektivní agentury? Na jedné z videokamer, které byly ten den v Albertu umístěny, jsem byla zachycena, jak manipuluji s kabelkou. Něco z ní vyndávám, přikládám k obličeji a zase vracím zpátky. Předmět nebyl zřetelný, ale dvojí pohyb ruky patrný byl. Dle manažera pro bezpečnost AHOLDu by pracovník znalý odečítaní snímků z prostředí obchodů usuzoval na mobil, brýle či kapesník. V mém případě to byly brýle. Jakým způsobem s Vámi onen muž komunikoval? Obrázek si udělejte sám. Pokyn Pojďte se mnou dozadu! snad není možné brát ani jako špatný vtip. V jeho několika větách nezaznělo slovo prosím, děkuji, promiňte či omlouvám se. Ani poté, když jsem nabídla účtenku, kterou jsem držela v ruce, ani když jsem dokonce nechala nahlédnout do kabelky. Co bylo na jeho jednání nejméně omluvitelné? Naprostý amatérismus. Chybné vyhodnocení záznamu z kamery byl začátek. Detektiv, který na základě kamerového záznamu označí zákazníka za zloděje, si musí být stoprocentně jist, že došlo k odcizení zboží. Pokud má pochybnosti, a ty můžou být oprávněné, musí respektovat presumpci neviny. Pracovníci těchto agentur mají jasné instrukce: jednat jenom tehdy, když si jsou zcela jisti. Druhý moment, který musím zmínit, je skandalizování zákazníka tím, že ho detektiv oslovuje u pokladen, před všemi ostatními zákazníky. Co si lidé okamžitě pomyslí, je zřejmé. Detektiv je povinnen respektovat čest a důstojnost zákazníka. Už v minulých Listech Lanškrounska vyšlo v souvislosti s tímto incidentem poděkování příslušníkům policie ČR. Jakou roli sehrálo jejich přivolání? Telefonicky jsem se s manželem domluvila, že zavoláme Policii ČR na moji obranu. Teprve za přítomnosti Policie se mi detektiv omluvil. Stranou a podstatně tišším hlasem. To už ale uplynulo více než půl hodiny a v prodejně byli úplně jiní zákazníci než v době incidentu. Nezbývalo než poslat stížnost do centrály společnosti AHOLD v Praze, která ALBERT vlastní. Bylo jednání se zástupci bezpečnostní agentury a potažmo i firmy Ahold již vstřícné? Ještě v pátek večer přišla omluva s tím, že si Ahold vyhrazuje 10 pracovních dní na zjištění podrobností. 9. pracovní den pak přišel od AHOLDu dopis, ve kterém je mimo jiné uvedeno, že na základě vlastního šetření dospěli k závěru, že přístup pracovníků bezpečnostní agentury neodpovídal standardům a předpisům pro komunikaci se zákazníky a že se jednalo o pochybení jednotlivých pracovníků. Dohodli jsme se na veřejné omluvě. Vy sama vidíte tento konkrétní případ jako selhání zaměstnance, nebo celého systému práce detektivní agentury? Věřím, že se jednalo o selhání jednotlivce. Není totiž pro mě a ostatně ani pro všechny slušné lidi přijatelná myšlenka, že chodíme na nákup do prodejen, kde je každý zákazník už ode dveří považován za možného zloděje. Na druhé straně je třeba mít na paměti, že každý občan by si měl být vědom svých práv i povinností, měl by je umět uplatnit a hájit v situacích, kdy jsou omezována, ať už při nakupování, na úřadech, ve zdravotnických zařízeních, dopravních prostředcích apod. Byla pro vás motivací k tomu, aby člověk nad takovouto událostí pouze nemávl rukou, i obava z možných desinterpretací či pomluv? Já se pomluv nebojím, dokonce bych řekla, že mi jsou lhostejné, pokud jsou o věcech ne příliš závažných a pokud vím, že to jsou nepravdy. Jinak je tomu s pomluvami, které poškozují osobní čest. Účinek jejich destruktivní síly je nedozírný, zvláště když se ten, koho se týkají, nemůže ihned bránit. Proto jsem zůstala na bojišti, abych neztratila šanci pravdu dokázat. Až do veřejné omluvy od AHOLDu / ALBERTu se mě každá pomluva velmi silně dotýkala. Nejhorší bylo vidět a slyšet, jak se k těmto urážkám přidávají i lidé, o kterých jsem si myslela, že mě a moji rodinu dobře znají. Hluboce si vážím těch, kteří nepochybovali, že šlo o omyl. A víte, co je nejsmutnější? Jak hlasití byli ti první! Pomluvy mohou být kvalifikovány i jako trestný čin. Nezdá se Vám to až příliš přísné? Myslím, že kvalifikace pomluvy jako trestného činu platí spíše pro výjimečné případy. Kdo se drží zásady vyjadřovat se veřejně jen k věcem, o kterých něco vím, ten si lámat hlavu s paragrafy nemusí. Asi nejjednodušší a nejlepší je ctít zásadu posuzovat druhé lidi tak, jak bychom si přáli, aby oni posuzovali nás. František Teichmann Co říká právo na to, když se nám někdo chce podívat do tašky? Pro případ, že by se někdo ze čtenářů dostal do podobných problémů nám informace o této problematice poskytla právnička JUDr. Peškarová: Práva a povinnosti kupujících při nákupu zboží v obchodě upravuje občanský zákoník, a to konkrétně v ust. 588 a násl. týkající se obecné úpravy kupní smlouvy a ust. 613 až 627 nazvaná zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě. Pro zákazníka z toho vzplývá, že: prodávající ani žádný z jeho zaměstnanců, ani soukromá bezpečnostní služba nemá právo kontrolovat obsah tašky zákazníka či zákazníka prohledávat, pokud je zákazník podezřelý z toho, že něco ukradl, může jej prodávající zadržet do doby než přijde Policie ČR (tedy státní, nikoliv městská), jestliže je zákazník zadržen bezdůvodně, může požadovat přiměřené zadosti učinění, a pokud mu vznikla škoda, pak má nárok na náhradu této škody. VEŘEJNÁ OMLUVA Společnost AHOLD Czech Republic, a.s., majitel supermarketů Albert, se omlouvá zákaznici paní Ing. Jiřině Skálové za pochybení a následné komplikace způsobené bezpečnostní agenturou dne v prodejně Albert v Lan škrouně během jejího nákupu. Společnost Ahold již přijala opatření, aby se v maximální míře zamezilo podobným situacím do budoucna. Věřím, že i přes tuto politováníhodnou zkušenost zůstane paní Ing. Jiřina Skálová zákaznicí naší prodejny Albert v Lanškrouně. Za společnost Ahold Czech Republic, a.s. Radek Halama, Risk and Security Manager Často se na občanskou poradnu obracejí klienti, kteří mají problémy se splácením dluhů. Abyste se dluhů co nejdříve zbavili, doporučujeme vám dodržovat následující Dluhové desatero. DLUHOVÉ DESATERO když máte problémy se splácením dluhů 1) Dluhy se samy od sebe nevyřeší problémy s dluhy vyřešíte jedině tehdy, pokud se jim postavíte čelem. Důležité je učinit rozhodnutí a dluhy řešit aktivně. 2) Pokud je to možné, neřešte své dluhy dalším zadlužením, ale uhrazením stá vajících dluhů. Jinak se Vaše situace bude za několik měsíců opakovat znovu. 3) Udělejte si ve svých dluzích pořádek zjistěte si, komu a kolik dlužíte, kolik splátek musíte ještě uhradit a jaké jsou sankce za opožděné či neuhrazené splátky. 4) Rozdělte si dluhy podle důležitosti přednost mají dluhy s vysokými po kutami za nesplácení a dluhy související s bydlením nájem a energie. 5) Pokud pro Vás není možné zaplatit dlužnou splátku, nestyďte se věřitele o své situaci informovat a domluvte si s ním případné odložení nebo snížení částek. 6) Nemožnost splácet dluhy vždy řešte v rámci Vaší domácnosti, proto o pro blémech s dluhy informujte Vaší manželku/manžela (partnera/partnerku), s kterými sdílíte domácnost. 7) Neignorujte telefony a vybírejte doporučenou poštu od věřitele odmítnutím komunikace s věřiteli nic nevyřešíte. Změna adresy a telefonního čísla Vám nijak nepomůže. 8) Sestavte si osobní/rodinný rozpočet omezte výdaje na minimum snížením poplatku za kabelovou televizi, internet, telefony, omezte výdaje za cigarety, alkohol a odložte nákup spotřebního zboží, které nutně nepotřebujete. 9) Pokuste se zvýšit své příjmy po dobu řešení Vašich dluhů si najděte od polední, večerní nebo víkendovou práci. Pokud máte dobrý vztah se zaměst navatelem, informujte ho o své situaci může se s Vámi dohodnout na zálohách, další práci či jiné formě pomoci. 10) Pomoc najdete na Užitečné informace najdete i na Oblastní charita Ústí nad Orlicí

11 LL 16 / 2008 REGION STRANA 11 PŘEČETLI JSME: Rudoltice jsem vedl dobře Reakce na článek Rudoltice: starosta končí. Hrozí mu obvinění ze dne 8. července 2008: S ohledem na zavádějící a nepravdivé informace uveřejněné ve výše označeném článku, považuji za nutné uvést některá tvrzení na pravou míru. Není pravda, že by obec Rudoltice pod mým vedením stála na pokraji krachu a stejně tak není pravda, že účty obce, její příspěvkové organizace Stavby Rudoltice a obecní společnosti Vision Rudoltice, s.r.o., jsou téměř prázdné. Naopak, za dobu, kdy jsem vykonával funkci starosty, obec vybu dovala s minimálními náklady (cca , Kč na byt, včetně státní dotace, o průměrné ploše 53 m 2, včetně kompletních inženýrských sítí a čističky odpadních vod) a s minimálním úvěrovým zatížením celkem 309 bytů a dalších 96 je dostavěno z více než poloviny. Z těchto vybudovaných bytů má obec nezanedbatelné příjmy, výrazně překračující poskytnuté úvěry. Z úvěrů ve výši 30 mil. Kč má obec po splátkách a úrocích přesto zisk 5,3 mil. Kč ročně z vybraného nájemného. Poslední desetimilionový úvěr je překlenovací, který se musí vrátit v den kolaudace. Obec Rudoltice nemá prakticky žádné závazky vůči třetím osobám, poskyt nuté dotace zásadně čerpala příspěvková organizace Stavby Rudoltice, která je generálním dodavatelem výstavby bytů i ostatních akcí v obci, finanční prostředky z poskytnutých úvěrů čerpala společnost Vision Rudoltice, s.r.o., která je hlavním subdodavatelem pro Stavby Rudoltice. Účetnictví těchto subjektů je naprosto průhledné a jednoznačně potvrzuje výše uvedená tvrzení. Není pravda, že bych nepředal účetnictví obecní firmy. Stejně tak není pravda, že jsem se snažil odčerpat z účtů maximum hotovosti a splatit faktury, jež by byly v rozporu se zákonem. Po přezkoumání těchto faktur sama autorka těch to mne osočujících tvrzení, místostarostka Lenka Bártlová, tyto platby prakticky všechny realizovala. Musím ještě uvést, že výstavbou bytů si obec finančně polepšila cca o 3 miliony korun ročně i výběrem daní a poplatků od nových obyvatel obce (před realizací výstavby bytů měla obec cca 870 obyvatel, nyní se jejich počet zvýšil na 1476). Obec díky prodeji mnou zpracovaného softwaru získala od ostatních obcí částku 1,5 milionu korun, což značně převyšuje mzdové prostředky, které mi byly vyplaceny za celou dobu mého působení ve funkci starosty obce. Přechodný nedostatek finančních prostředků při bu dování bytů jsem řešil i půjčováním nemalých soukromých finančních pro středků obci, které dosud nejsou splaceny. Svou funkci jsem vykonával dle svého nejlepšího svědomí a jsem ochoten kdykoliv předložit analýzu hospo daření všech tří zmíněných subjektů. RNDr. OLDŘICH KOLOMÝ, odvolaný starosta obce Rudoltice (Mladá fronta DNES Pardubický kraj, ) PŘEČETLI JSME: Jak se hospodařilo v Rudolticích Čas ukáže, jak se věcí mají nebo spíše, jak se v obci Rudoltice měly. Reaguji tak na článek pana RNDr. Oldřicha Kolomého, bývalého starosty obce Rudoltice. Pokusím se stručně, neboť obsáhle reagovat by znamenalo zveřejnit spoustu dokumentů. Tedy stručně chaos ve smluvních vztazích a v ekonomických záležitostech a zapojení celé rodiny a rodinných financí do hospodaření obce, to je jen strohý výčet toho, jak bývalý pan starosta za cházel se zákonem, jak hospodařil s penězi obce, jak odměňoval mimo jiné příslušníky své rodiny a rodinnou firmu. Jsou to statisícové faktury, z nichž poslední realizoval pár dní před svým odvoláním asi na rozloučenou. Na stavbách v obci je takový nepořádek, že nelze provést ani pořádnou inventuru. Součástí rozpočtu obce jsou soukromé peníze pana bývalého starosty, ovšem úročené královsky na základě zvláštního rozhodnutí o podnikovém spoření. V obcích věc nevídaná. Nad smlouvou kroutí právníci hlavou, pokud jde o e konomiku, je to ještě horší. Jen pro dokreslení vedoucí příspěvkové orga nizace si v červnu vyfakturoval na svoje soukromé podnikatelské IČ odměnu více jak 100 tisíc Kč na základě rozhodnutí pana Kolomého, obdobně i jeho syn více jak 150 tisíc Kč a jednateli obecní s.r.o. k částce 100 tisíc nezbývalo mnoho zač, to dodnes pořádně nikdo neví. Platby však byly promptně uhrazeny. Mnoho práce pro obec dělala rodinná firma pana bývalého starosty a dnes se zkoumá, zda vůbec měla k některým činnostem oprávnění například k účtování za smlouvy. A tak bych mohla pokračovat... To, co jsme zjistili, nás vedlo k tomu, že obec podala obsáhlé oznámení o podezření ze spáchání několika trestných činů zneužití pravomoci veřejného činitele, porušování povinnosti při správě cizího majetku, a nelze vyloučit dal ší. Dalším a dalším pronikáním do dokladů je toto oznámení doplňováno. Já chápu, že panu Kolomému se nelíbí, že musel opustit starostovskou židli, kte rá tak dobře zaopatřovala velkou část jeho rodiny, ale jeho setrvání ve funkci už bylo neudržitelné, neboť si pletl obec se svým panstvím, kde může všechno. LENKA BÁRTLOVÁ, místostarostka obce (Mladá fronta DNES Pardubický kraj, ) Pouť na Mariánské hoře bude letos již 7. září Letošní poutní slavnost na Mariánské Hoře (farnost Dolní Čermná) se bu de konat již v neděli 7. září Bohoslužby budou ráno v 7.30 hod., do poledne v hod. a odpoledne v hod. Pouť je většinou v neděli po 8. září, kromě případu, kdy 8. září vyjde na pondělí v tom případě je pouť již v neděli 7. září. Pavel Seidl, farář v Dolní Čermné Problémy starostů Lanškrounska silnice, obecní prodejny a nedostatek financí Na pracovní návštěvu Lanškrouna zavítal ve středu 13. srpna 2008 hejtman Pardubického kraje Ivo Toman. Setkal se starostou města Martinem Koštálem, se kterým hovořil především o rekonstrukcích silnic ve městě i okolí. Už příš tí týden tu Pardubický kraj např. zahájí modernizaci silnice z Lanškrouna do Tatenic za téměř 200 milionů korun. Kromě lanškrounského starosty hejtman jednal také se starosty obcí z okolí, které až na jednu jsou sdruženy v Dobrovolném svazku obcí Lanškrounska. Z jejich úst hejtman nejčastěji slyšel nářky na špatný stav silnic, zánik obchodů s potravinami v obcích a nedostatek peněz na investice i údržbu v obci. Nářky starostů chápu. Změnou rozpočtového určení daní si sice polepšili, ale jen velmi málo a na nějaké větší investice to stále nestačí. Na druhou stra nu se některým obcím daří získávat státní nebo evropské dotace a pouští se do projektů kanalizace, zpracovávají územní plány a připravují pozemky pro vý stavbu rodinných domů. Daleko větší problém vidím v otázce obecních prode jen. Ne všichni obyvatelé mají k dispozici auto, aby si mohli zajet nakoupit do většího města do supermarketu. Jenže několik málo zákazníků obchod neuživí. O tomto problému už naše samospráva ví a snažíme se kolegy radními nalézt nějakou formu pomoci vůči obcím a jejich prodejnám, řekl po schůzce se starosty hejtman Toman. Ten po jednání s obcemi Lanškrounska navštívil také největšího místního zaměstnavatele firmu AVX Czech Republic, která vyrá bí tantalové kondezátory. Hejtman se i tady zajímal o přínos firmy pro region i o vzdělanostní úroveň zaměstnanců. Rád jsem slyšel, že společnost spolu pracuje třeba i s Univerzitou Pardubice. Na druhou stranu i tady mi potvrdili, že jazyková vybavenost našich studentů stále pokulhává, konstatoval hejtman. Ivo Tomana pozvali také klienti Domova pro seniory do své Kavárničky s křeslem pro hosta. Jedná se o pravidelná setkávání obyvatel domova s růz nými lidmi. V domově vládla uvolněná atmosféra, kdy hejtman seniorům vy právěl o svém životě, o své práci a přidal i několik veselých vzpomínek z vojny a politiky. Klienti domova se pak zajímali o plány Pardubického kra je, hejtman hovořil především o dostavění hlavních silnic v regionu, o zklidnění situace ve zdravotnictví, kdy chce vytvořil vstřícnou atmosféru a udržet si tak kvalitní lékaře i ostatní zdravotnický personál. Další otázky seniorů směřovaly k rodině a volnému času hejtmana, ale také k budoucnosti silnice R43 či situaci v regionální i celostátní politice. K. Nohavová, tisková mluvčí Pardubického kraje, foto: L. Sitová Katolická farnost Cotkytle ve spolupráci s Obecním úřadem Strážná pořádá v sobotu od hod. na hřišti u OÚ Strážná KULTURNÍ ODPOLEDNE Vystoupí: Ženský pěvecký sbor KC Lanškroun, Mladé mažoretky Lentilky, Dechový orchestr KC Lanškroun Občerstvení zajištěno Výtěžek bude použit na opravu kostela sv. Isidora ve Strážné

12 STRANA 12 KULTURA LL 16 / 2008 Týden letního kina v Lanškrouně Druhý srpnový týden patřil v Lanškrouně Kinematografu bratří Čadíků, který ve spolupráci s Kulturním centrem Lanškroun pořádal na náměstí Jana Marka Marků promítání českých filmů. Od úterý 12. do pátku 15. srpna mohli diváci shlédnout filmy Chyťte doktora, Pusinky, Václav a Gympl. Každý den se do letního kina přišlo podívat 400 až 500 diváků, jen v pátek byla kvůli dešti návštěva velmi slabá. V pátek po promítání posledního filmu rozpečetili pořadatelé spolu s pracovníky městského úřadu pokladničky, z dobrovolného vstupného se vybralo celkem ,50 Kč. Tato částka bude věnována na konto Bariéry. Podle sdělení pořadatelů se podařilo vybrat, v přepočtu na jednoho návštěvníka, více peněz pouze ve velkých městech. Lenka Mačátová, kancelář starosty a tajemníka, foto: Lubomír Jelínek Pojďme si povídat... tentokrát o výtvarném umění. Moc rád bych si povídal o místním výtvarném umělci ano, nebojím se použít tento výraz o panu Komínkovi, jehož výstavu jsem na jaře roku navštívil. Ono je to s výtvarným uměním trochu těžké. Znám umělce, herce, hudeb níky i výtvarníky. Někteří mají, jiní ne, ucelené akademické vzdělání. Vlastně se to týká i hudebníků. Říká se, že např. Bohuslav Martinů nemohl u nás na konzervatoři nebo AMU učit, protože neměl patřičné vzdělání. Byl a je mezi národně vysoce uznávaný umělec, ale... A tak je to i s vynikajícími herci. Všichni je známe a milujeme, i když neměli patřičné akademické vzdělání. Za svůj život jsem navštívil dost výstav i atelierů. Pokud někdo neměl dar vidění (to je takové vidění do hloubky člověka, nebo i přírody a všech artefaktů) a nepochopil skutečnost ve své podstatě, nic mu nepomohlo jeho vzdělání. Mohl se naučit ovládat řemeslo jakkoli dokonale, ale nebyl schopen sdělit někomu jinému, co sám neměl. Zůstal na povrchu věci. O tom je přece umění. Dokázat sám někomu něco říci. Nejde to, když ne má co. Kdo chodí na koncerty, ví moc dobře, že pokud umělec nemá co ze se be jako osobnost posluchačům sdělit, nezaujme, byť by hrál sebelepší skladby naprosto dokonale, ale jen jako řemeslo. Naopak i ne úplně dokonalé pro vedení zaujme, protože jeho součástí je lidská osobnost interpreta. Herce, hudebníka, výtvarníka. Vraťme se k panu Komínkovi. Myslím, že má dokonalé vidění všeho kolem sebe, až do vlastní podstaty ztvárňované krajiny, květin atp. Když sledujete jeho vývoj a snahu naučit se dobře zvládnout i základní podstatu kompozice, rozvržení, vidíte, jak se postupně dopracovával někdy i dokonalého řemesl ného zpracování námětu. Je opravdu zajímavé sledovat všechna období jeho tvorby. Jak se postupně vypořádával s jednotlivými problémy. Základem každého výtvarného projevu je kresba. To dobře znali staří mistři. Chodili i do pitevny, aby se naučili znát anatomii člověka, jeho proporce. Od svalů a kostí počínaje. Aby potom znalosti využili při své tvorbě. V krajině poznávali jednotlivé rostliny, aby je pak mohli zjednodušit a vytvořit monu mentální dílo, třeba bez podrobných ztvárnění jednotlivostí. Myslím, že pan Komínek zvládnul velice dobře jako základ své tvorby i kresbu. Stejně důležitě je umět pracovat s barvami. Základními, i s jejich tóny a polotóny. Dokázat namíchat barvy tak, aby zcela odpovídaly viděnému. Běžně si vůbec neuvě domujeme, co různých barev vidíme třeba na zeleném stromě. Nebo v krajině. Člověk, který neumí vidět, vidí většinou jen odstíny základních barev. A vůbec nepostřehne, že se třeba mezi zelenou objeví stín fialové barvy. To vi dí a namaluje jen ten, kdo má dar vidění. Nám tato drobnost však dokreslí obraz, který vnímáme jako krásný celek. To všechno vidí a umí vyjádřit pan Komínek. Žádnému umělci se nepodaří dokonale ztvárnit všechna díla. U pana Komínka jsem našel krásných obrazů dost. Chci věřit, že bude svým dílem dál těšit a pomáhat nám k optimistickému pohledu na svět kolem nás. Jeho obrazy přinášejí radost. Bořivoj Janecký ZUŠ, kde všichni absolventi ukončili studium absolventským koncertem Jednou jsem napsal začínajícímu učiteli odkaz končícího pedagoga. Trochu pohádku, se kterou jsem se ve své celoživotní práci setkával málo. Přál jsem, aby se mu stále dařilo mít rád všechny lidi, a všechny své žáky. Dobré i horší. Věřím, že v kaž dém je více dobrého než zlého. Aby vždycky našel, třeba maličkost, k po chválení, ale ne k přechválení. Snažil se své žáky pochopit v celém jejich životě se všemi problémy. Jen tak může mít připomínky k je jich práci. Jen tak s nimi naváže dobrý kontakt, základ každé úspěšné peda gogické činnosti. V každém zanechá kus sebe a každý žák nechá stopu v něm. Když žák pozná, že učitel je dobrý a laskavý člověk, který ho má rád, snese přísnost a požadavky na prá ci až k hranici svých možností. Jen po znat, kam až hranice možností sahají, a nesnažit se je překročit. Nejde to. Pomáhat žákům najít správnou ces tu k cíli, dát jim prostor k samostatné práci a neznásilňovat je svými rutinní mi představami vyučování, protože každý žák je svébytnou osobností. Odpouštět jejich nepravosti. Je v tom radost pro oba. Učitel nesmí být ka ratelem, ale dobrým přítelem. Pak je to krásná spolupráce, která přináší dobré výsledky. Je z ní mnoho radosti pro žáka i učitele. Když se po letech potkají, neodvracejí hlavu. Představte si, že toto vše dobré jsem našel v jedné škole na menším městě. Škole, kde paní ředitelka je na všech vystoupeních žáků. Školních i mimo školních. A že jich letos, kdy škola slaví 60 let své činnosti, bylo požeh naně. 40 školních koncertů, mimo školní nepočítaje. Ptal jsem se paní ředitelky, jak to stihne, když úřadování je stále víc a víc. Mé otázce se divila. Jen (trochu zjihlým hlasem a s vlhkem v očích) řekla: Vždyť všichni jsou moji... (469 žáků). ZUŠ má tradičně ceny v krajských i celostátních soutěžích. Mnoho jejich žáků se stalo profesionály. Je moc hez ké, když se potom na škole setkávají učitelka se svojí žačkou jako kole gyně. S vděčností bývalé žačky a vzá jemnou úctou ke své práci. Děním školy žijí nejen pedagogo vé, kteří se chovají ke všem, jako by to byli jejich žáci. Školou žijí i rodiče a prarodiče. Přál bych vám vidět a sly šet pořad Hraje celá rodina. (Tra dice trvá 36 let.) Na pódiu se třeba o citla celá rodina. Od babiček, rodičů a příbuzných až po samého žáka. Ne uvěřitelně šťastná byla malá žačka, když jí přiměřeným způsobem dopro vázela zpěv svého tatínka. Je hezké, když paní učitelka učí dítě své bývalé žačky a pak se všichni sejdou na pó diu. Takových potěšení jsem zažil víc. Další pořady jako Děti dětem, Čtyři ruce zmohou více atd. mají také ve škole tradici. Je nutno říci, že všichni pracovníci školy si opravdu váží prá ce druhých. Vedení školy si váží práce všech (odposlouchal jsem to při roz mluvách) a dokáže ocenit jednotlivé učitele podle jejich zásluh. Nic důležitého se ve městě neobe jde bez školy a bývalých nebo sou časných žáků ZUŠ Jindřicha Praveč ka v Lanškrouně. To je ta škola, o které píši. Její ředi telkou je Marta Obrová. Celková kon trola ministerstva a Pardubického kraje v roce 2006 nemohla pro školu vyznít líp. Jak se říká: Školu dělají učitelé a učitele dělá ředitelka. Společně se radili nad repertoáry žáků pro absolventské koncerty. Aby všich ni žáci končící některý cyklus mohli veřejně absolvovat a prošli slavnost ním závěrečným ceremoniálem. Každý z žáků má svoje hranice možností. Ve všech ale zanechává své hluboké stopy umění, které vnímají a svým způsobem vytvářejí. Málo z nich se stane profesionálem. Ale každý, kdo se snažil, má na této škole právo slavnostně ukončit své studium. Na sedmi koncertech hrálo 34 absolventů. Veřejně absolvovali i žáci výtvarné ho oboru na výstavě v městském muzeu a tanečníci na krásném náměstí u zám ku, při večerním osvětlení. Otázku, proč je na této škole pěkně, jste si již asi odpověděli sami. Bořivoj Janecký Přečetli jsme: Chornická kniha o staletí pod štíhlou kráskou Kniha Chornice aneb Staletí pod štíhlou kráskou vznikala přibližně jeden rok a její téma bylo součástí dlouholetého zájmu Oldřicha Koudelky o historii malohanáckého regionu, zejména Jevíčska. Zachycuje období od úsvitu dějin prakticky po současnost, a co je nutné zdůraznit, neklade si za cíl být histo rickou odbornou publikací, ale knihou určeno co nejširší veřejnosti, tedy kni hou populárně naučnou. K obci Chornice má velmi blízký vztah, má zde mnoho přátel, včetně starosty obce Jiřího Smékala: Byli to právě tito lidé, kteří mi při práci všemožně vycházeli vstříc. Autor čerpal nejen z archivních materiálů, ale také obecních i farních kronik, stejně jako vzpomínek pamětníků i součas níků, dokonce ojediněle včetně původních německých obyvatel. Nejvíce pak musím poděkovat grafičce Ditě Malířové, která knize vtiskla velmi zdařilou tvář a společnosti TG TISK s.r.o., Lanškroun pana Jiřího Slou penského, která knihu ve skvělé polygrafické úpravě vytiskla, nezapomíná Oldřich Koudelka na spolupracovníky. Publikace vyšla v nákladu 1300 kusů. (Svitavský deník, , tam)

13 LL 16 / 2008 KULTURA STRANA 13 OBCE LANŠKROUNSKA Album starých pohlednic z let ze sbírky Karla Uhlíře Vydalo Městské muzeum Lanškroun za finančního přispění Města Lanškroun a sponzorských darů firem: INA Lanškroun, s.r.o., a ALEMA Lanškroun,s.r.o. Výběr, uspořádání a text u pohlednic: Marie Borkovcová a Karel Uhlíř. Texty o obcích: Marie Macková. Grafická úprava: Břetislav Dadák. Překlad: Přemysl Janíček. Tisk a sazba: TG TISK s.r.o., Lanškroun V knize jsou obsaženy pohlednice z obcí: Lanškroun, Albrechtice, Anenská Stu dánka, Bystřec, Cotkytle, Čenkovice, Dolní Čermná, Horní Čermná, Damníkov, Dolní Dobrouč, Lanšperk, Horní Dobrouč, Helvíkov, Herbortice, Dolní Heřma nice, Horní Heřmanice, Jakubovice, Knapovec, Krasíkov, Lubník, Luková, Mezilesí, Orličky, Ostrov, Petrovice, Rudoltice, Rychnov na Moravě, Rýdrovice, Sázava, Skuhrov, Strážná, Tatenice, Trpík, Třebářov, Třebovice, Dolní Třešňovec, Horní Třešňovec, Valteřice, Verměřovice, Výprachtice, Žichlínek. Městské muzeum Lanškroun vás zve na zahájení výstav OBCE LANŠKROUNSKA NA STARÝCH POHLEDNICÍCH ZE SBÍRKY KARLA UHLÍŘE (v galerii muzea), 40 LET TURISTICKÉHO POCHODU LANŠKROUNSKÁ KOPA (ve vstupní hale muzea) a křest publikace Obce Lanškrounska na starých pohlednicích ze sbírky Karla Uhlíře. Vernisáž proběhne 6. září v 15 hodin, výstavy potrvají do Hudební program: Lanškrounský smíšený sbor Vystoupení Hřebečského folklorního souboru z Moravské Třebové Lidový řemeslnický trh s tvůrčími dílnami na zámeckém nádvoří (12 20 hod.) pořádá Divadlo, a.s., Hradec Králové ve spoluprácis KC Lanškroun Vstupné dobrovolné Z předmluvy ke knize: Městské muzeum Lanškroun se dlouhodobě zaměřuje na mapování a popu larizaci dějin nejenom města samotného, ale i okolí. Vydává dvoujazyčnou knihu Obce Lanškrounska na starých pohlednicích ze sbírky Karla Uhlíře. Náplní knihy je asi 440 pohlednic obcí Lanškrounska z období , dokumentujících vývoj 43 obcí a míst v širším regionu, než je Lanškrounsko, který nyní zasahuje do Pardubického i Olomouckého kraje (dříve okres Lanš kroun, Svitavy, Moravská Třebová a Žamberk). V minulosti byla většina obcí za členěna do části bývalého historického území označovaného jako Hřebečsko. Město Lanškroun hrálo v historii významnou úlohu ve vztahu k těmto obcím. Kniha představuje výběr pohlednic z unikátní sbírky lanškrounského sbě ratele Karla Uhlíře, která čítá kusů. Pohlednice se vydávaly původně z ba revných litografií a později převážilo použití fotografií. Zachycují jednotlivá sídla a lidové stavby. Přinášejí informace o zasazení do krajiny, o architektuře jednotlivých budov (kostelů, far, škol, rycht, nádraží, obecních domů, poštov ních úřadů, obchodů, firem, hostinců, škol), o drobných stavbách (stodolách, studních, zvoničkách). Zobrazují také pomníky, plastiky, mariánské sloupy, lidové slavnosti a události (poutě, svěcení zvonů, povodně, výlov rybníka). Vypovídají o bohatém spolkovém životě, zvyklostech, krojích, způsobu života i některých osobnostech. Publikace je doplněna historickým úvodem o vývo ji obcí, mapou a texty. Vznikla ke stejnojmenné rozsáhlé výstavě a je zároveň i jejím znamenitým katalogem. Vzhledem k historickému vývoji města Lanš kroun a regionu, který byl poznamenán dílčím narušením kontinuity kolektivní paměti a společenského povědomí v důsledku odsunu části obyvatel po roce 1945, jde o nesporně užitečný záměr přispívající k šetření této stále ještě za znamenatelné diskontinuity. Tato výpravná publikace se monotématicky věnuje pohlednicím zachycujícím vesnice a osady a zároveň je významným přínosem k poznání lidové kultury dané oblasti. Děkujeme sběrateli panu Karlu Uhlířovi za to, že nám svou dlouhodobě vznikající sbírku dal ke zveřejnění bez nároku na honorář a paní Doc. PhDr. Marii Mackové, Ph.D. za sepsání odborných textů o jednotlivých obcích, tak též nezištně. PaedDr. Marie Borkovcová, foto: Radek Lepka Řemeslnické trhy doprovodí vernisáž výstavy a křest knihy Děti si vyzkoušejí lidová řemesla na lidovém řemeslnickém trhu V sobotu 6. září přijedou na zámecké nádvoří do Lanškrouna lidoví řemesl níci z celé republiky. Výrobci zde od 12 hodin předvedou svůj um, nabídnou k prodeji originální výrobky a zapojí zvídavé děti do tvůrčí práce. Do Lanš krouna přijede celkem 20 vybraných řemeslníků, zejména: kovář, hrnčíř, řezbář, dráteník, pekař, perníkářka, tkadlena, šperkař, šlejfíř, košíkář, sklářka a další. Své dřevěné stánky si rozloží podél cesty hned za zámeckou bránu. Zatímco budou děti kroužit hrníčky nebo kovat, dospělí mohou u medaře o chutnávat medovinu. Trh se koná za každého počasí a potrvá do 20 hodin. Pořadatelé se snaží prodloužit dětem prázdniny a navést je na zdravější prožití volného času, než je televize.,,lidoví řemeslníci mají čistou duši. Jsou to vyrovnaní a příjemní lidé. Řemeslo dělají spíše z lásky a pro skromnou obživu. Do výrobků dávají lásku, mnohaleté zkušenosti a trpělivost. To je rozdíl ve srovnání s továrními výrobky ze supermarketů. vysvětluje pořadatel Tomáš Langr důvod, proč tyto trhy pořádá. Během sobotního odpoledne proběhne v galerii vernisáž výstavy starých pohlednic obcí Lanškrounska ze sbírky Karla Uhlíře, na níž vystoupí Lanš krounský smíšený sbor a folklórní soubor z Moravské Třebové. Ten zatančí tance původních německých obyvatel. Partnerem akce je Městské muzeum, Kulturní centrum Lanškroun a sdružení DIVADLO. Tomáš Langr, ředitel neziskové organizace DIVADLO KAREL UHLÍŘ (narozen 1962) Filokartii, sběratelství starých pohlednic, se věnuje již od mládí a patří k jeho největším koníčkům. Sbírá staré místopisné pohlednice města Lanš krouna (2500 kusů) a okolních obcí bývalého lanškrounského okresu (1800 kusů). Dále pohlednice žánrové např. cyklistiku, čerty, Mikuláše, koně, žertovné, blahopřejné a mnoho dalších, převážně z konce 19. a počátku 20. století. Mnohé z nich jste již měli možnost vidět na výstavách v Městském mu zeu v Lanškrouně Z babiččina alba žánrových pohlednic, Lanškroun a Vesnice Lanškrounska. Mnohé další byly součástí tématických vý stav, odborných publikací a kalen dářů. Staré pohlednice slouží k ba datelským účelům, představují cenný dokument své doby pro rekonstrukce památkových objektů a jiných obje vitelských aktivit.

14 STRANA 14 DĚTI LL 16 / 2008 Skautské letní tábory 2008 Během července letošního roku byly pod hla vičkou skautského střediska Zubr a Dikobraz Lanškroun uspořádány čtyři letní tábory: : 1. chlapecký oddíl (skauti) a 1. smeč ka vlčat (mladší chlapci) na Kopretinové louce u Tatenice, : 37. dívčí oddíl (světlušky a skautky) u Hoštejna, : 1. dívčí oddíl (světlušky a skautky) v Dolanech u Nových Hradů, 31. chlapecký oddíl a 33. smečka vlčat na Švýcarově louce u Bouzova. Pro úplnost ještě dodáváme, že někteří dospělí skauti a skautky v rámci oddílu Pětka podnikli plavbu po řece Ohři (Tršnice Loket Karlovy Vary Klášterec nad Ohří). V následujících příspěvcích si můžete přečíst podrobněji o některých táborech. Foto: Petr Macháček, Leoš Otáhal a archiv Africký tábor 37. dívčí oddíl Letos jsme měly tábor u Hoštejna: 24 dětí, 6 ran gers, 4 vedoucí a dva bodyguardi. Skautky vy razily na tábořiště pěšky z Lanškrouna už v pátek večer 11. července. První noc přespaly ve Strážné a druhou už na místě. Pro zbylou část ale tábor začí nal až v neděli. Byl to jeden z mála slunných a tep lých táborových dní. O den později se zatáhlo a sluníč ko se během tábora ukazovalo už jen poskrovnu ale o to větší jsme z něho měly potom vždycky radost. Hned první večer jsme se přemístily mezi africké kmeny záhadných Tuarégů, dostaly váček na krk s tajným tuaréžským jménem, šátek na zahalení hlavy a začaly si šít nové africké obleky. Vydaly jsme se po stopách dcer náčelníka, dospívající Hinani a její mladší sestry Alitash, a spolu s nimi prožívaly napí navý příběh, ve kterém náš kmen navštívili Arabo vé, vybuchla ropná plošina, došlo i k nočnímu úno su, potkala nás písečná bouře Ale nakonec vše skončilo šťastně. Celý tábor byl protkaný rukodělkami, písničkami a skvělou atmosférou. Večer jsme mívaly čajovnu, kde se četly různé příběhy, zpívalo se, povídaly jsme si o tom, co se nám líbí nebo nelíbí, a většinou se hodně nasmály. Skautky byly v polovině tábora na dvoudenní výpravě, při které prošly Litovelské Pomoraví, podívaly se do krásných Mladečských jeskyní, navštívily chlapecký tábor (31. a 33. chlapecký oddíl), hrad Bouzov, nechaly se vyfotit s králem a královnou a vykoupaly se v mohelnickém bazéně. Poslední den na táboře bylo konečně krásně, a tak se splnilo i poslední přání některých z nás: opálily jsme se a k dokonalosti už nescházelo vůbec nic. Náladu nám nezkazila ani bouřka a prudký přívalový déšť, který přišel večer, právě když jsme se chystaly zapálit závěrečný táborový oheň, takže společenský večer jsme s rodiči prožili namačkaní v jídelně se svíčkami, ale o to víc jsme k sobě měli blíž Oheň se nám nakonec, v deset hodin večer, taky podařilo zapálit. A bylo po všem Co dodat? Snad jen, že to byl podle mého názoru jeden z nejlepších táborů, který jsem kdy zažila, a první tábor, kdy jsem viděla malou světlušku, jak brečí, že ještě nechce jet domů. Bedřiška Tábor O Vocného faraona 1. chlapecký oddíl Hned první chvíle zchladily nadšení účastníků, neboť se ocitli ve starověkém Egyptě, kterému vládl obávaný faraon zvaný prostě Ó, mocný faraon. Pomocníky faraona byli otrokáři a zbylé osazenstvo byli otroci. Za pouhý jeden den měli postavit horní tábor, kam další den přijela vlčata. Taktéž měli zbudovat zázemí tábora (kopání odpadové jámy nebo natažení plachty nad jídelnou). Teprve po splnění úkolů se mohli vrhnout na postavení hangáru, ubytovny pro otroky. Další dny čekala otroky také perná práce a málo oddechu. Ale všichni bez výjimek pracovali, až se z nich kouřilo, protože zde byla jistota postupu na vojáka, který byl na stejné úrovni jako otrokář. Vojáci již mohli mít své věci ve stanu, nemuseli čekat na ostatní při jídle. Být otrokem totiž nebylo nic moc. Každý, kdo měl vyšší postavení, mohl s otrokem měnit jeho jídlo nebo místo za svoje. Ani otroci si ale nebyli rovni. Kdo měl více bodů, měl více práv. Rádcové družin se ukázali jako správ ní vedoucí. Své členy podrželi a žádné bezpráví se nekonalo, takže kluci si i tu dřinu užívali a v han gáru si vytvořili skvělou patru, která jim, doufáme, vydrží co nejdéle. Jako správní Egypťané jsme věřili v bohy. Každý večer byla přichystaná věštírna s magickým nápo jem, kde tábor vyslyšel předpovědi na příští den. Slova o přízni či nepřízni bohů, dobrém či špatném počasí zněla každý večer z úst mocného faraona. Jak dny plynuly, faraon začal slevovat ze své počá teční despotičnosti a v řadách otroků se začaly objevovat vtipné poznámky jako Ovocný far, tedy Ó, mocný faraone a podobně. Bylo třeba přitvrdit, a proto jednoho krásného rána, doprová zeny táborovou hláškou dneska je krásně, dneska by to šlo, družiny vyrazily na dvoudenní survival. To je náročný pochod na určité místo s využitím co nejmenšího počtu výdobytků moderní doby. Ale to byl poslední záchvěv starého režimu. Po survivalu se každý otrok stal vojákem. Změnily se i úseky táborové hry. Z původních, kde bylo zapo třebí hrubé síly, se staly souboje družin v taktice, uvažování a hlavně týmovém duchu. Ač nás to mrzelo, přiblížil se konec tábora a s ním i závěrečný úsek. Ve stylu Indiana Jonese družiny vstoupily do pyramidy, kde procházely různými zkouškami v obratnosti, trpělivosti, vynalézavosti. Vyhrála družina Bobrů vedená Silverem, neboť byla sehranější. Čas do závěrečného ohně jsme strávili vodní bitkou. Ovocný Tutifruti faraon se ale vytáhl a zavedl celý Egypt do srubu, kde rozdal závěrečné ceny, které i Jelenům spravily špatnou náladu z porážky. Tolik sladkostí na jedné kupě se totiž nevidí tak často. Nedočkavci snědli polovinu hned na místě a pak se z toho kutáleli, prozíravější si zásoby vezli s sebou domů na horší časy. Při závěrečném ohni byla jako obvykle přítomná spousta rodičů, hrály se trampské písně, ale i dva skvělé hity, které vznikly na táboře skautů ( Jehe a My jsme totiž drsně ARMY hoši ), a písnička, kterou složila vlčata. Rubik Dva roky prázdnin 31. a 33. oddíl Už se vám někdy přihodilo, že jste nešťastnou náhodou ztroskotali na opuštěném ostrově u prostřed Tichého oceánu a že jste si svou čtrnácti denní dovolenou nebo dvouměsíční prázdniny protáhli na téměř dva roky? Ne? Jedné skupině šťastlivců se to letos podařilo. Je půlka července, časté dešťové přeháňky mění zvolna půdu v bláto a skauti a vlčata z 31. a 33. od dílu se jako již tradičně v tomto termínu vydávají prožít společné chvíle na letní tábor. Letos však s jednou celkem zásadní změnou. Po dlouhých le tech společných táborů s námi tentokrát nejela děv čata z 37. oddílů a i maminky kuchařky musely zůstat doma. Ale i přes tuto krutou ránu jsme ne propadli beznaději a hleděli vstříc nejisté budouc nosti s pevným odhodláním. Jistě se mnozí z vás ptáte, kdo nám tedy vařil, pral a uklízel. Věřte nebo ne zvládli jsme to všechno sami. Domovem se nám na dlouhé dva týdny stala Švýcarova louka uprostřed čarovných lesů nedale ko hradu Bouzova. Jak už jste jistě někteří vytušili tentokrát byla táborová hra inspirována románem Dva roky prázdnin od Julese Verna. Z chlapců se stali neohrožení trosečníci, kteří se museli každý den rvát o přežití jak s nástrahami přírody, tak i se záludnostmi pirátů. Všechna nebezpečí nakonec šťastně přestáli a na konci tábora se jim dokonce podařilo opravit loď a vrátit se domů. Programová náplň se příliš nelišila od minulých let. Atmosféra se nesla ve znamení pohody a bratrství. Chvíle od počinku střídané namáhavou prací jak fyzickou, tak i duševní byly prokládány zajímavými a netra dičními hrami. Vše se odehrávalo uprostřed nádherné přírody. Samozřejmě jsme nemohli opo menout navštívit hrad Bouzov a Mladečské jesky ně. Zúčastnili jsme se také poutní mše svaté v koste le sv. Máří Magdalény v Bouzově. Na závěr bych ještě rád poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci našeho tábora, a také rodičům, kteří umožnili svým dětem strávit dva nezapomenutelné týdny jejich života. Tom

15 LL 16 / 2008 NA CESTÁCH STRANA 15 Letní návštěva v Castiglione in Teverina Itálie je častým letním cílem českých turistů, zejména ovšem její pobřeží. Jeden autobus z Lanškrouna však vyrazil začátkem srpna do italského vnitrozemí. Lanškroun loni znovu navázal styky s městem Castiglione in Teverina, a to díky dvojici konferencí, jež proběhly na podzim v Itálii a v březnu v Lanš krouně. Příležitostí k dalšímu vzájemnému poznávání se stal 25. ročník Festa del Vino. Skupina, v níž byli podle požadavku hostitelů převážně studenti, dorazila do Castiglione 5. srpna. S hostiteli na výletě Jak viděli italské prázdniny studenti? Názory kamarádů zaznamenala jedna z účastnic Jana Hajzlerová: Italům se podařilo představit nám svou kulturu se vším, co k ní patří. Svátek vína je její významnou součástí. Nabídli nám místní vína, která bychom v Čechách nikdy neochutnali. Nejvíc jsem si užila italského jídla, ochutnali jsme krevety i šneky. Líbí se mi, že si na celé akci organizátoři dali opravdu záležet, vše klaplo a my jsme si dny strávené v Italii užili. Suzana Jovaševičová 21, bývalá studentka Gymnázia Lanškroun Na cestě do Civity de Bagnoregio Bylo skvělé vidět se znovu s lidmi, se kterými jsme se setkali loni v listopadu v rámci meziná rodní konference. Na rozdíl od loňské akce, která byla těžce pracovní, byl tento výlet relaxační a uži li jsme si mnoho zábavy. Bohužel jsme opět narazili na jazykové bariéry, my italštinou nevládneme a Italové angličtinou jen omezeně. Ivona Klimošová 19, letošní maturantka Gymnázia Lanškroun Prohlídka města Castiglione, ač mnohem menší než Lanškroun, žije aktivním životem, obyvatelé jsou přátelštější než u nás, družnější. Trošku se mi nelíbilo, že se plán exkurzí upravoval během dne, vadila mi ital ská nedochvilnost, někdy narušila plán výletu. To ho lituji, protože jsme měli málo času na návštěvu měst, která stála za to. Lubomír Jelínek 20, letošní maturant Gymnázia Lanškroun Vedoucí lanškrounské skupiny byla členka ko mise pro cestovní ruch a zahraniční styky Linda Matlasová. Ta akci hodnotí takto: Mít partnerské město a udržovat kontakty v tak zajímavém a krásném kraji, jako je Lazio (pozn.: provincie, v níž se Castiglione in Teverina nachází), by bylo pro naše město přínosem. Myslím, že to je atraktivní destinace pro studenty a čím více vý měnných pobytů bude možné zrealizovat, tím lépe. Díky dotačním programům EU bylo možné vyslat již dvě návštěvy našich studentů do Itálie, jednou byli Italové u nás v Lanškrouně a další nejbližší (tentokrát polsko česko italsko litevské) setkání je naplánované na začátek září v polském Czosnówě. Castiglione na mě zapůsobilo po všech stránkách pozitivním dojmem, bohatý program, dobrá organi zace celého pobytu, příjemní a vstřícní lidé, ať to byli přímo představitelé města nebo organizátoři slavností vína. Přestože anglicky mluví jen velice jed noduše, snažili se nám ukázat a povědět co nejvíce. Škoda jen, že naši studenti neměli tentokrát moc příležitostí potkat se s italskými vrstevníky, jedním z důvodů byly letní prázdniny a dalším práce s pří pravami a organizací celé slavnosti, do které byli studenti zapojeni. Učitel angličtiny a náš průvodce Tony by velice přivítal písemnou komunikaci mezi našimi a italskými žáky a studenty, proto se po prázd ninách budeme snažit oslovit případné zájemce. Angličtina není ani pro jednu stranu mateřským jazykem, a proto si myslím, že žáci základních škol nebudou mít před sebou ostych. Upřímně bych chtěla poděkovat všem zúčastně ným studentům za jejich perfektní reprezentování Lanškrouna, vytvořili báječnou atmosféru nejen v naší skupině, ale i v očích Italů. A co říct na zá věr? Doufám, že spolupráce Lanškrouna s Castig lione již podruhé neutichne! Foto: Lada Sitová a Lubomír Jelínek (také na: Přivítání představiteli města Večer při oslavách Nadchla mě italská krajina, místní lidé, výborné víno, jehož významný vzorek jsem si přivezl domů. Italové byli příjemní, čekal jsem sice více mladých lidí, vlastně jsem nepotkali žádné studenty. Celkový dojem super, pro mě nejlepší dovolená. Martin Špinler 21, VUT Brno Městský bazén v Castiglione Oběd Úplně nejvíc jsem si užil italského jídla a vína. Od snídaně přes oběd až k večeři nám servírovali italskou kuchyni. Nejexotičtější pro nás byly mořské plody. Víno jsme pili snad ke všemu kromě sní daně. Škoda, že jsme nemohli zůstat na měsíc. Honza Hajzler 19, VŠ Ostrava Ve víru tance

16 STRANA 16 PŘEČTĚTE SI LL 16 / 2008 Nabídka zájmové činnosti Dům dětí a mládeže, Vančurova 46, Lanškroun tel.: , e mail: ddm web: lanskroun.cz ŠKOLÁCI: Angličtina pro děti od 1. do 9. tříd ZŠ rozdělení dle věku a pokročilosti. Zahajovací schůzka: v hod. v DDM. Cena: 700, Kč Ruština pro děti od 4. do 9. tříd ZŠ pro začá tečníky (základy gramatiky, hovorová řeč, reálie). Zahaj. schůzka: v hod. v DDM. Cena: 700, Kč Divadelní kroužek pro děti z 1. až 9. tříd ZŠ dramatizace textů, nácvik divadelního vystoupení na veřejnosti, příprava na různé recitační a divadelní soutěže, výroba jednoduchých rekvizit a dekorací. Zahaj. schůzka: v hod. v DDM. Cena: 400, Kč Damiánek pro děti z 1. a 2. tříd bez vyhraněného zájmu (hry v místnosti i venku, sport a turistika, výtvarné práce s různými materiály a další činnosti). Zahaj. schůzka: v hod. v DDM. Cena: 400, Kč Malí kuchtíci pro děti z 2. a 3. tříd ZŠ (rady, jak připravit chutnou a zdravou pochoutku, netradiční pohoštění pro kamarády, vaření s vtipem a fantazií). Zahaj. schůzka: v hod. v DDM. Cena: 400, Kč Kreativ klub pro děti z 3. 5.tříd ZŠ (výuka no vých kreativních technik dle zájmu, malba na hedvá bí, pletení z pedigu, drátkování, tkaní, patchwork, vazby věnců a květin, malba na sklo a další techniky). Zahaj. schůzka: v hod. v DDM. Cena: 500, Kč Paletka pro děti z 1. a 2.tříd ZŠ (získání nových výtvarných zkušeností prostřednictvím různých technik. Zahajovací schůzka: v hod. v DDM. Cena: 400, Kč Výtvarný kroužek pro děti z tříd ZŠ se zá jmem o výtvarnou činnost, různé výtvarné techniky. Zahaj. schůzka: v hod. v DDM. Cena: 400, Kč Sůl nad zlato pro děti z tříd (relaxační po byt v solné jeskyni doplněný o různé slovní hry, poslech pohádek atd.). Vhodné pro děti s chronic kým onemocněním dýchacích cest (astma, senná rýma, záněty hrtanu), kožním onemocněním atopický ekzém atd. Zahajovací schůzka: v v DDM. Cena: 800, Kč Volejbal pro dívky z tříd ZŠ pravidelný tré nink 2x v týdnu. Přihlásit se můžete ve dnech: 2., 4., 9. a v hod. na volejbalových kurtech (naproti tržnici). Cena: 600, Kč Volejbal pro chlapce z tříd ZŠ pravidelný tré nink 2x v týdnu. Přihlásit se můžete ve dnech: 3., 8., 10. a v hod. na volejbalo vých kurtech (naproti tržnici). Cena: 600, Kč Stolní tenis pro zájemce od 4. tříd ZŠ s hlubším zájmem o tento sport, trénink 1x týdně. Zahajovací schůzka: v hod. v tělocvičně Děl nického domu. Cena: 600, Kč Karate pro chlapce i dívky od 3. tříd ZŠ základy sebeobrany, karate; pravidelný trénink 2x v týdnu (pondělí, středa). Zahajovací schůzka: v hod. u ZŠ B.Smetany vchod do jídelny. Cena: 600, Kč Horolezecký kroužek pro chlapce a dívky z tříd ZŠ (začátečníci, pokročilí) výuka a osvojení lezeckých dovedností a lezecké techniky na cvičné stěně, účast na závodech. Zahajovací schůzka: v hod. v tělocvičně ZŠ A. Jiráska. Cena: 600, Kč Plavání pro chlapce i dívky z tříd ZŠ (zá kladní plavecké styly, hry a soutěže ve vodě). Pra videlné schůzky budou probíhat ve středu v bazénu ZŠ Dobrovského. Zahajovací schůzka: v hod. v DDM. Cena: 1200, Kč Šachy pro začátečníky žáky a žákyně z tříd (základy šachu, matové kombinace, zápis a čtení partie, účast na soutěžích). Zahajovací schůzka: v hodin v DDM. Cena: 300, Kč Šachy pro pokročilé žáky a žákyně z tříd (prohloubení získaných poznatků, jednoduché kom binace, účast na soutěžích). Zahajovací schůzka: v hodin v DDM. Cena: 300, Kč Outdoorový kroužek lehce adrenalinový krou žek vhodný pro chlapce a dívky od 10 let. Základy bezpečného pohybu a orientace v terénu a další zna losti a dovednosti spojené s jednotlivými outdooro vými aktivitami, pohyb ve volné přírodě. Kroužek bude organizován prostřednictvím jednodenních a později i vícedenních víkendových akcí. Zahaj. schůzka: v v DDM. Cena: 500, Kč Společenské tance pro děti od 6 do 10 let výuka standardních i latinskoamerických tanců, účast na tanečních soutěžích, pravidelný trénink 2x v týdnu. Zahaj. schůzka: v hod. v gymnas tickém sále sportovní haly na Střelnici. Cena: 800, Kč Mažoretky pro dívky 10 až 13 let se smyslem pro rytmus (nácvik základních kroků a sestav, to čivých pohybů s hůlkou, vystupování na veřejnosti pravidelný trénink 2x v týdnu). Zahajovací schůzka: v hod. v gymnastickém sále spor tovní haly na Střelnici. Cena: 600, Kč Orientální tance pro dívky z tříd (začá tečníky i mírně pokročilé). Základy orientálních tanců, relaxační a uvolňovací cvičení, jóga, nácvik na vystoupení. Zahajovací schůzka: v hod. v DDM. Cena: 500, Kč Taneční výuka moderních tanečních stylů, nej novější techniky, nácvik soutěžních formací, účast na tanečních soutěžích. Zahajovací schůzka: v hod. v DDM. Cena: 500, Kč Break Dance výuka akrobatického hip hopo vého tanečního stylu. Pro zájemce, kteří se nebojí fyzické náročnosti. Zahajovací schůzka: v hod. v DDM. Cena: 500, Kč Rybářský kroužek pro děti od 5. tříd ZŠ (rybář ské znalosti a dovednosti rybářský řád, rybolovná technika, praktický rybolov, příprava na rybářské závody). Zahajovací schůzka: v hod. v DDM. Cena: 300, Kč Plastikové modelářství pro zájemce od 3. tříd ZŠ (stavba, lepení, povrchová úprava plastikových modelů ze stavebnic, příprava na soutěžní pře hlídku). Zahajovací schůzka: v hod. v DDM. Cena: 400, Kč Kroužky určené pro žáky ZŠ Smetanova, probíhají v prostorách školy na ul. B. Smetany: Keramika pro děti z tříd ZŠ základy práce s hlínou, různé keramické techniky, práce na hrnčířském kruhu. Cena: 300, Kč Publicistický kroužek pro zájemce ze tříd ZŠ tvorba školního časopisu Béda kompletace, příprava do tisku, práce na počítači, psaní příspěv ků, tvorba kvízů, luštěnek, osmisměrek. Zahaj. schůzka: v hod. v ZŠ B. Smetany Netradiční sporty pro žáky ze tříd ZŠ pravidla a nácvik her lakros, ringo, létající talíře, florbal atd. Zahajovací schůzka: ve hod. u tělocvičny ZŠ B.Smetany. Cena: 300, Kč UPOZORNĚNÍ: Žáci, kteří si vyberou zájmové kroužky ze CVRČKA, odevzdají vyplněné při hlášky nejpozději do v kanceláři ZŠ B. Smetany. MLAĎÁCI: Poweryoga s Lenčou tento cvičební styl je zamě řený na posílení svalů celého těla, jejich protažení a udržení tělesné schránky ve svalové, ale i duševní harmonii. Poweryoga je vhodná jako prevence bo lesti zad. Zahajovací informační schůzky: 16., 23., v v tělocvičně ZŠ na náměstí A. Jiráska. Cena: permanentka 200, Kč / 10 hod., jednorázové vstupné 25, Kč / hod. Step aerobik s Jančou při step aerobiku se vystu pováním na step a sestupováním zpět na zem překo nává výškový rozdíl, tím dochází k podstatně jiné mu zatěžování svalstva dolní poloviny těla než u běžného aerobiku. Zahajovací informační schůzky: , , v v tělocvičně ZŠ na náměstí A. Jiráska. Cena: permanentka 200, Kč / 10 hod., jednorázové vstupné 25, Kč / hod. Kreativ klub výuka nových kreativních technik dle zájmu: malba na hedvábí, pletení košíků z pe digu, drátkování, tkaní, nepravý smalt, vazby věnců a květin, malba na sklo a další techniky. Zahajovací schůzka: v hod v DDM. Cena: 500, Kč Karate pro chlapce i dívky základy sebeobrany, karate, pravidelný trénink 2x v týdnu (pondělí, stře da). Zahajovací schůzka: v hod. u ZŠ B.Smetany vchod do jídelny. Cena: 600, Kč Orientální tance základy orientálních tanců, relaxační a uvolňovací cvičení, jóga, nácvik na vystoupení. Zahajovací schůzka: v hod. v DDM. Cena: 500, Kč Taneční výuka moderních tanečních stylů, nejnovější techniky, nácvik soutěžních formací, účast na tanečních soutěžích. Zahajovací schůzka: v hod. v DDM. Cena: 500, Kč Break Dance výuka akrobatického hip hipo vého tanečního stylu. Pro zájemce, kteří se nebojí fyzické náročnosti. Zahajovací schůzka: v hod. v DDM. Cena: 500, Kč DOSPĚLÁCI: Základy práce s PC pro úplné začátečníky (zá kladní principy ovládání osobního počítače, pro gram Windows, tvorba dokumentu v textovém edi toru Word, práce s internetem, elektronickou poštou a grafickým editorem). Lekce 1x v týdnu 2 hod., celkem 30 hod. Zahájení kurzu: v hod. v DDM. Cena kurzu: 1500, Kč Poweryoga s Lenčou shodné s nabídkou výše Step aerobik s Jančou shodné s nabídkou výše Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé a po kročilé, schůzky 1x týdně, celkem 60 hod. Zahájení kurzu: v hod. v DDM. Cena kurzu: 2000, Kč Kurz německého jazyka pro začátečníky a mírně pokročilé, 1x týdně, celkem 60 hod. Zahájení kurzu: v hod. v DDM. Cena kurzu: 2000, Kč Kreativ klub pro dospělé kurzy tradičních i ne tradičních řemesel: malba na hedvábí, pletení ko šíků z pedigu, drátkování, tkaní, vazby věnců a kvě tin, malba na sklo a další techniky pod vedením odborných lektorů. Termíny jednotlivých kurzů budou stanoveny na zahajovací schůzce, která se uskuteční v hod. v DDM. Poznámka: cena kurzů je stanovena na počet mini málně 10 uchazečů. Při vyšším počtu se platba nezohledňuje. Dům dětí a mládeže dále připravuje ve školním roce : Akce ve volných dnech a o prázdninách Volnočasové aktivity (deskové hry, stolní tenis, výtvarná činnost...) Sportovní, výtvarné, zábavné, naučné a jiné soutěže Výukové ekologické programy Výměny mládeže v rámci Evropské unie Soustředění zájmových kroužků Letní tábory a soustředění DDM se stal veřejným místem přístupu k internetu. INFORMACE: Člen kroužku, který chce pokračovat v činnosti z minulého školního roku, musí vyplnit přihlášku na nový školní rok. Zápisné se hradí při úvodní schůzce. Pravidelné schůzky kroužků probíhají od 1. října 2008 do 31. května V případě, že se zájemce přihlásí do kroužku později, výše zápisného se nesnižuje. Přihlášky odevzdejte nejpozději do v Domě dětí a mládeže,vančurova č. 46, Lanškroun.

17 LL 16 / 2008 SDĚLENÍ, INZERCE STRANA 17 Městská knihovna nám. A. Jiráska 142, tel.: , e mail: TS JUICY TS Juicy je dívčí taneční skupina. Dnes v ní tančí celkem 14 tanečnic z Lan škrouna a okolí. Moderní tanec má v Lanškrouně již celkem slušnou tradici. Před šesti lety založila Broňa Skalická TS Exc!te a o dva roky později se z této skupiny stala TS Juicy Coquettes pod vedením Jíti Veselé. Jak Broňa, tak Jíťa začaly studovat taneční konzervatoř a kvůli nedostatku času musely skupinu opustit. Dnes je již druhým rokem trenérkou a choreografkou skupiny, která zkrátila své jméno na JUICY, Marťa Svatoňová. Za dobu svého fungování se skupina úspěšně účastnila mnoha tanečních soutěží, například Hronovského Jablíčka, Jičínského Destiny s Jamu a soutěží v Heřmanově Městci či Zábřehu. Skupina funguje pod DDM Lanškroun a tréninky má dvakrát týdně. Každo ročně vystupuje na různých akcích jako firemních splněních, plesech, majá lesu nebo Lanškrounské kopě. Již několikrát také spolupracovala se známým skateshopem Bee Bob. Moderním tancem, v tomto případě street dance, hip hopem a mixem všech různých moderních stylů, se mohou zabývat všichni, kteří mají zájem, protože kromě tréninků Juicy se pod DDM mohou přihlásit na tréninky začátečníků, které vedla Šárka Marková a v příštím školním roce bude vést Míša Šindelářová. Na podzim 2008 plánuje skupina velký nábor členů a ukázku choreografií. Pokud se o TS Juicy chcete dozvědět víc, podívat se na videa a na fotografie, určitě navštivte webovou stránku: R. Koudelková za skupinu Juicy Lanškrounské mažoretky vyhlašují NÁBOR nových mažoretek pro skupinu juniorek: Vystupujeme na společenských i sportovních akcích, trénujeme 2x týdně (úterý + čtvrtek hodin). Pokud máte zájem vystupovat na krásných akcích po celé republice, přijďte mezi nás. Podmínkou je smysl pro rytmus, věk let a výška min. 140 cm. Přihlášky telefonicky na číslo p. Marešová Jaromíra Staňková ve spolupráci s Mateřským centrem Dětský svět Lanškroun si Vás dovoluje pozvat na cyklus setkání v Městské knihovně Lanškroun s názvem NEOBYČEJNÉ POVÍDÁNÍ O OBYČEJNÝCH VĚCECH Na co se můžete zeptat a co se můžete zajímavého dozvědět: 4. září 2008 v 17 hod. Setkání s logopedkou Mgr. PETROU HEJLOVOU O čem bude řeč: o mluvení a nemluvení, o poruchách řeči, jak dítěti či dospělému usnadnit potíže s mluvením 11. září 2008 v 17 hod. Setkání se zdravotní a rodinnou asistentkou EDITOU MASTNOU O čem bude řeč: o pomoci druhým, o hlídání dětí, o asistenci seniorům, o nabídce služeb poskytovaných asistentkou 18. září 2008 v 17 hod. Setkání se zakladatelkou terénního výměnného programu v regionu Ústí nad Orlicí JAROMÍROU STAŇKOVOU, DiS. O čem bude řeč: o drogách a užívání, o místní drogové scéně, o tom, zda užívání drog na své ratolesti poznám/nepoznám a co s tím můžu/nemůžu udělat. Slovem a kytarou setkání zpříjemňuje Jaromíra Staňková. Nadační fond SEBEPOZNÁNÍ zve na přednášku ŠKOLA MLÁDÍ A VITALITY aneb Stárnutí lze zpomalit Voda jako základ života a regenerace organismu. Trávící systém jako důležitý článek v detoxikaci a jeho regenerace. Řešení skrytých příčin potíží a jejich řešení. Elixíry mládí a vitality pro 3. tisíciletí. V pondělí od hodin v Městské knihovně Lanškroun Po přednášce se pro zájemce uskuteční preventivní vyšetření metodou oční diagnostiky. Každý diagnostikovaný obdrží malý dárek. PODĚKOVÁNÍ Děkuji manželům Jiřímu a Ursule Dvořákovým za materiální i duševní podporu, kterou poskytovali mé sestře Olze Mizerové v době jejího studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jsem přesvědčená, že tím mé sestře v době, která nebyla pro naši rodinu lehká, velmi pomohli k úspěšnému dokončení studia. Děkuji. Věra Bartoňová, Hoštejn a maminka Olga Mizerová

18 STRANA 18 LL 16 / 2008 NÁZORY, INZERCE Pojďme si povídat o článku Kam s kulturou Je noc, čas, kdy se mi nejlépe uspo řádávají myšlenky. Je úplný klid, jen tiše zní Rachmaninovův klavírní kon cert. Přemýšlím o článku Zuzany Ob rajterové uveřejněném v LL 1. srpna. Přemýšlím o kultuře a jejím vlivu na rozvoj a myšlení člověka. O jejím vli vu na rozvoj celé lidské společnosti. O tom, že již člověk, rodící se a vyvíje jící se v dávných dobách pravěku, ke svému vývoji hudbu potřeboval. I když zpočátku byla úzce spojena s dorozu míváním. Údery do stromu, holí do hole atp. Později rány do bubínků a bubnů. Je docela zajímavé, že některým li dem dodnes stačí takový neujasněný zvuk ke spokojenosti a dokáží tím vyjád řit celý svůj životní názor na sebe a svět kolem sebe. Všichni je známe z ulic. Jsou silní, ale jen ve smečkách, jako kdysi prvotní lidé. Když smečku roz drobíte, je po síle, statečnosti a k jed notlivcům přichází strach. Není to jen na ulicích. Byl jsem nucen z důvodu své profese navštívit některá hudební vystoupení těchto podobně smýšlejí cích mladých lidí. Zajímal jsem se o ně i z pohledu psychologa. Všimli jste si někdy, jak se při jejich reakcích na takovou hudbu mění výraz jejich tváře a chování? Vracejí se do myšlení člověka ovlá daného pudy a vášněmi. Člověka, kte rý v té chvíli zapomněl na všechno, co se za dlouhá údobí naučil, jak ho kultura celé ty dlouhé věky ztvárňova la. Někdy dokonce nezáleží na výši vzdělání, i když jsou to výjimky. Záleží vždycky na tom, jak byl vychováván, v jakém kulturním prostředí žil. Zda se sám, od dětství zabýval nějakou u měleckou činností a v jaké kvalitě. Jestli ji ke svému životu stále potřebu je. Kam až došel cestou na Olymp. Dávná pravda, mnohokrát připo mínaná, říká, že kdo kulturu sám k životu nepotřebuje, také jí nepomá há. Pomáhá pouze té kultuře a hod notě, na kterou dosáhl a které ještě rozumí. Vidí svým krátkozrakým po hledem potřebnější uplatnění peněz, než investice do vzdělávání a morál nímu zkvalitňování lidí. Úplně se zapomíná, jak velký vliv má na myšlení a rozvoj člověka kultu ra, která jej a jeho myšlení velmi zkva litňuje. O pěstování volních vlastností potřebných k plnohodnotnému živo tu si můžeme povídat někdy jindy. Některá i malá města si tento fakt ve lice uvědomují a mají koncertní i diva delní sály. A v nich plno posluchačů. Jenomže to musí vzít za svou věc někdo, kdo může rozhodovat. Kdo sám ke svému životu opravdovou kulturu potřebuje. Skutečnou kulturou nemys lím něco, co v průběhu času pro svou malou úroveň zanikne, protože se na tom už tolik nevydělá. Kolik jen růz ných barových a muzikálových zpě váků a zpěvaček, kdysi oslavovaných jako hvězdy, zmizelo z historie. Zbylo po nich málo písní psaných skuteč nými umělci a které měly trvalou hod notu. Je zajímavé, že když takové tr valky zpívají opravdoví umělci, a ne mediální hvězdy, najednou zjišťu jeme jejich skutečnou krásu. Určitě nepřežívají takové písně, které si vy stačí s několika sladkými opakova nými slovy a tóny. Ovšem, vždycky na takové pseudokultuře někdo vydělával poměrně dost peněz, nebo se alespoň přiživoval. Aby mi bylo rozuměno. Neodmítám dobrou zábavní hudbu k tanci a po slechu při společenské zábavě. Ve vhod nou chvíli je stejně potřebná jako kterýkoli jiný druh dobré hudby. Je zajímavé, že na plakátovacích i jiných plochách jsou velké upoutá vající reklamy na určitý druh kultury, která je vždycky až bombasticky pro pagována. Asi z komerčních důvodů. Její hodnota je tak malá, že za čas zcela zmizí. Na plakátovacích plo chách se naopak krčí malá pozvánka na kvalitní koncert nebo divadlo, po kud vůbec někdo zajistí jeho uskuteč nění. A protože o těchto koncertech a divadlech nejsou občané dostatečně a podrobně informováni, přijde jich málo a řekne se, že není zájem. Dnes již nejde obcházet domy a zvát poslu chače jako v době obrození. Někde se zrušily i Kluby přátel hudby a cesta zase pomalu směřuje směrem k pr votním projevům hudby nebo komer čně výhodné atrakci hvězd, proto že jde o naprosto nenáročnou kulturu, u které se nemusí přemýšlet, a posky tuje okamžitou zábavu a rozptýlení, které ovšem trvá jen tak dlouho, jakou hodnotu má vystoupení. Většina lidí se jde na mediální hvězdu podívat už i ze zvědavosti. Pak se řekne, že to je něco, co lidé chtějí. Připomíná to římské dát občanům chléb a hry. Protože tam imperátor a tehdejší oli garchie nepotřebovali přemýšlivé a kvalitní lidi. Mimochodem, pokles lá kultura, posléze spojená s orgiemi, byla jedním z důvodů, proč se impé rium rozsypalo. Chci věřit tomu, že se moje obecné povídání o kultuře jen velice málo do týká města Lanškrouna. Je pravda, že jsou v Lanškrouně pěvecké sbory, hudební soubory, divadelní kroužky atd., které až na výjimky pracují v uzavřeném prostoru města a mají velice málo příležitostí ke srovnávání s vyspělejšími, nebo dokonce profe sionálními umělci na jejich vystoupe ních přímo ve městě. Do sousedních měst je někdy daleko a jsou těžko do stupné vstupenky. Jak je v článku Zu zany Obrajterové uveřejněno, ZUŠ vy chovala mnoho občanů. Aby jejich u mění a celková kulturnost a kultivo vanost dále rostla, potřebují vidět a slyšet stálé vzory přímo v místě. Aby měli novou chuť dělat něco sa mi, lépe, na slušné úrovni. B. Janecký Koho zaměstnavatelé vlastně chtějí? Zaměstnavatelé si stěžují, že nejsou lidi, nejedna konference je věnována právě tomuto problému, zainteresovaní se snaží situaci řešit. Ale jací lidé vlastně zaměstnavatelům chybějí? Ve své práci jsem se přesvědčila, jak těžké je sehnat vhodné zaměstnání. Jako členka Rady Pardubického kraje zodpo vědná za zaměstnanost pomáhám těm, kteří se na mě s problémy při hledání zaměstnání obrátí. Třeba proto, že se cítí věkově diskriminováni, přestože to zaměstnavatelé odmítají přiznat. A tak jsem zjistila, že inzeráty jsou nabízena zejména méně placená místa. Že uchazečky jsou buď moc mladé a mají nebo budou mít děti, nebo zase moc staré, což se už zcela nesmyslně projevuje u žen po 45 roce věku a u mužů po padesátce. A že není zájem ani o české pracovníky do skladu, a dokonce ani o ty tak hledané svářeče. Na nabídku svářeče reagovala z celého kraje jediná firma, která však nabízela velice nízký plat. Podporuji technické obory i zodpovědný výběr budoucího zaměstnání, a proto se ptám, koho vlastně zaměstnavatelé chtějí? Jak dlouho bude trvat, než si naši zaměstnavatelé uvědomí, že lidé ve středním věku jsou zkušenými a loajálními pracovníky, kteří předají firmě své zkušenosti a práce si váží? Dnešními ohroženými skupinami na trhu práce jsou maminky s malými dětmi, lidé nad 50 let a lidé hendikepovaní. Ale to je obrovský potenciál, který naše firmy zatím nechtějí využít. Je to velká škoda, protože předáváním zku šeností a mezigenerační spoluprací by zaměstnavatelé mnoho získali. A tak o tom musíme mluvit a mluvit a mluvit... Protože téma, o kterém se nehovoří, vlastně neexistuje. Mgr. Bc. Jana Smetanová, členka Rady Pk pro rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání a zaměstnanost

19 LL 16 / 2008 NÁZORY STRANA 19 Daruje město školní budovy kraji? Při prozatím poslední reorganizaci našeho školství se zřizovatelem většiny středních a některých dalších škol staly kraje. Tyto školské instituce v mnoha případech sídlí v pronajatých budovách ve vlastnictví měst a obcí. V Lanškrou ně se tato situace týká budovy č.p. 113 na nám. J.M.Marků, v níž sídlí gymná zium, a dále budovy č.p.140 na nám. A. Jiráska, v níž je umístěna základní škola (dříve základní škola praktická, předtím zvláštní škola). V loňském roce požádal Pardubický kraj město, aby mu obě zmíněné budovy darovalo. Podívejme se blíže na zdůvodnění žádosti kraje. Podle stanoviska školských orgánů kraje nebudou poskytovány prostředky na investiční rozvoj pronajatých budov. To je jistě logické. Otázkou ovšem je, o jaké investice by se ve sku tečnosti mělo jednat. V červnu vyšel v Orlických novinách článek nazvaný Na opravy škol nejsou peníze. Z článku plyne, že kraj má malé příjmy a na opra vy školních budov nemá dostatek peněz. Článek byl přetištěn v LL č. 14 a 15/ 2008 a je tedy případnému zájemci snadno dostupný. Vzniká tak obava, že by školské budovy v historickém centru města mohly namísto rozvoje chátrat. Město se o své školské budovy naopak stará velmi dobře. Do budovy gymná zia např. v roce 2003 investovalo cca 4,5 mil. Kč. Při rozhodování samosprávných orgánů města o darování budov by dále měl hrát roli i následující argument kraje: při případné optimalizaci sítě středních škol v PK, v souvislosti s poklesem počtu studentů v PK, bude při hlíženo k tomu, zda budova školy je či není v majetku PK (citace z podkladů pro jednání Rady města Lanškroun ). Dovolíme si uvedené sdělení poněkud zjednodušit: Počet studentů v PK poklesl, pokud by kraj nějaké školy zavíral, přihlédne k tomu, jestli sídlí v jeho budovách. Podle našeho názoru by se školy měly zavírat (ale i otevírat) s přihlédnutím k naplněnosti resp. podle zájmu žáků a jejich rodičů o určitý typ vzdělání, dle potřeb regionu, výsledků pe dagogické práce školy či statistik úřadů práce o uplatnění absolventů v praxi. Pokud ale školské orgány kraje hodlají optimalizovat počet škol podle vlast nictví budov, je to jistě jejich věc. Považujeme ale za nutné zdůraznit, že se za 2 měsíce konají volby do za stupitelstva Pardubického kraje. Co když po volbách budou nově zvolené orgány kraje uplatňovat při financování škol či při jejich případném rušení úplně jiná kriteria, než jsou ta dnešní? Navíc neexistují žádné garance, že se privatizační záměry zastaví před dveřmi škol. Současné snahy o privatizaci krajských (!) a fakultních nemocnic jsou toho jistě důkazem. Vlastnictví školských budov městem tak za součas ného stavu považujeme za dobrou pojistkou, že město bude moci ovlivňovat vzdělávání své mladé generace i v budoucnu. Rada města předloží pravděpodobně dne 10. září 2008 zastupitelstvu ke schválení návrh na darování budovy č.p.140 na nám. A. Jiráska Pardubickému kraji. Podle zákona o obcích je obec povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Podle našeho odhadu má předmětná budova cenu cca 15 mil. Kč a jejím darováním kraji občané města nezískají nic. Zastupitelé za ČSSD budou z výše uvedených důvodů hlasovat proti této majetkové transakci. Jak to ovšem dopadlo celkově, zjistíte nahlédnutím do tabulky s údaji o hlasování zastupitelů. Výbor MO ČSSD Lanškroun Dopis z domova pro seniory Vážení přátelé, dnes mám pro vás příběh, který se stal mému spolužákovi. V každé vesnici se lidé znají, i se svými zvyky. Neříká se pane M., ale strýčku. Když se přiženil pan Hlavatý z Fryčovic, to již nebyl strýček, ale pan Hlavatý. Byl to havíř, nimrod a navíc veliký pytlák. Jak se setmělo, se svou pytláckou flintičkou běžel k lesu. Nemusel ani do lesa, stačilo vejít do brambor, kde vzlétlo plno koroptví a již broky létaly. Vždy něco zasáhl a šup s tím do ruksaku. A v lese? Marně straky křičely na poplach. Tady řádil i jeho synek Lojzek. Aby mu při pasení krav nebyla dlouhá chvíle, lezl po stromech a vybíral ptačí hnízda. Jednou se s tím pochlubil ve škole; při náboženství to spolužáci řekli panu faráři a tak dostal Lojzek dvojku z mravů. To otce tak rozčílilo, že s celou rodinou vystoupili z církve. Jednou se pan Hlavatý vypravil s nimrody na čekanou. Lojzek by rád šel taky, ale napřed musel napást krávy a vyvézt hnůj. Protože spěchal, ve chlévě všechno jen lítalo. A rychle za tatínkem. On přece nesměl chybět! Když při běhl na paseku, myslivci čekali na vhodnou chvíli. Lojzek si sedl proti otci. Ten držel svou flintu tak nešťastně, že když vstával, zavadil kohoutek o jeho kapsu a vyšla rána přímo do srdce toho chlapce. Lojzek stačil ještě vykřiknout: Tatín ku, tys mě střelil! Nimrodi zadrželi zbraň, aby nedošlo k dalšímu neštěstí. Stalo se to už dávno, ale vždy si na to vzpomenu, když přijdu na hřbitov a vidím malý pomníček s fotografií a nápisem Zde odpočívá Alois Hlavatý, žák VI.B, který tragicky zahynul, Je mi z toho smutno, vždyť i dnes děti tragicky umírají. My dospělí musíme předvídat a chránit děti před drogami, na přechodech, v bazénech, ale i před zlými lidmi. Neboť není většího neštěstí, než když se musejí rodiče dívat do hrobu svého dítěte. Proto buďte na sebe hodní. Zdraví Anežka Šimečková Stanovisko ředitelky Základní školy Lanškroun k převodu budovy školy na kraj Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 je školou pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Výuka těchto dětí se uskuteč ňuje ve 2 budovách, přičemž každá z těchto budov je v majetku jiného vlastníka. Vzhledem ke skutečnosti, že zřizovatelem školy je Pardubický kraj, shledávám logickou jeho žádost o převedení i druhé budovy školy do správy Pardubického kraje. Jako ředitelka školy s 10 letou praxí v této funkci mohu pozitivně hod notit spolupráci s Pardubickým krajem. Zároveň chci poděkovat Radě Města Lanškroun za vstřícné stanovisko odsouhlasení návrhu Pardubického kraje a doporučit tuto žádost ke schválení po projednání Zastupitelstvem Města Lanškroun. Děkuji všem zúčastněným za vstřícnost. Mgr. Hana Minářová, ředitelka školy Stanovisko ředitelky gymnázia k převodu budovy Vlastnictví školy zřizovatelem je z hlediska řídící práce logické, ale věc má druhou stránku krajský úřad je daleko a jeho činovníci nejsou tolik zasvěceni a vtaženi do místních problémů. Vlastnictví školy městem je prostředkem blízkého vztahu obou institucí, operativního řešení problémů a jednou ze známek perspektiv školy. RNDr. Věra Šverclová, ředitelka školy Přečetli jsme: Studentů je méně. A ubývá i škol Počet středních škol a učilišť v Pardubickém kraji se za poslední čtyři roky snížil z 81 na 79. Krajský úřad schválil na podzim 2005 takzvanou optimalizaci školské sítě, podle níž se některé vzdělávací ústavy měly sloučit a další zredu kovat. Důvodem byl klesající počet studentů a podpora více perspektivních oborů. Některé záměry se podařilo městům zvrátit, jinde se radnice musely se změnami smířit. Během posledních čtyř let ubylo také dětí v základních školách, jejich rušení bylo však jen výjimečné. Naopak rychlým tempem se zvyšoval počet studentů a fakult Univerzity Pardubice, jediné vysoké školy v regionu. Do jednoho subjektu se sloučily Střední odborné učiliště se Střední průmys lovou školou strojnickou v Chrudimi a Středním odborným učilištěm v Hlin sku. Kraj si od změny sliboval efektivnější fungování škol, hlinecké učiliště však posléze zcela zaniklo. Pokoušeli jsme se v Hlinsku udržet alespoň praktickou výuku, ale nepodařilo se to. Škola je zcela uzavřená, řekla krajská radní pro školství Marie Málková. Areál s třípatrovou budovou získala hlinecká radnice a město jej chce přestavět na víceúčelové kulturní zařízení. Úsporný postup kraje se dotkl i gymnázia v Králíkách na Orlickoústecku. Muselo zeštíhlit z osmiletého na čtyřleté, a aby zcela nezaniklo, dohodla se králická radnice s krajem na převzetí jeho zřizovatelství. Škola se přestěhuje do budov jedné ze dvou základních škol ve městě, od července 2009 budou všechny tři fungovat pod jednou hlavičkou. Některé další střední školy si mezi sebou rozdělily obory, aby se vzájemně doplňovaly a nekonkurovaly si. Takto postupovaly střední zdravotnické školy v Pardubicích a Chrudimi, učiliště v Moravské Třebové, Svitavách, Přelouči, Pardubicích a Holicích. (MF DNES Pardubický kraj, , ČTK) Těšíte se, až dětem začne škola? O prázdninách někteří rodiče strávili více času se svými dětmi. A nejedni z nich už se modlili, aby začala škola a o děti bylo postaráno. Prázdniny jsou dobou, kdy dochází k mnoha dětským úrazům, protože ro diče k péči o děti nepřistupují dost zodpovědně. Nemají přehled kde a s kým jejich děti jsou, co kde dělají. Chtějí mít od nich hlavně klid. Přestože mají na starost 1 nebo 2 děti, nemají dostatek trpělivosti, aby se dětem věnovali. S 1. zářím, kdy děti nastoupí do školy, ale rychle zapomenou. Od učitelů vyžadují trpělivost, pochopení, lásku k dětem a samozřejmě vysokou profesio nální úroveň. Dovedu si takovou paní učitelku nebo pana učitele představit vždyť si své povolání vybrali, protože mají rádi děti. Ovšem pouze v případě, že před nimi bude třída vzorně vychovaných dětí, které baží po učení, které jsou šikovné, samostatné, slušné. Ale taková třída dnes neexistuje. V každém ko lektivu jsou děti problémové, neukázněné, agresivní, nevychované Bohu žel právě ty mají ve svých rodičích největší zastání. A ohrožují děti slušné a hodné, které se chtějí učit. Učitelské povolání je nemírně náročné a po škole se chce stále víc má vzdělávat, vychovávat, vytvářet dětem správné stravovací návyky od pití mléka až po jedení ovoce a zeleniny Jaká je ale role rodičů? Pouze zplodí děti, které má pro život připravit někdo jiný? Kde je jejich zodpovědnost za výchovu dětí? Velice se mi líbilo opatření, které využívají v USA. Pokud je žák základní školy nezvladatelný, narušuje svým chováním práci ve škole, dostane na určitý čas zákaz vstupu do školy. Rodiče se o něho musejí postarat, musejí s ním navštěvovat odborná pracoviště, která se zabývají dětmi a mládeží. Věřím, že by se rodiče nad výchovou svých dětí více zamysleli, kdyby místo chození do zaměstnání běhali se svým potomkem po poradnách a so ciálních kurátorech. Bohužel u nás je tato praxe nedohlednu. Milí rodiče, máte ze svých dětí opravdu radost a přáli jste si, aby dovolená nikdy neskončila a abyste s nimi mohli být co nejvíce? Nebo jste už počítali dny, kdy se o děti postará škola, protože vy na ně nervy nemáte? A chtěli byste takových mít každý den na starosti 30? Mgr. Bc. Jana Smetanová

20 STRANA 20 SDĚLENÍ, SPORT LL 16 / 2008 Společenská kronika NAROZENÍ: Hynek Stejskal, Dvorská Jakub Mačát, Husova Elizabeth Thunová, Dvorská Natálie Hajzlerová, Luková Pavel Gregor, Albrechtice Vojtěch Zajíček, Sázava Kateřina Toncrová, Zborovská Denisa Vávrová, Výprachtice Nela Hanzlíčková, Poděbradova Vilém Šternástek, Lidická Adéla Tomišková, Kralická 421 SŇATKY: Martin Jandejsek a Květoslava Machová, Koburk 48 a Králíky Petr Korejtko a Hana Chládková, Wolkerova 109 a Sázava Jiří Mareš a Lenka Volfová, Lanškroun a Zbraslavice Jiří Sodomka a Šárka Brahová, Rudoltice Josef Vintr a Olga Kubitová, Damníkov René Černušek a Simona Purkertová, M. Majerové Radek Jobák a Michaela Prokopová, Luková 102 a Luková Petr Mareš a Petra Macová, Seifertova 538 a Zborovská Miroslav Smelý a Kateřina Šedajová, Písečná a Helvíkovice Pavel Fulík a Michaela Burešová, Vysoké Mýto a Sázava Martin Jirásek a Petra Macháčková, Dolní Čermná Josef Mikuláš a Magdalena Macejáková, Králíky a Červená Voda Martin Novák a Šárka Hajzlerová, Vrchlického 263 a Luková Miroslav Obešla a Šárka Malá, Zborovská Václav Jack Smejkal a Barbora Pscherová, Vančurova 462 a Srnojedy Jiří Šefl a Eva Nýdecká, Výprachtice 201 a Lanškroun Filip Ambrož a Iveta Kovářová, Kežmarská 548 a D. Třešňovec Michael Dajč a Iveta Skalická, Lázeňská a Škroupova Jaromír Hejcman a Lucie Kovářová, Sázava Oldřich Kněžour a Jarmila Kutnarová, Ostrov 215 a Ostrov Martin Krsek a Eva Novotná, Kozinova 74 a Sázava Milan Roller a Hana Hubinová, Dobrovského 69 a Zborovská 743 VZPOMÍNÁME: Anna Ježková, Marie Majerové 706, 85 let Alois Nožička, Bohuslava Martinů 980, 80 let Růžena Kobzová, Seifertova 465, 84 let Václav Novák, Třešňovecká 275, 75 let Marie Kuběnková, T. G. Masaryka 295, 84 let Marie Jiroušková, B. Martinů 980, 79 let Blažena Vodstrčilová, Dobrovského 52, 73 let Ondřej Kresan, Dolní Třešňovec 22, 72 let Vzpomínka na Pavlu Patočkovou Pecháčkovou Bohužel navždy nás opustila Pavla Patočková, kterou si možná mnozí ko ňáci připomenou spíše pod dívčím jménem Pecháčková. V úterý 19. srpna 2008 podlehla dlouhé a těžké nemoci ve věku 42 let. U koní trávila svůj volný čas od dětských let, největších úspěchu dosáhla osmdesátých a devadesátých letech. Celou svou závodní kariérou reprezen tovala jezdecký klub Lanškroun, kde rovněž vystudovala SZeŠ a později se zde stala učitelkou jezdecví. Závodila hlavně ve skokových soutěžích, ale zpočátku i v soutěžích Zlaté podkovy např. v roce 1983 obsadila a v Bronzové podkově s Narcisem 4. místo a s Eliotem místo 5. Mnohokrát se s různými koňmi (Unesco, Eliot, Kayo) zúčastnila mistrovství republiky, z kterých pra videlně odjížděla s medailí, velmi čas to zlatou. V pozdějších letech jsme ji na kolbištích vídali s mnoha koňmi Niagára, Mája, El Sid, Jordán, Renno, Yourina a další. Pavla byla výbornou jezdkyní s ci tem pro koně, ale hlavně vzácný člo věk s úžasným humorem. Ztrácíme v ní kamarádku, výbornou trenérku, která se přes nemoc do poslední chví le věnovala oddílovým dětem. Všem nám bude moc chybět, ale nejvíce ztrácí její rodina a hlavně děti Kuba a Kristýna. My na ni nikdy nezapomeneme a vě řím, že všichni, kdo jste ji znali také. Za členy SJK Lanškroun Hana Stehlíková Chladnokrevná sezóna Uběhl rok a opět jsou zde závody chladnokrevných koní Chlaďas 2008, které společně pořádájí SZeŠ Lanškroun, SJK Lanškroun a SŠ Lanškroun. Mezitím se náš slezský norik Streihun zúčastnil několika zajímavých akcí, v této sezóně hlavně s Ing. Hélem. Na konci srpna 2007 Ing. Hél se Streihunem udivovali svou sehraností, přesností a rychlostí obecenstvo military soutěží finále Zlaté podkovy v Humpolci na historicky první ukázkové soutěži chlad nokrevných koní, kterou s přehledem vyhráli. Největším úspěchem sezóny 2007 byla kvalifikace této dvojice na celostátní finále ovladatelnosti v kládě, které se konalo na začátku září v Pardubicích při výstavě Koně v akci. Tato soutěž byla dvoukolová. I zde předvedli velmi dobrý výkon a 2. místo v prvním kole slibovalo celkové velmi dobré umístění. Sporná chyba v druhém kole, která nebyla rozhodčími původně zachycena (po projetí cílem zněl verdikt čistá jízda ), znamenala dodatečné vyloučení a propad v celkovém umístění. Streihun je velmi šikovný i pod sedlem, v dosti hu chladnokrevných koní obsadil se svým jezdcem 2. místo 24. září 2007 se konal tradiční Formanský den v Borové u Poličky. Tam předvedli bezkonkurenčně nejrychlejší a zároveň bezchybnou jízdu, ale časová penalizace za vedení koně na dvou opratích je odsunula na 4. místo. V závě rečném dostihu chladnokrevných dojeli druzí. Ve Lhotách u Potštejna 29. září 2007, kde závodili zároveň vždy dva kočí se svými koňmi na dvou iden tických tratích a výsledné pořadí dle dosažených časů, obsadili rovněž 4. mís to. Tato opět bezchybná jízda byla poznamenána smůlou, když se Ing. Hélovi sesmekl řetěz z klády a náprava znamenala citelnou časovou ztrátu. Chlaďas 2008 Ve čtvrtém ročníku lanškrounských chladnokrevných soutěží se konala již dvě kvalifikační kola pro celostátní finále 24. května a 5. července. Květnové sobotní ráno přivítalo slibným počasím všechny zúčastněné kočí i jejich koně a později i spoustu diváků na kolbišti u seníku. Přihlásilo se cel kem 10 kočí se 15 koňmi, i když se některé starty z různých důvodů neusku tečnily, bylo se celý den na co dívat. Závodit přijeli dokonce i kočí z Moravy. První soutěž ovladatelnost koní v kládě, které se zúčastnilo celkem 11 dvo jic, byla vypsána společně pro muže i ženy a byla již tradičně velmi zajímavá. V kurzu byly zařazeny na ploše běžné překážky jako osmička a vlnovka a me zi stromy u nových stájí začelení, rampování a přepřažení. Koňmi nepříliš oblíbený lanškrounský vodní příkop byl po deštích naplněn vodou až po o kraj, takže voda koním sahala téměř po břicho a kláda za nimi plavala. Součástí kurzu byla samozřejmě i oblíbená dřevěná kráva Libuna a divácky atraktivní podtahování klády pod volně napříč položenou jinou kládou, kterou mnoho koní překonává skokem. Domácí Ing. Jaroslav Hél s norickým valachem Streihunem startovali jako první a předvedli velice pěkný výkon bez chyb, který nebyl nikým ze soupeřů do konce soutěže překonán. Z domácích startoval ještě Tomáš Tahal s Karin a studentka Martina Vargová se Streihunem. Protože naše škola připravuje především mladé lidi a podle pravidel do do sažení plnoletosti v oficiálních soutěžích startovat nemohou, připravili jsme pro ně i starší kočí bez zkušeností speciální soutěž nazvanou Dvojboj pony. Soutěžili s malým koněm v ovladatelnosti v kládě (samozřejmě s patřičně menší kládou) a ve formanské jízdě. Na start nastoupili celkem tři startující začátečníci studenti naší školy druhák Vítek Matějka a třeťačka Martina Vargová a učitel naší školy Ing. Rudolf Rabas. Vítězem se stal sice nejmladší, ale nejzkušenější (jeho otec pracuje s koňmi v lese i soutěží) Vítek Matějka naprosto suverénní jízdou, ale potlesk si zasloužili i oba začátečníci. Odpoledne po slavnostním nástupu pokračoval program soutěžní forman skou jízdou, v níž byly využity některé překážky z ovladatelnosti v kládě, takže koně čekal i průjezd kolem Libuny. Letošní lanškrounská voda byla tak

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 434/2015 Rada města Lanškroun schválila: a) výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci čj. MULA 25867/2015 a seznam obeslaných uchazečů

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 30/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 2791/2015 ze dne 26.01.2015) o připojení

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 377/2015Rada města Lanškroun se seznámila se stavem kotelny v Kině Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: 00854140, a uložila odboru investic

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 15289/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 7. května 2015 Zápis

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 20806/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 22. června 2015 Zápis

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 508/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost spolku Dlouhá cesta, Jungmannova 1013, Čelákovice, IČO: 26986183 (čj. MULA 32016/2014 ze dne

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 10459/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 3. dubna 2014 Zápis

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 278/2015 Rada města Lanškroun schválila návrh Smlouvy (čj. MULA 18581/2015) se společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : sál restaurace C Dolní

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 List.č.1 Část p.p.č. 50/2 o výměře 790 m 2 v k.ú. Květnová prodej pozemků ve vlastnictví Města Ostrov bude probíhat na základě výběrového řízení pozemky

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Program: 1. Majetkové záležitosti Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová

Program: 1. Majetkové záležitosti Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 89. jednání Rady města

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více