VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK"

Transkript

1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK: Vyučovací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Výuka jazyků má stěžejní význam ve výchovně vzdělávacím procesu, velkou důležitost hraje především úroveň jazykové kultury, na kterou je kladen největší důraz i ve výuce Anglického jazyka. Cílem je tedy jak připravit žáky na praktické užití anglické řeči v rámci integrované Evropy i světa, tak i seznámit je s interní složkou jazyka, tedy pokusit se pochopit i specifika anglicky mluvících zemí a jejích obyvatel. Stěžejní prací v jednotlivých lekcích je poslech, četba a především interpretace reálných textů (jak písemných, tak mluvených). OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK: Obsahové požadavky na vzdělávání v anglickém jazyce vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který konkretizuje různé stupně ovládání jazyka. Vzdělávání v anglickém jazyce by mělo směřovat k dosažení úrovně A2, při které žák rozumí větám a výrazům z oblastí, které se jej bezprostředně týkají. Dovede se tak bez obtíží vyjádřit o své rodině, nakupování, místopisu či zaměstnání. Mezi hlavní priority výuky patří také rozvíjení pozitivního vztahu k anglickému jazyku v rámci interkulturní komunikace, jeho chápání jako svébytného historického jevu se svými specifiky a především získávání sebedůvěry při samostatném vystupování na veřejnosti. Výuka anglického jazyka probíhá buď v kmenových či specializovaných učebnách (např. v jazykové učebně vybavené interaktivní tabulí nebo PC učebně). Vyučuje se v prvním až devátém ročníku s hodinovými dotacemi pro jednotlivé ročníky dle učebního plánu, tedy na prvním stupni v 1.a 2. roč. po jedné vyuč. hodině (viz. aktualizace 2010) ve 3. až 5. ročníku po třech vyučovacích hodinách a na druhém stupni v 6. až 9. ročníku také po třech hodinách. 111

2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK: KOMPETENCE K UČENÍ - vedeme žáky k efektivnímu učení různými formami - podporujeme snahu se sebevzdělávat a snahu k dalšímu studiu - pomáháme žákům vyhledávat nové informace a orientovat se v dalších učebních materiálech - vytváříme širší pohled žáka na svět a jeho kulturu - vedeme žáky k poznání smyslu učit se a vytvářet si na něj pozitivní názor KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - učíme žáky orientovat se v různých problémových situacích - vytváříme modelové krizové situace a vedeme žáky k jejich rozboru a hledání řešení - podporujeme sledování vlastního pokroku - učíme žáky obhájit své rozhodnutí a uvědomit si svou zodpovědnost KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - klademe důraz na formulování a vyjadřování myšlenek i v jiném než mateřském jazyce - vedeme žáky k vyjádření se kultivovaně i v písemném projevu - učíme je vhodně reagovat na názor a postoj druhých osob - vedeme žáky k porozumění různým textům, používání německých časopisů a novin, používání slovníků a internetu jako zdroji informací - podporujeme komunikaci v cizím jazyku formou dopisování si s německy mluvícími žáky jiných zemí 112

3 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - podporujeme práci v menších skupinách - učíme žáky k úctě při jednání s druhými - podporujeme rozvoj mezilidských vztahů - podporujeme u žáka potřebu sebedůvěry danou tím, co už v jiném jazyce umí KOMPETENCE OBČANSKÉ - učíme žáka respektovat názor a přesvědčení druhých - podporujeme zodpovědné rozhodnutí v dané situaci - učíme žáka chránit a poznávat tradice a kultury naší vlasti, ale i jiných zemí - ovlivňujeme žáka k úctě k občanům jiných zemí a braní tohoto občana jako rovnocenného partnera - rozvíjíme v žácích humánního chování k různým národnostním menšinám - vedeme žáky k odstranění rasových předsudků a různých forem rasové diskriminace KOMPETENCE PRACOVNÍ - podporujeme účinné používání učebních materiálů a vybavení - učíme žáka používat své znalosti v přípravě na budoucí povolání - učíme žáka chápat cizí jazyk jako dorozumívací prostředek, chápat jeho podstatu a dále ho rozvíjet - učíme žáka pochopit význam mezinárodního dorozumění 113

4 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VZDĚLÁVACÍHO OBORU CIZÍ JAZYK: 1. stupeň Očekávané výstupy 1. období Řečové dovednosti 7.1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně 7.2 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal 7.3 rozumí obsahu krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu 7.4 rozumí obsahu krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu 7.5 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení 7.6 píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy Očekávané výstupy 2. Období Poslech s porozuměním žák 7.7 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 7.8 rozumí slovům a jednoduchým větám pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 7.9 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu Mluvení žák 7.10 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 7.11 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 7.12 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá Čtení s porozuměním žák 7.13 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům 7.14 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 114

5 Produktivní řečové dovednosti 7.15 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Psaní žák 7.16 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života 2. stupeň Očekávané výstupy Poslech s porozuměním žák 8.1 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 8.2 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat Mluvení žák 8.3 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 8.4 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech 8.5 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života Čtení s porozuměním žák 8.6 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech 8.7 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace Psaní žák 8.8 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 8.9 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 8.10 reaguje na jednoduché písemné sdělení 115

6 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace 1. Bc. Lucie Gerlach, DiS. 7.1 chápe jednoduché pokyny a dotazy učitele, které jsou pronášeny pomalu s pečlivou výslovností, a odpovídá na ně verbálně i neverbálně 7.2 reprodukuje a aplikuje slova a slovní spojení, na které v průběhu výuky narazil 7.1 chápe jednoduché pokyny a dotazy učitele, které jsou pronášeny pomalu s pečlivou výslovností, a odpovídá na ně verbálně i neverbálně Učivo 1. ročník Průřezová témata Mezipředmětové O1 poznávání lidí kolem sebe, já jsem/ on je, Co to je? Welcome - Hallo, goodbye, good morning - What is your name? - I m,... - Who/what is this? - Here is a... - basic phrases Merry Christmas / Easter - Vocabulary - song: We wish you Merry Christmas and happy new year. - big, small, little - I like - I would like - I have - basic colours (blue, yellow, white, red, black, green) Pen and Pencils - Vocabulary - There is a... - What is this? It is... - numbers How many? - What is in? - Thank you. Český jazykrozlišení tykání a vykání, slušné je vždy pozdravit osobní zájmena vánoční svátky, tradice, zvyky Výtvarná výchova používají pastelky při kreslení obrázků 116

7 7.4 chápe obsah krátkého mluveného textu, který je sdělován pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud je mu k dispozici vizuální opora Učivo 1. ročník Průřezová témata Mezipředmětové Our food - Do you like.? Yes, I do. / No, I don t. 7.1 chápe jednoduché pokyny a dotazy učitele, které jsou pronášeny pomalu s pečlivou výslovností, a odpovídá na ně verbálně i neverbálně 7.4 chápe obsah krátkého mluveného textu, který je sdělován pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud je mu k dispozici vizuální opora 7.1 chápe jednoduché pokyny a dotazy učitele, které jsou pronášeny pomalu s pečlivou výslovností, a odpovídá na ně verbálně i neverbálně Come and play - Vocabulary (our body, toys) - Basic instruction for children, what they have to do / can do. In the countryside Happy Birthday - Vocabulary - my family - I have got... - Is it? - How old are you? I m (seven). I m not (six). Animal friends - Vocabulary - There s a - Do you like (dogs)? - Where s? on / in - Up /down. Matematika počítání Prvouka zvířata 117

8 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace 2. Bc. Lucie Gerlach, DiS. 7.6 zaznamenává slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy Učivo 2. ročník Průřezová témata Mezipředmětové zásady slušného chování, pozdrav, poděkování Revision of 1 st class: introduce, colours, numbers, animals,... Alphabet, Numbers (0-20) What, which, how,... Family - new vocabulary - members of my family are - prepositions O1 rozvoj schopností poznávání - slovní zásoba - já a mé okolí Český jazyk - abeceda Matematika čísla 7.2 reprodukuje a aplikuje slova a slovní spojení, na které v průběhu výuky narazil 7.1 chápe jednoduché pokyny a dotazy učitele, které jsou pronášeny pomalu s pečlivou výslovností, a odpovídá na ně verbálně i neverbálně Animals - new vocabulary - on the farm / in the garden / in the wood - present continuous (What are they doing?...) My day /diary - new vocabulary - morning,, at o clock - days of week At school - new vocabulary - There is a... Prvouka - zvířata Prvouka roční období, dny v týdnu 118

9 7.1 chápe jednoduché pokyny a dotazy učitele, které jsou pronášeny pomalu s pečlivou výslovností, a odpovídá na ně verbálně i neverbálně Učivo 2. ročník Průřezová témata Mezipředmětové - What is this? It is... - numbers (1-20) - How many? - What is in? - Thank you. - prepositions, colours, numbers Shopping and food - new vocabulary - food and drink - I like Can I have? Yes, please. Thank you. How much is it? číslo jednotné a množné Výtvarná výchova - barvy 7.1 chápe jednoduché pokyny a dotazy učitele, které jsou pronášeny pomalu s pečlivou výslovností, a odpovídá na ně verbálně i neverbálně 7.5 spojuje mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení Our bodies - new vocabulary - new verbs - modal verb - can Playtime - new vocabulary - happy birthday - members of my family - Present simple I like Dressing up - new vocabulary - weather/clothes - Where do you go? Merry Christmas / Easter - Vocabulary Prvouka části lidského těla Výtvarná výchova kreslení pastelkami vlastního domu / bytu / rodiny 119

10 7.6 zaznamenává slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy 7.3 chápe obsah krátkému psanému textu, pokud má k dispozici vizuální oporu Učivo 2. ročník Průřezová témata Mezipředmětové - song: We wish you Merry Christmas and happy new year. vánoční a - big, small, little velikonoční svátky, - I like - I would like - I have tradice, zvyky - basic colours (blue, yellow, white, red, black, green) 120

11 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace 3. Bc. Lucie Gerlach, DiS připojí se do jednoduchých rozhovorů 7.7 chápe jednoduché pokyny a otázky učitele, které jsou pronášeny pomalu s pečlivou výslovností Učivo Průřezová témata Mezipředmětové P8O komunikace v různých situacíchpozdrav Introduction - greetings - international word (banana, taxi ) - colours, things and their colours - alphabet - numbers 0-10 Grammar: names of English letters My classroom - things in the classroom - numbers Grammar: plural of nouns, verb TO BE affirmative, questions, negative, short answer) P6O poznávání spolužáků P1O cvičení dovedností zapamatování anglické pexeso Český jazykrozlišení tykání a vykání, slušné je vždy pozdravit abeceda Výtvarná výchova používají pastelky při kreslení obrázků osobní zájmena Pozdravy používat na začátku a konci každé hodiny Pokyny už od začátku výuky v angličtině, lépe si je žáci osvojí oznámí jednoduchým způsobem základní informace související s ním samotným, rodinou, školou, volným časem a dalšími osvojovanými tématy 7.8 chápe slova a jednoduché věty pokud jsou sdělovány pomalu, zřetelně a souvisí s osvojovanými tématy, zejména pokud je k dispozici vizuální opora My family - family, adjectives, describing people - numbers 20, 30, 40, 100; - happy, birthday, today, dear Grammar: pronouns: his/her; verb TO BE affirmative, questions, negative, short answer) My home - rooms - prepositional phrases with AT - country, town, village - Great Britain P22MU význam cizího jazyka jako nástroj dorozumění Matematika jednotné a množné číslo, počet 121

12 7.10 připojí se do jednoduchých rozhovorů Učivo Průřezová témata Mezipředmětové Grammar: preposition IN, personal and possessive pronouns; pronouns summary AT, IN, FROM My room - various toys, new, old - favourite prepositions of place - furniture, floor, the same, different; Grammar: indefinite article A vs. AN Prepositions (IN, UNDER, ON, NEXT TO); THERE IS / THERE ARE P8O dialog Důraz na pečlivou výslovnost žáků oznámí jednoduchým způsobem základní informace související s ním samotným, rodinou, školou, volným časem a dalšími osvojovanými tématy 7.10 připojí se do jednoduchých rozhovorů Me and my friends - parts of face, hair (colour, style) - arm, leg, beautiful - penfriend, twins, best friend; Grammar: TO HAVE GOT (affirmative, questions, negative, short answer) P16G zvyky a tradice anglicky mluvících zemí v porovnání s českými tradicemi 7.7 chápe jednoduché pokyny a otázky učitele, které jsou pronášeny pomalu s pečlivou výslovností 7.9 chápe jednoduchý poslechový text, pokud je sdělován pomalu, zřetelně a je k dispozici vizuální opora My pets - pets- parts of animal s bodies Shoulder, knees, toes; Grammar: TO BE and TO HAVE GOT Christmas/ Eastern - Christmas/Eastern things P16G život dětí v jiných zemích vánoční svátky, tradice, zvyky Prvouka zvířata Matematika počítání 122

13 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace 4. Bc. Lucie Gerlach, DiS. Učivo Průřezová témata Mezipředmětové Revision P1O - poznávání Vocabulary (1 st -3 rd class) spolužáků Grammar (1 st -3 rd class) P8O komunikace se zásady slušného Numbers 1 100, colours, ploužáky, pozdrav, chování, pozdrav, Introduction představení poděkování Opakování formou tvorby plakátů Co už umím? oznámí jednoduchým způsobem základní informace související s ním samotným, rodinou, školou, volným časem a dalšími osvojovanými tématy 7.14 chápe jednoduché, krátké texty z běžného života, zejména pokud mu je k dispozici vizuální opora oznámí jednoduchým způsobem základní informace související s ním samotným, rodinou, školou, volným časem a dalšími osvojovanými tématy 7.10 připojí se do jednoduchých rozhovorů Introduction - new vocabulary - phrases - grammar: imperative, possessive s adjective - there is / there are, to be, to have got, - ing form of verbs My hobbies - new vocabulary - phrases - grammar: can Food and drink - new vocabulary - phrases - grammar: to like Leisure time activities - new vocabulary - phrases P7O popisování příbuzenstva a přátel včetně vztahům k nim P10O reakce na určité pokyny časování slovesa být, přivlastňovací zájmena Vlastivěda - ČR a EU Matematika-počet Prvouka-zvířata ČJ-zvyky a tradice Matematikajednotné a množné číslo Tvorba rodokmenu Procvičení měsíců a dnů hlášením na začátku hodiny, do sešitu psát anglické datum 123

14 - names of seasons, - grammar: Present Simple 7.8 chápe slova a jednoduché věty pokud jsou sdělovány pomalu, zřetelně a souvisí s osvojovanými tématy, zejména pokud je k dispozici vizuální opora oznámí jednoduchým způsobem základní informace související s ním samotným, rodinou, školou, volným časem a dalšími osvojovanými tématy My school - new vocabulary - phrases - days of week, - grammar: prepositions Clothes - new vocabulary - phrases - grammar: Present Continuous P12D škola a její vliv na život dětí 7.14 chápe jednoduché, krátké texty z běžného života, zejména pokud mu je k dispozici vizuální opora People - phrases - names of countries, job - grammar: Present Simple P16 Jsme součástí EU 7.12 reaguje na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky sám dává Eastern/ Christmas - Vocabulary - habits (Czech/ GB/ USA) - grammar: There is / there are; I like / I would like. P16G zvyky a tradice ČR v konfrontaci s Velkou Británií P7O vyjádří citový vztah k lidem i věcem Výtvarná výchovavytváření přání k Vánocům ČJ-odlišnosti u sloves a tvorby časů v češtině a v angličtině 124

15 Vzdělávací oblast Vyučovaný předmět ročník zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace 5. Bc. Lucie Gerlach, DiS písemně zaznamená krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů 7.8 chápe slova a jednoduché věty pokud jsou sdělovány pomalu, zřetelně a souvisí s osvojovanými tématy, zejména pokud je k dispozici vizuální opora 7.15 chápe jednoduché krátké texty z běžného života, zejména má-li k dispozici vizuální oporu 7.8 chápe slova a jednoduché věty pokud jsou sdělovány pomalu, zřetelně a souvisí Učivo Průřezová témata Mezipředmětové P8O komunikace v různých situacích Introduction - school subject, school activities - days, times, daily routine and free time activities - jobs, places of job, activities - places and activities in/at them Grammar: Present Simple; ON + day; WANT TO + verb; Present Continuous; prepositions of place Shopping - names of different kind of films and books - shopping phrases - names of shops Grammar: prices, I d like prepositions of place Animals - names of farm animals and sound they make P7O popis členů a vztahů v rodině P8O komunikuje se spolužáky P19MU poznávání jiných kultur prostřednictvím písní P6O poznávání přátel a lidí kolem sebe P17G tradice v oblékání a stravování evropských národů rozlišení osobních zájmen Matematika počítání, sčítání a odčítání Anglické pokyny v průběhu hodiny Velký důraz na výslovnost Zpěv pomáhá dětem lépe si 125

16 s osvojovanými tématy, zejména pokud je k dispozici vizuální opora 7.10 připojí se do jednoduchých rozhovorů Učivo Průřezová témata Mezipředmětové Přírodověda zvířata - ZOO animal s names - animal s names and places where animals live Grammar: Past Simple affirmative (HAD) In the past - time words, time expressions, with LAST and AGO - various abilities Grammar: TO BE - past (WAS, WERE) AGO; TO HAVE GOT - past (HAD, DIDN T HAVE); CAN - past (COULD, COULDN T) questions. P1O rozvoj zapamatování u žáků pomocí her Hudební výchova hudební nástroje + zpěv pamatovat slovíčka a fráze Malování a popisování obrázků rozvíjí představivost 7.15 chápe jednoduché krátké texty z běžného života, zejména má-li k dispozici vizuální oporu 7.16 písemně zaznamená krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů Leisure times activities - names of more sports and musical instruments - time expressions - irregular past tense forms Grammar: past tense affirmative regular verbs (PLAYED), past tense interrogative, short answer; past tense affirmative irregular verbs (WENT, SAW, P27E vztah dětí k okolí ve kterém žijí P16G zvyky a tradice anglicky mluvících zemí v porovnání s českými Přírodověda části lidského těla Používání interaktivní tabule 126

17 7.13 najde potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se týká osvojovaných témat 7.16 písemně zaznamená krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů BOUGHT) Učivo Průřezová témata Mezipředmětové Holiday - names of holiday activities Grammar: Present Continuous with future meaning expressing future affirmative, interrogative and short answer GOING TO 7.12 reaguje na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky sám dává Countries and continents - names of countries, nationalities and languages - American English words, information about country - Different words of topic Canada and Australia Grammar: practise: Present Simple Vlastivěda místní jména Vlastivěda světové strany Revision 127

18 Vzdělávací oblast Vyučovaný předmět ročník zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace (A2) 6. Bc. Lucie Gerlach, DiS. 8.9 písemně sestaví jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Učivo 6. ročník Průřezová témata Mezipředmětové Revision 1 st -5 th class: O6 poznávání lidí introduce, colours, numbers, - já jsem / ty jsi... month, season, animals, week, - představování family members... present - seznamování simple, present continues, past - moji příbuzní simple, adjectives, pronouns, prepositions, articles, chápe informace v jednoduchých poslechových textech, jsou-li sdělovány pomalu a zřetelně Hello from 6CH - introduce - school - phrases - plural of nouns - to be množné číslo a jednotné číslo podstatných jmen 8.5 poví jednoduchý příběh či událost; vylíčí osoby, místa a věci z každodenního života My family and my pets - family - pets - possessive case - to have got Mu19 Kulturní diference jedinečnost a individualita, sociokulturní rozdíly v ČR a v EU ve vztahu k vlastnímu bydlišti Přírodopis zvířata ORV rodina 8.1 chápe informace v jednoduchých poslechových textech, jsou-li sdělovány pomalu a zřetelně Around the house - house and flat 128

19 Učivo 6. ročník Průřezová témata Mezipředmětové - time and datum - imperative 8.5 poví jednoduchý příběh či událost; vylíčí osoby, místa a věci z každodenního života Happy birthday! - birthday party - can - there is /there are sloveso být 8.3 dokáže zjistit otázkou základní informace a adekvátně na ně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích A visit to the Czech Republic - Czech republic - Prague - My town - visitors - present continues D13 Občan, občanská společnost a stát ve vztahu Česká republika Zeměpis česká republika 8.5 poví jednoduchý příběh či událost; vylíčí osoby, místa a věci z každodenního života Kingsway High School - British school - Our school - out-of-school activities - present simple I - adverbs of frequency G 16 Evropa a svět nás zajímá svět kolem nás, zkušenosti z ciziny, zvyky v jiných kulturách Zeměpis Evropa/ Velká Británie 8.6 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech Out shopping - clothes - shopping - demonstrative pronouns - present simple II - wh-question ORV nakupování 129

20 8.7 chápe krátké a jednoduché texty, najde v nich požadované informace Učivo 6. ročník Průřezová témata Mezipředmětové A trip to the zoo - school trip - animals - present tense in contract Přírodopis exotická zvířata 8.4 hovoří o své rodině kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech My weekend - weekend - holiday - weather - past simple I ORV způsoby trávení volného času, prázdniny 8.5 poví jednoduchý příběh či událost; vylíčí osoby, místa a věci z každodenního života Around town - Vocabulary - sight seeing - orientation in the city - past simple II - subject/object questions Zeměpis město a jeho okolí 130

21 Vzdělávací oblast Vyučovaný předmět ročník zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace (A2) 7. Bc. Lucie Gerlach, DiS. 8.8 vypíše základní údaje o sobě ve formuláři 8.10 odpovídá na jednoduché písemné sdělení Učivo 7. ročník Průřezová témata Mezipředmětové Revision of 6 th class: O6 poznávání lidí introduce, vocabulary, -já jsem / ty jsi... grammar /plural of nouns/ to - představování be/ possessive case/ to have - seznamování got/ imperative/ can/ there is - moji příbuzní /there are/ present continues/ present simple I/ adverbs of frequency/ demonstrative pronouns/ present simple II/ wh-question /past simple / past simple II/ subject/object questions 8.1 chápe informace v jednoduchých poslechových textech, jsou-li sdělovány pomalu a zřetelně Welcome back - Vocabulary - holiday - travelling - revision G 16 Evropa a svět nás zajímá svět kolem nás, zkušenosti z ciziny, zvyky poznatky z prázdnin Zeměpis Evropa a svět kolem nás ve vztahu k prožitým prázdninám, navštíveným místům 8.6 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech A day with friends - Vocabulary - free time / leisure - responsibilities - modal verb must 09 kooperace a kompetence ve vztahu den s kamarády modální slovesa 131

22 8.7 chápe krátké a jednoduché texty, najde v nich požadované informace Učivo 7. ročník Průřezová témata Mezipředmětové Bonfire night! ORV svátky - Vocabulary - holiday and celebration - verb to have to 8.4 hovoří o své rodině kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech Something to eat? - Vocabulary - drink and food - countable and uncountable nouns - expressing quantity počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 8.5 poví jednoduchý příběh či událost; vylíčí osoby, místa a věci z každodenního života Accident! - Vocabulary - road safety - comparative and superlative form of adjective 8.5 poví jednoduchý příběh či událost; vylíčí osoby, místa a věci z každodenního života Let s do something! - Vocabulary - first aid - future tense with going to ORV první pomoc 8.3 dokáže zjistit otázkou základní informace a adekvátně na ně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích New Horizons - Vocabulary - favourite activities - sport Přírodopis životní prostředí 132

23 Učivo 7. ročník Průřezová témata Mezipředmětové - present perfect tense 8.6 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech 8.2 chápe obsah jednoduché zřetelně vyslovované promluvy či konverzace vztahující se k osvojovaným tématům 8.10 odpovídá na jednoduché písemné sdělení Thinks green! - Vocabulary - environment - adverb formation Tomorrow s world - live in future - environment - Future tense Great Britain and the sea - realities of GB - past continues tense - past simple tense and present and present perfect tense in comparison G 17 Objevujeme Evropu a svět EU Zeměpis Velká Británie / reálie 133

24 Vzdělávací oblast Vyučovaný předmět ročník zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace (A2) 8. Bc. Lucie Gerlach, DiS. Učivo 8. ročník Průřezová témata Mezipředmětové Revision of 7 th class O6 poznávání lidí Vocabulary, grammar: Model -já jsem / ty jsi... verbs/ verb to have to/ - představování countable and uncountable - seznamování nouns, expressing quantity/ - moji příbuzní comparative und superlative forms of adjectives/ future tense/ adverb formation/ Future tense/past continues tense/past simple tense and present and present perfect tense in comparison 8.1 chápe informace v jednoduchých poslechových textech, jsou-li sdělovány pomalu a zřetelně New places, new faces - new school, feel, description of way - past simple and present perfect tense O1 rozvoj schopností poznávání - slovní zásoba - já a mé okolí, škola - cesta do školy (když zabloudím, ) ORV mezilidské, rodina, třída, empatie 8.7 chápe krátké a jednoduché texty, najde v nich požadované informace Out and about - sport, TV, free time - one/ones - conditional clauses I O7 mezilidské - život rodina třída empatie lidská práva respektování chování ( a volný čas) 134

25 8.2 chápe obsah jednoduché zřetelně vyslovované promluvy či konverzace vztahující se k osvojovaným tématům Učivo 8. ročník Průřezová témata Mezipředmětové Great ideas - inventions, science and technology - relative clauses - past continuous tense 8.3 dokáže zjistit otázkou základní informace a adekvátně na ně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 8.5 poví jednoduchý příběh či událost; vylíčí osoby, místa a věci z každodenního života 8.6 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech London - London - heritage - life in the city, transport - relative clauses One country, many cultures - diversity of cultures, languages - reflexive pronouns - to be allowed to Free time - leisure, plans, telephony - questions tags - expressing future plans G 17 Objevujeme Evropu a svět EU Mu19 Kulturní diference jedinečnost a individualita, sociokulturní rozdíly v ČR a v EU D15 principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Jedna země, mnoho kultur G 16 Evropa a svět nás zajímá svět kolem nás, zkušenosti z ciziny, zvyky v jiných kulturách Zeměpis Londýn ORV kulturní diferenciace 8.5 poví jednoduchý příběh či událost; vylíčí osoby, místa a věci z každodenního života Welcome to USA Space Camp Florida Zeměpis USA/Florida 135

26 8.2 chápe obsah jednoduché zřetelně vyslovované promluvy či konverzace vztahující se k osvojovaným tématům 8.5 poví jednoduchý příběh či událost; vylíčí osoby, místa a věci z každodenního života Učivo 8. ročník Průřezová témata Mezipředmětové - Florida - food and drink - American English - conditional clauses II - verb with two object Alaska the great land - Alaska, nature, traditions - present perfect tense with since and for Dreamland California - California, gold-rush, festivals - gerund Zeměpis USA/Aljaška Zeměpis USA/California 136

27 Vzdělávací oblast Vyučovaný předmět ročník zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace (A2) 9. Bc. Lucie Gerlach, DiS. Učivo 9. ročník Průřezová témata Mezipředmětové Revision of 8 th class: D12 občanská Vocabulary, grammar: past společnost a škola simple and present perfect ve vztahu k opakování tense / one-ones, conditional učiva předchozích clauses I / relative clauses/ ročníků past continuous tense/ relative clauses/ reflexive pronouns, to be allowed to/ questions tags, expressing future/ conditional clauses II, verbs with objects/ present perfect tense with since and for /gerund 8.1 chápe informace v jednoduchých poslechových textech, jsou-li sdělovány pomalu a zřetelně 8.3 dokáže zjistit otázkou základní informace a adekvátně na ně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích Welcome to New York - USA, New York - holidays - past perfect Nebraska the middle of Nowhere? - Nebraska, life at school - campaign against drinkdriving G 16 Evropa a svět nás zajímá svět kolem nás, zkušenosti z ciziny, zvyky v jiných kulturách. 07 mezilidské - život rodina třída empatie lidská práva respektování Zeměpis USA / New York Zeměpis Nebraska 137

Září Proč se učíme anglicky Kde se mluví anglicky Co je angličtina Říjen Pozdravy při setkání a loučení Co říci ve správnou chvíli Členové rodiny

Září Proč se učíme anglicky Kde se mluví anglicky Co je angličtina Říjen Pozdravy při setkání a loučení Co říci ve správnou chvíli Členové rodiny 1 ročník Září Proč se učíme anglicky Kde se mluví anglicky Co je angličtina Říjen Pozdravy při setkání a loučení Co říci ve správnou chvíli Členové rodiny Části nábytku v pokoji Kdo se kde nachází Pexeso

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Předmět:: Anglický jazyk

Předmět:: Anglický jazyk 7 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 10 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 7 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Project 2 - T. Hutchinson, OXFORD

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Project 2 - T. Hutchinson, OXFORD Project 2 - T. Hutchinson, OXFORD Vyučující: Mgr. Jana Volfová, Mgr. David Matuška Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 - present tenses - question forms - naming items 2. My life - present simple

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Happy House 1 autoři Maidment S., Roberts L., nakl. Oxford

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Happy House 1 autoři Maidment S., Roberts L., nakl. Oxford Happy House 1 autoři Maidment S., Roberts L., nakl. Oxford 1. Introduction - cassrooms comands - Why do we study english? 2. Unit 1 Welcome to Happy House! - greetings - introduction of book and members

Více

Září Proč se učíme anglicky Kde se mluví anglicky Co je angličtina Říjen Pozdravy při setkání a loučení Co říci ve správnou chvíli Členové rodiny

Září Proč se učíme anglicky Kde se mluví anglicky Co je angličtina Říjen Pozdravy při setkání a loučení Co říci ve správnou chvíli Členové rodiny 1. ročník Září Proč se učíme anglicky Kde se mluví anglicky Co je angličtina Říjen Pozdravy při setkání a loučení Co říci ve správnou chvíli Členové rodiny Části nábytku v pokoji Kdo se kde nachází Pexeso

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA zná základní pozdravy umí si vyžádat informaci o jménu a sám tuto informaci poskytnout je schopen prakticky využít abecedu při hláskování umí pracovat se slovníkem rozumí jednoduchým pokynům a otázkám

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Číslo Označení materiálu hodiny

Číslo Označení materiálu hodiny Označení materiálu 1. Unit 1- fráze a slovíčka 2. U1 - Greetings 3. U1 - Numbers 1-10 4. Školní potřeby U2 (School supplies) test - spojování 5. Školní potřeby U2 (School supplies) test - popis obrázků

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT KONVERZACE V AJ Charakteristika vyučovacího předmětu: Volitelný předmět KAJ má časovou dotaci 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v 6. 9. ročníku

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Tabulka vypracovaných DUM

Tabulka vypracovaných DUM Tabulka vypracovaných DUM Číslo Zkratka Název Předmět 1 EUPŠ-Z4-BU III--Aj-001 Halloween AJ EUPŠ-Z4-BU III--Aj-00 A brave little dog AJ EUPŠ-Z4-BU III--Aj-00 Vampires AJ 4 EUPŠ-Z4-BU III--Aj-004 An alien

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Vzdělávací obor Anglický jazyk

Vzdělávací obor Anglický jazyk 1.ročník obor navázání na již zvládnuté ŘEČOVÉ Kompetence k učení, pracovní komunikace v běžných každodenních situacích DOVEDNOSTI soc. a personální,komunikativní pozdrav, poděkování, představení chápe

Více

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE CIZÍ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky What s your

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět má časovou dotaci v 6. 9 ročníku po 3 vyučovacích hodinách týdně. Výuka na 2. stupni navazuje na druhé

Více

Dokáže správně přečíst krátký text. Čtení vět dle probírané slovní zásoby. Rýmy autentické texty. Vánoční koledy

Dokáže správně přečíst krátký text. Čtení vět dle probírané slovní zásoby. Rýmy autentické texty. Vánoční koledy Druhý cizí jazyk: Anglický jazyk Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Receptivní řečové dovednosti Čte nahlas plynule a foneticky správně texty

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují:

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: 2 Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH Anglický jazyk, 2.st. (šk.rok 2012/2013) 1.sada

ZÁZNAMOVÝ ARCH Anglický jazyk, 2.st. (šk.rok 2012/2013) 1.sada ZÁZNAMOVÝ ARCH Anglický jazyk, 2.st. (šk.rok 2012/2013) 1.sada Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity ZŠ Nový Bydžov, Karla IV.209 CZ.1.07/1.4.00/21.2904 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

Dodatek č. j. 152/2013 Viničné Šumice 2013

Dodatek č. j. 152/2013 Viničné Šumice 2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace (zpracován v souladu s RVP ZV) Dodatek č. j. 152/2013 Viničné

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Anglický jazyk. 2. období 4. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník:

Anglický jazyk. 2. období 4. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: Vyučovací předmět: Období ročník: Anglický jazyk 2. období 4. ročník Učební texty: Our discovery island 2, pracovní sešity k učebnici Our discovery island 2 Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

CIZÍ JAZYKY. Amélie Poulain počet stran: 4 autor: Barbora Metelcová. Canada počet stran: 4 autor: Barbora Metelcová

CIZÍ JAZYKY. Amélie Poulain počet stran: 4 autor: Barbora Metelcová. Canada počet stran: 4 autor: Barbora Metelcová CIZÍ JAZYKY VY_22_INOVACE_03. METELCOVA Francouzský jazyk Amélie Poulain počet stran: 4 autor: Barbora Metelcová Canada počet stran: 4 autor: Barbora Metelcová Dialoque počet stran: 4 autor: Barbora Metelcová

Více

Příloha č. 14 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 14 ANGLICKÝ JAZYK Žák umí představit sebe i členy rodiny a říct základní informace o sobě i o nich. Žák je schopen vyprávět o prázdninách, svých zájmech a okolí seznámit s domácím mazlíčkem. Umí popsat školní třídu, hovořit

Více

- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Vyžadujeme dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech.

- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Vyžadujeme dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech. ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který na 1. stupni ZŠ představuje úvod do cizojazyčného vzdělávání. Jde především o probuzení zájmu žáka

Více

Angličtina pro číšníky a kuchaře

Angličtina pro číšníky a kuchaře Angličtina pro číšníky a kuchaře Dagmar Lanská, Jaroslava Kutová Angličtina pro číšníky a kuchaře Dagmar Lanská, Jaroslava Kutová Vydání 1. 2015 Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o. K Mostu 124, Praha

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Žák: umí představit sebe, svoji rodinu a kamarády, vztahy v rodině popíše režim dne pojmenuje pořadí věcí či událostí sdělí, jak často dělá různé činnosti a na totéž

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

HOT SPOT stupeň

HOT SPOT stupeň HOT SPOT 2 2. stupeň Module One Lidé a místa Veřejná životní styl Osobní moje rodina a místo, kde žiji Společenská preference Pracovní popis člověka Poslech s porozuměním (P+R) - žák rozumí informacím

Více

Vzdělávací obor Anglický jazyk - obsah

Vzdělávací obor Anglický jazyk - obsah 1.ročník Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní ŘEČOVÉ Žák Jazykové struktury a gramatika: DOVEDNOSTI rozumí základním pokynům při výuce, osobní jména, jednoduchá otázka a odpověď s

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

HOT SPOT stupeň

HOT SPOT stupeň HOT SPOT 3 2. stupeň Module One Já a můj svět Veřejná místa, kde žijeme Osobní můj týdenní program Společenská plánování programu Pracovní péče o zvíře Poslech s porozuměním (P+R) - žák rozumí informacím

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 5.1.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností,poskytuje jazykový základ pro komunikaci ů v rámci Evropy a světa,snižuje

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

5.1.2 Anglický jazyk povinný předmět

5.1.2 Anglický jazyk povinný předmět 5.1.2 Anglický jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0+1 0+1 3 3 3 3 3 3+1 3+1 Vyučovací předmět má časovou

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Výstupy žáka. Tematický okruh. Welcome Module. dmětové vztahy. Průřezov é téma. Mezipře. Poslech s porozuměním (P+R) Jazykové prostředky a funkce

Výstupy žáka. Tematický okruh. Welcome Module. dmětové vztahy. Průřezov é téma. Mezipře. Poslech s porozuměním (P+R) Jazykové prostředky a funkce 2. stupeň Welcome Module Představování se, seznamování Veřejná představování se, pozdravy, poděkování Osobní poskytování osobních informací Společenská hláskování vlastního jména Pracovní nakupování -

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 32. - KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Macmillan Next Move Starter

Macmillan Next Move Starter Macmillan Next Move Starter Unit 1 Představování Veřejná svět Osobní já Společenská představování Pracovní cestování Řečové dovednosti (P +R) - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk. Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk. Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 3. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Poznámky - vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném

Více

4.9.10. Praktická angličtina

4.9.10. Praktická angličtina 4.9.10. Praktická angličtina Tento seminář je určen pro septimy a třetí ročníky. Jedná se o seminář dvouletý s časovou dotací 2 hodiny týdně. Seminář je zaměřen na rozvíjení mluvených dovedností a strategií

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice.

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice. Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 7. ročník učebnice Project 2 třetí edice pracovní sešit k uč.project 2 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

Anglický jazyk 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Anglický jazyk 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Anglický jazyk 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura září - Umí vyplnit formulář Introduction, personal information k učení Zeměpis

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 2. období 5. ročník Project 1 / 3.edice, pracovní sešit Project 1 / 3.edice Očekávané výstupy předmětu Na konci 2.období žák : POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk 5.1. 5.1.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYKA: Vyučovací předmět Základy německého jazyka je začleněn

Více

Project 1. My projects

Project 1. My projects Project 1 My projects Project 1: Unit 1 About me Úkol: Najdi (nakresli) fotky / obrázky, které zobrazují tebe a věci, které se tě týkají Napiš k nim popisky a věty. Výstup: plakát, 8 vět Nápady: moje hobby

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Tematický plán učiva

Tematický plán učiva Tematický plán učiva Předmět Jazyk anglický Školní rok 2013/2014 Třída-ročník 7. Vyučující : Mgr. Martina Štěpánová Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované konverzace dvou či více osob. 2. Když

Více