VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK"

Transkript

1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK: Vyučovací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Výuka jazyků má stěžejní význam ve výchovně vzdělávacím procesu, velkou důležitost hraje především úroveň jazykové kultury, na kterou je kladen největší důraz i ve výuce Anglického jazyka. Cílem je tedy jak připravit žáky na praktické užití anglické řeči v rámci integrované Evropy i světa, tak i seznámit je s interní složkou jazyka, tedy pokusit se pochopit i specifika anglicky mluvících zemí a jejích obyvatel. Stěžejní prací v jednotlivých lekcích je poslech, četba a především interpretace reálných textů (jak písemných, tak mluvených). OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK: Obsahové požadavky na vzdělávání v anglickém jazyce vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který konkretizuje různé stupně ovládání jazyka. Vzdělávání v anglickém jazyce by mělo směřovat k dosažení úrovně A2, při které žák rozumí větám a výrazům z oblastí, které se jej bezprostředně týkají. Dovede se tak bez obtíží vyjádřit o své rodině, nakupování, místopisu či zaměstnání. Mezi hlavní priority výuky patří také rozvíjení pozitivního vztahu k anglickému jazyku v rámci interkulturní komunikace, jeho chápání jako svébytného historického jevu se svými specifiky a především získávání sebedůvěry při samostatném vystupování na veřejnosti. Výuka anglického jazyka probíhá buď v kmenových či specializovaných učebnách (např. v jazykové učebně vybavené interaktivní tabulí nebo PC učebně). Vyučuje se v prvním až devátém ročníku s hodinovými dotacemi pro jednotlivé ročníky dle učebního plánu, tedy na prvním stupni v 1.a 2. roč. po jedné vyuč. hodině (viz. aktualizace 2010) ve 3. až 5. ročníku po třech vyučovacích hodinách a na druhém stupni v 6. až 9. ročníku také po třech hodinách. 111

2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK: KOMPETENCE K UČENÍ - vedeme žáky k efektivnímu učení různými formami - podporujeme snahu se sebevzdělávat a snahu k dalšímu studiu - pomáháme žákům vyhledávat nové informace a orientovat se v dalších učebních materiálech - vytváříme širší pohled žáka na svět a jeho kulturu - vedeme žáky k poznání smyslu učit se a vytvářet si na něj pozitivní názor KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - učíme žáky orientovat se v různých problémových situacích - vytváříme modelové krizové situace a vedeme žáky k jejich rozboru a hledání řešení - podporujeme sledování vlastního pokroku - učíme žáky obhájit své rozhodnutí a uvědomit si svou zodpovědnost KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - klademe důraz na formulování a vyjadřování myšlenek i v jiném než mateřském jazyce - vedeme žáky k vyjádření se kultivovaně i v písemném projevu - učíme je vhodně reagovat na názor a postoj druhých osob - vedeme žáky k porozumění různým textům, používání německých časopisů a novin, používání slovníků a internetu jako zdroji informací - podporujeme komunikaci v cizím jazyku formou dopisování si s německy mluvícími žáky jiných zemí 112

3 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - podporujeme práci v menších skupinách - učíme žáky k úctě při jednání s druhými - podporujeme rozvoj mezilidských vztahů - podporujeme u žáka potřebu sebedůvěry danou tím, co už v jiném jazyce umí KOMPETENCE OBČANSKÉ - učíme žáka respektovat názor a přesvědčení druhých - podporujeme zodpovědné rozhodnutí v dané situaci - učíme žáka chránit a poznávat tradice a kultury naší vlasti, ale i jiných zemí - ovlivňujeme žáka k úctě k občanům jiných zemí a braní tohoto občana jako rovnocenného partnera - rozvíjíme v žácích humánního chování k různým národnostním menšinám - vedeme žáky k odstranění rasových předsudků a různých forem rasové diskriminace KOMPETENCE PRACOVNÍ - podporujeme účinné používání učebních materiálů a vybavení - učíme žáka používat své znalosti v přípravě na budoucí povolání - učíme žáka chápat cizí jazyk jako dorozumívací prostředek, chápat jeho podstatu a dále ho rozvíjet - učíme žáka pochopit význam mezinárodního dorozumění 113

4 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VZDĚLÁVACÍHO OBORU CIZÍ JAZYK: 1. stupeň Očekávané výstupy 1. období Řečové dovednosti 7.1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně 7.2 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal 7.3 rozumí obsahu krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu 7.4 rozumí obsahu krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu 7.5 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení 7.6 píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy Očekávané výstupy 2. Období Poslech s porozuměním žák 7.7 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 7.8 rozumí slovům a jednoduchým větám pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 7.9 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu Mluvení žák 7.10 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 7.11 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 7.12 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá Čtení s porozuměním žák 7.13 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům 7.14 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 114

5 Produktivní řečové dovednosti 7.15 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Psaní žák 7.16 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života 2. stupeň Očekávané výstupy Poslech s porozuměním žák 8.1 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 8.2 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat Mluvení žák 8.3 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 8.4 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech 8.5 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života Čtení s porozuměním žák 8.6 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech 8.7 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace Psaní žák 8.8 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 8.9 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 8.10 reaguje na jednoduché písemné sdělení 115

6 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace 1. Bc. Lucie Gerlach, DiS. 7.1 chápe jednoduché pokyny a dotazy učitele, které jsou pronášeny pomalu s pečlivou výslovností, a odpovídá na ně verbálně i neverbálně 7.2 reprodukuje a aplikuje slova a slovní spojení, na které v průběhu výuky narazil 7.1 chápe jednoduché pokyny a dotazy učitele, které jsou pronášeny pomalu s pečlivou výslovností, a odpovídá na ně verbálně i neverbálně Učivo 1. ročník Průřezová témata Mezipředmětové O1 poznávání lidí kolem sebe, já jsem/ on je, Co to je? Welcome - Hallo, goodbye, good morning - What is your name? - I m,... - Who/what is this? - Here is a... - basic phrases Merry Christmas / Easter - Vocabulary - song: We wish you Merry Christmas and happy new year. - big, small, little - I like - I would like - I have - basic colours (blue, yellow, white, red, black, green) Pen and Pencils - Vocabulary - There is a... - What is this? It is... - numbers How many? - What is in? - Thank you. Český jazykrozlišení tykání a vykání, slušné je vždy pozdravit osobní zájmena vánoční svátky, tradice, zvyky Výtvarná výchova používají pastelky při kreslení obrázků 116

7 7.4 chápe obsah krátkého mluveného textu, který je sdělován pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud je mu k dispozici vizuální opora Učivo 1. ročník Průřezová témata Mezipředmětové Our food - Do you like.? Yes, I do. / No, I don t. 7.1 chápe jednoduché pokyny a dotazy učitele, které jsou pronášeny pomalu s pečlivou výslovností, a odpovídá na ně verbálně i neverbálně 7.4 chápe obsah krátkého mluveného textu, který je sdělován pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud je mu k dispozici vizuální opora 7.1 chápe jednoduché pokyny a dotazy učitele, které jsou pronášeny pomalu s pečlivou výslovností, a odpovídá na ně verbálně i neverbálně Come and play - Vocabulary (our body, toys) - Basic instruction for children, what they have to do / can do. In the countryside Happy Birthday - Vocabulary - my family - I have got... - Is it? - How old are you? I m (seven). I m not (six). Animal friends - Vocabulary - There s a - Do you like (dogs)? - Where s? on / in - Up /down. Matematika počítání Prvouka zvířata 117

8 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace 2. Bc. Lucie Gerlach, DiS. 7.6 zaznamenává slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy Učivo 2. ročník Průřezová témata Mezipředmětové zásady slušného chování, pozdrav, poděkování Revision of 1 st class: introduce, colours, numbers, animals,... Alphabet, Numbers (0-20) What, which, how,... Family - new vocabulary - members of my family are - prepositions O1 rozvoj schopností poznávání - slovní zásoba - já a mé okolí Český jazyk - abeceda Matematika čísla 7.2 reprodukuje a aplikuje slova a slovní spojení, na které v průběhu výuky narazil 7.1 chápe jednoduché pokyny a dotazy učitele, které jsou pronášeny pomalu s pečlivou výslovností, a odpovídá na ně verbálně i neverbálně Animals - new vocabulary - on the farm / in the garden / in the wood - present continuous (What are they doing?...) My day /diary - new vocabulary - morning,, at o clock - days of week At school - new vocabulary - There is a... Prvouka - zvířata Prvouka roční období, dny v týdnu 118

9 7.1 chápe jednoduché pokyny a dotazy učitele, které jsou pronášeny pomalu s pečlivou výslovností, a odpovídá na ně verbálně i neverbálně Učivo 2. ročník Průřezová témata Mezipředmětové - What is this? It is... - numbers (1-20) - How many? - What is in? - Thank you. - prepositions, colours, numbers Shopping and food - new vocabulary - food and drink - I like Can I have? Yes, please. Thank you. How much is it? číslo jednotné a množné Výtvarná výchova - barvy 7.1 chápe jednoduché pokyny a dotazy učitele, které jsou pronášeny pomalu s pečlivou výslovností, a odpovídá na ně verbálně i neverbálně 7.5 spojuje mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení Our bodies - new vocabulary - new verbs - modal verb - can Playtime - new vocabulary - happy birthday - members of my family - Present simple I like Dressing up - new vocabulary - weather/clothes - Where do you go? Merry Christmas / Easter - Vocabulary Prvouka části lidského těla Výtvarná výchova kreslení pastelkami vlastního domu / bytu / rodiny 119

10 7.6 zaznamenává slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy 7.3 chápe obsah krátkému psanému textu, pokud má k dispozici vizuální oporu Učivo 2. ročník Průřezová témata Mezipředmětové - song: We wish you Merry Christmas and happy new year. vánoční a - big, small, little velikonoční svátky, - I like - I would like - I have tradice, zvyky - basic colours (blue, yellow, white, red, black, green) 120

11 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace 3. Bc. Lucie Gerlach, DiS připojí se do jednoduchých rozhovorů 7.7 chápe jednoduché pokyny a otázky učitele, které jsou pronášeny pomalu s pečlivou výslovností Učivo Průřezová témata Mezipředmětové P8O komunikace v různých situacíchpozdrav Introduction - greetings - international word (banana, taxi ) - colours, things and their colours - alphabet - numbers 0-10 Grammar: names of English letters My classroom - things in the classroom - numbers Grammar: plural of nouns, verb TO BE affirmative, questions, negative, short answer) P6O poznávání spolužáků P1O cvičení dovedností zapamatování anglické pexeso Český jazykrozlišení tykání a vykání, slušné je vždy pozdravit abeceda Výtvarná výchova používají pastelky při kreslení obrázků osobní zájmena Pozdravy používat na začátku a konci každé hodiny Pokyny už od začátku výuky v angličtině, lépe si je žáci osvojí oznámí jednoduchým způsobem základní informace související s ním samotným, rodinou, školou, volným časem a dalšími osvojovanými tématy 7.8 chápe slova a jednoduché věty pokud jsou sdělovány pomalu, zřetelně a souvisí s osvojovanými tématy, zejména pokud je k dispozici vizuální opora My family - family, adjectives, describing people - numbers 20, 30, 40, 100; - happy, birthday, today, dear Grammar: pronouns: his/her; verb TO BE affirmative, questions, negative, short answer) My home - rooms - prepositional phrases with AT - country, town, village - Great Britain P22MU význam cizího jazyka jako nástroj dorozumění Matematika jednotné a množné číslo, počet 121

12 7.10 připojí se do jednoduchých rozhovorů Učivo Průřezová témata Mezipředmětové Grammar: preposition IN, personal and possessive pronouns; pronouns summary AT, IN, FROM My room - various toys, new, old - favourite prepositions of place - furniture, floor, the same, different; Grammar: indefinite article A vs. AN Prepositions (IN, UNDER, ON, NEXT TO); THERE IS / THERE ARE P8O dialog Důraz na pečlivou výslovnost žáků oznámí jednoduchým způsobem základní informace související s ním samotným, rodinou, školou, volným časem a dalšími osvojovanými tématy 7.10 připojí se do jednoduchých rozhovorů Me and my friends - parts of face, hair (colour, style) - arm, leg, beautiful - penfriend, twins, best friend; Grammar: TO HAVE GOT (affirmative, questions, negative, short answer) P16G zvyky a tradice anglicky mluvících zemí v porovnání s českými tradicemi 7.7 chápe jednoduché pokyny a otázky učitele, které jsou pronášeny pomalu s pečlivou výslovností 7.9 chápe jednoduchý poslechový text, pokud je sdělován pomalu, zřetelně a je k dispozici vizuální opora My pets - pets- parts of animal s bodies Shoulder, knees, toes; Grammar: TO BE and TO HAVE GOT Christmas/ Eastern - Christmas/Eastern things P16G život dětí v jiných zemích vánoční svátky, tradice, zvyky Prvouka zvířata Matematika počítání 122

13 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace 4. Bc. Lucie Gerlach, DiS. Učivo Průřezová témata Mezipředmětové Revision P1O - poznávání Vocabulary (1 st -3 rd class) spolužáků Grammar (1 st -3 rd class) P8O komunikace se zásady slušného Numbers 1 100, colours, ploužáky, pozdrav, chování, pozdrav, Introduction představení poděkování Opakování formou tvorby plakátů Co už umím? oznámí jednoduchým způsobem základní informace související s ním samotným, rodinou, školou, volným časem a dalšími osvojovanými tématy 7.14 chápe jednoduché, krátké texty z běžného života, zejména pokud mu je k dispozici vizuální opora oznámí jednoduchým způsobem základní informace související s ním samotným, rodinou, školou, volným časem a dalšími osvojovanými tématy 7.10 připojí se do jednoduchých rozhovorů Introduction - new vocabulary - phrases - grammar: imperative, possessive s adjective - there is / there are, to be, to have got, - ing form of verbs My hobbies - new vocabulary - phrases - grammar: can Food and drink - new vocabulary - phrases - grammar: to like Leisure time activities - new vocabulary - phrases P7O popisování příbuzenstva a přátel včetně vztahům k nim P10O reakce na určité pokyny časování slovesa být, přivlastňovací zájmena Vlastivěda - ČR a EU Matematika-počet Prvouka-zvířata ČJ-zvyky a tradice Matematikajednotné a množné číslo Tvorba rodokmenu Procvičení měsíců a dnů hlášením na začátku hodiny, do sešitu psát anglické datum 123

14 - names of seasons, - grammar: Present Simple 7.8 chápe slova a jednoduché věty pokud jsou sdělovány pomalu, zřetelně a souvisí s osvojovanými tématy, zejména pokud je k dispozici vizuální opora oznámí jednoduchým způsobem základní informace související s ním samotným, rodinou, školou, volným časem a dalšími osvojovanými tématy My school - new vocabulary - phrases - days of week, - grammar: prepositions Clothes - new vocabulary - phrases - grammar: Present Continuous P12D škola a její vliv na život dětí 7.14 chápe jednoduché, krátké texty z běžného života, zejména pokud mu je k dispozici vizuální opora People - phrases - names of countries, job - grammar: Present Simple P16 Jsme součástí EU 7.12 reaguje na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky sám dává Eastern/ Christmas - Vocabulary - habits (Czech/ GB/ USA) - grammar: There is / there are; I like / I would like. P16G zvyky a tradice ČR v konfrontaci s Velkou Británií P7O vyjádří citový vztah k lidem i věcem Výtvarná výchovavytváření přání k Vánocům ČJ-odlišnosti u sloves a tvorby časů v češtině a v angličtině 124

15 Vzdělávací oblast Vyučovaný předmět ročník zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace 5. Bc. Lucie Gerlach, DiS písemně zaznamená krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů 7.8 chápe slova a jednoduché věty pokud jsou sdělovány pomalu, zřetelně a souvisí s osvojovanými tématy, zejména pokud je k dispozici vizuální opora 7.15 chápe jednoduché krátké texty z běžného života, zejména má-li k dispozici vizuální oporu 7.8 chápe slova a jednoduché věty pokud jsou sdělovány pomalu, zřetelně a souvisí Učivo Průřezová témata Mezipředmětové P8O komunikace v různých situacích Introduction - school subject, school activities - days, times, daily routine and free time activities - jobs, places of job, activities - places and activities in/at them Grammar: Present Simple; ON + day; WANT TO + verb; Present Continuous; prepositions of place Shopping - names of different kind of films and books - shopping phrases - names of shops Grammar: prices, I d like prepositions of place Animals - names of farm animals and sound they make P7O popis členů a vztahů v rodině P8O komunikuje se spolužáky P19MU poznávání jiných kultur prostřednictvím písní P6O poznávání přátel a lidí kolem sebe P17G tradice v oblékání a stravování evropských národů rozlišení osobních zájmen Matematika počítání, sčítání a odčítání Anglické pokyny v průběhu hodiny Velký důraz na výslovnost Zpěv pomáhá dětem lépe si 125

16 s osvojovanými tématy, zejména pokud je k dispozici vizuální opora 7.10 připojí se do jednoduchých rozhovorů Učivo Průřezová témata Mezipředmětové Přírodověda zvířata - ZOO animal s names - animal s names and places where animals live Grammar: Past Simple affirmative (HAD) In the past - time words, time expressions, with LAST and AGO - various abilities Grammar: TO BE - past (WAS, WERE) AGO; TO HAVE GOT - past (HAD, DIDN T HAVE); CAN - past (COULD, COULDN T) questions. P1O rozvoj zapamatování u žáků pomocí her Hudební výchova hudební nástroje + zpěv pamatovat slovíčka a fráze Malování a popisování obrázků rozvíjí představivost 7.15 chápe jednoduché krátké texty z běžného života, zejména má-li k dispozici vizuální oporu 7.16 písemně zaznamená krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů Leisure times activities - names of more sports and musical instruments - time expressions - irregular past tense forms Grammar: past tense affirmative regular verbs (PLAYED), past tense interrogative, short answer; past tense affirmative irregular verbs (WENT, SAW, P27E vztah dětí k okolí ve kterém žijí P16G zvyky a tradice anglicky mluvících zemí v porovnání s českými Přírodověda části lidského těla Používání interaktivní tabule 126

17 7.13 najde potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se týká osvojovaných témat 7.16 písemně zaznamená krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů BOUGHT) Učivo Průřezová témata Mezipředmětové Holiday - names of holiday activities Grammar: Present Continuous with future meaning expressing future affirmative, interrogative and short answer GOING TO 7.12 reaguje na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky sám dává Countries and continents - names of countries, nationalities and languages - American English words, information about country - Different words of topic Canada and Australia Grammar: practise: Present Simple Vlastivěda místní jména Vlastivěda světové strany Revision 127

18 Vzdělávací oblast Vyučovaný předmět ročník zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace (A2) 6. Bc. Lucie Gerlach, DiS. 8.9 písemně sestaví jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Učivo 6. ročník Průřezová témata Mezipředmětové Revision 1 st -5 th class: O6 poznávání lidí introduce, colours, numbers, - já jsem / ty jsi... month, season, animals, week, - představování family members... present - seznamování simple, present continues, past - moji příbuzní simple, adjectives, pronouns, prepositions, articles, chápe informace v jednoduchých poslechových textech, jsou-li sdělovány pomalu a zřetelně Hello from 6CH - introduce - school - phrases - plural of nouns - to be množné číslo a jednotné číslo podstatných jmen 8.5 poví jednoduchý příběh či událost; vylíčí osoby, místa a věci z každodenního života My family and my pets - family - pets - possessive case - to have got Mu19 Kulturní diference jedinečnost a individualita, sociokulturní rozdíly v ČR a v EU ve vztahu k vlastnímu bydlišti Přírodopis zvířata ORV rodina 8.1 chápe informace v jednoduchých poslechových textech, jsou-li sdělovány pomalu a zřetelně Around the house - house and flat 128

19 Učivo 6. ročník Průřezová témata Mezipředmětové - time and datum - imperative 8.5 poví jednoduchý příběh či událost; vylíčí osoby, místa a věci z každodenního života Happy birthday! - birthday party - can - there is /there are sloveso být 8.3 dokáže zjistit otázkou základní informace a adekvátně na ně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích A visit to the Czech Republic - Czech republic - Prague - My town - visitors - present continues D13 Občan, občanská společnost a stát ve vztahu Česká republika Zeměpis česká republika 8.5 poví jednoduchý příběh či událost; vylíčí osoby, místa a věci z každodenního života Kingsway High School - British school - Our school - out-of-school activities - present simple I - adverbs of frequency G 16 Evropa a svět nás zajímá svět kolem nás, zkušenosti z ciziny, zvyky v jiných kulturách Zeměpis Evropa/ Velká Británie 8.6 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech Out shopping - clothes - shopping - demonstrative pronouns - present simple II - wh-question ORV nakupování 129

20 8.7 chápe krátké a jednoduché texty, najde v nich požadované informace Učivo 6. ročník Průřezová témata Mezipředmětové A trip to the zoo - school trip - animals - present tense in contract Přírodopis exotická zvířata 8.4 hovoří o své rodině kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech My weekend - weekend - holiday - weather - past simple I ORV způsoby trávení volného času, prázdniny 8.5 poví jednoduchý příběh či událost; vylíčí osoby, místa a věci z každodenního života Around town - Vocabulary - sight seeing - orientation in the city - past simple II - subject/object questions Zeměpis město a jeho okolí 130

21 Vzdělávací oblast Vyučovaný předmět ročník zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace (A2) 7. Bc. Lucie Gerlach, DiS. 8.8 vypíše základní údaje o sobě ve formuláři 8.10 odpovídá na jednoduché písemné sdělení Učivo 7. ročník Průřezová témata Mezipředmětové Revision of 6 th class: O6 poznávání lidí introduce, vocabulary, -já jsem / ty jsi... grammar /plural of nouns/ to - představování be/ possessive case/ to have - seznamování got/ imperative/ can/ there is - moji příbuzní /there are/ present continues/ present simple I/ adverbs of frequency/ demonstrative pronouns/ present simple II/ wh-question /past simple / past simple II/ subject/object questions 8.1 chápe informace v jednoduchých poslechových textech, jsou-li sdělovány pomalu a zřetelně Welcome back - Vocabulary - holiday - travelling - revision G 16 Evropa a svět nás zajímá svět kolem nás, zkušenosti z ciziny, zvyky poznatky z prázdnin Zeměpis Evropa a svět kolem nás ve vztahu k prožitým prázdninám, navštíveným místům 8.6 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech A day with friends - Vocabulary - free time / leisure - responsibilities - modal verb must 09 kooperace a kompetence ve vztahu den s kamarády modální slovesa 131

22 8.7 chápe krátké a jednoduché texty, najde v nich požadované informace Učivo 7. ročník Průřezová témata Mezipředmětové Bonfire night! ORV svátky - Vocabulary - holiday and celebration - verb to have to 8.4 hovoří o své rodině kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech Something to eat? - Vocabulary - drink and food - countable and uncountable nouns - expressing quantity počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 8.5 poví jednoduchý příběh či událost; vylíčí osoby, místa a věci z každodenního života Accident! - Vocabulary - road safety - comparative and superlative form of adjective 8.5 poví jednoduchý příběh či událost; vylíčí osoby, místa a věci z každodenního života Let s do something! - Vocabulary - first aid - future tense with going to ORV první pomoc 8.3 dokáže zjistit otázkou základní informace a adekvátně na ně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích New Horizons - Vocabulary - favourite activities - sport Přírodopis životní prostředí 132

23 Učivo 7. ročník Průřezová témata Mezipředmětové - present perfect tense 8.6 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech 8.2 chápe obsah jednoduché zřetelně vyslovované promluvy či konverzace vztahující se k osvojovaným tématům 8.10 odpovídá na jednoduché písemné sdělení Thinks green! - Vocabulary - environment - adverb formation Tomorrow s world - live in future - environment - Future tense Great Britain and the sea - realities of GB - past continues tense - past simple tense and present and present perfect tense in comparison G 17 Objevujeme Evropu a svět EU Zeměpis Velká Británie / reálie 133

24 Vzdělávací oblast Vyučovaný předmět ročník zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace (A2) 8. Bc. Lucie Gerlach, DiS. Učivo 8. ročník Průřezová témata Mezipředmětové Revision of 7 th class O6 poznávání lidí Vocabulary, grammar: Model -já jsem / ty jsi... verbs/ verb to have to/ - představování countable and uncountable - seznamování nouns, expressing quantity/ - moji příbuzní comparative und superlative forms of adjectives/ future tense/ adverb formation/ Future tense/past continues tense/past simple tense and present and present perfect tense in comparison 8.1 chápe informace v jednoduchých poslechových textech, jsou-li sdělovány pomalu a zřetelně New places, new faces - new school, feel, description of way - past simple and present perfect tense O1 rozvoj schopností poznávání - slovní zásoba - já a mé okolí, škola - cesta do školy (když zabloudím, ) ORV mezilidské, rodina, třída, empatie 8.7 chápe krátké a jednoduché texty, najde v nich požadované informace Out and about - sport, TV, free time - one/ones - conditional clauses I O7 mezilidské - život rodina třída empatie lidská práva respektování chování ( a volný čas) 134

25 8.2 chápe obsah jednoduché zřetelně vyslovované promluvy či konverzace vztahující se k osvojovaným tématům Učivo 8. ročník Průřezová témata Mezipředmětové Great ideas - inventions, science and technology - relative clauses - past continuous tense 8.3 dokáže zjistit otázkou základní informace a adekvátně na ně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 8.5 poví jednoduchý příběh či událost; vylíčí osoby, místa a věci z každodenního života 8.6 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech London - London - heritage - life in the city, transport - relative clauses One country, many cultures - diversity of cultures, languages - reflexive pronouns - to be allowed to Free time - leisure, plans, telephony - questions tags - expressing future plans G 17 Objevujeme Evropu a svět EU Mu19 Kulturní diference jedinečnost a individualita, sociokulturní rozdíly v ČR a v EU D15 principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Jedna země, mnoho kultur G 16 Evropa a svět nás zajímá svět kolem nás, zkušenosti z ciziny, zvyky v jiných kulturách Zeměpis Londýn ORV kulturní diferenciace 8.5 poví jednoduchý příběh či událost; vylíčí osoby, místa a věci z každodenního života Welcome to USA Space Camp Florida Zeměpis USA/Florida 135

26 8.2 chápe obsah jednoduché zřetelně vyslovované promluvy či konverzace vztahující se k osvojovaným tématům 8.5 poví jednoduchý příběh či událost; vylíčí osoby, místa a věci z každodenního života Učivo 8. ročník Průřezová témata Mezipředmětové - Florida - food and drink - American English - conditional clauses II - verb with two object Alaska the great land - Alaska, nature, traditions - present perfect tense with since and for Dreamland California - California, gold-rush, festivals - gerund Zeměpis USA/Aljaška Zeměpis USA/California 136

27 Vzdělávací oblast Vyučovaný předmět ročník zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace (A2) 9. Bc. Lucie Gerlach, DiS. Učivo 9. ročník Průřezová témata Mezipředmětové Revision of 8 th class: D12 občanská Vocabulary, grammar: past společnost a škola simple and present perfect ve vztahu k opakování tense / one-ones, conditional učiva předchozích clauses I / relative clauses/ ročníků past continuous tense/ relative clauses/ reflexive pronouns, to be allowed to/ questions tags, expressing future/ conditional clauses II, verbs with objects/ present perfect tense with since and for /gerund 8.1 chápe informace v jednoduchých poslechových textech, jsou-li sdělovány pomalu a zřetelně 8.3 dokáže zjistit otázkou základní informace a adekvátně na ně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích Welcome to New York - USA, New York - holidays - past perfect Nebraska the middle of Nowhere? - Nebraska, life at school - campaign against drinkdriving G 16 Evropa a svět nás zajímá svět kolem nás, zkušenosti z ciziny, zvyky v jiných kulturách. 07 mezilidské - život rodina třída empatie lidská práva respektování Zeměpis USA / New York Zeměpis Nebraska 137

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

Vzdělávací obor Anglický jazyk

Vzdělávací obor Anglický jazyk 1.ročník obor navázání na již zvládnuté ŘEČOVÉ Kompetence k učení, pracovní komunikace v běžných každodenních situacích DOVEDNOSTI soc. a personální,komunikativní pozdrav, poděkování, představení chápe

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost I. Tímto dodatkem se v krátkém časovém termínu dává výše zmíněné ŠVP do souladu se zněním RVP platným od 1. 9. 2013, příp.

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání nižší stupeň osmiletého Gymnázia v Karviné 1. Kapitola Identifikační údaje školy...3 2. Kapitola Charakteristika školy...4 3. Kapitola Hodinové dotace

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících Český jazyk a literatura se vyučuje od 6. do 9. ročníku 4 hodiny týdně. Celková časová dotace na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

DISCOVER ENGLISH NAŠE

DISCOVER ENGLISH NAŠE DISCOVER ENGLISH NAŠE 1 pro 2. stupeň ZŠ Připraveno přímo pro české základní školy! Novinka vydána na základě rozsáhlého průzkumu mezi učiteli v celé ČR. www. lon gm a n. c z Vážení kolegové, Nová řada

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Čj.186/07 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES, OKRES BRNO-VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ Nová

Více

5.2.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2 5.2.3 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 32

5.2.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2 5.2.3 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 32 Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 5 5.2 UČEBNÍ OSNOVY

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, nám. Míru 616 příspěvková organizace ŠKOLA PRO VŠECHNY Obsah ŠVP pro základní

Více

UČIVO NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK

UČIVO NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK Vážení rodiče, následující plány učiva Vám pomohou zorientovat se v učivu jazyka anglického, zejména pokud Vaše dítě chybí delší dobu. Předmět: Jazyk anglický Třídy: 1.A, 1.C Učebnice:

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu anglický jazyk

Učební osnova vyučovacího předmětu anglický jazyk Učební osnova vyučovacího předmětu anglický jazyk Obor vzdělání: 23-41-M/001 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní Celkový počet hodin za studium: 12 Platnost od:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV Č. j.: OSD/02/2013 2 OBSAH: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

Číslo Označení materiálu hodiny

Číslo Označení materiálu hodiny Označení materiálu 1. Unit 1- fráze a slovíčka 2. U1 - Greetings 3. U1 - Numbers 1-10 4. Školní potřeby U2 (School supplies) test - spojování 5. Školní potřeby U2 (School supplies) test - popis obrázků

Více

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pozdraví a představí se. Odpoví na

Více