VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK"

Transkript

1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK: Vyučovací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Výuka jazyků má stěžejní význam ve výchovně vzdělávacím procesu, velkou důležitost hraje především úroveň jazykové kultury, na kterou je kladen největší důraz i ve výuce Anglického jazyka. Cílem je tedy jak připravit žáky na praktické užití anglické řeči v rámci integrované Evropy i světa, tak i seznámit je s interní složkou jazyka, tedy pokusit se pochopit i specifika anglicky mluvících zemí a jejích obyvatel. Stěžejní prací v jednotlivých lekcích je poslech, četba a především interpretace reálných textů (jak písemných, tak mluvených). OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK: Obsahové požadavky na vzdělávání v anglickém jazyce vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který konkretizuje různé stupně ovládání jazyka. Vzdělávání v anglickém jazyce by mělo směřovat k dosažení úrovně A2, při které žák rozumí větám a výrazům z oblastí, které se jej bezprostředně týkají. Dovede se tak bez obtíží vyjádřit o své rodině, nakupování, místopisu či zaměstnání. Mezi hlavní priority výuky patří také rozvíjení pozitivního vztahu k anglickému jazyku v rámci interkulturní komunikace, jeho chápání jako svébytného historického jevu se svými specifiky a především získávání sebedůvěry při samostatném vystupování na veřejnosti. Výuka anglického jazyka probíhá buď v kmenových či specializovaných učebnách (např. v jazykové učebně vybavené interaktivní tabulí nebo PC učebně). Vyučuje se v prvním až devátém ročníku s hodinovými dotacemi pro jednotlivé ročníky dle učebního plánu, tedy na prvním stupni v 1.a 2. roč. po jedné vyuč. hodině (viz. aktualizace 2010) ve 3. až 5. ročníku po třech vyučovacích hodinách a na druhém stupni v 6. až 9. ročníku také po třech hodinách. 111

2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK: KOMPETENCE K UČENÍ - vedeme žáky k efektivnímu učení různými formami - podporujeme snahu se sebevzdělávat a snahu k dalšímu studiu - pomáháme žákům vyhledávat nové informace a orientovat se v dalších učebních materiálech - vytváříme širší pohled žáka na svět a jeho kulturu - vedeme žáky k poznání smyslu učit se a vytvářet si na něj pozitivní názor KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - učíme žáky orientovat se v různých problémových situacích - vytváříme modelové krizové situace a vedeme žáky k jejich rozboru a hledání řešení - podporujeme sledování vlastního pokroku - učíme žáky obhájit své rozhodnutí a uvědomit si svou zodpovědnost KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - klademe důraz na formulování a vyjadřování myšlenek i v jiném než mateřském jazyce - vedeme žáky k vyjádření se kultivovaně i v písemném projevu - učíme je vhodně reagovat na názor a postoj druhých osob - vedeme žáky k porozumění různým textům, používání německých časopisů a novin, používání slovníků a internetu jako zdroji informací - podporujeme komunikaci v cizím jazyku formou dopisování si s německy mluvícími žáky jiných zemí 112

3 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - podporujeme práci v menších skupinách - učíme žáky k úctě při jednání s druhými - podporujeme rozvoj mezilidských vztahů - podporujeme u žáka potřebu sebedůvěry danou tím, co už v jiném jazyce umí KOMPETENCE OBČANSKÉ - učíme žáka respektovat názor a přesvědčení druhých - podporujeme zodpovědné rozhodnutí v dané situaci - učíme žáka chránit a poznávat tradice a kultury naší vlasti, ale i jiných zemí - ovlivňujeme žáka k úctě k občanům jiných zemí a braní tohoto občana jako rovnocenného partnera - rozvíjíme v žácích humánního chování k různým národnostním menšinám - vedeme žáky k odstranění rasových předsudků a různých forem rasové diskriminace KOMPETENCE PRACOVNÍ - podporujeme účinné používání učebních materiálů a vybavení - učíme žáka používat své znalosti v přípravě na budoucí povolání - učíme žáka chápat cizí jazyk jako dorozumívací prostředek, chápat jeho podstatu a dále ho rozvíjet - učíme žáka pochopit význam mezinárodního dorozumění 113

4 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VZDĚLÁVACÍHO OBORU CIZÍ JAZYK: 1. stupeň Očekávané výstupy 1. období Řečové dovednosti 7.1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně 7.2 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal 7.3 rozumí obsahu krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu 7.4 rozumí obsahu krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu 7.5 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení 7.6 píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy Očekávané výstupy 2. Období Poslech s porozuměním žák 7.7 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 7.8 rozumí slovům a jednoduchým větám pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 7.9 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu Mluvení žák 7.10 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 7.11 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 7.12 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá Čtení s porozuměním žák 7.13 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům 7.14 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 114

5 Produktivní řečové dovednosti 7.15 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Psaní žák 7.16 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života 2. stupeň Očekávané výstupy Poslech s porozuměním žák 8.1 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 8.2 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat Mluvení žák 8.3 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 8.4 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech 8.5 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života Čtení s porozuměním žák 8.6 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech 8.7 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace Psaní žák 8.8 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 8.9 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 8.10 reaguje na jednoduché písemné sdělení 115

6 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace 1. Bc. Lucie Gerlach, DiS. 7.1 chápe jednoduché pokyny a dotazy učitele, které jsou pronášeny pomalu s pečlivou výslovností, a odpovídá na ně verbálně i neverbálně 7.2 reprodukuje a aplikuje slova a slovní spojení, na které v průběhu výuky narazil 7.1 chápe jednoduché pokyny a dotazy učitele, které jsou pronášeny pomalu s pečlivou výslovností, a odpovídá na ně verbálně i neverbálně Učivo 1. ročník Průřezová témata Mezipředmětové O1 poznávání lidí kolem sebe, já jsem/ on je, Co to je? Welcome - Hallo, goodbye, good morning - What is your name? - I m,... - Who/what is this? - Here is a... - basic phrases Merry Christmas / Easter - Vocabulary - song: We wish you Merry Christmas and happy new year. - big, small, little - I like - I would like - I have - basic colours (blue, yellow, white, red, black, green) Pen and Pencils - Vocabulary - There is a... - What is this? It is... - numbers How many? - What is in? - Thank you. Český jazykrozlišení tykání a vykání, slušné je vždy pozdravit osobní zájmena vánoční svátky, tradice, zvyky Výtvarná výchova používají pastelky při kreslení obrázků 116

7 7.4 chápe obsah krátkého mluveného textu, který je sdělován pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud je mu k dispozici vizuální opora Učivo 1. ročník Průřezová témata Mezipředmětové Our food - Do you like.? Yes, I do. / No, I don t. 7.1 chápe jednoduché pokyny a dotazy učitele, které jsou pronášeny pomalu s pečlivou výslovností, a odpovídá na ně verbálně i neverbálně 7.4 chápe obsah krátkého mluveného textu, který je sdělován pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud je mu k dispozici vizuální opora 7.1 chápe jednoduché pokyny a dotazy učitele, které jsou pronášeny pomalu s pečlivou výslovností, a odpovídá na ně verbálně i neverbálně Come and play - Vocabulary (our body, toys) - Basic instruction for children, what they have to do / can do. In the countryside Happy Birthday - Vocabulary - my family - I have got... - Is it? - How old are you? I m (seven). I m not (six). Animal friends - Vocabulary - There s a - Do you like (dogs)? - Where s? on / in - Up /down. Matematika počítání Prvouka zvířata 117

8 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace 2. Bc. Lucie Gerlach, DiS. 7.6 zaznamenává slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy Učivo 2. ročník Průřezová témata Mezipředmětové zásady slušného chování, pozdrav, poděkování Revision of 1 st class: introduce, colours, numbers, animals,... Alphabet, Numbers (0-20) What, which, how,... Family - new vocabulary - members of my family are - prepositions O1 rozvoj schopností poznávání - slovní zásoba - já a mé okolí Český jazyk - abeceda Matematika čísla 7.2 reprodukuje a aplikuje slova a slovní spojení, na které v průběhu výuky narazil 7.1 chápe jednoduché pokyny a dotazy učitele, které jsou pronášeny pomalu s pečlivou výslovností, a odpovídá na ně verbálně i neverbálně Animals - new vocabulary - on the farm / in the garden / in the wood - present continuous (What are they doing?...) My day /diary - new vocabulary - morning,, at o clock - days of week At school - new vocabulary - There is a... Prvouka - zvířata Prvouka roční období, dny v týdnu 118

9 7.1 chápe jednoduché pokyny a dotazy učitele, které jsou pronášeny pomalu s pečlivou výslovností, a odpovídá na ně verbálně i neverbálně Učivo 2. ročník Průřezová témata Mezipředmětové - What is this? It is... - numbers (1-20) - How many? - What is in? - Thank you. - prepositions, colours, numbers Shopping and food - new vocabulary - food and drink - I like Can I have? Yes, please. Thank you. How much is it? číslo jednotné a množné Výtvarná výchova - barvy 7.1 chápe jednoduché pokyny a dotazy učitele, které jsou pronášeny pomalu s pečlivou výslovností, a odpovídá na ně verbálně i neverbálně 7.5 spojuje mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení Our bodies - new vocabulary - new verbs - modal verb - can Playtime - new vocabulary - happy birthday - members of my family - Present simple I like Dressing up - new vocabulary - weather/clothes - Where do you go? Merry Christmas / Easter - Vocabulary Prvouka části lidského těla Výtvarná výchova kreslení pastelkami vlastního domu / bytu / rodiny 119

10 7.6 zaznamenává slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy 7.3 chápe obsah krátkému psanému textu, pokud má k dispozici vizuální oporu Učivo 2. ročník Průřezová témata Mezipředmětové - song: We wish you Merry Christmas and happy new year. vánoční a - big, small, little velikonoční svátky, - I like - I would like - I have tradice, zvyky - basic colours (blue, yellow, white, red, black, green) 120

11 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace 3. Bc. Lucie Gerlach, DiS připojí se do jednoduchých rozhovorů 7.7 chápe jednoduché pokyny a otázky učitele, které jsou pronášeny pomalu s pečlivou výslovností Učivo Průřezová témata Mezipředmětové P8O komunikace v různých situacíchpozdrav Introduction - greetings - international word (banana, taxi ) - colours, things and their colours - alphabet - numbers 0-10 Grammar: names of English letters My classroom - things in the classroom - numbers Grammar: plural of nouns, verb TO BE affirmative, questions, negative, short answer) P6O poznávání spolužáků P1O cvičení dovedností zapamatování anglické pexeso Český jazykrozlišení tykání a vykání, slušné je vždy pozdravit abeceda Výtvarná výchova používají pastelky při kreslení obrázků osobní zájmena Pozdravy používat na začátku a konci každé hodiny Pokyny už od začátku výuky v angličtině, lépe si je žáci osvojí oznámí jednoduchým způsobem základní informace související s ním samotným, rodinou, školou, volným časem a dalšími osvojovanými tématy 7.8 chápe slova a jednoduché věty pokud jsou sdělovány pomalu, zřetelně a souvisí s osvojovanými tématy, zejména pokud je k dispozici vizuální opora My family - family, adjectives, describing people - numbers 20, 30, 40, 100; - happy, birthday, today, dear Grammar: pronouns: his/her; verb TO BE affirmative, questions, negative, short answer) My home - rooms - prepositional phrases with AT - country, town, village - Great Britain P22MU význam cizího jazyka jako nástroj dorozumění Matematika jednotné a množné číslo, počet 121

12 7.10 připojí se do jednoduchých rozhovorů Učivo Průřezová témata Mezipředmětové Grammar: preposition IN, personal and possessive pronouns; pronouns summary AT, IN, FROM My room - various toys, new, old - favourite prepositions of place - furniture, floor, the same, different; Grammar: indefinite article A vs. AN Prepositions (IN, UNDER, ON, NEXT TO); THERE IS / THERE ARE P8O dialog Důraz na pečlivou výslovnost žáků oznámí jednoduchým způsobem základní informace související s ním samotným, rodinou, školou, volným časem a dalšími osvojovanými tématy 7.10 připojí se do jednoduchých rozhovorů Me and my friends - parts of face, hair (colour, style) - arm, leg, beautiful - penfriend, twins, best friend; Grammar: TO HAVE GOT (affirmative, questions, negative, short answer) P16G zvyky a tradice anglicky mluvících zemí v porovnání s českými tradicemi 7.7 chápe jednoduché pokyny a otázky učitele, které jsou pronášeny pomalu s pečlivou výslovností 7.9 chápe jednoduchý poslechový text, pokud je sdělován pomalu, zřetelně a je k dispozici vizuální opora My pets - pets- parts of animal s bodies Shoulder, knees, toes; Grammar: TO BE and TO HAVE GOT Christmas/ Eastern - Christmas/Eastern things P16G život dětí v jiných zemích vánoční svátky, tradice, zvyky Prvouka zvířata Matematika počítání 122

13 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace 4. Bc. Lucie Gerlach, DiS. Učivo Průřezová témata Mezipředmětové Revision P1O - poznávání Vocabulary (1 st -3 rd class) spolužáků Grammar (1 st -3 rd class) P8O komunikace se zásady slušného Numbers 1 100, colours, ploužáky, pozdrav, chování, pozdrav, Introduction představení poděkování Opakování formou tvorby plakátů Co už umím? oznámí jednoduchým způsobem základní informace související s ním samotným, rodinou, školou, volným časem a dalšími osvojovanými tématy 7.14 chápe jednoduché, krátké texty z běžného života, zejména pokud mu je k dispozici vizuální opora oznámí jednoduchým způsobem základní informace související s ním samotným, rodinou, školou, volným časem a dalšími osvojovanými tématy 7.10 připojí se do jednoduchých rozhovorů Introduction - new vocabulary - phrases - grammar: imperative, possessive s adjective - there is / there are, to be, to have got, - ing form of verbs My hobbies - new vocabulary - phrases - grammar: can Food and drink - new vocabulary - phrases - grammar: to like Leisure time activities - new vocabulary - phrases P7O popisování příbuzenstva a přátel včetně vztahům k nim P10O reakce na určité pokyny časování slovesa být, přivlastňovací zájmena Vlastivěda - ČR a EU Matematika-počet Prvouka-zvířata ČJ-zvyky a tradice Matematikajednotné a množné číslo Tvorba rodokmenu Procvičení měsíců a dnů hlášením na začátku hodiny, do sešitu psát anglické datum 123

14 - names of seasons, - grammar: Present Simple 7.8 chápe slova a jednoduché věty pokud jsou sdělovány pomalu, zřetelně a souvisí s osvojovanými tématy, zejména pokud je k dispozici vizuální opora oznámí jednoduchým způsobem základní informace související s ním samotným, rodinou, školou, volným časem a dalšími osvojovanými tématy My school - new vocabulary - phrases - days of week, - grammar: prepositions Clothes - new vocabulary - phrases - grammar: Present Continuous P12D škola a její vliv na život dětí 7.14 chápe jednoduché, krátké texty z běžného života, zejména pokud mu je k dispozici vizuální opora People - phrases - names of countries, job - grammar: Present Simple P16 Jsme součástí EU 7.12 reaguje na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky sám dává Eastern/ Christmas - Vocabulary - habits (Czech/ GB/ USA) - grammar: There is / there are; I like / I would like. P16G zvyky a tradice ČR v konfrontaci s Velkou Británií P7O vyjádří citový vztah k lidem i věcem Výtvarná výchovavytváření přání k Vánocům ČJ-odlišnosti u sloves a tvorby časů v češtině a v angličtině 124

15 Vzdělávací oblast Vyučovaný předmět ročník zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace 5. Bc. Lucie Gerlach, DiS písemně zaznamená krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů 7.8 chápe slova a jednoduché věty pokud jsou sdělovány pomalu, zřetelně a souvisí s osvojovanými tématy, zejména pokud je k dispozici vizuální opora 7.15 chápe jednoduché krátké texty z běžného života, zejména má-li k dispozici vizuální oporu 7.8 chápe slova a jednoduché věty pokud jsou sdělovány pomalu, zřetelně a souvisí Učivo Průřezová témata Mezipředmětové P8O komunikace v různých situacích Introduction - school subject, school activities - days, times, daily routine and free time activities - jobs, places of job, activities - places and activities in/at them Grammar: Present Simple; ON + day; WANT TO + verb; Present Continuous; prepositions of place Shopping - names of different kind of films and books - shopping phrases - names of shops Grammar: prices, I d like prepositions of place Animals - names of farm animals and sound they make P7O popis členů a vztahů v rodině P8O komunikuje se spolužáky P19MU poznávání jiných kultur prostřednictvím písní P6O poznávání přátel a lidí kolem sebe P17G tradice v oblékání a stravování evropských národů rozlišení osobních zájmen Matematika počítání, sčítání a odčítání Anglické pokyny v průběhu hodiny Velký důraz na výslovnost Zpěv pomáhá dětem lépe si 125

16 s osvojovanými tématy, zejména pokud je k dispozici vizuální opora 7.10 připojí se do jednoduchých rozhovorů Učivo Průřezová témata Mezipředmětové Přírodověda zvířata - ZOO animal s names - animal s names and places where animals live Grammar: Past Simple affirmative (HAD) In the past - time words, time expressions, with LAST and AGO - various abilities Grammar: TO BE - past (WAS, WERE) AGO; TO HAVE GOT - past (HAD, DIDN T HAVE); CAN - past (COULD, COULDN T) questions. P1O rozvoj zapamatování u žáků pomocí her Hudební výchova hudební nástroje + zpěv pamatovat slovíčka a fráze Malování a popisování obrázků rozvíjí představivost 7.15 chápe jednoduché krátké texty z běžného života, zejména má-li k dispozici vizuální oporu 7.16 písemně zaznamená krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů Leisure times activities - names of more sports and musical instruments - time expressions - irregular past tense forms Grammar: past tense affirmative regular verbs (PLAYED), past tense interrogative, short answer; past tense affirmative irregular verbs (WENT, SAW, P27E vztah dětí k okolí ve kterém žijí P16G zvyky a tradice anglicky mluvících zemí v porovnání s českými Přírodověda části lidského těla Používání interaktivní tabule 126

17 7.13 najde potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se týká osvojovaných témat 7.16 písemně zaznamená krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů BOUGHT) Učivo Průřezová témata Mezipředmětové Holiday - names of holiday activities Grammar: Present Continuous with future meaning expressing future affirmative, interrogative and short answer GOING TO 7.12 reaguje na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky sám dává Countries and continents - names of countries, nationalities and languages - American English words, information about country - Different words of topic Canada and Australia Grammar: practise: Present Simple Vlastivěda místní jména Vlastivěda světové strany Revision 127

18 Vzdělávací oblast Vyučovaný předmět ročník zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace (A2) 6. Bc. Lucie Gerlach, DiS. 8.9 písemně sestaví jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Učivo 6. ročník Průřezová témata Mezipředmětové Revision 1 st -5 th class: O6 poznávání lidí introduce, colours, numbers, - já jsem / ty jsi... month, season, animals, week, - představování family members... present - seznamování simple, present continues, past - moji příbuzní simple, adjectives, pronouns, prepositions, articles, chápe informace v jednoduchých poslechových textech, jsou-li sdělovány pomalu a zřetelně Hello from 6CH - introduce - school - phrases - plural of nouns - to be množné číslo a jednotné číslo podstatných jmen 8.5 poví jednoduchý příběh či událost; vylíčí osoby, místa a věci z každodenního života My family and my pets - family - pets - possessive case - to have got Mu19 Kulturní diference jedinečnost a individualita, sociokulturní rozdíly v ČR a v EU ve vztahu k vlastnímu bydlišti Přírodopis zvířata ORV rodina 8.1 chápe informace v jednoduchých poslechových textech, jsou-li sdělovány pomalu a zřetelně Around the house - house and flat 128

19 Učivo 6. ročník Průřezová témata Mezipředmětové - time and datum - imperative 8.5 poví jednoduchý příběh či událost; vylíčí osoby, místa a věci z každodenního života Happy birthday! - birthday party - can - there is /there are sloveso být 8.3 dokáže zjistit otázkou základní informace a adekvátně na ně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích A visit to the Czech Republic - Czech republic - Prague - My town - visitors - present continues D13 Občan, občanská společnost a stát ve vztahu Česká republika Zeměpis česká republika 8.5 poví jednoduchý příběh či událost; vylíčí osoby, místa a věci z každodenního života Kingsway High School - British school - Our school - out-of-school activities - present simple I - adverbs of frequency G 16 Evropa a svět nás zajímá svět kolem nás, zkušenosti z ciziny, zvyky v jiných kulturách Zeměpis Evropa/ Velká Británie 8.6 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech Out shopping - clothes - shopping - demonstrative pronouns - present simple II - wh-question ORV nakupování 129

20 8.7 chápe krátké a jednoduché texty, najde v nich požadované informace Učivo 6. ročník Průřezová témata Mezipředmětové A trip to the zoo - school trip - animals - present tense in contract Přírodopis exotická zvířata 8.4 hovoří o své rodině kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech My weekend - weekend - holiday - weather - past simple I ORV způsoby trávení volného času, prázdniny 8.5 poví jednoduchý příběh či událost; vylíčí osoby, místa a věci z každodenního života Around town - Vocabulary - sight seeing - orientation in the city - past simple II - subject/object questions Zeměpis město a jeho okolí 130

21 Vzdělávací oblast Vyučovaný předmět ročník zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace (A2) 7. Bc. Lucie Gerlach, DiS. 8.8 vypíše základní údaje o sobě ve formuláři 8.10 odpovídá na jednoduché písemné sdělení Učivo 7. ročník Průřezová témata Mezipředmětové Revision of 6 th class: O6 poznávání lidí introduce, vocabulary, -já jsem / ty jsi... grammar /plural of nouns/ to - představování be/ possessive case/ to have - seznamování got/ imperative/ can/ there is - moji příbuzní /there are/ present continues/ present simple I/ adverbs of frequency/ demonstrative pronouns/ present simple II/ wh-question /past simple / past simple II/ subject/object questions 8.1 chápe informace v jednoduchých poslechových textech, jsou-li sdělovány pomalu a zřetelně Welcome back - Vocabulary - holiday - travelling - revision G 16 Evropa a svět nás zajímá svět kolem nás, zkušenosti z ciziny, zvyky poznatky z prázdnin Zeměpis Evropa a svět kolem nás ve vztahu k prožitým prázdninám, navštíveným místům 8.6 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech A day with friends - Vocabulary - free time / leisure - responsibilities - modal verb must 09 kooperace a kompetence ve vztahu den s kamarády modální slovesa 131

22 8.7 chápe krátké a jednoduché texty, najde v nich požadované informace Učivo 7. ročník Průřezová témata Mezipředmětové Bonfire night! ORV svátky - Vocabulary - holiday and celebration - verb to have to 8.4 hovoří o své rodině kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech Something to eat? - Vocabulary - drink and food - countable and uncountable nouns - expressing quantity počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 8.5 poví jednoduchý příběh či událost; vylíčí osoby, místa a věci z každodenního života Accident! - Vocabulary - road safety - comparative and superlative form of adjective 8.5 poví jednoduchý příběh či událost; vylíčí osoby, místa a věci z každodenního života Let s do something! - Vocabulary - first aid - future tense with going to ORV první pomoc 8.3 dokáže zjistit otázkou základní informace a adekvátně na ně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích New Horizons - Vocabulary - favourite activities - sport Přírodopis životní prostředí 132

23 Učivo 7. ročník Průřezová témata Mezipředmětové - present perfect tense 8.6 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech 8.2 chápe obsah jednoduché zřetelně vyslovované promluvy či konverzace vztahující se k osvojovaným tématům 8.10 odpovídá na jednoduché písemné sdělení Thinks green! - Vocabulary - environment - adverb formation Tomorrow s world - live in future - environment - Future tense Great Britain and the sea - realities of GB - past continues tense - past simple tense and present and present perfect tense in comparison G 17 Objevujeme Evropu a svět EU Zeměpis Velká Británie / reálie 133

24 Vzdělávací oblast Vyučovaný předmět ročník zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace (A2) 8. Bc. Lucie Gerlach, DiS. Učivo 8. ročník Průřezová témata Mezipředmětové Revision of 7 th class O6 poznávání lidí Vocabulary, grammar: Model -já jsem / ty jsi... verbs/ verb to have to/ - představování countable and uncountable - seznamování nouns, expressing quantity/ - moji příbuzní comparative und superlative forms of adjectives/ future tense/ adverb formation/ Future tense/past continues tense/past simple tense and present and present perfect tense in comparison 8.1 chápe informace v jednoduchých poslechových textech, jsou-li sdělovány pomalu a zřetelně New places, new faces - new school, feel, description of way - past simple and present perfect tense O1 rozvoj schopností poznávání - slovní zásoba - já a mé okolí, škola - cesta do školy (když zabloudím, ) ORV mezilidské, rodina, třída, empatie 8.7 chápe krátké a jednoduché texty, najde v nich požadované informace Out and about - sport, TV, free time - one/ones - conditional clauses I O7 mezilidské - život rodina třída empatie lidská práva respektování chování ( a volný čas) 134

25 8.2 chápe obsah jednoduché zřetelně vyslovované promluvy či konverzace vztahující se k osvojovaným tématům Učivo 8. ročník Průřezová témata Mezipředmětové Great ideas - inventions, science and technology - relative clauses - past continuous tense 8.3 dokáže zjistit otázkou základní informace a adekvátně na ně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 8.5 poví jednoduchý příběh či událost; vylíčí osoby, místa a věci z každodenního života 8.6 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech London - London - heritage - life in the city, transport - relative clauses One country, many cultures - diversity of cultures, languages - reflexive pronouns - to be allowed to Free time - leisure, plans, telephony - questions tags - expressing future plans G 17 Objevujeme Evropu a svět EU Mu19 Kulturní diference jedinečnost a individualita, sociokulturní rozdíly v ČR a v EU D15 principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Jedna země, mnoho kultur G 16 Evropa a svět nás zajímá svět kolem nás, zkušenosti z ciziny, zvyky v jiných kulturách Zeměpis Londýn ORV kulturní diferenciace 8.5 poví jednoduchý příběh či událost; vylíčí osoby, místa a věci z každodenního života Welcome to USA Space Camp Florida Zeměpis USA/Florida 135

26 8.2 chápe obsah jednoduché zřetelně vyslovované promluvy či konverzace vztahující se k osvojovaným tématům 8.5 poví jednoduchý příběh či událost; vylíčí osoby, místa a věci z každodenního života Učivo 8. ročník Průřezová témata Mezipředmětové - Florida - food and drink - American English - conditional clauses II - verb with two object Alaska the great land - Alaska, nature, traditions - present perfect tense with since and for Dreamland California - California, gold-rush, festivals - gerund Zeměpis USA/Aljaška Zeměpis USA/California 136

27 Vzdělávací oblast Vyučovaný předmět ročník zodpovídá Jazyk a jazyková komunikace (A2) 9. Bc. Lucie Gerlach, DiS. Učivo 9. ročník Průřezová témata Mezipředmětové Revision of 8 th class: D12 občanská Vocabulary, grammar: past společnost a škola simple and present perfect ve vztahu k opakování tense / one-ones, conditional učiva předchozích clauses I / relative clauses/ ročníků past continuous tense/ relative clauses/ reflexive pronouns, to be allowed to/ questions tags, expressing future/ conditional clauses II, verbs with objects/ present perfect tense with since and for /gerund 8.1 chápe informace v jednoduchých poslechových textech, jsou-li sdělovány pomalu a zřetelně 8.3 dokáže zjistit otázkou základní informace a adekvátně na ně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích Welcome to New York - USA, New York - holidays - past perfect Nebraska the middle of Nowhere? - Nebraska, life at school - campaign against drinkdriving G 16 Evropa a svět nás zajímá svět kolem nás, zkušenosti z ciziny, zvyky v jiných kulturách. 07 mezilidské - život rodina třída empatie lidská práva respektování Zeměpis USA / New York Zeměpis Nebraska 137

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Září Proč se učíme anglicky Kde se mluví anglicky Co je angličtina Říjen Pozdravy při setkání a loučení Co říci ve správnou chvíli Členové rodiny

Září Proč se učíme anglicky Kde se mluví anglicky Co je angličtina Říjen Pozdravy při setkání a loučení Co říci ve správnou chvíli Členové rodiny 1. ročník Září Proč se učíme anglicky Kde se mluví anglicky Co je angličtina Říjen Pozdravy při setkání a loučení Co říci ve správnou chvíli Členové rodiny Části nábytku v pokoji Kdo se kde nachází Pexeso

Více

Číslo Označení materiálu hodiny

Číslo Označení materiálu hodiny Označení materiálu 1. Unit 1- fráze a slovíčka 2. U1 - Greetings 3. U1 - Numbers 1-10 4. Školní potřeby U2 (School supplies) test - spojování 5. Školní potřeby U2 (School supplies) test - popis obrázků

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Tabulka vypracovaných DUM

Tabulka vypracovaných DUM Tabulka vypracovaných DUM Číslo Zkratka Název Předmět 1 EUPŠ-Z4-BU III--Aj-001 Halloween AJ EUPŠ-Z4-BU III--Aj-00 A brave little dog AJ EUPŠ-Z4-BU III--Aj-00 Vampires AJ 4 EUPŠ-Z4-BU III--Aj-004 An alien

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Vzdělávací obor Anglický jazyk

Vzdělávací obor Anglický jazyk 1.ročník obor navázání na již zvládnuté ŘEČOVÉ Kompetence k učení, pracovní komunikace v běžných každodenních situacích DOVEDNOSTI soc. a personální,komunikativní pozdrav, poděkování, představení chápe

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Vyžadujeme dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech.

- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Vyžadujeme dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech. ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který na 1. stupni ZŠ představuje úvod do cizojazyčného vzdělávání. Jde především o probuzení zájmu žáka

Více

Angličtina pro číšníky a kuchaře

Angličtina pro číšníky a kuchaře Angličtina pro číšníky a kuchaře Dagmar Lanská, Jaroslava Kutová Angličtina pro číšníky a kuchaře Dagmar Lanská, Jaroslava Kutová Vydání 1. 2015 Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o. K Mostu 124, Praha

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk 5.1. 5.1.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYKA: Vyučovací předmět Základy německého jazyka je začleněn

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Anglický jazyk 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Anglický jazyk 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Anglický jazyk 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura září - Umí vyplnit formulář Introduction, personal information k učení Zeměpis

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Prima 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák si připomene dovednosti z nižších tříd. Umí přivítat spolužáky, popřát úspěch, reagovat na základní pokyny. Hláskuje jména, dokáže pracovat se slovníkem. Umí představit sebe a jiné. Žák jednoduše popíše

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Obsah výuky volitelného předmětu

Obsah výuky volitelného předmětu Obsah výuky volitelného předmětu 1. ročník Anglický jazyk Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Zpracovala: Mgr. Jana Nováková Obsah Obsah Cíl a pojetí volitelného předmětu anglický jazyk Plán

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Anglický jazyk I. stupeň, 2. období - 4. ročník

Anglický jazyk I. stupeň, 2. období - 4. ročník - 1 - Anglický jazyk I. stupeň, 2. období - 4. ročník ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO TÉMA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘED- MĚTOVÉ VZTAHY EVALUACE 1. RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI čte nahlas foneticky správně jednoduché

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Dodatek č. 2 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání. Malá škola. Základní škola Jabloňany

Dodatek č. 2 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání. Malá škola. Základní škola Jabloňany Dodatek č. 2 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání Malá škola Základní škola Jabloňany 1 1 Identifikační údaje 1 Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy: Základní škola Jabloňany,

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

Tematický plán učiva

Tematický plán učiva Tematický plán učiva Předmět Jazyk anglický Školní rok 2013/2014 Třída-ročník 7. Vyučující : Mgr. Martina Štěpánová Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované konverzace dvou či více osob. 2. Když

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2)

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) 5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 2 A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk se vyučuje se v rozsahu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Anglický jazyk I. stupeň, 1. období - 3. ročník

Anglický jazyk I. stupeň, 1. období - 3. ročník - 1 - Anglický jazyk I. stupeň, 1. období - 3. ročník ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO TÉMA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘED- MĚTOVÉ VZTAHY EVALUACE 1. RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI rozezná základní fonetické znaky známá slova

Více

4.9.10. Praktická angličtina

4.9.10. Praktická angličtina 4.9.10. Praktická angličtina Tento seminář je určen pro septimy a třetí ročníky. Jedná se o seminář dvouletý s časovou dotací 2 hodiny týdně. Seminář je zaměřen na rozvíjení mluvených dovedností a strategií

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Greetings and simple conversation Žák: pozdraví, poprosí, poděkuje jednoduše konverzuje - Hi, hello, bye, goodbye - What s your name? My name is... - How are you? I m fine, thank you/thanks.

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

DISCOVER ENGLISH NAŠE

DISCOVER ENGLISH NAŠE DISCOVER ENGLISH NAŠE 1 pro 2. stupeň ZŠ Připraveno přímo pro české základní školy! Novinka vydána na základě rozsáhlého průzkumu mezi učiteli v celé ČR. www. lon gm a n. c z Vážení kolegové, Nová řada

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Předmět: Konverzace v cizím jazyce. Výchovně vzdělávací strategie předmětu. 5.10 Volitelné předměty. Charakteristika volitelného předmětu 2.

Předmět: Konverzace v cizím jazyce. Výchovně vzdělávací strategie předmětu. 5.10 Volitelné předměty. Charakteristika volitelného předmětu 2. 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v cizím jazyce Charakteristika volitelného předmětu 2. stupeň Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce doplňuje a rozvíjí první cizí jazyk a realizuje

Více

Informace o jazykových kurzech

Informace o jazykových kurzech Informace o jazykových kurzech ANGLIČTINA 1. ročník roční školné: Kč 3.850/80 vyučovacích hodin - cena Kč 48/hod Eurolingua English 1, probírané učivo: Eurolingua English 1: 1. 11. lekce konverzační témata:

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka anglického jazyka v 1. i ve

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ VYUČOVACÍ JAZYK

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ VYUČOVACÍ JAZYK VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ VYUČOVACÍ JAZYK PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Předmět má časovou dotaci 3 hodiny týdně

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Příloha č. 14 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 14 ANGLICKÝ JAZYK Žák umí představit sebe i členy rodiny a říct základní informace o sobě i o nich. Žák je schopen vyprávět o prázdninách, svých zájmech a okolí seznámit s domácím mazlíčkem. Umí popsat školní třídu, hovořit

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více