Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne"

Transkript

1 Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 514/19 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne Číslo: 515/19 Zodpovídá: FO Termín: hospodaření města Šternberka za 1. pololetí 2015 a předložit materiál Zastupitelstvu města Šternberka Číslo: 516/19 Zodpovídá: FO Termín: plán inventur města Šternberka za rok 2015 a složení ústřední inventarizační komise dle předloženého návrhu Číslo: 517/19 Zodpovídá: FO Termín: zápis z jednání finančního výboru z , výsledky hospodaření města Šternberka k , rozpočtová opatření dle příloh č. 1 a 2 a Zastupitelstvu města Šternberka schválit rozpočtová opatření dle přílohy č. 1

2 Číslo: 518/19 Zodpovídá: OSV Termín: aktualizaci odpisového plánu organizace Sociální služby Šternberk, p.o. roku 2015 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo: 519/19 Zodpovídá: OSV Termín: zrušení ambulantní sociální služby Odlehčovací služba a odregistrování této služby v registru poskytovatelů sociálních služeb a využití uvolněných prostor po odlehčovací službě dle návrhu v důvodové zprávě Číslo: 520/19 Zodpovídá: OSMM Termín: zápis č. 6 z komise rozvoje města a správy majetku ze dne Číslo: 521/19 Zodpovídá: SMM Termín: zápis bytové komise číslo 11 ze dne Číslo: 522/19 Zodpovídá: OSMM Termín: dokument RM Ceník služeb v předloženém znění

3 Číslo: 523/19 Zodpovídá: OSMM Termín: uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu zemědělského pozemku č. 362/11/s ze dne ve věci navýšení platby pachtovného na Kč + DPH s účinností od a prodloužení doby trvání pachtu do s Anetou Dobešovou, Těšíkov 2,, IČ: dle předloženého materiálu a k podpisu dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 524/19 Zodpovídá: OSMM Termín: uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu zemědělského pozemku č. 366/11/s ze dne ve věci navýšení platby pachtovného na Kč + DPH s účinností od a prodloužení doby trvání pachtu do s Danoslavou Peškovou, Pňovice 50, Litovel, IČ: dle předloženého materiálu a k podpisu dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 525/19 Zodpovídá: OSMM Termín: uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu zemědělského pozemku č. 387/11/s ze dne ve věci prodloužení doby trvání pachtu do s MS Horní Loděnice, Za Zahradami 10, Šternberk, IČ: dle předloženého materiálu a k podpisu dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 526/19 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit neuplatnění předkupního práva k budově č. e. 252 postavené na pozemku parc. č v k. ú. Šternberk dle předloženého materiálu

4 Číslo: 527/19 Zodpovídá: OSMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit výkup části pozemku a uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 504/3 orná půda o výměře cca m 2 v k. ú. Lhota u Šternberka za cenu 400 Kč/m 2 z vlastnictví ****** dle předloženého materiálu a Zastupitelstvu města Šternberka zmocnit místostarostu Michala Oborného podpisem kupní smlouvy Číslo: 528/19 Zodpovídá: OSMM Termín: propachtování části pozemku a uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 14/1 trvalý travní porost o výměře cca m 2 v k. ú. Těšíkov s Anetou Dobešovou, Těšíkov 2, Šternberk, IČ: za účelem využití - údržba prostranství v rámci provozování zemědělské činnosti za cenu 344 Kč + DPH na dobu určitou do dle předloženého návrhu a k podpisu pachtovní smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 529/19 Zodpovídá: SMM Termín: zmocnit k podpisu kupní smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 530/19 Zodpovídá: OSMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit prodej části pozemku a uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č ostatní plocha o výměře cca 44 m 2 v k. ú. Šternberk (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) za cenu 700 Kč/m 2 a Zastupitelstvu města Šternberka zmocnit místostarostu Michala Oborného podpisem kupní smlouvy

5 Číslo: 531/19 Zodpovídá: OSMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit prodej pozemku a uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č ostatní plocha o výměře 38 m 2 v k. ú. Dalov s ****** za cenu Kč a zmocnit k podpisu kupní smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 532/19 Zodpovídá: SMM Termín: prodloužení nájemní smlouvy číslo 360/13/S/SBNP na pronájem bytové jednotky zvláštního určení č. 385/13 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v bytovém domě ve Šternberku, č. pop. 385, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Uničovská č. o. 53) pro nájemkyni jednotky paní ****** na dobu neurčitou za podmínek dle důvodové zprávy a místostarostu Michala Oborného k podpisu dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy Číslo: 533/19 Zodpovídá: SMM Termín: prodloužení nájemní smlouvy číslo 359/13/S/SBNP na pronájem bytové jednotky č. 384/3 v bytovém domě ve Šternberku, č. pop. 384, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Uničovská č. o. 51) pro nájemkyni jednotky paní ****** za podmínek dle důvodové zprávy a místostarostu Michala Oborného k podpisu dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy Číslo: 534/19 Zodpovídá: OSMM Termín: přednostní přidělení bytu zvláštního určení v majetku Města Šternberka pro pana ******

6 Číslo: 535/19 Zodpovídá: SMM Termín: skončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání o ploše 59,84 m 2 v přízemí domu ve Šternberku, č. pop. 47, který je součástí pozemku parc. č. 115 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (Horní náměstí č. o. 2) dohodou k pro nájemkyni paní Janu Eliášovou, Šternberk, Horní náměstí 78/16, IČ , místostarostu Michala Onborného k podpisu dohody o zániku nájmu prostoru, ne vyrovnání závazků dle návrhu ze dne a ukládá postupovat dle ujednání dodatku č. 2 smlouvy o nájmu ze dne ze dne Číslo: 536/19 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření nájemní smlouvy na byt č. 002 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v budově ve Šternberku, č. pop. 2566, která je součástí pozemku parc. č. 82/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Opavská č. o. 1B) mezi Městem Šternberkem a panem ****** za podmínek dle důvopdové zprávy a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 537/19 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření nájemní smlouvy na byt č. 104 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, č. pop. 1013, který je součástí pozemku parc. č. 3347/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Potoční č. o. 15 bývalé lázně) mezi Městem Šternberk, Horní nám. 16, Šternberk, IČ: a ******, na straně jedné a paní ****** na straně druhé za podmínek dle důvodové zprávy a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy

7 Číslo: 538/19 Zodpovídá: OSMM Termín: uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání o užívané ploše 40,86 m 2 v přízemí budovy č. pop. 106, která je součástí pozemku parc. č. 260 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (Hlavní náměstí č. o. 12) mezi Městem Šternberkem a paní Dagmar Večeřovou, bytem Šternberk, Jiráskova 47, IČ za podmínek dle důvodové zprávy a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 539/19 Zodpovídá: OSMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a provozování stavby SO úprava koryta Sitky v profilu mostu a SO most ev. č. 4 přes Sitku, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozováním, změnami nebo jejím odstraňováním ve prospěch Města Šternberka, Horní nám. 16, Šternberk, IČ: na pozemku parc. č v k.ú. Šternberk, ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p., IČ: , Dřevařská 932/11, Brno-venkov, na dobu neurčitou, v rozsahu GP č /2014 a GP č /2014, za cenu Kč, která bude navýšena o DPH dle platného předpisu ke dni podpisu této smlouvy a zmocnit místostarostu Michala Oborného k podpisu předložené smlouvy Číslo: 540/19 Zodpovídá: OSMM Termín: uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, č. stavby IV , včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemků parc. č. 2204/1, 2204/2 a 2200/5 v k.ú.šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geom. plánů č /2015 a /2015 za jednorázovou úhradu ve výši Kč, která bude navýšena o DPH dle platného předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a k podpisu předložené smlouvy místostarostu Michala Oborného

8 Číslo: 541/19 Zodpovídá: OSMM Termín: uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, č. stavby IV , včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemků parc. č. 3060/14 a 6036/1 v k.ú.šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geom. plánu č /2014 a za jednorázovou úhradu ve výši Kč, která bude navýšena o DPH dle platného předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a k podpisu předložené smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 542/19 Zodpovídá: OSMM Termín: uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí elektřiny pro vodárnu Dalov, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v částech pozemků parc. č. 153/2, 168/2, 173, 175/2 a 873/5 v k.ú. Dalov, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch VHS Sitka s.r.o., Vinohradská 2288/7, Šternberk, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geom. plánu č /2015 a za jednorázovou úhradu ve výši Kč, která bude navýšena o DPH dle platného předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a místostarostu Michala Oborného k podpisu předložené smouvy Číslo: 543/19 Zodpovídá: SMM Termín: zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v přízemí domu ve Šternberku, č. pop. 143, který je součástí pozemku parc. č. 206 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (Hlavní náměstí č. o. 17) o užívané ploše 34,80 m 2 dle důvodové zprávy Číslo: 544/19 Zodpovídá: OSMM Termín: výpověď smlouvy č. 322/11/s o nájmu části pozemku parc. č. 4593/1 ost. plocha o výměře 104 m 2 v k. ú. Šternberk ze dne uzavřenou s nájemcem MAD PAPÍR, a.s., Na Sezníku 4, Olomouc, IČ:

9 Číslo: 545/19 Zodpovídá: OSMM Termín: uzavření smluv o výpůjčce s jednotlivými společenstvími vlastníků jednotek na zařízení - vybavenost sídlišť na pozemcích ve vlastnictví Města Šternberka dle předloženého návrhu a v souladu s důvodovou zprávou a místostarostu Michala Oborného k podpisu smluv o výpůjčce Číslo: 546/19 Zodpovídá: OSMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 143/1 ostatní plocha o výměře cca 40 m 2, pozemku parc. č. 143/2 ostatní plocha, jehož součástí je stavba budovy bez č.p./č.e. o výměře 25 m 2, pozemku parc. č. 143/3 ostatní plocha o výměře 17 m 2, pozemku parc. č. 143/4 ostatní plocha o výměře 17 m 2, pozemku parc. č. 143/5 ostatní plocha o výměře 17 m 2, pozemku parc. č. 143/6 ostatní plocha o výměře 17 m 2 vše v k. ú. Šternberk za cenu Kč /m 2 Číslo: 547/19 Zodpovídá: OSMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit záměr prodeje částí pozemků parc. č ostatní plocha o výměře 297 m 2, parc. č ost. plocha o výměře 239 m 2, parc. č. 6106/2 ost. plocha o výměře 140 m 2, parc. č. 6106/1 ost. plocha o výměře 112 m 2, parc č. 6109/1 ost. plocha o výměře 73 m 2, parc. č ost. plocha o výměře 236 m 2 a části parc. č ost. plocha v k. ú. Šternberk, ul. Komenského, tak jak bude geometricky zaměřeno, vlastníkům sousedních nemovitostí, za cenu dle znaleckého posudku, t. j. 280 Kč/m 2 za podmínky, že nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemků (geometrický plán, kolek, poplatky) Číslo: 548/19 Zodpovídá: OSMM Termín: záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 14/1 trvalý travní porost o výměře cca m 2 v k. ú. Těšíkov za cenu Kč/rok a parc. č. 15/1 trvalý travní porost o výměře cca 640 m 2 v k. ú. Těšíkov za cenu 960 Kč/rok

10 Číslo: 549/19 Zodpovídá: OSMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit záměr odprodeje částí pozemků parc. č. 14/1 trvalý travní porost o výměře cca m 2 v k. ú. Těšíkov za cenu 200 Kč/m 2 a parc. č. 15/1 trvalý travní porost o výměře cca 640 m 2 v k. ú. Těšíkov za cenu 350 Kč/m 2 Číslo: 550/19 Zodpovídá: OSMM Termín: záměr města pronajmout část pozemku parc. č ostatní plocha o výměře cca 200 m 2 v k. ú. Šternberk za cenu Kč + DPH/rok Lesům České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČ: na dobu neurčitou za účelem využití - skládka dřeva Číslo: 551/19 Zodpovídá: OSMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka souhlasit s bezúplatným převodem pozemků parc.č. 6037/48 orná půda o výměře m 2, parc.č. 6037/49 orná půda o výměře m 2, parc.č. 6037/51 orná půda o výměře m 2, část parc.č. 6055/17 orná půda o výměře m 2 v k.ú Šternberk, podle 7 odst.1 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadě a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, IČ: do vlastnictví Města Šternberka, Horní náměstí 78/16, Šternberk, IČ: a uložit místostarostovi Michalu Obornému zajistit podání žádosti o bezúplatný převod Číslo: 552/19 Zodpovídá: OSMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit předložený postup realizace jednotlivých objektů společných zařízení komplexní pozemkové úpravy Dalov, jak je uvedeno v důvodové zprávě, v souladu s předloženým záznamem ze zasedání sboru zástupců komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dalov ze dne

11 Číslo: 553/19 Zodpovídá: OSRI, OŠK Termín: uzavření dodatku smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace Šternberk - atletický stadion s firmou Pavlacký s.r.o., Družstevní 1012, Luhačovice, IČ a starostu podpisem dodatku smlouvy o dílo dle předloženého návrhu Číslo: 554/19 Zodpovídá: OSRI, FO Termín: důvodovou zprávu k aktualizaci rozpočtu investic a velkých oprav města Šternberka na rok 2015 navržené úpravy rozpočtu investic a velkých oprav města Šternberka pro rok 2015, navržená rozpočtová opatření ukládá odborům OSRI a FO předložit aktualizovaný rozpočet investic a velkých oprav města Šternberka Zastupitelstvu města Šternberka a Zastupitelstvu města Šternberka schválit aktualizovaný rozpočet investic a velkých oprav města Šternberka r. 2015, vč. zařazení nových akcí dle předloženého seznamu, vč. příslušných rozpočtových opatření.

12 Číslo: 555/19 Zodpovídá: OSRI, OŠK Termín: důvodovou zprávu ve věci pořízení plošiny pro imobilní pro objekt Multifunkční kulturní zařízení Šternberk přímé zadání zakázky na výrobu, dodávku a montáž nůžkové zvedací plošiny pro imobilní NPM 400 firmě MANUS Prostějov spol. s r.o., Za Drahou 4332/4, Prostějov, IČ: , nabídková cena Kč bez DPH a starostu podpisem smlouvy o dílo dle předloženého návrhu Číslo: 556/19 Zodpovídá: OSRI Termín: informaci o postupu přípravy realizace stavby Smíšená stezka Šternberk - Babice a Zastupitelstvu města Šternberka schválit uzavření smlouvy darovací mezi městem Šternberk a Správou železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, Olomouc, IČ o darování městem zpracované projektové dokumentace na stavební úpravy železničního přejezdu pro akci Smíšená stezka Šternberk - Babice. Číslo: 557/19 Zodpovídá: OSRI Termín: Zastupitelstvu města Šternberka uzavření smlouvy o úhradě nákladů na realizaci investiční akce III/44429 Šternberk, Hvězdné údolí, I. etapa, 1. stavba mezi městem Šternberk a Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ Číslo: 558/19 Zodpovídá: OSRI Termín: uzavření dodatku smlouvy o dílo Stavební úpravy stávající místní komunikace ul. Smetanova ve Šternberku - I. etapa, uzavřené mezi městem Šternberk a firmou STAVEBNÍ MECHANIZACE LHOTSKÝ s.r.o., Pod Lesem 1755/23, IČ a starostu podpisem dodatku v předloženém znění

13 Číslo: 559/19 Zodpovídá: OSRI, OŠK Termín: důvodovou zprávu ve věci investice Školní hřiště ZŠ nám. Svobody ve Šternberku nového vítěze výběru zhotovitele na stavbu Školní hřiště ZŠ nám. Svobody ve Šternberku - mmcité+, a.s., Bílovice 519, Bílovice, IČ a starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu Číslo: 560/19 Zodpovídá: OSRI, SMM Termín: zápis č. 13 z jednání komise veřejných zakázek ze dne , vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Oprava vytápění v kulturním domě v Dalově, č.p. 71, vítězná firma Atrium Therm servis s.r.o., Sokolovská 417, Uherské Hradiště, IČ: , nabídková cena Kč bez DPH vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Výměna oken a dveří v kulturním domě v Dalově, č.p. 71, vítězný uchazeč Kostiha Radim, Prokopa Holého 14, Opava IČ: , nabídková cena Kč bez DPH vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Stavební úpravy oplocení, koupaliště Šternberk, vítězný uchazeč: Bau-tools s.r.o., Kosmákova 1631/10, Šternberk, IČ: , nabídková cena: ,50 Kč bez DPH a starostu podpisem smluv o dílo revokuje usnesení č. 444/15 ze dne ve věci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu Město Šternberk - Stavební práce malého rozsahu charakteru údržby a oprav nemovitostí a ukládá odboru OSRI připravit nový výběr dodavatele

14 Číslo: 561/19 Zodpovídá: OSRI Termín: důvodovou zprávu ve věci veřejné zakázky Konsolidace IT TC ORP Šternberk, část A, úpravu a doplnění zadávací dokumentace na veřejnou zakázku ve smyslu dodatečné informace č. 1, seznam zájemců vyzvaných k prokázání kvalifikace a předložení nabídky, jmenuje komise pro otevírání obálek, pro posouzení kvalifikace uchazečů a pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Konsolidace IT TC ORP ŠTERNBERK, ukládá odboru OSRI pokračovat ve výběru dodavatele veřejné zakázky dle ustanovení 26 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a starostu města k podpisu příslušných rozhodnutí a další korespondence související s touto veřejnou zakázkou. Číslo: 562/19 Zodpovídá: OŠK Termín: informaci Fotbalového klubu Šternberk o registraci projektu Rekonstrukce budovy zázemí pro sportovce - etapa II. v programu MŠMT Podpora materiálně technické základny sportu v roce 2015 a upřesněnou žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města jako finanční spoluúčasti k uvedenému projektu a zastupitelstvu města schválit finanční spoluúčast ve výši 30 % nejvýše však Kč k dotaci MŠMT na projekt Fotbalového klubu Šternberk Rekonstrukce budovy zázemí pro sportovce - etapa II. dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě

15 Číslo: 563/19 Zodpovídá: OŠK Termín: žádost Fotbalového klubu Šternberk o půjčku a zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č.39 uvedené v důvodové zprávě a zastupitelstvu města schválit zápůjčku Kč Fotbalovému klubu Šternberk, IČ , Blahoslavova 1434/15, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo: 564/19 Zodpovídá: OŠK Termín: žádosti sportovních organizací: Fbc Šternberk, Atletický klub Šternberk, Fotbalový klub Šternberk, HC TJ Šternberk, Tenisový klub Šternberk o individuální dotace z rozpočtu města a zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 40 uvedené v důvodové zprávě s doplněním a zastupitelstvu města schválit dotace pro: Fbc Šternberk, IČ , Lužická 25, Šternberk ve výši Kč, Atletický klub Šternberk, IČ , Lidická 17, Šternberk ve výši Kč, Fotbalový klub Šternberk, IČ , Blahoslavova 15, Šternberk ve výši Kč, Tenisový klub Šternberk, IČ , Svatoplukova 15, ve výši Kč a pro HC TJ Šternberk, IČ , Blahoslavova 15, ve výši Kč; dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě

16 Číslo: 565/19 Zodpovídá: OŠK Termín: změny v odpisových plánech MŠ Nádražní v souvislosti s dokončením projektu realizace zahrad pracovišť Světlov a U Dráhy a zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 46 uvedené v důvodové zprávě a zastupitelstvu města schválit zvýšení příspěvku na odpisy MŠ Nádražní dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo: 566/19 Zodpovídá: OŠK Termín: zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zadávanou v režimu užšího řízení dle 28 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů: Zajištění služeb v oblasti kultury pro město Šternberk na období a seznam zájemců, vyzvaných k prokázání kvalifikace a předložení nabídky, odůvodnění veřejné zakázky Zajištění služeb v oblasti kultury pro město Šternberk na období podle 156, odst.1 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje komisi pro otevírání obálek a komisi pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: Zajištění služeb v oblasti kultury pro město Šternberk na období , ukládá zahájit výběr dodavatele veřejné zakázky Zajištění služeb v oblasti kultury pro město Šternberk na období dle ustanovení 26 a 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a místostarostu Michala Oborného k podpisu příslušných rozhodnutí a další korespondence, souvisejících s touto veřejnou zakázkou.

17 Číslo: 567/19 Zodpovídá: OŠK, OSV, OdPVV Termín: vydání směrnice S Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Šternberka Číslo: 568/19 Zodpovídá: OŠK Termín: uzavření objednávek na nákup služeb veřejného bruslení a bruslení škol v období září - prosinec 2015 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo: 569/19 Zodpovídá: OŠK Termín: výsledky hospodaření příspěvkových organizací za 1. pololetí 2015 dle důvodové zprávy a čerpání rezervního fondu a fondu investic MŠ Nádražní na financování nákladů spojených s investiční akcí Přírodní hřiště a zahrada MŠ U Dráhy dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo: 570/19 Zodpovídá: OVV Termín: nabídku VOP CZ, s. p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína, IČ: darovat Městu Šternberk umělecké dílo, přijetí daru pro Město Šternberk - obraz akad. mal. Petra Zlamala a starostu k podpisu darovací smlouvy

18 Číslo: 571/19 Zodpovídá: OdPVV Termín: Zastupitelstvu města Šternberka udělit Cenu města Šternberka v roce 2015 těmto osobnostem a organizacím: Rudolf Lhotský AMK Ecce Homo Mgr. Vilém Zlamal Ing. Petr Zajíc Pionýrská skupina Plejády Liběna a Josef Beranovi Číslo: 572/19 Zodpovídá: OdPVV Termín: navrhuje program zasedání zastupitelstva města Šternberka dne Číslo: 573/19 Zodpovídá: T Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit poskytování odměn neuvolněnému členu ZM Mgr. Michalu Hlaváčkovi podle dokumentu ZM Zásady pro stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Šternberka a pro poskytování peněžitých plnění fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Šternberka, za výkon funkce členů výborů a komisí, s účinností od Číslo: 574/19 Zodpovídá: T Termín: zveřejňování smluv podle předloženého návrhu a ukládá oddělení informatiky a krizového řízení zajistit zveřejňování smluv od

19 Číslo: 575/19 Zodpovídá: OSRI Termín: uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 344/15/S/OSRI Smíšená stezka Šternberk Babice ze dne se zhotovitelem díla firmou STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČ: dle předloženého návrhu a starostu podpisem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy o dílo Ing. Stanislav Orság Michal Oborný starosta místostarosta

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 115 / 8 č. 2 Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 16.09.2015 vzdání se funkce člena Zastupitelstva města Šternberka Ing. Pavla Stonawského k 31.08.2015 a složení slibu členů Zastupitelstva

Více

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.08.2014 Číslo: 2800 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 25.08.2014 Číslo: 2801 Zodpovídá: FO Termín: 11.09.2014 zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.06.2015 Číslo: 405/14 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 17.06.2015 Číslo: 406/14 Zodpovídá: Tomečková Iveta, Bc. důvodovou zprávu

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.06.2015 Číslo: 421/15 Zodpovídá: OdPVV Termín: Program schůze dne 29.06.2015 Číslo: 422/15 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu k vrácení

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.4.2013 Číslo 1808 Zodpovídá: OdPVV Termín: 29.4.2013 program schůze dne 29.04.2013 Číslo 1809 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2013 zápis z jednání finančního

Více

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.5.2014 Číslo 2607 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.5.2014 program schůze dne 12.05.2014 Číslo 2608 Zodpovídá: OŠK Termín: 20.5.2014 v souladu s ustanovením

Více

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.09.2014 615 / 26 č. 2 616 / 26 č. 3 617 / 26 č. 4 618 / 26 č. 5 619 / 26 č. 6 620 / 26 č. 7 program zasedání dne 24. 9. 2014 přehled usnesení

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.6.2013 Číslo 1944 Zodpovídá: OdPVV Termín: 24.6.2013 program schůze dne 24.06.2013 Číslo 1945 Zodpovídá: FO Termín: 10.7.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22.06.2016 239 / 12 č. 2 240 / 12 č. 3 241 / 12 č. 4 242 / 12 č. 5 243 / 12 č. 6 244 / 12 č. 7 program zasedání dne 22. 6. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.09.2015 Číslo: 576/20 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.09.2015 Číslo: 577/20 Zodpovídá: OSMM Termín: 30.09.2015 souhlasí s přerušením

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.05.2015 Číslo: 316/12 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.05.2015 Číslo: 317/12 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.3.2013 Číslo 1659 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.3.2013 program schůze dne 04.03.2013 Číslo 1660 Zodpovídá: FO Termín: 4.3.2013 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.07.2015 Číslo: 462/17 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.07.2015 Číslo: 463/17 Zodpovídá: FO Termín: 27.07.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.5.2012 Číslo 1159 Zodpovídá: OKS Termín: 28.5.2012 program schůze dne 28.05.2012 Číslo 1160 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2036/56 Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 07. 08. 2017 navrhuje program schůze Rady města Šternberka dne 07.08.2017

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne 21.10.2013 Číslo 2171 Zodpovídá: OdPVV Termín: 21.10.2013 program schůze dne 21.10.2013 Číslo 2172 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.06.2016 Číslo: 1167/36 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.06.2016 Číslo: 1168/36 Zodpovídá: OSV Termín: 24.06.2016 odměnu ředitelce

Více

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.4.2014 Číslo 2589 Zodpovídá: OdPVV Termín: 28.4.2014 program schůze dne 28.04.2014 Číslo 2590 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06.04.2016 208 / 11 č. 2 209 / 11 č. 3 210 / 11 č. 4 211 / 11 č. 5 212 / 11 č. 6 213 / 11 č. 7 program zasedání dne 6. 4. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 10.12.2014 Číslo: 57/2 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 10.12.2014 Číslo: 58/2 Zodpovídá: SMM Termín: 31.01.2015 že Nájemní smlouva

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.09.2012 308 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.09.2012 309 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne 04.08.2014 Číslo: 2762 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 04.08.2014 Schvaluje Číslo: 2763 Zodpovídá: FO Termín: 28.02.2015 předložený seznam pohledávek

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.12.2012 Číslo 1516 Zodpovídá: OKS Termín: 3.12.2012 program schůze dne 03.12.2012 Číslo 1517 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne 01.06.2015 Číslo: 361/13 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 01.06.2015 Číslo: 362/13 Zodpovídá: FO Termín: 04.06.2015 rozpočtový výhled

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 26. 09. 2018 Číslo: 560/27 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 09.12.2015 150 / 9 č. 2 151 / 9 č. 3 152 / 9 č. 4 153 / 9 č. 5 program zasedání dne 9. 12. 2015 odpis pohledávek nad 20 000 Kč dle důvodové zprávy

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.9.2013 Číslo 2112 Zodpovídá: OdPVV Termín: 23.9.2013 program schůze dne 23.09.2013 Číslo 2113 Zodpovídá: FO Termín: 5.10.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.01.2016 Číslo: 786/27 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.01.2016 Číslo: 787/27 Zodpovídá: OSV Termín: 21.12.2015 návrhy na zavedení

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 02.02.2015 Číslo: 114/5 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 02.02.2015 Číslo: 115/5 Zodpovídá: FO Termín: 31.08.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1848/52 Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 05. 2017 program schůze dne 15.05.2017 Číslo: 1849/52 plnění

Více

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.12.2014 Číslo: 70/3 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.12.2014 Číslo: 71/3 Zodpovídá: FO Termín: 31.12.2014 druhé vydání směrnice

Více

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.10.2011 Číslo: 727 Zodpovídá: FO Termín: 24.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 13 10. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 30.

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 10.12.2014 11 / 2 č. 2 program zasedání dne 10. 12. 2014 12 / 2 č. 3 13 / 2 č. 4 14 / 2 č. 5 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.09.2014

Více

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne 11.9.2013 Číslo 2087 Zodpovídá: OdPVV Termín: 11.9.2013 program schůze dne 11.09.2013 Číslo 2088 Zodpovídá: OŠK Termín: 1.10.2013 zastupitelstvu města -

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.10.2013 Číslo 2147 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.10.2013 program schůze dne 07.10.2013 Číslo 2148 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne 08.04.2015 Číslo: 253/9 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 08.04.2015 Číslo: 254/9 Zodpovídá: SMM Termín: 08.04.2015 Zastupitelstvu města

Více

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 Číslo: 410/20 program zasedání ZM dne 20.09.2017 Číslo:

Více

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 02. 2019 Číslo: 37/3 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 26.8.2013 Číslo 2055 Zodpovídá: OdPVV Termín: 26.8.2013 program schůze dne 26.8.2013 Číslo 2056 Zodpovídá: FO Termín: 30.8.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2225/60 Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 30. 10. 2017 program schůze RM dne 30.10.2017 Číslo: 2226/60 zápis

Více

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.8.2013 Číslo 2011 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.8.2013 program schůze dne 12.08.2013 Číslo 2012 Zodpovídá: FO Termín: 28.2.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.02.2016 182 / 10 č. 2 183 / 10 č. 3 184 / 10 č. 4 185 / 10 č. 5 186 / 10 č. 6 program zasedání dne 24. 02. 2016 přehled usnesení Rady města

Více

Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.05.2016 Číslo: 1116/35 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 30.05.2016 Číslo: 1117/35 Zodpovídá: FO Termín: 09.06.2016 zápis z jednání

Více

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1563/46 Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 01. 2017 program schůze dne 16.01.2017 O: Mgr. I. Černocká T: 16.01.2017 Číslo: 1564/46 důvodovou zprávu ke změně směrnice S 61-06 Oběh

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2829/77 Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 27. 08. 2018 program schůze RM dne 27.08.2018 Číslo: 2830/77 zápis

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.6.2012 Číslo 1216 Zodpovídá: OKS Termín: 25.6.2012 program schůze dne 25.6.2012 Číslo 1217 Zodpovídá: OSV Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání

Více

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.2.2014 Číslo 2357 Zodpovídá: OdPVV Termín: 3.2.2014 program schůze dne 03.02.2014 Číslo 2358 Zodpovídá: OVV Termín: 7.2.2014 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.05.2016 Číslo: 1078/34 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.05.2016 Číslo: 1079/34 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2016 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.3.2014 Číslo 2475 Zodpovídá: OdPVV Termín: 17.3.2014 program schůze dne 17.03.2014 Číslo 2476 Zodpovídá: FO Termín: 20.3.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 Číslo: 367/18 program zasedání ZM dne 21.06.2017 Číslo:

Více

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne 06.04.2016 Číslo: 984/32 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 06.04.2016 Číslo: 985/32 Zodpovídá: OSMM Termín: 06.04.2016 Zastupitelstvu

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2744/74 Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 07. 2018 program schůze RM dne 16.07.2018 Číslo: 2745/74 plnění

Více

Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22. 02. 2017 Číslo: 321/16 program zasedání dne 22.02.2017 Číslo: 322/16

Více

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06. 12. 2017 Číslo: 443/21 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2406/64 Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 01. 2018 program schůze RM dne 15.01.2018 Číslo: 2407/64 žádost

Více

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne 05.10.2015 Číslo: 590/21 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 05.10.2015 Číslo: 591/21 Zodpovídá: FO Termín: 09.12.2015 harmonogram přípravy

Více

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.2.2012 Číslo 971 Zodpovídá: S Termín: 27.2.2012 program schůze RM dne 27.2.2012 Číslo 972 Zodpovídá: FO Termín: 31.8.2012 b e r e n a v ě d o m í předložený

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 19.11.2012 Číslo 1481 Zodpovídá: OKS Termín: 19.11.2012 program schůze dne 19.11.2012 Číslo 1482 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.11.2011 Číslo 783 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 11. 2011 a b e r e n a v ě d o m í výsledky hospodaření

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 21/2 Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 19. 11. 2018 program schůze RM dne 19.11.2018 Číslo: 22/2 navrhuje program

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.12.2012 Číslo 1554 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.12.2012 program schůze dne 12.12.2012 Číslo 1555 Zodpovídá: OSRI- Termín: 28.2.2013 r e v o k u j e část

Více

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.07.2016 Číslo: 1192/37 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.07.2016 Číslo: 1193/37 Zodpovídá: OSV Termín: 29.07.2016 dodatek č. 1

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 93/5 Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 12. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 17.12.2018 Číslo:

Více

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.4.2012 Číslo 1116 Zodpovídá: Termín: 30.4.2012 program schůze dne 30.04.2012 Číslo 1117 Zodpovídá: FO Termín: 2.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne 5.9.2011 Číslo: 617 Zodpovídá: FO Termín: 5.9.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 26. 8. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 31. 7.

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.3.2013 Číslo 1696 Zodpovídá: OdPVV Termín: 18.3.2013 program schůze dne 18.03.2013 Číslo 1697 Zodpovídá: FO Termín: 18.3.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.02.2016 Číslo: 883/29 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 24.02.2016 Číslo: 884/29 Zodpovídá: OSMM Termín: 31.05.2016 Zastupitelstvu

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 5.11.2012 Číslo 1464 Zodpovídá: OKS Termín: 5.11.2012 program schůze dne 05.11.2012 Číslo 1465 Zodpovídá: OSV Termín: 30.11.2012 uzavření smlouvy o poskytnutí

Více

Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne 08.09.2014 Číslo: 2823 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 08.09.2014 Číslo: 2824 Zodpovídá: OPVZ Termín: 24.09.2014 navrhuje program zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z 1. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z 1. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 132/6 Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne 14. 01. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 14.01.2019 Číslo:

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.11.2014 Číslo: 1/1 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 24.11.2014 Číslo: 2/1 Zodpovídá: OPVZ Termín: 24.11.2014 navrhuje program zasedání

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.12.2012 351 / 15 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.12.2012 352 / 15 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 přehled

Více

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2602/70 Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne 23. 04. 2018 program schůze RM dne 23.04.2018 Číslo: 2603/70 zápis

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.3.2012 Číslo 1041 Zodpovídá: Termín: 28.3.2012 program schůze dne 28.3.2012 Číslo 1042 Zodpovídá: OS Termín: 28.3.2012 b e r e n a v ě d o m í zprávu

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1515/45 Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 19. 12. 2016 program schůze dne 19.12.2016 O: V. Koudelová T: 19.12.2016 Číslo: 1516/45 žádost Atletického klubu Šternberk, z.s., IČ 26550580

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1/1 Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 05. 11. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 05.11.2018 Číslo:

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2081/57 Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne 28. 08. 2017 program schůze RM dne 28.08.2017 Číslo: 2082/57 navrhuje

Více

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.04.2015 Číslo: 269/11 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.04.2015 Číslo: 270/11 Zodpovídá: FO Termín: 30.04.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.04.2016 Číslo: 1005/33 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 25.04.2016 Číslo: 1006/33 Zodpovídá: FO Termín: 30.04.2016 zápis z jednání

Více

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2154/58 Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 program schůze RM dne 20.09.2017 Číslo: 2155/58 žádost

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 13.6.2012 Číslo 1196 Zodpovídá: OKS Termín: program schůze dne 13.06.2012 Číslo 1197 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.6.2012 2. vydání směrnice S 55-04 Stanovení

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2498/67 Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 12. 03. 2018 program schůze RM dne 12.03.2018 Číslo: 2499/67 zápis

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 08.04.2015 43 / 4 č. 2 44 / 4 č. 3 program zasedání dne 8. 4. 2015 návrh změny Jednacího řádu ZM a vydává dokument ZM Jednací řád Zastupitelstva

Více

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2179/59 Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 10. 2017 program schůze RM dne 16.10.2017 Číslo: 2180/59 plnění

Více

Usnesení 80. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 80. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 80. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.11.2013 Číslo 2231 Zodpovídá: OdPVV Termín: 25.11.2013 program schůze dne 25.11.2013 Číslo 2232 Zodpovídá: FO Termín: 28.11.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.5.2011 Číslo: 425 Zodpovídá: FO Termín: 9.6.2011 rozpočtový výhled města Šternberka na roky 2012 2016 a Zastupitelstvu města Šternberka schválit rozpočtový

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne 31. 10. 2016 Číslo: 1415/42 program schůze dne 31.10.2016 Číslo: 1416/42 zápis z jednání finančního výboru z 14.10.2016 výsledky hospodaření města Šternberka

Více

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 284/9 Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne 04. 03. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 04.03.2019 Číslo:

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1982/55 Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 07. 2017 program schůze RM dne 17.07.2017 Číslo: 1983/55 plnění

Více

Usnesení 101. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 101. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 101. schůze Rady města Šternberka ze dne 06.10.2014 Číslo: 2876 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje program schůze dne 06.10.2014 Číslo: 2877 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.10.2014 uzavření dodatku

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2804/76 Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 08. 2018 program schůze RM dne 06.08.2018 Číslo: 2805/76 předložený

Více

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2018/22/741 RM schvaluje program 22. schůze RM. 2018/22/742 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2018/21/738 do 14. 11. 2018. RM schvaluje záměr pachtu části

Více

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 25.02.2015 27 / 3 č. 2 28 / 3 č. 3 program zasedání dne 25. 2. 2015 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více