malá monografie města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "malá monografie města"

Transkript

1 malá monografie města a small portrait of the town eine kleine stadtmonographie současný pohled na město očima berounských fotografů cont ntem empo rary ry tow own thro roug ugh the eyes es of loca cal phot otog ogra raph pher ers ak tuel elle ler blic ick auf die stadt durch di e au gen der bera raun uner fot og rafe n Vladimír Kasl Jitka Krásová Daniel Kreissl Jiří Semrád Lucie Suchá Zdeněk Zůna Jan Velíšek

2

3 malá monografie města a small portrait of the town eine kleine stadtmonographie současný pohled na město očima berounských fotografů contemporary town through the eyes of local photographers aktueller blick auf die stadt durch die augen der berauner fotografen Vladimír Kasl Jitka Krásová á Daniel Kreissl Jiří Semrád Lucie Suchá Zdeněk Zůna Jan Velíšek

4 2009 Machart s.r.o. Fotografie Vladimír Kasl, Jitka Krásová, Daniel Kreissl, Jiří Semrád, Lucie Suchá, Zdeněk Zůna Text Jan Velíšek Překlad/Translation/Übersetzung: Jitka Charvátová (anglický jazyk/english), Pavla Šimonová (německý jazyk/deutsch) ISBN: Vydalo nakladatelství Machart s.r.o. (www.machart.cz, Lidická 669, Beroun) jako svoji třináctou publikaci. Obálku s použitím fotografie Vladimíra Kasla a grafickou úpravu knihy navrhl Kameel Machart. Vyšlo v Berouně v září 2009, 1. vydání.

5 Beroun je mé rodné město, město, kde jsem vyrůstal, dospíval, četl, pil a miloval. Město, kde teď žiju, píšu a ke své nelibosti viditelně a nevyhnutelně stárnu. Máme-li někoho opravdu rádi, pak i s jeho křivýma nohama, tlustou zadnicí nebo mezírkou mezi zuby. Tak i já mám Beroun rád celý, i s jeho sídlišti, ba i s šílenými palácky některých ekonomicky úspěšných Berouňanů. Mám rád Beroun, i s jeho tlustou zadnicí. Nemůžu to tvrdit s určitostí, ale řekl bych, že šestice fotografů z téhle knížky je na tom podobně. Beroun is my hometown. It is the town where I grew up, matured, read, drank and loved. It is the town where I now live, write, and to my displeasure grow inevitably and visibly older. If you truly love somebody, you will love them despite their crooked legs, fat backside or gap in the teeth. In the same way, I love Beroun in its entirety, even with its high-rise estates, and indeed, even with the crazy little palaces of the wealthier Berouners. I love Beroun even with its fat backside. I cannot prove it, but I would say that the six photographers from this book are all in the same boat with me. Beraun ist meine Geburtsstadt, die Stadt, in der ich aufwuchs, erwachsen wurde, las, trank und liebte. Die Stadt, in der ich jetzt lebe, schreibe und zu meiner Unlust sichtbar und unvermeidlich alt werde. Haben wir jemanden wirklich gern, dann auch mit seinen krummen Beinen, seinem dicken Po oder kleinen Zahnlücken. Genauso mag ich ganz Beraun, auch mit seinen Siedlungen, sogar mit seinen wahnsinnigen Palästen einiger finanziell erfolgreicher Berauner. Ich hab Beraun lieb, auch mit seinem dicken Po. Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, aber ich vermute, dass die sechs Fotographen aus diesem Buch daran ähnlich sind. Jan Velíšek

6

7 Zdeněk Zůna Průhled oknem zimní zahrady novorenesanční Duslovy vily do Pakostova sadu 5 Pakosta Garden viewed through the winter garden window of the Dusl Villa Der Durchblick durch das Wintergartenfenster der Dusl-Neurenaissancevilla in den Pakosta-Park

8 6

9 Daniel Kreissl Vlajka Evropské unie před berounskou radnicí The flag of the European Union in front of Beroun s Town Hall Die Flagge der Europäischen Union vor dem Berauner Rathaus 7

10 Mám rád Beroun, hučící nákupním šílenstvím při slavných trzích, těch každotýdenních i těch velkých hrnčířských, kultivovaný Beroun koncertů, galerií a Berounského trilobitu, letní Beroun předzahrádek vonících pivní pěnou, trochu patetický Beroun soch a pomníků na náměstí a třeba v Pakostových sadech, zelený Beroun Štulovny či Talichovy vily v Bradatkách. Mám rád i plebejský, zaprášený Beroun Zavadilky a jiných industriálních center Tichý, blikotavý, nabádavý Beroun městského hřbitova I like Beroun buzzing with shopping frenzy during the widely celebrated markets in the main square, whether the regular weekly ones or the biannual great pottery fairs. I also like the cultured Beroun of concerts, art galleries and the Trilobit Beroun Award festival, just as much as the summer Beroun of beer-foamsmelling pub gardens, the slightly pathetic Beroun of statues and war memorials in Hus Square and Pakosta Garden, and the green Beroun of the Štulovna riverbank and the Tallich Villa in the Brdatka. And I also like the plebeian, dusty Beroun of the Zavadilka and the other industrial districts And the quiet, flickery, urging Beroun of the cemetery Ich mag das durch den Einkaufswahnsinn während der berühmten Märkte der allwöchentlichen und auch groβen Topfmärkte summende Beraun, das kultivierte Beraun der Konzerte, Galerien und des Berauner Trilobiten, das sommerliche Beraun der nach Bierschaum duftenden Vorgärten, das ein bisschen pathetische Beraun der Statuen und Denkmäler auf dem Hus-Platz und zum Beispiel im Pakosta-Park, das grüne Beraun der Štulovna oder der Talich-Villa in Brdatka. Ich mag auch das plebejische, verstaubte Beraun des Zavadilka-Viertels und anderer industrieller Zentren... Das stumme, flimmernde, mahnende Beraun des Stadtfriedhofes... 8

11 Lucie Suchá Zimní pohled od Berounky, se siluetou zámečku 9 Winter view from the river Berounka with the silhouette of the mansion house Der Winterblick vom Fluss Berounka, mit der Schlosssilhouette

12 Živým srdcem Berouna je jeho náměstí, kde se konají tradiční hrnčířské a řemeslné trhy. Hus Square, Beroun s the beating heart, during traditional pottery fairs. Das lebendige Herz von Beraun ist sein Marktplatz, auf dem traditionelle handwerkliche Topfmärkte stattfinden. 10

13 Zdeněk Zůna 11

14 12 Atmosféra nedělního rána na Husově náměstí Sunday morning atmosphere in Hus Square Atmosphäre eines Sonntagmorgens auf dem Hus-Platz Jiří Semrád

15 Duši má Beroun středověkou, je cítit z reliktů městského opevnění, dvou gotických bran a renesančních patricijských domů, a také třeba z tušených katakomb s příslibem pokladů. Kostru má město myslím industriální, z cementu a železa devatenáctého století, svalstvo asi obchodní, převážně ze století minulého, a kůži Beroun s soul is mediaeval: one feels it from the remnants of the historic town defences, from the two Gothic gates and the Renaissance patrician houses, and one can sense it from the treasure of the imagined catacombs. Beroun s skeleton is, I would think, industrial, built of the cement and iron of the 19th century, whereas its muscles are perhaps mercantile, largely from last century, and its skin is Beraun hat eine mittelalterliche Seele, sie ist zu spüren bei den Relikten der Stadtbefestigung, den beiden gotischen Toren und den Renaissance-Patrizierhäusern und auch vielleicht bei den geahnten Katakomben mit dem Versprechen eines Schatzes. Das Skelett der Stadt ist, denke ich, industriell, aus Zement und Eisen des zwanzigsten Jahrhunderts, die Muskeln sind wohl geschäftlich, vorwiegend aus dem vorigen Jahrhundert, und die Haut... Pomník obětem první světové války je jednou z dominant Husova náměstí. The WWI Memorial is a landmark of Hus Square. Das Denkmal für Opfer des Ersten Weltkrieges ist eine von den Dominanten des Hus-Platzes. Daneil Kreissl 13

16 14 Plzeňská brána současnost a reflexe minulosti The Pilsen Gate the present and reflection of the past Das Pilsner Tor Gegenwart und Spiegelung der Vergangenheit Jitka Krásová

17 Vladimír Kasl Husovo náměstí s kamennou kašnou a siluetou Pražské brány 15 Hus Square with the stone fountain and silhouette of the Prague Gate Der Hus-Platz mit dem steinernen Springbrunnen und der Silhouette des Prager Tores

18 16 Pohled na centrum města z ochozu rozhledny na Městské hoře The town centre viewed from the gallery of the Town Hill lookout tower Der Blick auf das Stadtzentrum vom Rundgang des Aussichtsturms auf dem Stadtberg Zdeněk Zůna

19 Dolnohradební ulice v centru města si ponechala romantickou atmosféru minulosti. Vladimír Kasl Dolnohradební Street in the historical centre has retained the romantic feel of old days. Die Dolnohradební-Straße im Stadtzentrum behielt 17 ihre romantische Atmosphäre der Vergangenheit.

20 18 Jiří Semrád

21 Pohled přes Berounku na berounskou vilovou čtvrť 19 Beroun s villa district viewed from across the River Der Blick hinüber den Fluss auf das Berauner Villenviertel

22 20 Lucie Suchá

23 Zámeček nad Berounkou 21 The mansion house above the River Das Schlösschen über dem Fluss Berounka

24 22 Malebná zákoutí středověkých hradeb vybízejí k odpočinku The pictoresque corners of the medieval town walls invite visitors to relaxation Malerische stille Ecken der mittelalterlichen Mauern fordern zum Ausruhen auf... Daniel Kreissl

25 Někomu je prostupování staré a moderní architektury nepříjemné, někdo reaguje až štítivě. Jiný projde od nové budovy Tipsportu kolem Duslovy vily k poště, aniž by zvedl hlavu. Dalšího zase vzrušují kontrasty, interakce v čase i vkusu, citace siluet i řeč rozličných materiálů Na tomhle se asi nikdy všichni neshodneme, a proč bychom, proboha, taky měli? Some may feel uncomfortable with merging of the old and new architecture, some may even find it abominable. Others will pass the new Tipsport building, the Dusl Villa and the post-office without raising their heads. Yet others will be excited about the contrasts, the interaction across ages and tastes, the references of contours, the talk of diverse materials, the This is something we will probably never all agree on, but why on earth should we after all? Für den einen ist die Durchdringung der alten und modernen Architektur unangenehm, er reagiert sogar angeekelt. Der andere geht von dem neuen Tipsport-Gebäude an der Dusl-Villa vorbei bis zur Post, ohne seinen Kopf zu heben. Den nächsten erregen die Kontraste, die Interaktionen in der Zeit und im Geschmack, die Zitationen der Silhouetten und die Sprache unterschiedlicher Materialien Historická budova radnice se zrcadlí v moderní přístavbě. The historical building of the Town Hall mirrored in its modern annex. Der historische Rathausbau spiegelt sich im modernen Anbau. Vladimír Kasl 23

26 24 Beroun má v historickém znaku medvěda, který dal tomuto městu jméno. Medvědárium na Městské hoře je vítaným cílem návštěvníků města. Beroun derives its name from the bear, which is also included in the historical town emblem. The Bear Garden on Town Hill is a welcomed destination of the town s visitors. Beraun hat einen Bären, der dieser Stadt ihren Namen gab, im Wappenschild. Das Bärengehege auf dem Stadtberg ist ein begrüßtes Ziel der Stadtbesucher.

27 Jitka Krásová 25

28 26 Pohled na Beroun z rozhledny na Městské hoře historický Zábranský kostel je obklopen současnou zástavbou. Beroun from the Town Hill lookout tower the Annunciation Church used to stand alone outside the town walls, even if nowadays surrounded with modern buildings. Der Blick auf Beraun von dem Aussichtsturm auf dem Stadtberg die historische Zábranský-Kirche ist von derzeitiger Bebauung umgeben. Zdeněk Zůna

29 Zatímco za mých mladých let jste mohli na Městské hoře nejspíše do něčeho šlápnout, dnes tam chodí maminky s dětmi na slavné televizní medvědy Vojtu, Kubu a Matěje, a na osvětlených a upravených cestách se dá bezpečně, byť poněkud fádně randit až do pozdní noci. Whilst when I was young you were liable to step into something nasty on Town Hill, these days parents come with their children to watch Vojta, Kuba and Matej bears which, when little cubs, used to star in a famous Czech children s TV programme. Its lit and maintained paths are a safe, though somewhat prosaic place for late-night dates. Während Sie in meinen Kindertagen auf dem Stadtberg höchstwahrscheinlich in etwas treten konnten, machen die Mütter mit ihren Kindern heute einen Spaziergang zu den berühmten Fernseh-Bären Vojta, Kuba und Matěj. Als sie klein waren, spielten sie in einem tschechischen Sandmännchen. Auf den beleuchteten und gepflegten Wegen kann man ohne Gefahr, auch wenn es ein wenig fade ist, bis in die tiefe Nacht hinein mit jemandem ausgehen. Dominantou centrálního náměstí je nejen kostel Sv. Jakuba, ale za zmínku stojí i funkcionalistická budova prodejny Baťa. While dominated by St. James Church, the central square also features the 1930s functionalist building of the Bata store. Die Dominante des Zentralplatzes ist nicht nur die St. Jacobskirche, sondern der funktionalistische Bau des Baťa-Geschäftes ist auch eine Erwähnung wert. Daniel Kreissl 27

30 28 Plzeňská brána The Pilsen Gate Das Pilsner Tor Vladimír Kasl

31 Na horní bráně, je freska z 19. století a pod ní nápis: Všeho do času, Pánbůh na věky. Když jsme byli v sedmé třídě na náměstí za poučením, paní učitelka nám vyprávěla, že za války si to lidé vykládali jako připomínku dočasnosti protektorátu. Třídní grázl Stolařík se tehdy ušklíbl: Na komunisty to platí taky. Učitelka dělala, že nic neslyší byla už pokročilá šedesátá léta. Teprve za mnoho a mnoho let se ukázalo, jak hlubokou měl Stolařík pravdu. Zdeněk Zůna The Upper Gate has a 19th-century fresco facing the main square, with an inscription below that reads: All things fade in time, God alone is eternal. When on a educational tour round the Square as teenage pupils, we were told by our female teacher that during World War II people would interpret the inscription as a reminder that the Nazi occupation was temporary. The school brat, a boy called Stolařík made a funny face, saying: This applies to the Communists as well. The teacher pretended not to hear it it was the late 1960s. Not until a great many years later did it turn out how very right Stolařík had been. An dem Oberen Tor, in Richtung Hus-Platz, gibt es eine Freske aus dem 19. Jahrhundert und unter ihr einen Epigraph: Alles ist vergänglich, der Herrgott immer und ewig. Als wir in der sechsten Klasse zur Belehrung auf dem Platz waren, erzählte uns unsere Lehrerin, dass dies im Krieg als Ausdruck vom Interim des Protektorats interpretiert wurde. Der Klassengauner Stolařík feixte damals und sagte: Für die Kommunisten gilt das auch. Die Lehrerin tat so, als höre sie nichts das war schon in den späten Sechziger Jahren. Erst nach vielen, vielen Jahren kam heraus, was für eine tiefe Wahrheit in Stolaříks Worten gesteckt hatte. Zimní průhled Plzeňskou branou na Husovo náměstí Winter view of Hus Square through the Pilsen Gate Der Winterdurchblick durch das Pilsner Tor auf den Hus-Platz 29

32 30 K městu patří řeka a na řeku patří mlýny The town and its river, the river and its mill... Zur Stadt gehört der Fluss und zum Fluss gehören die Mühlen... Jitka Krásová

33 Dvakrát ročně ožívá berounské náměstí atmosférou hrnčířských a řemeslných trhů. Zdeněk Zůna Twice a year the pottery and craftwork fairs liven up the atmosphere of the main square Zweimal pro Jahr wird die Atmosphäre 31 des Hus-Platzes durch die handwerklichen Topfmärkte belebt.

34 32 Zima u jezu Winter at the weir Der Winter am Wehr Lucie Suchá

35 Lucie Suchá Zimní pohled přes jez na objekt bývalého pivovaru 33 Winter view of the former brewery from across the weir Der Winterblick über das Wehr auf das Objekt der ehemaligen Brauerei

36 34 Vladimír Kasl

37 Noční Husovo náměstí s nasvícenou budovou radnice 35 Hus Square with the Town Hall at night-time Der nächtliche Hus-Platz mit dem beleuchteten Rathaus

38 36 Za štítovými domy lemujícími Husovo náměstí je malebný prostor dvorů a atrií, které jsou často dějištěm společenského života města. The charming courtyards at the back of the gabled period houses flanking Hus Square frequent venues for cultural and community events. Hinter der den Hus-Platz umrahmenden Giebelhausreihe befindet sich ein malerischer Raum der Höfe und Atrien, die oft zum Schauplatz des Kultur- und Gesellschaftslebens werden. Zdeněk Zůna

39 Je pozoruhodné, že rodilý Berouňák i po skoro šedesátiletém potloukání se po celkem nevelkém rodném městě najde místa, která v životě neviděl. A objevují se stále další a myslím, že zvlášť za fasádami náměstí se jich ještě řada vynoří. I mimo samo centrum lze najít pěkná, dříve netušená zákoutí. Třeba starý brod, jehož zbytky můžete spatřit z moderní lávky, ke které dojdete dolní, tedy Pražskou branou. It is striking that even as a native Berouner rambling almost sixty years round this not particularly large town, you can still find places you have never seen before. New and new such spots appear, and I think a few more will yet emerge particularly behind, especially behind the facades of the Square. Also the area outside the centre offers beautiful, previously unsuspected little corners, such as the remnants of the historical ford seen from the modern foot-bridge, which can be reached by walking through the Lower, or Prague, Gate. Es ist merkwürdig, dass der gebürtige Berauner auch nach fast sechzigjährigem Bummeln in seiner nicht so groβen Geburtsstadt Orte findet, die er noch nie in seinem Leben sah. Und es kommen immer weitere zutage und ich glaube, dass hinter den Platzfassaden noch eine ganze Reihe auftauchen wird. Auch außerhalb des Stadtzentrums kann man auch schöne, ungeahnt stille Ecken vorfinden. Zum Beispiel eine alte Furt, deren Reste Sie vom modernen Fuβgängersteg aus sehen können, zu dem Sie durch das Untere Tor, das Prager Tor, gelangen. Noční Beroun Pražská brána Beroun at night time the Prague Gate Nächtliches Beraun das Prager Tor Vladimír Kasl 37

40 38 Pražská brána The Prague Gate Das Prager Tor Jiří Semrád

41 Vladimír Kasl Noční Beroun v ulici nad kostelem Sv. Jakuba 39 Night time in the street above St. James Church Nächtliches Beroun in der Kostelní-Straße über der St. Jacobskirche

42 40 Podvečerní ruch U Černého koně Busy twilight at the U Černého koně crossroads Der Verkehr am frühen Abend die Bushaltestelle U Černého koně ( Zum Pferd ) Zdeněk Zůna

43 Vladimír Kasl Pohled od Zajíčkova mlýna na Pražskou bránu, za kterou se návštěvníkům otevírá historické náměstí. 41 Viewed from the Zajíček Mill, the Prague Gate opens up to the main square. Der Blick von der Zajíček-Mühle auf das Prager Tor, hinter dem sich der Platz für die Besucher öffnet.

44 Adventní čas v historickém centru Berouna Beroun s historical centre before Christmas Die Adventszeit im historischen Zentrum von Beraun 42

45 Zdeněk Zůna 43

46 44 Lucie Suchá

47 Silueta mlýna a pekárny U Křížů 45 The silhouette of the U Křížů former mill, now a bakery Die Silhouette der Mühle und der Bäckerei U Křížů

48 46 Jiří Semrád

49 Pohled od jezu přes zamrzlou Berounku na vilovou čtvrť The villa district above the frozen river viewed from the weir 47 Der Blick vom Wehr über den gefrorenen Fluss Berounka auf das Villenviertel

50 48 Po katastrofických povodních roku 2002 spojila centrum města se Závodím nová moderní pěší lávka. After the 2002 devastating floods a new modern pedestrian bridge was built to link the Závodí district with the town centre. Nach der Hochwasserkatastrophe im Jahr 2002 verband ein neuer moderner Fußgängersteg das Stadtzentrum mit dem Viertel Závodí. Jitka Krásová

51 Řeka Berounka dělí město na dvě části, z nichž jméno má pouze ta menší - Závodí. Zbytek Berouna se Závodím spojují tři mosty a lávka. Bývala ještě lávka další, nejvýše proti proudu, takzvaný plyňák, po ní se však chodit nesmělo. To ovšem kluky z berounské i závodské strany nikdy příliš netrápilo. Kdo plyňák nepřešel (nejlépe když už se stmívalo a bez držení), měl ztížené společenské uplatnění. The Berounka River divides the town into two parts, with only the smallersized Závodí, or place beyond the river, having a name of its own. The Závodí is linked to the rest of the town by three bridges and a foot-bridge. There used to be one more bridge highest up the river, popularly known as Plyňák, gas bridge. Walking on it was forbidden, which the boys from either bank never bothered too much about. Failing to get across (preferrably at dusk and without holding on) meant a disprivileged position among your peers. Der Fluss Berounka gliedert die Stadt in zwei Teile von denen nur der kleinere einen Namen trägt Závodí ( Hinter dem Wasser ). Den Rest von Beraun verbinden mit Závodí drei Brücken und ein Fuβgängersteg. Es gab noch einen anderen, am höchsten gegen den Strom liegenden, den sogennanten Plyňák. Eigentlich handelte es sich um eine Gasleitung, auf der man aber nicht gehen durfte. Das kümmerte die Buben von der Beraunerund der Závodí - Seite nie sonderlich. Wer nicht über den Plyňák ging (am besten in der Dämmerung und ohne anzuhalten), hatte unter den Buben einen erschwerten Stand. Nad Berounem, na vrcholu Městské hory, se tyčí rozhledna s krásným výhledem na město a okolí. The lookout tower on top of Town Hill offers prime views of Beroun and its surroundings. Über Beraun, auf dem Gipfel des Stadtberges, ragt ein Aussichtsturm mit einem herrlichen Blick auf die Stadt und die Umgebung. Daniel Kreissl 49

52 50 Kamenná lávka u areálu bývalého pivovaru přemosťuje rameno Berounky. The stone foot-bridge at the former brewery spans an arm of the river. Der steinerne Fußgängersteg am Areal der ehemaligen Brauerei überbrückt den Flussarm. Zdeněk Zůna

53 Beroun je sličný i ve svém kontextu. Dnes, když už se kaňonem Litavky nevalí kotouče dýmu a prachu z cementáren, železáren a hrudkoven, když už se po vystoupení z vlaku nebrodíme skoro po kotníky v šedých závějích, když se v Berounce opět objevily i méně otužilé ryby, stává se moje město i městem pěších turistů, in-line bruslařů, a zejména cyklistů. Zkuste, a uvidíte! Beroun is beautiful even in its context. Today, with no more wreaths of smoke and dust rolling down the Litavka valley from the local cement and iron works, with no more wading nearly ankle-deep in the greyish snow after you step off the train in winter, and with some less hardy fish species again seen in the Berounka, my hometown is becoming a town of walking tourists, inline skaters and, above all, cyclists. Come and see for yourselves! Beraun ist auf seine Art und Weise auch schön. Heute, wenn sich durch den Litavka-Engpass keine Rauch- und Staubwirbel aus den Zementfabriken, Eisenhütten und Rennanlagen mehr wälzen, wenn wir nach dem Aussteigen aus dem Zug nicht mehr knöcheltief in grauen Verwehungen waten müssen, wenn in der Berounka auch wieder emfpfindliche Fische auftauchen, wird meine Stadt auch zur Stadt der Touristen, der Inlineskater und hauptsächlich der Radfahrer. Kommen Sie vorbei und erleben Sie Beraun es lohnt sich! Netradiční pohled na novou pěší lávku přes Berounku Non-traditional view of the new foot-bridge across the river Ein untraditioneller Blick auf den neuen Fußgängersteg über den Fluss Berounka Jitka Krásová 51

54 52 Vladimír Kasl

55 Pohled na západní část města směrem k sousednímu Královu Dvoru The western part of the town viewed towards the neighbouring Králův Dvůr 53 Der Blick auf den westlichen Stadtteil in Richtung benachbarte Stadt Králův Dvůr

56 54 Nad Berounem stojí kaplička Bolestné Panny Marie zbudovaná v gotizujícím slohu. The Neo-Gothic Chapel of Our Lady of Sorrows above the town. Über Beraun steht eine in gothisierendem Stil erbaute Kapelle der Schmerzlichen Jungfrau Maria. Vladimír Kasl

57 K malebným místům v nejbližším okolí Berouna patří Brdatka, s vilou světoznámého dirigenta Václava Talicha. Jiří Semrád The scenic Brdatka in Beroun s close proximity with the villa of the world-famous music conductor Václav Talich. Zu den malerischen Orten in der nächsten Umgebung 55 von Beraun gehört Brdatka mit der Villa des weltbekannten Dirigenten Václav Talich.

58 56 Pohled na rybník v Brdatkách The pond in the Brdatka Der Blick auf einen Teich in Brdatka Jiří Semrád

59 Lom Alkazar se nachází v bezprostřední blízkosti Berouna, na turistické trase podél Berounky ve směru na Karlštejn. Jiří Semrád The Alkazar former quarry in Beroun s immediate surroundings lies at the walking trail along the River Berounka in the direction of Karlštejn. Der Steinbruch Alkazar 57 befindet sich in unmittelbarer Nähe von Beraun auf der Touriststrecke entlang des Flusses Berounka in Richtung Karlštejn (Karlstein).

60 58 Lom Alkazar v údolí Berounky The Alkazar former quarry in the River Berounka valley Der Steinbruch Alkazar im Berounka-Tal Jiří Semrád

61 Jiří Semrád Beroun moderní město zasazené uprostřed přírody 59 Beroun a modern town set amidst countryside Beraun eine moderne inmitten der Natur platzierte Stadt

62 60 Lucie Suchá

63 Berounka 61 The Berounka River Der Fluss Berounka

64 62 Zdeněk Zůna (* 1928) Fotografuje od svého dětství. Později studoval odbornou literaturu, účastnil se kurzů, absolvoval obor umělecké fotografie u prof. Jána Šmoka na Lidové konzervatoři v Praze. Pracoval jako odborný pracovník pro fotografii v Okresním osvětovém domě v Berouně, spolupracoval s regionálním i celostátním tiskem. Je členem Fotoklubu Beroun, fotografuje pro Muzeum Českého krasu a v současné době pro noviny Berounský region. Uspořádal několik fotografických výstav, zúčastňuje se soutěží i klubových a jiných výstav.... started photographing as a child. He went on to read professional photographic literature, attend photography courses, and finally study artistic photography under Prof Ján Šmok at People s Conservatory, Prague. Later on he worked as a photography specialist with the District Adult Education Centre in Beroun, regularly cooperating with regional and national press. He is a member of the Fotoklub Beroun association, and takes photographs for the Beroun-based Museum of Czech Karst and for the Berounský region daily newspaper. He has organized several photographic exhibitions, and regularly participates in contests as well as in club-based and other exhibitions. Er macht Fotos seit seiner Kindheit. Später studierte er Fachliteratur, er nahm an verschiedenen Kursen teil, er absolvierte das Fach Künstlerische Fotografie bei Herrn Prof. Ján Šmok am Volkskonservatorium in Prag. Er arbeitete als Fachmitarbeiter für Fotografie im Kreishaus für Kultur in Beraun, er arbeitete sowohl mit der regionalen, als auch der gesamtstaatlichen Presse. Er ist Mitglied des Fotoklubs in Beraun, er fotografiert für das Museum des tschechischen Karstes und zur Zeit auch für die Zeitung Berauner Region. Er veranstaltete einige Fotoausstellungen, er nimmt an den Wettbewerben, an den Klubausstellungen und an anderen Ausstellungen teil. Vladimír Kasl (* 1949) Od roku 1986 žije v Berouně, pracuje jako dětský lékař. Fotografií se vážněji zabývá od roku 1989, je členem volného sdružení Berounští fotorici. Častými náměty jeho fotografií jsou krajina a město, reportáže z cest a hudebních akcí. Své fotografie představil na deseti společných výstavách (nejčastěji s fotoriky) a na čtrnácti samostatných výstavách. Jeho fotografie jsou zastoupeny v řadě soukromých sbírek v Čechách, Německu, Itálii a USA, dále v Městské galerii v Berouně a ve sbírce města Goslar v Německu.... has lived and worked as a children s doctor in Beroun since He started photographing more seriously in A member of the informal artistic group Berounští fotorici (Beroun s Photoholics), he often chooses landscapes (both rural and urban), travels and music events as his subject matter. His work has been shown in ten group exhibitions (mostly with the Photoholics), and fourteen single exhibitions. His photographs are in private collections in the Czech Republic, Germany, Italy and the USA, as well as in Beroun s Town Gallery and the municipal collection of Goslar, Germany. Seit dem Jahr 1986 lebt er in Beraun, er arbeitet als Kinderarzt. Ernster befasst er sich mit der Fotografie seit dem Jahr 1989, er ist Mitglied eines freien Vereins Die Berauner Fotoholiker. Auf seinen Fotografien kommen häufig folgende Themen dran: die Landschaft, die Stadt, die Reportageaufnahmen aus den Reisen und Musikveranstaltungen. Seine Fotografien stellte er auf zehn gemeinsamen Ausstellungen (am öftesten mit den Fotoholikern ) und auf vierzehn selbstständigen Ausstellungen dar. Seine Fotografien sind in einer ganzen Reihe der Privatversammlungen in Tschechien, in Deutschland, in Italien und in den USA, weiter in der Berauner Stadtgalerie und in der Stadtsammlung von Goslar in Deutschland vertreten. Lucie Suchá (* 1968) Berounská malířka a fotografka. Malovat začala v létě roku 1989 a od té doby namalovala přes 300 obrazů a uspořádala tři desítky samostatných výstav. Fotografuje již od útlého dětství. Je členkou fotografického klubu Berounští fotorici, s nimiž pravidelně vystavuje. Je držitelkou několika cen časopisu PHOTO life, (např. nejlepší fotografie roku 2002). Je matkou tří synů, Mikuláše, Huberta a Jáchyma, a ženou jednoho muže, Tomáše, s nimiž žije v Berouně Na Ptačí skále nad řekou Berounkou.... is a painter and photographer. She started painting in the summer of 1989 and has since made over 300 pictures, which have been shown in 30 single exhibitions. Taking photographs since an early age, she is a member of the Beroun s Photoholics group, with whom she regularly exhibits. She has won several PHOTO life magazine awards (among them The 2002 Best Photography). Mother of three sons Mikuláš, Hubert and Jáchym, and wife of one man Tomáš, she lives with them in Beroun, on the Ptačí skála rock above the Berounka River. Sie ist Berauner Malerin und Fotografin. Sie fing an, im Sommer 1989 zu malen und seit der Zeit malte sie schon über 300 Bilder und sie veranstaltete schon dreißig selbstständige Ausstellungen. Sie fotografiert schon von klein auf. Sie ist Mitgliederin des fotografischen Klubs Die Berauner Fotoholiker, mit denen sie regelmäßig ausstellt. Sie ist Trägerin einiger Preise der Zeitschrift Foto life (z. B. die beste Fotografie des Jahres 2002). Sie hat drei Kinder Mikuláš, Hubert und Jáchym und einen Mann Tomáš, mit dem sie in Beraun Na Ptačí skále ( Auf dem Vögelberg ) über dem Fluss Berounka lebt.

65 Daniel Kreissl (* 1974) Od páté třídy základní školy fotografuje a zajímá se o výtvarné umění. Koncem 80. let ho zaujala tzv. inscenovaná fotografie a vy chází z ní dodnes. Od roku 1994 studoval na Opavskoslezské univerzitě obor tvůrčí fotografie a začal experimentovat se světlem, expozicí a netradičními technikami. Ukázky z tvorby: has been taking pictures and interest in fine arts since ten years old. In the late 1980s he became concerned with staged photography, which still inspires him today. From 1994 he studied creative photography at Silesian University, Opava, and began experimentng with light, exposure and non-traditional techniques. A selection of his work is available at www. danielkreissl.com. Ab der fünften Klasse der Grundschule macht er Fotos und er interessiert sich für die bildende Kunst. Ende der 80. Jahre fesselte ihn die sogennante Inszenierte Fotografie und er geht von ihr aus bis heute. Seit dem Jahr 1994 studierte er an der Schlesischen Universität in Opava das Fach kreative Fotografie und er begann, mit dem Licht, der Exposition und den ungewöhnlichen Techniken zu experimentieren. Es ist möglich, sich einige Vorführungen seines Schaffens: unter anzusehen. Jitka Krásová (* 1962) Vystudovala Střední průmyslovou školu spojové techniky, obor Radiotechnik. K fotografii se poprvé dostala právě v období studií, kdy zkoušela fotit s fotoaparátem Lubitel. Dnes fotografuje digitálním fotoaparátem, jako amatér občas a nejvíce zvířata. Není berounským fotografem v pravém slova smyslu, žije v Praze a fotograficky ji láká i rodné město. Ukázky z tvorby je možno zhlédnout na studied to be a radiotechnician at secondary vocational school. She first became acquainted with photography as a student, making attempts with a Lubitel camera. Today she uses a digital camera, photographing chiefly animals as a hobby. Not a Beroun s photographer in the strict sense as now living in Prague, she is photographically attracted to her native town too. A selection of her work is available at Sie absolvierte die Industriemittelschule für Verbindungstechnik, das Fach Radiotechnik. Zur Fotografie kam sie gerade in der Studienzeit, als sie versuchte, mit dem Fotoapparat Lubitel Fotos zu machen. Heute fotografiert sie mit dem Digitalfotoapparat. Sie fotografiert als Amateur, meistens Tiere. Sie ist keine Berauner Fotografin im wahrsten Sinne des Wortes, sie lebt in Prag und auch ihre Geburtsstadt lockt sie zum Fotografieren. Es ist möglich, sich einige Vorführungen ihres Schaffens sind unter anzusehen. Jiří Semrád (* 1957) Fotografií se zabývá od studentských let. Po několikaleté přestávce se k fotografování vrátil v roce Tématem jeho fotografií je hlavně příroda, zejména okolí Berouna, řeka Berounka a rodné město. Je členem volného sdružení Berounští fotorici. Jeho fotografie jsou pravidelně otiskovány v časopisech PHOTO life a FotoVideo. Používá zejména fotoaparáty Canon, po letech práce s analogovými přístroji přešel k digitální fotografii.... started photographing in his student years. After a few-year break he came back to it in His primary subject matter is the natural world, especially Beroun s environs, the River Berounka and his hometown. He is a member of the informal artistic group Beroun s Photoholics. His photographs are regularly published in the PHOTO life and FotoVideo magazines. Mainly using Canon cameras, he has changed to digital after years with analogue devices. Mit der Fotografie befasst er sich seit den Studentenjahren. Nach einer mehrjährigen Pause kommt er im Jahr 1998 auf das Fotografieren zurück. Das Thema seiner Fotografien ist hauptsächlich die Natur. Es handelt sich vor allem um die Umgebung von Beraun, den Fluss Berounka und seine Geburtsstadt. Er ist Mitglied des Freien Vereins Die Berauner Fotoholiker. Seine Fotografien werden regelmäßig in den Zeitschriften Photo life und FotoVideo gedruckt. Er benutzt besonders die Fotoapparate Canon. Nach der jahrelangen Arbeit mit den Analoggeräten kam er zur Digitalfotografie. Jan Velíšek (* 1951) Po berounském gymnáziu a řadě peripetií vystudoval Filozofickou fakultu Karlovy univerzity v Praze. Léta pracoval v oblasti propagace v nakladatelství Práce, později jako textař v reklamní agentuře. Píše, nejčastěji písňové texty, z nichž několik zpívá Vladimír Čáp, spoustu kapela Tři dny na břiše a šest Jan Spálený s ASPM.... graduated from Beroun s grammar school and, after many twists and turns, from the Faculty of Arts, Charles University in Prague. He worked with the promotion department of the Práce publishing house, and later on as a copy-writer with an advertising agency. A writer, he specializes in song lyrics, having many of them sung by well-known Czech folk, blues and jazz musicians. Nach dem Besuch des Berauner Gymnasiums und nach vielen erlebten Peripetien absolvierte er die Philosophische Fakultät der Karlsuniversität in Prag. Viele Jahre arbeitete er für das Gebiet der Propagierung im Verlag Práce ( Die Arbeit ), später arbeitete er als Songwriter bei einer Werbungsagentur. Er schreibt meistens Songtexte, wobei einige von ihnen Vladimír Čáp singt, andere werden von der Band Drei Tage auf dem Bauch interpretiert und sechs Texte von Velíšek gibt es im Repertoire von Jan Spálený und der Band ASPM. 63

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Londýn VY_32_INOVACE_AK_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Cyklotrasy. Seč a okolí

Cyklotrasy. Seč a okolí Cyklotrasy a okolí Horní Bradlo 27,5 km Trasa A (0 km 4114) Kovářov (3 km projížďka na koních dál po neznačené cyklotrase) Bojanov (5 km občerstvení, barokní kostel sv. Víta 4119 nebo neznačená trasa)

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

CAPU COLLECTION 2O11/2O12

CAPU COLLECTION 2O11/2O12 kvalita zkušenost tradice CAPU COLLECTION 2O11/2O12 čepice šály rukavice ČELENKY STRANA 2 2 Firma CAPU se specializuje na výrobu čepic, kšiltových čepic, šál, fleecových výrobků, funkčních čepic a dalších

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

VY_32_INOVACE_13_LONDÝN_05

VY_32_INOVACE_13_LONDÝN_05 VY_32_INOVACE_13_LONDÝN_05 Autor: Mgr. Marek Dlabaja Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum:

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: Výukový materiál Název projektu: Číslo projektu: Šablona: Sada: Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2701 III/2 VY_32_INOVACE_63 Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: 20.6.2012 Předmět: Německý jazyk Ročník:

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná.

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná. TEST 1 Milí přátelé, řada z Vás nám píše, že vlastně neví, jak na tom objektivně s němčinou je. Proto jsme pro Vás připravili tento Velký test německé gramatiky. Jedná se o test základní německé gramatiky.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1..00/34.09 Šablona: II/ č. materiálu: VY INOVACE_37 Jméno autora: Mgr. Michaela Václavíková Třída/ročník:

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC 1. JEŠTĚD Dominantou města Liberce je Ještěd, vysoký 1012 m. Na vrcholku hory stojí hotel s restaurací, jenž byl navržen architektem Karlem Hubáčkem a

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů

Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů Podbrdské Museum mit J. J. Ryba und Böhmischer Weihnachtsmesse Denkmal mit Galerie und Dauerausstellung

Více

Spojky souřadné - procvičování

Spojky souřadné - procvičování N Ě M E C K Ý J A Z Y K Spojky souřadné - procvičování Zpracovala: Mgr. Miroslava Vokálová Zdroje: vlastní Ergänzen Sie die angegebenen Konjunktionen in die Sätze! aber, au3erdem, denn, deshalb, oder,

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Mein.(1) Das ist Karl. Er ist vierzehn. Er hat blonde Haare, blaue Augen

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: Název materiálu: Číslo projektu: Tematická oblast: Datum tvorby:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: Název materiálu: Číslo projektu: Tematická oblast: Datum tvorby: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_05_TEST 1-9 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_ 04_TEST 7 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 2

Berlin Sehenswürdigkeiten 2 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 2 VY_32_INOVACE_CJX.1.05 3.

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 9.

Více

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Wir leben und sprechen Deutsch II die Adventszeit Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/16-20 Autor Mgr. Eva Gapková Datum

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: WZRHSW) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Transkript vom 15. Oktober. Interaktion

Transkript vom 15. Oktober. Interaktion Transkript vom. Oktober Interaktion 0 0 A B D E F G H Akteur Text Interaktion L/S-G L/E-S S-G/L E-S/L S/S L Guten Tag. S Guten Tag, Frau Kalábek. L Das war heute schön. Setzt euch. Und gleich zählen wir

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Co jsme dělali ve čtvrtek? Was wir am Donnerstag gemacht haben? Poznávací hry Prezentace Nástěnku na chodbě Výuku češtiny Viděli jsme převoz lebky do kostela a

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Spojky podřadné - procvičování

Spojky podřadné - procvičování N Ě M E C K Ý J A Z Y K Spojky podřadné - procvičování Zpracovala: Mgr. Miroslava Vokálová Zdroje: vlastní Ergänzen Sie die angegebenen Konjunktionen in die Sätze! als, dass, obwohl, weil, wenn Du kannst

Více

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci jedno slovo - pět vět Richard Ludvík Text 2016 Richard Ludvík Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2016 1. vydání Lukáš Vik, 2016 1. díl ISBN epub formátu: ISBN

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Metodický list. Radmila Válková

Metodický list. Radmila Válková Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Klíčová slova Šablona Metodický list Datum vytvoření 9.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více