VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1. Č. j.: 354/ IPK/2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1. Č. j.: 354/ IPK/2"

Transkript

1 Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1 Č. j.: 354/ IPK/2 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ: , zastoupený na základě plné moci spol. Dopravoprojekt Brno, a.s., Kounicova 271/13, Brno, IČ: , podal dne dopisem z téhož dne č.j. KPO žádost o stavební povolení pro stavební úpravy D1 Modernizace úsek 23, EXIT 168 Devět Křížů EXIT 178 Ostrovačice. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Správní řízení je rovněž vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo dopravy jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic ve smyslu ustanovení 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení pro předmětnou stavbu v rozsahu stavebních objektů (včetně případných podobjektů): SO Dálnice D1 km 168, ,500 SO Dopravně-inženýrská opatření SO Dopravní značení SO Most ev. č. D1-208 SO Nadchod pro zvěř v km 169,740 SO Nadchod pro zvěř v km 175,611 SO PHS Říčany, Ostrovačice SO Kanalizace D1 km 168,300 km 178,500 SO Dálniční systém SOS kabelové vedení v SDP SO Dálniční systém SOS - hlásky SO Dálniční systém SOS šachty a prostupy SO Dálniční systém SOS trubky pro optické kabely SO Dálniční systém SOS - meteostanice SO Dálniční systém SOS automatický sčítač dopravy SO Dálniční systém SOS kamerový dohled SO Dálniční systém SOS optický kabel DIS SO Elektrické závory SO Vegetační úpravy ve správě ŘSD SO Vegetační úpravy nadchod pro zvěř v km 169,740 SO Vegetační úpravy nadchod pro zvěř v km 175,611

2 a současně nařizuje k projednání předložené žádosti ústní jednání na den (úterý) v 10:00 hodin 354/ IPK/2 se srazem pozvaných v jednací místnosti Střediska správy a údržby dálnic č.04 Domašov, Domašov. Stavba je umístěna v Jihomoravském kraji v okrese Brno-venkov v k.ú. Domašov u Brna na pozemcích parc. č. 1119/1, 1119/2, 1119/3, 1119/4, 1119/5, 1119/7, 1119/8, 1119/9, 1119/10, 1119/11, 1119/12, 1119/13, 1119/14, 1119/15, 1123, 1124, 1125, 1127/1, 1127/3, 1127/5, 1127/6 a 1131; v k.ú. Javůrek na pozemcích parc. č. 1088/1, 1088/2, 1088/3, 1088/4, 1088/5, 1088/6, 1088/7, 1088/8, 1088/9, 1088/10, 1088/11, 1088/12, 1088/13, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128 a 2163; v k.ú. Lesní Hluboké na pozemcích parc. č. 562/11, 562/12, 562/13, 562/14 a 562/15; v k.ú. Ostrovačice na pozemcích parc. č. 606/2, 606/3, 606/4, 606/5, 899/1, 935/1, 935/2, 935/3, 935/4, 935/5, 936/1, 936/2, 936/3, 936/4, 936/5, 937/1, 937/2, 937/3, 937/4, 938/1, 938/2, 938/3, 938/4, 938/5, 938/6, 938/7 a 938/8; v k.ú. Říčany u Brna na pozemcích parc. č. 1824/2, 1824/4, 1824/5, 1845/1, 1845/2, 1845/3, 1845/4, 1845/5, 1845/6, 1845/7, 1845/8, 1845/9, 1845/10, 1845/11, 1845/12, 1845/13, 1845/14, 1845/15, 1845/16, 1845/17, 1845/18, 1845/19, 1845/20, 1845/21, 1845/22, 1845/23 a 1848; v k.ú. Říčky u Brna na pozemcích parc. č. 1070, 1211, 1212, 1213 a 1214; a v k.ú. Veverské Knínice na pozemcích parc.č. 947/5 a 947/6. Jelikož jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští ve smyslu ustanovení 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě. Účastníci řízení mohou své námitky popřípadě důkazy ke stavbě uplatnit nejpozději v průběhu ústního jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc. Ve smyslu ustanovení 114 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží. Rovněž k námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení, se nepřihlíží (pro stavební objekty SO a SO ). Ve smyslu ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikováni dále uvedenými pozemky přímo dotčenými vlivem záměru, evidovanými v katastru nemovitostí: v k.ú. Domašov u Brna parc. č. 302, 303, 304, 305, 306, 307, 450, 451, 452, 453, 455, 470/1, 470/4, 470/9, 470/10, 470/12, 470/14, 470/15, 470/17, 470/18, 470/20, 470/22, 470/25, 470/27, 470/28, 470/30, 470/33, 470/36, 470/38, 470/39, 470/40, 470/41, 470/43, 470/44, 470/45, 470/46, 470/48, 470/49, 470/50, 470/51, 470/52, 470/53, 470/54, 470/57, 470/58, 470/59, 470/61, 470/63, 470/64, 470/65, 470/66, 470/67, 470/71, 484/2, 515, 528/1, 531, 537, 539, 549, 550, 551, 552, 553, 608/2, 1064/2, 1064/3, 1064/4, 1065/2, 1066/1, 1066/2, 1080/2, 1080/3, 1081/1, 1082/3, 1082/7, 1085/1, 1085/2, 1086/1, 1086/3, 1119/6, 1119/16, 1127/2, 1127/4, 1129, 1130, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021/1, 2021/2, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2028, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2046/2, 2063 a 3064/4; v k.ú. Javůrek parc. č. 418/1, 418/3, 442/4, 442/7, 464/55, 464/56, 464/73, 464/74, 464/75, 464/76, 464/77, 464/78, 464/79, 464/80, 464/81, 470/3, 470/4, 470/5, 470/6, 470/7, 470/8, 470/9, 470/12, 470/15, 470/16, 2/6

3 3/6 354/ IPK/2 470/17, 474, 475/1, 475/2, 475/3, 477/1, 477/5, 477/6, 477/7, 477/8, 477/9, 477/10, 486/6, 490, 498, 499, 510/39, 511, 513/2, 515/1, 515/2, 515/3, 515/4, 515/5, 515/6, 520/5, 520/6, 520/7, 520/8, 520/9, 524, 525/2, 538, 539/1, 542/3, 542/4, 542/5, 542/6, 805/1, 809/1, 1025/3, 1025/4, 1026/6, 1027/2, 1027/4, 1029/5, 1085, 1093, 1123/1, 1123/2, 2135, 2139, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153/1, 2153/2, 2153/3, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2167/1, 2167/2, 2168, 2173, 2174, 2188, 2190, 2191, 2192, 2194, 2195/2, 2215, 2216, 2222, 2223, 2224, 2226, 2227, 2228 a 2229; v k.ú. Lesní Hluboké parc. č. 382/2, 384/2, 384/3, 384/4, 418/5, 420/2, 427/2, 427/3, 427/4, 434/1, 472/33, 537/1 a 540/4; v k.ú. Ostrovačice parc. č. 135, 136, 138/1, 138/2, 140/1, 140/2, 141/1, 141/3, 142/1, 143, 144, 145, 146, 147, 599/1, 599/4, 599/5, 599/6, 599/7, 599/8, 599/9, 599/10, 599/13, 601/3, 601/4, 601/5, 601/6, 601/7, 601/8, 601/9, 601/10, 601/18, 601/19, 601/25, 601/26, 601/27, 601/28, 601/29, 601/30, 601/31, 601/32, 601/33, 601/34, 601/35, 601/36, 601/38, 601/39, 601/40, 601/42, 601/43, 601/44, 601/47, 601/48, 601/53, 601/54, 601/56, 601/64, 603/2, 603/3, 603/4, 603/5, 603/6, 603/7, 603/8, 603/9, 603/10, 603/11, 603/12, 603/13, 606/1, 606/7, 606/10, 606/11, 606/20, 606/21, 606/23, 606/25, 606/26, 606/27, 606/28, 606/29, 606/30, 606/31, 606/32, 606/33, 606/34, 606/35, 606/41, 606/42, 606/43, 606/44, 606/45, 606/46, 606/47, 606/60, 606/61, 606/62, 606/63, 606/64, 606/65, 606/70, 606/71, 606/84, 606/85 a 606/86; v k.ú. Říčany u Brna parc. č. 1051/1, 1051/3, 1052/1, 1052/3, 1053/1, 1053/3, 1054/1, 1054/3, 1055/1, 1055/2, 1055/3, 1069/1, 1069/2, 1072/1, 1072/2, 1073/1, 1073/2, 1077/1, 1077/2, 1078/1, 1078/2, 1081/1, 1081/2, 1082/1, 1082/2, 1085/1, 1086/1, 1086/2, 1089/65, 1089/66, 1089/67, 1089/68, 1089/69, 1089/70, 1089/72, 1089/73, 1089/74, 1089/75, 1089/76, 1089/77, 1089/78, 1089/79, 1089/80, 1089/81, 1089/92, 1089/93, 1089/94, 1089/102, 1089/103, 1089/104, 1089/105, 1089/106, 1089/107, 1089/108, 1089/109, 1089/110, 1089/111, 1089/112, 1089/113, 1668/12, 1668/14, 1668/43, 1668/44, 1668/45, 1668/46, 1668/47, 1668/48, 1668/62, 1668/63, 1668/64, 1668/65, 1668/66, 1668/67, 1668/68, 1668/69, 1668/70, 1668/71, 1668/72, 1668/73, 1668/74, 1668/75, 1668/76, 1668/77, 1668/78, 1668/79, 1668/80, 1668/81, 1668/82, 1668/83, 1668/84, 1668/85, 1668/86, 1668/87, 1668/88, 1668/89, 1668/90, 1668/91, 1668/92, 1668/93, 1668/94, 1668/95, 1668/97, 1668/98, 1668/99, 1668/100, 1668/101, 1668/102, 1668/103, 1668/104, 1668/105, 1668/106, 1668/107, 1668/108, 1668/109, 1668/110, 1668/111, 1668/112, 1668/113, 1668/114, 1668/115, 1668/116, 1668/146, 1668/147, 1668/148, 1668/149, 1668/155, 1668/156, 1668/200, 1668/201, 1668/252, 1668/253, 1668/255, 1668/256, 1668/257, 1668/258, 1668/259, 1668/260, 1668/261, 1668/262, 1668/263, 1668/264, 1668/265, 1668/266, 1668/284, 1668/285, 1668/286, 1668/287, 1668/289, 1668/290, 1668/291, 1668/292, 1668/293, 1668/294, 1668/295, 1668/296, 1668/297, 1668/298, 1668/299, 1668/306, 1668/307, 1668/308, 1668/309, 1668/310, 1668/311, 1668/312, 1668/313, 1668/314, 1668/315, 1668/316, 1668/317, 1668/318, 1668/319, 1668/320, 1668/321, 1668/322, 1668/323, 1668/324, 1668/325, 1668/326, 1668/327, 1668/328, 1668/329, 1668/330, 1668/331, 1668/332, 1668/333, 1668/334, 1668/335, 1668/336, 1668/337, 1668/338, 1668/339, 1668/340, 1668/341, 1668/342, 1668/343, 1668/344, 1668/345, 1668/346, 1668/347, 1668/348, 1668/349, 1668/350, 1668/351, 1668/352, 1668/353, 1668/354, 1668/355, 1668/356, 1668/357, 1668/358, 1668/359, 1668/360, 1668/361, 1668/362, 1668/363, 1668/364, 1668/365, 1668/367, 1668/373, 1668/374, 1668/375, 1668/376, 1668/377, 1668/378, 1668/379, 1668/380, 1668/381, 1668/382, 1668/383, 1668/384, 1668/385, 1668/386, 1668/387, 1668/388, 1668/389, 1668/390, 1668/391, 1668/392, 1668/393, 1668/394, 1668/395, 1668/396, 1668/397, 1668/398, 1668/399, 1668/400, 1668/401, 1668/402, 1668/403, 1668/404, 1668/405, 1668/406, 1668/407, 1668/408, 1668/413, 1668/414, 1668/415, 1668/416, 1668/417, 1668/418, 1668/419, 1668/420, 1668/421, 1668/422, 1668/423, 1668/424, 1668/425, 1668/426, 1668/427, 1668/428, 1668/429, 1668/430, 1668/431, 1668/432, 1668/433, 1668/434, 1668/435, 1668/436, 1668/532, 1668/537, 1668/545, 1672/1, 1672/4, 1672/13, 1672/14, 1672/15, 1672/16, 1672/17, 1672/18, 1672/19, 1672/20, 1672/21, 1672/22, 1672/28, 1672/29, 1672/30, 1672/31, 1672/32, 1672/33, 1672/34, 1672/35, 1672/36, 1672/37, 1672/38, 1672/39, 1672/40, 1672/41, 1672/42, 1672/43, 1672/44, 1672/45, 1672/46, 1672/47, 1672/48, 1672/49, 1672/50, 1672/51, 1672/52, 1672/53, 1672/54, 1672/55, 1672/56, 1672/57, 1672/58, 1672/59, 1672/60, 1672/61, 1672/62, 1672/64, 1672/65, 1672/66, 1672/67, 1672/68, 1672/69, 1672/70, 1672/71, 1672/72, 1672/73,

4 354/ IPK/2 1672/74, 1672/75, 1672/76, 1672/77, 1672/78, 1672/79, 1672/80, 1672/81, 1672/83, 1672/84, 1672/85, 1672/87, 1672/88, 1673/1, 1673/2, 1673/3, 1673/4, 1673/5, 1673/6, 1673/7, 1673/8, 1673/9, 1673/10, 1673/11, 1673/12, 1673/13, 1673/14, 1673/17, 1673/18, 1673/19, 1673/20, 1673/23, 1673/24, 1673/25, 1673/26, 1673/27, 1673/28, 1673/29, 1673/30, 1673/31, 1673/32, 1673/33, 1673/34, 1673/35, 1673/36, 1673/37, 1673/38, 1673/39, 1673/40, 1673/41, 1673/42, 1673/43, 1673/44, 1673/45, 1673/46, 1673/47, 1673/48, 1673/49, 1673/50, 1673/51, 1673/52, 1674/3, 1685/1, 1685/6, 1685/256, 1685/257, 1685/258, 1685/298, 1685/299, 1685/300, 1685/301, 1685/302, 1685/303, 1685/304, 1685/306, 1685/307, 1685/308, 1685/335, 1685/336, 1685/337, 1685/338, 1685/339, 1685/340, 1685/341, 1685/342, 1685/343, 1685/344, 1685/345, 1685/346, 1685/397, 1685/398, 1685/399, 1685/401, 1685/402, 1685/403, 1685/405, 1685/406, 1685/409, 1685/411, 1685/412, 1685/413, 1685/414, 1685/415, 1685/416, 1685/417, 1685/418, 1685/419, 1685/420, 1685/421, 1685/422, 1685/423, 1685/424, 1685/425, 1685/426, 1685/427, 1685/428, 1685/429, 1685/430, 1685/431, 1685/437, 1685/438, 1685/439, 1685/440, 1685/441, 1685/444, 1685/445, 1685/446, 1685/447, 1685/448, 1685/449, 1685/450, 1685/451, 1685/452, 1685/453, 1685/465, 1685/467, 1685/469, 1685/471, 1685/474, 1685/475, 1685/477, 1685/479, 1685/480, 1685/481, 1685/482, 1685/484, 1685/485, 1685/486, 1685/487, 1685/488, 1685/489, 1685/490, 1685/491, 1685/492, 1685/493, 1685/494, 1698/21, 1698/22, 1698/23, 1698/24, 1698/25, 1698/45, 1698/46, 1698/47, 1698/48, 1698/49, 1698/50, 1698/51, 1698/52, 1698/53, 1698/54, 1698/55, 1698/56, 1698/57, 1698/58, 1698/59, 1698/60, 1698/61, 1698/62, 1698/63, 1698/64, 1698/65, 1698/66, 1698/67, 1698/68, 1698/69, 1698/70, 1698/71, 1698/72, 1698/73, 1698/74, 1698/75, 1698/76, 1698/77, 1698/78, 1698/79, 1698/80, 1698/81, 1698/82, 1698/87, 1698/92, 1698/93, 1698/94, 1698/95, 1700/3, 1700/4, 1700/5, 1700/6, 1700/8, 1700/9, 1740/1, 1740/4, 1815/2, 1818/1, 1824/1, 1824/3, 1854/1, 1854/2, 1854/3, 1854/4, 1854/5, 1854/6, 1854/7 a 1854/8; v k.ú. Říčky u Brna parc. č. 1063/1, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071, 1073/1, 1075/1, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084 a 1257; a v k.ú. Veverské Knínice na pozemcích parc. č. 910/9, 911, 912/1, 912/2, 912/3, 912/4, 912/5, 913/1, 929/1, 929/2, 929/3, 929/4, 929/5, 929/6, 929/7, 929/8, 929/9, 929/10, 929/11, 929/13, 930/1, 931/1, 931/2, 931/3, 931/4, 931/5, 931/6, 931/7, 947/2, 947/3, 947/7, 948, 949/1, 950/1, 950/2, 950/3, 950/4, 950/5, 950/7, 950/8, 950/9, 950/10, 950/11, 950/12, 950/13 a 952. Žadatel zajistí účast odpovědného zástupce stavebníka a projektanta na ústním jednání. V souladu s ustanovením 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mají účastníci řízení možnost se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k jeho podkladům, do kterých je možno nahlédnout na odboru infrastruktury a územního plánu Ministerstva dopravy, nábř. L. Svobody 12, Praha 1, po předchozí telefonické dohodě (tel Ing. Grof), a při ústním jednání. V Praze 31. května 2018 Ing. Josef Kubovský ředitel Odbor infrastruktury a územního plánu 4/6

5 354/ IPK/2 Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce následujících úřadů: 1) Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 12, Praha 1 (na úřední desce a elektronicky s možností dálkového přístupu) 2) Obecní úřad Domašov, Brněnská 94, Domašov 3) Obecní úřad Javůrek, Javůrek 11, Domašov 4) Obecní úřad Lesní Hluboké, Lesní Hluboké 46, Domašov 5) Obecní úřad Říčany, nám. Osvobození 340, Říčany 6) Obecní úřad Říčky, Říčky 48, Domašov 7) Obecní úřad Veverské Knínice, Veverské Knínice 260, Ostrovačice 8) Úřad městyse Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, Ostrovačice Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Ministerstva dopravy. Vyvěšeno dne:..., Sejmuto dne:... (Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.) Rozdělovník: účastníci řízení ve smyslu ustanovení 109 písm. a) až d) stavebního zákona se následujícím účastníkům řízení doručuje toto oznámení jednotlivě 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, zastoupené na základě plné moci spol. Dopravoprojekt Brno, a.s., Kounicova 271/13, Brno ve smyslu ustanovení 109 písm. e) a f) stavebního zákona se dalším účastníkům řízení doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou následujícím úřadem po dobu 15 dnů: 2. Ministerstvo dopravy, z d e ve smyslu ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona se veřejná vyhláška zasílá též příslušným obecním úřadům (Následující obecní úřady žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým): 3. Obecní úřad Domašov, Brněnská 94, Domašov 4. Obecní úřad Javůrek, Javůrek 11, Domašov 5. Obecní úřad Lesní Hluboké, Lesní Hluboké 46, Domašov 6. Obecní úřad Říčany, nám. Osvobození 340, Říčany 7. Obecní úřad Říčky, Říčky 48, Domašov 8. Obecní úřad Veverské Knínice, Veverské Knínice 260, Ostrovačice 9. Úřad městyse Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, Ostrovačice dotčené orgány 10. Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, PS 21/OBP, Praha Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, z d e 12. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, Praha Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno 5/6

6 354/ IPK/2 15. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno 16. Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí, Palackého náměstí 13, Rosice 17. Městský úřad Rosice, odbor dopravy, Palackého náměstí 13, Rosice 18. Městský úřad Rosice, odbor stavební úřad, Palackého náměstí 13, Rosice 19. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, Brno 20. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 24, Brno 21. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, Brno 22. Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně, Milady Horákové 3, Brno 23. Ministerstvo obrany Sekce ekonomická a majetková Oddělení ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 84, Brno obce 24. Obec Domašov, Brněnská 94, Domašov 25. Obec Javůrek, Javůrek 11, Domašov 26. Obec Lesní Hluboké, Lesní Hluboké 46, Domašov 27. Obec Říčany, nám. Osvobození 340, Říčany 28. Obec Říčky, Říčky 48, Domašov 29. Obec Veverské Knínice, Veverské Knínice 260, Ostrovačice 30. Městys Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, Ostrovačice 6/6

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 852/2017-910-IPK/2 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník, Ředitelství

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 80/2017-910-IPK/5 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 269/2018-910-IPK/3 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ZMĚNA TERMÍNU ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ZMĚNA TERMÍNU ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ZMĚNA TERMÍNU ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ Ministerstvo dopravy jako speciální

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Datum: 21. 07. 2017 JID: 120271/2017/KUUK Číslo jednací: 2945/DS/2016 Vyřizuje/linka: Ing. Lenka Chalupová/495 E-mail:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 1) VYROZUMĚNÍ O VYLOUČENÍ VĚCI ZE SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 1) VYROZUMĚNÍ O VYLOUČENÍ VĚCI ZE SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 1) VYROZUMĚNÍ O VYLOUČENÍ VĚCI ZE SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A 2) VYROZUMĚNÍ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1. Č. j.: 269/ IPK/18

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1. Č. j.: 269/ IPK/18 Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Odloučené pracoviště Němcové 2020, 547 01 Náchod Sp.zn.: KS 4459/2016/DSH V Náchodě dne: 4.5.2016 Čj.(Če):

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Vaše čj.: KPO-2012-001131 Ze dne: 2012-06-18 Naše sp. zn.: MU/12028/2012/3963/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/12028/2012/ŽP-VH Vyřizuje: Ing. Jana Doušková Tel.: 581 722 224 E-mail douskova@město-lipnik.cz Počet

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Plně určený sp. znak písemnosti: 280.9 - Skartační znak/lhůta: A/20 Váš dopis zn.: Ze dne: viz rozdělovník Č. j.:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 780/2014-910-IPK/33 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ Ministerstvo

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 30. 11. 2016 KUKHK-40626/DS/2016-2/TI 12. 1. 2017 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 27182/2017/SD-SL 23391/2017/SD-SL Ing. Slunečková

Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 27182/2017/SD-SL 23391/2017/SD-SL Ing. Slunečková Městský úřad Votice Odbor správních činností a dopravy Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX006V6IK* MVOTX006V6IK Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 27182/2017/SD-SL 23391/2017/SD-SL

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: SU/7605-17/ 3618-2017/Hro

Více

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání Veřejná vyhláška ODBOR VODNÍHO A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: MMB/0474615/2017 SPIS ZN.: OVLHZ/MMB/0452745/2017

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1, 2 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odbor dopravy Váš dopis čj.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: MÚBNLSB-OD-14513/2019- BARRO OD-2838/2019-BARRO

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor výstavby silniční správní úřad speciální stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor výstavby silniční správní úřad speciální stavební úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor výstavby silniční správní úřad speciální stavební úřad Číslo jednací: Spisová značka: OV-ČJ/23352-17/JAD OV/9554-2017/JAD/2 Oprávněná úřední

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 3467/16/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0010850/17/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.: 416

Více

Veřejná vyhláška Oznámení zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Veřejná vyhláška Oznámení zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad Palackého náměstí 65, 684 01 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 26.02.2018 Č.J..: SU/72256-18/ 16782-2018/Drk

Více

Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ (13)

Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ (13) KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01LIBCW* Čj: MSK 12001/2016 Sp. zn.: DSH/1724/2016/Soc 330 V10 Vyřizuje: Ing. Jitka Sochorcová Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

WILSONOVA 300/8, PRAHA

WILSONOVA 300/8, PRAHA *crdux00ajzfu* CRDUX00AJZFU DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. zn.: MP-SDP0561/16-4/Ka V Praze dne 26. října 2016 Č. j.: DUCR-58209/16/Ka Telefon: +420 972

Více

O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U *CRDUX00DPL8Y* CRDUX00DPL8Y DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0544/18-6/Kj V Praze dne 27. listopadu 2018 Č. j.: DUCR-69241/18/Kj Telefon: +420

Více

Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, Jablonné nad Orlicí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, Jablonné nad Orlicí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí Č.j.: JA/VÝST/3670/2018/Se Spis. zn.: JA/VÝST/3638/2018/Se/11-B/18 Počet stran: 5 Počet příloh/listů

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o. IČ 65993390 Správa Hradec Králové Pouchovská 401 503 41 Hradec Králové Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-03-04 - SP+ ZS - 2018 - Oznámení o zahájení řízení - termín dokončení a prodloužení platnosti MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: DSH/10081-16/ 2390-2016/Hro VYŘIZUJE: Kateřina Hrozová město

Více

Oznámení o zahájení stavebního řízení VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Oznámení o zahájení stavebního řízení VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: DSH/7932-15/2224-2015/JNB Viz rozdělovník VYŘIZUJE: Bc. Dagmar

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-02-29 - SP - Vyrozumění MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 280.13, skartační znak/skart.

Více

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Veřejná vyhláška MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor stavebního úřadu a územního plánování Č.j. dokumentu: MJ/15203/2016/OSUUP/Š Jeseník 23.03.2016 Sp. značka: MJ/12647/2016 (Uvádějte vždy v korespondenci) Oprávněná úřední osoba

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník, Ředitelství

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1, 2 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odbor dopravy Váš dopis čj.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: OD-11260/2019-BARRO Vyřizuje:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 2 0 5 7-2013/2 4 8 3-2 0 1 3 / m r k S p is. a s ka rt.

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Ball

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR VÝSTAVBY HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/ KRNOV

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR VÝSTAVBY HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/ KRNOV MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR VÝSTAVBY HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: KRNOOV33411/2019 osad dle rozdělovníku Naše sp. zn.: OV3560/2019osad 328 A/5 Vyřizuje: Osadník Pavel

Více

Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 22178/2018/SD-SL 17707/2018/SD-SL Ing. Slunečková

Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 22178/2018/SD-SL 17707/2018/SD-SL Ing. Slunečková Městský úřad Votice Odbor správních činností a dopravy Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX0081DDS* MVOTX0081DDS Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 22178/2018/SD-SL 17707/2018/SD-SL

Více

Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, Žandov

Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, Žandov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MěÚŽS 969/2016 MěÚŽ 232/2016-21/330 Jana Kurjaková 487 723 795 jkurjakova@zandov.cz Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, 471 07 Žandov Žandov,

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad O Z N Á M E N Í

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad O Z N Á M E N Í M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Č.j.: OV/34769-11/1527-2011/KUP Oprávněná úřední osoba: Kučerová Pavlína, tel.: 533 304 552,

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/21514/16-3934/16/Maz v

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 038 / 311 636 033, e-mail: havelkova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./3376/2017/Hv VYST-Hv/3720/2017

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, Rosice

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, Rosice MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice VÁŠ DOPIS ZN.: Žádost o stanovení místní úpravy provozu ZE DNE: 26.06.2017 SPIS. ZN..: MR-S

Více

Veřejná vyhláška. Oznámení. o zahájení stavebního řízení

Veřejná vyhláška. Oznámení. o zahájení stavebního řízení KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a chytrého regionu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01TT21F* Čj: MSK 106602/2017 Sp. zn.: DSH/23456/2017/Jan 280.1 A10 Vyřizuje: Ing. Patrik Janota Telefon:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5551/2009/OÚPSŘ-328/Va- 29.6.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: 10695/14-22400 ze dne: 07.11.2014 obdrží Č.j.: JMK 133424/2014 dle rozdělovníku Sp. zn.: S-JMK

Více

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Veřejná vyhláška ODBOR VODNÍHO A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ VODOPRÁVNÍ ÚŘAD VÁŠ DOPIS ZN.: 712/018156/2018/ZVy ZE DNE: 2018-08-30 NAŠE ČJ.:

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc OS OPK SSU - 01-02-04 SP - 2013 - Oznámení o zahájení stavebního řízení MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/03006/2013/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/03798/2013/ŽP-VH Vyřizuje:

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 030 / 311 636 181, e-mail: bibova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./4649/2015/B VYST-B/5019/2015

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení pozemních staveb Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení pozemních staveb Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení pozemních staveb Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 330, skartační znak/skart. lhůta A/20 Č. j. SMOL/100855/2017/OS/PS/Pri V Olomouci 25.04.2017

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9 Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9 Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/23400/2016/5173/2/ŽP-VH Naše. č.j.:

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa 280.13/A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. IČ: VYŘIZUJE: 709 46 078 České

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: ZB/3191/22400 Ředitelství silnic a dálnic České republiky Ze dne: 02.03.2012 se sídlem Praha, Na Pankráci

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA stavební sekce-oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA stavební sekce-oblast Praha *crdux001rxc0* CRDUX001RXC0 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA stavební sekce-oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0393/10-2/Su V Praze dne 4. června 2010 Č. j.: DUCR-28578/10/Su Telefon: 602668956 Oprávněná

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux0085cyo* CRDUX0085CYO DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0781/14-7/Lh V Praze dne 23. ledna 2015 Č. j.: DUCR-5077/15/Lh Telefon: +420 602 686

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 122/2015-4/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.7.2015 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 028183/2015/HA/Lo MMHK/048282/2015 Iva Loskotová oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707 638

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa 280.9/A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. IČ: VYŘIZUJE: 709 46 078 České mládeže 632/32 460 06 Liberec

Více

Veřejná vyhláška Oznámení zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Veřejná vyhláška Oznámení zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 17.01.2018 Č.J..: SU/67381-18/

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux007ezuz* CRDUX007EZUZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0266/14-5/Hm V Praze dne 10. července 2014 Č. j.: DUCR-40560/14/Hm Telefon: 602 378

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 39036/2017 Sp.zn.: S-JMK 14734/2017 OD Brno 09.03.2017 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Jihomoravského

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/96197/Dre/2012 (SSSÚ/96196/Dre/2012) ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/96197/2012-4

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

Úřad městské části města Brna Brno Žabovřesky Odbor stavební B R N O, Horova 28

Úřad městské části města Brna Brno Žabovřesky Odbor stavební B R N O, Horova 28 Úřad městské části města Brna Brno Žabovřesky Odbor stavební 616 00 B R N O, Horova 28 Spisová značka: Číslo jednací Oprávněná úřední osoba: E-mail: STU/02/13879/16/SOUZ MCBZAB 01703/17/OS/SOUZ Ing. Zdenka

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 12. 10. 2018 NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK34446/DS/20182 (TI) DLE ROZDĚLOVNÍKU VYŘIZUJE: Ing. Michaela Teichmanová ODBOR ODDĚLENÍ: odbor dopravy

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ BEZ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ BEZ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ Městský úřad Holešov Odbor investic Město Holešov Masarykova 628 769 17 Holešov IČO: 00287172 Číslo jednací: HOL-19303/2019/ISÚ/rs Spisová zn.: 4635/2019 Počet stran: 5 Počet příloh: 0 Oprávněná úřední

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O z n á m e n í o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O z n á m e n í o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http:// www.zliv.cz čj. 2486/zah/10-La Zliv, dne 15.11.2010 Vyřizuje: Ing.Lamošová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O z

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415 48385903 Odbor výstavby, Vidimova 1325, Praha 4, Telefon: 267 902 111 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje OZNÁMENÍ

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje OZNÁMENÍ ** M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 17714/2013-SÚ-Co-4 tel/fax: 546419460, 546451525 V Ivančicích dne Vyřizuje: Ing.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy detašované pracoviště Hodonín Brněnská 3254, Hodonín

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy detašované pracoviště Hodonín Brněnská 3254, Hodonín KRAJSKÝ ÚŘA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy detašované pracoviště Hodonín Brněnská 3254, 695 01 Hodonín Váš dopis zn.: 2179/22400/2015 Ze dne: 04.03.2015 Č. j.: JMK 35623/2015 Sp. zn.: S-JMK

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spisová značka: 3516/2011/VÝST/Jž/, 3517/2011/VÝST/Jž/

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, Chrast Váš dopis ze dne: 10.01.2019 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1, 2 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odbor dopravy Váš dopis čj.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: OD-101497/2018-KATJA OD-22161/2018-KATJA

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002RXBO VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.12.2013 SPIS. ZNAČKA: 63/2013/VaŽP/Gu ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP 545/2013 VYŘIZUJE:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou Odbor stavební a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou Odbor stavební a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou Č.j.: 7329/2014- SŘ-858/2014/RAM V Hrádku nad Nisou dne 5.11.2014 Spis.č.: SP /2013 Vyřizuje: Ing. Milan Rada E-mail: rada.milan@muhradek.cz

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 179108/2013HA/Me MMHK/189241/2013 Jana Melichárková oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707

Více

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/6110/2014/Ši V Třebíči dne 23.04.2014 Č.j.: OV 30617/14

Více

O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í

O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í ODBOR DOPRAVY VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 15.11.2013 SPIS. ZN.: SZ MMHK/202185/2013 OD1/Kub MMHK/206220/2013 OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: DATUM: 18.12.2013 Ing. Šárka Kubcová 495707814 Sarka.Kubcova@mmhk.cz

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/19540/2014/5108/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/19540/2014/ŽP-VH Vyřizuje:

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Obec

Více

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Vaše zn.: ze dne Č.j.: MUPO-3153/2017/SU/SOP Spis. zn.: SZ MUPO 7811/2016 Vyřizuje: Mgr. Pavel Šotnar Telefon:

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 129123/2014 Sp.zn.: S-JMK 129123/2014 ODOS Brno 26.01.2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský

Více

OZNÁMENÍ o pokračování územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání

OZNÁMENÍ o pokračování územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ Sp. zn. Praha S-MHMP 387742/2008/OST/He 17.2.2015 OZNÁMENÍ o pokračování územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání Odbor stavební

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostředí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 24.05.2017 Č.J..: SU/42532-17/ 8865-2017/Mach

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 566/09/SÚ/Ran 2531/09/SÚ Ranglová 352 370 433, 352

Více

Posílení napájení tram. trati na tř. Kosmonautů

Posílení napájení tram. trati na tř. Kosmonautů *CRDUX00C39FQ* CRDUX00C39FQ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0432/17-8/Vi V Olomouci dne 12. října 2017 Č. j.: DUCR-58736/17/Vi Telefon: +420

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, MÁCOVA 3, 621 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE SP.ZN.: NAŠE ČJ.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 07.06.2017 S-MCBIVA 01133/17/7 Ing. Daniela Vašková 541 226 697 stavebniurad@ivanovice.brno.cz

Více

Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136, Slaný, tel.: , fax:

Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136, Slaný, tel.: , fax: Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel.: 312 511 111, fax: 312 522 771 Ve Slaném dne: 26. 1. 2017 NAŠE Č. SPISU: 232/2017 NAŠE ČJ.: MUSLANY/4186/2017/ODSH

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, Rosice

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, Rosice MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice VÁŠ DOPIS ZN.: žádost ZE DNE: 28.08.2017 NAŠE ČJ.: MR-S 10939/17-ODO BUR/4 VYŘIZUJE: Ing.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 1. 10. 2018 NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-28949/DS/2018-2 (TI) DLE ROZDĚLOVNÍKU VYŘIZUJE: Ing. Michaela Teichmanová ODBOR ODDĚLENÍ: odbor dopravy

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor životního prostředí Palackého nám. 13, Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, Rosice

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor životního prostředí Palackého nám. 13, Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, Rosice MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor životního prostředí Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice *MURSX00O9B8K* VÁŠ DOPIS ZN.: žádost ZE DNE: 24.01.2018 NAŠE Č. J.: MR-S 1525/18

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/0496382/2016 5400/MMB/0496382/2016 Ing. Iveta Jahnová 2018-07-25 Zn.: 11/3-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č.j.: ODKS 71740/18 - SPIS 6425/2016/PJ V

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: ze dne: dle Č.j.: JMK 113168/2011 rozdělovníku Sp. zn.: S-JMK 83725/2011 Vyřizuje: Mihalíková Telefon:

Více