Editorial. Dear friends, Vážení přátelé,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Editorial. Dear friends, Vážení přátelé,"

Transkript

1

2 Editorial FOTO / PHOTO BY STUDIO RAF Vážení přátelé, ve druhém pololetí letošního roku chceme zlepšit obchodní bilanci, překonat období ztrát a upevnit pozice ČD Cargo na trhu železniční nákladní dopravy v ČR i střední Evropě. Přispět by k tomu měly i dosavadní náznaky hospodářského oživení v České republice i ve světě. Pro zvýšení zisku je nutné uskutečnit nové obchodní modely. Především zásadně změnit systém práce se zakázkami a současně nabídnout přepravcům konkurenceschopné ceny a korektní podmínky. Je nezbytné vytvářet projekty na míru jednotlivých firem a pomáhat při plánování logistických služeb tak, aby logistika šetřila náklady. Přeprava po železnici musí být pro zákazníky důvěryhodná a efektivní s důrazem na její ekologické aspekty. V žádném případě není cestou razantní zvyšování cen v řádech desítek procent. Konkurenční prostředí to ani nedovolí. Je nutné respektovat ustanovení víceletých smluv, ale přitom ceny zodpovědně posuzovat. Dobrý obchod je přece vždy výsledkem kompromisu, a ten je základem dlouhodobých partnerství. Všem dosavadním i budoucím zákazníkům chce být společnost ČD Cargo i nadále silným a spolehlivým obchodním partnerem se zárukou efektivní a profesionální spolupráce. Hezké dny a dobré obchody! Jiří Vodička předseda představenstva ČD Cargo Dear friends, In the second half of this year we would like to improve our trade balance, overcome a period of losses and consolidate ČD Cargo s position on the rail freight transport market in the Czech Republic and central Europe. This effort will be aided by current signs of economic recovery in the Czech Republic and globally. In order to increase profits it will be necessary to implement new business models, primarily to fundamentally change the system of handling orders while at the same time offering consignors competitive prices and irreproachable terms. It is essential to tailor projects to the needs of individual companies and assist in planning logistical services in such a way so that logistics saves costs. Rail transport must be both credible and efficient for customers with an emphasis on its environmentally friendly aspects. The way forward is definitely not to raise prices on the order of tens of percent, nor would the competitive environment allow it. It is necessary to respect the provisions of multi-year contracts while at the same time assessing prices in a responsible manner. Good business is always the result of compromise, after all, and this is the basis for long-term partnerships. ČD Cargo wishes to remain a strong and reliable business partner for all of its present and future customers with a guarantee of effective and professional cooperation. I wish you pleasant days and good business! Jiří Vodička Chairman of the Board at ČD Cargo REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 1

3 Obsah / Contents 3 / Editorial 04 Perspektivy železnice / The Railway s Prospects Vít Bárta, ministr dopravy ČR. / Vít Bárta, Minister of Transport of the Czech Republic. 06 Cesta k zisku / The Road to Profit Jiří Vodička, předseda představenstva ČD Cargo. / Jiří Vodička, Chairman of the Board at ČD Cargo. 08 Společně pro příští generace / Together for the Next Generations Uršula Novotná, MORAVIA STEEL. / Uršula Novotná, MORAVIA STEEL. 13 Porada ministrů OSŽD v Praze / Conference of OSJD Ministers in Prague 16 Nákladní železniční doprava v EU / Rail Freight Transport in the EU Johannes Ludewig, výkonný ředitel Společenství evropských železnic (CER). / Johannes Ludewig, Executive Director of the Community of European Railways (CER). 18 ČD Cargo, přepravované komodity / ČD Cargo, Transported Commodities 22 V Ostravě sází na cargo / Ostrava is Betting on Cargo 26 DB Schenker rozšiřuje svoji síť služeb pro Evropu / DB Schenker Expands its Network of Services for Europe 28 Nové spojení vítá cyklisty a bruslaře / The New Connection Welcomes Cyclists and Inline Skaters 30 Vývoj kombinované dopravy v ČR / The Development of Combined Transport in the Czech Republic 32 Vzdělávání zaměstnanců ČD Cargo / Professional Training for ČD Cargo Employees 34 Potřebná data musí být pořízena pouze jednou / Necessary Information only Needs to be Entered Once 36 ERP systémy: seznamte se / ERP Systems: Get Acquainted 38 ACRI: Tradice a kvalita obstála / ACRI: Tradition and Quality have Stood the Test 42 Atocha: kvetoucí nádraží v srdci Španělska / Atocha: A Blooming Station in the Heart of Spain Nejkrásnější železniční stanice světa. / The most beautiful railway station in the world. 46 Veřejná logistická centra / Freight Villages 48 ČD Cargo spolupracuje se středním odborným školstvím / ČD Cargo Cooperates with Secondary Vocational Schools 51 Recenze: Průmyslové dědictví / Review: Industrial Heritage 52 Industriál: Zdař Bůh na rozloučenou / Industrial: God be with You as a Farewell 56 Panamericanou na kole aneb Příběh peruánského patníku / The Pan-American Highway by Bike or the Story of a Peruvian Bollard 62 Ivo Štecha: Se smyslem pro pravdu a spravedlnost / Ivo Štecha: With a Sense for Truth and Justice 65 Memoriál Strýčka Jedličky / The Uncle Jedlička Memorial Dar Nadaci Jedličkova ústavu. / A Gift to the Jedlička Institute Foundation. Foto obálka / Cover photo Profimedia CARGO MOTION, revue pro dopravu a logistiku Vydavatel: ČD Cargo, a. s., člen Skupiny České dráhy, a. s. Jiří Vodička Ročník IV/2010, číslo 3 Vydavatelský servis Grand Princ, spol. s. r. o. Jiří Trávníček Šéfredaktor: Václav Šmerák Manager projektu: Zdeněk Větrovec Adresa redakce: ČD Cargo, a. s. CARGO MOTION Jankovcova 1569/2c Praha 7 Mobil: Inzerce: Mobil: Layout: Pavel Lev, Studio Najbrt Zlom a sazba: Colmo Anglický překlad: Monitor CE media services, s. r. o. Celostátní česko-anglické vydání: výtisků, čtvrtletně Distribuce: Obchodní klientela ČD Cargo, odborná veřejnost Evidenční číslo: MK ČR E REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 3

4 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR / MINISTRY OF TRANSPORT OF THE CZECH REPUBLIC MINISTRY OF TRANSPORT OF THE CZECH REPUBLIC / MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Vít Bárta Ministr dopravy České republiky. Minister of Transport of the Czech Republic. FOTO / PHOTO BY PROFIMEDIA Do funkce ministra dopravy jsem před několika týdny nastoupil v situaci, kdy bylo čerstvě odvoláno několik manažerů společnosti ČD Cargo v čele s generálním ředitelem Josefem Bazalou. Nemíním se na tomto místě vracet k důvodům tohoto odvolání, protože hospodaření bývalého vedení je stále předmětem hodnocení včetně hledání případné trestní odpovědnosti. Chci ale určitě připomenout, že jsem do představenstva společnosti navrhl zkušeného ekonoma Jiřího Vodičku a že mu v jeho nelehké pozici i touto formou přeji mnoho úspěchů. Není ale pochyby o tom, že samostatná aktivita nového vedení ČD Cargo není samospasitelná a že na podporu železniční nákladní dopravy musíme v nejbližším období napřít všechny síly. Veškeré obrovské investice do železniční infrastruktury, které máme za sebou a které nás ještě čekají, jsme přece nedělali jen kvůli osobní dopravě! Předchozí vláda sice dokončila pro nákladní dopravu nezbytnou strategii podpory logistiky z veřejných zdrojů, na celou problematiku se ale musíme podívat mnohem šířeji musíme umět jasně pojmenovat dopady jednotlivých opatření na celý dopravní trh, nikoli izolovaně na jednotlivé dopravní obory. Proto již na ministerstvu urychleně pracujeme na dokumentu, který pracovně označuji jako superkoncepci, díky němuž bychom měli jasně definovat opatření napříč všemi dopravními mody, pokud jde o rozsah infrastruktury, její zpoplatnění, financování výstavby, údržby i provozu a všech ostatních podstatných okolností. Ekonomické údaje z posledních týdnů a měsíců umožňují opatrný optimismus, pokud jde o rozvoj aktivity zejména na nám velmi blízkém německém trhu. Pevně věřím, že se tento trend udrží, což přispěje k obnovení dynamiky nákladní přepravy. Stejně tak můžeme předpokládat, že se pozitivně projeví zvýšení sazeb mýtného, které pro příští rok připravujeme. S everal weeks ago I assumed the office of Minister of Transport in a situation where several of ČD Cargo s managers had just been dismissed, among them the company s CEO, Josef Bazala. I do not intend to return to the reasons for these dismissals here, as the former leadership s economic management is still being evaluated including an investigation of possible criminal wrongdoing. I would certainly like to reiterate that I nominated experienced economist Jiří Vodička to the company s board and that here, too, I wish him many successes in his challenging position. It is clear, however, that independent activity on the part of ČD Cargo s new leadership is no silver bullet and that we must exert great effort in support of rail freight in the very near future. We did not undertake all the enormous investments into rail infrastructure some of which we have completed and some of which still lie ahead for passenger transport alone! While the previous government completed an essential strategy for rail freight to support logistics from public funds, we must look at the entire issue far more broadly we must be able to clearly identify the impacts of individual measures on the transport market as a whole, not merely on individual areas of transport in isolation. This is why we are working quickly at the Ministry on a document I refer to it as a conceptual super-plan which will enable us to clearly define measures across all transport modes with respect to the extent of infrastructure; fees for its use; financing for expansion, maintenance and operations; and all other substantive issues. Economic data from recent weeks and months gives us cause to be cautiously optimistic with respect to the development of activities, especially on the German market which is very close to us. I firmly believe that this trend will continue and will thus contribute to renewed dynamics in freight transport. We can also assume that the increased road tolls which we are preparing for next year will yield positive effects as well. 4 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 5

5 ČD CARGO ČD CARGO Jiří Vodička Cesta k zisku neznamená zdražování služeb. The Road to Profit Doesn t Mean Making Services More Expensive. TEXT / TEXT BY VÁCLAV ŠMERÁK FOTO / PHOTO BY STUDIO RAF Jiří Vodička dosud působil jako ředitel pro strategii a marketing Fio banky, kde byl zároveň i členem představenstva. Mezi jeho zájmy patří hlavně cyklistika, běžecké lyžování a cestování do netradičních zemí. Jiří Vodička worked as director for strategy and marketing at Fio banka, where he was a board member as well. Among his interests are cycling, crosscountry skiing and travelling to non-traditional countries. Vpolovině září jsme se krátce sešli s nově jmenovaným předsedou představenstva ČD Cargo Jiřím Vodičkou, který v současné době řídí tuto významnou dceřinou společnost Českých drah. Kancelář byla prosycena pracovní atmosférou a z diáře sestaveného pro nejbližší dny vyplývalo enormní nasazení jeho majitele, vedené snahou co nejpodrobněji se seznámit se současnou situací ČD Cargo. Prioritou nového předsedy představenstva je vytvoření efektivní obchodní politiky a návrat k ziskovému hospodaření. Loni se ČD Cargo propadlo do ztráty 378 milionů korun před zdaněním. Věřím, že potenciál podniku je zhruba miliarda zisku, uvedl Jiří Vodička v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Je to zatím odhad, ne závazný plán, dodal. V roce 2008 podnik vydělal téměř půl miliardy. V budoucnu by část předpokládaného zisku nákladní přepravy mohla využít i železniční osobní doprava. V prvním období bude peníze potřebovat samotné Cargo. Ale během dvou tří let od něj bude chtít přispět i jeho matka. Jiří Vodička komentuje současnou situaci: Nevím, jestli firmu můžeme dostat do zisku už letos. Pokud někdo nastavil v prvním čtvrtletí náklady tak, že je firma v propadu, už to neovlivníme, upozorňuje. Teď se soustředím na to, aby ČD Cargo alespoň neprodělávalo. Projdeme smlouvy s dvaceti třiceti nejdůležitějšími zákazníky, prostudujeme všechny závazky společnosti. Otočit kormidlem celého kolosu směrem k stabilním výnosům je možné již do konce roku. Jedním z podkladů k vykročení novým směrem je i využití výsledků auditu hospodaření ČD Cargo. Není ale záměrem audit zneužívat. Nechtěl bych jej zveřejňovat. Nevidím důvod. Je to interní věc ČD Carga. Dávat na veřejnost, že se tu něco dělalo špatně, že ten který zákazník měl nějakou výjimku to mi přijde zbytečné a mohlo by to poškodit ČD Cargo, vysvětluje svůj postoj Jiří Vodička. In mid-september we met briefly with the new chairman of the board at ČD Cargo, Jiří Vodička, who is currently directing this major Czech Railways subsidiary. The office was steeped in a work atmosphere and an appointment book open to the coming week revealed the enormous engagement of its owner, inspired by his efforts to become as familiar as possible with the challenges faced by ČD Cargo. The new chairman s priorities are to create efficient business policies and to return the company to profitability. Last year ČD Cargo recorded losses of CZK 378 million before taxes. I believe the company s potential is roughly a billion in profits, says Jiří Vodička in an interview for the daily Hospodářské noviny. Right now it s just an estimate, not a binding plan, he adds. In 2008 the company earned nearly half a billion crowns. In the future, some of the projected profits from transporting freight could also be used for rail passenger transport. In the initial phase, Cargo itself will need money. But within two or three years, its parent company is going to want a contribution too. Vodička comments on the current situation as follows: I don t know whether we can get the company to profitability this year. If expenses in the first quarter were set so as to put the company in a slump, we can t do anything about that at this point. Right now I m concentrating on at least keeping ČD Cargo from incurring losses. We ll go through the contracts with our 20 or 30 most important customers studying all the company s obligations. It s possible to turn the whole thing around in the direction of stable revenues by the end of the year. One of the bases for setting out in a new direction will be to make use of the results of an audit of ČD Cargo s economic management. The intent is not to abuse the audit, however. I wouldn t like to make its results public I see no reason to do so. It s an internal matter for ČD Cargo. To make public that something was done improperly here, that this or that customer received special treatment that seems pointless to me and could be damaging for ČD Cargo, he explains. In his office full of documents, records and analyses he adds: We need to clean out and pick apart the expenses for which we provide all our services and restructure the way in which we sell them, but by deeper changes I don t mean we re going to raise our prices across the board or only for certain customers! It s about business. It s about the relationship between finances and business, finances and operations, relationships with companies. We must decide who will take care of what types of customers. We don t have much time, of course, and therefore I would prefer to implement what has already been tested in large companies. I have a plan to use the model of a particular successful company operating in a similar and not too distant field. I will acquaint the company leadership with it in the very near future. Let s step back from your current responsibilities. In the past, you competed in the Vasaloppet ski marathon. Vodička smiles and reacts quickly, responding in one breath. You rush out in the dark with a crowd of some 16,000 skiers. The faster ones finish at noon and those who ski like me finish in the dark. Your legs have racked up 90 kilometres. The race is mainly about your psyche. You can t concede that you may not finish; you can t stop. You just have to top off your fuel exceptionally and regularly in my case this was 40 blueberry muffins. The finish is euphoric. In the race I struggled to finish ahead of one Swede it was a battle for 11,150th place. How did you get the idea to compete in the world s most celebrated ski marathon? It was simple. On Wednesday I learned that a friend had a broken rib and couldn t go to Vasaloppet. I bought classic skis, a requirement of the race I only had skating skis. I left for Sweden and took my place at the start of Vasaloppet. At the end of this hectic half-year are Christmas and the New Year. Do you have any special wishes or resolutions? I must admit that everything s flowing together for me right now. My wish or rather my task is to make ČD Cargo into an economically strong company that will be under state control. My resolution is clear. To get the company into the black, which means one thing: work. Vasův běh Vasův běh, nejslavnější lyžařský vytrvalostní závod na světě, se běhá pravidelně každou první březnovou neděli v roce ve švédské Dalarně a měří plných 9 severských mil (90 km). Běhá se na počest švédského šlechtice Gustava Erikssona Vasy, který se roku 1520 postavil do čela protidánského povstání s cílem zrušit dominantní postavení Dánska v Kalmarské unii. V kanceláři zaplněné dokumenty, podklady a rozbory dodává: Musíme si vyčíslit a rozebrat náklady, za jaké poskytujeme všechny služby. Restrukturalizovat způsob, jakým je prodáváme, ale hlubší změnou nemyslím to, že plošně zdražíme a nebo jen někomu! Je to o obchodu. O vztahu financí s obchodem, financí s provozem, vztahu s firmami. Musíme nastavit, kdo se o jaké typy zákazníků bude starat. Nemáme ovšem mnoho času, proto bych raději implementoval to, co je vyzkoušené ve velkých firmách. Mám v plánu model jedné úspěšné firmy, která působí v podobném, ne tak vzdáleném oboru. Vedení společnosti s ním seznámím v nejbližší budoucnosti. Vzdalme se nyní trochu od současných povinností. V minulosti jste běžel Vasův běh. Jiří Vodička se pousměje a rychle reaguje, jedním dechem odpovídá. Za tmy vyběhnete s davem kolem běžců. Ti rychlejší doběhnou v poledne a ti, co běží jako já, doběhnou za tmy. V nohách máte 90 kilometrů. Závod je hlavně o psychice. Nesmíte si připustit, že nedoběhnete, nesmíte se zastavit. Jen výjimečně a pravidelně musíte doplňovat palivo, což v mém případě bylo 40 borůvkových housek. Závěr je pak euforie. V závodě jsem o umístění hodně ostře bojoval s jedním Švédem, bylo to o místo. Jak jste přišel na nápad běžet nejslavnější lyžařský vytrvalostní závod? Jednoduše. Ve středu jsem se dozvěděl, že kamarád si zlomil žebra a nemůže jet na Vasův běh. Koupil jsem si běžky na klasiku, což je podmínka závodu, měl jsem jen na bruslení, vyrazil do Švédska a postavil se na start Vasova běhu V závěru tohoto hektického pololetí jsou Vánoce a Nový rok. Máte nějaké přání nebo předsevzetí? Přiznám se, že mi nyní vše splývá do jednoho. Přáním nebo spíš úkolem je udělat z ČD Cargo ekonomicky silnou firmu, která bude pod kontrolou státu. Předsevzetí je jasné. Dostat firmu do zisku, což znamená jediné: makat. Vasaloppet Vasaloppet, the world s most celebrated ski marathon, takes place each year on the first Sunday in March in Dalarna, Sweden. The course measures a full 9 Nordic miles (90 km) and the race is held in honour of Swedish nobleman Gustav Eriksson Vasa, who in 1520 led an anti-danish rebellion with the goal of ending Denmark s dominant position in the Kalmar Union. 6 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 7

6 OBCHODNÍ PARTNER / BUSINESS PARTNER BUSINESS PARTNER / OBCHODNÍ PARTNER Společně pro příští generace / Together for the Next Generations Tak zní firemní mise Třineckých železáren a společnosti MORAVIA STEEL. This is the corporate mission of Třinecké železárny and MORAVIA STEEL. TEXT / TEXT BY MICHAL ROH FOTO / PHOTO BY STUDIO RAF Myšlenka z úvodních titulků jasně dokumentuje dlouhodobý vztah těchto společností k okolnímu regionu i spoluzodpovědnost za jeho další rozvoj. Vztah skutečně dlouhodobý, neboť první kapitoly historie Třineckých železáren se začaly psát již v dubnu roku 1839 zapálením dřevouhelné vysoké pece. Od té doby bylo v Třinci vyrobeno 160 mil. tun oceli. Dnes se Třinecké železárny podílejí na výrobě oceli v České republice více než jednou třetinou a jejich výrobní portfolio je skutečně rozsáhlé. Zahrnuje dráty, kolejnice, plochou ocel i ocel různých profilů, kontislitky a další. Pro tak rozsáhlou výrobu je potřebné zajistit dostatek surovin a také hotové výrobky musí být dopraveny k cílovým zákazníkům. A právě v souvislosti s železniční dopravou jsme oslovili Ing. Uršulu Novotnou ředitelku pro přepravu společnosti MORAVIA STE- EL, a položili jí několik otázek. Společnost MORAVIA STEEL je jedním z nejvýznamnějších českých podnikatelských subjektů. Mohla byste nám krátce charakterizovat její činnost? Jako mateřská společnost reprezentuje MO- RAVIA STEEL průmyslové uskupení největší české huti s domácím kapitálem, Třineckých železáren, a. s., včetně firem v jejich výrobním řetězci. V rámci této skupiny mají Třinecké železárny ve dvaceti firmách majoritní podíl a v dalších devíti firmách významnou kapitálovou účast. Vznik akciové společnosti MORAVIA STEEL se datuje rokem Její činnost je zaměřena především na prodej hutních výrobků včetně zajišťování přepravních služeb, do obchodního portfolia spadá také nákup a prodej surovin i ostatních vstupů směřujících do hutních výrob. Logistika je poměrně náročným odvětvím. Je nutné skloubit požadavky obchodu s možnostmi jednotlivých druhů doprav. Popsala byste nám v této souvislosti, co vše je úkolem vašeho útvaru? V naší hutní a obchodní praxi jsme logistiku aplikovali jako pragmatickou disciplinu zabývající se skutečností, že nestačí pouze vyrábět. Logistické a přepravní služby efektivně cílíme na uspokojení potřeb konečného spotřebitele a na kvalitu zásobení výrobců surovinami. Naše výrobní kapacity jsou dnes umístěny v Třinci, Kladně, Bohumíně, Ostravě, Starém Městě u Uherského Hradiště, dále v Kyjově, Prostějově, České Vsi u Jeseníku, Dobré u Frýdku-Místku, Zlíně, polském Radomsku. Z toho jasně vyplývá, že musíme být schopni zajistit efektivní dopravu surovin i výrobků mezi mnoha místy. 8 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 9

7 OBCHODNÍ PARTNER / BUSINESS PARTNER BUSINESS PARTNER / OBCHODNÍ PARTNER Realizujeme přepravy přibližně 10 mil. tun zboží ročně v železniční, silniční a konvenční námořní přepravě. Je to výsledek spolupráce s více než 100 dodavateli přepravních služeb, na území České republiky pak především s akciovou společností ČD Cargo. Předmět podnikání zahrnuje přepravní servis i pro ostatní podnikatelské subjekty v rámci obchodních a výrobních řetězců. Rozsah těchto služeb převyšuje 20 % ročních přepravních objemů. Logisitku a nákladní přepravu řeší v případě MORAVIA STEEL tým čtyřiceti zaměstnanců specializovaných na přepravní ekonomické i analytické procesy. Systém našeho řízení přepravní činnosti je exemplárním příkladem symbiózy a online denní spolupráce mezi obchodem, odesílateli i příjemci zboží, státními i odbornými institucemi. Pro ČD Cargo je společnost MORAVIA STEEL velice významným zákazníkem. Jak byste zhodnotila vzájemnou spolupráci? V čem vidíte silné stránky této spolupráce? Ano, společně s dalšími, především energetickými, těžebními a strojírenskými společnostmi patříme mezi referenční zákazníky ČD Cargo. Slýchám, že u jednacího stolu jsme velmi náročnými partnery s důrazem na detailní zpracování parametrů provozního zabezpečení přepravy zásilek, na kvalitu informačních technologií i na stabilitu a způsobilost dodavatele dle jakostních standardů našich společností. K silným stránkám společnosti ČD Cargo patří především rozsah dopravní obsluhy poskytované dopravcem, kvalita informačních technologií a v neposlední řadě i rozvojové aktivity dceřiných společností dopravce směřující ke komplexnosti a variabilitě poskytovaných služeb. Pro budoucnost vzájemného obchodního vztahu jsou dle mého názoru určující schopnosti ČD Cargo udržet a rozvíjet stabilní tržní pozici jak v České republice, tak v zahraničí a samozřejmě i pružnost, kvalita obchodní činnosti. Distribuce prodejního objemu včetně zásobení se strategickými surovinami ze zdrojů na území České republiky představuje jen v plánu letošního roku potřebu 78 tisíc železničních nákladních vozů přistavených k nakládce zboží číslo jistě úctyhodné. Řada vzájemných jednání je proto věnována i analýzám a plánování vozových potřeb. V souvislosti s železniční dopravou bych se vás ještě zeptal, jaký dopad na vaši společnost mají rozsáhlé výluky probíhající nyní na síti SŽDC? V současnosti probíhá v okolí Třince rozsáhlá stavební činnost nejen na železnici, ale i na silniční infrastruktuře. To vše má samozřejmě výrazný dopad na dopravní obsluhu Třineckých železáren. Časování, souběh a značný rozsah stavebních prací spolu s postupným odstraňováním povodňových škod přinášejí negativní dopady do lhůt dodání a bohužel i do nákladů na přepravu zboží. Jeden z hlavních produktů Třineckých železáren představují kolejnice. Projevila se na objemu jejich produkce loňská ekonomická krize? Jaký vývoj v této oblasti očekáváte? I přesto, že objemově nejvýznamnější položkou našeho prodejního sortimentu je válcovaný drát, představují kolejnice jeden z nejznámějších a nejúspěšnějších výrobků Třineckých železáren. Statistická data expedice kolejnic z let vykazují roční objem v rozpětí tun tohoto zboží. I přes poměrně nestabilní situaci na trhu výroby a spotřeby hutních výrobků kolejnice zůstávají i nadále tradiční součástí výrobního portfolia Třineckých železáren s uplatněním po celém světě. S kolejnicemi s vyraženou výrobní značkou tři kladívka v kruhu se totiž můžete setkat nejen v České republice, ale také na nejvyspělejších zahraničních trzích v Německu, Kanadě nebo USA. Ing. Uršula Novotná, ředitelka pro přepravu MORAVIA STEEL, a. s. Absolventka ekonomické fakulty VŠB v Ostravě se specializací na ekonomiku průmyslu. Její pracovní aktivity jsou dlouhodobě (od roku 1983) spojeny s dopravní a obchodní činností Třineckých železáren a MORAVIA STEEL v tuzemsku i zahraničí. V rámci řídících procesů spolupracuje na analytice přepravních systémů výrobců zboží i zákazníků. Můj pracovní tým obvykle drží jednoduché zásady typu: Více hlav, více rozumu. Neobejdu se bez znalosti ostatních. Nic není nemožné, každý problém má nějaké řešení. Odpočívám cestováním, ráda fotím. Z knih mne zaujmou zejména biografie nebo literatura faktu. Obdivuji české sklo a moderní design, fandím hokeji. Ráda se zastavím všude, kde zrovna závodně tančí latinu... Uršula Novotná, director for transport at MORAVIA STEEL, a. s. A graduate of the Faculty of Economics at VŠB Technical University of Ostrava with a specialisation in industrial economics. Her work has been connected since 1983 with the transport and business activities of Třinecké železárny and MORAVIA STEEL in the Czech Republic and abroad. Within the scope of control processes, she has been cooperating on the analysis of the transport systems of goods producers and customers. My working team usually sticks to simple principles like: Two heads are better than one, I cannot do without the knowledge of others and Nothing is impossible; every problem has a solution. I like to travel to relax and I like to take pictures. As for books, I particularly enjoy biographies and non-fiction. I admire Czech glass and modern design, and I m an ice-hockey fan. And I like to stop anywhere where there s a Latin dance competition. 10 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 11

8 OBCHODNÍ PARTNER / BUSINESS PARTNER ABROAD / ZAHRANIČÍ MORAVIA STEEL is one of the most important Czech companies. As the parent company, MORAVIA STEEL represents an industrial group of the largest Czech steelworks with domestic capital, Třinecké železárny, including companies in its production chain. Within this group, Třinecké železárny has a majority share in twenty companies and significant capital participation in another nine companies. MORAVIA STEEL, a joint-stock company, was founded in Its activities focus mainly on the sale of metallurgical products including transport services, although its business portfolio also comprises the purchase and sale of raw materials and other inputs for metallurgical production. Logistics is quite a demanding sector. It is necessary to combine business requirements with the possibilities offered by individual types of transport. In our metallurgical and business practices we have applied logistics as a pragmatic discipline addressing the fact that production isn t everything. Logistics and transport services are effectively targeted at satisfying the needs of the end user and at the quality of supply of raw materials to producers. Today, our production capacities are located in Třinec, Kladno, Bohumín, Ostrava, Staré Město near Uherské Hradiště, Kyjov, Prostějov, Česká Ves near Jeseník, Dobrá near Frýdek-Místek, Zlín and also Radomsko in Poland. It clearly follows from this that we have to be able to ensure efficient transport of raw materials and products between many locations. We ship approximately 10 million tonnes of goods per year using railway, road and conventional sea transport. This is a result of cooperation with more then 100 suppliers of transport services on the territory of the Czech Republic, especially with ČD Cargo. Rails are one of Třinecké železárny s main products. Did last year s economic crisis affect their production volume? What developments do you expect in this area? Despite the fact that our most important product in terms of volume is wire rod, rails represent one of Třinecké železárny s best-known and most successful products. Statistical data on the dispatch of rails during the period show an annual volume ranging from 230,000 to 254,000 tonnes. In spite of the relatively unstable situation on the production and consumption markets for metallurgical products, rails continue to be a traditional component of Třinecké železárny s production portfolio and are exported all over the world. Rails with the three hammers in a circle production seal can be seen not only in the Czech Republic, but also on the most developed foreign markets in Germany, Canada and the US. MORAVIA STEEL is a very important customer for ČD Cargo. How would you assess the mutual cooperation? And what are the strong points of this relationship? Yes, together with mainly energy, mining and engineering companies, we are among ČD Cargo s reference customers. I often hear that we are very demanding partners at negotiations with an emphasis on detailed processing of operational parameters for transporting consignments, on the quality of information technologies and on the stability and competence of suppliers based on our companies quality standards. ČD Cargo s strong suits are mainly the extent of transport services provided, the quality of information technologies and last but not least the development activities being undertaken by the carrier s subsidiaries focusing on comprehensiveness and variability in services provided. In my opinion, ČD Cargo s ability to maintain and develop a stable market position in the Czech Republic and abroad, as well as its flexibility and the quality of its business activities are essential for our future mutual business relationship. The planned distribution for our sales volume including the supply of strategic raw materials from sources on the territory of the Czech Republic represents for this year alone a need for 78,000 railway waggons for loading goods certainly a respectable figure. Many joint meetings are thus dedicated to analyses and planning of our waggon needs. Porada ministrů OSŽD v Praze / Conference of OSJD Ministers in Prague OSŽD byla v uplynulém roce aktivní / OSJD was very Active during the Past Year TEXT / TEXT BY VIKTORIA O ROURKE, Mgr. FOTO / PHOTO BY ARCHIV / ARCHIVE Plenárního zasedání Porady ministrů se zúčastnili zástupci 23 členských států včetně ČR (Ázerbájdžán, Bělorusko, Bulharsko, Čína, Estonsko, Gruzie, Írán, Kazachstán, KLDR, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Moldávie, Mongolsko, Polsko, Rusko, Rumunsko, Slovensko, Tádžikistán, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam a ČR). Nechyběli zástupci Komitétu OSŽD, Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF), francouzských železnic a Generálního ředitelství EU pro mobilitu a dopravu (DG MOVE) z Bruselu. V ČR má železnice bohatou historii V úvodu zástupce Ministerstva dopravy vyzdvihl bohatou železniční historii ČR a konstatoval, že na našem území je železniční síť o celkové délce okolo km, čímž se ČR řadí na jedno z předních míst v Evropě. Negativem za posledních dvacet let je výrazný propad železničních nákladních přeprav ve prospěch silniční dopravy. Silniční dopravu, která je méně přijatelná pro životní prostředí, je potřebné částečně utlumit. Za tímto účelem je žádoucí zajistit rovné konkurenční podmínky mezi silnicí a železnicí. To se začíná dařit jednak spravedlivým zpoplatněním silniční dopravy prostřednictvím výkonového mýta, jednak zaváděním a rozvojem kombinované dopravy včetně realizace logistických center. Česká republika je i tranzitním státem a tranzit mezi sousedními zeměmi, dovoz T he chairman of the OSJD committee, Tadeusz Szozda, presented a report on OSJD s main areas of activity necessary for completing tasks connected with further improvements and development in international transport between Europe and Asia. These include updating and improving the legal and normative regulations which make it possible to implement a whole spectrum of rail transport services with the greatest possible efficiency as well as endeavouring to increase the competitiveness of rail transport. The transport policy and development strategy focused mainly on the elaboration of comprehensive measures for improving transport and the development of OSJD transport corridors. 12 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 13

9 ZAHRANIČÍ / ABROAD ABROAD / ZAHRANIČÍ a vývoz činí přibližně polovinu celkového přepravního výkonu. V současné době země střední a východní Evropy, členské země EU, tvoří pomyslný most v dopravě mezi Evropou a Asií. OSŽD byla v uplynulém roce aktivní Předseda Komitétu OSŽD Tadeusz Szozda přednesl zprávu o hlavních směrech činnosti OSŽD potřebných k plnění úkolů souvisejících s dalším zdokonalením a s rozvojem mezinárodních přeprav mezi Evropou a Asií, s aktualizací a zdokonalováním právních a normativních předpisů, umožňujících realizovat s největší efektivností celý komplex přepravních služeb na železnici a usilovat o zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy. Dopravní politika a strategie rozvoje se především věnovala rozpracování komplexních opatření ke zdokonalení přeprav a rozvoji dopravních koridorů OSŽD. Aktuální otázky zjednodušení podmínek přechodu hranic železniční dopravou našly svůj odraz ve společné činnosti OSŽD s EHK OSN a OTIF. V rámci práce na revizi dohod SMGS a SMPS byly dosaženy pozitivní výsledky, umožňující přiblížit tyto dokumenty současným potřebám a jejich realizaci za současných podmínek. Dále pokračovala revize Dohody o mezinárodní přepravě zboží (SMGS) a Dohody o mezinárodní přepravě cestujících (SMPS), které mají přímou návaznost na rozpracovanou Konvenci o přímém mezinárodním železničním spojení. Současně byly rozpracovány návrhy příloh Konvence všeobecné přílohy dohody o přepravě cestujících v mezinárodním spojení a pokračovaly práce na všeobecných přílohách dohody o přepravě zboží v mezinárodním spojení. K harmonizaci dvou právních systémů a zjednodušení překračování hranic přispělo i pokračování spolupráce s CIT na návrhu vytvoření společného nákladního listu CIM/SMGS a souvisejících přepravních dokumentů s cílem dalšího rozšíření jejich použití, včetně zapojení dalších států do používání těchto společných dokumentů CIM/ SMGS (Kazachstán, Čína a Mongolsko). V této souvislosti bylo rovněž vyzdviženo, že přepravy za použití společného nákladního listu CIM/SMGS pravidelně v roce 2009 realizovali i čeští zákazníci. Předseda Komitétu OSŽD rovněž informoval o výsledcích činnosti komisí OSŽD, zabývajících se přepravou zboží a cestujících, infrastrukturou a drážními vozidly, a o činnosti stálé pracovní skupiny pro koordinaci a informatiku a stálé pracovní skupiny k finančním a rozpočtovým otázkám. V roce 2010 pokračovaly práce na aktualizaci Dohody o organizačních a provozních aspektech kombinovaných přeprav v relaci Evropa Asie. Pokračovala revize Pravidel použití nákladních vozů v mezinárodní dopravě, harmonizace nomenklatury zboží, úprava organizování přeprav kontejnerů ISO řady 1 v relaci Evropa Asie. V oblasti kódování a informatiky pokračovaly práce na aktualizaci pokynů a také na rozpracování společného návrhu RICS s UIC. Pracuje se na elektronické podobě přepravních dokladů v rámci mezinárodní přepravy zboží a také na rozpracování nových webových stránek OSŽD. Stálá pracovní skupina k finančním a rozpočtovým otázkám se věnovala aktualizaci a zkvalitnění Dohody a Pravidel vyúčtování mezinárodních železničních přeprav cestujících a zboží a zkvalitnění finančně-rozpočtových činností mezi železnicemi a prohloubení spolupráce s UIC v této oblasti. Úkolů je mnoho i do budoucna Porada ministrů schválila činnost komise OSŽD pro dopravní politiku a strategii rozvoje a přijala usnesení provést od počátku roku 2011 monitoring provozní práce, stavu a rozvoje infrastruktury železničních dopravních koridorů OSŽD. Komise bude dále pokračovat v realizaci strategických úkolů spojených se zvýšením efektivnosti a konkurenceschopnosti železnic členských států OSŽD na trhu dopravních služeb v euroasijském dopravním prostoru. Dočasná pracovní skupina pracující na rozpracování Přílohy 14 k Dohodě SMGS bude nadále pokračovat v přípravě návrhu Pravidel rozmístění a fixace zboží v železničních vozech a kontejnerech. Dočasná pracovní skupina zabývající se přepravou nebezpečného zboží bude pokračovat v aktualizaci Přílohy 2 k SMGS, která se týká přepravy nebezpečného zboží v souvislosti se změnami a doplňky v této oblasti v mezinárodních a národních řádech. Komise OSŽD zabývající se dopravním právem společně s CIT bude pokračovat ve zkvalitňování Příručky k nákladnímu listu CIM/SMGS s cílem napomáhat k dalšímu a výraznějšímu používání společného nákladního listu CIM/SMGS a dalších společných dokumentů v rámci přeprav na železniční síti účastníků CIT, SMGS a dalších zainteresovaných států. Během zasedání se široce diskutovalo o otázce přijetí textu Statutu OSŽD a o dalších úkolech souvisejících s vypracováním návrhu Konvence o mezinárodním železničním spojení. Bylo dohodnuto, že procedura přijetí textu Konvence bude uskutečněna ve formě Mezinárodní konference po ukončení vypracování návrhu Konvence o mezinárodním železničním spojení v souladu s Vídeňskou konvencí o právu mezinárodních smluv pod vedením předsedy Komitétu OSŽD. Usnesení přijatá na zasedání Porady ministrů OSŽD jsou směrována k dalšímu rozvoji a zkvalitnění mezinárodních železničních přeprav, zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti železniční dopravy v euroasijském prostoru. 14 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 15

10 EVROPSKÁ UNIE / EUROPEAN UNION EUROPEAN UNION / EVROPSKÁ UNIE Současný stav nákladní železniční dopravy v EU / The Current State of Rail Freight Transport in the EU Johannes Ludewig, výkonný ředitel Společenství evropských železnic (CER). Johannes Ludewig, Executive Director of the Community of European Railways (CER). TEXT / TEXT BY JAN RAYM, BRUSEL / BRUSSELS FOTO / PHOTO BY ARCHIV / ARCHIVE Díky svému působení jakožto bývalý generální ředitel Deutsche Bahn AG ( ) má Johannes Ludewig bohaté zkušenosti s veřejnou správou a politikou. Více než 20 let působil na německém ministerstvu pro hospodářství a technologie a v kanceláři německého kancléře. Na ministerstvu pro hospodářství a technologie byl zodpovědný za energetiku, rozvoj podnikání a ekonomickou politiku. V úřadu kancléře byl vedoucím oddělení pro ekonomickou a finanční politiku a koordinace nových spolkových států. V roce 1995 se stal Ludewig státním sekretářem a zplnomocněncem německé spolkové vlády pro nové spolkové země. Před nástupem do CER pracoval jako poradce v oblasti řízení. Od roku 2006 také zastává čestnou funkci předsedy německé komise založené za účelem monitorování snah národní vlády omezit byrokracii (Normenkontrollrat). Mohl byste stručně charakterizovat současný stav nákladní železniční dopravy v zemích Evropské unie? V důsledku světové ekonomické krize utrpěly evropské železniční společnosti zabývající se nákladní dopravou vážné zpomalení aktivit, a to až o 30 % od roku S klesajícími cenami dopravy se odhaduje, že příjmy z nákladní železniční dopravy klesly v roce 2009 o více než čtvrtinu. Navíc není železniční infrastruktura ve většině členských států adekvátně financovaná, ať už se jedná o její údržbu nebo obnovu. Obzvláště ve střední a východní Evropě jsou finance investované do železnice do její infrastruktury a na náhradu veřejných služeb v průměru minimálně desetkrát nižší, než je průměr v zemích evropské patnáctky, který činí EUR na kilometr tratě za rok. V deseti nových členských státech EU se na kilometr tratě vynakládá v průměru jen EUR. Tyto zásadní rozdíly v investicích mají samozřejmě vliv na kvalitu služeb železniční dopravy poskytovaných zákazníkům. Jaké jsou vaše názory na hledání cest z celosvětového hospodářského útlumu, které by opět pomohly rozvoji obzvláště železniční dopravy v Evropě? CER a generální ředitelé evropských nákladních společností navrhli v dubnu 2009 Evropské komisi řadu opatření, která měla za cíl pomoci evropskému nákladnímu železničnímu sektoru v překonání ekonomické krize a zajištění dlouhodobého ozdravného rozvoje. Mimo jiné jsme navrhli moratorium na realizaci evropské legislativy o součinnosti systémů a bezpečnosti, která podle odhadů našich společností zvyšuje výrobní náklady provozovatelů nákladní železniční dopravy o 5 %. Rovněž jsme navrhli A former CEO of Deutsche Bahn AG ( ), Johannes Ludewig has extensive experience in public administration and politics. He spent more than 20 years in the German Ministry of Economics and in the office of the German chancellor. In the Ministry of Economics, he was responsible for Energy, Business Cycle and Economic Policy. In the Chancellery, he was the Head of the Department for Economic and Financial Policy and the Coordination for the New Federal States. In 1995, Ludewig became State Secretary and Representative Agent of the Federal German Government for the New Federal States. Before joining CER, he worked as a management consultant. Since 2006, he has also assumed an honorary function as head of the German Commission set up to monitor the national government s efforts to reduce bureaucracy (the Normenkontrollrat ). Could you briefly characterise the current state of rail freight transport in the EU countries? As a result of the global economic crisis, European rail freight companies have suffered a severe slowdown of their activities since 2008, by up to 30%. With falling transport prices, it is estimated that rail freight revenues have been cut by more than a quarter in In addition, moratorium na jakýkoliv plánovaný růst cen energií a poplatků za použití železniční dopravní cesty. Kromě toho stále tlačíme na začlenění externích dopravních nákladů (podle revidované směrnice o mýtném /Eurovignette Directive/), které nám pomůže zajistit, že ceny budou skutečně odrážet veškeré náklady všech způsobů dopravy a tím podpoří posun k těm z nich, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Zřetel by měl být brán na to, že více zboží na kolejích bude vyžadovat investice, jež umožní zvýšení kapacity železniční infrastruktury. Dodatečné příjmy získané díky internalizaci těchto externích nákladů by tak měly být využity k zajištění udržitelných způsobů dopravy, které by přepravily více zboží a cestujících. Jaká jsou hlavní omezení většího využívání kombinované dopravy mezi železnicí a silniční sítí v EU? Jak je možné je překonat? Máte nějaké kladné příklady z jiných zemí? Během posledních dvaceti let se trh kombinované dopravy rozvíjel nejrychleji ze všech segmentů nákladní železniční dopravy. Objem nákladu přeshraniční dopravy přepravený kombinovanou dopravou (včetně dopravy po silnici a železnici a námořní kontejnerové dopravy) se v EU-25 zvýšil pětinásobně. Je důležité zdůraznit, že členské státy mají povoleno poskytovat státní pomoc na podporu kombinované dopravy. Co se týče legislativy Evropské unie, Komise oznámila svůj záměr provést revizi směrnice 92/106 o kombinované dopravě. CER již navrhlo jednání o definici finančních pobídek i o úrovni poplatků za použití dopravní železniční cesty a za náklady na energie. Také doporučujeme, aby přepracovaná legislativa platila jak v mezinárodní, tak národní dopravě. Jaký je váš názor na společnost ČD Cargo? Jaké je její místo na mapě nákladní železniční dopravy v Evropě? ČD Cargo je jedním z nejdynamičtějších provozovatelů železniční dopravy ve střední a východní Evropě. Před ekonomickou krizí se společnosti ČD Cargo podařilo mezi lety 2002 a 2007 stabilizovat své objemy. Tento výsledek je o to pozoruhodnější vzhledem k výzvám, jakým železniční sektor v České republice čelí, obzvláště co se týče nízké úrovně veřejného financování a vysokých průměrných poplatků za užívání dopravních cest pro nákladní vlaky. 1 Studie ITS European Transport Policy Progress and Prospects (Evropská dopravní politika pokroky a vyhlídky) je k dispozici ke stažení na rail infrastructure, be it maintenance or renewal, is not adequately financed in most member states. In particular in central and eastern Europe, rail financing infrastructure and public services compensation is on average at least ten times below the EU-15 average, which is EUR 186,000 per track-km per year. The 10 new member states spend an average of only EUR 15,500 per track-km. These substantial differences in investment of course have an impact on the quality of rail services provided to customers. What ideas do you have on finding ways out of the global economic downturn that would help boost the development of transport and in particular rail transport in Europe? In April 2009, CER and the European freight CEOs proposed some measures to the European Commission aiming at helping the European rail freight sector overcome the economic crisis and to ensure a healthy recovery in the long term. Among other things, we proposed a moratorium on the implementation of the European legislation on interoperability and safety, which, according to estimations made by our companies, add 5% to rail freight operators production costs. We also suggested a moratorium on any planned increase in energy prices and track access charges. In addition, we are still pushing for the internalisation of external transport costs (under the revision of the Eurovignette Directive), which will help ensure that prices really reflect all the costs incurred by each transport mode and will thus support a shift towards more environmentally friendly modes. It should be kept in mind that more goods on tracks will necessitate investments to enhance the capacity of rail infrastructure. Thus the additional revenues triggered by the internalisation of these external costs of transport should be used to enable sustainable modes of transport to carry more goods and passengers. What are the main limitations on the greater use of combined transport between the EU s rail and road networks? How can we overcome these limitations? Are there positive examples from other countries? In the past 20 years, intermodal transport has been the fastest growing market segment for rail freight. The cross border volumes moved by intermodal transport (including rail-road intermodal transport and maritime container hinterland transport) have increased fivefold in the EU-25. It is relevant to point out that member states are allowed to grant state aid in support of combined transport. As far as EU legislation is concerned, the Commission has announced their intention to revise Directive 92/106 on combined transport. CER already suggested acting on the definition of the financial incentives as well as on the level of track access charges and energy costs. We also recommended that the revised legislation should be applicable in international and domestic transportation alike. What is your view of ČD Cargo? What is its place on the map of rail freight transport in Europe? ČD Cargo is one of the most dynamic rail operators in central and eastern Europe. Before the economic crisis, ČD Cargo managed to stabilise its volumes between 2002 and This performance is all the more remarkable given the challenges the rail sector is facing in the Czech Republic, in particular a low level of public financing and high average track charges for freight trains. 1 The ITS study European Transport Policy Progress and Prospects is available for download on 16 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 17

11 PORTFOLIO / PORTFOLIO PORTFOLIO / PORTFOLIO ČD Cargo Přepravované komodity / Transported Commodities ČD Cargo, a. s., dceřiná společnost Českých drah, je největší český železniční dopravce. ČD Cargo, a subsidiary of Czech Railways, is the largest Czech rail carrier. TEXT / TEXT BY MICHAL ROH FOTO / PHOTO BY FOTO ARCHIV / ARCHIVE Nabízíme přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další přepravní služby. Zajišťujeme vnitrostátní i mezinárodní přepravu dle rozmanitých požadavků našich klientů. Pevná paliva Přeprava uhlí patří ke stěžejním činnostem naší nákladní přepravy. Na celkové přepravě se podílí asi 30 %. Skoro polovina hnědého uhlí směřuje do elektráren společnosti ČEZ, a. s., další část je určena jak pro tuzemské, tak i pro zahraniční odběratele, především na Slovensku. Uhlí z ostravsko-karvinského revíru zabezpečuje provoz energetických a hutních gigantů nejen u nás, ale i v cizině (Rakousko, Německo, Maďarsko, Slovensko). Dokážeme však uspokojit i požadavky drobných odběratelů uhlí, a to ve formě jednotlivých vozových zásilek nebo skupin vozů. Stavební hmoty Nejen v rámci České republiky, ale i do zahraničí přepravujeme cement a další stavební hmoty a materiály jako např. vápno, písky, betonové prefabrikáty nebo zateplovací materiály. Ve speciálních vozech dokážeme přepravovat materiál nejen na modernizaci železničních koridorů, ale i na jiné stavby. Ze staveniště dokážeme odvézt odpadní zeminy apod. Velmi významné jsou i přepravy odsiřovacích komodit do elektráren a tepláren v celé republice. Železo a strojírenské výrobky I s přepravou železa a strojírenských výrobků máme bohaté zkušenosti. Přepravujeme jak železnou rudu, tak samotné železo, ocel, neželezné kovy a výrobky z nich. Jsme schopni zajistit také transport velkých strojů, jako jsou turbíny, čerpadla, kompresory či parní kotle. Významnou komoditou v železniční přepravě je rovněž železný šrot, jehož objem opět roste s nárůstem hutnické výroby. Především pro přepravu hutních výrobků jsou určeny naše systémové vlaky ADRIA, BALTIC, EAST TRAIN nebo ITALIA. Systémové ucelené vlaky přinášejí rychlé a kvalitní spojení s možností doplňování zásilek v nácestných stanicích. Je v nich přepravováno zboží od více odesílatelů nebo pro více příjemců. Využít je proto mohou všichni zákazníci, kteří nemají dostatek zátěže do ucelených vlaků. Chemické produkty Letecké palivo, pohonné hmoty, kyseliny, ale také např. prací prášky nebo pneumatiky. To vše jsou komodity, jejichž přeprava je zajišťována obchodními manažery komoditní skupiny chemie. V této oblasti panuje velmi tvrdá konkurence, ale velikostí tržního podílu ČD Cargo dokazuje, že je všem zákazníkům spolehlivým partnerem, který dokáže zajistit kvalitní služby. Perspektivní oblastí trhu, ve které nabízíme své služby, je přeprava biosložek do pohonných hmot. Zákazníkům nabízíme také služby vysoce kvalifikovaných bezpečnostních poradců. We offer transport services for a wide range of goods, from raw materials to finished products with high added value, transport of containers, extraordinary consignments, rental of rail carriages, siding and other transport services. We provide domestic and international transport according to the diverse requirements of our clients. Solid fuels The transport of coal is among our fundamental freight transport activities, accounting for about 30% of total transport. Almost half of the lignite goes to power plants belonging to ČEZ, while another portion goes to domestic and foreign customers, mainly in Slovakia. Coal from the Ostrava- Karviná coalfield secures the operations of power and metallurgical giants in the Czech Republic and abroad (Austria, Germany, Hungary, Slovakia). We are also able to meet the demands of smaller clients, however, in the form of individual or groups of wagonload consignments. Building materials We transport cement and other building materials such as lime, sands, pre-cast concrete and insulation materials not only within the Czech Republic but also abroad. In special carriages we are able to transport materials for modernising rail corridors as well as other construction projects. We can haul away waste soil from construction sites, etc. The transport of desulphurisation commodities for power and heating plants throughout the Czech Republic is also very significant. 18 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 19

12 PORTFOLIO / PORTFOLIO PORTFOLIO / PORTFOLIO Dřevo a papírenské výrobky Svoji nezastupitelnou úlohu potvrzuje železnice vždy při jakékoliv přírodní katastrofě. Tak tomu bylo i v případě likvidace následků orkánu Kyrill nebo při likvidaci následků letošní kůrovcové kalamity. Pro přepravy dřeva modernizujeme vozový park, abychom dokázali pokrýt i prudce stoupající přepravní nároky lesních společností. Přepravujeme také dřevnou štěpku. Buďto klasickou technologií ve vozech Fmmrs a Tirs (železniční dopravní podnik je neposkytuje) nebo ve speciálních kontejnerech na přepravu štěpky, které jsou umístěny po třech na plošinovém voze, tzv. Wood Tainery. Potraviny a zemědělské produkty Do této oblasti patří vnitrostátní i mezinárodní přeprava potravin a zemědělských výrobků. Kromě zajištění vlastní přepravy vypracováváme analýzy přepravních potřeb a navrhujeme možná technologická i cenová řešení. Sestavíme individuální jízdní řád dle vašich potřeb. Mezi potravinářské výrobky přepravované po tratích Správy železniční dopravní cesty patří potraviny a oleje, melasa, brambory, obiloviny, semena a odpady v potravinářském průmyslu a ostatní zboží rostlinného a živočišného původu. Pro přepravu potravinářských komodit se využívají moderní velkokapacitní vozy s posuvnými bočními stěnami, výsypné vozy a izotermické vozy. Automobily Na celkovém objemu přeprav ČD Cargo se nemalou měrou odrážejí přepravy automobilů, realizované zpravidla v ucelených vlacích specializovaných patrových vozů. Hlavními zákazníky jsou samozřejmě automobilky Škoda v Mladé Boleslavi, TPCA v Kolíně a Hyundai v severomoravských Nošovicích. Automobily ale přepravujeme i pro řadu menších distributorů. Tranzitní vlaky spojují Děčín, resp. Německo s Lanžhotem, resp. Slovenskem. Máme co nabídnout i při zajištění přepravy komponentů pro výrobu automobilů. Ostatní komodity a mimořádné zásilky Potřebujete přepravit zboží, které nepatří ani do jedné komoditní skupiny? Ani to není problém. Vytvoříme cenové i technologické podmínky pro přepravu mimořádných nebo i nadrozměrných zásilek. Důkazem kvality a spolehlivosti našich služeb jsou např. přepravy výbušnin, radioaktivního zboží, skla nebo přepravy pro armády NATO. Kombinovaná doprava Opětovný nárůst vykazují přepravy v kontejnerech. Ucelené vlaky vedené přesně podle jízdního řádu spojují terminály v České republice jak se severomořskými přístavy (Hamburk, Rotterdam), tak s řadou vnitrozemských terminálů v zahraničí, např. na Slovensku nebo v Maďarsku. Od června roku 2006 zajišťují České dráhy prostřednictvím dceřiné společnosti ČD Duss provoz vlastního logistického terminálu v Lovosicích. Sem je trasován ucelený vlak z vnitrozemského terminálu Hamburk-Bilwereder, přepravující kromě kontejnerů také výměnné nástavby a sedlové návěsy ložené zbožím např. pro firmu Lego. Iron and engineering products We also have substantial experience with transporting iron and engineering products. We transport iron ore and iron, steel, noniron metals and products made from these materials. We are also able to transport large machinery such as turbines, pumps, compressors and steam boilers. Scrap iron, the volume of which has again been increasing with the growth of metallurgical production, also represents a significant commodity in rail transport. Our system trains ADRIA, BALTIC, EAST TRAIN and ITALIA are designed mainly for transporting metallurgical products. System unit trains provide a fast, high-quality connection with the possibility of adding consignments at intermediate stations. Goods from several senders or for several recipients are transported on these trains and they can therefore be used by all customers who do not have sufficiently large loads for unit trains. Chemical products Aircraft fuel, vehicular fuels, acids, but also such things as laundry detergents and tyres these are all commodities whose transport is secured by the sales managers of the chemistry commodity group. There is very stiff competition in this sector, but ČD Cargo s market share shows that it is a reliable partner for all of its customers and able to provide quality services. A prospective area of the market in which we are offering our services is the transport of organic ingredients for fuels. We also offer the services of highly qualified security consultants to our clients. Wood and paper products The railway always confirms its irreplaceable role when there is a natural disaster. This was the case in the aftermath of hurricane Kyrill and this year s bark beetle calamity. We are modernising our rolling stock for the transport of wood so that we can also meet the rapidly increasing transport needs of forestry companies. We also transport wood chips. Using either classic technology in Fmmrs and Tirs carriages (the rail transport company does not provide these) or in special containers for transporting wood chips that are placed three at a time on flatcars, the so-called WoodTainers. Foodstuffs and agricultural products This area covers domestic as well as international transport of foodstuffs and agricultural products. In addition to securing our own transports, we also perform analyses of transport needs and propose possible technological and price solutions. We will prepare an individualised timetable based on your needs. The food products transported on the lines of the Railway Infrastructure Administration include foodstuffs and oils, molasses, potatoes, cereals, seeds, food industry waste and other goods of vegetable or animal origin. For transporting food commodities, modern high-capacity carriages with sliding side doors, hoppers and isothermal carriages are used. Automobiles The transport of automobiles accounts for a significant share of ČD Cargo s total transport volume and is usually conducted using unit trains made up of special double-decker carriages. The main clients are naturally Škoda in Mladá Boleslav, TPCA in Kolín and Hyundai in Nošovice in northern Moravia. However, we transport automobiles for many smaller distributors as well. Transit trains connect Děčín, Germany, and Lanžhot, Slovakia. And we also have something to offer in the area of transporting components for automobile production. Other commodities and extraordinary consignments Do you need to transport goods which do not belong to any of the commodity groups? That s no problem for us either. We will create the price and technological conditions for transporting extraordinary or oversized consignments. Proof of the quality and reliability of our services can be found in e.g. the transport of explosives, radioactive goods and glass as well as transports for NATO forces. Combined transport Growth has again been recorded in container transport. Unit trains running precisely on schedule connect terminals in the Czech Republic with North Sea ports (Hamburg, Rotterdam) as well as with a number of inland terminals abroad, such as in Slovakia and Hungary. Since June 2006, Czech Railways has been operating its own logistics terminal, through its subsidiary, ČD-Duss, in Lovosice. That s where a unit train from the inland terminal of Hamburg-Billwerder is routed, transporting containers as well as swap bodies and semi-trailers loaded with goods, e.g. for the company Lego. 20 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 21

13 LOGISTIKA / LOGISTICS LOGISTICS / LOGISTIKA V Ostravě sází na cargo / Ostrava is Betting on Cargo Dva velké projekty mají v nadcházejících letech výrazně zlepšit dopravní a logistickou infrastrukturu Moravskoslezského kraje. Two large projects are expected to significantly improve transport and logistics infrastructure in the Moravia-Silesia region. TEXT / TEXT BY JAKUB ZEMAN FOTO / PHOTO BY HB REAVIS GROUP A AUTOR / HB REAVIS GROUP AND AUTHOR Za projektem multimodálního logistického centra Ostrava-Mošnov stojí slovenská developerská společnost HB Reavis Group, která se zabývá podnikáním v oblasti administrativy, obchodu, zábavy a v neposlední řadě právě logistiky. Na svém kontu má již desítky realizovaných projektů jak na Slovensku, tak v České republice. Patří mezi ně i rozlehlé logistické komplexy ve Svätom Jure u Bratislavy či Eurovalley park v Malackách. Projekt cargoterminálu poblíž stávajícího mezinárodního letiště v Mošnově u Ostravy je však naprostým unikátem. Poprvé na území České republiky totiž dojde k efektivnímu propojení tří druhů nákladní dopravy: železniční, letecké a silniční. Unikátní cargoterminál Podnětem k realizaci tak rozsáhlého projektu je fakt, že spádová oblast Ostravska čítá zhruba dvacet milionů potenciálních spotřebitelů, čímž se řadí k nejhustěji zalidněným regionům v rámci celé Evropské unie. V uplynulém desetiletí navíc Moravskoslezský kraj zaznamenal značný ekonomický boom. K zástupcům tradičních odvětví těžkého průmyslu, k nimž patří například ocelářský gigant ArcelorMittal Steel, přibyla řada nových investorů, včetně korejské automobilky Hyundai, která má svou velkokapacitní výrobní linku v Nošovicích, vzdálených pouhých dvacet kilometrů od budoucího cargoterminálu. Zástupci společnosti HB Reavis Group 22 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 23

14 LOGISTIKA / LOGISTICS LOGISTICS / LOGISTIKA si od mošnovského překladiště hodně slibují. Rozvojové území v Mošnově má i díky našemu investičnímu záměru potenciál stát se prvním průmyslově urbanizovaným územím v zemi s promyšleným a systémovým zapojením alternativních druhů dopravy, tedy územím vystavěným na principu trvale udržitelného rozvoje, uvedl generální manažer projektu společnosti HB Reavis Group Hanuš Krejčí. Zatímco letecká přeprava carga se v současné době omezuje na jedinou pravidelnou nákladní linku z Ostravy do Lipska, největší objem nákladu připadá na vrub železniční přepravy, která v průmyslovém ostravském regionu odnepaměti hraje klíčovou roli. Součástí projektu je proto velkokapacitní kontejnerový terminál s navazujícím železničním překladištěm. Svým rozsahem nemá projekt v republice obdoby. Největší hala bude mít rozlohu dvanácti fotbalových hřišť, říká Ing. Marek Kania, projektant mošnovského logistického centra. Fakta o logistickém terminálu Ostrava-Mošnov Celková plocha areálu činí m², přičemž dvojice hal s železobetonovým nosným systémem bude rozdělena do šestnácti modulů o rozměrech metrů. Skladovací plocha tak přesáhne m². Zatímco menší hala A bude uzpůsobena pro podmínky odbavení leteckého carga, větší hala B bude určena pro skladování a bude plynule navazovat na železniční překladiště. První terénní úpravy předcházející samotné výstavbě cargoterminálu byly zahájeny letos v červenci a dokončení celého komplexu je plánováno na sklonek roku Na letiště jedině vlakem Kromě výstavby logistického centra má být v horizontu nadcházejících deseti let realizován také projekt nové příměstské železnice. Vedení mezinárodního letiště Leoše Janáčka v Ostravě před časem oznámilo záměr vybudovat železniční trať vedoucí přímo k odbavovací hale letiště. Tím by mělo dojít ke zkvalitnění dopravní infrastruktury a usnadnění dostupnosti ostravského letiště, které by tak mělo snáze čelit konkurenci nedalekého letiště v polských Katovicích. Letiště se totiž nachází ve velké vzdálenosti od centra města a stávající autobusová linka je pro svou dlouhou jízdní dobu značně nevyhovující. Cesta z vlakového nádraží Ostrava-Svinov na letiště potrvá 20 minut. Pro srovnání, autobusy, které vyjíždějí z centra Ostravy, teď potřebují tři čtvrtě hodiny, uvedl Pavel Schneider, generální ředitel Letiště Ostrava, a. s. Cestující však mohou využít také mikrobus, který provozuje soukromý dopravce ve spolupráci s Českými drahami na lince mezi ostravským letištěm a nedalekou železniční stanicí Studénka nad Odrou. Právě tam by měla v budoucnu započít rekonstrukce a elektrifikace stávající trati č. 315, vedoucí ze Studénky do Veřovic s odbočkou k letištnímu terminálu. Kolejový svršek by měl být uzpůsoben pro traťovou rychlost 90 km/h, což by umožnilo nasazení moderní příměstské vlakové soupravy Českých drah, známé jako CityElephant. Spojení by mělo sloužit jak zaměstnancům cargoterminálu, tak cestujícím odlétajícím z Ostravy. Týdně máme padesát až šedesát letadel, to znamená i sto dvacet rotací tam a zpátky, v jednom týdnu to tedy vychází na více než pět tisíc cestujících, říká ředitel letiště Pavel Schneider. Přičemž podle prognóz by se měl počet odbavených cestujících v dohledné době zdvojnásobit. Poté, co byl na neurčito odložen záměr propojit pražské letiště s centrem města linkou metra a rychlodráhou, je Ostrava jediným městem v České republice, jehož letiště by se mělo dopravní infrastrukturou přiblížit západoevropským standardům. Na realizaci stavby chce Letiště Ostrava, a. s., ve spolupráci s krajem do konce roku 2013 odčerpat z evropských fondů dotaci ve výši zhruba 2,5 miliardy korun. A Unique Cargo Terminal The Ostrava-Mošnov multimodal logistics centre is a project being developed by Slovak company HB Reavis Group. The motivation for such a large project was the fact that the Ostrava region s catchment area comprises some twenty million potential consumers, making it one of the most heavily populated regions in the European Union. Moreover, the Moravia- Silesia region recorded a significant economic boom in the past decade. In addition to the traditional representatives of heavy industry, such as steel giant ArcelorMittal Steel, there are also many new investors in the area, including Korean carmaker Hyundai with its high-capacity production line in Nošovice, just twenty kilometres from the site of the future cargo terminal. Representatives of HB Reavis Group have high expectations for the Mošnov transshipment point. The development area in Mošnov has the potential, thanks also to our investment project, to become the first industrial urbanised area in the country with a sophisticated system of alternative types of transport, i.e. an area built on the principle of sustainable development, says Hanuš Krejčí of HB Reavis Group, the project s general manager. While air cargo transport is currently limited to one regular freight line from Ostrava to Leipzig, the greatest volume of freight is shipped by rail, which has always played a key role in the industrial Ostrava region. Part of the project is therefore a high-capacity container terminal with a rail transshipment point. There is no other project of similar scope in the Czech Republic. The largest hall will be the size of twelve football pitches, says Marek Kania, the designer of the Mošnov logistics centre. 24 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 25

15 LOGISTIKA / LOGISTICS LOGISTICS / LOGISTIKA DB Schenker rozšiřuje svoji síť služeb pro Evropu / DB Schenker Expands its Network of Services for Europe Umíme poskytnout potřebnou podporu zákazníkům z oblasti průmyslu i obchodu založenou na znalostech místního prostředí. We know how to provide the necessary support to customers in industry and trade based on the knowledge of the local environment. TEXT / TEXT BY DB SCHENKER FOTO / PHOTO BY ARCHIV DB / DB ARCHIVE špičkovými technologiemi a má 125 nákladových ramp s hydraulickým zařízením. V terminálu se používají elektrické vysokozdvižné vozíky zajišťující tichou a ekologicky šetrnou manipulaci. V komplexu nainstalované pásové přepravníky mají kapacitu 400 tun za hodinu, což znamená, že za hodinu odbaví 680 palet. Přepravníky posílají náklad přes dva systémy vážení a měření. Ty spolehlivě zjistí rozměry a váhu zásilky a zajistí okamžité zanesení údajů do databáze. To výrazně přispívá k efektivitě, kvalitě a bezpečnosti služeb. Systém 190 vnitřních a 50 vnějších kamer umožňuje, aby bylo čtení čárových kódů propojeno s video daty. Díky tomu je každá zásilka ve skladu monitorována. Salcburkem nyní prochází 120 exportních a 145 importních linek pozemní přepravy z celé Evropy. S tímto novým terminálem a systémem přeprav, který jsme vybudovali v posledních letech, nabízíme nejlepší propojení mezi Českou republikou a západní Evropou. Terminál v Brně-Slatině ukazuje směr, kterým se postupně vydávají i ostatní terminály DB Schenker v Evropě, a to ke slučování veškerých aktivit pod jednu střechu. Díky tomu zákazníkům nabízíme komfortní nové služby spojující výhody železniční a silniční přepravy. Brňané ocení, že ve větší míře budeme přepravovat zboží ekologicky po železnici, říká Tomáš Holomoucký, ředitel Schenker spol., s r. o. Terminál zajišťuje přepravní a logistické služby nejen pro společnosti z přilehlé průmyslové zóny, ale také další významné společnosti z Jihomoravského kraje. Poskytujeme široké spektrum možných řešení od vypracovaného systému distribuce kusových zásilek po celovozové přepravy, a to vše v kombinaci s logistickými službami na míru. Nově je v provozu také terminál DB Schenker v bulharské Sofii, který je klíčovým uzlem pro mezinárodní kamionové přepravy z a do Bulharska a díky železničnímu napojení nabízí nové možnosti pro multimodální přepravy na Balkán. Terminál disponuje logistickou halou o ploše m², dále cross-dockovým překladištěm s m² a rozsáhlým administrativním komplexem. Pro silniční přepravy je určeno 30 nakládacích hydraulických ramp. Terminál je vybaven nejmodernější zabezpečovací technikou a protipožárním systémem. Díky vlastní dvoukolejné železniční vlečce terminál umožňuje efektivně kombinovat výhody silniční a železniční dopravy. Celková délka kolejí je 220 metrů. První kolej umožňuje odbavit najednou až pět čtyřnápravových železničních vozů, druhá až šest těchto vozů. Sofijský terminál v hodnotě 10 milionů EUR je plně integrovaný do evropské i celosvětové sítě společnosti DB Schenker, díky které bude například těžit z výhod systému přepravy zboží v ucelených vlacích směrem na Balkán PowerRailer. V roce 2008 DB Schenker převzal logistického operátora Romtrans, jenž vybudoval v Rumunsku rozsáhlou kamionovou síť evropského standardu. Deset hlavních a více než 70 lokálních kanceláří řízených DB Schenker Romtrans obsluhuje celé území Rumunska. Síť je designována tak, aby zajistila, že zásilky vyzvednuté před 15. hodinou budou následujícího dne doručeny do většiny ekonomických center Rumunska. DB Schenker Romtrans navíc disponuje překladovým terminálem v námořním přístavu Konstanca. Tím došlo k napojení pozemní sítě na námořní cesty v Černém moři. Přepravujeme zásilky z východu na západ, ze severu na jih, až do nejzazších koutů Evropy tak snadno, jako by se jednalo o vnitrostátní distribuci. Taková úroveň kvality v síti je možná jen tehdy, pokud všechny služby nabízí jediný partner. Síť DB Schenker je neustále optimalizována s cílem nabídnout zákazníkům nejlepší služby, které zjednoduší jejich přepravní řetězce a optimalizují distribuční náklady, dodává Tomáš Holomoucký. Další pravidelné linky, nové terminály, špičkové technologie a řada nových opatření: To je další vlna expanze služeb pozemní přepravy v Evropě. V rámci nové prodejní kampaně společnost DB Schenker oslovila s nabídkou inovovaných služeb zákazníků ve více než 20 zemích. Z mnoha diskusí s našimi zákazníky vyplynulo, že i v čase krize požadují další služby a nová řešení. Umíme poskytnout potřebnou podporu zákazníkům z oblasti průmyslu i obchodu založenou na znalostech místního prostředí, říká Tomáš Holomoucký, ředitel Schenker, spol., s r. o. DB Schenker dlouhodobě působí ve většině evropských zemí. Dnes nabízíme bezkonkurenční dostupnost zákazníkům ve všech klíčových ekonomických centrech. Jde pravděpodobně o nejhustší síť pracovišť existující na trhu. Na tuto výhodu chceme naší kampaní upozornit. Kontaktním místem přeprav mezi východní a západní Evropou je nový terminál DB Schenker v Salcburku, který právě zahájil svůj provoz. Ze zhruba m² plochy tvoří m² překladiště, m² skladová hala a téměř m² kancelářské budovy. Železniční vlečka přímo v areálu umožňuje začlenit železniční přepravu do logistických řešení. Překladová hala je vybavena More regular lines, new terminals, state-of-the-art technologies and many new measures: it s another wave of expansion for overland haulage services in Europe. As part of its new sales campaign, Schenker has addressed an offer of innovative services to 35,000 customers in more than 20 countries. The contact point for shipments between eastern and western Europe is the new DB Schenker terminal in Salzburg, which is currently launching its operations. Of the roughly 80,000 square metres of space, the transshipment area occupies 10,000 square metres, a warehouse hall occupies 4,250 square metres and an office building occupies almost 5,000 square metres. An industrial railway right on the premises allows for the integration of rail transport into logistical solutions. The transshipment hall is equipped with state-of-the-art technologies and has 125 freight ramps with hydraulic equipment. Electric forklifts are used in the terminal ensuring quiet and environmentally-friendly handling. The conveyor belts installed in the complex have a capacity of 400 tonnes per hour, which means that 680 pallets per hour are handled. They send freight in containers through two systems of weighing and measuring. These reliably determine the dimensions and weight of each shipment and this information is immediately recorded in a database. This contributes significantly to the efficiency, quality and safety of services. A system of 190 indoor and 50 outdoor cameras ensures that barcode readings are combined with video data. Thanks to this system, every shipment in the warehouse is monitored. At present, 120 export lines and 145 import lines for overland transport from across Europe run through Salzburg. 26 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 27

16 SPORT / SPORT SPORT / SPORT Nové spojení vítá cyklisty a bruslaře / The New Connection Welcomes Cyclists and Inline Skaters Stará železniční trať pod Vítkovem získá letos nové využití The old rail line under Vítkov Hill will be put to new use this year TEXT / TEXT BY JAKUB ZEMAN FOTO / PHOTO BY AUTOR / AUTHOR Otevření železničního koridoru Nové spojení na podzim roku 2008 znamenalo přelom ve vývoji pražské dopravní infrastruktury. Prostupnost původní jednokolejné trati pod vrchem Vítkovem, která ústí na severovýchodní zhlaví Hlavního nádraží, totiž byla omezená a zdaleka nevyhovovala hustému provozu. Nová estakáda a dvojice dvojkolejných tunelů výrazně zkrátily železniční spojení v centru metropole. Například soupravy SC Pendolino otevřením koridoru Nové spojení zrychlilo o tři minuty. Poprvé v dějinách tak mohl vlak urazit trasu z Prahy do Ostravy za méně než tři hodiny. Teprve v druhé polovině roku 2009 však započala finální fáze výstavby Nového spojení: úprava okolí staveniště a především přeměna původní vítkovské trati na chodník pro cyklisty a in-line bruslaře. Investorem projektu cyklostezky Nové spojení, na jehož realizaci se podílela čtveřice největších stavebních firem působících na českém trhu, je Správa železniční dopravní cesty a financování výstavby proběhlo z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Na kole železničním tunelem Před položením asfaltového povrchu na bývalé kolejové lože prošel komplexní rekonstrukcí most Velká Hrabovka, který překonává Husitskou ulici. Nejnáročnější a nejnákladnější fází přestavby tratě na cyklostezku však byla rekonstrukce bývalého žižkovského železničního tunelu. Během ní bylo třeba provést sanaci klenby a ostění, odstranit pronikání podzemních vod do prostor tunelu a nainstalovat osvětlení. Nová stezka pod Vítkovem, značená na mapách kódem A25, je v Praze naprostým unikátem. Většina cyklotras je totiž vedena konvenčním způsobem po méně vytížených komunikacích, ale pouze na několika místech se mohou cyklisté zcela vyhnout automobilovému provozu. Protože parametry bývalé železniční trati s velmi mírným stoupáním jsou pro nenáročnou městskou cyklistickou dopravu ideální, je cyklostezka Nové spojení předurčena stát se významnou alternativní dopravní tepnou spojující východní okraj Prahy s centrem města. The opening of the New Connection rail corridor in the autumn of 2008 was a breakthrough in the development of Prague s transport infrastructure. The capacity of the original one-track line which ran under Vítkov Hill and surfaced on the northeast side of Prague Main Station was limited and poorly suited to heavy traffic. The new elevated bridge and pair of two-track tunnels significantly improved rail connections in the city centre. For example, the opening of the New Connection shortened the SC Pendolino s travel time by three minutes. For the first time in history a train could cover the distance from Prague to Ostrava in less than three hours. The final phase of the New Connection s construction, however, began only in the second half of 2009: modification of the construction site s surroundings and the transformation of the original Vítkov line into a pathway for cyclists and inline skaters. The investor for the New Connection cycling trail project, in which the four largest construction companies in the Czech Republic participated, is the Rail Infrastructure Administration. Funding for the project came from the State Transport Infrastructure Fund. 28 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 29

17 KOMBINOVANÁ DOPRAVA / COMBINED TRANSPORT COMBINED TRANSPORT / KOMBINOVANÁ DOPRAVA Vývoj kombinované dopravy v ČR / The Development of Combined Transport in the Czech Republic Nárůst úzce souvisí s růstem světového obchodu. Its growth is closely linked to the growth of world trade. TEXT / TEXT BY Ing. IVAN NOVÁK, CSc., Ing. JAROSLAV NOVÁK, MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR DRAH, ŽELEZNIČNÍ A KOMBINOVANÉ DOPRAVY / MINISTRY OF TRANSPORT DEPARTMENT FOR RAILWAYS, RAILWAY AND COMBINED TRANSPORT FOTO / PHOTO BY ARCHIV / ARCHIVE Historie kombinované dopravy na území bývalého Československa se odvíjí po stránce dopravní a provozní od konce šedesátých let. Od této doby bylo také možno na našem území pravidelně vidět kontejnery, zpočátku pouze v rámci tranzitujících zásilek, později i v rámci přeprav začínajících či končících na našem území. Rozhodující podíl tvořily přepravy směrem na východ, tj. do bývalého Sovětského svazu. Až do roku 1987 se kombinovaná doprava v rámci bývalého Československa orientovala výhradně na přepravu zboží v kontejnerech ISO řady 1 a především velikosti C (délka 20 stop, tj. 6 m). Prakticky výhradně byla využívána kombinace silnice železnice. Vodní cesta byla v rámci kombinované dopravy zapojena ve velice malém rozsahu a až na výjimky výlučně při přepravách zahraničního obchodu (export a import zboží) přes přístavy v Čechách i na Slovensku. Ve druhé polovině 80. let sice již zakoupili někteří operátoři kombinované dopravy zařízení pro manipulaci s výměnnými nástavbami, ale ty se zatím podstatně neuplatnily. Větší rozšíření tohoto systému u nás naráží především na poměrně vysoké pořizovací náklady výměnných nástaveb a speciálních silničních nosičů. Od poloviny 90. let výrazně stoupá podíl přeprav v kontejnerech ISO řady 1 o velikosti A (délka 40 stop, tj. 12 m). Později se vedle kontejnerů začí- Obr. 1 Obr. 2 nají na území ČR uplatňovat i další systémy kombinované dopravy. Od roku 1994 je v ČR využíván i systém přepravy odvalovacích kontejnerů systému ACTS. K rozvoji těchto systémů nepřispěla ani finanční podpora v letech 1998 až Od roku 2005 jsou i u nás používány systémy přepravy silničních návěsů uzpůsobených pro vertikální překládku i systém přepravy vnitrozemských kontejnerů. Pro úplnost je nutné se také zmínit o systému doprovázené KD tzv. Ro-La. První linka systému Ro-La byla provozována na trase České Budějovice Villach od září 1993 do května 1999, druhá linka na trase Lovosice Drážďany od září 1994 do června Provoz linky Lovosice Drážďany byl ukončen v červnu 2004 z důvodu jejího malého využití, resp. nezájmu silničních dopravců v důsledku liberalizace mezinárodní silniční dopravy po vstupu ČR do EU. Za současných podmínek se nepředpokládá, že by se tento systém mohl u nás uplatnit. Na území ČR má kombinovaná doprava tedy již více než 40letou tradici. Současný význam kombinované dopravy lze dokumentovat jejím stále se zvyšujícím podílem (v hrubých tunách) z celkové železniční nákladní přepravy, který v roce 2008 byl 8,01 % (pro srovnání v roce 2005 pouze 6,2 %). Zvyšuje se také její podíl (v čistých tunách) z celkové železniční nákladní přepravy, který v roce 2008 byl 6,5 %. Podíl kombinované dopravy z celkové nákladní přepravy (tj. silniční, železniční, vnitrozemská vodní, letecká a potrubní) má také rostoucí trend, je však podstatně nižší, v roce 2008 byl 1,41 %. Pozn.: Všechny statistické údaje za rok 2009 nejsou zatím k dispozici. Z vývoje objemů kombinované dopravy od roku 1993 (vyjádřených počtem přepravených hrubých tun) obr. 1, je zřetelný průběžný nárůst objemů nedoprovázené kombinované dopravy po železnici, čemuž odpovídá např. v období od roku 1993 více než sedminásobný nárůst a také meziroční nárůsty většinou o %. V důsledku finanční a ekonomické krize byl v roce 2008 meziroční nárůst pouze 6,5 % a v roce 2009 pak meziroční pokles o 10,5 %. Objemy dosahované v posledních letech již značně překračují objemy realizované na konci 80. let v celém tehdejším Československu (rok ,9 mil. tun, z toho mezinárodní 1,55 mil. tun), přestože došlo k diametrálním změnám jak v dovozu a vývozu zboží, tak i k útlumu našeho průmyslu v důsledku restrukturalizace. V souvislosti s ukončením provozu linky Ro-La Lovosice Drážďany v roce 2004 došlo k značnému poklesu celkových objemů kombinované dopravy v následných letech. Ty se však dále postupně zvyšovaly a v roce 2007 již překonaly úroveň roku Pouze v roce 2009 došlo k mírnému poklesu oproti předchozímu roku. Objemy kombinované dopravy po vodě (po Labské vodní cestě) jsou velmi malé, prakticky zanedbatelné. Combined transport has a tradition on the territory of the Czech Republic spanning more than 40 years. The current significance of combined transport can be documented in its continually increasing share of total rail freight shipping in gross tonnes, which was 8.01 % in 2008 (in 2005 it was only 6.2 %). Its share is also increasing of total rail freight shipping in net tonnes, which was 6.5 % in Combined transport s share of total freight shipping (i.e. road, rail, inland waterway, air and pipeline) also shows a rising trend but is substantially lower, at 1.41 % in Note: Complete statistics for 2009 are not yet available. From the development of combined transport volumes since 1993 (expressed in the number of gross tonnes shipped) fig. 1, continual growth can be observed in volumes of unaccompanied combined transport on rail, which is reflected e.g. in growth of more than seven-fold since 1993 and year-on-year growth of usually %. As a result of the financial and economic crisis, year-on-year growth in 2008 was only 6.5 % and 2009 saw a yearon-year decline of 10.5 %. Volumes achieved in recent years significantly exceed volumes shipped in the late 1980s throughout then-czechoslovakia (in 1989 it was 3.9 million tonnes, of which 1.55 million tonnes were shipped internationally), despite the fact that diametrical changes occurred in imports and experts alike as well as a decline in domestic industrial output as a result of restructuring. In connection with the suspension of operations of the Ro-La Lovosice Dresden line in 2004, there was a significant decline in total volumes of combined transport in subsequent years. These gradually continued to increase, however, and in 2007 they surpassed 2003 levels. Only in 2009 was a slight decline recorded over the previous year. Volumes of combined transport by water (along the Labe waterway) are very small, practically negligible. While there is continual growth in volumes of unaccompanied combined transport by rail fig. 2 in all segments, the greatest growth is in exports, where figures for 2008 show growth of more than twenty-two-fold over Volumes of inland unaccompanied combined transport are rising slightly, although these are generally continuing shipments to and from sea ports. Shipments of bulk substrates and bulk waste using inland and rolling containers are increasing slightly. K průběžnému nárůstu objemů nedoprovázené kombinované dopravy po železnici obr. 2, dochází ve všech segmentech, přičemž největší nárůst je v dovozu, kde oproti roku 1993 došlo v roce 2008 k více než dvaadvacetinásobnému nárůstu. Objemy vnitrostátní nedoprovázené kombinované dopravy mírně stoupají. Nárůst úzce souvisí s růstem světového obchodu a tím stoupající přepravou kontejnerů po moři zvláště z/do Asie a tím i s následnou přepravou kontejnerů z/do námořních přístavů (především Hamburg, Bremerhaven a Rotterdam). To vede ke zvyšování počtu přímých ucelených vlaků na linkách do námořních přístavů a k zavádění dalších návazných linek, příp. tranzitních linek, přes naše území. Naproti tomu rozsah nedoprovázené kombinované dopravy v rámci kontinentu je dosud velice malý. Právě kontinentální přepravy realizované jinými přepravními systémy (nikoliv kontejnery ISO) představují velký potenciál do budoucnosti. Od léta 2005 je realizována vnitrostátní přeprava dřevních štěpků ve speciálních vnitrozemských kontejnerech ucelenými vlaky. Dále od října 2005 byla v ČR zavedena první mezinárodní kontinentální linka kombinované dopravy Lovosice Duisburg a v červnu 2006 pak linka Lovosice Hamburg-Billwerder, především pro přepravu silničních návěsů. V nedoprovázené kombinované dopravě je rozhodující především přeprava zboží v kontejnerech. Dle podílu jednotlivých přepravních jednotek v roce 2009 tvořily kontejnery 97,3 %, výměnné nástavby 2,2 % a silniční návěsy 0,5 %. Za pozitivní lze v roce 2009 považovat dvojnásobný počet přepravených silničních návěsů po železnici oproti roku Naproti tomu za negativní lze považovat snižující se počet přepravených výměnných nástaveb v posledních letech. I když došlo v minulém roce k určitému poklesu objemů přeprav v rámci kombinované dopravy i ke značnému poklesu tranzitu přes naše území, a to téměř o 50 % oproti roku předchozímu, je předpoklad, že již v letošním roce dojde k jejich opětovnému zvýšení, a tak na železniční síti ČR bude možné vidět ještě více vlaků nejen s kontejnery, ale i ostatními přepravními jednotkami kombinované dopravy. 30 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 31

18 EVROPSKÁ UNIE / EUROPEAN UNION EUROPEAN UNION / EVROPSKÁ UNIE Vzdělávání zaměstnanců ČD Cargo / Professional Training for ČD Cargo Employees Podpora z evropských dotací / Support from EU Subsidies Rozvoj lidského potenciálu se neuzavírá ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním, ale pokračuje i v době, kdy se člověk stává zaměstnancem. The development of human potential does not end with the completion of secondary or post-secondary education, but continues even when one becomes an employee. TEXT / TEXT BY DUŠAN POUZAR FOTO / PHOTO BY ARCHIV / ARCHIVE Většina odborných periodik zaměřených na rozvíjení lidských schopností pojednává o nezanedbatelném významu vzdělávání a všestranného rozvoje zaměstnanců. Podle názoru předních manažerů má společnost, která nestaví tuto oblast na vedlejší kolej, větší šanci na úspěch v konkurenčním boji. I přes fakt, že většina finančních prostředků v ČD Cargo jde na tzv. obligatorní vzdělávání (dané zákonem nebo interními normami), klade naše společnost důraz i na celoživotní všeobecné vzdělávání zaměstnanců. Jedním z možných způsobů, jak získat prostředky na další rozvojové programy nad rámec obligatorního vzdělávání, je čerpání finanční podpory z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF). Hlavním cílem je zejména podpora rozvoje kvalifikované, adaptabilní pracovní síly a jejího celoživotního vzdělávání. V současné době realizuje ČD Cargo, kromě standardních vzdělávacích aktivit, také tři rozvojové projekty podpořené z ESF, které se promítají do všech úrovní společnosti. Vzdělávání je tak určeno nejen zaměstnancům na centrální úrovni, ale také těm, kteří vykonávají pro společnost nepostradatelnou provozní činnost. První projekt, Realizace adaptačního programu pro nové zaměstnance ČD Cargo, a. s., v kombinaci s realizací vzdělávacích kurzů pro nové zaměstnance a interní lektory, byl zahájen hned na počátku roku V průběhu dvou let nabídl stávajícím In most professional journals on the development of human resources one can read about the indispensable importance of employee training and development. According to top managers, a company which does not neglect the professional development of its employees has a greater chance of success in a competitive environment. Despite the fact that ČD Cargo spends most of its financial means in this area on obligatory training (as prescribed by law or internal regulations), the company endeavours to place emphasis on general lifelong education for its employees as well. One of the options for obtaining financial means for other development programmes over and above obligatory training is to draw financial support from the European Social Fund (ESF), the main aim of which is to support the development of a qualified and adaptable labour force and lifelong learning. In addition to standard educational activities, ČD Cargo is currently realising three development projects supported by the ESF which cut across all levels of the zaměstnancům, kteří mají na starosti práci s novými zaměstnanci, vzdělávání v oblasti komunikace, vedení lidí atp. Novým zaměstnancům projekt zajistil nástroje, které jim napomohou k lepší orientaci v novém prostředí. Konkrétně se jedná o Příručku nového zaměstnance a také elektronický vzdělávací portál, který v současné době nabízí 15 výukových lekcí v oblasti měkkých dovedností a základních informací o společnosti. Pro nové zaměstnance bylo připraveno také rozsáhlé školení v oblasti informačních technologií, tzv. školení ECDL komplet, zaměřené na využívání běžných počítačových aplikací. Druhým projektem, podpořeným z ESF, je Zvyšování kvalifikace strojvedoucích a svářečů ČD Cargo. Ten čerpá finanční podporu na základě výzvy Školení je šance, zaměřené na podniky, které se ocitly v nelehké situaci v souvislosti s dopady hospodářské krize. ČD Cargo v rámci této výzvy předložilo projekt, který v krátké historii existence společnosti patří k těm s největší finanční podporou v oblasti vzdělávání. Tato podpora projektu dosahuje téměř 9 milionů Kč z celkového rozpočtu necelých 15 milionů Kč. Vzdělávací aktivity jsou zaměřeny na strojvedoucí a svářeče. Projekt je rozdělen do dvou základních oblastí. Zatímco první se soustředí především na odborné vzdělávání jak strojvedoucích, tak i svářečů, druhá se zaměřuje na rozvoj jazykových dovedností skupiny strojvedoucích, kteří svoji profesi vykonávají i na území sousedních států (v Polsku, Rakousku nebo Německu). Jazykovými kurzy projde přes šedesát zaměstnanců společnosti. Zatím posledním realizovaným projektem je Specifické vzdělávání podnikových lektorů a provozních zaměstnanců ČD Cargo v oblasti předávky a přejímky vozů od přepravců. V rámci projektu bude proškoleno 900 provozních zaměstnanců, kteří jsou odpovědni za přejímku a předávku nákladních vozů od přepravců. Zahrnuje zároveň školení, které bude na rozdíl od předchozích projektů realizováno vlastními interními lektory. Vzdělávání však není jedinou aktivitou realizovanou v rámci projektu. Jeho nedílnou součástí, pro samotné zaměstnance velice důležitou, bude i nově vytvořená metodika, shrnutá v praktické příručce. Ta bude zaměstnancům napomáhat při vlastním výkonu povolání. Společnost ČD Cargo nadále sleduje možnosti čerpání finančních prostředků z ESF. V současné době je připravován projekt specifického vzdělávání zaměstnanců v užívání nově vytvářeného obchodně provozního informačního systému. Přehled finanční podpory čerpané z ESF v letech Celkový součet rozpočtů realizovaných projektů: 27,3 milionů Kč Celkový součet finanční podpory všech projektů: Celkový počet podpořených osob: 16,3 milionů Kč 1298 zaměstnanců company. The education programme is thus designed not only for employees at the central level, but also for employees engaged in essential operational activities. The first project, entitled Implementation of an adaptation programme for new ČD Cargo employees in combination with the realisation of educational courses for new employees and internal lecturers, was initiated at the beginning of Over the course of two years it has been providing education in the areas of communication, leadership, etc. for current employees who are responsible for working with new employees. The project has provided instruments to new employees which assist them in orienting themselves to the new environment (in particular, the New Employee Handbook and an electronic education portal which currently offers 15 instructional lessons in the area of soft skills and basic information about the company). New employees also participate in an extensive training programme in the area of information technologies, the so-called Complete ECDL training, focused on the use of standard computer applications. A second project supported by the ESF is called Increasing the qualifications of train drivers and welders at ČD Cargo. It draws financial support on the basis of the Training is an opportunity appeal supporting companies which have found themselves in difficult situations as a result of the economic crisis. As part of this appeal, ČD Cargo submitted a project which is among the greatest sources of financial support in the area of education in the company s short Summary of financial support drawn from the ESF in Total sum of budgets of realised projects: CZK 27.3 million Total sum of financial support for all projects: Total number of supported persons: CZK 16.3 million 1,298 employees history. The project receives support in the amount of almost CZK 9 million out of a total budget of almost CZK 15 million. As is evident from the project s name, the educational activities focus on train drivers and welders. The project is divided into two basic educational areas. While the first focuses mainly on the professional training of train drivers and welders, the second develops language skills among those train drivers whose work takes them to the territory of neighbouring countries (Poland, Austria or Germany). More than 60 company employees will take part in these language courses. The last project realised thus far is called Special education for company lecturers and operations employees at ČD Cargo in the area of handover and takeover of carriages from carriers. Within the project, some 900 operations employees responsible for the takeover and handover of freight carriages from carriers will be trained. The project will also involve training that will be, in contrast to previous projects, provided by internal lecturers. Education is not the only activity realised within the project, however. Another integral aspect which will be very important for employees is a newly created methodology summarised in a practical handbook. This will help employees during the actual execution of their work. ČD Cargo continues to explore opportunities for drawing financial resources from the ESF. At present, a project is being prepared on special training for employees using a new information system for business operations. 32 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 33

19 INFORMATIKA / INFORMATICS INFORMATICS / INFORMATIKA Potřebná data musí být pořízena pouze jednou / Necessary Information only Needs to be Entered Once ČD Cargo mění infrastrukturu IT. ČD Cargo is changing its IT infrastructure. TEXT / TEXT BY DUŠAN POUZAR FOTO / PHOTO BY ARCHIV / ARCHIVE V rozhovoru s Ing. Juliem Přenosilem, ředitelem odboru informatiky a řízení změn, jsme si povídali o současných cílech odboru a jeho nejvýznamnějších činnostech souvisejících s chodem celé společnosti ČD Cargo. Jako nejpodstatnější se pro společnost z jeho pohledu jeví jednotné pořizování dat v rámci celé společnosti, tedy z oblasti provozní, obchodní, finanční i výkonné. Jaké činnosti odboru vidíte v současné době jako nejvýznamnější? Tato otázka je složitá. Osobně si myslím, že není možné vyzdvihovat činnosti nějakého oddělení nad jiné. Všechny činnosti, které se momentálně na odboru realizují, mají zásadní vliv na celkový chod společnosti. Pokud bych šel po jednotlivých odděleních, musel bych zmínit informační systém PROBIS (sjednocení SW nástrojů používaných v provozní a obchodní oblasti), správu hardware pro celou společnost (podle předpokladů by díky tomuto projektu měla být zajištěna obměna počítače každého zaměstnance po čty- řech letech) nebo migraci na programy a nástroje společnosti Microsoft. V neposlední řadě je důležité zmínit i činnost související s CPM (tedy sledováním a vedením reportingu průřezově v rámci celé společnosti), která na odbor přešla v rámci březnové organizační změny z odboru finančního řízení. Projevila se tato změna nějakým způsobem do činnosti celého odboru? Činnost odboru se nijak nezměnila, ale naopak zacelila se. Náplní oddělení je zpracování reportů pro celou společnost a konsolidace datové základny, ze které jsou reporty pro řízení společnosti a vyhodnocování klíčových ukazatelů vytvářeny. V odboru je nyní podchycena komplexní činnost s daty, informačními změnami, IT infrastrukturou a řízením změn včetně vedení projektové kanceláře. Právě projektová kancelář se pro ČD Cargo jeví jako důležitá. Který projekt řízený projektovou kanceláří vidíte v letošním roce jako nejvýznamnější? Z pohledu důležitosti jsou pro společnost ČD Cargo významné všechny projekty sdružené v projektové kanceláři. Už právě proto, že se navzájem prolínají. Z pohledu náročnosti se v současné době jeví jako nejsložitější pro řízení a realizaci již zmíněný projekt PROBIS, ale také nový personální a mzdový systém, který se v současné době realizuje ve spolupráci s odborem lidských zdrojů. Mezi mnoha projekty je zmiňována i migrace z prostředí Lotus Notes do prostředí MS Sharepoint a dalších nástrojů společnosti Microsoft. Co je nezbytně nutné učinit, aby společnost tento přechod zvládla? Nejde ani tak o náročný projekt z pohledu technologie. Implementace nového systému je realizována dodavatelsky a v jiných organizacích již takováto změna proběhla, takže lze stavět i na zkušenostech odjinud. V naší společnosti bude mít ale tato změna zásadní dopad na koncového uživatele (téměř každého zaměstnance ČD Cargo), který přichází s danými nástroji běžně do styku. Myslím si, že v této problematice bude nutné zajistit především kvalitní proškolení všech zaměstnanců tak, aby jim nové nástroje nijak nestěžovaly jejich práci. Jak bude školení probíhat? Počítáte spíše s externí společností nebo budou školení realizována vlastními silami? Chtěli bychom, aby většina školení byla zajištěna vlastními silami. Ve spolupráci s odborem lidských zdrojů připravujeme různé formy proškolení zaměstnanců včetně vývoje samovzdělávacích elektronických kurzů. Externí společnosti budeme využívat, ale pouze v omezeném množství, protože obecné školení pro nás není až tak zajímavé. Pro naše zaměstnance je důležité, aby jim školení poskytla návod, jak pracovat s danými nástroji přímo v podmínkách ČD Cargo. IT nástroje se dnes stávají nedílnou součástí činnosti společnosti. Jaký cíl byste si chtěl stanovit v další fázi vývoje IT technologií? V prostředí ČD Cargo vidím jako hlavní prioritu v oblasti IT technologií snahu dosáhnout co největšího zjednodušení a zpřehlednění při procesu pořizování dat. Kvalitu dat zajistíme pouze při dodržení zásady, že každá informace se do systému pořizuje pouze jednou a je pořízena tím, kdo je odpovědný za její správnost. Také je zapotřebí dosáhnout stavu, kdy odbor informatiky a řízení změn bude podpůrným nástrojem pro metodiky, kteří sledování a pořizování dat mají na starosti ať už v provozu, nebo v jiných oblastech. V optimálním stavu by tak nemělo docházet k vzájemnému ovlivňování dat a procesů běžících na různých úrovních společnosti. A main priority at ČD Cargo in the area of IT is to simplify and clarify the process of entering data to the greatest extent possible. We can ensure the quality of our data only by adhering to the principle that each piece of information is entered into the system only once and by a person who is responsible for its accuracy. It is also necessary for the department handling informatics and change management to become a supporting instrument for methodologists responsible for tracking and entering data for operations as well as other areas. In the ideal state, there should be no influence of data and processes running at different levels in the company. 34 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 35

20 IT TECHNOLOGIE / IT IT / IT TECHNOLOGIE ERP systémy: seznamte se / ERP Systems: Get Acquainted aktuálnost. Právě tento model vzbuzuje větší obavy o bezpečnost a spolehlivost služby, protože společnost nemá přímou kontrolu nad správou ERP systému. Mezi největší a nejvýznamnější výrobce ERP systémů patří SAP, Oracle, Infor, Epicor nebo IFS. Nejrozšířenější ERP systém mezi velkými a středními firmami představuje SAP. Ve společnosti ČD Cargo běží celá řada projektů spojených se systémem SAP. Many projects connected with the SAP system are currently running at ČD Cargo. TEXT / TEXT BY Ing. MONIKA PIDRMANOVÁ FOTO / PHOTO BY ARCHIV / ARCHIVE Téma bezpečnosti a zabezpečení dat patří v dnešní době k velmi živým a diskutovaným tématům. Bezpečnost dat je pro společnosti zabývající se provozováním systémů, jež obsahují vysoce citlivé informace, alfou a omegou celého přístupu. Únik informací je v tomto oboru vázán na nezanedbatelné sankce a bez velkého přehánění by mohl znamenat konec působnosti v dané oblasti. Tento business je totiž především o důvěře a žádný zákazník nesvěří důležité interní informace firmě, která již musela v minulosti řešit problémy s únikem dat. Klasickým příkladem, kde se shromažďují gigabajty citlivých informací, jsou tzv. ERP systémy. Jedná se o informační systémy, které integrují a automatizují velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku. Typicky se jedná o výrobu, odbyt, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci, HR a účetnictví. Samotná zkratka ERP je tvořena z anglického názvu Enterprise Resource Planning. ERP systémy nefungují jako tradiční softwarové aplikace, které stačí nainstalovat a je možné je hned používat. Implementace ERP systémů do reálného prostředí podniku bývá dost komplikovanou záležitostí, jež vyžaduje úzkou spolupráci a koordinaci mezi dodavatelem systému a firmou, potažmo jejími zaměstnanci. Nejprve je třeba popsat dosavadní ekonomické procesy ve společnosti a nadefinovat je do ERP systému tak, aby jednotlivé dílčí postupy i proces jako celek fungovaly co nejefektivněji a v souladu s platnou legislativou. Velmi často dochází v této fázi i k různým úpravám stávajících mechanismů. Pak následuje testovací období a teprve po něm se přechází k práci s produkčním systémem, který již obsahuje ostrá data a využívají ho běžní uživatelé dané společnosti. ERP systémy mohou být provozovány ve dvou základních variantách. Software může mít podnik nainstalován přímo na vlastních serverech, provoz a údržbu si pak zajišťuje sám a jeho upgrady řeší s dodavatelem (on-premise model). Druhou možnost představuje varianta, kdy je ERP systém dostupný vzdáleně přes internet a provozuje ho na svých serverech dodavatel, jenž se zároveň stará o technickou a legislativní Security and safeguarding data are currently very lively and widely discussed topics. Data security is an issue of fundamental importance for companies operating systems containing highly sensitive information. In this field, information leaks can lead to considerable sanctions and without too much exaggeration they could mean the end of operations in the given area. This business is mainly about trust and no customer hand over important internal information to a company which has had difficulties with information leaks in the past. The so-called ERP systems are a classic example of where gigabytes of sensitive information are stored. These are information systems which integrate and automate many processes connected with a company s production activities. Typically, such processes involve production, logistics, distribution, property administration, sales, invoicing, HR and accounting. The abbreviation ERP itself stands for Enterprise Resource Planning. Rozhovor s Monikou Pidrmanovou Významným poskytovatelem ERP SAP systému v České republice je společnost ČD-Telematika a.s. (ČD-T). O tom, jaké služby ČD-T v oblasti SAP nabízí, co všechno dělá pro bezpečnost svěřených dat a jak jsou zákazníci se službami ČD-T spokojeni, jsme si povídali s Monikou Pidrmanovou, projektovou manažerkou odboru SAP společnosti ČD-Telematika. ve vhodnosti implementace algoritmu. Zde hraje významnou roli vývojář hardware nebo software, neboť útoky zvenčí jsou často zaměřeny na slabá místa implementace. S využitím běžně dostupných prostředků by nemělo být možné realizovat útok hrubou silou. Třetí úroveň lze ovlivnit fyzickým zabezpečením média, na kterém jsou citlivá data k dispozici, a to ať již hovoříme o samotných serverech, diskových polích, nebo médiích pro zálohování. Poslední úroveň závisí na práci uživatele s citlivými materiály a tajnými klíči. Ruku v ruce s fyzickým zabezpečením zařízení jdou směrnice a doporučení, jak zacházet s citlivými daty na straně uživatele. A tyto pokyny by se samozřejmě měly dodržovat. Pravidelné bezpečnostní audity jsou naprostou nezbytností. U zákazníka lze provádět standardní bezpečnostní audit, který je podporován systémem SAP, nebo audit rozšířený o analýzu kritických oprávnění, která se zaměřuje na využívání možností aplikace u zákazníka a odhalení uživatelů s nevhodnými kombinacemi oprávnění. tronické distribuce výplatních pásek. Toto řešení používáme již více než 2 roky pro své zaměstnance. Spočívá v automatickém převedení připravené výplatní pásky v systému SAP do formátu PDF, jejím zakryptování s příslušným heslem a odeslání na nastavený prostřednictvím SAPmail. nické distribuce faktur a pracujeme na projektu elektronizace dodavatelských faktur. První uvedené řešení je v produktivním provozu od letošního roku. Využívá funkčnosti standardního modulu SD systému SAP pro vlastní automatickou tvorbu vystavených faktur. Z dat vystavených faktur v modulu SD probíhá automaticky generování dokumentů faktur v elektronické podobě, a to ve formátu PDF a ve formátu standardu ISDOC. Generované elektronické dokumenty jsou automaticky opatřeny elektronickým podpisem (generovaný certifikační autoritou s využitím primárního a veřejného klíče). Takto vygenerované a elektronicky podepsané dokumenty ve formátu PDF a ISDOC jsou následně automaticky distribuovány konečným příjemcům prostřednictvím SAP mail. Řešení samozřejmě plně respektuje příslušné zákony. Druhé řešení založené na modulu SAP MM plánujeme spustit na konci letošního roku. Jaké zkušenosti má ČD-Telematika s provozováním systémů SAP? Řekla bych, že poměrně velké. Úspěšně provozujeme systémy pro skupinu podniků s celkovým počtem více než zaměstnanců. Počet uživatelů těchto systémů přesahuje Naši uživatelé jsou rozmístěni po celé republice a přistupují k serverům ve třech lokalitách. 5 TB. Takže důkladnost, spolehlivost a zabezpečení dat jsou pro nás velmi důležité. Jaký typ zákazníků nejvíce využívá vaše služby? Obvykle se jedná o velké či středně velké podniky, z podstaty věci se zaměřujeme na drážní sektor, ale rozhodně jím nejsme nijak omezeni. Naši zákazníci působí i v jiných oborech. Jak je ošetřeno nakládání s neveřejnými, důvěrnými a tajnými informacemi po právní stránce? Tento problém řeší některé certifikáty ISO např. ISO 9001, ISO nebo ISO Kromě těchto norem disponuje ČD-Telematika také osvědčeními NBÚ na stupeň utajení Důvěrné a Tajné a také certifikátem NBÚ informačního systému pro stupeň Důvěrné. Zmínila jste bezpečnost dat. Jak ji v ČD-T zajišťujete? V tom ohromném množství to zřejmě není jednoduché. Máte pravdu, jednoduché to není, ale jelikož bezpečnost je v tomto oboru nezbytností, věnujeme jí prioritní pozornost. Data jsou zabezpečena ve čtyřech úrovních. První úroveň se týká šifrovacích algoritmů, jejichž bezpečnost hodnotí NIST institut, takže se jedná o zabezpečení deklarované mezinárodní autoritou. Druhá úroveň zabezpečení spočívá Vím, že v současné době pracujete na projektu pro ČD Cargo. Prozradíte nám nějaké podrobnosti? Ve společnosti ČD Cargo běží celá řada projektů spojených se systémem SAP a jeho využíváním. Kromě toho, že jsme provozovatelem systému SAP, dokončili jsme projekt automatické elektro- Máte představu, jaký objem dat v rámci systémů SAP spravujete? Spravujeme databáze obsahující citlivá ekonomická a personální data o celkové velikosti více než Nicméně personální situace v podnicích se neustále vyvíjí. Jak jsou ošetřena například přístupová práva do systému SAP? Vyvinuli jste v rámci SAPu nějaké vlastní řešení? Připravili jsme vlastní sofistikované řešení elek- 36 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 37

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Nový program EU pro financování železničního výzkumu a inovací SHIFT²RAIL

Nový program EU pro financování železničního výzkumu a inovací SHIFT²RAIL Nový program EU pro financování železničního výzkumu a inovací SHIFT²RAIL Ing. Petr Kroča ředitel pro výzkum a inovace OLTIS Group, zakládající člen Shift2Rail 20. kolokvium ŽELAKTUEL 2014, Praha, 22.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

RailMap. Digitální železniční mapa Evropy. INOVACE 2009 Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR Jednací sál Senátu Parlamentu ČR Praha, 4. 12.

RailMap. Digitální železniční mapa Evropy. INOVACE 2009 Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR Jednací sál Senátu Parlamentu ČR Praha, 4. 12. Přední evropský poskytovatel informací z železniční nákladní přepravy Evropy INOVACE 2009 Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR Jednací sál Senátu Parlamentu ČR Praha, 4. 12. 2009 RailMap Digitální železniční

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne:

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne: Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 27. 2. 28. 3. 2013 Zpracováno dne: 29. 3. 2013 Obsah: 1. Investujeme.cz Pomůže Temelín růstu a II. pilíř půstu?...3 2. Měšec.cz

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

EMOS Company. Energy changing our world

EMOS Company.  Energy changing our world EMOS Company A stable company, which has been in the electrical accessories market for 20 years Registered office: Přerov, Czech Republic 4 affiliated companies: Slovakia, Poland, Hungary and Slovenia

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Milan Brouček* Protimonopolný úrad Slovenskej republiky European Commission, DG Competition AKTUÁLNE TRENDY V SLOVENSKOM A EURÓPSKOM

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic).

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic). TRAVEL INFORMATION Informations about Brno are on web pages : http://www.brnocard.com/en/ By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany)

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-07 Z á k l a d o v ý t e x t : Margaret: Hi Eric. Eric: Oh, hi Margaret. How are you doing? Margaret:

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station Název SŠ: Autor: Název: Tematická oblast: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Mgr. Marie Šíchová At the railway station VOŠ, Provoz a ekonomika dopravy, cizí jazyk, angličtina B, odborné téma Železniční doprava

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk Název vzdělávacího Viktoriánská Anglie, Britské impérium materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Mgr. Jarmila Iblerová Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht 2010 spojení zkušeností z oboru železniční dopravy a přepravy a vytvoření jedné silné entity pod

Více

SHIFT²RAIL v rámci Horizon 2020 a zapojení OLTIS Group

SHIFT²RAIL v rámci Horizon 2020 a zapojení OLTIS Group SHIFT²RAIL v rámci Horizon 2020 a zapojení OLTIS Group Ing. Petr Kroča ředitel pro výzkum a inovace OLTIS Group HORIZONT 2020 příležitost pro dopravní telematiku Informační workshop pro členy SDT, Praha,

Více

SKUPINA AWT ČLEN SKUPINY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE

SKUPINA AWT ČLEN SKUPINY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE SKUPINA AWT ČLEN SKUPINY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE SKUPINA AWT, ČLEN SKUPINY PKP CARGO JEDEN Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB NÁKLADNÍ

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

1 Regional Economics and Policy

1 Regional Economics and Policy Regional Economics and Policy Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS. Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group. Yes, we can

MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS. Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group. Yes, we can MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group Block 1 1. Who am I and what are the 1-3 critical events in my life that have made me the person I

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více