Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o."

Transkript

1 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Hana Vágnerová Pivovarnictví v ČR a ve světě - trendy a inovace Diplomová práce 2013

2 Pivovarnictví v ČR a ve světě - trendy a inovace Diplomová práce Bc. Hana Vágnerová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Dana Johnová Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2013

3 Master s Dissertation World and Czech Brewing - trends and inovations Bc. Hana Vágnerová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hospitality and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Dana Johnová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Praha 2013

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Pivovarnictví v ČR a ve světě - trendy a inovace zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. Hana Vágnerová V Praze dne 7. května 2013

5 Abstrakt Vágnerová Hana. Pivovarnictví v ČR a ve světě - trendy a inovace. Diplomová práce. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Praha stran. Ve své práci se komplexně zabývám českým i světovým pivovarnictvím. Naleznete zde historii pivovarnictví i jeho současnou podobu. Dozvíte se zde, jak a kde se pivo vyrábí, podle jakých kritérií můžeme piva dělit, jaká piva jsou populární u nás a jaká jinde ve světě, kolik piva se kde vypije a co spotřebu piva může ovlivňovat a mnoho dalších informací. Hlavním zaměřením mé práce jsou současné trendy a inovace v tomto odvětví. Najdete zde rozbor nabídky významných českých pivovarů a příklady jejich inovací za poslední roky. Důležitou součástí mé práce je také popis vlastního průzkumu, jeho analýza a závěry. Nechybí zde ani návrhy řešení některých odhalených nedostatků. Klíčová slova: chmel, inovace, pivo, pivovar, preference, příchuť, spotřeba, technologie, trend, výroba.

6 Abstract Vágnerová Hana. World and Czech Brewing - trends and inovations. Master s Dissertation. The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Prague pages. In my Master s Dissertation, I comprehensively deal with Czech and World beer brewing. You can find here a history and also a present of World brewing. You can discover how and where a beer is made, how can we categorize beers, which beers are popular in our country and also in other countries, a beer consumption and influences of this consumption, and a lot of interesting information. Primary targets of my dissertation are trends and inovations of beer brewing. You can find here analysis of main Czech breweries s assortments including particular examples of their inovations of recent period of time. Important part of my dissertation is a description, an analysis and also an evaluation of my own research. There are also some suggestions to improve discovered weaknesses. Keywords: beer, brewery, consumption, flavour, hops, inovation, preferences, production, technology, trend.

7 Obsah Úvod TEORETICKÁ ČÁST Historie piva u nás a ve světě Vaření piva Základní suroviny Postup a technologie výroby Homebrewing Rozdělení piv Pivní styly Vlastnosti piva Základní pravidla při manipulaci s pivem Pivovary a pivovarské skupiny v ČR Plzeňský Prazdroj Staropramen Heineken Budějovický Budvar Další pivovary v ČR Pivo ve světě Pivní styly ve vybraných zemích světa Světové pivovary a pivní značky ANALYTICKÁ ČÁST Trendy a inovace v pivovarnictví Moderní technologie výroby piva a jejich inovace Produktové inovace Neproduktové inovace Inovace významných pivovarů v ČR... 54

8 2.1.5 Propagace a zavádění novinek na trh Pivo v různých odvětvích Trendy na světovém trhu piva Vývoj spotřeby piva Vlivy na spotřebu piva Spotřeba piva u nás i ve světě Zahraniční pivo na českém trhu Preference spotřebitelů Vlastní průzkum preferencí Výzkumy a statistické informace Průběh exkurze v pivovaru NÁVRHOVÁ ČÁST Závěr Literatura Přílohy

9 Seznam tabulek a grafů Graf 1 Pohlaví respondentů Graf 2 Věk respondentů Graf 3 Forma nejčastěji kupovaného piva Tabulka 1 Obsah alkoholu v pivě Tabulka 2 Největší pivovary v ČR Tabulka 3 Nejprodávanější piva ve vybraných zemích světa Tabulka 4 Celosvětově nejprodávanější piva v roce 2011 Tabulka 5 Nejoblíbenější značky piv v ČR Tabulka 6 Nejoblíbenější značky zahraničních piv v ČR Tabulka 7 Preference účastníků výzkumu - ochucená piva Tabulka 8 Preference účastníků výzkumu - netradiční příchutě Tabulka 9 Preference účastníků výzkumu - požadované příchutě Tabulka 10 Zkušenosti s pivními trendy Tabulka 11 Konzumace piva a jeho souvislost s návštěvností pivoték Tabulka 12 Frekvence pití piva a jeho souvislost se zkonzumovaným množstvím Tabulka 13 Souvislost mezi nakupováním piv v plastových obalech a jejich vnímáním Tabulka 14 Souvislost mezi nejčastěji nakupovanou formou piva a kupováním balení po více kusech Tabulka 15 Hodnocení ovocných piv

10 Úvod Volba tématu Téma Pivovarnictví v ČR a ve světě - trendy a inovace jsem si zvolila pro jeho aktuálnost, jelikož toto odvětví prochází v posledních letech velkými změnami a inovacemi v návaznosti na měnící se trh, preference spotřebitelů a technologický pokrok. Výběrem tohoto tématu jsem chtěla proniknout do pro mě zcela neznámého prostředí a prostřednictvím této práce nabídnout nezaujatý pohled na celou problematiku. Pivovarnictví je také nedílnou součástí naší země a určité znalosti z tohoto odvětví by měl mít jistě každý správný Čech. Cíle Hlavním cílem této práce je přiblížení současné situace na trhu s pivem, zejména potom oblasti nových trendů a inovací. Práce přináší ucelený pohled na české i světové pivovarnictví, na jejich produktové i neproduktové inovace a na současné trendy tohoto odvětví. Dalším cílem je analýza spotřebitelů - jejich měnící se preference a faktory, ovlivňující jejich spotřebu piva. Tuto analýzu jsem provedla jak na základě vlastního průzkumu, tak na základě jiných dostupných údajů. Výsledky průzkumů a další zjištěné skutečnosti mi byly podkladem pro Návrhovou část, ve které se zamýšlím nad problémy a nedostatky právě ve spotřebitelské oblasti. Struktura Teoretická část mé práce obsahuje stručnou historii piva a pivovarnictví u nás i ve světě, fáze výrobního procesu a používané suroviny, kategorizaci piv podle nejrůznějších hledisek a popis vlastností piva a základních pravidel manipulace. Dále je součástí práce představení vybraných českých i zahraničních pivovarů a rozbor jejich nabídky. 9

11 V Analytické části se věnuji zejména novodobým trendům v pivovarnictví a různým typům inovací - od technologií po samotné produkty. Co se týče produktových inovací, zaměřuji se především na české pivovary - na to, jaké nové produkty uvedly tyto pivovary v posledních letech na trh, pro koho jsou tyto novinky určeny, a také jakým způsobem jsou propagovány. Dále zde podrobně analyzuji vlastní provedený průzkum preferencí spotřebitelů. Uvádím zde také stručné závěry jiných provedených výzkumů z posledních let a statistické údaje týkající se českého i světového pivovarnictví. Návrhová část navazuje nejen na mou provedený průzkum, ale i na další problematiky, na které jsem při zpracovávání této práce narazila. Pokouším se je zde přiblížit a navrhnout možná řešení. Použitá literatura Při vypracovávání své diplomové práce jsem využívala různé zdroje - české i zahraniční. Čerpala jsem jak z tištěné literatury, tak z elektronických zdrojů. V soupisu použité literatury je uvedeno velké množství použitých internetových zdrojů. U převážné většiny z nich jde o webové stránky pivovarů a pivovarských skupin. Navštívila jsem desítky takovýchto stránek, a to zejména pro rozbor výrobního portfolia jednotlivých pivovarů, který byl nezbytný pro tuto práci. Právě tyto stránky totiž obsahují aktuální a hlavně důvěryhodné informace, jelikož se jedná o oficiální stránky jednotlivých podniků. Pro úplnost uvádím do soupisu literatury všechny tyto internetové adresy, a to i přes jejich vysoký počet. Hlavní použité zdroje tištěné: MCFARLAND, B. Nejlepší piva světa (2011), BASAŘOVÁ G. a kol. České pivo (2011), Pivopedie - Encyklopedie českého a slovenského piva (2012), Pivní ročenka 2012, Časopis Pivo, Bier & Ale (2012). 10

12 Hlavní použité zdroje elektronické: (Svaz pěstitelů chmele České republiky), (Český statistický úřad), (Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR). Kromě těchto uvedených zdrojů jsem využívala také další knihy od českých i zahraničních autorů, odborné časopisy a nejrůznější internetové zdroje, zejména pak zpravodajské portály (idnes.cz, tyden.cz aj.), oficiální stránky českých i zahraničních pivovarů, pivovarských skupin, organizací, svazů, sdružení a výzkumných ústavů, a také webové stránky věnované pivní tématice (pivni.info, pivnirecenze.cz aj.). 11

13 1 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Historie piva u nás a ve světě Historie piva Za kolébku piva je považována Mezopotámie (dnešní Irák a Írán). Sumerové zde poprvé začali pěstovat ječmen a věnovali se také výrobě kvašených nápojů. První oficiální zmínka o vaření piva pochází z roku 1800 př. n. l. Sumerové uctívali také bohyni pivovarnictví Ninkasi. Pivo vyráběli také staří Egypťané. Vaření piva zde příslušelo ženám, což dokazují dochovaná vyobrazení. Pivo se tu používalo také jako platidlo, například řemeslníkům, kteří stavěli pyramidy. S výrobou piva jsou spojeni také například Babyloňané či staří Řekové a postupně další kmeny a národy po celém světě. Používaly rozlišné suroviny i výrobní postupy. Výroba piva byla často spojována s náboženstvím. Někde se pilo pivo při náboženských obřadech nebo na počest zemřelých. Uctívali se také ženy, které pivo vařily. V Evropě vařili pivo často samotní mniši, kteří si takto zajišťovali finanční prostředky. Do rukou průmyslníků se zde vaření piva naplno dostalo až na počátku 19. století. Počátky pivovarnictví u nás Jedna z nejstarších zpráv o pivu mezi slovanskými kmeny pochází z roku 448 n. l. K výrobě piva používaly ječmen, oves a pšenici. Slovanům se také připisuje první využívání chmele při výrobě piva. Přímo na našem územní se první zmínky o výrobě piva vážou k Břevnovskému klášteru, kde se vařilo víno a pivo. Prvním historickým dokumentem, který souvisí s vařením piva, je listina českého krále Vratislava II. z roku Dnes je pivo nedílnou součástí naší země. Je národním nápojem a kromě historických památek také jednou z hlavních atraktivit v ČR pro zahraniční návštěvníky. 12

14 Pivní kultura Pod tímto pojmem je možné si představit různé aspekty, které s pivem souvisejí. Dohromady všechny tyto aspekty utvářejí pivní kulturu dané země či oblasti. Obvykle bývají pivní kultury v různých zemích velice rozdílné. Mezi zmíněné aspekty můžeme zahrnout: tradici vaření a pití piva, kvalitu a cenu piva, způsob vaření a pití piva, prostředí, v němž je pivo konzumováno, pivní provozovny a jejich vybavení, nabídku piv na trhu a další. Čeští pivaři jsou podle pivního sommeliéra Aleše Dočkala (Pivovarský Dům Praha), stále spíše konzervativní, nevyhledávající pivní novinky ani příchutě, zejména tedy co se týče střední a starší generace pivařů. Dle jeho slov jde o určitý patriotismus, který někdy hraničí až s pivní xenofobií. Řekl to v rozhovoru pro pořad Fenomén 1. Zmínil také měnící se preference mladší generace konzumentů piva, kteří stále více v této oblasti experimentují. Těmto změnám v poptávce a jejich vlivům na produkci výrobců piva se budu ve své práci ještě blíže věnovat. Pivní kulturou se zabýval také průzkum, který provedlo centrum CVVM 2 v roce Tento průzkum se zabýval hodnocením české pivní kultury i jejích jednotlivých aspektů obyvateli České republiky, a také hodnocením pivní kultury dalších vybraných zemí. Zmínila bych například výsledky, které nám říkají, jak vnímají Češi pivní kulturu devíti vybraných zemí z celého světa. Grafické znázornění výsledků je součástí Přílohy 1. Češi zde nejlépe hodnotili svou vlast, následně Německo a Belgii. Téměř na stejné úrovni, pro někoho možná překvapivě, vnímají dotazovaní pivní kulturu na Slovensku jako ve Velké Británii. 1 On-line video pořad, díl věnovaný české pivní kultuře dostupný na internetu ( Rok Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR. 13

15 1.2 Vaření piva Pivo je kvašený alkoholický nápoj, který se v různých podobách pije již několik tisíc let a předpokládá se, že je dokonce starší než víno. K výrobě piva se používají různé suroviny, záleží na druhu piva. Také výrobní postupy nejsou u všech piv stejné. V této kapitole si stručně představíme základní používané suroviny k výrobě piva, výrobní postupy a technologie a také domácí vaření piva. Výroba piva se provádí v pivovarech, minipivovarech nebo si jej mohou milovníci piva uvařit i doma. Právě tito amatérští sládci, kteří si začali pivo vařit sami, stojí za vznikem mnohých dnešních minipivovarů. Rozlišujeme také restaurační pivovary, což jsou obvykle menší pivovary spojené s restaurací. V takovýchto provozovnách se často nabídka piv obměňuje, některé pivní stálice v nabídkách zůstávají. Velká koncentrace restauračních pivovarů je v Praze, nejznámějším je asi Pivovar U Fleků (více viz kapitola 1.7.5) Základní suroviny Jsou 4 hlavní suroviny pro výrobu piva: obilný slad, chmel, voda a kvasnice. Obilný slad Nejčastější obilninou používanou k výrobě piva je ječmen, ale používá se také pšenice, kukuřice nebo například rýže. Ječmen se dnes pěstuje v mnoha zemích světa, především na severní polokouli mezi 45. a 55. rovnoběžkou. Ze sladařského hlediska dělíme ječmen podle počtu plodných kvítků v klasu. Pro výrobu piva je nejvhodnější dvouřadý ječmen. Z ječmene se připravuje slad, který je zodpovědný za většinu chuti v pivu. Tento proces nazýváme sladování, více viz kapitola Na výrobu světlého piva se používá světlý slad a tmavé pivo se vyrábí z tmavého sladu. 14

16 Chmel Jedná se o rostlinu s latinským názvem Humulus lupulus. Její český název je odvozen od staroslovanského výrazu chmelj, což znamená opilství. Pro výrobu piva se používá samičí květ (šiška) této rostliny. Právě chmel dává pivu svou typickou hořkou chuť a charakteristické aroma. Z velké části se dnes k výrobě piva používá mletý či granulovaný chmel nebo také chmelový extrakt. Česká republika má dlouhou tradici v pěstování chmele. První záznamy o jeho pěstování na našem území pocházejí z 8. a 9. století našeho letopočtu. Chmel se tu pěstuje ve třech oblastech a to na Žatecku, Úštěcku a Tršicku. Mapa chmelařských oblastí ČR je součástí Přílohy 2. Podle článku z časopisu Pivo, Bier & Ale 3 se až tři čtvrtiny českého chmele vyvážejí do zahraničí. Ing. Pavel Šponer, obchodní ředitel společnosti Bohemia Hop, a. s., a prezident Unie obchodníků a zpracovatelů chmele v ČR zde také uvádí, že šest nejvýznamnějších pivovarských firem na světě používá do svých značek český chmel. Jako trend v oblasti využití chmele zde zmiňuje čínský trh, kde se poslední dobou zvyšuje poptávka po kvalitních pivech a tedy i po českém chmelu. Existují různé chmelové odrůdy. Podle Svazu pěstitelů chmele České republiky ( 4, rozeznáváme 7 českých odrůd - Žatecký poloraný červeňák, Sládek, Bor, Premiant, Agnus, Harmonie a Rubín. Nejvýznamnější je první zmiňovaný - Žatecký poloraný červeňák, který se používá k výrobě kvalitních značkových piv po celém světě. Pro zajímavost, v knize Nejlepší piva světa 5, je tento chmel označován dokonce jako Rolls-Royce mezi chmely. 3 Měsíčník Pivo, Bier & Ale, ročník 2, 2012, číslo 5. Str MCFARLAND, B., Nejlepší piva světa, Praha : Reader s Digest, Str

17 Voda Voda tvoří % nápoje. Složení vody významně ovlivňuje kvalitu i specifické vlastnosti piva. Velmi důležitá je tvrdost vody (obsah vápenatých a hořečnatých solí) a jejich zastoupení, které reaguje se sloučeninami extraktu sladu při vaření mladiny. Hlavní typy pivovarských vod: Plzeňská (měkká, 0,29 mmol/l), Mnichovská (mírně tvrdá, 2,64 mmol/l), Dortmundská (velmi tvrdá, 7,50 mmol/l). Česká piva se vyrábějí převážně z měkké vody (0,7-1,4 mmol/l). Voda se v pivovarnictví používá také k máčení ve sladovnách, k mytí a chlazení. Kvasnice Výroba piva spočívá v působení mikroorganismů pivovarských kvasinek. Při výrobě piva se používají kvasnice rodu Saccharomyces. Během kvašení se mění cukr ve sladu na alkohol a oxid uhličitý. Na koci výrobního procesu se z piva zbytky kvasinek odstraňují filtrací. U kvasnicových piv se po filtraci do piva přidávají kvasnice nové Postup a technologie výroby Jak jsem již uvedla, postupy výroby piva a použité technologie nejsou u všech piv stejné, přesto uvádím obecné, základní fáze výrobního procesu. Pro zajímavost jsem do přílohy umístila schéma výroby piva, konkrétně piva Pilsner Urquell, viz Příloha 3. Výroba sladu - ještě před výrobou samotného piva je třeba z ječmene vyrobit slad. Tento proces se provádí ve sladovnách a spočívá v máčení očištěného a vytříděného ječmene, jeho klíčení a sušení (hvozdění). Mletí neboli šrotování sladu - probíhá ve šrotovníku, kde dochází k drcení obilek a výsledkem je šrot. 16

18 Rmutování - probíhá v nádobě zvané rmutovací pánev v níž se šrot smíchává s horkou vodou. Vzniká tak rmut. U spodně kvašených piv (tedy i u nás) se používá tzv. dekokční rmutování, při kterém dochází k povařování rmutu. U svrchně kvašených piv se uplatňuje tzv. infuzní rmutování - bez povařování rmutu. Po této fázi se pomocí scezovací nádoby odstraní mláto, které se používá jako krmivo pro dobytek. Scezená tekutina se nazývá sladina. Chmelovar - vaření sladiny a chmele, který je průběžně dávkován. Výsledná mladina se zchladí a odstraní se z ní kaly. Hlavní kvašení - následuje po přidání pivovarských kvasnic. Trvá asi 7-10 dnů. Drtivá většina českých piv se vyrábí spodním kvašením při teplotě 5-10 C. V závěru kvašení se kvasinky usazují u dna kvasných nádob. Svrchní kvašení probíhá při teplotě C a kvasinky naopak stoupají a hromadí se u hladiny - tvoří tzv. deku. Proces hlavního kvašení probíhá v kvasných nádobách tzv. spilkách, které se ale dnes často nahrazují vysokými uzavřenými nádobami tzv. CK tanky (více viz kapitola 2.1.1). Během kvasného procesu se mění cukry na alkohol a oxid uhličitý. Dokvašování - dochází k němu po přečerpání piva do ležáckých sklepů. Probíhá za nízkých teplot a za mírného přetlaku. Doba dokvašování (zrání) se liší podle druhu piva. Obvykle jde asi o tři týdny, ale může to být až několik měsíců. Používá-li pivovar již zmíněné CK tanky, proces dokvašování stejně tak jako hlavní kvašení, probíhá v těchto tancích. Po dokončení fáze dokvašování přicházejí na řadu závěrečné úpravy piva: filtrování, pasterizace, stabilizace a stáčení. Filtrování - při procesu filtrování dochází k odstraňování zbytku kvasinek, aby bylo pivo čiré. Někdy se tato fáze vynechává. Pasterizace - spočívá v zahřátí piva, což způsobí zpomalení nebo úplné zastavení biologických procesů v pivě. Tím dochází k prodloužení trvanlivosti piva. Některá piva neprochází pasterizací. Stabilizace - spočívá v přidání určitých látek (stabilizátorů), které prodlužují dobu trvanlivosti a zabraňují vytvoření zákalu piva. Do piva se může přidávat také regulátor kyselosti (kyselina citronová). Stáčení - pivo se stáčí do různých přepravních obalů. V Příloze 4 naleznete zajímavý graf, který nám ukazuje výstav piva u nás v letech , členěný právě podle obalů. 17

19 1.2.3 Homebrewing Vaření domácího piva je novodobým trendem a tato záliba pivních nadšenců se stává čím dál oblíbenější. Na trhu je jim k dispozici řada příruček a návodů, jak dosáhnout ve vaření piva co nejlepších výsledků. Velmi podrobně popsaný a ilustrovaný postup domácího vaření piva je například v knize s příznačným názvem Pivní Bible 6. Pro vaření piva v domácích podmínkách je potřeba speciálního vybavení a samozřejmě také nezbytné suroviny, které lze zakoupit ve specializovaných obchodech. I tento způsob výroby piva vyžaduje dodržování určitých pravidel. Mezi nejzásadnější patří dodržování hygienických zásad, správné dávkování surovin a zajištění optimálních teplot při jednotlivých fázích výroby. 1.3 Rozdělení piv Pivo můžeme kategorizovat nepřeberným množstvím způsobů a na základě různých kritérií. České legislativa rozlišuje pojmy pivo a nápoj na bázi piva, ten se rozděluje na kvašený sladový nápoj a míchaný nápoj z piva. Kromě pivních druhů rozlišujeme také pivní typy (styly), kterým je věnovaná kapitola 1.4. Následuje základní dělení piv: Podle barvy: světlá, polotmavá, tmavá. Podle obsahu alkoholu: alkoholická, nealkoholická, se sníženým obsahem alkoholu. 6 KUNATH, B., Pivní Bible - Jak si uvařit skvělé pivo doma, Praha : Mladá fronta,

20 Podle obsahu původního extraktu: stolní, výčepní, ležáky, speciální, portery. Podle způsobu kvašení: spodně kvašená, svrchně kvašená, spontánně kvašená. Podle závěrečné úpravy piva: filtrovaná, nefiltrovaná, pasterizovaná, nepasterizovaná. Ostatní dělení: archivní, ochucená, pro diabetiky, bezlepková, kvasnicová, kroužkovaná, kukuřičná, pšeničná aj. Některé druhy piv jsou blíže popsány v průběhu práce, zejména v kapitole o vaření piva, jelikož většina kritérií, podle kterých se piva rozdělují, souvisejí s výrobními procesy. Některé druhy si představíme teď. 19

21 Spodně, svrchně a spontánně kvašená piva V České republice se vaří piva téměř výhradně spodním kvašením. Obecně se označují všechna spodně kvašená piva výrazem ležák, ale není to zcela přesné. Správně jde o spodně kvašená piva, která po procesu kvašení leží v ležáckých tancích. Spontánně kvašená piva se dnes vyrábějí převážně v Belgii, i když v dávné historii to byl jediný způsob kvašení a vyráběla se tak všechna piva. Dochází k němu pomocí divokých kvasinek, které jsou přirozeně obsažené v ovzduší a v používaných sudech, nikoli tedy přidáním pivovarských kvasnic, jako u ostatních dvou způsobů kvašení. Svrchním kvašením se vyrábějí piva typu Ale nebo například pšeničná piva. Piva bez filtrace a pasterizace Převážná většina piv na našem trhu prochází těmito závěrečnými úpravami, ale popularita nefiltrovaných a nepasterizovaných piv v poslední době roste. Více o těchto fázích výrobního procesu viz kapitola Archivní piva Specifickou skupinu piv tvoří archivní piva určená k delšímu zrání ve sklepech. Obvykle mají tyto piva větší obsah alkoholu i chmele. Skladují se chráněná před světlem a teplem. Kniha Nejlepší piva světa 7 doporučuje následující archivní piva: Anchor - Christmas Ale (USA), Brooklyn Brewery - Black Chocolate Stout (USA), Cantillon - Gueuze (Belgie), Carnegie - Porter (Švédsko), Coopers - Extra Strong Vintage Ale (Austrálie), Fuller s - Brewer s Reserve (Velká Británie), Harviestoun - Ola DubH (Velká Británie), O Hanlon s - Thomas Hardy s Ale (Velká Británie), Sierra Nevada - Celebration Ale (USA). 7 MCFARLAND, B., Nejlepší piva světa, Praha : Reader s Digest, Str

22 Ochucená piva Ochucená piva jsou trendem posledních let. Existuje velké množství příchutí, nejčastěji jde o ovoce, byliny či koření. Více viz kapitola Volba příchutě. Piva pro diabetiky Často se označují jako piva se sníženým obsahem cukru. U těchto piv se snižují nejen sacharidy, ale také bílkoviny. Klasické pivo (0,5l) obsahuje kolem 13 gramů sacharidů, pivo se sníženým obsahem cukru přibližně 3 gramy. Velký podíl na trhu těchto piv má pivovar Staropramen, který označuje své pivo se sníženým obsahem cukru jako Staropramen Déčko. Bezlepková piva Jsou určená osobám s nemocí celiakie (nesnášenlivost lepku) a lidem dodržujícím bezlepkovou dietu. U nás vyrábí toto pivo například Žatecký pivovar. Jedná se o 11 stupňový ležák s názvem Celia. Obvyklými surovinami k výrobě bezlepkového piva je kukuřice, rýže, pohanka nebo proso, ale toto pivo je vyrobené z klasického ječného sladu, ale za pomocí speciální varné technologie. Více o této technologii viz kapitola Kvasnicová a kroužkovaná piva Kvasnicová piva jsou piva se zvýšeným obsahem kvasinek. Obvykle procházejí procesem filtrace a poté jsou do piva přidány kvasnice nové. Některé pivovary milně svá piva označují jako kvasnicová, přestože se ve skutečnosti (dle legislativy) jedná o piva nefiltrovaná. Výroba kroužkovaných piv je podobná, jen se do přefiltrovaného piva místo nových kvasnic přidávají tzv. kroužky, což je rozkvašená, obvykle jednodenní mladina s kvasnicemi. 21

23 Pšeničná a kukuřičná piva U pšeničných a kukuřičných piv se k výrobě používá kukuřičný nebo pšeničný slad. Jak již bylo řečeno, kukuřice neobsahuje lepek, a proto jsou kukuřičná piva často označovaná jako bezlepková. Takové pivo u nás vaří například pivovar Zámek Zábřeh v Ostravě. Pšeničná piva se vyrábějí nejčastěji svrchním kvašením. Populární jsou zejména v Německu a také v Belgii. U nás má zkušenosti s produkcí těchto piv například Náchodský pivovar. Vyrábí také pšeničné ochucené pivo s názvem Chipper. Aby mohlo být pivo označeno jako pšeničné, musí obsahovat určitý minimální objem extraktu pšeničného sladu. 1.4 Pivní styly V této kapitole jsou představeny vybrané pivní styly z celého světa. Každá z pivních oblastí je proslavená určitým pivním stylem, proto je u každého z nich uvedena oblast či země, pro kterou je daný styl typický. Seřazené jsou podle způsobu kvašení. Existují 3 způsoby - svrchní, spodní a spontánní kvašení. Více o jednotlivých způsobech kvašení piva viz kapitola Mezi svrchně kvašená piva patří piva následujících stylů: Ale, Porter, Stout, Kölsch, Trapistická piva, Bieres de Garde a další. Ale - svrchně kvašená piva široké škály barev a síly. Často mají výrazný ovocný akcent. Jsou tradičním pivem ve Velké Británii. Správná teplota podávání těchto piv je okolo 13 C. Existuje mnoho druhů piv tohoto typu, například: Bitter - nejpopulárnější pivo typu Ale v Británii. Má silnější chmelový charakter, což ho od ostatních piv tohoto typu odlišuje. Obvykle má kolem 4 % alkoholu, některé až 4,7 %. India Pale Ale (IPA) - původně pivo, které pili angličtí kolonizátoři Indie. Má mnoho variant barev i síly. Pale Ale - pivo s vysokou stupňovitostí a měděnou barvou. Light Ale - pivo s nízkou stupňovitostí. Brown Ale - tmavé pivo. Méně silné tmavé pivo se označuje Mild a populární bylo v Anglii v 50. letech. 22

24 Old Ale - silné pivo typu Ale. Původně označení pro polotmavá piva typu Ale, která jeden rok (i déle) zrála v dubových sudech. Právě delší doba zrání způsobovala větší sílu tohoto piva. Cream Ale - jemné pivo vyráběné v USA. Scotch Ale - skotské pivo se silnou sladovou chutí. Golden (Blonde) Ale - britské světlé pivo typu Ale, ale pozměněné pro milovníky ležáků. Barley Wine (Ječné víno) - pivo typu Ale, které na rozdíl od ostatních stárnutím získává na kvalitě. Alt - německé pivo typu Ale. Piva tohoto typu se u nás vyrábějí pouze v menší míře a zpravidla v menších pivovarech. Příkladem může být minipivovar Zvíkov, který vaří pivo typu Pale Ale, nazvaný: Pale Ale Zvíkov. Porter - tmavé až černé pivo vyráběné svrchním kvašením. Obsahuje střední až vyšší podíl chmelu. Charakterizuje jej také vyzrálost, nasládlost a ostřejší hořkost. Stout - podobné pivo jako Porter, ale liší se množstvím chmelu, obsahuje speciální slad a další přísady. U nás vyrábí pivo Stout například Náchodský pivovar (Stout Primátor) nebo pivovar ve Velkém Meziřící (Harrach Stout). Rozlišujeme: Dry Stout - díky přidanému praženému ječmenu má pivo kávovou příchuť. Vyrábí se v Irsku. Asi nejznámější Stout v Irsku vyrábí pivovar Guinness. Sweet Stout - je sladší a vyzrálejší než Dry Stout. Také obsahuje méně alkoholu. Při výrobě piva se do něj přidává laktóza, čokoládový slad a někdy také oves. Imperial Stout - původně anglické pivo určené pro ruský trh, které muselo být přizpůsobeno pro dlouhou přepravu do Ruska a cestou dokvašovalo. Jedná se o těžké vyzrálé pivo s vysokým procentem alkoholu. Kölsch - lehké pivo s ovocnou chutí, vyrábí se v oblasti německého města Kolín nad Rýnem. 23

25 Trapistické pivo - takto označeno smí být pouze sedm piv vařených v mužských klášterech, které se až na jednu výjimku nacházejí v Belgii (sedmý v Holandsku). Podle vzoru piv tradičně vyráběných v belgických opatstvích se dnes vyrábí také silné pivo s označením Abbey. Bière de Garde - pivo ze severní Francie. Má jemnou, silně ovocnou chuť. Prochází dlouhým zráním ve sklepech. Lahve se často zavírají korkovou zátkou. Vlámské hnědé (Oud Bruin nebo také Flanders Brown) - nakyslé, kořeněné pivo s měděnou až hnědou barvou a osvěžující chutí. Obdobou tohoto typu piva je Vlámské červené. Mezi spodně kvašená piva patří piva následujících stylů: Pilsner, Bock, Dortmunder, Vídeňský ležák, Munich Dunkel, Märzen, Rauchbier a mnoho dalších. Pilsner - světlý ležák, poprvé uvařený v roce 1842 v Plzni. Dnes se pod tímto názvem (někdy také Pilsener nebo Pils) vaří v mnoha zemích a je nejrozšířenějším pivem po celém světě. Často je označován jako král všech ležáků. Pivo tohoto typu produkuje většina pivovarů u nás. Bock - patří mezi spodně kvašená piva. Jedná se o silná piva s původem v Německu. Vyrábí se v mnoha variantách, například: DoppelBock - silnější pivo typu Bock. Obsahuje 7-13 % alkoholu. Mezi tato piva patří také Eisbock (ledové pivo), které je jedním z nejsilnějších piv na světě. Svůj název, a také zmíněnou sílu, získalo pivo při procesu mražení, kterým při své výrobě prochází. Helles Bock - světlé a více chmelené pivo. Maibock - silné světlé pivo, většinou sezónní (zpravidla na jaře). Weizenbock - pivo typu Bock, ale s obsahem pšeničného sladu a vyráběné svrchním kvašením, na rozdíl od ostatních Bocků. Bývá tmavší než většina německých pšeničných piv a obsahuje větší procento alkoholu. 24

26 U nás se se vyrábějí například následující piva v pivním stylu Bock: Svatopavelský Konrád (16 ) z pivovaru ve Vratislaviccíh, Žatec Strong (18 ) nebo Mamut Mastodont (15 ) z Mikulova. Dortmunder - ležák vyráběný v německém městě Dortmund a v jeho okolí. K výrobě se používá zdejší tvrdá voda. Toto pivo je o něco sladší a méně chmelové než německá varianta piva plzeňského typu German Pilsner, které se vaří po celém Německu. Nejslavnějším pivem typu Dortmunder je Dortmunder Export. Vídeňský ležák (Vienna) - ležák s oříškově sladkou chutí a kouřovým aroma. Více než v původním rodišti se dnes vyrábí v USA, Střední Americe a Skandinávii. Munich Dunkel - tmavé pivo, které vaří mnichovské pivovary. Märzen (Oktoberfestbier, březňák) - ležák, často spojovaný s pivními festivaly, zejména s říjnovým Oktoberfestem. Rauchbier (kouřové pivo) - pivo s intenzivním aroma kouře. Tento druh piva je spojený především s německým městem Bamberg, ale vyrábí se také ve Velké Británii a v USA. Často se podává jako digestiv. Následují spontánně kvašená piva. Tento způsob kvašení je rozšířený zejména v Belgii. Hlavním představitelem spontánně kvašených piv je Lambic a jeho varianty. Lambic - belgické pivo vyráběné spontánním kvašením (pomocí divokých kvasinek). Při výrobě se používá ječmen, pšenice a sušený chmel. Pivo je světlé, lehce zakalené a má specifickou chuť i vůni. Mladé varianty zrají asi 6-12 měsíců a vyznačují se trpkostí, tabákovou chutí a octovou nakyslostí. Starší, alespoň 2 roky zrající piva Lambic, se svou chutí často přibližují některým druhům vín. Varianty piva Lambic: Geuze - perlivé pivo, které vzniká řezáním víše zmíněných mladých a starých variant piva Lambic. 25

27 Framboise - Lambic s příchutí malin a silným ovocným aroma. Kriek - Lambic s příchutí třešní. Faro - pivo typu Lambic s přídavkem cukru nebo karamelu (nebo obojího). 1.5 Vlastnosti piva Stupňovitost piva - značí nám koncentraci extraktu původní mladiny. Zjednodušeně jde o koncentraci určitých látek rozpuštěných v mladině, které se (jejich část) během kvašení přemění na alkohol a oxid uhličitý. V nejvyšší míře se vyrábějí piva 10, 11 a 12. V menší míře i s vyšší nebo nižší stupňovitostí. Jak jsem již uvedla, se stupňovitostí piva úzce souvisí také množství alkoholu v pivu. Obsah alkoholu - v běžných pivech odpovídá obsah alkoholu přibližně třetině hodnoty extraktu původní mladiny. V desetistupňových pivech jsou tedy přibližně 3 % alkoholu. Přibližný obsah alkoholu v několika základních druzích piva je uveden v následující Tabulce 1. Tabulka 1 - Obsah alkoholu v pivě Druh piva Obsah alkoholu 10 3 % 12 4 % nealkoholické do 0,5 % se sníženým obsahem alkoholu 0,5-1,2 % Zdroj: vlastní zpracování. Obsah alkoholu v pivě může být ale mnohem vyšší. Existují také piva, která obsahují více alkoholu než například whisky nebo vodka. Nejsilnější pivo na světě i u nás je blíže popsané v kapitole Nej piva. Nealkoholické pivo obsahuje do půl procenta alkoholu. Tomuto pivu se také někdy říká PITO. Označení vzniklo spojením první a poslední slabiky slova pivo a auto. Již desítky let vaří pivovar Samson pivo, které přímo nese název Pito. Podnik také vlastní ochrannou známku s tímto názvem. Nejprodávanějším nealkoholickým pivem na našem trhu je Birell, který vaří pivovar Radegast. Více o tomto pivu naleznete v kapitole

28 V článku věnovanému nealkoholickým pivům v časopise Pivo, Bier & Ale 8 se dočteme, že výroba nealkoholických piv u nás v roce 2011 vzrostla a poprvé překonala hranici půl milionu hektolitrů. Tento článek se věnuje zejména provedené degustaci devíti vybraných nealkoholických piv tuzemských pivovarů několika degustátory. Přesto, že jde jistě subjektivní hodnocení, pro zajímavost jistě mohu uvést, že nejlépe hodnocená zde byla piva Lobkowicz Premium Nealko a již zmíněný Birell. Barva piva - jak již bylo řečeno v kapitole 1.3, rozlišujeme 3 základní druhy piv podle barvy: světlé, polotmavé a tmavé. Na trhu ovšem nalezneme v menší míře také další barvy piv, výjimkou není ani český trh piva. Příklady netradičních barev piv na českém trhu viz kapitola Barva piva. 1.6 Základní pravidla při manipulaci s pivem Manipulace s pivem má svá určitá pravidla. Při jejich dodržování se nám pivo nezkazí a maximálně si můžeme vychutnat jeho chuť. Řeč je o pravidlech skladování, způsobu čepování či nalévání piva a teplotě jeho podávání. Zmíněna bude také související degustace piva a pivní sklo. Skladování piva - správné skladovací podmínky pro pivo spočívají ve třech základních předpokladech, kterými jsou: sucho, tma a nižší teplota. Ideálním místem pro uskladnění piva je sklep. Některá piva přímo vyžadují být určitý čas uskladněna, aby mohla řádně dozrát. Na rozdíl od vína, necháváme piva v lahvích zrát ve vzpřímené poloze. Čepování piva - s trochou nadsázky by se dalo říct, že čepování piva je samostatnou vědeckou disciplínou. Pro správné načepování piva je třeba zručnosti a hlavně praxe. Špatně načepované pivo může mít negativní vliv na chuť piva a ovlivňuje také jeho pěnivost. 8 Měsíčník Pivo, Bier & Ale, ročník 2, 2012, číslo 5. Str

29 Existuje více způsobů čepování piva, ale obvykle se pod úhlem 45 stupňů načepuje část piva (zhruba stejný poměr piva a pěny) a nechá se chvíli stranou, dokud pěna neopadne a nezhoustne. Poté se pivo nadvakrát či natřikrát dočepuje. K odstranění nadbytečné pěny se také někdy používá speciální nůž. Další příklady způsobů čepování piva blíže představil mistr výčepní, Lukáš Svoboda, pro pořad Peklo na talíři 9 : nadvakrát či natřikrát - pěna dochází pomalu, chuť pěny je spíše hořká, hladinka - čepování na jeden zátah, pěna zde rychle dochází, je sladší, mlíko - čepuje se najednou, po skle sklenice a slabším proudem piva; pouze pěna, oblíbené u žen, sladší chuť, krémovost, málo oxidu uhličitého, šnyt - malé pivo (0,3l) ve velkém půllitru, přibližně na dva prsty piva a na tři prsty pěny, čochtan - pivo téměř bez pěny, silné, plné oxidu uhličitého. Nalévání piva - stejně jako čepování piva, tak také nalévání piva z lahve má svá pravidla, která nám pomáhají nalít pivo do sklenice optimálním způsobem tak, aby bylo možné si pivo maximálně vychutnat. Zde je třeba hlavně klidného a opatrného zacházení. Zpravidla držíme sklenici v šikmé poloze a při nalévání jí postupně vracíme do svislé polohy. Pomalý a stejnoměrný proud by měl dopadat zhruba do poloviny vzdálenosti mezi dnem a okrajem sklenice. Teplota podávání piva - tento faktor má výrazný vliv na chuť piva. Obecně platí, že čím slabší je pivo, tím nižší by měla být jeho teplota při podávání. Obvykle by se však správná teplota měla pohybovat v rozmezí 4-8 C. Některé druhy piv však vyžadují vyšší teplotu, například britská piva se správně podávají při teplotě C. Většina výrobců udává optimální teplotu na etiketě konkrétního piva. Pivní sklenice - některá piva se doporučují podávat v určitých typech sklenic. Správně zvolená sklenice dopomůže k tomu, aby vyniklo aroma, vzhled i chuť piva. Dnes již existuje široká nabídka pivních sklenic různých tvarů a různého objemu. 9 Speciální díl (4/2013) o čepování piva, ke zhlédnutí na internetu

30 Pro některá piva se hodí vysoké štíhlé sklenice, pro některá zase sklenice se stopkou. Speciální sklo se vyrábí například pro pšeničná piva, bittery, trapistická piva, lehká nebo naopak silná piva a další. Co se týče materiálu, nemusí se vždy jednat o sklo. V minulosti, ale ještě i dnes se můžeme setkat i s jinými materiály pivní nádoby, jako je keramika, kamenina, porcelán, stříbro, cín, měď a další. Ochutnávání piva - pivo hodnotíme na základě jeho vzhledu, vůně (aroma) a samozřejmě chuti. Jak již bylo řečeno, k maximálnímu vychutnání piva nám dopomůže také správně zvolená sklenice, vhodné vychlazení piva i způsob načepování či nalití piva. Negativní vliv na chuť či pěnivost piva může mít také špatně umytá sklenice či pozůstatek mycího prostředku. S hodnocením piva nám může pomoci užitečný nástroj, kterým je kruhové schéma obsahující celou škálu možných chutí a vůní v pivu, tzv. Kolo pivních chutí a vůní. Jak takové kolo vypadá, můžete najít v Příloze Pivovary a pivovarské skupiny v ČR V této kapitole jsou blíže představeny největší pivovary a pivovarské skupiny v České republice a následně vybrané menší pivovary. Z následující přehledné tabulky lze vyčíst pořadí čtyř největších pivovarů a pivovarských skupin v ČR, jejich roční výstav a také jejich vlastníky. Údaje jsou z roku Pořadí Pivovar Tabulka 2 - Největší pivovary v ČR Roční výstav (v tis. hl.) 1. Plzeňský Prazdroj 7642 SABMiller Majitel 2. Staropramen 3022 Molson Coors Brewing Company 3. Heineken ČR 2380 Heineken N.V. 4. Budějovický Budvar 1319 Česká republika Zdroj: výsledky průzkumu časopisu Forbes dostupné na webovém portálu (

31 1.7.1 Plzeňský Prazdroj Plzeňský Prazdroj byl založen v roce Dnes je významným výrobcem a exportérem českého piva, které vaří ve čtyřech pivovarech: Plzeňský Prazdroj, Plzeň, Gambrinus, Plzeň, Radegast, Nošovice, Velké Popovice, střední Čechy. Plzeňský Prazdroj vyváží pivo do více než padesáti zemí po celém světě. Vaří se zde především tradiční česká piva Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast a Velkopopovický Kozel. Dále také pivo Primus a Klasik, nealkoholické pivo Birell, a další. Následuje podrobnější popis některých značek tohoto pivovaru. Pilsner Urquell - světlý spodně kvašený ležák s 4,4 % alkoholu. Vyrábí se již od roku Je zakladatelem kategorie piv plzeňského typu (Pilsner), který je dnes rozšířen po celém světě. Jedná se o jedno z nejoblíbenějších piv u nás. Gambrinus - nejprodávanější pivo v ČR, oblíbené je zejména v Čechách. Vyrábí se v různých variantách, a to: Gambrinus Originál 10, 11 Excelent, Premium a Gambrinus se sníženým obsahem cukru. Nedávno zařadil Gambrinus do svého portfolia ovocná piva (více viz kapitola 2.1.4) a nejnověji také nefiltrované a nepasterizované pivo. Radegast - oblíbené pivo zejména na Moravě. Varianty: Original (světlé výčepní pivo) a Premium (světlý ležák). Radegast také již několikrát na trh uvedl limitované nabídky piv, nejnovějším je Radegast temně hořký (více viz kapitola 2.1.4). Velkopopovický Kozel - pivo s dlouholetou tradicí. Vaří se již od roku 1874, dnes se prodává v několika variantách: Velkopopovický Kozel Světlý, 11 Medium, Premium a Černý. Návštěvu Velkopopovického pivovaru popisuji v kapitole 2.4. Primus - světlé výčepní pivo se stupňovitostí 10, obsah alkoholu je 4,2 %. K dostání je v různých obalech (ve skle, v plastu i v plechovkách). 30

32 Klasik - levnější nízko-stupňové světlé výčepní pivo s příznivou cenou. Prodává se v klasických skleněných lahvích 0,5 litrů a obsahuje 3,8 % alkoholu. Birell - nejprodávanější nealkoholické pivo v ČR, vaří jej pivovar Radegast. Obsahuje méně než 0,5 % alkoholu. První nealkoholické pivo Birell bylo uvařeno v roce 1992, nová varianta: Birell Polotmavý byla uvedena na trh v roce Master - tzv. pivní speciál. Nabízené varianty: Polotmavý (13 ), Zlatý (15 ) a Tmavý (18 ) Staropramen Společnost Pivovary Staropramen, s. r. o. je druhým největším výrobcem piva v České republice. Společnost provozuje dva pivovary - smíchovský Staropramen a ostravský Ostravar. Pivovar Staropramen na pražském Smíchově byl založený v roce Hlavní produkt pivovaru, pivo se značkou Staropramen, se vyváží do 30 zemí světa. Portfoliem podniku jsou značky: Staropramen a Braník, regionální značky Ostravar, Měšťan a Vratislav. Širokou škálu značek doplňuje originální pivní speciál - Velvet. Těm, kteří rádi ochutnají belgické pivní speciály, nabízí značky Stella Artois, Hoegaarden a Leffe. Společnost také (od roku 1998) provozuje vlastní síť značkových restaurací Potrefená husa, které jsou provozované na bázi franchisingu, a to ve třech konceptech - Restaurace, Sport Bar a Beerpoint. Jak mi potvrdil samotný pivovar, těchto provozoven je v současné době již jednatřicet. Převážně je najdeme u nás, ale i na Slovensku Heineken Heineken je třetí největší pivovarnická skupina na světě. Vstoupila na český trh v roce 2003 akvizicí společnosti Starobrno, a. s. Tržní podíl společnosti Heineken Česká republika, a. s. byl v roce 2008 přibližně 12 %. Dnes jsou součástí této společnosti mnohé české pivovary. Heineken Česká republika produkuje následující značky piv: Starobrno, Krušovice, Zlatopramen, Březňák, Hostan, Louny, Dačický, Fríí a několik pivních speciálů, např. čtrnáctistupňové pivo Baron 31

33 Trenck. Heineken produkuje také stejnojmennou značku piva. Pivo Heineken je nejrozšířenějším pivem na světě, prodává se ve více než 170 zemích. Jedná se o světlý ležák se stupňovitostí 12 a obsahem alkoholu 5 %. Starobrno - pivovar nabízí několik variant piv. Světlá piva: Starobrno Tradiční, Medium a Ležák. Dále Starobrno Černé a Starobrno Řezák, což je polotmavé výčepní pivo s karamelovou chutí. Od března roku 2012 vaří tento pivovar nepasterizovaná piva. Místo procesu pasterizace zde začali používat speciální mikrofiltry. Nepasterizovaná piva mají sice kratší dobu trvanlivosti, ale pivo je zdravější, jelikož nedochází ke snižování množství polyfenolů, které mají antioxidační účinky. Pivo, které neprochází procesem pasterizace, si také zachovává svou přirozenou a čerstvou chuť a mezi spotřebiteli je stále žádanější. Zlatopramen - několik posledních let se Zlatopramen vaří v pivovaru Velké Březno nedaleko Ústí nad Labem, společně se značkou Březňák. Zlatopramen 11 je nejoblíbenějším jedenáctistupňovým pivem u nás. Nabízí se v různých obalech, jako první ze všech piv u nás se začal prodávat také v PET lahvích. Více o plastových obalech viz kapitola Materiál obalu. Krušovice - jedna z nejstarších tradičních pivních značek u nás. Vaří jej Královský Pivovar Krušovice, jehož počátky sahají až do roku Sortiment: Krušovická 10, 12, Černé, Mušketýr a Malvaz Budějovický Budvar Dnes je Budějovický Budvar národním podnikem České Republiky. Předchůdcem podniku byl Český akciový pivovar, který byl založen v roce 1895 a navazoval na historickou tradici vaření piva v Českých Budějovicích, která sahá až do doby založení města ve 13. století. Budějovický Budvar produkuje pivní značku Budweiser Budvar a značku Pardál. Je také výhradním dovozcem světlého ležáku dánské značky Carlsberg pro Českou republiku a od minulého roku také nápoje z jablečného moštu Somersby Apple Cider od stejné dánské značky. 32

34 Budweiser Budvar - tato značka nabízí široký sortiment piv: Budweiser Budvar Světlý ležák, Světlé výčepní pivo, Tmavý ležák, Kroužkovaný ležák (nabízený pouze v sudech), Nealkoholické pivo, a speciální pivo Bud Premier Select. Pardál - sortiment: Pardál Světlé výčepní pivo (3,8 % alkoholu), Pardál Echt Světlý ležák (4,5 % alkoholu). Novinkou letošního roku je ochucené pivo s názvem Pardálovo Bezové Další pivovary v ČR V české republice existují desítky větších či menším pivovarů. Jsou rozmístěné po celé republice a neustále vznikají pivovary nové. Podle článku z internetového zpravodajského portálu ( 11 z května roku 2012, bylo u nás k tomuto datu asi 150 minipivovarů. Některé vybrané české pivovary si představíme v této kapitole. Ještě pro zajímavost uvedu informaci získanou z Pivní ročenky , ve které se uvádí, že pivovary u nás produkují stále více druhů značek piv, kterých je dnes již více než 450. Autor také předpokládá pokračování tohoto trendu i v dalších letech. Existují také nejrůznější pivní mapy a průvodce, které usnadňují orientaci a přehled o pivovarech. Některé nalezneme na internetu, některé si můžeme zakoupit v tištěné podobě. Jak může vypadat taková pivní mapa, naleznete v Příloze 6. Jelikož roste obliba chytrých telefonů a tabletů, vznikají také různé aplikace a digitální průvodce světem piva pro tyto přístroje. Výbornou tištěnou příručkou je například Pivopedie 13, která obsahuje seznam a základní informace o fungujících velkých i malých pivovarech v ČR a na Slovensku Pivní ročenka 2012, Ročník 1, Vydavatelství Baštan. Autor článku Ing. F. Šámal, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven. Str Pivopedie - Encyklopedie českého a slovenského piva, Praha : Knižní klub,

35 Vybrané české pivovary: Pivovar Samson - pivovar nacházející se v Českých Budějovicích. Zde se poprvé u nás začalo vařit nealkoholické pivo - Pito. Kromě výčepního piva a ležáků vyrábí pivovar také pivo se sníženým obsahem cukru (Dianello) a různé druhy ochucených piv, ke kterým v nedávné době přibyly i dvě nové, a to černý rybíz a konopno-jablečná příchuť s názvem Špeck. U obou jde o první příchuť svého druhu na českém trhu. Pivovary Lobkowicz - pivovarnická společnost, pod kterou dnes spadá 7 pivovarů: Černá Hora, Protivín, Vysoký Chlumec, Rychtář Hlinsko, Klášter, Jihlava a Janáček Uherský Brod. Pivovar Černá Hora je jedním z nejstarších pivovarů u nás, jeho počátky se datují až do roku Pivo Lobkowicz se vaří v pivovaru Protivín. Rodinný pivovar Bernard - jeho původ sahá až do 16. století. Svůj dnešní název pivovar získal od Stanislava Bernarda, který jej jako zkrachovalý podnik v roce 1991 odkoupil. Dnes pivovar vyrábí různé druhy piv, všechny bez procesu pasterizace. Nechybí ani nealkoholická nebo ovocná piva. Pivovar Svijany - tradiční český pivovar, který vznikl již v roce V současné době jsou Svijany nejsilnější regionální značkou na Liberecku a Jablonecku a také jeden z největších nezávislých pivovarů v České republice. Pivovar vaří poměrně široké portfolio piv a také pivních speciálů, jako např. Baron - nepasterizované, patnáctistupňové světlé pivo s obsahem alkoholu 6,5 %. V nabídce nechybí ani nealkoholické pivo (Svijanský Vozka) nebo pivo se sníženým obsahem cukru i alkoholu (Svijany Fitness). Zajímavostí pivovaru jsou Svijanské noviny (tzv. Svijanoviny), které pravidelně informují příznivce Svijanského piva o souvisejících akcích, novinkách, soutěžích či získaných oceněních. Některá vydání jsou dostupná na webových stránkách pivovaru (

36 Pivovar Nová Paka - nachází se v Královéhradeckém kraji. Založen byl v roce Vaří se zde různá i velmi netradiční piva, proslulé je například zdejší konopné pivo Hemp Valley Beer. Pivovar Náchod - založen byl v roce Vaří zejména pivo značky Primátor, dále také Hron a Chipper - pivo s grepovou příchutí. Ve svém sortimentu má pivovar také svrchně kvašená piva (u nás nepříliš častá) - pšeničné pivo, pivo typu Ale a Stout. Kromě piva vyrábí pivovar také limonády, a to v několika příchutích. Pivovaru Broumov - jeden z nejstarších pivovarů u nás, založen byl v roce Nachází se v Královéhradeckém kraji blízko polských hranic. Pivovar vaří velmi širokou škálu piv, zejména ochucených piv. Více viz kapitola Volba příchutě. Další příklady českých pivovarů: Pivovar Chodovar, Pivovar Žatec, Pivovar Regent, Pivovar Konrad, Pivovar Ferdinand, Pivovar Vyškov (pivo Jubiler), Pivovar Poutník, Pivovar Litovel, Pivovar Pikard, Pivovar Podkováň, Pivovar Černý orel Kroměříž, Pivovar Zubr, Přerov, Pivovar Hanušovice (pivo Holba), Svatováclavský pivovar, Olomouc, Pivovarský dvůr Plzeň (pivo Purkmistr), Pivovarský dvůr Zvíkov (pivo Zlatá labuť), Pivovar Nymburk (Postřižinské pivo), Městský pivovar Štramberk, 35

37 Tradiční pivovar v Rakovníku (pivo Bakalář), Zámecký pivovar Oslavany, Měšťanský pivovar Strakonice (pivo Dudák), Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod (pivo Rebel), Pardubický pivovar Pernštejn, Akciový pivovar Dalešice a další. Dále následují některé vybrané pražské minipivovary a stručné popsání jejich historie i současné nabídky. Pivovar U Fleků - je nejstarším trvale fungujícím restauračním pivovarem na světě. Založen byl v roce Je také národní kulturní památkou a častým cílem všech milovníků piva. Nejproslulejším zdejším pivem je Flekovský tmavý ležák obsahující 4,6 % alkoholu. Kniha Nejlepší piva světa 15 dokonce označuje toto pivo za jedno z nejlepších černých piv na světě. Pivovar U Medvídků - první dodnes fungující pivovar na Starém městě pražském, jehož kořeny sahají až do roku Dnes patří mezi nejvyhlášenější pražské pivnice. Vaří se zde mimo jiné nejsilnější pivo v ČR (viz kapitola Nej piva). Pivovar a restaurace Pivovarský dům - nabízí poměrně širokou škálu netradičních a ochucených piv a různých pivních stylů, jako je Märzen, Stout nebo Bock. Vaří se zde také pšeničné pivo nebo pivní sekt (tzv. Šamp). Restaurace nabízí tradiční českou kuchyni, ale i speciality připravované za použití piva, včetně desertů. Více o pivu v gastronomickém odvětví naleznete v kapitole Další příklady pražských pivovarů: Pivovar U Bulovky (Richter Brewery), Klášterní pivovar Strahov, Sousedský pivovar U Bansethů, Jihoměstský pivovar Praha a další. 15 MCFARLAND, B., Nejlepší piva světa, Praha : Reader s Digest, Str

38 1.8 Pivo ve světě Pivní styly ve vybraných zemích světa Velká Británie - tradičním pivem v Británii je Ale, kterých se dnes vyrábí mnoho druhů (více v kapitole 1.4). Nejpopulárnějším pivem tohoto typu je Bitter, ležáky zde nejsou tak rozšířené. Pivo se tu pije sice vychlazené, ale o něco teplejší než je běžné v ostatních zemích. Přestože ve Velké Británii existuje mnoho pivovarů, nejprodávanějšími značkami jsou zde převážně piva importovaná. USA - vaří se zde piva jak svrchně tak spodně kvašená. Co se týče svrchně kvašených piv typu Ale, pivovary v USA nejčastěji produkují jemné nasládlé pivo Cream Ale. Pokud si zde objednáte čepované pivo, obvykle dostanete pintu piva, což je o něco méně než půl litru. V USA se každoročně uvaří obrovské množství piva, větším producentem už je jen Čína. Německo - v této typicky pivařské zemi se vaří různé pivní styly, nejčastěji: Bock, German Pilsner, Dortmunder a další. Zejména na jihu země jsou populární také pšeničná piva označovaná jako Bílá piva neboli Weizen či Weisse, jako například: Dunkelweizen, Hefeweizen, Kristallweizen, Weizenbock aj. V Berlíně se vyrábí pšeničné pivo Berliner Weisse, pro které je typická lehká a osvěžující nakyslá chuť a nízký obsah alkoholu. Mnichovská tmavá piva se označují jako Munich Dunkel. Německá piva typu Ale se označují jako Alt. Belgie - země s dlouholetou tradicí výroby piva a s velmi vyspělou pivní kulturou. Vaří se zde široká škála piv, zejména pak pšeničná piva, trapistická piva a také spontánně kvašená piva typu Lambic. Tato stará metoda kvašení piva dnes přetrvává již pouze v Belgii. Nejproslulejším belgickým ležákem je světově známá značka Stella Artois. Itálie - s touto jihoevropskou zemí má asi většina z nás spojený jiný nápoj, ale pivo se zde těší stále větší popularitě. Přesto se sem většina piv dováží - přibližně každé čtvrté zkonzumované pivo v Itálii je importované. Itálie je tak nejvíce závislou zemí EU na dovozu piva. Nejvíce ho dováží z Německa a Belgie. 37

39 Z České republiky téměř vůbec, v žebříčku exportérů piva do Itálie se objevujeme až na 16. místě. Zdrojem těchto statistických informací mi byl internetový portál pro podnikání a export ( Světové pivovary a pivní značky V úvodu této kapitoly si nejprve představíme čtyři pivovarské společnosti, které patří mezi největší na světě. Dále také konkrétní zahraniční pivní značky. Anheuser-Busch InBev - belgická společnost, která je v současné době největší pivovarskou skupinou na světě. Spadá pod ni více než 200 pivních značek z téměř 80 zemí světa, například: Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Jupiler (Belgie), Beck s, Löwenbräu, Franziskaner (Německo), Budweiser (USA), Bud Light (USA, Canada), Labatt Blue (Canada), Skol, Antarctica (Brazílie), Sedrin (Čína), Klinskoye, Sibirskaya Korona (Rusko), Chernigivske (Ukrajina) a další. SABMiller - jedna z největších pivovarských společností. Vznikla v roce 2002 sloučením jihoafrické a americké společnosti. Do vzniku skupiny Anheuser-Busch InBev (v roce 2008) byla SABMiller světovou pivovarskou jedničkou. Je vlastníkem pivovarů z více než 75 zemí na šesti kontinentech světa. Vlastní také největší pivovar u nás - Plzeňský Prazdroj. Pod společnost spadá více než 200 pivních značek. Následují příklady některých z nich: Miller (USA), Carlton, Foster s, Victoria Bitter (Austrálie), 16 Článek z ledna 2013 (údaje zveřejněné asociací Assobirra v roce 2011). 38

40 Peroni (Itálie), Grolsch (Nizozemsko), Dreher (Maďarsko), Águila (Kolumbie), Castle (JAR), Snow (Čína), Tyskie (Polsko), Šariš, Topvar (Slovensko) a další. Molson Coors Brewing Company - severoamerická společnost, do jejíhož portfolia spadá i pražský pivovar Staropramen. Působí zejména ve střední a východní Evropě. Portfolio společnosti: Blue Moon, Coors Light (USA), Molson Canadian (Kanada), Carling (Velká Británie), Borsodi (Maďarsko), Bergenbier (Rumunsko), Jelen (Srbsko), Ožujsko (Chorvatsko) a další. Carlsberg Breweries - dánská pivovarská společnost, jedna z největších na světě. Kromě stejnojmenné značky piva patří do portfolia společnosti desítky dalších značek, například: Tuborg, Somersby Cider, Jacobsen (Dánsko), Koff, Karhu (Finsko), Pripps, Falcon (Švédsko), Holsten (Německo), Tetley s (Velká Británie), Saku (Estonsko), Švyturys (Litva), Kronenbourg (Francie) a další. 39

41 Následují příklady vybraných světových pivních značek rozdělené podle země původu. Nejde o jejich seznam, ale pouze o příklady těch oblíbených, tradičních, hojně rozšířených či jinak zajímavých pivních značek v dané zemi. Německo: Krombacher - jedno z nejprodávanějších německých piv. Pod pivovar spadají také známé nealkoholické nápoje Schweppes a Orangina. Bitburger - populární pivo plzeňského typu. Stejnojmenný pivovar patří mezi největší v Německu. Clausthaler - nejprodávanější německé nealkoholické pivo. Beck s, Warsteiner, Erdinger, Holsten, Veltins, Hasseröder, Paulaner, Radeberger, König Pilsener. Velká Británie: Fuller s - londýnské pivo typu Ale, Bitter nebo Stout. Vyhlášená jsou také archivní piva pivovaru Fuller s Brewery. Carling - jedno z nejprodávanějších britských piv. Harviestoun - značka skotského piva. K dostání je jako Ale i ležák. Sharp s. Irsko: Guinness - tmavý Stout. Je jednoznačně nejprodávanějším pivem v Irsku. Murphy s - varianty Irish Stout nebo Irisch Red. Beamisch, Harfa. 40

42 Belgie: Stella Artois - slavné pivo původem z Belgie. Velkou oblibu má také ve Velké Británii, kde patří mezi nejprodávanější piva na trhu. Dostupné je v mnoha dalších zemích světa. Leffe - belgické klášterní pivo typu Ale. Jupiler - pivo plzeňského typu. Hoegaarden - pšeničné pivo. Cantillon - pivo typu Lambic. Orval, Westmalle - Trapistická piva. Duvel. Nizozemsko: Heineken - slavné pivo k dostání po celém světě. Pod stejnojmennou společnost spadá i několik pivovarů v České republice. Grolsch - pivo typu ležák s více než 400letou historií. Amstel. Austrálie: Foster s - australské pivo, které se v Anglii řadí k nejprodávanějším na trhu. Victoria Bitter - pivo typu ležák. Je nejprodávanějším pivem v Austrálii. Carlton - pivo společnosti Carlton & United Breweries. Prodává se v různých variantách (Draught, Cold, Mid, Black aj.). Hahn, Coopers, Toohey, XXXX. Kanada: Labatt Blue - jedno z nejprodávanějších piv v Kanadě. Molson Canadian - dále ve verzích Dry, Export a M. Coors Light. 41

43 USA: Bud Light - jedno z nejprodávanějších piv v USA. Budweiser - s touto americkou značkou piv vede český národní podnik Budějovický Budvar dlouholeté soudní spory o vlastnictví ochranných známek. Miller - například pivo Miller Genuine Draft. Coors - nejoblíbenější variantou v USA je Lite Coors. Blue Moon, Pabst Blue Ribbon. Mexiko: Corona Extra - pivo oblíbené po celém světě, které vyrábí pivovar Modelo v Mexiku. K výrobě se mimo jiné používá kukuřice a rýže. Prodává se ve více než 150 zemích. Tecate, Dos Equis, Bohemia. Itálie: Peroni Nastro Azzurro - nejoblíbenější pivo italského pivovaru Peroni. Forst - jeden z největších pivovarů v zemi. Od svého vzniku je dodnes v soukromých rukou. Dánsko: Carlsberg - hlavní produkt stejnojmenné pivovarské společnosti Tuborg - dříve největší konkurent piva Carlsberg na dánském trhu, dnes značka spadá pod stejnou společnost. Jacobsen. Finsko: Lapin Kulta, Karjala - obě značky vaří pivovar Hartwall v Helsinkách (spadá pod Heineken). Koff, Karhu - značky piva společnosti Sinebrychoff (spadá pod Carlsberg). 42

44 Další země: Švédsko (Pripps, Falcon), Brazílie (Skol, Antarctica, Brahma), Francie: (Kronenbourg), Rusko: (Baltika), Slovensko: (Corgoň, Kelt, Šariš, Topvar), Maďarsko: (Borsodi, Dreher, Soproni), Litva: (Švyturys, Utenos, Kalnapilis), Estonsko: (Saku, Pärnu), Lotyšsko: (Aldaris, Cēsu), Chorvatsko: (Karlovačko, Ožujsko), Japonsko: (Asahi, Kirin), Čína: (Snow, Tsingtao, Zhujiang, Ynjing), Thajsko: (Chang, Singha), Egypt: (Sakara). V Tabulce 3 jsou představena některá piva, která patří mezi nejprodávanější piva v dané zemi. Nejedná se o stav k určitému datu, ale obecný výčet nejprodávanějších piv na daných trzích za poslední dobu. Tento výčet také obsahuje piva importovaná (nejedná se tedy vždy o piva vyrobená na daném území). Například Velká Británie - zde existuje velká spousta pivovarů, ale mezi nejprodávanějšími nalezneme většinou piva dovezená ze zahraniční. Další tabulka (Tabulka 4) nám uvádí žebříček deseti celosvětově nejprodávanějších piv (pro rok 2011). Vyčteme z ní také objem výstavu daného piva a procentuální přírůstek resp. úbytek objemu výstavu piva oproti minulému roku. Do přílohy (Příloha 7) jsem ještě pro zajímavost umístila tabulku vedoucích domácích značek pouze v zemích USA. 43

45 Tabulka 3 - Nejprodávanější piva ve vybraných zemích světa Země Značky piv USA Kanada Brazílie Mexiko Německo Belgie Nizozemsko Velká Británie Irsko Česká republika Austrálie Japonsko Čína Bud Light, Budweiser, Miller Lite, Lite Coors, Corona Extra Labatt Blue, Coors Light, Molson Canadian Skol, Antarctica Corona Extra Krombacher, Bitburger, Warsteiner, Beck s Jupiler, Stella Artois Heineken, Amstel, Grolsch Carling, Foster s, Stella Artois, Carlsberg Guiness, Harfa Gambrinus, Pilsner Urquell Victoria Bitter, Toohey, XXXX Asahi, Kirin, Sopporo, Suntory Tsingtao, Zhujiang, Ynjing Zdroj: vlastní zpracování údajů v článku pojednávajícím o nejprodávanějších pivech světa (z roku 2009). Dostupný je na internetu ( styl/1211/ nejprodavanejsi-pivo-ve-svete/). Pořadí Tabulka 4 - Celosvětově nejprodávanější piva v roce 2011 Značka Výstav v r. 2011* 44 Výstav v r. 2010* Změna výstavu 1. Snow (Čína) 50,8 52,0-2,3 % 2. Bud Light (USA) 45,4 47,4-4,2 % 3. Budweiser (USA) 38,7 37,0 +4,6 % 4. Corona Extra (Mexiko) 30,4 27,9 +9,0 % 5. Skol (Brazílie) 29,5 30,2-2,3 % 6. Heineken (Nizozemsko) 26,0 24,8 +4,8 % 7. Coors Light (USA) 18,2 14,5 +25,5 % 8. Miller Lite (USA) 18,0 18,2-1,1 % 9. Brahma (Brazílie) 17,4 18,0-3,3 % 10. Asahi (Japonsko) 12,3 12,0 +2,5 % * Údaje jsou v milionech barelů. Zdroj: vlastní zpracování údajů v článku Amerického zpravodajského portálu The Huffington Post (

46 2 ANALYTICKÁ ČÁST 2.1 Trendy a inovace v pivovarnictví Moderní technologie výroby piva a jejich inovace Modernizace technologie a výrobních postupů vede k efektivnější produkci a zejména k zajištění neměnné kvality piva. Inovace ve výrobě piva bývá často součástí výrobního tajemství pivovarů a přispívá ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti. V této kapitole si představíme některé významné nebo zajímavé moderní technologie využívané v pivovarnictví. CK tanky Jednou z nejvýznamnějších moderních technologií ve vaření piva jsou tzv. CK tanky, které se používají zejména ve velkovýrobě piva. Jedná se o obrovské, až 40 metrů vysoké cylindrokonické tanky, ve kterých dochází k procesu kvašení a dokvašování najednou. Pro pivovary znamenají vyšší produkci piva a časovou úsporu, ale objevují se také názory, že tyto CK tanky negativně ovlivňují chuť a pěnivost piva. Technologie CK tanků využívá od roku 1993 největší výrobce piva u nás - Plzeňský Prazdroj. Dále také například Budějovický Budvar, kde nahradily CK tanky původní otevřené spilky již v 90. letech. Při výrobě piva používá Budějovický Budvar výhradně dvoufázové kvašení. CK tanky se zde používají pro fázi hlavního kvašení piva. Dle slov výrobně-technického ředitele Budějovického Budvaru Adama Brože, který odpovídal na dotaz týkající se CK tanků (webovému portálu 17 ), přinesly CK tanky lepší možnosti sanitace a lepší mikrobiologickou úroveň celého provozu oproti dřívějším otevřeným nádobám. Jako další výhodu těchto tanků zmiňuje možnost citlivého a výkonného chlazení, které je nezbytné při řízení kvasného procesu

47 Pan Brož se vyjádřil také k vlivu CK tanků na konečný produkt. Na konečný chuťový profil ani další vlastnosti našeho piva nemá použití CK tanků žádný vliv. Při zavádění této technologie jsme totiž řadu měsíců vyráběli pivo paralelně v testovacích CK tancích i v klasické otevřené spilce. Kvasný proces v CK tancích jsme dokázali upravit tak, aby nevznikaly žádné rozdíly mezi oběma způsoby kvašení. HGB technologie HGB (High Gravity Brewing) je technologie, při které se více stupňovitá piva ředí vodou na konečnou požadovanou stupňovitost. Používají ji zejména velké pivovary. Hlavní výhodou je úspora nákladů. Stejně tak jako užívání CK tanků, tak také HGB technologie má, podle některých jejich odpůrců a zastánců tradičních výrobních postupů, nežádoucí vliv na výslednou chuť piva. Náhražky nebo úpravy tradičních surovin Moderní výrobní postupy využívají často místo tradičních surovin jejich náhražky. Místo části sladu se někdy používá glukózový nebo maltózový sirup. Slad může být ve větší či menší míře také nahrazen například rýží, kukuřicí nebo pšenicí. Chmel zase prochází nejrůznějšími moderními úpravami a k výrobě se používá například granulátový chmel nebo chmelové extrakty. Inovativní technologie vaření bezlepkového piva Do kapitoly o moderních technologiích jsem zařadila také nové technické řešení výroby bezlepkového piva, které v nedávné době vyvinul Výzkumný ústav pivovarský a sladařský v Praze. Tento způsob umožňuje vyrábět bezlepkové pivo ze stejných surovin, z jakých se vyrábí běžná česká piva. Zcela unikátní je použití ječného sladu, který lepek obsahuje a k výrobě bezlepkových piv je proto nevhodný - tedy doposud. Nový technický postup to totiž umožňuje. 46

48 Podle ředitele tohoto Výzkumného ústavu ( 18, si takto vyrobená bezlepková piva zachovávají všechny chuťové vlastnosti piva českého typu. Tuto novou technologii aplikuje Žatecký pivovar, a to při vaření svého bezlepkového piva Celia. (více o bezlepkových pivech viz kapitola 1.3) Produktové inovace Ochucená piva Ochucená, nejčastěji ovocná piva, jsou trendem posledních pár let. Již v minulosti se některé pivovary pokoušely prorazit na trh s ovocnými pivy, ale nesetkalo se to s úspěchem, o taková piva nebyl mezi spotřebiteli zájem. Preference českých pivařů se ale začala měnit a postupně docházelo k růstu poptávky spotřebitelů po různorodosti. Na tuto změnu v preferencích jako první velký pivovar u nás zareagoval Staropramen, který (v roce 2011) uvedl na trh Staropramen Cool Lemon a sklidil tím velký úspěch. Poměrně rychle zareagovaly další velké i malé pivovary a dnes si zákazníci mohou vybrat z široké škály příchutí. Gambrinus zvolil jako příchuť pro jedno ze svých ovocných piv bezinku v kombinaci s limetkou. Podle marketingové manažerky Plzeňského Prazdroje ( 19, byla zvolena Bezinka pro její popularitu u nás. Dle jejích slov, toto pivo přináší příležitost vychutnat si typicky českého osvěžení. Oba zmíněné pivovary pokračují i nadále ve vaření ovocných piv a ve svém portfoliu mají dnes několik různých příchutí. Více o inovacích těchto pivovarů naleznete v kapitole Vyjádření Karla Kosaře, ředitele VÚPS, dostupné na webových stránkách ústavu. &catid=114%3amedia&id=223%3anapsali-onas&itemid=200&lang=cs. 19 Vyjádření Adriany Jahňákové, marketingové manažerky pivovaru Plzeňský Prazdroj, dostupné na webových stránkách pivovaru. cz/media/archiv-tiskovych-zprav/tiskove-zpravy/1084-plzensky-prazdroj-inovuje-aprinasi-gambrinus-original-10-a-osvezujici-michane-napoje-z-piva. 47

49 Volba příchutě Nejčastějšími příchutěmi piva na našem trhu jsou citrusy, a to z důvodu jejich osvěžujících vlastností. Právě pocit osvěžení po vypití ochuceného piva je častým motem při propagování těchto piv. U jiných příchutí je to zejména netradičnost a nabádání k vyzkoušení něčeho nového. Kromě již zmíněných citrusových příchutí (jako je citron, limetka, grapefruit či pomeranč), nalezneme na trhu i další ovocné či jiné příchutě, jako například: třešeň nebo višeň, malina, jahoda, borůvka, brusinka, meruňka, švestka a další. Z neovocných ochucených piv bývá nejčastější zázvorové nebo bylinné pivo. Seženeme ale i velmi netradiční příchutě jako například banán, kokos, čili, čokoláda, konopí, med nebo třeba pepř či jiné koření. Objevují se také piva kombinující chuť ovoce a například skořice nebo čokolády. Pokud mluvíme o ochucených pivech, nemohu nezmínit jeden český pivovar nabízející jeden z nejširších a nejrozmanitějších sortimentů ochucených piv na českém trhu. Řeč je o východočeském Pivovaru Broumov, který se nachází v městské části Olivětín (odtud pochází název jedné ze značek tohoto pivovaru - Olivětínský Opat). Kromě klasických a ochucených piv, má pivovar také širokou nabídku ochucených kvasnicových nefiltrovaných piv. Nejnovějšími přírůstky v portfoliu tohoto pivovaru je Olivětínský Opat Absinth a Olivětínský Opat Vánoční Ležák s pomerančem a skořicí. Obě tato kvasnicová nefiltrovaná piva byla uvedena na trh koncem loňského roku. Dalšími příklady zajímavých kvasnicových piv značky Olivětínský Opat pivovaru Broumov jsou: Kvasničák s rakytníkem, Kvasničák s javorovým sirupem, Pepper Tmavý Kvasničák, Medový Kvasničák, Čokoláda Kvasničák, nejrůznější kvasnicová piva s ovocnou příchutí (mandarinek, meruněk, třešní, citronů, grapefruitů, brusinek aj.) nebo například piva s příchutí nejrůznějšího koření jako je koriandr, vavřín, bergamot, zázvor aj. Barva piva Barvu piva samozřejmě ovlivňují jeho přísady a zvolené příchutě, ale v mnoha případech to není to hlavní, co zákazníky ovlivňuje a láká pivo ochutnat. Někdy je zásadnější jen barva samotného piva a příchuť už není tak podstatná. Týká se to 48

50 hlavně netradičních barev piv a vzniklé zvědavosti zákazníků toto neobvykle vyhlížející pivo vyzkoušet. Hned dva druhy netradičně zbarvených piv vaří pivovar Starobrno, i když jen v omezeném množství a jen k určitým příležitostem (více o tom, o jakých příležitostech může být řeč, viz kapitola Piva k určitým příležitostem). S prvním netradičně zbarveným pivem přišel pivovar poprvé v roce Jde o speciální 13 pivo s názvem: Zelené pivo, které se tak pouze nejmenuje, ale skutečně má zelenou barvu. Tu pivu propůjčil utajený přídavek bylinného výluhu a likéru. Pivo je pro zákazníky dostupné ve vybraných provozovnách pouze jednou v roce, a to na Zelený čtvrtek. Ten letos připadá na 28. března a společnost Heineken začátkem února ve své tiskové zprávě potvrdila, že jejich Zelené pivo bude k dispozici i letos - již poosmé v řadě. V září 2011 představil tento pivovar další speciální pivo neobvyklé barvy - tentokrát modré. Pivo má název: Modrá kometa a je určené především fanouškům hokejového týmu Kometa Brno. Modrou barvu piva v tomto případě způsobil extrakt z lesních plodů a bylin. Obrázky obou těchto netradičně zbarvených piv jsou součástí Přílohy 8. Nej piva Piva, která jsou v něčem nej na světě jsou dalším, dalo by se říct magnetem na zákazníky, zejména tedy na skutečné milovníky piva. Stejně tak je tomu nejen u piva, ale pozornost přitahuje prakticky všechno, co je nejkrásnější, ale i nejošklivější, největší či nejmenší, také nejdražší či nejluxusnější apod. Proto se v některých případech při inovování své produkce pivovary zaměřují tímto směrem - tedy na výrobu piv s přívlastkem nej. A jak potvrzují samotné pivovary, o takováto piva je velký zájem. Příkladem může být nejsilnější pivo. Žebříček nejsilnějších piv se neustále mění a pivovary se mezi sebou předhánějí, ale například koncem roku 2012 bylo za nejsilnější pivo na světě považované pivo skotského pivovaru Brewmeister Brewery s názvem Armageddon, které obsahuje 65 % alkoholu. Z hlediska obsahu alkoholu se toto pivo podobá spíše absinthu. 49

51 Za nejsilnější pivo (ležák) v česku je považované pivo X-Beer 33, které vaří pražský minipivovar U Medvídků. Obsahuje 12,6 % alkoholu. Obrázky obou těchto piv v lahvové podobě jsou součástí Přílohy 9. Piva k určitým příležitostem Některé pivovary vaří speciální piva k různým příležitostem. Obvykle jsou k dostání v limitovaném čase i množství. Mohou se vařit stále, opakovaně k dané události nebo pouze jednorázově a dnes již nemusí být k sehnání. Následují některé vybrané příklady různých příležitostí a událostí, pro které mohou pivovary vařit speciální piva, včetně konkrétních příkladů takovýchto piv: piva pro sportovní fanoušky - např. pivo Modrá kometa (určená fanouškům hokejového týmu Kometa Brno), pivovar Starobrno, vánoční piva - např.: Vánoční speciál Pale Ale, pivovar Permon (Sokolov), velikonoční piva - např.: Velikonoční speciál 14, pivovar Poutník (Pelhřimov), piva k jiným svátkům a oslavám - např.: Janův Elixír (pivo nabízené k oslavám letního slunovratu), pivovar Vysoký Chlumec, piva k příležitosti konání pivních a jiných slavností, festivalů či veletrhů - např.: speciální kvasnicové pivo nabízené pouze ve dnech konání počítačového veletrhu INVEX-DIGITECH v Brně, pivovar Starobrno, výroční či jubilejní piva - např.: Novopacké pivo Výroční 20, pivovar Nová Paka, piva k mimořádným událostem a další Neproduktové inovace Inovace nemusejí souviset pouze s novými druhy či příchutěmi piva, ale také s mnoha dalšími prvky, které s pivem souvisejí. Inovovat lze výrobní postupy a technologie, materiál, tvar či objem lahve, design etikety, uzávěry apod. Nemusí být nutně inovován hlavní produkt - tedy samotné pivo. 20 Pivo bylo uvařeno k výročí založení pivovaru. Dnes je již součástí stálého sortimentu pivovaru, ale nese jiný název, a to: Podkrkonošský speciál. 50

52 Můžeme se setkat například s propagací pouze změny tvaru lahve. I touto změnou se snaží pivovary zaujmout nové i současné zákazníky. Následují podrobněji popsané konkrétní příklady takovýchto neproduktových inovací. Multipack Multipack je praktické a snadno přenosné balení po více kusech (u lahví či plechovek). Konkrétním příkladem může být balení piva Frisco po šesti lahvích. Jako argument k přesvědčení spotřebitelů ke koupi zde společnost použila, kromě snadné přenosnosti balení a možnosti využití na cestách, také předejití tomu, aby pivo Frisco chybělo v naší lednici. Netradiční multipack nabízí také pivovar Svijany. Jedná se o balení šesti různých druhů svijanského piva a originální sklenice. Obrázek tohoto multipacku naleznete v Příloze 10. Materiál obalu - plastové lahve Změna materiálu lahve je dalším příkladem inovace, která se netýká přímo piva, ale v tomto případě jeho obalu. Stáčení piva do plastových lahví je trendem posledních let. První piva v PET lahvích na Českém trhu představila společnost Heineken Česká republika v polovině dubna roku 2009, konkrétně se jednalo Zlatopramen 11. Dnes do plastových maxilahví plní své pivo i řada dalších pivovarů, zejména velkovýrobců. Nejvíce oceňovanou vlastností plastových obalů je jejich praktičnost, která spočívá v jejich nerozbitnosti, nízké hmotnosti, možnosti znovu lahev uzavřít a také v tom, že zákazníci již nemusejí vracet skleněné lahve. Dále také plastové lahve zaručují neovlivnitelnost chuti piva tímto obalem - tedy, že bude pivo chutnat stejně dobře jako ze sudu či skleněné lahve. Na druhou stranu dle průzkumu agentury Simply5, vnímají někteří spotřebitelé PET lahve jako "příležitostný obal pro laciné pivo" 21. Této problematice jsem se věnovala i ve svém průzkumu preferencí spotřebitelů (viz kapitola 2.3.1), kde stejný názor na piva v plastu mělo 44 % dotazovaných /ekoakcie.aspx?c=a090723_171655_ekoakcie_vem. 51

53 Jak již bylo řečeno, praktické plastové láhve jsou novodobým trendem a mezi zákazníky jsou stále žádanější. Zvyšující se poptávku po pivu v PET lahvích potvrzují také významné potravinové řetězce u nás, konkrétně společnost Ahold a Billa. Informuje nás o tom článek v magazínu Retail Info Plus 22 z dubna roku Další novinkou, která se u nás na trhu objevila v dubnu 2011, je jednorázový plastový sud, tzv.: PETainer. Poprvé v tomto sudu o objemu 20 litrů začala nabízet své pivo náchodský pivovar Primátor, a. s. Pro lepší názornost jsem obrázek tohoto sudu umístila do přílohy (Příloha 11). Jedná se o lehký obal určený k jednorázovému použití. Lze jej připojit k běžně používaným zařízením pro čepování piva. Výhodou PETainerů oproti běžným kovovým sudům je jejich nízká hmotnost, snadnější manipulace, nižší nároky na skladovací prostory a nižší náklady (nejsou zde náklady spojené se zálohami, vracením a čištěním kovových sudů; dále se sníží také náklady na přepravu). Vyrábějí se objemu 15, 20, 30 a 40 litrů. Tvar a objem lahve Nový tvar lahve je poměrně častý způsob inovování produktů, výjimkou nejsou ani pivní lahve. Přesvědčit o tom, že nová lahev je o mnoho lepší než ta stará, se podniky snaží nejčastěji argumenty týkající se uchopitelnosti, moderního designu a elegance. Nejběžnějším obalem piva je skleněná lahev o objemu 0,5 litrů, ale dnes již na trhu existuje poměrně široká škála piv různého, menšího či většího objemu. Běžně seženeme piva následujících velikostí: lahvové pivo: 0,33l, 0,5l, plechovkové pivo: 0,33l, 0,5l, pivo v plastu: lahve 1l, 1,5l, 2l, sudové pivo: 5l, 15l, 30l, 50l. 22 Článek magazínu Retail Info Plus dostupný na webových stránkách společnosti Retail Info, s. r. o. ( 52

54 Sudové pivo je obvykle určeno pivnicím a dalším restauračním provozovnám, ale na trhu jsou dostupné i soudky (o objemu 5 litrů) pro konečné spotřebitele. Ti tyto soudky využívají zejména na svých soukromých akcích s rodinou či s přáteli. Některá, obvykle speciální piva, seženeme také ve skleněných džbánech různých velikostí a tvarů. Uzávěry a víčka Inovace se v tomto případě týká designu víčka či způsobu otevírání lahví. Jako příklad uvedu nové uzávěry nápoje Frisco. Přesto, že se prodává ve skleněných lahvích, toto nové víčko je podobné spíše víčkům na plastových lahvích - otevírá se pootočením. Vyzdvihováno je zde zejména pohodlí a nenutnost použití otvíráku. Čepování piva Způsob čepování piva také prochází změnami a postupně se vyvíjí a zdokonaluje. Se zajímavým způsobem načepování řezaného piva přišla značka Krušovice. Pomocí speciální lžíce je možné načepovat řezané pivo dvoubarevně - se vzájemně nesmíchanými barevnými vrstvami. Obrázek naleznete v Příloze 12. Zcela netradiční způsob čepování piva představila před několika lety společnost Plzeňský Prazdroj. Použila k tomu zařízení TRUfill, které spočívá v načepování piva dnem speciálního kelímku s ventilem. Tento způsob umožňuje načepovat pivo rychleji, než klasickou pípou. Pro lepší názornost jsem do přílohy (Příloha 13) umístila obrázek tohoto zařízení. Výrobcem zařízení TRUfill je Britská společnost Manitowoc, která doporučuje používání tohoto přístroje zejména na hodně vytížených místech, kde je potřeba vydávat velké množství nápojů během krátké doby, například na stadionech. Na užívání tohoto zařízení v České republice má exkluzivitu Plzeňský Prazdroj. Nevýhodou zařízení je potřeba speciálních kelímků, jejichž výroba je dražší, než výroba klasických kelímků. 53

55 Tento problém komentoval (pro webový portál 23 Vladimír Jurina z Plzeňského Prazdroje. Podle něj pivovar očekává snížení těchto nákladů na výrobu speciálních kelímků tehdy, až bude systém TRUfill hojněji používán a kelímky se začnou vyrábět ve velkém Inovace významných pivovarů v ČR V této kapitole si představíme některé novinky, které v posledních letech uvedly na trh významné pivovary u nás, konkrétně pivovar Plzeňský Prazdroj, Staropramen a Heineken. Závěrem uvádím několik slov k finančnímu hledisku inovování produktů. Inovace - Plzeňský Prazdroj Radegast temně hořký - jedná se o polotmavý ležák s vyšší dávkou vybraného chmele, který se vyznačuje výraznou hořkostí. Radegast temně hořký je první polotmavé pivo pivovaru Radegast. Oficiálně uveden do prodeje byl začátkem prosince Navazuje na úspěšný ležák Radegast Extra Hořký, který pivovar představil v limitované edici již dvakrát, naposledy v lednu roku Stejně tak je také Radegast Temně hořký pouze sezónní limitovanou nabídkou pivovaru. Ochucená piva Gambrinus - dnes má pivovar Gambrinus v nabídce již tři ovocné příchutě svých piv - Řízný citron, Limetka & Bezinka a nejnověji (2013) také Šťavnatý Grep. Jedná se o míchané nápoje z piva a ovocné šťávy, které obsahují 2,1 % alkoholu. Nápoje jsou jemně zakalené, což potvrzuje přítomnost ovocné šťávy. Prodávají se v plechovkách či ve skle o objemu 0,5 litru. Fénix - svrchně kvašené pšeničné pivo, jehož netradiční přísadou je pšeničný slad, pomerančová kůra a koriandr. Obsah alkoholu je 4,7 %, jeho stupňovitost je 11,7. U tohoto piva je vyzdvihována zejména jeho lehčí chuť a svěží aroma. 23 Vyjádření Vladimír Juriny z pivovaru Plzeňský Prazdroj na webovém portálu ( 54

56 Představeno bylo začátkem roku 2012 a nabízí se pouze jako čepované pivo. Na letošní rok se plánuje také prodej piva Fénix v lahvích. Frisco - jemně perlivý alkoholický nápoj, oblíbený zejména mezi ženami. Je vyroben z ječmenného sladu a ochucen přírodními aromaty z ovoce. Obsah alkoholu je 4,5 %. Vyrábí se hned v několika variantách: Frisco Jablko & citon, Frisco Dry (s nižším obsahem cukru), Frisco Brusinka a nejnovější příchuť Frisco Černý rybíz. Inovace - Staropramen Staropramen Cool Lemon - první ovocné pivo u nás vyráběné ve velkém. Bylo reakcí pivovaru Staropramen na měnící se preference zákazníků a dá se říct, že odstartoval novou éru ovocných piv na našem trhu. Pivo je určené zejména mladým lidem a ženám, ale také všem, kteří rádi ochutnávají nové chutě. Na trhu se objevilo v roce 2011, o rok později přibyla nová příchuť - Cool Grep. Nový design pivních lahví - v roce 2012 změnil pivovar tvar půllitrových lahví včetně etiket. Nejvýraznější změnou na lahvi je kromě samotného tvaru také velký reliéfní znak pivovaru uprostřed lahve. Staropramen touto inovací reaguje na rostoucí domácí spotřebu piva, která se projevuje nárůstem prodeje lahvových piv oproti pivům čepovaným. Inovace - Heineken Pivo do mikrovlnky - další novinka v sekci ochucených piv, kterou na českém trhu představila na začátku listopadu 2012 společnost Heineken. Jedná se o pivo do mikrovlnky - Zlatopramen Radler Zimní, nabízený ve dvou verzích příchutí: hruška se skořicí a višeň s čokoládou. Společnost zde spojila hned dvě inovace, a to nové a atraktivní kombinace příchutí spolu s neobvyklým způsobem konzumace piva - tedy po ohřátí. Svítící lahev - pivo Haineken se ve vybraných podnicích nabízí ve speciální kovové lahvi o objemu 0,33l nazvané Star Bottle, která pod UV světlem září. 55

57 Poprvé byla představena na silvestrovské párty na přelomu roku 2011/2012. Obrázek je součástí Přílohy 14. Finanční hledisko inovování produktů Důležitou roli při inovování produktů hraje finanční hledisko. Pivovary si musí položit otázku, zda se jim vůbec vyplatí uvést pivní novinky na trh. Zejména pro menší pivovary by mohlo mít každé nesprávné rozhodnutí neblahé následky na existenci celého podniku. Je třeba zohlednit mnoho faktorů. Nejen u pivovarnictví, ale také u dalších podnikatelských činností, je podstatný například průzkum trhu a zaměření na správné zákazníky (segmentace trhu). Ta správná reakce na změnu na trhu může totiž zajistit dostatečný odbyt pro daný produkt. U větších společností obvykle průzkumy trhu provádějí specializované agentury, menší podnikatelé však na ně nemají dostatečné finance, a tak se obvykle řídí metodou pokus a omyl a volbu svých cílových zákazníků spíše nechávají na zkušenostech a na vlastní intuici Propagace a zavádění novinek na trh Propagace Pro propagování nových piv podnik zvolí vhodný způsob i formu. Cílem je zaujmout potenciálního spotřebitele a přimět jej k vyzkoušení nového produktu, v našem případě k ochutnání nového druhu či příchutě piva. U většiny ovocných piv používají pivovary podobnou strategii prezentace. Vyzdvihují u piva zejména jeho osvěžující chuť. Reklama či upoutávka na ovocná piva se snaží ve spotřebitelích pocit osvěžení navodit zpravidla zobrazením ledových kostek, orosené sklenice či lahve a samozřejmě čerstvého šťavnatého ovoce. 56

58 Čeští výrobci piva většinou ve svých reklamách vyzdvihují dlouholetou tradici výroby, tradiční postupy i suroviny. V jejich reklamách často vystupuje výčepní, hospodští štamgasti nebo parta přátel, která si na pivu pochutnává. Někteří výrobci zase dávají přednost humorným reklamám. Typickým představitelem originálních a humorných reklamních videí je například australské pivo Hahn. Otázkou propagace piv jsem se zabývala také ve svém výzkumu preferencí zákazníků. Ve svém dotazníku jsem se respondentů ptala na reklamy a upoutávky na pivo, které je zaujaly. Výsledky byly více než zajímavé, naleznete je v kapitole Reklama. Zavádění novinek na trh Zavádění nových piv na trh souvisí s inovačními procesy. Pomáhá novinkám dostat se do povědomí zákazníkům. Způsob si zvolí sám pivovar. Závisí na mnoha aspektech, například na druhu piva či na době zavádění na trh. Originální způsob představení nového druhu piva zvolila společnost Plzeňský Prazdroj pro své sezónní pivo Radegast temně hořký (více viz kapitola 2.1.4). V několika vybraných hospodách na Moravě toto pivo poprvé načepovali svým fanouškům hvězdy extraligových týmů z Vítkovic, Třince, Zlína a prvoligové Olomouce. Často bývají také nová piva představena na nejrůznějších pivních slavnostech či festivalech Pivo v různých odvětvích Pivo dnes zasahuje do různých odvětví. Novodobým trendem je spojení piva s odvětvím, jako je gastronomie nebo cestovní ruch. Některá spojení vycházejí z dávné historie a dnes se k nim postupně vracíme. Řeč je například o pivu a medicíně. Léčivé účinky piva nebo surovin k jeho výrobě jsou známy mnoho let. V poslední době začínáme těchto poznatků znovu využívat. Vznikají pivní lázně nebo například pivní kosmetika a těší se stále většímu zájmu spotřebitelů. Kapitola je věnována právě takovýmto novým trendům. 57

59 Pivo v gastronomii Nabídka piva - piva jsou součástí nabídky většiny běžných restaurací. Nabízejí se zpravidla pomocí jídelních a nápojových lístků. Jejich sestavení podléhá určitým pravidlům. Sortiment by měl být seřazen v určitém pořadí. Nabídku piva nalezneme na konci nápojového lístku, zpravidla po nealkoholických nápojích a před nabídkou teplých nápojů. Nejprve čepovaná piva a následně lahvová. Kombinace piva a jídla - spojování vhodných druhů piva a pokrmů je trendem poslední doby. Zabývá se jím stále více restaurací, například v podobě degustačního menu apod. V některých restauracích se můžeme také setkat s odborníky, kteří nám přímo k našemu vybranému pokrmu doporučí nejvhodnější pivo. Často se můžeme setkat také s doporučeními od samotných výrobců piva. Přímo z pivní etikety se dnes čím dál častěji můžeme dočíst o pokrmech, která se nejlépe hodí k danému druhu piva. I doma si tak milovníci piva mohou dopřát ten správný gurmánský zážitek, který ze správného spojení piva a jídla vzniká. Zde jsou vypsané některé příklady spojení pivních stylů a pokrmů, které doporučuje kniha Nejlepší piva světa 24 : Pilsner, Kölsch a světlé ležáky - uzená masa a ryby, mušle, ostřejší thajská či vietnamská jídla, méně ostrá indická jídla, Světlý Ale, Bitter - párky, smažené ryby, pizzy, slané masové koláče, Polotmavé Ale - pokrmy s čili, burgery, steaky, grilovaná žebírka, zapékané masové pokrmy, India Pale Ale - pečená vepřová či hovězí masa, kořeněné klobásy a pokrmy na kari nebo čili, Trapistické pivo, klášterní Ale - červené maso, paštiky, Stout - sýry a dezerty (zejména vanilková zmrzlina, Cheese Cake, Panna Cotta, čokoládové dorty aj.), Porter - ústřice, grilované maso, Bière de Garde - zvěřina, 24 MCFARLAND, B., Nejlepší piva světa, Praha : Reader s Digest, Str

60 Kouřové pivo - uzená masa a sýry, Ovocné pivo - sladké a pikantní pokrmy, nikoli ovocné pokrmy, Pšeničné pivo - saláty, bílé maso, těstoviny, Ječné víno, Bock - sýry, syté moučníky a smetanové zmrzliny. Pokrmy z piva - pivo se používá také jako surovina při přípravě pokrmů a není to jen záležitostí posledních let. Existuje nepřeberné množství receptů, při kterých se používá pivo, seženeme také kuchařky, které se vyloženě na tyto pokrmy zaměřují. Nejedná se ale pouze o masová jídla, jak asi většinu z nás napadne, ale již prakticky o veškeré kategorie pokrmů včetně polévek, pomazánek, sladkých desertů atd. Jako příklad pivní kuchařky uvedu malou příručku s názvem Kozlova pivní kuchařka 25, která obsahuje 28 receptů z piva Velkopopovický Kozel. Titulní strana kuchařky a její obsah je součástí Přílohy 15. Všechny tyto recepty včetně desítek dalších, nalezneme také ve virtuální kuchařce na webových stránkách pivovaru. V souvislosti s pokrmy připravovanými s použitím piva bych ráda blíže představila pivní sýry, které se vyrábějí i u nás. Jde obvykle o zrající měkké či polotvrdé sýry s mazovým povrchem, vysokým obsahem tuku a intenzivním aroma. Pivní gurmáni si tyto sýry samozřejmě vychutnávají spolu se sklenicí piva. Pivo v cestovním ruchu V souvislosti s cestovním ruchem se začínáme více setkávat s pojmem pivní turistika, která může zahrnovat různé aktivity, které ovšem mají jeden společný prvek, a tím je pivo. Můžeme sem zahrnout pivní lázně, slavnosti piva a pivní festivaly, konaná pivní mistrovství, nejrůznější soutěže apod. Za těmito aktivitami lidé cestují a o pivu zde můžeme mluvit jako o nástroji jejich motivace. Slavnosti piva - konají se k nejrůznějším příležitostem jako je například vítání jara, velikonoční či jiné svátky, významná výročí, oslavy apod. 25 Kozlova pivní kuchařka, elektronická verze - formát PDF, rok vydání

61 Akci může doprovázet koncert, ohňostroj, zábavní atrakce a představení, soutěže či tomboly, ochutnávky, prodej suvenýrů apod. Některé pivní slavnosti mohou mít i mezinárodní charakter. Pivní festivaly - u pivních festivalů či slavností piv bývá obvyklé, že se tyto akce každoročně opakují. Z významných světových pivních festivalů bych zmínila: Oktoberfest v Německu, Great British Beer Festival nebo například Zythos Bier Fest v Belgii. Největší pivní festival u nás, Beerfest Olomouc, se bude letos konat již dvanáctým rokem. Soutěže a mistrovství - pivní turistika souvisí také s pořádáním nejrůznějších soutěží a mistrovství. Ty se nejčastěji týkají hodnocení chuti piva, čepování či servírování piva nebo soutěží o nejlepšího výčepního či sommeliéra. Mohou být ale také poměrně bizarní, jako například mistrovství v koulení pivních sudů nebo pití piva lžičkou. Často bývají součástí pivních slavností nebo jiných podobných akcí. Mezi nejprestižnější mezinárodní degustační soutěže patří například World Beer Cup nebo European Beer Star. Pro zajímavost mohu uvést, že druhá zmiňovaná soutěž měla v loňském roce také českého vítěze. V kategorii piv plzeňského typu českého stylu zde vyhrálo pivo Rebel Originál Premium z havlíčkobrodského pivovaru. Pivní lázně - jde o speciální lázně nabízející procedury, při kterých je využita kombinace minerálních vod a samotného piva včetně surovin, ze kterých se pivo vyrábí. Pivní lázně poskytují různé procedury, jako jsou koupele, zábaly, masáže a pitné kúry. Rožnovské Pivní Lázně, Rožnov pod Radhoštěm - lázně, které sami sebe označují jako Nejkrásnější pivní lázně. Kromě dalších procedur nabízejí koupele v pivu ve viktoriánských měděných vanách v hlubokých pivovarských sklepeních. Chodovar, Chodová Planá - město Chodová Planá nedaleko Mariánských Lázní je místem pivních lázní, které se prezentují jako první a největší pivní lázně na světě. 60

62 Nabízejí různé procedury. Součástí areálu také pivovar, pivní muzeum, hotel a restaurace. Příklady dalších pivních lázní u nás: Pivní lázně Štramberk, Pivní a Vinné lázně na Stodolní (Ostrava), Pivní lázně Plzeň (pivovar Purkmistr), Pivní lázně Cheb, Pivní lázně Harrachov, Pivní lázně Poděbrady, Pivní lázně Bahenec (Beskydy), Pivní lázně Hotel Brans (Jeseníky), Pivní lázně Tábor, Pivní lázně Praha. Poslední 4 zmíněné lázně patří do skupiny Bier Bottich Bad, což je největší a nejstarší evropská síť pivních lázní. S lázeňstvím také souvisí další téma - pivní kosmetika, kterou bych ve své práci nerada opomenula, přestože jde stále ještě o poměrně neznámou sféru, což potvrzuje i skutečnost, že o ní mnoho lidí nikdy neslyšelo. S touto skutečností jsem se setkala při zpracovávání této práce, kdy jsem se o pivní kosmetiku začala zajímat a mnoho lidí z mého okolí skutečně o existenci pivní kosmetiky vůbec nevědělo. To se týkalo i mě samotné. Proto jsem pivní kosmetiku zahrnula i do jedné z dotazníkových otázek mého průzkumu o preferencích spotřebitelů (viz kapitola 2.3.1). Zajímaly mě zkušenosti ostatních. Ze všech dotázaných (351 osob) již nějaké zkušenosti s pivní kosmetikou mělo něco přes 18 % respondentů. U nás existuje několik výrobců nabízejících pivní kosmetiku, například firma Saela, s. r. o. nebo společnost Manufaktura. U obou jde o české výrobce kosmetiky, kteří ve svém sortimentu nabízí také poměrně širokou škálu pivní kosmetiky. Mezi nejčastější produkty výrobců pivní kosmetiky patří sprchové gely, mýdla a pěny do koupele, šampóny a jiné vlasové přípravky, krémy a tělová mléka. Vlastní 61

63 kosmetiku někdy produkují i samotné pivovary, například již zmíněný pivovar Chodovar. Výrobci a prodejci pivní kosmetiky vyzdvihují u piva zejména obsah vitamínu B, stopové prvky a minerály. Dále propagují blahodárné účinky pivní kosmetiky na pokožku, zejména schopnost regenerace pokožky, zvyšování její odolnosti a zvláčňující účinky. Pivo ve zdravotnictví Lázeňství úzce souvisí také s medicínou, a jak již bylo řečeno, ani tomuto odvětví se pivo nevyhýbá. Pivo má, kromě již zmíněných účinků na pokožku, také pozitivní účinky na organizmus. Samozřejmě v závislosti na množství zkonzumovaného piva. V přiměřeném množství pozitivně působí zejména na trávicí soustavu, krevní oběh, činnost srdce a další oblasti lidského organismu. Vladimír Horký ve své bakalářské práci 26 dokonce uvádí, že většina střídmých konzumentů piva se dožívá vyššího věku, než úplní abstinenti. Nejproblémovějšími složkami piva je obsažený alkohol a také vysoká energetická hodnota. Milovníci piva, kteří ho vypijí více, než doporučují lékaři a odborníci na výživu (500 ml/den), mívají často problémy s nadváhou. Tuto skutečnost navíc umocňuje fakt, že pivo podporuje chuť k jídlu. Nerozumná konzumace velkého množství piva či jiných alkoholických nápojů může mít za následek i poškození jater Trendy na světovém trhu piva Zde uvádím několik trendů, které v současné době ovlivňují světové pivovarnictví: Globalizace - proces, který se nevyhýbá ani pivovarskému odvětví. Mnoho pivovarů je dnes součástí nadnárodních společností, včetně několika těch českých. Klesající tendence spotřeby piva - tento trend je zaznamenáván již několik let, a to zejména v evropských zemích včetně České republiky. V některých státech byla dokonce atakována historická minima ve spotřebě piva. 26 HORKÝ, V. Aktivní látky v pivu a jeho vliv na zdraví člověka. [Bakalářská práce.] 2011, str

64 Tomuto tématu se blíže věnuji v kapitole 2.2, kde uvádím i možné důvody tohoto poklesu. Nárůst počtu minipivovarů - tento trend pozorujeme i u nás. Minipivovary zakládají často pivní nadšenci, kteří si do té doby vařili pivo v domácích podmínkách. Odklon od striktních pivních stylů - dalo by se říci, že lidem je čím dál častěji jedno, co vlastně pijí, ale důraz kladou na chuť. Výsledkem je větší experimentování s pivy a nárůst nabídky pivních mixů a také piv, které se vyrábějí neobvyklou metodou. Někdy ani takováto piva nelze s určitostí zařadit mezi pivní styly (můžeme se setkat s pojmem hybrid beers ). Stoupá také obliba nápoje, který nazýváme Cider. Svými vlastnostmi i výrobním procesem nám připomíná jablečné víno i pivo. Pivní extrémy - stoupá zájem ochutnat něco velmi netradičního až extrémního. Na trhu se objevují čím dál více neobvyklé pivní příchutě, zajímavé názvy piv i obaly, nebo také piva, která jsou v něčem úplně nej na světě (více viz kapitola Nej piva). 2.2 Vývoj spotřeby piva Vlivy na spotřebu piva Příklady faktorů, které mohou mít vliv na spotřebu piva: cena piva, chuť piva, kvalita piva, reklama, hospodářská krize, metylalkoholová aféra, prohibice, cukrovka a jiné choroby, alkoholismus a další. 63

65 Spotřebu piva mohou ovlivňovat různé faktory, i když to nemusí platit pro každého spotřebitele. Například zvýšení ceny piva může některé konzumenty ovlivnit a způsobit snížení jejich spotřeby piva. Pro jiné faktor ceny nemusí hrát příliš roli a svůj oblíbený nápoj si dopřejí v nezměněném množství i přes jeho zdražení. Zejména pivní labužníky by ale jistě ovlivnil další, asi nejzásadnější faktor, kterým je chuť piva. Nerada bych také opomenula vliv hospodářské krize, která obecně nutí spotřebitele v této době šetřit a omezovat výdaje na zbytné položky, do kterých může být zahrnováno i pivo. Přestože se nedávná metylalkoholová aféra piva netýkala, mohla mít na spotřebu piva vliv. V té době možná lidé místo obávaného tvrdého alkoholu spíše sáhli po pivu, u kterého strach z jedovatého metylalkoholu nepanoval. Další faktory souvisejí s dobou, ve které žijeme, zejména co se týče nezdravého životního stylu. Roste u nás počet lidí s cukrovkou, obezitou a dalšími chorobami. Tento fakt spolu s širším povědomím veřejnosti o alkoholismu a zdravotních obtížích způsobených nadměrnou konzumací alkoholu, může mít vliv na spotřebu piva i jiných alkoholických nápojů. Do průzkumů o spotřebě piva v ČR se započítává také spotřeba turistů na našem území. Odliv turistů se tedy také může ve statistikách projevit poklesem množství spotřebovaného piva Spotřeba piva u nás i ve světě Spotřeba piva u nás byla dle ČSÚ 27 nejvyšší v roce 2005, kdy se vypilo 163,5 litrů piva na osobu. Pro porovnání, v roce 1948 to bylo pouze 76,2 litrů. Po roce 2005 ale dochází ke snižování spotřeby, která za 4 následující roky poklesla již téměř o 13 litrů piva na osobu. A podle nejnovějších údajů zkoumajících situaci z posledních let, spotřeba buď stagnuje či dál mírně klesá

66 Tento trend se neobjevuje pouze u nás, ale i v dalších Evropských zemích. Grafické znázornění spotřeby piva u nás za období je součástí Přílohy 16. Dalším zajímavým údajem, který ČSÚ nabízí, je pořadí zemí EU na základě množství spotřebovaného piva v roce Na prvním místě se umístila Česká republika, a to i přes již zmíněný klesající tendenci spotřeby piva v naší zemi. Druzí byli Irové, kteří v tomto zkoumaném roce vypili o 20 litrů piva na osobu méně. Na dalších místech skončilo Německo, Austrálie a Rakousko. Jaké bylo pořadí zemí z celého světa v roce 2004, vyčtete z grafu v Příloze 17. Dále je v příloze také zobrazení největších konzumentů piva na mapě (Příloha 18). Trendy ve spotřebě piva v ČR Trendem posledních let, jak přiznávají samotní výrobci piva, je odliv zákazníků z hospod za pivem do vlastních domovů - tedy nárůst spotřeby baleného piva na úkor čepovaného piva. Ve článku zpravodajského serveru ( 28 to potvrdil například mluvčí společnosti Pivovary Staropramen, Pavel Barvík. Pokud bychom se zamýšleli nad důvody této změny, zřejmě by se mezi nimi objevila i hospodářská krize a s ní spojené šetření spotřebitelů. Jejich logickou volbou je v takovém případě právě levnější balené pivo, oproti tomu čepovanému. Právě cenový rozdíl obou piv zdůvodnil Jan Veselý, výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven (v tomtéž výše zmíněném článku). "Když si kupujete balené pivo, tak kupujete pivo, zatímco, když si koupíte pivo ze sudu, kupujete službu." Další trendy ve spotřebě piva jsem již ve své práci zmiňovala, jde o nárůst spotřeby piv v plastových obalech, piv s příchutěmi a také nealkoholických piv. 28 Vyjádření pro Českou tiskovou kancelář, zveřejněné v lednu 2013 zpravodajským serverem ( neh). 65

67 Trh piva ve světě Indie je zemí, kde obyvatelé sice ročně vypijí několikanásobně méně litrů piva než například u nás, ale dochází zde k mimořádně vysokému ročnímu procentuálnímu růstu na trhu s pivem. Další takovou zemí je třeba Írán nebo Kazachstán. Pokud bychom mluvili o zemích s největší produkcí piva, na prvním místě by byla dozajista Čína, následovaná dalšími velkými zeměmi jako je USA nebo Rusko. Zdrojem dat pro tento odstavec mi byly údaje získané společností Euromonitor International 29. Export & import piva Ne veškeré vyprodukované pivo je však určeno ke spotřebě na domácím trhu, ale vyváží se do jiných, blízkých i vzdálených zemí. Z celkového vyrobeného množství piva u nás v roce 2011, šlo přibližně 17 % na export. Nejvíce exportují naše největší pivovary. Hlavní zemí, kam putuje české pivo, je Německo (30 % exportu). Dále je to Slovensko (20 %), Anglie (7 %), Švédsko (6 %) a další země. Česká republika pivo nejen exportuje, ale současně také nemalé množství importuje. V tomto případě jde zejména o světově proslulé značky velkých pivovarských společností. Zdrojem těchto statistických informací mi byla Pivní ročenka Zahraniční pivo na českém trhu Postoj Čechů vůči pivům ze zahraničí úzce souvisí s naší pivní kulturou, o které byla řeč na začátku mé práce (viz kapitola 1.1). Dalo by se říct, že čeští pivaři jsou patrioti - tedy upřednostňují české pivo před tím zahraničním. 29 Společnost, která se zabývá průzkumem světových trhů a dalšími analytickými a výzkumnými činnostmi. Data pocházejí z článku o rychle rostoucích světových trzích s pivem, který byl zveřejněn začátkem roku 2013 a je dostupný na internetových stránkách této společnosti ( 30 Pivní ročenka 2012, Ročník 1, Vydavatelství Baštan. Autor článku R. Holoubek. Str

68 Platí to však u čím dál menšího počtu pivařů. Důvodem může být daleko snadnější dostupnost zahraničních piv na našem trhu. Dnes již také není zcela zjevné, která piva vlastně ještě jsou či nejsou česká. Velké světové společnosti odkupují naše pivovary, mění místa výroby i výrobní postupy, dá se tedy ještě vůbec hovořit o českých pivech? Každopádně, jak již bylo řečeno, Češi preferují své české pivo. To potvrzuje například i studentský průzkum 31 provedený začátkem roku Ze 144 dotazovaných osob zde drtivá většina (137 osob - tedy asi 95 %) potvrdila, že upřednostňuje česká piva před těmi zahraničními. Nabídka zahraničních piv na českém trhu je rok od roku větší. Velkou zásluhu na tom mají zahraniční vlastníci českých pivovarů, kteří se snaží prosadit svá piva také na našem trhu. Pokud se rozhodneme ochutnat zahraniční pivo a nespokojíme se s nabídkou v běžných supermarketech, můžeme navštívit specializované prodejny piv tzv. Pivotéky. Nejvíce jich najdeme v Praze nebo v Brně. Některé prodejny se mohou specializovat na piva z určitých oblastí či států, jiné zase prodávají pouze piva česká, obvykle z menších pivovarů. Specializovaná prodejna piv může být také součástí vinotéky, pivovaru, restaurace či baru a jiných provozoven. Často se zde kromě piva prodává i související zboží, například pivní sklenice, suvenýry, suroviny pro domácí výrobu piva nebo potraviny (například pivní sýry, paštiky a jiné delikatesy). Některé prodejny nabízejí stovky různých druhů piv a tímto obrovským výběrem se snaží uspokojit i ty největší pivní gurmány. Jednu z největších prodejen u nás najdeme v Praze a nese název Pivkupectví. Obchod je spojen s pivnicí Zlý Časy. Pro zajímavost uvádím příklady dalších vybraných specializovaných prodejen piv u nás: 31 Tento průzkum je veřejně přístupný (v archivech výsledků) na internetovém dotazníkovém portálu ( pomocí kterého jsem prováděla výzkum i já sama. 67

69 Pivní Mozaika (asi 250 značek piv z 26 států), Praha, Pivovarský klub (přes 200 značek piv), Praha, Pivní Galerie (asi 240 druhů piv), Praha, Base Camp - pivní galerie (přes 360 druhů piv), Praha, Pivotéka U Modrého lva (přes 400 druhů piv), Brno a České Budějovice, Pivní Lékárna, Brno. 2.3 Preference spotřebitelů Vlastní průzkum preferencí Tato kapitola obsahuje mnou provedený průzkum, který se týká spotřebitelských preferencí z pivního odvětví. Pro svůj průzkum jsem zvolila internetové dotazníkové šetření, a to zejména z důvodu větší různorodosti respondentů (než například u osobního dotazování). Internetového průzkumu se mohou zúčastnit respondenti z různých koutů země, různé věkové skupiny apod. Tohoto efektu by bylo pomocí osobního dotazování náročné docílit. Průzkum spočíval ve vytvoření dotazníku a jeho umístění na příslušné internetové stránce. Následně mohli zájemci o účast v průzkumu po určitou stanovenou dobu dotazník vyplňovat. Součástí kapitoly jsou samozřejmě také výsledky průzkumu a jejich analýza. Popis výzkumu výzkumná metoda = dotazníkové šetření výzkumný vzorek = 351 respondentů období výzkumu = únor/březen 2013 forma výzkumu = on-line dotazník pomocí služby Vyplňto.cz Výzkumná metoda - dotazník obsahoval 22 mnou zformulovaných otázek obsahujících jak kategorická, tak kvantitativní data. Tato data se převážně týkala piva, zahraničních i českých pivních značek, pivních příchutí a novinek, obalů, nových trendů atd. - tedy témat, na která se orientuje celá tato diplomová práce. 68

70 Otázky jsou koncipovány tak, aby byla zajištěna dostačující reliabilita výzkumu k činění závěrů. Průzkum byl proveden v letošním roce pomocí internetového dotazníkového portálu. Celkem se výzkumu zúčastnilo 351 respondentů. Výzkumný vzorek - kromě odpovědí na tematické otázky, bylo samozřejmě nejprve potřeba zjistit strukturu respondentů, tedy jejich pohlaví a věk. Bezpochyby kromě těchto dvou kritérií existují další, která mohou mít výrazný vliv na odpovědi, jako například vzdělání, bydliště, náboženství, společenská vrstva, profese respondentů apod. Těmito kritérii jsem se ale ve svém výzkumu nezaobírala. Skladbu účastníků výzkumu můžete vyčíst z následujících grafů. Graf 1 - Pohlaví respondentů 69% 31% muži ženy Zdroj: vlastní zpracování na základě vlastního výzkumu. Graf 2 - Věk respondentů 19% 1% 8% 8% 64% 0-18 let let let let 51 a více let Zdroj: vlastní zpracování na základě vlastního výzkumu. 69

71 Z prvního grafu (Pohlaví) je patrné, že se výzkumu zúčastnily převážně ženy. Těch odpovídalo celkem 243, mužů 108. Co se týče věku, respondentům bylo nejvíce mezi 19 a 25 lety. Naopak osob starších 51 let se zúčastnilo pouhé jedno procento. Samozřejmě je třeba při vyhodnocování výzkumu tento fakt zohlednit. Zhodnocení výzkumu První tematická otázka byla logická, ptala se respondentů, zda vůbec pivo pijí. Možnost ne označilo 11% účastníků, ostatní zvolili odpověď ano nebo jen občas. U těchto výsledků může být ale ohrožena jejich validita, a to zejména faktem, že lidé, kteří pivo nepijí vůbec nebo jen v menší míře, tento dotazník vůbec nevyplňovali v obavě, že k němu nebudou mít co říct. Otázka č. 3 je také předmětem jedné ze zkoumaných závislostí (viz Tabulka 11, str. 82). Následující dvě otázky se věnovaly frekvenci a množství. Konkrétně šlo o frekvenci pití piva a jeho zkonzumovaného množství. Odpovědět u obou otázek bylo možné zaškrtnutím jedné z nabízených možností. Nejvíce respondentů uvedlo, že konzumuje pivo několikrát do měsíce. Nejčastější uvedené množství vypitého piva bylo 1 až 2. Vzájemné závislosti zkoumá Tabulka 12, kterou naleznete na straně 82. I zde mohla být částečně ohrožena validita, a to při odpovídání na otázku týkající se množství vypitého piva. Stropní (nejvyšší) nabízená odpověď k zaškrtnutí - více než 4 piva, mohla v účastnících výzkumu vyvolat pocit, že je to již obrovské množství, a proto zde nejsou v nabídce další pokračující možnosti (4-5, 5-6, 6-7 atd.) Mohla zde figurovat také určitá forma studu nebo neochoty uvést pravdu (i přes anonymitu výzkumu), a mohlo tudíž dojít k uvedení nepravdy a zaškrtnutí menšího počtu vypitých piv. Oblíbené značky - na ně bylo směřováno hned několik otázek. Šlo v nich jak o oblíbenost, tak naopak o neoblíbenost pivních značek. Respondenti mohli vybírat z několika nejznámějších značek. Měli ale také možnost napsat do prázdné kolonky jinou značku, pokud nebyla v seznamu. Otázka směřovala jak na česká tak i na zahraniční piva. 70

72 Nejvíce dotazovaných (14 %) označilo za svou nejoblíbenější českou značku piva Pilsner Urquell. Na dalších místech byl Kozel a Gambrinus. Výsledky včetně počtu odpovědí jsou uvedeny v následující tabulce (Tabulka 5). Jsou zde vypsány jen ty značky piva, které získaly minimálně 2 hlasy. Celkový počet hlasů zde neodpovídá počtu respondentů, jelikož někteří uvedli více značek a započítány jsou do těchto výsledků všechny. Dotazovaní měli také možnost zaškrtnout odpověď, že nemají nejoblíbenější značku, a že jim na značce nezáleží, takovou odpověď zvolilo 44 osob. Dále samozřejmě lidé, kteří pivo nepijí, měli k dispozici i tuto odpověď. Zvolilo ji 34 dotazovaných. Tabulka 5 - Nejoblíbenější značky piv v ČR Pořadí Značka piva Počet odpovědí 1. Pilsner Urquell Kozel Gambrinus Svijany Radegast Staropramen Budějovický Budvar Bernard 9 9. Krušovice Černá Hora Zlatopramen Starobrno Ostravar Polička Poutník Únětice 2 Holba Zdroj: vlastní zpracování na základě vlastního výzkumu. Naopak nejméně oblíbenou značkou piva u nás, byla dotazovanými zvolena na prvním místě značka Starobrno (13 % dotazovaných), dále Gambrinus a Krušovice. Zajímavý je výskyt značky Gambrinus, jak mezi nejoblíbenějšími značkami, tak mezi těmi nejméně oblíbenými. 71

73 U této otázky přibližně 30 % respondentů odpovědělo, že nemají nejméně oblíbenou značku. Převážná většina respondentů, která uvedla, že nemá oblíbenou značku, uvedla také, že nemá ani neoblíbenou značku. Několikrát se zde také objevili odpovědi, ve kterých účastníci výzkumu vyjádřili negativní názor na piva v plastu, laciná piva nebo piva koupená ve velkých supermarketech. Oblíbenost mohli respondenti vyjadřovat i zahraničním pivům. Otázka byla nepovinná, tudíž se na ni rozhodlo odpovídat méně dotazovaných (asi jen 31 % tj. 109 osob). Někteří uvedli více značek a do následujících výsledků byly započítány všechny. V Tabulce 6 je uvedeno pořadí a počet hlasů nejoblíbenějších zahraničních pivních značek, které získaly minimálně 2 hlasy. Nejlépe si vedla značka Heineken. Tabulka 6 - Nejoblíbenější značky zahraničních piv v ČR Pořadí Značka piva Počet odpovědí 1. Heineken Stella Artois Hoegaarden Guinness 9 5. Corona 4 6. Ožujsko 3 7. Tuborg Blue Moon Kelt 2 Karlovačko Zdroj: vlastní zpracování na základě vlastního výzkumu. Celkem 5 hlasů získala chorvatská piva - Ožujsko a Karlovačko, což jen potvrzuje fakt, že tato země patří mezi oblíbené destinace mnohých Čechů. Mezi odpověďmi se dala najít i velmi zajímavá piva, například: Desperados - pivo s příchutí tequily, francouzský pivovar Fischer, Pietra - kaštanové pivo, vaří se na ostrově Korsika, 72

74 Chang - thajské pivo, jedno z nejoblíbenějších v této zemi, Efes - turecké pivo. Pivní příchutě jsou oblastí, které jsem se ve svém dotazníku věnovala nejvíce (hned 5 otázek). Na otázku, zda respondenti někdy již ochutnali ochucené pivo, odpovědělo nejvíce osob: Ano, občas piji ochucená piva, a to více než 40 % všech účastníků průzkumu. Další častou odpovědí bylo: Ano, rád ochutnávám nová netradiční piva, kterou zaškrtlo téměř 17 % respondentů. Všechny možné odpovědi včetně výsledků jsou uvedeny v následující tabulce (Tabulka 7). Pouhých 26 osob (tj. asi 8 %) odpovědělo, že ne, buď z důvodu, že je to neláká, nebo pivo vůbec nepijí. Tři osoby uvedly také odpověď ne, ale s dodatkem, že je to láká. Zcela nepřekvapivé bylo zjištění, že skoro všichni ti (až na jednu výjimku), kteří pijí pouze ochucená piva, byly ženy do 35 let. Zajímavé je, že někteří z takto odpovídajících respondentů, uvedlo jako svou oblíbenou značku piva takovou značku, která vůbec ochucená piva nevyrábí. Mohlo se jednat o chybu, nebo jen dotazovaní takto vyjadřovali své sympatie pivní značce, aniž by jejich pivo vůbec pili. To se mohlo samozřejmě stát i u ostatních odpovědí a je třeba zde na tento fakt upozornit. Tabulka 7 - Preference účastníků výzkumu - ochucená piva* Odpověď Počet odpovědí Vyjádření v %** Ano, občas piji ochucená piva ,5 % Ano, rád ochutnávám nová, netradiční piva 59 16,8 % Ano, jednou a už nikdy víc 54 15,4 % Ano, jednou a chutnalo mi 46 13,1 % Ano, piji pouze ochucená piva 21 6,0 % Ne, neochutnal a neláká mě to 16 4,5 % Ne, nepiji žádné pivo 10 2,9 % Ne, ale láká mě to 3 0,9 % Zdroj: vlastní zpracování na základě vlastního výzkumu. * Výsledné odpovědi na otázku: Ochutnali jste někdy ochucená piva? ** Výsledky jsou zaokrouhlené na 1 desetinné místo. 73

75 Další otázka se snažila zjistit nejoblíbenější ochucená piva. Nebyla ale položená dostatečně jasně a konkrétně. Respondenti tedy mohli uvést jak značku piva, tak pouze oblíbenou příchuť. Výsledky tedy nejsou příliš použitelné pro činění závěrů, ale jistě mohu zmínit častý výskyt ovocných piv značky Staropramen a Zlatopramen. Také Frisco se v odpovědích objevovalo poměrně často. Z vypsaných pivních příchutí se zde celkem nepřekvapivě nejvíce objevovaly citrusy. Z ostatních příchutí potom nejvíce malina, třešeň nebo višeň, švestka a další. Z nejzajímavějších zmíněných příchutí piva bych uvedla yuzu, což je japonský citrusový plod. Pivo s příchutí Yuzu & Limeta u nás nabízí pivovar Zubr. Ochutnal(a) jste někdy nějaké velmi netradiční pivo nebo pivo s netradiční příchutí? Takto zněla následující otázka směřovaná na pivní příchutě. Ani tato otázka však není dostatečně specifikovaná a záleží na každém dotazovaném jedinci, jaké pivo již považuje za netradiční. Přesto mohu uvést, že odpověď ano zvolilo něco přes 53 % respondentů. Ti mohli navíc uvést, zda jim chutnalo či nikoliv. Kladně příchuť piva ohodnotilo 61 % z nich. Lidé, kteří uvedli, že ochutnali velmi netradiční pivo (již zmíněných 53 %), mohli také uvést konkrétně, jaké to bylo. Výsledkem byly desítky vypsaných příchutí a také pivních značek. Následující tabulka (Tabulka 8) uvádí pouze nejčastější zmiňované příchutě. Jen připomenu, že tyto příchutě považují respondenti za velmi netradiční a již je někdy ochutnali. Není zde řešeno, zda jim pivo s touto příchutí chutnalo či nikoliv. 74

76 Tabulka 8 - Preference účastníků výzkumu - netradiční příchutě* Pořadí Odpověď Počet odpovědí 1. kopřivové 8 2. banánové, borůvkové, zelené (bylinné) 6 3. konopné medové, čokoládové, karamelové, malinové, višňové kávové, kouřové, pšeničné, chilli, třešňové, švestkové Zdroj: vlastní zpracování na základě vlastního výzkumu. * Výsledné odpovědi na otázku, které velmi netradiční příchutě piva respondenti již někdy ochutnali. 4 3 Někteří neuváděli do dotazníku příchuť, ale rovnou značku piva, kterou považují za netradiční (výsledné odpovědi nejsou součástí tabulky). Často zmiňovali zejména pivo Zlatopramen Radler Zimní. Kromě různých pivních značek se zde také objevili některé druhy piv (nefiltrované, kvasnicové aj.), pivní styly (Lambic, IPA aj.) nebo zahraniční piva (belgická, americká aj.). Jelikož jsem měla možnost sama také ochutnat vítězné kopřivové pivo - tedy to, které se v odpovědích vyskytovalo nejčastěji, z výsledků průzkumu jsem se pro zajímavost rozhodla zjistit, kolika z těchto osmi lidem toto kopřivové pivo chutnalo a kolika nikoliv. Pět respondentů odpovědělo, že jim kopřivové pivo chutnalo, dvěma nechutnalo a jeden neodpovídal. Některé podobné příchutě (jako jsou výsledné příchutě znázorněné v Tabulce 8) se objevovali také pod otázkou, jakou příchuť piva by dotazovaný rád ochutnal či přivítal na trhu. Některé naopak byly zcela jiné a velmi zajímavé, proto jsem i odpovědi na tuto otázku zpracovala do přehledné tabulky (Tabulka 9). Někteří respondenti mohli opět uvést více příchutí. V tabulce jsou uvedeny jen ty příchutě, které se v odpovědích objevily minimálně dvakrát. 75

77 Tabulka 9 - Preference účastníků výzkumu - požadované příchutě* Pořadí Odpověď Počet odpovědí 1. jahodové melounové 7 3. čokoládové, malinové, višňové 6 4. karamelové 5 5. kiwi, brusinkové, medové, ořechové 4 6. kolové, mangové, borůvkové, třešňové 3 jablečné, banánové, skořicové, pšeničné, 7. 2 mátové, bylinkové, marihuanové Zdroj: vlastní zpracování na základě vlastního výzkumu. * Výsledné odpovědi na otázku, jaké příchutě piva by respondenti rádi ochutnali či přivítali na trhu. Mě osobně velmi zaujal názor například na pivo s příchutí ořechů, aloe vera, máty nebo ananasu. Objevily se zde také na první pohled úsměvné názory, ale například zmrzliny s podobnými příchutěmi se již na trhu objevily, tak proč ne pivo? Řeč je o příchuti steaku, slaniny, uzeného masa či rovnou pokrmu Vepřoknedlo-zelo. Forma piva, obaly a multipacky - i těchto témat se dotazníkové šetření dotýkalo, a to hned 4 položené otázky. První se týkala formy piva, v jaké jej respondenti nejčastěji kupují. Bylo potřeba vybrat jednu z pěti nabízených možností. Výsledky jsou pro přehlednost zpracované do grafu. Jak je z něho patrné, více než polovina dotazovaných kupuje nejčastěji pivo čepované. 76

78 Graf 3 - Forma nejčastěji kupovaného piva 8% 8% 4% v plechovkách 55% 25% v plastových lahvích ve skleněných lahvích čepované nekupuji, pivo nepiji Zdroj: vlastní zpracování na základě vlastního výzkumu. Další dvě otázky byly zaměřené na plastové (PET) obaly. Ptala jsem se na to, zda respondenti pivo v těchto obalech vůbec kupují, a dále na to, zda považují pivo v plastu za laciné. Tato problematika již byla v mé práci zmíněna (v kapitole 2.1.3). Většina dotazovaných pivo v plastu nekupuje, odpověď ne označilo něco přes 62 % respondentů. Za laciné považuje toto pivo méně než polovina všech dotázaných - přibližně 44 %. Závislosti těchto dvou otázek zkoumá Tabulka 13. Následovala otázka na balení po více kusech. Takovéto multipacky (více viz kapitola 2.1.3) kupuje téměř 41 % všech respondentů (tj. 144 z celkových 351 dotázaných). Další zkoumanou oblastí byly pivní trendy. Z několika vyjmenovaných pivních trendů posledních let měli respondenti zvolit jednu nebo i více možností, se kterou mají již nějaké zkušenosti. Také bylo možné vepsat vlastní odpověď. Otázka byla nepovinná, odpovědí tudíž bylo méně, než účastníků průzkumu. Počet respondentů, kteří mají zkušenosti s nabízenými možnostmi, je součástí následující tabulky (Tabulka 10). Lidé, kteří na otázku neodpověděli, buď neměli s danými možnostmi žádné zkušenosti, nebo z nějakého důvodu nechtěli odpovídat. Někteří vepsali vlastní odpověď, a to konkrétně: 77

79 degustace piva, návštěva pivovaru, pivní masáž, soutěž ve válení pivních sudů, míchání koktejlů z piva, vlasové pivní zábaly. Tabulka 10 - Zkušenosti s pivními trendy Nabízená možnost Počet označení Vyjádření v %* Pivní slavnosti, festivaly ,8 % Pivní kosmetika 64 18,2 % Pivní lázně 21 6,0 % Pivní zmrzlina či sorbet 10 2,9 % Zdroj: vlastní zpracování na základě vlastního výzkumu. * Z celkového počtu respondentů včetně těch, kteří vůbec na otázku neodpovídali nebo uvedli vlastní odpověď; údaj je zaokrouhlen na jedno desetinné místo. Respondenti měli možnost se také vyjádřit ke svým zkušenostem a zážitkům souvisejícím s předchozí otázkou, jak byly spokojeni či nespokojeni. Názory na pivní zmrzlinu či sorbet byly různorodé, některé velice pozitivní, některé naopak velice negativní. U kosmetiky převažovala spokojenost či neutralita. Několik lidí vyjádřilo na pivní kosmetiku názor v tom smyslu, že jde o něco zajímavého, vtipného a vhodného například jako dárek. Pro zajímavost uvedu, že zkušenost s pivní kosmetikou označilo 10 mužů z celkových 108 zúčastněných (tj. asi 9 %). Žen tuto možnost označilo 54 z celkových 243 žen, tedy asi 22%. U pivních lázní převažovaly pozitivní názory. Pochopitelně nejvíce respondentů se vyjadřovalo k pivním slavnostem a festivalům, jelikož téměř 35 % všech účastníků výzkumu v dotazníku zodpovědělo, že s těmito akcemi mají své zkušenosti. Převážná většina byla spokojena, neutrálně či nespokojeně se vyjádřil jen relativně malý počet jedinců. 78

80 Nejvíce spokojených respondentů oceňovalo na slavnostech a festivalech především možnost ochutnat různé druhy piv. Dále také: pivní novinky, přijatelnost cen, doprovodný program (soutěže, kapely, občerstvení), atmosféru. Naopak, pokud se lidé k pivním slavnostem a festivalům vyjádřili negativně, bylo to z těchto důvodů: vysoká cena piv, nerozmanitost nabídky, přelidnění a dlouhé fronty, opilost účastníků, nepořádek, odpadky a stav toalet. Poslední dvě otázky dotazníku se týkaly reklam na pivo. Nebyla blíže specifikována forma ani původ této reklamy, dotazovaní tedy mohli zvolit jakoukoli dle svého uvážení. Nejprve mě zajímalo, zda někdy respondenty reklama ovlivnila či je přiměla ke koupi. Něco přes 62 % dotazovaných odpovědělo zamítavě. Dále mohli účastníci výzkumu uvést jakoukoli reklamu na pivo, která je kdy zaujala a napsat proč nebo co konkrétně. Sešly se desítky odpovědí, některé popisovaly konkrétní obsah nebo děj reklamy, některé obsahovaly jen název značky, další zase oblíbenou či chytlavou větu - tzv. velký nápad, který bývá ústřední myšlenkou celé marketingové kampaně. Objevily se také odpovědi vyjadřující obecně to, co se dotazovaným na pivních reklamách líbí nejvíce, a to konkrétně: vtipnost, nápaditost, originalita a příběh. Na některých reklamách respondenty zaujaly slavné či významné osobnosti současnosti i minulosti, které v reklamě vystupují - konkrétně byla zmíněna: reklama s Bedřichem Smetanou (Pilsner Urquell), reklama s hercem Janem Třískou (Budějovický Budvar), 79

81 reklama s hercem z oblíbeného současného televizního seriálu (Radegast), reklama na pivo s panem Victorem Cibichem 32 (Březňák). Jako obecný druh piva, který má často zajímavé reklamy, bylo šesti respondenty vepsáno ochucené (či ovocné) pivo. Pokud respondenti uvedli pouze značku piva, ne konkrétní reklamu, šlo zejména o následující značky (jejich počet ve výsledných odpovědích je uveden v závorce): Kozel (11), Staropramen Cool Lemon (11), Heineken (10), Pilsner Urquell (5), Radegast (4), Budějovický Budvar (3), Gambrinus (3). Zde jsou vypsané chytlavé věty či hlášky, které respondentům utkvěly v paměti (uvedené jsou zde pouze ty, které byly ve výsledných odpovědích zmíněné vícekrát, počet odpovědí je uveden v závorce): pivo Radegast - Život je hořký, bohudík. (4), pivo Krušovice - Kjušovice. Chutnaj jako tenkját. (3), pivo Staropramen - Chlapi sobě. (2). Odpovědí, které popisovali konkrétní reklamu na pivo, se sešlo velké množství a často šlo o různorodé reklamy, které se v odpovědích neopakovaly. Je tedy potřeba zmínit, že pro činění závěrů na základě těchto výsledků, byl zkoumán příliš malý výzkumný vzorek (malý počet shodných odpovědí). Výsledky uvádím tedy spíše pro zajímavost. V odpovědích respondentů převažovaly televizní reklamy nebo reklamní spoty, výjimečně zde byly i jiné formy reklamy. 32) Tvář Victora Cibicha je na etiketě piva Březňák. 80

82 Poměrně zajímavým faktem, se kterým jsem se při analýze odpovědí setkala, bylo celkem dost popisujících, kteří ani nevěděli, na jakou značku piva je daná reklama, kterou se rozhodli uvést jako zajímavou a blíže ji popsat. Pamatovali si reklamu, její obsah i děj, ale nikoliv samotné pivo. Někteří se dokonce sami přiznali, že dané pivo si nepamatují. Někteří tipovali, ale jak jsem si ověřila, ne vždy správně. Jak jsem již zmínila, šlo o různorodé reklamy, ale našly se i takové, které se v odpovědích respondentů objevily vícekrát. Následují jejich příklady, seřazené od nejčastějšího výskytu v odpovědích (jejich počet je uveden v závorce): reklama na pivo Staropramen Cool Lemon 33 - letní, osvěžující reklama, ve které se hasí žízeň (5), reklama na pivo Heineken 33 - komická reklama s šatníkem plným oblečení jako maximální blaženost pro ženy a lednicí plnou piva Heineken zase pro muže (5), reklama na pivo Kozel s podtitulkem Divnej vrchní - tím je myšlený kozel, který v hospodě obsluhuje štamgasty (4). Analýza závislostí vybraných odpovědí V této části jsem se zabývala analýzou závislostí mezi vybranými odpověďmi účastníků tohoto výzkumu. Pro přehlednost jsou údaje zpracovány do několika kontingenčních tabulek a následně slovně popsány. Provedla jsem analýzu čtyř následujících závislostí: konzumace piva a návštěvnost pivoték (Tabulka 11), frekvence pití piva a jeho zkonzumované množství (Tabulka 12), kupování piv v plastu a vnímání piva v tomto obalu (Tabulka 13), forma piva a kupování piva po více kusech (Tabulka 14). 33 Pro lepší představivost, o jakou reklamu jde, jsou v příloze 19 obrázky z těchto reklam. 81

83 Množství zkonzumovaného piva* Tabulka 11 - Konzumace piva a jeho souvislost s návštěvností pivoték Pijící pivo Pijící pivo jen občas Nepijící pivo Celkem Navštěvující pivotéky Nenavštěvující pivotéky Celkem Zdroj: vlastní zpracování na základě vlastního výzkumu. Z této tabulky lze vyčíst, kolik z dotázaných osob navštěvuje specializované prodejny piv (pivotéky). Zároveň je možné zjistit, kolik z nich sebe označilo jako osobu pijící či nepijící pivo (příp. jen občas). Zmíním například výsledek, který nám říká, že 46 osob z celkových 199, kteří se označili za pijáky piva, navštěvuje pivotéky. Dalším zajímavým výsledkem jsou dva respondenti, kteří navštěvují tyto prodejny, přestože uvedli, že sami pivo nepijí. Tabulka 12 - Frekvence pití piva a jeho souvislost se zkonzumovaným množstvím Frekvence pití piva Skoro každý den do týdne Několikrát do měsíce do roka Vůbec Celkem Více než Celkem Zdroj: vlastní zpracování na základě vlastního výzkumu. * Jde o zkonzumované množství piva tzv. na posezení v množství 0,5l. 82

84 Nejvíce respondentů uvedlo, že konzumuje pivo několikrát do měsíce, a jak vyplývá z této tabulky, nejčastěji při tom vypije 2-3 piva. Lidé, kteří pijí pivo pouze několikrát do roka, potom vypijí na posezení obvykle 1 až 2 půllitry. Každodenní pijáci piva oproti tomu více než 4. Tabulka 13 - Souvislost mezi nakupováním piv v plastových obalech a jejich vnímáním Vnímající pivo v plastu* jako laciné Nevnímající pivo v plastu* jako laciné Celkem Kupující pivo v plastu* Nekupující pivo v plastu* Celkem Zdroj: vlastní zpracování na základě vlastního výzkumu. * Ve speciální plastové (PET) lahvi určené pro piva. Tabulka 13 porovnává dvě skutečnosti a nabízí zajímavý pohled mimo jiné na to, zda lidé, kteří v průzkumu uvedli, že vnímají pivo v plastových obalech jako laciné, takové pivo přesto sami kupují. Z tabulky je patrné, že se průzkumu zúčastnilo 33 takovýchto osob. Zbylí jedinci (121) s tímto názorem pivo v plastu nekupují. Samozřejmě to ještě neznamená, že důvodem je výhradně jejich názor na piva v těchto obalech. Mohou existovat spousty jiných důvodů, například pro někoho, kdo kupuje pivo jen pro svou osobu, mohou PET lahve obsahovat příliš velké množství piva (i více než 1,5l) a lidé tak raději v obchodě sáhnou po běžných půllitrových lahvích či plechovkách apod. 83

85 Nejčastěji kupované pivo Tabulka 14 - Souvislost mezi nejčastěji nakupovanou formou piva a kupováním balení po více kusech Kupující pivo v multipacku Nekupující pivo v multipacku Celkem čepované ve skleněných lahvích v plechovkách v plastových lahvích nekupuji, pivo nepiji Celkem Zdroj: vlastní zpracování na základě vlastního výzkumu. Zajímavé závěry můžeme vyčíst také z této tabulky (Tabulka 14). Překvapivý je zde výsledek, který nám říká, že nadpoloviční většina z celkových 144 respondentů, kteří kupují piva v baleních po více kusech, stále nejčastěji kupuje pivo čepované. Dále je celkem zajímavé, že příznivci plechovkového piva spíše nekupují balení po více kusech, přestože právě plechovky bývají takto baleny a nabízeny velmi často. Našli se také 2 dotazovaní, kteří přestože pivo vůbec nepijí, kupují piva v multipacku. To nám napovídá, že zřejmě ne všichni dotazovaní nakupují pivo pro svou vlastní spotřebu, a je nutné tento fakt také zohlednit při tvorbě závěrů na základě výsledků z této kontingenční tabulky. Závěrečné zhodnocení výzkumu Co se týče počtu zodpovídajících, dalo by se hovořit o relevantnosti výsledků průzkumu. Přesto, jak už jsem v průběhu práce zmiňovala, mohla být validita průzkumu částečně ohrožena několika jinými faktory, a to zejména tím, že průzkum neřešil některé okolnosti (například složení respondentů) nebo nebyla některá otázka položena dostatečně jasně (umožňovala například dotazovaným odpovídat rozlišně). Také s chybami a výskyty nepravdivých odpovědí je třeba při 84

86 podobných průzkumech počítat. Anonymita respondentům zajišťuje, dalo by se říci bezproblémovou možnost uvádět do dotazníků nepravdu či snahu si odpověďmi lichotit (například ubrat z množství či z frekvence obvykle zkonzumovaného piva v takto položených otázkách). Spěch a shon typický pro dnešní dobu, a také pro mladší věkovou skupinu (která mezi respondenty převažovala) zase může způsobovat nedostatečné věnování se dotazníku, nedočítání delších otázek do konce či nezamýšlení se nad odpověďmi. Vyplňování dotazníků mnoho lidí také nebere s patřičnou vážností či je to vyloženě nebaví a jejich nelibost se tak může na výsledcích průzkumu projevit. Dotazníkový portál ( který jsem k uskutečnění svého průzkumu použila, vyloženě nutí zájemce o bezplatné vytvoření dotazníku (na tomto webu) k vyplňování cizích, již vytvořených dotazníků. Teprve po určitém čase vyplňování je jim vůbec umožněno si zde svůj průzkum uskutečnit. Mě samotné to připadalo jako vynikající nápad, zejména proto, že by to mohlo výrazně zvýšit množství respondentů i pro můj vlastní dotazník. Obecně ale nucení někoho dělat něco, co třeba nechce, či na to nemá čas, obvykle ovlivňuje výsledky, a to v negativním smyslu slova. Výsledky mohly být tedy ovlivněny množstvím aspektů, ale i přes tuto skutečnost má jistě můj průzkum určitou vypovídající schopnost. Některé výsledky mě samotnou překvapily, jiné jsem očekávala. Daly se také vyčíst zajímavé souvislosti mezi jednotlivými odpověďmi, kterých jsem (v předchozí kapitole) analyzovala hned několik Výzkumy a statistické informace V této části své práce bych ráda uvedla některé zajímavé výsledky nejrůznějších statistik a provedených výzkumů z pivního odvětví. Pokusím se je také zhodnotit a porovnat s výsledky vlastního výzkumu, kterému se věnovala předchozí kapitola. Některé výsledky výzkumů či statistické informace jsem uváděla již v průběhu celé této práce, v této kapitole již nebudou znovu opakovány. 85

87 Pivo v české společnosti Další výzkum, který bych ráda představila, se zabývá postavením piva v české společnosti a pravidelně jej provádí centrum CVVM 34. Výsledky výzkumu (z roku 2011) jsou součástí článku v publikaci Pivní ročenka Podíl konzumace piva je zde uváděn 90 % u mužů a % u žen. Z dlouhodobého hlediska mírně klesá množství piva, které u nás vypijí muži, u žen zůstává spotřeba piva dlouhodobě neměnná či velmi mírně roste. Článek také uvádí, že čeští spotřebitelé si v poslední době všímají zlepšení nabídky piv na trhu, kvality piva a také jeho společenské prestiže. Negativně naopak hodnotí růst cen piva. Cena piva Dle ČSÚ byla v letech průměrná spotřebitelská cena piva v ČR 9,81 Kč, v Praze pak 10,15 Kč. Konkrétně se jedná o cenu za světlé výčepní pivo točené či lahvové, vždy 500ml. Přestože pivo zdražuje, jeho cena stoupá pomaleji než u ostatních potravin. Postupné zdražování piva Gambrinus je možné vyčíst z článku zpravodajského portálu Zatímco za lahvové pivo (10 ) jsme v roce 1997 zaplatili 6,7 Kč, za deset let to bylo již 10,3 Kč. Točené pivo stávalo 5,9 Kč, v roce 2007 již 12,2 Kč. Běžná piva V běžných supermarketech u nás seženeme česká i zahraniční piva. Sama jsem provedla průzkum nabídky piv několika pražských, středně velkých supermarketů 37, při kterých jsem se zaměřovala na ceny, obaly piv a šíři sortimentu českých a zahraničních piv. Následuje stručné shrnutí výsledků. 34 Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR. 35 Pivní ročenka 2012, Ročník 1, Vydavatelství Baštan. Zdroj článku Tisková zpráva ČSPS. Str Článek věnující se zdražování piva. Udávané ceny jsou vč. DPH a platí ke konci daného roku. /ekonomika.aspx?c=a080717_195448_ekonomika_abr. 37 Konkrétně šlo o supermarkety Albert, Billa, Penny Market a Lidl. Průzkum jsem uskutečnila během 14 dní v březnu roku

88 Cena - cena piv ve skleněných lahvích se v těchto prodejnách pohybovala nejčastěji v rozmezí 8-18 Kč. Nejlevnější pivo (ve skle, 0,5l), na které jsem při svém pátrání narazila, bylo nealkoholické světlé výčepní pivo Bertold za 5,50 Kč. Naopak nejdražším byl bezlepkový ležák Bernard s patentovým uzávěrem za 24,90 Kč. Více než dvacet korun stály také značky Master, Frisco, Stella Artois a Heineken. Mezi nejdražší běžné světlé ležáky českých pivovarů patřily značky Pilsner Urquell a Budějovický Budvar. Musím znovu připomenout, že se jedná o ceny za piva koupená v mnou navštívených běžných pražských prodejnách. Ceny piv se samozřejmě mohou velmi lišit. Závisí to na mnoho faktorech - druh prodejny, druh piva, cenová strategie a slevové akce prodejny, umístění prodejny, doba prodeje (sezónnost, inflace) aj. Sortiment - zde samozřejmě největší roli hrála velikost prodejny, ale ve většině mnou navštívených supermarketech převažovala česká piva, kterých zde bylo nabízeno přibližně různých značek. Ze zahraničních piv se daly běžně sehnat zejména značky Heineken a Stella Artois. V regálech prodejen převažovaly jednoznačně piva ve skleněných lahvích, dále pak plechovková piva a PET lahve. Recenze a hodnocení piv Recenzním piv se věnuje mnoho internetových stránek. Za jednu z nejlepších a také nejobsáhlejších považuji stánku která obsahuje stovky recenzí nejrůznějších piv z celého světa. Je možné najít nepřeberné množství různých hodnocení piv a sestavených žebříčků oblíbenosti, ale ty jsou vždy do vysoké míry subjektivní a mnohdy se zde ani neuvádí důležité náležitosti výzkumů, například zda žebříčky sestavovali odborníci či laická veřejnost, nebo třeba to, na základě jak velkého počtu hodnotitelů byl daný žebříček sestaven. Jako příklad bych uvedla hodnocení ochucených piv (dostupných na českém trhu), jelikož tomuto tématu se má práce hlavně věnuje. Ráda bych tímto příkladem poukázala na fakt, který jsem již před chvílí zmínila - tedy rozdílnost v hodnocení 87

89 piv laiky a odborníky. Hodnocení stejného vzorku ochucených piv se v tomto případě účastnila skupina pivních odborníků a skupina laiků - konkrétně mladých žen (z toho důvodu, že ochucená piva jsou určena převážně jim). Některá piva hodnotily obě skupiny podobně, některá piva naopak chutnala či nechutnala pouze jedné ze skupin. Výsledky jsem zpracovala do přehledné tabulky (Tabulka 15). Tabulka 15 - Hodnocení ovocných piv Pořadí Ženy Hodnotící skupina Odborníci 1 Staropramen Cool Grep Samson Radler Grapefruit 2 Samson Radler Grapefruit Chipper Grapefruit Beer, Primátor 3 Staropramen Cool Lemon Staropramen Cool Grep 4 Escape Limetka, Litovel Staropramen Cool Lemon 5 Zlatopramen Radler Citrón Gambinus Řízný citrón 6 Samson Radler Citrón Escape Limetka, Litovel 7 Gambinus Řízný citrón Samson Radler Citrón 8 Chipper Grapefruit Beer, Primátor Zlatopramen Radler Citrón Zdroj: vlastní zpracování výsledků hodnocení ovocných piv. Průzkum byl proveden sdružením pivních znalců nesoucí název První pivní extraliga, a jeho výsledky jsou dostupné na internetových stránkách tohoto sdružení ( 2.4 Průběh exkurze v pivovaru Při zpracovávání této práce jsem se dozvěděla hodně o pivu, jeho historii i výrobě. Pro jasnější porozumění a hlavně reálnější pohled na celý průběh výroby českého piva, jsem se rozhodla osobně navštívit pivovar. Ideálním řešením byly exkurze, které dnes provádějí mnohé pivovary u nás. Rozhodla jsem se pro jeden z těch větších českých pivovarů - Velkopopovický pivovar, který se nachází v obci Velké Popovice, asi 15 km od Prahy. Pivo se v tomto historickém pivovaru vaří již od roku V roce 1999 se stal pivovar součástí společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s., jehož vlastníkem je od roku 2002 společnost SABMiller. Velkopopovický Kozel je v současné době nejprodávanějším českým pivem v zahraničí. 88

90 Prohlídky bylo možné se zúčastnit pouze o víkendu, a to dvakrát denně ve stanovenou hodinu. Zprvu mě mrzelo, že neuvidím pivovar za běžného provozu, ale i bez toho můžu zpětně zhodnotit exkurzi jako poučnou a velmi zajímavou. I přes svoji spokojenost jsem se ale rozhodla být více kritická a zhodnotit jednotlivé části prohlídky podrobněji. Kladně hodnotím: nápad vydat se po stopách kozla, rozvržení prohlídky, cenu prohlídky, prostor pro dotazy, exponáty. Nápad vydat se po stopách kozla - pivovar láká návštěvníky na exkurzi tímto heslem. Líbilo se mi, že byl tento nápad dotažený do konce. Kozlí stopy na podlaze či na stěně skutečně provázely téměř celou prohlídkovou trasu pivovaru. Exkurze byla navíc zakončena u skutečného živého kozla, maskota pivovaru. Rozvržení prohlídky - žádná z jednotlivých částí exkurze nebyla příliš dlouhá a nudná. Nechybělo zde představení historie pivovaru, používaných surovin i výrobních postupů. Bylo možné prohlédnout si výstavní i výrobní prostory, sklady, sklepy i závěrečnou stáčírnu piva. Nechyběla ani ochutnávka piva, jak jinak než Velkopopovického Kozla. Prohlídka byla zakončena v místním obchůdku se suvenýry. Cena prohlídky - cena nebyla nijak závratná (100 Kč), navíc zde bylo možné uplatnit slevu pro studenty i pro další kategorie návštěvníků. Prostor pro dotazy - na konci každé sekce prohlídky byla účastníkům nabídnuta možnost klást průvodci své dotazy. Ty navíc byly vždy plnohodnotně zodpovězeny (v průběhu exkurze se nestalo, že by průvodce nedokázal na položenou otázku odpověď). 89

91 Exponáty - jejich zajímavé a originální prezentování. Také zde byly vystavené předměty s historickou hodnotou a osobní předměty tehdejších majitelů pivovaru. Nechyběly ani popisky v cizím jazyce. Záporně hodnotím: nedostatek času na prohlídku exponátů, nenabídnutí slibovaného druhu piva, chybějící popis ochutnávaného piva. Nedostatek času - nebyl zde dostatek času prohlédnout si všechny exponáty a přečíst si jejich popisky. Ty jsou navíc psané velmi malým písmem, což pro určité návštěvníky (slabozraké či seniory) může být problém. Nenabídnutí slibovaného piva - konkrétně mám na mysli možnost ochutnat místo Velkopopovického Kozla nealkoholické pivo Birell. Webové stránky pivovaru toto při prohlídce pivovaru slibují (pro řidiče). Nikomu z naší prohlídkové skupiny ale nebyla tato možnost nabídnuta. Popis ochutnávaného piva - u ochutnávání piva mi také chybělo slovní popis toho, co za druh piva vlastně pijeme. Dále také to, jak by mělo dané pivo vlastně chutnat, co bychom měli správně cítit apod. Návrhy zlepšení Znovu musím zmínit, že jsem byla celkově s exkurzí ve Velkopopovickém pivovaru velmi spokojená. Přesto jsem se rozhodla vyjmenovat zde několik mých návrhů, které by tomuto pivovaru mohlo pomoci nabízet v této oblasti ještě kvalitnější služby. Tyto návrhy jsou součástí Návrhové části mé práce, viz kapitola 3. 90

92 3 NÁVRHOVÁ ČÁST V této části své práce se zamýšlím nad návrhy řešení několika problematik, na které jsem při zpracovávání této práce narazila. Konkrétně se budu věnovat třem oblastem: pivovarské exkurze, dostupnost pivních specialit, informovanost. Exkurze v pivovaru První oblastí, kterou se zde budu zabývat, jsou pivovarské exkurze. Konkrétní prohlídku českého pivovaru jsem nejprve popsala a následně zhodnotila (viz kapitola 2.4). Nyní bych také ráda navrhla několik možností zlepšení či inovování náplně prohlídky (konkrétně této ve Velkopopovickém pivovaru). Kromě nápravy mnou záporně hodnocených oblastí prohlídky, které jsou vypsané též v kapitole 2.4, bych dále navrhovala dát účastníkům prohlídek něco navíc, a to i za předpokladu vyššího vstupného. Lidé rádi dostávají něco zdarma, přestože si to vlastně obvykle již zaplatili, například právě v ceně vstupného. Na mysli mám například nějaké reklamní předměty, letáčky, pohledy, nálepky - drobnosti s malou hodnotou, ale významnou pro zákazníky. Ti ji vnímají jako bonus a odnášejí si ji s sebou s pocitem, že dostali něco navíc k tomu, co si zaplatili. S tímto souvisí i další můj návrh. Do pivovaru míří také mnoho turistů hledající zážitky. Právě zážitkový cestovní ruch je velkým hitem posledních let. Lidé se čím dál víc chtějí přímo zapojit do činností, které znají mnohdy jen z televize či z vyprávění. A pivovarnictví je dozajista oblastí, která láka nejednoho hledače zážitků. Jistě je logické, že není prakticky možné návštěvníky zapojovat do výrobního procesu, ale přesto si myslím, že by nebylo vůbec složité je více osobně zapojit a přiblížit je pivovarskému řemeslu. 91

93 Uvádím několik konkrétních příkladů možných způsobů přeměny běžné formy pivovarské exkurze na prohlídku spojenou se zážitky a interakcí. Aplikovatelné jsou přímo pro tento konkrétní Velkopopovický pivovar: Praktické předvedení některých používaných nástrojů (současných či historických), například na měření hustoty piva a dalších nástrojů používaných v laboratoři či přímo při výrobním procesu. Poskytnutí návštěvníkům prohlídky (při výkladu) možnost hádat či typovat správný údaj, množství, rok apod. Návštěvníci již pouze neposlouchají výklad, ale sami se nad problematikou zamýšlejí. Tento bod by bylo možné spojit s tím předchozím - účastníci prohlídky by mohli například hádat, k čemu se daný nástroj používá. Před ochutnávkou předvedení správného načepování piva nebo nabídnutí dobrovolníkovi možnost osobně si to vyzkoušet (vždyť který pivař by si rád nevyzkoušel pozici samotného výčepního). Zřízení koutku, kde se mohou návštěvníci vyfotografovat (turisté milují fotografování). Například u nějakého nápisu či sochy kozla - symbolu pivovaru (těchto soch bylo v areálu hned několik). V průběhu prohlídky zde chyběla nabídka této možnosti a ponechání potřebného času. Možným řešením by mohly být fotoautomaty. U nás nejsou ještě příliš rozšířené, ale v zahraničí jsou celkem populární. Za určitou částku pak automat sám návštěvníky před danou zajímavostí vyfotografuje a obrázek jim okamžitě vytiskne. Zde by bylo třeba samozřejmě zohlednit počáteční investice na pořízení automatu. Dostupnost a informovanost Dále se budu zamýšlet nad otázkou dostupnosti piv cílovým zákazníkům. Na tuto problematiku mě přivedl vlastní provedený průzkum preferencí spotřebitelů, který je součástí analytické části mé práce (viz kapitola 2.3). Jak již bylo uvedeno v průběhu popisu a zhodnocení výzkumu, na dotazník odpovídali většinou mladí lidé a převážně ženy. A faktem je, že současné pivní novinky jsou často cíleny právě na tento segment zákazníků. 92

94 Konkrétně problematiku dostupnosti jsem zvolila jak na základě výsledků průzkumu, tak na základě vlastník názorů na tuto věc - jelikož sama spadám do zmíněné cílené kategorie. V odpovědích dotazníkových respondentů se sešlo několik podobných názorů právě na nedostatečnou dostupnost některých piv. Zejména v souvislosti s položenou otázkou, která se týkala nových piv na trhu, se mnozí respondenti vyjadřovali k tomu, že by rádi ochutnali nějaké pivní speciály nebo zajímavá ochucená piva, ale vadí jím složitá možnost takováto piva vůbec na trhu sehnat. Myslím, že s dostupností souvisí také problematika informovanosti. Při bližším proniknutí do tématu své závěrečné práce jsem si uvědomila, kolik například příchutí piv na trhu existuje, o kterých jsem předtím nikdy neslyšela. A to i přes skutečnost, že patřím mezi segment spotřebitelů, pro které jsou piva s příchutěmi určena. Věřím, že v tomto nejsem v naší zemi sama, potvrzuje to i moje okolí, přátelé a rodina, se kterými dnes již často o pivní tématice hovořím, jelikož se díky této práci stalo pivo mým koníčkem. Zjednodušeně by se dalo říci, že lidé, kteří pivo nepijí (případně jen zřídka) a pivní tématikou se příliš nezabývají, nemají často možnost se o pivních novinkách (zejména z malých pivovarů) vůbec dozvědět. Takoví lidé obvykle nenakupují piva ve specializovaných obchodech, kde by takové informace mohli získat, ale v běžných supermarketech, kde je dostupné pouze malé procento takových piv. Znají tedy často pouze pivní novinky a příchutě velkých pivovarnických gigantů. Dalšími zdroji informací mohou být také odborné časopisy, degustace, ochutnávky či soutěže, pivní bary či restaurační pivovary, pivní festivaly a další. Všechna tato místa, kde by bylo možné dozvědět se více o zajímavých pivech na trhu nebo si je přímo zakoupit, jsou však využívána zejména pivními nadšenci, čímž se dostáváme k jádru problému, který jsem se rozhodla v této části své práce zabývat. 93

95 Věřím, že kromě mě samotné je mnoho lidí, kteří jsou (v souvislosti s pivem) přístupní změnám a rádi by vyzkoušeli něco nového, ale je pro ně složité se k takovým produktům vůbec dostat. Potvrzují to jak nejrůznější průzkumy trhu, tak i můj vlastní průzkum preferencí spotřebitelů, podle něhož rádo ochutnává nová a zajímavá piva necelých 17 % odpovídajících. Řešením mohou být internetové zásilkové obchody, kde je skutečně výběr piv veliký. Ale obecně objednávání potravin konečných spotřebitelů přes internet není příliš obvyklé ani výhodné, zejména s ohledem na cenu za poštovné a balné. Ta nakonec může být i několikanásobně vyšší než požadované položky, které si chce dotyčný objednat. Dalším možným řešením problematiky dostupnosti mohou být některé slavnosti piva, kam už dnes nechodí jen milovníci piva, ale často i ostatní. Například skupiny přátel, kteří přicházejí na slavnosti hlavně za zábavou, za muzikou apod. Nebo také celé rodiny i s dětmi, ti často navštěvují tyto akce kvůli doprovodným programům, které bývají zpravidla součástí pivních slavností. Zde potom mají tito lidé často možnost některá zajímavá piva ochutnat. V souvislosti se současným trendem - nárůstem konzumace piva v domácnostech, by si ale jistě tato novinkám přístupná kategorie spotřebitelů ráda pivní speciality dopřávala běžněji - tak jako si běžný pivař dojde po práci do večerky pro dva lahváče. Bohužel to ale takhle jednoduché nová skupina pivařů nemá. Specializovaných prodejen piv je jen pár v republice - pokud někdy tito lidé vůbec o existenci pivoték slyšeli. Tato kategorie spotřebitelů by jistě přivítala následující návrhy: rozšíření nabídky pivních alternativ a specialit do běžných obchodů, nabízení těchto piv na místech, kde se tito spotřebitelé zdržují (například kavárny - častá ženská klientela). 94

96 V běžných supermarketech po celém našem území se neustále rozšiřuje nabídka exotických surovin typických pro nejrůznější kouty světa. Již poměrně běžně seženeme tropické ovoce, francouzské sýry, italské těstoviny, mexické omáčky apod. Proto si myslím, že není úplně nereálné hovořit o rozšíření také pivní nabídky v takovýchto prodejnách. Dále jsem zmínila rozšíření nabídky v místech, která navštěvují mladá, v pivech experimentující generace pivařů a také ženy. Jak jsem již v průběhu práce uvedla, právě u žen obliba piva roste, a to rychleji než u mužů. Umím si představit dvě kamarádky, které si jdou do kavárny popovídat o slastech a strastech jejich každodenního života a místo obvyklé kávy si dopřejí nějaké zajímavé pivo, například s příchutí. 95

97 Závěr Zde se pokusím stručně shrnout zvolenou náplň práce, zdůvodnit ji a uvést její hlavní přínosy. Cíle Hlavním cílem této práce bylo přiblížení současné situace na trhu s pivem, se zaměřením na oblast nových trendů a inovací. Tento cíl jsem splnila rozborem zmíněné tržní situace, který je součástí analytické části mé práce. Další cíl, který se týkal přiblížení preferencí současných spotřebitelů, jsem splnila vlastní provedenou analýzou, kterou taktéž naleznete v analytické části. Celou související problematiku jsem podle mého názoru dostatečně popsala i zhodnotila. Náplň Teoretická část obsahuje obecné základy českého i zahraničního pivovarnictví. Analytická část se zabývá konkrétně současnými trendy a inovacemi v pivním odvětví. Mé vlastní návrhy zlepšení zjištěných nedostatků uvádím v Návrhové části práce. Přínos Za hlavní přínos považuji komplexnost mé práce. Zabývám se zde jak českou, tak světovou pivovarskou scénou. Zmiňuji zde rozdílné pivní kultury, výrobní postupy i trendy posledních let. Dále za přínosnou část své práce považuji obsáhlý rozbor současných produktových i neproduktových inovací českých pivovarů, kde nechybí ani konkrétní příklady. Práce je psaná jednodušším stylem, tak aby textu porozuměl i laik. Jednotlivé kapitoly na sebe tematicky navazují a pro lepší orientaci je zde umístěno několik odkazů na související kapitoly. 96

98 Některé údaje a informace uvádím spíše pro zajímavost, nikoliv pro jejich vypovídající schopnost. Práce je tak podle mého názoru pro čtenáře atraktivnější a snadněji čitelná. Ze stejného důvodu uvádím do přílohy poměrně hodně obrázků, ty mohou pomoci čtenářům s představivostí a s pochopením dané problematiky. Součástí přílohy jsou dále zajímavé statické informace zpracované do tabulek a grafů. Zhodnotila jsem je jako méně důležité, proto jsou umístěné zde. Významnější a pro mou práci podstatnější tabulky jsem se kvůli lepší přehlednosti rozhodla umístit přímo do textu práce, a to i přes skutečnost, že do určité míry rozšiřují celkový rozsah práce. Při psaní této práce jsem se nesetkala s většími problémy v oblasti nedostatku informací. Na trhu je k dispozici poměrně široká škála literatury zabývající se pivní tématikou. Ani skutečnost, že jsem se zprvu v pivní problematice příliš neorientovala a sama nepatřím mezi velké konzumenty piva, mi nepřekážela v tom, abych pronikla do hloubky daného problému, ba právě naopak. Snaha pochopit mi byla velkým pomocníkem při zpracovávání této práce, ale i nad její rámec. Kromě velkého množství prostudovaných knih a odborných časopisu, jsem se snažila také do práce aktivně zapojit. Osobně jsem provedla průzkum běžných piv v několika pražských prodejnách, zúčastnila jsem se řízené pivní degustace, ochutnala jsem desítky českých i světových piv, hovořila jsem s několika pivními nadšenci i odborníky, navštívila a prostudovala jsem nabídku řady pivnic a restauračních pivovarů, a také jsem se zúčastnila exkurze po jednom z nejvýznamnějších českých pivovarů. Často právě tento osobní přístup ke zpracovávání mé práce mi umožnil dozvědět se mnoho zajímavých informací a pivní tématika i zpracovávání této práce se postupně stávalo mým koníčkem. Jsem přesvědčena, že se po dokončení této práce budu o pivní odvětví i nadále zajímat. 97

99 Literatura Tištěné zdroje [1] BASAŘOVÁ, G. a kol. České pivo, Praha : HBT, ISBN [2] BASAŘOVÁ, G. a kol. Pivovarství: teorie a praxe výroby piva, VŠCHT Praha s., ISBN [3] CIBULKA, J. Domácí vína, piva, likéry a medoviny, Gen, ISBN [4] Food Service, ročník 19, 2009, číslo 5. ISSN X. [5] HORKÝ, V. Aktivní látky v pivu a jeho vliv na zdraví člověka. [Bakalářská práce.] [6] CHLÁDEK, L. a kol. Pivovarnictví, Grada s., ISBN X. [7] JACKSON, M. Pivo, Fortuna Print, s., ISBN [8] KEJHA, J. a kol. Plzeňský Prazdroj - Příběh, který nepřestává inspirovat, Plzeň : Nava, ISBN [9] KENNING, D.; JACKSON, R. Pivo, Slovart s., ISBN [10] KUNATH, B. Pivní Bible - Jak si uvařit skvělé pivo doma, Praha : Mladá fronta, ISBN [11] MCFARLAND, B. Nejlepší piva světa, Praha : Reader s Digest, s., ISBN [12] NOVÁKOVÁ, J., RICHTER, F. Pivo jako křen, Radioservis s., ISBN [13] Pivní ročenka 2012, ročník 1, Baštan ISBN [14] Pivo a zdraví, Nava, s., ISBN [15] Pivo, Bier & Ale, ročník 2, 2012, číslo 5. ISSN [16] Pivo, Bier & Ale, ročník 2, 2012, číslo 8. ISSN [17] Pivo, Bier & Ale, ročník 2, 2012, číslo 11. ISSN [18] Pivopedie - Encyklopedie českého a slovenského piva, Praha : Knižní klub, s., ISBN [19] SUSA, Z. Velká česká pivní kniha, s., ISBN [20] THOMPSON, J. Vaříme pivo, Svojtka ISBN

100 [21] THIERNEY-JONESE, A. a kol piv, které musíte ochutnat, než umřete, Volvox Globator 2011, 960 s., ISBN [22] VAŠÁK, J. Pivo - Příručka pro správného Čecha, Praha : Fragment, ISBN [23] VEČERKOVÁ, H., KISS J. Abeceda piva, ČT, s., ISBN [24] VEČERNÍČEK, J. Dějiny piva, CPress, ISBN [25] VERHOEF, B., Kompletní encyklopedie piva, Rebo s., ISBN [26] Všudybyl, 2012, číslo 10. MK ČR E [27] WEBB T., BEAUMONT S. World Atlas of Beer, Beazley s., ISBN Elektronické zdroje - české Pivovary [28] < [29] < [30] < [31] < [32] < [33] < [34] < [35] < [36] < [37] < [38] < [39] < [40] < [41] < [42] < [43] < 99

101 [44] < plzensky-prazdroj-inovuje-a-prinasi-gambrinus-original-10-a-osvezujici-michanenapoje-z-piva> [45] < [46] < [47] < [48] < [49] < 5&Itemid=74&lang=cs> [50] < [51] < Ostatní [52] < [53] < [54] < [55] < [56] < [57] < [58] < aspx?c=a080717_195448_ekonomika_abr> [59] < [60] < [61] < [62] < [63] < 100

102 [64] < [65] < [66] < [67] < [68] < [69] < KR&vo=null> [70] < [71] < catid=114%3amedia&id=223%3anapsali-o-nas&itemid=200&lang=cs> [72] < =257%3Aocenni-kvalit-vups-&catid=1%3Aaktuality&Itemid=149&lang=cs> [73] < [74] < [75] < [76] < [77] < [78] < [79] < [80] < /dobra-chut.aspx?c=a120723_155117_dobra-chut_glu> [81] < [82] < [83] < [84] < [85] < [86] < [87] < [88] < 101

103 [89] < [90] < [91] < [92] < [93] < [94] < [95] < [96] < [97] < Elektronické zdroje - zahraniční [98] < Extra.aspx> [99] < [100] < [101] < [102] < 5d7970c-pi> [103] < [104] < [105] < [106] < [107] < [108] < [109] < [110] < [111] < 102

104 Elektronické databáze [112] DVOŘÁK, O. Jablka nebo Cider. Akademon - server pro technologické inovace, 9/2006. Dostupné na internetu: < asp?name=jablka%20nebo%20cider&source=0906> [113] MASÁR, I. Tendencie v spotrebe a produkcii piva v SR a v Europskej unii, Ekonomika polnohospodarstva, ISSN Dostupné na internetu: < xml%3bsk > [114] SAUNDERS, L. What's new in American brew. In Cheers, M2Media360. ISSN X, s Dostupné na internetu: < ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=093dac e3-b9c5-6518a611ae61%40 sessionmgr114&vid=8&hid=125> 103

105 Soupis citací [115] DOČKAL, A. Fenomén - česká pivní kultura Dostupné na internetu: < [116] ŠPONER, P. Pivo, Bier & Ale, ročník 2, 2012, číslo 5. Str ISSN [117] SVOBODA, L. Peklo na talíři. 4/2013. Dostupné na internetu: < [118] ŠÁMAL, F. Pivní ročenka 2012, ročník 1, Baštan Str. 4. ISBN BROŽ, A. Výroba piva v CKT Dostupné na internetu: < /9870-vyroba-piva-v-ckt> [119] KOSAŘ, K. Čeští výzkumníci a pivovarníci opět bodují! 1/2011. Dostupné na internetu: < =article&catid=114%3amedia&id=223%3anapsali-onas&itemid=200&lang=cs> [120] JAHŇÁKOVÁ, A. Plzeňský prazdroj inovuje a přináší gambrinus originál 10 a osvěžující míchané nápoje z piva. 4/2012. Dostupné na internetu: < plzensky-prazdroj-inovuje-a-prinasi-gambrinus-original-10-a-osvezujici-michanenapoje-z-piva> [121] JURINA, V. Prazdroj zrychluje čepování piva, točí dnem kelímku. 9/2009. Dostupné na internetu: < fih> [122] HORKÝ, V. Aktivní látky v pivu a jeho vliv na zdraví člověka. [Bakalářská práce.] 2011, str [123] VESELÝ, J. Spotřeba piva v Německu klesá. 1/2013. Dostupné na internetu: < aspx?c=a130130_172312_eko-zahranicni_neh> 104

106 Přílohy Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4 Příloha 5 Příloha 6 Příloha 7 Příloha 8 Příloha 9 Příloha 10 Příloha 11 Příloha 12 Příloha 13 Příloha 14 Příloha 15 Příloha 16 Příloha 17 Příloha 18 Příloha 19 Graf 4 - Hodnocení pivní kultury ve vybraných zemích Mapa chmelařských oblastí v ČR Schéma výroby piva Pilsner Urquell Graf 5 - Porovnání tuzemského výstavu v členění podle obalů Kolo chutí a vůní piva (Beer flavour wheel), verze v angličtině Mapa pivovarů v ČR Tabulka 16 - Nejprodávanější domácí značky piva v USA Obrázky piv s netradiční barvou - Zelené pivo a Modrá Kometa Obrázky nejsilnějších piv (ve světě a v ČR) Obrázek multipacku pivovaru Svijany Obrázek PETaineru piva Primátor Obrázek řezaného piva Krušovice Obrázek čepovacího zařízení TRUfill Obrázek Svítící lahve piva Heineken Kozlova pivní kuchařka (titulní strana a obsah) Graf 6 - Spotřeba piva v ČR Graf 7 - Země s největší spotřebou piva na osobu Mapa největších konzumentů piva Obrázky oblíbených reklam účastníků průzkumu 105

107 Příloha 1 Graf 4 - Hodnocení pivní kultury ve vybraných zemích v roce 2009 * Česká republika Německo 7,4 7,2 Belgie Slovensko Velká Británie 6,0 5,9 6,2 USA 5,1 Chorvatsko Itálie 4,6 4,4 Japonsko 3, * Respondenti vybírali z bodové škály od 0 (nejméně) do 10 (nejvíce); výsledné hodnoty jsou zprůměrované. Zdroj: vlastní zpracování grafu dostupného na webových stránkách Sociologického ústavu AV ČR (

108 Příloha 2 Obrázek 1 - Mapa chmelařských oblastí v ČR Zdroj: Svaz pěstitelů chmele České Republiky (

109 Příloha 3 Obrázek 2 - Schéma výroby piva Pilsner Urquell Zdroj:

110 Příloha 4 Graf 5 - Porovnání tuzemského výstavu v členění podle obalů v letech 2008, 2009 a 2010 Zdroj: vlastní zpracování grafu dostupného na webových stránkách Českého Svazu Pivovarů a Sladoven (

111 Příloha 5 Obrázek 3 - Kolo chutí a vůní piva (Beer flavour wheel), verze v angličtině Zdroj:

112 Příloha 6 Obrázek 4 - Mapa pivovarů v ČR Zdroj:

113 Příloha 7 Tabulka 16 - Nejprodávanější domácí značky piva v USA Značka Společnost Výstav v r. 2010* Výstav v r. 2011* Změna výstavu Bud Light AB InBev 543,50 538,00-1,0 % Coors Light Miller Coors 251,30 253,90 1,0 % Budweiser AB InBev 253,00 242,00-4,3 % Miller Lite Miller Coors 220,00 211,10-4,0 % Natural Light AB InBev 127,00 117,40-7,6 % Busch Light AB InBev 94,50 91,30-3,4 % Busch AB InBev 83,00 81,10-2,3 % Miller High Lfie Miller Coors 69,50 65,00-6,5 % Keystone Light Miller Coors 65,50 62,80-4,1 % Michelob Ultra AB InBev 43,60 43,80 0,5 % Celkem vedoucí domácí značky Celkem ostatní Celkem domácí značky 1750,90 708, , ,40 707, ,33-2,5 % -0,1 % -1,8 % * Údaje jsou v milionech cases, což jsou v překladu bedny. Proto uvádím pomocné přepočty. 1 case = cca 2,25 galonů; 1 galon = cca 3,78 litrů. Zdroj: vlastní zpracování tabulky dostupné v elektronické databázi Ebscohost. Mnou přeloženo do češtiny. viewer?sid=093dac e3-b9c5-6518a611ae61%40sessionmgr114& vid=8&hid=125.

114 Příloha 8 Obrázek 5 - Zelené pivo pivovaru Starobrno Zdroj: Obrázek 6 - Modrá Kometa, pivo pivovaru Starobrno Zdroj:

115 Příloha 9A Obrázek 7 - Pivo Armageddon, nejsilnější pivo na světě Zdroj:

116 Příloha 9B Obrázek 8 - Pivo X-Beer 33, nejsilnější pivo v ČR Zdroj: 65 &Itemid=74&lang=en.

117 Příloha 10 Obrázek 9 - Multipack pivovaru Svijany Zdroj:

118 Příloha 11 Obrázek 10 - PETainer piva Primátor Zdroj:

119 Příloha 12 Obrázek 11 - Řezané pivo Krušovice Zdroj: odborný magazín Food Service, ročník 19, 2009, číslo 5. Str. 2.

120 Příloha 13 Obrázek 12 - Zařízení TRUfill Zdroj:

121 Příloha 14 Obrázek 13 - Svítící láhev Star Bottle od společnosti Heineken Zdroj:

122 Příloha 15A Obrázek 14 - Kozlova pivní kuchařka (titulní strana) Zdroj: kozel.html.

123 Příloha 15B Obrázek 15 - Kozlova pivní kuchařka (obsah) Zdroj: 1.html.

124 Příloha 16 Graf 6 - Spotřeba piva celkem v ČR v letech * * Údaje jsou v litrech na osobu za rok; barevné body značí nejnižší a nejvyšší hodnoty. Zdroj: vlastní zpracování grafu ČSÚ dostupného na webových stránkách úřadu (

125 Příloha 17 Graf 7 - Země s největší spotřebou piva na osobu (údaje k roku 2004) Zdroj: (Zahraniční webová stránka nabízející nejrůznější ekonomické analýzy.)

126 Příloha 18 Mapa největších konzumentů piva (litrů na osobu), k roku 2008 Zdroj: consumption.png.

Ad 1: Jednotky hořkosti piva (EBU)

Ad 1: Jednotky hořkosti piva (EBU) 4 6 Berliner Weisse (berlínské bílé) 6 12 Biere blanche (witbier) 6 18 Weissbier Ad 1: Jednotky hořkosti piva (EBU) Weissbier 8 16 American lager 12 24 Trapistická piva 16 24 Ležák 16 35 Kölsch 18 24 Tmavé

Více

VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva.

VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva. číslo katalogové číslo: VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva. Vratná cena celkem popis KEG specifikace zálohamnožství s DPH 21% 1 11407 STAROBRNO ležák 12, plochá 30L Tento symbol českého

Více

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Tento dokument obsahuje informace pro spotřebitele vyžadované zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a

Více

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 1. Světlé pivo výčepní Světlé pivo výčepní má nižší až střední plnost, světlou až mírně jantarovou barvu. je nižší až střední, vůně může být mírně esterová, chmelová a sladová.

Více

PIVOVAR LITOVEL a.s.

PIVOVAR LITOVEL a.s. PIVOVAR LITOVEL a.s. Pivovar Litovel byl založen r. 1893 jako Rolnický akciový pivovar se sladovnou v Litovli. Ve svém podtextu měl ještě přívlastek ryze český vlastenecký. Je pokračovatelem tradic vaření

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operač í progra : Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělává í pro ko kure es hop ost Hotelová škola, V šší od

Více

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2012, hospodářské přínosy a F. O. Poupě

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2012, hospodářské přínosy a F. O. Poupě Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2012, hospodářské přínosy a F. O. Poupě Ing. František Šámal, Ing. Jan Veselý, Ing. Richard Paulů České pivovarství základní fakta o celkové produkci

Více

RADEGAST. Vladimír JURINA, manažer firemní značky společnosti Plzeňský Prazdroj vladimir.jurina@pilsner.sabmiller.com

RADEGAST. Vladimír JURINA, manažer firemní značky společnosti Plzeňský Prazdroj vladimir.jurina@pilsner.sabmiller.com RADEGAST Vladimír JURINA, manažer firemní značky společnosti Plzeňský Prazdroj vladimir.jurina@pilsner.sabmiller.com Obsah Představení společnosti Význam odpovědnosti Pro značku Pro firmu Radegast odpovědný

Více

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva Název školy Název projektu Číslo projektu Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZB45 Číslo materiálu

Více

Pivovar Budějovický Budvar

Pivovar Budějovický Budvar Pivovar Budějovický Budvar Pivovar Budějovický Budvar byl založen roku 1895, ale co je na něm zajímavé, že jeho statut je stále národní podnik. Roční výstav neboli roční produkce piva činí 1,3 milionu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

NABÍDKOVÝ CENÍK PIVA 1/2013

NABÍDKOVÝ CENÍK PIVA 1/2013 NABÍDKOVÝ CENÍK PIVA 1/2013 Příloha ke kupní smlouvě Položka z celního sazebníku 2203 - Pivo ze sladu Platnost od 1.1.2013 Heineken Česká republika, a. s., U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice a % KEG 30 l 140430

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Pivní zpravodaj. Chomutovský pivní zpravodaj. Informační bulletin pro příznivce Pivoték Království piva 2. vydání. Obsah: Právě na čepu

Pivní zpravodaj. Chomutovský pivní zpravodaj. Informační bulletin pro příznivce Pivoték Království piva 2. vydání. Obsah: Právě na čepu , Pivní zpravodaj Chomutovský pivní zpravodaj Informační bulletin pro příznivce Pivoték Království piva 2. vydání Obsah: Právě na čepu Připravujeme pro Vás Aktuality z pivotéky Pivní klub Právě na čepu

Více

Minipivovar a restaurace PARNÍK Tovární č.p. 1021/5 750 02 Přerov

Minipivovar a restaurace PARNÍK Tovární č.p. 1021/5 750 02 Přerov Provozovatel: Provozovna: Rezervace, informace: Minipivovar Parník s.r.o. Denisova č.p. 2916/9 750 02 Přerov IČ: 62361449, DIČ: CZ62361449 Minipivovar a restaurace PARNÍK Tovární č.p. 1021/5 750 02 Přerov

Více

Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Veřejná nabídka akcií Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Pivovary Lobkowicz Group, a.s., pana Zdeňka Radila: Pivo a Češi, to jsou dva pojmy, které

Více

1. Polotmavá, tmavá a ochucená piva

1. Polotmavá, tmavá a ochucená piva 1. Polotmavá, tmavá a ochucená piva Achel bruin 0,33l: Jde o typické trapistické pivo teplé hnědé barvy s barevnými podtóny bordeaux. V tomto sametově jemném pivu je možno vychutnat také chmelové doznívání.

Více

Inovace cílené na nové spotřebitele

Inovace cílené na nové spotřebitele Inovace cílené na nové spotřebitele Luboš Kastner 12.4.2012 1 Agenda 1. Trendy pivní kategorie 2. Jak vrátit spotřebitele do provozoven? 2 Současní spotřebitelé Jejich chuťové preference se mění, nejen

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

HISTORIE "Brauerei von Mullschitzký & Comp. zu Hannsdorf - Halbseit" Pivovar Holba a.s.

HISTORIE Brauerei von Mullschitzký & Comp. zu Hannsdorf - Halbseit Pivovar Holba a.s. HISTORIE Již více než 136 let vyrábí pivovar Holba v překrásném prostředí Jeseníků ryzí pivo z hor, známé doma i v zahraničí. Zkušenosti sládků se v pivovaru předávají z generace na generaci od doby, kdy

Více

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR 15. 3. 2011 Hlásíme rekordní návštěvnost za rok 2010! V roce 2010 překročila poprvé návštěvnost všech turistických destinací

Více

ZNAČKA VYSOČINA regionální produkt byla udělena novým výrobkům

ZNAČKA VYSOČINA regionální produkt byla udělena novým výrobkům ZNAČKA VYSOČINA regionální produkt byla udělena novým výrobkům Ručně malované hedvábné výrobky Hana Čihalová Březinova 126, 586 01 Jihlava Tel.: +420 777 813 590 Web.: www.hcdesign.cz e-mail: anetastyle@seznam.cz

Více

Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí

Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí Vratislav Kozák, Věra Kozáková Radim Bačuvčík VeRBuM, 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 2 Vratislav Kozák, Věra Kozáková KATALOGIZACE

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Technologie výroby specifických druhů piva. Marcel Mészáros

Technologie výroby specifických druhů piva. Marcel Mészáros Technologie výroby specifických druhů piva Marcel Mészáros Bakalářská práce 2012 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění

Více

NÁPOJOVÝ LÍSTEK. OŘECHOVKU, KMÍNKU, KONTUŠOVKU, HRUŠKOVKU ČI VIŠŇOVKU vše za 25,-Kč

NÁPOJOVÝ LÍSTEK. OŘECHOVKU, KMÍNKU, KONTUŠOVKU, HRUŠKOVKU ČI VIŠŇOVKU vše za 25,-Kč NÁPOJOVÝ LÍSTEK Alkoholické nápoje Z české produkce: Tradiční české likéry - kvalitní likéry bez levných chuťových náhražek či chemických stabilizátorů dle původních receptur OŘECHOVKU, KMÍNKU, KONTUŠOVKU,

Více

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení.

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení. Děkujeme vám, že jste si stáhli informace z www.dtest.cz. I díky Vašim penězům může časopis dtest hradit vysoké náklady na testování výrobků a poskytovat prvotřídní služby spotřebitelům. Šířením elektronické

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

DEN ČESKÉHO PIVA 27.9.2013

DEN ČESKÉHO PIVA 27.9.2013 DEN ČESKÉHO PIVA 27.9.2013 Cíl projektu Den českého piva Je vytvoření tradice oslavy českého piva v předvečer svátku Sv. Václava. Z našich znalostí vyplývá, že pouze málo Čechů má ponětí, kdo je patronem

Více

2. místo Extra Pivní pečeť 2014 (pořadí mez vítězi všech kategorií), odborná degustace Tábor

2. místo Extra Pivní pečeť 2014 (pořadí mez vítězi všech kategorií), odborná degustace Tábor Ocenění za rok 2014: 1. místo Zlatá Pivní pečeť 2014, odborná degustace Tábor 2. místo Extra Pivní pečeť 2014 (pořadí mez vítězi všech kategorií), odborná degustace Tábor Kvasničák 1. místo Zlatá Pivní

Více

Gambrinus slaví 140 let

Gambrinus slaví 140 let Gambrinus slaví 140 let 17. května slaví Gambrinus 140 let. V roce 1869 v tento den císařské úřady povolily založit První plzeňský akciový pivovar, pozdější pivovar Gambrinus. Za 140letou historii bylo

Více

Po rekordním roce 2005, kdy

Po rekordním roce 2005, kdy II/III Cyklo. Některé minivary v letních měsících vaří pro cyklisty cyklo. Jsou to piva lehčí sedmi- či osmistupňová Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik, editor Jiří Krupička, manažer přílohy obsah

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Potravinářský průmysl

Potravinářský průmysl Mgr. Josef Mareš POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL VY_32_INOVACE_673 Potravinářský průmysl Výchozími surovinami potravinářského průmyslu jsou především domácí zemědělské, lesní a vodní produkty+dovážené suroviny.

Více

Stanovení B-komplexu v pivu. Bc. Alžběta Stašková

Stanovení B-komplexu v pivu. Bc. Alžběta Stašková Stanovení B-komplexu v pivu Bc. Alžběta Stašková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Abstrakt česky Diplomová práce je zaměřena na stanovení vitaminů skupiny B pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie

Více

Využití simulace při řešení výrobně-distribučního optimalizačního problému. Libor Inovecký

Využití simulace při řešení výrobně-distribučního optimalizačního problému. Libor Inovecký Využití simulace při řešení výrobně-distribučního optimalizačního problému Libor Inovecký Klient - Plzeňský Prazdroj, a.s. Velké množství různých výrobků (~100) Decentralizovaná výroba - 3 pivovary Rozsáhlá

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Oblíbené typy restauračních zařízení v roce 2011

Více

Biotechnologie 2. Fermentační biotechnologie etanolové kvašení Výroba sladu a piva

Biotechnologie 2. Fermentační biotechnologie etanolové kvašení Výroba sladu a piva mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii CZ.1.07/2.2.00/28.0171 Biotechnologie 2. Fermentační biotechnologie etanolové kvašení Výroba sladu a piva Marek Petřivalský

Více

Projekt: 65-51-E/02 Práce ve stravování. Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz

Projekt: 65-51-E/02 Práce ve stravování. Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Technologické

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Flanderské novinky 5/2006

Flanderské novinky 5/2006 Newsletter Flanderské turistické informační kanceláře Táboritská 23 / 1000, hotel Olšanka, 130 87 Praha 3, Czech Republic tel.: + 420 267 092 444, fax: + 420 267 092 650, http://www.flandry.cz/ Flanderské

Více

Profil firmy BITTNER GmbH & Co.KG. Firma hledá v České republice partnery v oblasti: Dovoz masných výrobků, případně obchodní zástupce

Profil firmy BITTNER GmbH & Co.KG. Firma hledá v České republice partnery v oblasti: Dovoz masných výrobků, případně obchodní zástupce , 20.-22.září 2011 Profil firmy BITTNER GmbH & Co.KG www.bittnerwurstwaren.de Od založení firmy BITTNER v roce 1952 se z ní stal moderní a výkonný podnik na výrobu masných výrobků s více než 80 zaměstnanci

Více

Exkurze v Mikrobiologickém ústavu akademie věd Třeboň a v Pivovaru Regent Třeboň

Exkurze v Mikrobiologickém ústavu akademie věd Třeboň a v Pivovaru Regent Třeboň Exkurze v Mikrobiologickém ústavu akademie věd Třeboň a v Pivovaru Regent Třeboň Termín: 23.4.2012 Trasa: Veselí nad Lužnicí Třeboň Účastníci: třída 2.A, třída 2.AT, dozor: Ing. Milena Hlásková, Pharm.

Více

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Obsah Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Charakteristika Chléb patří k základním potravinám připravovaným pečením, pařením, nebo smažením těsta sestávajícího minimálně z mouky a vody. Ve většině

Více

Praha. Pivovar U Fleků

Praha. Pivovar U Fleků Praha Pivovar U Fleků Křemencova 11, 110 01 Praha 1, ČR +420 224 934 019-20 www.ufleku.cz ufleku@ufleku.cz výstav piva: 2 100 hl Pivovar a restaurace U Fleků, založené roku 1499, patří mezi nejznámější

Více

Komparativní analýza pivovarů v Plzni

Komparativní analýza pivovarů v Plzni Komparativní analýza pivovarů v Plzni Bakalářská práce Natalie Křížová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: PhDr.

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

5. VALAŠSKÁ PIVNÍ BESÍDKA

5. VALAŠSKÁ PIVNÍ BESÍDKA 5. VALAŠSKÁ PIVNÍ BESÍDKA (3.10.2014, Restaurace Dům kultury Vsetín) OSVĚTOVÝ BULLETIN aneb co dnes poteče z pípy SLOVO ÚVODEM Vážení besedníci, vítáme Vás na 5. pivním (a snad dnes již můžeme říci i tradičním)

Více

PÁR SLOV ÚVODEM. Lepší pivo v žaludku nežli voda na plicích Jára Cimrman SPONTÁNNĚ KVAŠENÁ PIVA...89

PÁR SLOV ÚVODEM. Lepší pivo v žaludku nežli voda na plicích Jára Cimrman SPONTÁNNĚ KVAŠENÁ PIVA...89 SPONTÁNNĚ KVAŠENÁ PIVA...89 PIVA PRO SPORTOVCE A ŘIDIČE...93 Radler míchaný pivní nápoj...93 Nealkoholické pivo...93 Lepší pivo v žaludku nežli voda na plicích Jára Cimrman PÁR SLOV ÚVODEM HOMEBREWING

Více

Káva Buscaglione caffé dal 1899

Káva Buscaglione caffé dal 1899 Káva Buscaglione caffé dal 1899 espresso ristretto / espresso o obsahu menším než 2,5 cl espresso / espresso o obsahu 5 cl espresso lungo / dlouhé espresso o obsahu 1 dl espresso doppio / v jednom šálku

Více

LETNÍ STÁŽE PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE

LETNÍ STÁŽE PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE LETNÍ STÁŽE PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE Co přesně je letní stáž? Při stáži přichází vybraný student nebo studentka na prázdniny pracovat do Prazdroje na připraveném projektu. Pracuje na plný úvazek od června

Více

NEALKO PIVO ČERNÁ HORA MOŠTY PIVNÍ PÁLENKA TEPLÉ NÁPOJE. PÁTER světlý ležák 11 0,5 l 25 Kč 0,3 l 19 Kč SKLEPNÍ nefi ltrované 10

NEALKO PIVO ČERNÁ HORA MOŠTY PIVNÍ PÁLENKA TEPLÉ NÁPOJE. PÁTER světlý ležák 11 0,5 l 25 Kč 0,3 l 19 Kč SKLEPNÍ nefi ltrované 10 NÁPOJE Při výběru nápojů pro náš dvůr jsme odolali nabídkám nadnárodních fi rem a spolupracujeme se zdejšími výrobci. Černá Hora je pivovar ve stejnojmenné obci, ležící kousek nad Brnem. Dodává nám kvalitní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy Diplomová práce Bc. Igor Šiška Přístupy ke konzumaci piva v České republice Olomouc 2013 Vedoucí práce: Mgr. Michaela

Více

U Černý plíce. 4 cl Finlandia Vodka 45,- Kč. 4 cl Beefeater Gin 45,- Kč. 4 cl Captain Morgan Spiced Gold 50,- Kč 4 cl Havana Club Añejo Blanco 50,- Kč

U Černý plíce. 4 cl Finlandia Vodka 45,- Kč. 4 cl Beefeater Gin 45,- Kč. 4 cl Captain Morgan Spiced Gold 50,- Kč 4 cl Havana Club Añejo Blanco 50,- Kč , U Černý plíce 10 cl Martini Bianco 52,- Kč 10 cl Martini Rosso 52,- Kč 10 cl Martini Extra Dry 52,- Kč 10 cl Campari Bitter 60,- Kč 4 cl Finlandia Vodka 45,- Kč 4 cl Beefeater Gin 45,- Kč 4 cl Captain

Více

Perlivá vína a šumivá vína

Perlivá vína a šumivá vína Perlivá vína a šumivá vína Glera Frizzante IGP METICO Glera je odrůda ze které se vyrábí Prosecco. Víno je lehčího, velice svěžího charakteru a když se dobře vychlazené, je příjemným a osvěžujícím společníkem.

Více

MODUL 1. Historie a proces vaření piva Pilsner Urquell

MODUL 1. Historie a proces vaření piva Pilsner Urquell MODUL 1 Historie a proces vaření piva Pilsner Urquell MODUL 1 OBSAH Úvod Místo na mapě či místo v historii 1. Historie piva 2. Jak se zrodil Pilsner Urquell 3. Vývoj značky Pilsner Urquell Jak se správně

Více

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU Češi patří ve srovnání s obyvateli ostatních zemí se svou průměrnou spotřebou 51,5 litru mléka na hlavu/rok (podle průzkumu z roku 2006) mezi průměrné konzumenty

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Klára Voborníková Současnost a budoucnost restauračních pivovarů Bakalářská práce 2014 Současnost a budoucnost restauračních pivovarů Bakalářská práce Klára

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Význam piva v gastronomii a lázeňství

Význam piva v gastronomii a lázeňství Význam piva v gastronomii a lázeňství Bakalářská práce Kristýna Zmatlíková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dana

Více

Nápojový lístek. Nealkoholické nápoje. Míchané nealkoholické nápoje a limonády

Nápojový lístek. Nealkoholické nápoje. Míchané nealkoholické nápoje a limonády Nápojový lístek Nealkoholické nápoje Rajec neperlivý, jemně perlivý 0,33 l 24 Kč Coca cola 0,33 l 30 Kč Točená kofola 0,1 l 6 Kč Tonic, zázvorový (Kinley) 0,25 l 30 Kč Džbán s vodou a citronem 0,5 l /

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ. Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ. Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2012 Leona Lučanová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií VÝUKOVÝ TEXT - PIVOVARNICTVÍ Bakalářská práce

Více

Pivní kuponová knížka Platnost po dobu kampaně Do Prahy za pivem 27. 10. 30. 11. 2014

Pivní kuponová knížka Platnost po dobu kampaně Do Prahy za pivem 27. 10. 30. 11. 2014 Pivní kuponová knížka Platnost po dobu kampaně Do Prahy za pivem 27. 10. 30. 11. 2014 www.doprahyzapivem.cz 37 speciálních nabídek a spousta pivních zážitků! Poznejte a ochutnejte pražskou pivní kulturu

Více

Bankovní spojení Komerční banka Brno-venkov, č.ú. 31106641/0100

Bankovní spojení Komerční banka Brno-venkov, č.ú. 31106641/0100 svìtlé ležáky 11 12,99 % EPM 46966234 D CZ46966234 543 537 217 Fax 543 210 631 Komerční banka Brno-venkov, č.ú. 31106641/0100 D E-mail @ Z áva z n ě p ř i h l a š u j e m e d o s o u t ě ž e v k a t e

Více

Zpráva vedení podniku pro rok 2013

Zpráva vedení podniku pro rok 2013 Zpráva vedení podniku pro rok 2013 Budějovický Budvar, národní podnik Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Enterprise Nationale, se sídlem K. Světlé 512/4, České Budějovice 3, 370

Více

Daně z alkoholu a jiných neřestí. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z alkoholu a jiných neřestí. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z alkoholu a jiných neřestí Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Východiska přednášky Daňový systém ČR (J. Fischer) Dělení alkoholu (P. Míka) Druhy daní spotřební daně daň z přidané hodnoty Souvislosti makroekonomické

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška, kterou se provádí 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb.,o potravinách a tabákových výrobcích

Více

1 Domain Report 2009

1 Domain Report 2009 1 Domain Report 2009 2 Domain Report 2009 Domain Report je pravidelně aktualizovaným dokumentem vydávaným sdružením CZ.NIC, správcem české národní domény.cz. Jedná se o soubor statistik k české doméně.

Více

Restaurace Sluneční terasa T-Anker

Restaurace Sluneční terasa T-Anker Restaurace Sluneční terasa T-Anker PIVNÍ LÍSTEK PIVA NA ČEPU Pivo je důkazem toho, že nás Bůh miluje a chce, abychom byli šťastni Benjamin Franklin Pivní aperitivy Avec les Bon Voeux 9,5%, 0,7l 290,- Pivovar:

Více

Pivní průvodce Prahou. Přes 70 tipů na pivní zážitky v Praze a blízkém okolí

Pivní průvodce Prahou. Přes 70 tipů na pivní zážitky v Praze a blízkém okolí Pivní průvodce Prahou Přes 70 tipů na pivní zážitky v Praze a blízkém okolí 02 Doporučené pivovary / Praha 1 Praha pivně magická Poznámka vydavatele Tento Pivní průvodce Prahou si neklade za cíl vyčerpávajícím

Více

POSLEDNÍ KAPKA K DOKONALOSTI VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ. Vyroba výčepních stolů včetně prolisovných desek dřezů, odkapových misek a ostřiků sklenic.

POSLEDNÍ KAPKA K DOKONALOSTI VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ. Vyroba výčepních stolů včetně prolisovných desek dřezů, odkapových misek a ostřiků sklenic. POSLEDNÍ KAPKA K DOKONALOSTI VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ Vyroba výčepních stolů včetně prolisovných desek dřezů, odkapových misek a ostřiků sklenic. Společnost THERMOTECHNIKA BOHEMIA spol. s r.o. Společnost THERMOTECHNIKA

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra geografie Radka ŠPAČKOVÁ TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D

Více

www.pivonanaplavce.cz

www.pivonanaplavce.cz KATALOG 2014 www.pivonanaplavce.cz SVĚTLÝ LEŽÁK za studena Chmelený Je charakteristický nádherným aroma sušených chmelových hlávek Žateckého poloraného červeňáku a vyšší barvou s temně zlatými odlesky.

Více

PIVNÍ TURISTIKA V ČESKÉ REPUBLICE

PIVNÍ TURISTIKA V ČESKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa PIVNÍ TURISTIKA V ČESKÉ REPUBLICE Beer Tourism in the Czech Republic Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku Šumavské párky skop. střevo EAN/obj.číslo 10101 vepřové maso 34%, hovězí maso 10%, vepřové sádlo, voda, vepřové kůže, sója, solící směs ( jedlá sůl, konzervant E250, dextróza), bramborový škrob, stabilizátor

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

* TĚŽKÉ KOVY * CHUŤ As méně A VŮNĚ než 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg

* TĚŽKÉ KOVY * CHUŤ As méně A VŮNĚ než 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg rozpouštědla - voda, glycerol (E 422 20%) ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické 518255 přípravky, aromatické látky v. 2 NÁZEV VÝROBKU látka - E GRIOTTE 202 (1500 AROMA mg/kg) NT PRO CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY

Více

Káva, čaj, thein, kofein, kávoviny Prezentace pro výklad látky a opakování učiva téma maso a vnitřnosti.

Káva, čaj, thein, kofein, kávoviny Prezentace pro výklad látky a opakování učiva téma maso a vnitřnosti. Název školy Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56 Název projektu Číslo projektu Číslo šablony Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 VY_32_inovace_ZB59 Číslo materiálu 59 Autor Mgr.

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_09 Název materiálu: Mlýnské výrobky Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Mlýnské výrobky.

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Speciální nabídka Slivovic

Speciální nabídka Slivovic Aperitivy 0,05 l Campari 40,- 0,10 l Cinzano (dle nabídky) 40,- 0,10 l Martini (dle nabídky) 40,- 0,20 l Aperoll Spritz (aperoll, prosecco, perlivá voda) 62,- Speciální nabídka Slivovic 0,04 l Fleret Valašská

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_05 Název materiálu: Ovoce II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Ovoce II. Očekávaný

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

INFORMACE PRO ČESKÉ EXPORTÉRY: TRH PIVA V USA

INFORMACE PRO ČESKÉ EXPORTÉRY: TRH PIVA V USA INFORMACE PRO ČESKÉ EXPORTÉRY: TRH PIVA V USA OBSAH Informace pro české exportéry: trh piva v USA...1 Obsah...1 1. Základní charakteristika...1 2. Dovozní režim a distribuce...2 3. U.S. dovoz piva...3

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 9. 2010 57 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu European Health Interview

Více

Analýzy a doporučení. Analýza společnosti Heineken NV. Graf č. 1 pětiletý graf vývoje cen akcií (zdroj. Bloomberg) Fio, burzovní společnost, a.s.

Analýzy a doporučení. Analýza společnosti Heineken NV. Graf č. 1 pětiletý graf vývoje cen akcií (zdroj. Bloomberg) Fio, burzovní společnost, a.s. Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti Heineken NV Heineken NV. Holandský pivovar Heineken je přední světový výrobce piva, který byl založen v roce 1863 v Amsterodamu. V uplynulých 140 letech se

Více

Cukrárna Ella... ...místo kde je život sladký. Dobrý den, vítejte v naší cukrárně ELLA. Co Vám můžeme nabídnout: chlazené nápoje.

Cukrárna Ella... ...místo kde je život sladký. Dobrý den, vítejte v naší cukrárně ELLA. Co Vám můžeme nabídnout: chlazené nápoje. Cukrárna Ella......místo kde je život sladký Dobrý den, vítejte v naší cukrárně ELLA. Co Vám můžeme nabídnout: chlazené nápoje teplé nápoje zákusky z naší domácí kuchyně a italské zákusky Káva 7g Káva

Více

bulletin zpravodaj společnosti NATE nápojová technika a. s., Chotěboř

bulletin zpravodaj společnosti NATE nápojová technika a. s., Chotěboř bulletin č. 1 říjen 2007 zpravodaj společnosti NATE nápojová technika a. s., Chotěboř editorial Vážení obchodní partneři, Několik novinek a zpráv z profesního oboru je připraveno v prvním vydání bulletinu

Více

restaurace se skvělou kuchyní a WIFI připojením k Internetu

restaurace se skvělou kuchyní a WIFI připojením k Internetu Lázeňská restaurace je umístěna v historicky významné vile Vlasta, postavené, na objednávku majitele pražské velkopekárny Vendelína Máchy, podle projektu zakladatele české moderní architektury Jana Kotěry.

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Michaela Vostrá

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Michaela Vostrá VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Michaela Vostrá Pivo jako podnikatelský záměr Bakalářská práce 2015 Pivo jako podnikatelský záměr Bakalářská práce Michaela Vostrá Vysoká škola hotelová v

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Výběr piva českými konzumenty v roce 2013 Technické

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 6 - žákovská verze Téma: Kvašení. Mgr. Kateřina Dlouhá

CHEMIE. Pracovní list č. 6 - žákovská verze Téma: Kvašení. Mgr. Kateřina Dlouhá www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 6 - žákovská verze Téma: Kvašení Lektor: Mgr. Kateřina Dlouhá Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Kvašení je anaerobní

Více

Profil společnosti 2007. český národní symbol

Profil společnosti 2007. český národní symbol Profil společnosti 2007 český národní symbol Profil společnosti 2007 český národní symbol Pivo je součástí české kultury. Inspirovalo mimo jiné i naše přední literáty, filmaře, hudebníky malíře i fotografy.

Více