Buddy UP. fall inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a"

Transkript

1 Buddy UP magazine for bringing students together fall 2010 E S N V S E P r a h a Buddy System inside Interviews nation2nation CoMeet Move UP Photos

2 BuddyUP / Spring 2010 Buddy UP / fall 2010 MILÍ PŘÁTELÉ, DEAR FRIENDS, Říká se, že by nic nemělo být poznamenané příliš velkou rutinou, a tak abychom vám zpestřili opět i tenhle zimní semestr, přinášíme vám třetí číslo Buddy UPu, časopisu vydávaného studentskou organizací Buddy System. Na co se již teď můžete tešit? Najdete zde historii vaší oblíbené Nation2Nation party, co dělá ESN ČR a co se vlastně pod těmito písmeny skrývá, rozhovor se zahraničním studentem a jeho buddy, jaké akce a výlety se záhraňáky se konaly a ještě konat budou. A poprvé jsme pro vás připravili i nový komiks! Chtěli bychom již v úvodu poděkovat Kristine Sorenson z USA, zahraniční studentce. Sama se přihlásila do Buddy Systemu s tím, že by nám ráda pomáhala, a tak sa stala naší hlavní korektorkou anglických článků. Přejeme vám tedy příjemné čtení, úžasné zvládnutí všech testů i nádherné vánoční svátky, které tady budou co nevidět. Za Buddy System, tým Public Relations It is said, that nothing should stay in routine and so in order to diversify your winter term a bit we have prepared for you the third edition of Buddy UP, a magazine published by the student organization, Buddy System. And what can you already look forward? You will find articles about the history of the popular Nation 2 Nation party, the work of ESN CR, and also what is hidden behind these 5 letters. Moreover, you can read about the events and activities with foreign students that have already taken place or will be organized soon. And for the first time, we have prepared a brand new commix for you! We would also like to thank Kristine Sorenson from the USA, who came to the Buddy System with an idea to volunteer and help correct our English articles. So, we wish you nice reading, good luck on all exams and a wonderful Christmas holiday that is coming so quickly. Buddy System, team of Public Relations Barbora Ondejčíková Vedoucí PR Head of PR Dpt. Patrik Polonec Redaktor PR PR Redactor Libuše Vlachová Redaktorka Pr PR Redactor Michaela Lencová Redaktorka PR PR Redactor Luboš Tomány Grafik PR PR Graphic Designer Pavla Frysová Korektura Proofreading OBSAH CONTENT Editorial Editorial Jana Reháková - prezidentka ESN ČR Jana Reháková - President of ESN CR CoMeet CoMeet Nation2Nation Nation2Nation Interview - Lenka a Steven Interview - Lenka and Steven Zahraniční studenti na VŠE Foreign students at VŠE MOVE UP! MOVE UP! Fotostrana Photopage Suvenýry/Komiks/Sudoku Souvenirs/Commix/Sudoku Závěr Final word 1

3 BuddyUP / Spring 2010 Buddy UP / fall 2010 Jana Reháková - prezidentka ESN ČR ESN ČR je občanské sdružení, jehož členy je 10 ESN sekcí v České republice a momentálně již 2. volební období jej vede Jana Reháková, členka našeho Buddy Systemu. Nyní máme možnost se dozvědět, jak prezidentování vypadá a jak se k němu Jana dostala. Jak jsi se dostala k nápadu vést ESN Czech Republic? V ESN působím již více než 4 roky a měla jsem možnost vyzkoušet si různé pozice ve své sekci (od aktivního člena Nation- 2Nation Party, přes vedoucí Fundraisingu, členku International Relations až po prezidentku sekce). Jako prezidentka sekce jsem měla možnost zúčastnit se Srazu presidentů ESN ČR, kde jsem se dozvěděla o situaci v ostatních sekcích. Účastnila jsem se také národních a mezinárodních akcí, kde jsem získala mnoho znalostí. Protože jsem již důkladně poznala lokální úroveň, rozhodla jsem se posunout výš, na národní úroveň, a kandidovat do National Boardu ESN ČR. Jaká byla Tvoje cesta ke zvolení? Do červnových voleb 2009 jsme šly dvě kandidátky s podobnými cíly, obě hodně motivované a věřím, že každá z nás usilovala udělat pro ESN ČR vše. V těchto volbách jsem byla poprvé zvolena prezidentkou ESN ČR. Rozhodnutí kandidovat na další funkční období, leden prosinec 2010, pak bylo jednoduché, protože půl rok je krátká doba pro realizaci všech cílů a já jsem chtěla dokončit to, co jsem si již v červnu 2009 předsevzala. Co je ESN Czech Republic a čím se zabývá? ESN ČR je neziskovým a nepolitickým občanským sdružením, které napomáhá rozvoji českých členů ESN v poskytování pomoci zahraničním studentům trávícím část svého studia na českých VŠ s řešením jejich praktických problémů, jakož i s jejich kulturní a sociální integrací v českém prostředí. Na národní úrovni vytváří ESN ČR platformu usnadňující výměnu vzájemných kontaktů a spolupráci jak mezi jednotlivými českými členy ESN, tak mezi českými a zahraničními členy ESN. Na mezinárodním poli reprezentuje zájmy výše zmíněných členů. Co se Ti ve Tvém funkčním období povedlo a co ještě zbývá dokončit? Pracuji v týmu, v National Boardu (NB), a vše co děláme, děláme jako tým. Povedlo se nám zprovoznění webu a vytvoření dokuwiki (platforma pro výměnu know-how), zvýšení informovanosti o činnosti NB prostřednictvím Newsletteru, zapojit členy ESN ČR a dostat je na mezinárodní semináře (např. EU Youth forum ve Španělsku, MoMoyo ve Finsku). V ESN ČR je teď hodně nových mladých členů, kteří jsou motivováni pro práci v ESN ČR. A to považuji za velký úspěch. Sekce dělají mnoho práce pro domovské univerzity a chtěli bychom víc podpořit tuto spolupráci s univerzitami i navázat spolupráci s externími subjekty. V NB usilujeme o zachování kontinuity a předání know-how novému National Boardu, který nastoupí po nás v lednu Co Ti prezidentování ESN ČR dalo a jak dlouho trvá Tvé funkční období? Především jsem poznala spoustu úžasných lidí a účastnila se mezinárodních akcí, které mi rozšířily obzory. Více jsem poznala jednotlivé členské sekce a jejich pohledy na záležitosti týkající se ESN a prohloubila jsem své vědomosti v oblasti neformálního vzdělávání. Cením si také zkušeností získaných při práci v týmu National Boardu a s ostatními zástupci sekcí. V současnosti mi plyne 2. funkční období. První bylo tzv. přechodné (červenec prosinec 2009), protože jsme přecházeli z akademického na kalendářní rok. V začalo mé 2. volební období a nový National Board bude volen na zasedání v listopadu a jeho funkční období začne Co bylo náplní Tvé práce jako prezidentky? Snažila jsem se směrovat své aktivity třemi směry: k National Boardu, k sekcím a k externím subjektům. Práce v NB pro mě znamenala především každodenní kontakt s členy boardu, svolávání meetingů a vedení agendy. Hodně času jsem strávila komunikací se sekcemi, protože komunikaci považuji za základ dobré spolupráce. Administrativní záležitosti ESN ČR (úprava stanov, interní předpisy, komunikace s úřady atd.) patří také k neodmyslitelné náplni práce prezidenta. V neposlední řadě jsou to setkání s externími subjekty, jako jsou jiné organizace (ČRDM, apod.) a návštěvy mezinárodních akcí.. Co bys k prezidentování ESN ČR dodala? Měla jsem štěstí na skvělé a motivované lidi v National Boardu, se kterými se mi výborně spolupracovalo a fungovali jsme jako jeden tým. S podporou, kterou jsme měli, se podařilo vyřešit všechny problémy. Byla to úžasná zkušenost! Volby se otevírají a možnost být členem National Boardu ESN ČR je pocta! Všem kandidátům držím palce:) LV 2

4 Jana Reháková president of ESN CR ESN CR is a civil organization whose members are separated into 10 ESN sections in the CRech Republic. Jana Reháková, a member of our Buddy System, is currently leading her 2nd term for this organization. We now have the opportunity to find out how Jana became president and to see what it s really like to be the head of the national level of ESN. How did you get the idea to lead ESN Czech Republic? I have been active in ESN for more than 4 years and I ve had the opportunity to try different positions in my section (active member of Nation2Nation Party, head of Fundraising department, member of International Relations, and president of my section). As president of our local section, I was able to attend meetings with other presidents and learn more about issues going on in their areas. I have also participated in national and international activities where I was able to gain a lot of knowledge. While sincerely getting to know the local level very well in that time, I have decided to move up and run as a candidate of the National Board of ESN CR. What was your way towards the election? There were 2 candidates for the June 2009 s elections. We had similar goals and both of us were very qualified and wanted to do all we could for ESN CR program. During the election I was nominated as the president of ESN CR. I decided to run again next term (January-December 2010) because half a year is too short for all of the goals that I wanted to accomplish. What is ESN Czech Republic and what is it dealing with? ESN CR is a non-profit and non-political civil association that helps with the development of ESN Czech members and provides help to international students (who spend part of their studies in Czech universities) by solving some of the typical problems dealing with cultural/social integrations in the Czech environment. At the national level, ESN CR facilitates interaction with Czech members of ESN and also with Czech and foreign members. It also helps deal with the interests of members at the international level. What did you manage to do during your presidency and what is left to be finished? I work on the National Board (NB) and all the work we do, we do as a team. We have managed the website, created docuwiki (platform for exchange of knowhow) and increased the awareness about NB s activities through the Newsletter. We have also gotten many more people involved in ESN CR and the international seminars (e.g. EU Youth forum in Spain, MoMoyo in Finland). There are a lot of new youth members that are anxious to work for ESN CR, and I consider this a huge success. We are also supporting more and more of the individual sections that do a lot of work for their home universities and establishing a relationship with the external subjects. We hope for stability and growth of know-how to new NB that will continue with our work in January What did being president of ESN CR give you? How long is your functional term? I have gotten to know a lot of great people and have participated in international meetings which have broadened my horizons. I have learned more about other member sections and their views on ESN issues and I have deepened my knowledge on in-formal education. I have gained a lot of experience while working on the NB team and other section representatives. My second functional term is currently ending. The first term was transitional (July December 2009) as we were changing the terms from academic to calendar year my second presidency term began and will end A new National Board will be chosen in November. What was your work as a president of ESN CR? I have tried to focus my activities into 3 directions: National Board, sections, and external subjects. My job in NB was geared toward daily communications with other members of the board, calling meetings to order and leading the agenda. I have spent a lot of time communicating with different sections, as I believe communication is a basis for good cooperation. Administrative issues of ESN CR (modification of regulations, internal rules, communication with offices, etc.) are also part of the president s work. There are also meetings with external subjects (other organizations, ČRDM, etc.) and participating in international meetings. What would you want to add to being a president of ESN CR? I have been very lucky to be with such hardworking and motivated people on the National Board with whom I have worked very well with. We have made such a great team. With the support we had, we were able to solve any problem that arose. It was a great experience! It is a great honor to be a member of National Board! Good luck to future National Board :) LV 3

5 CoMeet Od 8. do 12. září 2010 proběhlo na VŠE setkání All Committees Meeting, zkráceně CoMeet. Šlo o pracovní setkání tzv. comitees (výborů) sítě Erasmus Student Network, kterou na VŠE zastupuje právě Buddy System. Prohloubení spolupráce, řešení problémů, workshopy...to byla náplň tří dnů CoMeetu. Počet těchto výborů je 5 (viz. obrázky níže) a dohromady se tak CoMeetu zúčastnilo cca 35 lidí. Každý z výborů měl na starosti vlastní agendu v oblasti svého zaměření (finance, vzdělání, atd.) na které přes den pracoval. Jelo se od rána s přestávkou na oběd (+ nějaké ty coffee breaky) v restauracích nedaleko od školy a přes noc probíhalo samozřejmě odreagování po klubech v centru. Stejně tak byla hned první den možnost využít odpolední výlet po krásách Prahy, abychom naši zemi také trochu propagovali. Kdy Tě poprvé napadlo, že CoMeet uspořádáš? Po Annual General Meetingu v Istanbulu jsme společně s Luckou Kalinovou (prezidentka ESN VŠE Praha - Buddy System, pozn. red.) chtěly po nevydařené kandidatuře na Council of National Delegates využít již domluvenou spolupráci se školou na jiný projekt. Původně jsme chtěly zorganizovat setkání pouze jedné ESN committee, ale Veeli Oeselg, tehdejší vicepresidentka ESN International, navrhla uspořádat setkání všech committees, které v rámci ESN fungují. A nám se nápad natolik zalíbil, že jsme jej během tří měsíců dokázaly připravit. Co Tě během CoMeetu nejvíc překvapilo? Nejvíc mě překvapila atmosféra, která se nedá naplánovat, a zpětná vazba na konci meetingu. A obojí bylo úžasné. Myslím, že všichni můžeme potvrdit, že zážitků jsme si odnesli hodně. Účastníci se bavili a opravdu tvrdě pracovali a organizátoři si vyzkoušeli spoustu nového a poznali báječné lidi. Nezbývá mi nic jiného než všem ještě jednou poděkovat. A kdy se můžeme těšit na další? To není ani tak otázka na mě jako na Akce proběhla pod organizací Pavlí Sládkové z IT procesu Buddy Systemu a také na ní tím pádem ležela největší zodpovědnost. Díky tomu taky Pavlí hned druhý den ztratila hlas a do konce týdne jsme mohli poslouchat na chodbách VŠE její autoritativní chrapot. Ten si mohla zkusit vylepšit ještě na dvouhodinovém odpoledním workshopu spolku Toastmasters International ( ), kde se cvičil mluvený projev, improvizace a gestikulace. Určitě zajímavý spolek hodný pozornosti každého studenta. CoMeet byl parádní akcí co do možnosti potkat skutečně akční lidi ze všech koutů Evropy a i když zastupují ESN na mezinárodní úrovni, tak si snad nikdo na nic nehrál a všichni byli v přátelské náladě a rozpoložení. Když jsem měl tedy možnost vyzvednout pár účastníků CoMeetu na letišti, vyklubal se z cesty na ubytování na koleji vždy inspirativní rozhovor. Možná si ale říkáte, jak někoho napadne jen tak uspořádat akci na kterou jedou lidé z celé Evropy? Pavlí Sládková tedy odpověděla na pár otázek, které to pomohou objasnit. :) Jak probíhaly první krůčky? Zdály se jednoduché, ale nakonec jich bylo víc a víc :) Protože základním cílem CoMeetu bylo jednání jednotlivých committees, bylo nutné rezervovat dostatek místností ve škole, zajistit ubytování a jídlo. Takže vše začalo u vyjednání záštity VŠE nad celou akcí a v návaznosti na to následně rezervace ubytování pro účastníky. Před tím ale ještě probíhala debata se samotnými členy committees, jak by si akci představovali oni, kolik lidí v Praze uvítáme a další maličkosti :) Co bylo nejtěžší na celé akci zvládnout? Vstávat :) Ne, to si samozřejmě dělám legraci. Náročná byla samotná koordinace 35 lidí tak, aby byli v určitý čas tam, kde měli být. S tím souvisí i praktické věci jako příprava místností a zapnutí techniky, příprava jídla apod. Takže celé dny bylo co dělat. *oficiální odznáčky jednotlivých committees (výborů) International Board. Jedním z výstupů CoMeetu bylo mimo jiné i to, že mají podobná setkání budoucnost a jsou efektivní. Takže budu jen ráda, pokud se námi vymyšlený projekt uchytí, bude i nadále úspěšný a další organizáři jej posunou zas o kousek dál. Miroslav Šulc Communication IT Network an Events Finance Education 4

6 CoMeet From September 8th-12th, the University of Economics Prague hosted an All Committees Meeting for CoMeet. It was an operating meeting of the committees of the Erasmus Student Network. The Buddy System proudly represented our university. The three-day CoMeet consisted of; the extension of cooperation, solving problems, and workshops. The meeting included thirty-five people separated into five different committees that were in charge of specific departments to discuss finance, education, etc. The program started in the morning continued with lunch and some coffee breaks that were held in restaurants not far from school. During the evening, everyone was able to relax in the center of Prague at a few local clubs. The first day there was an opportunity to sight see around Prague to show the participants the real city in order to promote the Czech Republic. Pavlí Sládková, from the IT department was in charge, although she lost her voice on the second day, we were able to hear her authoritarian/hoarse voice all around the corridor of VSE towards the end of the week. We also had an opportunity to improve our own skills on a two-hour long workshop from the group, Toastmasters International (http:// During this time everyone could practice their public speaking, improvisation, and gesticulation. CoMeet was a great experience that gave a lot of opportunities to meet tons of people with amazing energy from all over Europe. All of the international representatives of ESN were so friendly and had such great attitudes. I was even able to pick a member up at the airport and engage in very interesting conversation with someone from a different part of Europe. You may be wondering how it was possible to organize such a meeting with so many different people from all around Europe. Well, I was able to interview Pavlí Sládková and she was able to share some insight on how she did it! When did you first think of the idea to organize CoMeet? After the Annual General Meeting in Istanbul, Lucka Kalinová (president of ESN VSE Prague Buddy System, rem. editors) and I wanted to, after an unsuccessful debate with the Council of National Delegates- to help assist our school with a project. At first, we wanted to organize a meeting of only one ESN committee but Veeli Oeselg, the former vice-president of ESN International, suggested to make a meeting for all committees. We liked this idea so much that we were able to prepare it in just three months. What happened in the beginning? At first it seemed that it was going to be simple, but at the end there was more and more work. The basic purpose of the CoMeet was to have conferences with each committee. We would have to book enough rooms at the university, provide accommodations and meals for all of the members. This meeting with VSE was very important in order to persuade them to sponsor our project. We had to speak with the members of the committees about their ideas concerning the project, the amount of people attending the meeting, and many other important details. What was the most difficult thing? Getting up! No, of course I m kidding! But the most difficult task was to coordinate thirty-five people to be at the same place at the same time. This related more to the preparations of rooms, meals, switching on computers, etc. Every day there was something to do. What was the most surprising thing during the CoMeet? I have to say that we had lots of great experiences from this CoMeet. We were having fun and working hard. Our organizations tried to do a lot of things and we were able to meet a lot of fabulous people. I have to thank everybody so much for all the hard work and participation! What will be the next action that we can look forward to? It is not question for me, but for the International Board. One of products of the CoMeet is the fact that these meetings were very effective and it would be good to have more in the future. I will be very glad if this project (which we thought out) thrives in the future and other organizers make an effort to make it even better. Miroslav Šulc Communication IT Network an Events Finance Education 5 *official buttons of each committees

7 Spojení národů aneb Nation2Nation party Všichni víme, že JE tady. Každé úterý, v jednom z pražských klubů, s prezentací zahraniční země, ochutnávkou jídla, se zástupem záhraňáků. To je naše stará dobrá Nation2Nation party řadící se mezi největší studentské party v Praze. Odkud se tu ale vzala? Kdy a kdo vlastně přišel s nápadem zorganizovat párty v tomhle duchu a kam sahají její počátky? Na to jsem se zeptala jednoho z prvních organizátorů N2N Iva Suchomela. Co dokáže chodbovice Již v roce 2003 vznikla myšlenka rozběhnout party, kde se budou moct naši a zahraniční studenti blíže poznávat. V této době Katka Závodská a Bára Sennešová začaly organizovat mejdany se zahraničními studenty na chodbách kolejích VŠE na Jarově. Ještě že ve večerních hodinách se hnedka mluví anglicky či jiným cizím jazykem jednodušeji:) tehdy byly nazvané Nation2Nation, protože šlo o již dřívě zmíněné utužování mezinárodního přátelství, které taky zapadalo do filozofie celého Buddy Systemu: Breaking down the barriers, bringing the world together. Nové prostory Ivovým cílem však bylo přenést party i za hranice Jarova, aby se jich mohli účastnit i studenti z jiných částí Prahy, a tak zašel do tehdy oblíbeného a hodně luxusního klubu Radost FX. Posláním N2N bylo také to, aby i ne tak bohatým studentům bylo umožněno vstoupit do super klubu za nízkou cenu a skvěle se tam bavit. Dával se důraz, aby například pivo či víno stálo tak Kč, vstup za 30 Kč a šatna maximálně 10 Kč. Radost FX měla kapacitu lidí, což dnes přijde možná jako relativně málo lidí, ale oproti Exitu to byl velký skok. Začali jsme proto spolupracovat s ISC z ČVUT (pozn. red. Sekce jako Buddy System působící na ČVUT - článek o ní na následujících stranách), abysme zaujali i jejich zahraniční studenty, plus se posílaly y i zahraničním studentem na Univerzitě Karlově, které zařizoval Karel Srnka. současný N2N team Jelikož byly party v první řadě určené pro naše a zahraniční studenty VŠE, kterým jsme chtěli zabezpečit příjemný a nepřecpaný prostor, Radost FX a Exit se vyhranily téměř výlučně pro ně, tj. začalo se s rozdělováním vstupného. 30 Kč pro studenty VŠE, 250 Kč pro ostatní. I přesto byly před všemi kluby vždy dlouhé fronty. ženy jsou hravé... První kluby Mejdany měly bohatou účast, a tak se Buddy System rozhodl s touto ideou pokračovat a pořádně ji rozbalit. Dohodli se s jarovským klubem Exit a zorganizovali pár velice populárních mejdanů. Party už Luxusní a přitom stále studentská I párty v Radosti však byly rychle zaplněny, a tak se hledalo další rozšíření našeho portfólia klubů. Vybral se tehdy jeden z největších pražských klubů Face2Face (později známý jako Kamikaze, či dnešní Libimseti) s celkovou kapacitou až 2500 lidí....a muži přísní 6

8 Vždy něco nové Již tehdy se taky přišlo s nápadem ozvláštnit party a doplnit je Welcome drinkem, což tehdy ještě vůbec nepatřilo mezi standardy v pražských klubech. Welcome drink jsme buď kupovali nebo dostávali od sponzorů. Studenti byli mile překvapeni, když se začalo z ničeho nic rozdávat 250 piv Gabika Gmitrová, která později převzala všechny party v Exitu, pořádně to rozproudil i Kamil Jireš, který vždy všechno skvěle zařídil. Po něm to převzala Petra Svobodová, která to opět posunula a stále posouvá dál. Párty se začaly víc lišit jedna od druhé, charakterizují se nejen krajinou, ale také svojí tématikou. Úžasná byla letošní Italian Mafia Party, kde jste měli možnost si zadarmo zahrát Poker Texas Holdem, French Elegant Party, momentálně se připravuje North Christmas party a pod. To jsou party, které čekají jen na vás. Tak, takhle vypadal kousek života naší Nation2Nation připravované pro vás. Pokaždé se party snažíme vylepšit. Pokud byste měli jakékoli podněty, budeme rádi, když nám je napíšete na A ahoj v úterý!:) BO Abychom posílili misi N2N, tj. luxusní party za málo peněz, party ve Face2Face se doplňovaly dohodnutými autobusy, které odvážely studenty přímo z party na všechny koleje, což snížilo výdaje za taxíky, zvýšilo pohodlí návštěvníků a posílilo hlavně bezpečnost dívek. Dávalo se záležet i na výběru hudby, kdy nám hrával tehdy známý Rico a big J. plus se to taky doplňovalo například živým saxofonistou. Evolucí prošel také systém výběru při vstupech. Ze začátku jsme to nechávali na klubech a jejich bodyguardech, což ovšem nebylo příliš efektivní. S Tominem Bortem (bývalým prezidentem Buddy Systemu) se vymyslelo, že nově budou vybírat vstupy páry z členů Buddy Systemu, pro které to bylo hodně atraktivní. Jak Ivo vzpomíná, hlavně holkám to přišlo velice cool. 7 zadarmo. Muselo se ale myslet na všechny detaily. Například i na to, kde připravit jídlo, které je pokaždé na Nation2Nation a reprezentuje gastronomii dané prezentující země. Také s tímto nám kluby vyšly vstříc. Garantuji Vám, že byste nechtěli vidět, v jakém stavu po studentech zůstávala kuchyně, a tak se kuchařovi nechávala aspoň flaška skotské. :-) Párty se začaly také doplňovat zajímavým programem. Kromě prezentací zemí jsme také dohodli kadeřnice, či hena tetování, které si holky nechávaly udělat po celém těle. Hodně pomáhala každý týden vás čeká bohatý raut...pokud budete rychlejší, než redakce Buddy UPu

9 Connection of nations or... Nation2Nation party! Everyone knows it goes on every Tuesday. In one of Prague s hot night clubs with a presentation of foreign countries, tastings of national meals and with lots of foreign students. This is our infamous Nation 2 Nation Party. It is one of the biggest student parties in Prague. Oh, but questions still present themselves. Where did it come from? Who first came up with the idea to have organized parties? What dormitory party can manage One of the first organizers of N2N parties is Ivo Suchomel. In 2003, the first idea of an event where Czech and foreign students would be able to get more interaction and knowledge of each other s culture arose. In that time, Katka Závodská and Barbora Senašová began to organize meetings in dormitories at Jarvo with foreign students. Let s just say, it s always easier to speak English or another foreign language during night hours. First clubs Meetings started having higher attendance rates and so the Buddy System decided to continue with this idea in huger volume. With the Jarov club, Exit, they were able to arrange a few very popular parties. The name Nation 2 Nation had already caught on, because it was really about supporting the international friendship. It also belonged to the philosophy of the whole Buddy System program: breaking down the barriers, bringing the world together. New space Ivo s other goal was to have students from other parts of Prague attend these organized parties too. So he went to the luxurious and very popular club Radost FX, where students could party at a great club and pay a low entrance fee and still have a fun time for 200CZK. We were able to adjust prices of; beer and wine so they were no higher than 20-25CZK, entrance fees for 30CZK, and a cloakroom for 10CZK. Because the capacity of Radost FX was around people, what can seem quite little, but in comparison with Exit, it was really a big step. So we started to cooperate with ISC in order to interest their foreign students and foreign students of the Charles University, which were arranged by Karel Srnka. Compared to Exit, Radost FX was able to hold people, although it may seem quite little to us now, it was a very large step for these parties. Then we started to work with ISC at the ČVUT (a section like our Buddy System established at ČVUT University an article about this section in the next page) in order to interest their foreign students. We were also able to contact Karel Srnka to invite foreign students from Charles University. Luxurious but still for students Radost FX started to become very full very fast and so we had to start looking for another place that would be able to hold all of the students. We finally found one of the biggest night clubs in Prague, Face- 2Face (also known as Kamikaze or Líbim se Ti) with a capacity of 2500 people. 8

10 Buddy UP / fall 2010 Because the parties were mainly established for our Czech and foreign students of VŠE, whom we wanted to set a pleasant and not overcrowded space, we tried to reserved Radost and Exit for our students. It meant that we divided entrance into different price levels. For students of VŠE entrance fees were always 30 CZK, but 250 CZK for others. That cover didn t stop the long lines of people at the N2N parties. In order to maintain the mission of N2N it means a party that is luxurious and for little money. It means parties that are always fun and loaded with people and having the luxury of arranged buses that will take you directly from parties to all the dormitories. This will then decrease the cost of taxis and increase the safety of students. We also made sure to pay attention to the choice of music and to get the hottest live DJ s like; Rico, Big J, and the Saxofonist. Evolving the entrance system came soon after. At the beginning we let the bodyguards of the clubs withdraw entrance, which of course wasn t very effective. We then came up with a new idea with Tomáš Bort (the former president of Buddy System) that members of Buddy System would be the ones monitoring the entrance. This was also a very attractive idea for the clubs. Ivo had recalled that it was cool especially for girls to be at the entrance. Always something new After finding the right venue, we wanted to make our parties more interesting. We came up with the Welcome Drink idea, al- 9 arranging all kinds of little things for parties. Petra Svobodova took lead after and has been moving it forward ever since. Parties started to become more diverse. Not only are the parties dedicated to one country but they have their own theme and we have become even more creative with the details for each party. though it wasn t very common during that time in Prague s club scene so we had to buy them in a market or as a sponsored gift. Students were very pleasantly surprised when they got 250 beers for free. We also mixed in meals that represented the host country, which are prepared for every Nation 2 Nation party. The clubs were so kind to offer their kitchen and their assistance, especially after the party to help clean. So, at least one bottle of scotch was given to the chief that s for sure. Parties began filling up with more and more interesting acts like hairdressers and henna tattoo artists, girls even had them all across their bodies. Gabika Gmitrová helped out so much and even organized all the parties at Exit. Kamil Jireš (studying IT) made it more and more wonderful by organizing and A few great party ideas: the Italian Mafia party when students were able to play Texas Holdem Poker, the French Elegant party and the North Christmas party. These are parties that are already waiting for you! This part of Nation2Nation is prepared just for you. Every time we try to make it better and better. If you have any new ideas or comments, we would be happy if you would write us to cz. See you on Tuesday! BO

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION OBSAH CONTENT summit 02 03 04 06 08 10 12 14 15 16 19 21 22 24 26 28 29 34 36 38 40 ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US O PROJEKTU/ABOUT THE PROJECT BÝVALÍ ÚČASTNÍCI/FORMER

Více

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R 2 Úvodník Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám představila další vydání studentského časopisu PrímaLEX a přivítala Vás v novém akademickém roce. V současném čísle se ohlédneme za letními dobrodružstvími

Více

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější,

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, Novoroční předsevzetí u nás neletí Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, nebo si hned 1. ledna obout kecky a oběhnout dvakrát dům s dobrou vůlí začít konečně zdravě žít. Být však na sebe náročný jednou

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

WUCC 2010 BOOK SAMPLE

WUCC 2010 BOOK SAMPLE WFDF WORLD ULTIMATE CLUB CHAMPIONSHIPS 3-10 JULY 2010 PRAGUE MISTROVSTVæ SVùTA KLUBÒ V ULTIMATE FRISBEE 3-10 âervence 2010 PRAHA Je milým zvykem oslavit památku velké a A nice tradition for commemorating

Více

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race

Více

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups Pro zlato příště s nůší bronz. Vynikajících výsledků jsme dosáhli i v cambridgeských testech. Dosažená jazyková úroveň žáků našich pátých tříd vyjádřená evropským rámcovým měřítkem B2 je totiž srovnatelná

Více

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony Kia Venga z Nošovic // Kia Venga from Nošovice

Více

interview / rozhovor Zdeněk Svěrák Coaching for managers / Koučink pro manažery Snooker the sport of gentlemen / sport gentlemanů 3/20 08

interview / rozhovor Zdeněk Svěrák Coaching for managers / Koučink pro manažery Snooker the sport of gentlemen / sport gentlemanů 3/20 08 3/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR interview / rozhovor Zdeněk Svěrák Coaching for managers / Koučink pro manažery Snooker the sport

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

S P E C I A L E D I T I O N

S P E C I A L E D I T I O N SPECIAL EDITION DEAR GUESTS AND PATRONS, The team at the InterContinental Prague are proud to celebrate 40 years of being a leading international hotel in this vibrant and intriguing city. Ever since the

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Číslo 35 / Issue 35 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 32011 MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Automobilka Hyundai očekává rostoucí

Více

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Číslo 55 / Issue 55 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12013 Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Rozhovor s Thomasem Bürklem Interview

Více

Státní správa bilancuje State administration balances

Státní správa bilancuje State administration balances ROČNÍK/YEAR X 7/2 0 0 5 12 0 K č 6 E U R INFORMATIKA KOMUNIKACE PODNIKÁNÍ INFORMATICS COMMUNICATIONS BUSINESS Rozhovor s Danou Bérovou a Michalem Franklem Počítačová bezpečnost Poslední trendy v CRM Bezdrátová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT Sdružení pro integraci a migraci The asotiation for integration and migration Foto na obálce: Přemysl Fialka Ú V O D Vážení přátelé, rok 2008 byl pro naši

Více

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08 2/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Eva Jiřičná Interview / Rozhovor Rugby scores / Ragby boduje Design lovers / Milovníci designu Talent

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world Obchodní renesance A commercial renaissance strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

Více

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road Buďme optimisté Let's be optimists strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Zima / Winter 2012/2013 Byznys na cestách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE katalog_v1.indd 1 3/27/07 11:47:21 AM Vážení hosté, milí přátelé,

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více