Buddy UP. fall inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a"

Transkript

1 Buddy UP magazine for bringing students together fall 2010 E S N V S E P r a h a Buddy System inside Interviews nation2nation CoMeet Move UP Photos

2 BuddyUP / Spring 2010 Buddy UP / fall 2010 MILÍ PŘÁTELÉ, DEAR FRIENDS, Říká se, že by nic nemělo být poznamenané příliš velkou rutinou, a tak abychom vám zpestřili opět i tenhle zimní semestr, přinášíme vám třetí číslo Buddy UPu, časopisu vydávaného studentskou organizací Buddy System. Na co se již teď můžete tešit? Najdete zde historii vaší oblíbené Nation2Nation party, co dělá ESN ČR a co se vlastně pod těmito písmeny skrývá, rozhovor se zahraničním studentem a jeho buddy, jaké akce a výlety se záhraňáky se konaly a ještě konat budou. A poprvé jsme pro vás připravili i nový komiks! Chtěli bychom již v úvodu poděkovat Kristine Sorenson z USA, zahraniční studentce. Sama se přihlásila do Buddy Systemu s tím, že by nám ráda pomáhala, a tak sa stala naší hlavní korektorkou anglických článků. Přejeme vám tedy příjemné čtení, úžasné zvládnutí všech testů i nádherné vánoční svátky, které tady budou co nevidět. Za Buddy System, tým Public Relations It is said, that nothing should stay in routine and so in order to diversify your winter term a bit we have prepared for you the third edition of Buddy UP, a magazine published by the student organization, Buddy System. And what can you already look forward? You will find articles about the history of the popular Nation 2 Nation party, the work of ESN CR, and also what is hidden behind these 5 letters. Moreover, you can read about the events and activities with foreign students that have already taken place or will be organized soon. And for the first time, we have prepared a brand new commix for you! We would also like to thank Kristine Sorenson from the USA, who came to the Buddy System with an idea to volunteer and help correct our English articles. So, we wish you nice reading, good luck on all exams and a wonderful Christmas holiday that is coming so quickly. Buddy System, team of Public Relations Barbora Ondejčíková Vedoucí PR Head of PR Dpt. Patrik Polonec Redaktor PR PR Redactor Libuše Vlachová Redaktorka Pr PR Redactor Michaela Lencová Redaktorka PR PR Redactor Luboš Tomány Grafik PR PR Graphic Designer Pavla Frysová Korektura Proofreading OBSAH CONTENT Editorial Editorial Jana Reháková - prezidentka ESN ČR Jana Reháková - President of ESN CR CoMeet CoMeet Nation2Nation Nation2Nation Interview - Lenka a Steven Interview - Lenka and Steven Zahraniční studenti na VŠE Foreign students at VŠE MOVE UP! MOVE UP! Fotostrana Photopage Suvenýry/Komiks/Sudoku Souvenirs/Commix/Sudoku Závěr Final word 1

3 BuddyUP / Spring 2010 Buddy UP / fall 2010 Jana Reháková - prezidentka ESN ČR ESN ČR je občanské sdružení, jehož členy je 10 ESN sekcí v České republice a momentálně již 2. volební období jej vede Jana Reháková, členka našeho Buddy Systemu. Nyní máme možnost se dozvědět, jak prezidentování vypadá a jak se k němu Jana dostala. Jak jsi se dostala k nápadu vést ESN Czech Republic? V ESN působím již více než 4 roky a měla jsem možnost vyzkoušet si různé pozice ve své sekci (od aktivního člena Nation- 2Nation Party, přes vedoucí Fundraisingu, členku International Relations až po prezidentku sekce). Jako prezidentka sekce jsem měla možnost zúčastnit se Srazu presidentů ESN ČR, kde jsem se dozvěděla o situaci v ostatních sekcích. Účastnila jsem se také národních a mezinárodních akcí, kde jsem získala mnoho znalostí. Protože jsem již důkladně poznala lokální úroveň, rozhodla jsem se posunout výš, na národní úroveň, a kandidovat do National Boardu ESN ČR. Jaká byla Tvoje cesta ke zvolení? Do červnových voleb 2009 jsme šly dvě kandidátky s podobnými cíly, obě hodně motivované a věřím, že každá z nás usilovala udělat pro ESN ČR vše. V těchto volbách jsem byla poprvé zvolena prezidentkou ESN ČR. Rozhodnutí kandidovat na další funkční období, leden prosinec 2010, pak bylo jednoduché, protože půl rok je krátká doba pro realizaci všech cílů a já jsem chtěla dokončit to, co jsem si již v červnu 2009 předsevzala. Co je ESN Czech Republic a čím se zabývá? ESN ČR je neziskovým a nepolitickým občanským sdružením, které napomáhá rozvoji českých členů ESN v poskytování pomoci zahraničním studentům trávícím část svého studia na českých VŠ s řešením jejich praktických problémů, jakož i s jejich kulturní a sociální integrací v českém prostředí. Na národní úrovni vytváří ESN ČR platformu usnadňující výměnu vzájemných kontaktů a spolupráci jak mezi jednotlivými českými členy ESN, tak mezi českými a zahraničními členy ESN. Na mezinárodním poli reprezentuje zájmy výše zmíněných členů. Co se Ti ve Tvém funkčním období povedlo a co ještě zbývá dokončit? Pracuji v týmu, v National Boardu (NB), a vše co děláme, děláme jako tým. Povedlo se nám zprovoznění webu a vytvoření dokuwiki (platforma pro výměnu know-how), zvýšení informovanosti o činnosti NB prostřednictvím Newsletteru, zapojit členy ESN ČR a dostat je na mezinárodní semináře (např. EU Youth forum ve Španělsku, MoMoyo ve Finsku). V ESN ČR je teď hodně nových mladých členů, kteří jsou motivováni pro práci v ESN ČR. A to považuji za velký úspěch. Sekce dělají mnoho práce pro domovské univerzity a chtěli bychom víc podpořit tuto spolupráci s univerzitami i navázat spolupráci s externími subjekty. V NB usilujeme o zachování kontinuity a předání know-how novému National Boardu, který nastoupí po nás v lednu Co Ti prezidentování ESN ČR dalo a jak dlouho trvá Tvé funkční období? Především jsem poznala spoustu úžasných lidí a účastnila se mezinárodních akcí, které mi rozšířily obzory. Více jsem poznala jednotlivé členské sekce a jejich pohledy na záležitosti týkající se ESN a prohloubila jsem své vědomosti v oblasti neformálního vzdělávání. Cením si také zkušeností získaných při práci v týmu National Boardu a s ostatními zástupci sekcí. V současnosti mi plyne 2. funkční období. První bylo tzv. přechodné (červenec prosinec 2009), protože jsme přecházeli z akademického na kalendářní rok. V začalo mé 2. volební období a nový National Board bude volen na zasedání v listopadu a jeho funkční období začne Co bylo náplní Tvé práce jako prezidentky? Snažila jsem se směrovat své aktivity třemi směry: k National Boardu, k sekcím a k externím subjektům. Práce v NB pro mě znamenala především každodenní kontakt s členy boardu, svolávání meetingů a vedení agendy. Hodně času jsem strávila komunikací se sekcemi, protože komunikaci považuji za základ dobré spolupráce. Administrativní záležitosti ESN ČR (úprava stanov, interní předpisy, komunikace s úřady atd.) patří také k neodmyslitelné náplni práce prezidenta. V neposlední řadě jsou to setkání s externími subjekty, jako jsou jiné organizace (ČRDM, apod.) a návštěvy mezinárodních akcí.. Co bys k prezidentování ESN ČR dodala? Měla jsem štěstí na skvělé a motivované lidi v National Boardu, se kterými se mi výborně spolupracovalo a fungovali jsme jako jeden tým. S podporou, kterou jsme měli, se podařilo vyřešit všechny problémy. Byla to úžasná zkušenost! Volby se otevírají a možnost být členem National Boardu ESN ČR je pocta! Všem kandidátům držím palce:) LV 2

4 Jana Reháková president of ESN CR ESN CR is a civil organization whose members are separated into 10 ESN sections in the CRech Republic. Jana Reháková, a member of our Buddy System, is currently leading her 2nd term for this organization. We now have the opportunity to find out how Jana became president and to see what it s really like to be the head of the national level of ESN. How did you get the idea to lead ESN Czech Republic? I have been active in ESN for more than 4 years and I ve had the opportunity to try different positions in my section (active member of Nation2Nation Party, head of Fundraising department, member of International Relations, and president of my section). As president of our local section, I was able to attend meetings with other presidents and learn more about issues going on in their areas. I have also participated in national and international activities where I was able to gain a lot of knowledge. While sincerely getting to know the local level very well in that time, I have decided to move up and run as a candidate of the National Board of ESN CR. What was your way towards the election? There were 2 candidates for the June 2009 s elections. We had similar goals and both of us were very qualified and wanted to do all we could for ESN CR program. During the election I was nominated as the president of ESN CR. I decided to run again next term (January-December 2010) because half a year is too short for all of the goals that I wanted to accomplish. What is ESN Czech Republic and what is it dealing with? ESN CR is a non-profit and non-political civil association that helps with the development of ESN Czech members and provides help to international students (who spend part of their studies in Czech universities) by solving some of the typical problems dealing with cultural/social integrations in the Czech environment. At the national level, ESN CR facilitates interaction with Czech members of ESN and also with Czech and foreign members. It also helps deal with the interests of members at the international level. What did you manage to do during your presidency and what is left to be finished? I work on the National Board (NB) and all the work we do, we do as a team. We have managed the website, created docuwiki (platform for exchange of knowhow) and increased the awareness about NB s activities through the Newsletter. We have also gotten many more people involved in ESN CR and the international seminars (e.g. EU Youth forum in Spain, MoMoyo in Finland). There are a lot of new youth members that are anxious to work for ESN CR, and I consider this a huge success. We are also supporting more and more of the individual sections that do a lot of work for their home universities and establishing a relationship with the external subjects. We hope for stability and growth of know-how to new NB that will continue with our work in January What did being president of ESN CR give you? How long is your functional term? I have gotten to know a lot of great people and have participated in international meetings which have broadened my horizons. I have learned more about other member sections and their views on ESN issues and I have deepened my knowledge on in-formal education. I have gained a lot of experience while working on the NB team and other section representatives. My second functional term is currently ending. The first term was transitional (July December 2009) as we were changing the terms from academic to calendar year my second presidency term began and will end A new National Board will be chosen in November. What was your work as a president of ESN CR? I have tried to focus my activities into 3 directions: National Board, sections, and external subjects. My job in NB was geared toward daily communications with other members of the board, calling meetings to order and leading the agenda. I have spent a lot of time communicating with different sections, as I believe communication is a basis for good cooperation. Administrative issues of ESN CR (modification of regulations, internal rules, communication with offices, etc.) are also part of the president s work. There are also meetings with external subjects (other organizations, ČRDM, etc.) and participating in international meetings. What would you want to add to being a president of ESN CR? I have been very lucky to be with such hardworking and motivated people on the National Board with whom I have worked very well with. We have made such a great team. With the support we had, we were able to solve any problem that arose. It was a great experience! It is a great honor to be a member of National Board! Good luck to future National Board :) LV 3

5 CoMeet Od 8. do 12. září 2010 proběhlo na VŠE setkání All Committees Meeting, zkráceně CoMeet. Šlo o pracovní setkání tzv. comitees (výborů) sítě Erasmus Student Network, kterou na VŠE zastupuje právě Buddy System. Prohloubení spolupráce, řešení problémů, workshopy...to byla náplň tří dnů CoMeetu. Počet těchto výborů je 5 (viz. obrázky níže) a dohromady se tak CoMeetu zúčastnilo cca 35 lidí. Každý z výborů měl na starosti vlastní agendu v oblasti svého zaměření (finance, vzdělání, atd.) na které přes den pracoval. Jelo se od rána s přestávkou na oběd (+ nějaké ty coffee breaky) v restauracích nedaleko od školy a přes noc probíhalo samozřejmě odreagování po klubech v centru. Stejně tak byla hned první den možnost využít odpolední výlet po krásách Prahy, abychom naši zemi také trochu propagovali. Kdy Tě poprvé napadlo, že CoMeet uspořádáš? Po Annual General Meetingu v Istanbulu jsme společně s Luckou Kalinovou (prezidentka ESN VŠE Praha - Buddy System, pozn. red.) chtěly po nevydařené kandidatuře na Council of National Delegates využít již domluvenou spolupráci se školou na jiný projekt. Původně jsme chtěly zorganizovat setkání pouze jedné ESN committee, ale Veeli Oeselg, tehdejší vicepresidentka ESN International, navrhla uspořádat setkání všech committees, které v rámci ESN fungují. A nám se nápad natolik zalíbil, že jsme jej během tří měsíců dokázaly připravit. Co Tě během CoMeetu nejvíc překvapilo? Nejvíc mě překvapila atmosféra, která se nedá naplánovat, a zpětná vazba na konci meetingu. A obojí bylo úžasné. Myslím, že všichni můžeme potvrdit, že zážitků jsme si odnesli hodně. Účastníci se bavili a opravdu tvrdě pracovali a organizátoři si vyzkoušeli spoustu nového a poznali báječné lidi. Nezbývá mi nic jiného než všem ještě jednou poděkovat. A kdy se můžeme těšit na další? To není ani tak otázka na mě jako na Akce proběhla pod organizací Pavlí Sládkové z IT procesu Buddy Systemu a také na ní tím pádem ležela největší zodpovědnost. Díky tomu taky Pavlí hned druhý den ztratila hlas a do konce týdne jsme mohli poslouchat na chodbách VŠE její autoritativní chrapot. Ten si mohla zkusit vylepšit ještě na dvouhodinovém odpoledním workshopu spolku Toastmasters International ( ), kde se cvičil mluvený projev, improvizace a gestikulace. Určitě zajímavý spolek hodný pozornosti každého studenta. CoMeet byl parádní akcí co do možnosti potkat skutečně akční lidi ze všech koutů Evropy a i když zastupují ESN na mezinárodní úrovni, tak si snad nikdo na nic nehrál a všichni byli v přátelské náladě a rozpoložení. Když jsem měl tedy možnost vyzvednout pár účastníků CoMeetu na letišti, vyklubal se z cesty na ubytování na koleji vždy inspirativní rozhovor. Možná si ale říkáte, jak někoho napadne jen tak uspořádat akci na kterou jedou lidé z celé Evropy? Pavlí Sládková tedy odpověděla na pár otázek, které to pomohou objasnit. :) Jak probíhaly první krůčky? Zdály se jednoduché, ale nakonec jich bylo víc a víc :) Protože základním cílem CoMeetu bylo jednání jednotlivých committees, bylo nutné rezervovat dostatek místností ve škole, zajistit ubytování a jídlo. Takže vše začalo u vyjednání záštity VŠE nad celou akcí a v návaznosti na to následně rezervace ubytování pro účastníky. Před tím ale ještě probíhala debata se samotnými členy committees, jak by si akci představovali oni, kolik lidí v Praze uvítáme a další maličkosti :) Co bylo nejtěžší na celé akci zvládnout? Vstávat :) Ne, to si samozřejmě dělám legraci. Náročná byla samotná koordinace 35 lidí tak, aby byli v určitý čas tam, kde měli být. S tím souvisí i praktické věci jako příprava místností a zapnutí techniky, příprava jídla apod. Takže celé dny bylo co dělat. *oficiální odznáčky jednotlivých committees (výborů) International Board. Jedním z výstupů CoMeetu bylo mimo jiné i to, že mají podobná setkání budoucnost a jsou efektivní. Takže budu jen ráda, pokud se námi vymyšlený projekt uchytí, bude i nadále úspěšný a další organizáři jej posunou zas o kousek dál. Miroslav Šulc Communication IT Network an Events Finance Education 4

6 CoMeet From September 8th-12th, the University of Economics Prague hosted an All Committees Meeting for CoMeet. It was an operating meeting of the committees of the Erasmus Student Network. The Buddy System proudly represented our university. The three-day CoMeet consisted of; the extension of cooperation, solving problems, and workshops. The meeting included thirty-five people separated into five different committees that were in charge of specific departments to discuss finance, education, etc. The program started in the morning continued with lunch and some coffee breaks that were held in restaurants not far from school. During the evening, everyone was able to relax in the center of Prague at a few local clubs. The first day there was an opportunity to sight see around Prague to show the participants the real city in order to promote the Czech Republic. Pavlí Sládková, from the IT department was in charge, although she lost her voice on the second day, we were able to hear her authoritarian/hoarse voice all around the corridor of VSE towards the end of the week. We also had an opportunity to improve our own skills on a two-hour long workshop from the group, Toastmasters International (http:// During this time everyone could practice their public speaking, improvisation, and gesticulation. CoMeet was a great experience that gave a lot of opportunities to meet tons of people with amazing energy from all over Europe. All of the international representatives of ESN were so friendly and had such great attitudes. I was even able to pick a member up at the airport and engage in very interesting conversation with someone from a different part of Europe. You may be wondering how it was possible to organize such a meeting with so many different people from all around Europe. Well, I was able to interview Pavlí Sládková and she was able to share some insight on how she did it! When did you first think of the idea to organize CoMeet? After the Annual General Meeting in Istanbul, Lucka Kalinová (president of ESN VSE Prague Buddy System, rem. editors) and I wanted to, after an unsuccessful debate with the Council of National Delegates- to help assist our school with a project. At first, we wanted to organize a meeting of only one ESN committee but Veeli Oeselg, the former vice-president of ESN International, suggested to make a meeting for all committees. We liked this idea so much that we were able to prepare it in just three months. What happened in the beginning? At first it seemed that it was going to be simple, but at the end there was more and more work. The basic purpose of the CoMeet was to have conferences with each committee. We would have to book enough rooms at the university, provide accommodations and meals for all of the members. This meeting with VSE was very important in order to persuade them to sponsor our project. We had to speak with the members of the committees about their ideas concerning the project, the amount of people attending the meeting, and many other important details. What was the most difficult thing? Getting up! No, of course I m kidding! But the most difficult task was to coordinate thirty-five people to be at the same place at the same time. This related more to the preparations of rooms, meals, switching on computers, etc. Every day there was something to do. What was the most surprising thing during the CoMeet? I have to say that we had lots of great experiences from this CoMeet. We were having fun and working hard. Our organizations tried to do a lot of things and we were able to meet a lot of fabulous people. I have to thank everybody so much for all the hard work and participation! What will be the next action that we can look forward to? It is not question for me, but for the International Board. One of products of the CoMeet is the fact that these meetings were very effective and it would be good to have more in the future. I will be very glad if this project (which we thought out) thrives in the future and other organizers make an effort to make it even better. Miroslav Šulc Communication IT Network an Events Finance Education 5 *official buttons of each committees

7 Spojení národů aneb Nation2Nation party Všichni víme, že JE tady. Každé úterý, v jednom z pražských klubů, s prezentací zahraniční země, ochutnávkou jídla, se zástupem záhraňáků. To je naše stará dobrá Nation2Nation party řadící se mezi největší studentské party v Praze. Odkud se tu ale vzala? Kdy a kdo vlastně přišel s nápadem zorganizovat párty v tomhle duchu a kam sahají její počátky? Na to jsem se zeptala jednoho z prvních organizátorů N2N Iva Suchomela. Co dokáže chodbovice Již v roce 2003 vznikla myšlenka rozběhnout party, kde se budou moct naši a zahraniční studenti blíže poznávat. V této době Katka Závodská a Bára Sennešová začaly organizovat mejdany se zahraničními studenty na chodbách kolejích VŠE na Jarově. Ještě že ve večerních hodinách se hnedka mluví anglicky či jiným cizím jazykem jednodušeji:) tehdy byly nazvané Nation2Nation, protože šlo o již dřívě zmíněné utužování mezinárodního přátelství, které taky zapadalo do filozofie celého Buddy Systemu: Breaking down the barriers, bringing the world together. Nové prostory Ivovým cílem však bylo přenést party i za hranice Jarova, aby se jich mohli účastnit i studenti z jiných částí Prahy, a tak zašel do tehdy oblíbeného a hodně luxusního klubu Radost FX. Posláním N2N bylo také to, aby i ne tak bohatým studentům bylo umožněno vstoupit do super klubu za nízkou cenu a skvěle se tam bavit. Dával se důraz, aby například pivo či víno stálo tak Kč, vstup za 30 Kč a šatna maximálně 10 Kč. Radost FX měla kapacitu lidí, což dnes přijde možná jako relativně málo lidí, ale oproti Exitu to byl velký skok. Začali jsme proto spolupracovat s ISC z ČVUT (pozn. red. Sekce jako Buddy System působící na ČVUT - článek o ní na následujících stranách), abysme zaujali i jejich zahraniční studenty, plus se posílaly y i zahraničním studentem na Univerzitě Karlově, které zařizoval Karel Srnka. současný N2N team Jelikož byly party v první řadě určené pro naše a zahraniční studenty VŠE, kterým jsme chtěli zabezpečit příjemný a nepřecpaný prostor, Radost FX a Exit se vyhranily téměř výlučně pro ně, tj. začalo se s rozdělováním vstupného. 30 Kč pro studenty VŠE, 250 Kč pro ostatní. I přesto byly před všemi kluby vždy dlouhé fronty. ženy jsou hravé... První kluby Mejdany měly bohatou účast, a tak se Buddy System rozhodl s touto ideou pokračovat a pořádně ji rozbalit. Dohodli se s jarovským klubem Exit a zorganizovali pár velice populárních mejdanů. Party už Luxusní a přitom stále studentská I párty v Radosti však byly rychle zaplněny, a tak se hledalo další rozšíření našeho portfólia klubů. Vybral se tehdy jeden z největších pražských klubů Face2Face (později známý jako Kamikaze, či dnešní Libimseti) s celkovou kapacitou až 2500 lidí....a muži přísní 6

8 Vždy něco nové Již tehdy se taky přišlo s nápadem ozvláštnit party a doplnit je Welcome drinkem, což tehdy ještě vůbec nepatřilo mezi standardy v pražských klubech. Welcome drink jsme buď kupovali nebo dostávali od sponzorů. Studenti byli mile překvapeni, když se začalo z ničeho nic rozdávat 250 piv Gabika Gmitrová, která později převzala všechny party v Exitu, pořádně to rozproudil i Kamil Jireš, který vždy všechno skvěle zařídil. Po něm to převzala Petra Svobodová, která to opět posunula a stále posouvá dál. Párty se začaly víc lišit jedna od druhé, charakterizují se nejen krajinou, ale také svojí tématikou. Úžasná byla letošní Italian Mafia Party, kde jste měli možnost si zadarmo zahrát Poker Texas Holdem, French Elegant Party, momentálně se připravuje North Christmas party a pod. To jsou party, které čekají jen na vás. Tak, takhle vypadal kousek života naší Nation2Nation připravované pro vás. Pokaždé se party snažíme vylepšit. Pokud byste měli jakékoli podněty, budeme rádi, když nám je napíšete na A ahoj v úterý!:) BO Abychom posílili misi N2N, tj. luxusní party za málo peněz, party ve Face2Face se doplňovaly dohodnutými autobusy, které odvážely studenty přímo z party na všechny koleje, což snížilo výdaje za taxíky, zvýšilo pohodlí návštěvníků a posílilo hlavně bezpečnost dívek. Dávalo se záležet i na výběru hudby, kdy nám hrával tehdy známý Rico a big J. plus se to taky doplňovalo například živým saxofonistou. Evolucí prošel také systém výběru při vstupech. Ze začátku jsme to nechávali na klubech a jejich bodyguardech, což ovšem nebylo příliš efektivní. S Tominem Bortem (bývalým prezidentem Buddy Systemu) se vymyslelo, že nově budou vybírat vstupy páry z členů Buddy Systemu, pro které to bylo hodně atraktivní. Jak Ivo vzpomíná, hlavně holkám to přišlo velice cool. 7 zadarmo. Muselo se ale myslet na všechny detaily. Například i na to, kde připravit jídlo, které je pokaždé na Nation2Nation a reprezentuje gastronomii dané prezentující země. Také s tímto nám kluby vyšly vstříc. Garantuji Vám, že byste nechtěli vidět, v jakém stavu po studentech zůstávala kuchyně, a tak se kuchařovi nechávala aspoň flaška skotské. :-) Párty se začaly také doplňovat zajímavým programem. Kromě prezentací zemí jsme také dohodli kadeřnice, či hena tetování, které si holky nechávaly udělat po celém těle. Hodně pomáhala každý týden vás čeká bohatý raut...pokud budete rychlejší, než redakce Buddy UPu

9 Connection of nations or... Nation2Nation party! Everyone knows it goes on every Tuesday. In one of Prague s hot night clubs with a presentation of foreign countries, tastings of national meals and with lots of foreign students. This is our infamous Nation 2 Nation Party. It is one of the biggest student parties in Prague. Oh, but questions still present themselves. Where did it come from? Who first came up with the idea to have organized parties? What dormitory party can manage One of the first organizers of N2N parties is Ivo Suchomel. In 2003, the first idea of an event where Czech and foreign students would be able to get more interaction and knowledge of each other s culture arose. In that time, Katka Závodská and Barbora Senašová began to organize meetings in dormitories at Jarvo with foreign students. Let s just say, it s always easier to speak English or another foreign language during night hours. First clubs Meetings started having higher attendance rates and so the Buddy System decided to continue with this idea in huger volume. With the Jarov club, Exit, they were able to arrange a few very popular parties. The name Nation 2 Nation had already caught on, because it was really about supporting the international friendship. It also belonged to the philosophy of the whole Buddy System program: breaking down the barriers, bringing the world together. New space Ivo s other goal was to have students from other parts of Prague attend these organized parties too. So he went to the luxurious and very popular club Radost FX, where students could party at a great club and pay a low entrance fee and still have a fun time for 200CZK. We were able to adjust prices of; beer and wine so they were no higher than 20-25CZK, entrance fees for 30CZK, and a cloakroom for 10CZK. Because the capacity of Radost FX was around people, what can seem quite little, but in comparison with Exit, it was really a big step. So we started to cooperate with ISC in order to interest their foreign students and foreign students of the Charles University, which were arranged by Karel Srnka. Compared to Exit, Radost FX was able to hold people, although it may seem quite little to us now, it was a very large step for these parties. Then we started to work with ISC at the ČVUT (a section like our Buddy System established at ČVUT University an article about this section in the next page) in order to interest their foreign students. We were also able to contact Karel Srnka to invite foreign students from Charles University. Luxurious but still for students Radost FX started to become very full very fast and so we had to start looking for another place that would be able to hold all of the students. We finally found one of the biggest night clubs in Prague, Face- 2Face (also known as Kamikaze or Líbim se Ti) with a capacity of 2500 people. 8

10 Buddy UP / fall 2010 Because the parties were mainly established for our Czech and foreign students of VŠE, whom we wanted to set a pleasant and not overcrowded space, we tried to reserved Radost and Exit for our students. It meant that we divided entrance into different price levels. For students of VŠE entrance fees were always 30 CZK, but 250 CZK for others. That cover didn t stop the long lines of people at the N2N parties. In order to maintain the mission of N2N it means a party that is luxurious and for little money. It means parties that are always fun and loaded with people and having the luxury of arranged buses that will take you directly from parties to all the dormitories. This will then decrease the cost of taxis and increase the safety of students. We also made sure to pay attention to the choice of music and to get the hottest live DJ s like; Rico, Big J, and the Saxofonist. Evolving the entrance system came soon after. At the beginning we let the bodyguards of the clubs withdraw entrance, which of course wasn t very effective. We then came up with a new idea with Tomáš Bort (the former president of Buddy System) that members of Buddy System would be the ones monitoring the entrance. This was also a very attractive idea for the clubs. Ivo had recalled that it was cool especially for girls to be at the entrance. Always something new After finding the right venue, we wanted to make our parties more interesting. We came up with the Welcome Drink idea, al- 9 arranging all kinds of little things for parties. Petra Svobodova took lead after and has been moving it forward ever since. Parties started to become more diverse. Not only are the parties dedicated to one country but they have their own theme and we have become even more creative with the details for each party. though it wasn t very common during that time in Prague s club scene so we had to buy them in a market or as a sponsored gift. Students were very pleasantly surprised when they got 250 beers for free. We also mixed in meals that represented the host country, which are prepared for every Nation 2 Nation party. The clubs were so kind to offer their kitchen and their assistance, especially after the party to help clean. So, at least one bottle of scotch was given to the chief that s for sure. Parties began filling up with more and more interesting acts like hairdressers and henna tattoo artists, girls even had them all across their bodies. Gabika Gmitrová helped out so much and even organized all the parties at Exit. Kamil Jireš (studying IT) made it more and more wonderful by organizing and A few great party ideas: the Italian Mafia party when students were able to play Texas Holdem Poker, the French Elegant party and the North Christmas party. These are parties that are already waiting for you! This part of Nation2Nation is prepared just for you. Every time we try to make it better and better. If you have any new ideas or comments, we would be happy if you would write us to cz. See you on Tuesday! BO

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE MONTHLY PROGRAMDECEMBER 2016 Czechs meeting foreigners and vice versa Discussions, debates, games, trips Informal atmosphere Opportunity to meet new people No need to speak Czech In Prague and Central

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-07 Z á k l a d o v ý t e x t : Margaret: Hi Eric. Eric: Oh, hi Margaret. How are you doing? Margaret:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Porodní asistentka, 2. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk

Porodní asistentka, 2. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Porodní asistentka, 2. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Správná odpověď je podbarvena šedou barvou Otázka č. 1: Why did he spend so... money? more a lot of much Otázka č. 2: In my opinion Fiat is...

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Cestovní ruch, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk

Cestovní ruch, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Cestovní ruch, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Správná odpověď je podbarvena šedou barvou Otázka č. 1: I haven t seen her for...i ve forgotten what she looks like. a so long time a such long time

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Porodní asistentka, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk

Porodní asistentka, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Porodní asistentka, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Správná odpověď je podbarvena šedou barvou Otázka č. 1: I love this book.i have read it... times. several another quite Otázka č. 2: The exam

Více

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PART ONE Spelling of the verbs a) make present participles/add -ing b) put the verbs in the past read swim leave catch come rain hear burn wear think say take shine smoke give carry have take get can t

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Život v zahraničí Studium

Život v zahraničí Studium - Univerzita Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole. Uvést, že se chcete zapsat Rád/a bych se zapsal/a na. Uvést, že se chcete přihlásit na předmět bakalářské studium postgraduální studium doktorské studium

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: WZRHSW) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

CVIČENÍ NA SLOVESA SE DVĚMA PŘEDMĚTY

CVIČENÍ NA SLOVESA SE DVĚMA PŘEDMĚTY CVIČENÍ NA SLOVESA SE DVĚMA PŘEDMĚTY PRVNÍ TYP: GIVE IT TO ME DRUHÝ TYP: BUY IT FOR ME They gave me the book. Dali mi tu knihu. They bought me the book. Koupili mi tu knihu. They gave the book to me. Dali

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída Téma: Anotace: Minulý čas prostý Prezentace vhodná k přímé výuce. Seznámí žáka s problematikou tvoření minulého času prostého (tvoření kladné věty, záporné věty, otázky a krátkých odpovědí). Příklady k

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci jedno slovo - pět vět Richard Ludvík Text 2016 Richard Ludvík Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2016 1. vydání Lukáš Vik, 2016 1. díl ISBN epub formátu: ISBN

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

CLIL a projektové vyučování

CLIL a projektové vyučování CLIL a projektové vyučování Inspirace pro CLIL 7. dubna 2016 Jana Chrásková CLIL a projektové vyučování 1. PROČ? Kauza Karel 2. JAK na to, abychom se z toho nezbláznili? 3. Co z toho? Kauza Kuba Proč spojovat

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více