Buddy UP. fall inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a"

Transkript

1 Buddy UP magazine for bringing students together fall 2010 E S N V S E P r a h a Buddy System inside Interviews nation2nation CoMeet Move UP Photos

2 BuddyUP / Spring 2010 Buddy UP / fall 2010 MILÍ PŘÁTELÉ, DEAR FRIENDS, Říká se, že by nic nemělo být poznamenané příliš velkou rutinou, a tak abychom vám zpestřili opět i tenhle zimní semestr, přinášíme vám třetí číslo Buddy UPu, časopisu vydávaného studentskou organizací Buddy System. Na co se již teď můžete tešit? Najdete zde historii vaší oblíbené Nation2Nation party, co dělá ESN ČR a co se vlastně pod těmito písmeny skrývá, rozhovor se zahraničním studentem a jeho buddy, jaké akce a výlety se záhraňáky se konaly a ještě konat budou. A poprvé jsme pro vás připravili i nový komiks! Chtěli bychom již v úvodu poděkovat Kristine Sorenson z USA, zahraniční studentce. Sama se přihlásila do Buddy Systemu s tím, že by nám ráda pomáhala, a tak sa stala naší hlavní korektorkou anglických článků. Přejeme vám tedy příjemné čtení, úžasné zvládnutí všech testů i nádherné vánoční svátky, které tady budou co nevidět. Za Buddy System, tým Public Relations It is said, that nothing should stay in routine and so in order to diversify your winter term a bit we have prepared for you the third edition of Buddy UP, a magazine published by the student organization, Buddy System. And what can you already look forward? You will find articles about the history of the popular Nation 2 Nation party, the work of ESN CR, and also what is hidden behind these 5 letters. Moreover, you can read about the events and activities with foreign students that have already taken place or will be organized soon. And for the first time, we have prepared a brand new commix for you! We would also like to thank Kristine Sorenson from the USA, who came to the Buddy System with an idea to volunteer and help correct our English articles. So, we wish you nice reading, good luck on all exams and a wonderful Christmas holiday that is coming so quickly. Buddy System, team of Public Relations Barbora Ondejčíková Vedoucí PR Head of PR Dpt. Patrik Polonec Redaktor PR PR Redactor Libuše Vlachová Redaktorka Pr PR Redactor Michaela Lencová Redaktorka PR PR Redactor Luboš Tomány Grafik PR PR Graphic Designer Pavla Frysová Korektura Proofreading OBSAH CONTENT Editorial Editorial Jana Reháková - prezidentka ESN ČR Jana Reháková - President of ESN CR CoMeet CoMeet Nation2Nation Nation2Nation Interview - Lenka a Steven Interview - Lenka and Steven Zahraniční studenti na VŠE Foreign students at VŠE MOVE UP! MOVE UP! Fotostrana Photopage Suvenýry/Komiks/Sudoku Souvenirs/Commix/Sudoku Závěr Final word 1

3 BuddyUP / Spring 2010 Buddy UP / fall 2010 Jana Reháková - prezidentka ESN ČR ESN ČR je občanské sdružení, jehož členy je 10 ESN sekcí v České republice a momentálně již 2. volební období jej vede Jana Reháková, členka našeho Buddy Systemu. Nyní máme možnost se dozvědět, jak prezidentování vypadá a jak se k němu Jana dostala. Jak jsi se dostala k nápadu vést ESN Czech Republic? V ESN působím již více než 4 roky a měla jsem možnost vyzkoušet si různé pozice ve své sekci (od aktivního člena Nation- 2Nation Party, přes vedoucí Fundraisingu, členku International Relations až po prezidentku sekce). Jako prezidentka sekce jsem měla možnost zúčastnit se Srazu presidentů ESN ČR, kde jsem se dozvěděla o situaci v ostatních sekcích. Účastnila jsem se také národních a mezinárodních akcí, kde jsem získala mnoho znalostí. Protože jsem již důkladně poznala lokální úroveň, rozhodla jsem se posunout výš, na národní úroveň, a kandidovat do National Boardu ESN ČR. Jaká byla Tvoje cesta ke zvolení? Do červnových voleb 2009 jsme šly dvě kandidátky s podobnými cíly, obě hodně motivované a věřím, že každá z nás usilovala udělat pro ESN ČR vše. V těchto volbách jsem byla poprvé zvolena prezidentkou ESN ČR. Rozhodnutí kandidovat na další funkční období, leden prosinec 2010, pak bylo jednoduché, protože půl rok je krátká doba pro realizaci všech cílů a já jsem chtěla dokončit to, co jsem si již v červnu 2009 předsevzala. Co je ESN Czech Republic a čím se zabývá? ESN ČR je neziskovým a nepolitickým občanským sdružením, které napomáhá rozvoji českých členů ESN v poskytování pomoci zahraničním studentům trávícím část svého studia na českých VŠ s řešením jejich praktických problémů, jakož i s jejich kulturní a sociální integrací v českém prostředí. Na národní úrovni vytváří ESN ČR platformu usnadňující výměnu vzájemných kontaktů a spolupráci jak mezi jednotlivými českými členy ESN, tak mezi českými a zahraničními členy ESN. Na mezinárodním poli reprezentuje zájmy výše zmíněných členů. Co se Ti ve Tvém funkčním období povedlo a co ještě zbývá dokončit? Pracuji v týmu, v National Boardu (NB), a vše co děláme, děláme jako tým. Povedlo se nám zprovoznění webu a vytvoření dokuwiki (platforma pro výměnu know-how), zvýšení informovanosti o činnosti NB prostřednictvím Newsletteru, zapojit členy ESN ČR a dostat je na mezinárodní semináře (např. EU Youth forum ve Španělsku, MoMoyo ve Finsku). V ESN ČR je teď hodně nových mladých členů, kteří jsou motivováni pro práci v ESN ČR. A to považuji za velký úspěch. Sekce dělají mnoho práce pro domovské univerzity a chtěli bychom víc podpořit tuto spolupráci s univerzitami i navázat spolupráci s externími subjekty. V NB usilujeme o zachování kontinuity a předání know-how novému National Boardu, který nastoupí po nás v lednu Co Ti prezidentování ESN ČR dalo a jak dlouho trvá Tvé funkční období? Především jsem poznala spoustu úžasných lidí a účastnila se mezinárodních akcí, které mi rozšířily obzory. Více jsem poznala jednotlivé členské sekce a jejich pohledy na záležitosti týkající se ESN a prohloubila jsem své vědomosti v oblasti neformálního vzdělávání. Cením si také zkušeností získaných při práci v týmu National Boardu a s ostatními zástupci sekcí. V současnosti mi plyne 2. funkční období. První bylo tzv. přechodné (červenec prosinec 2009), protože jsme přecházeli z akademického na kalendářní rok. V začalo mé 2. volební období a nový National Board bude volen na zasedání v listopadu a jeho funkční období začne Co bylo náplní Tvé práce jako prezidentky? Snažila jsem se směrovat své aktivity třemi směry: k National Boardu, k sekcím a k externím subjektům. Práce v NB pro mě znamenala především každodenní kontakt s členy boardu, svolávání meetingů a vedení agendy. Hodně času jsem strávila komunikací se sekcemi, protože komunikaci považuji za základ dobré spolupráce. Administrativní záležitosti ESN ČR (úprava stanov, interní předpisy, komunikace s úřady atd.) patří také k neodmyslitelné náplni práce prezidenta. V neposlední řadě jsou to setkání s externími subjekty, jako jsou jiné organizace (ČRDM, apod.) a návštěvy mezinárodních akcí.. Co bys k prezidentování ESN ČR dodala? Měla jsem štěstí na skvělé a motivované lidi v National Boardu, se kterými se mi výborně spolupracovalo a fungovali jsme jako jeden tým. S podporou, kterou jsme měli, se podařilo vyřešit všechny problémy. Byla to úžasná zkušenost! Volby se otevírají a možnost být členem National Boardu ESN ČR je pocta! Všem kandidátům držím palce:) LV 2

4 Jana Reháková president of ESN CR ESN CR is a civil organization whose members are separated into 10 ESN sections in the CRech Republic. Jana Reháková, a member of our Buddy System, is currently leading her 2nd term for this organization. We now have the opportunity to find out how Jana became president and to see what it s really like to be the head of the national level of ESN. How did you get the idea to lead ESN Czech Republic? I have been active in ESN for more than 4 years and I ve had the opportunity to try different positions in my section (active member of Nation2Nation Party, head of Fundraising department, member of International Relations, and president of my section). As president of our local section, I was able to attend meetings with other presidents and learn more about issues going on in their areas. I have also participated in national and international activities where I was able to gain a lot of knowledge. While sincerely getting to know the local level very well in that time, I have decided to move up and run as a candidate of the National Board of ESN CR. What was your way towards the election? There were 2 candidates for the June 2009 s elections. We had similar goals and both of us were very qualified and wanted to do all we could for ESN CR program. During the election I was nominated as the president of ESN CR. I decided to run again next term (January-December 2010) because half a year is too short for all of the goals that I wanted to accomplish. What is ESN Czech Republic and what is it dealing with? ESN CR is a non-profit and non-political civil association that helps with the development of ESN Czech members and provides help to international students (who spend part of their studies in Czech universities) by solving some of the typical problems dealing with cultural/social integrations in the Czech environment. At the national level, ESN CR facilitates interaction with Czech members of ESN and also with Czech and foreign members. It also helps deal with the interests of members at the international level. What did you manage to do during your presidency and what is left to be finished? I work on the National Board (NB) and all the work we do, we do as a team. We have managed the website, created docuwiki (platform for exchange of knowhow) and increased the awareness about NB s activities through the Newsletter. We have also gotten many more people involved in ESN CR and the international seminars (e.g. EU Youth forum in Spain, MoMoyo in Finland). There are a lot of new youth members that are anxious to work for ESN CR, and I consider this a huge success. We are also supporting more and more of the individual sections that do a lot of work for their home universities and establishing a relationship with the external subjects. We hope for stability and growth of know-how to new NB that will continue with our work in January What did being president of ESN CR give you? How long is your functional term? I have gotten to know a lot of great people and have participated in international meetings which have broadened my horizons. I have learned more about other member sections and their views on ESN issues and I have deepened my knowledge on in-formal education. I have gained a lot of experience while working on the NB team and other section representatives. My second functional term is currently ending. The first term was transitional (July December 2009) as we were changing the terms from academic to calendar year my second presidency term began and will end A new National Board will be chosen in November. What was your work as a president of ESN CR? I have tried to focus my activities into 3 directions: National Board, sections, and external subjects. My job in NB was geared toward daily communications with other members of the board, calling meetings to order and leading the agenda. I have spent a lot of time communicating with different sections, as I believe communication is a basis for good cooperation. Administrative issues of ESN CR (modification of regulations, internal rules, communication with offices, etc.) are also part of the president s work. There are also meetings with external subjects (other organizations, ČRDM, etc.) and participating in international meetings. What would you want to add to being a president of ESN CR? I have been very lucky to be with such hardworking and motivated people on the National Board with whom I have worked very well with. We have made such a great team. With the support we had, we were able to solve any problem that arose. It was a great experience! It is a great honor to be a member of National Board! Good luck to future National Board :) LV 3

5 CoMeet Od 8. do 12. září 2010 proběhlo na VŠE setkání All Committees Meeting, zkráceně CoMeet. Šlo o pracovní setkání tzv. comitees (výborů) sítě Erasmus Student Network, kterou na VŠE zastupuje právě Buddy System. Prohloubení spolupráce, řešení problémů, workshopy...to byla náplň tří dnů CoMeetu. Počet těchto výborů je 5 (viz. obrázky níže) a dohromady se tak CoMeetu zúčastnilo cca 35 lidí. Každý z výborů měl na starosti vlastní agendu v oblasti svého zaměření (finance, vzdělání, atd.) na které přes den pracoval. Jelo se od rána s přestávkou na oběd (+ nějaké ty coffee breaky) v restauracích nedaleko od školy a přes noc probíhalo samozřejmě odreagování po klubech v centru. Stejně tak byla hned první den možnost využít odpolední výlet po krásách Prahy, abychom naši zemi také trochu propagovali. Kdy Tě poprvé napadlo, že CoMeet uspořádáš? Po Annual General Meetingu v Istanbulu jsme společně s Luckou Kalinovou (prezidentka ESN VŠE Praha - Buddy System, pozn. red.) chtěly po nevydařené kandidatuře na Council of National Delegates využít již domluvenou spolupráci se školou na jiný projekt. Původně jsme chtěly zorganizovat setkání pouze jedné ESN committee, ale Veeli Oeselg, tehdejší vicepresidentka ESN International, navrhla uspořádat setkání všech committees, které v rámci ESN fungují. A nám se nápad natolik zalíbil, že jsme jej během tří měsíců dokázaly připravit. Co Tě během CoMeetu nejvíc překvapilo? Nejvíc mě překvapila atmosféra, která se nedá naplánovat, a zpětná vazba na konci meetingu. A obojí bylo úžasné. Myslím, že všichni můžeme potvrdit, že zážitků jsme si odnesli hodně. Účastníci se bavili a opravdu tvrdě pracovali a organizátoři si vyzkoušeli spoustu nového a poznali báječné lidi. Nezbývá mi nic jiného než všem ještě jednou poděkovat. A kdy se můžeme těšit na další? To není ani tak otázka na mě jako na Akce proběhla pod organizací Pavlí Sládkové z IT procesu Buddy Systemu a také na ní tím pádem ležela největší zodpovědnost. Díky tomu taky Pavlí hned druhý den ztratila hlas a do konce týdne jsme mohli poslouchat na chodbách VŠE její autoritativní chrapot. Ten si mohla zkusit vylepšit ještě na dvouhodinovém odpoledním workshopu spolku Toastmasters International ( ), kde se cvičil mluvený projev, improvizace a gestikulace. Určitě zajímavý spolek hodný pozornosti každého studenta. CoMeet byl parádní akcí co do možnosti potkat skutečně akční lidi ze všech koutů Evropy a i když zastupují ESN na mezinárodní úrovni, tak si snad nikdo na nic nehrál a všichni byli v přátelské náladě a rozpoložení. Když jsem měl tedy možnost vyzvednout pár účastníků CoMeetu na letišti, vyklubal se z cesty na ubytování na koleji vždy inspirativní rozhovor. Možná si ale říkáte, jak někoho napadne jen tak uspořádat akci na kterou jedou lidé z celé Evropy? Pavlí Sládková tedy odpověděla na pár otázek, které to pomohou objasnit. :) Jak probíhaly první krůčky? Zdály se jednoduché, ale nakonec jich bylo víc a víc :) Protože základním cílem CoMeetu bylo jednání jednotlivých committees, bylo nutné rezervovat dostatek místností ve škole, zajistit ubytování a jídlo. Takže vše začalo u vyjednání záštity VŠE nad celou akcí a v návaznosti na to následně rezervace ubytování pro účastníky. Před tím ale ještě probíhala debata se samotnými členy committees, jak by si akci představovali oni, kolik lidí v Praze uvítáme a další maličkosti :) Co bylo nejtěžší na celé akci zvládnout? Vstávat :) Ne, to si samozřejmě dělám legraci. Náročná byla samotná koordinace 35 lidí tak, aby byli v určitý čas tam, kde měli být. S tím souvisí i praktické věci jako příprava místností a zapnutí techniky, příprava jídla apod. Takže celé dny bylo co dělat. *oficiální odznáčky jednotlivých committees (výborů) International Board. Jedním z výstupů CoMeetu bylo mimo jiné i to, že mají podobná setkání budoucnost a jsou efektivní. Takže budu jen ráda, pokud se námi vymyšlený projekt uchytí, bude i nadále úspěšný a další organizáři jej posunou zas o kousek dál. Miroslav Šulc Communication IT Network an Events Finance Education 4

6 CoMeet From September 8th-12th, the University of Economics Prague hosted an All Committees Meeting for CoMeet. It was an operating meeting of the committees of the Erasmus Student Network. The Buddy System proudly represented our university. The three-day CoMeet consisted of; the extension of cooperation, solving problems, and workshops. The meeting included thirty-five people separated into five different committees that were in charge of specific departments to discuss finance, education, etc. The program started in the morning continued with lunch and some coffee breaks that were held in restaurants not far from school. During the evening, everyone was able to relax in the center of Prague at a few local clubs. The first day there was an opportunity to sight see around Prague to show the participants the real city in order to promote the Czech Republic. Pavlí Sládková, from the IT department was in charge, although she lost her voice on the second day, we were able to hear her authoritarian/hoarse voice all around the corridor of VSE towards the end of the week. We also had an opportunity to improve our own skills on a two-hour long workshop from the group, Toastmasters International (http:// During this time everyone could practice their public speaking, improvisation, and gesticulation. CoMeet was a great experience that gave a lot of opportunities to meet tons of people with amazing energy from all over Europe. All of the international representatives of ESN were so friendly and had such great attitudes. I was even able to pick a member up at the airport and engage in very interesting conversation with someone from a different part of Europe. You may be wondering how it was possible to organize such a meeting with so many different people from all around Europe. Well, I was able to interview Pavlí Sládková and she was able to share some insight on how she did it! When did you first think of the idea to organize CoMeet? After the Annual General Meeting in Istanbul, Lucka Kalinová (president of ESN VSE Prague Buddy System, rem. editors) and I wanted to, after an unsuccessful debate with the Council of National Delegates- to help assist our school with a project. At first, we wanted to organize a meeting of only one ESN committee but Veeli Oeselg, the former vice-president of ESN International, suggested to make a meeting for all committees. We liked this idea so much that we were able to prepare it in just three months. What happened in the beginning? At first it seemed that it was going to be simple, but at the end there was more and more work. The basic purpose of the CoMeet was to have conferences with each committee. We would have to book enough rooms at the university, provide accommodations and meals for all of the members. This meeting with VSE was very important in order to persuade them to sponsor our project. We had to speak with the members of the committees about their ideas concerning the project, the amount of people attending the meeting, and many other important details. What was the most difficult thing? Getting up! No, of course I m kidding! But the most difficult task was to coordinate thirty-five people to be at the same place at the same time. This related more to the preparations of rooms, meals, switching on computers, etc. Every day there was something to do. What was the most surprising thing during the CoMeet? I have to say that we had lots of great experiences from this CoMeet. We were having fun and working hard. Our organizations tried to do a lot of things and we were able to meet a lot of fabulous people. I have to thank everybody so much for all the hard work and participation! What will be the next action that we can look forward to? It is not question for me, but for the International Board. One of products of the CoMeet is the fact that these meetings were very effective and it would be good to have more in the future. I will be very glad if this project (which we thought out) thrives in the future and other organizers make an effort to make it even better. Miroslav Šulc Communication IT Network an Events Finance Education 5 *official buttons of each committees

7 Spojení národů aneb Nation2Nation party Všichni víme, že JE tady. Každé úterý, v jednom z pražských klubů, s prezentací zahraniční země, ochutnávkou jídla, se zástupem záhraňáků. To je naše stará dobrá Nation2Nation party řadící se mezi největší studentské party v Praze. Odkud se tu ale vzala? Kdy a kdo vlastně přišel s nápadem zorganizovat párty v tomhle duchu a kam sahají její počátky? Na to jsem se zeptala jednoho z prvních organizátorů N2N Iva Suchomela. Co dokáže chodbovice Již v roce 2003 vznikla myšlenka rozběhnout party, kde se budou moct naši a zahraniční studenti blíže poznávat. V této době Katka Závodská a Bára Sennešová začaly organizovat mejdany se zahraničními studenty na chodbách kolejích VŠE na Jarově. Ještě že ve večerních hodinách se hnedka mluví anglicky či jiným cizím jazykem jednodušeji:) tehdy byly nazvané Nation2Nation, protože šlo o již dřívě zmíněné utužování mezinárodního přátelství, které taky zapadalo do filozofie celého Buddy Systemu: Breaking down the barriers, bringing the world together. Nové prostory Ivovým cílem však bylo přenést party i za hranice Jarova, aby se jich mohli účastnit i studenti z jiných částí Prahy, a tak zašel do tehdy oblíbeného a hodně luxusního klubu Radost FX. Posláním N2N bylo také to, aby i ne tak bohatým studentům bylo umožněno vstoupit do super klubu za nízkou cenu a skvěle se tam bavit. Dával se důraz, aby například pivo či víno stálo tak Kč, vstup za 30 Kč a šatna maximálně 10 Kč. Radost FX měla kapacitu lidí, což dnes přijde možná jako relativně málo lidí, ale oproti Exitu to byl velký skok. Začali jsme proto spolupracovat s ISC z ČVUT (pozn. red. Sekce jako Buddy System působící na ČVUT - článek o ní na následujících stranách), abysme zaujali i jejich zahraniční studenty, plus se posílaly y i zahraničním studentem na Univerzitě Karlově, které zařizoval Karel Srnka. současný N2N team Jelikož byly party v první řadě určené pro naše a zahraniční studenty VŠE, kterým jsme chtěli zabezpečit příjemný a nepřecpaný prostor, Radost FX a Exit se vyhranily téměř výlučně pro ně, tj. začalo se s rozdělováním vstupného. 30 Kč pro studenty VŠE, 250 Kč pro ostatní. I přesto byly před všemi kluby vždy dlouhé fronty. ženy jsou hravé... První kluby Mejdany měly bohatou účast, a tak se Buddy System rozhodl s touto ideou pokračovat a pořádně ji rozbalit. Dohodli se s jarovským klubem Exit a zorganizovali pár velice populárních mejdanů. Party už Luxusní a přitom stále studentská I párty v Radosti však byly rychle zaplněny, a tak se hledalo další rozšíření našeho portfólia klubů. Vybral se tehdy jeden z největších pražských klubů Face2Face (později známý jako Kamikaze, či dnešní Libimseti) s celkovou kapacitou až 2500 lidí....a muži přísní 6

8 Vždy něco nové Již tehdy se taky přišlo s nápadem ozvláštnit party a doplnit je Welcome drinkem, což tehdy ještě vůbec nepatřilo mezi standardy v pražských klubech. Welcome drink jsme buď kupovali nebo dostávali od sponzorů. Studenti byli mile překvapeni, když se začalo z ničeho nic rozdávat 250 piv Gabika Gmitrová, která později převzala všechny party v Exitu, pořádně to rozproudil i Kamil Jireš, který vždy všechno skvěle zařídil. Po něm to převzala Petra Svobodová, která to opět posunula a stále posouvá dál. Párty se začaly víc lišit jedna od druhé, charakterizují se nejen krajinou, ale také svojí tématikou. Úžasná byla letošní Italian Mafia Party, kde jste měli možnost si zadarmo zahrát Poker Texas Holdem, French Elegant Party, momentálně se připravuje North Christmas party a pod. To jsou party, které čekají jen na vás. Tak, takhle vypadal kousek života naší Nation2Nation připravované pro vás. Pokaždé se party snažíme vylepšit. Pokud byste měli jakékoli podněty, budeme rádi, když nám je napíšete na A ahoj v úterý!:) BO Abychom posílili misi N2N, tj. luxusní party za málo peněz, party ve Face2Face se doplňovaly dohodnutými autobusy, které odvážely studenty přímo z party na všechny koleje, což snížilo výdaje za taxíky, zvýšilo pohodlí návštěvníků a posílilo hlavně bezpečnost dívek. Dávalo se záležet i na výběru hudby, kdy nám hrával tehdy známý Rico a big J. plus se to taky doplňovalo například živým saxofonistou. Evolucí prošel také systém výběru při vstupech. Ze začátku jsme to nechávali na klubech a jejich bodyguardech, což ovšem nebylo příliš efektivní. S Tominem Bortem (bývalým prezidentem Buddy Systemu) se vymyslelo, že nově budou vybírat vstupy páry z členů Buddy Systemu, pro které to bylo hodně atraktivní. Jak Ivo vzpomíná, hlavně holkám to přišlo velice cool. 7 zadarmo. Muselo se ale myslet na všechny detaily. Například i na to, kde připravit jídlo, které je pokaždé na Nation2Nation a reprezentuje gastronomii dané prezentující země. Také s tímto nám kluby vyšly vstříc. Garantuji Vám, že byste nechtěli vidět, v jakém stavu po studentech zůstávala kuchyně, a tak se kuchařovi nechávala aspoň flaška skotské. :-) Párty se začaly také doplňovat zajímavým programem. Kromě prezentací zemí jsme také dohodli kadeřnice, či hena tetování, které si holky nechávaly udělat po celém těle. Hodně pomáhala každý týden vás čeká bohatý raut...pokud budete rychlejší, než redakce Buddy UPu

9 Connection of nations or... Nation2Nation party! Everyone knows it goes on every Tuesday. In one of Prague s hot night clubs with a presentation of foreign countries, tastings of national meals and with lots of foreign students. This is our infamous Nation 2 Nation Party. It is one of the biggest student parties in Prague. Oh, but questions still present themselves. Where did it come from? Who first came up with the idea to have organized parties? What dormitory party can manage One of the first organizers of N2N parties is Ivo Suchomel. In 2003, the first idea of an event where Czech and foreign students would be able to get more interaction and knowledge of each other s culture arose. In that time, Katka Závodská and Barbora Senašová began to organize meetings in dormitories at Jarvo with foreign students. Let s just say, it s always easier to speak English or another foreign language during night hours. First clubs Meetings started having higher attendance rates and so the Buddy System decided to continue with this idea in huger volume. With the Jarov club, Exit, they were able to arrange a few very popular parties. The name Nation 2 Nation had already caught on, because it was really about supporting the international friendship. It also belonged to the philosophy of the whole Buddy System program: breaking down the barriers, bringing the world together. New space Ivo s other goal was to have students from other parts of Prague attend these organized parties too. So he went to the luxurious and very popular club Radost FX, where students could party at a great club and pay a low entrance fee and still have a fun time for 200CZK. We were able to adjust prices of; beer and wine so they were no higher than 20-25CZK, entrance fees for 30CZK, and a cloakroom for 10CZK. Because the capacity of Radost FX was around people, what can seem quite little, but in comparison with Exit, it was really a big step. So we started to cooperate with ISC in order to interest their foreign students and foreign students of the Charles University, which were arranged by Karel Srnka. Compared to Exit, Radost FX was able to hold people, although it may seem quite little to us now, it was a very large step for these parties. Then we started to work with ISC at the ČVUT (a section like our Buddy System established at ČVUT University an article about this section in the next page) in order to interest their foreign students. We were also able to contact Karel Srnka to invite foreign students from Charles University. Luxurious but still for students Radost FX started to become very full very fast and so we had to start looking for another place that would be able to hold all of the students. We finally found one of the biggest night clubs in Prague, Face- 2Face (also known as Kamikaze or Líbim se Ti) with a capacity of 2500 people. 8

10 Buddy UP / fall 2010 Because the parties were mainly established for our Czech and foreign students of VŠE, whom we wanted to set a pleasant and not overcrowded space, we tried to reserved Radost and Exit for our students. It meant that we divided entrance into different price levels. For students of VŠE entrance fees were always 30 CZK, but 250 CZK for others. That cover didn t stop the long lines of people at the N2N parties. In order to maintain the mission of N2N it means a party that is luxurious and for little money. It means parties that are always fun and loaded with people and having the luxury of arranged buses that will take you directly from parties to all the dormitories. This will then decrease the cost of taxis and increase the safety of students. We also made sure to pay attention to the choice of music and to get the hottest live DJ s like; Rico, Big J, and the Saxofonist. Evolving the entrance system came soon after. At the beginning we let the bodyguards of the clubs withdraw entrance, which of course wasn t very effective. We then came up with a new idea with Tomáš Bort (the former president of Buddy System) that members of Buddy System would be the ones monitoring the entrance. This was also a very attractive idea for the clubs. Ivo had recalled that it was cool especially for girls to be at the entrance. Always something new After finding the right venue, we wanted to make our parties more interesting. We came up with the Welcome Drink idea, al- 9 arranging all kinds of little things for parties. Petra Svobodova took lead after and has been moving it forward ever since. Parties started to become more diverse. Not only are the parties dedicated to one country but they have their own theme and we have become even more creative with the details for each party. though it wasn t very common during that time in Prague s club scene so we had to buy them in a market or as a sponsored gift. Students were very pleasantly surprised when they got 250 beers for free. We also mixed in meals that represented the host country, which are prepared for every Nation 2 Nation party. The clubs were so kind to offer their kitchen and their assistance, especially after the party to help clean. So, at least one bottle of scotch was given to the chief that s for sure. Parties began filling up with more and more interesting acts like hairdressers and henna tattoo artists, girls even had them all across their bodies. Gabika Gmitrová helped out so much and even organized all the parties at Exit. Kamil Jireš (studying IT) made it more and more wonderful by organizing and A few great party ideas: the Italian Mafia party when students were able to play Texas Holdem Poker, the French Elegant party and the North Christmas party. These are parties that are already waiting for you! This part of Nation2Nation is prepared just for you. Every time we try to make it better and better. If you have any new ideas or comments, we would be happy if you would write us to cz. See you on Tuesday! BO

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

lisa, mary & the mall / 1 /

lisa, mary & the mall / 1 / lisa, mary & the mall / 1 / Lisa: Hi Mary, I can't believe I've run into you here. I haven't seen you in ages. How have you been? Mary: Great, actually. I can't complain. What have you been up to? It seems

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz Foto: Jan Šilar 1) What is the strongest memory, that comes up, when you think of Sicily? Well, Sicily is the place where I was

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

JUNIOR ACHIEVEMENT LEARNING ABOUT BUSINESS MATERIÁLY PRO UČITELE

JUNIOR ACHIEVEMENT LEARNING ABOUT BUSINESS MATERIÁLY PRO UČITELE JUNIOR ACHIEVEMENT LEARNING ABOUT BUSINESS MATERIÁLY PRO UČITELE O.K., so, my name is Josef Müller. I am the executive director of Junior Achievement, Czech Republic. Junior achievement is a non-profit

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Předminulý čas prostý úvod

Předminulý čas prostý úvod Anglická gramatika Předminulý čas prostý úvod PAST PERFECT I Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: Anglický jazyk, 9.třída 2014 ZDROJE: Help for English: http://www.helpforenglish.cz/gramatika BETÁKOVÁ

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE So our company working with clients which are typically small and middle companies, sometimes large corporation and we provide them all, you know, the

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Školní občasník - 2/2014-15. 9. třída. Býti andělem není jednoduché A co teprve čertem

Školní občasník - 2/2014-15. 9. třída. Býti andělem není jednoduché A co teprve čertem Školní občasník - 2/2014-15 9. třída Býti andělem není jednoduché A co teprve čertem 5. 12. 2014 návštěva z nebe i pekla Tento pátek byl tradičně náročný. Všichni ve třídách se obávali o svoje dušičky

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více