TECHFILM 2010 katalog TECHFILM 2010 catalogue

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHFILM 2010 katalog TECHFILM 2010 catalogue"

Transkript

1 TECHFILM 2010 katalog TECHFILM 2010 catalogue Abecední seznam filmû (ãesky) Index of titles in alphabetical order (in Czech) Abecední seznam filmû dle oboru (ãesky) Index of titles according to branch in alphabetical order (in Czech) Filmy pfiihlá ené do mezinárodní soutûïe (obsah) Index of titles entered to International Competetion (summary)

2 Abecední seznam filmû (ãesky) Index of titles in alphabetical order (in Czech) T28 T57 T58 T24 T79 T66 T71 T07 T40 T15 T80 T20 T62 T43 T42 T21 T01 T75 T76 T13 T78 T12 T73 T04 T30 T19 T72 T46 T31 T26 T36 T02 T56 T77 T55 T05 T17 T37 T48 T32 T67 Aedes aegypti and Aedes albopictus hrozba tropû Amazonské pfií erky: Skokánci Amazonské pfií erky: Tajn spolek Betlémáfiky Biograf bez iluzí Bíl ráj Boj s náhl m úmrtím Budoucnost za jakou cenu? B t v obraze Reklama (z cyklu Mediální v chova) Carl Djerassi ztracen syn Vídnû Cross Mazda RX8 âechy rok v mokfiadech Darwinovo putování Diagnóza Nová dolní ãelist Diagnóza Rekonstrukce amputovan ch konãetin Divok Balkán Dromosféra D chat ãi ned chat? Ekologická letadla Ekologické zemûdûlství, mechanická kultivace a pfiíprava pûdy E-learningová podpora v uky poãítaãové grafiky na V E Energetické plodiny chrání podnebí Evropsk vesmírn pfiístav Geotermální elektrárna Mutovskaja G. Marconi muï, kter vynalezl budoucnost Gregor Johann Mendel neustálá v zva Hudba pro hluché H ãkan vetfielec ChraÀ svûj svût, chraà svûj Ïivot (12 interaktivních kurzû na CD-ROM) Chytré rostiny Jak se stát kyborgem Jak zvítûzit nad fenylketonurií Jean Despres, zlatník souãasnosti Kola (4. díl magazínu Designtrend) Kouzelníci svûtla Krajina v pohybu na cestách s fotografem Hansem Danuserem Králov tí je tûfii Kriminální policie aneb na jménech nezáleïí Kuchynû (2. díl magazínu Designtrend) Kulturní historie (Interaktivní v ukov CD-ROM) Leváci T74 Mars na Zemi T29 Minuta astronomie T25 Modr zázrak v ostrovním svûtû Raja Ampat T69 Mravenãí svût T39 MÛj fotr a jeho nejoblíbenûj í koncentráky T22 Naica tajemství Krystalové jeskynû T34 Nás se bojí zubatá T53 Odhalen Cheops T16 Oãi nebes 400 let v zkumu pomocí dalekohledû T11 Pochopit Knihu Ïivota T41 PORT díl 4, 5, 6 T60 PfieÏije Francie globalizaci? T14 Schneiderova nemoc T70 Síla objetí T27 Soukrom Ïivot Leonarda da Vinciho T38 Szent István... osud rakousko-uherské bitevní lodi T06 Tajemství písku T68 Tajemství kytavky T47 Televizní historie Jak se dobfie digitálnû naladit (1. 5. díl) T18 Ten pejsek je tvûj, ale ta ulice je nás v ech! T64 TS Angliãtina hrou I. II. T65 TS Matematika pro 5. roãník Cesta do pravûku T63 TS Pfiírodovûda 5, TS Pfiírodovûda 6, T03 TvÛrãí síla T59 Umûlci doby kamenné: Mistfii z Magdalénia T49 Ve jménu trûnu (z cyklu ÚÏasné dûjiny exkrementû) T54 Virtuální hra Guerilla 2,0 T35 V rytmu Aleny Kupãíkové T23 Vysílání s my í palivové ãlánky T81 Vzkaz Evy Jifiiãné T82 Vzkaz Jana Soukupa T51 Zvífiecí hlídky: Poplach tfiesoucí se Zemû T52 Zvífiecí hlídky: Poplach tsunami T50 Zvífiecí hlídky: Poplach zneãi tûn vzduch T09 Yiriba zdroj Ïivota na Mali T33 Za obrazem T08 Zásobování budoucnosti V Ïiva na Zemi a ve vesmíru T44 Za lapané projekty Kauza Tatraplan T45 Za lapané projekty Pfiíbûh zvan Flexareta T61 Îelezná opona pásmo Ïivota T10 Îivot na cestû do vesmíru

3 ABECEDNÍ SEZNAM FILMÒ DLE OBORU (âesky) INDEX OF TITLES ACCORDING TO BRANCH IN ALPHABETICAL ORDER (IN CZECH) ARCHITEKTURA ARCHITECTURE T81 Vzkaz Evy Jifiiãné T82 Vzkaz Jana Soukupa DOPRVA TRANSPORTATION T76 Ekologická letadla ENERGETIKA ENERGETICS T04 Geotermální elektrárna Mutovskaja HISTORIE HISTORY T37 Kriminální policie aneb na jménech nezáleïí T27 Soukrom Ïivot Leonarda da Vinciho T38 Szent István... osud rakousko-uherské bitevní lodi T44 Za lapané projekty Kauza Tatraplan T45 Za lapané projekty Pfiíbûh zvan Flexareta INFORMATIKA INFORMATICS T69 Mravenãí svût T54 Virtuální hra Guerilla 2,0 TECHNIKA TECHNOLOGY T10 Îivot na cestû do vesmíru UMùNÍ ART T05 Krajina v pohybu na cestách s fotografem Hansem Danuserem T59 Umûlci doby kamenné: Mistfii z Magdalénia VùDA SCIENCE T28 Aedes aegypti and Aedes albopictus hrozba tropû T73 Evropsk vesmírn pfiístav T30 G. Marconi muï, kter vynalezl budoucnost T26 Chytré rostiny T36 Jak se stát kyborgem T53 Odhalen Cheops T74 Mars na Zemi T22 Naica tajemství Krystalové jeskynû T11 Pochopit Knihu Ïivota T52 T51 T50 Zvífiecí hlídky: Poplach tsunami Zvífiecí hlídky: Poplach tfiesoucí se Zemû Zvífiecí hlídky: Poplach zneãi tûn vzduch VZDùLÁVÁNÍ EDUCATION T40 B t v obraze Reklama (z cyklu Mediální v chova) T19 Gregor Johann Mendel neustálá v zva T16 Oãi nebes 400 let v zkumu pomocí dalekohledû T41 PORT díl 4, 5, 6 T23 Vysílání s my í palivové ãlánky T08 Zásobování budoucnosti V Ïiva na Zemi a ve vesmíru ZDRAVOTNICTVÍ HEALTH CARE T71 Boj s náhl m úmrtím T43 Diagnóza Nová dolní ãelist T42 Diagnóza Rekonstrukce amputovan ch konãetin ÎIVOTNÍ PROST EDÍ ENVIRONMENT T57 Amazonské pfií erky: Skokánci T58 Amazonské pfií erky: Tajn spolek T07 Budoucnost za jakou cenu? T20 âechy rok v mokfiadech T21 Divok Balkán T75 D chat ãi ned chat? T46 H ãkan vetfielec T17 Králov tí je tûfii T25 Modr zázrak v ostrovním svûtû Raja Ampat T09 Yiriba zdroj Ïivota na Mali ÎIVOTNÍ STYL LIFESTYLE T15 Carl Djerassi ztracen syn Vídnû T77 Kola (4. díl magazínu Designtrend) T48 Kuchynû (2. díl magazínu Designtrend) T67 Leváci T06 Tajemství písku T49 Ve jménu trûnu (z cyklu ÚÏasné dûjiny exkrementû) ABECEDNÍ SEZNAM FILMÒ NA P ÁNÍ (âesky) INDEX OF TITLES AT REQUEST (IN CZECH) T24 Betlémáfiky T66 Bíl ráj T62 Darwinovo putování T01 Dromosféra T13 Ekologické zemûdûlství, mechanická kultivace a pfiíprava pûdy T12 Energetické plodiny chrání podnebí T72 Hudba pro hluché T02 Jak zvítûzit nad fenylketonurií T56 Jean Despres, zlatník souãasnosti T55 Kouzelníci svûtla T29 Minuta astronomie T39 MÛj fotr a jeho nejoblíbenûj í koncentráky T34 Nás se bojí zubatá T60 PfieÏije Francie globalizaci? T14 Schneiderova nemoc T70 Síla objetí T68 Tajemství kytavky T47 Televizní historie Jak se dobfie digitálnû naladit ( díl) T03 TvÛrãí síla T35 V rytmu Aleny Kupãíkové T33 Za obrazem T61 Îelezná opona pásmo Ïivota SEZNAM V UKOV CH PRODUKTÒ (âesky) INDEX OF TITLES EDUCATIONAL PRODUCTS (IN CZECH) T79 Biograf bez iluzí T80 Cross Mazda RX8 T78 E-learningová podpora v uky poãítaãové grafiky na V E T31 ChraÀ svûj svût, chraà svûj Ïivot (12 interaktivních kurzû na CD-ROM) T32 Kulturní historie (Interaktivní v ukov CD ROM) T18 Ten pejsek je tvûj, ale ta ulice je nás v ech! T64 TS Angliãtina hrou I. II. T65 TS Matematika pro 5. roãník Cesta do pravûku T63 TS Pfiírodovûda 5, TS Pfiírodovûda 6

4 Filmy pfiihlá ené do mezinárodní soutûïe (obsah) Index of titles entered to International Competetion (summary) AUS AUT BEL BRA CAN CHE CHL CZE DEU DNK ESP EU FRA GBR ITA MEX POL PRT RU Austrálie Australia Rakousko Austria Belgie Belgium Brazílie Brazil Kanada Canada v carsko Switzerland Chile Chile âeská republika Czech Republic Spolková republika Nûmecko Germany Dánsko Denmark panûlsko Spain Evropská unie European Union Francie France Velká Británie United Kingdom Itálie Italy Mexiko Mexico Polsko Poland Portugalsko Portugal Rusko Russian Federation

5 T17 Králov tí je tûfii Lizard Kings AUS Austrálie Australia soutûï competition technické údaje technical data: AUS, 2009, DVD, 52 min. anglicky english autor author: Gisela Kaufmann pfiihla ovatel entered by: Kaufmann Productions Pty Ltd obor branch: Ïivotní prostfiedí environment Varani jsou skuteãní draci. Jsou vyzbrojeni ostr mi zuby a siln mi drápy. Tito obávaní predátofii jsou rafinovan mi zabijáky. A jsou také velmi chytfií. Vydáme se za nimi na expedici do nitra Austrálie. Monitor lizards are real life dragons. Armed with sharp teeth and tearing claws, these fearsome predators are calculating killers. And they are very clever. Join the expedition into Australia s red heartland. foto photo

6 T15 Carl Djerassi ztracen syn Vídnû Carl Djerassi Wiens verlorener Sohn Carl Djerassi Vienna s Lost Son AUT Rakousko Austria soutûï competition technické údaje technical data: AUT, 2008, DVD, 43 min. nûmecky, anglicky german, english autor author: Eberhard Büssem pfiihla ovatel entered by: Dr. Eberhard Büssem obor branch: Ïivotní styl lifestyle Film nás provede Ïivotem a dílem svûtoznámého chemika Carla Djerassiho otce antikoncepãní pilulky, sbûratele umûní a spisovatele od Vídnû pfies Sofii, San Francisko aï do Lond na. The film takes us through a life and works of the world famous chemist Carl Djerassi Father of the birth control pill, art collector and author from Vienna via Sofia, San Francisco and London. foto photo

7 T20 âechy rok v mokfiadech Bohemia A Year in the Wetlands AUT Rakousko Austria soutûï competition technické údaje technical data: AUT, 2009, DVD, 50 min. anglicky, nûmecky english, german autor author: Jifií Petr, Michael Schlamberger pfiihla ovatel entered by: Science Vision Filmproduktions obor branch: Ïivotní prostfiedí environment V srdci stfiední Evropy leïí unikátní systém rybníkû a kanálû, vybudovan ve stfiedovûku. Dnes je nepostradateln m útoãi tûm zvûfie. Hnízdí zde pfies 150 druhû ptákû, jsou zde savci, jako je los evropsk, ktefií se jinde v Evropû témûfi nevyskytují. In the heart of central Europe there is an extraordinary system of ponds and linking channels built in Middle Ages. It has become an essential refuge for wildlife. Over 150 species of birds breed here; there are mammals, like the moose, that are almost no longer found in Europe. foto photo

8 T21 Divok Balkán The Wild Balkans AUT Rakousko Austria soutûï competition technické údaje technical data: AUT, 2009, DVD, 51 min. anglicky, nûmecky english, german autor author: Michael Schlamberger pfiihla ovatel entered by: Science Vision Filmproduktions obor branch: Ïivotní prostfiedí environment Balkán byl po staletí pusto en válkami a konflikty. Av ak právû tyto války paradoxnû umoïnily, Ïe ve vût inû regionû zûstala pûvodní a nedotãená divoãina. Tato krajina patfií spí e na Stfiední v chod neï do Evropy. For centuries the Balkans has been a region ravaged by war and conflict. Yet, paradoxically, those wars are what had allowed much of the region to remain as a pristine and untouched wilderness. The landscape belongs more to Middle Earth than to modern Europe. foto photo

9 T66 Bíl ráj Paradis blanc White Paradise BEL Belgie Belgium na pfiání at request technické údaje technical data: BEL, 2008, DVD, 26 min. francouzsky anglické titulky french with english subtitles autor author: Benjamin Luypaert, Patrice Goldberg pfiihla ovatel entered by: RTBF Matière Grise Belgiãtí vûdci se vracejí do Antarktidy. Vybudování nové, v hradnû belgické, stálé a ekologické v zkumné základny stanice Princezny AlÏbûty byl nároãn úkol a ná t m byl u toho. Belgian scientists are back into the Antarctic. To build the new 100% Belgian research station, the Princess Elisabeth base, as a permanent, innovative and non polluting research base was an enormous challenge, and Matière Grise was there to tell its story.

10 T71 Boj s náhl m úmrtím Vaincre la mort subite Defeat Sudden Death BEL Belgie Belgium sekce panorama panorama section technické údaje technical data: BEL, 2008, DVD, 7 min. francouzsky anglické titulky french with english subtitles autor author: Renaud Dewti, Patrice Goldberg pfiihla ovatel entered by: RTBF Matière Grise obor branch: zdravotnictví health care Na náhlé úmrtí pfii zástavû srdce zemfie roãnû v Belgii na lidí. Tato nemoc mûïe postihnout kaïdého. Náhlému úmrtí v ak lze zabránit. Nyní je moïné implantovat do srdce malou krabiãku, která pfii zástavû srdce tento orgán znovu nastartuje. Sudden death from cardiac arrest kills each year nearly people in Belgium. This disease can affect anyone. However, sudden death is not necessarily inevitable. It is now possible to implant a small box in the heart, which restarts the cardiac engine if it stops.

11 T75 D chat ãi ned chat? Le mal de l air To Breathe or Not to Breathe? BEL Belgie Belgium soutûï competition technické údaje technical data: BEL, 2009, DVD, 45 min. francouzsky anglické titulky french with english subtitles autor author: Felice Gasperoni, Tristan Bourlard pfiihla ovatel entered by: RTBF Matière Grise Patrice Goldberg obor branch: Ïivotní prostfiedí environment Zneãistûn vzduch je jedním z hlavních zdravotních problémû v Evropû. Hlavním nepfiítelem jsou prachové ãástice. Ty se vïdy pfiirozenû vyskytovaly v pfiírodû: ze sopek, vûtrn ch boufií atd. Ale vût inu prachu vatmosféfie nyní produkuje ãlovûk sv mi aktivitami. Air pollution is one of the main health issues Europe. Our worst volatile enemy is PM: Particulate Matter. PM has always existed naturally: from volcanoes, dust storms etc. But human activities now generate the most of the PM in the atmosphere.

12 T76 Ekologická letadla L avion se met au vert Airplanes Go Green BEL Belgie Belgium soutûï competition technické údaje technical data: BEL, 2008, DVD, 26 min. francouzsky anglické titulky french with english subtitles autor author: Benkamin Luypaert, Patrice Goldberg pfiihla ovatel entered by: RTBF Matière Grise obor branch: doprava transportation V dobû, kdy svût usiluje o udrïitelnou spotfiebu energie, ãelí letadla velkému tlaku úspornûj ích zpûsobû pfiepravy. Ale pokusy o zkonstruování ãistého letadla jiï probíhají! Podle ukázek, natoãen ch na im tábem, by tyto nové úïasné stroje mohly inspirovat velké svûtové v robce. At a time when the world focuses on sustainable energy, planes withstand the comparison with other modes of transport. But attempts to construct a clean aircraft are under way! According to the demonstrations filmed by Matière Grise, these new amazing machines might well inspire the major builders.

13 T73 Evropsk vesmírn pfiístav Le port spatial de l Europe The Spatial Port of Europe BEL Belgie Belgium soutûï competition technické údaje technical data: BEL, 2009, DVD, 47 min. francouzsky anglické titulky french with english subtitles autor author: Patrice Goldberg pfiihla ovatel entered by: RTBF Matière Grise obor branch: vûda science Vtomto kousku Evropy leïícím na okraji Amazonského pralesa je situován nejv konnûj í kosmodrom na svûtû. Odsud, nedaleko rovníku, startují v echny rakety Ariane. Rakety, které na obûïnou dráhu vyná ejí satelity, které dennû vyuïíváme, aniï bychom o tom vûdûli. In this piece of Europe located on the edge of the Amazon forest, lies the most powerful spaceport in the world. It s here, almost on the equator, that fly, all Ariane rockets. Rockets that put into orbit a large number of satellites that we use every day without knowing it.

14 T72 Hudba pro hluché Musique pour les sourds Music for the Deaf BEL Belgie Belgium na pfiání at request technické údaje technical data: BEL, 2008, DVD, 11 min. francouzsky anglické titulky french with english subtitles autor author: Nicolas Torres, Patrice Goldberg pfiihla ovatel entered by: RTBF Matière Grise Zní to neuvûfiitelnû, ale hluchota nebrání provozování hudby. Názorn m pfiíkladem je odkaz Christiana Guyota: aã od narození nesly ící, je nyní úspû n m hudebníkem a své zku enosti pfiedává v fiadû v znamn ch hudebních kol. As unexpected as it may sound, deafness does not prevent the practice of music. The testimony of Christian Guyot is a striking demonstration: severely deaf since birth, he is now a successful musician and has shared his expertise in major music schools.

15 T67 Leváci L arme à gauche The Brain of Left-handers BEL Belgie Belgium sekce panorama panorama section technické údaje technical data: BEL, 2008, DVD, 26 min. francouzsky anglické titulky french with english subtitles autor author: Benjamin Luypaert, Patrice Goldberg pfiihla ovatel entered by: RTBF Matière Grise obor branch: Ïivotní styl lifestyle Leváci se vyskytovali odjakïiva v kaïdé populaci ve stejném pomûru 10 %. Proã? Jak a kdy se ãlovûk stane levákem? Je to dûdiãné? Jak funguje jejich mozek? Ná t m se svou kamerou se vydal na prûzkum. Left-handers have always existed in the population in the same small proportion (10%). Why? How and when does one become a lefty? Is it genetic? How does their brain work? Matière Grise has investigated it with its camera.

16 T74 Mars na Zemi En avant... Mars! Mars on Earth BEL Belgie Belgium sekce panorama panorama section technické údaje technical data: BEL, 2009, DVD, 20 min. francouzsky anglické titulky french with english subtitles autor author: FranÌois Hubert, Patrice Goldberg pfiihla ovatel entered by: RTBF Matière Grise, Patrice Goldberg obor branch: vûda science Víte, Ïe belgick kosmonaut se pravidelnû úãastní letû na Mars? Exklusivnû se nám podafiilo jeho t m natoãit. Vtip? Ne! Skuteãnû právû probíhají lidské lety na Mars, fiízené NASA a ESA, ale zatím se odehrávají pouze v pou ti vamerickém Utahu. Did you know that a Belgian astronaut is regularly working on missions to Mars? Exclusively, we have managed to film him and his team. A joke? No! Actually, there are human missions to the planet Mars, managed by NASA and the European Space Agency. But for now, they take place... in the Utah desert, USA.

17 T69 Mravenãí svût Fourmizzz Ants World BEL Belgie Belgium sekce panorama panorama section technické údaje technical data: BEL, 2008, DVD, 7 min. francouzsky anglické titulky french with english subtitles autor author: Erol Cetiner, Patrice Goldberg pfiihla ovatel entered by: RTBF Matière Grise obor branch: informatika informatics Vûdci se inspirovali sociálním chováním mravencû a vyvinuli software pro lep í organizaci nákladních konvojû pfiepravních spoleãností. A navíc, za pár let budou skupiny mravenãích robotû zachraàovat Ïivoty na místech postiïen ch katastrofou. Inspired by social behaviour of ants, researchers have developed software to better manage fleets of transport companies. And even better: in a few years, groups of robot-ants will work in teams to save lives by intervening in places of disaster.

18 T70 Síla objetí Le pouvoir des câlins The Power of Hugs BEL Belgie Belgium na pfiání at request technické údaje technical data: BEL, 2008, DVD, 26 min. francouzsky-anglické titulky french with english subtitles autor author: Véronique Neczyporenko, Patrice Goldberg pfiihla ovatel entered by: RTBF Matière Grise Polibky a objetí jsou pfiíjemné mimo jiné i proto, Ïe stimulují organismus a spou tûjí celou fiadu mechanismû v na em tûle, vãetnû hormonû. Navíc ale pûsobí v jádrech bunûk a pfiímo ovlivàují na i genetickou v bavu. Také napfiíklad zvy ují odolnost vûãi stresu a pomáhají pfiekonat deprese. Hugs and kisses are nice things also because they stimulate and trigger a variety of mechanisms, including hormones, in our body. They can act at the heart of our cells and directly influence our genetic makeup. They can have a direct impact on our resistance to stress, for example or help overcome depression.

19 T68 Tajemství kytavky Les secrets du hoquet Secrets of Hiccup BEL Belgie Belgium na pfiání at request technické údaje technical data: BEL, 2008, DVD, 12 min. francouzsky-anglické titulky french with english subtitles autor author: Laura Elkaim, Patrice Goldberg pfiihla ovatel entered by: RTBF Matière Grise Pfiichází, kdyï ji nejménû oãekáváme. Pfiíãinu je ãasto velmi obtíïené urãit. kytavka noãní mûra kaïdého hlasatele a komentátora je zahalena tajemstvím. Jak se jí zbavit? KaÏd má svou metodu, ale stoprocentnû spolehlivá je pouze jedna. Sometimes, it appears when we least expect it. Its causes are often very difficult to identify. Formidable problem for any speaker, hiccups keep a good share of mystery. How to get rid of it? Everyone has his own method, but only one is 100% effective.

20 O R D E M T28 Aedes aegypti and Aedes albopictus hrozba tropû Aedes aegypti, Aedes albopictus Una Ameaca nos trópicos Aedes aegypti and Aedes albopictus A Threat in the Tropics BRA Brazílie Brazil E P R O G R E S S O sekce panorama panorama section technické údaje technical data: BRA, 2008, DVD, 20 min. anglicky, portugalsky, panûlsky english, portugese, spanish autor author: Genilton José Vieira pfiihla ovatel entered by: Genilton José Vieira obor branch: vûda science Cílem tohoto dokumentu je lépe pochopit roz ífiení obou tûchto druhû komárû po kontinentu a jejich role pfiena eãû virû, se zvlá tním zamûfiením na horeãku dengue, která v posledních letech vyvolala nûkolik epidemií vmnoha tropick ch zemích. This documentary aims to contribute to a better understanding of the dispersal of both species across the continents and their role as transmitters of viruses, giving a special focus on dengue, which in recent years has caused several epidemics in many tropical countries. foto photo

21 T11 Pochopit Knihu Ïivota Understanding the Book of Life CAN Kanada Canada sekce panorama panorama section technické údaje technical data: CAN, 2008, DVD, 30 min. anglicky english autor author: Jack Micay pfiihla ovatel entered by: Jack Micay obor branch: vûda science Koneãn m cílem projektu v zkumu lidského genomu je pochopit, jak funguje na e Kniha Ïivota. Smûfiujeme k nov m genetick m obzorûm The ultimate goal of the human genome project is to understand how our Book of Life works. We are guided toward this new genetic horizon

22 CHE v carsko Switzerland T05 Krajina v pohybu na cestách s fotografem Hansem Danuserem Landschaft in Bewegung Unterwegs mit dem Fotokünstler Hans Danuser Landscape in Motion on the Road with Photo Artist Hans Danuser sekce panorama panorama section technické údaje technical data: CHE, 2009, DVD, 52 min. v carská nûmãina nûmecké a anglické titulky swiss german with german and english subtitle autor author: Barbara Seiler pfiihla ovatel entered by: Barbara Seiler obor branch: umûní art Fotograf a umûlec Hans Danuser se neustále pohybuje na hranici viditelnosti, spoleãnosti, pfiírody, Ïivota. Doprovodíme ho na cestû pou tí Gobi, na vernisáï v moskevském Domû fotografie, do laboratofií cury ské univerzity i do jeho studia. The photographer and artist Hans Danuser repeats travelling to edges: edges of visibility, society, nature, life and dissolution. Landscape in Motion joins him on his search through the Gobi desert, a vernisage in the Moscow House of Photography, the laboratories of the University of Zurich and into his studio.

23 T62 Darwinovo putování La traversa de Darwin Darwin s Journey CHL Chile Chile na pfiání at request technické údaje technical data: CHL, 2009, DVD, 3 x 52 min. anglická english autor author: Pablo Lavín pfiihla ovatel entered by: New member Film rekonstruuje cestu Charlese Darwina, autora knihy O pûvodu druhû, po Chile v letech 1832 aï Pfiírodovûdcovy záïitky z této doby byly rozhodující pro v voj jeho my lení. Film recreates the journey of the British author of On the Origin of Species, Charles Darwin, through the Chile between 1832 and During this time, the naturalist encountered situations that were crucial for the development of his ideas. foto photo

24 T24 Betlémáfiky Christmas Crib CZE âeská republika Czech Republic na pfiání at request technické údaje technical data: CZE, 2009, DVD, 30 min. ãesky czech autor author: Milo Kameník, Jan Roháãek pfiihla ovatel entered by: Milo Kameník Trojportrét Ïen vûnujících se naivnímu umûní betlemáfiství. O stejnosti a jinakosti. Three portraits of women devoted to the naive art making of Christmas cribs. About uniformity and diversity.

25 T79 Biograf bez iluzí Cinema without Illusions CZE âeská republika Czech Republic v ukov produkt educational product technické údaje technical data: CZE, 2009, DVD, 11 min. ãesky czech autor author: Julia Gorbatiuc, V E FIS pfiihla ovatel entered by: Stanislav Horn Smutn dokument o praïském kinû Ilusion, natoãen v rámci kurzu Vizuální komunikace na Fakultû informatiky a statistiky V E v Praze. A sad document about the Ilusion cinema in Prague filmed within the course of Visual Communication at The Faculty of Informatics and Statistics, VSE in Prague.

26 T40 B t v obraze Reklama (z cyklu Mediální v chova) To be in the Picture Advertising (from the Medial Education series) CZE âeská republika Czech Republic sekce panorama panorama section technické údaje technical data: CZE, 2010, DVD, 28 min. ãesky czech autor author: Jakub Skalick pfiihla ovatel entered by: âeská televize obor branch: vzdûlávání education Je tû nedávno byl ve v hodû ten, kdo dokázal informace získat. Dnes je to ten, kdo se v jejich záplavû dokáïe vyznat a co nejlépe je vyuïít ve svûj prospûch. Proto je mediální v chova u nás i ve svûtû nedílnou souãástí v eobecného vzdûlávání. Tento díl nás zve do svûta reklamy. Until recently the major deal was to acquire the information, now the aim is to orientate oneself into the information overflow and use it for my benefit. That is why the medial education is a part of general education everywhere. This part leads us into the world of advertising.

27 T80 Cross Mazda RX8 Cross Mazda RX8 CZE âeská republika Czech Republic v ukov produkt educational product technické údaje technical data: CZE, 2009, DVD, 8 min. ãesky czech autor author: Jaroslav Petrá, V E FIS pfiihla ovatel entered by: Stanislav Horn Motoristick magazín Cross, tentokrát s Mazdou RX 8. Natoãeno v rámci kurzu Vizuální komunikace na Fakultû informatiky a statistiky V E. Cross is a magazine for motorists, this time with Mazda RX8. It was filmed within the course of Visual Communication at The Faculty of Informatics and Statistics, VSE in Prague.

28 T43 Diagnóza Nová dolní ãelist Diagnosis A New Mandible CZE âeská republika Czech Republic soutûï competition technické údaje technical data: CZE, 2009, DVD, 17 min. ãesky czech autor author: Drahomíra Vihanová pfiihla ovatel entered by: âeská televize obor branch: zdravotnictví health care V âesku novû onemocní kaïd rok kolem dvou tisíc pacientû rakovinou obliãeje. Budeme svûdky unikátní operace v nemocnici Na Homolce, kde t m lékafiû pouïije nové metody rekonstrukãní chirurgie. In the Czech Republic two thousand people fall ill with the facial cancer yearly. We shall witness a unique operation in the hospital Na Homolce using a brand new method of reconstruction surgery.

29 T42 Diagnóza Rekonstrukce amputovan ch konãetin Diagnosis The Amputated Limbs Reconstruction CZE âeská republika Czech Republic soutûï competition technické údaje technical data: CZE, 2009, DVD, 17 min. ãesky czech autor author: árka Speváková pfiihla ovatel entered by: âeská televize obor branch: zdravotnictví health care Ztráta ruky nebo nohy pfiedstavuje váïn handicap vedoucí ke sníïení kvality Ïivota. Pfiitom k takov m váïn m úrazûm dochází pomûrnû ãasto. Seznámíme se s pfiípadem tfiíletého Zdenûãka a dvouleté Markétky. Losing one s hand or leg is a serious handicap leading to the degradation of the quality of life. Such serious injuries are quite frequent. Let s look at the case of three years old Zdenûk and two years old Markéta.

30 T78 E-learningová podpora v uky poãítaãové grafiky na V E E-learning for Computer Graphic CZE âeská republika Czech Republic v ukov produkt educational product technické údaje technical data: CZE, 2009, CD, web ãesky czech autor author: Stanislav Horn, Petr Moravec, V E FIS pfiihla ovatel entered by: Stanislav Horn Sada prezentací a videí pro elearningovou podporu Ïivé v uky poãítaãové grafiky. Zahrnuje kompletní rozsah, t. j. vektorovou grafiku, bitmapovou grafiku, typografii a sazbu. Obsahuje jak podporu pfiedná ek, tak cviãení. A set of presentations and videos for e-learning support of live teaching of computer graphics. It contains both support and exercises.

31 T19 Gregor Johann Mendel neustálá v zva Gregor Johann Mendel Permanent Challenge CZE âeská republika Czech Republic soutûï competition technické údaje technical data: CZE, 2009, DVD, 57 min. ãesky czech autor author: Pavel Jirásek pfiihla ovatel entered by: Pavel Jirásek obor branch: vzdûlávání education Dokument pfiedstavuje Ïivotní cestu tohoto citlivého génia a osudy jeho objevu ve 20. a 21. století. MendelÛv odkaz byl v minulosti zatracován, pfiehlíïen ãi zneuïíván, ale navzdory tomu stále zûstává jedním z nejdûleïitûj ích podnûtû souãasné vûdy. This documentary presents the life of this sensitive genius and the fate of his discovery during the 20th and 21th century. Though damned, overlooked or misused in the past it still remains one of the most important stimulus of present science.

32 T46 H ãkan vetfielec The Cuddled Invader CZE âeská republika Czech Republic sekce panorama panorama section technické údaje technical data: CZE, 2010, DVD, 26 min. ãesky czech autor author: Oldfiich Mikulica, Marian Polák pfiihla ovatel entered by: âeská televize obor branch: Ïivotní prostfiedí environment Kukaãka, jejíï hlas zná kaïdé malé dítû, je pro nás ve skuteãnosti stále velkou neznámou. Je to tím, Ïe dûkladné a soustavné sledování konkrétních ptaãích jedincû v urãité lokalitû lze provádût jen s krajními obtíïemi. Every child knows the voice of a cuckoo bird, which still remains a big mystery for us. This is because a solid and systematic observation of particular individuals in a particular locality is extremely difficult.

33 T31 ChraÀ svûj svût, chraà svûj Ïivot (12 interaktivních kurzû na CD-ROM) Protect your World, Protect your Life CZE âeská republika Czech Republic v ukov produkt educational product technické údaje technical data: CZE, 2010, 12 CD ãesky czech autor author: kolektiv partnerû a autorû Asociace Záchrann kruh pfiihla ovatel entered by: Asociace Záchrann kruh Tento projekt je zamûfien na environmentální vzdûlávání ÏákÛ, pedagogû a obyvatelstva v prioritních oblastech ochrany zdraví, ÏivotÛ, Ïivotního prostfiedí a majetku, prevence a pfiípravy k sebeochranû a vzájemné pomoci v oblasti bûïn ch rizik i rizik mimofiádn ch událostí. This project is instrumental to the ecological education of students, teachers and citizens in the priority fields of the health protection, self-protection and mutual help by a common risk or an extraordinary event.

34 T36 Jak se stát kyborgem How to Become a Cyborg CZE âeská republika Czech Republic soutûï competition technické údaje technical data: CZE, 2009, DVD, 26 min. ãesky czech autor author: Vít Olmer pfiihla ovatel entered by: âeská televize obor branch: vûda science Protagonista dokumentu Kevin Warwick je profesorem kybernetiky na univerzitû v Readingu ve Velké Britanii. Zajímá se o umûlou inteligenci, propojení lidského nervového systému s poãítaãi a o robotiku. Kevin Warwick professor of Cybernetics at the University of Reading is a protagonist of this documentary. He carries out research in artificial intelligence, control, robotics and biomedical engineering.

KATALOG FILMŮ / FILM CATALOGUE 17. 21.10.2011

KATALOG FILMŮ / FILM CATALOGUE 17. 21.10.2011 Mezinárodní festival dokumentárních filmů s tematikou přírodních a zemědělských věd a trvale udržitelného rozvoje International Festival of Documentary Films on Natural and Agricultural Sciences and Sustainable

Více

International Express Pre-Intermediate slovníček

International Express Pre-Intermediate slovníček International Express Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 a lot (adv) velmi, hodnû, mnoho about (adv) [approximately] kolem, okolo [pfiibliïnû] about (prep) [on the subject of] o [o kom, ãem] activity (n)

Více

3/2000. Ekologické centrum Most. Milena Pencová. Co je to visbreaking? Kralupy mûsto sportu. INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ AKTUÁLNÍ TÉMA

3/2000. Ekologické centrum Most. Milena Pencová. Co je to visbreaking? Kralupy mûsto sportu. INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ AKTUÁLNÍ TÉMA INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 3/2000 AKTUÁLNÍ TÉMA Ekologické centrum Most PORTRÉT Milena Pencová SPOLUPRÁCE BEZ HRANIC Euroregion Kru nohofií TRENDY Co je to visbreaking? FOTOREPORTÁÎ

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

Biologická rozmanitost a krajina jsou základními stavebními. bloky pro hospodáfisk rozvoj. nov ch státû EU OBSAH

Biologická rozmanitost a krajina jsou základními stavebními. bloky pro hospodáfisk rozvoj. nov ch státû EU OBSAH Biologická rozmanitost a krajina jsou základními stavebními bloky pro hospodáfisk rozvoj nov ch státû EU Byl jsem potû en a poctûn, kdyï jsem byl poïádán, abych napsal úvodník pro ãasopis Ochrana pfiírody.

Více

Pfiedmluva OBSAH OCHRANA P ÍRODY 10 ISSN 1210-258X

Pfiedmluva OBSAH OCHRANA P ÍRODY 10 ISSN 1210-258X Pfiedmluva Jan OBSAH Kvût: Pfiedmluva 289 Libu e Vlasáková: Orgány Ramsarské úmluvy v âr 291 Josef Chytil: Mokfiady mezinárodního v znamu 291 P. Musil, J. Cepák: V voj poãetnosti hnízdních populací vodních

Více

May might bring heart fires

May might bring heart fires FREE OF CHARGE Tourist Magazine No.2, May 2008 www.kampocesku.cz May might bring heart fires There Is Something to Golf How about Chodsko? Sand Festival in Písek Dear readers, I don t know what your perceptions

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

FÓRUM 2000 OBSAH OCHRANA P ÍRODY 2

FÓRUM 2000 OBSAH OCHRANA P ÍRODY 2 FÓRUM 2000 Chtûl bych pohovofiit z hlediska ekologického a vlastnû vycházím ze svého tfietího úkolu tak, jak o nûm hovofiil Jeffrey Sachs. Tak, jak se na e století blíïí ke svému konci, stojí pfied námi

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury Ateliér Johna O Reillyho a Zdeňky Němcové Zedníčkové Technical University of Liberec, Faculty of Art and Architecture Studio John O Reilly/Zdeňka

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

Regionální technické muzeum o.p.s.

Regionální technické muzeum o.p.s. ANNUAL REPORT Regionální technické muzeum o.p.s. Výroční zpráva 2009 Annual Report 2009 OBSAH / CONTENT ZÁKLADNÍ ÚDAJE PRIMARY DATA Základní údaje 8 Primary Data 10 Úvodní slovo ředitele 12 Introduction

Více

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08 2/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Eva Jiřičná Interview / Rozhovor Rugby scores / Ragby boduje Design lovers / Milovníci designu Talent

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

české dokumentární filmy Czech Documentary Films

české dokumentární filmy Czech Documentary Films české dokumentární filmy Czech Documentary Films 2011 2012 české dokumentární filmy Czech Documentary Films 2011 2012 Výběr dokončených a připravovaných filmů A Selection of Completed and Upcoming Titles

Více

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING Krnov a jeho velmi stručné osudy Krnov and its very brief turns of fate Krnov místo pro vzdělávání Krnov a place for education Krnov místo pro podnikání

Více

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 2 Obsah Středisko sdílené účasti 4 Krtci, uhlí, houby, předpověď počasí, střelnice a kultura

Více

WUCC 2010 BOOK SAMPLE

WUCC 2010 BOOK SAMPLE WFDF WORLD ULTIMATE CLUB CHAMPIONSHIPS 3-10 JULY 2010 PRAGUE MISTROVSTVæ SVùTA KLUBÒ V ULTIMATE FRISBEE 3-10 âervence 2010 PRAHA Je milým zvykem oslavit památku velké a A nice tradition for commemorating

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Liberec 14. 18. června 2011

Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Liberec 14. 18. června 2011 Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Liberec 14. 18. června 2011 Festival of Professional Puppet Theatres Performances for Pre-School Children The City of

Více

Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. New Czech Documentary Films Presentation of Films in Development

Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. New Czech Documentary Films Presentation of Films in Development Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů New Czech Documentary Films Presentation of Films in Development 2008 / 2009 FINANČNÍ PODPORA EVROPSKÉHO AUDIOVIZUÁLNÍHO PRŮMYSLU

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

IWRF EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN WHEELCHAIR RUGBY. 11 19 April 2015 Prague, Czech Republic Division B

IWRF EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN WHEELCHAIR RUGBY. 11 19 April 2015 Prague, Czech Republic Division B IWRF EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN WHEELCHAIR RUGBY 11 19 April 2015 Prague, Czech Republic Division B 2015 IWRF European Championship in Wheelchair Rugby 03 Obsah Úvodní slova David Lukeš hlavní organizátor

Více

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section 06 Také rok 2006 byl pro PraÏskou teplárenskou a.s. úspû n. Podafiilo se splnit v echny stanovené cíle,

Více

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world Obchodní renesance A commercial renaissance strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

Více