TECHFILM 2010 katalog TECHFILM 2010 catalogue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHFILM 2010 katalog TECHFILM 2010 catalogue"

Transkript

1 TECHFILM 2010 katalog TECHFILM 2010 catalogue Abecední seznam filmû (ãesky) Index of titles in alphabetical order (in Czech) Abecední seznam filmû dle oboru (ãesky) Index of titles according to branch in alphabetical order (in Czech) Filmy pfiihlá ené do mezinárodní soutûïe (obsah) Index of titles entered to International Competetion (summary)

2 Abecední seznam filmû (ãesky) Index of titles in alphabetical order (in Czech) T28 T57 T58 T24 T79 T66 T71 T07 T40 T15 T80 T20 T62 T43 T42 T21 T01 T75 T76 T13 T78 T12 T73 T04 T30 T19 T72 T46 T31 T26 T36 T02 T56 T77 T55 T05 T17 T37 T48 T32 T67 Aedes aegypti and Aedes albopictus hrozba tropû Amazonské pfií erky: Skokánci Amazonské pfií erky: Tajn spolek Betlémáfiky Biograf bez iluzí Bíl ráj Boj s náhl m úmrtím Budoucnost za jakou cenu? B t v obraze Reklama (z cyklu Mediální v chova) Carl Djerassi ztracen syn Vídnû Cross Mazda RX8 âechy rok v mokfiadech Darwinovo putování Diagnóza Nová dolní ãelist Diagnóza Rekonstrukce amputovan ch konãetin Divok Balkán Dromosféra D chat ãi ned chat? Ekologická letadla Ekologické zemûdûlství, mechanická kultivace a pfiíprava pûdy E-learningová podpora v uky poãítaãové grafiky na V E Energetické plodiny chrání podnebí Evropsk vesmírn pfiístav Geotermální elektrárna Mutovskaja G. Marconi muï, kter vynalezl budoucnost Gregor Johann Mendel neustálá v zva Hudba pro hluché H ãkan vetfielec ChraÀ svûj svût, chraà svûj Ïivot (12 interaktivních kurzû na CD-ROM) Chytré rostiny Jak se stát kyborgem Jak zvítûzit nad fenylketonurií Jean Despres, zlatník souãasnosti Kola (4. díl magazínu Designtrend) Kouzelníci svûtla Krajina v pohybu na cestách s fotografem Hansem Danuserem Králov tí je tûfii Kriminální policie aneb na jménech nezáleïí Kuchynû (2. díl magazínu Designtrend) Kulturní historie (Interaktivní v ukov CD-ROM) Leváci T74 Mars na Zemi T29 Minuta astronomie T25 Modr zázrak v ostrovním svûtû Raja Ampat T69 Mravenãí svût T39 MÛj fotr a jeho nejoblíbenûj í koncentráky T22 Naica tajemství Krystalové jeskynû T34 Nás se bojí zubatá T53 Odhalen Cheops T16 Oãi nebes 400 let v zkumu pomocí dalekohledû T11 Pochopit Knihu Ïivota T41 PORT díl 4, 5, 6 T60 PfieÏije Francie globalizaci? T14 Schneiderova nemoc T70 Síla objetí T27 Soukrom Ïivot Leonarda da Vinciho T38 Szent István... osud rakousko-uherské bitevní lodi T06 Tajemství písku T68 Tajemství kytavky T47 Televizní historie Jak se dobfie digitálnû naladit (1. 5. díl) T18 Ten pejsek je tvûj, ale ta ulice je nás v ech! T64 TS Angliãtina hrou I. II. T65 TS Matematika pro 5. roãník Cesta do pravûku T63 TS Pfiírodovûda 5, TS Pfiírodovûda 6, T03 TvÛrãí síla T59 Umûlci doby kamenné: Mistfii z Magdalénia T49 Ve jménu trûnu (z cyklu ÚÏasné dûjiny exkrementû) T54 Virtuální hra Guerilla 2,0 T35 V rytmu Aleny Kupãíkové T23 Vysílání s my í palivové ãlánky T81 Vzkaz Evy Jifiiãné T82 Vzkaz Jana Soukupa T51 Zvífiecí hlídky: Poplach tfiesoucí se Zemû T52 Zvífiecí hlídky: Poplach tsunami T50 Zvífiecí hlídky: Poplach zneãi tûn vzduch T09 Yiriba zdroj Ïivota na Mali T33 Za obrazem T08 Zásobování budoucnosti V Ïiva na Zemi a ve vesmíru T44 Za lapané projekty Kauza Tatraplan T45 Za lapané projekty Pfiíbûh zvan Flexareta T61 Îelezná opona pásmo Ïivota T10 Îivot na cestû do vesmíru

3 ABECEDNÍ SEZNAM FILMÒ DLE OBORU (âesky) INDEX OF TITLES ACCORDING TO BRANCH IN ALPHABETICAL ORDER (IN CZECH) ARCHITEKTURA ARCHITECTURE T81 Vzkaz Evy Jifiiãné T82 Vzkaz Jana Soukupa DOPRVA TRANSPORTATION T76 Ekologická letadla ENERGETIKA ENERGETICS T04 Geotermální elektrárna Mutovskaja HISTORIE HISTORY T37 Kriminální policie aneb na jménech nezáleïí T27 Soukrom Ïivot Leonarda da Vinciho T38 Szent István... osud rakousko-uherské bitevní lodi T44 Za lapané projekty Kauza Tatraplan T45 Za lapané projekty Pfiíbûh zvan Flexareta INFORMATIKA INFORMATICS T69 Mravenãí svût T54 Virtuální hra Guerilla 2,0 TECHNIKA TECHNOLOGY T10 Îivot na cestû do vesmíru UMùNÍ ART T05 Krajina v pohybu na cestách s fotografem Hansem Danuserem T59 Umûlci doby kamenné: Mistfii z Magdalénia VùDA SCIENCE T28 Aedes aegypti and Aedes albopictus hrozba tropû T73 Evropsk vesmírn pfiístav T30 G. Marconi muï, kter vynalezl budoucnost T26 Chytré rostiny T36 Jak se stát kyborgem T53 Odhalen Cheops T74 Mars na Zemi T22 Naica tajemství Krystalové jeskynû T11 Pochopit Knihu Ïivota T52 T51 T50 Zvífiecí hlídky: Poplach tsunami Zvífiecí hlídky: Poplach tfiesoucí se Zemû Zvífiecí hlídky: Poplach zneãi tûn vzduch VZDùLÁVÁNÍ EDUCATION T40 B t v obraze Reklama (z cyklu Mediální v chova) T19 Gregor Johann Mendel neustálá v zva T16 Oãi nebes 400 let v zkumu pomocí dalekohledû T41 PORT díl 4, 5, 6 T23 Vysílání s my í palivové ãlánky T08 Zásobování budoucnosti V Ïiva na Zemi a ve vesmíru ZDRAVOTNICTVÍ HEALTH CARE T71 Boj s náhl m úmrtím T43 Diagnóza Nová dolní ãelist T42 Diagnóza Rekonstrukce amputovan ch konãetin ÎIVOTNÍ PROST EDÍ ENVIRONMENT T57 Amazonské pfií erky: Skokánci T58 Amazonské pfií erky: Tajn spolek T07 Budoucnost za jakou cenu? T20 âechy rok v mokfiadech T21 Divok Balkán T75 D chat ãi ned chat? T46 H ãkan vetfielec T17 Králov tí je tûfii T25 Modr zázrak v ostrovním svûtû Raja Ampat T09 Yiriba zdroj Ïivota na Mali ÎIVOTNÍ STYL LIFESTYLE T15 Carl Djerassi ztracen syn Vídnû T77 Kola (4. díl magazínu Designtrend) T48 Kuchynû (2. díl magazínu Designtrend) T67 Leváci T06 Tajemství písku T49 Ve jménu trûnu (z cyklu ÚÏasné dûjiny exkrementû) ABECEDNÍ SEZNAM FILMÒ NA P ÁNÍ (âesky) INDEX OF TITLES AT REQUEST (IN CZECH) T24 Betlémáfiky T66 Bíl ráj T62 Darwinovo putování T01 Dromosféra T13 Ekologické zemûdûlství, mechanická kultivace a pfiíprava pûdy T12 Energetické plodiny chrání podnebí T72 Hudba pro hluché T02 Jak zvítûzit nad fenylketonurií T56 Jean Despres, zlatník souãasnosti T55 Kouzelníci svûtla T29 Minuta astronomie T39 MÛj fotr a jeho nejoblíbenûj í koncentráky T34 Nás se bojí zubatá T60 PfieÏije Francie globalizaci? T14 Schneiderova nemoc T70 Síla objetí T68 Tajemství kytavky T47 Televizní historie Jak se dobfie digitálnû naladit ( díl) T03 TvÛrãí síla T35 V rytmu Aleny Kupãíkové T33 Za obrazem T61 Îelezná opona pásmo Ïivota SEZNAM V UKOV CH PRODUKTÒ (âesky) INDEX OF TITLES EDUCATIONAL PRODUCTS (IN CZECH) T79 Biograf bez iluzí T80 Cross Mazda RX8 T78 E-learningová podpora v uky poãítaãové grafiky na V E T31 ChraÀ svûj svût, chraà svûj Ïivot (12 interaktivních kurzû na CD-ROM) T32 Kulturní historie (Interaktivní v ukov CD ROM) T18 Ten pejsek je tvûj, ale ta ulice je nás v ech! T64 TS Angliãtina hrou I. II. T65 TS Matematika pro 5. roãník Cesta do pravûku T63 TS Pfiírodovûda 5, TS Pfiírodovûda 6

4 Filmy pfiihlá ené do mezinárodní soutûïe (obsah) Index of titles entered to International Competetion (summary) AUS AUT BEL BRA CAN CHE CHL CZE DEU DNK ESP EU FRA GBR ITA MEX POL PRT RU Austrálie Australia Rakousko Austria Belgie Belgium Brazílie Brazil Kanada Canada v carsko Switzerland Chile Chile âeská republika Czech Republic Spolková republika Nûmecko Germany Dánsko Denmark panûlsko Spain Evropská unie European Union Francie France Velká Británie United Kingdom Itálie Italy Mexiko Mexico Polsko Poland Portugalsko Portugal Rusko Russian Federation

5 T17 Králov tí je tûfii Lizard Kings AUS Austrálie Australia soutûï competition technické údaje technical data: AUS, 2009, DVD, 52 min. anglicky english autor author: Gisela Kaufmann pfiihla ovatel entered by: Kaufmann Productions Pty Ltd obor branch: Ïivotní prostfiedí environment Varani jsou skuteãní draci. Jsou vyzbrojeni ostr mi zuby a siln mi drápy. Tito obávaní predátofii jsou rafinovan mi zabijáky. A jsou také velmi chytfií. Vydáme se za nimi na expedici do nitra Austrálie. Monitor lizards are real life dragons. Armed with sharp teeth and tearing claws, these fearsome predators are calculating killers. And they are very clever. Join the expedition into Australia s red heartland. foto photo

6 T15 Carl Djerassi ztracen syn Vídnû Carl Djerassi Wiens verlorener Sohn Carl Djerassi Vienna s Lost Son AUT Rakousko Austria soutûï competition technické údaje technical data: AUT, 2008, DVD, 43 min. nûmecky, anglicky german, english autor author: Eberhard Büssem pfiihla ovatel entered by: Dr. Eberhard Büssem obor branch: Ïivotní styl lifestyle Film nás provede Ïivotem a dílem svûtoznámého chemika Carla Djerassiho otce antikoncepãní pilulky, sbûratele umûní a spisovatele od Vídnû pfies Sofii, San Francisko aï do Lond na. The film takes us through a life and works of the world famous chemist Carl Djerassi Father of the birth control pill, art collector and author from Vienna via Sofia, San Francisco and London. foto photo

7 T20 âechy rok v mokfiadech Bohemia A Year in the Wetlands AUT Rakousko Austria soutûï competition technické údaje technical data: AUT, 2009, DVD, 50 min. anglicky, nûmecky english, german autor author: Jifií Petr, Michael Schlamberger pfiihla ovatel entered by: Science Vision Filmproduktions obor branch: Ïivotní prostfiedí environment V srdci stfiední Evropy leïí unikátní systém rybníkû a kanálû, vybudovan ve stfiedovûku. Dnes je nepostradateln m útoãi tûm zvûfie. Hnízdí zde pfies 150 druhû ptákû, jsou zde savci, jako je los evropsk, ktefií se jinde v Evropû témûfi nevyskytují. In the heart of central Europe there is an extraordinary system of ponds and linking channels built in Middle Ages. It has become an essential refuge for wildlife. Over 150 species of birds breed here; there are mammals, like the moose, that are almost no longer found in Europe. foto photo

8 T21 Divok Balkán The Wild Balkans AUT Rakousko Austria soutûï competition technické údaje technical data: AUT, 2009, DVD, 51 min. anglicky, nûmecky english, german autor author: Michael Schlamberger pfiihla ovatel entered by: Science Vision Filmproduktions obor branch: Ïivotní prostfiedí environment Balkán byl po staletí pusto en válkami a konflikty. Av ak právû tyto války paradoxnû umoïnily, Ïe ve vût inû regionû zûstala pûvodní a nedotãená divoãina. Tato krajina patfií spí e na Stfiední v chod neï do Evropy. For centuries the Balkans has been a region ravaged by war and conflict. Yet, paradoxically, those wars are what had allowed much of the region to remain as a pristine and untouched wilderness. The landscape belongs more to Middle Earth than to modern Europe. foto photo

9 T66 Bíl ráj Paradis blanc White Paradise BEL Belgie Belgium na pfiání at request technické údaje technical data: BEL, 2008, DVD, 26 min. francouzsky anglické titulky french with english subtitles autor author: Benjamin Luypaert, Patrice Goldberg pfiihla ovatel entered by: RTBF Matière Grise Belgiãtí vûdci se vracejí do Antarktidy. Vybudování nové, v hradnû belgické, stálé a ekologické v zkumné základny stanice Princezny AlÏbûty byl nároãn úkol a ná t m byl u toho. Belgian scientists are back into the Antarctic. To build the new 100% Belgian research station, the Princess Elisabeth base, as a permanent, innovative and non polluting research base was an enormous challenge, and Matière Grise was there to tell its story.

10 T71 Boj s náhl m úmrtím Vaincre la mort subite Defeat Sudden Death BEL Belgie Belgium sekce panorama panorama section technické údaje technical data: BEL, 2008, DVD, 7 min. francouzsky anglické titulky french with english subtitles autor author: Renaud Dewti, Patrice Goldberg pfiihla ovatel entered by: RTBF Matière Grise obor branch: zdravotnictví health care Na náhlé úmrtí pfii zástavû srdce zemfie roãnû v Belgii na lidí. Tato nemoc mûïe postihnout kaïdého. Náhlému úmrtí v ak lze zabránit. Nyní je moïné implantovat do srdce malou krabiãku, která pfii zástavû srdce tento orgán znovu nastartuje. Sudden death from cardiac arrest kills each year nearly people in Belgium. This disease can affect anyone. However, sudden death is not necessarily inevitable. It is now possible to implant a small box in the heart, which restarts the cardiac engine if it stops.

11 T75 D chat ãi ned chat? Le mal de l air To Breathe or Not to Breathe? BEL Belgie Belgium soutûï competition technické údaje technical data: BEL, 2009, DVD, 45 min. francouzsky anglické titulky french with english subtitles autor author: Felice Gasperoni, Tristan Bourlard pfiihla ovatel entered by: RTBF Matière Grise Patrice Goldberg obor branch: Ïivotní prostfiedí environment Zneãistûn vzduch je jedním z hlavních zdravotních problémû v Evropû. Hlavním nepfiítelem jsou prachové ãástice. Ty se vïdy pfiirozenû vyskytovaly v pfiírodû: ze sopek, vûtrn ch boufií atd. Ale vût inu prachu vatmosféfie nyní produkuje ãlovûk sv mi aktivitami. Air pollution is one of the main health issues Europe. Our worst volatile enemy is PM: Particulate Matter. PM has always existed naturally: from volcanoes, dust storms etc. But human activities now generate the most of the PM in the atmosphere.

12 T76 Ekologická letadla L avion se met au vert Airplanes Go Green BEL Belgie Belgium soutûï competition technické údaje technical data: BEL, 2008, DVD, 26 min. francouzsky anglické titulky french with english subtitles autor author: Benkamin Luypaert, Patrice Goldberg pfiihla ovatel entered by: RTBF Matière Grise obor branch: doprava transportation V dobû, kdy svût usiluje o udrïitelnou spotfiebu energie, ãelí letadla velkému tlaku úspornûj ích zpûsobû pfiepravy. Ale pokusy o zkonstruování ãistého letadla jiï probíhají! Podle ukázek, natoãen ch na im tábem, by tyto nové úïasné stroje mohly inspirovat velké svûtové v robce. At a time when the world focuses on sustainable energy, planes withstand the comparison with other modes of transport. But attempts to construct a clean aircraft are under way! According to the demonstrations filmed by Matière Grise, these new amazing machines might well inspire the major builders.

13 T73 Evropsk vesmírn pfiístav Le port spatial de l Europe The Spatial Port of Europe BEL Belgie Belgium soutûï competition technické údaje technical data: BEL, 2009, DVD, 47 min. francouzsky anglické titulky french with english subtitles autor author: Patrice Goldberg pfiihla ovatel entered by: RTBF Matière Grise obor branch: vûda science Vtomto kousku Evropy leïícím na okraji Amazonského pralesa je situován nejv konnûj í kosmodrom na svûtû. Odsud, nedaleko rovníku, startují v echny rakety Ariane. Rakety, které na obûïnou dráhu vyná ejí satelity, které dennû vyuïíváme, aniï bychom o tom vûdûli. In this piece of Europe located on the edge of the Amazon forest, lies the most powerful spaceport in the world. It s here, almost on the equator, that fly, all Ariane rockets. Rockets that put into orbit a large number of satellites that we use every day without knowing it.

14 T72 Hudba pro hluché Musique pour les sourds Music for the Deaf BEL Belgie Belgium na pfiání at request technické údaje technical data: BEL, 2008, DVD, 11 min. francouzsky anglické titulky french with english subtitles autor author: Nicolas Torres, Patrice Goldberg pfiihla ovatel entered by: RTBF Matière Grise Zní to neuvûfiitelnû, ale hluchota nebrání provozování hudby. Názorn m pfiíkladem je odkaz Christiana Guyota: aã od narození nesly ící, je nyní úspû n m hudebníkem a své zku enosti pfiedává v fiadû v znamn ch hudebních kol. As unexpected as it may sound, deafness does not prevent the practice of music. The testimony of Christian Guyot is a striking demonstration: severely deaf since birth, he is now a successful musician and has shared his expertise in major music schools.

15 T67 Leváci L arme à gauche The Brain of Left-handers BEL Belgie Belgium sekce panorama panorama section technické údaje technical data: BEL, 2008, DVD, 26 min. francouzsky anglické titulky french with english subtitles autor author: Benjamin Luypaert, Patrice Goldberg pfiihla ovatel entered by: RTBF Matière Grise obor branch: Ïivotní styl lifestyle Leváci se vyskytovali odjakïiva v kaïdé populaci ve stejném pomûru 10 %. Proã? Jak a kdy se ãlovûk stane levákem? Je to dûdiãné? Jak funguje jejich mozek? Ná t m se svou kamerou se vydal na prûzkum. Left-handers have always existed in the population in the same small proportion (10%). Why? How and when does one become a lefty? Is it genetic? How does their brain work? Matière Grise has investigated it with its camera.

16 T74 Mars na Zemi En avant... Mars! Mars on Earth BEL Belgie Belgium sekce panorama panorama section technické údaje technical data: BEL, 2009, DVD, 20 min. francouzsky anglické titulky french with english subtitles autor author: FranÌois Hubert, Patrice Goldberg pfiihla ovatel entered by: RTBF Matière Grise, Patrice Goldberg obor branch: vûda science Víte, Ïe belgick kosmonaut se pravidelnû úãastní letû na Mars? Exklusivnû se nám podafiilo jeho t m natoãit. Vtip? Ne! Skuteãnû právû probíhají lidské lety na Mars, fiízené NASA a ESA, ale zatím se odehrávají pouze v pou ti vamerickém Utahu. Did you know that a Belgian astronaut is regularly working on missions to Mars? Exclusively, we have managed to film him and his team. A joke? No! Actually, there are human missions to the planet Mars, managed by NASA and the European Space Agency. But for now, they take place... in the Utah desert, USA.

17 T69 Mravenãí svût Fourmizzz Ants World BEL Belgie Belgium sekce panorama panorama section technické údaje technical data: BEL, 2008, DVD, 7 min. francouzsky anglické titulky french with english subtitles autor author: Erol Cetiner, Patrice Goldberg pfiihla ovatel entered by: RTBF Matière Grise obor branch: informatika informatics Vûdci se inspirovali sociálním chováním mravencû a vyvinuli software pro lep í organizaci nákladních konvojû pfiepravních spoleãností. A navíc, za pár let budou skupiny mravenãích robotû zachraàovat Ïivoty na místech postiïen ch katastrofou. Inspired by social behaviour of ants, researchers have developed software to better manage fleets of transport companies. And even better: in a few years, groups of robot-ants will work in teams to save lives by intervening in places of disaster.

18 T70 Síla objetí Le pouvoir des câlins The Power of Hugs BEL Belgie Belgium na pfiání at request technické údaje technical data: BEL, 2008, DVD, 26 min. francouzsky-anglické titulky french with english subtitles autor author: Véronique Neczyporenko, Patrice Goldberg pfiihla ovatel entered by: RTBF Matière Grise Polibky a objetí jsou pfiíjemné mimo jiné i proto, Ïe stimulují organismus a spou tûjí celou fiadu mechanismû v na em tûle, vãetnû hormonû. Navíc ale pûsobí v jádrech bunûk a pfiímo ovlivàují na i genetickou v bavu. Také napfiíklad zvy ují odolnost vûãi stresu a pomáhají pfiekonat deprese. Hugs and kisses are nice things also because they stimulate and trigger a variety of mechanisms, including hormones, in our body. They can act at the heart of our cells and directly influence our genetic makeup. They can have a direct impact on our resistance to stress, for example or help overcome depression.

19 T68 Tajemství kytavky Les secrets du hoquet Secrets of Hiccup BEL Belgie Belgium na pfiání at request technické údaje technical data: BEL, 2008, DVD, 12 min. francouzsky-anglické titulky french with english subtitles autor author: Laura Elkaim, Patrice Goldberg pfiihla ovatel entered by: RTBF Matière Grise Pfiichází, kdyï ji nejménû oãekáváme. Pfiíãinu je ãasto velmi obtíïené urãit. kytavka noãní mûra kaïdého hlasatele a komentátora je zahalena tajemstvím. Jak se jí zbavit? KaÏd má svou metodu, ale stoprocentnû spolehlivá je pouze jedna. Sometimes, it appears when we least expect it. Its causes are often very difficult to identify. Formidable problem for any speaker, hiccups keep a good share of mystery. How to get rid of it? Everyone has his own method, but only one is 100% effective.

20 O R D E M T28 Aedes aegypti and Aedes albopictus hrozba tropû Aedes aegypti, Aedes albopictus Una Ameaca nos trópicos Aedes aegypti and Aedes albopictus A Threat in the Tropics BRA Brazílie Brazil E P R O G R E S S O sekce panorama panorama section technické údaje technical data: BRA, 2008, DVD, 20 min. anglicky, portugalsky, panûlsky english, portugese, spanish autor author: Genilton José Vieira pfiihla ovatel entered by: Genilton José Vieira obor branch: vûda science Cílem tohoto dokumentu je lépe pochopit roz ífiení obou tûchto druhû komárû po kontinentu a jejich role pfiena eãû virû, se zvlá tním zamûfiením na horeãku dengue, která v posledních letech vyvolala nûkolik epidemií vmnoha tropick ch zemích. This documentary aims to contribute to a better understanding of the dispersal of both species across the continents and their role as transmitters of viruses, giving a special focus on dengue, which in recent years has caused several epidemics in many tropical countries. foto photo

21 T11 Pochopit Knihu Ïivota Understanding the Book of Life CAN Kanada Canada sekce panorama panorama section technické údaje technical data: CAN, 2008, DVD, 30 min. anglicky english autor author: Jack Micay pfiihla ovatel entered by: Jack Micay obor branch: vûda science Koneãn m cílem projektu v zkumu lidského genomu je pochopit, jak funguje na e Kniha Ïivota. Smûfiujeme k nov m genetick m obzorûm The ultimate goal of the human genome project is to understand how our Book of Life works. We are guided toward this new genetic horizon

22 CHE v carsko Switzerland T05 Krajina v pohybu na cestách s fotografem Hansem Danuserem Landschaft in Bewegung Unterwegs mit dem Fotokünstler Hans Danuser Landscape in Motion on the Road with Photo Artist Hans Danuser sekce panorama panorama section technické údaje technical data: CHE, 2009, DVD, 52 min. v carská nûmãina nûmecké a anglické titulky swiss german with german and english subtitle autor author: Barbara Seiler pfiihla ovatel entered by: Barbara Seiler obor branch: umûní art Fotograf a umûlec Hans Danuser se neustále pohybuje na hranici viditelnosti, spoleãnosti, pfiírody, Ïivota. Doprovodíme ho na cestû pou tí Gobi, na vernisáï v moskevském Domû fotografie, do laboratofií cury ské univerzity i do jeho studia. The photographer and artist Hans Danuser repeats travelling to edges: edges of visibility, society, nature, life and dissolution. Landscape in Motion joins him on his search through the Gobi desert, a vernisage in the Moscow House of Photography, the laboratories of the University of Zurich and into his studio.

23 T62 Darwinovo putování La traversa de Darwin Darwin s Journey CHL Chile Chile na pfiání at request technické údaje technical data: CHL, 2009, DVD, 3 x 52 min. anglická english autor author: Pablo Lavín pfiihla ovatel entered by: New member Film rekonstruuje cestu Charlese Darwina, autora knihy O pûvodu druhû, po Chile v letech 1832 aï Pfiírodovûdcovy záïitky z této doby byly rozhodující pro v voj jeho my lení. Film recreates the journey of the British author of On the Origin of Species, Charles Darwin, through the Chile between 1832 and During this time, the naturalist encountered situations that were crucial for the development of his ideas. foto photo

24 T24 Betlémáfiky Christmas Crib CZE âeská republika Czech Republic na pfiání at request technické údaje technical data: CZE, 2009, DVD, 30 min. ãesky czech autor author: Milo Kameník, Jan Roháãek pfiihla ovatel entered by: Milo Kameník Trojportrét Ïen vûnujících se naivnímu umûní betlemáfiství. O stejnosti a jinakosti. Three portraits of women devoted to the naive art making of Christmas cribs. About uniformity and diversity.

25 T79 Biograf bez iluzí Cinema without Illusions CZE âeská republika Czech Republic v ukov produkt educational product technické údaje technical data: CZE, 2009, DVD, 11 min. ãesky czech autor author: Julia Gorbatiuc, V E FIS pfiihla ovatel entered by: Stanislav Horn Smutn dokument o praïském kinû Ilusion, natoãen v rámci kurzu Vizuální komunikace na Fakultû informatiky a statistiky V E v Praze. A sad document about the Ilusion cinema in Prague filmed within the course of Visual Communication at The Faculty of Informatics and Statistics, VSE in Prague.

26 T40 B t v obraze Reklama (z cyklu Mediální v chova) To be in the Picture Advertising (from the Medial Education series) CZE âeská republika Czech Republic sekce panorama panorama section technické údaje technical data: CZE, 2010, DVD, 28 min. ãesky czech autor author: Jakub Skalick pfiihla ovatel entered by: âeská televize obor branch: vzdûlávání education Je tû nedávno byl ve v hodû ten, kdo dokázal informace získat. Dnes je to ten, kdo se v jejich záplavû dokáïe vyznat a co nejlépe je vyuïít ve svûj prospûch. Proto je mediální v chova u nás i ve svûtû nedílnou souãástí v eobecného vzdûlávání. Tento díl nás zve do svûta reklamy. Until recently the major deal was to acquire the information, now the aim is to orientate oneself into the information overflow and use it for my benefit. That is why the medial education is a part of general education everywhere. This part leads us into the world of advertising.

27 T80 Cross Mazda RX8 Cross Mazda RX8 CZE âeská republika Czech Republic v ukov produkt educational product technické údaje technical data: CZE, 2009, DVD, 8 min. ãesky czech autor author: Jaroslav Petrá, V E FIS pfiihla ovatel entered by: Stanislav Horn Motoristick magazín Cross, tentokrát s Mazdou RX 8. Natoãeno v rámci kurzu Vizuální komunikace na Fakultû informatiky a statistiky V E. Cross is a magazine for motorists, this time with Mazda RX8. It was filmed within the course of Visual Communication at The Faculty of Informatics and Statistics, VSE in Prague.

28 T43 Diagnóza Nová dolní ãelist Diagnosis A New Mandible CZE âeská republika Czech Republic soutûï competition technické údaje technical data: CZE, 2009, DVD, 17 min. ãesky czech autor author: Drahomíra Vihanová pfiihla ovatel entered by: âeská televize obor branch: zdravotnictví health care V âesku novû onemocní kaïd rok kolem dvou tisíc pacientû rakovinou obliãeje. Budeme svûdky unikátní operace v nemocnici Na Homolce, kde t m lékafiû pouïije nové metody rekonstrukãní chirurgie. In the Czech Republic two thousand people fall ill with the facial cancer yearly. We shall witness a unique operation in the hospital Na Homolce using a brand new method of reconstruction surgery.

29 T42 Diagnóza Rekonstrukce amputovan ch konãetin Diagnosis The Amputated Limbs Reconstruction CZE âeská republika Czech Republic soutûï competition technické údaje technical data: CZE, 2009, DVD, 17 min. ãesky czech autor author: árka Speváková pfiihla ovatel entered by: âeská televize obor branch: zdravotnictví health care Ztráta ruky nebo nohy pfiedstavuje váïn handicap vedoucí ke sníïení kvality Ïivota. Pfiitom k takov m váïn m úrazûm dochází pomûrnû ãasto. Seznámíme se s pfiípadem tfiíletého Zdenûãka a dvouleté Markétky. Losing one s hand or leg is a serious handicap leading to the degradation of the quality of life. Such serious injuries are quite frequent. Let s look at the case of three years old Zdenûk and two years old Markéta.

30 T78 E-learningová podpora v uky poãítaãové grafiky na V E E-learning for Computer Graphic CZE âeská republika Czech Republic v ukov produkt educational product technické údaje technical data: CZE, 2009, CD, web ãesky czech autor author: Stanislav Horn, Petr Moravec, V E FIS pfiihla ovatel entered by: Stanislav Horn Sada prezentací a videí pro elearningovou podporu Ïivé v uky poãítaãové grafiky. Zahrnuje kompletní rozsah, t. j. vektorovou grafiku, bitmapovou grafiku, typografii a sazbu. Obsahuje jak podporu pfiedná ek, tak cviãení. A set of presentations and videos for e-learning support of live teaching of computer graphics. It contains both support and exercises.

31 T19 Gregor Johann Mendel neustálá v zva Gregor Johann Mendel Permanent Challenge CZE âeská republika Czech Republic soutûï competition technické údaje technical data: CZE, 2009, DVD, 57 min. ãesky czech autor author: Pavel Jirásek pfiihla ovatel entered by: Pavel Jirásek obor branch: vzdûlávání education Dokument pfiedstavuje Ïivotní cestu tohoto citlivého génia a osudy jeho objevu ve 20. a 21. století. MendelÛv odkaz byl v minulosti zatracován, pfiehlíïen ãi zneuïíván, ale navzdory tomu stále zûstává jedním z nejdûleïitûj ích podnûtû souãasné vûdy. This documentary presents the life of this sensitive genius and the fate of his discovery during the 20th and 21th century. Though damned, overlooked or misused in the past it still remains one of the most important stimulus of present science.

32 T46 H ãkan vetfielec The Cuddled Invader CZE âeská republika Czech Republic sekce panorama panorama section technické údaje technical data: CZE, 2010, DVD, 26 min. ãesky czech autor author: Oldfiich Mikulica, Marian Polák pfiihla ovatel entered by: âeská televize obor branch: Ïivotní prostfiedí environment Kukaãka, jejíï hlas zná kaïdé malé dítû, je pro nás ve skuteãnosti stále velkou neznámou. Je to tím, Ïe dûkladné a soustavné sledování konkrétních ptaãích jedincû v urãité lokalitû lze provádût jen s krajními obtíïemi. Every child knows the voice of a cuckoo bird, which still remains a big mystery for us. This is because a solid and systematic observation of particular individuals in a particular locality is extremely difficult.

33 T31 ChraÀ svûj svût, chraà svûj Ïivot (12 interaktivních kurzû na CD-ROM) Protect your World, Protect your Life CZE âeská republika Czech Republic v ukov produkt educational product technické údaje technical data: CZE, 2010, 12 CD ãesky czech autor author: kolektiv partnerû a autorû Asociace Záchrann kruh pfiihla ovatel entered by: Asociace Záchrann kruh Tento projekt je zamûfien na environmentální vzdûlávání ÏákÛ, pedagogû a obyvatelstva v prioritních oblastech ochrany zdraví, ÏivotÛ, Ïivotního prostfiedí a majetku, prevence a pfiípravy k sebeochranû a vzájemné pomoci v oblasti bûïn ch rizik i rizik mimofiádn ch událostí. This project is instrumental to the ecological education of students, teachers and citizens in the priority fields of the health protection, self-protection and mutual help by a common risk or an extraordinary event.

34 T36 Jak se stát kyborgem How to Become a Cyborg CZE âeská republika Czech Republic soutûï competition technické údaje technical data: CZE, 2009, DVD, 26 min. ãesky czech autor author: Vít Olmer pfiihla ovatel entered by: âeská televize obor branch: vûda science Protagonista dokumentu Kevin Warwick je profesorem kybernetiky na univerzitû v Readingu ve Velké Britanii. Zajímá se o umûlou inteligenci, propojení lidského nervového systému s poãítaãi a o robotiku. Kevin Warwick professor of Cybernetics at the University of Reading is a protagonist of this documentary. He carries out research in artificial intelligence, control, robotics and biomedical engineering.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: WZRHSW) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk Název vzdělávacího Viktoriánská Anglie, Britské impérium materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Mgr. Jarmila Iblerová Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_3660CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE MONTHLY PROGRAMDECEMBER 2016 Czechs meeting foreigners and vice versa Discussions, debates, games, trips Informal atmosphere Opportunity to meet new people No need to speak Czech In Prague and Central

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

The United Kingdom VY_32_INOVACE_99. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 8. 9.roč.

The United Kingdom VY_32_INOVACE_99. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 8. 9.roč. The United Kingdom VY_32_INOVACE_99 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1.Find 28 expressions in a word search and solve the hidden message.

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-07 Z á k l a d o v ý t e x t : Margaret: Hi Eric. Eric: Oh, hi Margaret. How are you doing? Margaret:

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

S t u d y P l a n W M TS

S t u d y P l a n W M TS Czech University of Life Sciences in Prague (CULS Prague) S t u d y P l a n W M TS Credits: Every student needs at least 120 ECTS for the whole study (about 0 ECTS in every year). Student has 66 ECTS for

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. US 1. Cities. ssgbrno.cz. DUM číslo: 12. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. US 1. Cities.  ssgbrno.cz. DUM číslo: 12. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk US 1. Cities www.isspolygr.cz ssgbrno.cz Střední Integrovaná škola grafická střední Brno škola polygrafická, Šmahova Brno, Šmahova 110, 627 1100 Brno

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. Australia and 1. New Zealand. ssgbrno.cz. Co je to polygrafie Australia and New Zealand

Anglický jazyk. Specifikace oboru. Australia and 1. New Zealand. ssgbrno.cz.  Co je to polygrafie Australia and New Zealand Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk Australia and 1. New Zealand www.isspolygr.cz ssgbrno.cz Integrovaná Strřední škola grafická střední Brno škola polygrafická, Brno, Šmahova Šmahova

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9 Obsah Obsah... 1 14. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" -ROZDÍL MEZI VESNICÍ A MĚSTEM... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Vesnice a město... 2 B) Aktivita - Rozdíl mezi vesnicí a městem... 2 C) Tvorba s dětmi - Moje město...

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Project 2 - T. Hutchinson, OXFORD

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Project 2 - T. Hutchinson, OXFORD Project 2 - T. Hutchinson, OXFORD Vyučující: Mgr. Jana Volfová, Mgr. David Matuška Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 - present tenses - question forms - naming items 2. My life - present simple

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci jedno slovo - pět vět Richard Ludvík Text 2016 Richard Ludvík Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2016 1. vydání Lukáš Vik, 2016 1. díl ISBN epub formátu: ISBN

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více