TECHFILM 2010 katalog TECHFILM 2010 catalogue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHFILM 2010 katalog TECHFILM 2010 catalogue"

Transkript

1 TECHFILM 2010 katalog TECHFILM 2010 catalogue Abecední seznam filmû (ãesky) Index of titles in alphabetical order (in Czech) Abecední seznam filmû dle oboru (ãesky) Index of titles according to branch in alphabetical order (in Czech) Filmy pfiihlá ené do mezinárodní soutûïe (obsah) Index of titles entered to International Competetion (summary)

2 Abecední seznam filmû (ãesky) Index of titles in alphabetical order (in Czech) T28 T57 T58 T24 T79 T66 T71 T07 T40 T15 T80 T20 T62 T43 T42 T21 T01 T75 T76 T13 T78 T12 T73 T04 T30 T19 T72 T46 T31 T26 T36 T02 T56 T77 T55 T05 T17 T37 T48 T32 T67 Aedes aegypti and Aedes albopictus hrozba tropû Amazonské pfií erky: Skokánci Amazonské pfií erky: Tajn spolek Betlémáfiky Biograf bez iluzí Bíl ráj Boj s náhl m úmrtím Budoucnost za jakou cenu? B t v obraze Reklama (z cyklu Mediální v chova) Carl Djerassi ztracen syn Vídnû Cross Mazda RX8 âechy rok v mokfiadech Darwinovo putování Diagnóza Nová dolní ãelist Diagnóza Rekonstrukce amputovan ch konãetin Divok Balkán Dromosféra D chat ãi ned chat? Ekologická letadla Ekologické zemûdûlství, mechanická kultivace a pfiíprava pûdy E-learningová podpora v uky poãítaãové grafiky na V E Energetické plodiny chrání podnebí Evropsk vesmírn pfiístav Geotermální elektrárna Mutovskaja G. Marconi muï, kter vynalezl budoucnost Gregor Johann Mendel neustálá v zva Hudba pro hluché H ãkan vetfielec ChraÀ svûj svût, chraà svûj Ïivot (12 interaktivních kurzû na CD-ROM) Chytré rostiny Jak se stát kyborgem Jak zvítûzit nad fenylketonurií Jean Despres, zlatník souãasnosti Kola (4. díl magazínu Designtrend) Kouzelníci svûtla Krajina v pohybu na cestách s fotografem Hansem Danuserem Králov tí je tûfii Kriminální policie aneb na jménech nezáleïí Kuchynû (2. díl magazínu Designtrend) Kulturní historie (Interaktivní v ukov CD-ROM) Leváci T74 Mars na Zemi T29 Minuta astronomie T25 Modr zázrak v ostrovním svûtû Raja Ampat T69 Mravenãí svût T39 MÛj fotr a jeho nejoblíbenûj í koncentráky T22 Naica tajemství Krystalové jeskynû T34 Nás se bojí zubatá T53 Odhalen Cheops T16 Oãi nebes 400 let v zkumu pomocí dalekohledû T11 Pochopit Knihu Ïivota T41 PORT díl 4, 5, 6 T60 PfieÏije Francie globalizaci? T14 Schneiderova nemoc T70 Síla objetí T27 Soukrom Ïivot Leonarda da Vinciho T38 Szent István... osud rakousko-uherské bitevní lodi T06 Tajemství písku T68 Tajemství kytavky T47 Televizní historie Jak se dobfie digitálnû naladit (1. 5. díl) T18 Ten pejsek je tvûj, ale ta ulice je nás v ech! T64 TS Angliãtina hrou I. II. T65 TS Matematika pro 5. roãník Cesta do pravûku T63 TS Pfiírodovûda 5, TS Pfiírodovûda 6, T03 TvÛrãí síla T59 Umûlci doby kamenné: Mistfii z Magdalénia T49 Ve jménu trûnu (z cyklu ÚÏasné dûjiny exkrementû) T54 Virtuální hra Guerilla 2,0 T35 V rytmu Aleny Kupãíkové T23 Vysílání s my í palivové ãlánky T81 Vzkaz Evy Jifiiãné T82 Vzkaz Jana Soukupa T51 Zvífiecí hlídky: Poplach tfiesoucí se Zemû T52 Zvífiecí hlídky: Poplach tsunami T50 Zvífiecí hlídky: Poplach zneãi tûn vzduch T09 Yiriba zdroj Ïivota na Mali T33 Za obrazem T08 Zásobování budoucnosti V Ïiva na Zemi a ve vesmíru T44 Za lapané projekty Kauza Tatraplan T45 Za lapané projekty Pfiíbûh zvan Flexareta T61 Îelezná opona pásmo Ïivota T10 Îivot na cestû do vesmíru

3 ABECEDNÍ SEZNAM FILMÒ DLE OBORU (âesky) INDEX OF TITLES ACCORDING TO BRANCH IN ALPHABETICAL ORDER (IN CZECH) ARCHITEKTURA ARCHITECTURE T81 Vzkaz Evy Jifiiãné T82 Vzkaz Jana Soukupa DOPRVA TRANSPORTATION T76 Ekologická letadla ENERGETIKA ENERGETICS T04 Geotermální elektrárna Mutovskaja HISTORIE HISTORY T37 Kriminální policie aneb na jménech nezáleïí T27 Soukrom Ïivot Leonarda da Vinciho T38 Szent István... osud rakousko-uherské bitevní lodi T44 Za lapané projekty Kauza Tatraplan T45 Za lapané projekty Pfiíbûh zvan Flexareta INFORMATIKA INFORMATICS T69 Mravenãí svût T54 Virtuální hra Guerilla 2,0 TECHNIKA TECHNOLOGY T10 Îivot na cestû do vesmíru UMùNÍ ART T05 Krajina v pohybu na cestách s fotografem Hansem Danuserem T59 Umûlci doby kamenné: Mistfii z Magdalénia VùDA SCIENCE T28 Aedes aegypti and Aedes albopictus hrozba tropû T73 Evropsk vesmírn pfiístav T30 G. Marconi muï, kter vynalezl budoucnost T26 Chytré rostiny T36 Jak se stát kyborgem T53 Odhalen Cheops T74 Mars na Zemi T22 Naica tajemství Krystalové jeskynû T11 Pochopit Knihu Ïivota T52 T51 T50 Zvífiecí hlídky: Poplach tsunami Zvífiecí hlídky: Poplach tfiesoucí se Zemû Zvífiecí hlídky: Poplach zneãi tûn vzduch VZDùLÁVÁNÍ EDUCATION T40 B t v obraze Reklama (z cyklu Mediální v chova) T19 Gregor Johann Mendel neustálá v zva T16 Oãi nebes 400 let v zkumu pomocí dalekohledû T41 PORT díl 4, 5, 6 T23 Vysílání s my í palivové ãlánky T08 Zásobování budoucnosti V Ïiva na Zemi a ve vesmíru ZDRAVOTNICTVÍ HEALTH CARE T71 Boj s náhl m úmrtím T43 Diagnóza Nová dolní ãelist T42 Diagnóza Rekonstrukce amputovan ch konãetin ÎIVOTNÍ PROST EDÍ ENVIRONMENT T57 Amazonské pfií erky: Skokánci T58 Amazonské pfií erky: Tajn spolek T07 Budoucnost za jakou cenu? T20 âechy rok v mokfiadech T21 Divok Balkán T75 D chat ãi ned chat? T46 H ãkan vetfielec T17 Králov tí je tûfii T25 Modr zázrak v ostrovním svûtû Raja Ampat T09 Yiriba zdroj Ïivota na Mali ÎIVOTNÍ STYL LIFESTYLE T15 Carl Djerassi ztracen syn Vídnû T77 Kola (4. díl magazínu Designtrend) T48 Kuchynû (2. díl magazínu Designtrend) T67 Leváci T06 Tajemství písku T49 Ve jménu trûnu (z cyklu ÚÏasné dûjiny exkrementû) ABECEDNÍ SEZNAM FILMÒ NA P ÁNÍ (âesky) INDEX OF TITLES AT REQUEST (IN CZECH) T24 Betlémáfiky T66 Bíl ráj T62 Darwinovo putování T01 Dromosféra T13 Ekologické zemûdûlství, mechanická kultivace a pfiíprava pûdy T12 Energetické plodiny chrání podnebí T72 Hudba pro hluché T02 Jak zvítûzit nad fenylketonurií T56 Jean Despres, zlatník souãasnosti T55 Kouzelníci svûtla T29 Minuta astronomie T39 MÛj fotr a jeho nejoblíbenûj í koncentráky T34 Nás se bojí zubatá T60 PfieÏije Francie globalizaci? T14 Schneiderova nemoc T70 Síla objetí T68 Tajemství kytavky T47 Televizní historie Jak se dobfie digitálnû naladit ( díl) T03 TvÛrãí síla T35 V rytmu Aleny Kupãíkové T33 Za obrazem T61 Îelezná opona pásmo Ïivota SEZNAM V UKOV CH PRODUKTÒ (âesky) INDEX OF TITLES EDUCATIONAL PRODUCTS (IN CZECH) T79 Biograf bez iluzí T80 Cross Mazda RX8 T78 E-learningová podpora v uky poãítaãové grafiky na V E T31 ChraÀ svûj svût, chraà svûj Ïivot (12 interaktivních kurzû na CD-ROM) T32 Kulturní historie (Interaktivní v ukov CD ROM) T18 Ten pejsek je tvûj, ale ta ulice je nás v ech! T64 TS Angliãtina hrou I. II. T65 TS Matematika pro 5. roãník Cesta do pravûku T63 TS Pfiírodovûda 5, TS Pfiírodovûda 6

4 Filmy pfiihlá ené do mezinárodní soutûïe (obsah) Index of titles entered to International Competetion (summary) AUS AUT BEL BRA CAN CHE CHL CZE DEU DNK ESP EU FRA GBR ITA MEX POL PRT RU Austrálie Australia Rakousko Austria Belgie Belgium Brazílie Brazil Kanada Canada v carsko Switzerland Chile Chile âeská republika Czech Republic Spolková republika Nûmecko Germany Dánsko Denmark panûlsko Spain Evropská unie European Union Francie France Velká Británie United Kingdom Itálie Italy Mexiko Mexico Polsko Poland Portugalsko Portugal Rusko Russian Federation

5 T17 Králov tí je tûfii Lizard Kings AUS Austrálie Australia soutûï competition technické údaje technical data: AUS, 2009, DVD, 52 min. anglicky english autor author: Gisela Kaufmann pfiihla ovatel entered by: Kaufmann Productions Pty Ltd obor branch: Ïivotní prostfiedí environment Varani jsou skuteãní draci. Jsou vyzbrojeni ostr mi zuby a siln mi drápy. Tito obávaní predátofii jsou rafinovan mi zabijáky. A jsou také velmi chytfií. Vydáme se za nimi na expedici do nitra Austrálie. Monitor lizards are real life dragons. Armed with sharp teeth and tearing claws, these fearsome predators are calculating killers. And they are very clever. Join the expedition into Australia s red heartland. foto photo

6 T15 Carl Djerassi ztracen syn Vídnû Carl Djerassi Wiens verlorener Sohn Carl Djerassi Vienna s Lost Son AUT Rakousko Austria soutûï competition technické údaje technical data: AUT, 2008, DVD, 43 min. nûmecky, anglicky german, english autor author: Eberhard Büssem pfiihla ovatel entered by: Dr. Eberhard Büssem obor branch: Ïivotní styl lifestyle Film nás provede Ïivotem a dílem svûtoznámého chemika Carla Djerassiho otce antikoncepãní pilulky, sbûratele umûní a spisovatele od Vídnû pfies Sofii, San Francisko aï do Lond na. The film takes us through a life and works of the world famous chemist Carl Djerassi Father of the birth control pill, art collector and author from Vienna via Sofia, San Francisco and London. foto photo

7 T20 âechy rok v mokfiadech Bohemia A Year in the Wetlands AUT Rakousko Austria soutûï competition technické údaje technical data: AUT, 2009, DVD, 50 min. anglicky, nûmecky english, german autor author: Jifií Petr, Michael Schlamberger pfiihla ovatel entered by: Science Vision Filmproduktions obor branch: Ïivotní prostfiedí environment V srdci stfiední Evropy leïí unikátní systém rybníkû a kanálû, vybudovan ve stfiedovûku. Dnes je nepostradateln m útoãi tûm zvûfie. Hnízdí zde pfies 150 druhû ptákû, jsou zde savci, jako je los evropsk, ktefií se jinde v Evropû témûfi nevyskytují. In the heart of central Europe there is an extraordinary system of ponds and linking channels built in Middle Ages. It has become an essential refuge for wildlife. Over 150 species of birds breed here; there are mammals, like the moose, that are almost no longer found in Europe. foto photo

8 T21 Divok Balkán The Wild Balkans AUT Rakousko Austria soutûï competition technické údaje technical data: AUT, 2009, DVD, 51 min. anglicky, nûmecky english, german autor author: Michael Schlamberger pfiihla ovatel entered by: Science Vision Filmproduktions obor branch: Ïivotní prostfiedí environment Balkán byl po staletí pusto en válkami a konflikty. Av ak právû tyto války paradoxnû umoïnily, Ïe ve vût inû regionû zûstala pûvodní a nedotãená divoãina. Tato krajina patfií spí e na Stfiední v chod neï do Evropy. For centuries the Balkans has been a region ravaged by war and conflict. Yet, paradoxically, those wars are what had allowed much of the region to remain as a pristine and untouched wilderness. The landscape belongs more to Middle Earth than to modern Europe. foto photo

9 T66 Bíl ráj Paradis blanc White Paradise BEL Belgie Belgium na pfiání at request technické údaje technical data: BEL, 2008, DVD, 26 min. francouzsky anglické titulky french with english subtitles autor author: Benjamin Luypaert, Patrice Goldberg pfiihla ovatel entered by: RTBF Matière Grise Belgiãtí vûdci se vracejí do Antarktidy. Vybudování nové, v hradnû belgické, stálé a ekologické v zkumné základny stanice Princezny AlÏbûty byl nároãn úkol a ná t m byl u toho. Belgian scientists are back into the Antarctic. To build the new 100% Belgian research station, the Princess Elisabeth base, as a permanent, innovative and non polluting research base was an enormous challenge, and Matière Grise was there to tell its story.

10 T71 Boj s náhl m úmrtím Vaincre la mort subite Defeat Sudden Death BEL Belgie Belgium sekce panorama panorama section technické údaje technical data: BEL, 2008, DVD, 7 min. francouzsky anglické titulky french with english subtitles autor author: Renaud Dewti, Patrice Goldberg pfiihla ovatel entered by: RTBF Matière Grise obor branch: zdravotnictví health care Na náhlé úmrtí pfii zástavû srdce zemfie roãnû v Belgii na lidí. Tato nemoc mûïe postihnout kaïdého. Náhlému úmrtí v ak lze zabránit. Nyní je moïné implantovat do srdce malou krabiãku, která pfii zástavû srdce tento orgán znovu nastartuje. Sudden death from cardiac arrest kills each year nearly people in Belgium. This disease can affect anyone. However, sudden death is not necessarily inevitable. It is now possible to implant a small box in the heart, which restarts the cardiac engine if it stops.

11 T75 D chat ãi ned chat? Le mal de l air To Breathe or Not to Breathe? BEL Belgie Belgium soutûï competition technické údaje technical data: BEL, 2009, DVD, 45 min. francouzsky anglické titulky french with english subtitles autor author: Felice Gasperoni, Tristan Bourlard pfiihla ovatel entered by: RTBF Matière Grise Patrice Goldberg obor branch: Ïivotní prostfiedí environment Zneãistûn vzduch je jedním z hlavních zdravotních problémû v Evropû. Hlavním nepfiítelem jsou prachové ãástice. Ty se vïdy pfiirozenû vyskytovaly v pfiírodû: ze sopek, vûtrn ch boufií atd. Ale vût inu prachu vatmosféfie nyní produkuje ãlovûk sv mi aktivitami. Air pollution is one of the main health issues Europe. Our worst volatile enemy is PM: Particulate Matter. PM has always existed naturally: from volcanoes, dust storms etc. But human activities now generate the most of the PM in the atmosphere.

12 T76 Ekologická letadla L avion se met au vert Airplanes Go Green BEL Belgie Belgium soutûï competition technické údaje technical data: BEL, 2008, DVD, 26 min. francouzsky anglické titulky french with english subtitles autor author: Benkamin Luypaert, Patrice Goldberg pfiihla ovatel entered by: RTBF Matière Grise obor branch: doprava transportation V dobû, kdy svût usiluje o udrïitelnou spotfiebu energie, ãelí letadla velkému tlaku úspornûj ích zpûsobû pfiepravy. Ale pokusy o zkonstruování ãistého letadla jiï probíhají! Podle ukázek, natoãen ch na im tábem, by tyto nové úïasné stroje mohly inspirovat velké svûtové v robce. At a time when the world focuses on sustainable energy, planes withstand the comparison with other modes of transport. But attempts to construct a clean aircraft are under way! According to the demonstrations filmed by Matière Grise, these new amazing machines might well inspire the major builders.

13 T73 Evropsk vesmírn pfiístav Le port spatial de l Europe The Spatial Port of Europe BEL Belgie Belgium soutûï competition technické údaje technical data: BEL, 2009, DVD, 47 min. francouzsky anglické titulky french with english subtitles autor author: Patrice Goldberg pfiihla ovatel entered by: RTBF Matière Grise obor branch: vûda science Vtomto kousku Evropy leïícím na okraji Amazonského pralesa je situován nejv konnûj í kosmodrom na svûtû. Odsud, nedaleko rovníku, startují v echny rakety Ariane. Rakety, které na obûïnou dráhu vyná ejí satelity, které dennû vyuïíváme, aniï bychom o tom vûdûli. In this piece of Europe located on the edge of the Amazon forest, lies the most powerful spaceport in the world. It s here, almost on the equator, that fly, all Ariane rockets. Rockets that put into orbit a large number of satellites that we use every day without knowing it.

14 T72 Hudba pro hluché Musique pour les sourds Music for the Deaf BEL Belgie Belgium na pfiání at request technické údaje technical data: BEL, 2008, DVD, 11 min. francouzsky anglické titulky french with english subtitles autor author: Nicolas Torres, Patrice Goldberg pfiihla ovatel entered by: RTBF Matière Grise Zní to neuvûfiitelnû, ale hluchota nebrání provozování hudby. Názorn m pfiíkladem je odkaz Christiana Guyota: aã od narození nesly ící, je nyní úspû n m hudebníkem a své zku enosti pfiedává v fiadû v znamn ch hudebních kol. As unexpected as it may sound, deafness does not prevent the practice of music. The testimony of Christian Guyot is a striking demonstration: severely deaf since birth, he is now a successful musician and has shared his expertise in major music schools.

15 T67 Leváci L arme à gauche The Brain of Left-handers BEL Belgie Belgium sekce panorama panorama section technické údaje technical data: BEL, 2008, DVD, 26 min. francouzsky anglické titulky french with english subtitles autor author: Benjamin Luypaert, Patrice Goldberg pfiihla ovatel entered by: RTBF Matière Grise obor branch: Ïivotní styl lifestyle Leváci se vyskytovali odjakïiva v kaïdé populaci ve stejném pomûru 10 %. Proã? Jak a kdy se ãlovûk stane levákem? Je to dûdiãné? Jak funguje jejich mozek? Ná t m se svou kamerou se vydal na prûzkum. Left-handers have always existed in the population in the same small proportion (10%). Why? How and when does one become a lefty? Is it genetic? How does their brain work? Matière Grise has investigated it with its camera.

16 T74 Mars na Zemi En avant... Mars! Mars on Earth BEL Belgie Belgium sekce panorama panorama section technické údaje technical data: BEL, 2009, DVD, 20 min. francouzsky anglické titulky french with english subtitles autor author: FranÌois Hubert, Patrice Goldberg pfiihla ovatel entered by: RTBF Matière Grise, Patrice Goldberg obor branch: vûda science Víte, Ïe belgick kosmonaut se pravidelnû úãastní letû na Mars? Exklusivnû se nám podafiilo jeho t m natoãit. Vtip? Ne! Skuteãnû právû probíhají lidské lety na Mars, fiízené NASA a ESA, ale zatím se odehrávají pouze v pou ti vamerickém Utahu. Did you know that a Belgian astronaut is regularly working on missions to Mars? Exclusively, we have managed to film him and his team. A joke? No! Actually, there are human missions to the planet Mars, managed by NASA and the European Space Agency. But for now, they take place... in the Utah desert, USA.

17 T69 Mravenãí svût Fourmizzz Ants World BEL Belgie Belgium sekce panorama panorama section technické údaje technical data: BEL, 2008, DVD, 7 min. francouzsky anglické titulky french with english subtitles autor author: Erol Cetiner, Patrice Goldberg pfiihla ovatel entered by: RTBF Matière Grise obor branch: informatika informatics Vûdci se inspirovali sociálním chováním mravencû a vyvinuli software pro lep í organizaci nákladních konvojû pfiepravních spoleãností. A navíc, za pár let budou skupiny mravenãích robotû zachraàovat Ïivoty na místech postiïen ch katastrofou. Inspired by social behaviour of ants, researchers have developed software to better manage fleets of transport companies. And even better: in a few years, groups of robot-ants will work in teams to save lives by intervening in places of disaster.

18 T70 Síla objetí Le pouvoir des câlins The Power of Hugs BEL Belgie Belgium na pfiání at request technické údaje technical data: BEL, 2008, DVD, 26 min. francouzsky-anglické titulky french with english subtitles autor author: Véronique Neczyporenko, Patrice Goldberg pfiihla ovatel entered by: RTBF Matière Grise Polibky a objetí jsou pfiíjemné mimo jiné i proto, Ïe stimulují organismus a spou tûjí celou fiadu mechanismû v na em tûle, vãetnû hormonû. Navíc ale pûsobí v jádrech bunûk a pfiímo ovlivàují na i genetickou v bavu. Také napfiíklad zvy ují odolnost vûãi stresu a pomáhají pfiekonat deprese. Hugs and kisses are nice things also because they stimulate and trigger a variety of mechanisms, including hormones, in our body. They can act at the heart of our cells and directly influence our genetic makeup. They can have a direct impact on our resistance to stress, for example or help overcome depression.

19 T68 Tajemství kytavky Les secrets du hoquet Secrets of Hiccup BEL Belgie Belgium na pfiání at request technické údaje technical data: BEL, 2008, DVD, 12 min. francouzsky-anglické titulky french with english subtitles autor author: Laura Elkaim, Patrice Goldberg pfiihla ovatel entered by: RTBF Matière Grise Pfiichází, kdyï ji nejménû oãekáváme. Pfiíãinu je ãasto velmi obtíïené urãit. kytavka noãní mûra kaïdého hlasatele a komentátora je zahalena tajemstvím. Jak se jí zbavit? KaÏd má svou metodu, ale stoprocentnû spolehlivá je pouze jedna. Sometimes, it appears when we least expect it. Its causes are often very difficult to identify. Formidable problem for any speaker, hiccups keep a good share of mystery. How to get rid of it? Everyone has his own method, but only one is 100% effective.

20 O R D E M T28 Aedes aegypti and Aedes albopictus hrozba tropû Aedes aegypti, Aedes albopictus Una Ameaca nos trópicos Aedes aegypti and Aedes albopictus A Threat in the Tropics BRA Brazílie Brazil E P R O G R E S S O sekce panorama panorama section technické údaje technical data: BRA, 2008, DVD, 20 min. anglicky, portugalsky, panûlsky english, portugese, spanish autor author: Genilton José Vieira pfiihla ovatel entered by: Genilton José Vieira obor branch: vûda science Cílem tohoto dokumentu je lépe pochopit roz ífiení obou tûchto druhû komárû po kontinentu a jejich role pfiena eãû virû, se zvlá tním zamûfiením na horeãku dengue, která v posledních letech vyvolala nûkolik epidemií vmnoha tropick ch zemích. This documentary aims to contribute to a better understanding of the dispersal of both species across the continents and their role as transmitters of viruses, giving a special focus on dengue, which in recent years has caused several epidemics in many tropical countries. foto photo

21 T11 Pochopit Knihu Ïivota Understanding the Book of Life CAN Kanada Canada sekce panorama panorama section technické údaje technical data: CAN, 2008, DVD, 30 min. anglicky english autor author: Jack Micay pfiihla ovatel entered by: Jack Micay obor branch: vûda science Koneãn m cílem projektu v zkumu lidského genomu je pochopit, jak funguje na e Kniha Ïivota. Smûfiujeme k nov m genetick m obzorûm The ultimate goal of the human genome project is to understand how our Book of Life works. We are guided toward this new genetic horizon

22 CHE v carsko Switzerland T05 Krajina v pohybu na cestách s fotografem Hansem Danuserem Landschaft in Bewegung Unterwegs mit dem Fotokünstler Hans Danuser Landscape in Motion on the Road with Photo Artist Hans Danuser sekce panorama panorama section technické údaje technical data: CHE, 2009, DVD, 52 min. v carská nûmãina nûmecké a anglické titulky swiss german with german and english subtitle autor author: Barbara Seiler pfiihla ovatel entered by: Barbara Seiler obor branch: umûní art Fotograf a umûlec Hans Danuser se neustále pohybuje na hranici viditelnosti, spoleãnosti, pfiírody, Ïivota. Doprovodíme ho na cestû pou tí Gobi, na vernisáï v moskevském Domû fotografie, do laboratofií cury ské univerzity i do jeho studia. The photographer and artist Hans Danuser repeats travelling to edges: edges of visibility, society, nature, life and dissolution. Landscape in Motion joins him on his search through the Gobi desert, a vernisage in the Moscow House of Photography, the laboratories of the University of Zurich and into his studio.

23 T62 Darwinovo putování La traversa de Darwin Darwin s Journey CHL Chile Chile na pfiání at request technické údaje technical data: CHL, 2009, DVD, 3 x 52 min. anglická english autor author: Pablo Lavín pfiihla ovatel entered by: New member Film rekonstruuje cestu Charlese Darwina, autora knihy O pûvodu druhû, po Chile v letech 1832 aï Pfiírodovûdcovy záïitky z této doby byly rozhodující pro v voj jeho my lení. Film recreates the journey of the British author of On the Origin of Species, Charles Darwin, through the Chile between 1832 and During this time, the naturalist encountered situations that were crucial for the development of his ideas. foto photo

24 T24 Betlémáfiky Christmas Crib CZE âeská republika Czech Republic na pfiání at request technické údaje technical data: CZE, 2009, DVD, 30 min. ãesky czech autor author: Milo Kameník, Jan Roháãek pfiihla ovatel entered by: Milo Kameník Trojportrét Ïen vûnujících se naivnímu umûní betlemáfiství. O stejnosti a jinakosti. Three portraits of women devoted to the naive art making of Christmas cribs. About uniformity and diversity.

25 T79 Biograf bez iluzí Cinema without Illusions CZE âeská republika Czech Republic v ukov produkt educational product technické údaje technical data: CZE, 2009, DVD, 11 min. ãesky czech autor author: Julia Gorbatiuc, V E FIS pfiihla ovatel entered by: Stanislav Horn Smutn dokument o praïském kinû Ilusion, natoãen v rámci kurzu Vizuální komunikace na Fakultû informatiky a statistiky V E v Praze. A sad document about the Ilusion cinema in Prague filmed within the course of Visual Communication at The Faculty of Informatics and Statistics, VSE in Prague.

26 T40 B t v obraze Reklama (z cyklu Mediální v chova) To be in the Picture Advertising (from the Medial Education series) CZE âeská republika Czech Republic sekce panorama panorama section technické údaje technical data: CZE, 2010, DVD, 28 min. ãesky czech autor author: Jakub Skalick pfiihla ovatel entered by: âeská televize obor branch: vzdûlávání education Je tû nedávno byl ve v hodû ten, kdo dokázal informace získat. Dnes je to ten, kdo se v jejich záplavû dokáïe vyznat a co nejlépe je vyuïít ve svûj prospûch. Proto je mediální v chova u nás i ve svûtû nedílnou souãástí v eobecného vzdûlávání. Tento díl nás zve do svûta reklamy. Until recently the major deal was to acquire the information, now the aim is to orientate oneself into the information overflow and use it for my benefit. That is why the medial education is a part of general education everywhere. This part leads us into the world of advertising.

27 T80 Cross Mazda RX8 Cross Mazda RX8 CZE âeská republika Czech Republic v ukov produkt educational product technické údaje technical data: CZE, 2009, DVD, 8 min. ãesky czech autor author: Jaroslav Petrá, V E FIS pfiihla ovatel entered by: Stanislav Horn Motoristick magazín Cross, tentokrát s Mazdou RX 8. Natoãeno v rámci kurzu Vizuální komunikace na Fakultû informatiky a statistiky V E. Cross is a magazine for motorists, this time with Mazda RX8. It was filmed within the course of Visual Communication at The Faculty of Informatics and Statistics, VSE in Prague.

28 T43 Diagnóza Nová dolní ãelist Diagnosis A New Mandible CZE âeská republika Czech Republic soutûï competition technické údaje technical data: CZE, 2009, DVD, 17 min. ãesky czech autor author: Drahomíra Vihanová pfiihla ovatel entered by: âeská televize obor branch: zdravotnictví health care V âesku novû onemocní kaïd rok kolem dvou tisíc pacientû rakovinou obliãeje. Budeme svûdky unikátní operace v nemocnici Na Homolce, kde t m lékafiû pouïije nové metody rekonstrukãní chirurgie. In the Czech Republic two thousand people fall ill with the facial cancer yearly. We shall witness a unique operation in the hospital Na Homolce using a brand new method of reconstruction surgery.

29 T42 Diagnóza Rekonstrukce amputovan ch konãetin Diagnosis The Amputated Limbs Reconstruction CZE âeská republika Czech Republic soutûï competition technické údaje technical data: CZE, 2009, DVD, 17 min. ãesky czech autor author: árka Speváková pfiihla ovatel entered by: âeská televize obor branch: zdravotnictví health care Ztráta ruky nebo nohy pfiedstavuje váïn handicap vedoucí ke sníïení kvality Ïivota. Pfiitom k takov m váïn m úrazûm dochází pomûrnû ãasto. Seznámíme se s pfiípadem tfiíletého Zdenûãka a dvouleté Markétky. Losing one s hand or leg is a serious handicap leading to the degradation of the quality of life. Such serious injuries are quite frequent. Let s look at the case of three years old Zdenûk and two years old Markéta.

30 T78 E-learningová podpora v uky poãítaãové grafiky na V E E-learning for Computer Graphic CZE âeská republika Czech Republic v ukov produkt educational product technické údaje technical data: CZE, 2009, CD, web ãesky czech autor author: Stanislav Horn, Petr Moravec, V E FIS pfiihla ovatel entered by: Stanislav Horn Sada prezentací a videí pro elearningovou podporu Ïivé v uky poãítaãové grafiky. Zahrnuje kompletní rozsah, t. j. vektorovou grafiku, bitmapovou grafiku, typografii a sazbu. Obsahuje jak podporu pfiedná ek, tak cviãení. A set of presentations and videos for e-learning support of live teaching of computer graphics. It contains both support and exercises.

31 T19 Gregor Johann Mendel neustálá v zva Gregor Johann Mendel Permanent Challenge CZE âeská republika Czech Republic soutûï competition technické údaje technical data: CZE, 2009, DVD, 57 min. ãesky czech autor author: Pavel Jirásek pfiihla ovatel entered by: Pavel Jirásek obor branch: vzdûlávání education Dokument pfiedstavuje Ïivotní cestu tohoto citlivého génia a osudy jeho objevu ve 20. a 21. století. MendelÛv odkaz byl v minulosti zatracován, pfiehlíïen ãi zneuïíván, ale navzdory tomu stále zûstává jedním z nejdûleïitûj ích podnûtû souãasné vûdy. This documentary presents the life of this sensitive genius and the fate of his discovery during the 20th and 21th century. Though damned, overlooked or misused in the past it still remains one of the most important stimulus of present science.

32 T46 H ãkan vetfielec The Cuddled Invader CZE âeská republika Czech Republic sekce panorama panorama section technické údaje technical data: CZE, 2010, DVD, 26 min. ãesky czech autor author: Oldfiich Mikulica, Marian Polák pfiihla ovatel entered by: âeská televize obor branch: Ïivotní prostfiedí environment Kukaãka, jejíï hlas zná kaïdé malé dítû, je pro nás ve skuteãnosti stále velkou neznámou. Je to tím, Ïe dûkladné a soustavné sledování konkrétních ptaãích jedincû v urãité lokalitû lze provádût jen s krajními obtíïemi. Every child knows the voice of a cuckoo bird, which still remains a big mystery for us. This is because a solid and systematic observation of particular individuals in a particular locality is extremely difficult.

33 T31 ChraÀ svûj svût, chraà svûj Ïivot (12 interaktivních kurzû na CD-ROM) Protect your World, Protect your Life CZE âeská republika Czech Republic v ukov produkt educational product technické údaje technical data: CZE, 2010, 12 CD ãesky czech autor author: kolektiv partnerû a autorû Asociace Záchrann kruh pfiihla ovatel entered by: Asociace Záchrann kruh Tento projekt je zamûfien na environmentální vzdûlávání ÏákÛ, pedagogû a obyvatelstva v prioritních oblastech ochrany zdraví, ÏivotÛ, Ïivotního prostfiedí a majetku, prevence a pfiípravy k sebeochranû a vzájemné pomoci v oblasti bûïn ch rizik i rizik mimofiádn ch událostí. This project is instrumental to the ecological education of students, teachers and citizens in the priority fields of the health protection, self-protection and mutual help by a common risk or an extraordinary event.

34 T36 Jak se stát kyborgem How to Become a Cyborg CZE âeská republika Czech Republic soutûï competition technické údaje technical data: CZE, 2009, DVD, 26 min. ãesky czech autor author: Vít Olmer pfiihla ovatel entered by: âeská televize obor branch: vûda science Protagonista dokumentu Kevin Warwick je profesorem kybernetiky na univerzitû v Readingu ve Velké Britanii. Zajímá se o umûlou inteligenci, propojení lidského nervového systému s poãítaãi a o robotiku. Kevin Warwick professor of Cybernetics at the University of Reading is a protagonist of this documentary. He carries out research in artificial intelligence, control, robotics and biomedical engineering.

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Imagine you could save one life by writing an article Would you do that? Představte si, že napsáním článku byste mohli zachránit sto životů. Udělali

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu Průběhové budoucí časy Význam anglického slovosledu Říjen 2012 Základní skladebná dvojice 1 Věta je v angličtině tvořena minimálně dvěma členy. Základní skladebná dvojice 2 Věta je v angličtině tvořena

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh15 Vypracoval(a),

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 4.02.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 4.02.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 4.0.0 Číslo DUMu: VY INOVACE_0_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více