Zpráva o vztahu ECVET a EQF

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o vztahu ECVET a EQF"

Transkript

1 Zpráva o vztahu ECVET a EQF Nástroj pro zvýšení kvality mobility v odborném vzdělávání

2 2

3 OBSAH /1 Úvod 5 /2 Specifikace požadavků na kvalifikace v České republice 6 /3 Specifikace požadavků na kvalifikace v kontextu EU 9 /4 Mobilita ve vzdělávání a její přínosy 13 /5 Evropský systém kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) 15 /6 Zavádění ECVET v České republice 18 3

4 4

5 /1 Úvod Účelem této zprávy je poskytnout odborníkům řídícím nebo ovlivňujícím odborné vzdělávání na národní, regionální nebo sektorové úrovni informace o souvislostech Evropského systému kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) a Evropského rámce kvalifikací (EQF), jakož i další užitečné informace týkající se zlepšování mobility žáků odborných škol a zaměstnanců. Zpráva byla vypracována v rámci projektu National Team of ECVET Experts , který realizuje Dům zahraniční spolupráce. 5

6 /2 Specifikace požadavků na kvalifikace v České republice Po řadu předcházejících desetiletí se v České republice specifikovaly požadavky, kladené na pracovníky vykonávající určité povolání nebo zastávající určitou pracovní pozici, prostřednictvím stupně vzdělání, resp. certifikátu, udělovaného na základě úspěšného ukončení určitého druhu školy. Například aby někdo mohl pracovat jako kvalifikovaný kuchař, musel být vyučen, tj. získat v učebním oboru kuchař výuční list, udělovaný na základě úspěšného vykonání závěrečné zkoušky na středním odborném učilišti. Podobně předpokladem pro kvalifikovaný výkon pracovních činností v oboru účetnictví bylo absolvování obchodní akademie, doložené vysvědčením o úspěšném vykonání maturitní zkoušky. Kdo příslušný certifikát získal, získal tím i kvalifikaci pro výkon nějakého povolání nebo pro výkon nějakých odborných pracovních činností. Hlavní předností těchto kvalifikačních zásad byla jednoduchost a všeobecná srozumitelnost ovlivněná dlouhou tradicí. Ta přispěla k tomu, že zmíněná pravidla dobře znali nejen personalisté a poskytovatelé odborného vzdělávání, ale také široká veřejnost včetně uchazečů o odborné vzdělávání a jejich rodičů. Postupně se však ukázalo, že pro specifikaci kvalifikačních požadavků tyto zásady nestačí. Hlavním důvodem je rozvoj pracovních činností: ty se v důsledku uplatňování nových poznatků a technologií, jakož i v důsledku rozvoje organizace práce mění, vznikají tak nové pracovní činnosti (a jiné naopak zanikají) a v souvislosti s tím vznikají i nová povolání a jiná zase zanikají. Například automechanik, který se vyučil před třemi desetiletími, by dnes bez svého dalšího odborného vzdělávání nemohl úspěšně vykonávat pracovní činnosti a nemohl by být považován za kvalifikovaného automechanika. V důsledku vývoje poptávky na trhu práce také vzniká řada nových odborných pracovních činností, pro jejichž výkon neexistuje v systému počátečního odborného vzdělávání příslušný obor vzdělávání, ukončený závěrečnou (učňovskou) zkouškou nebo maturitní zkouškou, jako je tomu například v sektoru ostrahy, záchranářství apod. Proto je potřeba požadavky na získávání a uznávání kvalifikací zpřesňovat a ve snaze o srozumitelnost je popisovat tak, aby bylo jasné, jaké znalosti, dovednosti a způsobilosti se od jedince očekávají, že je bude na konci procesu jejich osvojování mít. Aby byly tyto požadavky uplatnitelné u všech pracovních činností a povolání a také aby byly 6

7 metodicky jednotné, se u nás postupně vyvíjí Národní soustava povolání a zejména pak (podobně jako v některých dalších zemích) Národní soustava kvalifikací. Národní soustava povolání obsahuje informace o tom, která povolání, resp. které pracovní pozice v České republice existují, které pracovní činnosti jsou pro ně odpovídající nebo příznačné apod. Začalo se na ní pracovat asi před šesti lety z iniciativy Ministerstva práce a sociálních věcí a zaměstnavatelů v návaznosti na specifikaci požadavků trhu práce v tzv. Integrovaném systému typových pozic. Hlavními součástmi Národní soustavy povolání je katalog povolání jako otevřená a všeobecně dostupná databáze povolání a soubor kompetencí vztahujících se k jednotlivým povoláním. Katalog povolání (obsahuje téměř povolání) je členěn do 47 odborných skupin podle zaměření těchto povolání, například elektrotechnika, stavebnictví nebo sociální péče. V databázi kompetencí jsou pak uvedeny tzv. měkké kompetence, obecné dovednosti a odborné znalosti a dovednosti vztahující se k určitému povolání. Informace tvořící Národní soustavu povolání jsou dostupné na webové stránce této databáze na adrese Pro vznik Národní soustavy kvalifikací, jejíž vypracování iniciovalo kolem roku 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, byly dva hlavní důvody. Za prvé to byla již zmíněná potřeba přesněji specifikovat požadavky na získání určité kvalifikace, a to i takové, k jejichž získání neexistuje ve školské soustavě obor počátečního vzdělávání. 7

8 Druhým závažným důvodem byla snaha umožnit získání určité kvalifikace i lidem, kteří si díky práci v určitém oboru osvojili nějaké odborné znalosti a dovednosti, avšak nemají certifikát, který by dokládal, že jejich znalosti a dovednosti nějaké kvalifikaci odpovídají. V roce 2006 byl proto souběžně s pracemi na Národní soustavě kvalifikací vypracován a schválen zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Ten mj. stanoví, kde se může uchazeč o získání kvalifikace přihlásit k vykonání příslušné zkoušky, kdo může být u takové zkoušky examinátorem a také další podmínky a náležitosti procesu ověřování a uznávání znalosti uchazeče o získání kvalifikace. Důraz se klade na reálné předvedení dovedností, ověřování znalostí se děje právě jen ve spojení s praktickým předvedením. Tento zákon přispěl k rozvoji principu celoživotního učení u nás a pomohl také vytvořit síť orgánů ve všech regionech, která realizuje konkrétní činnosti spojené se získáváním kvalifikací. Důležitými součástmi Národní soustavy kvalifikací jsou kvalifikační standardy a hodnotící standardy. Kvalifikační standard je výčet odborných způsobilostí, jejichž osvojení je nutné k získání příslušné kvalifikace. V Národní soustavě kvalifikací jsou veškeré kvalifikace členěny nejprve podle oborů, jichž je v ní celkem 24, například doprava a spoje, obchod nebo strojírenství a strojírenská výroba. V oboru doprava a spoje je pak stanoveno 15 profesních kvalifikací, například výhybkář. U této profesní kvalifikace je pak popsáno 6 odborných způsobilostí, které má nositel této kvalifikace mít (například obsluha železničních návěstidel). Národní soustava kvalifikací se postupně rozšiřuje. V současné době zahrnuje asi 500 profesních kvalifikací a na dalších se pracuje, takže i počet vypracovaných profesních kvalifikací se postupně zvyšuje. Kvalifikační požadavky se vztahují k osmi kvalifikačním úrovním, definovaným deskriptory, a proto jsou v Národní soustavě kvalifikací uvedeny informace o profesních kvalifikacích týkajících se pracovních činností různé kvalifikační náročnosti. V současné době jsou v ní většinou kvalifikace odpovídající úrovni odborného vzdělávání, získávaného v rámci oborů vzdělávání ukončených závěrečnou zkouškou. Hodnotící standard obsahuje potřebné informace týkající se ověření, zda uchazeč o určitou kvalifikaci splňuje požadavky, které jsou na nositele této kvalifikace kladeny. Proto jsou u každé profesní kvalifikace specifikována kritéria a způsoby hodnocení, pokyny k realizaci zkoušky, materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky apod. Jakmile uchazeč zkoušku úspěšně složí, obdrží doklad o získání profesní kvalifikace. Tyto profesní kvalifikace představují většinou dílčí část tzv. úplné profesní kvalifikace odpovídající oboru vzdělání, takže souhrnnou kvalifikaci lze dosáhnout po získání několika kvalifikací dílčích profesních kvalifikací a po složení závěrečné zkoušky. To umožňuje, aby si uchazeč mohl rozložit proces směřující k dosažení úplné kvalifikace do několika postupných kroků. Je však i řada profesních kvalifikací, které nejsou částí úplné profesní kvalifikace. Zejména se jedná o kvalifikace, pro které neexistuje vzdělávací program v počátečním vzdělávání (například hrobník). 8

9 Na rozvoji Národní soustavy povolání a zejména pak Národní soustavy kvalifikací se podílejí odborníci reprezentující jednak oblast výkonu práce, tj. například odborníci znalí trhu práce a zaměstnavatelé, a jednak odborníci působící v oblasti odborného vzdělávání, tedy například pracovníci odborných škol různých druhů nebo jejich asociací. Aby byla jejich spolupráce soustavná, vytvořili před několika lety dlouhodoběji fungující pracovní skupiny, tzv. sektorové rady. Hlavním cílem sektorových rad je vytvořit systém odrážející skutečné potřeby a požadavky zaměstnavatelů na své zaměstnance, jejich dovednosti a možnosti vzdělávání. V současné době je ustaveno 29 sektorových rad (například sektorová rada pro energetiku, sektorová rada pro zemědělství). Výsledky prací sektorových rad jsou hlavními informacemi pro rozvoj Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací. Sektorové rady také postupně vypracovávají sektorové dohody, tj. písemné dokumenty, v nichž se sjednávají hlavní úkoly, činnosti, organizace a další aspekty práce sektorových rad. Další informace o sektorových radách jsou dostupné na Souhrnné informace týkající se Národní soustavy kvalifikací lze získat na adrese Kromě národních soustav kvalifikací ve v členských zemích EU vyvíjí i národní kvalifikační rámce. V národním kvalifikačním rámci se stanoví počet úrovní kvalifikace, které se v dané zemi rozlišují, a u každé úrovně se obecně specifikují znalosti, dovednosti a kompetence, příznačné pro příslušnou úroveň. /3 Specifikace požadavků na kvalifikace v kontextu EU Požadavky, kladené na získání a uznávání kvalifikací, se stanoví v každé zemi EU samostatně podle jejích specifických rysů hospodářství, zaměstnanosti, vzdělávání a dalších faktorů. Proto se tyto požadavky v jednotlivých zemích liší. Diferencovaně se také v jednotlivých členských zemích vyvíjejí národní systémy kvalifikací, takže i ty jsou odlišné. Ačkoliv rozdílnosti mezi kvalifikačními systémy zemí vhodně vystihují a odrážejí specifické podmínky jednotlivých zemí, na druhé straně to snižuje vzájemnou srovnatelnost těchto kvalifikačních systémů a to pak negativně ovlivňuje volný 9

10 pohyb osob mezi členskými státy jako jeden ze stěžejních principů fungování Evropské unie. Ten se vztahuje jak k osobám, které se účastní pracovní mobility zaměstnaných osob, tak i k mladým lidem, kteří jsou jako studenti odborných škol účastníky mobility ve vzdělávání. Proto generální direktorát Evropské komise Vzdělávání a kultura již před lety inicioval práce, zaměřené na zlepšení srovnatelnosti kvalifikačních systémů členských zemí EU. Důležitou fází těchto prací bylo vypracování Evropského rámce kvalifikací (EQF). 10

11 Tento rámec tvoří stupnice osmi úrovní znalostí, dovedností a kompetencí umožňující přiřadit prostřednictvím národních rámců kvalifikací veškeré druhy kvalifikací vyskytující se ve všech zemích EU k některému stupni EQF, tedy od kvalifikací nevyžadujících žádné odborné vzdělání (úroveň 1) až po kvalifikace vyžadující nejvyšší vzdělání (úroveň 8). Například úroveň 3 je v EQF charakterizována takto: znalosti: znalost faktů, zásad, procesů a obecných pojmů v oboru práce nebo studia dovednosti: řada kognitivních a praktických dovedností požadovaných při plnění úkolů a řešení problémů výběrem a použitím základních metod, nástrojů, materiálů a informací kompetence: nést odpovědnost za splnění úkolů v práci nebo ve studiu, při řešení problémů přizpůsobovat své chování okolnostem. Aby se prostřednictvím EQF dosáhlo lepší srovnatelnosti národních kvalifikačních systémů jednotlivých zemí EU, byly členské země vyzvány, aby své úrovně v národním rámci kvalifikací přiřadily ke stupňům EQF. Ačkoliv v České republice ještě není vypracován jednotný rámec kvalifikací, přiřazovací proces se v letech uskutečnil. K úrovním EQF byly v České republice přiřazeny jednak stupně vzdělání (například úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou) a jednak úrovně profesních kvalifikací, které se získávají uznáváním výsledků dalšího vzdělávání. Kvalifikační rámec pro terciární vzdělávání se v České republice vytvářel v samostatném projektu (Q-Ram). Zpráva o přiřazovacím procesu byla prezentována v roce 2011, a to jak v České republice, tak i v Poradní skupině pro EQF, která je organizovaná Evropskou komisí. Podrobnější informace o přiřazovacím procesu jsou k dispozici na adrese K úrovni 1 EQF byly v České republice přiřazeny základy vzdělání, tedy vzdělání absolventů základní školy speciální, resp. vzdělávání odpovídající kategorii oborů B. Úrovni 2 EQF v České republice odpovídá dokončené základní vzdělání a vzdělávání odpovídající kategorii oborů C, E (dvouletých) a J. Vzdělání srovnatelné se stupněm 3 EQF je v České republice velmi frekventované střední vzdělání s výučním listem (tříleté obory kategorie E a H). Frekventované je u nás i úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou (obory kategorie K. L a M), které odpovídá úrovni 4 EQF. Zatímco úrovně 3 a 4 se v České republice vztahují k sekundárnímu vzdělávání, zbývající úrovně 5 až 8 EQF se ve formálním vzdělávání týkají terciárního vzdělávání s tím, že vzdělávání odpovídající úrovni EQF 5 zatím neexistuje a má se teprve vytvářet, protože jde o terciární vzdělání ve vzdělávacím programu kratším než 3 roky. České bakalářské terciární vzdělání a také vzdělávání na vyšších odborných školách, tj. obory kategorie N, P a R, tak odpovídají úrovni 6 EQF, magisterské terciární vzdělání (obory kategorie T) úrovni 7 EQF a terciární doktorské vzdělání (obory kategorie V) úrovni 8 EQF. 11

12 Přehled českých stupňů a oborů vzdělávání odpovídajících úrovním EQF: Úroveň 1: základy vzdělání (nedokončené základní vzdělání, základní škola speciální) Úroveň 2: základní vzdělání praktická škola jednoletá a dvouletá pro absolventy základní školy speciální střední vzdělání bez výučního listu (dvouleté) střední vzdělání s výučním listem (dvouleté pro žáky se zdravotním postižením) Úroveň 3: střední vzdělání s výučním listem (tříleté) střední vzdělání s výučním listem (tříleté pro žáky se zdravotním postižením) Úroveň 4: střední vzdělání všeobecné s maturitní zkouškou (čtyřleté) střední vzdělání odborné s maturitní zkouškou (čtyřleté) nástavbové studium poskytující vzdělání s maturitní zkouškou (dvouleté) střední vzdělání s maturitní zkouškou (odborné vzdělání s odborným výcvikem čtyřleté) Úroveň 6: vyšší odborné vzdělání (3 3,5 roku) vyšší odborné vzdělání v konzervatoři vysokoškolské vzdělání bakalářský studijní program Úroveň 7: vysokoškolské vzdělání magisterský studijní program Úroveň 8: vysokoškolské vzdělání doktorský studijní program Součástí zprávy o procesu přiřazování úrovní českých kvalifikací k Evropskému rámci kvalifikací EQF je také oddíl, v němž se uvádí, jak se při tomto procesu dbalo na splnění deseti kritérií, která již v roce 2008 vypracovala evropská Poradní skupina EQF. Mezi těmito kritérii byl například požadavek, aby postupy pro zahrnutí kvalifikací do národního rámce kvalifikací nebo pro popis kvalifikací v národním systému kvalifikací byly transparentní nebo aby přiřazení národního rámce nebo systému kvalifikací k EQF potvrzoval příslušný národní orgán nebo orgány. Z informací v tomto oddílu (a také z dalších zpráv a studií, vypracovaných na úrovni EU) vyplývá, že Česká republika 12

13 v přiřazovacím procesu stanovených deset kritérií splnila, avšak Komise i ostatní členové Poradní skupiny EQF (zástupci členských států, evropských organizací, evropských sociálních partnerů atd.) očekávají, že Česká republika vytvoří jednotný rámec kvalifikací a pak provede revizi přiřazovací zprávy. Vytvoření národního rámce kvalifikací je pro ostatní partnery signálem, že v dané zemi došlo mezi všemi zainteresovanými stranami ke konsensu ohledně základních pravidel popisování kvalifikací a zajišťování jejich kvality. Dosažení takového konsensu je předpokladem vzniku důvěry ostatních členských států v přiřazení k EQF. Z výše uvedeného vyplývá, jak důležité je vytvářet pro srovnatelnost kvalifikací a jejich úrovní národní rámce kvalifikací. Všechny země EU buď rámce mají, nebo na jeho vzniku a zavádění pracují. Koncem roku 2013 přiřadila své národní rámce kvalifikací k EQF již více než polovina zemí EU. U ostatních zemí se očekává, že vytváření svých rámců dokončí a přiřadí je k EQF v průběhu roku /4 Mobilita ve vzdělávání a její přínosy Za mobilitu ve vzdělávání se považuje vzdělávání, realizované mimo vzdělávací instituci, v níž se účastník vzdělává nebo pracuje, a zaměřené na získání znalostí nad rámec daného vzdělávacího programu. Nejčastějšími formami mobility ve vzdělávání jsou stáže žáků či studentů v podnicích a studijní pobyty studentů a učitelů v jiných školách. Praktická výuka žáků a studentů, která je sice rovněž realizována v podnicích, popř. v jiných vzdělávacích zařízeních, se za mobilitu nepovažuje, protože je zaměřena na získání znalostí a dovedností, stanovených vzdělávacím programem. Mobilitu studentů od jiných forem výuky tedy odlišuje to, že není povinnou součástí vzdělávacího programu a že si její účastníci osvojují i další znalosti, než které stanoví jejich vzdělávací program. V případě mobility učitelů a zaměstnanců jde o osvojování znalostí, které nejsou součástí jejich povinné pracovní náplně. Mobilita se může uskutečňovat buď v rámci jedné země (pak se označuje za domácí či národní mobilitu), nebo v jiné zemi a pak se hovoří o zahraniční mobilitě. V České republice se domácí mobilita vyskytuje zatím jen výjimečně a zcela převažuje zahraniční mobilita. V rámci EU se za mobilitu považuje fyzická mobilita znamenající pobyt v jiné zemi za účelem studia, odborné stáže, veřejně prospěšné činnosti nebo doplňkové odborné přípravy v rámci celoživotního učení, tedy jen mobilita zahraniční. 13

14 V České republice se po dlouhou dobu mobilita žáků a studentů téměř vůbec nevyskytovala, a pokud ano, šlo jen o ojedinělé výjimečné případy. Ve větší míře se začala využívat asi před 15 lety, kdy se již Česká republika (tehdy ještě jako kandidátská země EU) mohla účastnit evropských vzdělávacích programů. Žáci (a také učitelé) odborných středních škol od té doby využívají zejména evropský program Leonardo da Vinci, zaměřený na podporu odborného vzdělávání, a studenti jiných škol hlavně evropské programy Comenius a Erasmus. Tyto programy umožňovaly, aby studenti a učitelé absolvovali v rámci konkrétního projektu mobility stáž nebo jinou formu vzdělávání v zahraničí. Stáže v rámci programu Leonardo da Vinci probíhaly většinou v podnicích, zatímco v rámci programů Comenius a Erasmus převažovaly studijní pobyty ve školách. Počty účastníků zahraničních stáží se postupně zvyšují. Stáží v zahraniční v rámci programu Leonardo da Vinci se již zúčastnilo asi českých žáků a učitelů odborných středních škol a tento počet se každoročně zvyšuje o dalších asi osob. Zahraniční stáže již prokázaly své přínosy pro zvýšení kvality vzdělávání. Studenti si totiž prostřednictvím stáží zlepšují své odborné znalosti, zdokonalují si své cizojazyčné dovednosti a rozšiřují si svůj obecný rozhled. Učitelé jako účastníci stáží především poznávají způsoby vzdělávání na zahraničních školách, jejichž prvky pak mohou uplatňovat ve své škole. Svědčí o tom například případy, kdy škola na základě získaných zahraničních zkušeností zdokonalí své vzdělávací programy. 14

15 Protože mobilita ve vzdělávání má zřetelné přínosy jak pro účastníky, tak i pro poskytovatele vzdělávání, patří rozvoj mobility ve vzdělávání k prioritám vzdělávací politiky Evropské komise. Ukazují to i evropské vzdělávací programy na podporu mobility, počty účastníků projektů mobility v rámci těchto programů a také objemy finančních prostředků EU, vynakládané na podporu projektů mobility. Jak je patrné z příprav nových evropských vzdělávacích programů pro období , počítá Evropská komise v rámci programu Erasmus+ s podporou mobility ve vzdělávání i v dalších letech. Vzhledem k tomu, že účastníci mobility se v rámci zahraniční stáže vzdělávají a osvojují si jejím prostřednictvím konkrétní znalosti a dovednosti, vyvinuly se v rámci EU postupně nástroje, které jednak umožňují přesněji specifikovat výsledky vzdělávání v rámci stáže a jednak zlepšovat uznávání výsledků vzdělávání mezi zeměmi. Hlavním nástrojem tohoto zaměření je Evropský systém kreditů v odborném vzdělávání (ECVET). /5 Evropský systém kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) ECVET je jedním z nástrojů, jimiž Evropská komise usiluje o podporu rozvoje odborného vzdělávání. K dalším nástrojům patří například již zmíněný Evropský rámec kvalifikací (EQF), dále také Evropský systém zajišťování kvality v odborném vzdělávání (EQAVET). Cílem systému ECVET je zlepšit a rozšířit mobilitu v odborném vzdělávání a zlepšit a usnadnit proceduru ověřování a uznávání výsledků učení, získaných prostřednictvím mobility. Koncepce systému ECVET vychází ze zásady, že poznatky získané prostřednictvím mobility ve vzdělávání mají být ověřeny zahraniční přijímací organizací a uznány domácí vysílající organizací jako součást vzdělávacího programu vedoucího ke kvalifikaci. To má zamezit zbytečnému opakování jak procesu osvojování znalostí a dovedností, tak i jejich ověřování. Aby se obou zmíněných přínosů dosáhlo, je však potřeba poznatky, které si má účastník mobility osvojit, specifikovat co nejpřesněji. Proto se při vývoji systému ECVET využila koncepce výsledků učení. Jejím jádrem je zásada, že stěžejním rysem každého procesu učení není jeho délka či jiné znaky, nýbrž jeho výsledky (learning outcomes). 15

16 Proto se po organizátoru stáže, realizované s uplatněním zásad ECVET, požaduje, aby při její přípravě co nejpřesněji specifikoval očekávané vzdělávací výsledky stáže prostřednictvím přesného výčtu znalostí, dovedností a způsobilostí, které si má účastník stáže osvojit. Aby se toho dosáhlo, používají se pro tento popis tzv. jednotky učení (learning units). Zatímco v dřívějších stážích se vzdělávací výsledky stáže popisovaly více či méně jen povšechně, v rámci stáží s využitím systému ECVET mají být očekávané výsledky stáže popsány přesně pomocí jednotek učení. To sice klade na organizátory stáže větší nároky, avšak ty jsou pak vyváženy lepší transparentností vzdělávacích výsledků stáže, která zase přispěje k žádoucí lepší srovnatelnosti vzdělávání a ke snadnějšímu procesu uznávání výsledků stáže ve vysílající organizaci, případně poskytuje učícímu se doklad pro budoucí vzdělavatele či zaměstnavatele o tom, jaké dovednosti si jedinec osvojil během mobility. Při vývoji systému ECVET byly kvůli jednotnému postupu v členských zemích EU (a také ve snaze o dosažení žádoucích přínosů tohoto systému) vypracovány vzory několika dokumentů, které se při přípravě a realizaci zahraničních stáží mají vypracovat. To přispívá i ke sjednocení postupů, používaných v různých zemích. Prvním dokumentem je Memorandum o porozumění (Memorandum of Understanding). Je to rámcová dohoda mezi institucemi spolupracujícími při přípravě a realizace stáže, která formálně potvrzuje partnerství těchto institucí a stanoví vzájemné uznání rolí a postupů zúčastněných institucí. Může se vztahovat ke dvoučlennému partnerství (vysílající a přijímající organizace), ale také k vícečlennému partnerství zahrnujícímu například několik přijímajících organizací nebo další spolupracující instituce jako je zprostředkující organizace apod. V Memorandu o porozumění se uvádějí kontaktní údaje každé instituce, informace o kvalifikacích vztahujících se ke spolupráci, úkoly jednotlivých institucí (například při specifikaci jednotek učení, při poskytování vzdělávacích programů, při posuzování výsledků učení, při uznávání výsledků učení), doba platnosti Memoranda apod. Přílohou Memoranda může být dokument s podrobnějším přehledem výsledků učení souvisejících s kvalifikací, dodatek certifikátu Europass. Dalším dokumentem, který se při realizaci stáží s uplatněním zásad ECVET používá, je Smlouva o učení, nazývaná také Studijní smlouva (Learning Agreement). Tu uzavírají student a obě kompetentní instituce (vysílající a přijímající organizace) uvedené v Memorandu o porozumění. Smlouva stanoví podmínky mobility každého studenta. Jsou-li podmínky mobility stejné pro skupinu studentů, lze využít stejný text pro všechny členy skupiny. Každý z nich však podepisuje smlouvu, která se týká jen jeho. Ve Smlouvě jsou kontaktní údaje o zúčastněných subjektech, informace o délce mobility, kvalifikace, na jejíž získání se student připravuje (včetně informací o momentálním stavu jeho znalostí, dovedností a kompetencí), popis výsledků učení, které se mají prostřednictvím mobility dosáhnout, informace o vyhodnocení stáže a uznání jejích výsledků apod. 16

17 Někdy se používá také dokument, označovaný jako Osobní záznam. Jeho těžiště tvoří údaje o jednotkách učení, které si má účastník mobility osvojit, a výsledek hodnocení. Osobní záznam tak ukazuje, které znalosti a dovednosti si již jeho nositel prostřednictvím absolvované mobility osvojil. Informace, obsažené ve zmíněných dokumentech, tedy specifikují nejen organizační stránku mobility, ale především její obsah a výsledky, jakož i kvalifikaci, jejíž součástí jsou osvojované znalosti a dovednosti. Tím, že se v nich také uvede odkaz této kvalifikace na odpovídající úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF), se v rozhodující míře usnadňuje srovnatelnost kvalifikací na mezinárodní úrovni. Při vývoji systému ECVET na evropské úrovni bylo do tohoto systému zahrnuto také používání tzv. kreditových bodů. Ty mají být kvantitativními veličinami vyjadřujícími podíl osvojovaných znalostí a dovedností v rámci mobility na příslušné kvalifikaci. Protože však Evropská komise ponechává konkretizaci uplatňování ECVET na každé členské zemi, a také se zřetelem k tomu, že stanovení kreditových bodů významně nezlepšuje stěžejní zásady ECVET, se v České republice s používáním kreditových bodů zatím nepočítá. 17

18 /6 Zavádění ECVET v České republice Přípravy na zavedení ECVET v České republice, konané v návaznosti příslušné iniciativy na úrovni EU, zahájil především Národní ústav pro vzdělávání. Ten vypracoval a publikoval v rámci několika projektů i mimo ně několik informačních a metodických materiálů, které vysvětlovaly hlavní zásady ECVET, jeho přínosy a kroky k jeho zavádění. Jde například o tyto publikace: - Příprava zavádění ECVET v České republice, Informační a metodický text pro pracovníky v oborových skupinách (2011), - Evropský nástroj ECVET a příprava podmínek pro jeho implementaci v České republice (2011). Souběžně s tím Národní ústav pro vzdělávání pořizoval překlady některých příruček, vypracovaných na úrovni evropské jako je například příručka ECVET pro geografické mobility nebo brožura Lépe poznáváme ECVET, otázky a odpovědi. Všechny tyto publikace přispěly ke zlepšení povědomí o systému ECVET. Ústav také poskytoval a poskytuje odborným školám metodickou podporu při uplatňování zásad ECVET při přípravě a realizaci konkrétních projektů mobility. 18

19 V dubnu 2012 schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy návrhy na několik opatření směřujících k zavádění a využívání systému ECVET v České republice. K těmto opatřením patřilo i vytvoření Koordinačního centra pro ECVET, jehož součásti nyní tvoří: a) odborná skupina Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro ECVET, b) pracovní skupina Národního ústavu pro vzdělávání, c) národní tým expertů ECVET. Od té doby Koordinační centrum vypracovává další materiály vysvětlující zásady systému ECVET a další dokumenty, které přispívají k jeho implementaci. Aby byla implementace ECVET úspěšná, musí se na ní podílet všechny relevantní cílové skupiny, které s ním mají pracovat a využívat jej. V České republice jde o tyto čtyři cílové skupiny: - učitelé a ředitelé odborných škol, - zaměstnavatelé, - realizátoři mezinárodních projektů mobility, - pracovníci řídící odborné vzdělávání na národní i regionální úrovni. Stávající situaci v realizaci mobility a v zavádění systému ECVET umožnily popsat výsledky průzkumu, který uskutečnil národní tým expertů ECVET na vzorku odborných škol a zaměstnavatelů. Pokud jde o odborné školy, bylo v rámci tohoto průzkumu osloveno 410 škol. Zjištěné výsledky ukázaly, že zkušenost se zahraniční mobilitou svých žáků mají již asi tři čtvrtiny respondentů a s mobilitou svých učitelů necelá polovina škol. Mobilita žáků trvá nejčastěji dní, mobilita učitelů 7 14 dní. Většina zahraničních mobilit byla realizována v rámci programu Leonardo da Vinci. Výrazná většina škol hodlá realizovat mobility svých žáků i učitelů i v dalších letech. Za největší překážky bránící častějšímu využívání mobilit označily školy administrativní obtíže, jazykovou bariéru a finanční problémy. K největším přínosům mobility řadí školy zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, zdokonalení cizojazyčných dovedností a zlepšení tzv. měkkých dovedností. Jako hlavní zdroje informací o systému ECVET slouží odborným školám internet, semináře, brožury a letáky. Z odpovědí dotázaných 181 zaměstnavatelů vyplynulo, že asi dvě třetiny z nich mají zkušenosti s mobilitou studentů, avšak většinou šlo o zkušenosti s mobilitou studentů v rámci země. Naopak jen asi 5 % zaměstnavatelů sdělilo, že má zkušenosti s mobilitou učitelů odborných škol. I u zaměstnavatelů se ukázalo, že počty dní mobility studentů jsou vyšší, než počty dnů mobility učitelů. Mezi důvody pro širší uplatnění mobilit u zaměstnavatelů dominuje nízký zájem žáků i učitelů o tyto mobility. Za hlavní pobídku pro rozšíření mobility zaměstnavatelé považují finanční motivaci. Většina zaměstnavatelů při přijímání nových pracovníků bere v úvahu, zda uchazeč absolvoval nějakou mobilitu. 19

20 Přesnější popis očekávaných výsledků mobility prostřednictvím jednotek učení by uvítala asi polovina respondentů z odborných škol a asi 85 % zaměstnavatelů. Zájem o využívání kreditových bodů vyjádřila asi čtvrtina škol a asi polovina zaměstnavatelů. Výrazná většina jak škol, tak i zaměstnavatelů vyjádřila přesvědčení, že mobility mohou potlačit i stávající diskrepance mezi obsahem vzdělávání ve školách a požadavky trhu práce. O systému ECVET již slyšela necelá polovina škol a více než čtvrtina zaměstnavatelů. Dověděli se o něm především z internetu, na seminářích nebo od projektových partnerů. Zavádění systému ECVET v České republice pokračuje. Několik českých odborných škol se již začlenilo do mezinárodních projektů mobility, které pilotně ověřují uplatňování tohoto systému a přispívají k jeho propracování. Jako příklad lze uvést účast Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Kralupech nad Vltavou a několika dalších škol v projektu CREDCHEM, na jehož realizaci se také podílely odborné školy s chemickými obory ze Slovenska, Německa, Itálie a Bulharska. Lze předpokládat, že počty takových škol a takových projektů se budou v příštích letech zvyšovat. S využíváním zásad ECVET se také uvažuje u příštích projektů mobility, realizovaných v rámci programu Leonardo da Vinci, resp. programu Erasmus+, který se v současné době začíná realizovat na evropské úrovni pro období V dalších obdobích lze ze strany Evropské komise očekávat ještě intenzivnější podporu mobility ve vzdělávání než dosud, protože se počítá s výrazným zvýšením počtu účastníků projektů mobility. Souběžně usiluje české Koordinační centrum ECVET o zvýšení povědomí o ECVET u všech sledovaných cílových skupin, a to prostřednictvím publikací, informací na internetu, letáků, seminářů a dalších podobných akcí. Informace o systému ECVET a jeho zavádění v České republice lze získat zejména na stránkách a O implementaci ECVET na evropské úrovni pak informují především stránky a 20

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 zpracovala Lenka Chvátalová, leden 2013 Úvod V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedené výběrově dotazníkové šetření mezi

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění 'Kód souboru" memoranda o porozumění (nepovinné) Není-li to nutné, vymažte 1. Cíle memoranda o porozumění Memorandum o porozumění 1 (MOP) vytváří rámec pro spolupráci mezi příslušnými

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Národní soustava kvalifikací v České republice

Národní soustava kvalifikací v České republice Národní soustava kvalifikací v České republice Miroslav Kadlec miroslav.kadlec@nuov.cz 1 Prezentace rozvádí informaci z pozvánky na konferenci: Dne 1. srpna tohoto roku vstoupí v platnost o zákon č. 179/2006

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Program Erasmus+ program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Dana Smetanová Knihovnický institut Národní knihovna ČR dana.smetanova@nkp.cz 11.4.2014 Workshop pro pracovníky metodických oddělení Základní charakteristika Státem garantovaný

Více

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Podle nového školského zákona (z. č. 561/2004 Sb.) lze středoškolským studiem (absolvováním příslušného vzdělávacího

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Národní přiřazovací zpráva ČR - shrnutí. Informace o procesu přiřazování úrovní českých kvalifikací k Evropskému rámci kvalifikací (EQF)

Národní přiřazovací zpráva ČR - shrnutí. Informace o procesu přiřazování úrovní českých kvalifikací k Evropskému rámci kvalifikací (EQF) Informace o procesu přiřazování úrovní českých kvalifikací k Evropskému rámci kvalifikací (EQF) Národní přiřazovací zpráva ČR shrnutí Informace o procesu přiřazování úrovní českých kvalifikací k Evropskému

Více

CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA. Zaostreno na odborné vzdelávání. Vzdelávání v císlech. Další informace

CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA. Zaostreno na odborné vzdelávání. Vzdelávání v císlech. Další informace CEÁ REPUBLIKA CEÁ REPUBLIKA Vzdelávání v císlech Žáci ve středním vzdělávání zapsaní v odborných a všeobecných programech % všech žáků ve středním vzdělávání, 11 ODBORNÉ VŠEOBECNÉ 1 23,9 27, 8 29,1 49,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK. Verze připravená pro úpravu již vytvořených jednotek

Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK. Verze připravená pro úpravu již vytvořených jednotek Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK Verze připravená pro úpravu již vytvořených jednotek Pracovní návrh 7 září 2015 Pracovní verze metodiky tvorby jednotek

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ

JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ žádostí o grant Jednotka výsledků učení (JVU) Co je jednotka výsledků učení? - část kvalifikace - ucelený soubor znalostí, dovedností a kompetencí - jednotlivé JVU lze kombinovat,

Více

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012 Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 Vzdělávání dospělých v ČR Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 1 2 12 Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v letech 2008 2014 11,4 11 10,8 10,5 10,6 10 9,7 9 9,4 9,3

Více

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Aplikace EU legislativy a opatření pro ochranu prostředí a environmentální vzdělávání v České republice Ochrana životního prostředí

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

Project LdV - PARTNERSHIP

Project LdV - PARTNERSHIP Project LdV - PARTNERSHIP Testing of the approach of the project to develop ECVET, "CREDCHEM" (funded by the DG education and culture), in the work practice of chemistry-related educational institutions

Více

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015 RNDr. Martina Hartlová Kontext a metodologie Příspěvek vychází z výstupů externí evaluace. V rámci hodnocení

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Zpráva o implementaci ECVET v České republice založená na výsledcích projektů Erasmus+ a národního projektu Pospolu

Zpráva o implementaci ECVET v České republice založená na výsledcích projektů Erasmus+ a národního projektu Pospolu Zpráva o implementaci ECVET v České republice založená na výsledcích projektů Erasmus+ a národního projektu Pospolu Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2015 Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

DODATEK K DIPLOMU ABSOLVENTA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Metodická doporučení a pokyny pro jeho zpracování

DODATEK K DIPLOMU ABSOLVENTA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Metodická doporučení a pokyny pro jeho zpracování DODATEK K DIPLOMU ABSOLVENTA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Metodická doporučení a pokyny pro jeho zpracování Národní ústav pro vzdělávání - Národní centrum Europass Česká republika 2013 Materiál je určen vyšším

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Co je národní rámec kvalifikací a jaké jsou jeho potenciální výhody?

Co je národní rámec kvalifikací a jaké jsou jeho potenciální výhody? Co je národní rámec kvalifikací a jaké jsou jeho potenciální výhody? Evropské souvislosti a zkušenosti se zaváděním EQF a národních rámců kvalifikací Milada Stalker Evropské meta-rámce Kvalifikační rámce

Více

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Akademické uznávání Profesní uznávání Instrumenty uznávání odborných kvalifikací Právní úprava uznávání odborných kvalifikací Budoucí systém

Více

Kompetence a legislativa. Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010

Kompetence a legislativa. Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010 Kompetence a legislativa Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010 Výchozí modelový diagram Národní soustava povolání V rámci působnosti MPSV dle 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV

Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV Mgr. Martin Sycha, Ph.D. oddělení vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT Závěrečná konference projektu KRUH 14. 3. 2013 Snižující

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R)

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R) Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista specialista Doklady potvrzující

Více

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10 Vážení čtenáři, každá zahraniční zkušenost, ať už v podobě brigády, stáže nebo přímo zaměstnání, je dobrou životní zkušeností, která zvýší Vaše šance při uplatnění na trhu práce nebo při Vašem dalším studiu.

Více

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Aktuální změny v legislativě D 1.2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný, MŠMT Praha???? Jaký je obsah nařízení

Více

EUROPASS. www.europass.cz. www.nuov.cz. www.europass.cz. PaedDr. Miroslava Salavcová

EUROPASS. www.europass.cz. www.nuov.cz. www.europass.cz. PaedDr. Miroslava Salavcová EUROPASS PaedDr. Miroslava Salavcová www.nuov.cz EUROPASS Politické pozadí Co je a co není Europass Cíle a úkoly Europassu Činnost Národního centra Europass Česká republika Portfolio dokumentů Europassu

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Skladník; Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Sektorové rady v České republice

Sektorové rady v České republice Sektorové rady v České republice Historie a současnost SR v ČR 2005-2006 Vznik prvních pilotních sektorových rad v ČR dle modelu Sector Skills Councils z Velké Británie. 2007 2008 Rozvoj sítě sektorových

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Administrativní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21.

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Změna: 422/2006 Sb. Změna: 46/2008 Sb. Změna: 394/2008 Sb.

Více

Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2

Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 2013 Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 Tým projektu ECVET Tour2 EDUcentrum o.s. 29.3.2013 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně

Více

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Co přinesl projekt POSPOLU Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Potřeby, očekávání, témata Zmapovat, ověřit, systematizovat, najít silné a slabé stránky, modelovat, Jako měkký projekt jsme se

Více

Co je ECVET a jak využít jeho principy... 1. Doporučení, jak jednotku výsledků učení vytvořit a jak postupovat při vyplnění šablony:...

Co je ECVET a jak využít jeho principy... 1. Doporučení, jak jednotku výsledků učení vytvořit a jak postupovat při vyplnění šablony:... Obsah Co je ECVET a jak využít jeho principy... 1 Doporučení, jak jednotku výsledků učení vytvořit a jak postupovat při vyplnění šablony:... 2 Další prvky ECVET a jejich využití:... 4 Zkušenosti z projektu

Více

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od

Více

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Informační den k evropským vzdělávac vacím m programům Pardubice 23. 5. 2012 Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

DALŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE A V ČESKÉ REPUBLICE

DALŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE A V ČESKÉ REPUBLICE DALŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE A V ČESKÉ REPUBLICE Jaromír Coufalík, Národní vzdělávací fond Praha Další odborné vzdělávání v podnicích se v evropské politice odborného vzdělávání považuje

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08 Pracovní list Výběr oboru vzdělání Středoškolské vzdělání http://www.infoabsolvent.cz/ Zkrácené studium po maturitě nebo vyučení Čp 08_08 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina:

Více

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Národní přiřazovací zpráva České republiky Květen, 2011

Národní přiřazovací zpráva České republiky Květen, 2011 Národní přiřazovací zpráva České republiky Květen, 2011 Vytvořeno v Koordinačním centru EQF při Národním ústavu odborného vzdělávání z podkladů připravených v rámci projektu NCP EQF ve spolupráci s MŠMT,

Více

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR PhDr. Lidmila KLEINOVÁ, CSc KONSTATOVÁNÍ Každá státní instituce zodpovědná za BOZP v každé evropské zemi si v rámci svých kompetencí a zodpovědností

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 HISTORIE ŠKOLY 1.9. 1957 vznik Odborného učiliště národního podniku ČSAO KNV Brno, Dunajevského 1 1982 změna na SOU dopravní

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV www.epanil.net Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV Ing. Hana Čiháková hana.cihakova@nuov.cz Nebušice 3. 11. 2009 www.epanil.net EPANIL - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Obsah Představení Domu zahraniční spolupráce (DZS) Program Erasmus+ obecně Cíle, Struktura Odborné vzdělávání a příprava v programu Erasmus+ Klíčová akce 2 Spolupráce na inovacích

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Číslo dokumentu Europass-mobilita

Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Číslo dokumentu Europass-mobilita EUROPASS-MOBILITA 1. DRŽITEL DOKUMENTU EUROPASS-MOBILITA Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) (3) Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, země) Zimní 19 566 01 Vysoké Mýto Česká republika

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice V 90. letech došlo k oslabení vzájemných vztahů mezi odborným vzděláváním a zaměstnavateli. Přerušení vazeb mezi firmami a oblastí školství způsobilo

Více

Strukturované studium v souladu s principy Boloňského procesu

Strukturované studium v souladu s principy Boloňského procesu Strukturované studium v souladu s principy Boloňského procesu Projekt Spolupráce technických fakult veřejných vysokých škol s podniky a dalšími experty se zaměřením na bakalářské studijní programy Řešitelé:

Více

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/přenos inovací

Více