Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život"

Transkript

1 Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Název školního vzdělávacího programu: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Brno, Otevřená 20a, Brno Ředitelka školy: gr. Dagmar Šenbergerová Koordinátor ŠVP ZV: gr. artina Petrželová Platnost dokumentu: od Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl zapsán pod č. j. 43/07 V Brně gr. Dagmar Šenbergerová, ředitelka školy

2 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro život. Dodatek s účinností od Nahrazují se tyto termíny: Termín Předkladatel školního vzdělávacího programu označením Údaje o škole. Slovo rodiče termínem zákonný zástupce. Termín školský zákon označením zákon č. 561/2004 Sb.. Termín Směřuje k označením předpokládá. Termín Režim dne označením denní režim. Termín chápání označením pochopení. Termín ČSR označením Československo. Termín ČR označením Česká republika. Termín Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí označením Jazykové vyučování". Ruší se: V učivu předmětu Tvořivá výchova se ruší práce na hrnčířském kruhu. Celá kapitola 7 - Autoevaluace Ruší se celá strana 109. Jazyk a jazyková komunikace Stávající učební plán anglického jazyka se nahrazuje níže uvedeným: 2

3 JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE PŘEDĚT: ANGLICKÝ JAZYK ROČNÍK: 1. Rozpoznává anglické slovíčko od českého. Zvládá základní komunikační obraty (pozdravit, rozloučit se, představit se, zeptat se na jméno). Ovládá základní barvy, umí odpovědět na otázku What colour is it? Napočítá do 10, vypočítá jednoduché příklady, spojuje číslovky s obrázky, odpovídá na otázku How many? Ovládá základní části těla, spojuje s počtem. Vyjmenovává členy rodiny, odpovídá na otázku Who is this? Orientuje se ve svém prostředí, jehož některé části dokáže pojmenovat. Používá slovíčka s neurčitým členem. Tvoří jednoduché věty pomocí vazby It is a a This is a První seznámení s angličtinou. Pozdravy při setkání a loučení Představování What s your name? Colours ukazování barev, vybarvování podle pokynů, spojování předmětů s barvami. What colour is it? Základní číslovky Určování počtu předmětů na obrázku. Otázka How many? y body slovní zásoba. Odpovědi na otázky How many? y family slovní zásoba. Určování členů rodiny podle obrázků nebo fotografií. y classroom slovní zásoba. y toys slovní zásoba. Pojmenování obrázků, hledání a vybarvování obrázků podle zadání. Základní seznámení s neuričtým členem. Odpovědi na otázky What is this? a What colour is it? Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Poznávání lidí Kreativita Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí ezilidské vztahy 3

4 JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE PŘEDĚT: ANGLICKÝ JAZYK ROČNÍK: 1. Používá vazbu Have you got? a jednoduchou větou na otázku odpovědět, vyjádřit, že něco má. Jednoduché věty I have got. Otázka Have you got? Ovládá základní slovní zásobu na téma zvířata a moře, umí vyjádřit počet zvířat. Pojmenovává základní jídla a vyjádřit, co má a nemá rád, zeptat se na to spolužáka. Zvládá základní slovní zásobu na téma prázdniny. Zná základní slovní zásobu k tématu Vánoce, Velikonoce a narozeniny, seznámí se s vánočními a velikonočními zvyky v anglicky mluvících zemích. Zařazuje slovní zásobu ke správným tématickým okruhům, reaguje na pokyny, tvoří jednoduché věty. Animals and The sea - slovní zásoba. Food slovní zásoba Vazba I like I don t Otázka Do you like? y holiday slovní zásoba Popis obrázků vazba Can you see? Slovní zásoba Christmas, Easter, y birthday Vánoce a Velikonoce v Británii a USA. Anglické vánoční a velikonoční přání, přání k narozeninám. ultikulturní výchova. Kulturní diference Lidské vztahy Za pomoci her a různorodých jazykových úkolů si fixuje pozitivní vztah a zážitky z jazykové výuky a motivuje se tak pro příští práci. Obrázkové karty, básničky, písničky, hry ve třídě, soutěže. Kooperace a kompetice 4

5 JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE PŘEDĚT: ANGLICKÝ JAZYK ROČNÍK: 2. Rozumí přiměřeně pokynům a požadavkům učitele. Počítá do dvaceti, vypočítá jednoduché příklady, umí udat svůj věk. Zvládá základní komunikační obraty (pozdravit, rozloučit se, představit se). Orientuje se ve svém prostředí, jehož některé části dokáže pojmenovat (škola, hračky, rodina, dům), umí správně použít předložky in, on, under. Vyjmenovává dny v týdnu. Popíše své tělo a části obličeje i tělo a části obličeje ostatních s užitím vazby He/She has got/hasn t got, na pokyn ukazuje a zadává pokyny spolužákům. Používá modální sloveso can. Classroom language porozumění a reakce na pokyny učitele (Open your book. Close your book. Sit down. Stand up. Come here.) Číslovky Spojování čísel s obrázky. How old are you? Pozdravy při setkání a loučení I am What s your name? Slovní zásoba k tématům: y school y family y home Předložky in, on, under Vazba Where is? Dny v týdnu. Odpovědi na otázku What s your favourite day? Části těla a obličeje slovní zásoba Opakování vazby I have got Vazba He/She has got a /hasn t got a. jednoduché věty. I can I can t He/She/It can Can you? Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Sociální a osobnostní výchova Poznávání lidí ezilidské vztahy ultikulturní výchova Kulturní diference Lidské vztahy Sebepoznání a sebepojetí 5

6 JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE PŘEDĚT: ANGLICKÝ JAZYK ROČNÍK: 2. Vyjmenuje základní jídla a umí vyjádřit co z toho má a nemá rád. Popíše základní oblečení, řekne, co má na sobě i ve spojení s barvou. Zná základní slovní zásobu k tématu Halloween, Vánoce, Velikonoce, seznámí se tradicemi těchto svátků v anglicky mluvících zemích. Za pomoci her a různorodých jazykových úkolů si fixuje pozitivní vztah a zážitky z jazykové výuky a motivuje se tak pro příští práci. Food - slovní zásoba. I like I don t like Clothes slovní zásoba Colours I am wearing. He/She is wearing Odpovědi na otázku What are you wearing? Přivlastňovací zájmena my, your Slovní zásoba Halloween, Christmas, Easter. Svátky v Británii a USA. Anglické vánoční a velikonoční přání. Obrázkové karty, básničky, písničky, hry ve třídě, soutěže Enviromentální výchova Vztah člověka k prostředí Lidské aktivity a problémy životního prostředí Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Kooperace a kompetice 6

7 JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE PŘEDĚT: ANGLICKÝ JAZYK ROČNÍK: 3. Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně verbálně i neverbálně. Classroom language - porozumění a reakce na pokyny učitele (Open your books. Come here. Listen. Look.) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Objevujeme Evropu a svět Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení. Zopakuje slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal. Zvládá základní komunikační obraty (pozdravit, rozloučit se, představit se). Pojmenovává části dne, dny v týdnu, určovat celé hodiny ve dvanáctihodinovém režimu. Poskytne jednoduché informace o sobě (věk, popis své osoby). Popisuje co má sám nebo někdo jiný na sobě. Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu. Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi grafickou a zvukovou podobou slov. Pozdravy při setkání a loučení, představování, vyjádření své národnosti. Tématické okruhy: Rodina, domov Škola, třída Barvy Oblékání (I am wearing ) Lidské tělo Nákupy Zvířata (Pets) Volný čas Kalendář (části dne, celé hodiny) Rozvoj schopností poznávání ezilidské vztahy ultikulturní výchova ultikulturalita Kulturní diference Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí Rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu. Orientuje se ve svém prostředí, které dokáže jednoduchým způsobem popsat. Základní předložky místa (in, on, under). Neurčitý člen a/an. 7

8 JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE PŘEDĚT: ANGLICKÝ JAZYK ROČNÍK: 3. Nápodobou a především pamětným učením si osvojuje základní gramatické znalosti, avšak zatím bez znalosti gramatického systému. Napočítá do 12. Za pomoci her a různorodých jazykových úkolů si fixuje pozitivní vztah a zážitky z jazykové výuky a motivuje se tak pro příští práci Základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Popis své osoby I am.., I have got Dovednosti sloveso can/can t, Zájmy vazba good at Činnosti průběhový čas - 1. a 3. osoba čísla jednotného Pravidelné množné číslo podstatných jmen Rozkaz pro 1. os. č. mn. Číslovky 1 12, What number? How many? Jednoduché početní operace v oboru do 12. Bingo, křížovky, písničky, básničky, hry ve třídě Poznávání lidí Sebepoznání a sebepojetí Reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá položit vhodnou otázku. Základní komunikační dovednosti představení se, vytvoření základních komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost, otevřená komunikace. Prosba, otázka, pozdrav, poděkování, omluva. Seznámení s možnostmi nonverbální komunikace postoje těla, mimika, zrakový kontakt, gesta, podání ruky. citů identifikace, vyjádření a usměrňování základních citů, pocity spokojenosti, radosti, sympatie, smutku, obav, hněvu. Poznávání lidí 8

9 JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE PŘEDĚT: ANGLICKÝ JAZYK ROČNÍK: 4. Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností. Classroom language - pokyny učitele a reakce na ně. Zapojí se do jednoduchých rozhovorů, pozdraví a rozloučí se. Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat, umí správně užívat osobní, přivlastňovací zájmena, přivlastňovací pád. Napíše krátký text s použitím jednoduchý vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostch z oblasti svých zájmů a každodenního života. Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá. Orientuje se ve svém prostředií, které dokáže jednoduchým způsobem popsat. Greetings; What is your/his/ her name? y/his/her name is ; Přivlastňovací zájmena Přivlastňovací pád Tématické okruhy: Rodina Škola, třída Volný čas Domov Jídlo Dopravní prostředky Základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění. Další předložky místa (between, next to on the right/left) ezilidské vztahy Sebepoznání a sebepojetí Environmentální výchova Základní podmínky života Vztah člověka k prostředí Počítá do 100, užívá u podstatných jmen množné číslo Číslovky Koncovka množného čísla podstatných jmen (zakončených na sykavku, -y), některá nepravidelná (foot, tooth) 9

10 JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE PŘEDĚT: ANGLICKÝ JAZYK ROČNÍK: 4. Používá slovesa to be, to have got a modální sloveso can ve všech osobách jednotného i množného čísla Rozliší přítomný průběhový a prostý čas, umí ho užít ve větách. Seznámí se se základy reálií anglicky mluvících zemí, s jejich tradicí. Za pomoci her a různorodých jazykových úkolů si fixuje pozitivní vztah a zážitky z jazykové výuky a motivuje se tak pro příští práci. Uvědomuje si své schopnosti a silné stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení. Dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách. Sloveso to be, to have got a modální sloveso can ve všech osobách jednotného i množného čísla na základě znalosti gramatických souvislostí Příčestí přítomné ing tvoření, nepravidelnosti Přítomný průběhový čas - To be + ing Přítomný čas prostý Kladná i záporná oznamovací věta, otázka. The UK and the USA. Hry ve třídě, písničky, básničky. Sebepoznání, sebehodnocení, sebereprezentace, sebeovládání, podpora sebeoceňování. Pozitivní hodnocení druhých v běžných podmínkách projevování pzornosti a laskavosti, vyjádření uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních vlastností druhým, správná reakce na pochvalu. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Jsme Evropané Evropa a svět nás zajímá ezilidské vztahy Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola 10

11 JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE PŘEDĚT: ANGLICKÝ JAZYK ROČNÍK: 5. Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností. Classroom languague porozumění a reakce na pokyny učitele Rozvoj schopností poznávání Zapojí se do jednoduchých rozhovorů, pozdraví a rozloučí se. Poskytne jednoduché osobní informace, vyplní osobní údaje do formuláře. Greetings; Introduction; Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Napíše krátký text s použitím jednoduchý vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostch z oblasti svých zájmů a každodenního života. Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá. Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální kontrolu. Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. Slovní zásoba a její užití v komunikačních situacích probíraných tématických okruhů Práce se slovníkem Tématické okruhy. Počasí Bydlení Škola + školní předměty Jídlo + potraviny Volný čas Povolání (I want to be a ) Zvířata Nakupování (How much is it/are they?) Kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), základní předložky času What s the time? It s. Datum řadové číslovky Čtení s porozuměním texty zaměřené na probrané tématické okruhy Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Objevujeme Evropu a svět Evropa a svět nás zajímají ultikulturní výchova Kulturní diference ultikulturalita 11

12 JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE PŘEDĚT: ANGLICKÝ JAZYK ROČNÍK: 5. Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně. Rozumí jednoduchému poslechovému textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a má k dispozici vizuální oporu. Poslech s porozuměním poslech jednoduchých konverzací, příběhů zaměřených na probrané tématické okruhy ediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení. Používá modální sloveso can v jednoduchých větách Utvoří a použije nepravidelné množné číslo některých podstatných jmen. Používá vazbu there is/are při popisu prostředí nebo obrázku s užitím základních předložek místa Užívá přítomný prostý a průběhový čas a uvědomuje si rozdílnost použití těchto časů Základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) odální sloveso can jednoduchá vět, otázka, zápor Nepravidelné množné číslo některých podstatných jmen (child, mouse, man, woman). Vazba there is/there are; základní předložky místa y flat/y house Zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací a tázací. Příčestí přítomné ing tvoření, nepravidelnosti Přítomný průběhový čas - To be + ing Přítomný čas prostý Kladná i záporná oznamovací věta, otázka Otázky s who/what/when/ where/how/why Rozvoj schopností poznávání Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Objevujeme Evropu a svět Evropa a svět nás zajímají 12

13 Doplněné charakteristiky oblastí: Oblast Člověk a zdraví - Tělesná výchova (3. ročník) Plavání výuka neprobíhá na ZŠ Brno, Otevřená 20a, k výuce plavání škola využívá bazény v nejbližším okolí. Oblast Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk (5. ročník) Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. Pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a sjednocujícího činitele národního společenství. Rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti. Oblast Člověk a jeho svět Prvouka (3. ročník) Zařazují se témata bezpečí, k tématu ochrana lidí se doplňují termíny a chránit je, (včetně situací ohrožení); učí se, riziková místa a situace, vazba na dopravní výchovu je nahrazena vazbou (např. v dopravní výchově). Dále se do tematického okruhu Lidé kolem nás doplňuje seznámení se světem financí (obsahem učiva předmětu atematika 5. ročník). V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví se mění charakteristiky na Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života. Žáci se seznamují s tím, jak se člověk vyvíjí ; a poskytování první pomoci, Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc ; důležitá hodnota v životě člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace atd. Cílové zaměření oblasti: Orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu (obsahem učiva předmětu atematika 5. ročník). Poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě respektu a společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů. K bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií (obsahem učiva předmětu Informatika 5. ročník). Poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich předcházení. Poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech. 13

14 Důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní výchově). Člověk a jeho svět Předmět: Prvouka Ročník: 1. Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům. při vytváření výchovu kolektivu. Osobnostní a soc. výchova ezilidské vztahy seberegulace a sebeorganizace. 14

15 Člověk a jeho svět Předmět: Prvouka Ročník: 3. Rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných, ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek. Domov, rodina, škola Principy demokracie; ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové chování, předcházení konfliktům, korupce, nárok na reklamaci Krizové situace vhodná a nevhodná místa pro hru, označování nebezpečných látek; dopravní značky; předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví, čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku, mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru); integrovaný záchranný systém. V tématu škola se doplňují: riziková místa a situace ; armáda ČR. Výchova dem. občana Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Osobnostní a soc.výchova orální rozvoj- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 15

16 Vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista rozpozná život ohrožující zranění. Cesta do školy Osobnostní a soc.výchova orální rozvoj- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 16

17 atematika a její aplikace Předmět: atematika Ročník: 5. Odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy. Počítání s des. čísly Rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby placení; banka jako správce peněz, úspory, půjčky. ediální výchova Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality. odeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku. Porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel. Přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty. Porozumí významu znaku - pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose. Zlomky Desetinná čísla ediální výchova Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality. Zpaměti sčítá a odčítá čísla do sta, násobí a dělí v oboru malé násobilky Využívá komutativnost sčítání a násobení při řešení úlohy a při provádění zkoušky výpočtu Využívá asociativnost sčítání a násobení při řešení úloh s užitím závorek Využívá výhodného sdružování čísel při sčítání několika sčítanců bez Číslo a početní operace 17

18 závorek Správně sepíše čísla pod sebe (dle číselných řádů) při sčítání, odčítání, násobení a dělení přirozených čísel Aplikuje při písemném výpočtu znalost přechodu mezi číselnými řády Využívá znalosti malé násobilky při písemném násobení a dělení nejvýše dvojciferným číslem Provádí písemné početní operace včetně kontroly výsledku Dodržuje pravidla pro pořadí operací v oboru přirozených čísel Přečte a zapíše číslo (do milionů) s užitím znalosti číselných řádů desítkové soustavy Využívá rozvinutého zápisu čísla (do milionů) v desítkové soustavě Porovnává čísla do milionů Zaokrouhluje čísla do milionů s použitím znaku pro zaokrouhlování Užívá polohové vztahy ( hned před, hned za ) v oboru přirozených čísel Orientuje se na číselné ose a jejích úsecích Provádí číselný odhad a kontrolu výsledku Porozumí textu úlohy (rozlišuje informace důležité pro řešení úlohy) Přiřadí úloze správné matematické vyjádření s využitím osvojených početních operací 18

19 Zformuluje odpověď k získanému výsledku Přiřadí k zadanému jednoduchému matematickému vyjádření smysluplnou slovní úlohu (situaci ze života) Utvoří slovní úlohu k matematickému vyjádření Provádí a zapisuje jednoduchá pozorování (měření teploty, průjezd aut za daný časový limit apod.) Vybírá a porovnává ze zadání úlohy data podle daného kritéria Posuzuje reálnost vyhledaných údajů Doplní údaje do připravené tabulky nebo diagramu Vytvoří na základě jednoduchého textu tabulku, sloupcový diagram Vyhledá v tabulce nebo diagramu požadovaná data a porozumí vztahům mezi nimi (nejmenší, největší hodnota apod.) Používá údaje z různých typů diagramů(sloupcový a kruhový diagram bez použití %) Používá jednoduchých převodů jednotek času při práci s daty v jízdních řádech Rozezná základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnice) Využívá k popisu rovinného útvaru počty vrcholů a stran, Závislosti, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru ediální výchova Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality. ediální výchova Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality. 19

20 rovnoběžnost a kolmost stran Charakterizuje základní rovinné útvary a k zadanému popisu přiřadí název základního rovinného útvaru Využívá základní pojmy a značky užívané v rovinné geometrii (čáry: křivá, lomená, přímá; bod, úsečka, polopřímka, přímka, průsečík, rovnoběžky, kolmice) Využije znalosti základních rovinných útvarů k popisu a modelování jednoduchých těles (krychle, kvádr, válec) Narýsuje kružnici s daným poloměrem Narýsuje trojúhelník nebo trojúhelník se třemi zadanými délkami stran Narýsuje čtverec a obdélník s užitím konstrukce rovnoběžek a kolmic Dodržuje zásady rýsování Rozlišuje obvod a obsah rovinného útvaru S pomocí čtvercové sítě nebo měřením určí obvod rovinného útvaru (trojúhelníku, čtyřúhelníku, mnohoúhelníku) Porovnává obvody rovinných útvarů Graficky sčítá, odčítá a porovnává úsečky Určí délku lomené čáry graficky i měřením Převádí jednotky délky (mm, cm, dm, m, km) 20

21 Vyhledá dvojice kolmic a rovnoběžek v rovině Načrtne kolmici a rovnoběžku ve čtvercové síti Narýsuje k zadané přímce rovnoběžku a kolmici vedoucí daným bodem pomocí trojúhelníku s ryskou Určí pomocí čtvercové sítě obsah rovinného útvaru, který lze složit ze čtverců, obdélníků a trojúhelníků Porovnává pomocí čtvercové sítě obsahy rovinných útvarů Používá základní jednotky obsahu (cm 2, m 2, km 2 ) bez vzájemného převádění Pozná osově souměrné útvary (i v reálném životě) Určí překládáním papíru osu souměrnosti útvaru Vytvoří ve čtvercové síti osově souměrný útvar podle osy v lince mřížky Vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a vztahy Volí vhodné postupy pro řešení úlohy Vyhodnotí výsledek úlohy Nestandardní aplikační úlohy a problémy ediální výchova Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality. 21

22 Člověk a jeho svět Předmět: Vlastivěda Ročník: 4. Stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit. Chraňme přírodu Enviromentální výchova Ekosystémy 22

23 Člověk a jeho svět Předmět: Přírodověda Ročník: 5. Sestaví zdravý jídelníček Chápe nebezpečí přenosu pohlavních nemocí Vnímá problematiku vztahů v rodině Stavba těla, základní funkce a projevy; zdravý životní styl, správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim, nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), prevence nemocí a úrazů, při drobných poraněních, partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka vztahů, etická stránka sexuality. Osobnostní a soc. výchova Hodnoty, postoje, praktická etika atematika a její aplikace Předmět: Informatika Ročník: 5. Chápe nebezpečí rizika elektronické komunikace Návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií. Osobnostní a soc. výchova Hodnoty, postoje, praktická etika 23

24 V následujících tabulkách jsou upřesněny klíčové kompetence jednotlivých předmětů: JAZYK A JAZYKOVÁ PŘEDĚT: ČESKÝ JAZYK ROČNÍK: 4. KOUNIKACE Používá správnou koncovku v příčestí v případě, kdy je podmět v rodě ženském Rozezná rozdíl mezi podmětem rodu životného a neživotného v rodě mužském a použije v příčestí správnou koncovku Podmět rodu ženského Podmět rodu mužského Přímá a nepřímá řeč Komunikační a slohová výchova Členění textu ediální výchova Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu Osobnostní a sociální Rozezná přímou a nepřímou řeč Pozná větu uvozovací Umí rozčlenit souvislý text na odstavce Popis dům, pokoj Popis osoby Popíše svůj pokoj, byt, dům Dokáže popsat kamaráda Sestaví jednoduché vyprávění podle osnovy Vyprávění Rozhovory, omluva ediální výchova Stavba mediálních sdělení Dodržuje zásady komunikace, omluví se Telefonické a písemné vzkazy Sestaví krátký telefonický rozhovor Napíše podle osnovy dopis Vyplní jednoduchý dotazník, přihlášku Psaní dopisu Vyplňování dotazníku ediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Popíše výrobu jednoduchého výrobku Popis pracovního postupu 24

25 JAZYK A JAZYKOVÁ PŘEDĚT: ČESKÝ JAZYK ROČNÍK: 4. KOUNIKACE Čte plynule a správně Čte s porozuměním Literární výchova Čtení textu v čítance sebepoznávání komunikace Využívá poznatků z četby při dalších činnostech ve škole Vyjadřuje své poznatky z četby, poslechu, divadelního představení Vyhledává informace v dětských encyklopediích Rozumí základním literárním pojmům jako je bajka, pověst. Zná rozdíl mezi pověstí a pohádkou Reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá položit vhodnou otázku. Iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky k aktivitě a na nevhodné reaguje asertivně Reprodukce přečteného textu Dětské encyklopedie Bajka, pověst Pohádka a pověst Základní komunikační dovednosti- představení se, vytvoření zákl. komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost, otevřená komunikace, prosba, otázka, pozdrav, poděkování, omluva. Seznámení se se základy neverbální komunikace postoj těla, mimika, zrakový kontakt, gesta, podání ruky. citů identifikace, vyjadřování a usměrňování základních citů, pocity radosti, spokojenosti, sympatie, smutku, obav a hněvu. ediální výchova Vnímání autora mediálních sdělení ultikulturní výchova Etnický původ ultikuluralita Lidské vztahy 25

26 ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘEDĚT: PRVOUKA ROČNÍK: 3. Uvědomuje si své místo pro život jako je domov, rodina, škola Pozná dopravní značky, dodržuje pravidla bezpečného chování při cestě do školy Domov, rodina, škola Cesta do školy Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Seznámí se s historií i současností své obce Popíše krajinu v okolí svého domova a její využití Uvědomí si význam vodních toků a vody v krajině Naše obec Krajina v okolí domova Voda v krajině Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí Ekosystémy Zná svůj domov, Českou republiku, sousední státy ČR, státní symboly Orientuje se v čase Uvědomuje si význam lidské práce a tvořivosti Seznámí se s neživou přírodou Iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže řešit jejich nabídky k aktivitě a na nevhodné reaguje asertivně. Naše vlast Orientace v čase a časový řád Lidská činnost a tvořivost Látky a jejich vlastnosti, vzduch, voda, půda, slunce a země Základy asertivního jednání iniciativ ve vztahu k jiným, hledání možnosti jak vycházet s jinými lidmi v rodině, ve třídě, mezi vrstevníky, iniciativa nepřijatá jinými, zpracování neúspěchu. Asertivní chování rozlišování mezi nabdkami druhých, schopnost odmítnutí nabídky k podvodu, krádeži, pomlouvání, zneužívání návykových látek a sexuálnímu zneužívání. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá 26

27 ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘEDĚT: PRVOUKA ROČNÍK: 3. Pozná význam rostlin a jejich částí Chápe základní vlastnosti a funkce živočichů, stavbu jejich těla Rostliny, užitkové rostliny, kvetoucí rostliny, plody, houby Živočichové Environmentální výchova Základní podmínky života Zkoumá přírodu podle změn v průběhu roku Zkoumáme přírodu Uvědomuje si význam a rozmanitosti přírody, chápe potřebu její ochrany Rozmanitost života v přírodě Environmentální výchova Ekosystémy Pochopí význam rovnováhy v přírodě Rovnováha v přírodě Dokáže popsat lidské tělo, vývoj člověka od narození až po stáří Ví, jak chránit své zdraví, umí ošetřit drobné poranění Identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na základě empatického vnímání přemýšlí nad konkrétní situací. Lidské tělo Pečujeme o své zdraví Elementární prosociálnost darování, ochota dělit se, povzbuzení, služba, vyjádření soucitu, přátelství. Psychohygiena ezilidské vztahy 27

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý/čtyřletý vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý vzdělávací program 1 1

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu 1. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a

Více

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov,

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM tel.: 353999244 Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okr. Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSMILETÉ GYMNÁZIUM verze 4.0 Svazek II Obsah svazku II. Učební plán... 5

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA, MLADÁ BOLESLAV, PALACKÉHO 191/1 zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Obsah Obsah... 2 1. Identifikační údaje školy:... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1Umístění a velikost

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ANGEL Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Angelovova 3183, Praha 4 Modřany Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost,

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Rozlišuje tiskací a psací písmena. Písmeno malé, velké, Řešení problémů tiskací, psané Tvoří jednoduché věty Krátké

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Brantice 1 Preambule Dnešní společnost se výrazně globalizuje. Vzdělávání by proto

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. září 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více