Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život"

Transkript

1 Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Název školního vzdělávacího programu: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Brno, Otevřená 20a, Brno Ředitelka školy: gr. Dagmar Šenbergerová Koordinátor ŠVP ZV: gr. artina Petrželová Platnost dokumentu: od Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl zapsán pod č. j. 43/07 V Brně gr. Dagmar Šenbergerová, ředitelka školy

2 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro život. Dodatek s účinností od Nahrazují se tyto termíny: Termín Předkladatel školního vzdělávacího programu označením Údaje o škole. Slovo rodiče termínem zákonný zástupce. Termín školský zákon označením zákon č. 561/2004 Sb.. Termín Směřuje k označením předpokládá. Termín Režim dne označením denní režim. Termín chápání označením pochopení. Termín ČSR označením Československo. Termín ČR označením Česká republika. Termín Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí označením Jazykové vyučování". Ruší se: V učivu předmětu Tvořivá výchova se ruší práce na hrnčířském kruhu. Celá kapitola 7 - Autoevaluace Ruší se celá strana 109. Jazyk a jazyková komunikace Stávající učební plán anglického jazyka se nahrazuje níže uvedeným: 2

3 JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE PŘEDĚT: ANGLICKÝ JAZYK ROČNÍK: 1. Rozpoznává anglické slovíčko od českého. Zvládá základní komunikační obraty (pozdravit, rozloučit se, představit se, zeptat se na jméno). Ovládá základní barvy, umí odpovědět na otázku What colour is it? Napočítá do 10, vypočítá jednoduché příklady, spojuje číslovky s obrázky, odpovídá na otázku How many? Ovládá základní části těla, spojuje s počtem. Vyjmenovává členy rodiny, odpovídá na otázku Who is this? Orientuje se ve svém prostředí, jehož některé části dokáže pojmenovat. Používá slovíčka s neurčitým členem. Tvoří jednoduché věty pomocí vazby It is a a This is a První seznámení s angličtinou. Pozdravy při setkání a loučení Představování What s your name? Colours ukazování barev, vybarvování podle pokynů, spojování předmětů s barvami. What colour is it? Základní číslovky Určování počtu předmětů na obrázku. Otázka How many? y body slovní zásoba. Odpovědi na otázky How many? y family slovní zásoba. Určování členů rodiny podle obrázků nebo fotografií. y classroom slovní zásoba. y toys slovní zásoba. Pojmenování obrázků, hledání a vybarvování obrázků podle zadání. Základní seznámení s neuričtým členem. Odpovědi na otázky What is this? a What colour is it? Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Poznávání lidí Kreativita Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí ezilidské vztahy 3

4 JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE PŘEDĚT: ANGLICKÝ JAZYK ROČNÍK: 1. Používá vazbu Have you got? a jednoduchou větou na otázku odpovědět, vyjádřit, že něco má. Jednoduché věty I have got. Otázka Have you got? Ovládá základní slovní zásobu na téma zvířata a moře, umí vyjádřit počet zvířat. Pojmenovává základní jídla a vyjádřit, co má a nemá rád, zeptat se na to spolužáka. Zvládá základní slovní zásobu na téma prázdniny. Zná základní slovní zásobu k tématu Vánoce, Velikonoce a narozeniny, seznámí se s vánočními a velikonočními zvyky v anglicky mluvících zemích. Zařazuje slovní zásobu ke správným tématickým okruhům, reaguje na pokyny, tvoří jednoduché věty. Animals and The sea - slovní zásoba. Food slovní zásoba Vazba I like I don t Otázka Do you like? y holiday slovní zásoba Popis obrázků vazba Can you see? Slovní zásoba Christmas, Easter, y birthday Vánoce a Velikonoce v Británii a USA. Anglické vánoční a velikonoční přání, přání k narozeninám. ultikulturní výchova. Kulturní diference Lidské vztahy Za pomoci her a různorodých jazykových úkolů si fixuje pozitivní vztah a zážitky z jazykové výuky a motivuje se tak pro příští práci. Obrázkové karty, básničky, písničky, hry ve třídě, soutěže. Kooperace a kompetice 4

5 JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE PŘEDĚT: ANGLICKÝ JAZYK ROČNÍK: 2. Rozumí přiměřeně pokynům a požadavkům učitele. Počítá do dvaceti, vypočítá jednoduché příklady, umí udat svůj věk. Zvládá základní komunikační obraty (pozdravit, rozloučit se, představit se). Orientuje se ve svém prostředí, jehož některé části dokáže pojmenovat (škola, hračky, rodina, dům), umí správně použít předložky in, on, under. Vyjmenovává dny v týdnu. Popíše své tělo a části obličeje i tělo a části obličeje ostatních s užitím vazby He/She has got/hasn t got, na pokyn ukazuje a zadává pokyny spolužákům. Používá modální sloveso can. Classroom language porozumění a reakce na pokyny učitele (Open your book. Close your book. Sit down. Stand up. Come here.) Číslovky Spojování čísel s obrázky. How old are you? Pozdravy při setkání a loučení I am What s your name? Slovní zásoba k tématům: y school y family y home Předložky in, on, under Vazba Where is? Dny v týdnu. Odpovědi na otázku What s your favourite day? Části těla a obličeje slovní zásoba Opakování vazby I have got Vazba He/She has got a /hasn t got a. jednoduché věty. I can I can t He/She/It can Can you? Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Sociální a osobnostní výchova Poznávání lidí ezilidské vztahy ultikulturní výchova Kulturní diference Lidské vztahy Sebepoznání a sebepojetí 5

6 JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE PŘEDĚT: ANGLICKÝ JAZYK ROČNÍK: 2. Vyjmenuje základní jídla a umí vyjádřit co z toho má a nemá rád. Popíše základní oblečení, řekne, co má na sobě i ve spojení s barvou. Zná základní slovní zásobu k tématu Halloween, Vánoce, Velikonoce, seznámí se tradicemi těchto svátků v anglicky mluvících zemích. Za pomoci her a různorodých jazykových úkolů si fixuje pozitivní vztah a zážitky z jazykové výuky a motivuje se tak pro příští práci. Food - slovní zásoba. I like I don t like Clothes slovní zásoba Colours I am wearing. He/She is wearing Odpovědi na otázku What are you wearing? Přivlastňovací zájmena my, your Slovní zásoba Halloween, Christmas, Easter. Svátky v Británii a USA. Anglické vánoční a velikonoční přání. Obrázkové karty, básničky, písničky, hry ve třídě, soutěže Enviromentální výchova Vztah člověka k prostředí Lidské aktivity a problémy životního prostředí Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Kooperace a kompetice 6

7 JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE PŘEDĚT: ANGLICKÝ JAZYK ROČNÍK: 3. Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně verbálně i neverbálně. Classroom language - porozumění a reakce na pokyny učitele (Open your books. Come here. Listen. Look.) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Objevujeme Evropu a svět Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení. Zopakuje slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal. Zvládá základní komunikační obraty (pozdravit, rozloučit se, představit se). Pojmenovává části dne, dny v týdnu, určovat celé hodiny ve dvanáctihodinovém režimu. Poskytne jednoduché informace o sobě (věk, popis své osoby). Popisuje co má sám nebo někdo jiný na sobě. Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu. Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi grafickou a zvukovou podobou slov. Pozdravy při setkání a loučení, představování, vyjádření své národnosti. Tématické okruhy: Rodina, domov Škola, třída Barvy Oblékání (I am wearing ) Lidské tělo Nákupy Zvířata (Pets) Volný čas Kalendář (části dne, celé hodiny) Rozvoj schopností poznávání ezilidské vztahy ultikulturní výchova ultikulturalita Kulturní diference Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí Rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu. Orientuje se ve svém prostředí, které dokáže jednoduchým způsobem popsat. Základní předložky místa (in, on, under). Neurčitý člen a/an. 7

8 JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE PŘEDĚT: ANGLICKÝ JAZYK ROČNÍK: 3. Nápodobou a především pamětným učením si osvojuje základní gramatické znalosti, avšak zatím bez znalosti gramatického systému. Napočítá do 12. Za pomoci her a různorodých jazykových úkolů si fixuje pozitivní vztah a zážitky z jazykové výuky a motivuje se tak pro příští práci Základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Popis své osoby I am.., I have got Dovednosti sloveso can/can t, Zájmy vazba good at Činnosti průběhový čas - 1. a 3. osoba čísla jednotného Pravidelné množné číslo podstatných jmen Rozkaz pro 1. os. č. mn. Číslovky 1 12, What number? How many? Jednoduché početní operace v oboru do 12. Bingo, křížovky, písničky, básničky, hry ve třídě Poznávání lidí Sebepoznání a sebepojetí Reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá položit vhodnou otázku. Základní komunikační dovednosti představení se, vytvoření základních komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost, otevřená komunikace. Prosba, otázka, pozdrav, poděkování, omluva. Seznámení s možnostmi nonverbální komunikace postoje těla, mimika, zrakový kontakt, gesta, podání ruky. citů identifikace, vyjádření a usměrňování základních citů, pocity spokojenosti, radosti, sympatie, smutku, obav, hněvu. Poznávání lidí 8

9 JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE PŘEDĚT: ANGLICKÝ JAZYK ROČNÍK: 4. Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností. Classroom language - pokyny učitele a reakce na ně. Zapojí se do jednoduchých rozhovorů, pozdraví a rozloučí se. Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat, umí správně užívat osobní, přivlastňovací zájmena, přivlastňovací pád. Napíše krátký text s použitím jednoduchý vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostch z oblasti svých zájmů a každodenního života. Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá. Orientuje se ve svém prostředií, které dokáže jednoduchým způsobem popsat. Greetings; What is your/his/ her name? y/his/her name is ; Přivlastňovací zájmena Přivlastňovací pád Tématické okruhy: Rodina Škola, třída Volný čas Domov Jídlo Dopravní prostředky Základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění. Další předložky místa (between, next to on the right/left) ezilidské vztahy Sebepoznání a sebepojetí Environmentální výchova Základní podmínky života Vztah člověka k prostředí Počítá do 100, užívá u podstatných jmen množné číslo Číslovky Koncovka množného čísla podstatných jmen (zakončených na sykavku, -y), některá nepravidelná (foot, tooth) 9

10 JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE PŘEDĚT: ANGLICKÝ JAZYK ROČNÍK: 4. Používá slovesa to be, to have got a modální sloveso can ve všech osobách jednotného i množného čísla Rozliší přítomný průběhový a prostý čas, umí ho užít ve větách. Seznámí se se základy reálií anglicky mluvících zemí, s jejich tradicí. Za pomoci her a různorodých jazykových úkolů si fixuje pozitivní vztah a zážitky z jazykové výuky a motivuje se tak pro příští práci. Uvědomuje si své schopnosti a silné stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení. Dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách. Sloveso to be, to have got a modální sloveso can ve všech osobách jednotného i množného čísla na základě znalosti gramatických souvislostí Příčestí přítomné ing tvoření, nepravidelnosti Přítomný průběhový čas - To be + ing Přítomný čas prostý Kladná i záporná oznamovací věta, otázka. The UK and the USA. Hry ve třídě, písničky, básničky. Sebepoznání, sebehodnocení, sebereprezentace, sebeovládání, podpora sebeoceňování. Pozitivní hodnocení druhých v běžných podmínkách projevování pzornosti a laskavosti, vyjádření uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních vlastností druhým, správná reakce na pochvalu. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Jsme Evropané Evropa a svět nás zajímá ezilidské vztahy Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola 10

11 JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE PŘEDĚT: ANGLICKÝ JAZYK ROČNÍK: 5. Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností. Classroom languague porozumění a reakce na pokyny učitele Rozvoj schopností poznávání Zapojí se do jednoduchých rozhovorů, pozdraví a rozloučí se. Poskytne jednoduché osobní informace, vyplní osobní údaje do formuláře. Greetings; Introduction; Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Napíše krátký text s použitím jednoduchý vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostch z oblasti svých zájmů a každodenního života. Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá. Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální kontrolu. Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. Slovní zásoba a její užití v komunikačních situacích probíraných tématických okruhů Práce se slovníkem Tématické okruhy. Počasí Bydlení Škola + školní předměty Jídlo + potraviny Volný čas Povolání (I want to be a ) Zvířata Nakupování (How much is it/are they?) Kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), základní předložky času What s the time? It s. Datum řadové číslovky Čtení s porozuměním texty zaměřené na probrané tématické okruhy Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Objevujeme Evropu a svět Evropa a svět nás zajímají ultikulturní výchova Kulturní diference ultikulturalita 11

12 JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE PŘEDĚT: ANGLICKÝ JAZYK ROČNÍK: 5. Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně. Rozumí jednoduchému poslechovému textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a má k dispozici vizuální oporu. Poslech s porozuměním poslech jednoduchých konverzací, příběhů zaměřených na probrané tématické okruhy ediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení. Používá modální sloveso can v jednoduchých větách Utvoří a použije nepravidelné množné číslo některých podstatných jmen. Používá vazbu there is/are při popisu prostředí nebo obrázku s užitím základních předložek místa Užívá přítomný prostý a průběhový čas a uvědomuje si rozdílnost použití těchto časů Základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) odální sloveso can jednoduchá vět, otázka, zápor Nepravidelné množné číslo některých podstatných jmen (child, mouse, man, woman). Vazba there is/there are; základní předložky místa y flat/y house Zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací a tázací. Příčestí přítomné ing tvoření, nepravidelnosti Přítomný průběhový čas - To be + ing Přítomný čas prostý Kladná i záporná oznamovací věta, otázka Otázky s who/what/when/ where/how/why Rozvoj schopností poznávání Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Objevujeme Evropu a svět Evropa a svět nás zajímají 12

13 Doplněné charakteristiky oblastí: Oblast Člověk a zdraví - Tělesná výchova (3. ročník) Plavání výuka neprobíhá na ZŠ Brno, Otevřená 20a, k výuce plavání škola využívá bazény v nejbližším okolí. Oblast Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk (5. ročník) Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. Pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a sjednocujícího činitele národního společenství. Rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti. Oblast Člověk a jeho svět Prvouka (3. ročník) Zařazují se témata bezpečí, k tématu ochrana lidí se doplňují termíny a chránit je, (včetně situací ohrožení); učí se, riziková místa a situace, vazba na dopravní výchovu je nahrazena vazbou (např. v dopravní výchově). Dále se do tematického okruhu Lidé kolem nás doplňuje seznámení se světem financí (obsahem učiva předmětu atematika 5. ročník). V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví se mění charakteristiky na Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života. Žáci se seznamují s tím, jak se člověk vyvíjí ; a poskytování první pomoci, Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc ; důležitá hodnota v životě člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace atd. Cílové zaměření oblasti: Orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu (obsahem učiva předmětu atematika 5. ročník). Poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě respektu a společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů. K bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií (obsahem učiva předmětu Informatika 5. ročník). Poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich předcházení. Poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech. 13

14 Důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní výchově). Člověk a jeho svět Předmět: Prvouka Ročník: 1. Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům. při vytváření výchovu kolektivu. Osobnostní a soc. výchova ezilidské vztahy seberegulace a sebeorganizace. 14

15 Člověk a jeho svět Předmět: Prvouka Ročník: 3. Rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných, ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek. Domov, rodina, škola Principy demokracie; ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové chování, předcházení konfliktům, korupce, nárok na reklamaci Krizové situace vhodná a nevhodná místa pro hru, označování nebezpečných látek; dopravní značky; předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví, čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku, mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru); integrovaný záchranný systém. V tématu škola se doplňují: riziková místa a situace ; armáda ČR. Výchova dem. občana Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Osobnostní a soc.výchova orální rozvoj- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 15

16 Vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista rozpozná život ohrožující zranění. Cesta do školy Osobnostní a soc.výchova orální rozvoj- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 16

17 atematika a její aplikace Předmět: atematika Ročník: 5. Odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy. Počítání s des. čísly Rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby placení; banka jako správce peněz, úspory, půjčky. ediální výchova Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality. odeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku. Porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel. Přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty. Porozumí významu znaku - pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose. Zlomky Desetinná čísla ediální výchova Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality. Zpaměti sčítá a odčítá čísla do sta, násobí a dělí v oboru malé násobilky Využívá komutativnost sčítání a násobení při řešení úlohy a při provádění zkoušky výpočtu Využívá asociativnost sčítání a násobení při řešení úloh s užitím závorek Využívá výhodného sdružování čísel při sčítání několika sčítanců bez Číslo a početní operace 17

18 závorek Správně sepíše čísla pod sebe (dle číselných řádů) při sčítání, odčítání, násobení a dělení přirozených čísel Aplikuje při písemném výpočtu znalost přechodu mezi číselnými řády Využívá znalosti malé násobilky při písemném násobení a dělení nejvýše dvojciferným číslem Provádí písemné početní operace včetně kontroly výsledku Dodržuje pravidla pro pořadí operací v oboru přirozených čísel Přečte a zapíše číslo (do milionů) s užitím znalosti číselných řádů desítkové soustavy Využívá rozvinutého zápisu čísla (do milionů) v desítkové soustavě Porovnává čísla do milionů Zaokrouhluje čísla do milionů s použitím znaku pro zaokrouhlování Užívá polohové vztahy ( hned před, hned za ) v oboru přirozených čísel Orientuje se na číselné ose a jejích úsecích Provádí číselný odhad a kontrolu výsledku Porozumí textu úlohy (rozlišuje informace důležité pro řešení úlohy) Přiřadí úloze správné matematické vyjádření s využitím osvojených početních operací 18

19 Zformuluje odpověď k získanému výsledku Přiřadí k zadanému jednoduchému matematickému vyjádření smysluplnou slovní úlohu (situaci ze života) Utvoří slovní úlohu k matematickému vyjádření Provádí a zapisuje jednoduchá pozorování (měření teploty, průjezd aut za daný časový limit apod.) Vybírá a porovnává ze zadání úlohy data podle daného kritéria Posuzuje reálnost vyhledaných údajů Doplní údaje do připravené tabulky nebo diagramu Vytvoří na základě jednoduchého textu tabulku, sloupcový diagram Vyhledá v tabulce nebo diagramu požadovaná data a porozumí vztahům mezi nimi (nejmenší, největší hodnota apod.) Používá údaje z různých typů diagramů(sloupcový a kruhový diagram bez použití %) Používá jednoduchých převodů jednotek času při práci s daty v jízdních řádech Rozezná základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnice) Využívá k popisu rovinného útvaru počty vrcholů a stran, Závislosti, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru ediální výchova Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality. ediální výchova Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality. 19

20 rovnoběžnost a kolmost stran Charakterizuje základní rovinné útvary a k zadanému popisu přiřadí název základního rovinného útvaru Využívá základní pojmy a značky užívané v rovinné geometrii (čáry: křivá, lomená, přímá; bod, úsečka, polopřímka, přímka, průsečík, rovnoběžky, kolmice) Využije znalosti základních rovinných útvarů k popisu a modelování jednoduchých těles (krychle, kvádr, válec) Narýsuje kružnici s daným poloměrem Narýsuje trojúhelník nebo trojúhelník se třemi zadanými délkami stran Narýsuje čtverec a obdélník s užitím konstrukce rovnoběžek a kolmic Dodržuje zásady rýsování Rozlišuje obvod a obsah rovinného útvaru S pomocí čtvercové sítě nebo měřením určí obvod rovinného útvaru (trojúhelníku, čtyřúhelníku, mnohoúhelníku) Porovnává obvody rovinných útvarů Graficky sčítá, odčítá a porovnává úsečky Určí délku lomené čáry graficky i měřením Převádí jednotky délky (mm, cm, dm, m, km) 20

21 Vyhledá dvojice kolmic a rovnoběžek v rovině Načrtne kolmici a rovnoběžku ve čtvercové síti Narýsuje k zadané přímce rovnoběžku a kolmici vedoucí daným bodem pomocí trojúhelníku s ryskou Určí pomocí čtvercové sítě obsah rovinného útvaru, který lze složit ze čtverců, obdélníků a trojúhelníků Porovnává pomocí čtvercové sítě obsahy rovinných útvarů Používá základní jednotky obsahu (cm 2, m 2, km 2 ) bez vzájemného převádění Pozná osově souměrné útvary (i v reálném životě) Určí překládáním papíru osu souměrnosti útvaru Vytvoří ve čtvercové síti osově souměrný útvar podle osy v lince mřížky Vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a vztahy Volí vhodné postupy pro řešení úlohy Vyhodnotí výsledek úlohy Nestandardní aplikační úlohy a problémy ediální výchova Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality. 21

22 Člověk a jeho svět Předmět: Vlastivěda Ročník: 4. Stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit. Chraňme přírodu Enviromentální výchova Ekosystémy 22

23 Člověk a jeho svět Předmět: Přírodověda Ročník: 5. Sestaví zdravý jídelníček Chápe nebezpečí přenosu pohlavních nemocí Vnímá problematiku vztahů v rodině Stavba těla, základní funkce a projevy; zdravý životní styl, správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim, nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), prevence nemocí a úrazů, při drobných poraněních, partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka vztahů, etická stránka sexuality. Osobnostní a soc. výchova Hodnoty, postoje, praktická etika atematika a její aplikace Předmět: Informatika Ročník: 5. Chápe nebezpečí rizika elektronické komunikace Návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií. Osobnostní a soc. výchova Hodnoty, postoje, praktická etika 23

24 V následujících tabulkách jsou upřesněny klíčové kompetence jednotlivých předmětů: JAZYK A JAZYKOVÁ PŘEDĚT: ČESKÝ JAZYK ROČNÍK: 4. KOUNIKACE Používá správnou koncovku v příčestí v případě, kdy je podmět v rodě ženském Rozezná rozdíl mezi podmětem rodu životného a neživotného v rodě mužském a použije v příčestí správnou koncovku Podmět rodu ženského Podmět rodu mužského Přímá a nepřímá řeč Komunikační a slohová výchova Členění textu ediální výchova Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu Osobnostní a sociální Rozezná přímou a nepřímou řeč Pozná větu uvozovací Umí rozčlenit souvislý text na odstavce Popis dům, pokoj Popis osoby Popíše svůj pokoj, byt, dům Dokáže popsat kamaráda Sestaví jednoduché vyprávění podle osnovy Vyprávění Rozhovory, omluva ediální výchova Stavba mediálních sdělení Dodržuje zásady komunikace, omluví se Telefonické a písemné vzkazy Sestaví krátký telefonický rozhovor Napíše podle osnovy dopis Vyplní jednoduchý dotazník, přihlášku Psaní dopisu Vyplňování dotazníku ediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Popíše výrobu jednoduchého výrobku Popis pracovního postupu 24

25 JAZYK A JAZYKOVÁ PŘEDĚT: ČESKÝ JAZYK ROČNÍK: 4. KOUNIKACE Čte plynule a správně Čte s porozuměním Literární výchova Čtení textu v čítance sebepoznávání komunikace Využívá poznatků z četby při dalších činnostech ve škole Vyjadřuje své poznatky z četby, poslechu, divadelního představení Vyhledává informace v dětských encyklopediích Rozumí základním literárním pojmům jako je bajka, pověst. Zná rozdíl mezi pověstí a pohádkou Reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá položit vhodnou otázku. Iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky k aktivitě a na nevhodné reaguje asertivně Reprodukce přečteného textu Dětské encyklopedie Bajka, pověst Pohádka a pověst Základní komunikační dovednosti- představení se, vytvoření zákl. komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost, otevřená komunikace, prosba, otázka, pozdrav, poděkování, omluva. Seznámení se se základy neverbální komunikace postoj těla, mimika, zrakový kontakt, gesta, podání ruky. citů identifikace, vyjadřování a usměrňování základních citů, pocity radosti, spokojenosti, sympatie, smutku, obav a hněvu. ediální výchova Vnímání autora mediálních sdělení ultikulturní výchova Etnický původ ultikuluralita Lidské vztahy 25

26 ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘEDĚT: PRVOUKA ROČNÍK: 3. Uvědomuje si své místo pro život jako je domov, rodina, škola Pozná dopravní značky, dodržuje pravidla bezpečného chování při cestě do školy Domov, rodina, škola Cesta do školy Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Seznámí se s historií i současností své obce Popíše krajinu v okolí svého domova a její využití Uvědomí si význam vodních toků a vody v krajině Naše obec Krajina v okolí domova Voda v krajině Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí Ekosystémy Zná svůj domov, Českou republiku, sousední státy ČR, státní symboly Orientuje se v čase Uvědomuje si význam lidské práce a tvořivosti Seznámí se s neživou přírodou Iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže řešit jejich nabídky k aktivitě a na nevhodné reaguje asertivně. Naše vlast Orientace v čase a časový řád Lidská činnost a tvořivost Látky a jejich vlastnosti, vzduch, voda, půda, slunce a země Základy asertivního jednání iniciativ ve vztahu k jiným, hledání možnosti jak vycházet s jinými lidmi v rodině, ve třídě, mezi vrstevníky, iniciativa nepřijatá jinými, zpracování neúspěchu. Asertivní chování rozlišování mezi nabdkami druhých, schopnost odmítnutí nabídky k podvodu, krádeži, pomlouvání, zneužívání návykových látek a sexuálnímu zneužívání. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá 26

27 ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘEDĚT: PRVOUKA ROČNÍK: 3. Pozná význam rostlin a jejich částí Chápe základní vlastnosti a funkce živočichů, stavbu jejich těla Rostliny, užitkové rostliny, kvetoucí rostliny, plody, houby Živočichové Environmentální výchova Základní podmínky života Zkoumá přírodu podle změn v průběhu roku Zkoumáme přírodu Uvědomuje si význam a rozmanitosti přírody, chápe potřebu její ochrany Rozmanitost života v přírodě Environmentální výchova Ekosystémy Pochopí význam rovnováhy v přírodě Rovnováha v přírodě Dokáže popsat lidské tělo, vývoj člověka od narození až po stáří Ví, jak chránit své zdraví, umí ošetřit drobné poranění Identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na základě empatického vnímání přemýšlí nad konkrétní situací. Lidské tělo Pečujeme o své zdraví Elementární prosociálnost darování, ochota dělit se, povzbuzení, služba, vyjádření soucitu, přátelství. Psychohygiena ezilidské vztahy 27

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících Osobnostní a sociální výchova - (1.-5. ročník) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

9.7. Průřezová temata použité zkratky

9.7. Průřezová temata použité zkratky 9.7. Průřezová temata použité zkratky Osobnostní a sociální výchova tematické okruhy: OSV- rozvoj poznávání OSV- sebeorganizace OSV- psychohygiena OSV-kreativita OSV-poznávání lidí OSV-mezilidské vztahy

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Kapkou ke kapce k moři poznání, č.j.: zš ml 56/2011 Škola: Ředitelka školy: Základní škola

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 31 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 34 založí jednoduchý pokus,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické, poslouchání a pozorování mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě rozlišování zábavních

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět mediální výchova byl vytvořen ze stejnojmenného průřezového tématu. Má blízkou

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ projekty, pomůcky a učební Vlastivědná témata Lidé a čas Orientuje se na časové přímce Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Mgr.Ilona Martišková ředitelka školy

Mgr.Ilona Martišková ředitelka školy Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola pro život č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Kobylnice,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka

PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka Značka OSV 1 OSV 2 OSV 3 OSV 4 OSV 5 OSV 6 OSV 7 Tematické okruhy průřezového tématu - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4 VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Žáci

Více

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR 5.10.2 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata: 1. Mezilidské vztahy a komunikace. 2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas 1.1.1. MATEMATIKA I. ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů platných od 1.9.2013 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dobré základy úspěch v dalším životě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dobré základy úspěch v dalším životě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dobré základy úspěch v dalším životě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice,

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Přirozená čísla do a přes 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících, tisících ČaPO: čte a zobrazí číslo na číselné ose

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň 5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Etická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 40. DOPLŇKOVÝ VZDĚLÁVACÍ OBOR

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více