face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE"

Transkript

1 face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno. Autorka: Mgr. Jana Čadová Korektura a odborná korektura: Mgr. Soňa Mazourková Praha 2009

2 Language Summary 1 SB str. 119 Slovní zásoba: 1A Fráze všedního dne 1B Práce a cestování 1C Zábava: fráze s do, play, go, go to TÁZACÍ ZÁJMENA Who Which Where What When kdo, koho atd. který, která atd. kde co, čeho atd./ jaký, jaká atd. kdy Which a What se často používá se stejným významem: Which/ What newspaper do you read?/ Které/ jaké noviny čteš? Why How How long How many How much proč jak jak dlouho kolik (počet) kolik (množství) Whose používáme, když se ptáme na vlastnictví: Whose cat is this? It s Tony s./ Čí je to kočka? Tonyho. How often How old jak často jak starý, stará atd. What kind/ type/ sort of používáme, když zjišťujeme, které věci nebo činnosti jsou oblíbené: What kind of food do you like? / Jaké jídlo máš rád? How far? používáme, když zjišťujeme vzdálenosti: How far is it to your house? / Jak daleko to je do vašeho domu? PAMATUJTE SI! Neurčité členy a/an pojíme s pojmenováním zaměstnání: I work as an editor. / Pracuji jako redaktor. She is a nurse. / Je zdravotní sestra. Are you an accountant? Jste účetní? Také můžeme použít obrat: I work at home. Výraz practise se nepoužívá ve vazbách se sporty: I play tennis. / Hraji tenis. She plays basketball. / Hraje košíkovou. PŘÍSLOVCE, která označují opakovanost a frekvenci děje. Krátká příslovce stojí uprostřed anglické věty. Jsou řazena za sloveso be nebo před významová slovesa: She s usually tired after work. / Po práci je obvykle unavena. She always goes home at 6. p.m. / Vždycky odchází domů v 6 večer. VŠIMNĚTE si, že v české větě je pořadí slov volnější. always usually/normally/generally often sometimes not(very) often occasionally/seldom hardly ever never vždy obvykle často občas, někdy ne příliš často příležitostně/zřídka sotva kdy nikdy Usually/ normally/ generally ly mají v angličtině stejný význam! V záporných větách můžeme výraz very often zařadit až na konec věty: I don t play tennis very often. Ve významu often (často) můžeme použít výrazy a lot nebo all the time: He watches TV a lot/all the time. / Velmi často se dívá na televizi. VŠIMNĚTE si, že použité výrazy již nepatří mezi krátká příslovce a stojí v angličtině až na konci věty! Jak často se věci opakují vyjádříme také pomocí every, once, twice, three times, atd. a řadíme je na konec věty: 35% normally do some gardening every weekend. /35% se běžně věnuje zahradničení každý víkend. I do yoga twice a week. / Chodím na jógu dvakrát týdně. British people usually go on holiday once a year. / Britové obvykle jezdí na dovolenou jednou ročně. How often? používáme, když zjišťujeme, jak často se děj odehrává:

3 How often do you do your sport? / Jak často sportuješ? Za výrazy: once (1x), twice ( 2x), three times (3x), four times (4x) atd. používáme neurčitý člen: I go swimming once a week. / Chodím plavat jedenkrát týdně. Výrazy once, twice atd. můžeme kombinovat i s every: I go to the cinema once every two months. / Do kina chodím jednou za dva měsíce. Výraz a couple of weeks znamená dva týdny; in a couple of days v překladu znamená: za pár dní. SLOVESA Angličtina používá významová (verb) a pomocná (auxiliary) slovesa. Významová slovesa označují činnosti a děje (work, go shopping, do judo, play tennis), pomocná slovesa označují jen gramatické kategorie - otázku, zápor, čas (do, does, did, am, is, are, have, has ). Aby angličtina vyjádřila čas a otázku nebo zápor, kombinuje systém koncovek a pomocných sloves. OPAKOVÁNÍ Present Simple - přítomný čas prostý Present Continuous - přítomný čas průběhový Past Simple - minulý čas prostý Modální slovesa - can (umět, smět, moci) apod. Questions question auxiliary subject verb word Present simple How does he travel around London? Past simple Who did he visit? Present continuous What is she writing at the moment? can Which instrument can he play? Positive subject auxiliary+verb+ending Present He travel + s by train. simple Past simple He visit + ed his friends. Present She is + writ + ing a letter. continuous can He can* + play the guitar. * can je modální sloveso, které také přebírá gramatické funkce Negative subject auxiliary verb in negative Present simple He doesn t travel around London but around Bristol. Past simple He didn t visit anybody. Present She isn t writing she is watching TV. continuous can He can t play any instrument. SLOVESA: be, have got, be going to - chystaná / plánovaná budoucnost Sloveso be tvoří otázku přímo,, změnou slovosledu: How often is Fifteen on TV? How old was he when he started college? Vazbu have got g používáme tehdy, když se ptáme na rodinné vztahy a vlastnictví: How many children has he got? Have you got a car? Vazbou be going to se ptáme na plány a chystané činnosti: When is he going to open his restaurant? / Kdy se chystá otevřít svoji restauraci? Are you going abroad this year? / Chystáte se letos do zahraničí?

4 VĚTNÉ ČLENY a OTÁZKY z pohledu větných členů podmět - subject - zjišťujeme tázacími zájmeny: Who, What přísudek - verb (sloveso) - zjišťujeme celou větou v příslušném čase: What did he do? What are they doing? předmět - object - zjišťujeme tázacími zájmeny: Who, What příslovečná určení času/ místa apod. - adverbial of time/place etc. - zjišťujeme tázacími zájmeny: When/Where SLOVNÍ DRUHY podstatné jméno - noun (N) přídavné jméno - adjective (Adj) zájmeno - pronoun číslovka - number sloveso - verb (V) příslovce - adverb (Adv) předložka - preposition spojka - conjunction částice - particle PODMĚTNÁ OTÁZKA subject verb object or adverbial Mick Benton made the TV programme Andrea Price lives in Paris Who made the TV programme? Mick Benton. Who lives in Paris? Andrea Price. V podmětné otázce používáme: tázací zájmena Who/What; slovosled zůstává stejný jako v oznamovací větě; nepoužíváme do, does a did, ale sloveso je v příslušném tvaru daného času: What happened? / Co se stalo? Podmětné otázky vytvoříme také s Whose a Which: Whose journey takes two hours? / Čí cesta zabere dvě hodiny? Which journey costs the most? / Čí cesta stojí nejvíce? V otázkách na ostatní větné členy (předmět, místo, čas apod.) musíme použít do, does, did! What did Mike Benton make? The TV Programme. / Co vytvořil Mike Benton? TV Program. Where does Andrea Price live? In Paris. / Kde žije Andrea Price? V Paříži. KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA Jak potvrdit stejný názor So + pomocné sloveso + I používáme, abychom souhlasili s kladným výrokem: I really love travelling. So do I. / Opravdu rád(a) cestuji. Já také. agree disagree I m a bit nervous. So am I. Oh, I m not. I can t speak Neither can I. Oh, I can. Turkish. I ve got a dog. So have I. Oh, I haven t. I don t go out much. Neither do I. Oh, I do. I had a great time. So did I. Oh, I didn t. Neither + pomocné sloveso + I používáme, abychom souhlasili se záporným výrokem: I m not very happy. Neither am I. / Nejsem moc šťastný(á). Já také ne. Pokud s výroky nesouhlasíme, je naše reakce následující: I don t like cycling. Oh, I do./ Nerad jezdím na kole. (Aha), ale já rád(a). I m a vegetarian. Oh, I m not./ Jsem vegetarián(ka). (Hm), já ne. Také můžeme použít Me too., abychom vyjádřili souhlas s kladným výrokem, a Me neither., abychom souhlasili se záporným výrokem. POROVNEJTE S ČEŠTINOU! Souhlas a nesouhlas v angličtině respektuje gramatický čas:

5 I went to France last year. So did I. / Minulý rok jsem jel do Francie. Já také. I don t go out every evening. Neither do I. / Nechodím každý večer ven. Já také ne. Poznámky: Language Summary 2 SB str Slovní zásoba: 2A Výrazy a fráze minulého času 2B Mezilidské vztahy 2C Spojky a spojovací výrazy VÝRAZY A FRÁZE MINULÉHO ČASU AGO (před určitým časem) Tento výraz spojujeme s minulým časem prostým a řadíme ho na konec věty: We got married six months ago. (= 6 months before now). / Vzali jsme se před šesti měsíci. VŠIMNĚTE SI the day before yesterday = two days ago LAST (minulý/á/é atd.) Tento výraz pojíme s minulými dny, týdny, měsíci apod., které bezprostředně předcházely dnešku: I saw Jo last Friday. (= the Friday before now). / Viděl(a) jsem Jo minulý pátek. Nejčastější fráze jsou: se dny - last Monday / minulé pondělí, s měsíci - last May / minulý květen, ročními obdobími - last summer / minulé léto a ve výrazech: last night / minulou noc, last week / minulý týden, last weekend / minulý víkend, last year / minulý rok, last century / minulé století. VŠIMNĚTE SI Říkáme last nigh, ale yesterday morning/evening Před last a yesterday erday nepoužíváme další předložky: What did you do last weekend? Co jsi dělal minulý víkend? Ve spojení se dny můžeme použít samotnou předložku on s významem minulý: I bought it on Friday = I bought it last Friday / Koupil jsem to minulý pátek.

6 PAMATUJTE TE SI Časové předložky on, in, at se velmi často překládají do češtiny jako v nebo se nepřekládají vůbec. Všimněte si, ve kterých výrazech se používá určitý člen! on in at používáme pro dny v týdnu a data používáme pro měsíce, roky, roční období a části dne ustálené výrazy používáme k vyjádření přesného času; s částí dne, kdy si dáváme nějaké jídlo; a v některých ustálených výrazech Další běžně používané časové předložky jsou: on Monday / v pondělí; on July 2 nd (čteme: on July the second nebo on the second of July)/ druhého července in March/ v březnu; in 1999/ v roce 1999; in the summer/ v létě; in the morning/ ráno in two hours time/ během dvou hodin at six a.m. / v šest ráno; at lunch / při obědě, v době oběda; at night / v noci; at the weekend / o víkendu; at Christmas, Easter / o Vánocích, Velikonocích; at the moment / právě teď, at present / nyní, momentálně because (protože) se používá k vyjádření důvodů: The King killed his wife because he found her with another man. / Král zabil svoji ženu, protože ji nalezl s jiným mužem. so (a tak, a proto) se používá k vyjádření souslednosti děje: The King found his wife with another man so he killed her. / Král nalezl svoji ženu s jiným mužem, a tak ji zabil. until (dříve než, až do, dokud) se používá k vyjádření skutečnosti, že něco v určitém čase skončilo, přestalo platit: The King never heard the end of a story until the next evening. / Král nikdy neslyšel konec příběhu, dokud nenastal další večer. while (zatímco) a when(když) se používají ke kombinaci dvou dějů v minulosti: While the King was drinking with his friends, Shahrazad went to find her sister. / Zatímco král popíjel se svými přáteli, Šahrazád šla najít svoji sestru. Shahrazad was getting ready for bed when her sister came to visit her. / Šahrazád se chystala ulehnout, když ji její sestra přišla navštívit. VŠIMNĚTE SI: While se nejčastěji pojí s minulým časem průběhovým: While they were sitting at the table, she went away. / Zatímco seděli u stolu, ona odešla. MINULÝ ČAS PROSTÝ Minulý čas prostý je čas vyprávěcí, kterým popisujeme minulé události, pokud víme, kdy se staly. PRAVIDELNÁ SLOVESA - kladné věty Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách. pravidelná slovesa: : pravopis příklady pouze přidáme -ed needed looked worked sloveso končí na samohlásku +y: stayed přidáme -ed sloveso končí na souhlásku + y: studied změníme na -i + ed married sloves končí na -e: přidáme -d sloveso končí na souhlásku + samohlásku + souhlásku: zdvojujeme poslední souhlásku lived died stopped travelled Pozn. Na první pohled nelze rozeznat pravidelná a nepravidelná slovesa. Je třeba se nepravidelná slovesa naučit zpaměti. Jejich seznam naleznete v učebnici na str Pokud pracujete na počítači, další pomoc naleznete na Cambridge Dictionary online. Po zadání

7 nepravidelného slovesa se vám ukáže nabídka významů, po značení jednoho slova pak celé slovníkové heslo i s nepravidelnými tvary. Minulý čas od can/can t je could/ couldn t: He could serve all his customers there. / Byl schopen tam obsloužit všechny své zákazníky. I couldn t understand it. / Nemohl jsem to pochopit. OPAKOVÁNÍ PAKOVÁNÍ: Minulý čas prostý stejně jako přítomný čas prostý vyžaduje k vyjádření záporu a otázky pomocné sloveso. Zápor v minulosti se tvoří: podmět + did not (didn didn t) + infinitiv nitiv bez to. Platí pro všechny osoby. Zjišťovací otázka je tvořena: Did (minulý čas od do) + podmět t + infinitiv nitiv bez to. Platí pro všechny osoby. Pomocná slovesa vyjadřují všechny gramatické funkce, a proto je významové sloveso v takových větách v základní tvaru (infinitivu bez to). zápor Rozlišujte mezi podmětnou a předmětnou otázkou (viz. Language Summary 1) Who bought KFC in 1986? / Kdo koupil KFC v roce 1986? - otázka podmětná Who did you go to KFC yesterday with? / S kým jsi šel/šla včera do KFC? - otázka předmětná SLOVESO to be Sloveso be má v minulém čase jen dva tvary: was/were Kladný tvar: was pro jednotné číslo, were pro množné číslo. Záporný tvar tvoříme přidáním not: was not = wasn t, were not = weren t. Otázku tvoříme změnou slovosledu. When were you last night? I was in the club. / Kde jsi byl(a) včera večer? Byl(a) jsem v klubu. PAMATUJTE SI: Krátké odpovědi na zjišťovací otázky v angličtině musí obsahovat podmět a přísudek. V odpovědi využíváme pomocné sloveso z otázky. subject auxiliary infinitive I/You/We/They don t (do not) go to work every day. He/She/It/ doesn t (does go to work on I/You/He/She/It/We/They not) didn t (did not) go Monday. to work yesterday. Doplňte správné krátké odpovědi: 1. Do you often go out? Yes,./No,. 2. Can he swim? Yes,./ No,. 3. Are they busy? Yes,./No,. 4. Did you meet him yesterday? Yes,./No,. Clue: 1. I do/i don t 2. he can/ he can t 3. they are/ they aren t 4. I did/i didn t otázka question word When auxiliary subject infinitive did Did I/you/he/she/it/we/they learn go out to cook? last night? MINULÝ ČAS - průběhový - používáme k vyjádření činností, které v minulosti trvaly po delší dobu nebo již probíhaly, když se přihodilo něco jiného: I was travelling back from China and we met on the plane. / Cestoval(a) jsem zpátky (byl(a) jsem na cestě) z Číny a potkali jsme se v letadle. was travelling = dlouhodobá činnost (minulý čas průběhový)

8 met = krátká/ náhlá činnost (minulý čas prostý) Kladn ladná věta: podmět + sloveso být v minulém čase + významové sloveso + ing I was travelling back from China and Minulý čas průběhový se také používá k vyjádření činnosti, která probíhala v určitém čase v minulosti: I was watching TV at 9 o clock. / V 9 hodin jsem se díval(a) na televizi. (tj. začal jsem se dívat před devátou a po deváté jsem ve sledování televize pokračoval) KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA Jak zahájit rozhovor verb+ing: spelling rules pouze přidáme -ing sloveso končí na -e: odstraníme -e a přidáme -ing examples Záporná věta : sloveso končí na gett tting ke slovesu be přidáme not: souhlásku + stopp pping I wasn t (was not) travelling samohlásku + travell lling form China when souhlásku: zdojujeme poslední Otázka: souhlásku využívá změnu slovosledu, pomocné sloveso je sloveso be: Where were you travelling.? Were you playing tennis when? go+ing wait+ing liv e + ing = living writ e + ing = writing people you know o lidech, které známe How do you know? Jak moc se znáš / znáte s? Do you know? Znáš / Znáte? Are you a friend of? Jste známý / přítel? meeting someone in the past minulé setkání Didn t we meet in last year? Nepotkali jsme se (náhodou) minulý rok v? Where did you meet? Kde jste se setkal s? where people live o místě, kde lidé bydlí Do you live near here? Bydlíte blízko? people s jobs and studies o zaměstnání í a studiu You re a student at the, aren t you? Jste student, že? What do you do? Co děláte? Jaké je vaše zaměstnání? Pokud očekáváme kladnou odpověď na naši otázku, můžeme využít otázku v záporu, kterou jinak angličtina nepoužívá: Didn t we meet in Milan last year? (I think we did)/ Nepotkali jsme se vloni v Miláně? (já myslím, že ano) Také lze zařadit dovětek: You re a student at the English Centre, aren t you? (I think you are)/ Jste student Anglického Centra, že? (já myslím, že ano) Slova v závorce doplňte ve správném tvaru do vět. 1. Last month, David and his girlfriend (watch) a great film. 2. Did you (travel) around the world? 3. I always (enjoy) reading comics when I was young. 4. My colleague (arrive) at the office early in the morning, (turn on) computer and (start) typing s. 5. My father (study) hard when he was at university. 6. My grandmother (walk) four kilometers a day a couple of years ago. 7. My friend (stop) talking when he saw his ex-girlfriend on TV. 8. What exactly (happen)? Clue: 1. watched 2. travelled 3. enjoyed 4. arrived, turned on, started 5. studied 6. walked 7. stopped 8. happened

9 Poznámky: Language Summary 3 SB str Slovní zásoba: 3A Zaměstnání 3B Hledáme zaměstnání 3C Tvarosloví: přípony podstatných jmen Zaměstnání - užitečné vazby I d like (= I would like) / Rád(a) bych je vazba, která vyjadřuje přání něco mít nebo udělat, následuje po ní infinitiv s to nebo podstatné jméno: I d like to work here. / Rád(a) bych zde pracoval(a). I d like a good salary. / Rád(a) bych měl(a) dobrý plat. Job vs. Work Job se používá k vyjádření zaměstnání: What s his job? He s a doctor. Patří mezi počitatelná podstatná jména, proto jej používáme se členem: He s got a job as a cleaner. Work vyjadřuje činnost, která je součástí zaměstnání: I ve got a lot of work to do today. Patří mezi nepočitatelná podstatná jména. Je bez členu: He s looking for work. Work je také sloveso: I work in London. Přípony podstatných jmen verb collect act assist clean advertise noun collection actor assistant cleaner advertisement ending -ion -or -ant -er -ment

10 paint paint --- Přípony -or, -ant, -er, -ist, -ian ukazují na lidská zaměstnání: assistant (pomocník), waiter (číšník), dentist (zubař), politician (politik) atd. have to/had to (1) have to/has to - vyjadřují nutnost něco udělat: You have to have a degree./ Musíš získat diplom. don on t t have to/doesn t t have to - vyjadřují, že není nutné činnosti udělat, ale možnost existuje: You don t have to go to university. / Nemusíš jít na universitu (na vysokou školu). had to - vyjadřuje nutnost v minulosti: I had to do 72 weeks basic training. / Musel(a) jsem absolvovat 72 týdenní školení. didn idn t have to - vyjadřuje, že věci nebylo v minulosti nutné dělat: I didn t have to pay for it./ Nemusel(a) jsem za to platit. PRESENT SIMPLE PAST SIMPLE POSITIVE (+) NEGATIVE (-) I/You/We/They have to pay for it. He/She/It has to pay for it for it I/You/ He/She/It /We/They had to pay for it. I/You/We/They don t have to pay for it. He/She/It doesn t have to pay I/You/ He/She/It /We/They didn t have to pay for it. Po kladném i záporném tvaru následuje infinitiv sloves. Všimněte si, že ve větě používáme jen jedno to: I have to go. / Musím jít. They didn t have to do anything. / Nemuseli nic dělat. It had to stop at midnight. / Muselo to skončit o půlnoci. Někdy se v přítomném čase ve stejném významu používá i fráze have got to: I ve got to work tonight = I have to work tonight. / Dnes v noci musím pracovat. Otázku a zápor z vždy tvoříme s pomocným do/don don t, does/doesn doesn t nebo did/di didn t: I don t have to do that. / Nemusím to dělat. We didn t have to pay for it. / Nemuseli jsme za to platit. Do you have to go? / Musíš jít? How many tests did you have to do? / Kolik testů jste museli dělat? V krátkých odpovědích využíváme pomocná slovesa: Do they have to pay for it? Yes, they do. / No they don t. Did you work hard there? Yes, I did. No, I didn t Slovesa stavová a činná (činnostní) Slovesa popisující činnosti mohou vystupovat v přítomném čase prostém i průběhovém. Typická slovesa tohoto typu jsou: play, work, write, eat, run a do: He s playing football now. He plays football every day. / Právě hraje fotbal. Hraje fotbal každý den. Slovesa stavová vyjadřují stavy, pocity a zkušenosti. Většinou mají pouze tvary prosté, přestože vyjadřují i to, co vnímáme jako teď : I like him. I think he s great. / Mám ho ráda. Myslím si, že je skvělý. Patří sem: agree / souhlasit; believe / věřit; cost / stát (o ceně); hate / nenávidět, nesnášet; have got / mít, vlastnit; know / vědět, znát; like / mít rád, líbit se; love / milovat, mít velmi rád; look / vypadat; mean / znamenat; need / potřebovat; own / vlastnit; prefer / upřednostňovat; remember / pamatovat si; seem / zdát se ; smell / vonět; sound / znít; taste / chutnat; think / myslet; understand / rozumět; want / chtít VŠIMNĚTE si, že např. v reklamách pravidla příliš neplatí: I m lovin it.

11 Některá slovesa mají více v významů, a pak se jejich použití liší: POROVNEJTE: I m having a shower. / Právě se sprchuji. (aktivita) He has got three children. / Má tři děti. (vlastnictví) This ice-cream tastes delicious. / Tato zmrzlina báječně chutná. He s tasting the icecream. / Ochutnává zmrzlinu. Peter looks very tired. / Peter vypadá unaveně. Jim is looking at an old map. / Jim se dívá na starou mapu. OPAKOVÁNÍ Přítomný čas průběhový vs. přítomný čas prostý Kladné tvary Zápor Otázky Yes/No questions Short Přítomný čas průběhový be +(not not) + verb + ing Tvar mění pouze sloveso be v závislosti na podmětu (osobě) I m working now. You/We/They are looking for a job. He/She/It is waiting for you. I m not working now. You/We/They aren t looking for a job. He/She/ It isn t waiting for you. What are you/we/they doing at the moment? Where is he/she/it wating for you? Am I working today? Yes I am. No, I m not. Is he/she/it waiting for me? Yes, Přítomný čas prostý Slovesa mají tvar jako infinitiv, pouze ve 3.os j.č. přidáváme s nebo-es: es: např. he lives, she watches I/You/We/They work here. He/She/It often waits for us. I/You/We/They don t work in the town. He/She/It doesn t wait for us. Where do I/you/we/they work? When/Why does he/she/it wait for us? Do I/you/we/they live here? Yes, I/you/we/they do. No, I/you/we/they don t. answers Pravopis Časové reference he/she/i t is. No he/she/it isn t. Are you/we/they watching TV? Yes you/we/they are. No you/we/they aren t. většina: + ing: playing, sleeping samohláska+souhláska: run - running, get - getting; swim - swimming sloveso na -e: write - writing; take - taking, make - making Now, today, at the moment KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA Omluvy, zdůvodňování ování a sliby Does he/she/it come from England? Yes, he/she/it does. No, he/she/it doesn t. většina: + s: plays, likes sloveso na -ch, -o, -s, -sh, -x nebo -z: + es - watches, finishes -y po souhlásce se změní na -i-: studies výjimky: do-does; go-goes; nepravidelné: have-has Every day/week/month/year, krátká příslovce: always, often, usually, occasionally, hardly ever, never Omluvu vyjádříme pomocí I m (really) sorry, (but) I can t/couldn t/couldn t + infinitiv I m really sorry, but I can t see you tonight. / Je mi opravdu líto, ale dnes večer se s tebou nemohu setkat. I m sorry, I couldn t finish it yesterday. / Lituji, ale skutečně jsem to včera nemohl dokončit. Zdůvodňujeme pomocí fráze: I have to/had to + infinitiv I have to take a client out to dinner./ Musím vzít klienta na večeři. I had to help Kate. / Musel jsem pomoci Kate. Sliby vyjadřujeme pomocí: I ll + infinitiv I ll do it now. / Hned to udělám. I ll see you on Friday, I promise. / Uvidíme se v pátek, slibuji.

12 Rozhovory mají velmi často následující pořadí: omluva zdůvodnění slib. Reakc akce na omluvu: Oh, don t worry. Another time, maybe. / Nic si z toho nedělej(te). Tak možná někdy jindy. Oh, dear. What happened? / Opravdu? Co se stalo? Oh, right. Why not? / Dobře, proč ne? Poznámky: Language Summary 4 SB str Slovní zásoba: 4A Typy filmů 4B Hudba 4C Mluvíme o televizi; přídavná jména: -ed/-ing TIPY PRO STUDENTY - Znáte svůj styl učení? Kolika způsoby se učíte slovní zásobu? Vyberte svůj styl: Učim se skupiny slov - opaky, synonyma, příbuzná slova Učím se anglické definice Překládám si jednotlivá slovíčka do češtiny Vedu si slovníček Používám systém kartiček Pozn. Slovní zásoba na str. 126 využívá tzv. přímou metodu tj. význam slovíček podporuje obrázek, vysvětlení je pouze v angličtině tento způsob podporuje lingvistické typy studentů - pro další informace se podívejte na: NEZAPOMEŇTE další procvičení na vás čeká na CD-ROMC ROMu ve studentské učebnici. FRÁZOV RÁZOVÁ Á SLOVESA For, down apod. mohou vystupovat jako předložky před podstatným jménem např. for me/pro mne; down the street/dolů po ulici ; v jiných frázích vystupují jako částice za slovesem: look for/hledat, sit down/posadit se. Při překladu je třeba si těchto vazeb všímat a učit se je!

13 VŠIMNĚTE si, že čeština používá jiné prostředky, v uvedených příkladech jde o předpony: Turn on - zapnout Turn over přepnout Turn out vypnout Rozlišujte new vs news This is a new action film. / Toto je nový akční film. The news is on at six o clock. / Zprávy jsou v šest. (POZOR news is) Často používáme samotné on pro on TV: What time is the football on? / V kolik hodin je fotbal (v televizi)? PŘÍDAVNÁ JMÉNA zakončená na ed a ing -ed adjectives popisují pocity lidí: Many people are worried about how much TV children watch. / Řada lidí si dělá starosti, kolik času tráví děti u televize. -ing adjectives popisují, jaké jsou věci, situace, místa a lidé, kteří způsobují pocity: TV can sometimes be fun and exiting. / Televize může někdy být zábavná a napínavá. VŠIMNĚTE si a POROVNEJTE: Lidé mohou být nudní anebo znuděni, zajímaví nebo mít zájem. I am interested in comedies. / Zajímám se o komedie It s an interesting comedy. / To je zajímavá komedie. PRESENT PERFECT - předpřítomný čas Jak vyjádřit životní zkušenost kladná věta podmět pomocné trpný tvar sloveso + not I/You/We/They ve (= have) seen the first Star Wars film. He/She/It/ s (= has) met some of the actors. zápor subject I/You/We/They He/She/It/ otázka auxiliary + notn haven t (= have not) hasn t (= has not) past participle seen met the first Star Wars film. some of the actors. auxiliary subject (ever) past participle Have you ever* been to a rock festival? Have they ever* seen U2 in concert? Has Julie ever* heard of Miles Davis? * ever + předpřítomný čas = kdykoli ve vašem dosavadním životě. Krátké odpovědi: - stejně jako v ostatních časech používají zájmeno a pomocné sloveso: have/has

14 PAMATUJTE SI go se v předpřítomném čase používá jako gone nebo been. Když mluvíme o zkušenosti, obvykle použijeme been: I ve been to the USA (I m back in my country now) / Byl jsem v Americe (ale nyní už jsem zpátky). He s gone to the USA. (He is there now) / Odjel do Ameriky (teď je tam). KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA Jak vyjádřit souhlas (agreeing), nesouhlas (disagreeing) a zeptat se na zkušenost (asking for opinion): Agreeing Disagreeing Asking for opinion Yes, maybe you are right Yes, definitely I agree. Yes, I think so. I m sorry, I don t agree. I m not sure about that. No, definitely not. No, I don t think so. What do you think? What about you? Do you think? Do you agree (with that)? Ano, možná máte pravdu Ano, určitě. Souhlasím. Ano, také si to myslím. Promiňte, ale nesouhlasím. Nejsem si tím zcela jist(a). Ne, určitě ne. Ne, nemyslím si to. Co myslíte vy? A co ty? Myslíš(te) že,? Souhlasíte s tím? Language Summary 5 SB str Slovní zásoba: 5A Ustálená spojení (kolokace): sloveso-podstatné jméno (1) 5B Ustálená spojení (kolokace): sloveso-podstatné jméno (2) 5C Slovesa a předložky WILL pro předpovědi povědi ; MIGHT; WILL BE ABLE TO Will + infinitiv používáme, abychom vyjádřili předpověď budoucnosti Robots will take over the world. / Roboti ovládnou zemi. Zápor od will je won t t (will not) Domestic robots won t look like humans. / Domácí roboti nebudou vypadat jako lidé. Might vyjadřuje možnost v budoucnosti: By 2050 robots might win the World Cup. / Do roku 2050 roboti možná vyhrají Světový pohár. Will a Might mají stejné tvary ve všech osobách. Po zájmenech obvykle používáme zkrácený tvar ll, po vlastních jménech plný tvar will: I ll speak English fluently. / Budu mluvit anglicky plynule. Gary will be famous one day. / Gary bude jednoho dne slavný. Will také vyjadřuje nabídku: I ll help you with the shopping. / Pomohu ti s nákupy. A sliby: I ll do it tommorrow. / Udělám to zítra. I m not sure about that. je fráze, kterou často používáme, abychom zdvořile nesouhlasili. Na otázku Do you think? můžeme reagovat souhlasně: Yes, I do. nebo nesouhlasně: No, I don t. Poznámky: question word Where When will will subject I/you/he/she/it/we/they infinitive live get be able to look like in 2020? the job? run? humans?

15 Krátké odpovědi: Yes, I/you/he/she/it/we/they will. No, I/you/he/she/it/we/they won t. TIPY PRO STUDENTY Otázku Do you think? často používáme s will: Do you think robots will take over the Word? / Myslíte, že roboti ovládnou svět? NEZAPOMEŇTE, že krátká odpověď vychází z pomocného slovesa: Do you think robots will take over the Word? Yes, I do. No, I dont t. t. V krátké odpovědi můžeme použít i výraz might: (Yes,) I might. (Yes, ) he might. atd. Will be able to Sloveso can/can t vyjadřuje schopnost v přítomnosti: At the moment robots can t move around easily. / Momentálně se roboti nepohybují lehce. Pro vyjádření schopnosti v budoucosti osti používáme opisný tvar be able to: By 2020 robots will be able to walk and run. / Do roku 2020 budu roboti schopni chodit a běhat. TIPY PRO STUDENTY Vazbu be able to můžeme použít ve všech časech: At the moment the robots aren t able to move easily. / V současosti nejsou roboti schopni se lehce pohybovat. be going to - budoucí plány a záměry K vyjádření budoucích plánů používáme vazbu be going to + infinitive: We re going to drive around Australia. / Chystáme se jet do Austrálie. Stejnou vazbu používáme k vyjádření předpovědí: I m sure we ll have a great time. / Jsem si jistý, že se budeme mít skvěle. Otázku, zápor a krátkou odpověď tvoří sloveso be: Are you going to see us again? Yes, I am. / Chystáte se s námi setkat ještě jednou? Ano, (chystám). He isn t going to study history of art. / Nechystá se studovat dějiny umění. TIPY PRO STUDENTY Se slovesem go se obvykle tvoří pouze spojení: I m going to Italy. / Chystám se do Itálie. Plány do budoucna: další fráze be planning + infinitive + to I m planning to retire early. Mám v plánu jít brzy do důchodu. be hoping + infinitive + to We re hoping to spend about a year travelling. Doufáme, že strávíme asi rok cestováním. be looking forward to + verb + ing i I m looking forward to spending more time doing the things I Těším se, že strávím více času tím, co mne baví. enjoy. would like + infinitive + to I d like to live abroad. Rád bych žil v zahraničí. be thinking of + verb + ing I m thinking of doing a degree in history of art. Přemýšlím o studiu dějin umění. Pozn. Výše uvedené vazby se liší v důraznosti: I m looking forward to - vyjadřuje nadšení a chuť si nadcházející událost užít I m planning to - je určitější než I m thinking of I m hoping to - je méně určité než I m going to TIPY PRO STUDENTY Budoucí plány můžeme uvádět i frázemi I want / já chci a I d like/love to/ rád bych: I want to be famous. / Chci být slavný(á). I d love to travel around the world. / Chtěl(a) bych cestovat kolem světa.

16 KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA Nabídky, návrhy a požadavky nabízíme pomoc reagujeme na nabídku Shall I Yes, that d be great. make some posters? Can I Great, thanks a lot. give you a hand? Yes, why not? I ll help you, if you like. No, don t worry. Thanks anyway vznášíme požadavky navrhujeme řešení Will you organize that? Shall we start? Could you give me a hand? do that? Let s decide who does what. Can you Why don t t we ask Steve? Všimněte si, že po výrazech Shall/Can/Coul all/can/could/will /Will následuje infinitiv. itiv. Could you je zdvořilejší než Can you Poznámky: Language Summary 6 SB str Slovní zásoba: 6A Přídavná jména vyjadřující charakter člověka 6B Rodinné vztahy (2) 6C Předpony a opaky přídavných jmen PŘÍDAVNÁ JMÉNA - předpony vyjadřující zápor nebo opaky záporná předpona un- in- im- dis- přídavná jména předpona un- vyjadřuje zápor u některých sloves unemployed nezaměstnaný pack/unpack za/ rozbalit unhelpful zbytečný do/undo u/rozdělat * unreliable nespolehlivý dress/undress obléci/ svléci unselfish nesobecký lock/unlock za/odemknout unhappy nešťastný unintelligent neinteligentní unambitious nectižádostivý unfriendly nevlídný unattractive neatraktivní unsure nejistý unhealthy nezdravý inconsidarate bezohledný po předponě in- většinou incorrect nesprávný následuje písmeno -c impatient neprpělivý immature nezralý po předponě im- často impolite nezdvořilý následuje písmeno -p impossible nemožný dishonest nečestný disorganised zmatený

17 * je více možností: zrušit, uvolnit, anulovat, ale také: undo a belt / rozepnout pásek STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH P JMEN (a příslovcí) 2.stupeň - comparison/ porovnávání Stupňování probíhá dvěma způsoby: Jednoslabičná přídavná jména, dvojslabičná přídavná jména končící na -e, -er, -ow, -y a některá příslovce tvoří 2. stupeň přidáním koncovky -er k základnímu tvaru přídavného jména nebo příslovce + than : Kim is older than me (or than I am ) / Kim je starší než já (než jsem já) Pravidla pravopisu Jednoslabičná přídavná jména a příslovce přibírají -er: old older er, bright brighter výjim ýjimka: dry drier Jednoslabičná přídavná jména a příslovce končící na -e přibírají pouze -r: nice nicer er, safe safer Jednoslabičná přídavná jména a příslovce, jejichž poslední dvě písmena jsou samohláska + souhláska tuto souhlásku zdvojují: big bigg gger, fat fatter výji ýjimka: new newer er Dvouslabičná přídavná jména a příslovce, která končí na souhlásku + -y, mění koncové -y na -i- a přibírají koncovku -er er: easy easier Ostatní přídavná jména, tj. přídavná jména, která mají tři či více slabik; přídavná jména dvouslabičná, která nekončí na -e, -er, -ow, -y; a některá příslovce tvoří 2.stupeň opisem: přidáním more / více před dané přídavné jméno a příslovce (někdy i podstatné jméno): more mature, more patient, more agressive Pro porovnání se opět za přídavné jméno nebo příslovce přidá than. VŠIMNĚTE SI Některá přídavná jména a příslovce tvoří 2. stupeň nepravidelně: good - better bad - worse far - farther/ further V hovoru můžeme 2. stupeň použít i samostatně bez than: You look better today. / Dnes vypadáš lépe (než včera je nevysloveno) How are you feeling today? Worse./ Jak se dnes cítíš? Hůř. I walked to the station. It s farther/further r/further than I expected. / Šel (Šla) jsem na nádraží pěšky. Je to dál, než jsme si myslel(a). VAZBA (not) as as - vyjadřuje (ne)rovnost Když chceme anglicky vyjádřit, že porovnávané vlastnosti mají stejnou kvalitu, postupujeme následovně: (not) as + přídavné jméno nebo příslovce v základním tvaru + as She is as tall as you ( as you are)/ Je stejně vysoká jako ty. It isn t as cold as yesterday. / Není tak chladno jako včera Pokud porovnáváme věci, využijeme vazby (not) as much/ many as. They haven t got as many friends as us ( as we have)/ Nemají tolik přátel jako my. Have you got as much money as we need? / Máte tolik peněz, kolik potřebujeme? 3. stupeň - superlatives 3. stupeň přídavných jmen má stejná pravopisná pravidla jako 2. stupeň. Pravidlo pro stupňování pomocí koncovky: the + přídavné jméno + -est She is the tallest in her class. Nepravidelná přídavná jména mají nepravidelný i 3. stupeň: good - the best bad - the worst far - the farthest/ furthest

18 3. stupeň všech víceslabičných přídavných jmen a příslovcí se tvoří přidáním the most před základní tvar. Čeština používá předponu nej-! 3. stupeň se často následně pojí s předložkami of nebo in. He/she can ring me at the office. He/she can get me on my mobile. He/she can call me at home this evening. Může mi zavolat do kanceláře. Zastihne mě na mobilním telefonu. Může mi zavolat dnes večer domů. TIPY PRO STUDENTY 3.stupeň používáme tehdy, když porovnáváme tři a více lidí, věcí nebo míst: Eric is the most boring man Dom has ever met. / Eric je ten nejnudnější muž (člověk), se kterým se Dom kdy setkal. 3. stupeň od less je least: He s my least favorite relative. / Je to můj nejméně oblíbený příbuzný. Nezapomínejte na užití the: She s the happiest person Dom knows. / Je to nejšťastnější osoba, kterou Dom zná. TIPY PRO STUDENTY Při představování do telefonu angličtina používá zdvořilostní fráze: This is Jim or It s Jim - které odpovídají českému: Tady Jim. Vazba It s je hovorovější než formální This is Poznámky: Se superlativy místo the můžeme použít přivlastňovací zájmena i přivlastňovací s: She is our richest relative. / Je to naše nejbohatší příbuzná. He s Jake s best friend. / Je to Jackův nejlepší přítel. KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA Jak zanechat telefonní vzkaz asking to speak to someone / jak se na někoho zeptat Can I speak to (---), please? Mohu mluvit s? Could I speak to (---), please? Mohl(a) bych mluvit s? Is (---) there, please? Je tam? leaving message/ jak zanechat vzkaz Could you ask him/her to phone me Mohl byste ho/ji požádat, aby mi zítra tomorrow? zavolal/a? Could you ask him/her to phone me Mohl byste ho/ji požádat, aby mi back? zavolal/a zpět? Just tell him/her (name) called. Jen mu/ji vyřiďte, že volal(a) (jméno). saying where people can contact you / jak říct, kde budete k zastižení

19 Language Summary 7 SB str. 132 Slovní zásoba: 7A Cestování 7B Věci, které si bereme na dovolenou; fráze, které vyjadřují množství 7C Výrazy s go CESTOVÁNÍ U výrazů journey, trip, tour, way a travel nemůžeme spoléhat na český překlad. a journey a trip a tour a way to travel you travel from one place to another you travel to a place for a short time and than go back you visit a lot of places in the same city or country you describe the route that you make from one place to another you go from one place to another by car, plane etc.: Did you have a good journey? / Měl jste dobrou cestu? How was your trip to Paris? / Jaký byl výlet do Paříže? My parents are on a tour of Europe. / Moji rodiče jsou na cestě po Evropě. We were on the way down when a storm came. / Byli jsme na cestě dolů, když přišla bouřka. He traveled over 100 miles to be there. / Cestoval více než 100 mil, aby tady byl. TIPY PRO STUDENTY Travel je obvykle sloveso. Jako podstatné jméno používáme journey nebo trip: How was your journey / trip? / Jaká byla cesta / výlet? go on se používá s journey, trip a tour: I went on a tour of London. / Vydal jsem se na okružní jízdu po Londýně. a package tour je název pro dovolenou, která v ceně zahrnuje vše - v češtině obvykle používáme jiný anglický výraz: all inclusive. Na rozloučenou obvykle říkáme: Have a good journey/trip. / Šťastnou cestu.

20 FRÁZE RÁZE,, které vyjadřují množství Následující fráze používáme s podstatnými jmény počitatelnými, nepočitatelnými a pomnožnými. a piece of chewing gum kousek žvýkačky two pieces of a bottle of perfume lahvička parfému three bottles of a packet of tea balíček čaje seven packets of a roll of film rolička filmu six rolls of a bar of soap kousek mýdla five bars of a bar of cgocolate tabulka čokolády a pair of shorts šortky two pairs of a tube of toothpaste tuba zubní pasty ten tubes of PAMATUJTE SI piece, bottle, packet etc. jsou počitatelná podstatná jména, a proto mohou být v množném čísle. VÝRAZY s go go to + place You can also go to local villages. Můžete take jít do místních vesniček. go with + person I went with an exellent guide. Šel jsem s výborným průvodcem. go + activity You can go diving or Můžete se jít potápět. (verb+ing) snorkeling. go for + activity (noun) I went for a walk in the rainforest. Byl jsem se procházet v deštném pralese. go on + a tour, holiday, trip, journey etc. You should go on a tour of the shipwreck. Měli byste jít na prohlídku vraku lodi. He went on a business trip to Spain. Jel na služební cestu do Španělska. go for a + noun = go + go for a swim = go jít plavat verb + ing swimming PŘÍTOMNÝ ČAS průběhový: vyjádření budoucích plánů - see also LS 3 Naplánované činnosti: They re going on holiday for two weeks. / Jedou na dovolenou na dva týdny. Aktivity zapsané v diáři: We re leaving on Saturday. / Odjíždíme v sobotu. TIPY PRO STUDENTY K upřesnění děje používáme časové údaje: next weekend, on Saturday apod. What are you doing this evening/weekend? / Co děláš dnes večer/tento víkend? je běžná otázka na zjišťování plánů. Popisovaná činnost nemusí proběhnout v blízké budoucnosti, ale záleží na jistotě s jakou je naplánovaná: We re getting married in July next year. / V červenci příštího roku se budeme brát (máme domluvené datum a místo sňatku). JAK VYJÁDŘIT MNOŽSTVÍ: Some - No - Any Výrazy some, no a any používáme s počitatelnými podstatnými jmény v množném čísle, např. books a s nepočitatelnými podstatnými jmény v jednotném čísle, např. money. Some znamená nějaký, některý nebo několik a používáme ho v kladných větách: There s some money on the table. / Na stole jsou nějaké peníze. Some se dále objevuje i ve zdvořilých žádostech a nabídkách: Would you like some grapes? / Dáš si hrozny? No znamená žádný a používá se v záporných větách s kladným slovesem: I ve got no money. / Nemám žádné peníze. Any může znamenat nějaký, žádný nebo kterýkoli podle toho, v jaké větě ho používáme: Otázky: Have you got any money? / Máš nějaké peníze?

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách:

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách: 1 MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE 1. Minulý čas slovesa to be se tvoří nepravidelně. 1. I was I was in Prague last month. Minulý měsíc jsem byl v Praze. 2. you were You were late. Opozdil jsi se. 3. he,

Více

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářskoprávní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS OSOBNÍ PERSONAL U osobních zájmen se ve 3. osobě sg. projevuje

Více

Vyjadřování budoucnosti

Vyjadřování budoucnosti 5. Vyjadřování budoucnosti Vyjadřování budoucnosti Úroveň A (Cvičení 1 40) going to pro plánované nebo jisté události v budoucnosti a pro rozhodnutí Úroveň B (Cvičení 41 125) budoucí čas (will) (nabídky,

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014 2 OBSAH strana

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE...

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE... English 2+ Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas,

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 109 (Modul Back to school, strany 3-4) Sloveso have got / has got (mít) když mluvíme o

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?)

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?) English 2 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

Kurz anglického jazyka pro dopravce

Kurz anglického jazyka pro dopravce Kurz anglického jazyka pro dopravce Mgr. Barbora Kornecká AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz anglického jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Edika Brno 2013 Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Překlad: Vilém Jungman Odborná korektura: Christopher

Více

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý Past Simple and Present Perfect Simple International Express Pre-Intermediate, U 7 UJAZ FEKT VUT v Brně Tvoření minulého času prostého Pravidelná slovesa sloveso

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

michael's story / 1 / meeting lisa

michael's story / 1 / meeting lisa michael's story / 1 / meeting lisa hello. my name is michael and I would like to tell you about a girl I know. she lives in california now but we used to spend a lot of time together when she was a teacher

Více