face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE"

Transkript

1 face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno. Autorka: Mgr. Jana Čadová Korektura a odborná korektura: Mgr. Soňa Mazourková Praha 2009

2 Language Summary 1 SB str. 119 Slovní zásoba: 1A Fráze všedního dne 1B Práce a cestování 1C Zábava: fráze s do, play, go, go to TÁZACÍ ZÁJMENA Who Which Where What When kdo, koho atd. který, která atd. kde co, čeho atd./ jaký, jaká atd. kdy Which a What se často používá se stejným významem: Which/ What newspaper do you read?/ Které/ jaké noviny čteš? Why How How long How many How much proč jak jak dlouho kolik (počet) kolik (množství) Whose používáme, když se ptáme na vlastnictví: Whose cat is this? It s Tony s./ Čí je to kočka? Tonyho. How often How old jak často jak starý, stará atd. What kind/ type/ sort of používáme, když zjišťujeme, které věci nebo činnosti jsou oblíbené: What kind of food do you like? / Jaké jídlo máš rád? How far? používáme, když zjišťujeme vzdálenosti: How far is it to your house? / Jak daleko to je do vašeho domu? PAMATUJTE SI! Neurčité členy a/an pojíme s pojmenováním zaměstnání: I work as an editor. / Pracuji jako redaktor. She is a nurse. / Je zdravotní sestra. Are you an accountant? Jste účetní? Také můžeme použít obrat: I work at home. Výraz practise se nepoužívá ve vazbách se sporty: I play tennis. / Hraji tenis. She plays basketball. / Hraje košíkovou. PŘÍSLOVCE, která označují opakovanost a frekvenci děje. Krátká příslovce stojí uprostřed anglické věty. Jsou řazena za sloveso be nebo před významová slovesa: She s usually tired after work. / Po práci je obvykle unavena. She always goes home at 6. p.m. / Vždycky odchází domů v 6 večer. VŠIMNĚTE si, že v české větě je pořadí slov volnější. always usually/normally/generally often sometimes not(very) often occasionally/seldom hardly ever never vždy obvykle často občas, někdy ne příliš často příležitostně/zřídka sotva kdy nikdy Usually/ normally/ generally ly mají v angličtině stejný význam! V záporných větách můžeme výraz very often zařadit až na konec věty: I don t play tennis very often. Ve významu often (často) můžeme použít výrazy a lot nebo all the time: He watches TV a lot/all the time. / Velmi často se dívá na televizi. VŠIMNĚTE si, že použité výrazy již nepatří mezi krátká příslovce a stojí v angličtině až na konci věty! Jak často se věci opakují vyjádříme také pomocí every, once, twice, three times, atd. a řadíme je na konec věty: 35% normally do some gardening every weekend. /35% se běžně věnuje zahradničení každý víkend. I do yoga twice a week. / Chodím na jógu dvakrát týdně. British people usually go on holiday once a year. / Britové obvykle jezdí na dovolenou jednou ročně. How often? používáme, když zjišťujeme, jak často se děj odehrává:

3 How often do you do your sport? / Jak často sportuješ? Za výrazy: once (1x), twice ( 2x), three times (3x), four times (4x) atd. používáme neurčitý člen: I go swimming once a week. / Chodím plavat jedenkrát týdně. Výrazy once, twice atd. můžeme kombinovat i s every: I go to the cinema once every two months. / Do kina chodím jednou za dva měsíce. Výraz a couple of weeks znamená dva týdny; in a couple of days v překladu znamená: za pár dní. SLOVESA Angličtina používá významová (verb) a pomocná (auxiliary) slovesa. Významová slovesa označují činnosti a děje (work, go shopping, do judo, play tennis), pomocná slovesa označují jen gramatické kategorie - otázku, zápor, čas (do, does, did, am, is, are, have, has ). Aby angličtina vyjádřila čas a otázku nebo zápor, kombinuje systém koncovek a pomocných sloves. OPAKOVÁNÍ Present Simple - přítomný čas prostý Present Continuous - přítomný čas průběhový Past Simple - minulý čas prostý Modální slovesa - can (umět, smět, moci) apod. Questions question auxiliary subject verb word Present simple How does he travel around London? Past simple Who did he visit? Present continuous What is she writing at the moment? can Which instrument can he play? Positive subject auxiliary+verb+ending Present He travel + s by train. simple Past simple He visit + ed his friends. Present She is + writ + ing a letter. continuous can He can* + play the guitar. * can je modální sloveso, které také přebírá gramatické funkce Negative subject auxiliary verb in negative Present simple He doesn t travel around London but around Bristol. Past simple He didn t visit anybody. Present She isn t writing she is watching TV. continuous can He can t play any instrument. SLOVESA: be, have got, be going to - chystaná / plánovaná budoucnost Sloveso be tvoří otázku přímo,, změnou slovosledu: How often is Fifteen on TV? How old was he when he started college? Vazbu have got g používáme tehdy, když se ptáme na rodinné vztahy a vlastnictví: How many children has he got? Have you got a car? Vazbou be going to se ptáme na plány a chystané činnosti: When is he going to open his restaurant? / Kdy se chystá otevřít svoji restauraci? Are you going abroad this year? / Chystáte se letos do zahraničí?

4 VĚTNÉ ČLENY a OTÁZKY z pohledu větných členů podmět - subject - zjišťujeme tázacími zájmeny: Who, What přísudek - verb (sloveso) - zjišťujeme celou větou v příslušném čase: What did he do? What are they doing? předmět - object - zjišťujeme tázacími zájmeny: Who, What příslovečná určení času/ místa apod. - adverbial of time/place etc. - zjišťujeme tázacími zájmeny: When/Where SLOVNÍ DRUHY podstatné jméno - noun (N) přídavné jméno - adjective (Adj) zájmeno - pronoun číslovka - number sloveso - verb (V) příslovce - adverb (Adv) předložka - preposition spojka - conjunction částice - particle PODMĚTNÁ OTÁZKA subject verb object or adverbial Mick Benton made the TV programme Andrea Price lives in Paris Who made the TV programme? Mick Benton. Who lives in Paris? Andrea Price. V podmětné otázce používáme: tázací zájmena Who/What; slovosled zůstává stejný jako v oznamovací větě; nepoužíváme do, does a did, ale sloveso je v příslušném tvaru daného času: What happened? / Co se stalo? Podmětné otázky vytvoříme také s Whose a Which: Whose journey takes two hours? / Čí cesta zabere dvě hodiny? Which journey costs the most? / Čí cesta stojí nejvíce? V otázkách na ostatní větné členy (předmět, místo, čas apod.) musíme použít do, does, did! What did Mike Benton make? The TV Programme. / Co vytvořil Mike Benton? TV Program. Where does Andrea Price live? In Paris. / Kde žije Andrea Price? V Paříži. KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA Jak potvrdit stejný názor So + pomocné sloveso + I používáme, abychom souhlasili s kladným výrokem: I really love travelling. So do I. / Opravdu rád(a) cestuji. Já také. agree disagree I m a bit nervous. So am I. Oh, I m not. I can t speak Neither can I. Oh, I can. Turkish. I ve got a dog. So have I. Oh, I haven t. I don t go out much. Neither do I. Oh, I do. I had a great time. So did I. Oh, I didn t. Neither + pomocné sloveso + I používáme, abychom souhlasili se záporným výrokem: I m not very happy. Neither am I. / Nejsem moc šťastný(á). Já také ne. Pokud s výroky nesouhlasíme, je naše reakce následující: I don t like cycling. Oh, I do./ Nerad jezdím na kole. (Aha), ale já rád(a). I m a vegetarian. Oh, I m not./ Jsem vegetarián(ka). (Hm), já ne. Také můžeme použít Me too., abychom vyjádřili souhlas s kladným výrokem, a Me neither., abychom souhlasili se záporným výrokem. POROVNEJTE S ČEŠTINOU! Souhlas a nesouhlas v angličtině respektuje gramatický čas:

5 I went to France last year. So did I. / Minulý rok jsem jel do Francie. Já také. I don t go out every evening. Neither do I. / Nechodím každý večer ven. Já také ne. Poznámky: Language Summary 2 SB str Slovní zásoba: 2A Výrazy a fráze minulého času 2B Mezilidské vztahy 2C Spojky a spojovací výrazy VÝRAZY A FRÁZE MINULÉHO ČASU AGO (před určitým časem) Tento výraz spojujeme s minulým časem prostým a řadíme ho na konec věty: We got married six months ago. (= 6 months before now). / Vzali jsme se před šesti měsíci. VŠIMNĚTE SI the day before yesterday = two days ago LAST (minulý/á/é atd.) Tento výraz pojíme s minulými dny, týdny, měsíci apod., které bezprostředně předcházely dnešku: I saw Jo last Friday. (= the Friday before now). / Viděl(a) jsem Jo minulý pátek. Nejčastější fráze jsou: se dny - last Monday / minulé pondělí, s měsíci - last May / minulý květen, ročními obdobími - last summer / minulé léto a ve výrazech: last night / minulou noc, last week / minulý týden, last weekend / minulý víkend, last year / minulý rok, last century / minulé století. VŠIMNĚTE SI Říkáme last nigh, ale yesterday morning/evening Před last a yesterday erday nepoužíváme další předložky: What did you do last weekend? Co jsi dělal minulý víkend? Ve spojení se dny můžeme použít samotnou předložku on s významem minulý: I bought it on Friday = I bought it last Friday / Koupil jsem to minulý pátek.

6 PAMATUJTE TE SI Časové předložky on, in, at se velmi často překládají do češtiny jako v nebo se nepřekládají vůbec. Všimněte si, ve kterých výrazech se používá určitý člen! on in at používáme pro dny v týdnu a data používáme pro měsíce, roky, roční období a části dne ustálené výrazy používáme k vyjádření přesného času; s částí dne, kdy si dáváme nějaké jídlo; a v některých ustálených výrazech Další běžně používané časové předložky jsou: on Monday / v pondělí; on July 2 nd (čteme: on July the second nebo on the second of July)/ druhého července in March/ v březnu; in 1999/ v roce 1999; in the summer/ v létě; in the morning/ ráno in two hours time/ během dvou hodin at six a.m. / v šest ráno; at lunch / při obědě, v době oběda; at night / v noci; at the weekend / o víkendu; at Christmas, Easter / o Vánocích, Velikonocích; at the moment / právě teď, at present / nyní, momentálně because (protože) se používá k vyjádření důvodů: The King killed his wife because he found her with another man. / Král zabil svoji ženu, protože ji nalezl s jiným mužem. so (a tak, a proto) se používá k vyjádření souslednosti děje: The King found his wife with another man so he killed her. / Král nalezl svoji ženu s jiným mužem, a tak ji zabil. until (dříve než, až do, dokud) se používá k vyjádření skutečnosti, že něco v určitém čase skončilo, přestalo platit: The King never heard the end of a story until the next evening. / Král nikdy neslyšel konec příběhu, dokud nenastal další večer. while (zatímco) a when(když) se používají ke kombinaci dvou dějů v minulosti: While the King was drinking with his friends, Shahrazad went to find her sister. / Zatímco král popíjel se svými přáteli, Šahrazád šla najít svoji sestru. Shahrazad was getting ready for bed when her sister came to visit her. / Šahrazád se chystala ulehnout, když ji její sestra přišla navštívit. VŠIMNĚTE SI: While se nejčastěji pojí s minulým časem průběhovým: While they were sitting at the table, she went away. / Zatímco seděli u stolu, ona odešla. MINULÝ ČAS PROSTÝ Minulý čas prostý je čas vyprávěcí, kterým popisujeme minulé události, pokud víme, kdy se staly. PRAVIDELNÁ SLOVESA - kladné věty Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách. pravidelná slovesa: : pravopis příklady pouze přidáme -ed needed looked worked sloveso končí na samohlásku +y: stayed přidáme -ed sloveso končí na souhlásku + y: studied změníme na -i + ed married sloves končí na -e: přidáme -d sloveso končí na souhlásku + samohlásku + souhlásku: zdvojujeme poslední souhlásku lived died stopped travelled Pozn. Na první pohled nelze rozeznat pravidelná a nepravidelná slovesa. Je třeba se nepravidelná slovesa naučit zpaměti. Jejich seznam naleznete v učebnici na str Pokud pracujete na počítači, další pomoc naleznete na Cambridge Dictionary online. Po zadání

7 nepravidelného slovesa se vám ukáže nabídka významů, po značení jednoho slova pak celé slovníkové heslo i s nepravidelnými tvary. Minulý čas od can/can t je could/ couldn t: He could serve all his customers there. / Byl schopen tam obsloužit všechny své zákazníky. I couldn t understand it. / Nemohl jsem to pochopit. OPAKOVÁNÍ PAKOVÁNÍ: Minulý čas prostý stejně jako přítomný čas prostý vyžaduje k vyjádření záporu a otázky pomocné sloveso. Zápor v minulosti se tvoří: podmět + did not (didn didn t) + infinitiv nitiv bez to. Platí pro všechny osoby. Zjišťovací otázka je tvořena: Did (minulý čas od do) + podmět t + infinitiv nitiv bez to. Platí pro všechny osoby. Pomocná slovesa vyjadřují všechny gramatické funkce, a proto je významové sloveso v takových větách v základní tvaru (infinitivu bez to). zápor Rozlišujte mezi podmětnou a předmětnou otázkou (viz. Language Summary 1) Who bought KFC in 1986? / Kdo koupil KFC v roce 1986? - otázka podmětná Who did you go to KFC yesterday with? / S kým jsi šel/šla včera do KFC? - otázka předmětná SLOVESO to be Sloveso be má v minulém čase jen dva tvary: was/were Kladný tvar: was pro jednotné číslo, were pro množné číslo. Záporný tvar tvoříme přidáním not: was not = wasn t, were not = weren t. Otázku tvoříme změnou slovosledu. When were you last night? I was in the club. / Kde jsi byl(a) včera večer? Byl(a) jsem v klubu. PAMATUJTE SI: Krátké odpovědi na zjišťovací otázky v angličtině musí obsahovat podmět a přísudek. V odpovědi využíváme pomocné sloveso z otázky. subject auxiliary infinitive I/You/We/They don t (do not) go to work every day. He/She/It/ doesn t (does go to work on I/You/He/She/It/We/They not) didn t (did not) go Monday. to work yesterday. Doplňte správné krátké odpovědi: 1. Do you often go out? Yes,./No,. 2. Can he swim? Yes,./ No,. 3. Are they busy? Yes,./No,. 4. Did you meet him yesterday? Yes,./No,. Clue: 1. I do/i don t 2. he can/ he can t 3. they are/ they aren t 4. I did/i didn t otázka question word When auxiliary subject infinitive did Did I/you/he/she/it/we/they learn go out to cook? last night? MINULÝ ČAS - průběhový - používáme k vyjádření činností, které v minulosti trvaly po delší dobu nebo již probíhaly, když se přihodilo něco jiného: I was travelling back from China and we met on the plane. / Cestoval(a) jsem zpátky (byl(a) jsem na cestě) z Číny a potkali jsme se v letadle. was travelling = dlouhodobá činnost (minulý čas průběhový)

8 met = krátká/ náhlá činnost (minulý čas prostý) Kladn ladná věta: podmět + sloveso být v minulém čase + významové sloveso + ing I was travelling back from China and Minulý čas průběhový se také používá k vyjádření činnosti, která probíhala v určitém čase v minulosti: I was watching TV at 9 o clock. / V 9 hodin jsem se díval(a) na televizi. (tj. začal jsem se dívat před devátou a po deváté jsem ve sledování televize pokračoval) KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA Jak zahájit rozhovor verb+ing: spelling rules pouze přidáme -ing sloveso končí na -e: odstraníme -e a přidáme -ing examples Záporná věta : sloveso končí na gett tting ke slovesu be přidáme not: souhlásku + stopp pping I wasn t (was not) travelling samohlásku + travell lling form China when souhlásku: zdojujeme poslední Otázka: souhlásku využívá změnu slovosledu, pomocné sloveso je sloveso be: Where were you travelling.? Were you playing tennis when? go+ing wait+ing liv e + ing = living writ e + ing = writing people you know o lidech, které známe How do you know? Jak moc se znáš / znáte s? Do you know? Znáš / Znáte? Are you a friend of? Jste známý / přítel? meeting someone in the past minulé setkání Didn t we meet in last year? Nepotkali jsme se (náhodou) minulý rok v? Where did you meet? Kde jste se setkal s? where people live o místě, kde lidé bydlí Do you live near here? Bydlíte blízko? people s jobs and studies o zaměstnání í a studiu You re a student at the, aren t you? Jste student, že? What do you do? Co děláte? Jaké je vaše zaměstnání? Pokud očekáváme kladnou odpověď na naši otázku, můžeme využít otázku v záporu, kterou jinak angličtina nepoužívá: Didn t we meet in Milan last year? (I think we did)/ Nepotkali jsme se vloni v Miláně? (já myslím, že ano) Také lze zařadit dovětek: You re a student at the English Centre, aren t you? (I think you are)/ Jste student Anglického Centra, že? (já myslím, že ano) Slova v závorce doplňte ve správném tvaru do vět. 1. Last month, David and his girlfriend (watch) a great film. 2. Did you (travel) around the world? 3. I always (enjoy) reading comics when I was young. 4. My colleague (arrive) at the office early in the morning, (turn on) computer and (start) typing s. 5. My father (study) hard when he was at university. 6. My grandmother (walk) four kilometers a day a couple of years ago. 7. My friend (stop) talking when he saw his ex-girlfriend on TV. 8. What exactly (happen)? Clue: 1. watched 2. travelled 3. enjoyed 4. arrived, turned on, started 5. studied 6. walked 7. stopped 8. happened

9 Poznámky: Language Summary 3 SB str Slovní zásoba: 3A Zaměstnání 3B Hledáme zaměstnání 3C Tvarosloví: přípony podstatných jmen Zaměstnání - užitečné vazby I d like (= I would like) / Rád(a) bych je vazba, která vyjadřuje přání něco mít nebo udělat, následuje po ní infinitiv s to nebo podstatné jméno: I d like to work here. / Rád(a) bych zde pracoval(a). I d like a good salary. / Rád(a) bych měl(a) dobrý plat. Job vs. Work Job se používá k vyjádření zaměstnání: What s his job? He s a doctor. Patří mezi počitatelná podstatná jména, proto jej používáme se členem: He s got a job as a cleaner. Work vyjadřuje činnost, která je součástí zaměstnání: I ve got a lot of work to do today. Patří mezi nepočitatelná podstatná jména. Je bez členu: He s looking for work. Work je také sloveso: I work in London. Přípony podstatných jmen verb collect act assist clean advertise noun collection actor assistant cleaner advertisement ending -ion -or -ant -er -ment

10 paint paint --- Přípony -or, -ant, -er, -ist, -ian ukazují na lidská zaměstnání: assistant (pomocník), waiter (číšník), dentist (zubař), politician (politik) atd. have to/had to (1) have to/has to - vyjadřují nutnost něco udělat: You have to have a degree./ Musíš získat diplom. don on t t have to/doesn t t have to - vyjadřují, že není nutné činnosti udělat, ale možnost existuje: You don t have to go to university. / Nemusíš jít na universitu (na vysokou školu). had to - vyjadřuje nutnost v minulosti: I had to do 72 weeks basic training. / Musel(a) jsem absolvovat 72 týdenní školení. didn idn t have to - vyjadřuje, že věci nebylo v minulosti nutné dělat: I didn t have to pay for it./ Nemusel(a) jsem za to platit. PRESENT SIMPLE PAST SIMPLE POSITIVE (+) NEGATIVE (-) I/You/We/They have to pay for it. He/She/It has to pay for it for it I/You/ He/She/It /We/They had to pay for it. I/You/We/They don t have to pay for it. He/She/It doesn t have to pay I/You/ He/She/It /We/They didn t have to pay for it. Po kladném i záporném tvaru následuje infinitiv sloves. Všimněte si, že ve větě používáme jen jedno to: I have to go. / Musím jít. They didn t have to do anything. / Nemuseli nic dělat. It had to stop at midnight. / Muselo to skončit o půlnoci. Někdy se v přítomném čase ve stejném významu používá i fráze have got to: I ve got to work tonight = I have to work tonight. / Dnes v noci musím pracovat. Otázku a zápor z vždy tvoříme s pomocným do/don don t, does/doesn doesn t nebo did/di didn t: I don t have to do that. / Nemusím to dělat. We didn t have to pay for it. / Nemuseli jsme za to platit. Do you have to go? / Musíš jít? How many tests did you have to do? / Kolik testů jste museli dělat? V krátkých odpovědích využíváme pomocná slovesa: Do they have to pay for it? Yes, they do. / No they don t. Did you work hard there? Yes, I did. No, I didn t Slovesa stavová a činná (činnostní) Slovesa popisující činnosti mohou vystupovat v přítomném čase prostém i průběhovém. Typická slovesa tohoto typu jsou: play, work, write, eat, run a do: He s playing football now. He plays football every day. / Právě hraje fotbal. Hraje fotbal každý den. Slovesa stavová vyjadřují stavy, pocity a zkušenosti. Většinou mají pouze tvary prosté, přestože vyjadřují i to, co vnímáme jako teď : I like him. I think he s great. / Mám ho ráda. Myslím si, že je skvělý. Patří sem: agree / souhlasit; believe / věřit; cost / stát (o ceně); hate / nenávidět, nesnášet; have got / mít, vlastnit; know / vědět, znát; like / mít rád, líbit se; love / milovat, mít velmi rád; look / vypadat; mean / znamenat; need / potřebovat; own / vlastnit; prefer / upřednostňovat; remember / pamatovat si; seem / zdát se ; smell / vonět; sound / znít; taste / chutnat; think / myslet; understand / rozumět; want / chtít VŠIMNĚTE si, že např. v reklamách pravidla příliš neplatí: I m lovin it.

11 Některá slovesa mají více v významů, a pak se jejich použití liší: POROVNEJTE: I m having a shower. / Právě se sprchuji. (aktivita) He has got three children. / Má tři děti. (vlastnictví) This ice-cream tastes delicious. / Tato zmrzlina báječně chutná. He s tasting the icecream. / Ochutnává zmrzlinu. Peter looks very tired. / Peter vypadá unaveně. Jim is looking at an old map. / Jim se dívá na starou mapu. OPAKOVÁNÍ Přítomný čas průběhový vs. přítomný čas prostý Kladné tvary Zápor Otázky Yes/No questions Short Přítomný čas průběhový be +(not not) + verb + ing Tvar mění pouze sloveso be v závislosti na podmětu (osobě) I m working now. You/We/They are looking for a job. He/She/It is waiting for you. I m not working now. You/We/They aren t looking for a job. He/She/ It isn t waiting for you. What are you/we/they doing at the moment? Where is he/she/it wating for you? Am I working today? Yes I am. No, I m not. Is he/she/it waiting for me? Yes, Přítomný čas prostý Slovesa mají tvar jako infinitiv, pouze ve 3.os j.č. přidáváme s nebo-es: es: např. he lives, she watches I/You/We/They work here. He/She/It often waits for us. I/You/We/They don t work in the town. He/She/It doesn t wait for us. Where do I/you/we/they work? When/Why does he/she/it wait for us? Do I/you/we/they live here? Yes, I/you/we/they do. No, I/you/we/they don t. answers Pravopis Časové reference he/she/i t is. No he/she/it isn t. Are you/we/they watching TV? Yes you/we/they are. No you/we/they aren t. většina: + ing: playing, sleeping samohláska+souhláska: run - running, get - getting; swim - swimming sloveso na -e: write - writing; take - taking, make - making Now, today, at the moment KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA Omluvy, zdůvodňování ování a sliby Does he/she/it come from England? Yes, he/she/it does. No, he/she/it doesn t. většina: + s: plays, likes sloveso na -ch, -o, -s, -sh, -x nebo -z: + es - watches, finishes -y po souhlásce se změní na -i-: studies výjimky: do-does; go-goes; nepravidelné: have-has Every day/week/month/year, krátká příslovce: always, often, usually, occasionally, hardly ever, never Omluvu vyjádříme pomocí I m (really) sorry, (but) I can t/couldn t/couldn t + infinitiv I m really sorry, but I can t see you tonight. / Je mi opravdu líto, ale dnes večer se s tebou nemohu setkat. I m sorry, I couldn t finish it yesterday. / Lituji, ale skutečně jsem to včera nemohl dokončit. Zdůvodňujeme pomocí fráze: I have to/had to + infinitiv I have to take a client out to dinner./ Musím vzít klienta na večeři. I had to help Kate. / Musel jsem pomoci Kate. Sliby vyjadřujeme pomocí: I ll + infinitiv I ll do it now. / Hned to udělám. I ll see you on Friday, I promise. / Uvidíme se v pátek, slibuji.

12 Rozhovory mají velmi často následující pořadí: omluva zdůvodnění slib. Reakc akce na omluvu: Oh, don t worry. Another time, maybe. / Nic si z toho nedělej(te). Tak možná někdy jindy. Oh, dear. What happened? / Opravdu? Co se stalo? Oh, right. Why not? / Dobře, proč ne? Poznámky: Language Summary 4 SB str Slovní zásoba: 4A Typy filmů 4B Hudba 4C Mluvíme o televizi; přídavná jména: -ed/-ing TIPY PRO STUDENTY - Znáte svůj styl učení? Kolika způsoby se učíte slovní zásobu? Vyberte svůj styl: Učim se skupiny slov - opaky, synonyma, příbuzná slova Učím se anglické definice Překládám si jednotlivá slovíčka do češtiny Vedu si slovníček Používám systém kartiček Pozn. Slovní zásoba na str. 126 využívá tzv. přímou metodu tj. význam slovíček podporuje obrázek, vysvětlení je pouze v angličtině tento způsob podporuje lingvistické typy studentů - pro další informace se podívejte na: NEZAPOMEŇTE další procvičení na vás čeká na CD-ROMC ROMu ve studentské učebnici. FRÁZOV RÁZOVÁ Á SLOVESA For, down apod. mohou vystupovat jako předložky před podstatným jménem např. for me/pro mne; down the street/dolů po ulici ; v jiných frázích vystupují jako částice za slovesem: look for/hledat, sit down/posadit se. Při překladu je třeba si těchto vazeb všímat a učit se je!

13 VŠIMNĚTE si, že čeština používá jiné prostředky, v uvedených příkladech jde o předpony: Turn on - zapnout Turn over přepnout Turn out vypnout Rozlišujte new vs news This is a new action film. / Toto je nový akční film. The news is on at six o clock. / Zprávy jsou v šest. (POZOR news is) Často používáme samotné on pro on TV: What time is the football on? / V kolik hodin je fotbal (v televizi)? PŘÍDAVNÁ JMÉNA zakončená na ed a ing -ed adjectives popisují pocity lidí: Many people are worried about how much TV children watch. / Řada lidí si dělá starosti, kolik času tráví děti u televize. -ing adjectives popisují, jaké jsou věci, situace, místa a lidé, kteří způsobují pocity: TV can sometimes be fun and exiting. / Televize může někdy být zábavná a napínavá. VŠIMNĚTE si a POROVNEJTE: Lidé mohou být nudní anebo znuděni, zajímaví nebo mít zájem. I am interested in comedies. / Zajímám se o komedie It s an interesting comedy. / To je zajímavá komedie. PRESENT PERFECT - předpřítomný čas Jak vyjádřit životní zkušenost kladná věta podmět pomocné trpný tvar sloveso + not I/You/We/They ve (= have) seen the first Star Wars film. He/She/It/ s (= has) met some of the actors. zápor subject I/You/We/They He/She/It/ otázka auxiliary + notn haven t (= have not) hasn t (= has not) past participle seen met the first Star Wars film. some of the actors. auxiliary subject (ever) past participle Have you ever* been to a rock festival? Have they ever* seen U2 in concert? Has Julie ever* heard of Miles Davis? * ever + předpřítomný čas = kdykoli ve vašem dosavadním životě. Krátké odpovědi: - stejně jako v ostatních časech používají zájmeno a pomocné sloveso: have/has

14 PAMATUJTE SI go se v předpřítomném čase používá jako gone nebo been. Když mluvíme o zkušenosti, obvykle použijeme been: I ve been to the USA (I m back in my country now) / Byl jsem v Americe (ale nyní už jsem zpátky). He s gone to the USA. (He is there now) / Odjel do Ameriky (teď je tam). KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA Jak vyjádřit souhlas (agreeing), nesouhlas (disagreeing) a zeptat se na zkušenost (asking for opinion): Agreeing Disagreeing Asking for opinion Yes, maybe you are right Yes, definitely I agree. Yes, I think so. I m sorry, I don t agree. I m not sure about that. No, definitely not. No, I don t think so. What do you think? What about you? Do you think? Do you agree (with that)? Ano, možná máte pravdu Ano, určitě. Souhlasím. Ano, také si to myslím. Promiňte, ale nesouhlasím. Nejsem si tím zcela jist(a). Ne, určitě ne. Ne, nemyslím si to. Co myslíte vy? A co ty? Myslíš(te) že,? Souhlasíte s tím? Language Summary 5 SB str Slovní zásoba: 5A Ustálená spojení (kolokace): sloveso-podstatné jméno (1) 5B Ustálená spojení (kolokace): sloveso-podstatné jméno (2) 5C Slovesa a předložky WILL pro předpovědi povědi ; MIGHT; WILL BE ABLE TO Will + infinitiv používáme, abychom vyjádřili předpověď budoucnosti Robots will take over the world. / Roboti ovládnou zemi. Zápor od will je won t t (will not) Domestic robots won t look like humans. / Domácí roboti nebudou vypadat jako lidé. Might vyjadřuje možnost v budoucnosti: By 2050 robots might win the World Cup. / Do roku 2050 roboti možná vyhrají Světový pohár. Will a Might mají stejné tvary ve všech osobách. Po zájmenech obvykle používáme zkrácený tvar ll, po vlastních jménech plný tvar will: I ll speak English fluently. / Budu mluvit anglicky plynule. Gary will be famous one day. / Gary bude jednoho dne slavný. Will také vyjadřuje nabídku: I ll help you with the shopping. / Pomohu ti s nákupy. A sliby: I ll do it tommorrow. / Udělám to zítra. I m not sure about that. je fráze, kterou často používáme, abychom zdvořile nesouhlasili. Na otázku Do you think? můžeme reagovat souhlasně: Yes, I do. nebo nesouhlasně: No, I don t. Poznámky: question word Where When will will subject I/you/he/she/it/we/they infinitive live get be able to look like in 2020? the job? run? humans?

15 Krátké odpovědi: Yes, I/you/he/she/it/we/they will. No, I/you/he/she/it/we/they won t. TIPY PRO STUDENTY Otázku Do you think? často používáme s will: Do you think robots will take over the Word? / Myslíte, že roboti ovládnou svět? NEZAPOMEŇTE, že krátká odpověď vychází z pomocného slovesa: Do you think robots will take over the Word? Yes, I do. No, I dont t. t. V krátké odpovědi můžeme použít i výraz might: (Yes,) I might. (Yes, ) he might. atd. Will be able to Sloveso can/can t vyjadřuje schopnost v přítomnosti: At the moment robots can t move around easily. / Momentálně se roboti nepohybují lehce. Pro vyjádření schopnosti v budoucosti osti používáme opisný tvar be able to: By 2020 robots will be able to walk and run. / Do roku 2020 budu roboti schopni chodit a běhat. TIPY PRO STUDENTY Vazbu be able to můžeme použít ve všech časech: At the moment the robots aren t able to move easily. / V současosti nejsou roboti schopni se lehce pohybovat. be going to - budoucí plány a záměry K vyjádření budoucích plánů používáme vazbu be going to + infinitive: We re going to drive around Australia. / Chystáme se jet do Austrálie. Stejnou vazbu používáme k vyjádření předpovědí: I m sure we ll have a great time. / Jsem si jistý, že se budeme mít skvěle. Otázku, zápor a krátkou odpověď tvoří sloveso be: Are you going to see us again? Yes, I am. / Chystáte se s námi setkat ještě jednou? Ano, (chystám). He isn t going to study history of art. / Nechystá se studovat dějiny umění. TIPY PRO STUDENTY Se slovesem go se obvykle tvoří pouze spojení: I m going to Italy. / Chystám se do Itálie. Plány do budoucna: další fráze be planning + infinitive + to I m planning to retire early. Mám v plánu jít brzy do důchodu. be hoping + infinitive + to We re hoping to spend about a year travelling. Doufáme, že strávíme asi rok cestováním. be looking forward to + verb + ing i I m looking forward to spending more time doing the things I Těším se, že strávím více času tím, co mne baví. enjoy. would like + infinitive + to I d like to live abroad. Rád bych žil v zahraničí. be thinking of + verb + ing I m thinking of doing a degree in history of art. Přemýšlím o studiu dějin umění. Pozn. Výše uvedené vazby se liší v důraznosti: I m looking forward to - vyjadřuje nadšení a chuť si nadcházející událost užít I m planning to - je určitější než I m thinking of I m hoping to - je méně určité než I m going to TIPY PRO STUDENTY Budoucí plány můžeme uvádět i frázemi I want / já chci a I d like/love to/ rád bych: I want to be famous. / Chci být slavný(á). I d love to travel around the world. / Chtěl(a) bych cestovat kolem světa.

16 KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA Nabídky, návrhy a požadavky nabízíme pomoc reagujeme na nabídku Shall I Yes, that d be great. make some posters? Can I Great, thanks a lot. give you a hand? Yes, why not? I ll help you, if you like. No, don t worry. Thanks anyway vznášíme požadavky navrhujeme řešení Will you organize that? Shall we start? Could you give me a hand? do that? Let s decide who does what. Can you Why don t t we ask Steve? Všimněte si, že po výrazech Shall/Can/Coul all/can/could/will /Will následuje infinitiv. itiv. Could you je zdvořilejší než Can you Poznámky: Language Summary 6 SB str Slovní zásoba: 6A Přídavná jména vyjadřující charakter člověka 6B Rodinné vztahy (2) 6C Předpony a opaky přídavných jmen PŘÍDAVNÁ JMÉNA - předpony vyjadřující zápor nebo opaky záporná předpona un- in- im- dis- přídavná jména předpona un- vyjadřuje zápor u některých sloves unemployed nezaměstnaný pack/unpack za/ rozbalit unhelpful zbytečný do/undo u/rozdělat * unreliable nespolehlivý dress/undress obléci/ svléci unselfish nesobecký lock/unlock za/odemknout unhappy nešťastný unintelligent neinteligentní unambitious nectižádostivý unfriendly nevlídný unattractive neatraktivní unsure nejistý unhealthy nezdravý inconsidarate bezohledný po předponě in- většinou incorrect nesprávný následuje písmeno -c impatient neprpělivý immature nezralý po předponě im- často impolite nezdvořilý následuje písmeno -p impossible nemožný dishonest nečestný disorganised zmatený

17 * je více možností: zrušit, uvolnit, anulovat, ale také: undo a belt / rozepnout pásek STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH P JMEN (a příslovcí) 2.stupeň - comparison/ porovnávání Stupňování probíhá dvěma způsoby: Jednoslabičná přídavná jména, dvojslabičná přídavná jména končící na -e, -er, -ow, -y a některá příslovce tvoří 2. stupeň přidáním koncovky -er k základnímu tvaru přídavného jména nebo příslovce + than : Kim is older than me (or than I am ) / Kim je starší než já (než jsem já) Pravidla pravopisu Jednoslabičná přídavná jména a příslovce přibírají -er: old older er, bright brighter výjim ýjimka: dry drier Jednoslabičná přídavná jména a příslovce končící na -e přibírají pouze -r: nice nicer er, safe safer Jednoslabičná přídavná jména a příslovce, jejichž poslední dvě písmena jsou samohláska + souhláska tuto souhlásku zdvojují: big bigg gger, fat fatter výji ýjimka: new newer er Dvouslabičná přídavná jména a příslovce, která končí na souhlásku + -y, mění koncové -y na -i- a přibírají koncovku -er er: easy easier Ostatní přídavná jména, tj. přídavná jména, která mají tři či více slabik; přídavná jména dvouslabičná, která nekončí na -e, -er, -ow, -y; a některá příslovce tvoří 2.stupeň opisem: přidáním more / více před dané přídavné jméno a příslovce (někdy i podstatné jméno): more mature, more patient, more agressive Pro porovnání se opět za přídavné jméno nebo příslovce přidá than. VŠIMNĚTE SI Některá přídavná jména a příslovce tvoří 2. stupeň nepravidelně: good - better bad - worse far - farther/ further V hovoru můžeme 2. stupeň použít i samostatně bez than: You look better today. / Dnes vypadáš lépe (než včera je nevysloveno) How are you feeling today? Worse./ Jak se dnes cítíš? Hůř. I walked to the station. It s farther/further r/further than I expected. / Šel (Šla) jsem na nádraží pěšky. Je to dál, než jsme si myslel(a). VAZBA (not) as as - vyjadřuje (ne)rovnost Když chceme anglicky vyjádřit, že porovnávané vlastnosti mají stejnou kvalitu, postupujeme následovně: (not) as + přídavné jméno nebo příslovce v základním tvaru + as She is as tall as you ( as you are)/ Je stejně vysoká jako ty. It isn t as cold as yesterday. / Není tak chladno jako včera Pokud porovnáváme věci, využijeme vazby (not) as much/ many as. They haven t got as many friends as us ( as we have)/ Nemají tolik přátel jako my. Have you got as much money as we need? / Máte tolik peněz, kolik potřebujeme? 3. stupeň - superlatives 3. stupeň přídavných jmen má stejná pravopisná pravidla jako 2. stupeň. Pravidlo pro stupňování pomocí koncovky: the + přídavné jméno + -est She is the tallest in her class. Nepravidelná přídavná jména mají nepravidelný i 3. stupeň: good - the best bad - the worst far - the farthest/ furthest

18 3. stupeň všech víceslabičných přídavných jmen a příslovcí se tvoří přidáním the most před základní tvar. Čeština používá předponu nej-! 3. stupeň se často následně pojí s předložkami of nebo in. He/she can ring me at the office. He/she can get me on my mobile. He/she can call me at home this evening. Může mi zavolat do kanceláře. Zastihne mě na mobilním telefonu. Může mi zavolat dnes večer domů. TIPY PRO STUDENTY 3.stupeň používáme tehdy, když porovnáváme tři a více lidí, věcí nebo míst: Eric is the most boring man Dom has ever met. / Eric je ten nejnudnější muž (člověk), se kterým se Dom kdy setkal. 3. stupeň od less je least: He s my least favorite relative. / Je to můj nejméně oblíbený příbuzný. Nezapomínejte na užití the: She s the happiest person Dom knows. / Je to nejšťastnější osoba, kterou Dom zná. TIPY PRO STUDENTY Při představování do telefonu angličtina používá zdvořilostní fráze: This is Jim or It s Jim - které odpovídají českému: Tady Jim. Vazba It s je hovorovější než formální This is Poznámky: Se superlativy místo the můžeme použít přivlastňovací zájmena i přivlastňovací s: She is our richest relative. / Je to naše nejbohatší příbuzná. He s Jake s best friend. / Je to Jackův nejlepší přítel. KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA Jak zanechat telefonní vzkaz asking to speak to someone / jak se na někoho zeptat Can I speak to (---), please? Mohu mluvit s? Could I speak to (---), please? Mohl(a) bych mluvit s? Is (---) there, please? Je tam? leaving message/ jak zanechat vzkaz Could you ask him/her to phone me Mohl byste ho/ji požádat, aby mi zítra tomorrow? zavolal/a? Could you ask him/her to phone me Mohl byste ho/ji požádat, aby mi back? zavolal/a zpět? Just tell him/her (name) called. Jen mu/ji vyřiďte, že volal(a) (jméno). saying where people can contact you / jak říct, kde budete k zastižení

19 Language Summary 7 SB str. 132 Slovní zásoba: 7A Cestování 7B Věci, které si bereme na dovolenou; fráze, které vyjadřují množství 7C Výrazy s go CESTOVÁNÍ U výrazů journey, trip, tour, way a travel nemůžeme spoléhat na český překlad. a journey a trip a tour a way to travel you travel from one place to another you travel to a place for a short time and than go back you visit a lot of places in the same city or country you describe the route that you make from one place to another you go from one place to another by car, plane etc.: Did you have a good journey? / Měl jste dobrou cestu? How was your trip to Paris? / Jaký byl výlet do Paříže? My parents are on a tour of Europe. / Moji rodiče jsou na cestě po Evropě. We were on the way down when a storm came. / Byli jsme na cestě dolů, když přišla bouřka. He traveled over 100 miles to be there. / Cestoval více než 100 mil, aby tady byl. TIPY PRO STUDENTY Travel je obvykle sloveso. Jako podstatné jméno používáme journey nebo trip: How was your journey / trip? / Jaká byla cesta / výlet? go on se používá s journey, trip a tour: I went on a tour of London. / Vydal jsem se na okružní jízdu po Londýně. a package tour je název pro dovolenou, která v ceně zahrnuje vše - v češtině obvykle používáme jiný anglický výraz: all inclusive. Na rozloučenou obvykle říkáme: Have a good journey/trip. / Šťastnou cestu.

20 FRÁZE RÁZE,, které vyjadřují množství Následující fráze používáme s podstatnými jmény počitatelnými, nepočitatelnými a pomnožnými. a piece of chewing gum kousek žvýkačky two pieces of a bottle of perfume lahvička parfému three bottles of a packet of tea balíček čaje seven packets of a roll of film rolička filmu six rolls of a bar of soap kousek mýdla five bars of a bar of cgocolate tabulka čokolády a pair of shorts šortky two pairs of a tube of toothpaste tuba zubní pasty ten tubes of PAMATUJTE SI piece, bottle, packet etc. jsou počitatelná podstatná jména, a proto mohou být v množném čísle. VÝRAZY s go go to + place You can also go to local villages. Můžete take jít do místních vesniček. go with + person I went with an exellent guide. Šel jsem s výborným průvodcem. go + activity You can go diving or Můžete se jít potápět. (verb+ing) snorkeling. go for + activity (noun) I went for a walk in the rainforest. Byl jsem se procházet v deštném pralese. go on + a tour, holiday, trip, journey etc. You should go on a tour of the shipwreck. Měli byste jít na prohlídku vraku lodi. He went on a business trip to Spain. Jel na služební cestu do Španělska. go for a + noun = go + go for a swim = go jít plavat verb + ing swimming PŘÍTOMNÝ ČAS průběhový: vyjádření budoucích plánů - see also LS 3 Naplánované činnosti: They re going on holiday for two weeks. / Jedou na dovolenou na dva týdny. Aktivity zapsané v diáři: We re leaving on Saturday. / Odjíždíme v sobotu. TIPY PRO STUDENTY K upřesnění děje používáme časové údaje: next weekend, on Saturday apod. What are you doing this evening/weekend? / Co děláš dnes večer/tento víkend? je běžná otázka na zjišťování plánů. Popisovaná činnost nemusí proběhnout v blízké budoucnosti, ale záleží na jistotě s jakou je naplánovaná: We re getting married in July next year. / V červenci příštího roku se budeme brát (máme domluvené datum a místo sňatku). JAK VYJÁDŘIT MNOŽSTVÍ: Some - No - Any Výrazy some, no a any používáme s počitatelnými podstatnými jmény v množném čísle, např. books a s nepočitatelnými podstatnými jmény v jednotném čísle, např. money. Some znamená nějaký, některý nebo několik a používáme ho v kladných větách: There s some money on the table. / Na stole jsou nějaké peníze. Some se dále objevuje i ve zdvořilých žádostech a nabídkách: Would you like some grapes? / Dáš si hrozny? No znamená žádný a používá se v záporných větách s kladným slovesem: I ve got no money. / Nemám žádné peníze. Any může znamenat nějaký, žádný nebo kterýkoli podle toho, v jaké větě ho používáme: Otázky: Have you got any money? / Máš nějaké peníze?

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Anglické časy. 1. Přítomné časy

Anglické časy. 1. Přítomné časy Anglické časy 1. Přítomné časy PRESENT SIMPLE (přítomný prostý čas) Používá se pro vyjádření obecné pravdy (I like ice-cream) nebo pravidelně se opakujícího děje za užití časových výrazů jako jsou "every

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb proběhneme se. 2013 Vyjadřování budoucnosti Pomocí slovesa will se nevyjadřuje pouze jednoduchá budoucnost, ale lze také vyjádřit budoucnost s průběhovým i perfektním zabarvením. Mluvíme po tom o

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také:

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také: Tázací dovětky část druhá V tomto příspěvku se dále podíváme na tázací dovětky v angličtině. Zaměříme se především na obtížnější a méně časté aspekty tohoto gramatického jevu. Vysvětlíme si, jak se používají

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 9. ročník Nemocní

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN MEXICO CITY IS BIGGER THAN LONDON. FOOTBALL IS MORE POPULAR THAN TENNIS. YESTERDAY WAS THE HOTTEST DAY OF THE YEAR. THEY BOUGHT THE MOST

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY. PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE

Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY. PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE Předminulý čas se vztahuje k ději v minulosti, který se stal (a je ukončen)

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Číslo Označení materiálu hodiny

Číslo Označení materiálu hodiny Označení materiálu 1. Unit 1- fráze a slovíčka 2. U1 - Greetings 3. U1 - Numbers 1-10 4. Školní potřeby U2 (School supplies) test - spojování 5. Školní potřeby U2 (School supplies) test - popis obrázků

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz Conditionals grammar book tea-learning.cz Všechna práva vyhrazena (c) tea-learning.cz 2014 Šíření pro potřeby vzdělávání dovoleno. Zero conditional Pokud mluvíme o věcech, které mají obecnou platnost:

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

Anglická slovesa The English verbs

Anglická slovesa The English verbs Anglická slovesa The English verbs Sloveso v angličtině může vyjadřovat činnost (to read číst, to swim plavat ), stav (to existexistovat, to lie ležet ) nebo proces (to die zemřít, to go on pokračovat).

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN VY_32_INOVACE_AH_2_06 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu Průběhové budoucí časy Význam anglického slovosledu Říjen 2012 Základní skladebná dvojice 1 Věta je v angličtině tvořena minimálně dvěma členy. Základní skladebná dvojice 2 Věta je v angličtině tvořena

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

1/ Srovnávání a používání přítomných časů

1/ Srovnávání a používání přítomných časů Úroveň jazyka Pre Intermediate 1/ Srovnávání a používání přítomných časů Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 A/ Přítomný čas prostý (present simple tense) užíváme: pokud hovoříme o situacích

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Přehled mluvnice. Introduction. Oxford University Press 2012. 0.3 Present simple questions. 0.1 Present simple affirmative

Přehled mluvnice. Introduction. Oxford University Press 2012. 0.3 Present simple questions. 0.1 Present simple affirmative Přehled mluvnice ntroduction 0.1 Present simple affirmative Ty S t vis viss Germany every year. a Přítomný čas prostý vyjadřuje děje, které se pravidelně opakují. leave school at four o clock every day.

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce.

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce. VY_22_INOVACE_AJM46464JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

1/6 3.2.10.12. Předpřítomný čas prostý

1/6 3.2.10.12. Předpřítomný čas prostý 1/6 3.2.10.12 Podmět + have/has + příčestí minulé I have heard it. Slyšel jsem to. She has said it. Řekla to. They have understood. Rozuměli. Paddy and Linda have decided to drive to Swansea in a car that

Více

Angličtina - předpřítomný čas prostý a průběhový

Angličtina - předpřítomný čas prostý a průběhový Angličtina - gramatika na http://www.e-gramatica.com/ Testy a pravidla, anglické časy a slovesné formy, větná stavba, plný přístup zdarma Předpřítomný čas prostý A) Forma Angličtina - předpřítomný čas

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Anglický jazyk Příprava na maturitní zkoušku

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý Past Simple and Present Perfect Simple International Express Pre-Intermediate, U 7 UJAZ FEKT VUT v Brně Tvoření minulého času prostého Pravidelná slovesa sloveso

Více

I m sending my homework. I m still ill and I m going to stay at home for another week.

I m sending my homework. I m still ill and I m going to stay at home for another week. P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Kateřina Čechová aj9-kat-cec-psa-10 Z á k l a d o v ý t e x t : ear Mrs. Nash, I m sending my homework. I m still ill and I m going to stay

Více