KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK!!!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK!!!"

Transkript

1 po prázdninách, které sice utekly jako voda, ale které pro Open Gate znamenaly opět velký posun. Úspěšně se podařilo ukončit další etapu výstavby v dostavěných prostorách vyrostlo 5 nových učeben, které budeme pouţívat pro potřeby základní školy. Kmenové třídy se tak přesunuly všechny do křídla od šaten aţ po halu. Ve venkovních prostorách vně tříd vzniklo krásné školní nádvoří s velkým schodištěm, přilehlou venkovní třídou a kopcem pro zimní i letní hrátky dětí. V druţině došlo k propojení prvních dvou tříd, vzniklo tak jedno velké oddělení, které je případně moţné opět rozdělit zašupovacími dveřmi na dvě menší části. Organizačně se tím velmi ulehčí vlastnímu provozu ranního i odpoledního klubu. V zadní druţině, ve které tráví čas naši nejstarší ţáci, vzniká oddělení klidnější, které bude vyuţíváno také jako čítárna. Samostatnou kapitolu tvoří nová víceúčelová hala s přilehlými učebnami na balet, gymnastiku či další krouţky. V hale nám bude kromě sportovních klání, hodin tělocviku, florbalových, volejbalových, házenkářských, badmintonových, basketbalových a dalších zápasů nejen na mezinárodní úrovni také umoţněno setkávání všech ţáků i studentů Open Gate. Velké poděkování patří všem, kteří se o úspěšnou realizaci stavby zaslouţili. Vítáme v našem týmu paní učitelku Veru Pockley, která učí anglický jazyk ve druhých třídách, paní vychovatelky Kristýnu Kvídovou a Evu Branichovou. Přejeme jim, aby se jim v ZŠ Open Gate dařilo a aby se cítily u nás jako doma. Totéţ samozřejmě přejeme našim novým ţáčkům, na které jsme se obzvlášť těšili. Školní rok zahajujeme s celkovým počtem 108 ţáků. Přejeme jim všem hodně štěstí v novém školním roce. Letos naši první absolventi loňští páťáci - zahájili studium na niţším gymnáziu. Drţíme jim palce, aby byli ve svých studiích úspěšní. V letošním roce opět budou mít naši ţáci čtvrté a páté třídy moţnost zúčastnit se testů KET a PET v anglickém jazyce. Navázali jsme spolupráci s jazykovou školou Akcent, a tak to letos bude organizačně mnohem jednodušší. Tato jazyková škola navíc připravuje našim učitelům metodické kurzy. Nově se ţáci třetí a čtvrté třídy zúčastní testování Stonoţka, ţáci pátého ročníku absolvují testy Kalibro. Páťácí se ale asi nejvíce budou zajímat o přijímací zkoušky na gymnázium. Také jim budeme drţet palce Nadále můţete sledovat aktuální informace a fotografie na webových stránkách klíčenky, brzy budou mít však svoji vlastní adresu. O tom budete samozřejmě informováni. Během letních prázdnin jsme také prohloubili spolupráci s Canadian Medical Care. V dalším čísle přineseme rozhovor s paní ředitelkou tohoto zdravotnického zařízení. 3. září, kdy jsme se opět setkali ve škole po prázdninách, byli všichni odpočinutí a opálení, plni energie a nových nápadů. Přeju nám všem, ať nám to vydrţí co nejdéle KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK!!!

2 This year in the English department I am proud to announce the arrival of our new English books called Family and Friends which will be used from year 1-5. We are all very excited about these books because it s easier for the children to understand and relate to. It s full of colors, themes, vocabulary, grammar and easy to use it with cross curricular subjects. Please take a moment to read a little bit about Family and Friends. Family and Friends is a six-level primary series that combines a unique phonics programme, exceptionally strong skills training and comprehensive testing material with civic education to teach children. It also meets students academic, social and emotional needs, to help develop a positive attitude towards learning English. How does it meet acodemic needs: Unique phonics programme designed to achieve faster results. Staged and supported skills training provides the perfect balance of support and challenge for every student. How does it meet social and emotional needs: Interactive website and MultiROM strengthen the connection between home and school. Strong values syllabus develops social and emotional skills for success in the classroom and home. Find out more about Family and Friends and ways to help your child achieve success by visiting the OUP website. If you have any questions regarding the new material, please speak with your English teacher. (rs) Při čtení pouţíváme v anglickém jazyce převáţně knihy Oxford Reading Tree. Jedná se o systém knih rozdělených do 16 úrovní čtenářských dovedností. Věkové rozpětí uvedené v tabulce odpovídá systému tak, jak jej praktikují v základních školách v Británii. Postupnými kroky tak naši ţáci přirozeným způsobem získají komunikační a čtenářské dovednosti, na nichţ vybudují schopnost psát. Samo to ale nepůjde. (jl)

3 oáze a pak jsme se vypravili na průzkum školy. Ukázali jsme si všechna důleţitá místa a vyzkoušeli jsme si odemknout a zamknout šatní skříňku. O přestávce jsme se setkali se staršími V pondělí 3. září začal nový školní rok také pro naše nejmladší ţáky prvního ročníku. Nebylo to sice poprvé, kdy stanuli na půdě Open Gate setkali jsme se jiţ vloni u zápisu a také při předprázdninovém setkání budoucích prvňáků. Tentokrát to však bylo jiné. Setkali jsme se na schodech před vchodem do školy. Těţko říct, kdo v tu chvíli zaţíval větší vzrušení, zda děti či my dospělí. A oprávněně. Vţdyť vstup do školy je významným mezníkem v ţivotě dítěte i celé jeho rodiny. Před školou uţ na prvňáčky čekali jejich starší spoluţáci z páté třídy, aby se jich ujali a dovedli je do jejich třídy. Jen, co se děti rozkoukaly, připravily si překvapení pro rodiče. Kdyţ přišli za námi do třídy, přivítaly je písničkou a předvedly, jakým anglickým pokynům uţ rozumí. Plni dojmů jsme se potom odebrali domů. Od druhého dne jsme měli dopolední vyučování. Jiţ v úterý jsme si přečetli první ranní příběh na dětmi, se sourozenci a kamarády z vyšších tříd, kteří se dětem dojemně věnovali. Na konci vyučování jsme se odebrali na oběd. Nebylo to vůbec jednoduché, ale děti se všechno naučily a výborně zvládly. Od středy jsme se během dopoledne začali učit podle rozvrhu a počínaje druhým školním týdnem prvňáčci zůstávají aţ do tří hodin. Děti přišly do školy s radostným očekáváním. Popřejme jim, aby se jim ve škole vţdy líbilo a dařilo a aby na své školní začátky jednou s nostalgií a láskou vzpomínaly. (vr) Ve středu 5. září se setkala celá základní škola v divadle školy. Nejdříve jsme se přivítali školní hymnou a potom jsme si poslechli všechna pravidla. Také nám Raquel četla anglický příběh o myšákovi Martym s poučením na konci. Dále jsme po třídách chodili na podium, kde nám naši učitelé předali třídní kámen. Pak jsme se rozešli do tříd a začali se učit. Adéla J., Lucka H., Lety A. (5. třída)

4 Molly makes a friend a short story about friendship by wes fessler Molly monkey made a friend at school while playing ball. Her new friend's name was Addy. She was pretty thin and tall. They weren't the best at sports, but they made playing lots of fun. They rooted for each other, even though they rarely won. As time went on they became pals and wanted to hang out; to spend more time together having fun without a doubt. But Addy had a buddy who was scared to make new friends. She thought that when one friendship starts, another friendship ends. Her jealous friend was Liza, and she kept Molly away, she took Addy the other way when Molly came to play. And Addy would look back, while Liza pulled her out of sight, with a sad look on her face, 'cause she knew it wasn't right. So Molly played with her friend Betty, but still she was sad. She thought about the good times she and Addy could have had. She said to Betty, "I wish they would stop running away. If we could all be friends, it would be much more fun to play." Liza took Addy every day, the way she did before. It seemed like they were playing a weird game of "tug of war." Molly pulled Addy one way, and Liza would pull away. Poor Addy was confused, and did not know what she should say. One day at school Molly found Addy walking in the hall. At last they had a chance alone to talk about it all. Molly told Addy that there was no need to run away. They all would have more fun if Liza would just stay and play. She wished that they could all be friends, but Liza would not try. She kept on running off, and Molly wanted to know why. Why couldn't they just all be friends? Why did she have to run? Why was she jealous when Addy found others who were fun? Addy told Molly she was right, and she was sorry too. She promised Molly that her days of running were all through. She said Liza was jealous and maybe a little scared, but she would have a talk with her, because she really cared. At lunch that day Addy told Liza things will have to change. We have to stop running away. It is a little strange. She said Molly would be her friend if she would let her be. She said,"why have just one friend, when you can have two or three?" Just then Molly and Betty came out looking for a seat. And Addy called them over so together they could eat. This time Liza did not run, she let them sit down and

5 stay. She was a little nervous, but she stayed there anyway. Molly opened her lunch and found a cookie that looked sweet. She offered Liza her delicious cookie as a treat. And Liza took it gladly with a thank you and a smile, for she could tell that being friends was going to be worthwhile. From then on they were good friends and they had a lot of fun. The four all played together everywhere under the sun. They learned that it is always good to try to make new friends, and when one friendship starts, it doesn't mean another ends. (rs) V pondělí ráno 25. Června jsme my, 4. a 2. třída, jeli vlakem na hlavní nádraţí v Praze. Tam se k nám připojily další děti a jeli jsme metrem. Potom jsme vyšli ven a tam pro nás přijel autobus. Ten nás dovezl aţ k praţské ZOO. Koupili jsme si lístky, prošli jsme přes turniket a šli jsme se nasvačit na hřiště. Po svačině jsme šli k ohrádce s kozami. Pak jsme šli do pavilonu lvů. Bylo to moc zajímavé. Dále jsme šli do pavilonu s opicemi. Bylo přímo neuvěřitelné, jak šplhaly. Nakonec jsme šli k tučňákům a potom ještě do krámku. Autobusem a metrem jsme jeli zpět na hlavní nádraţí. Nastoupili jsme do vlaku a ve tři čtvrtě na tři jsme se vrátili se do OG. Filip Š. (5. třída)

6 aneb Nechce se nám ze školy Těsně před koncem školního roku, ve středu 27. června, ještě druháci a třeťáci přespali ve škole. O tom, jak si to uţili, vypravuje následující reportáţ. Přespání začalo procházkou do lesa. Tam jsme stavěli domečky. Pak jsme se vrátili do školy. Tam jsme pálili papírky s napsanou špatnou vlastností. Po večeři jsme zpívali s třeťáky písničky. Pak jsme šli do bazénu. Po koupání jsme měli hostinu ve třídě. Nakonec nám Jirka pustil medvídka Pú a my jsme poslouchali, dokud jsme neusnuli. Eliška H. (3. třída) V pátek 29. června jsme se naposledy ve školním roce 2011/2012 sešli ve třídách. V půl deváté jsme se odebrali ven, kde jsme zapózovali paní fotografce. Pak uţ jsme se přesunuli do divadla k závěrečnému assembly. Na počátku k nám promluvili pan Nitsche a pan Luka a zhodnotili uplynulý rok. Následovala projekce fotografií z akcí, které jsme absolvovali. A toho, co jsme stihli, bylo opravdu hodně. Zavzpomínali jsme společně na začátek roku, Halloween, vánoční vystoupení, všechny výlety, školu v přírodě, divadelní festival a oborové prezentace, ale také spoustu drobných událostí, které se konaly ve třídách a v areálu školy. Také jsme si připomněli texty z minulých assembly. Všichni jsme projekci pozorně sledovali a tak trochu se nás zmocnila nostalgie. Ale to uţ nastala ta dlouho očekávaná chvíle a my jsme, třída po třídě, nastupovali na pódium, abychom převzali vysvědčení, které sestávalo ze dvou částí vlastního vysvědčení a podrobnějšího slovního hodnocení. Pro všechny to byla chvíle výjimečná. Pro ţáky prvního aţ čtvrtého ročníku byl tento rok prvním rokem na ZŠ OG, pro páťáky tím posledním. Popřáli jsme jim štěstí v dalším studiu a rozloučili se s nimi dlouhým potleskem. V závěru assembly přišlo i na narozeninovou čoko-tradici. Čokoládu dostaly nejen děti narozené v červnu, ale i v červenci. Ti, kteří mají narozeniny v srpnu, budou obdarováni na prvním assembly školního roku 2012/2013 a začnou tak novou zdravější fresh-tradici. (hv)

7 Jako kaţdý rok i letos na přelomu července a srpna proběhl letní tábor Open Gate. Jiţ potřetí se konal v areálu chatového tábora v Miletínských Lázních, v rodném kraji spisovatele K. J. Erbena. Tábora se zúčastnilo celkem 50 dětí, většinou ţáků naší školy. Letos byl ústřední postavou celotáborové hry kníţe Alexandr Thurn-Taxis, majitel zámku v Loučni, který jsme cestou do Miletína navštívili. Alexandr podnikl dvě cesty do Afriky, kde se setkal s kmenem Masajů. Společně s ním a skotským cestovatelem Alanem Blackem, který Alexandra provázel na jeho cestách, jsme se vydali na černý kontinent. Tam jsme se potkali s Masaji a jejich šamanem a spolu s nimi jsme proţívali různá dobrodruţství. Na naší africké pouti jsme museli dokázat, ţe jsme dost silní, zdatní, vytrvalí, ale také moudří a ohleduplní k přírodě. Uţili jsme si společně mnoho legrace, ale také hlubokých okamţiků vzájemné sounáleţitosti. Na důkaz toho, ţe jsme se dokázali sţít s africkou divočinou a zanechali jsme v ní jen lehkou stopu, získali jsme od šamana odznak příslušníků kmene - kmenového bůţka. Nastal čas rozloučení a návratu, ale Masajové, Alexandr i Alan zůstávají v našich vzpomínkách. (hv) V posledním čísle klíčenky v minulém školním roce jsme vyhlásili literární a výtvarnou soutěţ. Pravidla byla jednoduchá. Soutěţe se mohli zúčastnit všichni, kteří měli chuť podělit se s námi o své záţitky z prázdninových cest a setkání ať uţ ve formě literární nebo výtvarné práce. Přiznám se, ţe jsem byla sama zvědavá, jestli se podaří nasbírat nějaké příspěvky do soutěţe. Vzpomínám si, s jakou ochotou jsem sama psala zápisky z dovolené, pravidelně povzbuzována maminkou. Je však pravda, ţe donucena písemně směr našeho cestování zaznamenat, pamatovala jsem si ze zájezdu daleko více neţ jindy. Dnes uţ vím, jak mi stručný popis dne s číslem posledního snímku usnadní zpracování fotografií po návratu. Byla jsem tedy velmi potěšena, kdyţ jsem obdrţela několik soutěţních textů a obrázků. Posuďte sami, jak se dětem podařilo své prázdniny vylíčit a zavzpomínejte spolu s nimi na atmosféru letních dní. (hv)

8 Jednou jsme s babičkou čistily budky a najednou jsme narazily na budku, kterou jsme dlouho nečistily. Daly jsme k ní ţebřík a já trouba tam lezu první. Sundala jsem víko, ale hned jsem ho zase zaklapla, protoţe tam vosy měly úl velký jako menší míč. Byla jsem rychlá, ale i tak mne jedna vosa píchla. Sjela jsem po ţebříku jako blesk, prchala jsem za babičkou a udýchaně vykoktala: Vo..vo vosy, tttttt tam! Ukázala jsem na budku na stromě. Nevadí, mám plán, řekla babička. Navlékla si na sebe starou péřovku s kapucí, gumáky, tlusté kalhoty, lyţařské brýle, aţ k ramenům si natáhla zahradnické rukavice na pletí záhonků a do zadní kapsy si dala velký sprej proti hmyzu. No, co vám mám povídat. Vypadala jako valící se sud! Pak vyšplhala po ţebříku, div pod ní ten ţebřík neprasknul. Do díry v budce pak vystříkala asi půlku svého vraţedného spreje a jako kouzelník vytáhla z kapsy hadr a strčila ho do otvoru v budce, aby vosy nemohly ven. Potom slezla dolů a řekla: Ha.akce vosí budka splněna. Dobré jméno, řekla jsem. Na hadříček i budku jsme pak jaksi obě zapomněly a vyndaly jsme ho asi po měsíci, to uţ tam nebyly vosy, ale škvoři. Tak jsme budku konečně vyčistily a připravily ji pro sýkoru modřinku, která tam bydlela dříve, neţ ji vosy vyhnaly. A to píchnutí od vosy, tak to mne pořád pěkně bolí!!!! Majda V. (5. třída) Majda V. (5. třída)

9 Byli jsme v Itálii a tam jsme měli domeček. V mém pokoji byly vystavené dva obrazy, na kterých byli namalovaní chlapci. Dřív tam byly krávy a o ty krávy se muselo starat. Třeba dojit je. Ti lidé, kteří se o ně starali, byli velmi chudí. Měli dvě děti. A ty byly na těch obrazech. Kateřina Š. (2.A) Johana V. (5. třída) Pepinka E. (2.A)

10 Alena N. (5. třída) Skončily školní prázdniny a s nimi také prázdniny divadelní. Přesto, ţe v průběhu léta probíhaly divadelní a hudební festivaly a slavnosti, klasické divadelní scény měly tradiční pauzu. A s novým školním rokem přichází také nová divadelní sezóna. Jak jste uţ mohli číst v poslední loňské klíčence, v tomto roce budeme v rámci Klíčů k branám navštěvovat opět různá divadelní představení. Některé naše ţákyně však mají moţnost účastnit se představení nejen mezi diváky. Samy uţ totiţ vstoupily na prkna, která znamenají svět. Díky baletnímu krouţku vystupovaly naše baletky nejen na představení pro rodiče a své spoluţáky, ale některé uţ tančí také na jevišti Státní opery. Jak své vystupování vnímají ony samy? (hv) Jednoho dne jsme já a ještě nějaké holky šly na balet v divadle Open Gate. Měly jsme rozcvičku a ještě nějaké cvičení. Potom jsme měly přestávku a paní učitelka Pavlína řekla, ţe jsem strašně šikovná a jestli nechci baletit ve Státní Opeře. Já jsem byla strašně nadšená. Kdyţ jsem přijela domů a řekla jsem to rodičům, oni mi to dovolili. V pondělí po škole jsme já i moje sestra Sára jely do Státní opery. První hodina začala. Lauren M. (5. třída)

11 My jsme na baletu hráli děti, které chtěly po babičce, aby jim přečetla pohádku. Ale ona jim řekla, ţe nejprve jí musíme zatančit. Tak jsme jí zatančili a ona nám přečetla pohádku o Šípkové Růţence. Byli tam netopýři, Růţenka, princ, zlá čarodějnice, dobré sudičky a další postavy. Charlotte L. (3. třída) Během prázdnin navštívilo školu několik dalších zájemců o přijímací řízení do základní školy. V současné době evidujeme přes 130 přihlášek na školní rok 2013/2014. Navázali jsme také spolupráci s orientačními běţci z Říčan (více: díky nim vzniká orientační mapa areálu Open Gate, kterou si budou moci jiţ závěrem měsíce září vyzkoušet také naši ţáci. Open Gate v médiích páteční vydání Hospodářských novin ze dne 7.9.., vysílání Českého rozhlasu Praha v pátek 31.8.v 16 hodin Čaj pro dva. V přípravném týdnu proběhlo školení anglických učitelů ZŠ, které vedla vedoucí metodička jazykové školy Akcent, všichni učitelé ZŠ se zúčastnili školení pro pokročilejší o pouţívání interaktivních tabulí. 28. srpna večer se sešli všichni zaměstnanci Open Gate ke společenskému setkání. Na našich měsíčních Morning Oasis Assembly jsme zahájili novou narozeninovou FRESH TRADICI. Oslavencům dáváme zdravou dobrotu. 27. září navštíví ţáci některých tříd Domov seniorů v Mukařově. Vyučování začíná kaţdý den v 8:30. Ţáci by měli být ve třídách v 8:25, aby se v klidu mohli připravit na vyučování. Vyučování v pondělí čtvrtek končí v 15:00. V pátek končí v 11:30 (ve čtvrté a páté třídě ve 12:30). Poté odchází ţáci postupně na oběd. Po obědě je moţné je vyzvednout v hale školy, následně ve školním klubu (či na hřišti, pokud tam školní klub tráví čas). Výuka probíhá v blocích. Orientační časy jednotlivých bloků: 1. ranní oáza 8:30 9:00, 2.blok 9:10 10:10, 3.blok 10:30 11:30; 5., 6., 7.blok 12:30 15:00. Zkratky Cz, E nejsou zkratkami předmětů, vyjadřují, zda je blok český nebo anglický. Jednotlivé předměty rozdělí do průběhu týdne jednotliví vyučující daných bloků. Jejich zodpovědností je naplnění týdenní hodinové dotace předepsané školním vzdělávacím programem. Zkratka Opt ve čtvrtém a pátém ročníku patří volitelným předmětům. Těmi jsou v letošním školním roce francouzština, španělština a angličtina. (jl)

12 státní svátek podzimní prázdniny vánoční prázdniny ředitelské volno pololetní prázdniny jarní prázdniny velikonoční prázdniny velikonoční pondělí ředitelské volno státní svátek státní svátek závěr školního roku 28. září 25., 26. října 22. prosince 2. ledna vyučování začne , 4. Ledna 1. února 25. února 1. března března 1. dubna 29., 30. dubna 1. května 8. května 28. června třídní schůzka 11. září 17:00 konzultace konzultace v týdnu od 3. prosince v týdnu od 22. dubna , , , , , 8. 2., 8. 3., , , 7. 6.

13 září Festival Musica Holešov 22. září Obecní dům 6. října Stavovské divadlo 25. listopadu Stavovské divadlo 1. prosince Obecní dům 2. února Obecní dům 23. března Jarní výlet 27. dubna Obecní dům 19. května Národní divadlo 2. června Stavovské divadlo 8. června Výlet na Říp 17. října den otevřených dveří pro zájemce o studium na ZŠ i gymnáziu 21. listopadu den otevřených dveří pro zájemce o studium na ZŠ i gymnáziu listopadu přijímací řízení do prvních tříd 20. prosince vánoční večeře 2. dubna Noc s Andersenem května škola v přírodě ročník stanování v OG 1. Ročník června Divadelní festival června oborové prezentace Nové logo narozeninové FRESH TRADICE Poznámky: Změna programu vyhrazena. V průběhu roku mohou vznikat další akce. za přispění redakční rady klíčenky vydává ZŠ Open Gate (jl) Jiří Luka, (mm) Marcela Marks, (hv) Hana Vavrečková, (rs) Raquel Sales, (td) Tereza Dušková, (jv) Jitka Vinklerová, (vp) Věra Pockley, (jhl) Jiří Hladík, (ad) Alexandra Děţinská, (mf) Michael Franklin, (pk) Petra Kobrová, (rse) Richard Seccombe, (iv) Ilona Vuchtrlová, (vč) Veronika Čechová, (jh) Jitka Hildebrandová, (eb) Eva Branichová, (kk) Kristýna Kvídová ZŠ OPEN GATE, září 2012

14

15

Kéž jsou všechny naše děti šťastny...

Kéž jsou všechny naše děti šťastny... Kéž jsou všechny naše děti šťastny... Určitě jste si všimli zajímavého bilboardu, který se minulý měsíc objevil v okolí našich silnic. Trochu jsem se obával, ţe se po určité době promění v reklamu na prací

Více

První školní rok základní školy Open Gate je jiţ v cílové rovince a pilotní ročník tak brzy proběhne cílovou páskou

První školní rok základní školy Open Gate je jiţ v cílové rovince a pilotní ročník tak brzy proběhne cílovou páskou První školní rok základní školy Open Gate je jiţ v cílové rovince a pilotní ročník tak brzy proběhne cílovou páskou Na tomto místě bychom rádi především poděkovali žákům čtvrté třídy a jejich rodičům.

Více

Chceme-li si světlo uchovat,

Chceme-li si světlo uchovat, Delší dobu jsem nemohl přijít na nápad na úvodník do vánoční klíčenky, dlouho mě nenapadala ústřední myšlenka naší celoškolní vánoční revue. Až při oáze ve čtvrté třídě při rozsvěcení adventní svíčky přišla

Více

Vážení čtenáři naší klíčenky, milí příznivci Základní školy Open Gate,

Vážení čtenáři naší klíčenky, milí příznivci Základní školy Open Gate, Vážení čtenáři naší klíčenky, milí příznivci Základní školy Open Gate, držíte v rukou (a nebo si je možná čtete v elektronické podobě) další číslo zpravodaje naší vaší základní školy. Od vydání minulého

Více

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups Pro zlato příště s nůší bronz. Vynikajících výsledků jsme dosáhli i v cambridgeských testech. Dosažená jazyková úroveň žáků našich pátých tříd vyjádřená evropským rámcovým měřítkem B2 je totiž srovnatelná

Více

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější,

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, Novoroční předsevzetí u nás neletí Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, nebo si hned 1. ledna obout kecky a oběhnout dvakrát dům s dobrou vůlí začít konečně zdravě žít. Být však na sebe náročný jednou

Více

Číslo: 53. únor 2013. Školní časopis - občasník První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100

Číslo: 53. únor 2013. Školní časopis - občasník První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100 Školní časopis - občasník První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100 Číslo: 53 únor 2013 Z občasníku vybíráme: Úvodník vedení školy Představujeme vyučující anglického jazyka Výsledky SCIO

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

PŘIJELI JSME, VIDĚLI JSME... 3 BYLI JSME PŘI TOM... 6 NA DOMÁCÍ PŮDĚ... 7. MEZI NÁMI... 10 Stužkovací večírky aneb jak správně je připravit...

PŘIJELI JSME, VIDĚLI JSME... 3 BYLI JSME PŘI TOM... 6 NA DOMÁCÍ PŮDĚ... 7. MEZI NÁMI... 10 Stužkovací večírky aneb jak správně je připravit... PŘIJELI JSME, VIDĚLI JSME... 3 GAUDEAMUS... 3 EXKURZE DO HOTELU SLADOVNA & PANORAMA... 4 Jekyll a Hyde v Městském divadle v Brně... 4 IE4 ve Vídni... 5 HT3 ve Vídni... 5 BYLI JSME PŘI TOM.... 6 Naši veterináři

Více

Ročník I Číslo 1 Listopad 2013 SZŠ 5. května 51

Ročník I Číslo 1 Listopad 2013 SZŠ 5. května 51 Ročník I Číslo 1 Listopad 2013 SZŠ 5. května 51 Milí čtenáři, máte v rukách čerstvé Drobky, které - na rozdíl od těch obyčejných - nepatří do odpadkového koše, ale naopak věříme, že si právem zaslouží

Více

Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE 3x LONDÝN Voices for a better world KRESBY ŠTĚPÁNA MAREŠE Rozhovor na dálku se známým kreslířem FILMOVÝ MARATON Jaké to

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

Časopis Předmět, který dnes zakoupíme téměř

Časopis Předmět, který dnes zakoupíme téměř 1 Časopis Předmět, který dnes zakoupíme téměř ve všech obchodech. Školní časopis Předmět, který na každé škole k dostání není. A na naší snad bude i na jejích webových stránkách. To ale spočívá na několika

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014 AKTUÁLNÍ DĚNÍ Přerovští gymnazisté ve Španělsku Ve dnech 14. až 18. května se žáci GJB a SPgŠ Přerov zúčastnili mezinárodního setkání partnerských škol v rámci projektu Comenius. Ve španělském Cádizu se

Více

1. Bilingvní škola - rozšířená výuka anglického jazyka od 1. třídy. hudební výchova a práce s počítačem se vyučuje bilingvně.

1. Bilingvní škola - rozšířená výuka anglického jazyka od 1. třídy. hudební výchova a práce s počítačem se vyučuje bilingvně. Základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. je školou, která usiluje o vytváření motivujícího a podnětného prostředí k celoživotnímu vzdělávání. Škola vede žáky k sebepoznávání, k poznávání a hodnocení

Více

Benátecký masopust 2013

Benátecký masopust 2013 Číslo: 3 ročník: 37 8. března 2013 cena: 10 Kč Benátecký masopust 2013 Plnění volebního programu města v roce 2012 Činnost Městského úřadu Benátky nad Jizerou v roce 2012 Základní školy Mateřská škola

Více

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen 2011 1 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 2 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Na oplátku přišel na vyučování místo pana učitele Seccomba pan učitel Franklin z gymnázia. (jl)

Na oplátku přišel na vyučování místo pana učitele Seccomba pan učitel Franklin z gymnázia. (jl) Tradiční českou pranostiku týkající se měsíce dubna: Duben ještě tam budem (míněno za kamny) jsme v tomto měsíci jednoznačně v naší základní škole porušili. Jednak počasí nás vybízelo poměrně často k venkovním

Více

michael's story / 1 / meeting lisa

michael's story / 1 / meeting lisa michael's story / 1 / meeting lisa hello. my name is michael and I would like to tell you about a girl I know. she lives in california now but we used to spend a lot of time together when she was a teacher

Více

Úvodem. Jana Kubátová

Úvodem. Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 33/34 Duben/květen 2011 1 Úvodem Jaro je konečně tady a s ním i další číslo Školního zpravodaje. Jak jste zjistili uţ minule, z úsporných důvodů se budeme muset spokojit s

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!!

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postiţením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník III., číslo 3, říjen 2010 VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Do posledního místečka vyprodané Divadlo

Více

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE...

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník I., číslo 2., červen 2008 KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Úvodní titulek zavání sice poněkud sportovní

Více

Gymnázium Pacov Hronova 1079 395 01 Pacov. Tel./fax.: 565 44 29 11 e-mail: gpacov@email.cz http://www.gpacov.cz

Gymnázium Pacov Hronova 1079 395 01 Pacov. Tel./fax.: 565 44 29 11 e-mail: gpacov@email.cz http://www.gpacov.cz ROČENKA 2012/2013 Gymnázium Pacov Hronova 1079 395 01 Pacov Tel./fax.: 565 44 29 11 e-mail: gpacov@email.cz http://www.gpacov.cz Obsah 2012 2013 Slovo ředitele školy............................................

Více