KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK!!!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK!!!"

Transkript

1 po prázdninách, které sice utekly jako voda, ale které pro Open Gate znamenaly opět velký posun. Úspěšně se podařilo ukončit další etapu výstavby v dostavěných prostorách vyrostlo 5 nových učeben, které budeme pouţívat pro potřeby základní školy. Kmenové třídy se tak přesunuly všechny do křídla od šaten aţ po halu. Ve venkovních prostorách vně tříd vzniklo krásné školní nádvoří s velkým schodištěm, přilehlou venkovní třídou a kopcem pro zimní i letní hrátky dětí. V druţině došlo k propojení prvních dvou tříd, vzniklo tak jedno velké oddělení, které je případně moţné opět rozdělit zašupovacími dveřmi na dvě menší části. Organizačně se tím velmi ulehčí vlastnímu provozu ranního i odpoledního klubu. V zadní druţině, ve které tráví čas naši nejstarší ţáci, vzniká oddělení klidnější, které bude vyuţíváno také jako čítárna. Samostatnou kapitolu tvoří nová víceúčelová hala s přilehlými učebnami na balet, gymnastiku či další krouţky. V hale nám bude kromě sportovních klání, hodin tělocviku, florbalových, volejbalových, házenkářských, badmintonových, basketbalových a dalších zápasů nejen na mezinárodní úrovni také umoţněno setkávání všech ţáků i studentů Open Gate. Velké poděkování patří všem, kteří se o úspěšnou realizaci stavby zaslouţili. Vítáme v našem týmu paní učitelku Veru Pockley, která učí anglický jazyk ve druhých třídách, paní vychovatelky Kristýnu Kvídovou a Evu Branichovou. Přejeme jim, aby se jim v ZŠ Open Gate dařilo a aby se cítily u nás jako doma. Totéţ samozřejmě přejeme našim novým ţáčkům, na které jsme se obzvlášť těšili. Školní rok zahajujeme s celkovým počtem 108 ţáků. Přejeme jim všem hodně štěstí v novém školním roce. Letos naši první absolventi loňští páťáci - zahájili studium na niţším gymnáziu. Drţíme jim palce, aby byli ve svých studiích úspěšní. V letošním roce opět budou mít naši ţáci čtvrté a páté třídy moţnost zúčastnit se testů KET a PET v anglickém jazyce. Navázali jsme spolupráci s jazykovou školou Akcent, a tak to letos bude organizačně mnohem jednodušší. Tato jazyková škola navíc připravuje našim učitelům metodické kurzy. Nově se ţáci třetí a čtvrté třídy zúčastní testování Stonoţka, ţáci pátého ročníku absolvují testy Kalibro. Páťácí se ale asi nejvíce budou zajímat o přijímací zkoušky na gymnázium. Také jim budeme drţet palce Nadále můţete sledovat aktuální informace a fotografie na webových stránkách klíčenky, brzy budou mít však svoji vlastní adresu. O tom budete samozřejmě informováni. Během letních prázdnin jsme také prohloubili spolupráci s Canadian Medical Care. V dalším čísle přineseme rozhovor s paní ředitelkou tohoto zdravotnického zařízení. 3. září, kdy jsme se opět setkali ve škole po prázdninách, byli všichni odpočinutí a opálení, plni energie a nových nápadů. Přeju nám všem, ať nám to vydrţí co nejdéle KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK!!!

2 This year in the English department I am proud to announce the arrival of our new English books called Family and Friends which will be used from year 1-5. We are all very excited about these books because it s easier for the children to understand and relate to. It s full of colors, themes, vocabulary, grammar and easy to use it with cross curricular subjects. Please take a moment to read a little bit about Family and Friends. Family and Friends is a six-level primary series that combines a unique phonics programme, exceptionally strong skills training and comprehensive testing material with civic education to teach children. It also meets students academic, social and emotional needs, to help develop a positive attitude towards learning English. How does it meet acodemic needs: Unique phonics programme designed to achieve faster results. Staged and supported skills training provides the perfect balance of support and challenge for every student. How does it meet social and emotional needs: Interactive website and MultiROM strengthen the connection between home and school. Strong values syllabus develops social and emotional skills for success in the classroom and home. Find out more about Family and Friends and ways to help your child achieve success by visiting the OUP website. If you have any questions regarding the new material, please speak with your English teacher. (rs) Při čtení pouţíváme v anglickém jazyce převáţně knihy Oxford Reading Tree. Jedná se o systém knih rozdělených do 16 úrovní čtenářských dovedností. Věkové rozpětí uvedené v tabulce odpovídá systému tak, jak jej praktikují v základních školách v Británii. Postupnými kroky tak naši ţáci přirozeným způsobem získají komunikační a čtenářské dovednosti, na nichţ vybudují schopnost psát. Samo to ale nepůjde. (jl)

3 oáze a pak jsme se vypravili na průzkum školy. Ukázali jsme si všechna důleţitá místa a vyzkoušeli jsme si odemknout a zamknout šatní skříňku. O přestávce jsme se setkali se staršími V pondělí 3. září začal nový školní rok také pro naše nejmladší ţáky prvního ročníku. Nebylo to sice poprvé, kdy stanuli na půdě Open Gate setkali jsme se jiţ vloni u zápisu a také při předprázdninovém setkání budoucích prvňáků. Tentokrát to však bylo jiné. Setkali jsme se na schodech před vchodem do školy. Těţko říct, kdo v tu chvíli zaţíval větší vzrušení, zda děti či my dospělí. A oprávněně. Vţdyť vstup do školy je významným mezníkem v ţivotě dítěte i celé jeho rodiny. Před školou uţ na prvňáčky čekali jejich starší spoluţáci z páté třídy, aby se jich ujali a dovedli je do jejich třídy. Jen, co se děti rozkoukaly, připravily si překvapení pro rodiče. Kdyţ přišli za námi do třídy, přivítaly je písničkou a předvedly, jakým anglickým pokynům uţ rozumí. Plni dojmů jsme se potom odebrali domů. Od druhého dne jsme měli dopolední vyučování. Jiţ v úterý jsme si přečetli první ranní příběh na dětmi, se sourozenci a kamarády z vyšších tříd, kteří se dětem dojemně věnovali. Na konci vyučování jsme se odebrali na oběd. Nebylo to vůbec jednoduché, ale děti se všechno naučily a výborně zvládly. Od středy jsme se během dopoledne začali učit podle rozvrhu a počínaje druhým školním týdnem prvňáčci zůstávají aţ do tří hodin. Děti přišly do školy s radostným očekáváním. Popřejme jim, aby se jim ve škole vţdy líbilo a dařilo a aby na své školní začátky jednou s nostalgií a láskou vzpomínaly. (vr) Ve středu 5. září se setkala celá základní škola v divadle školy. Nejdříve jsme se přivítali školní hymnou a potom jsme si poslechli všechna pravidla. Také nám Raquel četla anglický příběh o myšákovi Martym s poučením na konci. Dále jsme po třídách chodili na podium, kde nám naši učitelé předali třídní kámen. Pak jsme se rozešli do tříd a začali se učit. Adéla J., Lucka H., Lety A. (5. třída)

4 Molly makes a friend a short story about friendship by wes fessler Molly monkey made a friend at school while playing ball. Her new friend's name was Addy. She was pretty thin and tall. They weren't the best at sports, but they made playing lots of fun. They rooted for each other, even though they rarely won. As time went on they became pals and wanted to hang out; to spend more time together having fun without a doubt. But Addy had a buddy who was scared to make new friends. She thought that when one friendship starts, another friendship ends. Her jealous friend was Liza, and she kept Molly away, she took Addy the other way when Molly came to play. And Addy would look back, while Liza pulled her out of sight, with a sad look on her face, 'cause she knew it wasn't right. So Molly played with her friend Betty, but still she was sad. She thought about the good times she and Addy could have had. She said to Betty, "I wish they would stop running away. If we could all be friends, it would be much more fun to play." Liza took Addy every day, the way she did before. It seemed like they were playing a weird game of "tug of war." Molly pulled Addy one way, and Liza would pull away. Poor Addy was confused, and did not know what she should say. One day at school Molly found Addy walking in the hall. At last they had a chance alone to talk about it all. Molly told Addy that there was no need to run away. They all would have more fun if Liza would just stay and play. She wished that they could all be friends, but Liza would not try. She kept on running off, and Molly wanted to know why. Why couldn't they just all be friends? Why did she have to run? Why was she jealous when Addy found others who were fun? Addy told Molly she was right, and she was sorry too. She promised Molly that her days of running were all through. She said Liza was jealous and maybe a little scared, but she would have a talk with her, because she really cared. At lunch that day Addy told Liza things will have to change. We have to stop running away. It is a little strange. She said Molly would be her friend if she would let her be. She said,"why have just one friend, when you can have two or three?" Just then Molly and Betty came out looking for a seat. And Addy called them over so together they could eat. This time Liza did not run, she let them sit down and

5 stay. She was a little nervous, but she stayed there anyway. Molly opened her lunch and found a cookie that looked sweet. She offered Liza her delicious cookie as a treat. And Liza took it gladly with a thank you and a smile, for she could tell that being friends was going to be worthwhile. From then on they were good friends and they had a lot of fun. The four all played together everywhere under the sun. They learned that it is always good to try to make new friends, and when one friendship starts, it doesn't mean another ends. (rs) V pondělí ráno 25. Června jsme my, 4. a 2. třída, jeli vlakem na hlavní nádraţí v Praze. Tam se k nám připojily další děti a jeli jsme metrem. Potom jsme vyšli ven a tam pro nás přijel autobus. Ten nás dovezl aţ k praţské ZOO. Koupili jsme si lístky, prošli jsme přes turniket a šli jsme se nasvačit na hřiště. Po svačině jsme šli k ohrádce s kozami. Pak jsme šli do pavilonu lvů. Bylo to moc zajímavé. Dále jsme šli do pavilonu s opicemi. Bylo přímo neuvěřitelné, jak šplhaly. Nakonec jsme šli k tučňákům a potom ještě do krámku. Autobusem a metrem jsme jeli zpět na hlavní nádraţí. Nastoupili jsme do vlaku a ve tři čtvrtě na tři jsme se vrátili se do OG. Filip Š. (5. třída)

6 aneb Nechce se nám ze školy Těsně před koncem školního roku, ve středu 27. června, ještě druháci a třeťáci přespali ve škole. O tom, jak si to uţili, vypravuje následující reportáţ. Přespání začalo procházkou do lesa. Tam jsme stavěli domečky. Pak jsme se vrátili do školy. Tam jsme pálili papírky s napsanou špatnou vlastností. Po večeři jsme zpívali s třeťáky písničky. Pak jsme šli do bazénu. Po koupání jsme měli hostinu ve třídě. Nakonec nám Jirka pustil medvídka Pú a my jsme poslouchali, dokud jsme neusnuli. Eliška H. (3. třída) V pátek 29. června jsme se naposledy ve školním roce 2011/2012 sešli ve třídách. V půl deváté jsme se odebrali ven, kde jsme zapózovali paní fotografce. Pak uţ jsme se přesunuli do divadla k závěrečnému assembly. Na počátku k nám promluvili pan Nitsche a pan Luka a zhodnotili uplynulý rok. Následovala projekce fotografií z akcí, které jsme absolvovali. A toho, co jsme stihli, bylo opravdu hodně. Zavzpomínali jsme společně na začátek roku, Halloween, vánoční vystoupení, všechny výlety, školu v přírodě, divadelní festival a oborové prezentace, ale také spoustu drobných událostí, které se konaly ve třídách a v areálu školy. Také jsme si připomněli texty z minulých assembly. Všichni jsme projekci pozorně sledovali a tak trochu se nás zmocnila nostalgie. Ale to uţ nastala ta dlouho očekávaná chvíle a my jsme, třída po třídě, nastupovali na pódium, abychom převzali vysvědčení, které sestávalo ze dvou částí vlastního vysvědčení a podrobnějšího slovního hodnocení. Pro všechny to byla chvíle výjimečná. Pro ţáky prvního aţ čtvrtého ročníku byl tento rok prvním rokem na ZŠ OG, pro páťáky tím posledním. Popřáli jsme jim štěstí v dalším studiu a rozloučili se s nimi dlouhým potleskem. V závěru assembly přišlo i na narozeninovou čoko-tradici. Čokoládu dostaly nejen děti narozené v červnu, ale i v červenci. Ti, kteří mají narozeniny v srpnu, budou obdarováni na prvním assembly školního roku 2012/2013 a začnou tak novou zdravější fresh-tradici. (hv)

7 Jako kaţdý rok i letos na přelomu července a srpna proběhl letní tábor Open Gate. Jiţ potřetí se konal v areálu chatového tábora v Miletínských Lázních, v rodném kraji spisovatele K. J. Erbena. Tábora se zúčastnilo celkem 50 dětí, většinou ţáků naší školy. Letos byl ústřední postavou celotáborové hry kníţe Alexandr Thurn-Taxis, majitel zámku v Loučni, který jsme cestou do Miletína navštívili. Alexandr podnikl dvě cesty do Afriky, kde se setkal s kmenem Masajů. Společně s ním a skotským cestovatelem Alanem Blackem, který Alexandra provázel na jeho cestách, jsme se vydali na černý kontinent. Tam jsme se potkali s Masaji a jejich šamanem a spolu s nimi jsme proţívali různá dobrodruţství. Na naší africké pouti jsme museli dokázat, ţe jsme dost silní, zdatní, vytrvalí, ale také moudří a ohleduplní k přírodě. Uţili jsme si společně mnoho legrace, ale také hlubokých okamţiků vzájemné sounáleţitosti. Na důkaz toho, ţe jsme se dokázali sţít s africkou divočinou a zanechali jsme v ní jen lehkou stopu, získali jsme od šamana odznak příslušníků kmene - kmenového bůţka. Nastal čas rozloučení a návratu, ale Masajové, Alexandr i Alan zůstávají v našich vzpomínkách. (hv) V posledním čísle klíčenky v minulém školním roce jsme vyhlásili literární a výtvarnou soutěţ. Pravidla byla jednoduchá. Soutěţe se mohli zúčastnit všichni, kteří měli chuť podělit se s námi o své záţitky z prázdninových cest a setkání ať uţ ve formě literární nebo výtvarné práce. Přiznám se, ţe jsem byla sama zvědavá, jestli se podaří nasbírat nějaké příspěvky do soutěţe. Vzpomínám si, s jakou ochotou jsem sama psala zápisky z dovolené, pravidelně povzbuzována maminkou. Je však pravda, ţe donucena písemně směr našeho cestování zaznamenat, pamatovala jsem si ze zájezdu daleko více neţ jindy. Dnes uţ vím, jak mi stručný popis dne s číslem posledního snímku usnadní zpracování fotografií po návratu. Byla jsem tedy velmi potěšena, kdyţ jsem obdrţela několik soutěţních textů a obrázků. Posuďte sami, jak se dětem podařilo své prázdniny vylíčit a zavzpomínejte spolu s nimi na atmosféru letních dní. (hv)

8 Jednou jsme s babičkou čistily budky a najednou jsme narazily na budku, kterou jsme dlouho nečistily. Daly jsme k ní ţebřík a já trouba tam lezu první. Sundala jsem víko, ale hned jsem ho zase zaklapla, protoţe tam vosy měly úl velký jako menší míč. Byla jsem rychlá, ale i tak mne jedna vosa píchla. Sjela jsem po ţebříku jako blesk, prchala jsem za babičkou a udýchaně vykoktala: Vo..vo vosy, tttttt tam! Ukázala jsem na budku na stromě. Nevadí, mám plán, řekla babička. Navlékla si na sebe starou péřovku s kapucí, gumáky, tlusté kalhoty, lyţařské brýle, aţ k ramenům si natáhla zahradnické rukavice na pletí záhonků a do zadní kapsy si dala velký sprej proti hmyzu. No, co vám mám povídat. Vypadala jako valící se sud! Pak vyšplhala po ţebříku, div pod ní ten ţebřík neprasknul. Do díry v budce pak vystříkala asi půlku svého vraţedného spreje a jako kouzelník vytáhla z kapsy hadr a strčila ho do otvoru v budce, aby vosy nemohly ven. Potom slezla dolů a řekla: Ha.akce vosí budka splněna. Dobré jméno, řekla jsem. Na hadříček i budku jsme pak jaksi obě zapomněly a vyndaly jsme ho asi po měsíci, to uţ tam nebyly vosy, ale škvoři. Tak jsme budku konečně vyčistily a připravily ji pro sýkoru modřinku, která tam bydlela dříve, neţ ji vosy vyhnaly. A to píchnutí od vosy, tak to mne pořád pěkně bolí!!!! Majda V. (5. třída) Majda V. (5. třída)

9 Byli jsme v Itálii a tam jsme měli domeček. V mém pokoji byly vystavené dva obrazy, na kterých byli namalovaní chlapci. Dřív tam byly krávy a o ty krávy se muselo starat. Třeba dojit je. Ti lidé, kteří se o ně starali, byli velmi chudí. Měli dvě děti. A ty byly na těch obrazech. Kateřina Š. (2.A) Johana V. (5. třída) Pepinka E. (2.A)

10 Alena N. (5. třída) Skončily školní prázdniny a s nimi také prázdniny divadelní. Přesto, ţe v průběhu léta probíhaly divadelní a hudební festivaly a slavnosti, klasické divadelní scény měly tradiční pauzu. A s novým školním rokem přichází také nová divadelní sezóna. Jak jste uţ mohli číst v poslední loňské klíčence, v tomto roce budeme v rámci Klíčů k branám navštěvovat opět různá divadelní představení. Některé naše ţákyně však mají moţnost účastnit se představení nejen mezi diváky. Samy uţ totiţ vstoupily na prkna, která znamenají svět. Díky baletnímu krouţku vystupovaly naše baletky nejen na představení pro rodiče a své spoluţáky, ale některé uţ tančí také na jevišti Státní opery. Jak své vystupování vnímají ony samy? (hv) Jednoho dne jsme já a ještě nějaké holky šly na balet v divadle Open Gate. Měly jsme rozcvičku a ještě nějaké cvičení. Potom jsme měly přestávku a paní učitelka Pavlína řekla, ţe jsem strašně šikovná a jestli nechci baletit ve Státní Opeře. Já jsem byla strašně nadšená. Kdyţ jsem přijela domů a řekla jsem to rodičům, oni mi to dovolili. V pondělí po škole jsme já i moje sestra Sára jely do Státní opery. První hodina začala. Lauren M. (5. třída)

11 My jsme na baletu hráli děti, které chtěly po babičce, aby jim přečetla pohádku. Ale ona jim řekla, ţe nejprve jí musíme zatančit. Tak jsme jí zatančili a ona nám přečetla pohádku o Šípkové Růţence. Byli tam netopýři, Růţenka, princ, zlá čarodějnice, dobré sudičky a další postavy. Charlotte L. (3. třída) Během prázdnin navštívilo školu několik dalších zájemců o přijímací řízení do základní školy. V současné době evidujeme přes 130 přihlášek na školní rok 2013/2014. Navázali jsme také spolupráci s orientačními běţci z Říčan (více: díky nim vzniká orientační mapa areálu Open Gate, kterou si budou moci jiţ závěrem měsíce září vyzkoušet také naši ţáci. Open Gate v médiích páteční vydání Hospodářských novin ze dne 7.9.., vysílání Českého rozhlasu Praha v pátek 31.8.v 16 hodin Čaj pro dva. V přípravném týdnu proběhlo školení anglických učitelů ZŠ, které vedla vedoucí metodička jazykové školy Akcent, všichni učitelé ZŠ se zúčastnili školení pro pokročilejší o pouţívání interaktivních tabulí. 28. srpna večer se sešli všichni zaměstnanci Open Gate ke společenskému setkání. Na našich měsíčních Morning Oasis Assembly jsme zahájili novou narozeninovou FRESH TRADICI. Oslavencům dáváme zdravou dobrotu. 27. září navštíví ţáci některých tříd Domov seniorů v Mukařově. Vyučování začíná kaţdý den v 8:30. Ţáci by měli být ve třídách v 8:25, aby se v klidu mohli připravit na vyučování. Vyučování v pondělí čtvrtek končí v 15:00. V pátek končí v 11:30 (ve čtvrté a páté třídě ve 12:30). Poté odchází ţáci postupně na oběd. Po obědě je moţné je vyzvednout v hale školy, následně ve školním klubu (či na hřišti, pokud tam školní klub tráví čas). Výuka probíhá v blocích. Orientační časy jednotlivých bloků: 1. ranní oáza 8:30 9:00, 2.blok 9:10 10:10, 3.blok 10:30 11:30; 5., 6., 7.blok 12:30 15:00. Zkratky Cz, E nejsou zkratkami předmětů, vyjadřují, zda je blok český nebo anglický. Jednotlivé předměty rozdělí do průběhu týdne jednotliví vyučující daných bloků. Jejich zodpovědností je naplnění týdenní hodinové dotace předepsané školním vzdělávacím programem. Zkratka Opt ve čtvrtém a pátém ročníku patří volitelným předmětům. Těmi jsou v letošním školním roce francouzština, španělština a angličtina. (jl)

12 státní svátek podzimní prázdniny vánoční prázdniny ředitelské volno pololetní prázdniny jarní prázdniny velikonoční prázdniny velikonoční pondělí ředitelské volno státní svátek státní svátek závěr školního roku 28. září 25., 26. října 22. prosince 2. ledna vyučování začne , 4. Ledna 1. února 25. února 1. března března 1. dubna 29., 30. dubna 1. května 8. května 28. června třídní schůzka 11. září 17:00 konzultace konzultace v týdnu od 3. prosince v týdnu od 22. dubna , , , , , 8. 2., 8. 3., , , 7. 6.

13 září Festival Musica Holešov 22. září Obecní dům 6. října Stavovské divadlo 25. listopadu Stavovské divadlo 1. prosince Obecní dům 2. února Obecní dům 23. března Jarní výlet 27. dubna Obecní dům 19. května Národní divadlo 2. června Stavovské divadlo 8. června Výlet na Říp 17. října den otevřených dveří pro zájemce o studium na ZŠ i gymnáziu 21. listopadu den otevřených dveří pro zájemce o studium na ZŠ i gymnáziu listopadu přijímací řízení do prvních tříd 20. prosince vánoční večeře 2. dubna Noc s Andersenem května škola v přírodě ročník stanování v OG 1. Ročník června Divadelní festival června oborové prezentace Nové logo narozeninové FRESH TRADICE Poznámky: Změna programu vyhrazena. V průběhu roku mohou vznikat další akce. za přispění redakční rady klíčenky vydává ZŠ Open Gate (jl) Jiří Luka, (mm) Marcela Marks, (hv) Hana Vavrečková, (rs) Raquel Sales, (td) Tereza Dušková, (jv) Jitka Vinklerová, (vp) Věra Pockley, (jhl) Jiří Hladík, (ad) Alexandra Děţinská, (mf) Michael Franklin, (pk) Petra Kobrová, (rse) Richard Seccombe, (iv) Ilona Vuchtrlová, (vč) Veronika Čechová, (jh) Jitka Hildebrandová, (eb) Eva Branichová, (kk) Kristýna Kvídová ZŠ OPEN GATE, září 2012

14

15

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping...

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping... příběhy Stories 1 příběhy Stories 1 Obsah Úvod... strana 3 Gingerbread Boy... strana 4 Sleeping Beauty... strana 11 The Old Grey Cat Is Sleeping... strana 17 Gigantic Turnip... strana 25 Šablony... strana

Více

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Šablona č. VI, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Příběh Three little pigs Ročník 5. Anotace Materiál slouží

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Listening Pořadové číslo: II_2-01-06 Předmět: Anglický jazyk Třída: 9. AC Téma hodiny: Problémy Vyučující: Mgr. Milena Polášková Cíl hodiny:

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-psa-20 Z á k l a d o v ý t e x t : ear Thomas, I 1 like to apologize for what I did yesterday and explain why

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

CLIL a projektové vyučování

CLIL a projektové vyučování CLIL a projektové vyučování Inspirace pro CLIL 7. dubna 2016 Jana Chrásková CLIL a projektové vyučování 1. PROČ? Kauza Karel 2. JAK na to, abychom se z toho nezbláznili? 3. Co z toho? Kauza Kuba Proč spojovat

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-07 Z á k l a d o v ý t e x t : Margaret: Hi Eric. Eric: Oh, hi Margaret. How are you doing? Margaret:

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden.

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Minulý čas prostý u slovesa to be Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. I was in the mountains

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Chit Chat 2 - Lekce 1

Chit Chat 2 - Lekce 1 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit I can / can t. Já umím / neumím. ski lyžovat skate

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

POSLECH. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t :

POSLECH. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-20 Z á k l a d o v ý t e x t : Caren: High Wings, Caren speaking, how can I help you? John: Hello,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Happy New Year, song Pořadové číslo: II_2-01_39 Předmět: Anglický jazyk Třída: 8. A Téma hodiny: Vánoce a Nový rok. Vyučující: Ing. Olga Matoušková

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you Od 9.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Sport, sportování a hry

Sport, sportování a hry Sport, sportování a hry Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 Předpokládaný čas:

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Unit 2 part B - translation practice 1. Proč jsou Mickey a Millie doma odpoledne? Why are Mickey and Millie at home in the afternoon? 2. Proč nejde Mut do

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-18 Z á k l a d o v ý t e x t : Mark: Is this your photo album, Kate? Kate: Yes, it is. Mark: Can I have

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomné časy v angličtině jsou: Present simple Přítomný čas prostý Present continuous Přítomný čas průběhový Present perfect Předpřítomný čas Present perfect

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Hello,

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů. Studijní obor: 82-51-L/* uměleckořemeslné maturitní obory

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů. Studijní obor: 82-51-L/* uměleckořemeslné maturitní obory Datum: 28. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_316 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky - Základy Můžete mi pomoci, prosím? Pro zeptání se na pomoc Mluvíte? Pro zeptání se, zda člověk mluví Mluvíte _[language]_? Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem Nemluvím_[language]_. Pro vysvětlení,

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-16 Z á k l a d o v ý t e x t : David: Hi, Kate. Would you like a chocolate? Kate: No, thanks David. I

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek: Gramatika Cílová skupina: začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 5 různých cvičení a závěrečný překlad, pomocí

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více