KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK!!!"

Transkript

1 po prázdninách, které sice utekly jako voda, ale které pro Open Gate znamenaly opět velký posun. Úspěšně se podařilo ukončit další etapu výstavby v dostavěných prostorách vyrostlo 5 nových učeben, které budeme pouţívat pro potřeby základní školy. Kmenové třídy se tak přesunuly všechny do křídla od šaten aţ po halu. Ve venkovních prostorách vně tříd vzniklo krásné školní nádvoří s velkým schodištěm, přilehlou venkovní třídou a kopcem pro zimní i letní hrátky dětí. V druţině došlo k propojení prvních dvou tříd, vzniklo tak jedno velké oddělení, které je případně moţné opět rozdělit zašupovacími dveřmi na dvě menší části. Organizačně se tím velmi ulehčí vlastnímu provozu ranního i odpoledního klubu. V zadní druţině, ve které tráví čas naši nejstarší ţáci, vzniká oddělení klidnější, které bude vyuţíváno také jako čítárna. Samostatnou kapitolu tvoří nová víceúčelová hala s přilehlými učebnami na balet, gymnastiku či další krouţky. V hale nám bude kromě sportovních klání, hodin tělocviku, florbalových, volejbalových, házenkářských, badmintonových, basketbalových a dalších zápasů nejen na mezinárodní úrovni také umoţněno setkávání všech ţáků i studentů Open Gate. Velké poděkování patří všem, kteří se o úspěšnou realizaci stavby zaslouţili. Vítáme v našem týmu paní učitelku Veru Pockley, která učí anglický jazyk ve druhých třídách, paní vychovatelky Kristýnu Kvídovou a Evu Branichovou. Přejeme jim, aby se jim v ZŠ Open Gate dařilo a aby se cítily u nás jako doma. Totéţ samozřejmě přejeme našim novým ţáčkům, na které jsme se obzvlášť těšili. Školní rok zahajujeme s celkovým počtem 108 ţáků. Přejeme jim všem hodně štěstí v novém školním roce. Letos naši první absolventi loňští páťáci - zahájili studium na niţším gymnáziu. Drţíme jim palce, aby byli ve svých studiích úspěšní. V letošním roce opět budou mít naši ţáci čtvrté a páté třídy moţnost zúčastnit se testů KET a PET v anglickém jazyce. Navázali jsme spolupráci s jazykovou školou Akcent, a tak to letos bude organizačně mnohem jednodušší. Tato jazyková škola navíc připravuje našim učitelům metodické kurzy. Nově se ţáci třetí a čtvrté třídy zúčastní testování Stonoţka, ţáci pátého ročníku absolvují testy Kalibro. Páťácí se ale asi nejvíce budou zajímat o přijímací zkoušky na gymnázium. Také jim budeme drţet palce Nadále můţete sledovat aktuální informace a fotografie na webových stránkách klíčenky, brzy budou mít však svoji vlastní adresu. O tom budete samozřejmě informováni. Během letních prázdnin jsme také prohloubili spolupráci s Canadian Medical Care. V dalším čísle přineseme rozhovor s paní ředitelkou tohoto zdravotnického zařízení. 3. září, kdy jsme se opět setkali ve škole po prázdninách, byli všichni odpočinutí a opálení, plni energie a nových nápadů. Přeju nám všem, ať nám to vydrţí co nejdéle KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK!!!

2 This year in the English department I am proud to announce the arrival of our new English books called Family and Friends which will be used from year 1-5. We are all very excited about these books because it s easier for the children to understand and relate to. It s full of colors, themes, vocabulary, grammar and easy to use it with cross curricular subjects. Please take a moment to read a little bit about Family and Friends. Family and Friends is a six-level primary series that combines a unique phonics programme, exceptionally strong skills training and comprehensive testing material with civic education to teach children. It also meets students academic, social and emotional needs, to help develop a positive attitude towards learning English. How does it meet acodemic needs: Unique phonics programme designed to achieve faster results. Staged and supported skills training provides the perfect balance of support and challenge for every student. How does it meet social and emotional needs: Interactive website and MultiROM strengthen the connection between home and school. Strong values syllabus develops social and emotional skills for success in the classroom and home. Find out more about Family and Friends and ways to help your child achieve success by visiting the OUP website. If you have any questions regarding the new material, please speak with your English teacher. (rs) Při čtení pouţíváme v anglickém jazyce převáţně knihy Oxford Reading Tree. Jedná se o systém knih rozdělených do 16 úrovní čtenářských dovedností. Věkové rozpětí uvedené v tabulce odpovídá systému tak, jak jej praktikují v základních školách v Británii. Postupnými kroky tak naši ţáci přirozeným způsobem získají komunikační a čtenářské dovednosti, na nichţ vybudují schopnost psát. Samo to ale nepůjde. (jl)

3 oáze a pak jsme se vypravili na průzkum školy. Ukázali jsme si všechna důleţitá místa a vyzkoušeli jsme si odemknout a zamknout šatní skříňku. O přestávce jsme se setkali se staršími V pondělí 3. září začal nový školní rok také pro naše nejmladší ţáky prvního ročníku. Nebylo to sice poprvé, kdy stanuli na půdě Open Gate setkali jsme se jiţ vloni u zápisu a také při předprázdninovém setkání budoucích prvňáků. Tentokrát to však bylo jiné. Setkali jsme se na schodech před vchodem do školy. Těţko říct, kdo v tu chvíli zaţíval větší vzrušení, zda děti či my dospělí. A oprávněně. Vţdyť vstup do školy je významným mezníkem v ţivotě dítěte i celé jeho rodiny. Před školou uţ na prvňáčky čekali jejich starší spoluţáci z páté třídy, aby se jich ujali a dovedli je do jejich třídy. Jen, co se děti rozkoukaly, připravily si překvapení pro rodiče. Kdyţ přišli za námi do třídy, přivítaly je písničkou a předvedly, jakým anglickým pokynům uţ rozumí. Plni dojmů jsme se potom odebrali domů. Od druhého dne jsme měli dopolední vyučování. Jiţ v úterý jsme si přečetli první ranní příběh na dětmi, se sourozenci a kamarády z vyšších tříd, kteří se dětem dojemně věnovali. Na konci vyučování jsme se odebrali na oběd. Nebylo to vůbec jednoduché, ale děti se všechno naučily a výborně zvládly. Od středy jsme se během dopoledne začali učit podle rozvrhu a počínaje druhým školním týdnem prvňáčci zůstávají aţ do tří hodin. Děti přišly do školy s radostným očekáváním. Popřejme jim, aby se jim ve škole vţdy líbilo a dařilo a aby na své školní začátky jednou s nostalgií a láskou vzpomínaly. (vr) Ve středu 5. září se setkala celá základní škola v divadle školy. Nejdříve jsme se přivítali školní hymnou a potom jsme si poslechli všechna pravidla. Také nám Raquel četla anglický příběh o myšákovi Martym s poučením na konci. Dále jsme po třídách chodili na podium, kde nám naši učitelé předali třídní kámen. Pak jsme se rozešli do tříd a začali se učit. Adéla J., Lucka H., Lety A. (5. třída)

4 Molly makes a friend a short story about friendship by wes fessler Molly monkey made a friend at school while playing ball. Her new friend's name was Addy. She was pretty thin and tall. They weren't the best at sports, but they made playing lots of fun. They rooted for each other, even though they rarely won. As time went on they became pals and wanted to hang out; to spend more time together having fun without a doubt. But Addy had a buddy who was scared to make new friends. She thought that when one friendship starts, another friendship ends. Her jealous friend was Liza, and she kept Molly away, she took Addy the other way when Molly came to play. And Addy would look back, while Liza pulled her out of sight, with a sad look on her face, 'cause she knew it wasn't right. So Molly played with her friend Betty, but still she was sad. She thought about the good times she and Addy could have had. She said to Betty, "I wish they would stop running away. If we could all be friends, it would be much more fun to play." Liza took Addy every day, the way she did before. It seemed like they were playing a weird game of "tug of war." Molly pulled Addy one way, and Liza would pull away. Poor Addy was confused, and did not know what she should say. One day at school Molly found Addy walking in the hall. At last they had a chance alone to talk about it all. Molly told Addy that there was no need to run away. They all would have more fun if Liza would just stay and play. She wished that they could all be friends, but Liza would not try. She kept on running off, and Molly wanted to know why. Why couldn't they just all be friends? Why did she have to run? Why was she jealous when Addy found others who were fun? Addy told Molly she was right, and she was sorry too. She promised Molly that her days of running were all through. She said Liza was jealous and maybe a little scared, but she would have a talk with her, because she really cared. At lunch that day Addy told Liza things will have to change. We have to stop running away. It is a little strange. She said Molly would be her friend if she would let her be. She said,"why have just one friend, when you can have two or three?" Just then Molly and Betty came out looking for a seat. And Addy called them over so together they could eat. This time Liza did not run, she let them sit down and

5 stay. She was a little nervous, but she stayed there anyway. Molly opened her lunch and found a cookie that looked sweet. She offered Liza her delicious cookie as a treat. And Liza took it gladly with a thank you and a smile, for she could tell that being friends was going to be worthwhile. From then on they were good friends and they had a lot of fun. The four all played together everywhere under the sun. They learned that it is always good to try to make new friends, and when one friendship starts, it doesn't mean another ends. (rs) V pondělí ráno 25. Června jsme my, 4. a 2. třída, jeli vlakem na hlavní nádraţí v Praze. Tam se k nám připojily další děti a jeli jsme metrem. Potom jsme vyšli ven a tam pro nás přijel autobus. Ten nás dovezl aţ k praţské ZOO. Koupili jsme si lístky, prošli jsme přes turniket a šli jsme se nasvačit na hřiště. Po svačině jsme šli k ohrádce s kozami. Pak jsme šli do pavilonu lvů. Bylo to moc zajímavé. Dále jsme šli do pavilonu s opicemi. Bylo přímo neuvěřitelné, jak šplhaly. Nakonec jsme šli k tučňákům a potom ještě do krámku. Autobusem a metrem jsme jeli zpět na hlavní nádraţí. Nastoupili jsme do vlaku a ve tři čtvrtě na tři jsme se vrátili se do OG. Filip Š. (5. třída)

6 aneb Nechce se nám ze školy Těsně před koncem školního roku, ve středu 27. června, ještě druháci a třeťáci přespali ve škole. O tom, jak si to uţili, vypravuje následující reportáţ. Přespání začalo procházkou do lesa. Tam jsme stavěli domečky. Pak jsme se vrátili do školy. Tam jsme pálili papírky s napsanou špatnou vlastností. Po večeři jsme zpívali s třeťáky písničky. Pak jsme šli do bazénu. Po koupání jsme měli hostinu ve třídě. Nakonec nám Jirka pustil medvídka Pú a my jsme poslouchali, dokud jsme neusnuli. Eliška H. (3. třída) V pátek 29. června jsme se naposledy ve školním roce 2011/2012 sešli ve třídách. V půl deváté jsme se odebrali ven, kde jsme zapózovali paní fotografce. Pak uţ jsme se přesunuli do divadla k závěrečnému assembly. Na počátku k nám promluvili pan Nitsche a pan Luka a zhodnotili uplynulý rok. Následovala projekce fotografií z akcí, které jsme absolvovali. A toho, co jsme stihli, bylo opravdu hodně. Zavzpomínali jsme společně na začátek roku, Halloween, vánoční vystoupení, všechny výlety, školu v přírodě, divadelní festival a oborové prezentace, ale také spoustu drobných událostí, které se konaly ve třídách a v areálu školy. Také jsme si připomněli texty z minulých assembly. Všichni jsme projekci pozorně sledovali a tak trochu se nás zmocnila nostalgie. Ale to uţ nastala ta dlouho očekávaná chvíle a my jsme, třída po třídě, nastupovali na pódium, abychom převzali vysvědčení, které sestávalo ze dvou částí vlastního vysvědčení a podrobnějšího slovního hodnocení. Pro všechny to byla chvíle výjimečná. Pro ţáky prvního aţ čtvrtého ročníku byl tento rok prvním rokem na ZŠ OG, pro páťáky tím posledním. Popřáli jsme jim štěstí v dalším studiu a rozloučili se s nimi dlouhým potleskem. V závěru assembly přišlo i na narozeninovou čoko-tradici. Čokoládu dostaly nejen děti narozené v červnu, ale i v červenci. Ti, kteří mají narozeniny v srpnu, budou obdarováni na prvním assembly školního roku 2012/2013 a začnou tak novou zdravější fresh-tradici. (hv)

7 Jako kaţdý rok i letos na přelomu července a srpna proběhl letní tábor Open Gate. Jiţ potřetí se konal v areálu chatového tábora v Miletínských Lázních, v rodném kraji spisovatele K. J. Erbena. Tábora se zúčastnilo celkem 50 dětí, většinou ţáků naší školy. Letos byl ústřední postavou celotáborové hry kníţe Alexandr Thurn-Taxis, majitel zámku v Loučni, který jsme cestou do Miletína navštívili. Alexandr podnikl dvě cesty do Afriky, kde se setkal s kmenem Masajů. Společně s ním a skotským cestovatelem Alanem Blackem, který Alexandra provázel na jeho cestách, jsme se vydali na černý kontinent. Tam jsme se potkali s Masaji a jejich šamanem a spolu s nimi jsme proţívali různá dobrodruţství. Na naší africké pouti jsme museli dokázat, ţe jsme dost silní, zdatní, vytrvalí, ale také moudří a ohleduplní k přírodě. Uţili jsme si společně mnoho legrace, ale také hlubokých okamţiků vzájemné sounáleţitosti. Na důkaz toho, ţe jsme se dokázali sţít s africkou divočinou a zanechali jsme v ní jen lehkou stopu, získali jsme od šamana odznak příslušníků kmene - kmenového bůţka. Nastal čas rozloučení a návratu, ale Masajové, Alexandr i Alan zůstávají v našich vzpomínkách. (hv) V posledním čísle klíčenky v minulém školním roce jsme vyhlásili literární a výtvarnou soutěţ. Pravidla byla jednoduchá. Soutěţe se mohli zúčastnit všichni, kteří měli chuť podělit se s námi o své záţitky z prázdninových cest a setkání ať uţ ve formě literární nebo výtvarné práce. Přiznám se, ţe jsem byla sama zvědavá, jestli se podaří nasbírat nějaké příspěvky do soutěţe. Vzpomínám si, s jakou ochotou jsem sama psala zápisky z dovolené, pravidelně povzbuzována maminkou. Je však pravda, ţe donucena písemně směr našeho cestování zaznamenat, pamatovala jsem si ze zájezdu daleko více neţ jindy. Dnes uţ vím, jak mi stručný popis dne s číslem posledního snímku usnadní zpracování fotografií po návratu. Byla jsem tedy velmi potěšena, kdyţ jsem obdrţela několik soutěţních textů a obrázků. Posuďte sami, jak se dětem podařilo své prázdniny vylíčit a zavzpomínejte spolu s nimi na atmosféru letních dní. (hv)

8 Jednou jsme s babičkou čistily budky a najednou jsme narazily na budku, kterou jsme dlouho nečistily. Daly jsme k ní ţebřík a já trouba tam lezu první. Sundala jsem víko, ale hned jsem ho zase zaklapla, protoţe tam vosy měly úl velký jako menší míč. Byla jsem rychlá, ale i tak mne jedna vosa píchla. Sjela jsem po ţebříku jako blesk, prchala jsem za babičkou a udýchaně vykoktala: Vo..vo vosy, tttttt tam! Ukázala jsem na budku na stromě. Nevadí, mám plán, řekla babička. Navlékla si na sebe starou péřovku s kapucí, gumáky, tlusté kalhoty, lyţařské brýle, aţ k ramenům si natáhla zahradnické rukavice na pletí záhonků a do zadní kapsy si dala velký sprej proti hmyzu. No, co vám mám povídat. Vypadala jako valící se sud! Pak vyšplhala po ţebříku, div pod ní ten ţebřík neprasknul. Do díry v budce pak vystříkala asi půlku svého vraţedného spreje a jako kouzelník vytáhla z kapsy hadr a strčila ho do otvoru v budce, aby vosy nemohly ven. Potom slezla dolů a řekla: Ha.akce vosí budka splněna. Dobré jméno, řekla jsem. Na hadříček i budku jsme pak jaksi obě zapomněly a vyndaly jsme ho asi po měsíci, to uţ tam nebyly vosy, ale škvoři. Tak jsme budku konečně vyčistily a připravily ji pro sýkoru modřinku, která tam bydlela dříve, neţ ji vosy vyhnaly. A to píchnutí od vosy, tak to mne pořád pěkně bolí!!!! Majda V. (5. třída) Majda V. (5. třída)

9 Byli jsme v Itálii a tam jsme měli domeček. V mém pokoji byly vystavené dva obrazy, na kterých byli namalovaní chlapci. Dřív tam byly krávy a o ty krávy se muselo starat. Třeba dojit je. Ti lidé, kteří se o ně starali, byli velmi chudí. Měli dvě děti. A ty byly na těch obrazech. Kateřina Š. (2.A) Johana V. (5. třída) Pepinka E. (2.A)

10 Alena N. (5. třída) Skončily školní prázdniny a s nimi také prázdniny divadelní. Přesto, ţe v průběhu léta probíhaly divadelní a hudební festivaly a slavnosti, klasické divadelní scény měly tradiční pauzu. A s novým školním rokem přichází také nová divadelní sezóna. Jak jste uţ mohli číst v poslední loňské klíčence, v tomto roce budeme v rámci Klíčů k branám navštěvovat opět různá divadelní představení. Některé naše ţákyně však mají moţnost účastnit se představení nejen mezi diváky. Samy uţ totiţ vstoupily na prkna, která znamenají svět. Díky baletnímu krouţku vystupovaly naše baletky nejen na představení pro rodiče a své spoluţáky, ale některé uţ tančí také na jevišti Státní opery. Jak své vystupování vnímají ony samy? (hv) Jednoho dne jsme já a ještě nějaké holky šly na balet v divadle Open Gate. Měly jsme rozcvičku a ještě nějaké cvičení. Potom jsme měly přestávku a paní učitelka Pavlína řekla, ţe jsem strašně šikovná a jestli nechci baletit ve Státní Opeře. Já jsem byla strašně nadšená. Kdyţ jsem přijela domů a řekla jsem to rodičům, oni mi to dovolili. V pondělí po škole jsme já i moje sestra Sára jely do Státní opery. První hodina začala. Lauren M. (5. třída)

11 My jsme na baletu hráli děti, které chtěly po babičce, aby jim přečetla pohádku. Ale ona jim řekla, ţe nejprve jí musíme zatančit. Tak jsme jí zatančili a ona nám přečetla pohádku o Šípkové Růţence. Byli tam netopýři, Růţenka, princ, zlá čarodějnice, dobré sudičky a další postavy. Charlotte L. (3. třída) Během prázdnin navštívilo školu několik dalších zájemců o přijímací řízení do základní školy. V současné době evidujeme přes 130 přihlášek na školní rok 2013/2014. Navázali jsme také spolupráci s orientačními běţci z Říčan (více: díky nim vzniká orientační mapa areálu Open Gate, kterou si budou moci jiţ závěrem měsíce září vyzkoušet také naši ţáci. Open Gate v médiích páteční vydání Hospodářských novin ze dne 7.9.., vysílání Českého rozhlasu Praha v pátek 31.8.v 16 hodin Čaj pro dva. V přípravném týdnu proběhlo školení anglických učitelů ZŠ, které vedla vedoucí metodička jazykové školy Akcent, všichni učitelé ZŠ se zúčastnili školení pro pokročilejší o pouţívání interaktivních tabulí. 28. srpna večer se sešli všichni zaměstnanci Open Gate ke společenskému setkání. Na našich měsíčních Morning Oasis Assembly jsme zahájili novou narozeninovou FRESH TRADICI. Oslavencům dáváme zdravou dobrotu. 27. září navštíví ţáci některých tříd Domov seniorů v Mukařově. Vyučování začíná kaţdý den v 8:30. Ţáci by měli být ve třídách v 8:25, aby se v klidu mohli připravit na vyučování. Vyučování v pondělí čtvrtek končí v 15:00. V pátek končí v 11:30 (ve čtvrté a páté třídě ve 12:30). Poté odchází ţáci postupně na oběd. Po obědě je moţné je vyzvednout v hale školy, následně ve školním klubu (či na hřišti, pokud tam školní klub tráví čas). Výuka probíhá v blocích. Orientační časy jednotlivých bloků: 1. ranní oáza 8:30 9:00, 2.blok 9:10 10:10, 3.blok 10:30 11:30; 5., 6., 7.blok 12:30 15:00. Zkratky Cz, E nejsou zkratkami předmětů, vyjadřují, zda je blok český nebo anglický. Jednotlivé předměty rozdělí do průběhu týdne jednotliví vyučující daných bloků. Jejich zodpovědností je naplnění týdenní hodinové dotace předepsané školním vzdělávacím programem. Zkratka Opt ve čtvrtém a pátém ročníku patří volitelným předmětům. Těmi jsou v letošním školním roce francouzština, španělština a angličtina. (jl)

12 státní svátek podzimní prázdniny vánoční prázdniny ředitelské volno pololetní prázdniny jarní prázdniny velikonoční prázdniny velikonoční pondělí ředitelské volno státní svátek státní svátek závěr školního roku 28. září 25., 26. října 22. prosince 2. ledna vyučování začne , 4. Ledna 1. února 25. února 1. března března 1. dubna 29., 30. dubna 1. května 8. května 28. června třídní schůzka 11. září 17:00 konzultace konzultace v týdnu od 3. prosince v týdnu od 22. dubna , , , , , 8. 2., 8. 3., , , 7. 6.

13 září Festival Musica Holešov 22. září Obecní dům 6. října Stavovské divadlo 25. listopadu Stavovské divadlo 1. prosince Obecní dům 2. února Obecní dům 23. března Jarní výlet 27. dubna Obecní dům 19. května Národní divadlo 2. června Stavovské divadlo 8. června Výlet na Říp 17. října den otevřených dveří pro zájemce o studium na ZŠ i gymnáziu 21. listopadu den otevřených dveří pro zájemce o studium na ZŠ i gymnáziu listopadu přijímací řízení do prvních tříd 20. prosince vánoční večeře 2. dubna Noc s Andersenem května škola v přírodě ročník stanování v OG 1. Ročník června Divadelní festival června oborové prezentace Nové logo narozeninové FRESH TRADICE Poznámky: Změna programu vyhrazena. V průběhu roku mohou vznikat další akce. za přispění redakční rady klíčenky vydává ZŠ Open Gate (jl) Jiří Luka, (mm) Marcela Marks, (hv) Hana Vavrečková, (rs) Raquel Sales, (td) Tereza Dušková, (jv) Jitka Vinklerová, (vp) Věra Pockley, (jhl) Jiří Hladík, (ad) Alexandra Děţinská, (mf) Michael Franklin, (pk) Petra Kobrová, (rse) Richard Seccombe, (iv) Ilona Vuchtrlová, (vč) Veronika Čechová, (jh) Jitka Hildebrandová, (eb) Eva Branichová, (kk) Kristýna Kvídová ZŠ OPEN GATE, září 2012

14

15

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989)

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Compulsion Charms in limited supply and refusing to stretch that inderfinable nothing somehow keeps pushing you finding the right words can be a problem how many

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Chit Chat 1 - Lekce 10

Chit Chat 1 - Lekce 10 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit hippo hroch lion lev giraffe žirafa monkey opice elephant

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

lisa, mary & the mall / 1 /

lisa, mary & the mall / 1 / lisa, mary & the mall / 1 / Lisa: Hi Mary, I can't believe I've run into you here. I haven't seen you in ages. How have you been? Mary: Great, actually. I can't complain. What have you been up to? It seems

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Předminulý čas prostý úvod

Předminulý čas prostý úvod Anglická gramatika Předminulý čas prostý úvod PAST PERFECT I Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: Anglický jazyk, 9.třída 2014 ZDROJE: Help for English: http://www.helpforenglish.cz/gramatika BETÁKOVÁ

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka)

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Příprava na hodinu Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Úvodní č. h.: Good morning, boys and girls. U zadává různé pokyny, děti je plní.

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

I m sending my homework. I m still ill and I m going to stay at home for another week.

I m sending my homework. I m still ill and I m going to stay at home for another week. P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Kateřina Čechová aj9-kat-cec-psa-10 Z á k l a d o v ý t e x t : ear Mrs. Nash, I m sending my homework. I m still ill and I m going to stay

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také:

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také: Tázací dovětky část druhá V tomto příspěvku se dále podíváme na tázací dovětky v angličtině. Zaměříme se především na obtížnější a méně časté aspekty tohoto gramatického jevu. Vysvětlíme si, jak se používají

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci):

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Prostředky výuky: Každé dítě jinak vnímá. Učitel je povinen mu nabídnout takovou aktivitu, která podpoří jeho vnímání. Typy vnímání: vizuální typ sluchový typ

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 9. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) dobře průměrně špatně

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 9. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) dobře průměrně špatně NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 9. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Název výukového plánu: Travel Agency

Název výukového plánu: Travel Agency Název výukového plánu: Travel Agency Mezipředmětové vztahy: Zeměpis Časová dotace: 90 min Ročník: 6. 7. Cíle: Zeměpis: pojmenovat a na mapě najít jednotlivé kraje ČR seznámit se s geografickými a historickými

Více