1. Základní informace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Základní informace"

Transkript

1 1. Základní informace Na základě schváleného Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Prováděcího dokumentu a Výzvy č. 41 vyhlášené , byl připraven individuální projekt národní (IPn), který je zaměřen na podporu dalšího vzdělávání (dále jen DV). Předkladatelem projektu je Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV (dále jen FDV). Projekt se zaměří na podporovanou aktivitu výzvy - Podpora vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí. Pro tuto výzvu MŠMT vyčlenilo 800 miliónů korun. Hlavním záměrem projektu je zavést inovativní způsob individuálního dalšího vzdělávání pomocí stáží 1 ve firmách 2. Stáže se tak stanou nástrojem pro zvýšení kvalifikace a získání praxe v oboru. Tento záměr je v souladu s cíli oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání, zejména pak s cílem zvýšit kvalitu odborných kompetencí obyvatel ČR a zvýšení motivace a usnadnění přístupu jednotlivců k DV. Cílovou skupinou budou jednotlivci občané s trvalým pobytem v regionech Cíle Konvergence (všechny kraje kromě hl. města Prahy). Mechanismus poskytování stáží musí být jednoduchý z pohledu jednotlivců, tak z pohledu poskytovatelů stáží. Pro úspěšné zavedení tohoto způsobu DV nesmí administrativní úkony spojené s čerpáním dotace demotivovat účastníky projektu. Z těchto důvodů jsou v rámci projektu připravovány efektivní nástroje poskytování stáží. Rovněž bude zachována svobodná volba občana při výběru stáže s podmínkou doložení dosaženého vzdělání či praxe v daném oboru. Záměrem projektu je zvyšování kvalifikace cílové skupiny nikoliv její rekvalifikace. Stáže budou poskytovány v nejrůznějších odvětvích, pro jakékoliv pracovní pozice a regiony. Vzdělávání budou poskytovat firmy, což umožní soulad s potřebami trhu práce. Omezena bude možnost absolvovat stáž u předchozích zaměstnavatelů uchazeče o stáž za posledních 5 let nebo jeho současného zaměstnavatele, který vykonává ekonomickou činnost shodnou s náplní poptávané stáže. Projekt tvoří tři hlavní pilíře: 1. Zavedení systému DV formou stáží ve firmách, v rámci kterého vznikne studie na začlenění stáží do dalšího vzdělávání, analýza opatření pro efektivní poskytování dalšího vzdělávání a bude podpořeno spoluprací s příslušnými orgány při zavádění opatření pro začlenění stáží do DV. 1 Stáž je v rámci projektu definována jako soubor činností vykonávaných stážistou u poskytovatele stáže za účelem zvýšení kvalifikace stážisty pro vybranou pracovní pozici. Obsah stáže je zaměřen na rozvinutí a osvojení kvalifikace stážisty pro pracovní pozici, která je uplatnitelná u širšího okruhu zaměstnavatelů. 2 V kontextu projektu je za firmu považován každý subjekt, který má oprávnění k mimoškolnímu vzdělávání. Ve vztahu ke stážistům vystupuje firma výhradně jako vzdělavatel a to na základě schváleného vzdělávacího plánu. V takovém případě hovoříme o firmě jako o poskytovateli stáže.

2 2. Vytvoření nástrojů pro efektivní poskytování stáží s využitím odborné kapacity zástupců zaměstnavatelů, cílových skupin a aktérů z oblasti DV. Dále bude vytvořena metodika a katalog šablon pro poskytování stáží. 3. Pilotní ověření vytvořených nástrojů pro efektivní DV formou poskytování stáží občanům ČR a iniciování vzniku nabídek stáží ze strany firem. Podpořeno bude minimálně 5000 osob. Obr. 1 Základní schéma procesu Projekt bude mít dopady na státní rozpočet. Jedná se o projekt spolufinancovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z prostředků Evropské unie, který je z 15 % spolufinancování z prostředků státního rozpočtu. Spolufinancování z prostředků státního rozpočtu je zajištěno v rámci stanovených výdajových limitů kapitoly 333 MPSV pro dotčené roky. Projektový záměr je předkládán v podobě, která bere ohled na maximální jednoduchost poskytování dalšího vzdělávání občanům ČR při dodržování pravidel OP VK, rozpočtových pravidel a také postupů a pravidel definovaných pro realizaci projektů spolufinancovaných z ESF. Zároveň je nastaven tak, aby byl jednoduše kontrolovatelný, respektoval zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a nezakládal veřejnou podporu. MPSV pověřilo na základě usnesení Vlády České republiky o poskytnutí finančních prostředků MPSV z OP VK ze dne 18. května 2011 č. 382, resp. ze dne 20. července 2011 č. 556 přípravou projektového záměru svou přímo řízenou organizaci Institut výchovy bezpečnosti práce (IVBP). V souvislosti s tím schválilo MPSV 15. června 2011 transformaci IVBP na Fond dalšího vzdělávání (FDV). Nový statut FDV rozšiřuje původní vzdělávací aktivity IVBP zaměřené na bezpečnost práce o komplexní vzdělávací aktivity v oblasti dalšího vzdělávání. Poradou vedení MPSV byl projektový záměr odsouhlasen 14. července 2011 a 18. října 2011 byl v souladu s platnou Příručkou pro žadatele a příjemce

3 Individuálních projektů národních OP VK řádně projednán na Kulatém stolu s odbornou veřejností. MPSV dne 17. října 2011 požádalo MŠMT, skupinu všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání o součinnost s FDV při přípravě projektu Stáže ve firmách - vzdělávání praxi. Projektový záměr byl v průběhu druhého a třetího čtvrtletí 2011 konzultován na úrovni MŠMT s odbory 24 a 41. Při přípravě projektu využívalo FDV i součinnost odborů MPSV implementujících Evropský sociální fond (ESF), Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). V rámci odborné diskuze byly osloveny subjekty a odborníci, kteří se aktivně věnují problematice dalšího vzdělávání, práci s cílovou skupinou nebo zastupující zaměstnavatele. Taktéž byly vedeny odborné diskuze analyzující informační systémy a publicitu současných aktivit zaměřených na další vzdělávání. Mezi nejvýznamnější subjekty lze zařadit: Asociace institucí vzdělávání dospělých CzechInvest Generální ředitelství Úřadu práce České republiky Hospodářská komora České republiky Ministerstvo financí České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní vzdělávací fond Sektorové rady 3 Svaz průmyslu a dopravy České republiky Trexima Vědecko technické parky v rámci České republik Pro ověření zájmu cílové skupiny a poskytovatelů stáží byly vytvořeny analýzy, které sloužily nejen k ověření zájmu o projekt, ale i úpravě projektového záměru tak, aby naplňoval očekávání aktérů projektu při minimalizaci rizik projektu. 2. Projektový záměr Název projektu: Stáže ve firmách - vzdělávání praxí Zkrácený název: Stáže ve firmách Typ projektu: Individuální projekt národní (dále jen IPn) Prioritní osa: 3 Další vzdělávání Oblast podpory: 3.1 Individuální další vzdělávání Datum vyhlášení , číslo výzvy 41 výzvy: Podporované Podpořit vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí aktivity: 3 Trexima, Hospodářská komora České republiky a Svaz průmyslu a dopravy České republiky připomínkovaly projektový záměr i z pohledu systémových projektů MPSV a MŠMT, resp. Národní soustava povolání (NSP) a Národní soustava kvalifikací (NSK)

4 Cílová skupina: Jednotlivci občané s trvalým pobytem v regionech Cíle Konvergence Předkladatel Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV (dále jen FDV) projektu: Předpokládaná 30 měsíců (listopad duben 2014) Přípravné práce na projektu byly doba realizace zahájeny v květnu 2011, náklady spojené s touto fází jdou na vrub MPSV, projektu: zřizovatele FDV. Předpokládané 800 mil. Kč náklady: Počet podpořených osob: Anotace projektu Předkladatelem individuálního národního projektu je Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace zřízená Ministerstvem práce a sociálních věcí. Záměrem projektu je zavést inovativní způsob individuálního dalšího vzdělávání pomocí stáží ve firmách. Stáže se tak stanou nástrojem pro zvýšení kvalifikace cílové skupiny projektu. Nedílnou součástí výstupu projektu bude zmapování potřebných změn podporující systém stáží a také vyjednávání zařazení stáží jako další formy vzdělávání do aktivní politiky zaměstnanosti. Cílovou skupinou (CS) budou obyvatelé České republiky (ČR) v produktivním věku, s trvalým bydlištěm mimo hl. město Praha. Zájemce o stáž bude muset doložit kvalifikační předpoklady vzděláním, praxí nebo rekvalifikací. Pro snadnější komunikaci s CS vznikne přibližně 77 kontaktních míst, které budou umístěny převážně na úřadech práce. V rámci projektu vznikne tzv. katalog šablon. Šablonu tvoří obecný popis kompetencí pozice, věcná náplň stáže, minimální délka trvání, náklady na stáž apod. Šablonu navrhnou dle poptávky cílové skupiny nominovaní zástupci odvětví a posoudí panel odborníků. Vytvořené šablony budou soustředěny do katalogu šablon, který bude zveřejněn na webu projektu a bude jedním z výstupů projektu. Jednotlivé firmy pak budou moci k šablonám připojit své nabídky stáže a to na základě nabídkového listu stáže. Nabídkové listy budou obsahovat popis naplnění cílů šablony a základní údaje důležité pro výběr stáží uchazeči o stáž. Přehled nabídkových listů bude k dispozici na internetu v podobě katalogu stáží. Projekt bude zaštítěn informačním systémem, který umožní komunikaci všech zúčastněných subjektů, evidenci a kontrolu dat. Systém bude nabízet veškeré informace o projektu, podmínkách využití finanční dotace, cílových skupinách, databázi poskytovatelů stáží certifikovaných k poskytování stáží apod. V rámci IS si budou moci cílové skupiny hledat ideálního poskytovatele stáže., resp. stáž Inovace a synergie Využití stáží jako vzdělávacího nástroje je ověřeno zejména u studentů a současných zaměstnanců firem. Pro absolventy, nezaměstnané a další osoby vstupující na trh práce je stáž vhodným nástrojem pro

5 zvýšení jejich uplatnitelnosti, je však pro tuto skupinu obtížně dostupná. Inovací je tak poskytnutí tohoto nástroje zmíněné cílové skupině a to zejména díky podpoře při vyhledání stáže a zajištění kvalitního obsahu zaměřeného na rozvoj stážisty. V neposlední řadě lze za inovaci považovat nastavení snadného způsobu administrace a úhrady stáží z prostředků ESF, který vychází z modelu unit costs. Obsah stáží bude vycházet z kvalifikací definovaných Národní soustavou kvalifikací a bude tak její implementací do konkrétních vzdělávacích aktivit. Každá šablona i nabídkový list stáže bude obsahovat vazbu na pozici z Národní soustavy povolání a bude využívat stávajících popisů pozic a potřebných kvalifikací. Katalog stáží bude propojen na informační portál vzdělávání a práce, kde poskytne uživatelům další nabídku v oblasti vzdělávání. Plánováno je také napojení na integrovaný systém typových pozic, zde bude stáž alternativou k nabízeným pracovním pozicím, které systém vyhodnotí jako vhodné na základě vyplněného dotazníku Jobtip Cíle projektu Cílem projektu je přispět ke zlepšení stavu dalšího vzdělávání občanů ČR v odborných kompetencích, získání povědomí a možnosti přístupu k této formě vzdělávání. Projekt přináší novou systémovou metodu založenou na stážích, resp. nástroji, který byl v dosavadní praxi zvyšování kvalifikace na trhu opomíjen. Stáže docílí zkvalitnění a zefektivnění výuky a rozšíří tak současnou nabídku vzdělávacích možností občanů ČR. Efektivita stáží bude podpořena i použitím současných pracovních nástrojů, pomůcek a metodik uplatněných v komerčním sektoru. Hlavním cílem projektu je tedy zavedení systému dalšího vzdělávání formou stáží ve firmách, vytvoření nástrojů pro jejich efektivní poskytování a jejich pilotní ověření. Tento cíl bude dosažen prostřednictvím výstupů projektu. Výstupy budou Studie na začlenění stáží do dalšího vzdělávání a Analýzy opatření pro efektivní poskytování dalšího vzdělávání, vytvoření katalogu šablon pro poskytování stáží, vytvoření nabídky stáží a 5000 podpořených osob. Pro zajištění absorpční kapacity CS bude mimo jiné zřízena kontaktní místa. FDV nebude vyhledávat a vybavovat nové kanceláře, ale jako kontaktní místa využije převážně pracoviště úřadů práce. Zde bude zájemci o stáž k dispozici proškolený pracovník FDV Zdůvodnění potřebnosti Evropská unie a Evropa jako celek i na úrovni primárního a terciárního vzdělávání klade v dnešní době větší a větší důraz na studijní stáže během studia. Úspěšné etablování žáků a studentů v daném oboru je klíčovým prvkem pro růst jednotlivých ekonomik, tak jako podpora dalšího zvyšování kvalifikace. Tento aspekt zahrnuje do svých závěrů i Národní ekonomická rada vlády ČR.

6 V České republice se v posledním desetiletí drží míra nezaměstnanosti na úrovni 7 až 9% dle sezonních výkyvů a makroekonomického vývoje světové ekonomiky. Procento nezaměstnaných občanů je stabilně tvořeno několika jasně definovanými skupinami. Projekt se zaměřuje na cílové skupiny, které nemohou na trhu práce nabídnout praxi na základě své kvalifikace. Tento nedostatek často vyplývá z rychlého růstu požadavků na kvalifikaci pracovníků ve znalostních odvětvích. Zaměstnavatelé na straně nabídky stáží, tak cílová skupina na straně poptávky potvrzují zájem o rozvoj kompetencí formou stáží. Obě skupiny vykazují významnou absorpční kapacitu a zájem o projekt. Potřebnost projektu potvrzuje i Ministerstvo práce a sociálních věcí, které ve stážích vidí možnou alternativu k současné nabídce úřadů práce v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti Popis cílové skupiny Cílovou skupinou jsou obyvatelé ČR v produktivním věku s ukončeným vzděláním a s trvalým bydlištěm na území ČR mimo hl. město Praha. Největší zájem o stáž lze očekávat u osob, které mají problém s uplatněním na trhu práce, resp. absolventi, nezaměstnaní a osoby vracející se na trh práce. Na tyto osoby bude také zacílena motivační kampaň s důrazem na absolventy. V rámci přípravné fáze byla provedena analýza potřebnosti cílové skupiny, v této analýze byl potvrzen zájem o tuto formu dalšího vzdělávání. Existuje proto předpoklad, že CS přijme zkvalitňování či zvyšování kompetencí pomocí stáží kladně. Projekt se zaměřuje na praktické rozšiřování a získávání dovedností v daném oboru. CS si sama vybere vhodnou stáž. Zájemce o stáž nebude omezen regionálně a výběr oboru bude podmíněn pouze doložením praxe nebo vzděláním zájemce v příslušném oboru. Omezena bude možnost absolvovat stáž u předchozích zaměstnavatelů uchazeče o stáž za posledních 5 let nebo jeho současného zaměstnavatele, který vykonává ekonomickou činnost shodnou s náplní poptávané stáže. Hlavní motivací pro nezaměstnané a osoby vracející se na trh práce bude získání hlubších schopností a dovedností ve své profesi, popřípadě obnovení svých dovedností. Motivací pro absolventy bude získání a osvojení praktických dovedností, vyzkoušení si teorie v praxi a možnost prokázání odborné praxe pro lepší uplatnění na trhu práce. V neposlední řadě bude motivací pro CS rovněž navázání kontaktů s odborníky v oboru a seznámení se s nejnovějšími trendy v dané profesi Harmonogram Realizace projektu je plánováno od listopadu 2011 do dubna Dle výzvy musí být 80 % finančních prostředků vyčerpáno do Na základě těchto podmínek výzvy je nastaven i harmonogram projektu. Z důvodu hladkého průběhu realizace a omezeného časového fondu FDV zahájilo přípravné fáze projektu již v květnu Náklady spojené s touto fází jdou na vrub MPSV, zřizovatele FVD. Dalším krokem k zdárnému plnění podmínek čerpání finančních prostředků a průběžnému naplňování monitorovacích indikátorů bude v projektu kladen velký důraz na oslovování poskytovatelů stáží a cílové skupiny a budou se jim věnovat samostatné klíčové aktivity.

7 Název klíčové aktivity Od Do Zavedení systému dalšího vzdělávání formou stáží Vytvoření a ověření nástrojů pro poskytování stáží Vytvoření sítě poskytovatelů stáží Zajištění absorpční kapacity zájemců o účast na stážích Pilotní ověření systému poskytování stáží Klíčové aktivity Zavedení systému dalšího vzdělávání formou stáží Cílem této klíčové aktivity bude zavedení zvyšování kvalifikace formou stáží do systému dalšího vzdělávání, zmapovat potřeby úpravy legislativy, tak aby byly výsledky stáží uznávány jako zvýšení kvalifikace v daném oboru, zároveň zmapovat potřeby úprav legislativy pro poskytovatele stáží - firmy i zájemce o stáž. Dosud jsou stáže v ČR spojovány zejména se studenty. Firmy nemohou například uplatnit daňové úlevy, není legislativně ukotven statut stážisty, problematické je proplácení nákladů stážisty například formou stipendií. Součástí této aktivity bude také vyjednávání zařazení stáží jako další formy vzdělávání do aktivní politiky zaměstnanosti. V rámci projektu bude vytvořen systém poskytování stáží a zároveň bude tento systém odpilotován. Výsledky pilotního provozu poskytování stáží budou průběžně evaluovány a komunikovány s aktéry dalšího vzdělávání. Výstupy posoudí skutečný přínos stáží a doporučí následné zaměření dalšího vzdělávání postaveného na konfrontaci nabídky práce s komerčním sektorem. Analyzovaná data a zhodnocení cílů poskytnou zpětnou vazbu s přidanou hodnotou aktérům systému dalšího vzdělávání. Výstup: Studie na začlenění stáží do systému dalšího vzdělávání a Analýza opatření pro efektivní poskytování stáží v systému dalšího vzdělávání Vytvoření a ověření nástrojů pro poskytování stáží Cílem klíčové aktivity je vytvořit nástroje pro efektivní poskytování stáží. Hlavním výstupem je katalog šablon, k jehož vzniku přispěje odborná rada, panel odborníků, metodika a informační systém. Na začátku projektu bude vytvořena odborná rada zastupující aktéry dalšího vzdělávání. Odborná rada bude poradní skupinou, která poskytne informace dle oborových oblastí pro tvorbu katalogu šablon. V průběhu realizace bude svolávána za účelem evaluace.

8 Vzhledem k tomu, že stáže v kontextu dalšího vzdělávání nejsou běžným produktem dostupným na trhu, je nutné nejprve jednotlivé stáže nacenit a vytvořit věcné zadání - katalog šablon. Šablona je dokument obsahující obecně kvalitativní požadavky na stáž pro danou pozici/pozice, bude popisovat pracovní činnosti, podíl praxe, teorie, ověření znalostí, požadované dovednosti a schopnosti uchazečů o stáž, bude určovat maximální cenu stáže a další kritéria v souladu s kvalifikačními standardy. Šablona bude doplněna formulářem nabídkového listu stáže a návodem k jeho vyplnění. Šablony pro jednotlivé pozice budou zveřejněny v katalogu šablon a možnost využívat je dostanou poskytovatelé stáží po registraci a splnění kvalifikačních předpokladů. Pro tvorbu šablon bude projekt využívat panel odborníků, který se bude skládat z gestorů a tvůrců šablon (návrháři a hodnotitelé). Návrháři šablon (firmy z daného oboru), poskytnou vstupní podklady pro kompletaci návrhu šablony. Tyto návrhy bude negociovat společně s návrháři šablon nezávislý odborník (hodnotitel). Panel gestorů zajistí odborný dohled nad obsahem stáží ve vztahu k efektivitě vynakládaných finančních prostředků, souladu s definicí nespecifického vzdělávání a využitím stáže k získání maximálního dopadu na uplatnitelnost získaných kompetencí účastníka stáže. Gestoři budou pokrývat zejména oblast andragogiky, personalistiky, zaměstnanosti a financování. Vzorek šablon bude také posouzen nezávislým auditním subjektem. Výstup: Katalog šablon Vytvoření sítě poskytovatelů stáží Pro úspěšnou realizaci projektu je nutné iniciovat a zabezpečit vznik přehledné databáze subjektů poskytujících stáže. Poskytovateli stáží budou firmy působící v daném oboru a jejich výběr nebude omezen pouze na firmy působící v ČR. K naplňování databáze poskytovatelů stáží bude docházet průběžně na základě přímé poptávky cílové skupiny. Registrace bude otevřená kterémukoli subjektu pomocí online formulářů. K získání poskytovatelů stáží bude využito i přímé oslovování. Ke zvýšení zájmu o poskytování stáží bude sloužit kromě internetových stránek i PPC a banerová kampaň, účast na oborově zaměřených akcích, publikování článků nebo reklam v odborných časopisech. Účast v databázi poskytovatelů stáží bude podmíněna splněním minimálních kritérií. Zejména se bude jednat o kvalifikační kritéria prokázání oprávnění k podnikání v daném oboru, potvrzení historie firmy a potvrzení o bezdlužnosti. Tato kritéria vychází ze zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Uchazeč o poskytování stáže bude povinen doložit, že má kvalifikovanou pracovní sílu, která je schopna plnit roli mentora. Kvalifikace bude ověřena ze strany FDV formou testu, který bude vyplňován online. Zařazení do katalogu poskytovatelů stáží bude podmíněno písemným souhlasem se všeobecnými podmínkami pro poskytování stáží.

9 Po schválení registrace získá poskytovatel stáží přístup k relevantním schváleným šablonám, ke kterým se přihlásí vyplněním nabídkového listu. Nabídkový list projde negociačním procesem, který s poskytovatelem stáží povede za FDV hodnotitel. K dodržování podmínek poskytování stáže vyplývajících z nabídkového listu se poskytovatel stáže zaváže písemnou dohodou. Hlavními požadavky v nabídkovém listě jsou například zapojení mentora, rozsah, věcná náplň, harmonogram, místo výkonu, popis pracovních činností, pracovní podmínky, zařízení, požadavky na stážistu, harmonogram docházky, způsob vykazování docházky. Délka stáže bude minimálně 1 měsíc a maximálně 6 měsíců od podpisu smlouvy. V tomto období musí být naplněna hodinová dotace stanovená šablonou. Výstup: Online katalog nabídek stáží Zajištění absorpční kapacity zájemců o účast na stážích Záměrem této KA je podpora a zapojení cílové skupiny (CS) do projektu. CS bude oslovena několika odlišnými způsoby. Obecně získají informace zájemci o zvýšení kvalifikace na webovém portálu FDV. Zájemce si bude moci vyhledat vhodnou společnost poskytující stáž, popřípadě zadat požadavek na vyhledání/zajištění stáže. Dále budou informace šířeny přes jednotlivé kontaktní pracoviště, kde bude působit proškolený zaměstnanec FDV. Tato kontaktní místa budou převážně umístěna na úřadech práce. Oslovování bude přizpůsobeno absolventům, nezaměstnaným a osobám vracejícím se na trh práce. Z výstupů analýzy cílové skupiny lze identifikovat největší zájem u absolventů. Tato skupina je také schopna nejlépe vyhovět požadavkům na stážisty ze strany poskytovatelů stáží. Větší objem aktivit směřovaných na získání cílové skupniny tak bude zacílen zejména na absolventy. Informace nebo inzerce budou například na portálech jako je jobs.cz, práce.cz, kampomaturite.cz, maminka.cz. Dále plánujeme oslovit CS přes sociální sítě, vzdělávací veletrhy, přednášky na školách, články např. ve studenských časopisech či magazínech pro ženy. Předpokládáme úzkou spolupráci s portálem vzdělávání a práce a informačními systémy NSK a NSP. Registrace zájemců o stáž bude probíhat na webovém portálu FDV, ve kterém vyplní registrační dotazník a formulář o dosaženém vzdělání a praxi. Současně bude mít možnost navštívit kontaktní místo, kde mu s vyplněním pomůže konzultant. Dle vyplněných informací se bude kontrolovat oprávněnost CS a dosažená kvalifikace stážisty. Při hledání vhodné stáže bude CS procházet základní diagnostikou. Pokud vyhoví základním předpokladům pro vybranou stáž, bude vyslán do výběrového řízení k poskytovateli stáži. Stážista může být současně zařazen do více výběrových řízení u poskytovatelů stáží. Výběrové řízení bude pro poskytovatele stáží volitelné na základě zájmu uchazečů o stáž a nároků na jejich vstupní předpoklady. Výstup: 77 kontaktních míst

10 Pilotní ověření systému poskytování stáží Průběh stáže se bude řídit schváleným nabídkovým listem, který vychází z odpovídající šablony. Závaznost nabídkového listu je písemně potvrzena mezi poskytovatelem stáží a FDV. Poté, co si uchazeč o stáž vybere stáž a poskytovatel stáže potvrdí zájem o jeho účast, může stážista požádat FDV o příslib příspěvku na úhradu nákladů stáže. Stážista může získat finanční příspěvek pouze jedenkrát, jeho využití však není podmínkou pro zařazení do projektu. Systém je nastaven tak, aby zodpovědnost za průběh stáže nesla cílová skupina společně s poskytovatelem stáže. Smlouva o poskytnutí stáže je proto uzavřena mezi stážistou a poskytovatelem stáží. Stážista se tak stává objednavatelem vzdělávací služby. FDV bude plnit roli kontrolora a arbitra stáže, bude pravidelně monitorovat a vyhodnocovat průběh stáže. Tuto činnost zabezpečí zejména regionální zástupci pro cílové skupiny a konzultanti pro poskytovatele stáží. FDV zabezpečí také případné odborné konzultace. Dohled nad průběhem stáže umožní kontroly na místě, které budou namátkově prováděny na základě sledování indikátorů rizikovosti stáže. Průběh stáže bude zapisován do deníku stážisty, který bude společně s hodnotícími zprávami a certifikátem o absolvování stáže podkladem k úhradě příspěvku stážistovi. Výstupní hodnocení stážisty bude částečně použito k předávání zkušeností dalším zájemcům o stáž. Zkušenosti poskytovatelů stáží využije projektový tým pro sestavení publikace příkladů dobré a méně dobré praxe. Výstup: 5000 proškolených osob a publikace dobré praxe

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání V Praze dne 15. července 2014 Předkládací zpráva Výkonná místopředsedkyně RHSD ČR a ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová na základě

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Kvalita dalšího vzdělávání

Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: Kvalita dalšího vzdělávání Koncepční část Materiál pro analyticko koncepční studii IPN KONCEPT Jméno hlavního metodika: Mgr. Klára Bezděková Jména spolupracujících autorů: Mgr.

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství Únor 2013 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Příprava programového období 2014

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více