1. Základní informace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Základní informace"

Transkript

1 1. Základní informace Na základě schváleného Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Prováděcího dokumentu a Výzvy č. 41 vyhlášené , byl připraven individuální projekt národní (IPn), který je zaměřen na podporu dalšího vzdělávání (dále jen DV). Předkladatelem projektu je Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV (dále jen FDV). Projekt se zaměří na podporovanou aktivitu výzvy - Podpora vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí. Pro tuto výzvu MŠMT vyčlenilo 800 miliónů korun. Hlavním záměrem projektu je zavést inovativní způsob individuálního dalšího vzdělávání pomocí stáží 1 ve firmách 2. Stáže se tak stanou nástrojem pro zvýšení kvalifikace a získání praxe v oboru. Tento záměr je v souladu s cíli oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání, zejména pak s cílem zvýšit kvalitu odborných kompetencí obyvatel ČR a zvýšení motivace a usnadnění přístupu jednotlivců k DV. Cílovou skupinou budou jednotlivci občané s trvalým pobytem v regionech Cíle Konvergence (všechny kraje kromě hl. města Prahy). Mechanismus poskytování stáží musí být jednoduchý z pohledu jednotlivců, tak z pohledu poskytovatelů stáží. Pro úspěšné zavedení tohoto způsobu DV nesmí administrativní úkony spojené s čerpáním dotace demotivovat účastníky projektu. Z těchto důvodů jsou v rámci projektu připravovány efektivní nástroje poskytování stáží. Rovněž bude zachována svobodná volba občana při výběru stáže s podmínkou doložení dosaženého vzdělání či praxe v daném oboru. Záměrem projektu je zvyšování kvalifikace cílové skupiny nikoliv její rekvalifikace. Stáže budou poskytovány v nejrůznějších odvětvích, pro jakékoliv pracovní pozice a regiony. Vzdělávání budou poskytovat firmy, což umožní soulad s potřebami trhu práce. Omezena bude možnost absolvovat stáž u předchozích zaměstnavatelů uchazeče o stáž za posledních 5 let nebo jeho současného zaměstnavatele, který vykonává ekonomickou činnost shodnou s náplní poptávané stáže. Projekt tvoří tři hlavní pilíře: 1. Zavedení systému DV formou stáží ve firmách, v rámci kterého vznikne studie na začlenění stáží do dalšího vzdělávání, analýza opatření pro efektivní poskytování dalšího vzdělávání a bude podpořeno spoluprací s příslušnými orgány při zavádění opatření pro začlenění stáží do DV. 1 Stáž je v rámci projektu definována jako soubor činností vykonávaných stážistou u poskytovatele stáže za účelem zvýšení kvalifikace stážisty pro vybranou pracovní pozici. Obsah stáže je zaměřen na rozvinutí a osvojení kvalifikace stážisty pro pracovní pozici, která je uplatnitelná u širšího okruhu zaměstnavatelů. 2 V kontextu projektu je za firmu považován každý subjekt, který má oprávnění k mimoškolnímu vzdělávání. Ve vztahu ke stážistům vystupuje firma výhradně jako vzdělavatel a to na základě schváleného vzdělávacího plánu. V takovém případě hovoříme o firmě jako o poskytovateli stáže.

2 2. Vytvoření nástrojů pro efektivní poskytování stáží s využitím odborné kapacity zástupců zaměstnavatelů, cílových skupin a aktérů z oblasti DV. Dále bude vytvořena metodika a katalog šablon pro poskytování stáží. 3. Pilotní ověření vytvořených nástrojů pro efektivní DV formou poskytování stáží občanům ČR a iniciování vzniku nabídek stáží ze strany firem. Podpořeno bude minimálně 5000 osob. Obr. 1 Základní schéma procesu Projekt bude mít dopady na státní rozpočet. Jedná se o projekt spolufinancovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z prostředků Evropské unie, který je z 15 % spolufinancování z prostředků státního rozpočtu. Spolufinancování z prostředků státního rozpočtu je zajištěno v rámci stanovených výdajových limitů kapitoly 333 MPSV pro dotčené roky. Projektový záměr je předkládán v podobě, která bere ohled na maximální jednoduchost poskytování dalšího vzdělávání občanům ČR při dodržování pravidel OP VK, rozpočtových pravidel a také postupů a pravidel definovaných pro realizaci projektů spolufinancovaných z ESF. Zároveň je nastaven tak, aby byl jednoduše kontrolovatelný, respektoval zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a nezakládal veřejnou podporu. MPSV pověřilo na základě usnesení Vlády České republiky o poskytnutí finančních prostředků MPSV z OP VK ze dne 18. května 2011 č. 382, resp. ze dne 20. července 2011 č. 556 přípravou projektového záměru svou přímo řízenou organizaci Institut výchovy bezpečnosti práce (IVBP). V souvislosti s tím schválilo MPSV 15. června 2011 transformaci IVBP na Fond dalšího vzdělávání (FDV). Nový statut FDV rozšiřuje původní vzdělávací aktivity IVBP zaměřené na bezpečnost práce o komplexní vzdělávací aktivity v oblasti dalšího vzdělávání. Poradou vedení MPSV byl projektový záměr odsouhlasen 14. července 2011 a 18. října 2011 byl v souladu s platnou Příručkou pro žadatele a příjemce

3 Individuálních projektů národních OP VK řádně projednán na Kulatém stolu s odbornou veřejností. MPSV dne 17. října 2011 požádalo MŠMT, skupinu všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání o součinnost s FDV při přípravě projektu Stáže ve firmách - vzdělávání praxi. Projektový záměr byl v průběhu druhého a třetího čtvrtletí 2011 konzultován na úrovni MŠMT s odbory 24 a 41. Při přípravě projektu využívalo FDV i součinnost odborů MPSV implementujících Evropský sociální fond (ESF), Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). V rámci odborné diskuze byly osloveny subjekty a odborníci, kteří se aktivně věnují problematice dalšího vzdělávání, práci s cílovou skupinou nebo zastupující zaměstnavatele. Taktéž byly vedeny odborné diskuze analyzující informační systémy a publicitu současných aktivit zaměřených na další vzdělávání. Mezi nejvýznamnější subjekty lze zařadit: Asociace institucí vzdělávání dospělých CzechInvest Generální ředitelství Úřadu práce České republiky Hospodářská komora České republiky Ministerstvo financí České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní vzdělávací fond Sektorové rady 3 Svaz průmyslu a dopravy České republiky Trexima Vědecko technické parky v rámci České republik Pro ověření zájmu cílové skupiny a poskytovatelů stáží byly vytvořeny analýzy, které sloužily nejen k ověření zájmu o projekt, ale i úpravě projektového záměru tak, aby naplňoval očekávání aktérů projektu při minimalizaci rizik projektu. 2. Projektový záměr Název projektu: Stáže ve firmách - vzdělávání praxí Zkrácený název: Stáže ve firmách Typ projektu: Individuální projekt národní (dále jen IPn) Prioritní osa: 3 Další vzdělávání Oblast podpory: 3.1 Individuální další vzdělávání Datum vyhlášení , číslo výzvy 41 výzvy: Podporované Podpořit vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí aktivity: 3 Trexima, Hospodářská komora České republiky a Svaz průmyslu a dopravy České republiky připomínkovaly projektový záměr i z pohledu systémových projektů MPSV a MŠMT, resp. Národní soustava povolání (NSP) a Národní soustava kvalifikací (NSK)

4 Cílová skupina: Jednotlivci občané s trvalým pobytem v regionech Cíle Konvergence Předkladatel Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV (dále jen FDV) projektu: Předpokládaná 30 měsíců (listopad duben 2014) Přípravné práce na projektu byly doba realizace zahájeny v květnu 2011, náklady spojené s touto fází jdou na vrub MPSV, projektu: zřizovatele FDV. Předpokládané 800 mil. Kč náklady: Počet podpořených osob: Anotace projektu Předkladatelem individuálního národního projektu je Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace zřízená Ministerstvem práce a sociálních věcí. Záměrem projektu je zavést inovativní způsob individuálního dalšího vzdělávání pomocí stáží ve firmách. Stáže se tak stanou nástrojem pro zvýšení kvalifikace cílové skupiny projektu. Nedílnou součástí výstupu projektu bude zmapování potřebných změn podporující systém stáží a také vyjednávání zařazení stáží jako další formy vzdělávání do aktivní politiky zaměstnanosti. Cílovou skupinou (CS) budou obyvatelé České republiky (ČR) v produktivním věku, s trvalým bydlištěm mimo hl. město Praha. Zájemce o stáž bude muset doložit kvalifikační předpoklady vzděláním, praxí nebo rekvalifikací. Pro snadnější komunikaci s CS vznikne přibližně 77 kontaktních míst, které budou umístěny převážně na úřadech práce. V rámci projektu vznikne tzv. katalog šablon. Šablonu tvoří obecný popis kompetencí pozice, věcná náplň stáže, minimální délka trvání, náklady na stáž apod. Šablonu navrhnou dle poptávky cílové skupiny nominovaní zástupci odvětví a posoudí panel odborníků. Vytvořené šablony budou soustředěny do katalogu šablon, který bude zveřejněn na webu projektu a bude jedním z výstupů projektu. Jednotlivé firmy pak budou moci k šablonám připojit své nabídky stáže a to na základě nabídkového listu stáže. Nabídkové listy budou obsahovat popis naplnění cílů šablony a základní údaje důležité pro výběr stáží uchazeči o stáž. Přehled nabídkových listů bude k dispozici na internetu v podobě katalogu stáží. Projekt bude zaštítěn informačním systémem, který umožní komunikaci všech zúčastněných subjektů, evidenci a kontrolu dat. Systém bude nabízet veškeré informace o projektu, podmínkách využití finanční dotace, cílových skupinách, databázi poskytovatelů stáží certifikovaných k poskytování stáží apod. V rámci IS si budou moci cílové skupiny hledat ideálního poskytovatele stáže., resp. stáž Inovace a synergie Využití stáží jako vzdělávacího nástroje je ověřeno zejména u studentů a současných zaměstnanců firem. Pro absolventy, nezaměstnané a další osoby vstupující na trh práce je stáž vhodným nástrojem pro

5 zvýšení jejich uplatnitelnosti, je však pro tuto skupinu obtížně dostupná. Inovací je tak poskytnutí tohoto nástroje zmíněné cílové skupině a to zejména díky podpoře při vyhledání stáže a zajištění kvalitního obsahu zaměřeného na rozvoj stážisty. V neposlední řadě lze za inovaci považovat nastavení snadného způsobu administrace a úhrady stáží z prostředků ESF, který vychází z modelu unit costs. Obsah stáží bude vycházet z kvalifikací definovaných Národní soustavou kvalifikací a bude tak její implementací do konkrétních vzdělávacích aktivit. Každá šablona i nabídkový list stáže bude obsahovat vazbu na pozici z Národní soustavy povolání a bude využívat stávajících popisů pozic a potřebných kvalifikací. Katalog stáží bude propojen na informační portál vzdělávání a práce, kde poskytne uživatelům další nabídku v oblasti vzdělávání. Plánováno je také napojení na integrovaný systém typových pozic, zde bude stáž alternativou k nabízeným pracovním pozicím, které systém vyhodnotí jako vhodné na základě vyplněného dotazníku Jobtip Cíle projektu Cílem projektu je přispět ke zlepšení stavu dalšího vzdělávání občanů ČR v odborných kompetencích, získání povědomí a možnosti přístupu k této formě vzdělávání. Projekt přináší novou systémovou metodu založenou na stážích, resp. nástroji, který byl v dosavadní praxi zvyšování kvalifikace na trhu opomíjen. Stáže docílí zkvalitnění a zefektivnění výuky a rozšíří tak současnou nabídku vzdělávacích možností občanů ČR. Efektivita stáží bude podpořena i použitím současných pracovních nástrojů, pomůcek a metodik uplatněných v komerčním sektoru. Hlavním cílem projektu je tedy zavedení systému dalšího vzdělávání formou stáží ve firmách, vytvoření nástrojů pro jejich efektivní poskytování a jejich pilotní ověření. Tento cíl bude dosažen prostřednictvím výstupů projektu. Výstupy budou Studie na začlenění stáží do dalšího vzdělávání a Analýzy opatření pro efektivní poskytování dalšího vzdělávání, vytvoření katalogu šablon pro poskytování stáží, vytvoření nabídky stáží a 5000 podpořených osob. Pro zajištění absorpční kapacity CS bude mimo jiné zřízena kontaktní místa. FDV nebude vyhledávat a vybavovat nové kanceláře, ale jako kontaktní místa využije převážně pracoviště úřadů práce. Zde bude zájemci o stáž k dispozici proškolený pracovník FDV Zdůvodnění potřebnosti Evropská unie a Evropa jako celek i na úrovni primárního a terciárního vzdělávání klade v dnešní době větší a větší důraz na studijní stáže během studia. Úspěšné etablování žáků a studentů v daném oboru je klíčovým prvkem pro růst jednotlivých ekonomik, tak jako podpora dalšího zvyšování kvalifikace. Tento aspekt zahrnuje do svých závěrů i Národní ekonomická rada vlády ČR.

6 V České republice se v posledním desetiletí drží míra nezaměstnanosti na úrovni 7 až 9% dle sezonních výkyvů a makroekonomického vývoje světové ekonomiky. Procento nezaměstnaných občanů je stabilně tvořeno několika jasně definovanými skupinami. Projekt se zaměřuje na cílové skupiny, které nemohou na trhu práce nabídnout praxi na základě své kvalifikace. Tento nedostatek často vyplývá z rychlého růstu požadavků na kvalifikaci pracovníků ve znalostních odvětvích. Zaměstnavatelé na straně nabídky stáží, tak cílová skupina na straně poptávky potvrzují zájem o rozvoj kompetencí formou stáží. Obě skupiny vykazují významnou absorpční kapacitu a zájem o projekt. Potřebnost projektu potvrzuje i Ministerstvo práce a sociálních věcí, které ve stážích vidí možnou alternativu k současné nabídce úřadů práce v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti Popis cílové skupiny Cílovou skupinou jsou obyvatelé ČR v produktivním věku s ukončeným vzděláním a s trvalým bydlištěm na území ČR mimo hl. město Praha. Největší zájem o stáž lze očekávat u osob, které mají problém s uplatněním na trhu práce, resp. absolventi, nezaměstnaní a osoby vracející se na trh práce. Na tyto osoby bude také zacílena motivační kampaň s důrazem na absolventy. V rámci přípravné fáze byla provedena analýza potřebnosti cílové skupiny, v této analýze byl potvrzen zájem o tuto formu dalšího vzdělávání. Existuje proto předpoklad, že CS přijme zkvalitňování či zvyšování kompetencí pomocí stáží kladně. Projekt se zaměřuje na praktické rozšiřování a získávání dovedností v daném oboru. CS si sama vybere vhodnou stáž. Zájemce o stáž nebude omezen regionálně a výběr oboru bude podmíněn pouze doložením praxe nebo vzděláním zájemce v příslušném oboru. Omezena bude možnost absolvovat stáž u předchozích zaměstnavatelů uchazeče o stáž za posledních 5 let nebo jeho současného zaměstnavatele, který vykonává ekonomickou činnost shodnou s náplní poptávané stáže. Hlavní motivací pro nezaměstnané a osoby vracející se na trh práce bude získání hlubších schopností a dovedností ve své profesi, popřípadě obnovení svých dovedností. Motivací pro absolventy bude získání a osvojení praktických dovedností, vyzkoušení si teorie v praxi a možnost prokázání odborné praxe pro lepší uplatnění na trhu práce. V neposlední řadě bude motivací pro CS rovněž navázání kontaktů s odborníky v oboru a seznámení se s nejnovějšími trendy v dané profesi Harmonogram Realizace projektu je plánováno od listopadu 2011 do dubna Dle výzvy musí být 80 % finančních prostředků vyčerpáno do Na základě těchto podmínek výzvy je nastaven i harmonogram projektu. Z důvodu hladkého průběhu realizace a omezeného časového fondu FDV zahájilo přípravné fáze projektu již v květnu Náklady spojené s touto fází jdou na vrub MPSV, zřizovatele FVD. Dalším krokem k zdárnému plnění podmínek čerpání finančních prostředků a průběžnému naplňování monitorovacích indikátorů bude v projektu kladen velký důraz na oslovování poskytovatelů stáží a cílové skupiny a budou se jim věnovat samostatné klíčové aktivity.

7 Název klíčové aktivity Od Do Zavedení systému dalšího vzdělávání formou stáží Vytvoření a ověření nástrojů pro poskytování stáží Vytvoření sítě poskytovatelů stáží Zajištění absorpční kapacity zájemců o účast na stážích Pilotní ověření systému poskytování stáží Klíčové aktivity Zavedení systému dalšího vzdělávání formou stáží Cílem této klíčové aktivity bude zavedení zvyšování kvalifikace formou stáží do systému dalšího vzdělávání, zmapovat potřeby úpravy legislativy, tak aby byly výsledky stáží uznávány jako zvýšení kvalifikace v daném oboru, zároveň zmapovat potřeby úprav legislativy pro poskytovatele stáží - firmy i zájemce o stáž. Dosud jsou stáže v ČR spojovány zejména se studenty. Firmy nemohou například uplatnit daňové úlevy, není legislativně ukotven statut stážisty, problematické je proplácení nákladů stážisty například formou stipendií. Součástí této aktivity bude také vyjednávání zařazení stáží jako další formy vzdělávání do aktivní politiky zaměstnanosti. V rámci projektu bude vytvořen systém poskytování stáží a zároveň bude tento systém odpilotován. Výsledky pilotního provozu poskytování stáží budou průběžně evaluovány a komunikovány s aktéry dalšího vzdělávání. Výstupy posoudí skutečný přínos stáží a doporučí následné zaměření dalšího vzdělávání postaveného na konfrontaci nabídky práce s komerčním sektorem. Analyzovaná data a zhodnocení cílů poskytnou zpětnou vazbu s přidanou hodnotou aktérům systému dalšího vzdělávání. Výstup: Studie na začlenění stáží do systému dalšího vzdělávání a Analýza opatření pro efektivní poskytování stáží v systému dalšího vzdělávání Vytvoření a ověření nástrojů pro poskytování stáží Cílem klíčové aktivity je vytvořit nástroje pro efektivní poskytování stáží. Hlavním výstupem je katalog šablon, k jehož vzniku přispěje odborná rada, panel odborníků, metodika a informační systém. Na začátku projektu bude vytvořena odborná rada zastupující aktéry dalšího vzdělávání. Odborná rada bude poradní skupinou, která poskytne informace dle oborových oblastí pro tvorbu katalogu šablon. V průběhu realizace bude svolávána za účelem evaluace.

8 Vzhledem k tomu, že stáže v kontextu dalšího vzdělávání nejsou běžným produktem dostupným na trhu, je nutné nejprve jednotlivé stáže nacenit a vytvořit věcné zadání - katalog šablon. Šablona je dokument obsahující obecně kvalitativní požadavky na stáž pro danou pozici/pozice, bude popisovat pracovní činnosti, podíl praxe, teorie, ověření znalostí, požadované dovednosti a schopnosti uchazečů o stáž, bude určovat maximální cenu stáže a další kritéria v souladu s kvalifikačními standardy. Šablona bude doplněna formulářem nabídkového listu stáže a návodem k jeho vyplnění. Šablony pro jednotlivé pozice budou zveřejněny v katalogu šablon a možnost využívat je dostanou poskytovatelé stáží po registraci a splnění kvalifikačních předpokladů. Pro tvorbu šablon bude projekt využívat panel odborníků, který se bude skládat z gestorů a tvůrců šablon (návrháři a hodnotitelé). Návrháři šablon (firmy z daného oboru), poskytnou vstupní podklady pro kompletaci návrhu šablony. Tyto návrhy bude negociovat společně s návrháři šablon nezávislý odborník (hodnotitel). Panel gestorů zajistí odborný dohled nad obsahem stáží ve vztahu k efektivitě vynakládaných finančních prostředků, souladu s definicí nespecifického vzdělávání a využitím stáže k získání maximálního dopadu na uplatnitelnost získaných kompetencí účastníka stáže. Gestoři budou pokrývat zejména oblast andragogiky, personalistiky, zaměstnanosti a financování. Vzorek šablon bude také posouzen nezávislým auditním subjektem. Výstup: Katalog šablon Vytvoření sítě poskytovatelů stáží Pro úspěšnou realizaci projektu je nutné iniciovat a zabezpečit vznik přehledné databáze subjektů poskytujících stáže. Poskytovateli stáží budou firmy působící v daném oboru a jejich výběr nebude omezen pouze na firmy působící v ČR. K naplňování databáze poskytovatelů stáží bude docházet průběžně na základě přímé poptávky cílové skupiny. Registrace bude otevřená kterémukoli subjektu pomocí online formulářů. K získání poskytovatelů stáží bude využito i přímé oslovování. Ke zvýšení zájmu o poskytování stáží bude sloužit kromě internetových stránek i PPC a banerová kampaň, účast na oborově zaměřených akcích, publikování článků nebo reklam v odborných časopisech. Účast v databázi poskytovatelů stáží bude podmíněna splněním minimálních kritérií. Zejména se bude jednat o kvalifikační kritéria prokázání oprávnění k podnikání v daném oboru, potvrzení historie firmy a potvrzení o bezdlužnosti. Tato kritéria vychází ze zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Uchazeč o poskytování stáže bude povinen doložit, že má kvalifikovanou pracovní sílu, která je schopna plnit roli mentora. Kvalifikace bude ověřena ze strany FDV formou testu, který bude vyplňován online. Zařazení do katalogu poskytovatelů stáží bude podmíněno písemným souhlasem se všeobecnými podmínkami pro poskytování stáží.

9 Po schválení registrace získá poskytovatel stáží přístup k relevantním schváleným šablonám, ke kterým se přihlásí vyplněním nabídkového listu. Nabídkový list projde negociačním procesem, který s poskytovatelem stáží povede za FDV hodnotitel. K dodržování podmínek poskytování stáže vyplývajících z nabídkového listu se poskytovatel stáže zaváže písemnou dohodou. Hlavními požadavky v nabídkovém listě jsou například zapojení mentora, rozsah, věcná náplň, harmonogram, místo výkonu, popis pracovních činností, pracovní podmínky, zařízení, požadavky na stážistu, harmonogram docházky, způsob vykazování docházky. Délka stáže bude minimálně 1 měsíc a maximálně 6 měsíců od podpisu smlouvy. V tomto období musí být naplněna hodinová dotace stanovená šablonou. Výstup: Online katalog nabídek stáží Zajištění absorpční kapacity zájemců o účast na stážích Záměrem této KA je podpora a zapojení cílové skupiny (CS) do projektu. CS bude oslovena několika odlišnými způsoby. Obecně získají informace zájemci o zvýšení kvalifikace na webovém portálu FDV. Zájemce si bude moci vyhledat vhodnou společnost poskytující stáž, popřípadě zadat požadavek na vyhledání/zajištění stáže. Dále budou informace šířeny přes jednotlivé kontaktní pracoviště, kde bude působit proškolený zaměstnanec FDV. Tato kontaktní místa budou převážně umístěna na úřadech práce. Oslovování bude přizpůsobeno absolventům, nezaměstnaným a osobám vracejícím se na trh práce. Z výstupů analýzy cílové skupiny lze identifikovat největší zájem u absolventů. Tato skupina je také schopna nejlépe vyhovět požadavkům na stážisty ze strany poskytovatelů stáží. Větší objem aktivit směřovaných na získání cílové skupniny tak bude zacílen zejména na absolventy. Informace nebo inzerce budou například na portálech jako je jobs.cz, práce.cz, kampomaturite.cz, maminka.cz. Dále plánujeme oslovit CS přes sociální sítě, vzdělávací veletrhy, přednášky na školách, články např. ve studenských časopisech či magazínech pro ženy. Předpokládáme úzkou spolupráci s portálem vzdělávání a práce a informačními systémy NSK a NSP. Registrace zájemců o stáž bude probíhat na webovém portálu FDV, ve kterém vyplní registrační dotazník a formulář o dosaženém vzdělání a praxi. Současně bude mít možnost navštívit kontaktní místo, kde mu s vyplněním pomůže konzultant. Dle vyplněných informací se bude kontrolovat oprávněnost CS a dosažená kvalifikace stážisty. Při hledání vhodné stáže bude CS procházet základní diagnostikou. Pokud vyhoví základním předpokladům pro vybranou stáž, bude vyslán do výběrového řízení k poskytovateli stáži. Stážista může být současně zařazen do více výběrových řízení u poskytovatelů stáží. Výběrové řízení bude pro poskytovatele stáží volitelné na základě zájmu uchazečů o stáž a nároků na jejich vstupní předpoklady. Výstup: 77 kontaktních míst

10 Pilotní ověření systému poskytování stáží Průběh stáže se bude řídit schváleným nabídkovým listem, který vychází z odpovídající šablony. Závaznost nabídkového listu je písemně potvrzena mezi poskytovatelem stáží a FDV. Poté, co si uchazeč o stáž vybere stáž a poskytovatel stáže potvrdí zájem o jeho účast, může stážista požádat FDV o příslib příspěvku na úhradu nákladů stáže. Stážista může získat finanční příspěvek pouze jedenkrát, jeho využití však není podmínkou pro zařazení do projektu. Systém je nastaven tak, aby zodpovědnost za průběh stáže nesla cílová skupina společně s poskytovatelem stáže. Smlouva o poskytnutí stáže je proto uzavřena mezi stážistou a poskytovatelem stáží. Stážista se tak stává objednavatelem vzdělávací služby. FDV bude plnit roli kontrolora a arbitra stáže, bude pravidelně monitorovat a vyhodnocovat průběh stáže. Tuto činnost zabezpečí zejména regionální zástupci pro cílové skupiny a konzultanti pro poskytovatele stáží. FDV zabezpečí také případné odborné konzultace. Dohled nad průběhem stáže umožní kontroly na místě, které budou namátkově prováděny na základě sledování indikátorů rizikovosti stáže. Průběh stáže bude zapisován do deníku stážisty, který bude společně s hodnotícími zprávami a certifikátem o absolvování stáže podkladem k úhradě příspěvku stážistovi. Výstupní hodnocení stážisty bude částečně použito k předávání zkušeností dalším zájemcům o stáž. Zkušenosti poskytovatelů stáží využije projektový tým pro sestavení publikace příkladů dobré a méně dobré praxe. Výstup: 5000 proškolených osob a publikace dobré praxe

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí

Stáže ve firmách vzdělávání praxí Stáže ve firmách vzdělávání praxí Představení projektu Základní informace o projektu Realizátor projektu: Fond dalšího vzdělávání Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) prioritní osa

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD)

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) 20. 11. 2014 Praha Miroslav Procházka, FDV O čem budu hovořit Podpora DV FDV kdo jsme FDV co děláme Vybrané projekty

Více

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Představení projektu Fond dalšího vzdělávání Příspěvková organizace MPSV Hlavní poslání FDV realizace a koordinace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání FDV napomáhá

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 30. 12. 2011 Stránka: 1 z 8 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č.j.: 13 691/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 23 471/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU Skupině I, II, V a VI MŠMT

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 13 Strana 2 z 13 1. Identifikační údaje Finální verze (VK-UC) Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁJEM O ZVOLENOU REKVALIFIKACI uchazeče o zaměstnání - zájemce o zaměstnání v rámci projektu OP LZZ: Vzdělávání a dovednosti pro trh práce (reg.č.: CZ.1.04./2.1.00/03.00017)

Více

Přetrvávající či prohlubující se problémy trhu práce:

Přetrvávající či prohlubující se problémy trhu práce: ANALÝZA PODPORY CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ, ZAMĚSTNANOSTI A ZAMĚSTNATELNOSTI A JEJICH VZÁJEMNÝCH VAZEB S DŮRAZEM NA ADAPTIBILITU ZAMĚSTNANCŮ A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ 11. 4. 2012 Postup hodnocení Shodný postup

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání(op VVV)

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání(op VVV) OP Výzkum, vývoj a vzdělávání(op VVV) Prioritníosa 3 Specifický cíl: Zvyšováníkvality odborného vzdělávánívčetněposílení jeho relevance pro trh práce STRUKTURA OPERAČNÍHO PROGRAMU PRIORITNÍOSA 1 Posilování

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí. Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 http://fdv.mpsv.cz

Stáže ve firmách vzdělávání praxí. Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 http://fdv.mpsv.cz Stáže ve firmách vzdělávání praxí Základní informace o projektu Realizátor projektu: Fond dalšího vzdělávání Období realizace: červen 2012 říjen 2014 (29 měsíců) Rozpočet projektu: 800 mil. Kč Min. počet

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání)

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání) Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání) 29 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Implementace a rozvoj systému celoživotního učení

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference "Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze" 18.

Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze 18. Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference "Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze" 18. září 2014 Mgr. Jiří Zmatlík Náměstek ministra vnitra pro ekonomiku, strategie

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Říjen 2007 Prioritní osy programu Prioritní osy programu... 1 Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání... 2 Prioritní osa 2:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst. úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst. úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012 PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012 Fond dalšího vzdělávání možnosti spolupráce s obcemi HLAVNÍ CÍLE FDV Realizovat, koordinovat a popularizovat aktivity v oblasti dalšího

Více

METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0

METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0 METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0 v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2 Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78. Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041 Rekapitulace stavu k 31.5.2014 Cíle projektu: zjištění potřeb občanů

Více

Příloha 02 Pracovní skupina

Příloha 02 Pracovní skupina Příloha 02 Pracovní skupina (úloha a způsob práce PS, práva a povinnosti členů PS, formulář seznam členů PS) Pracovní skupina (PS) Konkretizace úlohy pracovní skupiny tvorba a aktualizace struktury a

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

VÝZVU k předkládání GRANTOVÝCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání GRANTOVÝCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje Č.j: 16595/2011-412 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU k předkládání žádostí individuálních

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011 OP LZZ Mezinárodní spolupráce 13. září 2011 Název projektu: Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0270 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

Zlínský kraj 4. KOLOVOU VÝZVU

Zlínský kraj 4. KOLOVOU VÝZVU VYHLAŠOVATEL Zlínský kraj Odbor řízení dotačních programů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje 4. KOLOVOU VÝZVU předkladatelům grantových

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jana Brabcová Tomáš Langer Proč je kvalita tématem dne? dotace ESF výběrová řízení objem dalšího vzdělávání náročnost zákazníka dalšího vzdělávání odlišení

Více

Kariérní systém učitelů

Kariérní systém učitelů Kariérní systém učitelů 1 Obsah příspěvku Seznámení s připravovaným KS Rozbor standardu učitele a jeho postavení v kariérním systému Předání podrobných informací k nově připravované kariérní cestě cestě

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli reg. č.: CZ.1.07/1.3.44/02.0045 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Identifikované nedostatky v dokládaných výstupech v rámci akce EU peníze školám

Identifikované nedostatky v dokládaných výstupech v rámci akce EU peníze školám Identifikované nedostatky v dokládaných výstupech v rámci akce EU peníze školám Realizace projektů EU peníze školám již značně postoupila. Proto bude tento článek věnován zkušenostem z administrativních

Více