1. Základní informace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Základní informace"

Transkript

1 1. Základní informace Na základě schváleného Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Prováděcího dokumentu a Výzvy č. 41 vyhlášené , byl připraven individuální projekt národní (IPn), který je zaměřen na podporu dalšího vzdělávání (dále jen DV). Předkladatelem projektu je Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV (dále jen FDV). Projekt se zaměří na podporovanou aktivitu výzvy - Podpora vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí. Pro tuto výzvu MŠMT vyčlenilo 800 miliónů korun. Hlavním záměrem projektu je zavést inovativní způsob individuálního dalšího vzdělávání pomocí stáží 1 ve firmách 2. Stáže se tak stanou nástrojem pro zvýšení kvalifikace a získání praxe v oboru. Tento záměr je v souladu s cíli oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání, zejména pak s cílem zvýšit kvalitu odborných kompetencí obyvatel ČR a zvýšení motivace a usnadnění přístupu jednotlivců k DV. Cílovou skupinou budou jednotlivci občané s trvalým pobytem v regionech Cíle Konvergence (všechny kraje kromě hl. města Prahy). Mechanismus poskytování stáží musí být jednoduchý z pohledu jednotlivců, tak z pohledu poskytovatelů stáží. Pro úspěšné zavedení tohoto způsobu DV nesmí administrativní úkony spojené s čerpáním dotace demotivovat účastníky projektu. Z těchto důvodů jsou v rámci projektu připravovány efektivní nástroje poskytování stáží. Rovněž bude zachována svobodná volba občana při výběru stáže s podmínkou doložení dosaženého vzdělání či praxe v daném oboru. Záměrem projektu je zvyšování kvalifikace cílové skupiny nikoliv její rekvalifikace. Stáže budou poskytovány v nejrůznějších odvětvích, pro jakékoliv pracovní pozice a regiony. Vzdělávání budou poskytovat firmy, což umožní soulad s potřebami trhu práce. Omezena bude možnost absolvovat stáž u předchozích zaměstnavatelů uchazeče o stáž za posledních 5 let nebo jeho současného zaměstnavatele, který vykonává ekonomickou činnost shodnou s náplní poptávané stáže. Projekt tvoří tři hlavní pilíře: 1. Zavedení systému DV formou stáží ve firmách, v rámci kterého vznikne studie na začlenění stáží do dalšího vzdělávání, analýza opatření pro efektivní poskytování dalšího vzdělávání a bude podpořeno spoluprací s příslušnými orgány při zavádění opatření pro začlenění stáží do DV. 1 Stáž je v rámci projektu definována jako soubor činností vykonávaných stážistou u poskytovatele stáže za účelem zvýšení kvalifikace stážisty pro vybranou pracovní pozici. Obsah stáže je zaměřen na rozvinutí a osvojení kvalifikace stážisty pro pracovní pozici, která je uplatnitelná u širšího okruhu zaměstnavatelů. 2 V kontextu projektu je za firmu považován každý subjekt, který má oprávnění k mimoškolnímu vzdělávání. Ve vztahu ke stážistům vystupuje firma výhradně jako vzdělavatel a to na základě schváleného vzdělávacího plánu. V takovém případě hovoříme o firmě jako o poskytovateli stáže.

2 2. Vytvoření nástrojů pro efektivní poskytování stáží s využitím odborné kapacity zástupců zaměstnavatelů, cílových skupin a aktérů z oblasti DV. Dále bude vytvořena metodika a katalog šablon pro poskytování stáží. 3. Pilotní ověření vytvořených nástrojů pro efektivní DV formou poskytování stáží občanům ČR a iniciování vzniku nabídek stáží ze strany firem. Podpořeno bude minimálně 5000 osob. Obr. 1 Základní schéma procesu Projekt bude mít dopady na státní rozpočet. Jedná se o projekt spolufinancovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z prostředků Evropské unie, který je z 15 % spolufinancování z prostředků státního rozpočtu. Spolufinancování z prostředků státního rozpočtu je zajištěno v rámci stanovených výdajových limitů kapitoly 333 MPSV pro dotčené roky. Projektový záměr je předkládán v podobě, která bere ohled na maximální jednoduchost poskytování dalšího vzdělávání občanům ČR při dodržování pravidel OP VK, rozpočtových pravidel a také postupů a pravidel definovaných pro realizaci projektů spolufinancovaných z ESF. Zároveň je nastaven tak, aby byl jednoduše kontrolovatelný, respektoval zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a nezakládal veřejnou podporu. MPSV pověřilo na základě usnesení Vlády České republiky o poskytnutí finančních prostředků MPSV z OP VK ze dne 18. května 2011 č. 382, resp. ze dne 20. července 2011 č. 556 přípravou projektového záměru svou přímo řízenou organizaci Institut výchovy bezpečnosti práce (IVBP). V souvislosti s tím schválilo MPSV 15. června 2011 transformaci IVBP na Fond dalšího vzdělávání (FDV). Nový statut FDV rozšiřuje původní vzdělávací aktivity IVBP zaměřené na bezpečnost práce o komplexní vzdělávací aktivity v oblasti dalšího vzdělávání. Poradou vedení MPSV byl projektový záměr odsouhlasen 14. července 2011 a 18. října 2011 byl v souladu s platnou Příručkou pro žadatele a příjemce

3 Individuálních projektů národních OP VK řádně projednán na Kulatém stolu s odbornou veřejností. MPSV dne 17. října 2011 požádalo MŠMT, skupinu všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání o součinnost s FDV při přípravě projektu Stáže ve firmách - vzdělávání praxi. Projektový záměr byl v průběhu druhého a třetího čtvrtletí 2011 konzultován na úrovni MŠMT s odbory 24 a 41. Při přípravě projektu využívalo FDV i součinnost odborů MPSV implementujících Evropský sociální fond (ESF), Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). V rámci odborné diskuze byly osloveny subjekty a odborníci, kteří se aktivně věnují problematice dalšího vzdělávání, práci s cílovou skupinou nebo zastupující zaměstnavatele. Taktéž byly vedeny odborné diskuze analyzující informační systémy a publicitu současných aktivit zaměřených na další vzdělávání. Mezi nejvýznamnější subjekty lze zařadit: Asociace institucí vzdělávání dospělých CzechInvest Generální ředitelství Úřadu práce České republiky Hospodářská komora České republiky Ministerstvo financí České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní vzdělávací fond Sektorové rady 3 Svaz průmyslu a dopravy České republiky Trexima Vědecko technické parky v rámci České republik Pro ověření zájmu cílové skupiny a poskytovatelů stáží byly vytvořeny analýzy, které sloužily nejen k ověření zájmu o projekt, ale i úpravě projektového záměru tak, aby naplňoval očekávání aktérů projektu při minimalizaci rizik projektu. 2. Projektový záměr Název projektu: Stáže ve firmách - vzdělávání praxí Zkrácený název: Stáže ve firmách Typ projektu: Individuální projekt národní (dále jen IPn) Prioritní osa: 3 Další vzdělávání Oblast podpory: 3.1 Individuální další vzdělávání Datum vyhlášení , číslo výzvy 41 výzvy: Podporované Podpořit vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí aktivity: 3 Trexima, Hospodářská komora České republiky a Svaz průmyslu a dopravy České republiky připomínkovaly projektový záměr i z pohledu systémových projektů MPSV a MŠMT, resp. Národní soustava povolání (NSP) a Národní soustava kvalifikací (NSK)

4 Cílová skupina: Jednotlivci občané s trvalým pobytem v regionech Cíle Konvergence Předkladatel Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV (dále jen FDV) projektu: Předpokládaná 30 měsíců (listopad duben 2014) Přípravné práce na projektu byly doba realizace zahájeny v květnu 2011, náklady spojené s touto fází jdou na vrub MPSV, projektu: zřizovatele FDV. Předpokládané 800 mil. Kč náklady: Počet podpořených osob: Anotace projektu Předkladatelem individuálního národního projektu je Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace zřízená Ministerstvem práce a sociálních věcí. Záměrem projektu je zavést inovativní způsob individuálního dalšího vzdělávání pomocí stáží ve firmách. Stáže se tak stanou nástrojem pro zvýšení kvalifikace cílové skupiny projektu. Nedílnou součástí výstupu projektu bude zmapování potřebných změn podporující systém stáží a také vyjednávání zařazení stáží jako další formy vzdělávání do aktivní politiky zaměstnanosti. Cílovou skupinou (CS) budou obyvatelé České republiky (ČR) v produktivním věku, s trvalým bydlištěm mimo hl. město Praha. Zájemce o stáž bude muset doložit kvalifikační předpoklady vzděláním, praxí nebo rekvalifikací. Pro snadnější komunikaci s CS vznikne přibližně 77 kontaktních míst, které budou umístěny převážně na úřadech práce. V rámci projektu vznikne tzv. katalog šablon. Šablonu tvoří obecný popis kompetencí pozice, věcná náplň stáže, minimální délka trvání, náklady na stáž apod. Šablonu navrhnou dle poptávky cílové skupiny nominovaní zástupci odvětví a posoudí panel odborníků. Vytvořené šablony budou soustředěny do katalogu šablon, který bude zveřejněn na webu projektu a bude jedním z výstupů projektu. Jednotlivé firmy pak budou moci k šablonám připojit své nabídky stáže a to na základě nabídkového listu stáže. Nabídkové listy budou obsahovat popis naplnění cílů šablony a základní údaje důležité pro výběr stáží uchazeči o stáž. Přehled nabídkových listů bude k dispozici na internetu v podobě katalogu stáží. Projekt bude zaštítěn informačním systémem, který umožní komunikaci všech zúčastněných subjektů, evidenci a kontrolu dat. Systém bude nabízet veškeré informace o projektu, podmínkách využití finanční dotace, cílových skupinách, databázi poskytovatelů stáží certifikovaných k poskytování stáží apod. V rámci IS si budou moci cílové skupiny hledat ideálního poskytovatele stáže., resp. stáž Inovace a synergie Využití stáží jako vzdělávacího nástroje je ověřeno zejména u studentů a současných zaměstnanců firem. Pro absolventy, nezaměstnané a další osoby vstupující na trh práce je stáž vhodným nástrojem pro

5 zvýšení jejich uplatnitelnosti, je však pro tuto skupinu obtížně dostupná. Inovací je tak poskytnutí tohoto nástroje zmíněné cílové skupině a to zejména díky podpoře při vyhledání stáže a zajištění kvalitního obsahu zaměřeného na rozvoj stážisty. V neposlední řadě lze za inovaci považovat nastavení snadného způsobu administrace a úhrady stáží z prostředků ESF, který vychází z modelu unit costs. Obsah stáží bude vycházet z kvalifikací definovaných Národní soustavou kvalifikací a bude tak její implementací do konkrétních vzdělávacích aktivit. Každá šablona i nabídkový list stáže bude obsahovat vazbu na pozici z Národní soustavy povolání a bude využívat stávajících popisů pozic a potřebných kvalifikací. Katalog stáží bude propojen na informační portál vzdělávání a práce, kde poskytne uživatelům další nabídku v oblasti vzdělávání. Plánováno je také napojení na integrovaný systém typových pozic, zde bude stáž alternativou k nabízeným pracovním pozicím, které systém vyhodnotí jako vhodné na základě vyplněného dotazníku Jobtip Cíle projektu Cílem projektu je přispět ke zlepšení stavu dalšího vzdělávání občanů ČR v odborných kompetencích, získání povědomí a možnosti přístupu k této formě vzdělávání. Projekt přináší novou systémovou metodu založenou na stážích, resp. nástroji, který byl v dosavadní praxi zvyšování kvalifikace na trhu opomíjen. Stáže docílí zkvalitnění a zefektivnění výuky a rozšíří tak současnou nabídku vzdělávacích možností občanů ČR. Efektivita stáží bude podpořena i použitím současných pracovních nástrojů, pomůcek a metodik uplatněných v komerčním sektoru. Hlavním cílem projektu je tedy zavedení systému dalšího vzdělávání formou stáží ve firmách, vytvoření nástrojů pro jejich efektivní poskytování a jejich pilotní ověření. Tento cíl bude dosažen prostřednictvím výstupů projektu. Výstupy budou Studie na začlenění stáží do dalšího vzdělávání a Analýzy opatření pro efektivní poskytování dalšího vzdělávání, vytvoření katalogu šablon pro poskytování stáží, vytvoření nabídky stáží a 5000 podpořených osob. Pro zajištění absorpční kapacity CS bude mimo jiné zřízena kontaktní místa. FDV nebude vyhledávat a vybavovat nové kanceláře, ale jako kontaktní místa využije převážně pracoviště úřadů práce. Zde bude zájemci o stáž k dispozici proškolený pracovník FDV Zdůvodnění potřebnosti Evropská unie a Evropa jako celek i na úrovni primárního a terciárního vzdělávání klade v dnešní době větší a větší důraz na studijní stáže během studia. Úspěšné etablování žáků a studentů v daném oboru je klíčovým prvkem pro růst jednotlivých ekonomik, tak jako podpora dalšího zvyšování kvalifikace. Tento aspekt zahrnuje do svých závěrů i Národní ekonomická rada vlády ČR.

6 V České republice se v posledním desetiletí drží míra nezaměstnanosti na úrovni 7 až 9% dle sezonních výkyvů a makroekonomického vývoje světové ekonomiky. Procento nezaměstnaných občanů je stabilně tvořeno několika jasně definovanými skupinami. Projekt se zaměřuje na cílové skupiny, které nemohou na trhu práce nabídnout praxi na základě své kvalifikace. Tento nedostatek často vyplývá z rychlého růstu požadavků na kvalifikaci pracovníků ve znalostních odvětvích. Zaměstnavatelé na straně nabídky stáží, tak cílová skupina na straně poptávky potvrzují zájem o rozvoj kompetencí formou stáží. Obě skupiny vykazují významnou absorpční kapacitu a zájem o projekt. Potřebnost projektu potvrzuje i Ministerstvo práce a sociálních věcí, které ve stážích vidí možnou alternativu k současné nabídce úřadů práce v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti Popis cílové skupiny Cílovou skupinou jsou obyvatelé ČR v produktivním věku s ukončeným vzděláním a s trvalým bydlištěm na území ČR mimo hl. město Praha. Největší zájem o stáž lze očekávat u osob, které mají problém s uplatněním na trhu práce, resp. absolventi, nezaměstnaní a osoby vracející se na trh práce. Na tyto osoby bude také zacílena motivační kampaň s důrazem na absolventy. V rámci přípravné fáze byla provedena analýza potřebnosti cílové skupiny, v této analýze byl potvrzen zájem o tuto formu dalšího vzdělávání. Existuje proto předpoklad, že CS přijme zkvalitňování či zvyšování kompetencí pomocí stáží kladně. Projekt se zaměřuje na praktické rozšiřování a získávání dovedností v daném oboru. CS si sama vybere vhodnou stáž. Zájemce o stáž nebude omezen regionálně a výběr oboru bude podmíněn pouze doložením praxe nebo vzděláním zájemce v příslušném oboru. Omezena bude možnost absolvovat stáž u předchozích zaměstnavatelů uchazeče o stáž za posledních 5 let nebo jeho současného zaměstnavatele, který vykonává ekonomickou činnost shodnou s náplní poptávané stáže. Hlavní motivací pro nezaměstnané a osoby vracející se na trh práce bude získání hlubších schopností a dovedností ve své profesi, popřípadě obnovení svých dovedností. Motivací pro absolventy bude získání a osvojení praktických dovedností, vyzkoušení si teorie v praxi a možnost prokázání odborné praxe pro lepší uplatnění na trhu práce. V neposlední řadě bude motivací pro CS rovněž navázání kontaktů s odborníky v oboru a seznámení se s nejnovějšími trendy v dané profesi Harmonogram Realizace projektu je plánováno od listopadu 2011 do dubna Dle výzvy musí být 80 % finančních prostředků vyčerpáno do Na základě těchto podmínek výzvy je nastaven i harmonogram projektu. Z důvodu hladkého průběhu realizace a omezeného časového fondu FDV zahájilo přípravné fáze projektu již v květnu Náklady spojené s touto fází jdou na vrub MPSV, zřizovatele FVD. Dalším krokem k zdárnému plnění podmínek čerpání finančních prostředků a průběžnému naplňování monitorovacích indikátorů bude v projektu kladen velký důraz na oslovování poskytovatelů stáží a cílové skupiny a budou se jim věnovat samostatné klíčové aktivity.

7 Název klíčové aktivity Od Do Zavedení systému dalšího vzdělávání formou stáží Vytvoření a ověření nástrojů pro poskytování stáží Vytvoření sítě poskytovatelů stáží Zajištění absorpční kapacity zájemců o účast na stážích Pilotní ověření systému poskytování stáží Klíčové aktivity Zavedení systému dalšího vzdělávání formou stáží Cílem této klíčové aktivity bude zavedení zvyšování kvalifikace formou stáží do systému dalšího vzdělávání, zmapovat potřeby úpravy legislativy, tak aby byly výsledky stáží uznávány jako zvýšení kvalifikace v daném oboru, zároveň zmapovat potřeby úprav legislativy pro poskytovatele stáží - firmy i zájemce o stáž. Dosud jsou stáže v ČR spojovány zejména se studenty. Firmy nemohou například uplatnit daňové úlevy, není legislativně ukotven statut stážisty, problematické je proplácení nákladů stážisty například formou stipendií. Součástí této aktivity bude také vyjednávání zařazení stáží jako další formy vzdělávání do aktivní politiky zaměstnanosti. V rámci projektu bude vytvořen systém poskytování stáží a zároveň bude tento systém odpilotován. Výsledky pilotního provozu poskytování stáží budou průběžně evaluovány a komunikovány s aktéry dalšího vzdělávání. Výstupy posoudí skutečný přínos stáží a doporučí následné zaměření dalšího vzdělávání postaveného na konfrontaci nabídky práce s komerčním sektorem. Analyzovaná data a zhodnocení cílů poskytnou zpětnou vazbu s přidanou hodnotou aktérům systému dalšího vzdělávání. Výstup: Studie na začlenění stáží do systému dalšího vzdělávání a Analýza opatření pro efektivní poskytování stáží v systému dalšího vzdělávání Vytvoření a ověření nástrojů pro poskytování stáží Cílem klíčové aktivity je vytvořit nástroje pro efektivní poskytování stáží. Hlavním výstupem je katalog šablon, k jehož vzniku přispěje odborná rada, panel odborníků, metodika a informační systém. Na začátku projektu bude vytvořena odborná rada zastupující aktéry dalšího vzdělávání. Odborná rada bude poradní skupinou, která poskytne informace dle oborových oblastí pro tvorbu katalogu šablon. V průběhu realizace bude svolávána za účelem evaluace.

8 Vzhledem k tomu, že stáže v kontextu dalšího vzdělávání nejsou běžným produktem dostupným na trhu, je nutné nejprve jednotlivé stáže nacenit a vytvořit věcné zadání - katalog šablon. Šablona je dokument obsahující obecně kvalitativní požadavky na stáž pro danou pozici/pozice, bude popisovat pracovní činnosti, podíl praxe, teorie, ověření znalostí, požadované dovednosti a schopnosti uchazečů o stáž, bude určovat maximální cenu stáže a další kritéria v souladu s kvalifikačními standardy. Šablona bude doplněna formulářem nabídkového listu stáže a návodem k jeho vyplnění. Šablony pro jednotlivé pozice budou zveřejněny v katalogu šablon a možnost využívat je dostanou poskytovatelé stáží po registraci a splnění kvalifikačních předpokladů. Pro tvorbu šablon bude projekt využívat panel odborníků, který se bude skládat z gestorů a tvůrců šablon (návrháři a hodnotitelé). Návrháři šablon (firmy z daného oboru), poskytnou vstupní podklady pro kompletaci návrhu šablony. Tyto návrhy bude negociovat společně s návrháři šablon nezávislý odborník (hodnotitel). Panel gestorů zajistí odborný dohled nad obsahem stáží ve vztahu k efektivitě vynakládaných finančních prostředků, souladu s definicí nespecifického vzdělávání a využitím stáže k získání maximálního dopadu na uplatnitelnost získaných kompetencí účastníka stáže. Gestoři budou pokrývat zejména oblast andragogiky, personalistiky, zaměstnanosti a financování. Vzorek šablon bude také posouzen nezávislým auditním subjektem. Výstup: Katalog šablon Vytvoření sítě poskytovatelů stáží Pro úspěšnou realizaci projektu je nutné iniciovat a zabezpečit vznik přehledné databáze subjektů poskytujících stáže. Poskytovateli stáží budou firmy působící v daném oboru a jejich výběr nebude omezen pouze na firmy působící v ČR. K naplňování databáze poskytovatelů stáží bude docházet průběžně na základě přímé poptávky cílové skupiny. Registrace bude otevřená kterémukoli subjektu pomocí online formulářů. K získání poskytovatelů stáží bude využito i přímé oslovování. Ke zvýšení zájmu o poskytování stáží bude sloužit kromě internetových stránek i PPC a banerová kampaň, účast na oborově zaměřených akcích, publikování článků nebo reklam v odborných časopisech. Účast v databázi poskytovatelů stáží bude podmíněna splněním minimálních kritérií. Zejména se bude jednat o kvalifikační kritéria prokázání oprávnění k podnikání v daném oboru, potvrzení historie firmy a potvrzení o bezdlužnosti. Tato kritéria vychází ze zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Uchazeč o poskytování stáže bude povinen doložit, že má kvalifikovanou pracovní sílu, která je schopna plnit roli mentora. Kvalifikace bude ověřena ze strany FDV formou testu, který bude vyplňován online. Zařazení do katalogu poskytovatelů stáží bude podmíněno písemným souhlasem se všeobecnými podmínkami pro poskytování stáží.

9 Po schválení registrace získá poskytovatel stáží přístup k relevantním schváleným šablonám, ke kterým se přihlásí vyplněním nabídkového listu. Nabídkový list projde negociačním procesem, který s poskytovatelem stáží povede za FDV hodnotitel. K dodržování podmínek poskytování stáže vyplývajících z nabídkového listu se poskytovatel stáže zaváže písemnou dohodou. Hlavními požadavky v nabídkovém listě jsou například zapojení mentora, rozsah, věcná náplň, harmonogram, místo výkonu, popis pracovních činností, pracovní podmínky, zařízení, požadavky na stážistu, harmonogram docházky, způsob vykazování docházky. Délka stáže bude minimálně 1 měsíc a maximálně 6 měsíců od podpisu smlouvy. V tomto období musí být naplněna hodinová dotace stanovená šablonou. Výstup: Online katalog nabídek stáží Zajištění absorpční kapacity zájemců o účast na stážích Záměrem této KA je podpora a zapojení cílové skupiny (CS) do projektu. CS bude oslovena několika odlišnými způsoby. Obecně získají informace zájemci o zvýšení kvalifikace na webovém portálu FDV. Zájemce si bude moci vyhledat vhodnou společnost poskytující stáž, popřípadě zadat požadavek na vyhledání/zajištění stáže. Dále budou informace šířeny přes jednotlivé kontaktní pracoviště, kde bude působit proškolený zaměstnanec FDV. Tato kontaktní místa budou převážně umístěna na úřadech práce. Oslovování bude přizpůsobeno absolventům, nezaměstnaným a osobám vracejícím se na trh práce. Z výstupů analýzy cílové skupiny lze identifikovat největší zájem u absolventů. Tato skupina je také schopna nejlépe vyhovět požadavkům na stážisty ze strany poskytovatelů stáží. Větší objem aktivit směřovaných na získání cílové skupniny tak bude zacílen zejména na absolventy. Informace nebo inzerce budou například na portálech jako je jobs.cz, práce.cz, kampomaturite.cz, maminka.cz. Dále plánujeme oslovit CS přes sociální sítě, vzdělávací veletrhy, přednášky na školách, články např. ve studenských časopisech či magazínech pro ženy. Předpokládáme úzkou spolupráci s portálem vzdělávání a práce a informačními systémy NSK a NSP. Registrace zájemců o stáž bude probíhat na webovém portálu FDV, ve kterém vyplní registrační dotazník a formulář o dosaženém vzdělání a praxi. Současně bude mít možnost navštívit kontaktní místo, kde mu s vyplněním pomůže konzultant. Dle vyplněných informací se bude kontrolovat oprávněnost CS a dosažená kvalifikace stážisty. Při hledání vhodné stáže bude CS procházet základní diagnostikou. Pokud vyhoví základním předpokladům pro vybranou stáž, bude vyslán do výběrového řízení k poskytovateli stáži. Stážista může být současně zařazen do více výběrových řízení u poskytovatelů stáží. Výběrové řízení bude pro poskytovatele stáží volitelné na základě zájmu uchazečů o stáž a nároků na jejich vstupní předpoklady. Výstup: 77 kontaktních míst

10 Pilotní ověření systému poskytování stáží Průběh stáže se bude řídit schváleným nabídkovým listem, který vychází z odpovídající šablony. Závaznost nabídkového listu je písemně potvrzena mezi poskytovatelem stáží a FDV. Poté, co si uchazeč o stáž vybere stáž a poskytovatel stáže potvrdí zájem o jeho účast, může stážista požádat FDV o příslib příspěvku na úhradu nákladů stáže. Stážista může získat finanční příspěvek pouze jedenkrát, jeho využití však není podmínkou pro zařazení do projektu. Systém je nastaven tak, aby zodpovědnost za průběh stáže nesla cílová skupina společně s poskytovatelem stáže. Smlouva o poskytnutí stáže je proto uzavřena mezi stážistou a poskytovatelem stáží. Stážista se tak stává objednavatelem vzdělávací služby. FDV bude plnit roli kontrolora a arbitra stáže, bude pravidelně monitorovat a vyhodnocovat průběh stáže. Tuto činnost zabezpečí zejména regionální zástupci pro cílové skupiny a konzultanti pro poskytovatele stáží. FDV zabezpečí také případné odborné konzultace. Dohled nad průběhem stáže umožní kontroly na místě, které budou namátkově prováděny na základě sledování indikátorů rizikovosti stáže. Průběh stáže bude zapisován do deníku stážisty, který bude společně s hodnotícími zprávami a certifikátem o absolvování stáže podkladem k úhradě příspěvku stážistovi. Výstupní hodnocení stážisty bude částečně použito k předávání zkušeností dalším zájemcům o stáž. Zkušenosti poskytovatelů stáží využije projektový tým pro sestavení publikace příkladů dobré a méně dobré praxe. Výstup: 5000 proškolených osob a publikace dobré praxe

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 41 Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: Individuální další vzdělávání Typ Individuální

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Fond dalšího vzdělávání. www.fdv.mpsv.cz

Fond dalšího vzdělávání. www.fdv.mpsv.cz Fond dalšího vzdělávání www.fdv.mpsv.cz Poslání a cíle FDV příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Poslání podporovat uplatnitelnost občanů ČR prostřednictvím dalšího vzdělávání. Vize

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Prezentace projektu Cesta pro mladé

Prezentace projektu Cesta pro mladé Prezentace projektu Cesta pro mladé 3. ročník konference Zaměstnanost 2016 Březová u Sokolova - 6.12. 2016 Určeno pro účastníky konference Cesta k uplatnění na trhu práce registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002762

Více

Učení se prací. Regionální konference Vzdělávání prací ve středoevropském regionu Bratislava 8. a

Učení se prací. Regionální konference Vzdělávání prací ve středoevropském regionu Bratislava 8. a Učení se prací Regionální konference Vzdělávání prací ve středoevropském regionu Bratislava 8. a 9. 6. 2015 Charakteristika současného prostředí DV v ČR spíše volný trh poptávky a nabídky; pouze v některých

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/3.2.00/36.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí

Stáže ve firmách vzdělávání praxí Stáže ve firmách vzdělávání praxí Představení projektu Základní informace o projektu Realizátor projektu: Fond dalšího vzdělávání Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) prioritní osa

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Představení projektu Fond dalšího vzdělávání Příspěvková organizace MPSV Hlavní poslání FDV realizace a koordinace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání FDV napomáhá

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální grant: Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji realizovaný v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 21. 1. 2013 Zlín TENTO

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD)

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) 20. 11. 2014 Praha Miroslav Procházka, FDV O čem budu hovořit Podpora DV FDV kdo jsme FDV co děláme Vybrané projekty

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlašuje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PODPORU Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 8457/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

Hodnotící tabulka. Kritérium 1 platné od: Schváleno usnesením MV: č. 098/MV13/11. Kritérium 2 platné od:

Hodnotící tabulka. Kritérium 1 platné od: Schváleno usnesením MV: č. 098/MV13/11. Kritérium 2 platné od: Příloha č. 3 Hodnotící tabulka Kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, dílčí oblasti podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb. Pro výzvu

Více

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí 2015/59778-311 Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí Dotaz: (ze dne 7. 10. 2015) Věc: Žádost podle zákona 106/1999 Sb. Norské fondy a sociálně právní ochrana dětí Žádám podle

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ODBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE MŠMT

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ODBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE MŠMT MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ODBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE MŠMT ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (DÁLE OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU Skupině II regionálního

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 Vzdělávání dospělých v ČR Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 1 2 12 Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v letech 2008 2014 11,4 11 10,8 10,5 10,6 10 9,7 9 9,4 9,3

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Identifikace

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

OBLAST PODPORY 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

OBLAST PODPORY 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OBLAST PODPORY 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání globální grant:zvyšování kvality ve vzdělávání v Ústeckém kraji II seminář pro žadatele 4.5.2011 alokace pro1.výzvu v rámci globálního grantu Zvyšování

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁJEM O ZVOLENOU REKVALIFIKACI uchazeče o zaměstnání - zájemce o zaměstnání v rámci projektu OP LZZ: Vzdělávání a dovednosti pro trh práce (reg.č.: CZ.1.04./2.1.00/03.00017)

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Praha, Senát Parlamentu ČR 12.10.2010 Plný název projektu:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor technické pomoci vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní): Datum

Více

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín,

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín, IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Zlín, 13. 6. 2017 2 Klíčové aktivity Krajská hospodářská komora KA 6.1 Regionální web kariérního poradenství Oslovování, komunikace a jednání se spolupracujícími

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Podklady pro projednání 1. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího, v kraji Vysočina.

Více

Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti. Mgr. Kateřina Krausová Seminář pro zaměstnavatele Plzeň

Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti. Mgr. Kateřina Krausová Seminář pro zaměstnavatele Plzeň Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti Mgr. Kateřina Krausová 13. 12. 2017 Seminář pro zaměstnavatele Plzeň Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti Realizátor projektu: Fond dalšího vzdělávání,

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/ Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/13.00059 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl dne 12. října 2007 schválen Evropskou komisí. Na

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 1 Obsah přednášky Operační program průmysl a inovace

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST pro: Ministerstvo vnitra ČR Sekce veřejné správy

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST pro: Ministerstvo vnitra ČR Sekce veřejné správy Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Globální a specifické cíle oblasti podpory: Globální cíl: Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu státní správy.

Globální a specifické cíle oblasti podpory: Globální cíl: Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu státní správy. Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje: VÝZVU k předkládání

Více

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Cíl a identifikace výzvy Základní informace Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Současné dění v dalším vzdělávání

Současné dění v dalším vzdělávání Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Současné dění v dalším vzdělávání Konference projektu KRUH Jihlava, 14. 3. 2013 Základní charakteristika období rychle rostoucí aktivity na globálním trhu

Více

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT CZ 1.04/2.1.00/13.00061 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor technické pomoci vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 15. 6. 2011 Stránka: 1 z 7 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Příloha č. 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce

Příloha č. 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce Příloha č. 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce Obsahem této přílohy je finanční plán a indikátory navazující na akční plán a programové rámce. Finanční plán je vypracován pro finanční prostředky

Více