Elementary slovníček 4 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elementary slovníček 4 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová"

Transkript

1 Elementary slovníček 4 TECH TALK Vicki Hollet Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová

2 Tech Talk Elementary slovníček UNIT 1 alarm clock (n) budík apple (n) jablko area code (n) národní smûrovací ãíslo bag (n) ta ka, batoh battery (n) baterie, monoãlánek chair (n) Ïidle country code (n) ãíslo zemû dictionary (n) slovník eight (num) osm electronic organiser (n) elektronick diáfi electronic pass (n) elektronická legitimace engineer (n) inïen r English (adj) anglick extension (n) telefonní linka, klapka fax (n) fax five (num) pût flashlight (n) Am Eng kapesní svítilna; Br Eng torch flight (n) let football (n) fotbal four (num) ãtyfii home (n) domov identity card (n) prûkaz totoïnosti, legitimace key (n) klíã kilometre (n) kilometr machine (n) pfiístroj, stroj manual (n) pfiíruãka map (n) mapa mathematics (n) matematika meet (v) poznat, potkat, seznámit (se) mobile phone (n) mobilní telefon model number (n) ãíslo modelu newspaper (n) noviny nine (num) devût number (n) ãíslo one (num) jedna orange (n) pomeranã pass (n) prûkaz, legitimace passport (n) cestovní pas pen (n) pero pencil (n) tuïka robot (n) robot room (n) místnost, pokoj serial number (n) sériové ãíslo, pofiadové ãíslo seven (num) sedm siren (n) siréna six (num) est slash (/) (n) lomítko (/) taxi (n) taxi television (n) televize ten (num) deset three (num) tfii ticket (n) jízdenka torch (n) Br Eng kapesní svítilna; Am Eng flashlight two (num) dva umbrella (n) de tník video (n) video window (n) okno work (v) pracovat Hello Ahoj I can t remember. Nepamatuji si I m Jsem I m here to see Jsem tady, abych nav tívil I only speak a little English. Mluvím anglicky jen trochu. It s (To) je I work for Pracuji u, pro Just a little. Jen trochu. Me too. Já také Nice to meet you. Tû í mne, Ïe Vás poznávám. No problem. Îádn problém. OK. OK., Dobrá. Please speak slowly. Mluvte, prosím, pomalu. Thanks. Díky. Thank you. Dûkuji. You re welcome. Není zaã. Prosím. (Odpovûì na podûkování). Welcome to Vítejte v What s this? Co je to? UNIT 2 alphabet (n) abeceda bolt (n) roub book (n) kniha clamp (n) svûrák, svûrka clip (n) svorka na papír, elektrická svorka, pfiíchytka, úchytka coffee (n) káva company (n) firma, podnik, spoleãnost copy (n) kopie correct (v) opravovat first name (n) kfiestní jméno g-clips (n) svorky (ve tvaru písmene G) hook (n) hák, skoba, háãek items (n) poloïky last name (n) pfiíjmení mistake (n) chyba, omyl nylon (n) nylon order (n) objednávka read (v) ãíst receptionist (n) recepãní reference number (n) jednací ãíslo rope (n) provaz, lano s-hook (n) hák (ve tvaru písmene S) spell (v) hláskovat spelling (n) pravopis spring (n) pruïina u-bolt (n) tfimenov roub washer (n) podloïka, tûsnûní work (v) pracovat Are you ready? Jste pfiipraven? Good morning. Dobré ráno. Got it. Rozumím. How do you spell that? Jak se to pí e? How many? Kolik? Please have a seat. Sednûte si, prosím. That s right. Správnû. What company are you with? Pro kterou firmu pracujete? What s your name, please? Jak se jmenujete prosím? UNIT 3 amps (n pl) ampéry break (n) pfiestávka bulb (n) Ïárovka burger (n) burger, karbanátek cable (n) kabel, lano check (v) provûfiit, pfiekontrolovat cheeseburger (n) cheeseburger chicken (n) kufie coke (n) cola customer (n) zákazník, zákaznice diagram (n) schéma, diagram diet coke (n) dietní cola different (adj) rozdíln, rûzn doughnut (n) kobliha drink (n) nápoj engine (n) motor feet (n) stopy (jednotka délky) find (v) najít, zjistit first (num) první foot (n) stopa (jednotka délky) football results (n pl) fotbalové v sledky french fries (n pl) hranolky fries (n pl) hranolky fuse (n) pojistka gallon (n) galon game (n) hra give (v) dát guarantee (n) záruka, záruãní list ham (n) unka Oxford University Press Tech Talk Elementary 2

3 hard drive (n) hard disk have (v) mít, vlastnit hot dog (n) hot dog instructions (n) instrukce, pokyny job (n) práce juice (n) dïus, Èáva keys (n pl) klíãe ladder (n) Ïebfiík large (adj) velk length (n) délka listen (to) (v) poslouchat (co) look at (v) dívat se na lunch (n) (lehk ) obûd medium (adj) stfiední menu (n) menu, jídelní lístek metro map (n) mapa metra month (n) mûsíc more (adv) více need (v) potfiebovat news (n) zprávy office (n) kanceláfi open (v) otevfiít paper (n) papír part number (n) sériové ãíslo password (n) heslo phone (n) telefon pizza (n) pizza play (v) hrát pounds (lbs.) (n pl) libry pump (n) pumpa, ãerpadlo radio (n) rádio roast beef (n) hovûzí peãenû ruler (n) pravítko sandwich (n) sendviã screw (n) vrut, roub server (n) ãí ník, ãí nice shake (n) koktejl small (adj) mal something (pron) nûco square (n) ãtverec storeroom (n) skladi tû street map (n) mapa mûsta take (v) vzít, brát tank (n) cisterna, nádrï thousand (num) tisíc truck (n) nákladní automobil use (v) (po)uïít voic message (n) hlasová zpráva volts (n) volty volume (n) hlasitost want (v) chtít watts (n) waty weight (n) váha winner (n) vítûz write down (v) zapsat si, poznamenat si Are you hungry? Máte hlad? Can I help you? Pfiejete si? Coming right up. Pfiijdu hned. Do you want? Chcete? Good idea! Dobr nápad! Great. Bezva. V bornû. Fajn. Have a nice day. Pfieji pûkn den. Here you are. Prosím. Tady to máte. How much is it? Kolik to stojí? I ll go first. Zaãínám. I m hungry. Mám hlad. It s my turn. Jsem na fiadû. No, thanks. Ne, díky. Nothing. Nic. Sure. Jistû. That s no good. To nepotfiebuji. Yes, please. Ano, dûkuji. You missed. Minul jsi, netrefil jsi. UNIT 4 box (n) skfiíàka, krabice call (n) zavolání code (n) kód, ifra diagonal (adj) diagonální disk (n) disk (n) equipment (n) vybavení, zafiízení extension lead (n) Br Eng prodluïovací kabel, ÀÛra; Am Eng power cord, power strip grid (n) síè, mfiíï(ka) horizontal (adj) horizontální hyphen (n) spojovník install (v) instalovat lead (n) Br Eng pfiívodní kabel leave (v) zanechat list (n) seznam my (det) mûj, moje network (n) síè parts (n pl) ãásti power cord (n) Am Eng pfiívodní kabel, ÀÛra; Br Eng extension lead power strip (n) Am Eng prodluïovací ÀÛra; Br Eng extension lead problem (n) problém router (n) modem, smûrovaã sales department (n) prodejní oddûlení take a message (v) pfiijmout vzkaz (pro koho) underscore (n) podtrïení (_) (v internetové adrese) vertical (adj) vertikální wall socket (n) el. zásuvka your (adj) tvûj, vá Can I? Mohu, smím? Can you? MÛÏete? I m afraid BohuÏel, lituji Just a second. OkamÏik. New word. Nové slovo. So that s Tedy, tudíï UNIT 5 airbag (n) airbag air vent (n) ventilátor, vûtrák alarm bell (n) popla n zvon also (adv) také anti-clockwise (adv) Br Eng proti smûru hodinov ch ruãiãek; Am Eng counter clockwise at (prep) u, na, pfii bathroom (n) Am Eng záchod, toaleta; Br Eng toilet breakfast (n) snídanû building (n) budova car doors (n pl) dvefie auta car park (n) Br Eng parkovi tû; Am Eng parking lot child (n); children (n pl) dítû, dûti circles (n pl) okruhy, kruïnice clock (n) hodiny clockwise (adv) ve smûru hodinov ch ruãiãek close (v) zavfiít clothes (n pl) obleãení, odûv cocktail bar (n) bar coffee bar (n) kavárna computer (n) poãítaã control panel (n) ovládací panel controls (n pl) fiídicí mechanismus counter-clockwise (adv) Am Eng proti smûru hodinov ch ruãiãek; Br Eng anticlockwise cover (n) kryt crash test (n) nárazová zkou ka, zkou ka nárazem describe (v) popsat down (adv) dolû dummy (n); dummies (n pl) panák, atrapa, figurína elevator (n) Am Eng v tah; Br Eng lift facilities (n pl) vybavení, zafiízení fan (n) vûtrák, ventilátor feet (n) nohy find out (v) zjistit fire (n) poïár, oheà fitness centre (n) fitness centrum gauge (n) mûfiidlo handle (n) klika, drïadlo hotel (n) hotel hotel guest (n) hotelov host in (prep) v internet (n) internet keypad (n) klávesnice knob (n) ovládací knoflík, otoãn regulátor LCD display (n) displej s kapaln mi krystaly, obrazovka lever (n) páka lock (n) zámek lock (v) (u)zamknout 3 Tech Talk Elementary Oxford University Press

4 lounge (n) hala, klubovna, spoleãenská místnost man (n) muï, ãlovûk measure (v) mûfiit meeting rooms (n pl) konferenãní místnosti men (n pl) muïi microphone (n) mikrofon mime (v) vyjadfiovat mimicky minibar (n) minibar morning (n) ráno, dopoledne move (v) h bat (se), pohybovat (se) movement (n) pohyb near (prep) u, blízko, nedaleko off (adj) vypnut, vypojen on (adj) zapnut, zapojen open (v) otevfiít parking lot (n) Am Eng parkovi tû; Br Eng car park person (n); people (n pl) ãlovûk, osoba; lidé photocopier (n) (foto)kopírka picture (n) obraz plug in (v) zapojit, zastrãit do zásuvky point to (v) namífiit, ukázat pool (n) bazén pull (v) táhnout push (v) (s)tisknout, (s)tlaãit real (adj) skuteãn reception desk (n) recepce remove (v) odstranit, dát pryã restaurant (n) restaurace room service (n) hotelová sluïba seat belts (n pl) bezpeãnostní pásy sensor (n) senzor sign (n) znaãka, znak smoking area (n) kufiácká zóna socket (n) elektrická zásuvka stairs (n pl) schody swimming pool (n) bazén, koupali tû switch (n) vypínaã telephones (n pl) telefony test (n) test, pokus, zkou ka thing (n) vûc toilets (n pl) Br Eng toalety; Am Eng bathroom tomorrow zítra tooth (n); teeth (n pl) zub(y) turn (v) (o)toãit turn off (v) zhasnout, vypnout underline (v) podtrhnout, zdûraznit unlock (v) odemknout unplug (v) vypojit, odpojit vehicle (n) vozidlo where (adv) kde at the back vzadu at the bottom dole at the front vpfiedu at the top nahofie in the centre uprostfied It s not working. Nefunguje (to). Nejde (to). on the left vlevo on the right vpravo over there tamhle There are (Tam) jsou There is (Tam) je Where is it? Kde je to? UNIT 6 across (prep) pfies, napfiíã advanced (adj) pokroãil, technicky moderní, vyspûl aerial (n) Br Eng antenna; Am Eng antenna air-conditioning (n) klimatizace aluminium (n) hliník animal (n) zvífie, Ïivoãich antenna (n) Am Eng antenna; Br Eng aerial automatic transmission (n) automatick pfievod, pfienos because (conj) protoïe below (prep) pod body (n) tûlo, trup canvas (n) plátno, plachtovina car (n) auto, vûz cardboard (n) lepenka, karton CD player (n) CD pfiehrávaã central locking system (n) centrální systém zamykání choose (v) vybrat, zvolit circular (adj) kulat, kruhov cold weather (n) chladno, studené poãasí come from (v) pocházet z cruise control (n) tempomat cube (n) kostka, krychle cylindrical (adj) válcov, válcovit diagonally (adv) diagonálnû, úhlopfiíãnû driving (n) fiízení easy (adj) lehk, snadn electrically powered windows (n) elektricky ovládaná okna engineering (n) technika, inïen rství feature (n) vlastnost, rys fins (n) ploutve, smûrové stabilizátory for (prep) pro fuel tank (n) nádrï (palivová) gear lever (n) Br Eng rychlostní páka; Am Eng stick shift glass (n) sklo GPS (n) (global positioning system) GPS (druïicov navigaãní system) heater (n) topení, topn ãlánek hot weather (n) horko kind (n) zpûsob, druh leather (n) kûïe man-made (adj) syntetick, umûl manual (adj) manuální, ruãní materials (n) materiály metal (n) kov money (n) peníze natural (adj) pfiírodní old (adj) star other (adj) jin, druh, dal í oval (adj) ováln parking (n) parkování pedals (n) pedály photos (n) fotografie plastic (n) plast, umûlá hmota porcelain (n) porcelán power brakes (n) posilovaã brzd power steering (n) posilovaã fiízení powerful (adj) siln, v konn puzzle (n) záhada, problém really (adv) skuteãn rectangular (adj) pravoúhl save (v) (u) etfiit, (u)spofiit semi-circle (n) pûlkruh, polokruh several (adj) nûkolik shape (n) tvar, forma silver (n) stfiíbro six-cylinder engine (n) estiválcov motor sphere (n) koule, oblast stand up (v) vstát steering wheel (n) volant stick shift (n) Am Eng fiadicí páka; Br Eng gear level synthetic (adj) syntetick teacher (n) uãitel(ka) think (v) myslet, pfiem let too (adv) také tree (n) strom triangular (adj) trojúhelníkov unusual (adj) neobvykl very (adj/adv) velmi watch (n) hodiny, hodinky wheel (n) kolo which (pron/det) kter windscreen (n) Br Eng pfiední sklo; Am Eng windshield windshield (n) Am Eng pfiední sklo; Br Eng windscreen with (prep) s wood (n) dfievo wool (n) vlna Does it have..? Má to..? It doesn t have To nemá It has To má It s made of Je vyroben z What s this made of? Z ãeho je to vyrobeno? UNIT 7 above (prep) nad adjust (v) opravit, sefiídit Oxford University Press Tech Talk Elementary 4

5 approximately (approx.) (adv) pfiibliïnû, asi arm (n) païe, ruka, rameno back (n) záda, opûradlo backwards (adv) zpût, nazpátek become (v) stát se, vznikat bend (v) ohnout big (adj) velk bite (v) (po)kousat, (po) típat burn (v) spálit, hofiet can (v) moci, umût can t (v) nemoci, neumût carry (v) nést, vodit proud carts (n pl) káry, dvoukoláky city (n) mûsto (velké, dûleïité) climb (v) plhat, lézt, stoupat crush (v) zmaãkat, rozmaãkat cut (v) fiezat, krájet, stfiíhat dance (v) tanãit degrees of freedom (n) stupnû volnosti develop (v) rozvíjet, vyvíjet dirty (adj) pinav entertainment (n) zábava environment (n) okolí, Ïivotní prostfiedí face (n) obliãej flames (n) plameny floor space (n) podlahová plocha fold up (v) sloïit, sklapnout (nûï) follow (v) následovat food (n) potrava, jídlo foot (n) noha (od kotníku dolû) forwards (adv) dopfiedu, vpfied fully automatic (adj) plnû automatick garden (n) zahrada grass (n) tráva hand (n) ruka head (n) hlava hear (v) sly et height (n) v ka home (n) dûm, domov, byt, bydli tû, bydlení human (adj/n) lidsk ; ãlovûk (lidská bytost) humanoid (adj/n) lidsk, s lidskou podobou, robot (sci-fi v raz) inside (prep) uvnitfi jaws (n pl) ãelisti joints (n pl) klouby, spoje knee (n) koleno leg (n) noha (celá konãetina) lift (v) zvednout lines (n pl) linky, ãáry loads (n pl) náklady, bfiemena loud (adj) hlasit lower (v) sníïit, stáhnout mouth (n) ústa next (adj) dal í noise (n) hluk nose (n) nos nuclear power reactor (n) atomov reaktor only (adv) pouze, jenom operate (v) obsluhovat over (adv) nad pallets (n pl) palety pet (n) domácí zvífie pilot (n) pilot pressure (n) tlak price (n) cena radioactive (adj) radioaktivní raise (v) zvednout range (n) objem, rozsah reach (v) dosáhnout road (n) silnice, cesta run (v) bûïet, utíkat score (goal) (v) vstfielit (branku) show (n) pfiehlídka, v stava, ukázka sick (adj) nemocn size (n) velikost solution (n) (vy)fie ení speed (n) rychlost square meters (n pl) metry ãtvereãné standing (adj) stojící steps (n pl) kroky straighten (v) narovnat, napfiímit tall (adj) vysok teeth (n) zuby this (det/pron) ten, ta, to toy (n) hraãka trailer (n) pfiívûs travel (v) cestovat turn on (v) zapnout understand (v) rozumût, chápat upstairs (adv/prep) nahofie (v poschodí), nahoru vacuum gripper feet (n) chodidla pfiichytávající se podtlakem voice instructions (n) hlasové instrukce walk (v) jít, chodit weigh (v) (z)váïit width (n) ífika windows (n) okna without (adv/prep) aniï, bez in its way v jeho dráze UNIT 8 access (v) zpfiístupnit, pfiipojit ask for (v) Ïádat o boxes (n pl) krabice, bedny browser (n) prohlíïeã (na internetu) build (v) stavût busy (adj) zaneprázdnûn CD (compact disc) (n) CD (kompaktní disk) correct (v) opravit count (v) poãítat, spoãítat cover (n) obal door (n) dvefie draw (v) kreslit, r sovat driver (n) ovladaã exchange rate (n) smûnn kurz eyes (n) oãi fill (v) plnit, naplnit floor (n) podlaha fly (v) letût full-size (adj) v Ïivotní velikosti funnel (n) nálevka, trycht fi fuse (n) pojistka goggles (n pl) ochranné br le hammer (n) kladivo headphones (n pl) sluchátka heavy (adj) tûïk helicopter (n) helikoptéra hose (n) hadice landings (n pl) pfiistání listen to (v) poslouchat locked (adj) zamãen log on to (v) pfiihlásit se pod heslem loosen (v) uvolnit maybe (adv) moïná, snad missing (adj) chybûjící myself (pron) já sám nails (n) hfiebíky notebook computer (n) notebook paintbrush (n) malífisk tûtec perhaps (adv) snad, moïná plaster (n) Br Eng náplast; Am Eng band-aid pliers (n pl) kle tû plug (n) zástrãka printer (n) tiskárna protect (v) chránit pump (n) ãerpadlo, pumpa refer back to (v) odkázat na replace (v) vymûnit saw (n) pila scales (n pl) váhy scissors (n pl) nûïky screwdriver (n) roubovák sound card (n) zvuková karta spirit level (n) libela (lihová) straight (adj) rovn, pfiím take-offs (n pl) starty tape measure (n) mûfiiãské/mûfiicí pásmo task list (n) soupis úkolû time (n) ãas top speed (n) maximální rychlost tyre (n) pneumatika wrench (n) klíã, hasák write (v) psát yourself (pron) ty sám, vy sami Anything else? Je tû nûco? It doesn t work. Nefunguje to. Nejde to. Great! Skvûlé! Prima! 5 Tech Talk Elementary Oxford University Press

6 UNIT 9 aisle (n) uliãka, chodbiãka architect (n) architekt(ka) black (adj) ãern blue (adj) modr bring (v) pfiinést brown (adj) hnûd camera (n) fotoaparát, kamera care (n) starost, péãe clear (adj) voln, prûchodn colours (n) barvy, connect (v) spojit, pfiipojit connections (n pl) spojení, spoje cylinders (n pl) tlakové láhve, bomby na plyn electrician (n) elektrikáfi(ka) enter (v) vstoupit green (adj) zelen hair (n) vlasy hands (n) ruce hard hat (n) ochranná pfiilba later (adj) pozdûj í, pozdûji orange (adj) oranïov purple (adj) fialov, nachov quality technician (n) kvalitáfi red (adj) ãerven secure (adj) zabezpeãen, upevnûn security camera (n) bezpeãnostní kamera security checks (n pl) bezpeãnostní provûrky security guard (n) stráï, ãlen(ka) ochranky security pass (n) propustka service engineer (n) údrïbáfi(ka) should (v) mûl by site (n) místo slippery (adj) kluzk smoke (v) koufiit software (n) software, programové vybavení terminal (n) koncovka, terminál thief (n) zlodûj(ka) touch (v) dotknout se trip (v) zakopnout upright (adj/adv) svisl, svisle, nastojato warning signs (n pl) v straïné znaãky wash (v) um t white (adj) bíl wires (n pl) dráty yellow (adj) Ïlut Be careful! Pozor! Sorry about that. Lituji. Je mi to líto. That s all right. To je v pofiádku. UNIT 10 again (adv) znovu, opût behind (prep) za between (prep) mezi burnt out (adj) shofiel, spálen calculator (n) kalkulaãka car keys (n pl) klíãe od auta coin (n) mince desk (n) psací stûl desk drawer (n) zásuvka u psacího stolu documentation (n) dokumentace electric drill (n) elektrická vrtaãka file (n) pofiadaã, anon finish (v) skonãit flat (adj) vybit (baterie) get up (v) vstát (ráno z postele) glasses (n pl) br le gloves (n) rukavice go to bed (v) jít spát here (adv) zde, tady hide (v) skr t (se), schovat (se) in front of (prep) pfied keyboard (n) klávesnice locate (v) nalézt, objevit look (v) dívat se, podívat se lost (v) ztracen meeting (n) setkání, schûze monitor (n) monitor next to (prep) vedle office (n) kanceláfi papers (n pl) papíry radiator (n) radiátor reading glasses (n pl) br le na ãtení rolls of tape (n) kotouã lepicí pásky sandwiches (n) sendviãe seal (v) lepit, zalepit shelf (n) police start (v) zaãít telephone book (n) telefonní seznam that (det/pron) ten, ta, to; tamten, tamta, tamto there (adv) tam these (det/pron) tito, tyto, tato those (det/pron) tamti, tamty, tamta tool box (n) skfiíàka s náfiadím under (prep) pod wallet (n) náprsní ta ka, penûïenka Excellent! Vynikající! I m late. Jdu pozdû. be in a hurry pospíchat What s the problem? V ãem je problém? Kde je problém? What s the time? Kolik je hodin? What s up? Co je? Co se dûje? UNIT 11 after (prep) po age (n) vûk air (n) vzduch, ovzdu í another (det/pron) jin, dal í aspirin (n) aspirin at home (prep) doma bad (adj) patn bills (n) úãty bus (n) autobus buy (v) koupit cash machine (n) bankomat cleaner s (n) ãistírna cut (v) fiezat, krájet, stfiíhat dangerous (adj) nebezpeãn drill (n) vrtaãka drink (v) pít drive (v) jet, fiídit auto electricity (n) elektfiina empty (adj) prázdn evenings (n pl) veãery expensive (adj) drah far (adj) dalek, vzdálen foreign (adj) cizí, zahraniãní friend (n) pfiítel, pfiítelkynû full (adj) pln have to (v) muset headache (n) bolest hlavy hit (v) udefiit, uhodit hot (adj) hork impossible (adj) nemoïn increase (v) zvût it, zv it know (v) vûdût, znát licence plate (n) tabulka s poznávací znaãkou long (adj) dlouh lose (v) ztratit mean (v) mínit, znamenat meter (parking meter) (n) parkovací automat motorways (n pl) dálnice necessary (adj) nutn, nezbytn Norway (n) Norsko overtake (v) pfiedjet park (v) parkovat, zaparkovat pollution (n) zneãi tûní reduce (v) sníïit, omezit remember (v) pamatovat si restrict (v) omezit restricted (adj) omezen short (adj) krátk side (n) boãní stûna, strana sign (n) znaãka, dopravní znaãka sleep (v) spát sleepy (adj) ospal slow (adj) pomal slow down (v) zpomalit stay (v) zûstat street (n) ulice strong (adj) siln suggest (v) navrhnout Oxford University Press Tech Talk Elementary 6

7 terrible (adj) hrozn tests (n pl) zkou ky, testy Thursday (n) ãtvrtek times (n pl) ãasy, doba top shelf (n) horní police traffic (n) doprava, provoz turn left (v) zahnout doleva turn right (v) zahnout doprava U-turn (n) obrat do protismûru visitor (n) náv tûvník, náv tûvnice wear (v) nosit, mít na sobû Wednesday (n) stfieda get a ride jet s nûk m, nechat se svézt Hurry up! Pospû! Pospû te! I m feeling Cítím se It s no good. Nejde to. Nefunguje to. mph (miles per hour) míle za hodinu Watch out for Dej pozor na What happens? Co se dûje? What s wrong with it? Co s tím je? What s wrong with? Co je s? Write it down. Zapi si to. Zapi te si to. UNIT 12 alkaline (adj) alkalick any (det) nûjak, Ïádn better (adj) lep í bolt (n) roub (s maticí) bracket (n) konzola, drïák brush cleaner (n) ãistiã tûtcû button (n) knoflík cement (n) cement chain (n) fietûz cheese (n) s r chewing gum (n) Ïv kaãka clamp (n) hadicová svorka, svûrka clip (n) pfiíchytka, úchytka close (v) zavfiít fasten (v) pfiipevnit, upevnit, upnout fix (v) opravit, opravovat; upevnit, instalovat gasoline (n) Am Eng benzín; Br Eng petrol glue (n) lepidlo hinge (n) závûs, pant hold (v) drïet hose (n) hadice leak (v) téci, prosakovat leak (n) netûsnost, puklina list (n) seznam look for (v) hledat nail (n) hfieb, hfiebík padlock (n) visací zámek paint (n) barva paste (n) pasta, tmel, lepidlo petrol (n) Br Eng benzín; Am Eng gasoline pieces (n) kusy pin (n) pendlík pipe (n) trubka, roura pockets (n) kapsy, pfiihrádky rack (n) police, regál repair (n) oprava roller (n) váleãek sand (n) písek solder (n) pájka some (det) nûjak staple (n) skoba, sponka, drátek se ívaãky string (n) provaz, provázek tape (n) páska task (n) úkol together (adj/adv) dohromady try (v) zkusit zinc carbon zinkouhlík zip (n) zip Help yourself. PosluÏ si. Vezmi si. Keep looking. Hledej dál. Put that back. VraÈ to. Dej to zpátky. What s going on? Co se dûje? Why don t you? Proã ne (+ sloveso)? UNIT 13 band aid (n) Am Eng náplast; Br Eng plaster breathe (v) d chat cassette recorder (n) kazetov magnetofon change (v) mûnit, vymûnit channel (n) kanál clean (v) ãistit, vyãistit compass (n) kompas cuts (n pl) fiezné rány decrease (v) sníïit (se) dental floss (n) zubní nit device (n) zafiízení, pfiístroj difficult (adj) obtíïn dry (adj) such enter (v) vstoupit explain (v) vysvûtlit fast forward (v) rychle pfievíjet vpfied flashing (adj) blikající function (n) funkce garage door (n) garáïová vrata insect bites (n pl) kousnutí hmyzem key in (v) zadat na klávesnici laptop computer (n) pfienosn poãítaã light (n) svûtlo lighter (n) zapalovaã mirror (n) zrcadlo moon (n) mûsíc MP3 player (n) MP3 pfiehrávaã oxygen (n) kyslík pager (n) pager pass (v) podat pause (v) udûlat pfiestávku PDA (Personal Digital Assistant) (n) PDA (digitální diáfi) pick up (v) vyzvednout power (n) energie, proud press (v) stisknout, stlaãit programme (v) programovat put on (v) dát na record (v) nahrát release (v) pustit, uvolnit remote control (n) dálkové ovládání rewind (v) pfietoãit see (v) vidût; chápat select (v) vybrat signal (v) signalizovat someone (pron) nûkdo successful (adj) úspû n tea bag (n) ãajov sáãek television (n) televize tie (v) vázat, svázat transmitter (n) vysílaãka trip (n) v let type in (v) zadat na klávesnici useful (adj) uïiteãn video (n) video wait for (v) ãekat na way (n) cesta; zpûsob whistle (n) pí Èalka written (adj) napsan, psan going on and off rozsvûcuje se a zhasíná Hold it down. DrÏ ho stisknut. PodrÏ ho. That s it. A je to. What s if for? Na co to je? UNIT 14 add (v) pfiidat, pfiipojit angle (n) úhel assemble (v) smontovat back tyre (n) zadní pneumatika beakers (n pl) kádinky beginning (n) zaãátek bent (adj) ohnut bill (n) úãet, faktura blade (n) lopatka broken (adj) rozbit, zlomen building (n) budova bumper (n) nárazník call (v) volat, zavolat chipped (adj) na típnut Christmas (n) Vánoce cleaning liquid (n) ãisticí kapalina client (n) klient, zákazník collapse (v) zfiítit se construction (n) stavba construction project (n) stavební projekt 7 Tech Talk Elementary Oxford University Press

8 contact (v) kontaktovat contract (n) smlouva cracked (adj) praskl crushed (adj) rozmaãkan damage (n) koda damaged (adj) po kozen date (n) datum delayed (adj) zpoïdûn delays (n pl) zpoïdûní deliver (v) doruãit dented (adj) promáãknut design (v) plánovat, navrhovat designer (n) projektant door handle (n) dvefiní klika Easter (n) Velikonoce end (n) konec erect (v) vztyãit events (n) události factory (n) továrna fast (adj) rychl flammable (adj) hofilav flat (adj) prázdn (o pneumatice) foundations (n pl) základy front (n) pfiední strana gas heater (n) plynov ohfiívaã glass beakers (n) sklenûné kádinky government (n) vláda happy (adj) Èastn headlights (n pl) pfiední svûtla holiday (n) svátek; dovolená inside (prep) dovnitfi, uvnitfi install (v) instalovat insurance company (n) poji Èovna interior (adj) vnitfiní late (adj/adv) pozdní, pozdû lead (n) olovo leaking (adj) prosakující, tekoucí lean (v) naklonit se leave (v) opustit; odejít left (past of to leave) (v) opustil; ode el lens (n) ãoãka (optická) lenses (n pl) ãoãky (optické) liquid nitrogen (n) tekut dusík load (v) naloïit melt (v) roztát, rozpustit (se) mirrors (n) zrcadla modular (adj) modulov modules (n) moduly, stavební díly Monday (n) pondûlí move in (v) nastûhovat se officially (adv) úfiednû, oficiálnû onto (prep) na order (v) objednat our (det) ná out (adv) venku paint (v) malovat pay for (v) platit za, zaplatit za plans (n pl) plány plates (n pl) talífie prepare (v) pfiipravit project (n) projekt quickly (adv) rychle report (n) zpráva roof (n) stfiecha rush job (n) neodkladná práce rusty (adj) rezav scratched (adj) po krában screen (n) obrazovka second floor (n) druhé poschodí shipment (n) zásilka (lodní) shipping agents (n) zástupci lodní spoleãnosti shipping company (n) lodní spoleãnost sign (v) podepsat snow (n) sníh snow (v) snûïit start (n) zaãátek start (v) zaãít stop (v) zastavit, pfiestat strap (n) fiemen, fiemínek surprised (adj) pfiekvapen then (adv) pak, potom torn (adj) roztrïen tower (n) vûï wall (n) zeì was (past of to be) (v) byl jsem, on byl weather (n) poãasí weights (n pl) závaïí were (past of to be) (v) byl jsi, byli jste, oni byli windscreen (n) ãelní sklo windscreen wipers (n pl) stûraãe ãelního skla wiring (n) elektrická instalace work (n) práce workshop (n) dílna worn (adj) obno en UNIT 15 Africa (n) Afrika air (n) vzduch, ovzdu í, atmosféra, vzdu n prostor American (adj) americk Argentinian (adj) argentinsk around (adv) pfiibliïnû, asi, kolem Asia (n) Asie astronaut (n) astronaut(ka), kosmonaut(ka) Australian (adj) australsk Belgium (n) Belgie born (to be born) (v) narozen (narodit se) Brazil (n) Brazílie Brazilian (adj) brazilsk Canada (n) Kanada Canadian (adj) kanadsk carbon dioxide (n) oxid uhliãit Caribbean (adj) karibsk Chinese (adj) ãínsk Christian (n) kfiesèan(ka) clean (adj) ãist, ãistotn country (n) zemû, stát countries (n pl) zemû, státy covered (v) pokryt, pokryt cycling (n) cyklistika deliveries (n pl) dodávky Denmark (n) Dánsko development manager (n) v vojov manaïer diving (n) potápûní Dutch (adj) holandsk, nizozemsk earth (n) zemû, zemûkoule, Zemû energy (n) energie exactly (adv) pfiesnû, preciznû favourite (adj) oblíben feel (v) cítit se, pocítit, mít pocit female (adj) Ïensk, Ïenského pohlaví fifth (n) pát France (n) Francie French (adj) francouzsk gardening (n) zahrádkáfiství, zahradniãení Germany (n) Nûmecko grow (v) rûst, narûstat, vyrûst, vyrûstat; pûstovat half (n) polovina, pûl, pûlka hardware (n) hardware (technické vybavení poãítaãe) help (v) pomoci, pomáhat Hindu (n) hinduista, hinduistka hobby (n) koníãek, záliba hope (v) doufat important (adj) dûleïit interesting (adj) zajímav International (adj) mezinárodní Italian (adj) italsk Italy (n) Itálie Japan (n) Japonsko Japanese (adj) japonsk jogging (n) rekreaãní bûhání, jogging Korean (adj) korejsk land surface (n) pevnina, povrch zemû language (n) jazyk, fieã, mluva Latin America (n) Latinská Amerika less (det) ménû levels (n pl) úrovnû, stupnû, hladiny live (v) Ïít logistics (n) logistika major (adj) hlavní, v znamn, dûleïit male (adj) muïsk, muïského pohlaví mechanical engineer (n) strojní inïen r(ka) members (n pl) ãlenové missing (adj) chybûjící most (det) nej- (u stupàování pfiídavn ch jmen) Muslim (n) muslim(ka) nationalities (n pl) národnosti nickname (n) pfiezdívka nitrogen (n) dusík North America (n) Severní Amerika Oceania (n) Oceánie Oxford University Press Tech Talk Elementary 8

9 older (adj) star í organize (v) organizovat per cent (n) procento planet (n) planeta population (n) populace, obyvatelstvo Portuguese (adj) portugalsk prospects (n) vyhlídka, ance, nadûje, moïnost, perspektiva proud (adj) hrd, py n quarter (n) ãtvrtina recurring (adj) opakující se, vracející se religious (adj) náboïensk, církevní research (n) v zkum, bádání, zkoumání roughly (adv) zhruba, pfiibliïnû, asi running (n) bûhání Russia (n) Rusko science (n) vûda scientific experiments (n pl) vûdecké experimenty (pokusy) second (adj) druh sixteen (num) estnáct space (n) vesmír, prostor Spain (n) panûlsko Spanish (adj) panûlsk speak (v) mluvit, hovofiit, umût cizí jazyk sports (n pl) sporty statistics (n pl) statistika (vûda), statistika (informace) Sweden (n) védsko Swedish (adj) védsk swimming (n) plavání Switzerland (n) v carsko teamwork (n) t mová práce technology (n) technologie tennis (n) tenis tenth (num) desát Thai (adj) thajsk the Netherlands (n) Nizozemí, Holandsko the United Kingdom (n) Spojené království (Velká Británie) the United States (n) Spojené státy (USA) third (n) tfietí too (adj/adv) také, téï; pfiíli top (n) vrcholek, vedoucí pozice tourist (n) turista, turistka trainer (n) trenér(ka); trenaïér transport (n) doprava water (n) voda weekends (n pl) víkendy Western Europe (n) západní Evropa wine (n) víno world (n) svût year (n) rok younger (adj) mlad í a little trochu I d prefer to be a tourist. Radûji bych byl turistou. Where are you from? Odkud jsi? Odkud pochází? UNIT 16 alcohol (n) líh, alkohol antiseptic cream (n) antiseptick, dezinfekãní krém bandage (n) obvaz, obinadlo barrel (n) sud, barel (dutá míra 159 litrû) best (adj) nejlep í borrow (v) (vy)pûjãit si bottle (n) láhev, lahviãka can (n) (kovová) plechovka, nádoba, konzerva date of birth (n) datum narození dictate (v) diktovat equal (v) rovnat se (matematick v raz) face mask (n) rou ka, ochranná maska, obliãejová maska fifteen (num) patnáct first aid kit (n) pfiíruãní lékárniãka insect sting spray (n) sprej na típnutí hmyzem insured (v) poji tûn, poji tûn (proti ãemu) journey (n) cesta, cestování latex gloves (n pl) latexové rukavice lend (v) pûjãit (komu co) make (v) vyrobit, udûlat, vytvofiit, pfiipravit minute (n) minuta oil (n) nafta, ropa, olej, mazivo, tuk output (n) v roba, produkce, objem v roby, v kon packet (n) balíãek, krabiãka pieces (n pl) kusy, kousky pot (n) konvice, hrnec retool (v) vybavit nov mi nástroji retooling time (n) ãas potfiebn k vybavení nov mi nástroji roll (n) role, roliãka, cívka, kotouã round (prep) kolem, okolo second (n) sekunda, vtefiina send (v) poslat sheet (n) list, arch (papíru) sit down (v) sednout si smoke (v) koufiit sum (n) seãíst, shrnout sun (n) slunce telephone call (n) telefonní hovor tissues (n pl) papírové ubrousky toothpaste (n) zubní pasta tube (n) tuba walk (v) jít (pû ky) whole (adj) cel, úpln worst (adj) nejhor í Can you give me a hand? MÛÏe mi pomoci? Can you help me? MÛÏe mi pomoci? divided by dûleno ãím (matematick v raz) Fine, thanks. Dobfie, dûkuji. Go ahead. Dej se do toho. Pokraãuj. Goodbye. Na shledanou. How long does it take? Jak dlouho to trvá? How much? Kolik? (u nepoãitateln ch podst. jmen) I m afraid I can t. Obávám se, Ïe nemûïu. I m sorry, but Je mi líto, ale It doesn t matter. To nevadí. minus mínus multiplied by násobeno kolika (matematick v raz) Of course. Samozfiejmû. Ov em. plus plus Thanks anyway. Stejnû (pfiesto) dûkuji. This is Toto je UNIT 17 along (prep) po (ãem), podél (ãeho), podle (ãeho) anyone (pron) nikdo (v záporn ch vûtách), nûkdo, kdokoliv anything (pron) nic (v záporn ch vûtách), nûco, cokoliv beach (n) pláï bend (n) zatáãka, ohyb boot (n) bota (vysoká, pevná) bridge (n) most business (n) firma, spoleãnost, podnik, obchod cell phone (n) mobilní telefon check-in (n) místo odbavení (na leti ti) chemist (n) lékárna, drogerie come (v) pfiijít, pfiijet, pfiibûhnout, pfiiletût, pfiiplout corridor (n) chodba, leteck koridor desert (n) pou È, pustina direction (n) smûr electrical (adj) elektrick exhibition centre (n) v stavní centrum fill in (v) Br Eng vyplnit; Am Eng fill out fill out (v) Am Eng vyplnit; Br Eng fill in flight magazine (n) informaãní broïura na leti ti fly (v) létat, letût, fiídit letadlo forms (n pl) formuláfie getting around (v) cestování po svûtû go (v) jít, chodit, jet, jezdit 9 Tech Talk Elementary Oxford University Press

10 hairdryer (n) vysou eã vlasû, fén hill (n) kopec immigration (n) pfiistûhovalectví, imigrace lager (n) pivo leïák listen (v) poslouchat location (n) poloha, umístûní, místo pack (v) zabalit, sbalit pint (n) pinta (0,568 litru) platform (n) nástupi tû receipt (n) stvzenka, potvrzení, paragon, pfiíjmov doklad return ticket (n) zpáteãní jízdenka river (n) fieka round (adj) kolem, okolo scientist (n) vûdec, vûdkynû shuttle bus (n) kyvadlov autobus single ticket (n) jízdenka pouze tam somebody else (pron) nûkdo jin station (n) nádraïí, stanice through (prep) skrz, pfies tip (n) spropitné tunnel (n) tunel unattended (adj) nehlídan, bez dozoru up (prep) nahoru visa (n) vízum water fountain (n) fontánka na pití at all times pofiád, stále in your possession ve tvém vlastnictví UNIT 18 ball (n) míã, míãek, koule balloon (n) balónek blockage (n) pfiekáïka, ucpání, ucpávka boil (v) vafiit, b t ve varu, kypût bounce (v) skákat, odrazit (se), odskoãit bowl (n) mísa, miska, lavor break (v) rozbít (se) burst (v) prasknout, puknout, roztrhnout se case (n) pouzdro, kryt, plá È, obal catch (v) chytat, zachytit, zadrïet, lapat consume (v) spotfiebovat, opotfiebovat container (n) nádoba, krabice, bedna, kontejner cool (v) ochladit, zchladit crash (v) rozbít (se) disconnect (v) odpojit (ze zdroje), rozpojit dissolve (v) rozpustit (se), rozpou tût (se) drop (v) pustit, upustit end (n) konec evaporate (v) vypafiit (se), odpafiit (se) expand (v) roztáhnout (se), zvût it (se) fall (v) spadnout, padat fun (n) zábava, legrace, Ïert go out (v) zhasnout (oheà) heat (v) zahfiívat, ohfiívat, ohfiát higher (adj) vy í hub cap (n) kryt kola ice (n) led insert (v) vloïit, vsunout, zavést, zastrãit iron (n) Ïelezo jack (n) zvedák, hever key ring (n) krouïek klíãe lift up (v) zvednout, zvedat, nadzvednout lower (v) spustit (dolû), sníïit memory (n) pamûè memory chips (n pl) pamûèové ãipy metal (n) kov narrow (adj) úzk, tûsn normal (adj) normální, obyãejn, obvykl nuts (n pl) matky, matice overload (v) pfietíïit, zahltit pick up (v) zvednout place (v) umístit, poloïit, dát (co kam) position (v) umístit, usadit, dát do správné polohy pour (v) nalít, lít pump (n) (na)pumpovat reboot (v) znovu spustit poãítaã reinstall (v) obnovit, znovu nainstalovat rim (n) okraj, lem, hrana rise (v) zv it, zvy ovat, stoupat rubber (n) guma rust (v) (z)rezivût, (z)korodovat set fire to (v) zapálit shell (n) skofiápka shut down (v) zavfiít, skonãit, zastavit sink (n) dfiez, v levka socket wrench (n) nástrãn klíã stir (v) míchat, zamíchat stretch (v) natáhnout, napnout sugar (n) cukr take off (v) sundat, sundávat temperature (n) teplota throw away (v) vyhodit, vyhazovat tie up (v) svázat, zavázat tighten (v) utáhnout, pfiitáhnout wide (adj) irok flat tyre prázdná pneumatika too much pfiíli mnoho UNIT 19 alarm (n) popla né zafiízení back-up (n) zálohování dat checklist (n) kontrolní seznam delete (v) (vy)mazat download (v) stáhnout data z poãítaãe dustbins (n) popelnice, nádoby na odpadky empty (v) vyprázdnit, vylít, vysypat error (n) chyba, omyl files (n pl) soubory (poãítaãové) flowers (n pl) kvûtiny fuel (n) palivo gate (n) brána, branka lawnmower (n) sekaãka na trávu life (n) Ïivot mail box (n) po tovní schránka maintenance (n) údrïba, obsluha monthly (adv) mûsíãnû, jednou za mûsíc offer (v) nabídnout, nabízet recycle (v) recyklovat recycle bin (n) ko regular (adj) pravideln repair (v) opravit, spravit repairs (n) opravy run (computer programme) (v) spustit, rozbûhnout, rozjet service packs (n pl) servisní balíãky shed (n) kûlna, pfiístfie ek, bouda start (car) (v) nastartovat (auto) take a look (v) nahlédnout tap (n) Br Eng kohoutek, uzávûr; Am Eng faucet update (v) aktualizovat upgrade (v) vylep it, zlep it, modernizovat Can you do me a favour? ProkáÏete mi laskavost? How soon? Jak brzy? Nothing at all. VÛbec nic. Sorry to trouble you. PromiÀte, Ïe vás obtûïuji. That s strange! To je divné! What s the matter with it? Co se s tím dûje? Co se s tím stalo? UNIT 20 allow (v) dovolit, povolit, dát souhlas always (adv) vïdy, vïdycky, pokaïdé, pofiád, stále balance (n) drïet rovnováhu before (prep) pfied blades (n pl) listy pily, ãepele, ostfií catch fire (v) vznítit se chemical (n) chemikálie climate (n) klima, podnebí, ovzdu í communication (n) komunikace, spojení cool (adj) chladn, studen earthed (adj) Br Eng uzemnûn ; Am Eng grounded easily (adv) snadno, lehce Oxford University Press Tech Talk Elementary 10

11 fall asleep (v) usnout feet (n pl) (measurement) stopy (délková míra; 30,48 cm) fingers (n pl) prsty grounded (adj) Am Eng uzemnûn ; Br Eng earthed imperial measurements (n pl) britské mûrné jednotky inches (n pl) palce, couly (délková míra; 2,54 cm) keep (v) zûstat, udrïovat, drïet keep away from (v) drïet dál od (ãeho) kilojoules (n) kilojouly kilowatt hours (n) kilowathodiny label (n) etiketa, nálepka, títek launch (n) vypu tûní, vyslání, odpálení lick (v) lízat, olizovat lid (n) víko, víãko light (v) zapálit lost (past of to lose) (v) (minul ãas slovesa) prohrát, ztratit lubricate (v) (na)mazat luckily (adv) na tûstí maintain (v) udrïovat, starat se measurements (n pl) jednotky, míry medication (n) lék, léãivo, medikament metric (adj) metrick moving parts (n pl) pohyblivé ãásti, pohyblivé souãástky never (adv) nikdy nought (n) nula overreach (v) nepfiesahovat, nenatahovat se pfies poisonous (adj) jedovat power supply (n) dodávka elektfiiny safety (n) bezpeãnost safety guard (n) ochrann kryt secure (adj) zaji tûn, zabezpeãen sharpen (v) (na)brousit stand on (v) stát na (ãem) symbol (n) symbol, znaãka three-pin plug (n) tfiíkolíková zástrãka tight (adj) tûsn, pevn tonne (n) tuna visitors (n pl) náv tûvníci wear (n) odûv, obleãení went missing (v) ztratil se, zmizel wet (adj) vlhk, mokr yard (n) yard (délková míra; 91,4 cm) in top condition ve v borném stavu Look where you re going! Dívej se, kam lape! Something went wrong. Nûkde byla chyba. Nûco selhalo. Take a break. Udûlej si pfiestávku. Dej si pauzu. under the influence of alcohol pod vlivem alkoholu UNIT 21 appliance (n) zafiízení, pfiístroj, aparát attached (adj) pfiipevnûn, pfiipojen beam of light (n) paprsek svûtla blow (v) foukat, vát boom (n) rameno jefiábu cable lines (n) kabelová vedení ceiling (n) strop chute (n) skluzavka coat hanger (n) ramínko na kabát cooking (n) vafiení crane (n) jefiáb cylinder (n) válec decorating (n) zdobení, malování, tapetování electromagnetic (adj) elektromagnetick famous (adj) slavn, proslul filled with (adj) naplnûn, vyplnûn (ãím) float (v) vzná et se, plout, plavat focus (v) zamûfiit, zaostfiit frame (n) rám frequency (n) ãetnost, frekvence friendly (adj) ohledupln gear (n) ozuben pfievod, ozubené soukolí grey (adj) ed helium gas (n) helium hole (n) díra hydraulic ram (n) hydraulick beran ink (n) inkoust into (prep) dovnitfi (ãeho) invention (n) vynález inventor (n) vynálezce, vynálezkynû kind of (n) druh, typ, forma (ãeho) kitchen (n) kuchyà lamp (n) lampa, svítilna latex (n) latex letter (n) dopis, písmeno love (v) milovat lower (v) sklopit, spustit, sníïit lucky (adj) be lucky Èastn, mít tûstí magnet (n) magnet magnifying glass (n) zvût ovací sklo name (v) dát jméno, pojmenovat nerve tissue (n) nervová tkáà odd (socks) (adj) nejdoucí do páru (ponoïky) operator s cab (n) kabina obsluhy outriggers (n) v suvné stabilizaãní opûry (autojefiábu) piston (n) píst pivot (n) ãep, osa, otoãn bod position (n) poloha, pozice, místo power (n) moc, síla, v kon roll (v) valit (se), kutálet (se), koulet (se) rotate (v) toãit (se), otáãet (se), obíhat, rotovat rubbish (n) odpadky, smetí save (v) zachránit, chránit, etfiit shaving (n) holení shine (v) svítit, záfiit shoes (n) boty shopping (n) nakupování slot (n) tûrbina soft (adj) hebk, jemn, mûkk, poddajn spin (v) (o)toãit se, otáãet se spoon (n) lïíce sunlight (n) sluneãní svûtlo supported (adj) podepfien suspended (to be suspended) (adj) zavû en thin (adj) tenk walk (n) chûze, krok; procházka wave (n) vlna (elektromagnetická) wife (n) manïelka winch (n) naviják, rumpál a long way away velmi vzdálen environmentally friendly etrn k Ïivotnímu prostfiedí, ekologicky etrn What a great idea! Jak úïasn nápad! Wonderful! Skvûlé! 11 Tech Talk Elementary Oxford University Press

12 GRAMATIKA KONVERZACE Oxford Learner s Grammar Skvělá gramatika ve třech komponentech: Oxford Learner s Grammar Finder (referenční gramatika) + Checker (s CD-ROMem) a Oxford Learner s Grammar Builder (cvičebnice). Každý komponent je možné používat samostatně. The Good Grammar Book Kniha s klíčem ke cvičením nebo bez klíče. Velmi přehledná gramatika pro všechny typy a stupně škol. Srozumitelná, snadno se používá. Učí a procvičuje anglickou gramatiku v mluvené i psané formě. Testy pro zjištění, co už student umí a co se musí ještě doučit. Talking Points Nová učebnice konverzace, která byla vytvořena jako podpora k učebnicím obecné angličtiny New Headway, Horizons, Matrix a English File. Obsah a struktura cvičení (Pairwork, Presentation practice) podporuje rozvoj řečových dovedností studenta a zaručuje zvýšení jazykové úrovně za2 na B2. Plně pokrývá slovní zásobu nutnou pro úspěšné zvládnutí ústní části nové Maturity. Obsahuje témata jako např. volný čas, sport, cestování, nákupy, kultura, svátky, počasí, jídlo, móda, Evropská unie, životní prostředí, DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY Workshop Series Nová série doplňkových materiálů pro studenty na odborných školách. Business and Commerce, Tourism and Catering, Engineering, Information Technology. Zaměření na speciální slovní zásobu daných témat. Praktické aktivity v kontextu aktuálních textů různých typů. Oxford Bookworms Factfiles Odstupňovaná jazyková úroveň a počet použitých slov (úrovně 1 až 4.) Ideální při studiu reálií a kultury anglicky mluvících zemí. Ke knihám je možno zakoupit audio kazety nebo audio CD. 1 OUP Praha Jungmannova Praha 1 tel./fax: OUP Olomouc Dolní nám Olomouc tel./fax: OUP Plzeň Zbrojnická Plzeň tel./fax:

International Express Pre-Intermediate slovníček

International Express Pre-Intermediate slovníček International Express Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 a lot (adv) velmi, hodnû, mnoho about (adv) [approximately] kolem, okolo [pfiibliïnû] about (prep) [on the subject of] o [o kom, ãem] activity (n)

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

Access 3. Anglicko-český slovníček

Access 3. Anglicko-český slovníček Access 3 Anglicko-český slovníček a Day in, day out ambitious (adj) basketball practice (n) court (n) do homework (phr) do my best (phr) fall behind (with) (phr v) get up (phr v) grades (n) have a bath

Více

Kurz anglického jazyka pro dopravce

Kurz anglického jazyka pro dopravce Kurz anglického jazyka pro dopravce Mgr. Barbora Kornecká AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz anglického jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

Komunikujeme v rámci EU

Komunikujeme v rámci EU Komunikujeme v rámci EU Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU studijní texty Jitka

Více

Vyjadřování budoucnosti

Vyjadřování budoucnosti 5. Vyjadřování budoucnosti Vyjadřování budoucnosti Úroveň A (Cvičení 1 40) going to pro plánované nebo jisté události v budoucnosti a pro rozhodnutí Úroveň B (Cvičení 41 125) budoucí čas (will) (nabídky,

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE...

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE... English 2+ Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas,

Více

on Sunday? - V deset hodin místního času. - At ten o clock of the local time.

on Sunday? - V deset hodin místního času. - At ten o clock of the local time. TRAVELLING TRAVELLING BY PLANE Informace o letu V kolik hodin letí letadlo do Prahy? Kdy letí v neděli letadla do Prahy? Ve které dny létá letadlo do Prahy? Ve které dny létají letadla Britských Flight

Více

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə Gateway A2 Unit 1 Back to school Unit 1 School subjects art /ɑːt/ výtvarná výchova biology /baɪˈɒlədʒi/ biologie chemistry /ˈkemɪstri/ chemie English /ˈɪŋɡlɪʃ/ angličtina; anglicky French /frentʃ/ francouzština;

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, OBSAH Úvod.. 3 Pracovní list 1 5 Worksheet 1.. 6 Worksheet 2..... 7 Pracovní list 2.. 8 Worksheet..... 9 Pracovní list 3.. 11 Worksheet..... 12 Pracovní list 4.. 13 Pracovní list 5.. 15 Pracovní list 6..

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Česko-anglický slovníček

Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 GLOSSARY Glossary APPENDIX A a ach jo áčko, áčkem adresa

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářskoprávní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS OSOBNÍ PERSONAL U osobních zájmen se ve 3. osobě sg. projevuje

Více

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1 advise [ d vaiz] bald [bo:ld] be located [bi: l u keitid] beard [bi d] betray [bi trei] bouquet [bu kei] brave [breiv] broad shoulders [bro:d š uld

Více

New Inside Out Intermediate

New Inside Out Intermediate New Inside Out Intermediate strana 1 z 31 New Inside Out Intermediate Unit 1 admire L]ÇDã~f]L= obdivovat Which famous person do you admire most? anonymously L]Dåflåfã]ëäáL= anonymně If you give something

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

Upper intermediate wordlist: English to Czech

Upper intermediate wordlist: English to Czech Upper intermediate wordlist: English to Czech Page No. English Part of Speech Definition Czech UNIT 1 13 appraisal n assessment or evaluation of how well you do your job hodnocení (toho, jak dobře člověk

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice

Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice Část A se zaměřením na poštovnictví a finančnictví Studijní texty a pracovní listy Marie Věntusová 2011/2012 Texty vznikly v rámci projektu Postilión

Více

WORDBUILDER. kurz anglického jazyka (cvičení + klíč na konci kurzu)

WORDBUILDER. kurz anglického jazyka (cvičení + klíč na konci kurzu) WORDBUILDER kurz anglického jazyka (cvičení + klíč na konci kurzu) Kurzy angličtiny vysíláme v rámci pořadu Dobré ráno s BBC - před sedmou a osmou hodinou. Souhrn všech lekcí z uplynulého týdne zařazujeme

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014 2 OBSAH strana

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více