SKICÁK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TEREZY MAXOVÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SKICÁK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TEREZY MAXOVÉ"

Transkript

1 SKICÁK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TEREZY MAXOVÉ ANNUAL REPORT TEREZA MAXOVÁ FOUNDATION 52 LISTŮ / PAGES A4 210x297 mm 1

2 OBSAH Content SLOVO PATRONKY / WORD OF THE PATRON SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY / WORD OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF TRUSTEES STRUKTURA NADACE TEREZY MAXOVÉ V ROCE 2005 / STRUCTURE OF THE TEREZA MAXOVÁ FOUNDATION STATUT / STATUS GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE TEREZY MAXOVÉ / GRANT RULES KALENDÁŘ AKCÍ / CALENDAR OF EVENTS PROJEKTY / PROJECTS INFORMAČNÍ ČÁST / INFORMATION SECTION FINANČNÍ ČÁST / FINANCIAL SECTION ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A AUDIT / FINANCIAL STATEMENT AND AUDIT PREZENTACE PARTNERŮ / PRESENTATION OF PARTNERS A ZAČÍNÁME! JMENUJI SE VIKTOR A PROVEDU VÁS TÍMTO SKICÁKEM. 15 3

3 SLOVO PATRONKY Word of the Patron Vážení přátelé přátelé, Je mou vzácnou příležítostí zahajovat svým krátkým slovem výroční zprávu Nadace Terezy Maxové. Pokaždé, když tak činím, přemýšlím, kterou událost roku, k němuž se zpráva vztahuje obzvláště zdůraznit, která byla pro dané období zvláště typická a vnesla do života nadace další důležitou zkušenost a cenné poznatky. V roce 2005 procházela nadace již devátým rokem své existence, v němž upevnila své vazby jak s dárci, tak obdarovanými. Na dárcovské rovině se postupně podařilo rozšířit spolupráci na bázi fondů. Ty velmi vhodně doplnily nabídku konkrétních nadačních projektů. Jednou z těch společností, která v roce 2005 využila nabídky zřízení speciálního firemního fondu byla i společnost ING Wholesalebanking. Tato spolupráce se stala v historii nadace zcela unikátní. O správu ING Wholesalebanking fondu se nestará pouze nadace, ale do grantové komise byli nominováni i vybraní zaměstnanci ING. Ti jsou úzce spjati s jeho činností a podílí se na finálním rozhodování o výběru obdarovaných. Tento typ spolupráce považujeme za důležitý nejen proto, že dává nejen managementu společnosti, ale i jednotlivým zaměstnancům, transparentní výstupy o konkrétních obdarovaných, ale současně je to prototyp partnerského vztahu, pro nadaci do té doby nový, který je postaven na pevných základech a sdílení vzájemných zkušeností. Mimo výše zmíněných fondů usilovala nadace i o rozvoj projektů. Jejich podrobný výčet a zhodnocení naleznete v kapitole jim věnované. Úspěch každého poslání je založen na důvěrě a sdílení. Jsem osobně velmi ráda, že rok od roku má Nadace Terezy Maxové širší možnosti podpory a to jak finanční, tak nefinanční. Tento fakt mě nesmírně těší, motivuje a zavazuje současně. Děkuji proto Vám všem, kdo jste jakkoli přispěli k příležitostem rozvoje myšlenky, která sleduje jediný cíl štastné dítě. Patří Vám má hluboká úcta a poděkování. Vaše Dear friends, ROZTOMILÉHO ANDÍLKA NAKRESLIL ROMÁNEK KŘÍŽ 5 LET, DD TELČ It is my great privilege to introduce once again the Tereza Maxová Foundation Annual Report with a brief word. On such occasions I always refl ect which event of the year should be highlighted the most, which was the most typical, which broadened the experience of the Foundation or brought new valuable information. In 2005, the ninth year of its existence, the Foundation strengthened its relations with donors as well as donees. As regards donors, we succeeded in extending co-operation in the area of funds that suitably complemented the range of Foundation projects. ING Wholesalebanking was one of the companies that in 2005 used the opportunity to establish a special corporate fund. This kind of co-operation is quite unique in the Foundation s history. The ING Wholesalebanking Fund is not administered by the Foundation alone. Some of the selected representatives of ING have been appointed members of the Grant Committee, are closely involved in its activities and take part in the fi nal decision-making and selection of donees. Such co-operation is important not only because it provides the company management and individual employees with transparent information on each of the donees, but also because it is a prototype of partnership rather new for the Foundation that is built on strong foundations and sharing of experience. Apart from the above-mentioned funds, the Foundation also focused on project development. A detailed list of projects and their assessment is available in the chapter dedicated to them. The success of any mission is based on trust and sharing. I am very pleased that the possibilities of support for the Tereza Maxová Foundation both fi nancial and non-fi nancial have been gradually growing. This fi lls me with joy and is both inspiring and binding for me. Therefore I would like to thank all of you who have somehow contributed to the development of the idea that pursues one single goal a happy child. You have my deep respect and gratitude. Yours 4 5

4 SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY Word of Chairman of the Board of Trustees Vážení dárci, vážení přátelé, je za námi další, již devátý rok činnosti Nadace Terezy Maxové. Je za námi dalších 365 dní, které jsme společně s Vámi věnovali snaze řešit problematiku dětí bez rodičů. Je za námi další kus práce a společného úsilí, o kterém velmi podrobně vypovídají další stránky této výroční zprávy. Je toho za námi již mnoho, ale popravdě řečeno mnohem víc je toho ještě před námi. V oblasti řešení problematiky tzv. opuštěných dětí se setkáváme s celou řadou zejména profesně zainteresovaných kolegů vychovatelů, sociálních pracovníků, lékařů a jiných odborníků. Jejich práce je nezastupitelná a jejich nasazení mnohdy téměř až obdivuhodné. Jsou to lidé, kteří tomuto oboru zasvětili svůj život. Není to však úplný výčet našich nejužších spolupracovníků. Nesmíme totiž zapomenout na ty pro nás nejdůležitější na samotné opuštěné děti a na Vás dárce a podporovatele. Co mají tyto děti a dárci společného? Co je spojuje a co naopak odlišuje? Proč se o nich právě zde a právě v této souvislosti zmiňuji? Jistě ne samoúčelně. Mým motivem je jejich motivace. Asi zcela stěžejní faktor, který určuje jak existenci případného problému dítěte, tak i vlastní existenci dárce. Motivace je totiž, dá se říci, vším. Její absence na jedné straně staví opuštěné děti do kategorie žádoucí pomoci. Její existence na straně druhé dělá z obyčejného člověka dárce. Dítě, které si neumí představit svůj život ve funkční rodině, nemá motivaci o ní usilovat, nemá motivaci naplňovat hodnoty lidského soužití, nemá motivaci růst a vyvíjet se, učit a vzdělávat se, pracovat a pomáhat. Nesobeckého člověka pak naopak případná motivace dovede za hranice všedního vnímání světa ostatních a stává se tak dárcem, stává se motorem a předpokladem naší práce, stává se inspirací pro motivaci těch druhých. Motivace, a především tedy její absence je úhlavním tématem problémového zařazování ústavně vychovávaných dětí do běžného života společnosti. Motivace, a především tedy její existence u dárců je základní podmínkou pro práci každé neziskové organizace, naší nadaci nevyjímaje. Svou motivaci totiž dárce zhmotňuje na svůj dar, svou absenci motivace pak naopak dítě zhmotňuje na problém, který je třeba dalekosáhle řešit. Jedni svou motivací pomáhají druhým, kteří jí nemají. Možná zjednodušený pohled, ale navýsost transparentní. Motivace je fenomén, který nám v případě jeho absence u dětí dává jeden z důvodů naší nadační činnosti a který nám v případě jeho existence u dárců vytváří možnosti, jak vůbec tuto nadační činnost realizovat. Jeden pojem, který dvě nám tak blízké kategorie lidí současně spojuje i rozděluje. Děti nemají motivaci postarat se samy o sebe, dárci mají motivaci starat se nejen o sebe, nýbrž pomáhat i těm druhým. Motivace má zkrátka takřka až kouzelnou moc jde jen o její osobní pojetí u každého z nás. A tak věřte, že díky Vaší neutuchající motivaci pomáhat potřebným neztrácíme víru, že tuhle změnu v myšlení jednou udělají i naši společní svěřenci ti, kteří neměli to štěstí motivaci ve svém životě potkat a pochopit, natož snad uplatnit. Přesvědčme je proto společně, že to jejich časté životní krédo, že to stejně nemá cenu prostě neplatí. Dejme jim, prosím, svou opakovanou podporou ještě a znovu dostatek času i příležitostí stojí to za to a má to cenu. Jejich poděkování možná nikdo z nás nikdy neuslyšíme, ale to přece nevadí naše motivace má jiný rozměr. Děkuji Dear Donors and and Friends, The Tereza Maxová Foundation has already completed the ninth year of its activity. We have dedicated the past 365 days to dealing with issues of parentless children. All the activities done and efforts made are described in detail in the pages of this Annual Report. We have already achieved a lot, but I recognise that there is more for us to do. When dealing with the problems of abandoned children, we encounter a large number of professionally involved colleagues pedagogues, social workers, doctors and other specialists. Their work is irreplaceable and their dedication often admirable. These people have devoted their lives to this cause. They, however, do not represent a complete list of our collaborators. We should not forget those who are the most important to us abandoned children and you our donors and supporters. What do the children and donors have in common? What are the similarities and what are the differences? Why do I mention them in this place and in this context? It is not a mere coincidence. My motive is their motivation perhaps the key factor that determines the existence of a child s potential problem as well as the donor s existence as such. We can say that motivation is what counts most. Its absence, on the one hand, places abandoned children into the category of the needy. Its existence, on the other hand, turns an ordinary man into a donor. A child who has no idea what life in a functional family is like lacks motivation to strive for it, lacks motivation to live the values of human coexistence, lacks motivation to grow and develop, learn and study, work and help. An unselfi sh motivated person, on the contrary, can cross the borders of the stereotypical perception of the world and become a donor, the driving force and precondition of our work, the source of inspiration to motivate others. Motivation, i.e. primarily its absence, is the crucial issue in the process of integration of children in institutional care into common society. Motivation, i.e. primarily its presence in donors, is the key precondition for the operation of any non-profi t organisation, including our Foundation. Donors transform their motivation into donations, the absence of motivation in children, on the contrary, transforms into a problem requiring complex solutions. The motivated help the unmotivated. Perhaps a simplifi ed, however, highly transparent point of view. Motivation is a phenomenon which, if absent in children, becomes one of the reasons of our Foundation activities and which, if present in donors, creates opportunities for the implementation of such activities. One concept that both unites and divides the two, for-us-so-close, categories of people. Children have no motivation to take care of themselves; donors have motivation to take care not only of themselves, but also to support others. In short, motivation has almost a magical power what makes the difference is our personal interpretation. Thanks to your unrelenting motivation to help the needy we are not losing faith and are hoping that our common wards who were not so lucky to be MACHA, ŠEBESTOVOU A JONATÁNA NAMALOVALA LUCIE JEDKOVÁ, 12 LET, DD OPAVA. motivated, understand motivation or let alone exercise it, will, one day, change their way of thinking as well. Let us work together to convince them that their frequently repeated credo: there is no point in it is not valid. Let us please continue to support them and give them enough time and opportunities it is worth it and there is a point in it. We might never hear their thank you, but this does not matter our motivation has a different dimension. Thank you. 6 7

5 STRUKTURA NADACE TEREZY MAXOVÉ Správní rada / Board of trustees Ing. František Francírek Ph.D. předseda SR / chairman Ing. Vlastimil Roun Ph.D. Ing. Tomáš Maxa Výkonný tým tým / Executive team Mgr. Terezie Sverdlinová výkonná ředitelka / executive director Mgr. Pavlína Sommerová public relations, marketing Ing. Marcela Hroncová účetnictví / accounting Jana Kučerová grantové oddělení / grand department Naďa Kubisková, MBA projektový manager / project manager Marie Hanáková administrátor a projektový koordinátor / administrator and project co-ordinator Statut Structure of Tereza Maxová Foundation TADY JSOU VŠICHNI, KDO SE STARAJÍ O DĚTI A MAJÍ JE RÁDI. Spolupracující / Co-operators Stanislava Vojtíková Bc. Martina Břeňová Miluška Magenheimová Početný tým dobrovolníků z řad z řad jednotlivců a firem / Numerous team of volunteers Dozorčí rada / Supervisory board Mgr. Larisa Francírková MUDr. Zdeněk Novotný Ing. Michal Kocián GRANTOVÁ PRAVIDLA Posláním Nadace Terezy Maxové je řešení problematiky opuštěných dětí, tedy dětí vyrůstajících mimo rámec přirozeného prostředí biologické rodiny. Prvořadým zájmem Nadace Terezy Maxové je proto Grant rules úsilí o celistvé uchopení dané problematiky spolu s úsilím o její věrohodné zveřejnění, úsilí o harmonické partnerství a zodpovědné rodičovství spolu s úsilím o realizaci náhradní rodinné péče, stejně jako úsilí o kompenzaci nedostatku rodičovské péče, zájmu a pozornosti. Nadace Terezy Maxové tak deklaruje snahu o obnovu úcty ke každému narozenému lidskému životu, pomoc při probouzení zájmu o osud a úděl těchto dětí, podporu uvědomování si sounáležitosti lidské rodiny, v níž jeden nese odpovědnost za druhého i patronát nad těmi, jež vyrůstají v prostředí ústavní výchovy. Nadace Terezy Maxové představuje všestrannou finanční i materiální pomoc a podporu takových aktivit a činností, jež jsou s jejím posláním v souladu a účinně jej naplňují. Grantová pravidla pravidla Nadace Terezy Maxové (dále jen nadace) poskytuje nadační příspěvky takovým subjektům, jejichž aktivity a činnosti naplňují statutární poslání nadace řešení problematiky opuštěných dětí, tedy dětí vyrůstajících mimo rámec přirozeného prostředí své vlastní rodiny. Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku je možné podávat celoročně. Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku je třeba předložit a formulovat v předepsané podobě a požadované skladbě. Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku je nutné zaslat písemně na adresu nadace. Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku je možné konzultovat s pracovnicí grantového oddělení. Grantové řízení probíhá průběžně po celý kalendářní rok pravidelně každý kalendářní měsíc a zahrnuje zpracování a posouzení žádosti grantovým oddělením nadace, grantovou komisí nadace a správní radou nadace. Poskytnutí nadačního příspěvku nadace je vázáno na rozhodnutí správní rady nadace, vycházejícího z doporučení grantového oddělení nadace s přihlédnutím k názoru grantové komise nadace. Při posuzování každé konkrétní žádosti o přidělení nadačního příspěvku vychází každý jeho zodpovědný účastník z Grantových kritérií. Grantová kritéria jsou jednoznačně předem stanovená měřítka a hlediska, dle kterých dochází v rozhodovacím procesu Grantového řízení k posouzení každé konkrétní žádosti o přidělení nadačního příspěvku. Grantová kritéria jsou věcného a finančního charakteru. Věcná grantová kritéria spočívají v korespondenci posuzované žádosti s Grantovým programem nadace, s cílovou skupinou klientů, s reálným cílovým záměrem, řešícím konkrétní problém v rámci dílčí Programové kategorie nadace. Finanční grantová kritéria pak spočívají v korespondenci požadované výše nadačního příspěvku s Grantovým rozpočtem nadace, s principem finanční spoluúčasti žadatele, stejně jako s principem více zdrojového fi nancování. Nadace je povinna sdělit žadateli rozhodnutí o jeho žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku. Toto rozhodnutí není nadace povinna zdůvodňovat. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku je úspěšnému žadateli sděleno formou Příslibu poskytnutí nadačního příspěvku, který stanovuje konkrétní podmínky grantu. Poskytnutý nadační příspěvek je možné použít výhradně na žadatelem deklarovaný a nadací schválený účel. Poskytnutý nadační příspěvek je možné použít výhradně při splnění konkrétních podmínek specifi kovaných Příslibem poskytnutí nadačního příspěvku. Poskytnutý nadační příspěvek je žadatel povinen vrátit v té výši, ve které zůstal nevyčerpán, případně v té výši, v které byl použit na jiný, než žadatelem deklarovaný a nadací schválený účel, případně v celkové výši, pokud nebyly splněny konkrétní podmínky specifikované Příslibem poskytnutí nadačního příspěvku. Status The mission of the Tereza Maxová Foundation is to deal with the issues of abandoned children, i.e. children growing up outside the natural environment of their biological family. Therefore the Foundation s primary goal is to handle these issues in a comprehensive way. It also strives to reliably present the problems, promote harmonious partnerships and responsible parenthood, implement adoption programmes and compensate the lack of parental care, interest and attention. The Tereza Maxová Foundation also concentrates on reinstating the respect for each unborn human life, raising interest in the life stories and fates of these children, recognising the importance of the unity of human family whose members feel responsibility for one another, and protecting those who grow up in the environment of institutional care. The Tereza Maxová Foundation offers comprehensive fi nancial and material help and supports projects and activities which are in accordance with and effi ciently fulfi l its mission. Grants rules The Tereza Maxová Foundation (hereinafter referred to as the Foundation ) provides grants to entities whose projects and activities meet the statutory mission of the Foundation - deal with issues of abandoned children, i.e. children growing up outside the natural environment of their human family. Applications for Grant Provision may be submitted all year round. The Application for Grant Provision must be presented and produced as specifi ed, must have the requested structure, be produced in writing and sent to the Foundation s address. The Application for Grant Provision may be consulted with Grant Department employees. The Grant Procedure is carried out throughout the calendar year, regularly once a month, and includes the processing and assessment of Applications by the Foundation s Grant Department, Grant Committee and Board of Trustees. The provision of a grant by the Foundation is conditioned by the decision of the Foundation s Board of Trustees, based on the recommendation of the Foundation s Grant Department and with regard to the opinion of the Foundation s Grant Committee. When assessing individual Applications for Grant Provision, each participant involved takes into account the set Grant Criteria. The Grant Criteria are unambiguous preset measures and conditions used in the decision-making process of the Grant Procedure to assess each Application for Grant Provision. There are Grant Criteria of factual and fi nancial character. Factual criteria regard the conformity of the assessed Application with the Foundation Grant Programme, target client group, and its real target dealing with a specifi c problem within the given Foundation s Programme Category. The fi nancial criteria regard the conformity of the requested amount of the grant with the Foundation s Grant Budget, the principle of co-fi nancing by the applicant as well as the principle of multi-resource fi nancing. The Foundation is obliged to notify the applicant for the grant assistance of its decision regarding his application. This decision does not have to justifi ed. The provision of grant assistance is not enforceable by law. A successful applicant is informed of the decision on grant assistance provision by means of a Pledge to Provide Grant Assistance which stipulates specifi c grant conditions. The grant provided may be used solely for the purposes stated by the applicant and approved by the Foundation. The grant provided may be used solely upon meeting the specifi c conditions determined in the Pledge to Provide Grant Assistance. The applicant is to reimburse the part of the grant which has not been used or which has been used for other purposes than stated by the applicant and approved by the Foundation, or the entire sum of the contribution provided the specifi c conditions stipulated in the Pledge to Provide Grant Assistance have not been satisfi ed. 8 9

6 KALENDÁŘ AKCÍ Event Calendar Hvězda plná přání přání PRAHA Již popáté pořádala Nadace Terezy Maxové ve spolupráci s nákupním a zábavním centrem Metropole Zličín, vánoční charitativní akci Hvězda plná přání. Každým rokem se do ní zapojuje stále více zákazníků, je to i proto, že mediálním partnerem akce se stala Mladá fronta Dnes. Svůj díl k popularizaci přiložila i patronka nadace, Tereza Maxová, která tradičně kupuje a plní první vánoční přání některému ze stovek dětí, jež jsou do akce zapojeny. Za měsíc, kdy akce probíhala se podařilo, díky všestranné podpoře návštěvníků centra pomoci 29 dětským domovům a 4 pěstounským rodinám. Celkem tam pod vánočním stromečkem našlo své vytoužené přání 1062 děti. Star Full of Wishes For the fi fth time the Tereza Maxová Foundation in co-operation with the shopping and entertainment centre of Metropole Zličín organised a charity Christmas event called Star Full of Wishes attracting more and more customers every year. One of the reasons is that Mladá fronta Dnes has become its media partner. Tereza Maxová, the patron of the Foundation, contributes to its popularity as well. She traditionally buys the first Christmas present to fulfil the dream of one of the hundreds of children involved. Thanks to their comprehensive support of this month-long event, centre visitors helped 29 children s homes and 4 foster families. The total of 1,062 children found their dream present under the Christmas tree in the centre. Vánoční koncert splněných přání PRAHA, STÁTNÍ OPERA Již tradičně, jako poděkování za celoroční spolupráci, pozvala Nadace Terezy Maxové významné dárce, partnery, dobrovolníky a spolupracovníky na Vánoční koncert, jehož smyslem, mimo poděkování, bylo shrnutí uplynulého roku a předání finanční podpory pro rok příští. Díky štědré podpoře partnerů převzala patronka nadace, paní Tereza Maxová šeky dva. Jeden za celoroční spolupráci od člena představenstva RWE Transgas, pana Herrmanna a to šek na Kč a od představitele Nadačního fondu Veolia, pana Güthara šek na Kč na nový projekt Zaostřeno na život. Fulfilled Wishes Christmas Concert To express their thanks for the year-long co-operation, the Tereza Maxová Foundation invited important donors, partners, volunteers and collaborators to the traditional Christmas Concert. Apart from demonstrating their gratitude, the organisers summarized last year s achievements and were presented with the fi nancial support for the year to come. Thanks to the generosity of partners, Tereza Maxová, the patron of the Foundation, accepted two cheques, one for CZK 5,000,000 for the year-round co-operation from Mr. Herrmann, a member of the Board of Directors of RWE Transgas, and the second for CZK 1,000,000 for a new project named Focus on Life (Zaostřeno na život) from Mr. Güthar, a representative of the Veolia Foundation Fund. Vánoční koncert HVB HVB Bank PRAHA Na předvánočním koncertu pro klienty a významné partnery HVB Banky získala Nadace Terezy Maxové skvělé překvapení. Šek na Kč! Ten převzala z rukou generálního ředitele, pana ing. Davida Grunda patronka nadace, paní Tereza Maxová. Vznikl tak HVB Fond budoucnosti Nadace Terezy Maxové podporující znevýhodněné děti ve vzdělání. VESELOU ZEMĚKOULI NAKRESLILA ŽANETA GRUNDZOVÁ, 13 LET, DD ŽÍCHOVEC. HVB Bank Christmas Concert At the pre-christmas concert organised for clients and major partners of HVB Bank, the Tereza Maxová Foundation received a surprise cheque for CZK 1,000,000! The cheque, presented to Foundation patron Tereza Maxová by Mr David Grund, General Manager of the company, gave birth to the HVB Future Fund of the Tereza Maxová Foundation supporting education of disadvantaged children

7 Vánoční koncert koncert splněných přání OSTRAVA, BRNO Regionální koncerty s vybranými umělci a vždy zaměřené na pomoc dětem v daném kraji to je ve zkratce poslání a smysl Vánočních koncertů. Nadace zřídila pro každý kraj speciální fondy Fond pro Moravskoslezský kraj a Fond pro Jihomoravský kraj, z nichž se následně podporují děti v pěstounských rodinách a ústavní péči daného regionu. Koncerty, jež bravurně moderoval Tomáš Krejčíř, potěšily na stovky diváků. Interpreti jako MIG 21 s Jirkou Macháčkem, Dan Bárta a Illustratosphere, Iva Frühlingová, Richard Krajčo či děti z dětských domovů připravili zúčastněným příjemnou předvánoční atmosféru. Děkujeme všem umělcům, panu hejtmanu Tošenovskému a Juránkovi za udělenou záštitu. Fulfilled Wishes Christmas Concert Regional concerts featuring some of the leading artists and targeted at children in the given region this briefl y describes the mission and purpose of the Christmas Concerts. The Foundation has established special funds for individual regions Fund for Moravian and Silesian Region and Fund for South Moravian Region to fi nance support to children in foster or institutional care in the given region. The concerts, excellently hosted by Tomáš Krejčíř, delighted hundreds of spectators. Artists, such as MIG 21 led by Jirka Macháček, Dan Bárta and his Illustratosphere, Iva Frühlingová, Richard Krajčo and children from children s homes, all contributed to a festive pre-christmas atmosphere. We would like to thank all the performers and also Mr Tošenovský, the Chief Executive Offi cer of the Moravian and Silesian Regional Authority, and Mr. Juránek for the granted patronage. Exklusivní módní přehlídka Fashion For Kids PRAHA Nadace Terezy Maxové navázala na úspěšnou sérii charitativních módních přehlídek z uplynulých let a na počátek listopadu připravila nejen milovníkům módy skutečnou lahůdku. Mimo světoznámých českých topmodelek Terezy Maxové, Veroniky Vařekové, Daniely Peštové a Petry Němcové, se v rámci slavnostního večera v Obecním domě prezentovala poslední kolekce luxusních italských značek Ferré a Diesel. Řady profesionálních modelek rozšířily i přední čeští fotbalisté Milan Baroš a Tomáš Ujfaluši. Celá akce byla primárně ve znamení pomoci dětem, jak už i sám název akce předestírá. Celkový výtěžek putoval na podporu dětem, které vyrůstají bez rodičů v dětských domovech a jež zanedlouho čeká jeden z nejtěžších testů samostatnosti život za branami dětského domova. Aby ten jejich start do života jim byl maximálně usnadněn, zřídila Nadace Terezy Maxové speciální fond Fashion For Kids, z nějž se fi nancují konkrétní aktivity spojené se vzděláním a přípravou na budoucí povolání. Děkujeme všem umělcům, moderátorce Ivě Kubelkové, produkčním agenturám Czech-in a E20, modelkám a modelingovým agenturám, reklamní agentuře Young and Rubicam, překladatelské agentuře Channel Crossing a dalším partnerům za skvělou spolupráci bez nároku na honorář! Exclusive Fashion Show Fashion For Kids After a successful series of charity fashion shows organised in the past years, at the beginning of November the Tereza Maxová Foundation staged a real treat not only for fashion lovers. At the ceremony held in the Municipal House, the internationally acclaimed models Tereza Maxová, Veronika Vařeková, Daniela Peštová and Petra Němcová presented the latest collections of two exclusive Italian brands Ferré and Diesel. On the catwalk, the professional topmodels were joined by two leading Czech football players Milan Baroš and Tomáš Ujfaluši. The primary goal of the event, as its title suggests, was to raise funds for children. The entire proceeds were distributed among children growing without parents in institutional care who are to undergo one of the most diffi cult tests of independence in the near future life outside the children s home. To facilitate their start to the maximum possible extent, the Tereza Maxová Foundation has established a special fund Fashion For Kids to fi nance activities connected with education and professional training. We would like to thank all the performers, Iva Kubelková, the host of the show, Czech-in and E20 production companies, models and modelling agencies, Young and Rubicam advertising agency, Channel Crossings translation agency, and other partners for their great and gratuitous co-operation! Nabídka 2. české SuperStar Vlasty Horvátha a jeho jeho manželky PRAHA Nadace Terezy Maxové přijala s velkým potěšením nabídku vítěze 2.české SuperStar Vlasty Horvátha a jeho manželky, Markéty. Oba společně se zástupci módní značky rosygarbo Praha věnovali nadaci svatební šaty na reprezentativním večeru Soliter Night 2005 by Dušan Chrástek. Šaty od Rosy Garbo v hodnotě 90 tisíc korun využila Nadace Terezy Maxové jako jeden z exkluzivních aukčních předmětů v rámci charitativní módní přehlídky Fashion For Kids. Šťastný majitel svatebních šatů nevěsty české SuperStar, tak přispěl na konto nadace a jako bonus obdržel jídelní sadu pro šest osob Bopla věnovanou společností GBenedikt. Contribution of Second Czech SuperStar Vlasta Horváth and His Wife The Tereza Maxová Foundation was delighted to accept the offer of Vlasta Horváth, the winner of the second year of the Czech SuperStar contest, and his wife Markéta. At the ceremonial event Soliter Night 2005 by Dušan Chrástek the couple together with the representatives of the Rosa Garbo fashion brand donated Markéta s wedding dress to the Foundation. The Rosa Garbo dress at CZK 90,000 became one of the exclusive items auctioned by the Foundation at the charity fashion show (Fashion For Kids) held on 9 November The happy owner of the wedding dress of the Czech SuperStar winner s bride thus contributed to the Foundation s account and as a bonus received a Bopla dinner service for six from the GBenedikt company. Program 30 minut minut pro život Nový fundraisingový program 30 minut pro život uvedla na světlo světa komunikační kampaň na podporu možnosti přispění dárcovskou SMS k podpoře tohoto projektu. Započala v září 2005 po celé republice. S lahvičkou ztracenou ve světě, která působí poněkud nepatřičně v naší uspěchané době, stejně tak, jako opuštěné dítě, jste se mohli setkat v rámci reklamních spotů v televizi, v kině před filmovou projekcí v rámci sítě Village Cinemas, na Citilightech v Praze a dalších 10 velkých městech ČR, na rámečcích v pražském metru a tramvajích po celé ČR. Prokutálela se také mnoha webovými servery, inzercí v tisku i jako spot v rádiích. Kreativně kampaň pro bono připravila reklamní agentura McCann Ericsson Pratur, děkujeme. 30 Minutes for Life Programme The new fundraising programme 30 Minutes for Life introduced a communication campaign to support the Project by sending donor SMS messages. It was launched nationwide in September The lost nursing bottle which seems to be inappropriate in this fast-moving world just like an abandoned child was broadcast on TV, shown in pre-movie advertising in the Village Cinemas network and also displayed on Citilights in Prague and ten other towns in the CR, Prague s underground as well as trams in different parts of the country. Furthermore, it rolled through a number of web servers, press advertisements and radio stations. We would like to thank McCann Ericsson Pratur for the pro bono creative production of the campaign. Život rozkvétá v Tvých rukou OLOMOUC REGIONÁLNÍ KOLO / REGIONAL ROUND PLZEŇ REGIONÁLNÍ KOLO / REGIONAL ROUND PRAHA CELOSTÁTNÍ KOLO / REGIONAL ROUND PRAHA VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ, CENY / AWARD ANNOUNCEMENT, PRIZES Cílem této akce bylo ukázat výsledky projektu, který předává dětem z dětských domovů zkušenosti ze světa podnikání. Rozvíjí u dětí chuť pracovat, přemýšlet a tvořit a to jim pomáhá v přípravě na samostatný život a následně při hledání svého místa ve společnosti. Projekt měl tři části. Nejprve se děti ve věku let zúčastňily školení, kde se dozvěděly o dělbě práce, týmové spolupráci, tvorbě rozpočtů, propagaci, umění prodeje nebo stanovování ceny výrobků. Dětské týmy v druhé fázi získaly granty ve výši Kč jako vstupní investici k tvorbě jejich produktů. Těmi byly keramika, ubrousky, perníčky nebo výrobky ze skla a dřeva apod. Třetí fází byl samotný prodej výrobků a uvedení v praxi všech nabytých informací. To, jak úspěšně se s tím 55 týmů z dětských domovů popralo, jsme mohli vidět na regionálních Jarmarcích pro šikovné ručičky a pak následně na finálové akci v Praze. Závěrečné vyhlášení úplných vítězů proběhlo za účasti patronky Terezy Maxové Life Blooms in Your Hands The aim of the event was to present the outcomes of the Project which enables children to gain experience from the world of undertaking. By motivating them to work, think and create, it prepares them for their future independent life and subsequently eases their search for a place in the sun. The Project was divided into three phases. At the beginning the children, aged 10 to 18, took part in the training on the division of work, team co-operation, budget creating, promotion, sales techniques and pricing. In the second phase, children were granted a sum of CZK 15,000 as an initial investment for manufacturing their products, such as pottery, napkins, gingerbread or glass and wooden handiwork. The third phase consisted in the sale of products and practical use of the knowledge learnt. How successful the 55 participating teams (children s homes) were was demonstrated at the regional Clever Hands Fairs and the fi nal event held in Prague. The fi nal announcement of the absolute winners in the presence of patron Tereza Maxová took place on 22 September

8 1 milion korun pro děti z kojeneckých ústavů, IV. ročník projektu projektu Oriflame dětem PRAHA IV. ročník charitativního projektu Oriflame dětem pořádaný ve spolupráci kosmetické společnosti Oriflame a Nadace Terezy Maxové splnil celkovým ziskem 1 milion korun své vysoké očekávání. Získané prostředky byly, stejně jako v minulých letech, použity na organizaci ozdravných pobytů v přírodě pro děti z kojeneckých ústavů a dětských domovů. Šek na částku Kč byl předán do rukou výkonné ředitelky Nadace Terezy Maxové, Mgr. Terezie Pláškové v rámci letní roadshow Oriflame Colour Tour v Avion Shopping Parku v Praze 5 na Zličíně. Za uplynulé tři roky bylo uspořádáno celkem 39 ozdravných pobytů pro 617 dětí. One Million Crowns for Children from Infant Homes, Fourth Year of the Oriflame to Children Project By raising a total of CZK 1 million, the fourth year of the charity Project Orifl ame to Children, organised in co-operation with the Orifl ame cosmetics company and the Tereza Maxová Foundation, fulfi lled its high expectations. The funds collected were, as in previous years, used for health holidays for children from infant and children s homes. A cheque for CZK 1,000,000 was presented to Terezie Plášková, Executive Director of the Tereza Maxová Foundation, at the summer roadshow Orifl ame Colour Tour staged at Avion Shopping Park in Prague 5, Zličín. Over the last three years a total of 39 health holidays were arranged for 617 children. ČSA začaly učit děti anglicky zahájení projektu Pod křídly ČSA PRAHA České aerolinie (ČSA) a Nadace Terezy Maxové zahájily v den svátku dětí spolupráci na projektu nazvaném Pod křídly ČSA. Jedná se o charitativní vzdělávací program, který je zaměřen na výuku anglického jazyka pro děti v dětských domovech. Je určen dětem ve věku let v 7 dětských domovech po celé České republice. Dlouhodobým cílem projektu je zajistit dětem z dětských domovů kvalitní jazykové vzdělání a současně je motivovat k celoživotnímu studiu jazyků. V průběhu kurzů si děti mohou vyzkoušet konverzaci s rodilými mluvčími a nejlepší studenti dostanou příležitost odjet na jazykový kurz do zahraničí. Children Learning English with CSA On Children s Day, Czech Airlines (CSA) and the Tereza Maxová Foundation began their co-operation by introducing a project called Under the Wings of CSA. It is a charity educational programme concentrating on English language courses for children in children s homes. The Project, implemented in seven children s home in different parts of the Czech Republic, is aimed at children aged The long-term objective of the Project is to provide these children with quality language education and simultaneously to motivate them to life-long learning of languages. During the courses children may test their language skills in conversation with native speakers and the best students are given the opportunity to attend a language course abroad. Nadace opět obdržela významné ocenění druhé místo v kategorii sociálních služeb v žebříčku žebříčku CZECH TOP PRAHA Ve čtvrtek 31. března byly vyhlášeny výsledky již 7. ročníku žebříčku 100 obdivovaných firem České republiky. Nadace Terezy Maxové získala druhé místo v kategorii sociálních služeb. Žebříček 100 obdivovaných firem ČR publikuje Sdružení CZECH TOP 100 již od roku Pro účely žebříčku jsou firmy rozděleny do 25 oborů podle metodiky OKEČ. Stovku nejobdivovanějších fi rem pak tvoří ty, které se umístily na prvních čtyřech místech v každém oboru. Vedle toho jsou nejčastěji zmiňované společnosti podle počtu obdržených hlasů zařazeny do desítky nejobdivovanějších firem ČR ALL STARS, která vzniká bez ohledu na obory. Žebříček 100 obdivovaných fi rem ČR sestavuje CZECH TOP 100 na základě hlasování manažerů významných společností, ekonomických a fi nančních analytiků, zástupců oborových sdružení, svazů a profesních asociací. V rámci hlasování oslovení odborníci hodnotí řadu kritérií, od základních ukazatelů fi r- my (kvalita výrobků či služeb, inovační schopnosti, finanční stabilita, hodnota firmy) přes její vztah k zaměstnancům (schopnost přilákat a udržet talentované lidi) po vztah ke společnosti (odpovědnost k životnímu prostředí, komunikativnost, podpora regionu, charitativních a obecně prospěšných projektů apod.). Foundation Awarded Once Again Silver Medal in the Category of Social Services in the CZECH TOP 100 Chart On Thursday 31 March the results of the 7th year of the 100 top Czech companies chart were announced. The Tereza Maxová Foundation ranked second in the category of social services. The list of the 100 most respected Czech companies has been published by the CZECH TOP 100 Association since For the purposes of evaluation, companies are classifi ed into 25 categories according to the Industrial Classifi cation of Economic Activities. The list of the most respected companies consists of fi rms that ranked fi rst to forth in each of the categories. Apart from that, the companies that receive the highest number of votes (regardless of the above-mentioned categories) are announced as the top ten of the most respected companies ( ALL STARS ). In the CR, the chart of the 100 most respected companies is drawn up by the CZECH TOP 100 Association based on the voting of managers of important companies, economic and fi nancial analysts and representatives of industrial associations, unions and professional associations. In the assessment process, the selected experts evaluate a number of criteria, from the basic fi rm indicators (product or service quality, innovation skills, fi nancial stability, company s value) to their approach to employees (ability to attract and keep talented people) to their relation to society (environmentally responsible approach, ability to communicate, support of the region, charity and pro bono projects, etc.). První jarní ples ples Moravskoslezského kraje OSTRAVA Dne 25. března 2005 se v ostravském hotelu Atom uskutečnil již třetí ročník Jarního plesu Moravskoslezského kraje a Nadace Terezy Maxové. V rámci tohoto ročníku se účastníci těšili pestrému programu. Moderování se ujal Petr Rychlý s Lucií Borhyovou. Svým vystoupením potešili Abba Stars, Miro Žbirka, Black Milk, Chinaski, skupina Elán a další. Patronací nad večerem se ujal hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Evžen Tošenovský a Tereza Maxová. Odpoledne, v den konání plesu, zástupci kraje, nadace a partnerů navštívili Kojenecký ústav v Ostravě Zábřehu a seznámili se s místními potřebami a možnostmi pomoci. Výtěžek akce v celkové hodnotě Kč byl rozdělen mezi pěstounské rodiny, dětské domovy a neziskové organizace pomáhající dětem v Moravskoslezském kraji. Nadace Terezy Maxové se stala prvním obdarovaným subjektem Mattel Children s Foundation Foundation mimo území USA PRAHA Dar americké nadace Mattel Children s Foundation v hodnotě dolarů byl slavnostně předán zástupcem společnosti Mattel do rukou patronky nadace, paní Terezy Maxové, na dětské akci v restauraci Coppa Cabanna. Tím se ofi ciálně stvrdil fakt, že se Nadace Terezy Maxové, jakožto subjekt fungující mimo území USA, stala první takto obdarovanou institucí na světě. Svěřené prostředky byly použity k realizaci projektu Život rozkvétá v tvých rukou. Předání šeku se uskutečnilo před zraky nejen medií, ale i téměř stovky dětí, které díky připravenému zábavnému programu strávily s Mattelem a Nadací Terezy Maxové celé odpoledne. First Spring Ball of the Moravian and Silesian Region On 25 March 2005 the Ostrava Atom Hotel hosted the third year of the Spring Ball of the Moravian and Silesian Region and the Tereza Maxová Foundation. Within this year s varied programme, hosted by Petr Rychlý and Lucie Borhyová, the audience could enjoy the performances of Abba Stars, Miro Žbirka, Black Milk, Chinaski, Elán and other artists. The event was held under the auspices of ing. Evžen Tošenovský, Chief Executive of the Regional Authority, and Tereza Maxová. In the afternoon before the ball, the representatives of the Region and the Foundation as well as their partners visited the Infant Home in Ostrava Zábřeh to learn more about the local needs and possibilities of help. The proceeds from the ball amounting to CZK 440,000 were distributed among foster families, children s homes and non-profit organisations supporting children in the Moravian and Silesian Region. Tereza Maxová Foundation the first non-us Organisation Supported by Mattel Children s Foundation At the children s party at the Coppa Cabanna restaurant, Tereza Maxová, patron of the Foundation, accepted a donation of the US Mattel Children s Foundation amounting to USD 25,000 from a representative of the Mattel company. This act was an offi cial confi rmation that the Tereza Maxová Foundation had become the fi rst non-us organisation in the world to receive a contribution from the US Mattel Children s Foundation. The funds were used for the implementation of the Life Blooms in Your Hands Project. The cheque was received in the presence of media and almost a hundred of children who spent the whole afternoon with Mattel and the Tereza Maxová Foundation enjoying an entertaining show

9 PROJEKTY Projects Adopce.com JEDNOTLIVÉ ČÁSTI PROJEKTU: informační webová stránka jedná se o informační portál obsahující všechny důležité informace o náhradní rodinné péči osvojení a pěstounské péči. Obsahuje vysvětlení základních pojmů, právní úpravu, názory odborníků, důležité kontakty, příběhy, doporučenou literaturu a statistické údaje, informační telefonní linka linka je k dispozici každé pondělí od hodin a každou středu od 9 do 13 hodin. Dotazy zodpovídají sociální pracovnice a odbornice na právo z oblasti náhradní rodinné péče, informační brožury jedná se o příručku žadatelů o náhradní rodinnou péči, která jim má usnadnit cestu celým procesem a zodpovědět mnoho důležitých otázek. Objednat ji lze zdarma na PROJEKT V ROCE 2005 Ke konci roku 2005 shlédlo webovou stránku celkem návštěvníků. V průběhu roku bylo rozesláno kusů brožurek a na infolinku se dovolalo 189 dotazujících. V průběhu roku proběhla zpětná vazba pomocí dotazníků od městských úřadů a odborných organizací, která nám potvrdila potřebnost projektu a zájem o jeho jednotlivé části. OBECNÉ INFORMACE Cílem projektu je informování veřejnosti o náhradní rodinné péči. Projekt zaštítili pan profesor PhDr. Zdeněk Matějíček, CSc. a pan Ing. Zdeněk Škromach, ministr práce a sociálních věcí. Projekt pomáhá nadaci realizovat Středisko náhradní rodinné péče, které je zároveň jedním z odborných garantů projektů. TUHLE KRÁSNOU SOVU NAMA- LOVALA MICHALA RUSENKOVÁ, DD DLAŽKOVICE. Adopce.com GENERAL INFORMATION The aim of the Project is to inform the public of substitute family care. The Project that was granted patronage by PhDr. Zdeněk Matějíček, CSc. and ing. Zdeněk Škromach, Minister of Labour and Social Affairs, helps the Foundation to operate the Centre of Substitute Family Care, one of the projects expert guarantors. INDIVIDUAL PARTS OF THE PROJECT: Information web page it is an information portal containing all the important information on substitute family care, i.e. adoption and foster care, where you can fi nd the following: explanations of basic concepts, relevant legislation, expert opinions, important contacts, real-life stories, recommended literature and statistical data; Information phone line ( ) counselling service is available on Mondays from 1 to 6 p.m. and on Wednesdays from 9 a.m. to 1 p.m. Enquiries are answered by social workers and legal specialists in substitute family care; Information brochures a brochure for potential adoptive parents guiding them through the whole adoption process and providing answers to a number of crucial questions. To order a free copy, visit PROJECT IN 2005 As of the end of 2005 the website was visited by 30,370 people. 2,549 brochures were distributed and 189 infoline calls were answered during the year. Municipal authority and professional organisation feedback questionnaires evaluated during the year validated the importance of the Project and interest in its individual areas

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

ehealth a bezpečnost dat

ehealth a bezpečnost dat ehealth Day 2015 22. ŘÍJNA 2015 Brno Aleš Špidla Manažer řízení rizik - PwC Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Agenda: Zákon o kybernetické bezpečnosti, ale nejen on Elektronizace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

... World Heart Day Czech republic ... Quent s.r.o., Benešovská 24, Praha 10, Tel./Fax: ,

... World Heart Day Czech republic ... Quent s.r.o., Benešovská 24, Praha 10, Tel./Fax: , World Heart Day 2009 Czech republic STEP FOR HEALTHY HEART PROJECT The Czech Society of Cardiology playing the umbrella role in order to emphasize credibility and independence of the event both for participants

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CLIL a projektové vyučování

CLIL a projektové vyučování CLIL a projektové vyučování Inspirace pro CLIL 7. dubna 2016 Jana Chrásková CLIL a projektové vyučování 1. PROČ? Kauza Karel 2. JAK na to, abychom se z toho nezbláznili? 3. Co z toho? Kauza Kuba Proč spojovat

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web:

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web: INDETIFIKAČNÍ FORMULAŘ PRO POLITICKY EXPOVAU OSOBU FORM FOR IDENTIFICATION OF POLITICAL EXPOSED PERSON Formulář: PEO Form: PEP Podle zákona 253/2008 ze zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování

Více

Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu)

Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu) Petr Flek Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu) Solution Provider Program EMEA 1 12 Října 2016 BUSINESS PARTNER Jak dále s DELL EMC, co by partneři měli vědět 2 12 Října 2016 Portál

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE MONTHLY PROGRAMDECEMBER 2016 Czechs meeting foreigners and vice versa Discussions, debates, games, trips Informal atmosphere Opportunity to meet new people No need to speak Czech In Prague and Central

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK Co mají společné? Použity Google Obrázky 2 Co mají společné? Použity Google Obrázky 3 Spolupráci? Použity Google Obrázky

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Diplomová práce Bc. Eva Švejdová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra Hotelnictví Studijní

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více