SKICÁK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TEREZY MAXOVÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SKICÁK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TEREZY MAXOVÉ"

Transkript

1 SKICÁK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TEREZY MAXOVÉ ANNUAL REPORT TEREZA MAXOVÁ FOUNDATION 52 LISTŮ / PAGES A4 210x297 mm 1

2 OBSAH Content SLOVO PATRONKY / WORD OF THE PATRON SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY / WORD OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF TRUSTEES STRUKTURA NADACE TEREZY MAXOVÉ V ROCE 2005 / STRUCTURE OF THE TEREZA MAXOVÁ FOUNDATION STATUT / STATUS GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE TEREZY MAXOVÉ / GRANT RULES KALENDÁŘ AKCÍ / CALENDAR OF EVENTS PROJEKTY / PROJECTS INFORMAČNÍ ČÁST / INFORMATION SECTION FINANČNÍ ČÁST / FINANCIAL SECTION ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A AUDIT / FINANCIAL STATEMENT AND AUDIT PREZENTACE PARTNERŮ / PRESENTATION OF PARTNERS A ZAČÍNÁME! JMENUJI SE VIKTOR A PROVEDU VÁS TÍMTO SKICÁKEM. 15 3

3 SLOVO PATRONKY Word of the Patron Vážení přátelé přátelé, Je mou vzácnou příležítostí zahajovat svým krátkým slovem výroční zprávu Nadace Terezy Maxové. Pokaždé, když tak činím, přemýšlím, kterou událost roku, k němuž se zpráva vztahuje obzvláště zdůraznit, která byla pro dané období zvláště typická a vnesla do života nadace další důležitou zkušenost a cenné poznatky. V roce 2005 procházela nadace již devátým rokem své existence, v němž upevnila své vazby jak s dárci, tak obdarovanými. Na dárcovské rovině se postupně podařilo rozšířit spolupráci na bázi fondů. Ty velmi vhodně doplnily nabídku konkrétních nadačních projektů. Jednou z těch společností, která v roce 2005 využila nabídky zřízení speciálního firemního fondu byla i společnost ING Wholesalebanking. Tato spolupráce se stala v historii nadace zcela unikátní. O správu ING Wholesalebanking fondu se nestará pouze nadace, ale do grantové komise byli nominováni i vybraní zaměstnanci ING. Ti jsou úzce spjati s jeho činností a podílí se na finálním rozhodování o výběru obdarovaných. Tento typ spolupráce považujeme za důležitý nejen proto, že dává nejen managementu společnosti, ale i jednotlivým zaměstnancům, transparentní výstupy o konkrétních obdarovaných, ale současně je to prototyp partnerského vztahu, pro nadaci do té doby nový, který je postaven na pevných základech a sdílení vzájemných zkušeností. Mimo výše zmíněných fondů usilovala nadace i o rozvoj projektů. Jejich podrobný výčet a zhodnocení naleznete v kapitole jim věnované. Úspěch každého poslání je založen na důvěrě a sdílení. Jsem osobně velmi ráda, že rok od roku má Nadace Terezy Maxové širší možnosti podpory a to jak finanční, tak nefinanční. Tento fakt mě nesmírně těší, motivuje a zavazuje současně. Děkuji proto Vám všem, kdo jste jakkoli přispěli k příležitostem rozvoje myšlenky, která sleduje jediný cíl štastné dítě. Patří Vám má hluboká úcta a poděkování. Vaše Dear friends, ROZTOMILÉHO ANDÍLKA NAKRESLIL ROMÁNEK KŘÍŽ 5 LET, DD TELČ It is my great privilege to introduce once again the Tereza Maxová Foundation Annual Report with a brief word. On such occasions I always refl ect which event of the year should be highlighted the most, which was the most typical, which broadened the experience of the Foundation or brought new valuable information. In 2005, the ninth year of its existence, the Foundation strengthened its relations with donors as well as donees. As regards donors, we succeeded in extending co-operation in the area of funds that suitably complemented the range of Foundation projects. ING Wholesalebanking was one of the companies that in 2005 used the opportunity to establish a special corporate fund. This kind of co-operation is quite unique in the Foundation s history. The ING Wholesalebanking Fund is not administered by the Foundation alone. Some of the selected representatives of ING have been appointed members of the Grant Committee, are closely involved in its activities and take part in the fi nal decision-making and selection of donees. Such co-operation is important not only because it provides the company management and individual employees with transparent information on each of the donees, but also because it is a prototype of partnership rather new for the Foundation that is built on strong foundations and sharing of experience. Apart from the above-mentioned funds, the Foundation also focused on project development. A detailed list of projects and their assessment is available in the chapter dedicated to them. The success of any mission is based on trust and sharing. I am very pleased that the possibilities of support for the Tereza Maxová Foundation both fi nancial and non-fi nancial have been gradually growing. This fi lls me with joy and is both inspiring and binding for me. Therefore I would like to thank all of you who have somehow contributed to the development of the idea that pursues one single goal a happy child. You have my deep respect and gratitude. Yours 4 5

4 SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY Word of Chairman of the Board of Trustees Vážení dárci, vážení přátelé, je za námi další, již devátý rok činnosti Nadace Terezy Maxové. Je za námi dalších 365 dní, které jsme společně s Vámi věnovali snaze řešit problematiku dětí bez rodičů. Je za námi další kus práce a společného úsilí, o kterém velmi podrobně vypovídají další stránky této výroční zprávy. Je toho za námi již mnoho, ale popravdě řečeno mnohem víc je toho ještě před námi. V oblasti řešení problematiky tzv. opuštěných dětí se setkáváme s celou řadou zejména profesně zainteresovaných kolegů vychovatelů, sociálních pracovníků, lékařů a jiných odborníků. Jejich práce je nezastupitelná a jejich nasazení mnohdy téměř až obdivuhodné. Jsou to lidé, kteří tomuto oboru zasvětili svůj život. Není to však úplný výčet našich nejužších spolupracovníků. Nesmíme totiž zapomenout na ty pro nás nejdůležitější na samotné opuštěné děti a na Vás dárce a podporovatele. Co mají tyto děti a dárci společného? Co je spojuje a co naopak odlišuje? Proč se o nich právě zde a právě v této souvislosti zmiňuji? Jistě ne samoúčelně. Mým motivem je jejich motivace. Asi zcela stěžejní faktor, který určuje jak existenci případného problému dítěte, tak i vlastní existenci dárce. Motivace je totiž, dá se říci, vším. Její absence na jedné straně staví opuštěné děti do kategorie žádoucí pomoci. Její existence na straně druhé dělá z obyčejného člověka dárce. Dítě, které si neumí představit svůj život ve funkční rodině, nemá motivaci o ní usilovat, nemá motivaci naplňovat hodnoty lidského soužití, nemá motivaci růst a vyvíjet se, učit a vzdělávat se, pracovat a pomáhat. Nesobeckého člověka pak naopak případná motivace dovede za hranice všedního vnímání světa ostatních a stává se tak dárcem, stává se motorem a předpokladem naší práce, stává se inspirací pro motivaci těch druhých. Motivace, a především tedy její absence je úhlavním tématem problémového zařazování ústavně vychovávaných dětí do běžného života společnosti. Motivace, a především tedy její existence u dárců je základní podmínkou pro práci každé neziskové organizace, naší nadaci nevyjímaje. Svou motivaci totiž dárce zhmotňuje na svůj dar, svou absenci motivace pak naopak dítě zhmotňuje na problém, který je třeba dalekosáhle řešit. Jedni svou motivací pomáhají druhým, kteří jí nemají. Možná zjednodušený pohled, ale navýsost transparentní. Motivace je fenomén, který nám v případě jeho absence u dětí dává jeden z důvodů naší nadační činnosti a který nám v případě jeho existence u dárců vytváří možnosti, jak vůbec tuto nadační činnost realizovat. Jeden pojem, který dvě nám tak blízké kategorie lidí současně spojuje i rozděluje. Děti nemají motivaci postarat se samy o sebe, dárci mají motivaci starat se nejen o sebe, nýbrž pomáhat i těm druhým. Motivace má zkrátka takřka až kouzelnou moc jde jen o její osobní pojetí u každého z nás. A tak věřte, že díky Vaší neutuchající motivaci pomáhat potřebným neztrácíme víru, že tuhle změnu v myšlení jednou udělají i naši společní svěřenci ti, kteří neměli to štěstí motivaci ve svém životě potkat a pochopit, natož snad uplatnit. Přesvědčme je proto společně, že to jejich časté životní krédo, že to stejně nemá cenu prostě neplatí. Dejme jim, prosím, svou opakovanou podporou ještě a znovu dostatek času i příležitostí stojí to za to a má to cenu. Jejich poděkování možná nikdo z nás nikdy neuslyšíme, ale to přece nevadí naše motivace má jiný rozměr. Děkuji Dear Donors and and Friends, The Tereza Maxová Foundation has already completed the ninth year of its activity. We have dedicated the past 365 days to dealing with issues of parentless children. All the activities done and efforts made are described in detail in the pages of this Annual Report. We have already achieved a lot, but I recognise that there is more for us to do. When dealing with the problems of abandoned children, we encounter a large number of professionally involved colleagues pedagogues, social workers, doctors and other specialists. Their work is irreplaceable and their dedication often admirable. These people have devoted their lives to this cause. They, however, do not represent a complete list of our collaborators. We should not forget those who are the most important to us abandoned children and you our donors and supporters. What do the children and donors have in common? What are the similarities and what are the differences? Why do I mention them in this place and in this context? It is not a mere coincidence. My motive is their motivation perhaps the key factor that determines the existence of a child s potential problem as well as the donor s existence as such. We can say that motivation is what counts most. Its absence, on the one hand, places abandoned children into the category of the needy. Its existence, on the other hand, turns an ordinary man into a donor. A child who has no idea what life in a functional family is like lacks motivation to strive for it, lacks motivation to live the values of human coexistence, lacks motivation to grow and develop, learn and study, work and help. An unselfi sh motivated person, on the contrary, can cross the borders of the stereotypical perception of the world and become a donor, the driving force and precondition of our work, the source of inspiration to motivate others. Motivation, i.e. primarily its absence, is the crucial issue in the process of integration of children in institutional care into common society. Motivation, i.e. primarily its presence in donors, is the key precondition for the operation of any non-profi t organisation, including our Foundation. Donors transform their motivation into donations, the absence of motivation in children, on the contrary, transforms into a problem requiring complex solutions. The motivated help the unmotivated. Perhaps a simplifi ed, however, highly transparent point of view. Motivation is a phenomenon which, if absent in children, becomes one of the reasons of our Foundation activities and which, if present in donors, creates opportunities for the implementation of such activities. One concept that both unites and divides the two, for-us-so-close, categories of people. Children have no motivation to take care of themselves; donors have motivation to take care not only of themselves, but also to support others. In short, motivation has almost a magical power what makes the difference is our personal interpretation. Thanks to your unrelenting motivation to help the needy we are not losing faith and are hoping that our common wards who were not so lucky to be MACHA, ŠEBESTOVOU A JONATÁNA NAMALOVALA LUCIE JEDKOVÁ, 12 LET, DD OPAVA. motivated, understand motivation or let alone exercise it, will, one day, change their way of thinking as well. Let us work together to convince them that their frequently repeated credo: there is no point in it is not valid. Let us please continue to support them and give them enough time and opportunities it is worth it and there is a point in it. We might never hear their thank you, but this does not matter our motivation has a different dimension. Thank you. 6 7

5 STRUKTURA NADACE TEREZY MAXOVÉ Správní rada / Board of trustees Ing. František Francírek Ph.D. předseda SR / chairman Ing. Vlastimil Roun Ph.D. Ing. Tomáš Maxa Výkonný tým tým / Executive team Mgr. Terezie Sverdlinová výkonná ředitelka / executive director Mgr. Pavlína Sommerová public relations, marketing Ing. Marcela Hroncová účetnictví / accounting Jana Kučerová grantové oddělení / grand department Naďa Kubisková, MBA projektový manager / project manager Marie Hanáková administrátor a projektový koordinátor / administrator and project co-ordinator Statut Structure of Tereza Maxová Foundation TADY JSOU VŠICHNI, KDO SE STARAJÍ O DĚTI A MAJÍ JE RÁDI. Spolupracující / Co-operators Stanislava Vojtíková Bc. Martina Břeňová Miluška Magenheimová Početný tým dobrovolníků z řad z řad jednotlivců a firem / Numerous team of volunteers Dozorčí rada / Supervisory board Mgr. Larisa Francírková MUDr. Zdeněk Novotný Ing. Michal Kocián GRANTOVÁ PRAVIDLA Posláním Nadace Terezy Maxové je řešení problematiky opuštěných dětí, tedy dětí vyrůstajících mimo rámec přirozeného prostředí biologické rodiny. Prvořadým zájmem Nadace Terezy Maxové je proto Grant rules úsilí o celistvé uchopení dané problematiky spolu s úsilím o její věrohodné zveřejnění, úsilí o harmonické partnerství a zodpovědné rodičovství spolu s úsilím o realizaci náhradní rodinné péče, stejně jako úsilí o kompenzaci nedostatku rodičovské péče, zájmu a pozornosti. Nadace Terezy Maxové tak deklaruje snahu o obnovu úcty ke každému narozenému lidskému životu, pomoc při probouzení zájmu o osud a úděl těchto dětí, podporu uvědomování si sounáležitosti lidské rodiny, v níž jeden nese odpovědnost za druhého i patronát nad těmi, jež vyrůstají v prostředí ústavní výchovy. Nadace Terezy Maxové představuje všestrannou finanční i materiální pomoc a podporu takových aktivit a činností, jež jsou s jejím posláním v souladu a účinně jej naplňují. Grantová pravidla pravidla Nadace Terezy Maxové (dále jen nadace) poskytuje nadační příspěvky takovým subjektům, jejichž aktivity a činnosti naplňují statutární poslání nadace řešení problematiky opuštěných dětí, tedy dětí vyrůstajících mimo rámec přirozeného prostředí své vlastní rodiny. Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku je možné podávat celoročně. Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku je třeba předložit a formulovat v předepsané podobě a požadované skladbě. Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku je nutné zaslat písemně na adresu nadace. Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku je možné konzultovat s pracovnicí grantového oddělení. Grantové řízení probíhá průběžně po celý kalendářní rok pravidelně každý kalendářní měsíc a zahrnuje zpracování a posouzení žádosti grantovým oddělením nadace, grantovou komisí nadace a správní radou nadace. Poskytnutí nadačního příspěvku nadace je vázáno na rozhodnutí správní rady nadace, vycházejícího z doporučení grantového oddělení nadace s přihlédnutím k názoru grantové komise nadace. Při posuzování každé konkrétní žádosti o přidělení nadačního příspěvku vychází každý jeho zodpovědný účastník z Grantových kritérií. Grantová kritéria jsou jednoznačně předem stanovená měřítka a hlediska, dle kterých dochází v rozhodovacím procesu Grantového řízení k posouzení každé konkrétní žádosti o přidělení nadačního příspěvku. Grantová kritéria jsou věcného a finančního charakteru. Věcná grantová kritéria spočívají v korespondenci posuzované žádosti s Grantovým programem nadace, s cílovou skupinou klientů, s reálným cílovým záměrem, řešícím konkrétní problém v rámci dílčí Programové kategorie nadace. Finanční grantová kritéria pak spočívají v korespondenci požadované výše nadačního příspěvku s Grantovým rozpočtem nadace, s principem finanční spoluúčasti žadatele, stejně jako s principem více zdrojového fi nancování. Nadace je povinna sdělit žadateli rozhodnutí o jeho žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku. Toto rozhodnutí není nadace povinna zdůvodňovat. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku je úspěšnému žadateli sděleno formou Příslibu poskytnutí nadačního příspěvku, který stanovuje konkrétní podmínky grantu. Poskytnutý nadační příspěvek je možné použít výhradně na žadatelem deklarovaný a nadací schválený účel. Poskytnutý nadační příspěvek je možné použít výhradně při splnění konkrétních podmínek specifi kovaných Příslibem poskytnutí nadačního příspěvku. Poskytnutý nadační příspěvek je žadatel povinen vrátit v té výši, ve které zůstal nevyčerpán, případně v té výši, v které byl použit na jiný, než žadatelem deklarovaný a nadací schválený účel, případně v celkové výši, pokud nebyly splněny konkrétní podmínky specifikované Příslibem poskytnutí nadačního příspěvku. Status The mission of the Tereza Maxová Foundation is to deal with the issues of abandoned children, i.e. children growing up outside the natural environment of their biological family. Therefore the Foundation s primary goal is to handle these issues in a comprehensive way. It also strives to reliably present the problems, promote harmonious partnerships and responsible parenthood, implement adoption programmes and compensate the lack of parental care, interest and attention. The Tereza Maxová Foundation also concentrates on reinstating the respect for each unborn human life, raising interest in the life stories and fates of these children, recognising the importance of the unity of human family whose members feel responsibility for one another, and protecting those who grow up in the environment of institutional care. The Tereza Maxová Foundation offers comprehensive fi nancial and material help and supports projects and activities which are in accordance with and effi ciently fulfi l its mission. Grants rules The Tereza Maxová Foundation (hereinafter referred to as the Foundation ) provides grants to entities whose projects and activities meet the statutory mission of the Foundation - deal with issues of abandoned children, i.e. children growing up outside the natural environment of their human family. Applications for Grant Provision may be submitted all year round. The Application for Grant Provision must be presented and produced as specifi ed, must have the requested structure, be produced in writing and sent to the Foundation s address. The Application for Grant Provision may be consulted with Grant Department employees. The Grant Procedure is carried out throughout the calendar year, regularly once a month, and includes the processing and assessment of Applications by the Foundation s Grant Department, Grant Committee and Board of Trustees. The provision of a grant by the Foundation is conditioned by the decision of the Foundation s Board of Trustees, based on the recommendation of the Foundation s Grant Department and with regard to the opinion of the Foundation s Grant Committee. When assessing individual Applications for Grant Provision, each participant involved takes into account the set Grant Criteria. The Grant Criteria are unambiguous preset measures and conditions used in the decision-making process of the Grant Procedure to assess each Application for Grant Provision. There are Grant Criteria of factual and fi nancial character. Factual criteria regard the conformity of the assessed Application with the Foundation Grant Programme, target client group, and its real target dealing with a specifi c problem within the given Foundation s Programme Category. The fi nancial criteria regard the conformity of the requested amount of the grant with the Foundation s Grant Budget, the principle of co-fi nancing by the applicant as well as the principle of multi-resource fi nancing. The Foundation is obliged to notify the applicant for the grant assistance of its decision regarding his application. This decision does not have to justifi ed. The provision of grant assistance is not enforceable by law. A successful applicant is informed of the decision on grant assistance provision by means of a Pledge to Provide Grant Assistance which stipulates specifi c grant conditions. The grant provided may be used solely for the purposes stated by the applicant and approved by the Foundation. The grant provided may be used solely upon meeting the specifi c conditions determined in the Pledge to Provide Grant Assistance. The applicant is to reimburse the part of the grant which has not been used or which has been used for other purposes than stated by the applicant and approved by the Foundation, or the entire sum of the contribution provided the specifi c conditions stipulated in the Pledge to Provide Grant Assistance have not been satisfi ed. 8 9

6 KALENDÁŘ AKCÍ Event Calendar Hvězda plná přání přání PRAHA Již popáté pořádala Nadace Terezy Maxové ve spolupráci s nákupním a zábavním centrem Metropole Zličín, vánoční charitativní akci Hvězda plná přání. Každým rokem se do ní zapojuje stále více zákazníků, je to i proto, že mediálním partnerem akce se stala Mladá fronta Dnes. Svůj díl k popularizaci přiložila i patronka nadace, Tereza Maxová, která tradičně kupuje a plní první vánoční přání některému ze stovek dětí, jež jsou do akce zapojeny. Za měsíc, kdy akce probíhala se podařilo, díky všestranné podpoře návštěvníků centra pomoci 29 dětským domovům a 4 pěstounským rodinám. Celkem tam pod vánočním stromečkem našlo své vytoužené přání 1062 děti. Star Full of Wishes For the fi fth time the Tereza Maxová Foundation in co-operation with the shopping and entertainment centre of Metropole Zličín organised a charity Christmas event called Star Full of Wishes attracting more and more customers every year. One of the reasons is that Mladá fronta Dnes has become its media partner. Tereza Maxová, the patron of the Foundation, contributes to its popularity as well. She traditionally buys the first Christmas present to fulfil the dream of one of the hundreds of children involved. Thanks to their comprehensive support of this month-long event, centre visitors helped 29 children s homes and 4 foster families. The total of 1,062 children found their dream present under the Christmas tree in the centre. Vánoční koncert splněných přání PRAHA, STÁTNÍ OPERA Již tradičně, jako poděkování za celoroční spolupráci, pozvala Nadace Terezy Maxové významné dárce, partnery, dobrovolníky a spolupracovníky na Vánoční koncert, jehož smyslem, mimo poděkování, bylo shrnutí uplynulého roku a předání finanční podpory pro rok příští. Díky štědré podpoře partnerů převzala patronka nadace, paní Tereza Maxová šeky dva. Jeden za celoroční spolupráci od člena představenstva RWE Transgas, pana Herrmanna a to šek na Kč a od představitele Nadačního fondu Veolia, pana Güthara šek na Kč na nový projekt Zaostřeno na život. Fulfilled Wishes Christmas Concert To express their thanks for the year-long co-operation, the Tereza Maxová Foundation invited important donors, partners, volunteers and collaborators to the traditional Christmas Concert. Apart from demonstrating their gratitude, the organisers summarized last year s achievements and were presented with the fi nancial support for the year to come. Thanks to the generosity of partners, Tereza Maxová, the patron of the Foundation, accepted two cheques, one for CZK 5,000,000 for the year-round co-operation from Mr. Herrmann, a member of the Board of Directors of RWE Transgas, and the second for CZK 1,000,000 for a new project named Focus on Life (Zaostřeno na život) from Mr. Güthar, a representative of the Veolia Foundation Fund. Vánoční koncert HVB HVB Bank PRAHA Na předvánočním koncertu pro klienty a významné partnery HVB Banky získala Nadace Terezy Maxové skvělé překvapení. Šek na Kč! Ten převzala z rukou generálního ředitele, pana ing. Davida Grunda patronka nadace, paní Tereza Maxová. Vznikl tak HVB Fond budoucnosti Nadace Terezy Maxové podporující znevýhodněné děti ve vzdělání. VESELOU ZEMĚKOULI NAKRESLILA ŽANETA GRUNDZOVÁ, 13 LET, DD ŽÍCHOVEC. HVB Bank Christmas Concert At the pre-christmas concert organised for clients and major partners of HVB Bank, the Tereza Maxová Foundation received a surprise cheque for CZK 1,000,000! The cheque, presented to Foundation patron Tereza Maxová by Mr David Grund, General Manager of the company, gave birth to the HVB Future Fund of the Tereza Maxová Foundation supporting education of disadvantaged children

7 Vánoční koncert koncert splněných přání OSTRAVA, BRNO Regionální koncerty s vybranými umělci a vždy zaměřené na pomoc dětem v daném kraji to je ve zkratce poslání a smysl Vánočních koncertů. Nadace zřídila pro každý kraj speciální fondy Fond pro Moravskoslezský kraj a Fond pro Jihomoravský kraj, z nichž se následně podporují děti v pěstounských rodinách a ústavní péči daného regionu. Koncerty, jež bravurně moderoval Tomáš Krejčíř, potěšily na stovky diváků. Interpreti jako MIG 21 s Jirkou Macháčkem, Dan Bárta a Illustratosphere, Iva Frühlingová, Richard Krajčo či děti z dětských domovů připravili zúčastněným příjemnou předvánoční atmosféru. Děkujeme všem umělcům, panu hejtmanu Tošenovskému a Juránkovi za udělenou záštitu. Fulfilled Wishes Christmas Concert Regional concerts featuring some of the leading artists and targeted at children in the given region this briefl y describes the mission and purpose of the Christmas Concerts. The Foundation has established special funds for individual regions Fund for Moravian and Silesian Region and Fund for South Moravian Region to fi nance support to children in foster or institutional care in the given region. The concerts, excellently hosted by Tomáš Krejčíř, delighted hundreds of spectators. Artists, such as MIG 21 led by Jirka Macháček, Dan Bárta and his Illustratosphere, Iva Frühlingová, Richard Krajčo and children from children s homes, all contributed to a festive pre-christmas atmosphere. We would like to thank all the performers and also Mr Tošenovský, the Chief Executive Offi cer of the Moravian and Silesian Regional Authority, and Mr. Juránek for the granted patronage. Exklusivní módní přehlídka Fashion For Kids PRAHA Nadace Terezy Maxové navázala na úspěšnou sérii charitativních módních přehlídek z uplynulých let a na počátek listopadu připravila nejen milovníkům módy skutečnou lahůdku. Mimo světoznámých českých topmodelek Terezy Maxové, Veroniky Vařekové, Daniely Peštové a Petry Němcové, se v rámci slavnostního večera v Obecním domě prezentovala poslední kolekce luxusních italských značek Ferré a Diesel. Řady profesionálních modelek rozšířily i přední čeští fotbalisté Milan Baroš a Tomáš Ujfaluši. Celá akce byla primárně ve znamení pomoci dětem, jak už i sám název akce předestírá. Celkový výtěžek putoval na podporu dětem, které vyrůstají bez rodičů v dětských domovech a jež zanedlouho čeká jeden z nejtěžších testů samostatnosti život za branami dětského domova. Aby ten jejich start do života jim byl maximálně usnadněn, zřídila Nadace Terezy Maxové speciální fond Fashion For Kids, z nějž se fi nancují konkrétní aktivity spojené se vzděláním a přípravou na budoucí povolání. Děkujeme všem umělcům, moderátorce Ivě Kubelkové, produkčním agenturám Czech-in a E20, modelkám a modelingovým agenturám, reklamní agentuře Young and Rubicam, překladatelské agentuře Channel Crossing a dalším partnerům za skvělou spolupráci bez nároku na honorář! Exclusive Fashion Show Fashion For Kids After a successful series of charity fashion shows organised in the past years, at the beginning of November the Tereza Maxová Foundation staged a real treat not only for fashion lovers. At the ceremony held in the Municipal House, the internationally acclaimed models Tereza Maxová, Veronika Vařeková, Daniela Peštová and Petra Němcová presented the latest collections of two exclusive Italian brands Ferré and Diesel. On the catwalk, the professional topmodels were joined by two leading Czech football players Milan Baroš and Tomáš Ujfaluši. The primary goal of the event, as its title suggests, was to raise funds for children. The entire proceeds were distributed among children growing without parents in institutional care who are to undergo one of the most diffi cult tests of independence in the near future life outside the children s home. To facilitate their start to the maximum possible extent, the Tereza Maxová Foundation has established a special fund Fashion For Kids to fi nance activities connected with education and professional training. We would like to thank all the performers, Iva Kubelková, the host of the show, Czech-in and E20 production companies, models and modelling agencies, Young and Rubicam advertising agency, Channel Crossings translation agency, and other partners for their great and gratuitous co-operation! Nabídka 2. české SuperStar Vlasty Horvátha a jeho jeho manželky PRAHA Nadace Terezy Maxové přijala s velkým potěšením nabídku vítěze 2.české SuperStar Vlasty Horvátha a jeho manželky, Markéty. Oba společně se zástupci módní značky rosygarbo Praha věnovali nadaci svatební šaty na reprezentativním večeru Soliter Night 2005 by Dušan Chrástek. Šaty od Rosy Garbo v hodnotě 90 tisíc korun využila Nadace Terezy Maxové jako jeden z exkluzivních aukčních předmětů v rámci charitativní módní přehlídky Fashion For Kids. Šťastný majitel svatebních šatů nevěsty české SuperStar, tak přispěl na konto nadace a jako bonus obdržel jídelní sadu pro šest osob Bopla věnovanou společností GBenedikt. Contribution of Second Czech SuperStar Vlasta Horváth and His Wife The Tereza Maxová Foundation was delighted to accept the offer of Vlasta Horváth, the winner of the second year of the Czech SuperStar contest, and his wife Markéta. At the ceremonial event Soliter Night 2005 by Dušan Chrástek the couple together with the representatives of the Rosa Garbo fashion brand donated Markéta s wedding dress to the Foundation. The Rosa Garbo dress at CZK 90,000 became one of the exclusive items auctioned by the Foundation at the charity fashion show (Fashion For Kids) held on 9 November The happy owner of the wedding dress of the Czech SuperStar winner s bride thus contributed to the Foundation s account and as a bonus received a Bopla dinner service for six from the GBenedikt company. Program 30 minut minut pro život Nový fundraisingový program 30 minut pro život uvedla na světlo světa komunikační kampaň na podporu možnosti přispění dárcovskou SMS k podpoře tohoto projektu. Započala v září 2005 po celé republice. S lahvičkou ztracenou ve světě, která působí poněkud nepatřičně v naší uspěchané době, stejně tak, jako opuštěné dítě, jste se mohli setkat v rámci reklamních spotů v televizi, v kině před filmovou projekcí v rámci sítě Village Cinemas, na Citilightech v Praze a dalších 10 velkých městech ČR, na rámečcích v pražském metru a tramvajích po celé ČR. Prokutálela se také mnoha webovými servery, inzercí v tisku i jako spot v rádiích. Kreativně kampaň pro bono připravila reklamní agentura McCann Ericsson Pratur, děkujeme. 30 Minutes for Life Programme The new fundraising programme 30 Minutes for Life introduced a communication campaign to support the Project by sending donor SMS messages. It was launched nationwide in September The lost nursing bottle which seems to be inappropriate in this fast-moving world just like an abandoned child was broadcast on TV, shown in pre-movie advertising in the Village Cinemas network and also displayed on Citilights in Prague and ten other towns in the CR, Prague s underground as well as trams in different parts of the country. Furthermore, it rolled through a number of web servers, press advertisements and radio stations. We would like to thank McCann Ericsson Pratur for the pro bono creative production of the campaign. Život rozkvétá v Tvých rukou OLOMOUC REGIONÁLNÍ KOLO / REGIONAL ROUND PLZEŇ REGIONÁLNÍ KOLO / REGIONAL ROUND PRAHA CELOSTÁTNÍ KOLO / REGIONAL ROUND PRAHA VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ, CENY / AWARD ANNOUNCEMENT, PRIZES Cílem této akce bylo ukázat výsledky projektu, který předává dětem z dětských domovů zkušenosti ze světa podnikání. Rozvíjí u dětí chuť pracovat, přemýšlet a tvořit a to jim pomáhá v přípravě na samostatný život a následně při hledání svého místa ve společnosti. Projekt měl tři části. Nejprve se děti ve věku let zúčastňily školení, kde se dozvěděly o dělbě práce, týmové spolupráci, tvorbě rozpočtů, propagaci, umění prodeje nebo stanovování ceny výrobků. Dětské týmy v druhé fázi získaly granty ve výši Kč jako vstupní investici k tvorbě jejich produktů. Těmi byly keramika, ubrousky, perníčky nebo výrobky ze skla a dřeva apod. Třetí fází byl samotný prodej výrobků a uvedení v praxi všech nabytých informací. To, jak úspěšně se s tím 55 týmů z dětských domovů popralo, jsme mohli vidět na regionálních Jarmarcích pro šikovné ručičky a pak následně na finálové akci v Praze. Závěrečné vyhlášení úplných vítězů proběhlo za účasti patronky Terezy Maxové Life Blooms in Your Hands The aim of the event was to present the outcomes of the Project which enables children to gain experience from the world of undertaking. By motivating them to work, think and create, it prepares them for their future independent life and subsequently eases their search for a place in the sun. The Project was divided into three phases. At the beginning the children, aged 10 to 18, took part in the training on the division of work, team co-operation, budget creating, promotion, sales techniques and pricing. In the second phase, children were granted a sum of CZK 15,000 as an initial investment for manufacturing their products, such as pottery, napkins, gingerbread or glass and wooden handiwork. The third phase consisted in the sale of products and practical use of the knowledge learnt. How successful the 55 participating teams (children s homes) were was demonstrated at the regional Clever Hands Fairs and the fi nal event held in Prague. The fi nal announcement of the absolute winners in the presence of patron Tereza Maxová took place on 22 September

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ANNUAL REPORT Dejme šanci dětem www.sance.cz V roce 2005 byl projekt realizován v níže popsaných čtyřech kategoriích: Šance pro umělce je šancí pro ty, kdo chtějí rozvíjet svůj umělecký

Více

VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07

VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07 VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07 Paní Olga jako zakladatelka Nadace dbala zejména na odborný přístup při posuzování žádostí a na účelné využití každého nadačního příspěvku, na pohotové

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové je členem Fóra dárců ČR - Asociace nadací a sdružení SKOK The Committee of Good Will Olga Havel Foundation is a member

Více

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION Jistou lidskou potřebou je věci i události pořádat, řadit, třídit, zařazovat, dávat do souvislostí, jinými slovy zpřehledňovat. Jak moc je všechna taková činnost pro

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Vážíme si každého př íspěvku, který nám pomáhá rů st.

Vážíme si každého př íspěvku, který nám pomáhá rů st. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 Vážíme si každého př íspěvku, který nám pomáhá rů st. ANNUAL REPORT 2007 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah / Content Úvod / Introduction 1 Konto BARIÉRY / Barriers Account

Více

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION OBSAH CONTENT summit 02 03 04 06 08 10 12 14 15 16 19 21 22 24 26 28 29 34 36 38 40 ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US O PROJEKTU/ABOUT THE PROJECT BÝVALÍ ÚČASTNÍCI/FORMER

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 201 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003 VEOLIA Foundation Obsah Contents Základní údaje Basic Data Úvodní slovo předsedy správní rady A word from the Chairman Profil Nadačního fondu

Více

Výroční zpráva ANNUAL REPORT

Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výroční zpráva ANNUAL REPORT PORADNA PRO INTEGRACI Counselling centre for integration 2013 Fotografie Photos OstatníAktivity BarevnáPlaneta Multietnický festival Barevná planeta je vyvrcholením celoroční

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2014 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT humanita nestrannost neutralita nezávislost dobrovolnost jednota světovost humanity impartiality neutrality independence voluntary

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Číslo 55 / Issue 55 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12013 Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Rozhovor s Thomasem Bürklem Interview

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více

FOREWORD SLOVO ÚVODEM

FOREWORD SLOVO ÚVODEM SLOVO ÚVODEM Navzdory neutěšeným prognózám, navzdory ekonomickým propadům, navzdory růstu sociálního napětí, navzdory škrtům v rozpočtech, navzdory zdražování nejzákladnějších služeb, navzdory rostoucí

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups Pro zlato příště s nůší bronz. Vynikajících výsledků jsme dosáhli i v cambridgeských testech. Dosažená jazyková úroveň žáků našich pátých tříd vyjádřená evropským rámcovým měřítkem B2 je totiž srovnatelná

Více

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE katalog_v1.indd 1 3/27/07 11:47:21 AM Vážení hosté, milí přátelé,

Více

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race

Více

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION KONTAKT SPONZOŘI, PARTNEŘI / SPONSORS, PARTNERS Praha Poradna pro integraci Senovážná 2, 110 00 Praha 1 tel.: 224 233 034, tel./fax: 224 213 426 e-mail: praha@p-p-i.cz www.p-p-i.cz Komunitní multikulturní

Více

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 Číslo 44 / Issue 44 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12012 Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 01/2012 HMMC

Více